Dnr Ten 2010/85 Stationär sopsug i Barkarbystaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr Ten 2010/85 Stationär sopsug i Barkarbystaden"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/85 Stationär sopsug i Barkarbystaden Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 Tekniska nämnden ger Bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att närmare utreda konsekvenserna av kommunalt huvudmannaskap för sopsugsanläggningen i Barkarbystaden. 2 Tekniska nämnden överlämnar denna tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen för kännedom. Ärendet i korthet Ekonomiska konsekvenser av att använda sopsug i Barkarbystaden samt konsekvenser av kommunalt huvudmannaskap ska utredas närmare och övriga utredningar, som är nödvändiga för det fortsatta planarbetet, ska genomföras. Om det blir aktuellt med sopsug förordar Bygg- och miljöförvaltningen att kommunen är huvudman för anläggningen. Handlingar 1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse Utredning daterad Sopsugssystem i Barkarbystaden 3 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Dnr Kst 2009/171 Bakgrund Ärendet Kommunstyrelsen beslöt den 20 oktober 2008 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett samrådsförslag till detaljplan för bostäder och verksamheter/handel för ett område inom den fördjupade översiktplanen för Barkarbyfältet. Planområdet går under arbetsnamnet Barkarbystaden I. Kommunstyrelsen fattade den ett inriktningsbeslut om planalternativ som ska ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet för Barkarbystaden I. I tjänsteskrivelse daterad informerar kommunledningskontoret kommunstyrelsen om att en utredning pågår kring förutsättningarna för ett sopsugssystem inom såväl detaljplaneområdet som för Barkarbystaden i dess helhet. Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 9tr Teknik och Natur Postadress: JÄRFÄLLA Ann Ljusnefors Norstedt, Avfallschef Telefon växel: Telefon: (direkt) (mobil) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (7) Utredningen redovisas i handlingen Sopsugssystem i Barkarbystaden daterad Sopsug och genomförd utredning Sopsugssystem i Barkarbystaden Ett stationärt sopsugssystem innebär att avfallet transporteras i rörledningar under marken till en terminal med fläktar dit avfallet sugs. I bifogad utredning, , beskrivs följande frågeställningar kring sopsug: Teknisk utformning; sopsugens olika delar, funktion, möjligheter att källsortera avfall i tre olika avfallsslag med sopsug samt begränsningar. Huvudmannaskap; alternativ med för- och nackdelar. Etappvis utbyggnad; kortfattat om möjligheter och konsekvenser. Upphandling; bland annat om vilka förutsättningar som behöver fastställas inför en upphandling. En stor del av nybebyggelse för bostadsändamål i större projekt ansluts idag till stationära sopsugssystem. Exempel på projekt där det idag planeras för stationära sopsugssystem är Norra Djurgårdsstaden, Annedal, Norra Station och Stora Ursvik. Analys Sopsug som en del av insamlingssystemet för avfall Jämfört med konventionell avfallshämtning med avfallsbehållare i soprum har sopsugssystem flera fördelar i form av främst bättre arbetsmiljö, färre fordonsrörelser i bostadsområden, rationellare hämtning, bättre trafiksäkerhet och bekvämt för de boende med god tillgänglighet till inkastplatser. Nackdelarna består främst av en stor investering och kravet på en organisation för ägande, drift och skötsel. I detaljplanerna för kommande etapper inom området kan föreskrivas att samtliga flerbostadshus ska anslutas till sopsug. Obligatorisk anslutning bör gälla samtliga flerbostadshus inom det område där kommunen planerar för sopsug. Om det blir aktuellt med sopsug förordar Bygg- och miljöförvaltningen att ytterligare ett avfallsslag ska kunna sorteras med sopsug genom att avfallskvarn används som standard för insamling av matavfall. Sopsugssystemet behöver kompletteras med andra sätt att sortera och samla in förpackningar, returpapper, grovavfall, elavfall och farligt avfall. Miljö Avfallshantering med sopsug bedöms vara en bra metod ur miljösynpunkt med mindre utsläpp till följd av färre transporter och mindre risk för lukt och skadedjur när inte avfall lagras i behållare på fastigheten. Ur arbetsmiljösynpunkt har det stora fördelar, både för fastighetsskötare och för hämtningspersonal. Lokalt vid terminalen kan omgivningen, i samband med hämtning av containrar, störas av buller, lukt och trafik.

3 (7) Vid planering av sopsugssystemet bör möjligheten att hantera andra avfallsslag än enbart osorterat hushållsavfall undersökas. Huvudmannaskap för sopsugsanläggningen Samfällighetsförening är en vanlig form av huvudmannaskap för ägande och drift av sopsugsanläggningar i Sverige idag, så även i Järfälla. Det har ansetts vara fastighetsägarens ansvar att avfallet kommer till det hämtställe där kommunen hämtar avfallet. För mindre anläggningar finns det en logik i att fastighetsägaren ansvarar för ledningar m.m. inom fastigheten och hämtstället betraktas enbart som ett gemensamt hämtställe nära fastighetsgränsen. För stora anläggningar med ett stort antal inblandade fastighetsägare uppstår andra svårigheter och andra frågor att ta ställning till. Barkarbystaden är det första projektet i Järfälla kommun där en sopsugsanläggning kan komma att omfatta flera fastigheter och flera fastighetsägare och det första projektet där kommunalt huvudmannaskap kan bli aktuellt. Svårigheter med samfällighetsförening som huvudman vid stora projekt De svårigheter och nackdelar som framförts mot att organisera huvudmannaskap för sopsugsanläggning i samfällighetsförening är: I en samfällighetsförening finns många aktörer med olika kunskap och intressen. Det blir fler parter som ska komma överens i stora föreningar, vilket medför risk för svårigheter att kunna fatta beslut. Det finns formella krav på en samfällighetsförening som parterna ofta är dåligt insatta i. Anläggningen byggs ut successivt under många år, vilket ställer stora krav på teknisk kompetens och förmåga att fatta beslut. I Barkarbystaden skulle sopsugsanläggningen finnas, åtminstone delvis, på kommunal mark och i allmän gata, vilket bedöms försvaga motivet till att inte kommunen ska äga anläggningen. Eftersom samfälligheter, byggherrar och enskilda fastighetsägare utgörs av aktörer med olika intressen, kompetens och erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning kan det innebära risk för interna motsättningar. En svårighet är även att avgöra när exploateringsfasen har kommit så långt att anläggningen kan föras över till en mer långsiktig huvudman. Om hela Barkarbystaden utgör en gemensamhetsanläggning tar det cirka tio år innan alla fastigheter är sålda. Kommunen skulle då kunna vara tillfällig huvudman under mycket lång tid. Om kommunen lägger över anläggningen tidigare till en samfällighet medför det en omfattande administration för samfällighetsföreningen att kunna ta in nya medlemmar i föreningen när Barkarbystaden II börjar byggas ut.

4 (7) Fördelar med att kommunen är huvudman I andra kommuner där stora projekt har genomförts och där en stationär sopsugsanläggning har byggts har kommunen, vanligtvis, redan idag en stor roll vid anläggandet. Det förekommer att kommunens exploateringskontor eller motsvarande projektorganisation utgör huvudman för infrastruktur, t.ex. vägar, VA och sopsugsanläggning under exploateringsfasen, eftersom samfällighetsföreningarna bildas långt senare, ofta efter det att sopsugssystemet har börjat byggas ut. Detta innebär att kommunen får rollen som beställare av sopsugssystem i samråd med byggherrarna. Kommunen ansvarar då för dimensionering, projektering, upphandling samt anläggandet av systemet. Det är också vanligt att det är kommunen som tar investeringskostnaden och risken innan anläggningen är överlämnad till samfälligheten. Ett fortsatt ansvar i form av ägande och förvaltning skulle ge stabilitet och långsiktighet för driften av anläggningen. I andra länder, t.ex. Norge och Spanien, är det mer vanligt än i Sverige att sopsugsanläggningar betraktas som en del av infrastrukturen som staden eller kommunen äger. Ett kommunalt huvudmannaskap medför bättre möjligheter att dimensionera en anläggning, så att anslutning kan erbjudas till de fastigheter som inte omfattas av kravet på obligatorisk anslutning; verksamheter och närliggande bostäder som frivilligt önskar anslutning. Kommunen kan även dimensionera anläggningen för anslutning av offentliga papperskorgar. Med kommunen som huvudman är det även administrativt lättare att ansluta tillkommande fastigheter om det i framtiden sker förtätningar i området. Svårigheter med kommunalt huvudmannaskap Om kommunen är huvudman för sopsugsanläggningar behöver resurser för detta skapas inom den del av organisationen som får ansvaret, inte bara för upphandlingsoch byggfasen utan även för driftfasen. Det handlar om stora investeringar, som behöver finansieras vid byggprojekt som Barkarbystaden. Det behöver skapas en modell för hur kostnaden för investering, drift och skötsel ska tas ut via avgifter från de fastighetsägare som är anslutna. Konsekvenser Ekonomi Innan en ekonomisk kalkyl kan göras som visar ekonomiska konsekvenser av att välja sopsug behöver förutsättningarna för utformning av sopsugssystemet utredas närmare, exempelvis vilka avfallsslag som ska samlas in med sopsug, placering av terminal/-erna och gränser för det område som ska anslutas. I bifogad utredning, , pekas på några tänkbara placeringar av terminalen samt möjligheten att placera denna ovan eller under jord, i anslutning till annan verksamhet, i ett parkeringshus eller kombineras med t.ex. utrymme för insamling av grovavfall, beroende på vad som anses vara bäst med avseende på miljö, trafik, teknik och ekonomi.

5 (7) När ett konventionellt insamlingssystem med soprum och kärl jämförs med sopsug som samlar in blandat hushållsavfall visar en ekonomisk kalkyl ofta att sopsug är ett mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ, räknat på anläggningens livslängd och att behovet av yta för soprum minskar. Ett första utkast till en sådan kalkyl har visats för Barkarbystaden av en leverantör av sopsugsanläggningar. Kalkylen behöver dock justeras med avseende på aktuella förutsättningar innan den är relevant. Observera även att det bör finnas möjlighet att samla in grovavfall, elavfall och farligt avfall och att detta inte ingår i den ekonomiska jämförelsen. Om kommunen är huvudman för sopsugsanläggningen behöver resurser för detta skapas inom den del av organisationen som får ansvaret, inte bara för upphandlingsoch byggfasen utan även för driftfasen. Anläggande av sopsug innebär stora investeringskostnader. Vid ett kommunalt huvudmannaskap skulle kommunen göra investeringen i sopsugsanläggningen och sedan successivt ta ut den kostnaden av de anslutna fastighetsägarna, exempelvis fördelat på ett engångsbelopp vid anslutningen och sedan en årlig avgift, där även drift och underhåll ingår. Hanteringen av avfallet med borttransport från terminal och behandling debiteras enligt kommunens avfallstaxa. En modell för hur avgiften ska tas ut bör utredas. Den totala kostnaden för fastighetsägarna bör bli ungefär densamma som om anläggningen skulle ägas av dem själva i en samfällighetsförening. För kommunen innebär det en stor initial kostnad för anläggningen, men sett över tiden bör det vara en självfinansierande verksamhet. Vid beräkning av anslutningsavgift och årlig driftavgift bör det tas hänsyn till att det kan ta lång tid mellan den först och den sist anslutna fastigheten. Konkurrens Idag dominerar Envac Scandinavia AB marknaden för leverans, installation och drift av sopsugsanläggningar i Sverige och i Europa, men det finns flera företag som är intresserade av den svenska marknaden. Vid ett kommunalt huvudmannaskap skulle sopsugsanläggningen handlas upp enligt LOU och på så sätt bidra till att marknaden öppnas upp för fler aktörer. En ökad konkurrens kan i förlängningen också ge en förbättrad prisbild, vilket gynnar de anslutna fastighetsägarna. Även drift och underhåll av anläggningen ska handlas upp enligt LOU vid ett kommunalt huvudmannaskap, vilket på motsvarande sätt gynnar marknaden och i förlängningen även fastighetsägarna.

6 (7) Utredningar och fortsatt arbete Förutom de stora frågorna kring ekonomiska konsekvenser av att använda sopsug och huvudmannaskap behöver följande aspekter utredas: Gränssnitt för ägandet i anläggningen mellan enskilda fastighetsägare och kommunen. Vilka avfallsslag som ska sorteras och samlas in med sopsug och om avfallskvarn ska användas för insamling av matavfall. Bästa placering av terminal/-erna med avseende på trafik, miljö, teknik och ekonomi. Modell för att beräkna och ta ut avgifter, exempelvis anslutningsavgift och årlig avgift för drift och underhåll. Behov av att ändra avfallstaxan. Hur gränssnittet för ägandet i en anläggning ska se ut behöver utredas. Ett exempel är att kommunen äger ledningen fram till fastighetsgräns och att fastighetsägaren äger ledningen inne på fastigheten och inkast. Ett alternativ är att kommunen erbjuder en basservice med inkast utomhus utifrån Boverkets krav på längsta gångavstånd för de boende. De fastighetsägare som så önskar, för att få en högre servicenivå för de boende, kan bekosta ledningsdragning och inkast inomhus eller om fler inkast önskas utomhus på den egna fastigheten. Ett alternativ för insamling av matavfall är att använda avfallskvarnar. Stockholm Vatten har godkänt att avfallskvarnar får användas i Barkarbystaden. Om det blir aktuellt med sopsug förordar Bygg- och miljöförvaltningen att ytterligare ett avfallsslag ska kunna sorteras med sopsug genom att avfallskvarn används för matavfall. Om matavfall samlas in med avfallskvarnar kan exempelvis förpackningar samlas in med sopsug istället. Insamling av förpackningar och/eller returpapper med sopsug förutsätter alltid att överenskommelse kan träffas med FTI 1. Ett alternativ för insamling av glasförpackningar är att använda underjordsbehållare för detta. Det behöver utredas vilka avfallsslag som ska sorteras och samlas in med sopsug och om avfallskvarnar för insamling av matavfall ska vara obligatoriskt i samma bostadsområde. I detta ingår att fortsätta kontakterna med möjliga leverantörer för att utveckla budgetofferter för anläggningen och därmed kunna bedöma de ekonomiska konsekvenserna av olika förutsättningar vid utformningen av sopsugsanläggningen. En annan av de förutsättningar som behöver utredas närmare och som påverkar de ekonomiska konsekvenserna för anläggningen är placeringen av terminalen/-erna. I bifogad utredning, , pekas på några tänkbara placeringar av terminalen samt möjligheten att placera denna ovan eller under jord, i anslutning till annan verksamhet, i ett parkeringshus eller kombineras med t.ex. utrymme för insamling av grovavfall, beroende på vad som anses vara bäst med avseende på miljö, trafik, teknik och ekonomi. Det behöver utredas hur anslutningsavgifterna ska beräknas och tas ut. Kan exempelvis samma anslutningsavgift tas ut vid anslutning av ursprungligen planerade bostadshus i området, tillkommande bostadshus i samma område och ägare till närliggande bostadshus utanför området som önskar anslutning? Eller ska ägaren till 1 Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB

7 (7) fastighet utanför området bekosta ledningsdragning från området till sin fastighet? Vilken anslutningsavgift ska tas ut av verksamhet som önskar anslutning? Vilken anslutningsavgift ska tas ut för offentliga papperskorgar? Eventuella behov av att förändra avfallstaxan för debitering av avgifter för hämtning och behandling av avfall som samlats in med sopsug behöver ses över. Slutsatser Bygg- och miljöförvaltningen och den särskilda projektorganisation som bildats för detaljplaneuppdragets genomförande förordar att konsekvenserna av kommunalt huvudmannaskap för ägande, drift och skötsel utreds närmare. Vidare förordas även att de ekonomiska konsekvenserna av att använda sopsug i Barkarbystaden utreds närmare samt att övriga utredningar som är nödvändiga för det fortsatta planarbetet genomförs. I första hand förordas att kommunen är huvudman för sopsugsanläggningens genomförande och drift. De viktigaste skälen är att exploateringen kommer att ske under lång tid, att det troligtvis kommer att vara ett flertal olika byggherrar inblandade i exploateringen av området och att det, i ett fullt utbyggt skede, kommer att finnas ett flertal olika fastighetsägare i området. Anläggningen är planerad att delvis förläggas i gator och allmän plats där kommunen äger marken. Kostnaderna för investering och drift av anläggningen tas ut av de anslutna fastigheterna separat och kostnad för hämtning och behandling av hushållsavfall tas ut via avfallstaxan. Oavsett var i kommunen ansvaret för anläggningen läggs är det viktigt att ekonomin för ägande och drift är tydligt åtskild den avgiftsfinansierade avfallshanteringens verksamhet. Kompetens behöver byggas upp inom kommunen för att planera, handla upp och administrera anläggande, drift och underhåll av systemet. Om det blir aktuellt med sopsug förordar Bygg- och miljöförvaltningen att ytterligare ett avfallsslag ska kunna sorteras med sopsug genom att avfallskvarn används för insamling av matavfall. Inga förändringar föreslås i ägandeförhållandena för de sopsugsanläggningar som finns i drift och som idag ägs av samfällighetsförening. Per-Olof Kroon Bygg- och miljödirektör Ann Ljusnefors Norstedt Avfallschef Expedieras Kommunstyrelsen Akten

Sopsugssystem i Barkarbystaden

Sopsugssystem i Barkarbystaden Sopsugssystem i Barkarbystaden JÄRFÄLLA KOMMUN M I L J Ö - O C H P R O J E K T E R I N G S B Y R Å N I M Ä L A R D A L E N A B B A D H U S G A T A N 4 B 7 2 2 1 5 V Ä S T E R Å S T E L E F O N : 0 7 0-3

Läs mer

Bilaga 2 Ekonomisk kalkyl

Bilaga 2 Ekonomisk kalkyl Översiktlig kalkyl för sopsug för tre avfallsslag samt avfallskvarn för matavfall Anläggningsdel Investering Kommentar Byggnad, miljoner kr 5-10 Utrustning, rör, inkast, miljoner kr 78-104 15 000-20 000

Läs mer

Organisation för VAoch avfallshanteringen i Sundbybergs stad

Organisation för VAoch avfallshanteringen i Sundbybergs stad Organisation för VAoch avfallshanteringen i Sundbybergs stad 2015-05-13 www.grontmij.se Uppgiften Grontmijs uppdrag Ta fram beslutsordning, ansvarsfördelning, rättsliga och ekonomiska förutsättningar för

Läs mer

Sopsugssystem i Barkarbystaden

Sopsugssystem i Barkarbystaden Sopsugssystem i Barkarbystaden Fördjupad studie JÄRFÄLLA KOMMUN M I L J Ö - O C H P R O J E K T E R I N G S B Y R Å N I M Ä L A R D A L E N A B B A D H U S G A T A N 4 B 7 2 2 1 5 V Ä S T E R Å S T E L

Läs mer

Huvudmannaskap för sopsugsanläggning, Kongahällatomten(Dnr KS2011/362-13)

Huvudmannaskap för sopsugsanläggning, Kongahällatomten(Dnr KS2011/362-13) Tjänsteskrivelse 1(5) Handläggarens namn Jenny Lindqvist 2014-01-13 Huvudmannaskap för sopsugsanläggning, Kongahällatomten(Dnr KS2011/362-13) Sammanfattning Utifrån visionen om att göra Kongahälla till

Läs mer

Gemensam förvaring av hushållens farliga avfall i flerbostadshus

Gemensam förvaring av hushållens farliga avfall i flerbostadshus RIKTLINJER februari 2015 1 (5) Gemensam förvaring av hushållens farliga avfall i flerbostadshus I alla hushåll uppkommer avfall. En mindre del av detta avfall betecknas som farligt avfall eftersom det

Läs mer

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr. 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

3.3. Den totala avgiften 3.4.1. för flerbostadshus. vecka. en gång per. Förutsättningar för. Avgift. 270 kr 360 kr 300 kr 380 kr 410 kr

3.3. Den totala avgiften 3.4.1. för flerbostadshus. vecka. en gång per. Förutsättningar för. Avgift. 270 kr 360 kr 300 kr 380 kr 410 kr 17 (35) 3.3 Flerbostadshus Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-07-01 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 rev 2009-05-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Färsna 1:2, Etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN ST1 SOLLENTUNA KOMMUN N»\ Kommunledningskontoret Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0510 KS-1 Diariekod: 473 Kommunstyrelsen Utredning om möjligheterna till fastighetsnära sortering

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun 1(10) TJÄNSTEMANNAUTLÅTANDE 2016-04-15 Handläggare: Mattias Andersson Telefon: 0176-713 55 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott Insamlingssystem

Läs mer

Motion av Therez Olsson (M) om att möjliggöra en modern sopsortering i Uppsalas kransorter

Motion av Therez Olsson (M) om att möjliggöra en modern sopsortering i Uppsalas kransorter KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2015-12-21 Diarienummer KSN-2015-0927 Kommunstyrelsen Motion av Therez Olsson (M) om att möjliggöra en modern sopsortering i Uppsalas kransorter Förslag

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

2015-01-21. Förslagrätt om etablering av förskola i Bolinder Strand

2015-01-21. Förslagrätt om etablering av förskola i Bolinder Strand TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2015-01-21 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2014/154 Förslagrätt om etablering av förskola i Bolinder Strand Förslag till beslut 1 Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

Förbereda övergång till kommunalt insamlingsansvar. Mål att skapa en smidig övergång. Redovisa insamlingssystem, ny teknik m m

Förbereda övergång till kommunalt insamlingsansvar. Mål att skapa en smidig övergång. Redovisa insamlingssystem, ny teknik m m Anders Asp Fokusgrupp Uppdrag Förbereda övergång till kommunalt insamlingsansvar Mål att skapa en smidig övergång Redovisa insamlingssystem, ny teknik m m Kostnadseffektiva system Hög kvalitet på insamlat

Läs mer

FÖR AVFALLSHANTERINGEN I NORRA DJUGÅRDSSTADEN

FÖR AVFALLSHANTERINGEN I NORRA DJUGÅRDSSTADEN Januari 2015 SÄRSKILDA RIKTLINJER FÖR AVFALLSHANTERINGEN I NORRA DJUGÅRDSSTADEN Dokumentet ersätter tidigare PM. Att användas av parter som är involverade i byggnationen av Norra Djurgårdsstaden. INNEHÅLL

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Antagandehandling Dnr 2007.0163 Detaljplan för IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 2007-10-19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB / Mark och exploatering Ref: 384 072

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-02-02 Tekniska nämnden Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar enligt

Läs mer

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av Ransbergs Prästbol 2:24, Bråbacka, Tibro kommun 1 Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2009-00533-54 Torbjörn Johansson 2012-08-28 Tfn 08-508 273 52 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar yttrande till Miljödepartementet SABO har beretts tillfälle

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling ANTAGANDEHANDLING Version 1.0 Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling Dnr 03-10029.214 Ks 07-466 Ärendet hanteras enligt plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott Åsa Håkanson 2011-11-08

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott Åsa Håkanson 2011-11-08 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott Åsa Håkanson 2011-11-08 Miljö- och bygglovsnämnden Tisdag den 8 november 2011, kl 18.00 Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr,

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

2016-03-01. Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar. KS/2015:97

2016-03-01. Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar. KS/2015:97 Ärende 16 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-01 Kommunstyrelsen Johan Dahlberg Avfallsansvarig Samhällsbyggnadsavdelningen 08-555 020 95 johan.dahlberg@nykvarn.se Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning

Läs mer

Avfallstaxa för Sundbybergs stad

Avfallstaxa för Sundbybergs stad Avfallstaxa för Sundbybergs stad Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2016 VATTEN- OCH AVFALLSENHETEN STADSMIL JÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN Avfallstaxa Antagen av kommunfullmäktige den 21 november

Läs mer

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad 1(7) Tekniska nämnden Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad Ärendet ska på tekniska nämndens uppdrag genomföra upphandling av insamlingstjänster för hushållsavfall och därmed

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Förslag om insamling av matavfall och minskning av matsvinn Motion den 16 november 2015 av Rolf Wasteson med flera (V)

Förslag om insamling av matavfall och minskning av matsvinn Motion den 16 november 2015 av Rolf Wasteson med flera (V) 2016-01-08 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/751-456 Kommunstyrelsen Förslag om insamling av matavfall och minskning av matsvinn Motion den 16 november 2015 av Rolf Wasteson med flera (V) Förslag till beslut

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande

Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-10 Tekniska nämnden Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande Förslag

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

BARKARBYSTADEN I Del av fastigheten Barkarby 2:2 m fl, Järfälla kommun

BARKARBYSTADEN I Del av fastigheten Barkarby 2:2 m fl, Järfälla kommun 2011-01-31 1 (5) Dnr Kst 2009/171 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för BARKARBYSTADEN I Del av fastigheten Barkarby 2:2 m fl, Järfälla kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunledningskontoret Besöksadress:Vasaplatsen

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Bakgrund till valet av avfallssystem för Nacka Stad

Bakgrund till valet av avfallssystem för Nacka Stad 2015-03-12 1 (13) PM Teknik, VA/Avfall Natur- och trafiknämnden Bakgrund till valet av avfallssystem för Nacka Stad Inledning Vid val av insamlingssystem är faktorer som hög utsorterings- och återvinningsgrad

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2012-11-05 Tekniska nämnden Dnr Ten 2012/619 Fastställande av Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Innehåll Inledande bestämmelser och definitioner Principer för renhållningstaxans konstruktion 3 5 Taxa A. Fasta avgifter 6 B. Rörliga avgifter för hämtning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling för detaljplan vid Lilla Krossekärr 2:2 och 2:8, Orust Kommun Utsikten EF genom Ingemar Olsson & Rickard Karlsson 2003-10-07 INNEHÅLL ORGANISATORISKA FRÅGOR...

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag Underskrifter Sekreterare Paragrafer Frédéric Klinghoffer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag Underskrifter Sekreterare Paragrafer Frédéric Klinghoffer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 2010-09-09 Nämnd e. dyl. Tekniska nämnden Plats och tid Veddestarummet plan 9, Riddarplatsen 5, Jakobsberg, kl. 18.00 20.20 Beslutande Ordförande Björn Lindforss (M), Claes

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Avfallstaxa 2013. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige.

Avfallstaxa 2013. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. S TRAFIKKONTORET SID 1 (21) Avfallstaxa 2013 Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. Trafikkontoret. Avdelningen för avfall. Box 8311, 104 20 Stockholm. Telefon 08-508 465 40. Fax 08-508 265 70. E-post

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Kommunstyrelsens förvaltning 1(1) Missiv Datum Diarienummer 2015-11-02 KS/2015:379 Handläggare Hanna Hammarlund Tfn 0142-851 34 Kommunstyrelsen Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Ett förslag till

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer

Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer 1 (5) Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer Bakgrund Den 8e december 2015 beslutade tekniska nämnden att godkänna utredning kring laddstolpars placering i Järfälla, Dnr Ten 2015/549.

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 4 Svar på motion (MP) om källsortering av grovsopor (KS 2012.489)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 4 Svar på motion (MP) om källsortering av grovsopor (KS 2012.489) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-01-20 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 4 Svar på motion (MP) om källsortering av grovsopor (KS 2012.489) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdeshandlingar 2011-06-15 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott er 2011-06-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott Onsdagen den 15 juni 2011,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (13) Sammanträdesprotokoll 5 (13) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-11-13 86 Svar på motion (MP) utreda möjligheten till källsortering (KS 2011.165) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet

Läs mer

Avfallstaxa för Österåkers kommun

Avfallstaxa för Österåkers kommun Avfallstaxa för Österåkers kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 9:32 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

SID 1 (21) Avfallstaxa 2014. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige.

SID 1 (21) Avfallstaxa 2014. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. SID 1 (21) Avfallstaxa 2014 Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. SID 2 (21) SID 3 (21) INNEHÅLL Allmänt 4 Avgiftsberäkning 4 Debitering 5 Definitioner 5 Kärl- och säckavfall Återvinningscentraler 8

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING EKOLSUND UTSTÄLLNINGSHANDLING 1(6) ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Utställning

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Dnr Kst 2015/188 Utveckling av Söderhöjden i Jakobsberg - planuppdrag och ramavtal

Dnr Kst 2015/188 Utveckling av Söderhöjden i Jakobsberg - planuppdrag och ramavtal TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-04-27 Kommunfullmäktige Dnr Kst 2015/188 Utveckling av Söderhöjden i Jakobsberg - planuppdrag och ramavtal Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

BARKARBYSTADEN I Del av fastigheten Barkarby 2:2 m fl, Järfälla kommun

BARKARBYSTADEN I Del av fastigheten Barkarby 2:2 m fl, Järfälla kommun 2012-01-30 1 (6) Dnr Kst 2009/171 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för BARKARBYSTADEN I Del av fastigheten Barkarby 2:2 m fl, Järfälla kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunledningskontoret Besöksadress:Vasaplatsen

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden Utlåtande 2016:196 RV (Dnr 133-1500/2016) Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Taxa

Läs mer

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01 Södertälje kommuns Avfallstaxa Gäller från och med 2016-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Godkänd 2015-12-17 1 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt...

Läs mer

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-10-27 294 Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer