Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna"

Transkript

1 Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna (Detta dokument finns på Internet: /Folktandvård/ Aktuellt) Allmänt Ekonomi Undersökningen omfattar cirka slumpvis utvalda personer från Dalarnas vuxenbefolkning (30-85 år). Vid ett beräknat bortfall på drygt 30 % innebär det att varje tandläkare i genomsnitt ansvarar för undersökning av cirka 9 patienter. De personer som slumpats ut får, efter att en enkät fyllts i, en kostnadsfri tandundersökning. Kliniken ersätts med 760:- per undersökning (pris baserat på nuvarande referenspris åtgärd 101 basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare + extra arvode motsvarande upp till 760:-). I detta arvode ingår undersökning, en fyra stående bitewing-röntgen (beroende på tandantal) samt ifyllande av undersökningsformulär. Patientenkäten Patientenkäten som omfattar 74 frågor sänds ut tillsammans med ett svarskuvert till samtliga personer som slumpats fram. Med ledning av studiedeltagarens uppgift angående ordinarie behandlare kan undersökningsformulär och samtycke sedan sändas ut. Patientsamtycke Vid undersökningstillfället ska patienten skriva under ett samtycke till att delta i studien, allt enligt personuppgiftslagen (PUL). Samtycke sänds ut samtidigt med undersökningsformulär och återsänds sedan underskrivet till Manhem. Insändning av data Undersökningsformuläret fylls i och signeras av tandläkare (eftersom flera variabler ligger utanför tandhygienistens kompetensområde). Ifyllt undersökningsformulär och underskrivet samtycke sänds in till Tandvården Manhem i utsänt svarskuvert. Röntgenundersökning Röntgenundersökning ska omfatta distala tandytan på trean samt mesialoch distalytan på tänder posteriort om denna. Bilderna ska visa friprojicerade approximalrum och benkant. Därför är det stående bitewing-bilder som krävs. Finns nytagna röntgenbilder som uppfyller ovanstående kriterier (max sex månader gamla) används dessa i stället för att ta nya bilder (analoga bilder som tillfälligt lån). Se även mer detaljerade anvisningar i röntgenanvisning (se nedan). Överföring digital röntgen (papperskopior av bilder godtas inte): Om du har tillgång till C-takt Link: Bilderna skickas med C-takt Link. Under Deltagare klickar du på sök och markerar EpiWux 2013 som deltagare i ärendet. Bilderna kan sedan skickas. Om du inte har tillgång till C-takt Link: Tillsammans med undersökningsformulär kommer en CD-skiva att skickas ut för att användas till att bränna ned aktuella röntgenbilder, en skiva per studiedeltagare. CD-skivan skickas in tillsammans med övriga handlingar i det bifogade svarskuvertet. Märk CD-skivan med patientens namn och personnummer. 1

2 Bildinskick från användare av analog röntgen Sänd in bilder som tillfälligt lån till Manhem i svartkuvertet med övriga handlingar. Finns möjlighet till dubbelfilm kan dubbletterna användas. Skriv på kartan lån eller behålles. Registrering karies, parod För att få enhetlighet i diagnostik och bedömning hos alla undersökare finns anvisning för detta (se kariesanvisning och parodanvisning nedan). Ekonomirutiner För varje undersökt patient skrivs en faktura enligt exempel nedan. Observera! Mycket viktigt är att fakturan ställs på Landstinget Dalarna och inte på patienten. Fakturor ställda till patienter godtas inte av ekonomisystemet och ni får inte ut er ersättning. Fakturan sänds i det bifogade svarskuvertet tillsammans med undersökningsformulär, patientmedgivande och eventuella analoga röntgenbilder till Manhem. Utbetalning sker efter att komplett undersökningsmaterial inkommit. Nyligen undersökt patient Om en person som ingår i studien helt nyligen varit på undersökning, kan det av förståeliga skäl vara svårt att motivera till ett nytt besök. Här är ett par alternativ till lösning av problemet: Om fullständig undersökning nyligen genomförts, som svarar mot kraven i undersökningsformuläret, kan dessa uppgifter föras över till detta. Förutsätter dock att röntgenbilder finns. Patienten kallas i slutet av undersökningsperioden det vill säga i augusti Även om det för vissa kliniker kan vara svårt att med rådande kösituation prioritera undersökning av EpiWux-patienter, är förhoppningen att detta kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Om detta inte är möjligt kan resurser ställas till förfogande från COR, Tandvården Manhem. Har du frågor angående undersökningen kontakta någon av nedanstående personer: Birgitta Nordström Kristina Edman Leg tandläkare Leg tandhygienist, doktorand Folktandvårdens kansli Centrum Oral Rehabilitering, ,

3 Exempel på en faktura avseende patienter som ingår i EpiWux Tandläkare Gatuadress Post nummer och ort Tel Mail Faktura Fakturadatum Fakturanr Förfallodatum ev patientnummer Landstinget Dalarna kst Box ÖSTERSUND Datum Patient Arvode XX-XX Namn ÅÅÅÅ-MM-DD, EpiWux :- Summa: 760:- Org.nr: xxxxxx-xxxx Innehar F-skattesedel Plusgiro: xxxxxxxxxx Bankgiro: xxxxxxxxxx 3

4 Röntgenanvisning Röntgenundersökningen syftar både till att diagnostisera karies och att kunna följa benkanten och ställa rätt parodontal diagnos. För detta krävs en - fyra stående bitewing-bilder (beroende på tandantal). Vissa kriterier behöver uppfyllas innan bilderna klarar ovan syfte. Samtliga befintliga molarer och premolarer ska finnas med på bilderna. Ideala bilderna visar distala ytan på hörntanden till och med distala ytan av sista molaren. Friprojicera approximalrummen i mesta möjliga mån. Benkanten ska synas. OM kriterierna ovan uppfylls kan tidigare bilder, tagna inom sex månader, användas. Nedan ses exempel på ideala bilder. Här kommer några tips om vad man kan tänka på vid exponeringen av digital röntgenbild för att bilderna skall bli bra: För in sensorn liggande i munnen och vrid sedan upp den i stående läge. Placera sensorn så centralt mot medellinjen i munhålan som möjligt med sladden uppåt. Eftersom digitalröntgen är mycket exponeringskänsligt så använd olika exponeringstider beroende på om det är i premolar eller molarpartiet som bilden skall tas. Minska ett steg vid tagning i premolarområdet. Får tänderna utseendet av äppelskruttar har bilden övermättats. Sänk då exponeringstiden med ett steg och ta om bilden. I vissa fall kan det vara svårt att få med 3:an distalt. Då kan lilla sensorn (barnsensorn) användas. I några få fall är patienten så trång att det är omöjligt att få plats med vuxensensorn. Här kan barnsensorn användas. Ökat bildantal krävs då för att täcka in samtliga tänder. Vid funderingar över bildtagning kan Eva Helin på Oral Röntgendiagnostik kontaktas: telefon Anvisning klinisk undersökning, diagnoser/bedömningar samt undersökningsformulär För att få enhetlighet i alla bedömningar finns nedan detaljerade anvisningar. Allmänt Den kliniska undersökningen ska i första hand utföras av tandläkare alternativt i team tandläkare/ tandhygienist eftersom vissa delar inte ingår i tandhygienistens kompetensområde. Tandläkare signerar och ansvarar för hela undersökningen. Undersökningen omfattas av de variabler som finns på undersökningsformuläret samt röntgenundersökning med stående bitewing-bilder. Samtliga tänder inklusive visdomständer ska registreras. Som tand räknas även kronförsedd tand samt rot som bedöms möjlig att utnyttja för kronersättning. Saknade tänder markeras genom ett vertikalt streck genom respektive tandruta. Partiellt erupterad tand räknas och registreras som tand. Totalt retinerad tand räknas inte som tand. 4

5 Avtagbar protetik ÖK/UK Här anges avtagbar protetik, hel- eller delprotes i respektive käke. Om avsaknad av 12 tänder vad är huvudorsaken? Räkna in visdomständer i detta mått. Bettfysiologiskt anamnes Uppgifterna baseras på anamnestiska fynd. Gäller även helt tandlösa. Om inga bettfysiologiska symtom finns. Skriv Frisk i marginalen direkt till vänster om svarsrutorna. Munslemhinneförändringar Markera med ett kryss där förändringen kan ses. Kariesstatus ÖK/UK Föregående tandvård Tandyta och material registreras i enlighet med försäkringskassans anvisning. Ange yta, typ av restauration samt material. Att enbart hänvisa till röntgenstatus godtas inte. Käkbensförankrat implantat anges med Kbf i den tandposition som bäst svarar mot implantatets placering. Kariesstatus Kronkaries: D 1 = kariesskada med varierande utbredning i emaljen, men som inte når fram till emaljdentingränsen D 2 = kariesskada som når fram till eller genombryter emalj-dentin-gränsen, men utan tydlig utbredning i dentinet D 3 = kariesskada med tydlig utbredning i dentinet. Sekundärkaries markeras med ring. Rotkaries Aktiv rotkaries: ljusgula, mjuka till läderartade lesioner ska registreras Kronisk, inaktiv rotkaries d.v.s. hårda, svarta utläkta lesioner skall inte registreras i EpiWux. Om rotkariesskadan även omfattar del av angränsande emalj, anges detta enbart som rotkaries. Parodontalstatus ÖK/UK Parodregistrering ska göras på såväl tänder som implantat. Ficksondering runt tänder och implantat Fickdjupsmätning utförs på två mätpunkter mesialt och distalt. Palatinalt ifrån i överkäken och lingualt ifrån i underkäken. Endast sonderingsfickor 6mm registreras (ange antal mm). Blödning, Bleeding on Probing (BoP) runt tänder eller implantat efter genomförd fickmätning registreras i avsedd ruta med plus (+). Blödning registreras oavsett om fördjupad tandköttsficka finns eller inte. 5

6 Mobilitet Tandmobilitet registreras genom att man utsätter tanden för tryck med ett lämpligt instrument (t ex spegelskaftet). Använda inte fingrarna, eftersom eftergivligheten i fingrarnas vävnader kan maskera omfattningen av tandmobiliteten. Grad 1: Horisontell tandmobilitet 1 mm Grad 2: Horisontell tandmobilitet > 1 mm Grad 3: Tanden är rörlig vertikalt Furkationer Använd furkationssond alternativt fickmätningssond. Grad 1: Initial furkationsinvolvering Furkaturens mynning kan sonderas. Horisontell förlust av stödjevävnad är mindre än 1/3 av furkaturens utsträckning. Ingen eller obetydlig bennedbrytning kan ses på röntgen. Grad 2: Partiell furkationsinvolvering Furkaturen kan sonderas utan att sonden når helt igenom furkaturen. Horisontell förlust av stödjevävnad är mer än 1/3 av furkaturens utsträckning. Det är ofta möjligt att se bennedbrytning på röntgen. Grad 3: Total furkationsinvolvering Sonden kan passera igenom furkaturen. Tydlig bennedbrytningen ses på röntgenbilden. Sjukdomsprogression ange ev sjukdomsprogression sedan förra undersökningen (om det är möjligt) Riskbedömning ange om det finns förhöjd risk för karies, parodontit eller förhöjd teknisk risk. Med teknisk risk avses risk för fyllningar/kronor/broar orsakad av annat än karies, tex bruxism, försvagade tänder (pga stora tidigare fyllningar, rotfyllda tänder, stiftförsedda kronor, sprickor), nötta proteser mm 6

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vuxentandvård stöd för dig som besöker tandvården Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer ISBN 978-91-86885-60-1 Artikelnr 2011-11-6 Illustration sid. 12 Jan-Olof Berg Foton Omslagsbild,

Läs mer

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram RIKTLINJE 1 (9) SYFTE Tandvårdsprogrammet är ett basprogram för alla barn och ungdomar. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är det viktigt att utföra den behandling som gör mest nytta. Daglig användning

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 1 (31) Lathund Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 2 (31) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa ansökning... 7 3 Hantering av utkast... 17 4 Se mina ansökningar...

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Det statliga tandvårdsstödet en lägesrapport 2012 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson Hansen 010-116 90 38 anna.arwidsson.hansen@forsakringskassan.se

Läs mer

Papperslös, men inte tandlös

Papperslös, men inte tandlös Papperslös, men inte tandlös - En studie om behov av och tillgång till tandvård för papperslösa i Göteborgsområdet Sofie Jansson, Petra Koch, Jennie Overmeer, Daniel Andersson Handledare: Catharina Hägglin

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Innehåll 1. Mål och strategier 2. Omhändertagande- och ansvarsnivå 3. Riskbedömning, vårdnivå 4. Inskolning till tandvård 5. Tandhälsovårdsprogram

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Kommunal om tandvårdsfrågan

Kommunal om tandvårdsfrågan 1 Kommunal om tandvårdsfrågan En rapport av Yeshiwork Wondmeneh www.kommunal.se 2 KOMMUNAL OM TANDVÅRDSFRÅGAN Innehåll Inledning 3 Den avskaffade tandvårdsförsäkringen 6 Vilken framtid har tandvården?

Läs mer

Munhälsa för sköra äldre

Munhälsa för sköra äldre LiÖ-2014-1127 Munhälsa för sköra äldre Behovsanalys 2014 Munhälsa för sköra äldre - Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 2 Oktober 2014 Redaktör och kontaktperson för rapporten: Elisabeth

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor foto björn fröberg 3 Tema Tänder Varannan sörmlänning är

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Handbok Treserva. Innehållsförteckning (ctrl-klicka för att följa länk) Reviderad 120605

Handbok Treserva. Innehållsförteckning (ctrl-klicka för att följa länk) Reviderad 120605 1 Handbok Treserva Reviderad 120605 Innehållsförteckning (ctrl-klicka för att följa länk) Ny aktualisering... 3 Skicka aktualisering till annan handläggare... 4 Aktualisering av el-/hyresskuld... 4 Koppla

Läs mer

8. Utredning av rätten till sjukpenning

8. Utredning av rätten till sjukpenning 8. Utredning av rätten till sjukpenning I det här kapitlet beskrivs hur Försäkringskassan ska utreda rätten till sjukpenning enligt 3 kap. 7 AFL i ett ärende, både innan första beslutet fattas och löpande

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Social Insurance Report Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 1 2014-04-28 Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer