Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende"

Transkript

1 Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

2 Ärende 1

3

4

5 Ärende 2

6

7 Ärende 3

8 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson Dnr Kommunstyrelsen Ram för kommunstyrelsens fastighetsköp/försäljning 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen får under 2012 köpa eller försälja fastigheter eller fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram av 20 miljoner kronor. 2. Förvärvs- eller försäljningspriset får inte överstiga 4 miljoner kronor. 3. Kommunstyrelsen får även besluta om finansiering av dessa förvärv. 4. Bemyndigandet gäller hela kommunen. Sammanfattning Enligt 8 punkt 11 i kommunstyrelsens reglemente, får kommunstyrelsen besluta om köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller fastighetsdel samt mottagande av fastighet eller fastighetsdel som gåva, inom av fullmäktige fastställda riktlinjer för belopp och villkor i övrigt. Förvaltningen föreslår att samma riktlinjer ska gälla som för Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november Ärendet Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen under 2012 i likhet med 2011 får köpa eller försälja fastigheter till ett pris som inte överstiger 4 miljoner kronor per fastighet, samt upplåta tomträtt i fastigheter inom en total kostnadsram av 20 miljoner kronor. Bemyndigandet skall gälla hela kommunen. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Maria Johansson Ekonomichef

9 Ärende 4

10 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson Dnr Kommunstyrelsen Ram för upptagande av tillfälliga lån 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får under 2012 för kommunens räkning ta upp tillfälliga lån, med en löptid av högst ett år, om sammanlagt högst 75 miljoner kronor. Sammanfattning Enligt 8 punkt 7 i kommunstyrelsens reglemente får kommunstyrelsen utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen får rätt att uppta tillfälliga lån upp till 75 miljoner kronor. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november Ärendet För investeringar beslutar kommunfullmäktige vanligtvis om lånefinansiering i samband med budget. Av likviditetsskäl kan det ibland finnas behov av att kortfristigt uppta lån. Kommunen och kommunens helägda bolag har därför hos Sparbanken Enköping tillsammans en kredit på totalt 75 miljoner kronor. Belastningen på krediten är olika under året. Vid årsskiftet och under sommaren är behovet särskilt stort. Vi bedömer att ramen 75 miljoner kronor är fullt tillräcklig för att hantera variationerna i kommunens likviditet under KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Maria Johansson Ekonomichef

11 Ärende 5

12 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Anna-Lena Örvander Dnr Kommunstyrelsen Revidering av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar 1. Taxa för Upplands-Bro kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen antas i enlighet med Bygg- och miljönämndens förslag. 2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari Sammanfattning Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 oktober 2011 att överlämna förslag till ny taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen till kommunfullmäktige för antagande. Revideringen av taxan enligt livsmedelslagstiftningen innebär en uppräkning av timtaxan samt att texterna i taxan genomgår redaktionella förändringar med hänvisning till Livsmedelsverkets gällande vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräknad kontrolltid. Den nuvarande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 113 den 26 november För att den nya taxan ska kunna tillämpas från den 1 januari 2012 behöver den fastställas av kommunfullmäktige före årsskiftet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta enligt Bygg- och miljönämndens förslag till revidering av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen samt att nuvarande taxa revideras enligt nämndens förslag. Beslutsunderlag Bygg- och miljönämndens beslut 74 den 25 oktober Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2011.

13 2(2) Barnperspektiv Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte utgör någon påverkan i ett barnperspektiv. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Kopia av beslut till: Karl Öhlander tf. kanslichef Bygg- och miljönämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygg- och miljöavdelningen

14

15

16

17

18

19

20

21 Ärende 6

22 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Birgitta Johansson Dnr Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Förslag till beslut 1. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun fastställs att gälla från den 1 januari Socialförvaltningen får i uppdrag att löpande göra de redaktionella förändringar som krävs. Sammanfattning En ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari Kommunerna ska inom alkohollagens ram utforma riktlinjer för tillståndsgivningen på alkoholområdet. Upplands-Bro kommun har fastställda riktlinjer baserade på tidigare lagstiftning. Riktlinjerna har reviderats med anledning av den nya lagen. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2011 Socialnämndens beslut, Sn 51, den 26 maj 2011 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2011 Ärendet En ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari Kommunerna ska inom alkohollagens ram utforma riktlinjer för tillståndsgivningen på alkoholområdet. Upplands-Bro kommun har fastställda riktlinjer baserade på tidigare lagstiftning. Riktlinjerna har reviderats med anledning av den nya lagen. Riktlinjerna antogs av Socialnämnden den 26 maj Riktlinjerna bör innehålla en sammanställning av vad som gäller enligt lag och andra författningar samt i övrigt i kommunen för serveringstillstånd. Riktlinjerna ska säkra en förutsägbarhet och ska också utgöra en information till dem som har för avsikt att ansöka om serveringstillstånd. Det är viktigt att framhålla att riktlinjerna naturligtvis inte får avvika från lagen eller anslutande föreskrifter eller ersätta den prövning som ska ske i det enskilda fallet. 1 Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Socialnämndens förslag om att riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun fastställs, dock med 1 Prop. 2009/10:125 sid 168

23 2(2) viss redaktionell förändring och vissa förtydliganden. Inga förändringar har dock gjorts i sak. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därutöver att Riktlinjerna ska gälla från och med den 1 januari 2011 samt att Socialförvaltningen får i uppdrag att löpande göra de redaktionella förändringar som krävs. Barnperspektiv Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att ovan angivet förslag till beslut inte står i strid med barnets bästa. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Karl Öhlander Tillförordnad kanslichef

24 RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

25 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov... 6 Serveringstider... 6 Lokaler, kök och mat... 7 Uteserveringar... 7 Serveringsansvarig personal... 7 Alkoholpolitiska olägenheter olämpliga miljöer... 7 Villkor och prövotid... 8 Tillsyn... 8 Återkallelse av tillstånd... 9 Avgifter... 9 Kontakt... 10

26 3(10) Bakgrund Riksdagen beslutade i december 2010 om ny alkohollag (2010:1622). Lagen började gälla den 1 januari I Upplands-Bro kommun ska alkoholservering ske på ett ansvarsfullt och seriöst sett som tar hänsyn till alla människors hälsa och trygghet. Riktlinjerna ska tydliggöra och förklara vad som gäller och förväntas av den som söker serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun. Mål Nationella mål Den nationella handlingsplanen för alkoholpolitik slår fast att det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska skador till följd av alkoholkonsumtion måste fortsätta. Arbetet på lokal nivå är avgörande för ett framgångsrikt arbete mellan olika myndigheter. Målsättningen är att sänka den totala alkoholkonsumtionen, förhindra att människor blir storkonsumenter och att påverka deras beteende i konsumtionsbeteendet, särskilt bland ungdomar och unga vuxna. Viktigt är också att arbeta för att alkohol inte ska förekomma i vissa miljöer eller under vissa perioder i livet. Uppväxten ska vara alkoholfri. Alkoholdebuten ska skjutas upp. Berusningsdrickandet ska minska. Arbeta för fler alkoholfria miljöer. Den illegala alkoholhanteringen ska undanröjas. Känsliga områden i anslutning till ungdoms-, sport-, och idrottsmiljöer. Upplands-Bro kommuns mål Minska överservering av alkoholdrycker. Bidra med särskild tillsyn av ungdomar och unga vuxna. Bidra till en förbättrad folkhälsa Bidra till att minska alkoholrelaterat våld och alkoholrelaterad skadegörelse Motverka att oseriösa entreprenörer erhåller serveringstillstånd. Tydliggöra sambandet mellan matservering och alkoholservering. Den som söker serveringstillstånd ska få ett professionellt och tydligt bemötande. Verka för fler alkoholfria ungdomsmiljöer och ungdomsarrangemang.

27 4 Inledning För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringstället är beläget För att få serveringstillstånd ska den sökande, utöver att visa att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att bedriva verksamheten, avlägga ett prov och visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagen.. I tillståndsärendena ska yttrande från polismyndighet inhämtas med undantag endast för arrangemang av obetydlig omfattning. Kommunens riktlinjer ska tydliggöra och förklara vad som gäller och förväntas av den som söker serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun. Servering av alkoholdrycker Ansökan Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligt på särskild blankett till kommunen där serveringsstället är beläget (alkohollagen 8 kap. 10 ) eller via E-tjänst för permanent serveringstillstånd. Handläggningstiden för ett permanent tillstånd beräknas till cirka tre månader. Vid tillståndsprövning prövas sökandes lämplighet, lokalens beskaffenhet samt om alkoholserveringen kan förorsaka alkoholpolitiska olägenheter. Tillfälliga tillstånd tar generellt sett kortare tid. Handläggning av ansökan påbörjas när ansökningsavgift inkommit till Upplands-Bro kommun. Serveringstillstånd För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringstället är beläget (serveringstillstånd). (alkohollagen 8 kap.1 och 2 ) Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer. Sker utan vinstintresse och utan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholeller lättdrycker. Begreppen försäljning och servering Begreppen försäljning och servering definieras i 1 kap alkohollagen. Servering är en transaktion där någon tillhandahåller alkoholdrycker mot ersättning. Ersättningens storlek har ingen betydelse. Även om alkoholdrycken säljs till självkostnadspris eller t.o.m. med förlust är det servering. Ingår alkoholdryck som en del i ett arrangemang för vilket erläggs entré-, eller deltagaravgift är det också fråga om servering. Ett serveringstillstånd innebär

28 5(10) således en rätt för tillståndshavaren att mot betalning servera sina gäster de alkoholdrycker som tillståndet omfattar. Utanför bestämmelsen faller således sådana situationer då det inte är fråga om tillhandahållande av dryck mot ersättning dvs. då varje deltagare själv skaffar sig de alkoholdrycker han/hon förtär eller då någon av deltagarna bjuder de övriga. Som försäljning anses inte heller s.k. samköp, dvs. då någon av deltagarna på uppdrag av de övriga anskaffar dryckerna. Det skall vara fråga om ett enstaka tillfälle, en begränsad krets av deltagare och antingen en lika fördelning av kostnaderna eller efter vars och ens förbeställda mängd. (ny text) Permanent eller tillfälligt tillstånd Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Serveringstillståndet kan vara; Permanent (stadigvarande) tillstånd som gäller året runt eller för en viss tidsperiod. Tillfälligt serveringstillstånd som gäller enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle. Tillstånd att anordna provsmakning enligt alkohollagen 8 kap. 6 och 7. Permanent (stadigvarande) serveringstillstånd Permanent tillstånd kan gälla året runt (tills vidare om inte särskilda skäl föreligger) eller för en viss tidsperiod. För att erhålla ett stadigvarande serveringstillstånd ställs höga krav på den som söker både vad gäller lämplighet, utbildning, vandel och erfarenhet. Vidare ställs krav på lokalernas belägenhet och matutbud. Yttrande från polisen inhämtas alltid, polisen ska yttra sig om sökandes allmänna lämplighet för verksamheten. Avser ansökan servering nära eller inom ett militärt område ska yttrande inhämtas från militär chef. För att styrka krav på personliga och ekonomiska förhållanden inhämtas yttrande från kronofogdemyndigheten samt skatteverket. Serveringsstället ska ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen som tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan får matutbudet begränsas till ett fåtal antal rätter. Serveringsställets lokaler ska vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt. Permanent tillstånd kan ges till slutna sällskap. Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse. Medlemskretsen ska vara känd i förväg. En deltagarlista/gästlista ska kunna visas upp på begäran. Sällskapet kan vara en förening, klubb, personalgrupp eller annan form av sammanslutning. Inga nya gäster får komma till lokalen under pågående tillställning.

29 6 Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten för enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle Tillfälliga tillstånd till allmänheten kan avse enstaka tillfälle eller enstaka tidsperioder. Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. Tillfälliga tillstånd medges med begränsning, främst med tanke på att skydda den ordinarie restaurangverksamheten mot osund konkurrens. För att erhålla tillfälligt serveringstillstånd ställs krav på den som söker både vad gäller lämplighet, utbildning, vandel och erfarenhet. Vidare ställs krav på arrangemangets belägenhet och matutbud. Yttrande från polisen inhämtas alltid, polisen ska yttra sig om sökandens allmänna lämplighet. För att erhålla tillfälligt serveringstillstånd krävs också att alkoholserveringen ska ingå i något evenemang, som i sig är seriöst. Den som ansvarar för serveringen ska också vara innehavare av serveringstillstånd. Serveringstillstånd till ungdomar beviljas generellt inte. Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap för enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap kan medges vid enstaka tillfällen samt under viss tid. Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse. Det kan vara en förening, klubb, företag eller annan form av sammanslutning. Vid dessa tillfällen ska det finnas en i förväg bokad lokal samt vilken form av tillställning det gäller, inte i hemmiljö. En gästlista ska kunna uppvisas. Privata fester som födelsedagskalas, bröllop o. dyl. kan vara ett slutet sällskap. Tillstånd för en och samma förening medges i ett begränsat antal gånger per år. Förutsättningar för att erhålla tillstånd för slutet sällskap är att sökande är lämplig, samt att lagad mat ska serveras. Serveringen ska vara i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker, inte i hemmiljö. Serveringstillstånd krävs dock inte om samtliga nedanstående punkter är uppfyllda. Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer Sker utan vinstintresse och utan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholeller lättdrycker. Kunskapsprov Den som ansökt om tillstånd ska genom att avlägga ett prov hos kommunen visa att han eller hon har de kunskaper som krävs för att utöva serveringsverksamhet. Godkänt prov ska genomföras innan tillstånd kan ges. (alkohollagen 8 kap.12 ) Serveringstider Normal serveringstid för alkohol är av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (alkohollagen 8 kap. 19 ). Kommunen kan

30 7(10) efter prövning föreslå både sänkning och utökning av serveringstiden. Serveringstid före klockan beviljas inte. Serveringstid efter klockan ska föregås av en specifik ansökan. Om ansökan beviljas gäller beslutet i ett år. Serveringstid efter beviljas inte. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. Lokaler, kök och mat I ansökan om serveringstillstånd ska sökande ange det utrymme där servering ska ske (alkohollagen 8 kap. 14 ). Serveringstillståndet omfattar ett visst begränsat utrymme. Lokalen ska vara godkänd av brandskyddsmyndigheten innan verksamheten kan starta. Det ska finnas lämpligt antal sittplatser i förhållande till lokalens storlek. Handikappanpassning och tillgänglighet är viktigt att beakta. För permanent tillstånd till allmänheten krävs att det finns ett kök i anslutning till serveringslokalen. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av lagade eller på annat sätt tillredda maträtter. Efter klockan får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. För tillfälligt tillstånd till allmänheten eller för tillstånd för servering till slutet sällskap krävs att serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Krav på matservering krävs inte då det gäller provsmakning enlig alkohollagen 8 kap. 6 eller 7. Uteserveringar För att servera alkoholdrycker på uteservering krävs specifik ansökan med markägarens medgivande. Uteserveringen ska vara i anslutning till restaurangen. Det ska dessutom vara lätt för serveringspersonalen att hålla uppsikt över uteserveringen. Serveringsansvarig personal Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande vid serveringsstället under hela serveringstiden. Tillståndshavararen ska meddela till kommunen vem eller vilka som är serveringsansvariga. Den serveringsansvarige måste vara fyllda 20 år. Undantag kan göras för elever vid en restaurangskola med serveringstillstånd. Alkoholpolitiska olägenheter olämpliga miljöer Med alkoholpolitiska olägenheter menas att ett utskänkningstillstånd kan medföra störningar eller andra problem. Dessa kan vara av social-, alkoholpolitisk eller ordningsmässig art. Berörda myndigheters remissvar vid tillståndsgivning att beakta vid tillståndsgivning;

31 8 Polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till ordningsproblem och sökandes vandel. Ansökan om verksamhet med pornografisk inriktning eller liknande ska inte beviljas, eller annan olämplig inriktning. Ansökan om idrotts- eller ungdomsevenemang som riktar sig främst till ungdomar ska inte beviljas. Villkor och prövotid Prövotid ska användas i de fall en förändring sker utanför den ordinarie serveringstiden då endast vid utökad serveringstid efter klockan Detta med anledning om olägenheter uppstår med den senare tiden. Kommunen kan meddela villkor, i samband med beslut om tillstånd; exempel på detta kan vara; Villkor om förordnande om ordningsvakter, alltid vid serveringstid efter klockan Villkor rörande uteservering. Villkor om serveringstiden. Tillsyn Tillsyn av alkoholagens efterlevnad definieras i lagtexten under kapitel 9. Statens Folkhälsoinstitut utövar nationell tillsyn över efterlevnaden av alkohollagen, utfärdar förordningar, föreskrifter och allmänna råd för tillämpning av alkohollagen. Länsstyrelsen utövar tillsyn av kommunerna inom det egna länet. Länsstyrelsen ska också biträda kommunerna med råd i deras verksamhet. Kommunen tillsammans med polismyndigheten ansvarar enligt alkohollagen för tillsynen av folkölförsäljning och serveringstillstånd. För detta tar kommunen ut en tillstånds- och tillsynsavgift årligen. Kommunen och polisen sköter den yttre tillsynen. Den yttre tillsynen avser att alkoholserveringen sker enligt gällande tillstånd. Andra tillsynsmyndigheter kan vara bygg- och miljöavdelningen i kommunen och skattemyndigheten. Normalt kontrolleras; Hur verksamheten bedrivs med avseende på ordning och nykterhet och att servering inte sker till underåriga och/eller märkbart påverkade personer, förekomsten av lagad mat och att serveringsansvarig person finns på plats. Att försäljningen sker i enlighet med tillståndet som det framgår av tillståndsbeviset. Hit hör frågor som rör vilket/vilka slag av alkoholdrycker som serveras, om servering sker till allmänheten eller till slutet sällskap, serveringslokaler, matutbud, serveringstid samt, i förekommande fall, om meddelade villkor följs. Vidare kontrolleras att förvarings- och förtäringsförbuden efterlevs, tillgången på lättdrycker, att de särskilda bestämmelserna om marknadsföring följs. samt om försäljningen bokförs. Tillståndshavaren, eller av denna anmäld serveringsansvarig till kommunens tillståndsenhet, ska utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden.

32 9(10) Den inre tillsynen avser kontroll av uppgifter från olika myndigheter, främst vad som rör ekonomisk art. Restaurangens årliga försäljningssiffror ska redovisas varje år till kommunen som skickar vidare till Statens Folkhälsoinstitut, den s.k. restaurangrapporten. För att möjliggöra ett informationsutbyte (och därigenom skapa förutsättning för en effektiv tillsyn) har lagstiftaren föreskrivit en upplysningsskyldighet mellan vissa myndigheter. Av den anledningen ska t.ex. polismyndigheten underrätta kommunen om förhållanden som är av betydelse för kommunens tillsyn. Återkallelse av tillstånd Kommunen kan, enligt alkohollagen, 9 kap. 17 och 18, meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller vid allvarligare fall en varning om han eller hon inte: 1. Uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller 2. Följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen Enligt 9 kap. 18 alkohollagen kan kommunen återkalla serveringstillståndet. Återkallelse kan beslutas om tillståndet inte längre utnyttjas, om det har förekommit brottslig verksamhet på eller i anslutning till serveringsstället eller att tillståndshavaren har brutit mot alkohollagen. Avgifter Nyansökningar permanenta tillstånd Utvidgade tillstånd Utökade serveringstider Delägarbyte Tillfälliga tillstånd till allmänheten Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap Ansökningsavgift kronor kronor kronor kronor kronor 800 kronor Fast avgift permanent serveringstillstånd Rörlig avgift permanent serveringstillstånd årsomsättning Tillsynsavgift kronor kronor kronor

33 kronor kronor kronor kronor kronor Kontakt Frågor rörande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker besvaras av kommunens alkoholhandläggare. Upplands-Bro kommuns växel:

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Ärende 7

68 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Karl Öhlander Dnr Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsplan Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar enligt: Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till kultur- och fritidsplan med tillägg enligt kultur- och fritidsnämndens beslut , 47. Sammanfattning I budget 2011 gav kommunfullmäktige kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att färdigställa en kultur- och fritidsplan. Efter dialog med medborgare, intresseorganisationer och kommunens övriga nämnder har nämnden tagit fram ett förslag på kultur- och fritidsplan för Upplands-Bro kommun. Förslaget har efter beslut i kultur- och fritidsnämnden den 12 oktober 2011 överlämnats till kommunfullmäktige för fastställande. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november Kultur- och fritidsnämndens förslag till kultur- och fritidsplan. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden den 12 oktober Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september Ärendet Kultur- och fritidsnämnden föreslog i beslut den 12 oktober kommunfullmäktige att anta bildningsförvaltningens förslag till kultur- och fritidsplan. Till förslaget lade nämnden också ett tillägg enligt nämndens beslut Kfn 47. Förslaget till kultur- och fritidsplan har utarbetats i dialog med medborgare och övriga kommunala nämnder. Efter framtagande har förslaget dessutom sänts på remiss till nämnder och berörda organisationer. Synpunkter och förslag har därefter bemötts och i vissa fall lett till förändringar av förslaget. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de synpunkter som lämnats har bemötts på ett sakligt sätt och att de justeringar som sedan gjorts av förslaget varit adekvata. Förvaltningen har därför inget ytterligare att tillägga utan

69 2(2) föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidsplanen. Barnperspektiv Kultur- och fritidsplanen riktar sig kommunens samtliga invånare och visar på den service som erbjuds inom området kultur och fritid. Planen är skriven utifrån ett brukarperspektiv och tar därför hänsyn även till barns behov. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Karl Öhlander Tf Kanslichef

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93 Ärende 8

94 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Elisabeth Mårell, tfn Karin Svalfors, tfn Maria Elfström, tfn Dnr Kommunstyrelsen Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antas enligt förslag daterat Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2006, 68, att Översiktsplan 2000 inte längre är aktuell i alla avseenden och initierade en översyn av översiktsplanen. Kommunstyrelsen beslutade den 23 april 2008, 54, om direktiv för fortsatt översiktsplanearbete. Förslag till Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) var ute på samråd den 26 maj till den 16 oktober Förslaget ändrades till följd av inkomna synpunkter och ställdes därefter ut tillsammans med en reviderad MKB samt samrådsredogörelse under tiden 15 februari till 15 april Utställningshandlingarna har funnits tillgängliga i Kommunhuset i Kungsängens centrum, biblioteken i Bro och Kungsängen, Tjustaskolans entré och på kommunens webbplats. Under utställningstiden har fyra öppna hus hållits på olika platser i kommunen. Dessa har besökts av totalt cirka 160 personer. Under utställningen har 54 skriftliga yttranden inkommit. Efter utställningen har förslaget till översiktsplan reviderats ytterligare till följd av inkomna synpunkter. Översiktsplanen visar kommunens ställningstaganden för mark- och vattenanvändningen på cirka 20 års sikt. Den redovisar kommunens avvägningar mellan olika intressen. Dessa avvägningar ska ligga till grund för den fysiska planeringen och kommunens fysiska utveckling. Avsikten är också att låta ÖP 2010 ligga till grund för fortsatta strategiska och tidsmässiga prioriteringar utifrån de olika förslagen till åtgärder som redovisas i planen. Beslutsunderlag Förslag till ny Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010 utställningshandling februari 2011 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande förslag till ny Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010 utställningshandling februari 2011

95 2(3) Samrådsredogörelse tillhörande förslag till ny Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, daterad februari 2011 Utställningsutlåtande tillhörande förslag till Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, daterat Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande förslag till Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010 februari 2011, reviderad oktober 2011 efter utställning Särskild sammanställning av miljöbedömningen, daterad Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Ärendet Översiktsplanen visar kommunens ställningstaganden för mark- och vattenanvändningen på cirka 20 års sikt. Den redovisar kommunens avvägningar mellan nationella, regionala, mellankommunala och lokala intressen samt allmänna och enskilda intressen. Dessa avvägningar ska ligga till grund för den fysiska planeringen och kommunens fysiska utveckling. En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Efter utställningen av förslaget till ny översiktsplan har de skriftliga synpunkter som kommit in sammanställts och kommenterats i ett utställningsutlåtande, som bifogas denna tjänsteskrivelse. Länsstyrelsens granskningsyttrande finns i sin helhet i själva plandokumentet. I utställningsutlåtandet, under rubriken Resultat av utställningen, redovisas också vilka revideringar som gjorts efter utställningen till följd av inkomna synpunkter. Även Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har reviderats något efter utställningen. Revideringsarbetet med översiktsplanen och MKB:n har skett parallellt. Hur miljöbedömningen är genomförd redovisas i en så kallad särskild sammanställning, som också bifogas denna tjänsteskrivelse. I översiktsplaneförslaget har text lagts till om Veckholms skjutfält. Texten är skriven som om skjutfältets påverkansområde är redovisat på kartan. Kartan kommer att justeras efter det att aktuell kartdata finns tillgänglig. Efter antagandet har vi för avsikt att bifoga ett separat kartblad till översiktsplanen på motsvarande sätt som till utställningshandlingen. Det blir en sammanfattning av mark- och vattenanvändningen i A2-format och två kartor över tätorterna i A3-format. Dessa kartor ska inte innehålla någon annan information än de kartor som finns i plandokumentet, förutom fler namn på platser, gator m.m. Efter antagandet kan även vissa redaktionella ändringar komma att göras, såsom sidhänvisningar, uppdatering av statistiska uppgifter och förord. Eventuellt kommer också en populärversion i form av en kort sammanfattning av översiktsplanen att tas fram. I översiktsplaneförslaget redovisas ett antal förslag till åtgärder. Dessa redovisas dels i de olika kapitlen, men också i kapitel 16 Underlag för prioritering av åtgärder och aktualitetsprövning. Avsikten är att låta översiktsplanen ligga till grund för fortsatta strategiska och tidsmässiga prioriteringar utifrån de åtgärder som översiktsplanen initierar. Bruttolistan med förslag på uppföljande uppdrag ger indikationer på behov av geografiska fördjupningar och tematiska tillägg eller andra planer och utredningar. För att förslagen till åtgärder ska kunna genomföras krävs särskilda beslut där uppdrag ges. Förvaltningen bedömer det mycket angeläget att ta fram en mer genomgripande strategi för landsbygdsutvecklingen. Detta kan ske genom framtagande av en eller flera geografiska fördjupningar av översiktsplanen och tematiska tillägg.

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till.

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Studiematerial alkohollagen I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Innehåll Alkoholpolitiska grunder.. sid. 3 Inledning och definitioner. sid. 5 Tillverkning

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 ÖVERSIKTSPLAN 2002 Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 INNEHÅLL UTGÅNGSPUNKTER Översiktsplanen 6 Nya förutsättningar 8 Vision 2012 13 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Planens huvuddrag

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 25 oktober 2010, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten Stock holm region i till växt Planering och ut veck ling 1993-2003 Göran Johns on Bo Malm sten Stockholm region i tillväxt Stockholm region i tillväxt Planering och utveckling 1993-2003 Göran Johnson

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer