Kallelse Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Sammanträdesdatum 2015-08-17"

Transkript

1 Kallelse Ledamöter i Kommunstyrelsen Ersättare för kännedom Tid Måndag 17 augusti 2015, kl Plats Ärenden Enligt bilagd dagordning. Ersättare som kallas som adjungerade ledamöter Kallade tjänstemän Lena Vikberg (S) Mats Berg, kommunchef Åsa Öberg, ekonomichef Peter Roslund Ordförande Johan Forssell Sekreterare 1 (28)

2 Innehållsförteckning...Sid 1. Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning Överklagande av kommunfullmäktiges beslut om Piteå kommuns medverkan i Lindbäcksstadion etapp Överföring från driftsbudget till investeringsbudget, strategiskt stöd Begäran om anslag ur kommunstyrelsens central pott till projektet Kulturtorget, kvarteret Stadsvapnet Anslag ur kommunstyrelsens centrala pott till drift av allhuset Äskande om medel från central pott till förbättring av trafiksituationen vid skolor och förskolor i Öjebyn Socialnämndens begäran om omvandling av driftsmedel (statliga prestationsmedel) till investering Evenemangssponsring av Diggiloo 2015 på Pite Havsbad Elitsponsring av Piteå bågskytteklubb Månadsrapport juli Delgivningsärenden Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen Vatten- och avloppstaxa för Piteå kommun Parkeringsavgifter i Piteå centrum Åtgärder för att säkerställa likviditet Av ledamöter väckta ärenden (28)

3 1. Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning Dnr 15KS Kommunstyrelsen beslutar att resultatet vidarebefordras till samtliga nämnder och helägda bolag för att kunna utgöra ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete inom Piteå kommun. Ärendebeskrivning Piteå kommun har för femte gången deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Undersökning består av tre delar: A. Kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index (NRI) B. Kommunens verksamhet, Nöjd-Medborgar-Index (NMI) C. Inflytandet i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index (NII) Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning under tiden 16 mars 11 maj med ett urval på 1200 personer i åldrarna år. Svarsfrekvensen för 2015 i Piteå var 46 procent, vilket är lägre än 2013 då svarsfrekvensen låg på 47 procent. Den sammanlagda svarsfrekvensen för de 60 kommuner som genomförde undersökningen, våren 2015 uppgår till 47 procent. Index Piteå 2015 Piteå 2013 Piteå 2011 Piteå 2009 Piteå 2007 Samtl 2015 Samtl 2013 Samtl 2011 Samtl 2009 Samtl 2007 Kommunen som en plats att bo och leva på Kommunens verksamhet Inflytande i kommunen Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att särskilt uppmärksamma de nio utpekade utvecklingsområdena. Nöjd- Region- Index NRI Nöjd- Medborgar- Index NMI Nöjd- Inflytande- Index NII (28)

4 Jämfört med genomsnittet för andra deltagande kommuner så får Piteå statistiskt säkerställt högre betyg för två av tre index. Största skillnaden jämfört med andra kommuner är för kommunen som en plats att bo och leva på (regionindex), där Piteå redovisar ett betyg på 66 och genomsnittet för andra kommuner är 60. Genomsnittet för samtliga (133) kommuner visar på ett höjt regionindex. När det gäller nöjdmedborgarindex är Piteås resultat 60 och resultatet för övriga kommuner 54. Både Piteå och övriga kommuner visar på ett höjt index. Höjningen är inte statistiskt säkerställd. När det gäller nöjdinflytandeindex har Piteå ett lägre index än jämförande kommuner. Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. Detta innebär att Piteås resultat kan betraktas som ett medelresultat som enligt vår målbedömning hamnar på gränsvärdet för rött ljus. Vid jämförelse mellan åren ska man observera att enkätfrågorna setts över och reviderats inför 2015 års enkät. Det innebär att frågor inte alltid är jämförbara över tid, det gäller framför allt faktorerna inom varje index. De tre övergripande indexen anses enligt SCB vara jämförbara över åren. Piteås utvecklingsområden för att ytterligare höja kommunens medelbetyg är främst Kommunikation Bostäder Miljöarbete Idrotts- och Motionsanläggningar Gång- och cykelvägar Äldreomsorg Stöd för utsatta personer Förtroende Påverkan Beslutsunderlag Raport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Resultatsammanställning 12 juni 2015 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 13 juni (28)

5 2. Överklagande av kommunfullmäktiges beslut om Piteå kommuns medverkan i Lindbäcksstadion etapp 1 Dnr 15KS232 Förslag till beslut Kommunstyrelsen yttrar sig enligt bilaga 15KS Ärendebeskrivning Kommunfullmäktiges beslut 16 februari 2015, 5, om Piteå kommuns medverkan i Lindnäcksstadion etapp 1 har överklagats av två kommunmedlemmar. Kommunstyrelsen har yttrat sig 30 mars 2015, 130. Därefter har en av de klagande inkommit med kompletterande skrivningar, varför Förvaltningsrätten har gett Piteå kommun tillfälle att yttra sig även över dessa. Eventuellt yttrande ska vara inkommit senast den 27 augusti Ett förslag till yttrande har upprättats av kommunledningskontoret. Beslutsunderlag Förvaltningsrättens skrivelse 10 juli 2015, med bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 11 augusti (28)

6 3. Överföring från driftsbudget till investeringsbudget, strategiskt stöd Dnr 15KS490 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överför kronor från Strategiskt stöds driftbudget till förvaltningens investeringsbudget. Ärendebeskrivning Ekonomi- och inköpsavdelningen har gjort en översyn av den fysiska arbetsmiljön på kontoret. Vissa brister i arbetsplatsernas utformning har identifierats och bör åtgärdas i förebyggande syfte. Då det samlade inköpsvärdet överstiger gränsen för vad som bokföringsmässigt betraktas som driftkostnad krävs en överföring från driftbudget till investeringsbudget på kr. Beslutsunderlag Strategiskt Stöds tjänsteskrivelse 4 augusti (28)

7 4. Begäran om anslag ur kommunstyrelsens central pott till projektet Kulturtorget, kvarteret Stadsvapnet Dnr 15KS493 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överför tre miljoner kronor från den centrala potten till kultur- och fritidsnämnden, för åtgärder inom projektet Kulturtorget på kvarteret Stadsvapnet. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden beslutade 9 juni 2015, 67, att hos kommunstyrelsen begära anslag på tre miljoner kronor från den central potten till projektet Kulturtorget, kvarteret Stadsvapnet. I kommunstyrelsens centrala pott finns avsatt tre miljoner kronor för ändamålet, innan de kan disponeras av kultur- och fritidsnämnden måste kommunstyrelsen besluta om överföring. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens protokoll 9 juni 2015, 67 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 10 augusti (28)

8 5. Anslag ur kommunstyrelsens centrala pott till drift av allhuset Dnr 15KS368 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överför kronor från den centrala driftspotten avseende drift av Kaleido ( Allhuset ), Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden beslutade 28 april 2015, 32, att föreslå kommunstyrelsen anslå kronor från den centrala driftspotten till drift av Allhuset. Nämnden avser att använda medlen till tjänsten som samordnare. Det s k Allhuset har, efter att kultur- och fritidsnämnden tog sitt beslut, bytt namn till Kaleido. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens protokoll 28 april 2015, 32 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 11 augusti (28)

9 6. Äskande om medel från central pott till förbättring av trafiksituationen vid skolor och förskolor i Öjebyn Dnr 15KS494 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överför kronor från den centrala potten för investering i säkra trafiklösningar skoltrafik till fastighets- och servicenämnden för förbättringar av trafiksituationen vid skolor och förskolor i Öjebyn. Ärendebeskrivning Teknik- och servicenämnden beslutade 2 juni 2015, 48, att föreslå kommunstyrelsen att anslå kronor från den centrala potten för investering i säkra trafiklösningar skoltrafik som disponeras av kommunstyrelsen. Avsikten är att använda medlen för att förbättra trafiksituationen på skolor och förskolor i Öjebyn. Barn- och utbildningsnämndens ordförande meddelar att äskandet har skett i samråd med nämnden. Beslutsunderlag Teknik- och servicenämndens protokoll 2 juni 2015, 48 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 10 augusti (28)

10 7. Socialnämndens begäran om omvandling av driftsmedel (statliga prestationsmedel) till investering Dnr 15KS300 Arbets- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen medger att 2,5 miljoner kronor av statliga prestationsmedel får omvandlas från drift- till investeringsmedel. Ärendebeskrivning Socialnämnden meddelade 18 februari 2015, 22, att äldreomsorgen under 2014 erhöll 3,5 miljoner kronor i statliga prestationsmedel, inom ramen för överenskommelsen om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Satsningen syftade till att, genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Syftet med intjänade prestationsmedel under 2014 är att de ska användas till förbättringsarbete inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre Enligt besked från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får medlen användas under De aktuella medlen är nu placerade på ett s k balanskonto Socialnämnden begärde att få omvandla 2,5 miljoner kronor från drift- till investeringsmedel. Dessa medel avses 1,5 miljoner kronor användas till investeringar i lokaler och en miljon kronor till investeringar i inventarier. Socialnämnden hänvisar till att äldreomsorgen är inne i en stor förändringsprocess. Antalet äldre ökar, särskilt gruppen över 90 år, samtidigt som antalet platser på särskilda boenden har minskat i och med omvandling till trygghetsboendeplatser. Enligt socialnämnden är en av konsekvenserna att hemtjänsten ökar vilket leder till ett behov av större och fler hemtjänstlokaler. Journalföring för baspersonal införs också successivt och innebär behov av datorer och dataarbetsplatser. Tidigare beslut om att införa arbetskläder för vårdpersonalen innebär att personalens möjlighet att klä om samt att förvara privata kläder måste ses över, vilket innebär kostnader för omklädningsskåp m.m. Vid ingången av projektet Framtidens äldreomsorg avsattes 2 miljoner kronor till omställningskostnader för projektet. Detta var tänkt att täcka behov av anpassningar och ombyggnationer av kommunens lokaler till förändringar i verksamheten. Dessa räcker inte, enligt socialnämndens uppfattning, till de behov som finns. Äldreomsorgen har i sin budget kronor till inventarier, som årligen förbrukas till nyanskaffning och reinvesteringar av inventarier. Kommunstyrelsen beslutade 27 april 2015, 146, att återremittera ärendet till socialnämnden för redogörelse av hur de statliga prestationsmedlen kommer sjuka äldre till godo. Socialnämndens arbetsutskott yttrade sig 22 maj 2015, 274, och vidhöll den tidigare begäran. Det har även påpekats att de föreslagna åtgärderna syftar till att höja bland annat patientsäkerheten, samt att förbättra förutsättningarna för hemtjänstpersonalen. Det påpekades också att de statliga medel som erhållits är att anse som en belöning för ran vidtagna åtgärder, de är alltså inte direkt kopplade till vissa specifika framtida åtgärder utan får användas enligt mottagande kommuns förgottbefinnande. De föreslagna åtgärderna ligger därför inom ramen 10 (28)

11 för hur prestationsmedlen får användas, då användandet syftar till en förbättrad verksamhet och därmed också kommer sjuk äldre tillgodo. Beslutsunderlag Socialnämndens protokoll 18 februari 2015, 22 Kommunledningstyrelsens protokoll 27 april 2015, 146 Skrivelse från Vårdförbundet, Vision och Kommunal 15 maj 2015 Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 22 maj 2015, 274 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 juni 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 23 juni 2015, (28)

12 8. Evenemangssponsring av Diggiloo 2015 på Pite Havsbad Dnr 15KS447 Arbets- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen beviljar en kontant sponsringsinsats på kronor till Pite Havsbad. 2. Sponsringsinsatsen finansieras med medel ur 2015 års tillväxtreserv. 3. Ett sponsringsavtal som reglerar parternas åtagande enligt beslut upprättas av Kommunledningskontoret. Reservationer Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (NS) samt Elisabet Berg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Ärendebeskrivning En av Svenska folkets i särklass mest populära sommarturné, Diggiloo, har sedan starten 2003, underhållit mer än en miljon besökare. Turnén har besökt slott, idrottsplatser, torg och herrgårdar i olika former. Varumärket Diggiloo har växt under resan och är idag synonymt med underhållning för hela familjen. Åren , hölls arrangemanget bland klipphällarna i Storforsen och showen lockade mellan besökande hade Diggiloo valt att lämna Storforsen på grund av höga kostnader, långa transporter och svårigheter att få det att gå runt ekonomiskt. Pite Havsbad lyckades då fånga upp och övertala Diggiloo att lägga showen i Piteå. Resultatet blev en magisk kväll som lockade 5650 besökare på stranden. Arrangören anser att marknadsvärde som en underhållning av denna karaktär ger till Piteå, är av lika stor vikt för lokal handel och turism likväl som att sätta Piteå på kartan. Genom åren har Pite Havsbad verkat för att ordna arrangemang med internationella artister och detta har många gånger visat sig vara en utmaning. Målet är att Piteå ska upplevas som en evenemangsstad med ett brett utbud av såväl evenemang som aktiviteter och för att uppnå detta krävs ett visst antal årliga arrangemang. Målgrupp Diggiloo riktar sig mot en stor, bred publik och profileras som en familjär tillställning med folkkära och aktuella artister. I år hittar vi bland annat Andreas Johnson, Charlotte Perrelli, Helena Paparizou, Jessica Andersson, Björn Kjellman, Magnus Carlsson och Martin Stenmarck. Det är ett perfekt sommarnöje för barnfamiljer eftersom barn går in gratis om föräldrarna bokar biljetten Sittplats i det gröna. Diggiloo turnén har även med sig Salvequick Barnland och egen kiosk. Den omtyckta musikern, sångaren och programledaren Mojje och hans band kommer att spela och underhålla barnen i pausen. Evenemanget kommer främst att attrahera många lokala besökare och resande från angränsande orter och kommuner. Diggiloos starka varumärke kommer även att kunna locka många turister som bor eller passerar genom Piteå under sommaren. Närmaste spelplats på 12 (28)

13 turnén efter Piteå är Umeå vilket innebär att upptagningsområdet på besökare är stort. Bakgrund sommarevenemang Piteå har genom åren varit en mycket stark sommar och evenemangsstad. Exempel på detta är Midsommarfirande, Summer Games, Dragracing, PDOL och Nolia. De senaste åren har det varit tufft för många sommarevenemang. Pite Havsbad ställer sig frågan, vad händer med Piteå när dessa evenemang får allt mindre attraktionskraft och det finns risk att de försvinner? För ett antal år sedan noterade man att i stort sett varje ort har en egen stadsfestival och därmed blir stadsfestivalerna allt mer lokala. Man började därför fundera på att skapa ett evenemang som sticker ut och som drar mycket tillresande gäster. I Norrland har vi sällan besök av internationella artister av lite större dignitet och man började därför jobba på att få dessa internationella artister till Piteå och Pite Havsbad lyckades man få John Fogerty som artist och skapade därmed Beach Party konceptet. Med en internationell artist på stranden hade man ett unikt koncept som få kan konkurrera med. Det blev ett lyckat evenemang med gäster utökades evenemanget till 2 dagar med artister som Gary Moore (UK), The Hooters (US), SAS Band (UK) med ett antal internationellt erkända gästsångare samt ett flertal svenska artister. Totalt var det gäster under 2 dagar viket var något färre än önskat. Orsak var nog en kombination av artisternas attraktionskraft och det kalla vädret arrangerades ännu ett Beach Party, denna gång i dagarna två. Artisterna föll på det legendariska bandet The Beach Boys, med över 100 miljoner sålda skivor och Jerry Williams med 6-manna band kom det amerikanska bandet Chicago. 2007, 2010, 2012 och 2013 lyckades man inte trots försök hitta några lämliga artister har man jobbat på att få till ett Beach Party än en gång men utan framgång. Man var därför glada att man lyckades övertala Diggiloo att lägga en av sina spelningar hos Pite Havsbad i Piteå. Marknadsföring Pite Havsbad är i sig ett starkt varumärke för Piteå och man marknadsför Piteå och dess arrangemang direkt och indirekt året om i mycket stor utsträckning. För ett lyckat genomförande krävs ett stort antal besökare, medialt genomslag och intresse. Nedan lyfts några av de aktiviteter man planerare enbart för detta arrangemang. Annonsering av Diggiloo pågår 12 annonser halvsidor i Aftonbladet och Expressen rikstäckande Pite Havsbads egen tidning Magasin 365 som trycks i exemplar och distribueras i Norr och Västerbotten Via koncernens hemsidor. Pite Havsbads hemsida har besökare per månad Via sociala medier Facebook, Instagram #diggiloo#piteå 13 (28)

14 Kostnader För att få evenemanget till Piteå har Pite Havsbad fått ta såväl kostnader som risktäckning med evenemanget. Nedan redovisas några av de åtaganden man måste göra för att möjliggöra detta arranegemang. Iordningsställande av området o Staket o Staketvakter o Evenemangstält o Toaletter o Biljettkurer Avstängning ink transport/ bygge Bygge / rivning av stolar Lastmaskin bygge & riv produktion/arena Hump till scen/scenriv/produktion Ström (elektriker, kablar etc) produktionen Områdesbevakning Städ av område/arena Sopkärl, sopcontainers inklusive tömning Arenapersonal Sjukvårdare under konsert Marknadsföring och annonsering Köpa biljetter för att få en grundplåt Kommunledningskontorets uppfattning Piteå är som Pite Havsbad lyfter fram, i behov av fler arrangemang rent generellt och genom att man i fått Diggiloo att fortsatt förlägga ett av sina turnestop här, borgar för det. Förhoppningsvis ska detta också visa större arrangörer på möjligheterna och underlaget som finns i Piteå vilket på sikt borgar för flera potensiellt åtekomande större arrangemang i staden. Kommunledningskontoret anser därför att det finns anledning att sponsra arrangemanget enligt beslutsrekomendation. Yrkanden Peter Roslund (S): Bifall till förvaltningens förslag med ändringen att bidraget föreslås uppgå till kronor. Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (NS) samt Elisabet Berg (M): Avslag på förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbets- och personalutskottet beslutar enligt Peter Roslunds yrkande. 14 (28)

15 Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 17 juni 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 23 juni 2015, (28)

16 9. Elitsponsring av Piteå bågskytteklubb 2015 Dnr 15KS443 Arbets- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen beviljar en kontant sponsringsinsats på kr till Piteå Bågskytteklubb. 2. Sponsringsinsatsen finansieras med medel ur 2015 års tillväxtreserv. 3. Ett sponsringsavtal upprättas av kommunledningskontoret som reglerar parternas åtagande enligt beslut. Ärendebeskrivning Piteå Bågskytteklubb (Piteå BK) är en bågskytteklubb som har traditioner inom såväl tavelskytte som skogsskytte. Tavelskyttet är idag förlagt till Kullen i Öjebyn, men skogsskyttet där klubben rönt stora framgångar med (EM-guld, EM-brons, fjärde plats VM och en rad SM-medaljer) saknar de idag helt träningsmöjligheter för. Föreningen har funnits sedan 1960 och medlemsantalet har varierat över tiden. På senare tid har dock intresset ökat markant bland unga tack vare bl.a. filmer och tv-serier. Vuxna nybörjare söker sig till klubben i större utsträckning p g a ett ökat intresse för bågjakt. Målet är primärt att öka möjligheterna för ungdomar att träna och tävla men också att kunna erbjuda en fin och utmanande skogsskytteanläggning. Motprestation Piteå BK erbjuder annonsplats på sin hemsida, annonsplats på överdragskläder och väskor samt dekaler på bilar. Kommunen ges möjlighet att finnas med som en naturlig part i informationen rörande olika former av media exponering som tävlingsannonser och annan klubbinformation till skolor. Två av klubbens medlemmar är ambassadörer för Ren idrott och kan därigenom medverka vid olika aktiviteter där rent spel och bågskytte står i fokus. Sponsringens nytta Sponsringen kommer oavkortat att gå till uppbyggnad av tränings och tävlingsmöjligheter. Föreningen avser att bygga en skogsbana som innehåller 60 mål. På lång sikt hoppas man kunna arrangera tävlingar med tourstatus eller SM. Målgrupper Piteå BK har för närvarande två landslagsskyttar som reser 2600 mil varje år i framförallt Sverige och norra Norge. Skyttarna är kända profiler i landslaget och välkända i bågskyttesverige men även i övriga Europa. Föreningen syns i både nationell och internationell media. Piteå BK tävlar intensivt vilket gör att skyttarna och deras hemstad Piteå är välkända bland landets ca licensierade bågskyttar. Kommunledningskontorets uppfattning Ansökan på kronor som kommit in i år avser år 2014 som klubben hävdar att man har 16 (28)

17 skickat in redan i fjol. Trots omfattande eftersökning har inte denna ansökan kunnat återfinnas. Informationsenhetens som ansvarar för frågan kommer att se över sina rutiner för att detta inte ska upprepas. När det gäller förslaget till beslut ska man vara medveten om att detta är en mycket liten sport och därför är också det mediala och publika exponeringen ytterst begränsad. Det är en fantastisk prestation som dessa idrottare presterar men eftersom syftet med kommunens sponsring är att bygga Piteås varumärke får påverkan på detta anses som mycket begränsat i detta fall. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 17 juni 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 23 juni 2015, (28)

18 10. Månadsrapport juli 2015 Dnr 15KS500 Handlingar delas ut på sammanträdet. 18 (28)

19 11. Delgivningsärenden 2015 Dnr 15KS33 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar nedanstående delgivningar. Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär: 15:16 Övergångsbestämmelser för lärare och förskollärare som saknar legitimation upphör den 30 juni :20 Om samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar Protokoll från styrelsemöte , Svenska Kommuns Försäkrings AB Protokoll från årsstämma , Svenska Kommuns Försäkrings AB 19 (28)

20 12. Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen 2015 Dnr 15KS34 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar nedanstående redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Delegationspunkt Ärende Delegat Ärende nr 1 b) Antagande av anbud konsulttjänster för utvecklingsprojekt 1 e) Antagande av anbud motviktstruck- /ledstaplare Strömbacka Mats Berg 57/15 Östen Granberg 66/15 6 ) Antagande av anbud för uppföljnings- och utvärderingsarbeten 17 c ) Medgivande om sotning på egen fastighet 17 c ) Medgivande om sotning på egen fastighet Peter Roslund Torbjörn Johansson Torbjörn Johansson 15KS462 15KS KS c ) Medgivande om sotning på egen fastighet 17 c ) Medgivande om sotning på egen fastighet Torbjörn Johansson Torbjörn Johansson 15KS KS i) Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Restaurant Hayet AB Linda Bergmark 15KS i) Yttrande över Linda Bergmark 15KS (28)

21 ansökan om serveringstillstånd, Afterski Team Norrland 17 i) Yttrande över ansökan om tillstånd för uteservering, Adana Kebab Bar 17 i) Yttrande över ansökan förlängd öppettid, DH Kök & Bar 17 i) Yttrande över ansökan om tillstånd för alkoholservering, Kalles 17 i) Ytterande över ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Restaurang Sundet 17 i) Yttrande över ansökan om serveringstillstånd utökad utseservering, Kalles 17 j) Yttrande över ansökan om dragracingtävling i Långnäs 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd för uteservering, Café Piteå 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd för uteservering, Krokodil Piteå Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark Linda Bergmark 15KS459 15KS449 15KS KS303 15KS453 15KS395 15KS416 15KS (28)

22 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd för uteservering, S-H Kebab House 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd för uteservering, Rachels Cafe AB 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd till fyrverkeri, Pite Havsbad 17 j) Yttrande över ansökan om tillstånd till dans på Kårhuset 17 l) Beslut gällande hantering av explosiva varor m m 17 l) Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, Sunepine AB 17 l) Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, Smurfit Kappa Kraftliner 17 l) Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, PIREVA Linda Bergmark Linda Bergmark Krister Östrén Krister Östrén Krister Östrén Krister Östrén Krister Östrén Krister Östrén 15KS435 15KS414 15KS489 15KS483 15KS487 15KS480 15KS317 15KS215 KS Kompletterande val till Kommunala Förebyggande Rådet Peter Roslund 15KS49 Arbets- och personalutskottets beslutsärenden 12 och 23 juni (28)

23 13. Vatten- och avloppstaxa för Piteå kommun Dnr 15KS10 Arbets- och personalutskottets förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut 27 april 2015, 158, i den del som avser förslag till kommunfullmäktige. Arbets- och personalutskottets förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer vatten- och avloppstaxa för Piteå kommun enligt skrivelse från Piteå Renhållning och Vatten AB daterad 13 maj 2015, bilaga 15KS10-6. Ärendebeskrivning Piteå Renhållning & Vatten AB (PIREVA) har översänt ett förslag till ny vatten- och avloppstaxa för Piteå kommun, förslaget föreslås gälla från och med 1 januari I förslaget ingår att taxans konstruktion ändras i förhållande till nu gällande principer. PIREVA hänvisar till att dagens taxa är utformad enligt de principer som gällde under talet, vilket innebär att den inte uppfyller rekommendationerna från intresseorganisationen Svenskt Vatten. Bland annat ökar inte den fasta avgiften i takt med ökad nytta, och en fördelning mellan villor och flerbostadshus där villorna allteftersom fått bära en större del av VA-kollektivets kostnader. Förslaget till ny konstruktion innebär i korthet att det införs en fast avgift som ökar med ökad nytta, att fördelningen mellan fasta och rörliga intäkter ändras samt en omfördelning av avgiftsuttag mellan typhus A (villor) och typhus B (flerbostadshus). PIREVA har, enligt kommunstyrelsens beslut 13 januari 2015, 9, genomfört en dialogrunda. Utifrån denna har vissa modifieringar skett i det ursprungliga förslaget. Kommunstyrelsen beslutade 27 april 2015, 158, att återremittera förslaget i de delar som avsåg taxans konstruktion till PIREVA. Återremissens syfte var att taxeförslaget ska anpassas till ett införande över tid, där full avgift erläggs först efter fyra år. Kommunstyrelsen föreslog även kommunfullmäktige fastställa en uppräkning av vatten- och avloppstaxan med 4,3% från och med 1 januari PIREVA har därefter återkommit med ett nytt förslag till taxa och införande av densamma, i förslaget ingår ett gradvis införande. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 27 april 2015, 158 PIREVAs rapport Resultat av dialogrunda med berörda företag och verksamheter PIREVAs tjänsteskrivelse 13 maj 2015, med bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 maj 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 26 maj 2015, (28)

24 14. Parkeringsavgifter i Piteå centrum Dnr 15KS15 Beslut Arbets- och personalutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Ärendebeskrivning Teknik- och servicenämnden beslutade 18 december 2014, 105, att till handlingarna lägga en parkeringsutredning, samt föreslå kommunfullmäktige parkeringsavgifter enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar om införande av differentierad reglering av parkering i nivåerna avgift, avgift med två timmar gratis samt avgift med två timmar gratis och lägre taxa enligt bifogad karta 13TEK För de avgiftsbelagda parkeringarna bibehålls dagens taxa. För parkeringarna i utkanten föreslås en taxa på 2 kr/timme enligt bilaga 13TEK Tiderna för reglering av tid och avgift samordnas till att gälla vardagar utom vardag före sön- och helgdag kl 8-18 samt vardag före sön- och helgdag kl För parkeringar där motorvärmare ingår i avgiften föreslås avgiftsplikt gälla dygnet runt. Nyttjande av motorvärmarstolpar ska vara avgiftsbelagt från första timmen. Kommunfullmäktige uppdrar till Samhällsbyggnad att sörja för en god tillgänglighet till parkering för besökare och invånare i Piteå kommun. Kommunfullmäktige uppdrar till Samhällsbyggnad att utreda de tekniska lösningarna för betalparkering och återrapportera inför investeringsäskande. Bakgrunden till teknik- och servicenämndens förslag är att under 2015 kommer ett nytt parkeringsgarage att stå färdigt och i detta kommer P-automater att monteras, dock finns inte något beslut om införande av avgifter. Vid ett införande av P-avgifter i det nya garaget finns risk för en skev parkeringsbild i staden där P-skiveparkeringarna blir överbelastade. En utredning har därför tagits fram med syfte att beskriva förutsättningarna för att införa parkeringsavgifter på de parkeringar som idag regleras med P-skiva. Med syfte att få ett jämnare nyttjande av parkeringarna i centrum föreslår teknik- och servicenämnden att dessa regleras differentierat i nivåerna avgift och avgift med två första timmarna gratis. Möjlighet bör också finnas för att i utkanten av stadskärnan kunna stå parkerad i upp till 24 timmar. Nämnden bedömer att det vid en övergång från P-skiva till P- avgift är motiverat att ligga kvar med en högsta taxa på 13 kronor/timme för att se hur parkeringskulturen utvecklas vid en sådan förändring. Vidare föreslås att tiderna för reglering av tid och avgift samordnas till att gälla vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan 8-18 samt vardag före sön- och helgdag mellan För parkeringar där motorvärmare ingår i avgiften föreslås avgiftsplikt gälla dygnet runt. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade 19 januari 2015, 14, att återremittera ärende till samhällsbyggnadsnämnden förutredning av finansiering av ett betalsystem, både avseende drift och investering, samt för upprättande av förslag till parkeringstaxa. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 28 april 2015, 75, att till kommunfullmäktige 24 (28)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg?

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? 1 Ett årligt erbjudande från SCB Under våren 15 deltog 6 (56) kommuner Sedan undersökningen startade hösten 5 har 26 (256) av landets kommuner deltagit och 233

Läs mer

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 8 december 2014, kl. 12.30 13.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Brith Fäldt (V) Helena Stenberg (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lars-Olof Pettersson (S)

Läs mer

IT- och informationsavdelningen. Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Sponsring

IT- och informationsavdelningen. Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Sponsring IT- och informationsavdelningen Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS 2014-11-05 Reviderad: KS 2016-04-06 RIKTLINJE Sponsring Sponsring 2/5 Generella kriterier... 3 Ansökan... 3 Kriterier vid bedömning...

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet

Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet Tjänsteskrivelse 1(2) Magnus Norrbom Tel. 0142-85115 2016-10-31 KOF/2015:25 Kultur- och fritidsnämnden Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet äskar, efter samråd med Service- och teknikförvaltningens

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-01-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 526 Information om arenor för idrott och kultur...3 527 Information om översyn renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN 2016.047 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-10-13 67 Yttrande på motion (S) om inomhushall (FN 2016.047) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott

Läs mer

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-05-06 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 6 maj 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-04-21 KS 2015/0388 50111 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur 2015-2017 Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Nolia city konferens, lokal Norrmalm kl. 09:30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Nilsson (KD) Justeringens plats och tid Kultur,

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE Nämndssammanträde 2012-04-24 Sammanträdestid kl 14.00 15.40 Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare sekreterare övriga Amar Sabri (ordförande) Sara Fagnani Nilsson

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS 2017.204 3 Kommunstyrelsen 2017-10-23 195 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (21)

Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (21) [9191 LJUSNARSBERGS Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (21) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-03-09 Au 45 Dnr KS 0008/2016 Nyttjande av de extra statsbidragen 2015 och 2016 Ärendebeskrivning Den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 20 december 2004 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

6. Ändring av bolagsordning för Nordanstig Vatten AB. 7. Investeringsbudget 2013, Ombyggnad omklädningsrum Bergesta.

6. Ändring av bolagsordning för Nordanstig Vatten AB. 7. Investeringsbudget 2013, Ombyggnad omklädningsrum Bergesta. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Ön Gran. Tid: Torsdag 13 juni 2013 kl. 08:00. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning. 3. Kommunchefen

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30 10:10 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson,

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB

8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (51) 2016-10-31 Kf 8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB Ks 337 Fjärrvärmeavgift, VA-taxa och elnätsavgifter från 1 januari 2017 information och

Läs mer

Skärgårdstrafik

Skärgårdstrafik Kommunstyrelsen 2011 12 05 262 608 Arbets och personalutskottet 2011 11 14 225 483 Dnr 11.641 83 deckf11 Skärgårdstrafik 2012 2014 Ärendebeskrivning Styrande dokument för Luleå skärgård I strategin för

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer