Kallelse Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Sammanträdesdatum 2015-08-17"

Transkript

1 Kallelse Ledamöter i Kommunstyrelsen Ersättare för kännedom Tid Måndag 17 augusti 2015, kl Plats Ärenden Enligt bilagd dagordning. Ersättare som kallas som adjungerade ledamöter Kallade tjänstemän Lena Vikberg (S) Mats Berg, kommunchef Åsa Öberg, ekonomichef Peter Roslund Ordförande Johan Forssell Sekreterare 1 (28)

2 Innehållsförteckning...Sid 1. Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning Överklagande av kommunfullmäktiges beslut om Piteå kommuns medverkan i Lindbäcksstadion etapp Överföring från driftsbudget till investeringsbudget, strategiskt stöd Begäran om anslag ur kommunstyrelsens central pott till projektet Kulturtorget, kvarteret Stadsvapnet Anslag ur kommunstyrelsens centrala pott till drift av allhuset Äskande om medel från central pott till förbättring av trafiksituationen vid skolor och förskolor i Öjebyn Socialnämndens begäran om omvandling av driftsmedel (statliga prestationsmedel) till investering Evenemangssponsring av Diggiloo 2015 på Pite Havsbad Elitsponsring av Piteå bågskytteklubb Månadsrapport juli Delgivningsärenden Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen Vatten- och avloppstaxa för Piteå kommun Parkeringsavgifter i Piteå centrum Åtgärder för att säkerställa likviditet Av ledamöter väckta ärenden (28)

3 1. Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning Dnr 15KS Kommunstyrelsen beslutar att resultatet vidarebefordras till samtliga nämnder och helägda bolag för att kunna utgöra ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete inom Piteå kommun. Ärendebeskrivning Piteå kommun har för femte gången deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Undersökning består av tre delar: A. Kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index (NRI) B. Kommunens verksamhet, Nöjd-Medborgar-Index (NMI) C. Inflytandet i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index (NII) Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning under tiden 16 mars 11 maj med ett urval på 1200 personer i åldrarna år. Svarsfrekvensen för 2015 i Piteå var 46 procent, vilket är lägre än 2013 då svarsfrekvensen låg på 47 procent. Den sammanlagda svarsfrekvensen för de 60 kommuner som genomförde undersökningen, våren 2015 uppgår till 47 procent. Index Piteå 2015 Piteå 2013 Piteå 2011 Piteå 2009 Piteå 2007 Samtl 2015 Samtl 2013 Samtl 2011 Samtl 2009 Samtl 2007 Kommunen som en plats att bo och leva på Kommunens verksamhet Inflytande i kommunen Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att särskilt uppmärksamma de nio utpekade utvecklingsområdena. Nöjd- Region- Index NRI Nöjd- Medborgar- Index NMI Nöjd- Inflytande- Index NII (28)

4 Jämfört med genomsnittet för andra deltagande kommuner så får Piteå statistiskt säkerställt högre betyg för två av tre index. Största skillnaden jämfört med andra kommuner är för kommunen som en plats att bo och leva på (regionindex), där Piteå redovisar ett betyg på 66 och genomsnittet för andra kommuner är 60. Genomsnittet för samtliga (133) kommuner visar på ett höjt regionindex. När det gäller nöjdmedborgarindex är Piteås resultat 60 och resultatet för övriga kommuner 54. Både Piteå och övriga kommuner visar på ett höjt index. Höjningen är inte statistiskt säkerställd. När det gäller nöjdinflytandeindex har Piteå ett lägre index än jämförande kommuner. Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. Detta innebär att Piteås resultat kan betraktas som ett medelresultat som enligt vår målbedömning hamnar på gränsvärdet för rött ljus. Vid jämförelse mellan åren ska man observera att enkätfrågorna setts över och reviderats inför 2015 års enkät. Det innebär att frågor inte alltid är jämförbara över tid, det gäller framför allt faktorerna inom varje index. De tre övergripande indexen anses enligt SCB vara jämförbara över åren. Piteås utvecklingsområden för att ytterligare höja kommunens medelbetyg är främst Kommunikation Bostäder Miljöarbete Idrotts- och Motionsanläggningar Gång- och cykelvägar Äldreomsorg Stöd för utsatta personer Förtroende Påverkan Beslutsunderlag Raport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Resultatsammanställning 12 juni 2015 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 13 juni (28)

5 2. Överklagande av kommunfullmäktiges beslut om Piteå kommuns medverkan i Lindbäcksstadion etapp 1 Dnr 15KS232 Förslag till beslut Kommunstyrelsen yttrar sig enligt bilaga 15KS Ärendebeskrivning Kommunfullmäktiges beslut 16 februari 2015, 5, om Piteå kommuns medverkan i Lindnäcksstadion etapp 1 har överklagats av två kommunmedlemmar. Kommunstyrelsen har yttrat sig 30 mars 2015, 130. Därefter har en av de klagande inkommit med kompletterande skrivningar, varför Förvaltningsrätten har gett Piteå kommun tillfälle att yttra sig även över dessa. Eventuellt yttrande ska vara inkommit senast den 27 augusti Ett förslag till yttrande har upprättats av kommunledningskontoret. Beslutsunderlag Förvaltningsrättens skrivelse 10 juli 2015, med bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 11 augusti (28)

6 3. Överföring från driftsbudget till investeringsbudget, strategiskt stöd Dnr 15KS490 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överför kronor från Strategiskt stöds driftbudget till förvaltningens investeringsbudget. Ärendebeskrivning Ekonomi- och inköpsavdelningen har gjort en översyn av den fysiska arbetsmiljön på kontoret. Vissa brister i arbetsplatsernas utformning har identifierats och bör åtgärdas i förebyggande syfte. Då det samlade inköpsvärdet överstiger gränsen för vad som bokföringsmässigt betraktas som driftkostnad krävs en överföring från driftbudget till investeringsbudget på kr. Beslutsunderlag Strategiskt Stöds tjänsteskrivelse 4 augusti (28)

7 4. Begäran om anslag ur kommunstyrelsens central pott till projektet Kulturtorget, kvarteret Stadsvapnet Dnr 15KS493 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överför tre miljoner kronor från den centrala potten till kultur- och fritidsnämnden, för åtgärder inom projektet Kulturtorget på kvarteret Stadsvapnet. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden beslutade 9 juni 2015, 67, att hos kommunstyrelsen begära anslag på tre miljoner kronor från den central potten till projektet Kulturtorget, kvarteret Stadsvapnet. I kommunstyrelsens centrala pott finns avsatt tre miljoner kronor för ändamålet, innan de kan disponeras av kultur- och fritidsnämnden måste kommunstyrelsen besluta om överföring. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens protokoll 9 juni 2015, 67 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 10 augusti (28)

8 5. Anslag ur kommunstyrelsens centrala pott till drift av allhuset Dnr 15KS368 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överför kronor från den centrala driftspotten avseende drift av Kaleido ( Allhuset ), Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden beslutade 28 april 2015, 32, att föreslå kommunstyrelsen anslå kronor från den centrala driftspotten till drift av Allhuset. Nämnden avser att använda medlen till tjänsten som samordnare. Det s k Allhuset har, efter att kultur- och fritidsnämnden tog sitt beslut, bytt namn till Kaleido. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens protokoll 28 april 2015, 32 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 11 augusti (28)

9 6. Äskande om medel från central pott till förbättring av trafiksituationen vid skolor och förskolor i Öjebyn Dnr 15KS494 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överför kronor från den centrala potten för investering i säkra trafiklösningar skoltrafik till fastighets- och servicenämnden för förbättringar av trafiksituationen vid skolor och förskolor i Öjebyn. Ärendebeskrivning Teknik- och servicenämnden beslutade 2 juni 2015, 48, att föreslå kommunstyrelsen att anslå kronor från den centrala potten för investering i säkra trafiklösningar skoltrafik som disponeras av kommunstyrelsen. Avsikten är att använda medlen för att förbättra trafiksituationen på skolor och förskolor i Öjebyn. Barn- och utbildningsnämndens ordförande meddelar att äskandet har skett i samråd med nämnden. Beslutsunderlag Teknik- och servicenämndens protokoll 2 juni 2015, 48 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 10 augusti (28)

10 7. Socialnämndens begäran om omvandling av driftsmedel (statliga prestationsmedel) till investering Dnr 15KS300 Arbets- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen medger att 2,5 miljoner kronor av statliga prestationsmedel får omvandlas från drift- till investeringsmedel. Ärendebeskrivning Socialnämnden meddelade 18 februari 2015, 22, att äldreomsorgen under 2014 erhöll 3,5 miljoner kronor i statliga prestationsmedel, inom ramen för överenskommelsen om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Satsningen syftade till att, genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Syftet med intjänade prestationsmedel under 2014 är att de ska användas till förbättringsarbete inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre Enligt besked från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får medlen användas under De aktuella medlen är nu placerade på ett s k balanskonto Socialnämnden begärde att få omvandla 2,5 miljoner kronor från drift- till investeringsmedel. Dessa medel avses 1,5 miljoner kronor användas till investeringar i lokaler och en miljon kronor till investeringar i inventarier. Socialnämnden hänvisar till att äldreomsorgen är inne i en stor förändringsprocess. Antalet äldre ökar, särskilt gruppen över 90 år, samtidigt som antalet platser på särskilda boenden har minskat i och med omvandling till trygghetsboendeplatser. Enligt socialnämnden är en av konsekvenserna att hemtjänsten ökar vilket leder till ett behov av större och fler hemtjänstlokaler. Journalföring för baspersonal införs också successivt och innebär behov av datorer och dataarbetsplatser. Tidigare beslut om att införa arbetskläder för vårdpersonalen innebär att personalens möjlighet att klä om samt att förvara privata kläder måste ses över, vilket innebär kostnader för omklädningsskåp m.m. Vid ingången av projektet Framtidens äldreomsorg avsattes 2 miljoner kronor till omställningskostnader för projektet. Detta var tänkt att täcka behov av anpassningar och ombyggnationer av kommunens lokaler till förändringar i verksamheten. Dessa räcker inte, enligt socialnämndens uppfattning, till de behov som finns. Äldreomsorgen har i sin budget kronor till inventarier, som årligen förbrukas till nyanskaffning och reinvesteringar av inventarier. Kommunstyrelsen beslutade 27 april 2015, 146, att återremittera ärendet till socialnämnden för redogörelse av hur de statliga prestationsmedlen kommer sjuka äldre till godo. Socialnämndens arbetsutskott yttrade sig 22 maj 2015, 274, och vidhöll den tidigare begäran. Det har även påpekats att de föreslagna åtgärderna syftar till att höja bland annat patientsäkerheten, samt att förbättra förutsättningarna för hemtjänstpersonalen. Det påpekades också att de statliga medel som erhållits är att anse som en belöning för ran vidtagna åtgärder, de är alltså inte direkt kopplade till vissa specifika framtida åtgärder utan får användas enligt mottagande kommuns förgottbefinnande. De föreslagna åtgärderna ligger därför inom ramen 10 (28)

11 för hur prestationsmedlen får användas, då användandet syftar till en förbättrad verksamhet och därmed också kommer sjuk äldre tillgodo. Beslutsunderlag Socialnämndens protokoll 18 februari 2015, 22 Kommunledningstyrelsens protokoll 27 april 2015, 146 Skrivelse från Vårdförbundet, Vision och Kommunal 15 maj 2015 Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 22 maj 2015, 274 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 juni 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 23 juni 2015, (28)

12 8. Evenemangssponsring av Diggiloo 2015 på Pite Havsbad Dnr 15KS447 Arbets- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen beviljar en kontant sponsringsinsats på kronor till Pite Havsbad. 2. Sponsringsinsatsen finansieras med medel ur 2015 års tillväxtreserv. 3. Ett sponsringsavtal som reglerar parternas åtagande enligt beslut upprättas av Kommunledningskontoret. Reservationer Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (NS) samt Elisabet Berg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Ärendebeskrivning En av Svenska folkets i särklass mest populära sommarturné, Diggiloo, har sedan starten 2003, underhållit mer än en miljon besökare. Turnén har besökt slott, idrottsplatser, torg och herrgårdar i olika former. Varumärket Diggiloo har växt under resan och är idag synonymt med underhållning för hela familjen. Åren , hölls arrangemanget bland klipphällarna i Storforsen och showen lockade mellan besökande hade Diggiloo valt att lämna Storforsen på grund av höga kostnader, långa transporter och svårigheter att få det att gå runt ekonomiskt. Pite Havsbad lyckades då fånga upp och övertala Diggiloo att lägga showen i Piteå. Resultatet blev en magisk kväll som lockade 5650 besökare på stranden. Arrangören anser att marknadsvärde som en underhållning av denna karaktär ger till Piteå, är av lika stor vikt för lokal handel och turism likväl som att sätta Piteå på kartan. Genom åren har Pite Havsbad verkat för att ordna arrangemang med internationella artister och detta har många gånger visat sig vara en utmaning. Målet är att Piteå ska upplevas som en evenemangsstad med ett brett utbud av såväl evenemang som aktiviteter och för att uppnå detta krävs ett visst antal årliga arrangemang. Målgrupp Diggiloo riktar sig mot en stor, bred publik och profileras som en familjär tillställning med folkkära och aktuella artister. I år hittar vi bland annat Andreas Johnson, Charlotte Perrelli, Helena Paparizou, Jessica Andersson, Björn Kjellman, Magnus Carlsson och Martin Stenmarck. Det är ett perfekt sommarnöje för barnfamiljer eftersom barn går in gratis om föräldrarna bokar biljetten Sittplats i det gröna. Diggiloo turnén har även med sig Salvequick Barnland och egen kiosk. Den omtyckta musikern, sångaren och programledaren Mojje och hans band kommer att spela och underhålla barnen i pausen. Evenemanget kommer främst att attrahera många lokala besökare och resande från angränsande orter och kommuner. Diggiloos starka varumärke kommer även att kunna locka många turister som bor eller passerar genom Piteå under sommaren. Närmaste spelplats på 12 (28)

13 turnén efter Piteå är Umeå vilket innebär att upptagningsområdet på besökare är stort. Bakgrund sommarevenemang Piteå har genom åren varit en mycket stark sommar och evenemangsstad. Exempel på detta är Midsommarfirande, Summer Games, Dragracing, PDOL och Nolia. De senaste åren har det varit tufft för många sommarevenemang. Pite Havsbad ställer sig frågan, vad händer med Piteå när dessa evenemang får allt mindre attraktionskraft och det finns risk att de försvinner? För ett antal år sedan noterade man att i stort sett varje ort har en egen stadsfestival och därmed blir stadsfestivalerna allt mer lokala. Man började därför fundera på att skapa ett evenemang som sticker ut och som drar mycket tillresande gäster. I Norrland har vi sällan besök av internationella artister av lite större dignitet och man började därför jobba på att få dessa internationella artister till Piteå och Pite Havsbad lyckades man få John Fogerty som artist och skapade därmed Beach Party konceptet. Med en internationell artist på stranden hade man ett unikt koncept som få kan konkurrera med. Det blev ett lyckat evenemang med gäster utökades evenemanget till 2 dagar med artister som Gary Moore (UK), The Hooters (US), SAS Band (UK) med ett antal internationellt erkända gästsångare samt ett flertal svenska artister. Totalt var det gäster under 2 dagar viket var något färre än önskat. Orsak var nog en kombination av artisternas attraktionskraft och det kalla vädret arrangerades ännu ett Beach Party, denna gång i dagarna två. Artisterna föll på det legendariska bandet The Beach Boys, med över 100 miljoner sålda skivor och Jerry Williams med 6-manna band kom det amerikanska bandet Chicago. 2007, 2010, 2012 och 2013 lyckades man inte trots försök hitta några lämliga artister har man jobbat på att få till ett Beach Party än en gång men utan framgång. Man var därför glada att man lyckades övertala Diggiloo att lägga en av sina spelningar hos Pite Havsbad i Piteå. Marknadsföring Pite Havsbad är i sig ett starkt varumärke för Piteå och man marknadsför Piteå och dess arrangemang direkt och indirekt året om i mycket stor utsträckning. För ett lyckat genomförande krävs ett stort antal besökare, medialt genomslag och intresse. Nedan lyfts några av de aktiviteter man planerare enbart för detta arrangemang. Annonsering av Diggiloo pågår 12 annonser halvsidor i Aftonbladet och Expressen rikstäckande Pite Havsbads egen tidning Magasin 365 som trycks i exemplar och distribueras i Norr och Västerbotten Via koncernens hemsidor. Pite Havsbads hemsida har besökare per månad Via sociala medier Facebook, Instagram #diggiloo#piteå 13 (28)

14 Kostnader För att få evenemanget till Piteå har Pite Havsbad fått ta såväl kostnader som risktäckning med evenemanget. Nedan redovisas några av de åtaganden man måste göra för att möjliggöra detta arranegemang. Iordningsställande av området o Staket o Staketvakter o Evenemangstält o Toaletter o Biljettkurer Avstängning ink transport/ bygge Bygge / rivning av stolar Lastmaskin bygge & riv produktion/arena Hump till scen/scenriv/produktion Ström (elektriker, kablar etc) produktionen Områdesbevakning Städ av område/arena Sopkärl, sopcontainers inklusive tömning Arenapersonal Sjukvårdare under konsert Marknadsföring och annonsering Köpa biljetter för att få en grundplåt Kommunledningskontorets uppfattning Piteå är som Pite Havsbad lyfter fram, i behov av fler arrangemang rent generellt och genom att man i fått Diggiloo att fortsatt förlägga ett av sina turnestop här, borgar för det. Förhoppningsvis ska detta också visa större arrangörer på möjligheterna och underlaget som finns i Piteå vilket på sikt borgar för flera potensiellt åtekomande större arrangemang i staden. Kommunledningskontoret anser därför att det finns anledning att sponsra arrangemanget enligt beslutsrekomendation. Yrkanden Peter Roslund (S): Bifall till förvaltningens förslag med ändringen att bidraget föreslås uppgå till kronor. Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (NS) samt Elisabet Berg (M): Avslag på förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbets- och personalutskottet beslutar enligt Peter Roslunds yrkande. 14 (28)

15 Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 17 juni 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 23 juni 2015, (28)

16 9. Elitsponsring av Piteå bågskytteklubb 2015 Dnr 15KS443 Arbets- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen beviljar en kontant sponsringsinsats på kr till Piteå Bågskytteklubb. 2. Sponsringsinsatsen finansieras med medel ur 2015 års tillväxtreserv. 3. Ett sponsringsavtal upprättas av kommunledningskontoret som reglerar parternas åtagande enligt beslut. Ärendebeskrivning Piteå Bågskytteklubb (Piteå BK) är en bågskytteklubb som har traditioner inom såväl tavelskytte som skogsskytte. Tavelskyttet är idag förlagt till Kullen i Öjebyn, men skogsskyttet där klubben rönt stora framgångar med (EM-guld, EM-brons, fjärde plats VM och en rad SM-medaljer) saknar de idag helt träningsmöjligheter för. Föreningen har funnits sedan 1960 och medlemsantalet har varierat över tiden. På senare tid har dock intresset ökat markant bland unga tack vare bl.a. filmer och tv-serier. Vuxna nybörjare söker sig till klubben i större utsträckning p g a ett ökat intresse för bågjakt. Målet är primärt att öka möjligheterna för ungdomar att träna och tävla men också att kunna erbjuda en fin och utmanande skogsskytteanläggning. Motprestation Piteå BK erbjuder annonsplats på sin hemsida, annonsplats på överdragskläder och väskor samt dekaler på bilar. Kommunen ges möjlighet att finnas med som en naturlig part i informationen rörande olika former av media exponering som tävlingsannonser och annan klubbinformation till skolor. Två av klubbens medlemmar är ambassadörer för Ren idrott och kan därigenom medverka vid olika aktiviteter där rent spel och bågskytte står i fokus. Sponsringens nytta Sponsringen kommer oavkortat att gå till uppbyggnad av tränings och tävlingsmöjligheter. Föreningen avser att bygga en skogsbana som innehåller 60 mål. På lång sikt hoppas man kunna arrangera tävlingar med tourstatus eller SM. Målgrupper Piteå BK har för närvarande två landslagsskyttar som reser 2600 mil varje år i framförallt Sverige och norra Norge. Skyttarna är kända profiler i landslaget och välkända i bågskyttesverige men även i övriga Europa. Föreningen syns i både nationell och internationell media. Piteå BK tävlar intensivt vilket gör att skyttarna och deras hemstad Piteå är välkända bland landets ca licensierade bågskyttar. Kommunledningskontorets uppfattning Ansökan på kronor som kommit in i år avser år 2014 som klubben hävdar att man har 16 (28)

17 skickat in redan i fjol. Trots omfattande eftersökning har inte denna ansökan kunnat återfinnas. Informationsenhetens som ansvarar för frågan kommer att se över sina rutiner för att detta inte ska upprepas. När det gäller förslaget till beslut ska man vara medveten om att detta är en mycket liten sport och därför är också det mediala och publika exponeringen ytterst begränsad. Det är en fantastisk prestation som dessa idrottare presterar men eftersom syftet med kommunens sponsring är att bygga Piteås varumärke får påverkan på detta anses som mycket begränsat i detta fall. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 17 juni 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 23 juni 2015, (28)

18 10. Månadsrapport juli 2015 Dnr 15KS500 Handlingar delas ut på sammanträdet. 18 (28)

19 11. Delgivningsärenden 2015 Dnr 15KS33 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar nedanstående delgivningar. Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär: 15:16 Övergångsbestämmelser för lärare och förskollärare som saknar legitimation upphör den 30 juni :20 Om samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar Protokoll från styrelsemöte , Svenska Kommuns Försäkrings AB Protokoll från årsstämma , Svenska Kommuns Försäkrings AB 19 (28)

20 12. Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen 2015 Dnr 15KS34 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar nedanstående redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Delegationspunkt Ärende Delegat Ärende nr 1 b) Antagande av anbud konsulttjänster för utvecklingsprojekt 1 e) Antagande av anbud motviktstruck- /ledstaplare Strömbacka Mats Berg 57/15 Östen Granberg 66/15 6 ) Antagande av anbud för uppföljnings- och utvärderingsarbeten 17 c ) Medgivande om sotning på egen fastighet 17 c ) Medgivande om sotning på egen fastighet Peter Roslund Torbjörn Johansson Torbjörn Johansson 15KS462 15KS KS c ) Medgivande om sotning på egen fastighet 17 c ) Medgivande om sotning på egen fastighet Torbjörn Johansson Torbjörn Johansson 15KS KS i) Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Restaurant Hayet AB Linda Bergmark 15KS i) Yttrande över Linda Bergmark 15KS (28)

21 ansökan om serveringstillstånd, Afterski Team Norrland 17 i) Yttrande över ansökan om tillstånd för uteservering, Adana Kebab Bar 17 i) Yttrande över ansökan förlängd öppettid, DH Kök & Bar 17 i) Yttrande över ansökan om tillstånd för alkoholservering, Kalles 17 i) Ytterande över ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Restaurang Sundet 17 i) Yttrande över ansökan om serveringstillstånd utökad utseservering, Kalles 17 j) Yttrande över ansökan om dragracingtävling i Långnäs 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd för uteservering, Café Piteå 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd för uteservering, Krokodil Piteå Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark 15KS459 15KS449 15KS KS303 15KS453 15KS395 15KS416 15KS (28)

22 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd för uteservering, S-H Kebab House 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd för uteservering, Rachels Cafe AB 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd till fyrverkeri, Pite Havsbad 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd till dans på Kårhuset 17 l) Beslut gällande hantering av explosiva varor m m 17 l) Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, Sunepine AB 17 l) Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, Smurfit Kappa Kraftliner 17 l) Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, PIREVA Linda Bergmark Linda Bergmark Krister Östrén Krister Östrén Krister Östrén Krister Östrén Krister Östrén Krister Östrén 15KS435 15KS414 15KS489 15KS483 15KS487 15KS480 15KS317 15KS215 KS Kompletterande val till Kommunala Förebyggande Rådet Peter Roslund 15KS49 Arbets- och personalutskottets beslutsärenden 12 och 23 juni (28)

23 13. Vatten- och avloppstaxa för Piteå kommun Dnr 15KS10 Arbets- och personalutskottets förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut 27 april 2015, 158, i den del som avser förslag till kommunfullmäktige. Arbets- och personalutskottets förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer vatten- och avloppstaxa för Piteå kommun enligt skrivelse från Piteå Renhållning och Vatten AB daterad 13 maj 2015, bilaga 15KS10-6. Ärendebeskrivning Piteå Renhållning & Vatten AB (PIREVA) har översänt ett förslag till ny vatten- och avloppstaxa för Piteå kommun, förslaget föreslås gälla från och med 1 januari I förslaget ingår att taxans konstruktion ändras i förhållande till nu gällande principer. PIREVA hänvisar till att dagens taxa är utformad enligt de principer som gällde under talet, vilket innebär att den inte uppfyller rekommendationerna från intresseorganisationen Svenskt Vatten. Bland annat ökar inte den fasta avgiften i takt med ökad nytta, och en fördelning mellan villor och flerbostadshus där villorna allteftersom fått bära en större del av VA-kollektivets kostnader. Förslaget till ny konstruktion innebär i korthet att det införs en fast avgift som ökar med ökad nytta, att fördelningen mellan fasta och rörliga intäkter ändras samt en omfördelning av avgiftsuttag mellan typhus A (villor) och typhus B (flerbostadshus). PIREVA har, enligt kommunstyrelsens beslut 13 januari 2015, 9, genomfört en dialogrunda. Utifrån denna har vissa modifieringar skett i det ursprungliga förslaget. Kommunstyrelsen beslutade 27 april 2015, 158, att återremittera förslaget i de delar som avsåg taxans konstruktion till PIREVA. Återremissens syfte var att taxeförslaget ska anpassas till ett införande över tid, där full avgift erläggs först efter fyra år. Kommunstyrelsen föreslog även kommunfullmäktige fastställa en uppräkning av vatten- och avloppstaxan med 4,3% från och med 1 januari PIREVA har därefter återkommit med ett nytt förslag till taxa och införande av densamma, i förslaget ingår ett gradvis införande. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 27 april 2015, 158 PIREVAs rapport Resultat av dialogrunda med berörda företag och verksamheter PIREVAs tjänsteskrivelse 13 maj 2015, med bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 maj 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 26 maj 2015, (28)

24 14. Parkeringsavgifter i Piteå centrum Dnr 15KS15 Beslut Arbets- och personalutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Ärendebeskrivning Teknik- och servicenämnden beslutade 18 december 2014, 105, att till handlingarna lägga en parkeringsutredning, samt föreslå kommunfullmäktige parkeringsavgifter enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar om införande av differentierad reglering av parkering i nivåerna avgift, avgift med två timmar gratis samt avgift med två timmar gratis och lägre taxa enligt bifogad karta 13TEK För de avgiftsbelagda parkeringarna bibehålls dagens taxa. För parkeringarna i utkanten föreslås en taxa på 2 kr/timme enligt bilaga 13TEK Tiderna för reglering av tid och avgift samordnas till att gälla vardagar utom vardag före sön- och helgdag kl 8-18 samt vardag före sön- och helgdag kl För parkeringar där motorvärmare ingår i avgiften föreslås avgiftsplikt gälla dygnet runt. Nyttjande av motorvärmarstolpar ska vara avgiftsbelagt från första timmen. Kommunfullmäktige uppdrar till Samhällsbyggnad att sörja för en god tillgänglighet till parkering för besökare och invånare i Piteå kommun. Kommunfullmäktige uppdrar till Samhällsbyggnad att utreda de tekniska lösningarna för betalparkering och återrapportera inför investeringsäskande. Bakgrunden till teknik- och servicenämndens förslag är att under 2015 kommer ett nytt parkeringsgarage att stå färdigt och i detta kommer P-automater att monteras, dock finns inte något beslut om införande av avgifter. Vid ett införande av P-avgifter i det nya garaget finns risk för en skev parkeringsbild i staden där P-skiveparkeringarna blir överbelastade. En utredning har därför tagits fram med syfte att beskriva förutsättningarna för att införa parkeringsavgifter på de parkeringar som idag regleras med P-skiva. Med syfte att få ett jämnare nyttjande av parkeringarna i centrum föreslår teknik- och servicenämnden att dessa regleras differentierat i nivåerna avgift och avgift med två första timmarna gratis. Möjlighet bör också finnas för att i utkanten av stadskärnan kunna stå parkerad i upp till 24 timmar. Nämnden bedömer att det vid en övergång från P-skiva till P- avgift är motiverat att ligga kvar med en högsta taxa på 13 kronor/timme för att se hur parkeringskulturen utvecklas vid en sådan förändring. Vidare föreslås att tiderna för reglering av tid och avgift samordnas till att gälla vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan 8-18 samt vardag före sön- och helgdag mellan För parkeringar där motorvärmare ingår i avgiften föreslås avgiftsplikt gälla dygnet runt. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade 19 januari 2015, 14, att återremittera ärende till samhällsbyggnadsnämnden förutredning av finansiering av ett betalsystem, både avseende drift och investering, samt för upprättande av förslag till parkeringstaxa. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 28 april 2015, 75, att till kommunfullmäktige 24 (28)

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 20 december 2004 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (59) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 14 september 2015, kl. 13.00 17.05 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Åke Forslund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om färdtjänstrapport.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Kommunfullmäktige 2012 01 30 10 31 Kommunstyrelsen 2012 01 16 17 42 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 15 35 Dnr 11.347 10 augkf10 Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Bilaga:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-02 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-06-09 kl. 19.00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen Kommunstyrelsen 2008-09-15 197 305 Arbets- och personalutskottet 2008-08-11 173 427 Dnr 08.391 11 septks14 Länsrättsutredningen Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning Luleå kommun har inbjudits att lämna

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Trafikbullerplan 2010

Trafikbullerplan 2010 Kommunfullmäktige 2010 11 29 177 416 Kommunstyrelsen 2010 11 15 207 501 Arbets och personalutskottet 2010 10 25 198 411 Dnr 10.605 51 novkf10 Trafikbullerplan 2010 Bilagor: Trafikbullerplan Miljönämndens

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer