Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende"

Transkript

1 Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

2 Ärende 1

3

4

5 Ärende 2

6

7 Ärende 3

8 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson Dnr Kommunstyrelsen Ram för kommunstyrelsens fastighetsköp/försäljning 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen får under 2012 köpa eller försälja fastigheter eller fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram av 20 miljoner kronor. 2. Förvärvs- eller försäljningspriset får inte överstiga 4 miljoner kronor. 3. Kommunstyrelsen får även besluta om finansiering av dessa förvärv. 4. Bemyndigandet gäller hela kommunen. Sammanfattning Enligt 8 punkt 11 i kommunstyrelsens reglemente, får kommunstyrelsen besluta om köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller fastighetsdel samt mottagande av fastighet eller fastighetsdel som gåva, inom av fullmäktige fastställda riktlinjer för belopp och villkor i övrigt. Förvaltningen föreslår att samma riktlinjer ska gälla som för Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november Ärendet Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen under 2012 i likhet med 2011 får köpa eller försälja fastigheter till ett pris som inte överstiger 4 miljoner kronor per fastighet, samt upplåta tomträtt i fastigheter inom en total kostnadsram av 20 miljoner kronor. Bemyndigandet skall gälla hela kommunen. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Maria Johansson Ekonomichef

9 Ärende 4

10 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson Dnr Kommunstyrelsen Ram för upptagande av tillfälliga lån 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får under 2012 för kommunens räkning ta upp tillfälliga lån, med en löptid av högst ett år, om sammanlagt högst 75 miljoner kronor. Sammanfattning Enligt 8 punkt 7 i kommunstyrelsens reglemente får kommunstyrelsen utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen får rätt att uppta tillfälliga lån upp till 75 miljoner kronor. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november Ärendet För investeringar beslutar kommunfullmäktige vanligtvis om lånefinansiering i samband med budget. Av likviditetsskäl kan det ibland finnas behov av att kortfristigt uppta lån. Kommunen och kommunens helägda bolag har därför hos Sparbanken Enköping tillsammans en kredit på totalt 75 miljoner kronor. Belastningen på krediten är olika under året. Vid årsskiftet och under sommaren är behovet särskilt stort. Vi bedömer att ramen 75 miljoner kronor är fullt tillräcklig för att hantera variationerna i kommunens likviditet under KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Maria Johansson Ekonomichef

11 Ärende 5

12 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Anna-Lena Örvander Dnr Kommunstyrelsen Revidering av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar 1. Taxa för Upplands-Bro kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen antas i enlighet med Bygg- och miljönämndens förslag. 2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari Sammanfattning Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 oktober 2011 att överlämna förslag till ny taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen till kommunfullmäktige för antagande. Revideringen av taxan enligt livsmedelslagstiftningen innebär en uppräkning av timtaxan samt att texterna i taxan genomgår redaktionella förändringar med hänvisning till Livsmedelsverkets gällande vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräknad kontrolltid. Den nuvarande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 113 den 26 november För att den nya taxan ska kunna tillämpas från den 1 januari 2012 behöver den fastställas av kommunfullmäktige före årsskiftet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta enligt Bygg- och miljönämndens förslag till revidering av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen samt att nuvarande taxa revideras enligt nämndens förslag. Beslutsunderlag Bygg- och miljönämndens beslut 74 den 25 oktober Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2011.

13 2(2) Barnperspektiv Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte utgör någon påverkan i ett barnperspektiv. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Kopia av beslut till: Karl Öhlander tf. kanslichef Bygg- och miljönämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygg- och miljöavdelningen

14

15

16

17

18

19

20

21 Ärende 6

22 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Birgitta Johansson Dnr Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Förslag till beslut 1. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun fastställs att gälla från den 1 januari Socialförvaltningen får i uppdrag att löpande göra de redaktionella förändringar som krävs. Sammanfattning En ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari Kommunerna ska inom alkohollagens ram utforma riktlinjer för tillståndsgivningen på alkoholområdet. Upplands-Bro kommun har fastställda riktlinjer baserade på tidigare lagstiftning. Riktlinjerna har reviderats med anledning av den nya lagen. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2011 Socialnämndens beslut, Sn 51, den 26 maj 2011 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2011 Ärendet En ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari Kommunerna ska inom alkohollagens ram utforma riktlinjer för tillståndsgivningen på alkoholområdet. Upplands-Bro kommun har fastställda riktlinjer baserade på tidigare lagstiftning. Riktlinjerna har reviderats med anledning av den nya lagen. Riktlinjerna antogs av Socialnämnden den 26 maj Riktlinjerna bör innehålla en sammanställning av vad som gäller enligt lag och andra författningar samt i övrigt i kommunen för serveringstillstånd. Riktlinjerna ska säkra en förutsägbarhet och ska också utgöra en information till dem som har för avsikt att ansöka om serveringstillstånd. Det är viktigt att framhålla att riktlinjerna naturligtvis inte får avvika från lagen eller anslutande föreskrifter eller ersätta den prövning som ska ske i det enskilda fallet. 1 Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Socialnämndens förslag om att riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun fastställs, dock med 1 Prop. 2009/10:125 sid 168

23 2(2) viss redaktionell förändring och vissa förtydliganden. Inga förändringar har dock gjorts i sak. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därutöver att Riktlinjerna ska gälla från och med den 1 januari 2011 samt att Socialförvaltningen får i uppdrag att löpande göra de redaktionella förändringar som krävs. Barnperspektiv Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att ovan angivet förslag till beslut inte står i strid med barnets bästa. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Karl Öhlander Tillförordnad kanslichef

24 RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

25 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov... 6 Serveringstider... 6 Lokaler, kök och mat... 7 Uteserveringar... 7 Serveringsansvarig personal... 7 Alkoholpolitiska olägenheter olämpliga miljöer... 7 Villkor och prövotid... 8 Tillsyn... 8 Återkallelse av tillstånd... 9 Avgifter... 9 Kontakt... 10

26 3(10) Bakgrund Riksdagen beslutade i december 2010 om ny alkohollag (2010:1622). Lagen började gälla den 1 januari I Upplands-Bro kommun ska alkoholservering ske på ett ansvarsfullt och seriöst sett som tar hänsyn till alla människors hälsa och trygghet. Riktlinjerna ska tydliggöra och förklara vad som gäller och förväntas av den som söker serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun. Mål Nationella mål Den nationella handlingsplanen för alkoholpolitik slår fast att det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska skador till följd av alkoholkonsumtion måste fortsätta. Arbetet på lokal nivå är avgörande för ett framgångsrikt arbete mellan olika myndigheter. Målsättningen är att sänka den totala alkoholkonsumtionen, förhindra att människor blir storkonsumenter och att påverka deras beteende i konsumtionsbeteendet, särskilt bland ungdomar och unga vuxna. Viktigt är också att arbeta för att alkohol inte ska förekomma i vissa miljöer eller under vissa perioder i livet. Uppväxten ska vara alkoholfri. Alkoholdebuten ska skjutas upp. Berusningsdrickandet ska minska. Arbeta för fler alkoholfria miljöer. Den illegala alkoholhanteringen ska undanröjas. Känsliga områden i anslutning till ungdoms-, sport-, och idrottsmiljöer. Upplands-Bro kommuns mål Minska överservering av alkoholdrycker. Bidra med särskild tillsyn av ungdomar och unga vuxna. Bidra till en förbättrad folkhälsa Bidra till att minska alkoholrelaterat våld och alkoholrelaterad skadegörelse Motverka att oseriösa entreprenörer erhåller serveringstillstånd. Tydliggöra sambandet mellan matservering och alkoholservering. Den som söker serveringstillstånd ska få ett professionellt och tydligt bemötande. Verka för fler alkoholfria ungdomsmiljöer och ungdomsarrangemang.

27 4 Inledning För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringstället är beläget För att få serveringstillstånd ska den sökande, utöver att visa att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att bedriva verksamheten, avlägga ett prov och visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagen.. I tillståndsärendena ska yttrande från polismyndighet inhämtas med undantag endast för arrangemang av obetydlig omfattning. Kommunens riktlinjer ska tydliggöra och förklara vad som gäller och förväntas av den som söker serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun. Servering av alkoholdrycker Ansökan Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligt på särskild blankett till kommunen där serveringsstället är beläget (alkohollagen 8 kap. 10 ) eller via E-tjänst för permanent serveringstillstånd. Handläggningstiden för ett permanent tillstånd beräknas till cirka tre månader. Vid tillståndsprövning prövas sökandes lämplighet, lokalens beskaffenhet samt om alkoholserveringen kan förorsaka alkoholpolitiska olägenheter. Tillfälliga tillstånd tar generellt sett kortare tid. Handläggning av ansökan påbörjas när ansökningsavgift inkommit till Upplands-Bro kommun. Serveringstillstånd För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringstället är beläget (serveringstillstånd). (alkohollagen 8 kap.1 och 2 ) Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer. Sker utan vinstintresse och utan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholeller lättdrycker. Begreppen försäljning och servering Begreppen försäljning och servering definieras i 1 kap alkohollagen. Servering är en transaktion där någon tillhandahåller alkoholdrycker mot ersättning. Ersättningens storlek har ingen betydelse. Även om alkoholdrycken säljs till självkostnadspris eller t.o.m. med förlust är det servering. Ingår alkoholdryck som en del i ett arrangemang för vilket erläggs entré-, eller deltagaravgift är det också fråga om servering. Ett serveringstillstånd innebär

28 5(10) således en rätt för tillståndshavaren att mot betalning servera sina gäster de alkoholdrycker som tillståndet omfattar. Utanför bestämmelsen faller således sådana situationer då det inte är fråga om tillhandahållande av dryck mot ersättning dvs. då varje deltagare själv skaffar sig de alkoholdrycker han/hon förtär eller då någon av deltagarna bjuder de övriga. Som försäljning anses inte heller s.k. samköp, dvs. då någon av deltagarna på uppdrag av de övriga anskaffar dryckerna. Det skall vara fråga om ett enstaka tillfälle, en begränsad krets av deltagare och antingen en lika fördelning av kostnaderna eller efter vars och ens förbeställda mängd. (ny text) Permanent eller tillfälligt tillstånd Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Serveringstillståndet kan vara; Permanent (stadigvarande) tillstånd som gäller året runt eller för en viss tidsperiod. Tillfälligt serveringstillstånd som gäller enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle. Tillstånd att anordna provsmakning enligt alkohollagen 8 kap. 6 och 7. Permanent (stadigvarande) serveringstillstånd Permanent tillstånd kan gälla året runt (tills vidare om inte särskilda skäl föreligger) eller för en viss tidsperiod. För att erhålla ett stadigvarande serveringstillstånd ställs höga krav på den som söker både vad gäller lämplighet, utbildning, vandel och erfarenhet. Vidare ställs krav på lokalernas belägenhet och matutbud. Yttrande från polisen inhämtas alltid, polisen ska yttra sig om sökandes allmänna lämplighet för verksamheten. Avser ansökan servering nära eller inom ett militärt område ska yttrande inhämtas från militär chef. För att styrka krav på personliga och ekonomiska förhållanden inhämtas yttrande från kronofogdemyndigheten samt skatteverket. Serveringsstället ska ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen som tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan får matutbudet begränsas till ett fåtal antal rätter. Serveringsställets lokaler ska vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt. Permanent tillstånd kan ges till slutna sällskap. Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse. Medlemskretsen ska vara känd i förväg. En deltagarlista/gästlista ska kunna visas upp på begäran. Sällskapet kan vara en förening, klubb, personalgrupp eller annan form av sammanslutning. Inga nya gäster får komma till lokalen under pågående tillställning.

29 6 Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten för enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle Tillfälliga tillstånd till allmänheten kan avse enstaka tillfälle eller enstaka tidsperioder. Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. Tillfälliga tillstånd medges med begränsning, främst med tanke på att skydda den ordinarie restaurangverksamheten mot osund konkurrens. För att erhålla tillfälligt serveringstillstånd ställs krav på den som söker både vad gäller lämplighet, utbildning, vandel och erfarenhet. Vidare ställs krav på arrangemangets belägenhet och matutbud. Yttrande från polisen inhämtas alltid, polisen ska yttra sig om sökandens allmänna lämplighet. För att erhålla tillfälligt serveringstillstånd krävs också att alkoholserveringen ska ingå i något evenemang, som i sig är seriöst. Den som ansvarar för serveringen ska också vara innehavare av serveringstillstånd. Serveringstillstånd till ungdomar beviljas generellt inte. Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap för enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap kan medges vid enstaka tillfällen samt under viss tid. Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse. Det kan vara en förening, klubb, företag eller annan form av sammanslutning. Vid dessa tillfällen ska det finnas en i förväg bokad lokal samt vilken form av tillställning det gäller, inte i hemmiljö. En gästlista ska kunna uppvisas. Privata fester som födelsedagskalas, bröllop o. dyl. kan vara ett slutet sällskap. Tillstånd för en och samma förening medges i ett begränsat antal gånger per år. Förutsättningar för att erhålla tillstånd för slutet sällskap är att sökande är lämplig, samt att lagad mat ska serveras. Serveringen ska vara i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker, inte i hemmiljö. Serveringstillstånd krävs dock inte om samtliga nedanstående punkter är uppfyllda. Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer Sker utan vinstintresse och utan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholeller lättdrycker. Kunskapsprov Den som ansökt om tillstånd ska genom att avlägga ett prov hos kommunen visa att han eller hon har de kunskaper som krävs för att utöva serveringsverksamhet. Godkänt prov ska genomföras innan tillstånd kan ges. (alkohollagen 8 kap.12 ) Serveringstider Normal serveringstid för alkohol är av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (alkohollagen 8 kap. 19 ). Kommunen kan

30 7(10) efter prövning föreslå både sänkning och utökning av serveringstiden. Serveringstid före klockan beviljas inte. Serveringstid efter klockan ska föregås av en specifik ansökan. Om ansökan beviljas gäller beslutet i ett år. Serveringstid efter beviljas inte. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. Lokaler, kök och mat I ansökan om serveringstillstånd ska sökande ange det utrymme där servering ska ske (alkohollagen 8 kap. 14 ). Serveringstillståndet omfattar ett visst begränsat utrymme. Lokalen ska vara godkänd av brandskyddsmyndigheten innan verksamheten kan starta. Det ska finnas lämpligt antal sittplatser i förhållande till lokalens storlek. Handikappanpassning och tillgänglighet är viktigt att beakta. För permanent tillstånd till allmänheten krävs att det finns ett kök i anslutning till serveringslokalen. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av lagade eller på annat sätt tillredda maträtter. Efter klockan får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. För tillfälligt tillstånd till allmänheten eller för tillstånd för servering till slutet sällskap krävs att serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Krav på matservering krävs inte då det gäller provsmakning enlig alkohollagen 8 kap. 6 eller 7. Uteserveringar För att servera alkoholdrycker på uteservering krävs specifik ansökan med markägarens medgivande. Uteserveringen ska vara i anslutning till restaurangen. Det ska dessutom vara lätt för serveringspersonalen att hålla uppsikt över uteserveringen. Serveringsansvarig personal Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande vid serveringsstället under hela serveringstiden. Tillståndshavararen ska meddela till kommunen vem eller vilka som är serveringsansvariga. Den serveringsansvarige måste vara fyllda 20 år. Undantag kan göras för elever vid en restaurangskola med serveringstillstånd. Alkoholpolitiska olägenheter olämpliga miljöer Med alkoholpolitiska olägenheter menas att ett utskänkningstillstånd kan medföra störningar eller andra problem. Dessa kan vara av social-, alkoholpolitisk eller ordningsmässig art. Berörda myndigheters remissvar vid tillståndsgivning att beakta vid tillståndsgivning;

31 8 Polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till ordningsproblem och sökandes vandel. Ansökan om verksamhet med pornografisk inriktning eller liknande ska inte beviljas, eller annan olämplig inriktning. Ansökan om idrotts- eller ungdomsevenemang som riktar sig främst till ungdomar ska inte beviljas. Villkor och prövotid Prövotid ska användas i de fall en förändring sker utanför den ordinarie serveringstiden då endast vid utökad serveringstid efter klockan Detta med anledning om olägenheter uppstår med den senare tiden. Kommunen kan meddela villkor, i samband med beslut om tillstånd; exempel på detta kan vara; Villkor om förordnande om ordningsvakter, alltid vid serveringstid efter klockan Villkor rörande uteservering. Villkor om serveringstiden. Tillsyn Tillsyn av alkoholagens efterlevnad definieras i lagtexten under kapitel 9. Statens Folkhälsoinstitut utövar nationell tillsyn över efterlevnaden av alkohollagen, utfärdar förordningar, föreskrifter och allmänna råd för tillämpning av alkohollagen. Länsstyrelsen utövar tillsyn av kommunerna inom det egna länet. Länsstyrelsen ska också biträda kommunerna med råd i deras verksamhet. Kommunen tillsammans med polismyndigheten ansvarar enligt alkohollagen för tillsynen av folkölförsäljning och serveringstillstånd. För detta tar kommunen ut en tillstånds- och tillsynsavgift årligen. Kommunen och polisen sköter den yttre tillsynen. Den yttre tillsynen avser att alkoholserveringen sker enligt gällande tillstånd. Andra tillsynsmyndigheter kan vara bygg- och miljöavdelningen i kommunen och skattemyndigheten. Normalt kontrolleras; Hur verksamheten bedrivs med avseende på ordning och nykterhet och att servering inte sker till underåriga och/eller märkbart påverkade personer, förekomsten av lagad mat och att serveringsansvarig person finns på plats. Att försäljningen sker i enlighet med tillståndet som det framgår av tillståndsbeviset. Hit hör frågor som rör vilket/vilka slag av alkoholdrycker som serveras, om servering sker till allmänheten eller till slutet sällskap, serveringslokaler, matutbud, serveringstid samt, i förekommande fall, om meddelade villkor följs. Vidare kontrolleras att förvarings- och förtäringsförbuden efterlevs, tillgången på lättdrycker, att de särskilda bestämmelserna om marknadsföring följs. samt om försäljningen bokförs. Tillståndshavaren, eller av denna anmäld serveringsansvarig till kommunens tillståndsenhet, ska utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden.

32 9(10) Den inre tillsynen avser kontroll av uppgifter från olika myndigheter, främst vad som rör ekonomisk art. Restaurangens årliga försäljningssiffror ska redovisas varje år till kommunen som skickar vidare till Statens Folkhälsoinstitut, den s.k. restaurangrapporten. För att möjliggöra ett informationsutbyte (och därigenom skapa förutsättning för en effektiv tillsyn) har lagstiftaren föreskrivit en upplysningsskyldighet mellan vissa myndigheter. Av den anledningen ska t.ex. polismyndigheten underrätta kommunen om förhållanden som är av betydelse för kommunens tillsyn. Återkallelse av tillstånd Kommunen kan, enligt alkohollagen, 9 kap. 17 och 18, meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller vid allvarligare fall en varning om han eller hon inte: 1. Uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller 2. Följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen Enligt 9 kap. 18 alkohollagen kan kommunen återkalla serveringstillståndet. Återkallelse kan beslutas om tillståndet inte längre utnyttjas, om det har förekommit brottslig verksamhet på eller i anslutning till serveringsstället eller att tillståndshavaren har brutit mot alkohollagen. Avgifter Nyansökningar permanenta tillstånd Utvidgade tillstånd Utökade serveringstider Delägarbyte Tillfälliga tillstånd till allmänheten Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap Ansökningsavgift kronor kronor kronor kronor kronor 800 kronor Fast avgift permanent serveringstillstånd Rörlig avgift permanent serveringstillstånd årsomsättning Tillsynsavgift kronor kronor kronor

33 kronor kronor kronor kronor kronor Kontakt Frågor rörande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker besvaras av kommunens alkoholhandläggare. Upplands-Bro kommuns växel:

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Ärende 7

68 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Karl Öhlander Dnr Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsplan Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar enligt: Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till kultur- och fritidsplan med tillägg enligt kultur- och fritidsnämndens beslut , 47. Sammanfattning I budget 2011 gav kommunfullmäktige kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att färdigställa en kultur- och fritidsplan. Efter dialog med medborgare, intresseorganisationer och kommunens övriga nämnder har nämnden tagit fram ett förslag på kultur- och fritidsplan för Upplands-Bro kommun. Förslaget har efter beslut i kultur- och fritidsnämnden den 12 oktober 2011 överlämnats till kommunfullmäktige för fastställande. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november Kultur- och fritidsnämndens förslag till kultur- och fritidsplan. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden den 12 oktober Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september Ärendet Kultur- och fritidsnämnden föreslog i beslut den 12 oktober kommunfullmäktige att anta bildningsförvaltningens förslag till kultur- och fritidsplan. Till förslaget lade nämnden också ett tillägg enligt nämndens beslut Kfn 47. Förslaget till kultur- och fritidsplan har utarbetats i dialog med medborgare och övriga kommunala nämnder. Efter framtagande har förslaget dessutom sänts på remiss till nämnder och berörda organisationer. Synpunkter och förslag har därefter bemötts och i vissa fall lett till förändringar av förslaget. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de synpunkter som lämnats har bemötts på ett sakligt sätt och att de justeringar som sedan gjorts av förslaget varit adekvata. Förvaltningen har därför inget ytterligare att tillägga utan

69 2(2) föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidsplanen. Barnperspektiv Kultur- och fritidsplanen riktar sig kommunens samtliga invånare och visar på den service som erbjuds inom området kultur och fritid. Planen är skriven utifrån ett brukarperspektiv och tar därför hänsyn även till barns behov. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Karl Öhlander Tf Kanslichef

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93 Ärende 8

94 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Elisabeth Mårell, tfn Karin Svalfors, tfn Maria Elfström, tfn Dnr Kommunstyrelsen Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antas enligt förslag daterat Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2006, 68, att Översiktsplan 2000 inte längre är aktuell i alla avseenden och initierade en översyn av översiktsplanen. Kommunstyrelsen beslutade den 23 april 2008, 54, om direktiv för fortsatt översiktsplanearbete. Förslag till Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) var ute på samråd den 26 maj till den 16 oktober Förslaget ändrades till följd av inkomna synpunkter och ställdes därefter ut tillsammans med en reviderad MKB samt samrådsredogörelse under tiden 15 februari till 15 april Utställningshandlingarna har funnits tillgängliga i Kommunhuset i Kungsängens centrum, biblioteken i Bro och Kungsängen, Tjustaskolans entré och på kommunens webbplats. Under utställningstiden har fyra öppna hus hållits på olika platser i kommunen. Dessa har besökts av totalt cirka 160 personer. Under utställningen har 54 skriftliga yttranden inkommit. Efter utställningen har förslaget till översiktsplan reviderats ytterligare till följd av inkomna synpunkter. Översiktsplanen visar kommunens ställningstaganden för mark- och vattenanvändningen på cirka 20 års sikt. Den redovisar kommunens avvägningar mellan olika intressen. Dessa avvägningar ska ligga till grund för den fysiska planeringen och kommunens fysiska utveckling. Avsikten är också att låta ÖP 2010 ligga till grund för fortsatta strategiska och tidsmässiga prioriteringar utifrån de olika förslagen till åtgärder som redovisas i planen. Beslutsunderlag Förslag till ny Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010 utställningshandling februari 2011 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande förslag till ny Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010 utställningshandling februari 2011

95 2(3) Samrådsredogörelse tillhörande förslag till ny Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, daterad februari 2011 Utställningsutlåtande tillhörande förslag till Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, daterat Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande förslag till Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010 februari 2011, reviderad oktober 2011 efter utställning Särskild sammanställning av miljöbedömningen, daterad Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Ärendet Översiktsplanen visar kommunens ställningstaganden för mark- och vattenanvändningen på cirka 20 års sikt. Den redovisar kommunens avvägningar mellan nationella, regionala, mellankommunala och lokala intressen samt allmänna och enskilda intressen. Dessa avvägningar ska ligga till grund för den fysiska planeringen och kommunens fysiska utveckling. En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Efter utställningen av förslaget till ny översiktsplan har de skriftliga synpunkter som kommit in sammanställts och kommenterats i ett utställningsutlåtande, som bifogas denna tjänsteskrivelse. Länsstyrelsens granskningsyttrande finns i sin helhet i själva plandokumentet. I utställningsutlåtandet, under rubriken Resultat av utställningen, redovisas också vilka revideringar som gjorts efter utställningen till följd av inkomna synpunkter. Även Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har reviderats något efter utställningen. Revideringsarbetet med översiktsplanen och MKB:n har skett parallellt. Hur miljöbedömningen är genomförd redovisas i en så kallad särskild sammanställning, som också bifogas denna tjänsteskrivelse. I översiktsplaneförslaget har text lagts till om Veckholms skjutfält. Texten är skriven som om skjutfältets påverkansområde är redovisat på kartan. Kartan kommer att justeras efter det att aktuell kartdata finns tillgänglig. Efter antagandet har vi för avsikt att bifoga ett separat kartblad till översiktsplanen på motsvarande sätt som till utställningshandlingen. Det blir en sammanfattning av mark- och vattenanvändningen i A2-format och två kartor över tätorterna i A3-format. Dessa kartor ska inte innehålla någon annan information än de kartor som finns i plandokumentet, förutom fler namn på platser, gator m.m. Efter antagandet kan även vissa redaktionella ändringar komma att göras, såsom sidhänvisningar, uppdatering av statistiska uppgifter och förord. Eventuellt kommer också en populärversion i form av en kort sammanfattning av översiktsplanen att tas fram. I översiktsplaneförslaget redovisas ett antal förslag till åtgärder. Dessa redovisas dels i de olika kapitlen, men också i kapitel 16 Underlag för prioritering av åtgärder och aktualitetsprövning. Avsikten är att låta översiktsplanen ligga till grund för fortsatta strategiska och tidsmässiga prioriteringar utifrån de åtgärder som översiktsplanen initierar. Bruttolistan med förslag på uppföljande uppdrag ger indikationer på behov av geografiska fördjupningar och tematiska tillägg eller andra planer och utredningar. För att förslagen till åtgärder ska kunna genomföras krävs särskilda beslut där uppdrag ges. Förvaltningen bedömer det mycket angeläget att ta fram en mer genomgripande strategi för landsbygdsutvecklingen. Detta kan ske genom framtagande av en eller flera geografiska fördjupningar av översiktsplanen och tematiska tillägg.

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Antagen av bygg- och miljönämnden 2016-04-16, 38 Dnr 15/0656-491 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016 1 2012-05-04 Son 2012/142 r för alkoholservering 2012-2016 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att skydda människors hälsa, tex. berusningsdrickande

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa MBN16-102 407 Riktlinjer för serveringstillstånd Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2016-02-24 Beslutade av MBN 2016-03-10 5 Innehåll RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND...

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd

Tillsynsplan av serveringstillstånd Tillsynsplan av serveringstillstånd Innehåll Tillsynsplan av serveringstillstånd... 1 Innehåll... 2 Tillsynsplan... 3 Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll... 4 Inledning... 4 Alkohollagens

Läs mer

ÖP 2010 ÖVERSIKTSPLAN FÖR UPPLANDS-BRO KOMMUN. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-15 162. www.upplands-bro.se

ÖP 2010 ÖVERSIKTSPLAN FÖR UPPLANDS-BRO KOMMUN. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-15 162. www.upplands-bro.se ÖP 2010 ÖVERSIKTSPLAN FÖR UPPLANDS-BRO KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-15 162 www.upplands-bro.se Arbetet med att ta fram Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, har drivits av en projektgrupp

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för alkoholservering ÖFS 2013:14 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 4:19 Dnr KS 2012/506-702 2013-14 Riktlinjer för alkoholservering v 4 13-05-20 13:15

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun Socialnämnden 2016 Innehållsförteckning 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2016 KATRINEHOLMS KOMMUN... 3 2. BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV TILLSYNSPLANENS INNEHÅLL...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

KAP 2 ÖP EN NY ÖVERSIKTSPLAN

KAP 2 ÖP EN NY ÖVERSIKTSPLAN KAP 2 ÖP 2010 - EN NY ÖVERSIKTSPLAN Kommunstyrelsens direktiv för den nya översiktsplanen (KS beslut 54 2008-04-23) Upplands-Bro ska vara en tillväxt. Översiktsplanen ska föreslå nya områden för bostäder

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd 2013-03-05 2(9) Sammanfattning Målsättningen med Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd är att skapa förutsättningar

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Västerviks Kommun Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-06-19, 141 med ändring 2011-01-25, 8 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 2 INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-24 RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1. Allmänt 2005 fattades ett beslut av riksdagen om en nationell handlingsplan för det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 859/99 1999-12-20 702 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER TILLSTÅND ATT TILLSVIDARE SERVERA ALKOHOLDRYCKER TILL ALLMÄN-

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker ANSÖKAN - BESLUT om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) (1994:1738) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr/

Läs mer

I Mark Socialförvaltningen

I Mark Socialförvaltningen I Mark ALKOHOLSERVERING I MARK för serveringstillstånd Inledning Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska informera om alkohollagen (010:16),

Läs mer

Alkoholservering i Ljungby kommun

Alkoholservering i Ljungby kommun www.ljungby.se Alkoholservering i Ljungby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten 2013-05-16 Ett rikt restaurangliv - en levande kommun I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn för Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn na gäller fr.o.m. 2016-01-01 Beslut av miljö- och byggnadsnämnden den 18 december 2015, 217 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till riktlinjer för alkoholservering

Förslag till riktlinjer för alkoholservering Styrdokument 1 (6) 2016-10-27 Fastställd: Kommunfullmäktige år-månaddag x Gäller för: Dokumentansvarig: Bygg- och miljöchef Dnr : 81714 Förslag till riktlinjer för alkoholservering Postadress Besöksadress

Läs mer

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap 1 Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap Försättsblad/Innehållsförteckning Kryssa för vilka handlingar som medföljer ansökan. Ansökan skickas till Socialförvaltningen, 642 82 FLEN Ansökan Kvitto på betald

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7)

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7) Socialnämnden Policy för servering av alkoholdrycker i Härjedalens kommun fr o m 2002-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, 105 Serveringsbestämmelser, allmänna överväganden Det övergripande

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2005-11-15 Ersätter tidigare

Läs mer

Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum

Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn Antagen av Individnämnden 1996-03-28, SN 35 Reviderat 2005-09-22, SN 95 Reviderat 2010-09-23, IN 280 Reviderat 2012-11-15, IN 497 Innehåll 1 Inledning 5

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Antaget av Socialnämnden Mariestad 2013-05-14 Reviderad 2014-09-16 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Allmänna bestämmelser om försäljning...4

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

2014:8. Riktlinjer för serveringstillstånd i Tidaholms kommun 2014 2015 antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27

2014:8. Riktlinjer för serveringstillstånd i Tidaholms kommun 2014 2015 antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 2014:8 Riktlinjer för serveringstillstånd i Tidaholms kommun 2014 2015 antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Alkoholtillstånd ett kommunalt ansvar Kommunerna övertog fr.o.m 1 januari 1998 ansvaret för

Läs mer

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2012-05-29 RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1. Bakgrund 2005 fattades ett beslut av riksdagen om en nationell handlingsplan för det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 När behövs provsmaknings- eller serveringstillstånd? 3 ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: B-O Rylander Anna Storm Anna Krathmann Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Inledning... 4 Ansökan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1(6) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN ALKOHOLLAGEN Nya Alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om tillverkning av och handel med alkoholdrycker.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 Ersätter tidigare uppgraderade riktlinjer mbn 030930. ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap.

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Alkoholservering till slutet sällskap Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Vad är ett slutet sällskap? För att det skall kunna vara fråga om ett slutet

Läs mer

Bilaga 2. Karta 1: Länsstyrelsernas rekommenderade marknivåer vid Mälarens stränder 2014 i Upplands-Bro kommun.

Bilaga 2. Karta 1: Länsstyrelsernas rekommenderade marknivåer vid Mälarens stränder 2014 i Upplands-Bro kommun. Bilaga 2 Karta 1: Länsstyrelsernas rekommenderade marknivåer vid Mälarens stränder 2014 i Upplands-Bro kommun. Karta 2: Länsstyrelsernas rekommenderade marknivåer vid Mälarens stränder 2014. Mest drabbade

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2 Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI 2015. VERSION 2 Nationella bedömningskriterier alkohol Nationella bedömningskriterier är ett

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd avseende alkoholservering i Uppvidinge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-26 15 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun RIKTLINJER 2014-02-27 DNR: 2013-000217 Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun Laholms kommun Socialkontoret Postadress: 312 80 Laholm Besöksadress: Trädgårdsgatan 15 Växel: 0430-150 00 Fax: 0430-711

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 1 Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen... 3 Tillståndsprövning av serveringstillstånd... 4 Förebyggande arbete... 4 Inre tillsyn...

Läs mer

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 3 kap. Översiktsplan 1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun 1(6) Annika Borg Direkt: 019-19 35 63 annika.borg@lansstyrelsen.se Kumla kommun Kommunstyrelsen Torget 1 69280 Kumla Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun Beslut Länsstyrelsen bedömer

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 1 INLEDNING Syftet med socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Dnr-2014-50.466 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Fastställd av Miljö- och byggnämnden 2014-03-18, 25 Miljö- och byggförvaltningen Ansökan och handläggning Handläggningstider vid ansökan

Läs mer

Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 1(1) Datum MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Diarienummer 2014-06-25 2014-0173 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 juni 2014 Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer

Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer Alkoholpolitiska riktlinjer för tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl Bakgrund Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari 1995. Från

Läs mer

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Alkoholservering i Lessebo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen och dess

Läs mer

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 206/2008 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL EN LEVANDE

Läs mer

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla SN 2008-09-24 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL EN LEVANDE KOMMUN Simrishamns, Sjöbo, Skurups

Läs mer

Information om serveringstillstånd

Information om serveringstillstånd 1 Information om serveringstillstånd 2011-09-20 2 Information om serveringstillstånd Innehållsförteckning: Innehållsförteckning 2 Inledning 3 När tillstånd inte behövs 3 Alkohollagen 3 Om riktlinjer 3-4

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 10 Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS 2015-412 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 2012-12-12, 139 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Alkoholpolitiska mål... 2 3 Kommunens informationsskyldighet... 2 4 Ansökan... 2 5 Handläggning

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-12-12 188 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 2. När behövs ett serveringstillstånd?... 3 3. Ansökan

Läs mer

Ev. restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl) Inkommet datum Diarienummer Diareplansbeteckning

Ev. restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl) Inkommet datum Diarienummer Diareplansbeteckning ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr / pnr Tel nr Namn Adress Fax nr E-post Namn Ev. restaurang nr. Gatuadress Postnr och postort Serveringens omfattning Servering ska ske till (ange till vilka alkoholservering

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-05-11 63 Ansökan om stadigvarande utökad serveringstid, Nya Våning 1 (SN 2015.081) Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott KS-2010/78

Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott KS-2010/78 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå Noors Slott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-01-09. Motion om längre serveringstider för Salas restauranger

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-01-09. Motion om längre serveringstider för Salas restauranger l " SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-01-09 15 (25) 11 Motion om längre serveringstider för Salas restauranger Dnr 2013/52 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn

Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn 2007-09-25 DNR.671-2007 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn Ett rikt restaurangliv- en levande stad Syftet med riktlinjer för serveringstillstånd är att

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer