Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13."

Transkript

1 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende Tid , kl Plats A-salen, Växjö kommun Fredrik Pettersson Förvaltningssekreterare Ledamöter Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ersättare René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Ulf Hedin (M) Stefan Bergström (FP) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Tjänstemän Kommunchefen Kanslichefen 1 (15)

2 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskotts ärenden den 18 mars Justering 2 Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet samt från kommunledningsförvaltningen 3 Yttrande över granskningshandling för upphävande av områdesbestämmelser Växjö 7:44 m.fl. 4 Kallelse till föreningsstämma i Växjö & Co Ideell Förening Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för implementering av länsgemensam folkhälsopolicy 6 Tidplan för år 2015 (bokslut 2014, delårsrapporter mars och augusti och budget 2016) 7 Prövning av bostadsbebyggelse inom fastigheten Gårdsby-Tofta 15:3 8 Sammanställning av skuldportföljen i VKAB-koncernen per Redovisning av uppdrag att skapa en arbetsgrupp och samordna arbetet med att skapa förutsättningar för mötesplatser och service i Värends Nöbbele 10 Bredband i Berg Södra ekonomiska förenings ansökan om lån för fiber/bredband 11 Gunnarstorp - Skavenäs ekonomiska fiberförenings ansökan om lån för fiber/bredband 12 Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll 13 Övrigt 2 (15)

3 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Justering 3 (15)

4 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet samt från kommunledningsförvaltningen 4 (15)

5 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Yttrande över granskningshandling för upphävande av områdesbestämmelser Växjö 7:44 m.fl. Dnr KS/2014:5 Förslag till beslut Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner granskningsförslaget till upphävande av områdesbestämmelser Växjö 7:44 m.fl. Hagviksområdet, Norremark, Växjö kommun utan synpunkter. Bakgrund Byggnadsnämnden har ställt ut granskningshandling av förslag till upphävande av områdesbestämmelser för Växjö 7:44 m.fl., Hagaviksområdet, Norremark, Växjö kommun, under tiden t.o.m Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 3 mars 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att gällande områdesbestämmelser syftar till att bevara områdets karaktär som fritidshusområde. Bl.a. medges inte vatteninstallationer som kräver avlopp och byggnader får vara max 60m 2. Bestämmelserna är därmed ett hinder för fastighetsägarna att bygga om, bygga till eller på annat sätt förädla sin fastighet antogs ett planprogram för förtätning och utveckling av Hagaviksområdet för permanentboende av kommunstyrelsen. Gällande områdesbestämmelser är inte förenliga med planprogrammet och kommunens intention om att utveckla området till permanentbostäder med långsiktiga VAlösningar och föreslås därför att upphävas. 5 (15)

6 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Kallelse till föreningsstämma i Växjö & Co Ideell Förening 2014 Dnr KS/2014:171 Förslag till beslut Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet utser Per Schöldberg (C) till ombud för Växjö kommun vid ordinarie föreningsstämma i Växjö & Co Ideell Förening Arbetsutskottet ger ombudet i uppdrag att rösta för: Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning enligt förslag. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen enligt förslag. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslut om antal ledamöter i styrelsen enligt förslag. Valärenden enligt förslag. Fastställande av årsavgift och, i förekommande fall, extra avgift till föreningen enligt förslag. Bakgrund Växjö kommun har i egenskap av medlem i Växjö & Co Ideell Förening kallats till ordinarie föreningsstämma den 25 mars (15)

7 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för implementering av länsgemensam folkhälsopolicy Dnr KS/2012:961 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av insatser i nämndernas internbudget som främjar folkhälsan. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt politiskt ansvariga för folkhälsa att bjuda in till ett seminarium om beslutade insatser. Exempel på insatser som skulle vara intressanta att uppmärksamma är: Insatser mot ungdomsarbetslöshet (Arbete och välfärd) Insatser mot psykisk ohälsa (Gymnasium) Metodutvecklingsprojekt inom mångfald (Kultur- och fritid) Sociala frågor i planeringsarbetet (Stadsbyggnadskontoret) Utredning av sociala investeringsfonder (Kommunledningen) Bakgrund Kommunfullmäktiges har i 274/2012 antagit Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs Län. Folkhälsopolicyn ligger tillgrund för länsgemsamma och lokala handlingsplaner. Prioriterade målområden för folkhälsoarbete är Barn och ungas uppväxtvillkor och Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. I samband med antagandet gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för Växjö kommun. Kommunstyrelsen beslutade i 226/2013 att handlingsplanen för implementering av den länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län skulle ingå som en del i förvaltningarnas internbudgetarbete. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 13 februari 2014 redogjort för ärendet och lämnat en redovisning över implementeringen av den länsgemensamma folkhälsopolicyn i Växjö kommun. 7 (15)

8 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Tidplan för år 2015 (bokslut 2014, delårsrapporter mars och augusti och budget 2016) Dnr KS/2014:155 Förslag till beslut Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner förslag till tidplan för Bakgrund På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande lämnas bifogat förslag till tidplan för 2015 när det gäller bokslut 2014, delårsrapport mars och augusti samt budget Tidplanen får i vissa delar ses som preliminär och kan komma att ändras längre fram. Sammanträdesdagar 2015 för KSAU, KS och KF är ännu inte fastställda men förutsätts i förslaget följa det som gällt tidigare år. Följande datum är inte fastställda: Punkt 12, resultat- och bokslutsdagar. Punkt 20 och 21, budgethearing med nämndsordförande/vice nämndsordförande och förvaltningschef. Punkt 26, budgetberedningen. Enligt förslaget har kommunens revisorer överläggning om bokslut 2014 med kommunalråden, fullmäktiges presidium och kommunchefen den 8/ kl. 14:00. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 3 mars 2014 lämnat förslag till tidplan för 2015 avseende bokslut, budget och delårsrapporter. 8 (15)

9 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Prövning av bostadsbebyggelse inom fastigheten Gårdsby- Tofta 15:3 Dnr KS/2014:153 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att pröva planläggning för del av fastigheten Gårdsby-Tofta 15:3, Sandsbro, Växjö stad. Bakgrund Längs med Gränsvägen i Sandsbro finns en yta inom fastigheten Gårdsby-Tofta 15:3 som kan vara lämplig för bostadsbebyggelse, se bilagd karta. Marken ägs av Växjö kommun. Planeringskontoret vill få frågan prövad genom planläggning. I gällande detaljplan från 1966 är området planlagt som parkmark. 9 (15)

10 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanställning av skuldportföljen i VKAB-koncernen per Dnr KS/2014:139 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner Växjö Kommunföretag AB:s redovisning av skuldportföljen per 31 december Bakgrund Växjö Kommunföretag AB (VKAB) redovisar sin skuldportfölj per den 31 december Enligt finanspolicyn ska skuldportföljen redovisas till kommunstyrelsen vid års- respektive delårsbokslut. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 mars 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bl.a. att VKAB-koncernens totala låneskuld uppgick till mkr per den sista december och det är en ökning med 448 mkr sedan årsskiftet 2012/13. Växjö kommun hade 939 mkr utlånat till VKAB per 31 december Det är en minskning sedan förra årsskiftet med 369 mkr. 10 (15)

11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Redovisning av uppdrag att skapa en arbetsgrupp och samordna arbetet med att skapa förutsättningar för mötesplatser och service i Värends Nöbbele Dnr KS/2011:654 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget att skapa förutsättningar för mötesplatser och service i Värends Nöbbele. 2. Kommunstyrelsen avslutar projektet Vision Nöbbele i sin nuvarande form. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i att uppdra åt kommunchefen att skapa en arbetsgrupp och samordna arbetet med att skapa förutsättningar för mötesplatser och service i Värends Nöbbele. En arbetsgrupp bildades därefter och projektnamnet blev Vision Nöbbele. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 7 mars 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att den tidigare bygdegården i Värends Nöbbele eldhärjades i november Förslag fanns då att den nya bygdegården skulle införlivas i Ekgårdens lokaler som Omsorgsnämnden övergav några månader dess för innan. Under 2013 har en ny bygdegård uppförts vid Värnövallen i Nöbbele. Ekgården (ägare är Vidingehem AB) har nya hyresgäster fr.o.m och i samband med detta har en av lägenheterna byggts om till kvarterslokal och är uthyrningsbar. I och med denna positiva utveckling anser vi att förutsättningar för mötesplatser och service i Nöbbele har tillgodosetts varför nuvarande Vision Nöbbele bör avslutas. Detta utesluter inte uppstart av visionsarbete i nya konstellationer och former. 11 (15)

12 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Bredband i Berg Södra ekonomiska förenings ansökan om lån för fiber/bredband Dnr KS/2014:110 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar Bredband i Berg Södra ekonomisk förening ett tillfälligt lån om maximalt kronor under maximalt 3 månader. Lånet ska ske till marknadsmässig ränta och med påslag motsvarande borgensavgiften. Bakgrund Bredband i Berg Södra ekonomisk förening har ansökt om ett tillfälligt lån om kronor från Växjö kommun i avvaktan på utbetalning av bidrag från Jordbruksverket. Föreningen har dragit fiber till 75 medlemmar inom området Bergs sockens södra och västra delar. Alla fakturor måste vara betalda innan det slutliga bidraget betalas ut och föreningen kommer därför att ha ett likviditetsunderskott under några månader. Föreningen anger att de behöver låna pengar under tiden 1 maj - 31 juli Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 mars 2014 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att vid en utlåning till Bredband i Berg Södra ekonomisk förening under maximalt tre månader bör räntan vara marknadsmässig och det böra vara ett påslag motsvarande borgensavgiften. 12 (15)

13 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Gunnarstorp - Skavenäs ekonomiska fiberförenings ansökan om lån för fiber/bredband Dnr KS/2014:53 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beviljar Gunnarstorp Skavenäs fiber ekonomisk förening ett tillfälligt lån om maximalt kronor under maximalt 6 månader. Lånet ska ske till marknadsmässig ränta och med påslag motsvarande borgensavgiften. Bakgrund Gunnarstorp Skavenäs fiber ekonomisk förening har ansökt om ett lån om kronor för att täcka de löpande kostnaderna under byggnation av fiber. Länsstyrelsen i Kronobergs län har beviljat stöd. Föreningen har 16 medlemmar. Föreningen måste ha betalat alla fakturor innan bidraget betalas ut och föreningen kommer därför att ha ett likviditetsunderskott under några månader. Föreningen anger att de behöver låna pengar sex månader i avvaktan på utbetalningen av bidraget från länsstyrelsen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 mars 2014 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att vid en utlåning till Gunnarstorp Skavenäs fiber ekonomisk förening under maximalt sex månader bör räntan vara marknadsmässig med ett påslag motsvarande borgensavgiften. 13 (15)

14 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll Förslag till beslut Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Bakgrund Kommunkansliet har i en skrivelse den 11 februari lämnat en redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll. 14 (15)

15 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Övrigt 15 (15)

16 ÄRENDE Dnr KS/2014: Maria Elmdahl Arvidsson landskapsarkitekt Tel Kommunstyrelsen Yttrande över granskningshandling av upphävande av områdesbestämmelser Växjö 7:44 m.fl. Hagaviksområdet, Norremark, Växjö kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås godkänna granskningsförslaget till upphävande av områdesbestämmelser Växjö 7:44 m.fl. Hagviksområdet, Norremark, Växjö kommun utan synpunkter. Bakgrund Ett förslag till upphävande av områdesbestämmelser för Växjö 7:44 m.fl. i Hagaviksområdet är utställt för granskning. Gällande områdesbestämmelser syftar till att bevara områdets karaktär som fritidshusområde. Bl.a. medges inte vatteninstallationer som kräver avlopp och byggnader får vara max 60m 2. Bestämmelserna är därmed ett hinder för fastighetsägarna att bygga om, bygga till eller på annat sätt förädla sin fastighet antogs ett planprogram för förtätning och utveckling av Hagaviksområdet för permanentboende av kommunstyrelsen. Gällande områdesbestämmelser är inte förenliga med planprogrammet och kommunens intention om att utveckla området till permanentbostäder med långsiktiga VA-lösningar och föreslås därför att upphävas. Fastighetsägarna kan då förbättra vatten- och avloppssituationen för befintliga hus samt göra vissa ombyggnationer. När områdesbestämmelserna har upphävts kommer kommunen att göra enskilda lämplighetsprövningar för varje mark-, byggnads- eller avloppsåtgärd som fastighetsägare ansöker om i området. Beslutet skickas till För åtgärd/verkställighet Byggnadsnämnden Ove Dahl kommunchef Kristina Thorvaldsson planeringschef Kommunledningsförvaltningen PLANERINGSKONTORET 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Mobil /RedigerareMobilTelefon/ Fax Org.nr Bg E-post

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Jörgen Gustavsson Blommendahl folkhälsosamordnare Tel Handlingsplan för implementering av Länsgemensam folkhälsopolicy Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av insatser i nämndernas internbudget som främjar folkhälsan. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt politiskt ansvariga för folkhälsa att bjuda in till ett seminarium om beslutade insatser. Exempel på insatser som skulle vara intressanta att uppmärksamma är: Insatser mot ungdomsarbetslöshet (Arbete och välfärd) Insatser mot psykisk ohälsa (Gymnasium) Metodutvecklingsprojekt inom mångfald (Kultur- och fritid) Sociala frågor i planeringsarbetet (Stadsbyggnadskontoret) Utredning av sociala investeringsfonder (Kommunledningen) Bakgrund Växjö kommun genom kommunfullmäktiges beslut 274/2012 antagit Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs Län. Folkhälsopolicyn ligger tillgrund för länsgemsamma och lokala handlingsplaner. Prioriterade målområden för folkhälsoarbete är Barn och ungas uppväxtvillkor och Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. I samband med antagandet gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för Växjö kommun. Kommunstyrelsen beslutade i 226/2013 att handlingsplanen för implementering av den länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län skulle ingå som en del i förvaltningarnas internbudgetarbete. Kommunledningsförvaltningens personalkontor har genom kommunstyrelsens internbudget i uppdrag att stödja implementering av den länsgemensamma folkhälsopolicyn och har därför sammanställt förvaltningarnas folkhälsoinsatser till en sammanhållen redovisning. Redovisningen och förslagen till vidare åtgärder har arbetats fram av kommunledningsförvaltningens folkhälsosamordnare tillsammans med politiskt ansvariga för folkhälsa Stefan Kommunledningsförvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, VÄXJÖ Besöksadress Västergatan 15, Växjö Telefon Mobil Org.nr Bg E-post

51 Jörgen Gustavsson Blommendahl folkhälsosamordnare Tel Bergström (FP) och Carin Högstedt (V) samt målområdessamordnare för Uppleva och göra, Erica Månsson. Ove Dahl kommunchef Michael Färdigh personalchef 2 (2)

52 Handlingsplan för implementering av Länsgemensam folkhälsopolicy

53 Handlingsplanen för prioriterade målområden för folkhälsoarbete Barn och ungas uppväxtvillkor och Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel har arbetats fram med utgångspunkt från förvaltningarnas internbudget. Enligt Länsgemensam folkhälsopolicy, påverkas den enskildes hälsa av samhällsfaktorer som vård och omsorg, skola och utbildning, integration, arbetsmarknad och samhällsplanering med mera (se figur). Dessa faktorer styrs av politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå. Här finns således möjligheter för samhället att påverka folkhälsan och ge förutsättningar för hälsa på lika villkor. Figur: Faktorer som påverkar hälsan.( Dahlgren & Whithead, 1991)

54 Arbete och företag Övergripande mål Växjö kommun ska aktivt medverka och stimulera till regionens utveckling och expansion, ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning. Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt regioncentrum. Växjö som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen. Verksamhetsmål Alla gymnasieungdomar som söker ska erbjudas feriearbete Rundabordssamtalen kring ungdomsarbetslösheten ska fortsätta liksom samarbetet med arbete och välfärd när det gäller särskild lärlingssatsning Utveckla Navigatorcentrum för ungdomar under 2014 Barn och utbildning Övergripande mål Växjö ska stärka sin roll som utbildnings- och kunskapscentrum och ska arbeta för att nå en ledande nationell position med internationell utblick. I förskolan och skolan ska barn känna sig trygga och erbjudas en god studiemiljö. I Växjö kommun ska barn och ungdomar ha goda levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg uppväxt och personlig utveckling. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka Elever i årskurs 6 ska uppnå goda resultat Verksamhetsmål Barn och elever i våra verksamheter känner trygghet och trivsel. De får det stöd och den stimulans som krävs så att de kan utveckla sina förmågor så långt det är möjligt och så att deras engagemang, kreativitet, nyfikenhet förstärks och utvecklas. Ett fördjupat och dokumenterat analysarbete på alla nivåer leder till slutsatser som ligger till grund för att uppnå detta. Bra miljö, säker mat och god hygien på skolor och förskolor. Fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för barns och ungdomars möjligheter till fysisk aktivitet

55 Strategier (Gymnasie-) Nämnden vill stärka elevhälsan och gör därför en riktad satsning på 0,5 mkr med ambitionen att motverka psykisk ohälsa bland eleverna samt att ytterligare stärka det förebyggande arbetet mot droger Planläggning ska ta hänsyn till trygg uppväxt för bl.a. barn/ungdomar. Trygga gång- /och cykelvägar samt trafiksäkerhet kring skolor, till/från fritidsanläggningar mm är viktiga att bevaka i alla plan-ärenden. Ny lokalisering av skolor ska särskilt ta hänsyn till trygga transporter till/från skolan i första hand med gång/cykel, skolbuss/kollektivtrafik Tekniska nämnden verkar för att öka attraktiviteten för teknikutbildningar och tekniska yrken genom samarbete med branschråd och universitet/högskolor etc. Tekniska nämnden är också delaktig i utvecklandet av ett experimenthus i Växjö. I programmet för Växjö kommuns lekplatser finns det strategier för ut hur framtidens lekplatser ska se ut. Rätt utformning kan stimulera till lek som är viktigt för barns utveckling Bygga och bo Övergripande mål Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med en god estetisk utformning. Att Växjö är Europas grönaste stad ska genomsyra kommunens samhällsbyggnad och utveckling. Det skall finnas god tillgång till villatomter i staden och i de mindre orterna som motsvarar den efterfrågan som finns för att förstärka flyttkedjorna. Det ska finnas en strategisk samordning och planberedskap som möter en årlig befolkningstillväxt på 1100 personer. Verksamhetsmål Närmiljön utformas så att spontanidrott stimuleras och närhet till anläggningar, rekreations- och friluftsområden möjliggörs vid planering av bostadsområden Strategier Implementering av utvecklingsplan för spontanidrottsplatser Skapa en checklista för säkerställande av närhet till fritids- och friluftsmiljöer vid bostadsbyggande

56 Demokrati och mångfald Övergripande mål 1. Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller mångfald och antidiskriminering. 2. I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens och kraft tas tillvara. God och rättssäker service och ett gott bemötande ska ges till alla oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning 3. Växjö kommuns kommunikation till medborgarna ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska prägla den kommunala verksamheten. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andel barn och ungdomar som upplever att det finns möjlighet att föra fram sina åsikter till kommunen ska öka. Andelen barn och ungdomar som vill vara med och påverka i frågor som rör Växjö kommun ska öka. Strategier Kultur- och fritidsförvaltningen ska genomföra en förstudie tillsammans med lämpliga projektpartners vilken ska ligga till grund för ett större metodutvecklingsprojekt inom mångfaldsområdet. Mångfaldsfunktionen ska arbeta för att resultaten från Luppenkäten används för att förbättra metoder för arbetet med barn och ungdomar i Växjö kommun Mångfaldsfunktionen och Kommunikationsenheten ska ansvara för att utveckla, stärka och samordna medborgardialogen med särskilt fokus på barn och ungdomar. Under 2014 kommer fyra direktmöten för barn och ungdomar att genomföras. Ungportalen Växapp kommer att utnyttjas för att skapa digital dialog med unga Handlingsplan för mångfald och tillgänglighetsplan genomförs. Barn- och ungdomsfrågorna prioriteras i mångfaldsprogrammet (Kulturnämnden)

57 Uppleva och göra Övergripande mål Växjö kommun ska vara en kommun med varierat och inspirerande utbud av upplevelser, aktiviter och kultur. Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar för friskvård, rekreation och möjligheten att utöva idrott på olika nivåer. Verksamhetsmål Andelen barn och unga som är föreningsaktiva ska öka. Strategier ANDT- (Alkohol, narkotika, dopning och tobak) policyn för Växjö kommun revideras av personalkontoret Planering av samhället ur ett barnperspektiv är en del för att uppnå målet att barn och ungdomar ska ha goda levnadsvillkor. Trygga gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet kring skolor och fritidsanläggningar bevakas i olika ärenden. En annan viktig aspekt är att skapa goda inomhus- och utomhusmiljöer Trygghet och säkerhet Övergripande mål Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker. Verksamhetsmål Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka. Strategier Personalkontoret fortsätter att arbeta förebyggande kring alkoholhantering på restauranger via utbildningen Stökfritt, för att motverka våld i samband med krogbesök Planläggning ska ta hänsyn till ekonomisk/social trygghet samt skapa förutsättningar för god integration bl.a. genom att skapa förutsättningar för blandat innehåll i bebyggelsen samt blandad bostadsbebyggelse (olika typer av hus/bostäder i storlek, upplåtelseform). Gestaltning samt lokalisering av offentliga rum (gator, torg, parker) skapar förutsättningar för trygg, varierande och hälsosam miljö. Sociala frågor tas tidigt i planeringen (behovsbedömning) Skapa goda förutsättningar i bebyggelse och grönstruktur för kommunikation för gång och cykeltrafik Antal medvandringar och nattvandringar ska öka med 10 % jämfört med föregående år

58 Stöd och omsorg Övergripande mål Växjö kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet där arbete, utbildning och boende är prioriterat. All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov, gynna livskvalitet, självbestämmande och självständighet. Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska ges goda förutsättningar att skapa och utveckla sin livssituation för att stärka sitt deltagande i samhället. Verksamhetsmål Andel med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska. Antal institutionsplaceringar av barn och unga ska minska. Strategier 500 hushåll med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande genom arbete, studier eller annan myndighet Skapa ytterligare alternativ till externa institutionsplaceringar för barn och ungdomar samt för unga vuxna med missbruk. 2016: 70 % interna och 30 % externa Stödja barn och ungdomar samt unga vuxna med missbruk i ett förebyggande och tidigt skede. Stödja våldsutsatta barn, kvinnor och män Växjö kommuns ekonomi och effektivitet Övergripande mål Växjö kommun ska ha en god ekonomi och kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt och hushålla med mänskliga och ekonomiska resurser. Strategier Utvecklingsenheten ska utreda möjligheten till utvecklingsfond för sociala investeringar

59 ÄRENDE Dnr KS/2014: Ingemar Waldemarsson ekonomichef Tel Kommunstyrelsen Tidplan för år 2015; bokslut 2014, delårsrapporter mars och augusti och budget 2016 Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar att godkänna tidplanen för Bakgrund På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande lämnas bifogat förslag till tidplan för 2015 när det gäller bokslut 2014, delårsrapport mars och augusti samt budget Tidplanen får i vissa delar ses som preliminär och kan komma att ändras längre fram. Sammanträdesdagar 2015 för KSAU, KS och KF är ännu inte fastställda men förutsätts i förslaget följa det som gällt tidigare år. Följande datum är inte fastställda: Punkt 12, resultat- och bokslutsdagar. Punkt 20 och 21, budgethearing med nämndsordförande/vice nämndsordförande och förvaltningschef. Punkt 26, budgetberedningen. Enligt förslaget har kommunens revisorer överläggning om bokslut 2014 med kommunalråden, fullmäktiges presidium och kommunchefen den 8/ kl. 14:00. Beslutsexpediering För åtgärd/verkställighet Nämnder och styrelser, förvaltningschefer, bolagschefer, kommunens revisorer, ekonomichefen, personal- och förhandlingschefen, utvecklingschefen Ove Dahl kommunchef Ingemar Waldemarsson ekonomichef Kommunledningsförvaltningen EKONOMIKONTORET 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Mobil Fax Org.nr Bg E-post

60 TIDPLAN ÅR 2015; Bokslut 2014, delår mars och augusti, budget /2 Prel. bokslut 2014, rapport i KSAU 2. 9/2 Pol. behandlade årsrapporter 2014 från nämnderna till KLF *) /2 12/2 prel. 20/2 20/2 Underlag koncernredovisningen från bolagen till KLF Skatteprognos SKL Målområdesrapporter inklusive sammanfattning till KLF Bekräftelse från bolagsstyrelser (bokslutsdisp.) och revisorer betr. koncernredovisningen 7. feb-april Revisorerna börjar sin granskning av bokslut och årsredovisning. Majoritet och opposition har separata boksluts- och budgetöverläggningar med nämnder, förvaltningschefer 8. mars-maj Partipolitiska överläggningar ang. budget 2016, plan /3 Årsredovisning 2014 till kansliet. Utskick 18/3 till KSAU /3 Årsredovisning 2014 KSAU /3 prel. E&Y rapporterar granskning 2014 till kommunens revisorer /3 prel / /4 kl 14:00 prel /4 prel / Efter KF 21/4 16/4 Resultat- och bokslutsdagar: KS, förv.chefer, VD. Den 26/3 kl Den 27/3 kl :30 Årsredovisning 2014 KS Revisionen har överläggning med KR, KF:s presidium och kommunchef. Revisionsberättelsen Regeringens vårproposition Årsredovisning KF. Styrelsebehandlade årsredovisningar från bolagen finns tillgängliga Bolagsstämmor bokslut 2014 Pol. behandlad delårsrapport mars från nämnder och prognos från bolagen *) /4 Delårsrapport mars klart för utskick /4 prel. Majoriteten har budgethearing med förv.chef och ordförande /4 prel. Oppositionen har budgethearing med vice nämndsordförande och förvaltningschef /4 prel. 5/5 SKL: Prognos skatter, utjämningssystemen och LSS för 2016 Delårsrapport mars, KSAU / KS 24. Fastställs senare Facklig information om budgetunderlag 25. 5/5 Budgetunderlag : fastställande befolkningsprognos, uppräkningsfaktorer skatteunderlag. KSAU Majoritetens budgetberedning, prel. datum Oppositionens budgetberedning, prel. datum /5 f.m. e.m / /5 Delårsrapport mars, KF /5 prel /6 kl. 08: /6 kl. 09: /6 kl. 10:00 Majoritetens avstämning budgetberedning Förvaltningschefer och bolagschefer info. budgetförslag 2016 Kommunövergripande samverkansgrupp budgetförslag 2016 Budget 2016, plan , KSAU 32. 2/6 Budget , plan , KS 33 17/6 prel. Extraprognos LSS-utjämningen *) Se nästa sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen Växjö stationsområde Foto Lars-Åke Rapp 2015-01-27 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1 Osäkra fordringar

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer