Interimistisk vägledning för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interimistisk vägledning för 2010-2011"

Transkript

1 Interimistisk vägledning för angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet mellan Habilitering och hjälpmedel och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning av de hjälpmedel vi ansvarar för inom förvaltningen. Arbetet kommer att ske i projektform i samverkan med berörda verksamheter inom landstinget och andra intressenter. Vägledning för Tekniska hjälpmedel Landstinget i Uppsala Län år 2010 Hjälpmedelscentralen för personer med funktionsnedsättning av fysisk-, kognitiv-, eller kommunikationsförmåga. 1

2 Innehållsförteckning Hjälpmedelscentralen 3 Lagar förordningar och föreskrifter 3 Hjälpmedelsinstitutet 3 Läkemedelsverket och socialstyrelsen 3 Medicinteknisk produkt 4 Ce-märkning 4 Definition hjälpmedel 4 Grundläggande principer för individuellt utprovade hjälpmedel 5 Hjälpmedel för den dagliga livsföringen 5 Smittat hjälpmedel 6 Sortiment och sortiments hantering 6 Produktanvisningar 7 Hjälpmedelsgrupp 7 Förskrivning av hjälpmedel 7 Definition förskrivare 7 Förskrivningsrätt i Uppsala län 7 Förskrivningsprocessen 8 Ansvar vid förskrivning 8 Bruksanvisning 9 Brukaren ansvar 9 Egenavgift 10 Försäkring av hjälpmedel 10 Dyslexi 10 Skrivhjälpmedel 10 Kommunikations- Samtalshjälpmedel 11 Datorutredning/utprovning 11 Kognitiva svårigheter 11 Antal hjälpmedel som får förskrivas 11 Byte av hjälpmedel 11 Hyra/försäljning av hjälpmedel 12 Dubbelt boende och fritids boende 12 Avvikelsehantering 12 Basutrustning inom Uppsala läns verksamheter 12 Flytt inom Uppsala län 12 Flytt till annat län/land 13 Nedmontering av hjälpmedel 13 Tillfällig utlandsvistelse 13 Över 21 år 13 Hjälpmedel till asylsökande 14 Länkar 15 Bilaga 16 2

3 Hjälpmedelscentralen Landstinget Uppsala län Hjälpmedelscentralen är en enhet inom förvaltningen Habilitering och hjälpmedel. Enheten ska genom att prova ut, anpassa och leverera hjälpmedel underlätta och ge bra vardag för barn och ungdomar (under 21 år) med fysisk funktionsnedsättning, ansvara för kommunikationshjälpmedel och olika talstöd till barn och vuxna med röst-, tal- och språksvårigheter, samt ge stöd i form av specialistkunskap om kognitivt stöd till personer under 21 år. Utprovning och anpassning av hjälpmedel ska ske i nära samarbete och i dialog med habiliterings- och rehabiliteringsenheter. Lagar förordningar och föreskrifter Landstingens och kommunernas skyldighet att tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionshinder fastläggs i hälso och sjukvårdslagen, HSL (1982:763). Krav på medicintekniska produkter som används inom vården och hur dessa produkter ska hanteras fastställs i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, i förordningen och de föreskrifter som Socialstyrelsen och Läkemedelsverket utfärdat inom området. Dessa krav gäller i princip alla de produkter som används som hjälpmedel för personer med funktionshinder. De lagar, förordningar, föreskrifter och vägledande dokument som berör förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionshinder inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden gäller såväl brukaren som personalen som produkten. Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel. Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar provning och upphandling, forskning och utveckling, utredningsverksamhet, utbildning och kompetensutveckling och internationell verksamhet. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen Myndighetsansvaret för produkter inom medicinteknik är delat mellan Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Läkemedelsverket ansvarar för tillsynen av tillverkare och produkter och Socialstyrelsen för tillsynen över den yrkesmässiga användningen. 3

4 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk produkt definieras i lagen (1993:584 )om medicintekniska produkter som en produkt som är avsedda som hjälpmedel för personer med funktionsndsättning. Tillverkarens deklarerade uppfattning har en mycket viktig funktion. Genom att ange syftet begränsar tillverkaren produktens användningsområde och sitt eget ansvar. Lagen syftar till att garantera produktsäkerheten så att de medicintekniska produkterna är säkra, tillförlitliga och lämpade för sitt ändamål när de kommer ut på marknaden och tas i bruk. I Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2003:11 införlivas krav och principer ur EG:s direktiv om medicintekniska produkter med den svenska lagstiftningen. Den utgör grunden för CE-märkning inom produktområdet. CE-märkning En CE-märkt produkt är en produkt där tillverkaren har intygat sitt ansvar för produkten. Att produkten är tillverkad enligt gällande direktiv och standarder samt att den är lämplig till det ändamål den är avsedd för. CE-märkningen är dessutom ett bevis på att tillverkaren är anmäld hos Läkemedelsverket. Definition hjälpmedel Med hjälpmedel avses i denna vägledning de produkter som kräver hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning och utprovning. Det finns ingen formellt fastställd definition i lag eller författning av begreppet hjälpmedel för person med funktionsnedsättning. Lokala bestämmelser finns som reglerar tillhandahållandet av hjälpmedel. Definition av begreppen medicinteknisk produkt och hjälpmedel De flesta personliga hjälpmedel för daglig livsföring och för vård och behandling är medicintekniska produkter. Dessa produkter är särskilt konstruerade för att användas vid funktionsnedsättning. Innan ett hjälpmedel som inte är en medicinteknisk produkt upptas i sortimentsförteckningen eller motsvarande skall en riskanalys upprättas. 4

5 Grundläggande principer för individuellt utprovade hjälpmedel Folkhälsoperspektivet ska beaktas och helhetssyn ska prägla förskrivning av hjälpmedel och de ska provas ut i samråd med brukaren. Följande principer är grundläggande: all förskrivning av hjälpmedel ska utgå från ett medicinskt och individuellt behov hjälpmedel ska kompensera funktionsnedsättning, förbättra, utveckla och/eller vidmakthålla funktion och förmåga hjälpmedel är en integrerad del av re/habilitering och vård/omsorg hjälpmedel ska inte ersätta aktiv re/habiliteringsinsats hjälpmedel är lån och ska återlämnas när behovet upphört Syftet med hjälpmedlet är att: Förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet. Förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga Hjälpmedel ska förskrivas av personal inom hälso- och sjukvården. Hjälpmedel är lån och ska återlämnas när behovet upphört. Det gäller både om brukaren haft hjälpmedlet under lång tid eller ett tillfälligt lån. Brukaren ska meddela att behovet upphört. Förskrivaren ansvarar för uppföljning och återtagande. Hjälpmedel för den dagliga livsföringen De hjälpmedel som tillhandahålls inom område daglig livsföring är de som fordras för att brukaren själv eller med hjälp av någon annan ska kunna: Tillgodose grundläggande personliga behov (klä sig, äta, sköta sin hygien mm) Förflytta sig Kommunicera med omvärlden Fungera i hemmet och i närmiljön Orientera sig i tid och rum Sköta vardagslivets rutiner i hemmet Gå i skolan 5

6 Utanför begreppet personliga hjälpmedel för dagliga livet faller exempelvis: Arbetshjälpmedel (för brukaren på dennes arbetsplats) Arbetstekniska hjälpmedel Förbrukningsartiklar Hjälpmedel för behandling och träning Grundutrustning hos huvudman/vårdgivare, daglig verksamhet, skolor, elevhem, sjukvårdsinrättningar Hjälpmedel för vistelse i fritidshus, för semesterresa och vid tillfällig vistelse på annat ställe än där brukaren är bosatt Hjälpmedel för att utöva sport, hobby och motion Pedagogiska hjälpmedel inom barnomsorg och skola Hjälpmedel som går under lagen om bostadsanpassningsbidrag Hjälpmedel vid yrkesutövning Smittat hjälpmedel Till smittförande gods räknas medicintekniska produkter som används av personer med diarréer, blodsmitta och/eller multiresistenta bakterier. Felaktig hantering av smittad produkt kan innebära risk för spridning av smitta. En smittad produkt ska rengöras från smitta där smittan uppstått. Produkten får ej flyttas till annan plats innan rengöring skett. Se länk Sortiment och sortiments hantering Val av produkt ska i första hand ske ur fastställt sortiment som upprättats enligt fastställda rutiner inom olika hjälpmedelsområden. Sortimentets produktområden är indelade enligt internationell klassificering av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar, ISO 9999:2002. Indelningen grundar sig på hjälpmedlets funktion/syfte för brukaren. Sortimentet tas fram för att täcka de flesta brukares behov, utifrån landstingets åtagande. Sortimentsgrupp bedömer och utvärderar kontinuerligt sortimentet med avseende på medicinsk funktion, tekniska och ekonomiska synpunkter samt hänsyn till miljö och logistik (se sortimentskatalogen på navet). Viss förskrivning av hjälpmedel kan komma att handläggas och beslutas av ett speciellt forum inom förvaltningen - Hjälpmedelsgruppen. 6

7 Produktanvisningar För vissa hjälpmedelsprodukter som kan förskrivas som individuella hjälpmedel finns en produktanvisning. Syftet med anvisningen är att vägleda förskrivaren (se sortimentskatalogen på navet). Hjälpmedelsgrupp Om en enskild brukare har specifika behov som inte kan tillgodoses inom fastställt sortiment, kan produkt utöver produktförteckning och/eller sortiment förskrivas, efter särskild prövning i Hjälpmedelsgruppen inom förvaltningen Habilitering och hjälpmedel. I hjälpmedelsgruppen ingår kostnadsansvarig för hjälpmedelscentralen, verksamhetschef och representanter från Habiliteringen för barn och vuxna. Det finns inga formella möjligheter för brukaren att överklaga ett beslut Gruppen utgör forum för frågor av övergripande karaktär avseende hjälpmedel, handlägger ärenden som gäller förskrivning av kostnadskrävande hjälpmedel, förskrivning av elrullstolar och rullstolar utöver rekommenderat antal per brukare. Förskrivning av hjälpmedel Det är vårdgivarens ansvar att säkerställa att de utsedda förskrivarna har rätt kompetens, att de har de kunskaper som krävs för arbetsuppgiften och att förskrivarkompetensen upprätthålls. Definition förskrivare Förskrivare är en legitimerad personal som efter genomförd förskrivarutbildning enligt förskrivningsprocessen väljer lämplig medicinteknisk produkt tillsammans med namngiven brukare och förskriver denna enligt gällande rutiner. Förskrivaren ska vara godkänd av medicinskt verksamhetsansvarig, utsedd att förskriva hjälpmedel i tjänsten och vara registrerad i vårdgivarens register över förskrivare. Förskrivningsrätt i Uppsala län Genomgången förskrivarutbildning är ett krav inom Landstinget Uppsala län för den legitimerade personalen som förskriver tekniska hjälpmedel. Följande yrkeskategorier erbjuds förskrivarutbildning: Arbetsterapeut Sjukgymnast Logoped 7

8 Förskrivningsprocessen Förskrivare av hjälpmedel ska ha kunskap om förskrivningsprocessen samt vilket ansvar som följer av att förskriva hjälpmedel. Förskrivning av hjälpmedel omfattar följande faser: Bedöma behov av insatser Prova ut, anpassa och välja specifik produkt Vid behov initiera specialanpassning Instruera träna och informera Följa upp och utvärdera funktion och nytta Rådgivning ingår i bedömningar och utprovningar som kräver hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens. Ansvar vid förskrivning Förskrivaren ansvarar för att faserna i processen genomförs. Beroende på ärendets komplexitet kan faserna vara mer eller mindre omfattande. Förskrivaren har ett helhetsansvar för alla faserna men kan samverka med andra befattningshavare, hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker, i processen. Alla befattningshavare som medverkar i förskrivarprocessen har ett eget yrkesansvar för sin insats även om valet av specifik produkt åligger förskrivaren. Förskrivarens ansvar: göra en helhetsbedömning av hjälpmedelsbehovet utifrån brukarens funktionsnedsättning, diagnos och prognos ansvara för att ett hjälpmedel fungerar i den miljö det ska användas, innan en förskrivning görs planera förskrivning av hjälpmedel i samverkan med den enskilde och/eller närstående vid förskrivning utgå från enklast möjliga hjälpmedel ur befintligt sortiment som kan fungera i den aktuella situationen för att uppnå godtagbar funktion utifrån behov och förväntad nytta. vid specialanpassning av hjälpmedel alltid samråda med hjälpmedelskonsulent och tekniker på hjälpmedelscentralen. bedöma eventuella kontraindikationer vid hjälpmedelsanvändningen ta med i sin bedömning att hjälpmedlet ska vara ett komplement till andra hjälpåtgärder och inte ett alternativ till andra insatser. ansvara för att göra uppföljning av tidigare förskrivna hjälpmedel. Vid varje ny förskrivning ombesörja återlämning och avregistrering av hjälpmedel som ej längre används. 8

9 Hjälpmedelskonsulentens och hjälpmedelsteknikerns ansvar Hjälpmedelskonsulenten och hjälpmedelsteknikern ska ha kompetens om själva hjälpmedlet och hur det kan användas utifrån brukarens behov. Utprovningen av hjälpmedlet görs alltid i samverkan med förskrivaren. Hjälpmedelskonsulenten ska vara konsult till arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder och annan personal i förskrivarprocessen. ge information och rådgivning vid utprovning av hjälpmedel ansvara för utbildning av förskrivare inom hjälpmedelsområdet ansvara för utvärdering av sortiment i samråd med förskrivare, brukare och hjälpmedelstekniker. Hjälpmedelskonsulenterna har inte förskrivningsrätt utan arbetar enbart konsultativt. Hjälpmedelsteknikern ansvarar för teknisk service såsom förebyggande och avhjälpande underhåll, rekonditionering och utrangering. Teknikerna ska även medverka vid utprovning och specialanpassning av hjälpmedel samt ansvara för dokumentation vid teknisk service och specialanpassningar. Bruksanvisning I samband med utlämnande av hjälpmedel ansvarar förskrivaren för att brukaren förutom muntliga instruktioner om funktion och skötsel, erhåller en brukanvisning för aktuell produkt. Detta gäller oavsett om produkten är ny- eller återanvänd. Behovet av information om hjälpmedlet beror på dess komplexitet och vem den riktar sig till. Brukarens ansvar Det är hjälpmedelsanvändarens - för barn, målsmans - ansvar att vårda och återlämna hjälpmedlet till Hjälpmedelscentralen så snart behovet upphört. Vid skada på eller stöld av hjälpmedel, ska Hjälpmedelscentralen alltid kontaktas. Brukaren eller dennes målsman ansvar är att: följa de instruktioner och anvisningar som ges av förskrivaren samt hjälpmedlets bruksanvisning ta kontakt med förskrivare vid förändrat behov på egen hand, eller med hjälp av annan person, sköta och förvara hjälpmedlet så att de ej försämras utöver normal förslitning ta kontakt med anvisad enhet när hjälpmedlet inte fungerar som avsett och att rengöra 9

10 hjälpmedlet innan det lämnas för avhjälpande underhåll. inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt avyttra lånat hjälpmedel meddela landstinget om hjälpmedlet skadas, tappas bort, stjäls eller förstörs utöver normal förslitning. ta kontakt med förskrivare vid tillbud/olycka ta kontakt med anvisad enhet om brukaren avser flytta inom/utom länet eller utomlands för att få klarhet i vilka hjälpmedel som kan tas med. Egenavgift För samtals- /kommunikationshjälpmedel får brukaren över 21 år betala en egenavgift. 1:a hjälpmedlet 300 kr 2:a- hjälpmedlet 150 kr osv. Egenavgift taket är 900 kr. Försäkring på hjälpmedel Hjälpmedlen är formellt sett landstingets egendom och gäller hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen barn och ungdom. Lanstinget i Uppsala län har beslutat att enskild person vars hjälpmedel är utlånat av Landstinget inte behöver teckna en egen separat försäkring för hjälpmedlet. Lanstingets försäkring gäller vid brand, vattenskada och stöld vid inbrott. Försäkringen gäller inte vid skada som tillfogats annan person. Brukaren hänvisas att kontakta sin förskrivare. I vissa fall kan brukaren behöva göra en polisanmälan. Se bilaga riktlinjer vid stöld/förlust eller skadegörelse Dyslexi Datorer, programvaror och Daisyspelare för barn/elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är skolans ansvar. Skrivhjälpmedel Inom området fysisk funktionsnedsättning kan anpassning av egen dator eller datorutrustning förskrivas som skrivhjälpmedel för barn och ungdomar under 21 år. Det förutsätts då, att annat enklare hjälpmedel, så som anpassad penna eller liknande, inte kompenserar handikappet. 10

11 Kommunikation-/Samtalshjälpmedel Hjälpmedel av olika slag erbjuds för personer med tal-, språk- och röstskada. Utprovning och förskrivning i samarbete med logopeder och arbetsterapeuter. Verksamheten erbjuder även utbildning till förskrivare, brukare och deras närstående när det gäller kommunikation- /samtalshjälpmedel. Vilka kommunikations-/samtalshjälpmedel finns det? Röstförstärkare, texttelefoner, talande apparater med inspelade fraser eller syntetiskt tal, pektavlor, bildsymboler, fax med mera kan man få genom ordination från logoped eller taltjänst. Utprovning av lämpligt hjälpmedel sker ofta i samarbete med logopeder eller arbetsterapeuter. Hur kan man få kommunikations-/samtalshjälpmedel? Logopeder inom sjukvård och habilitering, skola eller sjukhem är de som oftast förskriver talhjälpmedel. Hänvisning sker vid behov till speciella kunskapsteam för data- och talhjälpmedel. Datorutredning/utprovning. Ansökningsformulär för datorutredning/utprovning finns att få från Hjälpmedelscentralen (HMC). Kontakta alltid ansvarig hjälpmedelskonsulent. Förskrivning av datorutrustning, kostsamma anpassningar eller anpassningar som fodrar speciell utbildning beslutas i hjälpmedelsgruppen på Hjälpmedelscentralen. Kognitiva svårigheter Vi tillhandahåller hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 21 år som har behov av kognitivt stöd. Antal hjälpmedel som får förskrivas Antal hjälpmedel som får förskrivas bedöms individuellt efter brukarens behov, högst två hjälpmedel av samma sort kan förskrivas för att användas under samma tidsperiod. Byte av hjälpmedel Byte av ett fungerande hjälpmedel kan göras om det medicinska eller funktionella behovet förändrats eller om befintligt hjälpmedel är utslitet. Det är förskrivaren som bedömer om hjälpmedlet ska bytas ut. Byte kan även ske om en ny modell eller teknik innebär väsentlig förbättring av funktions- eller aktivitetsförmågan för den enskilde brukaren. Det är förskrivaren i samråd med hjälpmedels- /datatekniker som vid hjälpmedelscentralen som ska göra den bedömningen. 11

12 Hyra/försäljning av hjälpmedel Hjälpmedelscentralen hyr inte ut hjälpmedel till privatpersoner. Undantag: barn- och ungdomar med en funktions nedsättning som har behov av hjälpmedel vid olika slag av kortare semesterresor, kan få korttidshyra hjälpmedel som finns i lager. Det finns möjlighet att kortids hyra (max 3 månader) hjälpmedel till barn- och ungdomsverksamheter (0-20 år) av olika slag. Dubbelt boende och fritids boende Generellt rekommenderas ingen dubbelutrustning, men om synnerliga skäl finns kan dubblett förskrivas. Så kan t ex vara fallet om en person har dubbelt boende och hjälpmedlet inte går att flytta. Beslut fattas alltid av hjälpmedelsgruppen utifrån funktionella och tekniska bedömningar. Fritidshus/-boende utrustas inte. Avvikelsehantering Avvikelsehantering ska finnas inom varje verksamhetsområde. Med en avvikelse avses en icke förväntad händelse i verksamheten som medfört eller skulle ha kunnat medföra risk eller skada för brukaren. I detta sammanhang avses även klagomål från brukare eller förskrivare. Avvikelserapportering ska ske till närmast ansvarig chef. Avvikelserapportering sker via landstingets intranät medcontroll, via blankett hos Hjälpmedelscentralen, Socialstyrelsen eller till Läkemedelsverket. Basutrustning inom Uppsala läns verksamheter Korttidshem, daglig verksamhet, sjukvårdsinrättning m.fl. förväntas, oberoende av huvudmannaskap och driftform, vara inredda och basutrustade så att miljön motsvarar de behov som de som bor eller vistas där har. Basutrustning är t.ex. sängar, personlyftar, hygienstolar men kan också gälla andra produkter som krävs för att ta emot målgruppen. Flytt inom Uppsala län Flytt av tekniska hjälpmedel mellan bostäder bekostas av brukaren. 12

13 Flytt till annat län/annat land Vid flytt till annat län eller till annat land skall brukaren, innan flytt sker, kontakta den förskrivare som förskrivit hjälpmedel, för överenskommelse om hjälpmedlen får tas med. Förskrivare som får kännedom om att brukaren skall flytta till/från länet ska kontakta hjälpmedelskonsulent för vidare handläggning. Som grundprincip gäller att enkla hjälpmedel som behövs för vardagliga aktiviteter samt specialtillverkade och anpassade hjälpmedel får tas med. Nedmontering av hjälpmedel Visst återställande sker av hjälpmedelscentralens tekniker vid nedmontering av stationär lyft och vägghängda skötbord, som borttag av skruvar och enkel igenspackling av hål i vägg/tak, övriga åtgärder ansvarar brukaren för. Tillfällig utlandsvistelse Hjälpmedel som tas med vid utlandsvistelse ska återföras till Landstinget i Uppsala län. Reseförsäkring ska tecknas av brukaren för de hjälpmedel som tas med. Gäller det elektrisk rullstol ska, innan resan, kontakt tas med tekniker på Hjälpmedelscentralen. Om brukaren har behov av ett specifikt hjälpmedel vid en resa (tex. en enklare rullstol än den brukaren har förskriven) så finns möjligheten att hyra detta hjälpmedel under en kortare period, se avsnitt hyra/försäljning s. 12 Brukaren gör skadeanmälan till transportbolaget för hjälpmedel som skadats vid t ex flygresa eller bussresa. Transportskada ersätts ej av landstinget. Över 21 år Den dagen brukaren fyller 21 år övergår hjälpmedelsansvaret till kommunen där brukaren är folkbokförd. Undantag: Kommunikationshjälpmedel, där ansvarar Landstinget i Uppsala län för alla åldrar. Landstinget samverkar med Hjälpmedel Uppsala län, fastlagda rutiner kring överföring finns dokumenterat. 13

14 Hjälpmedel till asylsökande Staten och Landstingsförbundet har i en överenskommelse som gäller fr.o.m. den 1 januari 2002 reglerat hälso- och sjukvården för asylsökande m.fl. Samtliga asylsökande skall vara registrerade vid någon av Migrationsverkets förläggningar. Den asylsökande skall kunna visa upp ett tillfälligt LMA-kort för asylsökande i Sverige alternativt för utlänning i Sverige. LMA står för lagen om mottagande av asylsökande. På kortet finns foto, namn, födelsetid och telefonnummer för kontroll. Saknas LMA-kort bör det kontrolleras hos migrationsverket om personen är asylsökande. Visar det sig att den asylsökande inte omfattas av LMA skall denne bekosta hjälpmedlen själv. Vanligen saknas de fyra sista siffrorna i person numret. LMA-kortet ska visas upp när den asylsökande söker vård. Asylsökande erhåller vård enligt följande: - Asylsökande som fyllt 18 år har rätt till akut sjukvård och vård som inte kan vänta. Detta avgörs av medicinskt ansvarig läkare. - Asylsökande som inte fyllt 18 år har rätt att få samma hälso- och sjukvård samt tandvård som andra barn/ungdom boende i Uppsala län Hjälpmedel kan förskrivas: - till barn under 18 år i samma utsträckning som till svenska barn. För unga mellan 18 och 21 år gäller samma regler som för vuxna. - Hjälpmedel endast vid akut sjukdom, detta avgörs av medicinskt ansvarig läkare. När man har fått uppehållstillstånd förskrivs hjälpmedel enligt samma kriterier som för svenska medborgare.ytterligare information finns på Sveriges kommuner och landsting. 14

15 Länkar: Externa hemsidan aspx Hjälpmedel Uppsala Län för personer 21 år och äldre Tierps kommun Enköpings kommun Knivsta kommun +funktionshindrade/hj%e4lpmedel+&++bostadsanpassning Östhammars kommun Håbo kommun Heby kommun Älvkarleby kommun Handikappinstitutet Försäkringskassan Hjälpmedel Att förhindra smittspridning och hantering av hjälpmedel Sveriges kommuner och landsting 15

16 Bilaga 1 Riktlinjer vid stöld/förlust eller skadegörelse på hjälpmedel Om ett hjälpmedel blir stulet eller skadat ska det alltid anmälas till Hjälpmedelscentralen (HMC). Därefter sker avregistrering från brukaren. Ny förskrivning görs till brukaren om behovet av hjälpmedel kvarstår. Polisanmälan ska göras om hjälpmedel är löpnummer märkt. På polisanmälan ska följande uppges om hjälpmedel: - Vad som har blivit stulet/förlorat (t ex rollator, ramp) - Hjälpmedel löpnummernummer. Kan fås av HMC - Kopia på polisanmälan ska alltid skickas till HMC - HMC ska stå som Målsägande juridisk person. Sändes till: Landstinget Uppsala Län Hjälpmedelscentralen S:t Johannes gatan 28 J Box Uppsala Telefon Om anmälaren är annan än brukaren ska även brukarens namn uppges. Om hjm återfinns ska detta meddelas till HMC som gör avregistrering av ärendet hos polisen. Hjm ska dessutom oftast märkas om, vilket HMC ansvarar för. 16

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun

Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun Reviderade och beslutade av: Äldrenämnden och Nämnden för vuxna med funktionshinder 2010-01-28 1 Innehållsförteckning Hjälpmedelsorganisationen i Sverige

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL VID FUNKTIONSHINDER...1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2 Tillbehör...2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL 4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL FÖRSKRIVARE Med förskrivare avses det som tidigare benämndes ordinatör. I dessa riktlinjer är begreppet ordinatör ersatt med begreppet förskrivare. På samma

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Kommunerna i Örebro län ansvarar för omvårdnadshjälpmedel som behövs för att vårda människor med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Konsumentprodukter som hjälpmedel. En handbok för hälso- och sjukvården

Konsumentprodukter som hjälpmedel. En handbok för hälso- och sjukvården Konsumentprodukter som hjälpmedel En handbok för hälso- och sjukvården Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Ulla-Britt Blomquist och Manólis Nymark Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist Illustrationer:

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto: Brittmari Hansson Tekniska hjälpmedel - i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar Kommunrehab, Vård-

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

Riktlinjer för hjälpmedelshantering

Riktlinjer för hjälpmedelshantering Riktlinjer för hjälpmedelshantering 2013-11-01 Dokumentet reviderat av: Carin Thunman Områdeschef Elisabeth A Holmqvist Områdeschef Utbildnings- och omsorgsnämnden 2013-12-10 633 INLEDNING... 3 SYFTE...

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Vid Ädelreformen 1992 överfördes ansvaret för långvarig vård och service av medicinsk karaktär i hemmet från landstinget till

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun 2015. Tekniska hjälpmedel i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar kommunrehab inom vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd Dokumenttyp Rutin Dokumentägare Christina Norlén, Lena Steffner Starrin Ansvarig verksamhet Division HHR och Smärtcentrum 1 Fastställare Revision Giltig fr.o.m. Antal sidor 7 Giltig t.o.m. Jan Hultbäck

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 1 Allmän del

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 1 Allmän del Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015 Bok 1 Allmän del 1 VÄLKOMMEN TILL HJÄLPMEDELS- HANDBOKEN BOK 1 ALLMÄN DEL Det finns en gemensam hjälpmedelspolicy för Landstinget Västmanland och länets kommuner

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hemsjukvårdsreformen From 2014-01-20 gäller denna hjälpmedelsguide fortsatt för brukare i ordinärt boende (gäller även vissa hjälpmedel till brukare

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2013 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2013 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2013 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) SFS 1982:763 två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL LÅNTAGARE Låntagare INFORMATION OM ELRULLSTOLEN Modell av elrullstol Artikelnummer Registreringsnummer Serienummer Anskaffningsår Anskaffningsvärde

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör landstingets

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014 Bok 1 Allmän del Januari 2014 Välkommen till Hjälpmedelshandboken. Bok 1 Allmän del Det finns en gemensam hjälpmedelspolicy för Landstinget Västmanland och länets

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Verksamhetschefer och MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Allmänna riktlinjer. Innehållsförteckning. Allmänna riktlinjer

Allmänna riktlinjer. Innehållsförteckning. Allmänna riktlinjer Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2012-juni Innehållsförteckning Ansvarsfördelning Vem har rätt till hjälpmedel Vem har rätt att förskriva hjälpmedel Vad gäller vid förskrivning av hjälpmedel

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor. Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor. Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne September 2005 Innehållsförteckning Policy för hjälpmedel till

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Q-RA Äldrenämnden Uppföljning hemsjukvård

Läs mer

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset Ingång 4, målpunkt K Tfn: 035-14 61 13 Fax: 035-14 61 01 Texttelefon: 035-13 13 99 Broschyren finns inläst på band Produktion & layout: Närsjukvårdens

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING

HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING Hjälpmedelsprogram Innehållsförteckning HJÄLPMEDELSPROGRAM Inledning 2 Lagstiftning 2 Syfte 2 Mål 2 Målgrupp 2 Uppföljning 2 Arbetsgrupp 2 Styrinstrument 3 HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING 3 Samverkan 3 Gemensam

Läs mer

Lånevillkor för dig som lånar rullstol

Lånevillkor för dig som lånar rullstol Lånevillkor för dig som lånar rullstol Innehåll Lån av hjälpmedel 3 Bruksanvisning och instruktion 4 Reparation 4 Du bekostar själv 4 Flytt 4 Ersättningsskyldighet 5 Återlämning 5 Regelbunden rengöring

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 2006-11-14 Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Inledning 1 Grundläggande utgångspunkter Detta avtal reglerar ansvar och samverkan

Läs mer

Innehållsförteckning. Regelverk Allmänna anvisningar

Innehållsförteckning. Regelverk Allmänna anvisningar Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 1 ORGANISATION... 2 Förvaltning... 2 Basenhet... 3 HJÄLPMEDELSNÄMND... 6 Nämndens sammansättning... 6 Överenskommelsen... 6 Befogenheter för Hjälpmedelsnämnden... 6 BEREDNINGSGRUPP...

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Manualen har utarbetats inom Habilitering och hjälpmedel, Landstinget i Uppsala

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer