Interimistisk vägledning för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interimistisk vägledning för 2010-2011"

Transkript

1 Interimistisk vägledning för angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet mellan Habilitering och hjälpmedel och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning av de hjälpmedel vi ansvarar för inom förvaltningen. Arbetet kommer att ske i projektform i samverkan med berörda verksamheter inom landstinget och andra intressenter. Vägledning för Tekniska hjälpmedel Landstinget i Uppsala Län år 2010 Hjälpmedelscentralen för personer med funktionsnedsättning av fysisk-, kognitiv-, eller kommunikationsförmåga. 1

2 Innehållsförteckning Hjälpmedelscentralen 3 Lagar förordningar och föreskrifter 3 Hjälpmedelsinstitutet 3 Läkemedelsverket och socialstyrelsen 3 Medicinteknisk produkt 4 Ce-märkning 4 Definition hjälpmedel 4 Grundläggande principer för individuellt utprovade hjälpmedel 5 Hjälpmedel för den dagliga livsföringen 5 Smittat hjälpmedel 6 Sortiment och sortiments hantering 6 Produktanvisningar 7 Hjälpmedelsgrupp 7 Förskrivning av hjälpmedel 7 Definition förskrivare 7 Förskrivningsrätt i Uppsala län 7 Förskrivningsprocessen 8 Ansvar vid förskrivning 8 Bruksanvisning 9 Brukaren ansvar 9 Egenavgift 10 Försäkring av hjälpmedel 10 Dyslexi 10 Skrivhjälpmedel 10 Kommunikations- Samtalshjälpmedel 11 Datorutredning/utprovning 11 Kognitiva svårigheter 11 Antal hjälpmedel som får förskrivas 11 Byte av hjälpmedel 11 Hyra/försäljning av hjälpmedel 12 Dubbelt boende och fritids boende 12 Avvikelsehantering 12 Basutrustning inom Uppsala läns verksamheter 12 Flytt inom Uppsala län 12 Flytt till annat län/land 13 Nedmontering av hjälpmedel 13 Tillfällig utlandsvistelse 13 Över 21 år 13 Hjälpmedel till asylsökande 14 Länkar 15 Bilaga 16 2

3 Hjälpmedelscentralen Landstinget Uppsala län Hjälpmedelscentralen är en enhet inom förvaltningen Habilitering och hjälpmedel. Enheten ska genom att prova ut, anpassa och leverera hjälpmedel underlätta och ge bra vardag för barn och ungdomar (under 21 år) med fysisk funktionsnedsättning, ansvara för kommunikationshjälpmedel och olika talstöd till barn och vuxna med röst-, tal- och språksvårigheter, samt ge stöd i form av specialistkunskap om kognitivt stöd till personer under 21 år. Utprovning och anpassning av hjälpmedel ska ske i nära samarbete och i dialog med habiliterings- och rehabiliteringsenheter. Lagar förordningar och föreskrifter Landstingens och kommunernas skyldighet att tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionshinder fastläggs i hälso och sjukvårdslagen, HSL (1982:763). Krav på medicintekniska produkter som används inom vården och hur dessa produkter ska hanteras fastställs i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, i förordningen och de föreskrifter som Socialstyrelsen och Läkemedelsverket utfärdat inom området. Dessa krav gäller i princip alla de produkter som används som hjälpmedel för personer med funktionshinder. De lagar, förordningar, föreskrifter och vägledande dokument som berör förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionshinder inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden gäller såväl brukaren som personalen som produkten. Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel. Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar provning och upphandling, forskning och utveckling, utredningsverksamhet, utbildning och kompetensutveckling och internationell verksamhet. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen Myndighetsansvaret för produkter inom medicinteknik är delat mellan Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Läkemedelsverket ansvarar för tillsynen av tillverkare och produkter och Socialstyrelsen för tillsynen över den yrkesmässiga användningen. 3

4 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk produkt definieras i lagen (1993:584 )om medicintekniska produkter som en produkt som är avsedda som hjälpmedel för personer med funktionsndsättning. Tillverkarens deklarerade uppfattning har en mycket viktig funktion. Genom att ange syftet begränsar tillverkaren produktens användningsområde och sitt eget ansvar. Lagen syftar till att garantera produktsäkerheten så att de medicintekniska produkterna är säkra, tillförlitliga och lämpade för sitt ändamål när de kommer ut på marknaden och tas i bruk. I Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2003:11 införlivas krav och principer ur EG:s direktiv om medicintekniska produkter med den svenska lagstiftningen. Den utgör grunden för CE-märkning inom produktområdet. CE-märkning En CE-märkt produkt är en produkt där tillverkaren har intygat sitt ansvar för produkten. Att produkten är tillverkad enligt gällande direktiv och standarder samt att den är lämplig till det ändamål den är avsedd för. CE-märkningen är dessutom ett bevis på att tillverkaren är anmäld hos Läkemedelsverket. Definition hjälpmedel Med hjälpmedel avses i denna vägledning de produkter som kräver hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning och utprovning. Det finns ingen formellt fastställd definition i lag eller författning av begreppet hjälpmedel för person med funktionsnedsättning. Lokala bestämmelser finns som reglerar tillhandahållandet av hjälpmedel. Definition av begreppen medicinteknisk produkt och hjälpmedel De flesta personliga hjälpmedel för daglig livsföring och för vård och behandling är medicintekniska produkter. Dessa produkter är särskilt konstruerade för att användas vid funktionsnedsättning. Innan ett hjälpmedel som inte är en medicinteknisk produkt upptas i sortimentsförteckningen eller motsvarande skall en riskanalys upprättas. 4

5 Grundläggande principer för individuellt utprovade hjälpmedel Folkhälsoperspektivet ska beaktas och helhetssyn ska prägla förskrivning av hjälpmedel och de ska provas ut i samråd med brukaren. Följande principer är grundläggande: all förskrivning av hjälpmedel ska utgå från ett medicinskt och individuellt behov hjälpmedel ska kompensera funktionsnedsättning, förbättra, utveckla och/eller vidmakthålla funktion och förmåga hjälpmedel är en integrerad del av re/habilitering och vård/omsorg hjälpmedel ska inte ersätta aktiv re/habiliteringsinsats hjälpmedel är lån och ska återlämnas när behovet upphört Syftet med hjälpmedlet är att: Förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet. Förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga Hjälpmedel ska förskrivas av personal inom hälso- och sjukvården. Hjälpmedel är lån och ska återlämnas när behovet upphört. Det gäller både om brukaren haft hjälpmedlet under lång tid eller ett tillfälligt lån. Brukaren ska meddela att behovet upphört. Förskrivaren ansvarar för uppföljning och återtagande. Hjälpmedel för den dagliga livsföringen De hjälpmedel som tillhandahålls inom område daglig livsföring är de som fordras för att brukaren själv eller med hjälp av någon annan ska kunna: Tillgodose grundläggande personliga behov (klä sig, äta, sköta sin hygien mm) Förflytta sig Kommunicera med omvärlden Fungera i hemmet och i närmiljön Orientera sig i tid och rum Sköta vardagslivets rutiner i hemmet Gå i skolan 5

6 Utanför begreppet personliga hjälpmedel för dagliga livet faller exempelvis: Arbetshjälpmedel (för brukaren på dennes arbetsplats) Arbetstekniska hjälpmedel Förbrukningsartiklar Hjälpmedel för behandling och träning Grundutrustning hos huvudman/vårdgivare, daglig verksamhet, skolor, elevhem, sjukvårdsinrättningar Hjälpmedel för vistelse i fritidshus, för semesterresa och vid tillfällig vistelse på annat ställe än där brukaren är bosatt Hjälpmedel för att utöva sport, hobby och motion Pedagogiska hjälpmedel inom barnomsorg och skola Hjälpmedel som går under lagen om bostadsanpassningsbidrag Hjälpmedel vid yrkesutövning Smittat hjälpmedel Till smittförande gods räknas medicintekniska produkter som används av personer med diarréer, blodsmitta och/eller multiresistenta bakterier. Felaktig hantering av smittad produkt kan innebära risk för spridning av smitta. En smittad produkt ska rengöras från smitta där smittan uppstått. Produkten får ej flyttas till annan plats innan rengöring skett. Se länk Sortiment och sortiments hantering Val av produkt ska i första hand ske ur fastställt sortiment som upprättats enligt fastställda rutiner inom olika hjälpmedelsområden. Sortimentets produktområden är indelade enligt internationell klassificering av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar, ISO 9999:2002. Indelningen grundar sig på hjälpmedlets funktion/syfte för brukaren. Sortimentet tas fram för att täcka de flesta brukares behov, utifrån landstingets åtagande. Sortimentsgrupp bedömer och utvärderar kontinuerligt sortimentet med avseende på medicinsk funktion, tekniska och ekonomiska synpunkter samt hänsyn till miljö och logistik (se sortimentskatalogen på navet). Viss förskrivning av hjälpmedel kan komma att handläggas och beslutas av ett speciellt forum inom förvaltningen - Hjälpmedelsgruppen. 6

7 Produktanvisningar För vissa hjälpmedelsprodukter som kan förskrivas som individuella hjälpmedel finns en produktanvisning. Syftet med anvisningen är att vägleda förskrivaren (se sortimentskatalogen på navet). Hjälpmedelsgrupp Om en enskild brukare har specifika behov som inte kan tillgodoses inom fastställt sortiment, kan produkt utöver produktförteckning och/eller sortiment förskrivas, efter särskild prövning i Hjälpmedelsgruppen inom förvaltningen Habilitering och hjälpmedel. I hjälpmedelsgruppen ingår kostnadsansvarig för hjälpmedelscentralen, verksamhetschef och representanter från Habiliteringen för barn och vuxna. Det finns inga formella möjligheter för brukaren att överklaga ett beslut Gruppen utgör forum för frågor av övergripande karaktär avseende hjälpmedel, handlägger ärenden som gäller förskrivning av kostnadskrävande hjälpmedel, förskrivning av elrullstolar och rullstolar utöver rekommenderat antal per brukare. Förskrivning av hjälpmedel Det är vårdgivarens ansvar att säkerställa att de utsedda förskrivarna har rätt kompetens, att de har de kunskaper som krävs för arbetsuppgiften och att förskrivarkompetensen upprätthålls. Definition förskrivare Förskrivare är en legitimerad personal som efter genomförd förskrivarutbildning enligt förskrivningsprocessen väljer lämplig medicinteknisk produkt tillsammans med namngiven brukare och förskriver denna enligt gällande rutiner. Förskrivaren ska vara godkänd av medicinskt verksamhetsansvarig, utsedd att förskriva hjälpmedel i tjänsten och vara registrerad i vårdgivarens register över förskrivare. Förskrivningsrätt i Uppsala län Genomgången förskrivarutbildning är ett krav inom Landstinget Uppsala län för den legitimerade personalen som förskriver tekniska hjälpmedel. Följande yrkeskategorier erbjuds förskrivarutbildning: Arbetsterapeut Sjukgymnast Logoped 7

8 Förskrivningsprocessen Förskrivare av hjälpmedel ska ha kunskap om förskrivningsprocessen samt vilket ansvar som följer av att förskriva hjälpmedel. Förskrivning av hjälpmedel omfattar följande faser: Bedöma behov av insatser Prova ut, anpassa och välja specifik produkt Vid behov initiera specialanpassning Instruera träna och informera Följa upp och utvärdera funktion och nytta Rådgivning ingår i bedömningar och utprovningar som kräver hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens. Ansvar vid förskrivning Förskrivaren ansvarar för att faserna i processen genomförs. Beroende på ärendets komplexitet kan faserna vara mer eller mindre omfattande. Förskrivaren har ett helhetsansvar för alla faserna men kan samverka med andra befattningshavare, hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker, i processen. Alla befattningshavare som medverkar i förskrivarprocessen har ett eget yrkesansvar för sin insats även om valet av specifik produkt åligger förskrivaren. Förskrivarens ansvar: göra en helhetsbedömning av hjälpmedelsbehovet utifrån brukarens funktionsnedsättning, diagnos och prognos ansvara för att ett hjälpmedel fungerar i den miljö det ska användas, innan en förskrivning görs planera förskrivning av hjälpmedel i samverkan med den enskilde och/eller närstående vid förskrivning utgå från enklast möjliga hjälpmedel ur befintligt sortiment som kan fungera i den aktuella situationen för att uppnå godtagbar funktion utifrån behov och förväntad nytta. vid specialanpassning av hjälpmedel alltid samråda med hjälpmedelskonsulent och tekniker på hjälpmedelscentralen. bedöma eventuella kontraindikationer vid hjälpmedelsanvändningen ta med i sin bedömning att hjälpmedlet ska vara ett komplement till andra hjälpåtgärder och inte ett alternativ till andra insatser. ansvara för att göra uppföljning av tidigare förskrivna hjälpmedel. Vid varje ny förskrivning ombesörja återlämning och avregistrering av hjälpmedel som ej längre används. 8

9 Hjälpmedelskonsulentens och hjälpmedelsteknikerns ansvar Hjälpmedelskonsulenten och hjälpmedelsteknikern ska ha kompetens om själva hjälpmedlet och hur det kan användas utifrån brukarens behov. Utprovningen av hjälpmedlet görs alltid i samverkan med förskrivaren. Hjälpmedelskonsulenten ska vara konsult till arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder och annan personal i förskrivarprocessen. ge information och rådgivning vid utprovning av hjälpmedel ansvara för utbildning av förskrivare inom hjälpmedelsområdet ansvara för utvärdering av sortiment i samråd med förskrivare, brukare och hjälpmedelstekniker. Hjälpmedelskonsulenterna har inte förskrivningsrätt utan arbetar enbart konsultativt. Hjälpmedelsteknikern ansvarar för teknisk service såsom förebyggande och avhjälpande underhåll, rekonditionering och utrangering. Teknikerna ska även medverka vid utprovning och specialanpassning av hjälpmedel samt ansvara för dokumentation vid teknisk service och specialanpassningar. Bruksanvisning I samband med utlämnande av hjälpmedel ansvarar förskrivaren för att brukaren förutom muntliga instruktioner om funktion och skötsel, erhåller en brukanvisning för aktuell produkt. Detta gäller oavsett om produkten är ny- eller återanvänd. Behovet av information om hjälpmedlet beror på dess komplexitet och vem den riktar sig till. Brukarens ansvar Det är hjälpmedelsanvändarens - för barn, målsmans - ansvar att vårda och återlämna hjälpmedlet till Hjälpmedelscentralen så snart behovet upphört. Vid skada på eller stöld av hjälpmedel, ska Hjälpmedelscentralen alltid kontaktas. Brukaren eller dennes målsman ansvar är att: följa de instruktioner och anvisningar som ges av förskrivaren samt hjälpmedlets bruksanvisning ta kontakt med förskrivare vid förändrat behov på egen hand, eller med hjälp av annan person, sköta och förvara hjälpmedlet så att de ej försämras utöver normal förslitning ta kontakt med anvisad enhet när hjälpmedlet inte fungerar som avsett och att rengöra 9

10 hjälpmedlet innan det lämnas för avhjälpande underhåll. inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt avyttra lånat hjälpmedel meddela landstinget om hjälpmedlet skadas, tappas bort, stjäls eller förstörs utöver normal förslitning. ta kontakt med förskrivare vid tillbud/olycka ta kontakt med anvisad enhet om brukaren avser flytta inom/utom länet eller utomlands för att få klarhet i vilka hjälpmedel som kan tas med. Egenavgift För samtals- /kommunikationshjälpmedel får brukaren över 21 år betala en egenavgift. 1:a hjälpmedlet 300 kr 2:a- hjälpmedlet 150 kr osv. Egenavgift taket är 900 kr. Försäkring på hjälpmedel Hjälpmedlen är formellt sett landstingets egendom och gäller hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen barn och ungdom. Lanstinget i Uppsala län har beslutat att enskild person vars hjälpmedel är utlånat av Landstinget inte behöver teckna en egen separat försäkring för hjälpmedlet. Lanstingets försäkring gäller vid brand, vattenskada och stöld vid inbrott. Försäkringen gäller inte vid skada som tillfogats annan person. Brukaren hänvisas att kontakta sin förskrivare. I vissa fall kan brukaren behöva göra en polisanmälan. Se bilaga riktlinjer vid stöld/förlust eller skadegörelse Dyslexi Datorer, programvaror och Daisyspelare för barn/elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är skolans ansvar. Skrivhjälpmedel Inom området fysisk funktionsnedsättning kan anpassning av egen dator eller datorutrustning förskrivas som skrivhjälpmedel för barn och ungdomar under 21 år. Det förutsätts då, att annat enklare hjälpmedel, så som anpassad penna eller liknande, inte kompenserar handikappet. 10

11 Kommunikation-/Samtalshjälpmedel Hjälpmedel av olika slag erbjuds för personer med tal-, språk- och röstskada. Utprovning och förskrivning i samarbete med logopeder och arbetsterapeuter. Verksamheten erbjuder även utbildning till förskrivare, brukare och deras närstående när det gäller kommunikation- /samtalshjälpmedel. Vilka kommunikations-/samtalshjälpmedel finns det? Röstförstärkare, texttelefoner, talande apparater med inspelade fraser eller syntetiskt tal, pektavlor, bildsymboler, fax med mera kan man få genom ordination från logoped eller taltjänst. Utprovning av lämpligt hjälpmedel sker ofta i samarbete med logopeder eller arbetsterapeuter. Hur kan man få kommunikations-/samtalshjälpmedel? Logopeder inom sjukvård och habilitering, skola eller sjukhem är de som oftast förskriver talhjälpmedel. Hänvisning sker vid behov till speciella kunskapsteam för data- och talhjälpmedel. Datorutredning/utprovning. Ansökningsformulär för datorutredning/utprovning finns att få från Hjälpmedelscentralen (HMC). Kontakta alltid ansvarig hjälpmedelskonsulent. Förskrivning av datorutrustning, kostsamma anpassningar eller anpassningar som fodrar speciell utbildning beslutas i hjälpmedelsgruppen på Hjälpmedelscentralen. Kognitiva svårigheter Vi tillhandahåller hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 21 år som har behov av kognitivt stöd. Antal hjälpmedel som får förskrivas Antal hjälpmedel som får förskrivas bedöms individuellt efter brukarens behov, högst två hjälpmedel av samma sort kan förskrivas för att användas under samma tidsperiod. Byte av hjälpmedel Byte av ett fungerande hjälpmedel kan göras om det medicinska eller funktionella behovet förändrats eller om befintligt hjälpmedel är utslitet. Det är förskrivaren som bedömer om hjälpmedlet ska bytas ut. Byte kan även ske om en ny modell eller teknik innebär väsentlig förbättring av funktions- eller aktivitetsförmågan för den enskilde brukaren. Det är förskrivaren i samråd med hjälpmedels- /datatekniker som vid hjälpmedelscentralen som ska göra den bedömningen. 11

12 Hyra/försäljning av hjälpmedel Hjälpmedelscentralen hyr inte ut hjälpmedel till privatpersoner. Undantag: barn- och ungdomar med en funktions nedsättning som har behov av hjälpmedel vid olika slag av kortare semesterresor, kan få korttidshyra hjälpmedel som finns i lager. Det finns möjlighet att kortids hyra (max 3 månader) hjälpmedel till barn- och ungdomsverksamheter (0-20 år) av olika slag. Dubbelt boende och fritids boende Generellt rekommenderas ingen dubbelutrustning, men om synnerliga skäl finns kan dubblett förskrivas. Så kan t ex vara fallet om en person har dubbelt boende och hjälpmedlet inte går att flytta. Beslut fattas alltid av hjälpmedelsgruppen utifrån funktionella och tekniska bedömningar. Fritidshus/-boende utrustas inte. Avvikelsehantering Avvikelsehantering ska finnas inom varje verksamhetsområde. Med en avvikelse avses en icke förväntad händelse i verksamheten som medfört eller skulle ha kunnat medföra risk eller skada för brukaren. I detta sammanhang avses även klagomål från brukare eller förskrivare. Avvikelserapportering ska ske till närmast ansvarig chef. Avvikelserapportering sker via landstingets intranät medcontroll, via blankett hos Hjälpmedelscentralen, Socialstyrelsen eller till Läkemedelsverket. Basutrustning inom Uppsala läns verksamheter Korttidshem, daglig verksamhet, sjukvårdsinrättning m.fl. förväntas, oberoende av huvudmannaskap och driftform, vara inredda och basutrustade så att miljön motsvarar de behov som de som bor eller vistas där har. Basutrustning är t.ex. sängar, personlyftar, hygienstolar men kan också gälla andra produkter som krävs för att ta emot målgruppen. Flytt inom Uppsala län Flytt av tekniska hjälpmedel mellan bostäder bekostas av brukaren. 12

13 Flytt till annat län/annat land Vid flytt till annat län eller till annat land skall brukaren, innan flytt sker, kontakta den förskrivare som förskrivit hjälpmedel, för överenskommelse om hjälpmedlen får tas med. Förskrivare som får kännedom om att brukaren skall flytta till/från länet ska kontakta hjälpmedelskonsulent för vidare handläggning. Som grundprincip gäller att enkla hjälpmedel som behövs för vardagliga aktiviteter samt specialtillverkade och anpassade hjälpmedel får tas med. Nedmontering av hjälpmedel Visst återställande sker av hjälpmedelscentralens tekniker vid nedmontering av stationär lyft och vägghängda skötbord, som borttag av skruvar och enkel igenspackling av hål i vägg/tak, övriga åtgärder ansvarar brukaren för. Tillfällig utlandsvistelse Hjälpmedel som tas med vid utlandsvistelse ska återföras till Landstinget i Uppsala län. Reseförsäkring ska tecknas av brukaren för de hjälpmedel som tas med. Gäller det elektrisk rullstol ska, innan resan, kontakt tas med tekniker på Hjälpmedelscentralen. Om brukaren har behov av ett specifikt hjälpmedel vid en resa (tex. en enklare rullstol än den brukaren har förskriven) så finns möjligheten att hyra detta hjälpmedel under en kortare period, se avsnitt hyra/försäljning s. 12 Brukaren gör skadeanmälan till transportbolaget för hjälpmedel som skadats vid t ex flygresa eller bussresa. Transportskada ersätts ej av landstinget. Över 21 år Den dagen brukaren fyller 21 år övergår hjälpmedelsansvaret till kommunen där brukaren är folkbokförd. Undantag: Kommunikationshjälpmedel, där ansvarar Landstinget i Uppsala län för alla åldrar. Landstinget samverkar med Hjälpmedel Uppsala län, fastlagda rutiner kring överföring finns dokumenterat. 13

14 Hjälpmedel till asylsökande Staten och Landstingsförbundet har i en överenskommelse som gäller fr.o.m. den 1 januari 2002 reglerat hälso- och sjukvården för asylsökande m.fl. Samtliga asylsökande skall vara registrerade vid någon av Migrationsverkets förläggningar. Den asylsökande skall kunna visa upp ett tillfälligt LMA-kort för asylsökande i Sverige alternativt för utlänning i Sverige. LMA står för lagen om mottagande av asylsökande. På kortet finns foto, namn, födelsetid och telefonnummer för kontroll. Saknas LMA-kort bör det kontrolleras hos migrationsverket om personen är asylsökande. Visar det sig att den asylsökande inte omfattas av LMA skall denne bekosta hjälpmedlen själv. Vanligen saknas de fyra sista siffrorna i person numret. LMA-kortet ska visas upp när den asylsökande söker vård. Asylsökande erhåller vård enligt följande: - Asylsökande som fyllt 18 år har rätt till akut sjukvård och vård som inte kan vänta. Detta avgörs av medicinskt ansvarig läkare. - Asylsökande som inte fyllt 18 år har rätt att få samma hälso- och sjukvård samt tandvård som andra barn/ungdom boende i Uppsala län Hjälpmedel kan förskrivas: - till barn under 18 år i samma utsträckning som till svenska barn. För unga mellan 18 och 21 år gäller samma regler som för vuxna. - Hjälpmedel endast vid akut sjukdom, detta avgörs av medicinskt ansvarig läkare. När man har fått uppehållstillstånd förskrivs hjälpmedel enligt samma kriterier som för svenska medborgare.ytterligare information finns på Sveriges kommuner och landsting. 14

15 Länkar: Externa hemsidan aspx Hjälpmedel Uppsala Län för personer 21 år och äldre Tierps kommun Enköpings kommun Knivsta kommun +funktionshindrade/hj%e4lpmedel+&++bostadsanpassning Östhammars kommun Håbo kommun Heby kommun Älvkarleby kommun Handikappinstitutet Försäkringskassan Hjälpmedel Att förhindra smittspridning och hantering av hjälpmedel Sveriges kommuner och landsting 15

16 Bilaga 1 Riktlinjer vid stöld/förlust eller skadegörelse på hjälpmedel Om ett hjälpmedel blir stulet eller skadat ska det alltid anmälas till Hjälpmedelscentralen (HMC). Därefter sker avregistrering från brukaren. Ny förskrivning görs till brukaren om behovet av hjälpmedel kvarstår. Polisanmälan ska göras om hjälpmedel är löpnummer märkt. På polisanmälan ska följande uppges om hjälpmedel: - Vad som har blivit stulet/förlorat (t ex rollator, ramp) - Hjälpmedel löpnummernummer. Kan fås av HMC - Kopia på polisanmälan ska alltid skickas till HMC - HMC ska stå som Målsägande juridisk person. Sändes till: Landstinget Uppsala Län Hjälpmedelscentralen S:t Johannes gatan 28 J Box Uppsala Telefon Om anmälaren är annan än brukaren ska även brukarens namn uppges. Om hjm återfinns ska detta meddelas till HMC som gör avregistrering av ärendet hos polisen. Hjm ska dessutom oftast märkas om, vilket HMC ansvarar för. 16

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Funktionshinder uppstår när miljön inte anpassats för den som har en funktionsnedsättning.

Funktionshinder uppstår när miljön inte anpassats för den som har en funktionsnedsättning. Hjälpmedel Bilaga 1. till KPR120425 Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel är produkter som är avsedda för människor med funktionsnedsättning. Hjälpmedel kan också vara metoder och ny teknik.

Läs mer

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Rutin/gäller för Äldreomsorgen, Funktionshinderverksamheten Borås Stad Namn/ämne ex När brukare inte öppnar dörren 1 Ur Borås Stads Styr- och

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-01 16 Riktlinjerna gäller från 2016-03-14 och som längst max 4 år Dokumentägare: Medicinskt

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet Beslutad av Hjälpmedelsnämnden i Värmland 2005 12 09 (Utgåva 2 rev 2007-12-07) (Utgåva 3 rev 2011-10-14) Dnr LK/111747 1(7) Hjälpmedelnämnden

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR ALLMÄNNA ANVISNINGAR Allmänt Hjälpmedelsguiden ger allmän information om samhällets hjälpmedelsförsörjning och om vilka riktlinjer och regler som gäller för hjälpmedelsverksamheten på Gotland. Hjälpmedelsguiden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Version 11, 2012-01-18 Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Fastställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 13 februari 2012 Gällande från den 1 maj 2012 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13)

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Rev. 2014-05-20 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso- och sjukvård Medicintekniska produkter (MTP) Sjuksköterskor och Medicinskt

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Sida 1 (9) 2016-01-15 Medicintekniska produkter MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (9) Innehåll Allmänt... 3 Medicintekniska

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Förslag till uppdatering av Gotlands kommuns regelverk för hjälpmedel. HS 2004/0097

Förslag till uppdatering av Gotlands kommuns regelverk för hjälpmedel. HS 2004/0097 1(2) 22 februari 2006 HS 2004/0097 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag till uppdatering av Gotlands kommuns regelverk för hjälpmedel. HS 2004/0097 Uppdateringen består av: Förtydligande av riktlinjer kring

Läs mer

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Materialet är framtaget med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Tankar och idéer för dig som är i behov av och använder hjälpmedel Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Läs mer

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Målgrupp: Giltig fr.o.m. 2015-09-01 Utvärderas

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-13 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun

Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun Reviderade och beslutade av: Äldrenämnden och Nämnden för vuxna med funktionshinder 2010-01-28 1 Innehållsförteckning Hjälpmedelsorganisationen i Sverige

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER Riktlinjerna omfattar Ansvarsförhållande, myndighetskrav, arbetssätt och rutiner Planering, anskaffning, användning, underhåll och omdisponering av medicinsktekniska

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Lokala rutiner för personliga hjälpmedel där endast primärvården har kostnadsansvar

Lokala rutiner för personliga hjälpmedel där endast primärvården har kostnadsansvar Lokala rutiner för personliga hjälpmedel där endast primärvården har kostnadsansvar Inledning Hjälpmedelsrådet består av representanter för förskrivargrupperna och skall på uppdrag av primärvårdsledningen

Läs mer

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Nätverkets uppdrag, nätverksträff 16 maj 2013 Vårdprogram och rutiner synpunkter

Läs mer

Först lite om Myndigheten för delaktighet

Först lite om Myndigheten för delaktighet Först lite om Myndigheten för delaktighet Den 1 maj bildas Myndigheten för delaktighet (Mfd) Den bildas av Handisam och de delar av Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara statliga Verksamheter som inte

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL 4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL FÖRSKRIVARE Med förskrivare avses det som tidigare benämndes ordinatör. I dessa riktlinjer är begreppet ordinatör ersatt med begreppet förskrivare. På samma

Läs mer

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen!

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! och kompetensområde nutrition Lite om regler, ansvar och olika roller s uppdrag Specialistkompetens Information och utbildning Försörjning av hjälpmedel Uppdraget

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto: Brittmari Hansson Tekniska hjälpmedel - i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar Kommunrehab, Vård-

Läs mer

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi.

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi. 3.0 1(5) Riktlinje Cyklar Rekommenderad förskrivare Leg arbetsterapeut eller leg sjukgymnast. Vid behov i samverkan med patientens/brukarens läkare, psykolog och/eller hjälpmedelskonsulent. Kriterier Behovet

Läs mer

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter.

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-09-22 85 Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska produkter Handläggare: Ann-Marie Thordeman MAS Vård och omsorgsförvaltningen Kvalitetsansvarig: Område Hälso- och sjukvård 20110603 Dok. Nr 1 Vers.nr. 1 Antal

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-09-28 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL VID FUNKTIONSHINDER...1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2 Tillbehör...2

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

Hjälpmedel Västerbotten

Hjälpmedel Västerbotten Hjälpmedel Västerbotten Vi ger stöd till våra kunder i arbetet att tillgodose personers behov av rätt hjälpmedel Bild från filindeblogg.nu Hjälpmedel Västerbotten En specialist- och serviceenhet för hjälpmedel

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2011 Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Målgrupp: Medarbetare på Vårdoch omsorgskontoret Diarienummer:

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter Innehåll 1. Syfte... 3 2. Upplägg... 3 3. Definitioner... 3 3.1. Medicintekniska produkter... 3 3.2. Medicinteknisk utrustning... 3 3.3. Hjälpmedel... 3 3.4.

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun 2015. Tekniska hjälpmedel i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar kommunrehab inom vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Kommunerna i Örebro län ansvarar för omvårdnadshjälpmedel som behövs för att vårda människor med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Medicinteknisk handbok

Medicinteknisk handbok 2015-02-26 1 (8) Omsorgsavdelningen Ansvarig Pernilla Hedin Upprättad av Gunilla Marcusson Upprättad den 2008-12-10 Reviderad den 2015-02-26 Medicinteknisk handbok Inledning Syftet med Medicinteknisk handbok

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter

Riktlinje för medicintekniska produkter PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Område: Version: Trygg och säker Hälso- och sjukvård och rehabilitering Ansvarig: Medicinskt ansvariga Beslutad av: Medicinskt ansvariga Omfattar enhet/verksamhet:

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Konsumentprodukter som hjälpmedel. En handbok för hälso- och sjukvården

Konsumentprodukter som hjälpmedel. En handbok för hälso- och sjukvården Konsumentprodukter som hjälpmedel En handbok för hälso- och sjukvården Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Ulla-Britt Blomquist och Manólis Nymark Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist Illustrationer:

Läs mer

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Karin Flyckt Samordnare av funktionshindersfrågor Förändrade roller på nationell nivå Hjälpmedelsinstitutet avvecklas statliga åtaganden går till

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd Dokumenttyp Rutin Dokumentägare Christina Norlén, Lena Steffner Starrin Ansvarig verksamhet Division HHR och Smärtcentrum 1 Fastställare Revision Giltig fr.o.m. Antal sidor 7 Giltig t.o.m. Jan Hultbäck

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Lånevillkor till dig som lånar elrullstol eller drivaggregat

Lånevillkor till dig som lånar elrullstol eller drivaggregat Lånevillkor till dig som lånar elrullstol eller drivaggregat Innehåll Lån av hjälpmedel 3 Bruksanvisning och instruktion 3 Du bekostar själv 4 Flytt 4 Användning och skötsel 4 Förvaring 5 Trafik 5 Reparation

Läs mer

INFORMATION när Du får låna elrullstol

INFORMATION när Du får låna elrullstol Hjälpmedelscentrum 2015 Signalistgatan 2 721 31 Västerås INFORMATION när Du får låna elrullstol Förvaring Förvaring ska ske så att inte obehöriga kan få tillgång till hjälpmedlet. Elrullstol ska förvaras

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi i Västerbotten

Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi i Västerbotten FÖRSLAG 2016-08-22 Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 2017-2021 Innehåll sida 1 En gemensam hjälpmedelsstrategi 1 2 Mål 2 3 Individens behov styr och vägleder 2 4 Hjälpmedel i sitt sammanhang

Läs mer

Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning

Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE 140481-A29 1(3) Landstingsfullmäktige Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning Förslag till beslut Landstingsfullmäktige beslutar

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Rutin för journalföring

Rutin för journalföring Rutin för journalföring Skapad av: MAS, MAR Beslutad av: Gäller från: 2010-10-02 Reviderad den: 2011-05-27 Diarienummer: Styrdokument Patientdatalag 2008:355 (SOSFS 2008:14) Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Att leva med neurologisk diagnos

Att leva med neurologisk diagnos Hjälpmedelsstöd Att leva med neurologisk diagnos Neurologiska diagnoser, skador och symtom är ofta livslånga och berör livets alla områden. För en del diagnoser finns bra medicinering och rehabiliteringsmetoder,

Läs mer

Riktlinjer för hjälpmedelshantering

Riktlinjer för hjälpmedelshantering Riktlinjer för hjälpmedelshantering 2013-11-01 Dokumentet reviderat av: Carin Thunman Områdeschef Elisabeth A Holmqvist Områdeschef Utbildnings- och omsorgsnämnden 2013-12-10 633 INLEDNING... 3 SYFTE...

Läs mer

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet:

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet: Regeringsbeslut II:15 2014-12-18 S2014/8959/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen Rålambsvägen 3 106 30 Stockholm Uppdrag inom hjälpmedelsområdet Regeringens beslut Med ändring av tidigare lämnade uppdrag

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer