Individnämndens protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individnämndens protokoll 2015-09-30"

Transkript

1 Datum: Onsdagen den 30 september 2015 Tid: Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 9 oktober Paragrafer: Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Ingela Flodin Peter Spjuth (V) Paulina Svenungsson (C) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag. Organ Individnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningsförvaltningen Underskrift: Ingela Flodin 1

2 Beslutande Peter Spjuth (V) ordförande Minna Salow (S) Göran Sühl (S) Britt-Marie Palmcrantz (FP) Paulina Svenungsson (C) vice ordförande Anna-Lee Alenmalm (M) Susanne Onsdal (MP) Övriga närvarande Ersättare Fredrik Färjhage Enström (C) Agnes Svensson (M) Tjänstemän Ingela Flodin, nämndsekreterare Sven Bergelind, socialchef Karl Willborg, projektledare 60-67, Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef AMA Lotte Mossudd, verksamhetschef IFO Annette Alexandersson, enhetschef Pernilla Sundemar, enhetschef Anna Österlund, enhetschef Lena Glavander, förvaltningsekonom Insynsplats Per Anders Gustafsson (SD) 2

3 Innehåll Godkännande av dagordning... 4 Tertialrapport 2 för individnämnden... 5 Förslag på avgifter för tjänster utförda av AMA:s Servicetjänst Förslag på taxor och avgifter för 2016 inom Individ- och familjeomsorgen... 9 Rapport om ensamkommande barn Studier på arbetstid för socialsekreterare Maria Svanberg Ansökan om föreningsbidrag 2016 från Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) i Göteborg Information om flyktingkrisen Verksamhetsplan Information Anmälan om inkomna skrivelser Anmälan av delegeringsbeslut

4 Godkännande av dagordning Tillkommande ärenden Verksamhetsplan 2016 (Dnr 2015/IN232) Information om flyktingfrågan (Dnr 2015/IN233) Beslut Föredragningslistan godkänns. 4

5 61 Tertialrapport 2 för individnämnden Dnr 2015/IN110 Sammanfattning Individnämndens resultat för perioden visar ett underskott om -2.5 mkr med ett förväntat årsresultat om - 4,0 mkr. Den förväntade nettokostnaden ligger dock 1,8 mkr lägre än föregående år. Särskilt noteras att kostnaden för insatser till barn och vuxna beräknas minska med 6,4 mkr och försörjningsstödet med 0,7 mkr. Däremot har personalkostnader, arbetsmarknadsåtgärder samt köpta platser inom socialpsykiatrin tillsammans ökat med 5,3 mkr. Det är främst insatser till barn och unga och personer med missbruksproblem som svarar för underskottet. Antalet köpta vårddygn är dock 815 färre jämfört med motsvarande period föregående år. De barn som är fortsatt placerade eller som placerats under året har haft mer omfattande och kvalificerade behov än vad som kunnat tillgodoses inom öppna vårdformer. För att minska individnämndens underskott föreslår förvaltningen följande åtgärder: Åtgärd Öka intäkterna genom försäljning av platser för ensamkommande barn till andra kommuner Öka intäkterna genom dubbelbeläggning av 2 rum. Rekrytera egna familjehem. Arbetet har kunnat inledas genom att särskild tjänst är tillsatt Utveckla familjepedagogernas roll till att arbeta mer behandlingsinriktat och med utökad handledning av chef och socialsekreterare Utbilda vuxenstödshandläggarna i återfallsprevention för att utveckla behandlingsformer i egen regi Förväntad effekt 2 platser vid Etaget beräknas ge 450 tkr. Åtgärden beräknas ge 400 tkr i ökade intäkter Åtgärden beräknas ge minskade kostnader med 100 tkr under innevarande år och avsevärt mer under nästkommande år. Åtgärden beräknas minska behovet av placering och minskade kostnader under innevarande år ca 200 tkr Åtgärden beräknas minska behovet av extern placering och därigenom minskade kostnader för innevarande år med 100 tkr och avsevärt mer under nästkommande år 5

6 Utveckla boendestödets roll i missbruksarbetet genom utökad handledning Åtgärden beräknas minska behovet av institutionsplacering Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningsekonom och förvaltningschef daterad den 21 september Tertialrapport 2 för individnämnden. Yrkande Peter Spjuth (V): Första rutan under Åtgärd ändras från Öka intäkterna genom försäljning av platser för ensamkommande barn till andra kommuner till: Öka intäkterna genom ökning av antal platser för ensamkommande barn. Beslutsgång Ordföranden finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag. Beslut 1. Individnämnden godkänner tertialrapport Förvaltningen får i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder för att få en budget i balans. 3. Första rutan under Åtgärd ändras från Öka intäkterna genom försäljning av platser för ensamkommande barn till andra kommuner till: Öka intäkterna genom ökning av antal platser för ensamkommande barn. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Ekonomichef Peter Jimmefors 6

7 62 Förslag på avgifter för tjänster utförda av AMA:s Servicetjänst 2016 Dnr 2015/IN222 Sammanfattning Tjänsterna utförda av AMA:s Servicetjänst har inte ändrats på flera år, däremot har kostnader som t ex löner och reparationer stigit. Dagens avgifter är enligt följande inklusive moms: Framkörning (utomhustjänster) Timavgift per person (utomhustjänster) Framkörning (inomhustjänster) Timavgift (inomhustjänster) Skräp (t ex ris) till återvinningscentralen / per gång Avgifter endast skräp Framkörning Avgift återvinningscentralen / per gång Skräphanteringsavgift 30kr 80kr 0kr 0kr 50kr 30kr 50kr 30kr Beslutsunderlag Individnämndens arbetsutskott 165/2015. Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 4 september Beslut Avgifter inkl moms från och med 1 januari 2016: Framkörning (utomhustjänster och fönsterputs) Timavgift per person (utomhustjänster/fönsterputs) Framkörning (inomhustjänster utom fönsterputs) Timavgift (inomhustjänster utom fönsterputs) Skräp (t ex ris) till återvinningscentralen / per gång Avgifter endast skräp Framkörning Avgift återvinningscentralen / per gång Timavgift skräphantering 40kr 95kr 0kr 0kr 60kr 40kr 60kr 95kr 7

8 Beslutet expedieras till Verksamhetschef/Rektor AMA Kommunstyrelsen 8

9 63 Förslag på taxor och avgifter för 2016 inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2015/IN176 Sammanfattning Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken har för år 2016 beräknats till kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2016 är 200 kronor lägre än 2015 Socialförvaltningen har gjort en översyn av taxor och avgifter inför 2016 och föreslår ändring av de taxor och avgifter som inte följer prisbasbeloppet, samt nya avgifter. Vid behandling på hem för vård eller boende (HVB) på grund av missbruk av vuxen person Avgift 80 kronor per dygn. Individnämnden medges jämka avgiften efter individuell prövning Vid vård på HVB eller i familjehem, barn Avgiften är inkomstbaserad och får maximalt inte överstiga vad som motsvarar vad en förälders ersättningsskyldighet skulle vara om den var skyldig att betala underhållsstöd. Individnämnden medges jämka avgiften efter individuell prövning Familjerådgivning 100 kronor för de fem första besöken, därefter är besöken kostnadsfria för den enskilde Stöd- och omvårdnadsboende Ingen förändring utöver vad prisbasbeloppsändringen medför. Familjehem för vuxna Avgiften beräknas på samma sätt som vid stöd- och omvårdnadsboende. Individnämnden medges jämka avgiften efter individuell prövning Korttidsboende För boende från och med dygn två är avgiften 100 kronor per dygn. Individnämnden medges jämka avgiften efter individuell prövning. 9

10 Dödsboförvaltning och anordnande av begravning Ingen förändring utöver vad prisbasbeloppsändringen medför. Tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt serveringstillstånd Avgifterna avser prövningsavgift vid ansökan om serveringstillstånd enligt 8 kap. 10 Alkohollag (2010:1622), tillsynsavgifter enligt 8 kap 10 Alkohollag (2010:1622) samt tillsynsavgift enligt 19 b Tobakslag (1993:581). Avgifterna är befriade från moms. a. Ansökningsavgift serveringstillstånd Typ av ansökan Nyansökning/Ägarskifte stadigvarande serveringstillstånd, cateringverksamhet, provsmakning, kryddning av snaps Utvidgat tillstånd (för sökande som redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen) ändrad serveringsyta, cateringverksamhet, provsmakning, kryddning av snaps, gemensam serveringsyta, minibar och roomservice eller ändrat alkoholutbud Avgift 6800 kr 3700 kr Utökade serveringstider 2500 kr Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, festival, 6200 kr provsmakning vid mässor och liknande - Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap grundavgift - per extra tillfälle 800 kr 200 kr Ändring av personkrets i bolag - samma juridiska person har 2500 kr kvar tillståndet (nytt beslut behövs ej fattas av nämnden) Vid ändring av bolagsform för juridisk person med samma 4200 kr person som tidigare (nytt beslut måste fattas av nämnden) Kunskapsprov, avgift per provtillfälle 700 kr b. Tillsynsavgifter Tillsynsavgifter för restauranger med serveringstillstånd Typ av restaurang/alkoholomsättning Fast avgift Rörlig avgift Alkoholomsättning under 500 tkr 3700 kr 2500 kr Alkoholomsättning över 500 tkr 3700 kr 3100 kr Endast lunchrestaurang 3700 kr 0 kr Tillstånd endast till slutna sällskap 3700 kr 0 kr 10

11 Tillsynsavgifter öl klass ll och tobak Typ av försäljning Öl klass II Tobak Öl klass II + Tobak Avgift 1450 kr 1400 kr 2100 kr Beslutsunderlag Individnämndens arbetsutskott 168/2015. Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 27 augusti Förslag :Sammanställning av ersättningar och avgifter från enskilda och näringsidkare gällande Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde 2016 Beslut Individnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxor och avgifter inom Individ- och familjeomsorgen 2016 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 27 augusti Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 11

12 64 Rapport om ensamkommande barn Dnr 2015/IN223 Sammanfattning Utifrån den uppskattning av antalet ensamkommande barn som ska beredas plats i skola och i bostäder i kommunen föreslås behovet av bostäder tillställas kommunstyrelsen. Omfattningen av de resurser som behövs (lärare, klassrumsytor, gode män, boenden, lägenheter m.m.) har fram tills kommunstyrelsen tecknande kontrakt med Migrationsverket med start 2014 varit av relativt låg omfattning och i stort kunnat lösas inom ordinarie resurser. Resursbehovet har sedan ökat kraftigt huvudsakligen på grund av 1) att antalet barn som kommer till Sverige ökat kraftigt, 2) att kommunerna blev skyldiga att ta emot ensamkommande och 3) ett privat HVB etablerat sig i kommunen och ytterligare ett är i etableringsfas. De ensamkommande som placeras i privata HVB-hem i kommunen är oftast mest en skolfråga eftersom placerande kommun har socialtjänstansvaret. Fram tills 2011 kom det till riket ett successivt men svagt ökande antal ensamkommande var det 388 barn och började ökningen accelerera från då 3578 barn till För 2015 prognosticerade Migrationsverket i april att 8000 ensamkommande skulle komma att anvisas till kommunerna. I augusti 2015 gör Migrationsverket ett antagande om att barn kommer att anvisas. Det är mindre sannolikt att antalet ensamkommande barn skulle minska i antal under 2016 och För 2014 angav Migrationsverket att kommunen skulle tillhandahålla 8 platser för ensamkommande. Handläggningstiden av deras asylansökan beräknades till 4 månader varför man kunde göra antagandet att barn skulle komma till kommunen. Handläggningstiderna på Migrationsverket blev dock avsevärt längre varför Migrationsverket endast klarade av att anvisa sammanlagt 9 barn under Inklusive tidigare mottagande av ensamkommande fanns 12 ensamkommande flyktingbarn som kommunen hade socialtjänstansvaret för För 2015 angav Migrationsverket att kommunen skulle tillhandahålla 12 platser för ensamkommande. Handläggningstiden av deras asylansökan beräknades till 6 månader varför man kunde göra antagandet att barn skulle komma till kommunen. Fram till har det kommit 13 nya ensamkommande och sammantaget fanns 26 ensamkommande flyktingbarn som kommunen hade socialtjänstansvaret för. Med undantag av 11 ensamkommande barn som kommunen har placerade i andra kommuner tillkommer för skolans ansvarsområde de minst 12 ensamkommande som andra kommuner har placerat i kommunen. Med tillkomsten av ytterligare ett privat HVB stiger siffran från 12 till 20. Utöver dessa 20 tillkommer de ensamkommande som andra kommuner placerat i familjehem i kommunen. 12

13 Inför 2016 kan följande planeringsantagande göras. Migrationsverket kan komma att kräva att kommunen tillhandahåller 20 platser, att handläggningstiden är 9 månader. Det skulle innebära en sammanlagd anvisning av ensamkommande barn till kommunen av 25 under Tillsammans med de ensamkommande som socialtjänsten redan har ansvaret för skulle det bli 51 ensamkommande barn För skolans del tillkommer ett antal barn som överflyttas till socialtjänstens boende (Etaget) från platser i andra kommuner där de för närvarande är placerade, samt de ensamkommande som andra kommuner har placerade på HVB och familjehem i kommunen. Konsekvensen för den ensamkommande om kommunen inte kan fullfölja skyldigheterna enligt socialtjänstlagen är att den ensamkommande får en långvarig sängplats i en överbelastad ankomstkommun, till exempel Mölndal. Konsekvensen för kommunen om den inte kan fullfölja skyldigheterna enligt socialtjänstlagen och skollagen kommer sannolikt vara att tillsynsmyndigheterna riktar vitesföreläggande gentemot kommunen. Vad som är känt från annan kommun är att det, enbart vad gäller socialtjänstens del, handlar om 500 tkr per ensamkommande. Socialtjänsten har under flera år påtalat behovet av samordning och långsiktig planering för att lösa bostadsfrågan. Nuvarande boende (Etaget) är sannolikt fullbelagt under hösten Behovet som påtalats är tillgång till lägenheter för utslussning när den ensamkommande klarar mer självständigt boende än vad en institution kan göra. Ytterligare ett boende typ Etaget kommer dessutom att behövas. För kommunens olika förvaltningar tar det tid att få till alla de kommunala beslut som behövs allt från detaljplaneändringar till rekrytering av personal. Med god framförhållning kan risken för ovan nämnda konsekvenser minskas. Beslutsunderlag Individnämndens arbetsutskott 169/2015. Tjänsteskrivelse från projektledare daterad den 4 september Beslut 1. Individnämnden hemställer att kommunstyrelsen vidtar lämpliga åtgärder för att lösa behovet av boende för ensamkommande. 2. Enhetschef Annette Alexandersson får i uppdrag att rekrytera ytterligare en socialsekreterare med inriktning mot ensamkommande flyktingbarn. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 13

14 65 Studier på arbetstid för socialsekreterare Maria Svanberg Dnr 2015/IN221 Sammanfattning Maria Svanberg är sedan början av maj 2015 anställd som socialsekreterare på gruppen Vuxenstöd. Maria har gått socionomprogrammet men har 5 poäng kvar för att kunna ta ut examen. Maria har nu antagits till och den 31 augusti påbörjat Masterprogrammet i Missbruks- och beroendevetenskap. Hon har ansökt om att få del av utbildningen på betald arbetstid. Under terminerna är föreläsningarna i snitt tre timmar per vecka. Utbildningen är direkt kopplad till det arbete Maria har och bedöms komma att tillföra både Maria och hela Vuxenstödsgruppen kunskap och utveckling. Beslutsunderlag Individnämndens arbetsutskott 167/2015. Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 3 september Utbildningsplan för asterprogram i missbruks- och beroendevetenskap med inriktning mot psykologi respektive socialt arbete. Beslut Maria Svanberg får gå Masterprogrammet i Missbruks- och beroendevetenskap tre timmar per vecka på betald arbetstid under höstterminen Ledigheten tas upp för beslut på nytt varje termin. Beslutet expedieras till Maria Svanberg Enhetschef Personakt på personalavdelningen 14

15 66 Ansökan om föreningsbidrag 2016 från Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) i Göteborg Dnr 2015/IN206 Sammanfattning Föreningen har ansökt om kronor för Några medel för stöd till ideella organisationer finns inte i nämndens budget. Beslutsunderlag Individnämndens arbetsutskott 160/2015. Tjänsteskrivelse från verksamhetschefdaterad den 20 augusti Ansökan från FMN. Yrkanden Peter Spjuth (V):Enligt förvaltningens förslag. Paulina Svenungsson (C): Individnämnden beviljar FMN 5000 kr i bidrag för Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag. Votering begärs. Beslutsgång Individnämnden godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för Peter Spjuths (V) förslag Nej-röst för Paulina Svenungsson (C) förslag Omröstningsresultat Med.4 ja-röster för Peter Spjuths (V) förslag och 3 nej-röster för Paulina Svenungssons (C)förslag beslutar individnämnden bifalla Peter Spjuths (V) förslag. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Peter Spjuth (V) X Paulina Svenungsson (C) X Minna Salow (S) X 15

16 Göran Sühl (S) Britt-Marie Palmcrantz (FP) X X Annalee Alenmalm (M) Susanne Onsdal (MP) X X Tilläggsyrkande Peter Spjuth (V):FMNs ansökan om föreningsbidrag skickas till kultur- och fritidsnämnden för behandling. Beslutsgång Ordföranden finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag. Beslut 1. FMN:s ansökan om bidrag med kronor avseende 2016 avslås 2. FMNs ansökan om föreningsbidrag skickas till kultur- och fritidsnämnden för behandling. Beslutet expedieras till Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) i Göteborg Kultur- och fritidsnämnden 16

17 67 Information om flyktingfrågan Dnr 2015/IN233 Sammanfattning Länsstyrelsen och andra aktörer har bett kommunerna om hjälp att placera alla flyktingar som nu kommer till Sverige. Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft ärendet på sitt sammanträde den 23 september och anser att Lilla Edets kommun ska hjälpa till så mycket som möjligt. Kommunledningsförvaltningen har under de senaste veckorna samverkat med olika myndigheter. Kommunchefens ledningsgrupp har fungerat som styrgrupp i detta arbete och kommer att göra så under den tid det bedöms finnas behov av detta. Kommunledningen har uppvaktat Leifab för att få fram fler bostäder. Kommunen har under året startat ett boende för ensamkommande barn, Etaget. Uppstarten av boendet Etaget har gått bra, allt fungerar som det ska. Kommunen har också ett löpande avtal angående att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd. Kommunens avsikt är att förstärka mottagandet. Insatser pågår för att - Etablera ett nytt boende för ensamkommande barn, - Öka antalet tillgängliga lägenheter så att kommunen kan uppfylla sitt avtal om mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd samt också öka mottagandet. - Inventera lokaler för akuta behov - Informera kommuninvånare samt involvera olika ideella organisationer Kommunstyrelsen föreslås besluta följande från kommunstyrelsens arbetsutskott: - Lilla Edets kommun ska ta sitt ansvar för den ökade flyktingströmmen i regionen - Ansvaret för kommungemensam samordning av flyktingmottagande läggs under kommunstyrelsen. Det ordinarie verksamhetsansvaret ligger dock kvar på respektive nämnder. - Statliga ersättningar för flyktingmottagandet går till kommunstyrelsen för fördelning till berörda ansvarsområden. - Kommunstyrelsen informeras kontinuerligt om flyktingsituationen genom en stående punkt på kommunstyrelsens sammanträde Beslutsunderlag Individnämndens arbetsutskott 175/

18 Beslut Individnämnden noterar informationen. 18

19 68 Verksamhetsplan 2016 Dnr 2015/IN232 Sammanfattning Arbetsutskottet diskuterar verksamhetsplan Ärendet skickas vidare till individnämnden för diskussion inför beslut av verksamhetsplan 2016 den 28 oktober. Beslutsunderlag Individnämndens arbetsutskott 174/2014 KF 63/2015 Mål- och Resursplan 2016 samt flerårsplan Mål- och Resursplan 2016 samt flerårsplan Individnämndens verksamhetsplan Beslut Individnämnden noterar diskussionen. 19

20 69 Information Sammanfattning Socialchef Sven Bergelind informerar om att kommunrevisionen besöker nämnden nästa sammanträde. Verksamhetschef Lotte Mossudd informerar om Edet-festivalen i slutet av augusti. Beslut Informationen antecknas till protokollet. 20

21 70 Anmälan om inkomna skrivelser Sammanfattning Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 1 Rapport från Edet-festivalen. 2 Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den 14 augusti Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den 14 augusti Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den 18 augusti Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den 19 augusti Beslut från kammarrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den 26 augusti Dom från förvaltningsrätten gällande omedelbart omhändertagande enligt LVM daterad den 1 september

22 8 Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den 4 september Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den 15 september KF 63 Mål- och resursplan 2016 samt flerårsplan Beslut Informationen antecknas till protokollet. 22

23 71 Anmälan av delegeringsbeslut Sammanfattning Individnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av individnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till individnämnden. Redovisningen innebär inte att individnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Individnämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut /IN167 Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten (Edetfestivalen). 2 Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL daterat den 14 augusti Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL daterat den 12 augusti Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL daterat den 12 augusti Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL daterat den 12 augusti Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL daterat den 20 augusti

24 7 Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL daterat den 21 augusti Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL daterat den 20 augusti Ordförandebeslut enligt SoL 4 1 daterat den 18 augusti Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL daterat den 26 augusti Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL daterat den 1 september Ordförandebeslut jml LVU 11 daterat den 12 augusti Ordförandebeslut placeringsbeslut enligt 11 LVU daterat den 25 augusti Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL daterat den 10 september Ordförandebeslut jml LVU 6 11 daterat den 11 september

25 16 Ordförandebeslut enligt 9 LVU angående upphörande av omedelbart omhändertagande daterat den 14 september Ordförandebeslut jml SoL 4 kap 1 daterat den 11 november Protokoll från individnämndens arbetsutskott 27 augusti 2015, Protokoll från individnämndens arbetsutskott 11 september 2015, Delegeringsbeslut faderskap daterade Delegeringsbeslut individ- och familjeomsorgen daterade Beslut Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut. 25

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-01-28

Individnämndens protokoll 2015-01-28 Datum: Onsdagen den 28januari 2015 Tid: 17.00 18.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 5-12 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-09-30

Individnämndens protokoll 2014-09-30 Datum: Tisdagen den 30 september 2014 Tid: 17.00 19.15 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 3 oktober Paragrafer: 43-53 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 14 december 2016 Tid: 17.00 20.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 16 december Paragrafer: 78-86 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 28 oktober Tid: 17.00 20.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 oktober Paragrafer: 72-81 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 3 februari Tid: 17.00 20.05 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 5 februari Paragrafer: 1-8 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-01-28

Individnämndens protokoll 2014-01-28 Datum: Tisdagen den 28 januari 2014 Tid: 17.00 18.40 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 4 februari Paragrafer: 1-8 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 oktober kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Tisdagen den 28 oktober kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Individnämnden Tid: Tisdagen den 28 oktober kl. 17.00 Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 10 december 2013 Tid: 17.50 19.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 13 december Paragrafer: 108-119 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C)

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

9. Ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption Sekretess! Handlingar delas ut på sammanträdet.

9. Ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption Sekretess! Handlingar delas ut på sammanträdet. Kallelse Individnämnden Tid: Onsdagen den 28 oktober kl. 17.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 maj 2014 Tid: 15.30 17.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 2 juni 2014 Paragrafer: 59-65 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-04-09

Individnämndens protokoll 2013-04-09 Datum: Tisdagen den 9 april 2013 Tid: 16.00 19.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: 18 april 2013, klockan 8.00 Paragrafer: 15-32 Utses att justera: Paulina Svenungsson Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 2 november 2016 Tid: 17.00 18.25 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 4 november Paragrafer: 67-77 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (M) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 1 februari 2017 Tid: 17.00 20.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 3 februari Paragrafer: 1-11 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 13.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl. 18.30-19.40 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-09-29

Omsorgsnämndens protokoll 2014-09-29 Datum: Måndagen den 29 september 2014 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 2 oktober 2014 Paragrafer: 75-82 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 1 februari Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 4 februari Paragrafer: 4-15 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23 Datum: Torsdagen den 23 april 2015 Tid: 16.00-19.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 25-31 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 1 oktober 2015 Tid: 16.00 21.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 5 oktober Paragrafer: 60-73 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

5. Förslag på avgifter för tjänster utförda av AMA:s Servicetjänst 2017 Dnr 2016/IN231

5. Förslag på avgifter för tjänster utförda av AMA:s Servicetjänst 2017 Dnr 2016/IN231 Kallelse Individnämnden Tid: Onsdagen den 2 november 2016 kl. 17.00 Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafe r: Beslutande: Övriga deltagare: Justerande: Justering: 2015-01-26 14.00-15.30 Rådhuset, sammanträdesrum

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.20 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.20 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/7 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.20 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (L), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00 OBS tiden! Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, fredagen den 29 januari 2016, klockan 11.00 11.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 23 augusti 2017 Tid: 18.00 19.00 Plats: Torp 171, Trollhättan Justeringsdag: Fredagen den 25 augusti Paragrafer: 50-63 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (M) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Datum. Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl David Schanzer-Larsen, förvaltningschef. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl David Schanzer-Larsen, förvaltningschef. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Lönnbron, Ramnäs Hotell & Konferens, Ramnäs kl. 13.00 13.40 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 9 mars Tid: 17.00 20.00 Plats: Justeringsdag: Paragrafer: 9-22 Utses att justera: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Tisdagen den 15 mars Paulina Svenungsson (C) 9-11, Anna-Lee Alenmalm

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.20 16.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Johanna

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, 2010-12-06 kl. 19.35-20.15 Beslutande Persson, Reino (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordförande Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-06-01, kl. 08:30-12:20 Ajournering: 10:25-10-35, 11:15-11-25 Sammanträdesdatum s. 1 (25) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt

Läs mer

Tid: Onsdagen den 30 september kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 30 september kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Individnämnden Tid: Onsdagen den 30 september kl. 17.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(24) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-06-02 - Kommunhuset klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare Patric

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.05-15.35 Ajournering: kl. 14.55 15.05 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha

Läs mer

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 2011-11-16 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 ande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30-16.25 Ajournering: kl. 14.40-14.50 Beslutande Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07 Datum: Måndagen den 7 mars Tid: 15.30 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 mars Paragrafer: 14-25 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-25 259 KS 348/17 Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2009-10-22 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2009-10-22 1 Vård- och omsorgsnämnden 2009-10-22 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-10-22 kl 08.00-11.45 Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson (C) Torbjörn Kock

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson.

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, måndagen den 28 september 2015, klockan 13.00 13.35 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (29) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30 12.10 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15. Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Trosa kommunhus, sammanträdesrummet. Kl. 17:00-17:35. Katja Watts (M) Miriam Tinglöf (KD) Britt Larsson Gårdebäck (S) Stig Karlsson (V)

Trosa kommunhus, sammanträdesrummet. Kl. 17:00-17:35. Katja Watts (M) Miriam Tinglöf (KD) Britt Larsson Gårdebäck (S) Stig Karlsson (V) Humanistiska nämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-10 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet. Kl. 17:00-17:35

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer