Kallelse Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Sammanträdesdatum 2015-08-17"

Transkript

1 Kallelse Ledamöter i Kommunstyrelsen Ersättare för kännedom Tid Måndag 17 augusti 2015, kl Plats Ärenden Enligt bilagd dagordning. Ersättare som kallas som adjungerade ledamöter Kallade tjänstemän Lena Vikberg (S) Mats Berg, kommunchef Åsa Öberg, ekonomichef Peter Roslund Ordförande Johan Forssell Sekreterare 1 (28)

2 Innehållsförteckning...Sid 1. Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning Överklagande av kommunfullmäktiges beslut om Piteå kommuns medverkan i Lindbäcksstadion etapp Överföring från driftsbudget till investeringsbudget, strategiskt stöd Begäran om anslag ur kommunstyrelsens central pott till projektet Kulturtorget, kvarteret Stadsvapnet Anslag ur kommunstyrelsens centrala pott till drift av allhuset Äskande om medel från central pott till förbättring av trafiksituationen vid skolor och förskolor i Öjebyn Socialnämndens begäran om omvandling av driftsmedel (statliga prestationsmedel) till investering Evenemangssponsring av Diggiloo 2015 på Pite Havsbad Elitsponsring av Piteå bågskytteklubb Månadsrapport juli Delgivningsärenden Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen Vatten- och avloppstaxa för Piteå kommun Parkeringsavgifter i Piteå centrum Åtgärder för att säkerställa likviditet Av ledamöter väckta ärenden (28)

3 1. Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning Dnr 15KS Kommunstyrelsen beslutar att resultatet vidarebefordras till samtliga nämnder och helägda bolag för att kunna utgöra ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete inom Piteå kommun. Ärendebeskrivning Piteå kommun har för femte gången deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Undersökning består av tre delar: A. Kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index (NRI) B. Kommunens verksamhet, Nöjd-Medborgar-Index (NMI) C. Inflytandet i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index (NII) Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning under tiden 16 mars 11 maj med ett urval på 1200 personer i åldrarna år. Svarsfrekvensen för 2015 i Piteå var 46 procent, vilket är lägre än 2013 då svarsfrekvensen låg på 47 procent. Den sammanlagda svarsfrekvensen för de 60 kommuner som genomförde undersökningen, våren 2015 uppgår till 47 procent. Index Piteå 2015 Piteå 2013 Piteå 2011 Piteå 2009 Piteå 2007 Samtl 2015 Samtl 2013 Samtl 2011 Samtl 2009 Samtl 2007 Kommunen som en plats att bo och leva på Kommunens verksamhet Inflytande i kommunen Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att särskilt uppmärksamma de nio utpekade utvecklingsområdena. Nöjd- Region- Index NRI Nöjd- Medborgar- Index NMI Nöjd- Inflytande- Index NII (28)

4 Jämfört med genomsnittet för andra deltagande kommuner så får Piteå statistiskt säkerställt högre betyg för två av tre index. Största skillnaden jämfört med andra kommuner är för kommunen som en plats att bo och leva på (regionindex), där Piteå redovisar ett betyg på 66 och genomsnittet för andra kommuner är 60. Genomsnittet för samtliga (133) kommuner visar på ett höjt regionindex. När det gäller nöjdmedborgarindex är Piteås resultat 60 och resultatet för övriga kommuner 54. Både Piteå och övriga kommuner visar på ett höjt index. Höjningen är inte statistiskt säkerställd. När det gäller nöjdinflytandeindex har Piteå ett lägre index än jämförande kommuner. Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. Detta innebär att Piteås resultat kan betraktas som ett medelresultat som enligt vår målbedömning hamnar på gränsvärdet för rött ljus. Vid jämförelse mellan åren ska man observera att enkätfrågorna setts över och reviderats inför 2015 års enkät. Det innebär att frågor inte alltid är jämförbara över tid, det gäller framför allt faktorerna inom varje index. De tre övergripande indexen anses enligt SCB vara jämförbara över åren. Piteås utvecklingsområden för att ytterligare höja kommunens medelbetyg är främst Kommunikation Bostäder Miljöarbete Idrotts- och Motionsanläggningar Gång- och cykelvägar Äldreomsorg Stöd för utsatta personer Förtroende Påverkan Beslutsunderlag Raport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Resultatsammanställning 12 juni 2015 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 13 juni (28)

5 2. Överklagande av kommunfullmäktiges beslut om Piteå kommuns medverkan i Lindbäcksstadion etapp 1 Dnr 15KS232 Förslag till beslut Kommunstyrelsen yttrar sig enligt bilaga 15KS Ärendebeskrivning Kommunfullmäktiges beslut 16 februari 2015, 5, om Piteå kommuns medverkan i Lindnäcksstadion etapp 1 har överklagats av två kommunmedlemmar. Kommunstyrelsen har yttrat sig 30 mars 2015, 130. Därefter har en av de klagande inkommit med kompletterande skrivningar, varför Förvaltningsrätten har gett Piteå kommun tillfälle att yttra sig även över dessa. Eventuellt yttrande ska vara inkommit senast den 27 augusti Ett förslag till yttrande har upprättats av kommunledningskontoret. Beslutsunderlag Förvaltningsrättens skrivelse 10 juli 2015, med bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 11 augusti (28)

6 3. Överföring från driftsbudget till investeringsbudget, strategiskt stöd Dnr 15KS490 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överför kronor från Strategiskt stöds driftbudget till förvaltningens investeringsbudget. Ärendebeskrivning Ekonomi- och inköpsavdelningen har gjort en översyn av den fysiska arbetsmiljön på kontoret. Vissa brister i arbetsplatsernas utformning har identifierats och bör åtgärdas i förebyggande syfte. Då det samlade inköpsvärdet överstiger gränsen för vad som bokföringsmässigt betraktas som driftkostnad krävs en överföring från driftbudget till investeringsbudget på kr. Beslutsunderlag Strategiskt Stöds tjänsteskrivelse 4 augusti (28)

7 4. Begäran om anslag ur kommunstyrelsens central pott till projektet Kulturtorget, kvarteret Stadsvapnet Dnr 15KS493 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överför tre miljoner kronor från den centrala potten till kultur- och fritidsnämnden, för åtgärder inom projektet Kulturtorget på kvarteret Stadsvapnet. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden beslutade 9 juni 2015, 67, att hos kommunstyrelsen begära anslag på tre miljoner kronor från den central potten till projektet Kulturtorget, kvarteret Stadsvapnet. I kommunstyrelsens centrala pott finns avsatt tre miljoner kronor för ändamålet, innan de kan disponeras av kultur- och fritidsnämnden måste kommunstyrelsen besluta om överföring. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens protokoll 9 juni 2015, 67 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 10 augusti (28)

8 5. Anslag ur kommunstyrelsens centrala pott till drift av allhuset Dnr 15KS368 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överför kronor från den centrala driftspotten avseende drift av Kaleido ( Allhuset ), Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden beslutade 28 april 2015, 32, att föreslå kommunstyrelsen anslå kronor från den centrala driftspotten till drift av Allhuset. Nämnden avser att använda medlen till tjänsten som samordnare. Det s k Allhuset har, efter att kultur- och fritidsnämnden tog sitt beslut, bytt namn till Kaleido. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens protokoll 28 april 2015, 32 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 11 augusti (28)

9 6. Äskande om medel från central pott till förbättring av trafiksituationen vid skolor och förskolor i Öjebyn Dnr 15KS494 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överför kronor från den centrala potten för investering i säkra trafiklösningar skoltrafik till fastighets- och servicenämnden för förbättringar av trafiksituationen vid skolor och förskolor i Öjebyn. Ärendebeskrivning Teknik- och servicenämnden beslutade 2 juni 2015, 48, att föreslå kommunstyrelsen att anslå kronor från den centrala potten för investering i säkra trafiklösningar skoltrafik som disponeras av kommunstyrelsen. Avsikten är att använda medlen för att förbättra trafiksituationen på skolor och förskolor i Öjebyn. Barn- och utbildningsnämndens ordförande meddelar att äskandet har skett i samråd med nämnden. Beslutsunderlag Teknik- och servicenämndens protokoll 2 juni 2015, 48 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 10 augusti (28)

10 7. Socialnämndens begäran om omvandling av driftsmedel (statliga prestationsmedel) till investering Dnr 15KS300 Arbets- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen medger att 2,5 miljoner kronor av statliga prestationsmedel får omvandlas från drift- till investeringsmedel. Ärendebeskrivning Socialnämnden meddelade 18 februari 2015, 22, att äldreomsorgen under 2014 erhöll 3,5 miljoner kronor i statliga prestationsmedel, inom ramen för överenskommelsen om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Satsningen syftade till att, genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Syftet med intjänade prestationsmedel under 2014 är att de ska användas till förbättringsarbete inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre Enligt besked från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får medlen användas under De aktuella medlen är nu placerade på ett s k balanskonto Socialnämnden begärde att få omvandla 2,5 miljoner kronor från drift- till investeringsmedel. Dessa medel avses 1,5 miljoner kronor användas till investeringar i lokaler och en miljon kronor till investeringar i inventarier. Socialnämnden hänvisar till att äldreomsorgen är inne i en stor förändringsprocess. Antalet äldre ökar, särskilt gruppen över 90 år, samtidigt som antalet platser på särskilda boenden har minskat i och med omvandling till trygghetsboendeplatser. Enligt socialnämnden är en av konsekvenserna att hemtjänsten ökar vilket leder till ett behov av större och fler hemtjänstlokaler. Journalföring för baspersonal införs också successivt och innebär behov av datorer och dataarbetsplatser. Tidigare beslut om att införa arbetskläder för vårdpersonalen innebär att personalens möjlighet att klä om samt att förvara privata kläder måste ses över, vilket innebär kostnader för omklädningsskåp m.m. Vid ingången av projektet Framtidens äldreomsorg avsattes 2 miljoner kronor till omställningskostnader för projektet. Detta var tänkt att täcka behov av anpassningar och ombyggnationer av kommunens lokaler till förändringar i verksamheten. Dessa räcker inte, enligt socialnämndens uppfattning, till de behov som finns. Äldreomsorgen har i sin budget kronor till inventarier, som årligen förbrukas till nyanskaffning och reinvesteringar av inventarier. Kommunstyrelsen beslutade 27 april 2015, 146, att återremittera ärendet till socialnämnden för redogörelse av hur de statliga prestationsmedlen kommer sjuka äldre till godo. Socialnämndens arbetsutskott yttrade sig 22 maj 2015, 274, och vidhöll den tidigare begäran. Det har även påpekats att de föreslagna åtgärderna syftar till att höja bland annat patientsäkerheten, samt att förbättra förutsättningarna för hemtjänstpersonalen. Det påpekades också att de statliga medel som erhållits är att anse som en belöning för ran vidtagna åtgärder, de är alltså inte direkt kopplade till vissa specifika framtida åtgärder utan får användas enligt mottagande kommuns förgottbefinnande. De föreslagna åtgärderna ligger därför inom ramen 10 (28)

11 för hur prestationsmedlen får användas, då användandet syftar till en förbättrad verksamhet och därmed också kommer sjuk äldre tillgodo. Beslutsunderlag Socialnämndens protokoll 18 februari 2015, 22 Kommunledningstyrelsens protokoll 27 april 2015, 146 Skrivelse från Vårdförbundet, Vision och Kommunal 15 maj 2015 Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 22 maj 2015, 274 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 juni 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 23 juni 2015, (28)

12 8. Evenemangssponsring av Diggiloo 2015 på Pite Havsbad Dnr 15KS447 Arbets- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen beviljar en kontant sponsringsinsats på kronor till Pite Havsbad. 2. Sponsringsinsatsen finansieras med medel ur 2015 års tillväxtreserv. 3. Ett sponsringsavtal som reglerar parternas åtagande enligt beslut upprättas av Kommunledningskontoret. Reservationer Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (NS) samt Elisabet Berg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Ärendebeskrivning En av Svenska folkets i särklass mest populära sommarturné, Diggiloo, har sedan starten 2003, underhållit mer än en miljon besökare. Turnén har besökt slott, idrottsplatser, torg och herrgårdar i olika former. Varumärket Diggiloo har växt under resan och är idag synonymt med underhållning för hela familjen. Åren , hölls arrangemanget bland klipphällarna i Storforsen och showen lockade mellan besökande hade Diggiloo valt att lämna Storforsen på grund av höga kostnader, långa transporter och svårigheter att få det att gå runt ekonomiskt. Pite Havsbad lyckades då fånga upp och övertala Diggiloo att lägga showen i Piteå. Resultatet blev en magisk kväll som lockade 5650 besökare på stranden. Arrangören anser att marknadsvärde som en underhållning av denna karaktär ger till Piteå, är av lika stor vikt för lokal handel och turism likväl som att sätta Piteå på kartan. Genom åren har Pite Havsbad verkat för att ordna arrangemang med internationella artister och detta har många gånger visat sig vara en utmaning. Målet är att Piteå ska upplevas som en evenemangsstad med ett brett utbud av såväl evenemang som aktiviteter och för att uppnå detta krävs ett visst antal årliga arrangemang. Målgrupp Diggiloo riktar sig mot en stor, bred publik och profileras som en familjär tillställning med folkkära och aktuella artister. I år hittar vi bland annat Andreas Johnson, Charlotte Perrelli, Helena Paparizou, Jessica Andersson, Björn Kjellman, Magnus Carlsson och Martin Stenmarck. Det är ett perfekt sommarnöje för barnfamiljer eftersom barn går in gratis om föräldrarna bokar biljetten Sittplats i det gröna. Diggiloo turnén har även med sig Salvequick Barnland och egen kiosk. Den omtyckta musikern, sångaren och programledaren Mojje och hans band kommer att spela och underhålla barnen i pausen. Evenemanget kommer främst att attrahera många lokala besökare och resande från angränsande orter och kommuner. Diggiloos starka varumärke kommer även att kunna locka många turister som bor eller passerar genom Piteå under sommaren. Närmaste spelplats på 12 (28)

13 turnén efter Piteå är Umeå vilket innebär att upptagningsområdet på besökare är stort. Bakgrund sommarevenemang Piteå har genom åren varit en mycket stark sommar och evenemangsstad. Exempel på detta är Midsommarfirande, Summer Games, Dragracing, PDOL och Nolia. De senaste åren har det varit tufft för många sommarevenemang. Pite Havsbad ställer sig frågan, vad händer med Piteå när dessa evenemang får allt mindre attraktionskraft och det finns risk att de försvinner? För ett antal år sedan noterade man att i stort sett varje ort har en egen stadsfestival och därmed blir stadsfestivalerna allt mer lokala. Man började därför fundera på att skapa ett evenemang som sticker ut och som drar mycket tillresande gäster. I Norrland har vi sällan besök av internationella artister av lite större dignitet och man började därför jobba på att få dessa internationella artister till Piteå och Pite Havsbad lyckades man få John Fogerty som artist och skapade därmed Beach Party konceptet. Med en internationell artist på stranden hade man ett unikt koncept som få kan konkurrera med. Det blev ett lyckat evenemang med gäster utökades evenemanget till 2 dagar med artister som Gary Moore (UK), The Hooters (US), SAS Band (UK) med ett antal internationellt erkända gästsångare samt ett flertal svenska artister. Totalt var det gäster under 2 dagar viket var något färre än önskat. Orsak var nog en kombination av artisternas attraktionskraft och det kalla vädret arrangerades ännu ett Beach Party, denna gång i dagarna två. Artisterna föll på det legendariska bandet The Beach Boys, med över 100 miljoner sålda skivor och Jerry Williams med 6-manna band kom det amerikanska bandet Chicago. 2007, 2010, 2012 och 2013 lyckades man inte trots försök hitta några lämliga artister har man jobbat på att få till ett Beach Party än en gång men utan framgång. Man var därför glada att man lyckades övertala Diggiloo att lägga en av sina spelningar hos Pite Havsbad i Piteå. Marknadsföring Pite Havsbad är i sig ett starkt varumärke för Piteå och man marknadsför Piteå och dess arrangemang direkt och indirekt året om i mycket stor utsträckning. För ett lyckat genomförande krävs ett stort antal besökare, medialt genomslag och intresse. Nedan lyfts några av de aktiviteter man planerare enbart för detta arrangemang. Annonsering av Diggiloo pågår 12 annonser halvsidor i Aftonbladet och Expressen rikstäckande Pite Havsbads egen tidning Magasin 365 som trycks i exemplar och distribueras i Norr och Västerbotten Via koncernens hemsidor. Pite Havsbads hemsida har besökare per månad Via sociala medier Facebook, Instagram #diggiloo#piteå 13 (28)

14 Kostnader För att få evenemanget till Piteå har Pite Havsbad fått ta såväl kostnader som risktäckning med evenemanget. Nedan redovisas några av de åtaganden man måste göra för att möjliggöra detta arranegemang. Iordningsställande av området o Staket o Staketvakter o Evenemangstält o Toaletter o Biljettkurer Avstängning ink transport/ bygge Bygge / rivning av stolar Lastmaskin bygge & riv produktion/arena Hump till scen/scenriv/produktion Ström (elektriker, kablar etc) produktionen Områdesbevakning Städ av område/arena Sopkärl, sopcontainers inklusive tömning Arenapersonal Sjukvårdare under konsert Marknadsföring och annonsering Köpa biljetter för att få en grundplåt Kommunledningskontorets uppfattning Piteå är som Pite Havsbad lyfter fram, i behov av fler arrangemang rent generellt och genom att man i fått Diggiloo att fortsatt förlägga ett av sina turnestop här, borgar för det. Förhoppningsvis ska detta också visa större arrangörer på möjligheterna och underlaget som finns i Piteå vilket på sikt borgar för flera potensiellt åtekomande större arrangemang i staden. Kommunledningskontoret anser därför att det finns anledning att sponsra arrangemanget enligt beslutsrekomendation. Yrkanden Peter Roslund (S): Bifall till förvaltningens förslag med ändringen att bidraget föreslås uppgå till kronor. Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (NS) samt Elisabet Berg (M): Avslag på förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbets- och personalutskottet beslutar enligt Peter Roslunds yrkande. 14 (28)

15 Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 17 juni 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 23 juni 2015, (28)

16 9. Elitsponsring av Piteå bågskytteklubb 2015 Dnr 15KS443 Arbets- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen beviljar en kontant sponsringsinsats på kr till Piteå Bågskytteklubb. 2. Sponsringsinsatsen finansieras med medel ur 2015 års tillväxtreserv. 3. Ett sponsringsavtal upprättas av kommunledningskontoret som reglerar parternas åtagande enligt beslut. Ärendebeskrivning Piteå Bågskytteklubb (Piteå BK) är en bågskytteklubb som har traditioner inom såväl tavelskytte som skogsskytte. Tavelskyttet är idag förlagt till Kullen i Öjebyn, men skogsskyttet där klubben rönt stora framgångar med (EM-guld, EM-brons, fjärde plats VM och en rad SM-medaljer) saknar de idag helt träningsmöjligheter för. Föreningen har funnits sedan 1960 och medlemsantalet har varierat över tiden. På senare tid har dock intresset ökat markant bland unga tack vare bl.a. filmer och tv-serier. Vuxna nybörjare söker sig till klubben i större utsträckning p g a ett ökat intresse för bågjakt. Målet är primärt att öka möjligheterna för ungdomar att träna och tävla men också att kunna erbjuda en fin och utmanande skogsskytteanläggning. Motprestation Piteå BK erbjuder annonsplats på sin hemsida, annonsplats på överdragskläder och väskor samt dekaler på bilar. Kommunen ges möjlighet att finnas med som en naturlig part i informationen rörande olika former av media exponering som tävlingsannonser och annan klubbinformation till skolor. Två av klubbens medlemmar är ambassadörer för Ren idrott och kan därigenom medverka vid olika aktiviteter där rent spel och bågskytte står i fokus. Sponsringens nytta Sponsringen kommer oavkortat att gå till uppbyggnad av tränings och tävlingsmöjligheter. Föreningen avser att bygga en skogsbana som innehåller 60 mål. På lång sikt hoppas man kunna arrangera tävlingar med tourstatus eller SM. Målgrupper Piteå BK har för närvarande två landslagsskyttar som reser 2600 mil varje år i framförallt Sverige och norra Norge. Skyttarna är kända profiler i landslaget och välkända i bågskyttesverige men även i övriga Europa. Föreningen syns i både nationell och internationell media. Piteå BK tävlar intensivt vilket gör att skyttarna och deras hemstad Piteå är välkända bland landets ca licensierade bågskyttar. Kommunledningskontorets uppfattning Ansökan på kronor som kommit in i år avser år 2014 som klubben hävdar att man har 16 (28)

17 skickat in redan i fjol. Trots omfattande eftersökning har inte denna ansökan kunnat återfinnas. Informationsenhetens som ansvarar för frågan kommer att se över sina rutiner för att detta inte ska upprepas. När det gäller förslaget till beslut ska man vara medveten om att detta är en mycket liten sport och därför är också det mediala och publika exponeringen ytterst begränsad. Det är en fantastisk prestation som dessa idrottare presterar men eftersom syftet med kommunens sponsring är att bygga Piteås varumärke får påverkan på detta anses som mycket begränsat i detta fall. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 17 juni 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 23 juni 2015, (28)

18 10. Månadsrapport juli 2015 Dnr 15KS500 Handlingar delas ut på sammanträdet. 18 (28)

19 11. Delgivningsärenden 2015 Dnr 15KS33 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar nedanstående delgivningar. Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär: 15:16 Övergångsbestämmelser för lärare och förskollärare som saknar legitimation upphör den 30 juni :20 Om samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar Protokoll från styrelsemöte , Svenska Kommuns Försäkrings AB Protokoll från årsstämma , Svenska Kommuns Försäkrings AB 19 (28)

20 12. Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen 2015 Dnr 15KS34 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar nedanstående redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Delegationspunkt Ärende Delegat Ärende nr 1 b) Antagande av anbud konsulttjänster för utvecklingsprojekt 1 e) Antagande av anbud motviktstruck- /ledstaplare Strömbacka Mats Berg 57/15 Östen Granberg 66/15 6 ) Antagande av anbud för uppföljnings- och utvärderingsarbeten 17 c ) Medgivande om sotning på egen fastighet 17 c ) Medgivande om sotning på egen fastighet Peter Roslund Torbjörn Johansson Torbjörn Johansson 15KS462 15KS KS c ) Medgivande om sotning på egen fastighet 17 c ) Medgivande om sotning på egen fastighet Torbjörn Johansson Torbjörn Johansson 15KS KS i) Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Restaurant Hayet AB Linda Bergmark 15KS i) Yttrande över Linda Bergmark 15KS (28)

21 ansökan om serveringstillstånd, Afterski Team Norrland 17 i) Yttrande över ansökan om tillstånd för uteservering, Adana Kebab Bar 17 i) Yttrande över ansökan förlängd öppettid, DH Kök & Bar 17 i) Yttrande över ansökan om tillstånd för alkoholservering, Kalles 17 i) Ytterande över ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Restaurang Sundet 17 i) Yttrande över ansökan om serveringstillstånd utökad utseservering, Kalles 17 j) Yttrande över ansökan om dragracingtävling i Långnäs 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd för uteservering, Café Piteå 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd för uteservering, Krokodil Piteå Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark 15KS459 15KS449 15KS KS303 15KS453 15KS395 15KS416 15KS (28)

22 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd för uteservering, S-H Kebab House 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd för uteservering, Rachels Cafe AB 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd till fyrverkeri, Pite Havsbad 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd till dans på Kårhuset 17 l) Beslut gällande hantering av explosiva varor m m 17 l) Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, Sunepine AB 17 l) Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, Smurfit Kappa Kraftliner 17 l) Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, PIREVA Linda Bergmark Linda Bergmark Krister Östrén Krister Östrén Krister Östrén Krister Östrén Krister Östrén Krister Östrén 15KS435 15KS414 15KS489 15KS483 15KS487 15KS480 15KS317 15KS215 KS Kompletterande val till Kommunala Förebyggande Rådet Peter Roslund 15KS49 Arbets- och personalutskottets beslutsärenden 12 och 23 juni (28)

23 13. Vatten- och avloppstaxa för Piteå kommun Dnr 15KS10 Arbets- och personalutskottets förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut 27 april 2015, 158, i den del som avser förslag till kommunfullmäktige. Arbets- och personalutskottets förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer vatten- och avloppstaxa för Piteå kommun enligt skrivelse från Piteå Renhållning och Vatten AB daterad 13 maj 2015, bilaga 15KS10-6. Ärendebeskrivning Piteå Renhållning & Vatten AB (PIREVA) har översänt ett förslag till ny vatten- och avloppstaxa för Piteå kommun, förslaget föreslås gälla från och med 1 januari I förslaget ingår att taxans konstruktion ändras i förhållande till nu gällande principer. PIREVA hänvisar till att dagens taxa är utformad enligt de principer som gällde under talet, vilket innebär att den inte uppfyller rekommendationerna från intresseorganisationen Svenskt Vatten. Bland annat ökar inte den fasta avgiften i takt med ökad nytta, och en fördelning mellan villor och flerbostadshus där villorna allteftersom fått bära en större del av VA-kollektivets kostnader. Förslaget till ny konstruktion innebär i korthet att det införs en fast avgift som ökar med ökad nytta, att fördelningen mellan fasta och rörliga intäkter ändras samt en omfördelning av avgiftsuttag mellan typhus A (villor) och typhus B (flerbostadshus). PIREVA har, enligt kommunstyrelsens beslut 13 januari 2015, 9, genomfört en dialogrunda. Utifrån denna har vissa modifieringar skett i det ursprungliga förslaget. Kommunstyrelsen beslutade 27 april 2015, 158, att återremittera förslaget i de delar som avsåg taxans konstruktion till PIREVA. Återremissens syfte var att taxeförslaget ska anpassas till ett införande över tid, där full avgift erläggs först efter fyra år. Kommunstyrelsen föreslog även kommunfullmäktige fastställa en uppräkning av vatten- och avloppstaxan med 4,3% från och med 1 januari PIREVA har därefter återkommit med ett nytt förslag till taxa och införande av densamma, i förslaget ingår ett gradvis införande. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 27 april 2015, 158 PIREVAs rapport Resultat av dialogrunda med berörda företag och verksamheter PIREVAs tjänsteskrivelse 13 maj 2015, med bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 maj 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 26 maj 2015, (28)

24 14. Parkeringsavgifter i Piteå centrum Dnr 15KS15 Beslut Arbets- och personalutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Ärendebeskrivning Teknik- och servicenämnden beslutade 18 december 2014, 105, att till handlingarna lägga en parkeringsutredning, samt föreslå kommunfullmäktige parkeringsavgifter enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar om införande av differentierad reglering av parkering i nivåerna avgift, avgift med två timmar gratis samt avgift med två timmar gratis och lägre taxa enligt bifogad karta 13TEK För de avgiftsbelagda parkeringarna bibehålls dagens taxa. För parkeringarna i utkanten föreslås en taxa på 2 kr/timme enligt bilaga 13TEK Tiderna för reglering av tid och avgift samordnas till att gälla vardagar utom vardag före sön- och helgdag kl 8-18 samt vardag före sön- och helgdag kl För parkeringar där motorvärmare ingår i avgiften föreslås avgiftsplikt gälla dygnet runt. Nyttjande av motorvärmarstolpar ska vara avgiftsbelagt från första timmen. Kommunfullmäktige uppdrar till Samhällsbyggnad att sörja för en god tillgänglighet till parkering för besökare och invånare i Piteå kommun. Kommunfullmäktige uppdrar till Samhällsbyggnad att utreda de tekniska lösningarna för betalparkering och återrapportera inför investeringsäskande. Bakgrunden till teknik- och servicenämndens förslag är att under 2015 kommer ett nytt parkeringsgarage att stå färdigt och i detta kommer P-automater att monteras, dock finns inte något beslut om införande av avgifter. Vid ett införande av P-avgifter i det nya garaget finns risk för en skev parkeringsbild i staden där P-skiveparkeringarna blir överbelastade. En utredning har därför tagits fram med syfte att beskriva förutsättningarna för att införa parkeringsavgifter på de parkeringar som idag regleras med P-skiva. Med syfte att få ett jämnare nyttjande av parkeringarna i centrum föreslår teknik- och servicenämnden att dessa regleras differentierat i nivåerna avgift och avgift med två första timmarna gratis. Möjlighet bör också finnas för att i utkanten av stadskärnan kunna stå parkerad i upp till 24 timmar. Nämnden bedömer att det vid en övergång från P-skiva till P- avgift är motiverat att ligga kvar med en högsta taxa på 13 kronor/timme för att se hur parkeringskulturen utvecklas vid en sådan förändring. Vidare föreslås att tiderna för reglering av tid och avgift samordnas till att gälla vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan 8-18 samt vardag före sön- och helgdag mellan För parkeringar där motorvärmare ingår i avgiften föreslås avgiftsplikt gälla dygnet runt. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade 19 januari 2015, 14, att återremittera ärende till samhällsbyggnadsnämnden förutredning av finansiering av ett betalsystem, både avseende drift och investering, samt för upprättande av förslag till parkeringstaxa. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 28 april 2015, 75, att till kommunfullmäktige 24 (28)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-10-14 Tid Måndag 31 oktober, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:2 Ärenden Förvaltningschefen informerar 1 Yttrande över Medborgarförslag

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer