Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13."

Transkript

1 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende Tid , kl Plats A-salen, Växjö kommun Fredrik Pettersson Förvaltningssekreterare Ledamöter Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ersättare René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Ulf Hedin (M) Stefan Bergström (FP) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Tjänstemän Kommunchefen Kanslichefen 1 (15)

2 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskotts ärenden den 18 mars Justering 2 Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet samt från kommunledningsförvaltningen 3 Yttrande över granskningshandling för upphävande av områdesbestämmelser Växjö 7:44 m.fl. 4 Kallelse till föreningsstämma i Växjö & Co Ideell Förening Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för implementering av länsgemensam folkhälsopolicy 6 Tidplan för år 2015 (bokslut 2014, delårsrapporter mars och augusti och budget 2016) 7 Prövning av bostadsbebyggelse inom fastigheten Gårdsby-Tofta 15:3 8 Sammanställning av skuldportföljen i VKAB-koncernen per Redovisning av uppdrag att skapa en arbetsgrupp och samordna arbetet med att skapa förutsättningar för mötesplatser och service i Värends Nöbbele 10 Bredband i Berg Södra ekonomiska förenings ansökan om lån för fiber/bredband 11 Gunnarstorp - Skavenäs ekonomiska fiberförenings ansökan om lån för fiber/bredband 12 Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll 13 Övrigt 2 (15)

3 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Justering 3 (15)

4 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet samt från kommunledningsförvaltningen 4 (15)

5 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Yttrande över granskningshandling för upphävande av områdesbestämmelser Växjö 7:44 m.fl. Dnr KS/2014:5 Förslag till beslut Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner granskningsförslaget till upphävande av områdesbestämmelser Växjö 7:44 m.fl. Hagviksområdet, Norremark, Växjö kommun utan synpunkter. Bakgrund Byggnadsnämnden har ställt ut granskningshandling av förslag till upphävande av områdesbestämmelser för Växjö 7:44 m.fl., Hagaviksområdet, Norremark, Växjö kommun, under tiden t.o.m Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 3 mars 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att gällande områdesbestämmelser syftar till att bevara områdets karaktär som fritidshusområde. Bl.a. medges inte vatteninstallationer som kräver avlopp och byggnader får vara max 60m 2. Bestämmelserna är därmed ett hinder för fastighetsägarna att bygga om, bygga till eller på annat sätt förädla sin fastighet antogs ett planprogram för förtätning och utveckling av Hagaviksområdet för permanentboende av kommunstyrelsen. Gällande områdesbestämmelser är inte förenliga med planprogrammet och kommunens intention om att utveckla området till permanentbostäder med långsiktiga VAlösningar och föreslås därför att upphävas. 5 (15)

6 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Kallelse till föreningsstämma i Växjö & Co Ideell Förening 2014 Dnr KS/2014:171 Förslag till beslut Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet utser Per Schöldberg (C) till ombud för Växjö kommun vid ordinarie föreningsstämma i Växjö & Co Ideell Förening Arbetsutskottet ger ombudet i uppdrag att rösta för: Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning enligt förslag. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen enligt förslag. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslut om antal ledamöter i styrelsen enligt förslag. Valärenden enligt förslag. Fastställande av årsavgift och, i förekommande fall, extra avgift till föreningen enligt förslag. Bakgrund Växjö kommun har i egenskap av medlem i Växjö & Co Ideell Förening kallats till ordinarie föreningsstämma den 25 mars (15)

7 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för implementering av länsgemensam folkhälsopolicy Dnr KS/2012:961 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av insatser i nämndernas internbudget som främjar folkhälsan. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt politiskt ansvariga för folkhälsa att bjuda in till ett seminarium om beslutade insatser. Exempel på insatser som skulle vara intressanta att uppmärksamma är: Insatser mot ungdomsarbetslöshet (Arbete och välfärd) Insatser mot psykisk ohälsa (Gymnasium) Metodutvecklingsprojekt inom mångfald (Kultur- och fritid) Sociala frågor i planeringsarbetet (Stadsbyggnadskontoret) Utredning av sociala investeringsfonder (Kommunledningen) Bakgrund Kommunfullmäktiges har i 274/2012 antagit Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs Län. Folkhälsopolicyn ligger tillgrund för länsgemsamma och lokala handlingsplaner. Prioriterade målområden för folkhälsoarbete är Barn och ungas uppväxtvillkor och Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. I samband med antagandet gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för Växjö kommun. Kommunstyrelsen beslutade i 226/2013 att handlingsplanen för implementering av den länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län skulle ingå som en del i förvaltningarnas internbudgetarbete. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 13 februari 2014 redogjort för ärendet och lämnat en redovisning över implementeringen av den länsgemensamma folkhälsopolicyn i Växjö kommun. 7 (15)

8 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Tidplan för år 2015 (bokslut 2014, delårsrapporter mars och augusti och budget 2016) Dnr KS/2014:155 Förslag till beslut Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner förslag till tidplan för Bakgrund På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande lämnas bifogat förslag till tidplan för 2015 när det gäller bokslut 2014, delårsrapport mars och augusti samt budget Tidplanen får i vissa delar ses som preliminär och kan komma att ändras längre fram. Sammanträdesdagar 2015 för KSAU, KS och KF är ännu inte fastställda men förutsätts i förslaget följa det som gällt tidigare år. Följande datum är inte fastställda: Punkt 12, resultat- och bokslutsdagar. Punkt 20 och 21, budgethearing med nämndsordförande/vice nämndsordförande och förvaltningschef. Punkt 26, budgetberedningen. Enligt förslaget har kommunens revisorer överläggning om bokslut 2014 med kommunalråden, fullmäktiges presidium och kommunchefen den 8/ kl. 14:00. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 3 mars 2014 lämnat förslag till tidplan för 2015 avseende bokslut, budget och delårsrapporter. 8 (15)

9 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Prövning av bostadsbebyggelse inom fastigheten Gårdsby- Tofta 15:3 Dnr KS/2014:153 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att pröva planläggning för del av fastigheten Gårdsby-Tofta 15:3, Sandsbro, Växjö stad. Bakgrund Längs med Gränsvägen i Sandsbro finns en yta inom fastigheten Gårdsby-Tofta 15:3 som kan vara lämplig för bostadsbebyggelse, se bilagd karta. Marken ägs av Växjö kommun. Planeringskontoret vill få frågan prövad genom planläggning. I gällande detaljplan från 1966 är området planlagt som parkmark. 9 (15)

10 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanställning av skuldportföljen i VKAB-koncernen per Dnr KS/2014:139 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner Växjö Kommunföretag AB:s redovisning av skuldportföljen per 31 december Bakgrund Växjö Kommunföretag AB (VKAB) redovisar sin skuldportfölj per den 31 december Enligt finanspolicyn ska skuldportföljen redovisas till kommunstyrelsen vid års- respektive delårsbokslut. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 mars 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bl.a. att VKAB-koncernens totala låneskuld uppgick till mkr per den sista december och det är en ökning med 448 mkr sedan årsskiftet 2012/13. Växjö kommun hade 939 mkr utlånat till VKAB per 31 december Det är en minskning sedan förra årsskiftet med 369 mkr. 10 (15)

11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Redovisning av uppdrag att skapa en arbetsgrupp och samordna arbetet med att skapa förutsättningar för mötesplatser och service i Värends Nöbbele Dnr KS/2011:654 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget att skapa förutsättningar för mötesplatser och service i Värends Nöbbele. 2. Kommunstyrelsen avslutar projektet Vision Nöbbele i sin nuvarande form. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i att uppdra åt kommunchefen att skapa en arbetsgrupp och samordna arbetet med att skapa förutsättningar för mötesplatser och service i Värends Nöbbele. En arbetsgrupp bildades därefter och projektnamnet blev Vision Nöbbele. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 7 mars 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att den tidigare bygdegården i Värends Nöbbele eldhärjades i november Förslag fanns då att den nya bygdegården skulle införlivas i Ekgårdens lokaler som Omsorgsnämnden övergav några månader dess för innan. Under 2013 har en ny bygdegård uppförts vid Värnövallen i Nöbbele. Ekgården (ägare är Vidingehem AB) har nya hyresgäster fr.o.m och i samband med detta har en av lägenheterna byggts om till kvarterslokal och är uthyrningsbar. I och med denna positiva utveckling anser vi att förutsättningar för mötesplatser och service i Nöbbele har tillgodosetts varför nuvarande Vision Nöbbele bör avslutas. Detta utesluter inte uppstart av visionsarbete i nya konstellationer och former. 11 (15)

12 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Bredband i Berg Södra ekonomiska förenings ansökan om lån för fiber/bredband Dnr KS/2014:110 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar Bredband i Berg Södra ekonomisk förening ett tillfälligt lån om maximalt kronor under maximalt 3 månader. Lånet ska ske till marknadsmässig ränta och med påslag motsvarande borgensavgiften. Bakgrund Bredband i Berg Södra ekonomisk förening har ansökt om ett tillfälligt lån om kronor från Växjö kommun i avvaktan på utbetalning av bidrag från Jordbruksverket. Föreningen har dragit fiber till 75 medlemmar inom området Bergs sockens södra och västra delar. Alla fakturor måste vara betalda innan det slutliga bidraget betalas ut och föreningen kommer därför att ha ett likviditetsunderskott under några månader. Föreningen anger att de behöver låna pengar under tiden 1 maj - 31 juli Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 mars 2014 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att vid en utlåning till Bredband i Berg Södra ekonomisk förening under maximalt tre månader bör räntan vara marknadsmässig och det böra vara ett påslag motsvarande borgensavgiften. 12 (15)

13 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Gunnarstorp - Skavenäs ekonomiska fiberförenings ansökan om lån för fiber/bredband Dnr KS/2014:53 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beviljar Gunnarstorp Skavenäs fiber ekonomisk förening ett tillfälligt lån om maximalt kronor under maximalt 6 månader. Lånet ska ske till marknadsmässig ränta och med påslag motsvarande borgensavgiften. Bakgrund Gunnarstorp Skavenäs fiber ekonomisk förening har ansökt om ett lån om kronor för att täcka de löpande kostnaderna under byggnation av fiber. Länsstyrelsen i Kronobergs län har beviljat stöd. Föreningen har 16 medlemmar. Föreningen måste ha betalat alla fakturor innan bidraget betalas ut och föreningen kommer därför att ha ett likviditetsunderskott under några månader. Föreningen anger att de behöver låna pengar sex månader i avvaktan på utbetalningen av bidraget från länsstyrelsen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 mars 2014 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att vid en utlåning till Gunnarstorp Skavenäs fiber ekonomisk förening under maximalt sex månader bör räntan vara marknadsmässig med ett påslag motsvarande borgensavgiften. 13 (15)

14 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll Förslag till beslut Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Bakgrund Kommunkansliet har i en skrivelse den 11 februari lämnat en redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll. 14 (15)

15 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Övrigt 15 (15)

16 ÄRENDE Dnr KS/2014: Maria Elmdahl Arvidsson landskapsarkitekt Tel Kommunstyrelsen Yttrande över granskningshandling av upphävande av områdesbestämmelser Växjö 7:44 m.fl. Hagaviksområdet, Norremark, Växjö kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås godkänna granskningsförslaget till upphävande av områdesbestämmelser Växjö 7:44 m.fl. Hagviksområdet, Norremark, Växjö kommun utan synpunkter. Bakgrund Ett förslag till upphävande av områdesbestämmelser för Växjö 7:44 m.fl. i Hagaviksområdet är utställt för granskning. Gällande områdesbestämmelser syftar till att bevara områdets karaktär som fritidshusområde. Bl.a. medges inte vatteninstallationer som kräver avlopp och byggnader får vara max 60m 2. Bestämmelserna är därmed ett hinder för fastighetsägarna att bygga om, bygga till eller på annat sätt förädla sin fastighet antogs ett planprogram för förtätning och utveckling av Hagaviksområdet för permanentboende av kommunstyrelsen. Gällande områdesbestämmelser är inte förenliga med planprogrammet och kommunens intention om att utveckla området till permanentbostäder med långsiktiga VA-lösningar och föreslås därför att upphävas. Fastighetsägarna kan då förbättra vatten- och avloppssituationen för befintliga hus samt göra vissa ombyggnationer. När områdesbestämmelserna har upphävts kommer kommunen att göra enskilda lämplighetsprövningar för varje mark-, byggnads- eller avloppsåtgärd som fastighetsägare ansöker om i området. Beslutet skickas till För åtgärd/verkställighet Byggnadsnämnden Ove Dahl kommunchef Kristina Thorvaldsson planeringschef Kommunledningsförvaltningen PLANERINGSKONTORET 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Mobil /RedigerareMobilTelefon/ Fax Org.nr Bg E-post

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Jörgen Gustavsson Blommendahl folkhälsosamordnare Tel Handlingsplan för implementering av Länsgemensam folkhälsopolicy Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av insatser i nämndernas internbudget som främjar folkhälsan. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt politiskt ansvariga för folkhälsa att bjuda in till ett seminarium om beslutade insatser. Exempel på insatser som skulle vara intressanta att uppmärksamma är: Insatser mot ungdomsarbetslöshet (Arbete och välfärd) Insatser mot psykisk ohälsa (Gymnasium) Metodutvecklingsprojekt inom mångfald (Kultur- och fritid) Sociala frågor i planeringsarbetet (Stadsbyggnadskontoret) Utredning av sociala investeringsfonder (Kommunledningen) Bakgrund Växjö kommun genom kommunfullmäktiges beslut 274/2012 antagit Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs Län. Folkhälsopolicyn ligger tillgrund för länsgemsamma och lokala handlingsplaner. Prioriterade målområden för folkhälsoarbete är Barn och ungas uppväxtvillkor och Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. I samband med antagandet gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för Växjö kommun. Kommunstyrelsen beslutade i 226/2013 att handlingsplanen för implementering av den länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län skulle ingå som en del i förvaltningarnas internbudgetarbete. Kommunledningsförvaltningens personalkontor har genom kommunstyrelsens internbudget i uppdrag att stödja implementering av den länsgemensamma folkhälsopolicyn och har därför sammanställt förvaltningarnas folkhälsoinsatser till en sammanhållen redovisning. Redovisningen och förslagen till vidare åtgärder har arbetats fram av kommunledningsförvaltningens folkhälsosamordnare tillsammans med politiskt ansvariga för folkhälsa Stefan Kommunledningsförvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, VÄXJÖ Besöksadress Västergatan 15, Växjö Telefon Mobil Org.nr Bg E-post

51 Jörgen Gustavsson Blommendahl folkhälsosamordnare Tel Bergström (FP) och Carin Högstedt (V) samt målområdessamordnare för Uppleva och göra, Erica Månsson. Ove Dahl kommunchef Michael Färdigh personalchef 2 (2)

52 Handlingsplan för implementering av Länsgemensam folkhälsopolicy

53 Handlingsplanen för prioriterade målområden för folkhälsoarbete Barn och ungas uppväxtvillkor och Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel har arbetats fram med utgångspunkt från förvaltningarnas internbudget. Enligt Länsgemensam folkhälsopolicy, påverkas den enskildes hälsa av samhällsfaktorer som vård och omsorg, skola och utbildning, integration, arbetsmarknad och samhällsplanering med mera (se figur). Dessa faktorer styrs av politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå. Här finns således möjligheter för samhället att påverka folkhälsan och ge förutsättningar för hälsa på lika villkor. Figur: Faktorer som påverkar hälsan.( Dahlgren & Whithead, 1991)

54 Arbete och företag Övergripande mål Växjö kommun ska aktivt medverka och stimulera till regionens utveckling och expansion, ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning. Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt regioncentrum. Växjö som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen. Verksamhetsmål Alla gymnasieungdomar som söker ska erbjudas feriearbete Rundabordssamtalen kring ungdomsarbetslösheten ska fortsätta liksom samarbetet med arbete och välfärd när det gäller särskild lärlingssatsning Utveckla Navigatorcentrum för ungdomar under 2014 Barn och utbildning Övergripande mål Växjö ska stärka sin roll som utbildnings- och kunskapscentrum och ska arbeta för att nå en ledande nationell position med internationell utblick. I förskolan och skolan ska barn känna sig trygga och erbjudas en god studiemiljö. I Växjö kommun ska barn och ungdomar ha goda levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg uppväxt och personlig utveckling. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka Elever i årskurs 6 ska uppnå goda resultat Verksamhetsmål Barn och elever i våra verksamheter känner trygghet och trivsel. De får det stöd och den stimulans som krävs så att de kan utveckla sina förmågor så långt det är möjligt och så att deras engagemang, kreativitet, nyfikenhet förstärks och utvecklas. Ett fördjupat och dokumenterat analysarbete på alla nivåer leder till slutsatser som ligger till grund för att uppnå detta. Bra miljö, säker mat och god hygien på skolor och förskolor. Fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för barns och ungdomars möjligheter till fysisk aktivitet

55 Strategier (Gymnasie-) Nämnden vill stärka elevhälsan och gör därför en riktad satsning på 0,5 mkr med ambitionen att motverka psykisk ohälsa bland eleverna samt att ytterligare stärka det förebyggande arbetet mot droger Planläggning ska ta hänsyn till trygg uppväxt för bl.a. barn/ungdomar. Trygga gång- /och cykelvägar samt trafiksäkerhet kring skolor, till/från fritidsanläggningar mm är viktiga att bevaka i alla plan-ärenden. Ny lokalisering av skolor ska särskilt ta hänsyn till trygga transporter till/från skolan i första hand med gång/cykel, skolbuss/kollektivtrafik Tekniska nämnden verkar för att öka attraktiviteten för teknikutbildningar och tekniska yrken genom samarbete med branschråd och universitet/högskolor etc. Tekniska nämnden är också delaktig i utvecklandet av ett experimenthus i Växjö. I programmet för Växjö kommuns lekplatser finns det strategier för ut hur framtidens lekplatser ska se ut. Rätt utformning kan stimulera till lek som är viktigt för barns utveckling Bygga och bo Övergripande mål Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med en god estetisk utformning. Att Växjö är Europas grönaste stad ska genomsyra kommunens samhällsbyggnad och utveckling. Det skall finnas god tillgång till villatomter i staden och i de mindre orterna som motsvarar den efterfrågan som finns för att förstärka flyttkedjorna. Det ska finnas en strategisk samordning och planberedskap som möter en årlig befolkningstillväxt på 1100 personer. Verksamhetsmål Närmiljön utformas så att spontanidrott stimuleras och närhet till anläggningar, rekreations- och friluftsområden möjliggörs vid planering av bostadsområden Strategier Implementering av utvecklingsplan för spontanidrottsplatser Skapa en checklista för säkerställande av närhet till fritids- och friluftsmiljöer vid bostadsbyggande

56 Demokrati och mångfald Övergripande mål 1. Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller mångfald och antidiskriminering. 2. I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens och kraft tas tillvara. God och rättssäker service och ett gott bemötande ska ges till alla oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning 3. Växjö kommuns kommunikation till medborgarna ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska prägla den kommunala verksamheten. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andel barn och ungdomar som upplever att det finns möjlighet att föra fram sina åsikter till kommunen ska öka. Andelen barn och ungdomar som vill vara med och påverka i frågor som rör Växjö kommun ska öka. Strategier Kultur- och fritidsförvaltningen ska genomföra en förstudie tillsammans med lämpliga projektpartners vilken ska ligga till grund för ett större metodutvecklingsprojekt inom mångfaldsområdet. Mångfaldsfunktionen ska arbeta för att resultaten från Luppenkäten används för att förbättra metoder för arbetet med barn och ungdomar i Växjö kommun Mångfaldsfunktionen och Kommunikationsenheten ska ansvara för att utveckla, stärka och samordna medborgardialogen med särskilt fokus på barn och ungdomar. Under 2014 kommer fyra direktmöten för barn och ungdomar att genomföras. Ungportalen Växapp kommer att utnyttjas för att skapa digital dialog med unga Handlingsplan för mångfald och tillgänglighetsplan genomförs. Barn- och ungdomsfrågorna prioriteras i mångfaldsprogrammet (Kulturnämnden)

57 Uppleva och göra Övergripande mål Växjö kommun ska vara en kommun med varierat och inspirerande utbud av upplevelser, aktiviter och kultur. Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar för friskvård, rekreation och möjligheten att utöva idrott på olika nivåer. Verksamhetsmål Andelen barn och unga som är föreningsaktiva ska öka. Strategier ANDT- (Alkohol, narkotika, dopning och tobak) policyn för Växjö kommun revideras av personalkontoret Planering av samhället ur ett barnperspektiv är en del för att uppnå målet att barn och ungdomar ska ha goda levnadsvillkor. Trygga gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet kring skolor och fritidsanläggningar bevakas i olika ärenden. En annan viktig aspekt är att skapa goda inomhus- och utomhusmiljöer Trygghet och säkerhet Övergripande mål Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker. Verksamhetsmål Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka. Strategier Personalkontoret fortsätter att arbeta förebyggande kring alkoholhantering på restauranger via utbildningen Stökfritt, för att motverka våld i samband med krogbesök Planläggning ska ta hänsyn till ekonomisk/social trygghet samt skapa förutsättningar för god integration bl.a. genom att skapa förutsättningar för blandat innehåll i bebyggelsen samt blandad bostadsbebyggelse (olika typer av hus/bostäder i storlek, upplåtelseform). Gestaltning samt lokalisering av offentliga rum (gator, torg, parker) skapar förutsättningar för trygg, varierande och hälsosam miljö. Sociala frågor tas tidigt i planeringen (behovsbedömning) Skapa goda förutsättningar i bebyggelse och grönstruktur för kommunikation för gång och cykeltrafik Antal medvandringar och nattvandringar ska öka med 10 % jämfört med föregående år

58 Stöd och omsorg Övergripande mål Växjö kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet där arbete, utbildning och boende är prioriterat. All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov, gynna livskvalitet, självbestämmande och självständighet. Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska ges goda förutsättningar att skapa och utveckla sin livssituation för att stärka sitt deltagande i samhället. Verksamhetsmål Andel med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska. Antal institutionsplaceringar av barn och unga ska minska. Strategier 500 hushåll med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande genom arbete, studier eller annan myndighet Skapa ytterligare alternativ till externa institutionsplaceringar för barn och ungdomar samt för unga vuxna med missbruk. 2016: 70 % interna och 30 % externa Stödja barn och ungdomar samt unga vuxna med missbruk i ett förebyggande och tidigt skede. Stödja våldsutsatta barn, kvinnor och män Växjö kommuns ekonomi och effektivitet Övergripande mål Växjö kommun ska ha en god ekonomi och kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt och hushålla med mänskliga och ekonomiska resurser. Strategier Utvecklingsenheten ska utreda möjligheten till utvecklingsfond för sociala investeringar

59 ÄRENDE Dnr KS/2014: Ingemar Waldemarsson ekonomichef Tel Kommunstyrelsen Tidplan för år 2015; bokslut 2014, delårsrapporter mars och augusti och budget 2016 Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar att godkänna tidplanen för Bakgrund På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande lämnas bifogat förslag till tidplan för 2015 när det gäller bokslut 2014, delårsrapport mars och augusti samt budget Tidplanen får i vissa delar ses som preliminär och kan komma att ändras längre fram. Sammanträdesdagar 2015 för KSAU, KS och KF är ännu inte fastställda men förutsätts i förslaget följa det som gällt tidigare år. Följande datum är inte fastställda: Punkt 12, resultat- och bokslutsdagar. Punkt 20 och 21, budgethearing med nämndsordförande/vice nämndsordförande och förvaltningschef. Punkt 26, budgetberedningen. Enligt förslaget har kommunens revisorer överläggning om bokslut 2014 med kommunalråden, fullmäktiges presidium och kommunchefen den 8/ kl. 14:00. Beslutsexpediering För åtgärd/verkställighet Nämnder och styrelser, förvaltningschefer, bolagschefer, kommunens revisorer, ekonomichefen, personal- och förhandlingschefen, utvecklingschefen Ove Dahl kommunchef Ingemar Waldemarsson ekonomichef Kommunledningsförvaltningen EKONOMIKONTORET 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Mobil Fax Org.nr Bg E-post

60 TIDPLAN ÅR 2015; Bokslut 2014, delår mars och augusti, budget /2 Prel. bokslut 2014, rapport i KSAU 2. 9/2 Pol. behandlade årsrapporter 2014 från nämnderna till KLF *) /2 12/2 prel. 20/2 20/2 Underlag koncernredovisningen från bolagen till KLF Skatteprognos SKL Målområdesrapporter inklusive sammanfattning till KLF Bekräftelse från bolagsstyrelser (bokslutsdisp.) och revisorer betr. koncernredovisningen 7. feb-april Revisorerna börjar sin granskning av bokslut och årsredovisning. Majoritet och opposition har separata boksluts- och budgetöverläggningar med nämnder, förvaltningschefer 8. mars-maj Partipolitiska överläggningar ang. budget 2016, plan /3 Årsredovisning 2014 till kansliet. Utskick 18/3 till KSAU /3 Årsredovisning 2014 KSAU /3 prel. E&Y rapporterar granskning 2014 till kommunens revisorer /3 prel / /4 kl 14:00 prel /4 prel / Efter KF 21/4 16/4 Resultat- och bokslutsdagar: KS, förv.chefer, VD. Den 26/3 kl Den 27/3 kl :30 Årsredovisning 2014 KS Revisionen har överläggning med KR, KF:s presidium och kommunchef. Revisionsberättelsen Regeringens vårproposition Årsredovisning KF. Styrelsebehandlade årsredovisningar från bolagen finns tillgängliga Bolagsstämmor bokslut 2014 Pol. behandlad delårsrapport mars från nämnder och prognos från bolagen *) /4 Delårsrapport mars klart för utskick /4 prel. Majoriteten har budgethearing med förv.chef och ordförande /4 prel. Oppositionen har budgethearing med vice nämndsordförande och förvaltningschef /4 prel. 5/5 SKL: Prognos skatter, utjämningssystemen och LSS för 2016 Delårsrapport mars, KSAU / KS 24. Fastställs senare Facklig information om budgetunderlag 25. 5/5 Budgetunderlag : fastställande befolkningsprognos, uppräkningsfaktorer skatteunderlag. KSAU Majoritetens budgetberedning, prel. datum Oppositionens budgetberedning, prel. datum /5 f.m. e.m / /5 Delårsrapport mars, KF /5 prel /6 kl. 08: /6 kl. 09: /6 kl. 10:00 Majoritetens avstämning budgetberedning Förvaltningschefer och bolagschefer info. budgetförslag 2016 Kommunövergripande samverkansgrupp budgetförslag 2016 Budget 2016, plan , KSAU 32. 2/6 Budget , plan , KS 33 17/6 prel. Extraprognos LSS-utjämningen *) Se nästa sida

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 9.

Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 9. KALLELSE Valnämnd 2016-02-04 Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 9. Tid och plats torsdagen den 11 februari 2016 kl. 13.30 i H-salen (Ingång från

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:05 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Övriga

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24 Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 3. Tid Plats

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Folkhälsopolicy 4 KS

Folkhälsopolicy 4 KS Folkhälsopolicy 4 KS 2015.126 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17 185 Folkhälsopolicy (KS 2015.126) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Charlotta Svanberg (S), ordförande. Per Schöldberg

A-salen, Växjö kommun. Charlotta Svanberg (S), ordförande. Per Schöldberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Charlotta Svanberg (S), ordförande Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Tony Lundstedt (S)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-15 2 KS 141 Dnr 2011.214-10 Vision Lessebo kommun Efter budgetkonferens den 19-20 september har nytt förslag till Lessebo kommuns Visionsdokument arbetats fram. Partierna redovisar

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Folkhälsoberedningen Tid 2015-03-19 13:00 15:45 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Michael Öberg (MP), ordförande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 25 januari 2016 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 & 2 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-02 Sida 30(39) Kommunstyrelsen Ks/2015:107 139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

KALLELSE Valnämnd 2015-01-28. Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8.

KALLELSE Valnämnd 2015-01-28. Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8. KALLELSE Valnämnd 2015-01-28 Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8. Tid och plats torsdagen den 5 februari 2015 klockan 13.30 i C- salen, Växjö

Läs mer

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist :TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner p.2014.808 Dnr.2011/354 Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-08 59 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl. 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Hannington Lubwama (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Ulla Svensson (M) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-03-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Lars Olsson (c) ordf Pär Palmgren (m) Tommy Nilsson (s) Kommunchef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Innehåll. Chef för sektor samhällsutveckling och medborgare är ansvarig för denna instruktion

Innehåll. Chef för sektor samhällsutveckling och medborgare är ansvarig för denna instruktion Innehåll BEREDNING MEDBORGARE OCH FOLKHÄLSAS VERKSAMHET... 2 1 Allmänt om beredningarna under kommunstyrelsen... 2 2 Beredningen medborgare och folkhälsas ansvarsområde och uppgifter... 2 BEREDNINGEN MEDBORGARE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer