Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s) Tycko Johansson (s) Britt-Inger Hedman (v) Leif Andersson (c) Martin Nilsson (c) Ylva Stråhle Andersson (s), tjg ers Margoth Holmkvist (v), tjg ers Bo Lundmark (c), tjg ers, 161, , Övriga närvarande Stina Johansson, tf näringslivschef 160 Britta Lundgren, planingenjör 171 Sara Eklund, ekonomichef, Kerstin Olla, kommunchef Inga Sandström, nämndsekreterare Liselotte Sandström, nämndsekreterare Utses att justera Martin Nilsson Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Lotta Åman Justerande Martin Nilsson Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 160 Dnr 00017/ Verksamhetsuppföljning Näringslivskontoret Ks 161 Dnr 00285/ Rapport - Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun Ks 162 Dnr 00246/ Rapport - revidering av Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning Ks 163 Dnr 00014/ Anmälan enligt Lex Sarah år Ks 164 Dnr 00192/ Tillsyn av HVB barn och unga vid Kråkan i Arvidsjaurs kommun, Dnr /2014 -Inspektionen för vård och omsorg Ks 165 Dnr 00202/ Remiss Betänkandet Våld i nära relationer en folkhälsofråga Ks 166 Dnr 00200/ Två sätt att få valuta för livstidslöner och vederlag (Medborgarförslag) Ks 167 Dnr 00191/ Bättre sökmotor till kommunens hemsida (Medborgarförslag) Ks 168 Dnr 00190/ On-linebokning av besök hos kommunens tjänstemän (Medborgarförslag) Ks 169 Dnr 00231/ Delårsbokslut Kommunstyrelsens verksamhetsområde Ks 170 Dnr 00028/ Uppföljning av internkontrollplan Kommunstyrelsen Ks 171 Dnr 00096/ Detaljplan för Båthusviken - Träff med arrendatorer Ks 172 Dnr 00173/ Driftbudgetramar 2015 / Långtidsplan forts.

3 Kommunstyrelsen forts. Ks 173 Dnr 00289/ Utbetalning av kommunalt driftstöd till Arvidsjaurs Flygplats AB avseende utbyggnad av terminalbyggnad och parkering vid Arvidsjaurs flygplats Ks 174 Dnr 00002/ Kommunchefens rapport Ks 175 Dnr 00232/ Delårsbokslut Hela kommunen Ks 176 Dnr 00225/ Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun Ks 177 Dnr 00031/ Riktlinjer för kommunal borgen Ks 178 Dnr 00300/ Motion - Separat redovisning av kommunala bolag vid delårsbokslut Ks 179 Dnr 00250/ Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel (bygdemedel) Ks 180 Dnr 00245/ Utökad likviditet i form av tillfälligt lån under byggtiden av terminalbyggnad och parkering vid Arvidsjaurs flygplats Ks 181 Dnr 00229/ Arbetsordning för kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium Ks 182 Dnr 00129/ Slamtömning i egen regi Ks 183 Dnr 00102/ Kommunövergripande handlingsplan för ungdomspolitik i Arvidsjaur Ks 184 Dnr / Ansvarsfrihet för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet för år 2013 forts.

4 Kommunstyrelsen forts. Ks 185 Dnr 00194/ Arvidsjaur ska förklaras som vindkraftsfri kommun (Medborgarförslag) Ks 186 Dnr 00210/ Motion Arvidsjaurs kommun, en miljövänlig kommun in för framtiden Ks 187 Dnr 00211/ Motion Konkret satsning av badplats kopplat till Nyborgstjärn Ks 188 Dnr 00212/ Motion Genomförande av Torgets dag Ks 189 Dnr 00213/ Motion Relaxavdelningar för kommunens personal Ks 190 Dnr 00214/ Motion Återinförande av energiåtgärder som prioriterat område i vattenregleringsmedel Ks 191 Dnr 00216/ Motion Kraftsamling för maximering av nöjesaktiviteter Ks 192 Dnr 00215/ Motion Långsiktigt införande av Leanliknande arbetsmetoder i kommunen Ks 193 Dnr 00181/ Motion Enklare medborgardialoger Ks 194 Dnr 00185/ Motion - Lokal ordningsstadga som stående punkt vid utskick av kommunal information Ks 195 Dnr 00072/ Motion - Presentation av nyanställda tjänstemän vid kommunfullmäktiges sammanträden Ks 196 Dnr 00101/ Motion Lednings- och lydnadsförhållanden Räddningstjänsten forts.

5 Kommunstyrelsen forts. Remittering Ks 197 Dnr 00242/ Ansökan om utökad tjänstgöringsgrad för överförmyndare Ks 198 Dnr 00003/ Rapport från kommunstyrelsens ordförande Ks 199 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Ks 200 Meddelandeärenden

6 Kommunstyrelsen Ks 160 Dnr 00017/ Verksamhetsuppföljning - Näringslivskontoret Kommunens arbete med näringslivsfrågor har lyfts ur Tillväxtenheten till en tillfällig organisation t.o.m. maj 2015 när ett beslut ska ha tagits om hur kommunens arbete med näringslivsfrågor ska se ut i framtiden. Näringslivskontoret är för närvarande bemannat av T.f. näringslivschef Stina Johansson samt företagsrådgivare Lars-Erik Hällerstrand. Kommunstyrelsen fick följande korta information om vad näringslivskontoret har jobbat med från fram till ; Återskapa/utveckla relationerna mellan kommun och näringsliv - Näringslivskunskap - Företagskontakter - Företagarnas styrelsemöten - Arvidsjaur handel styrelsemöten - Företagsbesök - Företagsfrukostar - Rådgivning (Lasse + Redok) - Samarbeten kring evenemang etc. - Planera och genomföra kompetensstärkande möten - Stärka de externa kontakterna - gör mkt effekter lokaler Stötta till nya etableringar och support till befintliga företag - Kvalificerad rådgivning - Lasse /entreprenörcentra - Bra kontakt med banker, Norrlandsfond, Partner Invest etc. - Aktivt stötta befintliga företag/nyetablering/avknoppningar - Invest in NB - Kompetens och resursråd - Skyltpolicy - Arbete internt och externt /Tekniska toppen!) - Etableringsråd/etableringsgrupp Söka externa medel via bl.a. Eu-projekt - Skriver projekt (500 milj) Jokkmokk, Arjeplog, Arvidsjaur (Sorsele, Skellefteå) - Akademi Norr-medverkar/samarbetar - Etableringar/befintliga företag söker vi medel via LST, Tillväxtverket, Jordbruksverket etc

7 Kommunstyrelsen forts ks 160 Externa kontakter - Länsstyrelsen - Näringslivsavdelningar i andra kommuner/landsting - Landshövding - Eu-seminarier - LTU - LTU Affärsutveckling - ALMI - Partner Invest - Tillväxtverket - Näringslivschefsgrupp Norrbotten - Samarbeten Skellefteå, Arjeplog, Jokkmokk - Swedish Lapland - Totalt 45 olika möten Positivt - just nu - Utmaning - Näringslivsgruppen - positivt - Vittjåkk - positivt - Skyltpolicy just nu - BKM Sweden AB positivt, just nu - Flygplatsen positivt, utmaning - Laver - utmaning - Bra stämning - positivt - Tid - utmaning - Sommarvärmen slog hårt mot handeln - utmaning

8 Kommunstyrelsen Ks 161 Dnr 00285/ Rapport - Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun Kommunfullmäktige antog Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun. Fritids- och kulturutskottet beslutade att göra en översyn av det Fritidspolitiska programmet för Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen utsåg en arbetsgrupp bestående av Marcus Lundberg (s), Margoth Holmkvist (v) och Bjarne Hald (c) för att ta fram ett nytt fritidspolitiskt program. Arbetets fortskridande ska delredovisas till kommunstyrelsen. Arbetsgruppen redovisar vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni hur långt man kommit i processen. Arbetsgruppen hade den 10 juni inbjudit 400 slumpvis utvalda medborgare till träff om vad man vill satsa på i kommunen. Till träffen kom det inte många, ca 20 st. Där framgick bl.a. att kraven som medborgarna har på kommunen är mer än vad som kan levereras. Fritids- och kulturutskottets har vid sammanträde informerats om hur arbetet fortskrider. Vid dagens sammanträde redogjorde Marcus Lundberg att arbetet fortsätter med medborgardialog, dels med ungdomar och dels med kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshindrade.

9 Kommunstyrelsen Ks 162 Dnr 00246/ Rapport - revidering av Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning Den centrala ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen och omfattar hela kommunkoncernen. Målsättningen är att kommunens resurser ska användas effektivt och skapa största möjliga nytta för medborgaren. Nyttan för medborgarna följs upp genom de mål som sätts upp för nämnder och deras olika verksamheter. De övergripande reglerna från stat och myndigheter för ekonomistyrning utgör grunden för kommunens styrning. De styrmedel som finns är mål- och resultatplan samt uppföljning inklusive intern kontroll. Arvidsjaur kommuns nuvarande regler för verksamhets- och ekonomistyrning antogs av kommunfullmäktige Sedan reglerna infördes har ett antal förändringar skett, vilket medför att dokumentet är inaktuellt och behöver revideras. Ekonomikontoret har upprättat förslag till Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning. Reglementet fastslår den yttre ram som gäller för styrelser, nämnder och bolag i Arvidsjaurs kommunkoncern. Inom denna ram fastställer var och en egna regler för styrning och uppföljning av mål och resurser, utifrån de förutsättningar som gäller för verksamheterna ifråga. Ekonomiutskottet har tillsammans med ekonomichefen gått igenom delarna i förslaget, och gett klartecken för fortsatt arbetet med dokumentet. Kommunstyrelsens ledamöter informeras om ärendet vid dagens sammanträde. Beslutet skickas till:. Ekonomi

10 Kommunstyrelsen Ks 163 Dnr 00014/ Anmälan enligt Lex Sarah år En Lex Sarah-anmälan har inlämnats med anledning av att en anställd inom kommunstyrelsens verksamhetsområde under hösten 2013 inlett en relation med en placerad ungdom på HVB-hem. Utredning har utförts av medicinskt ansvarig sjuksköterska, Pernilla Berggren. Ärendet bedöms som allvarligt och har anmälts till inspektionen för vård och omsorg. Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att avsluta ärendet. Kommunstyrelsens beslut 1. Vidtagna åtgärder godkänns. Beslutet skickas till:. Anna Lindbäck. Bengt Noren. Kerstin Olla

11 Kommunstyrelsen Tillsyn av HVB barn och unga vid Kråkan i Arvidsjaurs kommun, Dnr /2014 -Inspektionen för vård och omsorg Ks 164 Dnr 00192/ Inspektionen för vård och omsorg har haft tillsyn av HVB barn och unga vid Kråkan i Arvidsjaurs kommun. IVO påminner om vikten av att skyndsamt anmäla förändringar i verksamheten till IVO, t ex byta av föreståndare och lokal. IVO påtala att det är ett föreståndaransvar/chefsansvar att lyfta olika frågor dit de hör hemma, så att de kan åtgärdas. Det gäller till exempel arbetet med genomförandeplaner. Likaså att avvikelserapport upprättas när olika områden inte fungerar. Det kan exempelvis gälla att utredningar gällande unga inte görs i tid och brister i upprättande och uppföljning av genomförandeplaner. Vid inspektionen framkom att personal inte kände till de upprättade lokala rutiner som finns gällande Lex Sarah. IVO påminner om att huvudmannen ska säkerställa att rutiner för rapportering och övrig handläggning av ärenden samt anmälan till Socialstyrelsen, enligt bestämmelser om Lex Sarah, i berörda verksamhet inom socialtjänsten, ska vara kända och tillämpas av all personal som berörs av bestämmelserna. Vid inspektionen framkom att Korpen HVB kan vara föremål för byte av lokaler. IVO anser att kommunen, inför ett byte av lokaler för Korpen HVB, behöver göra en riskanalys enligt 5 kap. 1 SOSFS 2011:9 med tanke på till exempel boendegruppens storlek, lokalisering av boendet och byte av boendelokaler. Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att avsluta ärendet. Kommunstyrelsens beslut Beslutet skickas till: Kerstin Olla Anna Lindbäck Bengt Noren Margareta Persdotter 1. Beakta beslutet från Inspektionen för vård och omsorg.

12 Kommunstyrelsen Ks 165 Dnr 00202/ Remiss Betänkandet Våld i nära relationer en folkhälsofråga Justitiedepartementet har översänt Remiss Betänkandet Våld i nära relationer en folkhälsofråga. Socialchef Ann-Sofi Levander och kultur och fritidschef Kristina Grubbström har upprättat förslag till svar på remissen. Personal- och arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Bilaga./. 1. Yttrande om Betänkandet Våld i nära relationer en folkhälsofråga överlämnas till Justitiedepartementet. Beslutet skickas till:. Justitiedepartementet

13 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (2) Remissyttrande - Betänkandet Våld i nära relationer - en folkhälsofråga (SOU 2014:49), Ju2014/4445/KRIM Regeringens nationella samordnare inom området våld i nära relationer, Carin Götblad, har lämnat ett betänkande som innehåller förslag till vägar till ett effektivare arbete mot våld i nära relationer. Utöver stort mänskligt lidande leder våld i nära relationer till avsevärda kostnader för samhället då bl a psykisk och fysisk ohälsa är vanligare bland personer som utsatts för allvarligt våld. Huvudförslagen i betänkandet är: Våld i nära relationer är en folkhälsofråga och bör därför föras in som ett av de nationella folkhälsomålen. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget. Varje kommun ska inrätta arbetsgrupper där socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård och frivilligorganisationer ska samordna akuta och långsiktiga handlingsplaner. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget, vi försöker redan idag arbeta på det föreslagna sättet. Det ska vara mer fokus på dem som misshandlar. Skärpt straffskala för överträdelse av kontaktförbud, tillfälliga boenden för våldsutövare och en nationell telefonlinje för personer som vill få hjälp att hantera sin aggressivitet. Även i detta instämmer socialnämnden. Kvinnojourer och andra ideella organisationer som i dag får statsbidrag ska tillståndsprövas. Bidraget ska omvandlas till ett långsiktigt organisationsbidrag. Socialnämnden anser att långsiktighet är viktigt, tillfälliga projekt har inte livskraft att klara sig längre än projektmedlen räcker, det tar mycket tid och kraft att söka. Kommunens bidrag tenderar att tas bort i tider av tuffa besparingar. Kommunernas ansvar för stöd till utsatta preciseras, både vad gäller ansvar för att hålla ihop insatserna men också för att erbjuda insatsen skyddat boende som ska vara tillståndspliktigt. För vår kommun ställer detta krav på att samarbeta med flera kommuner i regionen, vi klarar inte detta själva. Införa en ny sekretessbrytande regel för hälso- och sjukvården och socialtjänsten att kunna delge polisen uppgifter för att förebygga allvarligt våld mot närstående. Socialnämndens uppfattning är att förslaget bör utredas vidare och att vi är positiva under förutsättning att juridiken och riktlinjerna tydliggörs så handläggarna känner sig trygga med när och hur sekretessen kan brytas. Utöver huvudförslagen innehåller betänkandet förslag som berör särskilt utsatta grupper, t ex personer med funktionsnedsättning, äldre, personer med missbruk, hbtq-personer, utländska kvinnor. Förlagen som berör barn är ens särskild del i betänkandet och här finns förslag på stöd i olika nivåer, alltifrån arbete i förskola, barn i vårdnadstvister, barn i skyddat boende.

14 2 (2) Även hedersrelaterat våld utgör en egen avdelning i betänkandet. De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i slutet av betänkandet där man konstaterar att samhällets kostnader för konsekvenserna av våld i nära relation är mycket höga. Den nationella samordnaren menar att de ökade kostnaderna för att förebygga, upptäcka och stoppa våldet i vissa fall ställer krav på ökade resurser. Dessa menar utredaren kan frigöras inom befintliga ramar när samarbetet mellan myndigheter utvecklas. Ekonomistyrningsverket tillsammans med berörda länsstyrelser får i uppdrag att utveckla samhällsekonomiska analyser på området och stödja ett långsiktigt arbete med sociala investeringar. Länsstyrelserna föreslås få i uppdrag att fördela 65 miljoner kronor till myndigheter, kommuner och idéburna organisationer. För Arvidsjaur del bedöms att förstärkt ansvar kommer att kräva mer pengar, bl a till att finansiera skyddat boende som ställer särskilda krav på grund av att vi är en liten kommun med långa avstånd mellan olika orter i regionen. Förslagen är i vissa delar inte anpassade till verkligheten i glesbygdskommuner där vi även har svårt att rekrytera och hålla kunskapsnivån hög inom alla områden. Folkhälsoperspektivet Fysisk och psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland personer som utsatts för allvarligt våld. Psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom är mycket vanligare bland våldsutsatta kvinnor än bland andra. Att satsa på förebyggande insatser är nyckeln till varaktig minskning av våldet. Samhället måste arbeta förebyggande men också reagera tidigt när det finns tecken på att barn eller vuxna utsätts för våld av närstående. Det krävs ett långsiktigt, differentierat och uthålligt samarbete i hela samhället. Genom att ställa frågor om våld och erbjuda hjälp och stöd tidigt kommer fler utsatta personer att våga söka hjälp. Det krävs flera aktörer för att kunna skapa ett samhälle där våld i nära relationer inte förekommer och det förbyggande arbetet måste komma igång. Våld i nära relationer bottnar bl a i en ojämlik maktbalans mellan könen. Arbetet för ökad jämställdhet är en mycket central del i samhällets insatser mot en långsiktig lösning. Här ligger ett stort ansvar i att aktivt arbeta för ökad jämställdhet både på förskolan och skolan. Arbetet kan bedrivas på många plan och det är mycket som kan göras i vardagen, i det lilla sammanhanget. Det kan vara på vårdcentralen, i lärarrummet, på socialkontoret, på förskolan, i fackklubben, i bostadsrättsföreningen, i fotbollsklubben eller vid kommunstyrelsens sammanträde. Alla yrkesgrupper måste bli engagerade och ges tydliga riktlinjer för samarbetet men även privatpersoner måste engagera sig. Ett mer medvetet vardagsarbete är det mest långsiktigt hållbara arbetet mot våld i nära relationer. Alla måste därför börja prata mer om våld i vardagen, då kommer fler att våga be om hjälp. Arvidsjaurs kommuns Hälso- och trygghetsråd har redan en organisation med operativa grupper som arbetar med de prioriterade frågorna i folkhälsoarbetet. Det finns alla förutsättningar att kunna bidra med insatser som har betydelse för att minska våldet i nära relationer, göra fler medvetna och engagerade och få igång arbetet i vardagen. Det krävs dock utökade resurser för att genomföra detta.

15 Kommunstyrelsen Ks 166 Dnr 00200/ Två sätt att få valuta för livstidslöner och vederlag (Medborgarförslag) Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Jag föreslår att Arvidsjaurs kommun ska prova en åtgärd som tidigare provats med viss framgång i andra Norrlands kommuner av liknande karaktär. Personer med livstidslöner får bestämma sig för om de vill bli publicerade med namn och summa eller om de frivilligt kan tänka sig avstå hela/delar av sin livstidslön till förmån för kommunen, mot att inte bli publicerade. Vidare föreslår jag att de som efter avslutad tjänst, nu och i framtiden, uppbär avgångsvederlag ska arbeta under tiden pengarna betalas ut. Givetvis inte med tjänst som innebär nycklar eller tillgång till arkiv eller dylikt där information kan hämtas. Det brukar dock finnas andra uppgifter som inte innebär någon säkerhetsrisk. T ex brukar någon sitta på grundskolorna och sudda, klistra in nya sidor i böckerna och få dem någotsånär användbara. Inom vården saknas det alltid händer för sådant som inte tillhör personalens uppgifter där syftet nu är organisera detta via Röda Korset. Det kan även finnas annat som är behjärtansvärt, kanske inom föreningslivet. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunchef Kerstin Olla har upprättat förslag till svar på medborgarförslaget. Kommunstyrelsens beslut 1. Medborgarförslaget avslås med följande motivering: Beslutet skickas till:. Förslagsställaren När det gäller livstidslöner så ingår kommunen inga nya sådana överenskommelser, vare sig med förtroendevalda eller tjänstemän. Det är inte aktuellt att pröva förslagsställarens modell med namnpublicering. När en medarbetare avslutar sin anställning och erhåller ett avgångsvederlag är detta alltid ett resultat av en förhandling mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren. Ersättningen betalas ofta ut som en klumpsumma direkt när den anställde slutar. Därmed upphör också rent arbetsrättsligt alla relationer mellan Arvidsjaurs kommun och den enskilde medarbetaren, varför det sällan är aktuellt att erbjuda andra arbetsuppgifter under tid som avgångsvederlag betalas ut. _

16 Kommunstyrelsen Ks 167 Dnr 00191/ Bättre sökmotor till kommunens hemsida (Medborgarförslag) Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Jag föreslår att Arvidsjaurs hemsida utrustas med en bättre sökmotor så att läsaren har lättare att hitta allt fint som finns där. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunchef Kerstin Olla har upprättat förslag till svar på medborgarförslaget. Kommunstyrelsens beslut 1. Följande svar lämnas på medborgarförslaget: Kommunstyrelsens förvaltning har sedan länge gjort bedömningen att kommunens hemsida behöver utvecklas. Detta arbete har dock fått stå tillbaka på grund av bristande ekonomiska resurser. Under hösten 2014 kommer en intern förstudie att göras angående införande av e-tjänster. I samband med detta ska också en bedömning göras av vad det skulle kosta att utveckla hemsidan och då bl a, i enlighet med förslagsställarens önskemål, utrusta sidan med en bättre sökmotor. Beslutet skickas till:. Förslagsställaren

17 Kommunstyrelsen Ks 168 Dnr 00190/ On-linebokning av besök hos kommunens tjänstemän (Medborgarförslag) Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Kommunmedborgare har svårt att boka tid med tjänstemän för att samtala med dem angående sina ärenden Jag föreslår att IT-avdelningen via kommunens hemsida ombesörjer on-linebokning av besök hos kommuntjänstemän, som ett komplement till möjligheten att boka per telefon. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunchef Kerstin Olla har upprättat förslag till svar på medborgarförslaget. Kommunstyrelsens beslut 1. Följande svar lämnas på medborgarförslaget: Arvidsjaurs kommun kan idag inte erbjuda möjligheten att boka mötestid med tjänstemän via kommunens hemsida. Många kommuner som infört e-tjänster kan idag även erbjuda denna möjlighet till onlinebokning av besök hos tjänstemän. Arvidsjaurs kommun har ännu inte påbörjat införandet av e-tjänster. Under hösten 2014 kommer en intern förstudie att genomföras i syfte att ta fram förslag på hur införandet av e-tjänster kan ske samt vad detta skulle kosta. I samband med att e-tjänster införs finns också möjlighet att införa tidsbokning online. Att införa e-tjänster är ett måste på sikt. Beslutet skickas till:. Förslagsställaren Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tog 2011 fram en strategi för esamhället med tre övergripande mål: Enklare vardag för privatpersoner och företag Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Innehållet i strategin för esamhället kommer att vara vägledande i kommunens fortsatta arbete med den digitala utvecklingen.

18 Kommunstyrelsen Ks 169 Dnr 00231/ Delårsbokslut Kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunstyrelsens resultatområden har lämnat redovisning över sina verksamheter för perioden januari-augusti Kommunstyrelsens beslut 1. Delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns. Beslutet skickas till:. Kommunstyrelsens verksamheter. Revisorer

19 Kommunstyrelsen Ks 170 Dnr 00028/ Uppföljning av internkontrollplan Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att: Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs Minimera risker, stärka system och rutiner Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut styra Säkra en rättvisande redovisning Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Uppföljning av internkontrollplan för tiden har gjorts. Följande ärende har granskats; - Översyn av ekonomisystemet - Tillämpning av kommunens investeringsreglemente * Sammanställning av inbrott, skadegörelse och övriga larmärenden - Avtal, att leverantörer fakturerar och levererar enligt gällande avtal - Investeringar - Användande av sporthallar Kommunstyrelsens beslut Bilaga./. 1. Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns. Beslutet skickas till:. Kommunstyrelsens verksamheter. Revisorer

20 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (2) Uppföljning av internkontrollplan Kommunstyrelsen Område Fråga Metod Uppföljning Säkerhet Sammanställning och redovisning av inbrott, skadegörelse och övriga larmärenden Insamling av statistik Skadegörelse och stöld, Busstationen Skadegörelse, Tallbackaskolan Skadegörelse, Lillberget Inbrott och stöld, åtta polisanmälda incidenter vid Återvinningscentralen. Skadegörelse, Johannaparken. Upphandling Kontroll av att leverantörer fakturerar och levererar enligt gällande avtal Stickprov på faktura Inbrott och stöld, Ringelvallen. Fem leverantörer har kontrollerat med två st slumpmässigt valda fakturor på respektive leverantör. Alla leverantörer fakturerar och levererar enligt avtalsvillkor. Endast Ahlsell Piteå och Lekolar på vissa produkter, anger vilken rabattsats som kommunen har. Lekolar, en faktura saknade rabattsats och faktura hade rabattsats på 1 produkt, men inte på den andra. Dannes, där har vi beställt service/reparation av diskmaskin. Den tjänsten har vi på avtal med Electrolux. Ahlsell Piteå ger 58 % rabatt på den fakturan som är granskad. Ahlsell Skellefteå angav ingen rabatt på sin faktura. Reglementen och förordningar Uppföljning av tillämpningen av kommunens investeringsreglemente Återrapportering av större investeringsprojekt inkl efterkalkyl Se investeringsredovisning delår Översyn av nyttjande av anläggningar Mäta hur sporthallar och andra anläggningar nyttjas Mätning två ggr per termin Under v 19 kontrollerades nyttjandet i sporthallarna vid Centrumbadet och Camp Gielas. Utifrån resultatet kan man utläsa att i sporthallen Camp Gielas var det 35 % av tiderna som var ok och på Centrumbadet 29 %. Utifrån resultatet kan man fundera på hur lång säsongen ska vara och den frågan kommer att diskuteras med nyttjarna. forts.

21 2 (2) Område Fråga Metod Uppföljning Efterlevnad av delegationsordning Personalenheten kontrollerar hur det fungerar med enskilda löneförhandlingar/lönetillägg Granskning av förhandlingsprotokoll Fordonsinventering Kontroll av kommunens fordon samt om det finns behov av avyttring/byte Stämma av ägarlista från Transportstyrelsen mot verksamheterna Översyn av ekonomi system Införskaffa ett förbättrat ekonomisystem innefattande behandling av elektroniska leverantörsfakturor samt därutöver program för budget och prognosverktyg. Kontakter med aktuella leverantörer tillsammans med berörda verksamheter Arbetet med översyn av ekonomisystemet pågår. Den elektroniska behandlingen av leverantörsfakturor kommer att starta i början av juni då ca 100 personer utbildats. Ekonomienheten jobbar även aktivt med leverantörskontakter. Kontakter upprätthålls med andra kommuner som inför den sista versionen för att vara uppdaterade på att programvaran håller vad vi vill ha. genom att användarna blir alltmer kunniga i systemet samt ett gott utvecklingsarbete hos leverantören i programvaran ser vi i nuvarande läge att vi fortsätter med nuvarande leverantör. Vi avser därför inte att upphandla nytt system utan vi uppdaterar till en modern version. Investeringsäskande inför 2015 om 1,5 mkr faller därför i denna del. Under hösten sker arbete med att införa ny kodplan from Den nuvarande är föråldrad 8från 1998) och innebär ett betydande merarbete för statistikinlämning till SCB. Programvaran för budget- och prognosverktyg ska införas. Tidpunkt för detta kan tidigast ske i slutet av 2014/början 2015.

22 Kommunstyrelsen Ks 171 Dnr 00096/ Detaljplan för Båthusviken - Träff med arrendatorer I Båthusviken, på fastigheten Arvidsjaur 5:2 vid Arvidsjaursjön ligger 18 arrendetomter. Bebyggelsens tillkomst skedde efter andra världskriget när kyrkan arrenderade ut marken för att enskilda skulle få möjlighet att bygga en sportstuga. Området förvärvades av kommunen på 1980-talet för bostadsbebyggelse. Arrendatorerna har känt en osäkerhet inför att investera på fastigheten då det varit oklart vad som kommer att ske med området i framtiden. Arrendetomterna saknar idag el, vatten och avlopp. Vissa stugor är i mer eller mindre dåligt skick. Kommunstyrelsen beslutade , 196 att ta fram en detaljplan för området. Den 29 november 2012 hölls ett informationsmöte där kommunen bland annat informerade om planerna på att detaljplanelägga arrendetomterna vid Båthusviken. Kommunens syfte med att upprätta en detaljplan för Båthusviken är att reglera byggandet samt att ge möjlighet för stugägarna att höja standarden genom att bland annat ansluta området till vatten och avlopp. Kommunen avser även att stycka av tomter och sälja dessa. Tanken är att arrendatorerna ska få förköpsrätt. Planingenjör Britta Lundgren har upprättat yttrande i ärendet och redogör för detsamma vid personal- och arbetsutskottets sammanträde och har lämnat komplettering i ärendet Beslutet skickas till:. Britta Lundgren. Personal- och arbetsutskottet Personal- och arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet för komplettering av ett tydligt detaljplaneförslag och prisbild för arrendatorerna, kostnad för att flytta upp vägen för att få större tomter samt undersöka möjligheten att omlokalisera flyghangaren till annan plats runt Arvidsjaursjön. Planingenjör Britta Lundgren redogjorde för ärendet vid dagens sammanträde. Ett förlag till detaljplan har tagits fram. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunen bjuder in till möte med berörda arrendatorer, kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott och berörda tjänstemän för att diskutera innehållet i detaljplanförslaget. 2. Planingenjör Britta Lundgren utses till sammankallande.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-11-10 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-11.15. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-03-03 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-01-20 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-11.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015-05-06 13 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 16.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Lena Karlsson (s) Bjarne Hald (c) Leif Andersson (c) Margoth

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825 ARBETSORDNING för kommunfullmäktige i Söderhamns kommun Fastställd av KF 119/140825 Jonna Källström Börresson 1 (11) Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-12-09 42 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.10. Beslutande

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 107 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112 2 (12) Beslutshistorik

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2015-05-19, 54. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 195 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa KS17-484 003 Riktlinjer för bygdemedel Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2017-09-13 Antagen av kommunstyrelsen 2017-09-26 50 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 1999:25 Arbetsordning för Stockholms kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut den 6 september 1999 (Utl 1999:144) (Jfr Kfs 1996:41)

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämndens utskott - delegering 2012-09-11 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-10.30. Beslutande Ylva Stråhle Andersson (s),

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-05-20 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll ARVIDSJAURS KOMMUN Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-04-21 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00 12.00. Beslutande Mats Åhman Britt-Inger Hedman Kristina Bäckström

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun Senast reviderad 2015-12-17 2 (13) Antalet ledamöter... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Förlängning av sammanträde

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-25 167 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Árviesjávrien kommuvdna DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-05-25 25 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00 12.00. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 Kf 29/2003, Kf 125/2009 Dnr Ks 2012/128 Dnr Ks/K 2003.10052 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 17 mars 2003. Senaste

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun Beslutad av: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2012-09-26 Diarienr: Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2009-09-22 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30.. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

2 Nämnder och samrådsorgan

2 Nämnder och samrådsorgan HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Dokumentidentifiering Kf 2003-01-30, 6 Gäller från och med 2003-02-01 Godkänd av, datum Socialchef, 2008-09-xx Rutinansvarig Socialchef 2 Nämnder och samrådsorgan 2.1 Nämndsreglemente

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2009-05-25 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(21) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Ingrid Dahlberg,

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2013-02-14 Ersätter: 2008-01-01 Gäller fr o m: 2013-03-01 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad Fastställd

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om 2014-10-15 KF 2014-10-15, 48 Dnr 2014/712 101 2014-10-15 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser

Läs mer

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund 1(9) Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund I 5 kap. 64 KL uppställs krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om 1. antalet ledamöter, 2. när sammanträden ska hållas, 3. anmälan

Läs mer

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun 1 (8) Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16 183 och 1992-11-23 300 med ändring 1994 12-12, 239, 1995-10-20, 129 och 130, 1994-12-12, 239, 1996-12-02, 271, 1998-12-14, 155, 1999-06-14, 97, 2002-01-21,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (12) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar Antalet ledamöter 1

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Sammanfattning. Vägar till ett effektivare arbete mot våld i nära relationer. En folkhälsofråga

Sammanfattning. Vägar till ett effektivare arbete mot våld i nära relationer. En folkhälsofråga Sammanfattning Vägar till ett effektivare arbete mot våld i nära relationer En folkhälsofråga Våld i nära relation är i hög grad en folkhälsofråga. Fysisk och psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer