E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal, främst beroende på effektivitetsvinster från ökade volymer. Även om orderingången varit vikande de senaste månaderna så växte de mindre, icke-pressmeddelade affärerna under 2014 med 73 procent, vilket indikerar en stabilare verksamhet. Huvudägaren Lage Jonason har stärkt sitt grepp om bolaget, vilket även det minskar risken och därmed höjer vår Redeye Rating vad gäller ägarbild till 7 poäng (tidigare 6). Den högre ratingen sänker vårt avkastningskrav till 11,8 procent (12,6) och ger ett högre motiverat värde på 18 SEK (17). Vi ser flera kurskatalysatorer i affärer från TCAPS och moderniseringsprogrammen. Om dessa dröjer finns dock en fallhöjd på 50 procent till bear case på 8 SEK, vilken är ungefär samma som potentialen till bull case på 24 SEK. Redeye Rating (0 10 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: OMXS 30 First North Premier 650 MSEK Information Technology Lars Højgård Hansen Lars Röckert feb 25-maj 23-aug 21-nov 19-feb Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 8,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 2,5 poäng 5,0 poäng Nyckeltal E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt 98% 136% 24% 27% 15% EBITDA EBITDA-marginal Neg 20% 23% 27% 29% EBIT EBIT-marginal Neg 17% 21% 25% 27% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg 22% 19% 24% 26% Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,37 0,90 1,11 VPA -0,26 1,05 1,12 1,80 2,22 P/E Neg 12,2 13,8 8,5 6,9 EV/S 3,3 2,7 2,4 1,7 1,4 EV/EBITDA Neg 13,5 10,5 6,4 4,8 Fakta Aktiekurs (SEK) 15,4 Antal aktier (milj) 42,2 Börsvärde (MSEK) 650 Nettoskuld (MSEK) -5 Free float (%) 30 % Dagl oms. ( 000) 27 Analytiker: Viktor Westman Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Skalbarheten yttrar sig i en 27- procentig rörelsemarginal Här skulle vi kunna inleda med att skriva någonting om att bolaget fortsätter på helt rätt väg, men vi tycker att bilden nedan, över försäljningen och rörelseresultatet på rullande 12 månader, säger det mesta. Intäkter och EBIT uppvisar en vacker hockey stick på rullande 12 månader Försäljning och EBIT på rullande 12 månader (MSEK) Försäljning EBIT -50 Källa: Redeye Research, 27 procentig EBITmarginal på grund av stärkt bruttomarginal Intäkterna på 63,8 MSEK, motsvarande en tillväxt på 157 procent från förra året, stod sig något bättre än väntade 58,4 MSEK. Leveranshastigheten kan skilja sig något över kvartalen. EBIT-resultatet på 17,1 MSEK innebar en rörelsemarginal på hela 27 procent, betydligt högre än vår prognos på 19 procent. Eftersom de fasta kostnaderna på 13,7 MSEK var i linje med förväntan så är det helt och hållet bruttomarginalen som ligger bakom utfallet. Bruttomarginalen kom in på 50,3 procent, vilket är strax över 7 procentenheter högre än snittet under de tre föregående kvartalen. anger att bruttomarginalens utfall beror på en lyckosam mix av flera faktorer, däribland andelen direktförsäljning, produktmix och valuta. Den främsta bidragande orsaken till den stärkta bruttomarginalen är dock att de högre försäljningsvolymerna leder till bättre kostnadseffektivitet. Förväntat vs. utfall (SEKm) Q4'13 Q4'14E Utfall Diff Försäljning 24,8 58,4 63,8 9% EBITDA -3,8 12,1 18,3 6,3 EBIT -4,5 10,9 17,1 6,2 PTP -5,9 9,6 16,2 6,6 VPA, SEK -0,07 0,23 0,35 0,13 Försäljningstillväxt 38% 136% 157% Bruttomarginal 37% 43% 50% EBIT marginal -18% 19% 27% Källa: Redeye Research 3

4 Orderingången viker ned men växer underliggande Lägre tempo i orderingången under det senaste halvåret Den totala orderingången för 2014 (inklusive icke-pressmeddelade ordrar) uppgick vid årets slut till 224 MSEK. har under det fjärde kvartalet mottagit fyra beställningar om totalt 29,1 MSEK samt en order efter periodens slut på 14,6 MSEK. Med tanke på att det bara är fem veckor kvar av första kvartalet så har således orderingången tappat takten under det senaste halvåret, vilket även syns i grafen nedan. Orderingång & orderbok R12M (MSEK) Orderbok Orderingång 0 Källa: Redeye Research, men underliggande syns en kraftig tillväxt inom mindre uppföljningsbeställningar anger att orderingången kommer att vara oregelbunden och volatil. Om trenden de senaste månaderna fortsätter kan det pressa intäkter och aktiekurs. Höjer man dock blicken och ser till orderingången för mindre affärer (företrädesvis tilläggsbeställningar av extra öronproppar, kablar etc.) så ser rörelsen mer stabil ut än någonsin innan. Vad som inte syns i grafen ovan är nämligen att den underliggande orderingången som inte offentliggörs mellan kvartalsrapporterna har ökat från 2013 med 73 procent till 39, 5 MSEK, med tonvikt på H2. Vi ser detta som väldigt starkt då denna nivå täckte tre fjärdedelar av de fasta kostnaderna. Den underliggande orderingången utgör även ett bevis på att håller på att bli ett företag med stabilare intäkter och intjäning. Många bäckar små av uppföljningsbeställningar har även i pressreleaser offentliggjort beställningar av det mindre slaget. Under det fjärde kvartalet meddelade bolaget först uppföljningsbeställningar från två stycken Nato-länder och därefter ytterligare tre uppföljningsbeställningar. Båda dessa omgångar uppgår till 5,3 MSEK vardera. Även Australien, som har sålt till i 14 år, gjorde en uppföljningsbeställning på 4,3 MSEK. Intressant är att denna kom nästan exakt ett år efter en annan, lika stor uppföljningsbeställning från Australien. Emellan dessa två beställningar skedde även ytterligare en order på 1,8 MSEK för ungefär ett år sedan. Det verkar alltså som att Australien har ökat takten i sina beställningar, vilket enligt skulle kunna bero på att nu har ett bredare produkterbjudande. Vi räknar med att se 4

5 en liknande effekt för de övriga länderna. offentliggör som sagt i vanliga fall inte sin underliggande orderingång med de mindre uppföljningsbeställningarna. Detta gäller förutsatt att dessa inte råkar trilla in samtidigt eller uppgår till åtminstone ett par miljoner kronor. Det är, som vi skrev ovan, ett styrketecken att denna typ av orderingång ökar. TCAPS ser ut att ha inlett en ny runda beställningar Både TCAPS och TEA har höga förväntningar på samarbetet med Stora möjligheter i USA även utanför TCAPS TCAPS inväntar nya pengar har tidigare angett att TCAPS-programmets olika enheter inväntat pengarna från höstens nyss antagna statsbudget, vilket vi nu börjar se vissa resultat från. Efter periodens slut har årets första order från TCAPSprogrammet (Tactical Communication and Protection Systems) inkommit. Ordern uppgår till 14,6 MSEK, vilket var det lägsta orderbeloppet för TCAPS hittills, trots en starkare dollar. Brigaderna varierar dock en del i storlek, vilket därmed även orderbeloppen antas göra i fortsättningen. USA:s armé har nu sedan den första beställningen i slutet av 2013 gjort totalt sex beställningar, med ett sammanlagt ordervärde om 157,7 MSEK. 1 Anledningen till att TCAPS tagit fart på allvar är, i korthet, att miljardkostnaderna för hörselskadade soldater nu uppmärksammas till fullo, vilket vi tidigare skrivit om (se appendix för ett utförligare resonemang kring detta). Invisos amerikanska partner TEA Headsets har uttalat sig om försäljningsnivåerna till TCAPS och sagt att dessa successivt ska öka under kommande år, vilket dock tillbakavisar som spekulationer. kan och får, som tidigare, inte kommentera utrullningstakten till TCAPS och vi har inte hittat någon annan information. Vi räknar därför fortfarande med TCAPS-programmets egen meddelade målsättning om 4 brigader per år (80-90 MSEK enligt våra beräkningar). Vi ställer detta mot bakgrund av assisterande produktionschefen inom TCAPS, Mia Bruners, uttalande om att produkterna ska ut i soldaternas händer så fort som möjligt. Ny kund inom amerikanska militären Den mest intressanta ordern under hösten är den order som uppgick till 14,2 MSEK och kom från en ny militärkund i USA. Beloppet vittnar om den stora potentialen i USA även utanför TCAPS. Det finns till exempel uppskattningsvis runt amerikanska marinkårssoldater som inte är en del av US Army (och därmed heller inte TCAPS). Vi antar att vissa specialstyrkor inom marinkåren använder s produkter. De flesta inom marinkåren använder i dag dock en slags öronpropp med viss situational awareness, men helt utan kommunikationsmöjligheter. 1 Början till det stora genombrottet skedde under fjärde kvartalet 2013 då en första order på 40 MSEK erhölls från den amerikanska arméns TCAPS-program (Tactical Communication and Protection Systems). Under årets första kvartal erhölls den första uppföljningsordern på 20 MSEK. Ytterligare en uppföljningsorder på 20 MSEK inkom under det andra kvartalet och i juli erhölls en tredje uppföljningsorder på hela 41,6 MSEK. 5

6 Vi bedömer att det vore ett naturligt steg om även dessa gick över till s headsets. Orderns ringa storlek antyder dock att det inte är fråga om en utrullning till Marinkåren. Vi bedömer att denna order rör sig om specialstyrkor inom US Army som inte upphandlar via TCAPS. Kassaflöde på 34 MSEK för 2014 efter liten rörelsekapitalökning Listning på Small Cap i höst Investerings- och rörelsekapitalsnål verksamhet ger starka kassaflöden Kassaflödet från den löpande verksamheten under Q4 blev 13,0 MSEK efter att rörelsekapitalbehovet ökat med 5,6 MSEK. Det totala kassaflödet, efter rörelsekapitalförändringar på -3,9 MSEK uppgick till 34,3 MSEK. Investeringarna uppgick till 1,1 MSEK under perioden och 5,3 MSEK för helåret. ser inga större behov av rörelsekapital eller investeringar framöver, vilket även antyds i dessa siffror. Att bolaget klarat av att rulla ut en stor del av TCAPS-beställningarna på 157,7 MSEK utan ökat rörelsekapitalbehov talar för att verksamheten även framgent lär vara väldigt kapitalsnål. Kassan växte under 2014 till 28,4 MSEK, från 9,1 MSEK förra året. Ingen utdelning föreslogs, vilket enligt oss både var väntat och rimligt. Att bolaget slutligen gör slag i saken och listar sig på Small Cap i höst var inte heller något som överraskade. Vi ser framför oss en positiv likvidititetseffekt på s aktie i och med att fonder efter denna tidpunkt får börja handla i aktien. 6

7 Prognoser och detaljerade estimat Vi räknar med utrullning till 4-5 brigader under flera år framöver, nya avtal med främst NATOländer, samt växande ersättningsbeställningar Försäljning Våra prognoser bygger, som tidigare, på att får orders från 4-5 brigader inom TCAPS 2 per år under många år framöver, samtidigt som bolaget successivt tar fler och fler NATO-länder och vinner de flesta av de många upphandlingsprogrammen (även bland icke-nato-länder). Vi väntar oss därtill även att bolaget kommer ha en växande, återkommande, underliggande orderingång från tilläggs- och ersättningsordrar från specialstyrkor i takt med att bolaget levererar fler och fler orders. Detta är något vi redan nu sett under 2014 i form av en tillväxt på 73 procent bland mindre, icke-pressmeddelade affärer. Försäljningsestimat (SEKm) 2015E 2016E TCAPS NATO och övriga moderniseringsprogram Underliggande (specialstyrkor, ersättnings och tilläggsbeställningar etc.) Totalt Källa: Redeye Reserach, Orderingången släpar något Vi noterar att orderingången på 14 MSEK hittills i år ligger något efter sett till vad som krävs för att nå upp till 250 MSEK i försäljning, men orderboken på 72 MSEK känns betryggande. Vi bedömer att det bör trilla in en del beställningar i Q2 i takt med att fler TCAPS-enheter får sina pengar från den amerikanska statsbudgeten. Estimatändringar Vi har gjort marginella ändringar i våra estimat hänförligt till den oväntat starka bruttomarginalen (se tabellen på nästa sida). 2 Sedan hösten 2013 har erhållit ordrar från TCAPS på sammanlagt över 143 MSEK. Den amerikanska armén har beställt omkring 2000 enheter per brigad, till priset av 2000 dollar per styck,. Brigaderna består av man. Vi tror att det är rimligt att anta att det krävs ungefär en till en halv person inom logistik, underhåll etcetera per varje stridande befattning. De senare lär inte behöva TCAPS, men vi bedömer att de övriga 2000 stridande personerna gör det. Det här skulle sammanlagt leda till ett ordervärde om MSEK per brigad,, vilket också matchar vad de senaste ordrarna uppgått till. Det totala ordervärdet för TCAPS för 2014 indikerar att TCAPS mål på utrullning till fyra brigader per år redan är nått för

8 Förändringar i estimaten (SEKm) 2015E 2016E Försäljning Gamla 250,0 318,1 Nya 250,0 318,1 % förändring 0% 0% EBIT Gamla 50,8 79,0 Nya 52,6 80,7 % förändring 4% 2% Resultat före skatt Gamla 45,6 73,8 Nya 48,6 77,7 % förändring 7% 5% Vinst per aktie Gamla 1,08 1,75 Nya 1,12 1,80 % förändring 3% 3% Källa: Redeye Research Detaljerade prognoser Se nedan för våra prognoser: Försäljning och resultat E (SEKm) 2013 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14E 2014E Q1'15E Q2'15E Q3'15E Q4'15E 2015E 2016E FÖRSÄLJNING 85,3 44,1 46,9 46,8 63,8 201,6 62,0 53,0 65,0 70,0 250,0 318,1 0 EBITDA -5,3 0,0 0,0 0,0-5,3 39,6 13,9 9,8 16,1 17,7 57,4 85,7 EBIT 34,7 6,5 4,9 6,2 17,1 34,7 12,7 8,6 14,9 16,5 52,6 80,7 Resultat efter skatt -10,5 5,1 4,2 20,1 14,9 44,3 11,7 7,6 13,9 14,0 47,1 75,5 VPA, SEK -0,26 0,12 0,10 0,48 0,35 1,05 0,28 0,18 0,33 0,33 1,12 1,80 Försäljningstillväxt 98% 64% 279% 122% 157% 137% 41% 13% 39% 10% 24% 27% Bruttomarginal 44% 43% 43% 43% 50% 45% 45% 44% 45% 46% 45% 46% EBIT marginal 41% 15% 10% 13% 27% 17% 20% 16% 23% 24% 21% 25% VPA tillväxt (YoY) n.a n.a n.a n.a n.a n.a 131% 82% -31% -7% 6% 62% Antal aktier (milj) 40,9 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 Källa: Redeye Research, 8

9 Värdering För att bedöma vilken värdering bör åsättas använder vi oss av ett intervall med scenarion i en modell med diskonterade kassaflöden. Vi inkluderar i mitten vårt mest troliga base case scenario samt två ytterlägen där vi bedömer hur bolagets värde skulle utvecklas i ett rimligt optimistiskt respektive pessimistiskt scenario. Huvudägaren stärker greppet vilket sänker risken i bolaget och vårt avkastningskrav Vi höjer vårt motiverade värde och ser flera kurskatalysatorer i närtid Vi använder i samtliga fall ett avkastningskrav på 11,8 procent (tidigare 12,6) vilket vi anser speglar bolagets kvalité och småbolagsrisken. Ändringen i avkastningskravet beror på att huvudägaren Lage Jonason har tagit en tydligare roll i bolaget och nu kontrollerar 27 procent av kapitalet och rösterna, vilket stärker ägarbilden. Vi räknar vidare med att skattesatsen bara blir mellan 2-8 procent under de närmsta åren tack vare de stora skattefordringarna i det danska dotterbolaget på grund av gamla förlustavdrag. Dessa förlustavdrag enligt dansk lagstiftning gäller på obestämd tid, men har ett årligt maxbelopp. Värderingsslutsats och aktieutveckling Vi har reviderat upp vårt motiverade värde till 18 SEK (tidigare 17) beroende på högre Redeye Rating (se nedan för våra värderingsantaganden). Bortsett från en sejour ned till 11 SEK i mitten av december har aktiekursen sedan Q3-rapporten tålmodigt legat kring SEK, trots att det varit ganska sparsmakat med beställningar, vilket vi anser lovar gott. Kursen befinner sig ungefär mitt emellan vårt bull och bear case med cirka 50 procents potential åt båda hållen. Vi ser framför oss flera positiva kurskatalysatorer i form av order från TCAPS eller moderniseringsprogrammen. Möjligheten att köpa billigt (eller nedside-risken om man så vill) om dessa beställningar dröjer är dock inte obetydlig, då dagens börsvärde kring 650 MSEK fordrar en hel del i tillväxtväg. Likviditeten i aktien har ökat oavsett om man mäter på 1, 3 eller 6 månader och vi väntar oss att denna trend fortsätter med tonvikt på hösten då planerar att kliva in på Small Cap. DCF-värdering (normalscenariot) I base case tror vi på en ökad konkurrens på sikt, men att konkurrenterna har en bra bit kvar till s position och därför inte är så långt framme i processen i dagsläget. Vi tror följaktligen att får några års arbetsro och kan fortsätta att ha det ledande erbjudandet i upp till fem år framåt i tiden. bör även kunna åtnjuta inlåsningseffekter med tanke på de kostsamma och långvariga upphandlingsprocesserna. Vi tror att någon av de större tillverkarna av hörselkåpor så småningom, efter moget övervägande och efter att ha sett s lönsamma framgångar, bestämmer sig för att göra inträde på s nischmarknad. Inträdet kan ske genom ett förvärv av något av de mindre företagen inom in-ear headsets (Det förvärvade bolaget skulle då mycket väl kunna bli.). Vi tror 9

10 även att flera av de övriga mindre konkurrenterna inom in-ear headsets längre fram utvecklar käkbensmikrofoner eller liknande teknik och på så sätt kan ta fram ett motsvarande helhetserbjudande, vilket på sikt påverkar s marginaler negativt, även om kan fortsätta att vara ledande. Vi räknar därför med att bruttomarginalen successivt tar sig upp till bolagets målsättning om 45 procent och kulminerar under Våra antaganden drivs av att bedöms ta en stor del av TCAPS-marknaden samt under de närmsta fem åren vinner upphandlingar i flera av de nuvarande och framtida militära moderniseringsprogrammen där bolaget deltar. Först efter 2019 bedömer vi att konkurrensen ökar, vilket beräknas ge en lägre försäljningstillväxt på 3-5 procent per år samt att bruttomarginalerna gradvis faller ned till 42 procent. I base case-scenariot antar vi att rörelsemarginalen växer successivt för att sedan toppa på 28 procent under Därefter räknar vi med en fallande EBIT-marginal som på lång sikt ligger kring 18 procent. Vi bedömer att tillväxten under perioden blir snabba 24, 27 respektive 15 procent. väntas sedan nå 400 MSEK i försäljning Därefter räknar vi med en långsam tillväxt på 3-5 procent årligen. Vårt motiverade värde på aktien blir 18 SEK Vi bedömer sannolikheten för detta scenario till 50 procent. Med dessa antaganden blir vårt motiverade värde för 18 SEK per aktie. 10

11 Bull- och bear case Vi har inte ändrat några antaganden i vårt bear- 3 respektive bull case 4 på 8 respektive 24 SEK. Sannolikheten anges fortfarande till 25 procent för vart och ett av dessa två scenarion. 3 I vårt bear case så skulle det finnas någon för och Redeye helt okänd ny aktör, med ett potentiellt nydanade erbjudande. Denne kan ha studerat bone conduction-patentet och vet vad som ska göras för att på sikt kunna komma med ett motsvarande eget, eller bättre, helhetserbjudande. Vi antar därför att inträde och ökad konkurrens och ett priskrig inte dröjer mer än ett par år, och att marginalerna successivt faller. Vi räknar med att bruttomarginalen håller sig kring 42 procent och att den är något högre under de första, bättre åren när TCAPS rullas ut. Vi prognostiserar vidare att TCAPS-utrullningen och upphandlingarna inom de militära moderniseringsprogrammen blir mer utdragna än väntat. Marginalerna skulle sjunka i och med ökad konkurrens och prispress längre fram. Vi räknar i detta pessimistiska, men likafullt rimliga scenario med hög tillväxt i tre år framåt, i linje med base case och en rörelsemarginal på 20 procent i snitt under perioden Efter denna tillväxtperiod skulle försäljningen och marginalerna sjunka successivt. skulle trots bolagets låga andel återkommande intäkter, kunna klara något förlustår utan att genomlida en nyemission, innan man hunnit ställa om organisationen. Försäljningen skulle härefter stabilisera sig kring 150 MSEK, vilket skulle rendera i en uthållig EBITmarginal på omkring 8 procent. Vi bedömer sannolikheten för bear case till 25 procent och att en aktiekurs kring 8 SEK då vore rimlig. 4 I ett rimligt optimistiskt scenario skulle de större hörselkåps-producenterna inte bry sig om marknaden utan anse att den är för liten eller att en satsning inte är värd mödan, på grund av att man är för sen på bollen. De mindre konkurrenterna inom in-ear headsets fortsätter i bull case att sacka efter. Vi håller förvisso sannolikt att någon av dessa mindre konkurrenter ändå kan göra ett halvhjärtat kopieringsförsök, men att det inte är något som märker av särskilt mycket på försäljning eller marginaler då vi i bull case även antar en växande och större marknad, grundat på att vi underskattat hur många soldater som behöver s produkter. Käkbenstekniken kan även här bli branschstandard, men fortsätter att ha de bästa produkterna och fortsätter framgångsrikt att utveckla denna teknik. Dessutom anser vi att det i bull case finns en stor sannolikhet för att kan hitta en effektiv affärsmodell för marknaden för produkter mot brandkår, polis eller tung industri, vilket skulle förlänga bolagets tillväxtcykel avsevärt. Vi räknar med att bruttomarginalen inte blir högre än 45 procent i snitt i bull case, då bolaget här levererar många större orders till kunder med starka förhandlingspositioner. Vi bedömer även att bolaget kan ta en mycket stor del av TCAPSmarknaden samt en betydande del av de nuvarande och framtida, militära moderniseringsprogrammen. Vi prognostiserar att den genomsnittliga årliga tillväxten mellan skulle bli nästan 25 procent, för att därefter mellan uppgå till 10 procent. Rörelsemarginalerna skulle under de två perioderna bli 23 respektive 27 procent. Den uthålliga försäljningen skulle här plana ut på 600 MSEK och den långsiktiga EBIT-marginalen skulle i så fall kunna nå 30 procent. Vi bedömer sannolikheten för vårt bull case scenario till 25 procent och att aktien då skulle kunna nå 24 SEK. 11

12 Investment case fick under hösten 2013 en genombrottsbeställning från den amerikanska armén och dess TCAPS-program. Nu har bolaget, efter flertalet uppföljningsordrar under 2014, fått beställningar om totalt 157,7 MSEK inom ramen för detta program. Detta är resultatet av den framgångsrika strategiomläggningen (från konsumentmarknaden till professionella användare) som också ligger bakom de senaste årens kraftiga försäljningstillväxt. öppnade via nöjda kunder inom världens ledande specialstyrkor och större leveranser till ett NATO-land dörren till den krävande amerikanska armén, som nu efter TCAPS-ordrarna utgör den bästa tänkbara referenskunden. Med amerikanska armén som referens siktar nu på att vinna flera andra NATO-länder i de runt 50 upphandlingsprocesser för militära moderniseringsprogram som bolaget deltar i. Att efter långa och tuffa tester bli accepterad av ett NATO-land, och då inte minst den krävande amerikanska armén, innebär en dörröppnare, med goda möjligheter för att s produkter blir standard även i övriga NATO-länder. Bolaget har i dagsläget sålt utrustning till ett 10-tal länder. Militära upphandlingar omgärdas av ett stort hemlighetsmakeri, vilket gör det svårt att bedöma potentialen, men vi känner inte till att förlorat någon upphandling sedan s uppföljningsbeställningar från flertalet NATO-länder under 2014 indikerar att dessa länder har bestämt sig för att det är s produkter som de ska ha. Vi ser i dagsläget ingen direkt konkurrent som kan matcha eller hota s helhetserbjudande och tillväxten skulle därför kunna fortsätta under flera år framöver. Ett moln finns dock vid horisonten. s patent som ligger till grund för bolagets käkbensmikrofon har nu gått ut i samtliga länder. Käkbensmikrofonen är det unika bidraget och därför stommen i helhetserbjudandet. Hur konkurrenterna agerar i och med patentutgången och hur i sin tur bemöter detta är avgörande för caset. En risk som inte bör underskattas är att utrullningen av TCAPS och övriga moderniseringsprogram går så långsamt att konkurrenterna hinner utveckla ekvivalenta helhetserbjudanden. Vi lämnar vårt DCF - värde oförändrat vid 5,5 kronor per aktie s produkter har under lång tid utvecklats genom bolagets erfarenheter av att sälja till specialförband samt genomgått rigorösa tester ute hos kund. Detta gör tillsammans med de namnkunniga referenskunderna att en konkurrent, även med en liknande produkt, har en lång väg fram till s position. I nuvarande marknadsvärdering av Inviso så anser vi att det prisas in en hög tillväxt de närmsta åren och rörelsemarginaler på över 20 procent. Redeye anser dock att detta är lågt räknat, vilket beror på att marknaden inte till fullo har förstått skalbarheten i affärsmodellen, marknadens storle, samt värdet av att ha den amerikanska armén som referenskund. Detta är något som vi tror kommer att korrigeras i takt med att bolaget fortsätter att få orders inom TCAPS och samtidigt vinner nya upphandlingar i NATO-länder av alla storlekar. 12

13 Appendix: Potentialen i TCAPS och moderniseringsprogrammen (OBS: Texten nedan har funnits med i tidigare analysuppdateringar) s försäljningspotential bestäms i närtid främst av två faktorer: Utrullningen av TCAPS samt de militära moderniseringsprogrammen inom NATO och övriga delar av världen. Vi gör här en genomgång av dessa två. Hörselskadekostnaderna har mer än dubblerats under bara ett par år Snabb utrullning av TCAPS drivet av höga hörselskadekostnader Vi bedömer att den snabba TCAPS-utrullningen med fyra amerikanska brigader om året drivs av hörselskadekostnader. De offentliga programmen för ersättning till krigsveteraner har under tidigare år tillhandahållit hörapparater till hörselskadade veteraner. Kostnaderna för krigsveteranernas hörselskador har under bara under de senaste åren dubblats. Dessa kostnader överstiger nu 2 miljarder USD och väntas enligt en rapport från Amerikanska Tinnitus-föreningen (the American Tinnutis Associaton) uppgå till 2,3 miljarder USD år Vi upplever att de höga hörselskade-kostnaderna uppmärksammas mer och mer. vilken är en följd av att soldaterna inte vill använda hörselkåpor, något som nu ändras med hjälp av En viktig orsak till problemet med hörselskador är att soldaterna inte använder hörselskydd. Sedan lång tid tillbaka finns hörselkåpor som ger effektivt hörselskydd. Problemet med kåpor är att de blockerar allt ljud och därmed försämrar soldaternas livsviktiga omgivningsuppfattning (situational awareness). Kåpor kan användas på en skyttebana men i fält agerar många efter mottot hellre döv än död. Det finns förvisso hörselkåpor med inbyggda högtalare och elektronisk ljuddämpning. De senare ger dock inte tillräcklig omgivningsuppfattning. Vidare är kåpor klumpiga och blir mycket varma redan efter en kort tids användning. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att behovet av hörselskydd med bibehållen omgivningsuppfattning inte enbart gäller soldater i krigssituationer utan också under utbildning. s in-ear headsets har en effektiv ljuddämpning samtidigt som de ger en full omgivningsuppfattning samt klar och tydlig kommunikation. För soldater i fält är s produkter en gamechanger där de inte behöver välja mellan att skydda hörseln och uppfatta omgivningen. Vi bedömer att detta är den viktigaste anledningen till att den amerikanska armén väljer att rulla ut TCAPS på bred front. I relation till kostnaderna för hörapparater och ersättningar till hörselskadade soldater är en kommunikationslösning från en billig investering

14 Marknadsstorlek och försäljningspotential inom TCAPS har sedan lång tid tillbaka levererat utrustning till det amerikanska försvaret men tidigare har det rört sig om mindre volymer till specialförband. TCAPS är den första gången s produkter säljs till reguljära trupper på bred front i USA. USA:s armé har omkring soldater. I sammanhanget kan det vara intressant att påpeka att US Marines, som ingår i den amerikanska flottan, består av ca soldater. Möjligheterna att även få leverera till US Marines bör har stärkts väsentligt av framgångarna inom US Army. Certifiering inom försäljning till NATO betyder stora möjligheter för, vars produkter kan bli standard hos flera NATOländer Stor potential i de 50 moderniseringsprogrammen Eter att sedan tidigare blivit certifierad NATO-leverantör och USA:s armé nu har fattat tycke för produkterna på allvar så finns det en stor potential i avtal med andra NATO-länder, vilket redan syns i uppföljningsbeställningar från ett flertal NATO-länder. Vi menar att denna potential kommer att realiseras successivt än mer framöver. Det som är gott nog åt USA:s armé bör även duga åt andra NATO-länder. Vi tror därför inte att varje NATO-land kommer ha en egen, lika genomgående test- och upphandlingsperiod som USA. Om vi antar att samtliga av s omkring 10 befintliga kunder är Natoländer så finns det ändå ytterligare 18 NATO-länder som kan bli aktuella. deltar i runt 50 stycken militära upphandlingar. Dessa militära moderniseringsprogram kan aktualisera ordervärden på mellan 20 och 40 MSEK, och marknaden för dessa sträcker sig således från 1-2 miljarder SEK. I de 50 upphandlingarna finns förstås även många icke-nato-länder som det kan bli fråga om försäljning till. Bland viktigare potentiella kunder utanför NATO kan Australien (där redan erhållit flera orders), Japan, Taiwan och Sydkorea nämnas. 14

15 Appendix: s konkurrensfördelar (OBS: Texten nedan fanns med i vår föregående analysuppdatering) I denna del reder vi ut vilka konkurrensfördelar har för militära styrkor. En viktig parentes är dock att bolagets produkter har fler användningsområden, men att fokus just nu ligger på militärmarknaden. Vi bedömer att militärmarknaden bara är relevant för tillverkare av in earheadsets. Traditionella hörselkåpor kan vara bra för de som exempelvis sitter i bandvagnar och därför inte riskerar att hamna i eldstrid man mot man. I annat fall är hörselkåpor dock, som vi beskrev under föregående underrubrik, helt underlägsna. Historiskt har det funnits tre anledningar till att har förlorat upphandlingar: motköpsavtal mellan länderna, att produktutbudet inte har varit relevant samt att produkterna inte varit kompatibla med radiotillverkarna. Motköpsavtal är enligt inte så vanligt längre och s produkter är nu kompatibla med samtliga radiotillverkare. Vår bedömning är även att numera har ett starkt produkterbjudande då vi inte känner till att bolaget har förlorat någon upphandling. Konkurrensbarriärer Det finns flera betydande barriärer som hindrar befintliga respektive potentiella nya konkurrenter från att erövra s position: är en viktig kommunkationspartner till världens elitstyrkor verkar i världens audiologi-kluster 1. Informations- och kunskapsövertag är en viktig kommunikationspartner till många av världens ledande specialstyrkor, efter att i över 10 år ha sålt utrustning till dessa. Specialsoldaterna har i regel tillgång till den senaste tekniken och har fungerat som s inkörsport. Om specialstyrkorna vill veta huruvida en viss funktion är möjlig kommer de först att komma med sitt önskemål till befintliga partners, såsom exempelvis. Följden blir en tidsmässig fördel mot nya aktörer. s hemstad Köpenhamn är centrum för världens tre av fem största hörapparats-tillverkare. De enda andra audiologiklustrena värda namnet finns i Schweiz och Tyskland, men där finns å andra sidan ingen större tradition av tillverkning av hörselskydd för militära användare. Det är även svårt att se att -personalen skulle försvinna till någon konkurrent. s personalstyrka har visat sig vara sällsynt lojal, med endast en handfull avhopp trots att bolaget, bortsett från i år, aldrig har varit lönsamma tidigare och därigenom 15

16 genomlidit många tuffa år. Bolaget har dessutom ett optionsprogram där alla i bolaget får ta del av framgångarna. 2. Avancerad, kostsam och långdragen produktutveckling Det är dyrt att utveckla high end headsets för de mest krävande användarna. Det handlar enligt om ett större antal olika tester under långa testperioder. Det är dock inte bara kostsamt utan även svårt att kopiera. Det faktum att det inte vimlar av in ear headsets-tillverkare där ute utgör en indikation på detta. Produkterna som utvecklades av den tidigare kanske tuffaste konkurrenten Nacre (numera en del av amerikanska Honeywell) var inte uppskattade då de gick för långt in i örat. Det är dessutom inte bara en fråga om hårdvara utan även mjukvara för att kunna hantera alla gränssnitt och göra produkterna kompatibla med samtliga radioapparater. Inlåsningseffekter vid vunna upphandlingar 3. Inlåsningseffekter för den som vunnit upphandlingarna När ett bolag väl är inne och har vunnit en upphandling så är det även svårt att bli utkastat om inte bolaget missköter sig. Anledningen till detta är de mycket långa och dyra testperioderna som beskrevs ovan. Man måste ha ett erbjudande redo vid rätt tidpunkt 4. Krav på att vänta in snäva windows of opportunities Om man inte har ett adekvat erbjudande redo när upphandlingarna startar så måste man potentiellt vänta 5-8 år på nästa upphandling. har i de upphandlingar som pågår därmed en mycket bra tajming, medan de flesta tågen med all sannolikhet har gått för konkurrenterna. I vart fall för ett bra tag framöver. 5. Liten marknad Även om marknaden med lätthet rymmer en liten, nischad spelare som så är marknaden enligt vår bedömning på tok för liten för de stora konkurrenterna. Ett inträde på en marknad som bara genererar några hundra miljoner SEK per år är inte värt mödan då de stora spelarna, så att säga, inte får tillräckligt med bang for the buck. Konkurrensbild Amerikanska Honeywell äger i dag resterna av norska Nacre. Quietpro, Nacres system, har sålts i över exemplar i 15 länder, bland annat till USA:s marinkårssoldater och Tyskland. upplevde länge en uppförsbacke för sina in ear headsets på grund av den generella misstron som Nacre skapade (se ovan). Nacres gamla produkt Quietpro marknadsförs fortfarande under samma namn av Honeywell, men ingen utveckling har skett under de senaste 8 åren. Segmentet är antagligen av 16

17 begränsad betydelse för Honeywell, som är ett gigantiskt konglomerat med ett börsvärde kring 75 miljarder USD. Peltor, också ägt av ett stort amerikanskt konglomerat (3M), tillverkar traditionella hörselkåpor, som bland annat används av det svenska försvaret. Den som gjort värnplikt i Sverige känner säkert igen Comtachörselkåporna. Större delen av Peltors intäkter kommer däremot från hörselskydd för jakt och fritid samt industri, vilket är enorma marknader till skillnad från militärmarknaden. Hittills finns det inget som tyder på att Peltor försöker matcha. Det kan alltså vara så att det fokus som behövs inte finns, att jämföra med s målmedvetna och mångåriga satsning på militärmarknaden. I Europa konkurrerar främst med Racal, som ingår i den stora, traditionella försvarskoncernen Esterline. Racal erbjuder ett helhetssystem som till viss del liknar s. Käkbensmikrofon saknas dock. Istället använder Racal digital brusreducering, vilket är underlägset s teknik när det gäller att ta bort bakgrundsljud från explosioner, skottlossning och likande. I USA är det Silynx som utgör den främste konkurrenten. Silynx låg länge i rättstvist med Nacre efter att ha kopierat Nacres produkt, men parterna förlikades. Bolaget, som inte finns utanför USA, startades av en försäljningschef på radiotillverkaren Thales, som innan hade tjänstgjort som soldat. Detta utnyttjas flitigt i marknadsföring där Silynx på hemsidan använder sig av devisen av soldater för soldater. Marknadsföring är dock ingenting som kan ersätta testerna för kunderna (det som spelar roll är att man är bäst på situational awareness, skydd för hörseln samt gränssnitt mot de radioapparater som används). Silynx äger även det israeliska bolaget Source of Sound, som har funnits sedan 70-talet och är inriktad på kommunikation och hörselskydd för militära ändamål. Source of Sound hävdar att bolaget säljer till den israeliska militären. Tekniken består av en bröstmonterad standardmikrofon som sitter framför munnen, det vill säga inte en käkbensmikrofon. Bolaget påstår detta till trots att de har superior transmission qualities, vilket uppenbarligen är fel då de använder digital brusreducering. 17

18 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Huvudägaren Lage Jonason har stärkt sitt grepp om bolaget, vilket ger en extra poäng till ägarbilden (tidigare 6 poäng). Ledning 8,0p Ägarskap 7,0p Tillväxtutsikter 7,0p Lönsamhet 2,5p Finansiell styrka 5,0p visar nu en kraftig, lönsam tillväxt efter ett brokigt förflutet där bolaget tidigare aldrig gått med vinst. Under de senaste åren har orderflödet blivit klart mer stabilt och ledningen har visat prov på att man styr bolaget åt rätt håll års beställningar från TCAPS och de så kallade moderniseringsprogramen är lovande. VD har varit i bolaget ända sedan 2006 och har viktig och relevant erfarenhet från tidigare chefsroller på Ericsson. Policyn om att alla anställda får dela på vinsterna och den låga personalomsättningen vittnar även om ett gott ledarskap. Ledning och styrelse har under våren 2014 storköpt aktier, vilket är glädjande, även om VD fortfarande inte äger tillräckligt mycket enligt Redeye. Ledning och styrelse äger nu på det hela sammantaget en betydande post i. Vi skulle dock vilja se "skin in the game" hos styrelseledamöterna Charlotta Falvin och Annika Andersson i form av ett innehav överhuvudtaget respektive ett lite större innehav än i dagsläget. Bolaget har en stark och aktiv storägare i Lage Jonason, vilken även varit framgångsrik i att hantera bolagets finansiella situation. In ear-headsets utgör en, förvisso nischad, men lagom stor miljardmarknad, vilken tycks vara för liten för de stora spelarna. har redan fått beställningar från ett tiotal länder, men de militära moderniseringsprogrammen uppgår till 50 stycken. Vunna upphandlingar ger inlåsningseffekter. Den amerikanska armén utgör dessutom den bästa tänkbara referenskunden och är en språngbräda in i övriga NATO-länder. Vi bedömer att kombinationen av audiologikunskaper och över 10-års försäljning till världens ledande specialstyrkor ger en stark konkurrensfördel, med vilken patentutgångarna inom bone conduction kan pareras. Bolaget visade under 2014 efter en lång, svag historik en stark lönsamhet med en EBIT-marginal på 17 procent. Orderingången är stark och kassaflödet ökar snabbt. Bolaget bör kunna visa lönsamhet under flera år framöver nu när amerikanska armén har börjat rulla ut TCAPS på bred front. s hävstång tack vare den låga andelen fasta kostnader bör leda till att bolaget kan nå 20 procent i EBIT-marginal redan Inviso har dessutom med de högre försäljningsvolymerna uppnått skalfördelar inom produktionen vilket har stärkt bruttomarginalen. Under tidigare år har den finansiella situationen varit utsatt och har behövt hantera en kontinuerligt ansträngd kassa, vilket bolaget dock gjort väl. Bolaget hade vid utgången av 2014 en kassa på 28 MSEK, vilket är betryggande sett till de låga investerings och rörelsekapitalbeohven. Bolaget har amorterat ned skulder och har därför successivt stärkt sin räntetäckningsgrad och likviditet. Försvarsbudgetar är relativt stabila och det finns inlåsningseffekter i vunna upphandlingar, vilket minskar risken i bolaget. 18

19 Resultaträkning E 2016E 2017E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2016E 2017E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2016E 2017E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 11,8 % NPV FCF ( ) 166 NPV FCF ( ) 345 NPV FCF (2024-) 241 Rörelsefrämmade tillgångar 28 Räntebärande skulder -23 Motiverat värde MSEK 758 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 3,7 % Motiverat värde per aktie, SEK 17,9 EBIT-marginal 23,3 % Börskurs, SEK 15,4 Lönsamhet E 2016E 2017E ROE 0% 157% 62% 59% 50% ROCE -31% 61% 56% 57% 51% ROIC -33% 95% 108% 156% 163% EBITDA-marginal -5% 20% 23% 27% 29% EBIT-marginal -12% 17% 21% 25% 27% Netto-marginal -12% 22% 19% 24% 26% Data per aktie E 2016E 2017E VPA -0,26 1,05 1,12 1,80 2,22 VPA just -0,26 1,05 1,12 1,80 2,22 Utdelning 0,00 0,00 0,37 0,90 1,11 Nettoskuld 0,60-0,12-1,15-2,38-3,55 Antal aktier 40,94 42,24 42,24 42,24 42,24 Värdering E 2016E 2017E Enterprise Value 278,3 535,5 601,8 549,8 500,6 P/E -24,3 12,2 13,8 8,5 6,9 P/S 3,0 2,7 2,6 2,0 1,8 EV/S 3,3 2,7 2,4 1,7 1,4 EV/EBITDA -63,8 13,5 10,5 6,4 4,8 EV/EBIT -26,5 15,5 11,4 6,8 5,1 P/BV 65,2 10,3 6,5 4,1 3,0 Aktiens utveckling Tillväxt/år 12/14e 1 mån 16,2 % Omsättning 71,2 % 3 mån 13,2 % Rörelseresultat, just n/a 12 mån 156,7 % V/A, just n/a Årets Början 20,3 % EK 405,4 % Aktiestruktur % Röster Kapital Lage Jonason, med familj och bolag 27,1 % 27,1 % SIX SIS AG, för kunders räkning 18,5 % 18,5 % Swedbank Robur Exportfond 4,6 % 4,6 % Handelsbanken Fonder AB 4,0 % 4,0 % Banque Carnegie Luxembourg SA 3,0 % 3,0 % SEB Life International Ass. Company Limited 2,9 % 2,9 % Origo Quest 1 2,8 % 2,8 % Ingo Invest AB 2,5 % 2,5 % Svenska Handelsbanken AB For PB 2,5 % 2,5 % Yggdrasil AB 2,4 % 2,4 % Aktien Reuterskod IVSO.ST Lista First North Premier Kurs, SEK 15,4 Antal aktier, milj 42,2 Börsvärde, MSEK 650,5 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Lars Højgård Hansen Thomas Larsson Lars Højgård Hansen Lars Röckert Nästkommande rapportdatum Q1 report May 23, 2015 Q2 report August 23, 2015 Q3 report November 04, 2015 Kapitalstruktur E 2016E 2017E Soliditet 7% 50% 67% 76% 82% Skuldsättningsgrad 861% 44% 14% 5% 0% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 1,5 1,9 1,7 1,5 1,4 Tillväxt E 2016E 2017E Försäljningstillväxt 98% 136% 24% 27% 15% VPA-tillväxt (just) n/a n/a 6% 62% 23% Analytiker Viktor Westman Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 19

20 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2016E 2017E 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% E 2016E 2017E 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 1000% E 2016E 2017E % 60% 40% 20% 0% -20% E 2016E 2017E 500% 0% -500% -1000% -1500% -2000% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Intressekonflikter Viktor Westman äger aktier i : Ja Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning INVISIO Communications AB är ett publikt företag som är noterat på NASDAQ OMX First North Premier Segment (IVSO), en alternativ aktiemarknad på NASDAQ OMX Stockholm. INVISIO är specialiserat inom röstkommunikation under svåra förhållanden. Företaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar som avancerade headset, kontrollenheter och kringutrustning för militärt bruk. Kunderna finns främst inom militär och militära specialstyrkor men även inom polis och insatsstyrkor, räddningstjänst och säkerhetsbranschen. Mer information finns på företagets hemsida 20

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Dibs blir allt mer intressant Dibs rapport för det första kvartalet var till stora delar som vi förväntat oss. Tillväxten uppgick till 13 procent vilket

Läs mer

Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte resultatet.

Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte resultatet. BOLAGSANALYS 24 februari 2014 Sammanfattning Invisio (IVSO.ST) Bör vända till vinst 2014 Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 1 november 215 Sammanfattning (IVSO.ST) Rekord-orderbok för tillväxtmonstret Även om Q3-intäkterna och därmed i förlängningen även EBIT blev lugnare än vår prognos;

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Allenex Svagt Europa bör vända uppåt Försäljningen i Q2 kom in något under våra förväntningar och liksom tidigare kompenserar ett starkt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest-affären i hamn Q4 var intäktsmässigt högre än vi hade räknat med, medan 45 MSEK i EBITDA justerat för e.o. poster, prickade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 februari 2014 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Små steg i rätt riktning 2013 inleddes svagt av Formpipe men det andra halvåret har varit ett steg i rätt riktning. Försäljningen

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 november 2014 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Stabilt, trots tappet i Ryssland Q2-rapporten visade upp en fortsatt resultatförbättring och lönsamheten ser

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid.

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid. BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning Crown Energy Möjlig uppvärdering framöver Crown Energys Q2rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Efter kvartalets utgång har bolaget genomfört en riktad emission om 10 MSEK samt fått ned amorteringsbördan framöver

Efter kvartalets utgång har bolaget genomfört en riktad emission om 10 MSEK samt fått ned amorteringsbördan framöver BOLAGSANALYS 7 november 2013 Sammanfattning Invisio (IVSO.ST) Kan vända till vinst 2014 Intäkterna för Q3 kom in något högre än väntat, 21 vs 20 MSEK men kostnaderna var även de något högre än väntat och

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 26 januari 215 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Dags att flytta fokus Under 213 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Trots god tillväxt och imponerande

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E ju Sammanfattning (BRE2.ST) BOLAGSANALYS 9 februari 2015 Kundstocken växte 13 % i H2 De 10 000 nya privatkunderna från jättekampanjen under Q4 fick till följd att intäkterna

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Tilltalande tilltagande tillväxt Intäkterna i Q1 om 85,9 MSEK, motsvarande en tillväxt på 20 procent, var i linje

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Elos Medtech (ELOSSb.S) Bra start för stort förvärv Tillväxten i Q2 blev hela 37 procent och det drevs till stor del av förvärvet av Onyx Medical som överträffade

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 5 mars 2015 Sammanfattning Senzime (SEZI.ST) I linje med förväntan Senzimes bokslutskommuniké visade ett svagt år med utebliven försäljning av instrument. Omsättningen

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx BOLAGSANALYS 9 juli 2015 Sammanfattning (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx En utökad uppsättning data från PLIANT-studien presenterades nyligen på MASCC-kongressen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 maj 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Emissionen pressar aktien Scandidos genomför för närvarande en nyemission för att stärka kassan inför kommande produktlanseringar.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 11 augusti 2014 Sammanfattning (Binv.st) Plattformen ökar i betydelse Det var positivt att lyckas visa vinst i verksamheten för andra kvartalet och det tar bolaget

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 oktober 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Fortsatt svagt från ReadSoft ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Försäljningen ökade

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 maj 2015 Sammanfattning West International (WINT) Levererar enligt plan Bolagets rapport för det första kvartalet kom in enligt vår förväntan. West rapporterade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 september 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Förstärkt lönsamhet framöver Avega Groups rapport för det andra kvartalet levde upp till våra förväntningar.

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 september 2015 Sammanfattning (Pled.st) I väntans tider Det viktigaste beskedet i den senaste delårsrapporten var att ett end of phase II-möte med FDA (PLIANT-studien)

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Cybercom Group (CYBE.ST)

Cybercom Group (CYBE.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 oktober 2015 Sammanfattning Cybercom Group (CYBE.ST) Marginalerna närmare ett trendbrott Cybercom ser ut att börja få kontroll på underkonsultkostnaderna samtidigt

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat BOLAGSANALYS 11 november 2010 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat Invisios Q3 rapport var svagare än väntat där försäljningen inte nådde upp till våra prognoser. Kostnaderna

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Vårt motiverade värde på 3,7 kr per aktie visar på en stor potential dock inte utan risker.

Vårt motiverade värde på 3,7 kr per aktie visar på en stor potential dock inte utan risker. BOLAGSANALYS 3 april 214 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Framtida samarbeten i fokus Försäljningen utav Kavkaz och Prodolny licenserna är nu avklarad detta medför starkare kassa framöver och att

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 3 augusti 2015 Sammanfattning (BRE2.ST) Rekordtillväxt räckte inte Q2-rapportens intäkter på 90,0 MSEK (väntat 88,4) motsvarande en rekordtillväxt på 25 procent.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 maj 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Som väntat svagt ändå övertygande Den nya momsens påverkan på intäkterna om 206 MSEK blev som vi antagit. EBIT på 4 MSEK kom

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 april 2015 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Förbättrade utsikter för Kopy Den enskilt största nyheten sedan vår senaste analysuppdatering är att GV Gold formellt har meddelat att

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 3 november 2015 Sammanfattning (BRE2.ST) Exponentiell tillväxt Intäkterna växte som väntat med 23 procent i Q3, vilket betyder tre kvartal i rad med en tillväxt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 27 augusti 2014 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Låga förväntningar inför viktiga studieresultat Rapporten som bolaget släppte för andra kvartalet var genomgående

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas ANALYSGARANTI* 30:e augusti 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas Fotoquick kom med en svag Q2-rapport. Men den stora nyheten i samband med kvartalsrapporten var att I.T.S. förvärvar 34 procent

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

EPS -1,02-3,47-3,48-0,99-0,01 P/E neg neg neg neg neg EV/EBITDA neg neg neg neg 54,5 P/S 12,2 8,1 20,4 7,1 5,3 EV/S 11,8 8,1 20,4 7,2 5,3

EPS -1,02-3,47-3,48-0,99-0,01 P/E neg neg neg neg neg EV/EBITDA neg neg neg neg 54,5 P/S 12,2 8,1 20,4 7,1 5,3 EV/S 11,8 8,1 20,4 7,2 5,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti 6 maj 28 Nextlink (NXLT.ST) Strategiskt avtal med Motorola Nextlinks Q1 rapport visar en fortsatt svag försäljning. Positivt är dock det nya avtalet med Motorola

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 30 oktober 2015 Sammanfattning Vitrolife (VITR.ST) Ett barn blir två i Kina Igår meddelade kommunistpartiet i Kina att ettbarnspolitiken överges och att det nu

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer