Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s) Tycko Johansson (s) Britt-Inger Hedman (v) Leif Andersson (c) Martin Nilsson (c) Ylva Stråhle Andersson (s), tjg ers Margoth Holmkvist (v), tjg ers Bo Lundmark (c), tjg ers, 161, , Övriga närvarande Stina Johansson, tf näringslivschef 160 Britta Lundgren, planingenjör 171 Sara Eklund, ekonomichef, Kerstin Olla, kommunchef Inga Sandström, nämndsekreterare Liselotte Sandström, nämndsekreterare Utses att justera Martin Nilsson Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Lotta Åman Justerande Martin Nilsson Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 160 Dnr 00017/ Verksamhetsuppföljning Näringslivskontoret Ks 161 Dnr 00285/ Rapport - Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun Ks 162 Dnr 00246/ Rapport - revidering av Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning Ks 163 Dnr 00014/ Anmälan enligt Lex Sarah år Ks 164 Dnr 00192/ Tillsyn av HVB barn och unga vid Kråkan i Arvidsjaurs kommun, Dnr /2014 -Inspektionen för vård och omsorg Ks 165 Dnr 00202/ Remiss Betänkandet Våld i nära relationer en folkhälsofråga Ks 166 Dnr 00200/ Två sätt att få valuta för livstidslöner och vederlag (Medborgarförslag) Ks 167 Dnr 00191/ Bättre sökmotor till kommunens hemsida (Medborgarförslag) Ks 168 Dnr 00190/ On-linebokning av besök hos kommunens tjänstemän (Medborgarförslag) Ks 169 Dnr 00231/ Delårsbokslut Kommunstyrelsens verksamhetsområde Ks 170 Dnr 00028/ Uppföljning av internkontrollplan Kommunstyrelsen Ks 171 Dnr 00096/ Detaljplan för Båthusviken - Träff med arrendatorer Ks 172 Dnr 00173/ Driftbudgetramar 2015 / Långtidsplan forts.

3 Kommunstyrelsen forts. Ks 173 Dnr 00289/ Utbetalning av kommunalt driftstöd till Arvidsjaurs Flygplats AB avseende utbyggnad av terminalbyggnad och parkering vid Arvidsjaurs flygplats Ks 174 Dnr 00002/ Kommunchefens rapport Ks 175 Dnr 00232/ Delårsbokslut Hela kommunen Ks 176 Dnr 00225/ Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun Ks 177 Dnr 00031/ Riktlinjer för kommunal borgen Ks 178 Dnr 00300/ Motion - Separat redovisning av kommunala bolag vid delårsbokslut Ks 179 Dnr 00250/ Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel (bygdemedel) Ks 180 Dnr 00245/ Utökad likviditet i form av tillfälligt lån under byggtiden av terminalbyggnad och parkering vid Arvidsjaurs flygplats Ks 181 Dnr 00229/ Arbetsordning för kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium Ks 182 Dnr 00129/ Slamtömning i egen regi Ks 183 Dnr 00102/ Kommunövergripande handlingsplan för ungdomspolitik i Arvidsjaur Ks 184 Dnr / Ansvarsfrihet för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet för år 2013 forts.

4 Kommunstyrelsen forts. Ks 185 Dnr 00194/ Arvidsjaur ska förklaras som vindkraftsfri kommun (Medborgarförslag) Ks 186 Dnr 00210/ Motion Arvidsjaurs kommun, en miljövänlig kommun in för framtiden Ks 187 Dnr 00211/ Motion Konkret satsning av badplats kopplat till Nyborgstjärn Ks 188 Dnr 00212/ Motion Genomförande av Torgets dag Ks 189 Dnr 00213/ Motion Relaxavdelningar för kommunens personal Ks 190 Dnr 00214/ Motion Återinförande av energiåtgärder som prioriterat område i vattenregleringsmedel Ks 191 Dnr 00216/ Motion Kraftsamling för maximering av nöjesaktiviteter Ks 192 Dnr 00215/ Motion Långsiktigt införande av Leanliknande arbetsmetoder i kommunen Ks 193 Dnr 00181/ Motion Enklare medborgardialoger Ks 194 Dnr 00185/ Motion - Lokal ordningsstadga som stående punkt vid utskick av kommunal information Ks 195 Dnr 00072/ Motion - Presentation av nyanställda tjänstemän vid kommunfullmäktiges sammanträden Ks 196 Dnr 00101/ Motion Lednings- och lydnadsförhållanden Räddningstjänsten forts.

5 Kommunstyrelsen forts. Remittering Ks 197 Dnr 00242/ Ansökan om utökad tjänstgöringsgrad för överförmyndare Ks 198 Dnr 00003/ Rapport från kommunstyrelsens ordförande Ks 199 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Ks 200 Meddelandeärenden

6 Kommunstyrelsen Ks 160 Dnr 00017/ Verksamhetsuppföljning - Näringslivskontoret Kommunens arbete med näringslivsfrågor har lyfts ur Tillväxtenheten till en tillfällig organisation t.o.m. maj 2015 när ett beslut ska ha tagits om hur kommunens arbete med näringslivsfrågor ska se ut i framtiden. Näringslivskontoret är för närvarande bemannat av T.f. näringslivschef Stina Johansson samt företagsrådgivare Lars-Erik Hällerstrand. Kommunstyrelsen fick följande korta information om vad näringslivskontoret har jobbat med från fram till ; Återskapa/utveckla relationerna mellan kommun och näringsliv - Näringslivskunskap - Företagskontakter - Företagarnas styrelsemöten - Arvidsjaur handel styrelsemöten - Företagsbesök - Företagsfrukostar - Rådgivning (Lasse + Redok) - Samarbeten kring evenemang etc. - Planera och genomföra kompetensstärkande möten - Stärka de externa kontakterna - gör mkt effekter lokaler Stötta till nya etableringar och support till befintliga företag - Kvalificerad rådgivning - Lasse /entreprenörcentra - Bra kontakt med banker, Norrlandsfond, Partner Invest etc. - Aktivt stötta befintliga företag/nyetablering/avknoppningar - Invest in NB - Kompetens och resursråd - Skyltpolicy - Arbete internt och externt /Tekniska toppen!) - Etableringsråd/etableringsgrupp Söka externa medel via bl.a. Eu-projekt - Skriver projekt (500 milj) Jokkmokk, Arjeplog, Arvidsjaur (Sorsele, Skellefteå) - Akademi Norr-medverkar/samarbetar - Etableringar/befintliga företag söker vi medel via LST, Tillväxtverket, Jordbruksverket etc

7 Kommunstyrelsen forts ks 160 Externa kontakter - Länsstyrelsen - Näringslivsavdelningar i andra kommuner/landsting - Landshövding - Eu-seminarier - LTU - LTU Affärsutveckling - ALMI - Partner Invest - Tillväxtverket - Näringslivschefsgrupp Norrbotten - Samarbeten Skellefteå, Arjeplog, Jokkmokk - Swedish Lapland - Totalt 45 olika möten Positivt - just nu - Utmaning - Näringslivsgruppen - positivt - Vittjåkk - positivt - Skyltpolicy just nu - BKM Sweden AB positivt, just nu - Flygplatsen positivt, utmaning - Laver - utmaning - Bra stämning - positivt - Tid - utmaning - Sommarvärmen slog hårt mot handeln - utmaning

8 Kommunstyrelsen Ks 161 Dnr 00285/ Rapport - Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun Kommunfullmäktige antog Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun. Fritids- och kulturutskottet beslutade att göra en översyn av det Fritidspolitiska programmet för Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen utsåg en arbetsgrupp bestående av Marcus Lundberg (s), Margoth Holmkvist (v) och Bjarne Hald (c) för att ta fram ett nytt fritidspolitiskt program. Arbetets fortskridande ska delredovisas till kommunstyrelsen. Arbetsgruppen redovisar vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni hur långt man kommit i processen. Arbetsgruppen hade den 10 juni inbjudit 400 slumpvis utvalda medborgare till träff om vad man vill satsa på i kommunen. Till träffen kom det inte många, ca 20 st. Där framgick bl.a. att kraven som medborgarna har på kommunen är mer än vad som kan levereras. Fritids- och kulturutskottets har vid sammanträde informerats om hur arbetet fortskrider. Vid dagens sammanträde redogjorde Marcus Lundberg att arbetet fortsätter med medborgardialog, dels med ungdomar och dels med kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshindrade.

9 Kommunstyrelsen Ks 162 Dnr 00246/ Rapport - revidering av Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning Den centrala ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen och omfattar hela kommunkoncernen. Målsättningen är att kommunens resurser ska användas effektivt och skapa största möjliga nytta för medborgaren. Nyttan för medborgarna följs upp genom de mål som sätts upp för nämnder och deras olika verksamheter. De övergripande reglerna från stat och myndigheter för ekonomistyrning utgör grunden för kommunens styrning. De styrmedel som finns är mål- och resultatplan samt uppföljning inklusive intern kontroll. Arvidsjaur kommuns nuvarande regler för verksamhets- och ekonomistyrning antogs av kommunfullmäktige Sedan reglerna infördes har ett antal förändringar skett, vilket medför att dokumentet är inaktuellt och behöver revideras. Ekonomikontoret har upprättat förslag till Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning. Reglementet fastslår den yttre ram som gäller för styrelser, nämnder och bolag i Arvidsjaurs kommunkoncern. Inom denna ram fastställer var och en egna regler för styrning och uppföljning av mål och resurser, utifrån de förutsättningar som gäller för verksamheterna ifråga. Ekonomiutskottet har tillsammans med ekonomichefen gått igenom delarna i förslaget, och gett klartecken för fortsatt arbetet med dokumentet. Kommunstyrelsens ledamöter informeras om ärendet vid dagens sammanträde. Beslutet skickas till:. Ekonomi

10 Kommunstyrelsen Ks 163 Dnr 00014/ Anmälan enligt Lex Sarah år En Lex Sarah-anmälan har inlämnats med anledning av att en anställd inom kommunstyrelsens verksamhetsområde under hösten 2013 inlett en relation med en placerad ungdom på HVB-hem. Utredning har utförts av medicinskt ansvarig sjuksköterska, Pernilla Berggren. Ärendet bedöms som allvarligt och har anmälts till inspektionen för vård och omsorg. Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att avsluta ärendet. Kommunstyrelsens beslut 1. Vidtagna åtgärder godkänns. Beslutet skickas till:. Anna Lindbäck. Bengt Noren. Kerstin Olla

11 Kommunstyrelsen Tillsyn av HVB barn och unga vid Kråkan i Arvidsjaurs kommun, Dnr /2014 -Inspektionen för vård och omsorg Ks 164 Dnr 00192/ Inspektionen för vård och omsorg har haft tillsyn av HVB barn och unga vid Kråkan i Arvidsjaurs kommun. IVO påminner om vikten av att skyndsamt anmäla förändringar i verksamheten till IVO, t ex byta av föreståndare och lokal. IVO påtala att det är ett föreståndaransvar/chefsansvar att lyfta olika frågor dit de hör hemma, så att de kan åtgärdas. Det gäller till exempel arbetet med genomförandeplaner. Likaså att avvikelserapport upprättas när olika områden inte fungerar. Det kan exempelvis gälla att utredningar gällande unga inte görs i tid och brister i upprättande och uppföljning av genomförandeplaner. Vid inspektionen framkom att personal inte kände till de upprättade lokala rutiner som finns gällande Lex Sarah. IVO påminner om att huvudmannen ska säkerställa att rutiner för rapportering och övrig handläggning av ärenden samt anmälan till Socialstyrelsen, enligt bestämmelser om Lex Sarah, i berörda verksamhet inom socialtjänsten, ska vara kända och tillämpas av all personal som berörs av bestämmelserna. Vid inspektionen framkom att Korpen HVB kan vara föremål för byte av lokaler. IVO anser att kommunen, inför ett byte av lokaler för Korpen HVB, behöver göra en riskanalys enligt 5 kap. 1 SOSFS 2011:9 med tanke på till exempel boendegruppens storlek, lokalisering av boendet och byte av boendelokaler. Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att avsluta ärendet. Kommunstyrelsens beslut Beslutet skickas till: Kerstin Olla Anna Lindbäck Bengt Noren Margareta Persdotter 1. Beakta beslutet från Inspektionen för vård och omsorg.

12 Kommunstyrelsen Ks 165 Dnr 00202/ Remiss Betänkandet Våld i nära relationer en folkhälsofråga Justitiedepartementet har översänt Remiss Betänkandet Våld i nära relationer en folkhälsofråga. Socialchef Ann-Sofi Levander och kultur och fritidschef Kristina Grubbström har upprättat förslag till svar på remissen. Personal- och arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Bilaga./. 1. Yttrande om Betänkandet Våld i nära relationer en folkhälsofråga överlämnas till Justitiedepartementet. Beslutet skickas till:. Justitiedepartementet

13 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (2) Remissyttrande - Betänkandet Våld i nära relationer - en folkhälsofråga (SOU 2014:49), Ju2014/4445/KRIM Regeringens nationella samordnare inom området våld i nära relationer, Carin Götblad, har lämnat ett betänkande som innehåller förslag till vägar till ett effektivare arbete mot våld i nära relationer. Utöver stort mänskligt lidande leder våld i nära relationer till avsevärda kostnader för samhället då bl a psykisk och fysisk ohälsa är vanligare bland personer som utsatts för allvarligt våld. Huvudförslagen i betänkandet är: Våld i nära relationer är en folkhälsofråga och bör därför föras in som ett av de nationella folkhälsomålen. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget. Varje kommun ska inrätta arbetsgrupper där socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård och frivilligorganisationer ska samordna akuta och långsiktiga handlingsplaner. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget, vi försöker redan idag arbeta på det föreslagna sättet. Det ska vara mer fokus på dem som misshandlar. Skärpt straffskala för överträdelse av kontaktförbud, tillfälliga boenden för våldsutövare och en nationell telefonlinje för personer som vill få hjälp att hantera sin aggressivitet. Även i detta instämmer socialnämnden. Kvinnojourer och andra ideella organisationer som i dag får statsbidrag ska tillståndsprövas. Bidraget ska omvandlas till ett långsiktigt organisationsbidrag. Socialnämnden anser att långsiktighet är viktigt, tillfälliga projekt har inte livskraft att klara sig längre än projektmedlen räcker, det tar mycket tid och kraft att söka. Kommunens bidrag tenderar att tas bort i tider av tuffa besparingar. Kommunernas ansvar för stöd till utsatta preciseras, både vad gäller ansvar för att hålla ihop insatserna men också för att erbjuda insatsen skyddat boende som ska vara tillståndspliktigt. För vår kommun ställer detta krav på att samarbeta med flera kommuner i regionen, vi klarar inte detta själva. Införa en ny sekretessbrytande regel för hälso- och sjukvården och socialtjänsten att kunna delge polisen uppgifter för att förebygga allvarligt våld mot närstående. Socialnämndens uppfattning är att förslaget bör utredas vidare och att vi är positiva under förutsättning att juridiken och riktlinjerna tydliggörs så handläggarna känner sig trygga med när och hur sekretessen kan brytas. Utöver huvudförslagen innehåller betänkandet förslag som berör särskilt utsatta grupper, t ex personer med funktionsnedsättning, äldre, personer med missbruk, hbtq-personer, utländska kvinnor. Förlagen som berör barn är ens särskild del i betänkandet och här finns förslag på stöd i olika nivåer, alltifrån arbete i förskola, barn i vårdnadstvister, barn i skyddat boende.

14 2 (2) Även hedersrelaterat våld utgör en egen avdelning i betänkandet. De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i slutet av betänkandet där man konstaterar att samhällets kostnader för konsekvenserna av våld i nära relation är mycket höga. Den nationella samordnaren menar att de ökade kostnaderna för att förebygga, upptäcka och stoppa våldet i vissa fall ställer krav på ökade resurser. Dessa menar utredaren kan frigöras inom befintliga ramar när samarbetet mellan myndigheter utvecklas. Ekonomistyrningsverket tillsammans med berörda länsstyrelser får i uppdrag att utveckla samhällsekonomiska analyser på området och stödja ett långsiktigt arbete med sociala investeringar. Länsstyrelserna föreslås få i uppdrag att fördela 65 miljoner kronor till myndigheter, kommuner och idéburna organisationer. För Arvidsjaur del bedöms att förstärkt ansvar kommer att kräva mer pengar, bl a till att finansiera skyddat boende som ställer särskilda krav på grund av att vi är en liten kommun med långa avstånd mellan olika orter i regionen. Förslagen är i vissa delar inte anpassade till verkligheten i glesbygdskommuner där vi även har svårt att rekrytera och hålla kunskapsnivån hög inom alla områden. Folkhälsoperspektivet Fysisk och psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland personer som utsatts för allvarligt våld. Psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom är mycket vanligare bland våldsutsatta kvinnor än bland andra. Att satsa på förebyggande insatser är nyckeln till varaktig minskning av våldet. Samhället måste arbeta förebyggande men också reagera tidigt när det finns tecken på att barn eller vuxna utsätts för våld av närstående. Det krävs ett långsiktigt, differentierat och uthålligt samarbete i hela samhället. Genom att ställa frågor om våld och erbjuda hjälp och stöd tidigt kommer fler utsatta personer att våga söka hjälp. Det krävs flera aktörer för att kunna skapa ett samhälle där våld i nära relationer inte förekommer och det förbyggande arbetet måste komma igång. Våld i nära relationer bottnar bl a i en ojämlik maktbalans mellan könen. Arbetet för ökad jämställdhet är en mycket central del i samhällets insatser mot en långsiktig lösning. Här ligger ett stort ansvar i att aktivt arbeta för ökad jämställdhet både på förskolan och skolan. Arbetet kan bedrivas på många plan och det är mycket som kan göras i vardagen, i det lilla sammanhanget. Det kan vara på vårdcentralen, i lärarrummet, på socialkontoret, på förskolan, i fackklubben, i bostadsrättsföreningen, i fotbollsklubben eller vid kommunstyrelsens sammanträde. Alla yrkesgrupper måste bli engagerade och ges tydliga riktlinjer för samarbetet men även privatpersoner måste engagera sig. Ett mer medvetet vardagsarbete är det mest långsiktigt hållbara arbetet mot våld i nära relationer. Alla måste därför börja prata mer om våld i vardagen, då kommer fler att våga be om hjälp. Arvidsjaurs kommuns Hälso- och trygghetsråd har redan en organisation med operativa grupper som arbetar med de prioriterade frågorna i folkhälsoarbetet. Det finns alla förutsättningar att kunna bidra med insatser som har betydelse för att minska våldet i nära relationer, göra fler medvetna och engagerade och få igång arbetet i vardagen. Det krävs dock utökade resurser för att genomföra detta.

15 Kommunstyrelsen Ks 166 Dnr 00200/ Två sätt att få valuta för livstidslöner och vederlag (Medborgarförslag) Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Jag föreslår att Arvidsjaurs kommun ska prova en åtgärd som tidigare provats med viss framgång i andra Norrlands kommuner av liknande karaktär. Personer med livstidslöner får bestämma sig för om de vill bli publicerade med namn och summa eller om de frivilligt kan tänka sig avstå hela/delar av sin livstidslön till förmån för kommunen, mot att inte bli publicerade. Vidare föreslår jag att de som efter avslutad tjänst, nu och i framtiden, uppbär avgångsvederlag ska arbeta under tiden pengarna betalas ut. Givetvis inte med tjänst som innebär nycklar eller tillgång till arkiv eller dylikt där information kan hämtas. Det brukar dock finnas andra uppgifter som inte innebär någon säkerhetsrisk. T ex brukar någon sitta på grundskolorna och sudda, klistra in nya sidor i böckerna och få dem någotsånär användbara. Inom vården saknas det alltid händer för sådant som inte tillhör personalens uppgifter där syftet nu är organisera detta via Röda Korset. Det kan även finnas annat som är behjärtansvärt, kanske inom föreningslivet. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunchef Kerstin Olla har upprättat förslag till svar på medborgarförslaget. Kommunstyrelsens beslut 1. Medborgarförslaget avslås med följande motivering: Beslutet skickas till:. Förslagsställaren När det gäller livstidslöner så ingår kommunen inga nya sådana överenskommelser, vare sig med förtroendevalda eller tjänstemän. Det är inte aktuellt att pröva förslagsställarens modell med namnpublicering. När en medarbetare avslutar sin anställning och erhåller ett avgångsvederlag är detta alltid ett resultat av en förhandling mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren. Ersättningen betalas ofta ut som en klumpsumma direkt när den anställde slutar. Därmed upphör också rent arbetsrättsligt alla relationer mellan Arvidsjaurs kommun och den enskilde medarbetaren, varför det sällan är aktuellt att erbjuda andra arbetsuppgifter under tid som avgångsvederlag betalas ut. _

16 Kommunstyrelsen Ks 167 Dnr 00191/ Bättre sökmotor till kommunens hemsida (Medborgarförslag) Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Jag föreslår att Arvidsjaurs hemsida utrustas med en bättre sökmotor så att läsaren har lättare att hitta allt fint som finns där. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunchef Kerstin Olla har upprättat förslag till svar på medborgarförslaget. Kommunstyrelsens beslut 1. Följande svar lämnas på medborgarförslaget: Kommunstyrelsens förvaltning har sedan länge gjort bedömningen att kommunens hemsida behöver utvecklas. Detta arbete har dock fått stå tillbaka på grund av bristande ekonomiska resurser. Under hösten 2014 kommer en intern förstudie att göras angående införande av e-tjänster. I samband med detta ska också en bedömning göras av vad det skulle kosta att utveckla hemsidan och då bl a, i enlighet med förslagsställarens önskemål, utrusta sidan med en bättre sökmotor. Beslutet skickas till:. Förslagsställaren

17 Kommunstyrelsen Ks 168 Dnr 00190/ On-linebokning av besök hos kommunens tjänstemän (Medborgarförslag) Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Kommunmedborgare har svårt att boka tid med tjänstemän för att samtala med dem angående sina ärenden Jag föreslår att IT-avdelningen via kommunens hemsida ombesörjer on-linebokning av besök hos kommuntjänstemän, som ett komplement till möjligheten att boka per telefon. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunchef Kerstin Olla har upprättat förslag till svar på medborgarförslaget. Kommunstyrelsens beslut 1. Följande svar lämnas på medborgarförslaget: Arvidsjaurs kommun kan idag inte erbjuda möjligheten att boka mötestid med tjänstemän via kommunens hemsida. Många kommuner som infört e-tjänster kan idag även erbjuda denna möjlighet till onlinebokning av besök hos tjänstemän. Arvidsjaurs kommun har ännu inte påbörjat införandet av e-tjänster. Under hösten 2014 kommer en intern förstudie att genomföras i syfte att ta fram förslag på hur införandet av e-tjänster kan ske samt vad detta skulle kosta. I samband med att e-tjänster införs finns också möjlighet att införa tidsbokning online. Att införa e-tjänster är ett måste på sikt. Beslutet skickas till:. Förslagsställaren Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tog 2011 fram en strategi för esamhället med tre övergripande mål: Enklare vardag för privatpersoner och företag Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Innehållet i strategin för esamhället kommer att vara vägledande i kommunens fortsatta arbete med den digitala utvecklingen.

18 Kommunstyrelsen Ks 169 Dnr 00231/ Delårsbokslut Kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunstyrelsens resultatområden har lämnat redovisning över sina verksamheter för perioden januari-augusti Kommunstyrelsens beslut 1. Delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns. Beslutet skickas till:. Kommunstyrelsens verksamheter. Revisorer

19 Kommunstyrelsen Ks 170 Dnr 00028/ Uppföljning av internkontrollplan Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att: Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs Minimera risker, stärka system och rutiner Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut styra Säkra en rättvisande redovisning Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Uppföljning av internkontrollplan för tiden har gjorts. Följande ärende har granskats; - Översyn av ekonomisystemet - Tillämpning av kommunens investeringsreglemente * Sammanställning av inbrott, skadegörelse och övriga larmärenden - Avtal, att leverantörer fakturerar och levererar enligt gällande avtal - Investeringar - Användande av sporthallar Kommunstyrelsens beslut Bilaga./. 1. Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns. Beslutet skickas till:. Kommunstyrelsens verksamheter. Revisorer

20 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (2) Uppföljning av internkontrollplan Kommunstyrelsen Område Fråga Metod Uppföljning Säkerhet Sammanställning och redovisning av inbrott, skadegörelse och övriga larmärenden Insamling av statistik Skadegörelse och stöld, Busstationen Skadegörelse, Tallbackaskolan Skadegörelse, Lillberget Inbrott och stöld, åtta polisanmälda incidenter vid Återvinningscentralen. Skadegörelse, Johannaparken. Upphandling Kontroll av att leverantörer fakturerar och levererar enligt gällande avtal Stickprov på faktura Inbrott och stöld, Ringelvallen. Fem leverantörer har kontrollerat med två st slumpmässigt valda fakturor på respektive leverantör. Alla leverantörer fakturerar och levererar enligt avtalsvillkor. Endast Ahlsell Piteå och Lekolar på vissa produkter, anger vilken rabattsats som kommunen har. Lekolar, en faktura saknade rabattsats och faktura hade rabattsats på 1 produkt, men inte på den andra. Dannes, där har vi beställt service/reparation av diskmaskin. Den tjänsten har vi på avtal med Electrolux. Ahlsell Piteå ger 58 % rabatt på den fakturan som är granskad. Ahlsell Skellefteå angav ingen rabatt på sin faktura. Reglementen och förordningar Uppföljning av tillämpningen av kommunens investeringsreglemente Återrapportering av större investeringsprojekt inkl efterkalkyl Se investeringsredovisning delår Översyn av nyttjande av anläggningar Mäta hur sporthallar och andra anläggningar nyttjas Mätning två ggr per termin Under v 19 kontrollerades nyttjandet i sporthallarna vid Centrumbadet och Camp Gielas. Utifrån resultatet kan man utläsa att i sporthallen Camp Gielas var det 35 % av tiderna som var ok och på Centrumbadet 29 %. Utifrån resultatet kan man fundera på hur lång säsongen ska vara och den frågan kommer att diskuteras med nyttjarna. forts.

21 2 (2) Område Fråga Metod Uppföljning Efterlevnad av delegationsordning Personalenheten kontrollerar hur det fungerar med enskilda löneförhandlingar/lönetillägg Granskning av förhandlingsprotokoll Fordonsinventering Kontroll av kommunens fordon samt om det finns behov av avyttring/byte Stämma av ägarlista från Transportstyrelsen mot verksamheterna Översyn av ekonomi system Införskaffa ett förbättrat ekonomisystem innefattande behandling av elektroniska leverantörsfakturor samt därutöver program för budget och prognosverktyg. Kontakter med aktuella leverantörer tillsammans med berörda verksamheter Arbetet med översyn av ekonomisystemet pågår. Den elektroniska behandlingen av leverantörsfakturor kommer att starta i början av juni då ca 100 personer utbildats. Ekonomienheten jobbar även aktivt med leverantörskontakter. Kontakter upprätthålls med andra kommuner som inför den sista versionen för att vara uppdaterade på att programvaran håller vad vi vill ha. genom att användarna blir alltmer kunniga i systemet samt ett gott utvecklingsarbete hos leverantören i programvaran ser vi i nuvarande läge att vi fortsätter med nuvarande leverantör. Vi avser därför inte att upphandla nytt system utan vi uppdaterar till en modern version. Investeringsäskande inför 2015 om 1,5 mkr faller därför i denna del. Under hösten sker arbete med att införa ny kodplan from Den nuvarande är föråldrad 8från 1998) och innebär ett betydande merarbete för statistikinlämning till SCB. Programvaran för budget- och prognosverktyg ska införas. Tidpunkt för detta kan tidigast ske i slutet av 2014/början 2015.

22 Kommunstyrelsen Ks 171 Dnr 00096/ Detaljplan för Båthusviken - Träff med arrendatorer I Båthusviken, på fastigheten Arvidsjaur 5:2 vid Arvidsjaursjön ligger 18 arrendetomter. Bebyggelsens tillkomst skedde efter andra världskriget när kyrkan arrenderade ut marken för att enskilda skulle få möjlighet att bygga en sportstuga. Området förvärvades av kommunen på 1980-talet för bostadsbebyggelse. Arrendatorerna har känt en osäkerhet inför att investera på fastigheten då det varit oklart vad som kommer att ske med området i framtiden. Arrendetomterna saknar idag el, vatten och avlopp. Vissa stugor är i mer eller mindre dåligt skick. Kommunstyrelsen beslutade , 196 att ta fram en detaljplan för området. Den 29 november 2012 hölls ett informationsmöte där kommunen bland annat informerade om planerna på att detaljplanelägga arrendetomterna vid Båthusviken. Kommunens syfte med att upprätta en detaljplan för Båthusviken är att reglera byggandet samt att ge möjlighet för stugägarna att höja standarden genom att bland annat ansluta området till vatten och avlopp. Kommunen avser även att stycka av tomter och sälja dessa. Tanken är att arrendatorerna ska få förköpsrätt. Planingenjör Britta Lundgren har upprättat yttrande i ärendet och redogör för detsamma vid personal- och arbetsutskottets sammanträde och har lämnat komplettering i ärendet Beslutet skickas till:. Britta Lundgren. Personal- och arbetsutskottet Personal- och arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet för komplettering av ett tydligt detaljplaneförslag och prisbild för arrendatorerna, kostnad för att flytta upp vägen för att få större tomter samt undersöka möjligheten att omlokalisera flyghangaren till annan plats runt Arvidsjaursjön. Planingenjör Britta Lundgren redogjorde för ärendet vid dagens sammanträde. Ett förlag till detaljplan har tagits fram. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunen bjuder in till möte med berörda arrendatorer, kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott och berörda tjänstemän för att diskutera innehållet i detaljplanförslaget. 2. Planingenjör Britta Lundgren utses till sammankallande.

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-05-20 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM BORGENSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Uppdaterad senast februari 2012 Borgenspolicy 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Borgenspolicy för Kalix kommun

Borgenspolicy för Kalix kommun Borgenspolicy för Kalix kommun 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Kallelse/föredragningslista Offentligt sammanträde Allmänheten är välkommen att närvara vid kommunstyrelsens sammanträde under punkterna 1-14. Kommunstyrelsen

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer