1 Inledning Mål och syfte Syfte Mål Projektbeskrivning Projektets olika delar Leverabler...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler..."

Transkript

1

2 1 Inledning Mål och syfte Syfte Mål Projektbeskrivning Projektets olika delar Leverabler Resultat Behovsanalys Webbplats Utvärdering och analys Utvärdering av resultat Förslag på förbättringar Framtida arbeten... 11

3 I dagens samhälle läggs allt fler val på konsumenten och politiker talar om att alla ska göra medvetna val, men kunskapsbasen saknas samtidigt som påverkan från andra delar av marknaden ökar. Denna ojämlikhet gör att marknaden inte är fri och välfungerande. Skuldsättning ökar bland ungdomar och unga vuxna och många känner att de inte kan eller vet hur de ska påverka villkoren i sin vardag. Samtidigt står samhället inför stora utmaningar i form av klimatförändringar och andra hot mot miljön. Sveriges Konsumenter har i flera olika projekt gjort en storsatsning på att utveckla sitt arbete mot och med målgruppen unga konsumenter. Det handlar både om att utveckla långsiktiga utbildningsmetoder där unga stärks som medvetna konsumenter, men det handlar även om att skapa en dialog där organisationen får ett inflöde från de unga för att bättre kunna företräda dem i sitt opinionsbildande arbete. En del i denna ungdomssatsning var att utveckla en plattform på internet där de unga kan mötas. Våren 2011 fick Sveriges Konsumenter beviljat medel från Internetfonden för att skapa en tjänst genom ett forum på internet. Tanken är att en webbplats och ett nätverk av kunskap ska ge de unga verktyg för att göra medvetna val som förhindrar dem att råka illa ut som konsumenter. I projektbeskrivningen framgår att: Allt fler val läggs på den enskilde i dagens samhälle, men inte lika mycket energi läggs på att ge konsumenterna kunskapen som behövs för att göra dessa val. Genom sin kontakt med projektet på nätet ska de unga bli mer självsäkra och börja fundera över sina konsumtionsmönster och sig själva i förhållande till marknaden. Detta är projektet Ingen blåser mig! på nätets slutrapport. Unga konsumenter är särskilt utsatta. Statistik från Kronofogden visar att gruppen är den enda grupp där antalet skuldsatta ökar. De är även i större utsträckning än andra grupper känsliga för trender och grupptryck som kan leda till överkonsumtion. I ett samhälle där allt fler val läggs på den enskilde har denne inte ofta koll på sina rättigheter. Samhället står också inför stora utmaningar som klimatförändringar och andra hot mot miljön. Dessutom har vi sällan insyn och förståelse för hur sakerna vi köper produceras. För ett väl fungerande samhälle som ska styras mot en mer hållbar utveckling krävs att medvetna konsumenter ges de rätta förutsättningarna, då en fri marknad kräver jämlikhet mellan olika parter på marknaden. Syftet med projektet är att ungdomar ska få stöd att bli starka, trygga, medvetna och kritiska konsumenter. Det ska ske under parollen Med ungdomar för ungdomar i form av en interaktiv tjänst som utgör ett nav för konsumentfrågor på internet som sammanlänkar sociala medier och konsumentrelaterade organisationer. Den ska ge unga en plattform för svar och diskussion.

4 Sveriges Konsumenter vill nå så många unga som möjligt med projektet. De unga som kommer i kontakt med projektet ska börja fundera över sina konsumtionsmönster och sig själva i förhållande till marknaden. För att mäta projektets mål bestämdes en rad indikatorer. Det handlar om antalet besökare på webbplatsen, samarbeten med andra organisationer, hur väl webbplatsen mottas av användare och testpersoner. Projektet kommer enligt projektbeskrivningen att utvärderas i två omgångar: 1. Då webbplatsen varit igång i sex månader, alltså slutet av juni Webbplatsen kommer även att utvärderas efter det treåriga Arvsfondsprojektet slut, det vill säga januari Målet efter sex månaders aktivitet: Av testare och ambassadörer ska minst 90 % anse att webbplatsen är en välfungerande webbplats med ett brett nätverk till sociala medier och andra konsumentrelaterade webbplatser. Minst sex organisationer och/eller webbsidor samarbetar med vår webbplats. Minst 60 frågor ska ha inkommit till konsumentrådgivaren på nätet Minst 500 personer ska ha ställt sig bakom ( gillat ) Facebookkampanjerna Minst åtta personer ska ha engagerats som ambassadörer för projektet Målet efter tre år är att: Minst unga ska ha upplevt en märkbar skillnad i sitt eget förhållningssätt till konsumtion ska kommit i kontakt med projektet, framför allt via webbplats och sociala medier. 1 Sveriges Konsumenter har funnit nya, långsiktigt hållbara vägar att fortsatt erbjuda ungdomar stöd genom en tydlig handlingsplan. Ingen blåser mig på nätet! är en del i en satsning som tar ett samlat grepp för att engagera ungdomar med konkret konsumentupplysning. De övriga delarna, under paraplyet Ingen blåser mig! kommer inom ett separat projekt att genomföra fysiska möten med ungdomar runt om på landets gymnasier och finansieras ur Allmänna Arvsfonden med start I detta långsiktiga projekt kommer fokus att ligga på ett antal konsumentfrågor genom turnerande workshops, så kallade Upptäckardagar. Under dessa dagar träffar projektet ungdomar, lokalpolitiker, näringsliv, kommuner och intresseorganisationer och lär sig mer om och diskuterar olika konsumentrelaterade frågor under interaktiva former. Vi planerar att få en spridning över hela landet och här spelar en plattform som webbplatsen Ingen blåser mig! en stor roll i förberedelse, uppföljning och en mötesplats för frågor, svar och diskussion.

5 Webbplatsen har hela tiden utgått från ungdomarna, innan detta projekts start genom fokusgrupper och under projekttiden genom fortsatta behovsanalyser, samtal med ungdomar och även anställning av unga som har varit med och utformat webbplatsen. Projektet har drivits av projektledare med hjälp av en projektgrupp bestående av representanter från både Sveriges Konsumenters egna medlemsorganisationer och andra samarbetsorganisationer. För att ytterligare knyta an till målgruppen har projektet även anställt två gymnasieungdomar som projektassistenter på timbasis, något som har visat sig vara en framgångsfaktor för projektet. Projektassistenterna har kommit med idéer, kritik och skrivit många av de artiklar som finns på webbplatsen. Projektgruppen har träffats vid fyra tillfällen under projektets gång. Denna grupp har i projektets slutskede övergått till att bli en referensgrupp för hela ungdomssatsningen. Representanter från WWF, Unga aktiesparare och Ung privatekonomi, Medveten Konsumtion, Unga Örnar, KonsumentCentrum, Konsumentvägledarnas förening och Ung pirat och 365 saker har ingått i projektgruppen. Behovsanalys För att verkligen skapa en plattform för unga på nätet som även utgår från ungdomars behov har det från projektstart varit viktigt att ungdomar är med och tycker till om innehåll och utförande och även bidrar till innehållet. Läs mer om resultatet av den behovsanalys som genomförts under projektet under punkten 5.1. Kravspecifikation och produktion av webbplats Projektgruppen fastställde tillsammans med projektgruppen och projektassistenter en kravspecifikation för webbplatsen, där stor vikt lades vid att webbplatsen är tillgänglig, lättnavigerad och lättförståelig. Webbplatsen skulle bestå dels av faktadelar, där man som ung kan få en god överblick över ens rättigheter som konsument. Det skulle även ske ett brett samarbete med andra webbplatser som på olika sätt berör konsumentfrågor. Det var viktigt att det skulle finnas möjlighet att mobilisera och fånga upp ungdomars engagemang. Detta skulle möjliggöras genom ett diskussionsforum men även genom en verktygslåda, där man samlar tips för hur man kan använda sin konsumentmakt. Efter fastställande av kravspecifikationen så upphandlades leverantörer av webbsatsningen. Valet föll på Funka Nu! som specialiserar sig på tillgänglighet. Detta kunde utformas inom vårt existerande system och därmed förenkla förvaltningen för den redaktör som skulle kunna driva webbplatsen vidare. Nätverkande och samarbeten För att få en förankring har projektet lagt ner mycket kraft på att samarbeta med våra medlemsorganisationer och organisationer och andra som arbetar med konsumentfrågor. Det ska finnas ett nätverk som tillsammans kan hjälpa ungdomar, det ska även kunna skapa trafik till och från våra webbplatser för att ge unga svar och stöd. Det gör även att de organisationer som tar emot enskilda medlemmar kan fånga upp ungdomars engagemang inom olika ämnen. Vi har fortsatt att bygga på de kontakter vi fått genom fokusgrupperna. Genom detta och

6 genom att utbilda ambassadörer kan vi skapa ett nätverk som gör att spridningen blir större. Detta nätverk kommer att utvidgas i takt med att vi besöker fler orter under de kommande tre åren och utbildar fler ambassadörer. Lansering och test och slutrapport Webbplatsen lanserades i slutet av januari 2011 efter att genomgått en utvärdering av ett tiotal ungdomar. Detta sammanfaller även med att det långsiktiga projektet finansierat ur Allmänna Arvsfonden startas. I detta skede skrivs även den slutrapport du nu håller i handen. Utvärdering Projektet kommer i första hand att utvärderas sex månader efter att webbplatsen lanseras av projektledaren eller annan person som varit insatt i projektet. Grunden till denna utvärdering är målbeskrivningen och de mätbara målen under 2.2. Vidare kommer projektet att utvärderas vid flertalet tillfällen i samband med Arvsfondsprojektet och till sist efter utgången av det tredje projektåret. Projektets syfte var att leverera en interaktiv tjänst genom en webbplats som utgör ett nav för konsumentfrågor på internet och som sammanlänkar sociala medier och konsumentrelaterade organisationer. Projeketet har levererat: Behovsanalys, redogjord för under punkten 5.1 En välfungerande webbplats, En interaktiv mötesplats Ett nätverk av organisationer som arbetar med konsumentfrågor på olika sätt Ett nätverk av unga konsumenter för spridning En bas för konsumentfrågor med förvaltning- och utvecklingsmöjligheter Extern finansiering som gör det möjligt att driva vidare projektet med medel ut Allmänna Arvsfonden En verktygslåda för ung konsumentmakt Webbplatsen lanserades i januari Även om är det mest synliga resultatet av projektet så bygger innehåll och utformning mycket på en djuplodande behovsanalys, något som vi tror kommer att bidra mycket till webbplatsens framgång.

7 januari 2011 För att skapa en plattform för unga på nätet som verkligen utgår från ungdomars behov har det från projektstart varit viktigt att ungdomar är med och tycker till om innehåll och utförande och även bidrar till innehållet. För att utveckla vårt arbete mot målgruppen unga påbörjades en förstudie och behovsanalys av unga konsumenter i gymnasieåldern under hösten Vi ville där se vilka kunskapsluckor som finns, vilka frågor som engagerar och hur unga ser på konsumtion och begreppet konsument. Först då skulle vi veta vilka verktyg som behövdes för att skapa mer medvetna unga konsumenter. Det första steget har varit att genomföra en behovsanalys genom att träffa elever på skolan i fokusgrupper. Vi hade innan projektstart träffat hela skolklasser men mestadels samtalat med mindre grupper av elever på skolor i Stockholm och Uppsala. Vi ville inom detta projekt fördjupa behovsanalysen, träffa fler unga på olika orter med olika bakgrund. Detta har genomförts och projektet har under hösten under två heldagar på varje ort träffat ungdomar i Uddevalla och Umeå samt i Stockholm. Sammanlagt har projektet träffat över 60 unga. Behovsanalysen har kunnat bli mer djuplodande i och med samverkande mellan det andra ungdomsprojektet som drivits under hösten Genom anslag från EU-projektet Youth in Action har vi anordnat fysiska möten mellan ungdomar och lokalpolitiker som på olika sätt är ansvariga för de ungas villkor. Ungdomarna utbildas i konsumenträtt och i olika former av påverkan och vi har även att stöttat dem att engagera sig i olika typer av konsumentaktivism. Under dessa tvådagarsutbildningar har vi diskuterat olika konsumentfrågor som rör unga. I vissa fall har vi fått helt nya infallsvinklar på vilka frågor som faktiskt engagerar unga. Deltagarna har även fått ge konkreta förslag på funktioner och innehåll på webbsidan för unga konsumenter. Vi kan bara vara ärliga och säga att begreppet konsument och att en utbildning i konsumenträtt är något som föga lockar ungdomar. Även om det har varit bra uppslutning till utbildningarna så är det först när vi börjar tala om specifika frågor som det går upp för dem att

8 det både är viktigt och att det handlar om dem. De blir också upprörda när de inser vilka rättigheter de har som de inte har vetat om. Du unga vi träffade känner sig många gånger lurade på sina rättigheter, men känner samtidigt att det är svårt att påverka och bli tagen på allvar. Denna insikt är något som kommer att hjälpa oss i hur vi kommunicerar med ungdomar och att vi måste hitta nya vägar för att engagera i alla de frågor som berör unga, men som inte sammankopplas med ordet konsument. Några nedslag i resultatet från möten med ungdomar och politiker: Kunskaperna i konsumenträttigheterna är väldigt låga. Hem- och konsumentkunskapen räcker inte och har inte lyckats skapa engagemang och insikter som fastnar. Gymnasieskolan måste integrera konsumentutbildning i många olika ämnen och utbilda människor som snart på allvar ska ut i konsumtionslivet. Ungdomarna blir engagerade när de förstår att konsumentfrågor berör deras vardag och att det handlar om mig. Ungdomarna blir överraskade när det får träffa politiker då de inser att de är vanliga människor som man kan nå via e-post, känner sig stärkta i att de kan kontakta politiker efter mötena. Politikerna har inte heller koll på konsumentlagstiftningen kunskapslyft är ett måste! Ungdomarnas tankar och åsikter tas sällan på allvar, inte konstigt att man inte tror att man kan påverka sin vardag. Flera av ungdomarna vi har träffat har i skolan skrivit insändare, men ingen kom på tanken att man faktiskt skulle kunna skicka in dessa på riktigt. Ungdomarna växer och blir mer självsäkra när de känner att de känner till sina rättigheter och kan påverka sin vardag. Bara att kunna använda ordet reklamera ger makt. Krav Under utbildningarna har ungdomarna drivit en rad krav inför politiker och i lokalmedia. Några exempel: Obligatorisk text om reklamationsrätt på kvitton Konsumentfrågor rör många skolämnen, därför borde lärarna få vidareutbildning i konsumentfrågor för att kunna utbilda i detta inom alla ämnen det berör Konsumentkunskap inte bara i högstadiet utan även på gymnasiet Större inflytande över villkoren i sin vardag få träffa politiker, inflytande på riktigt i skolan Obligatorisk utbildning av butiksanställda om företagens skyldigheter gentemot konsumenter

9 Många städer har citykvällar en gång i månaden eller liknande när affärerna är öppna lite längre. Då borde man ha kampanjer när man lyfter fram mer hållbara produkter Citycyklar till uthyrning i alla städer Mer jämlika villkor när det gäller busskort Det borde finnas fler återvinningskärl att välja på i städerna Skolmaten måste bli bättre Förbjud sms-lån Alla borde ha tillgång till konsumentvägledare som besöker skolor och föreläser i förebyggande syfte I det framtida arbetet kommer dessa typer av frågor kunna drivas och diskuteras på webbplatsen och i forumet. Rent konkret så har den sammanställda behovsanalysen påverkat upplägget på webbplatsen. Vi ser att det finns ett stort behov av att kunna påverka sina villkor och sin vardag, samtidigt som många inte riktigt vet hur de ska göra detta. Därav kommer ingenblasermig.se att fokusera mer på detta än den typ av faktakunskaper som de kan finna på andra webbplatser. Vi kan även, kanske inte helt förvånande, se att ungdomarna tilltalas mycket av de artiklar som producerats av ungdomarna själva. Inom detta projekt skulle vi leverera en tjänst som var mer en mötesplats än en webbplats. Mycket av arbetet har handlat om att bädda för webbplatsen genom behovsanalyser, samarbeten mellan organisationer, nätverkande och diskussion. Webbplatsen som levererats har ett en god bas som kommer att fortsätta att uppdateras och fyllas på. De viktigaste delarna av innehållet vid leverans: Startsida, med många ingångar till tips och göra Frågor & Svar, från konsumentvägledare Faktasidor om privatekonomi och konsumenträtt (Min Plånbok), reklam och påverkan (Reklamtrött?), digitala rättigheter och integritet på internet och vid näthandel (Rätt på nätet) och hållbar konsumtion (Tänk på miljön). Tips & trix. Här kan man hitta alla möjliga tips om hur man gör vardagen enklare, billigare, undviker att bli lurad och agerar hållbart som konsument. Det flesta artiklarna är författade av projektassistenterna själva och dessa sidor är bland det som tilltalat testpersonerna mest.

10 En mötesplats med ett Forum för diskussion, tips på var man kan vända sig om man vill engagera sig och hur man kan engagera sig Under rubriken Verktyg för Konsumentmakt under Mötesplats har vi påbörjat en verktygslåda för engagemang och aktioner för fler och mer medvetna konsumenter. Det ska handla om allt från hur man skriver en insändare, hur man reklamerar en vara till hur man anordnar en Klädbytardag. Här kommer vi att fylla på med verktyg och även med berättelser från dem som anordnar olika aktioner. Samarbeten och sociala medier. Våra samarbetspartners är av olika karaktär och syns på sidan för att fånga upp de ungdomar som vill engagera sig inom organisationer, nätverk eller annat. Samarbetsorganisationerna vid leverans var: Lånegarderoben, konsumentvägledare genom Konsumentvägledarnas förening, Recycle Design bloggen, Unga aktiesparare, Ung privatekonomi, Medveten Konsumtion, Ekoguiden, WWF Världsnaturfonden, Unga örnar och bloggen 365 saker du kan göra. Målet för samarbetena var i projektbeskrivningen preciserat till minst sex samarbetsorganisationer vilket vi redan nått med råge. Sidan kopplar även ihop sociala medier genom Facebook och Twitterflöde. Bidrag från Allmänna Arvsfonden möjliggör att projektet kan fortsätta att förvaltas och framförallt ständigt utvecklas med hjälp av en webbredaktör på deltid. Projektet ska enligt projektbeskrivningen utvärderas efter sex månader och sedan löpande under de kommande tre åren under Arvsfondsprojektet Ingen blåser mig. Vi kan dock redan nu analysera vissa delar av resultatet, processen och framföra vilka förbättringar som vi kommer att arbeta för framöver. Hur framgångsrik själva webben blir beror på hur väl vi lyckas utveckla och sprida den under de kommande åren. Vi kan dock nu se det resultatet som vi har levererat har gjorts enligt projektplanen, med vissa tidsmässiga modifieringar som inte har påverkat resultatet. Den behovsanalys som har pågått både före och under projekttiden har varit en nödvändig grund för själva webbplatsen. Särskilt då vi kunnat fortsätta att diskutera med fler ungdomar i olika åldrar och från olika orter, med olika bakgrunder. Det ger oss en legitimitet inför de metoder och innehåll vi använder på webbplatsen och inom projektet. Denna typ av behovsanalys kommer att fortsätta under kommande åren, särskilt som problemområden, trender och konsumentens villkor ständigt förändras. En av de framgångsfaktorer som vi särskilt vill lyfta fram med projektet är de gymnasieelever som har varit anställda inom projektet på timbasis. De har givit projektet ett lyft genom att målgruppen har integrerats i själva projektorganisationen. Insikterna har varit många och resultatet skulle ha sett något annorlunda ut om vi hade valt att inte organisera det på det här

11 sättet. De har också fungerat som ett bollplank för projektgruppens idéer och bidragit med många av de artiklar som finns på webbplatsen. Webbplatsen som lanserades i slutet av januari har testats av tolv ungdomar. Samtliga tyckte att den var lättnavigerad, nästan alla tyckte att designen tilltalade dem och alla hittade intressanta artiklar som de ville läsa mer om. Ingen har fyllt i att de tycker att informationen är överflödig eller inte intressant. De som testade fick även skicka med oss förbättringar och där framhöll några att de gärna skulle se att man kunde bidra mer till sidans innehåll, något som vi hörsammat och kommer att utveckla under våren. En annan framgångsfaktor för projektet har varit den öppenhet som har funnits för samarbeten. Istället för att isolera projektet för att själv skapa vinning har vi varit öppna med att vi tror att många av organisationer som på olika sätt arbetar med konsumentfrågorna kan ha ett utbyte av samarbetet, inte minst då vi alla arbetar mot samma mål mer medvetna konsumenter med rätt förutsättningar. Webbplatsens stomme är nu lanserad enligt plan, dock så kvarstår fortfarande mycket arbete. Vi vill skapa en levande mötesplats och då krävs det att vi städigt är uppdaterade och lägger in nytt material. I och med att vi vet att mycket faktainformation redan finns på olika andra webbplatser (t ex Konsumentverkets Ung Konsument), vill vi mer agera den part som en ideell organisation kan göra framför en myndighet. Vi vill stärka och mobilsera unga konsumenter till att bli aktiva och medvetna konsumenteter. Vi vill helt enkelt se fler konsumentaktivister! Därför kommer vi under den kommande förvaltningen och utvecklingen att lägga mer fokus på verktygslådor, som ska stötta unga konsumenter som vill agera, vare sig det gäller att ta vara på sina rättigheter och reklamera en vara, eller anordna en flashmob för att uppmärksamma vikten av att återvinna burkar. Vi tror att det är just här vi kan spela en roll, genom att skapa ett engagemang och att göra skillnad kan vara både roligt och positivt. Vi vill även att unga ska kunna bidra till sidans innehåll i större utsträckning, genom att skriva artiklar eller komma med andra förslag på förbättringar. Spridningen av webbplatsen är även något som vi kommer att arbeta mer med nu när den är skarp. Dels genom samarbetsorganisationer, dels genom sociala medier och dels genom den fortsatta ungdomssatsningen. Webbplatsen lanserades i mitten av januari När projektet drog igång var ett av målen att finna långsiktig modell för hur den skulle förvaltas. Även utan medel från Allmänna Arvsfonden skulle projektet drivas vidare inom Sveriges Konsumenters ordinarie verksamhet, om än i mindre omfattningen. Genom detta projekt och tidigare förstudier har vi dock kunnat säkrat medel för förvaltning och utveckling av webbplatsen i tre år framöver genom medel

12 från Allmänna Arvsfonden. Det är nu det stora arbetet börjar med att stärka morgondagens konsumenter.

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Vad tycker dina politiker?

Vad tycker dina politiker? Vad tycker dina politiker? Ta pulsen på lokalpolitikerna var står de i konsumentpolitiken? Deltagare: Ca 20 personer i grupper om 2-4 personer Tid: Två tillfällen à 40 min, alternativt tre tillfällen varav

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010 Beviljade stöd 2010 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Slutrapport VoteIT Mix

Slutrapport VoteIT Mix Slutrapport VoteIT Mix 1. Inledning Nya tider och ny teknik leder till nya beteenden och nya sätt att mötas, detta ger oss nya hinder men främst nya möjligheter. För den unga generationen i Sverige och

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Ekonomismart. ett regionalt samarbetsprojekt Projektår 2. Sparbanksstiftelsen Kronan, Folkuniversitetet, Finansinspektionen och Konsumentverket

Ekonomismart. ett regionalt samarbetsprojekt Projektår 2. Sparbanksstiftelsen Kronan, Folkuniversitetet, Finansinspektionen och Konsumentverket Ekonomismart ett regionalt samarbetsprojekt Projektår 2 Sparbanksstiftelsen Kronan, Folkuniversitetet, Finansinspektionen och Konsumentverket Sida 1 av 7 Samarbetsavtalet Detta avtal reglerar samarbetsparternas

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi Inledning Vi har valt att rikta in oss på en målgrupp som är unga kvinnor och män i åldern 18-35 år. Efter de efterforskningar vi gjort på internet kan vi uppskatta att de flesta

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 Sida: 1 (6) Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 2014-04-16 KS/2013:606-001 Sida: 2 (6) 1 Bakgrund och projektbeskrivning har ambitionen att det i varje kommundel ska finnas en samlings- och

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Du kan förändra! Kampanjplan för Degerfors kommun i samarbete med Karlstads kommun

Du kan förändra! Kampanjplan för Degerfors kommun i samarbete med Karlstads kommun Du kan förändra! Kampanjplan för Degerfors kommun i samarbete med Karlstads kommun Demokratilyftet 2011 för Degerfors kommun Projektansvariga: Stina Bergström, Rebecca Lindholm, Karolina Johansson, Anton

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Konsumentvägledning för ungdomar Linda Marklund Certifierad kommunal revisor November 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan

Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet sid 1/6 Besökadress:, Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-65 97 00 Fax: 0520-65 18 36 E-post:bildningsforvaltningen@lillaedet.se

Läs mer

Ingen blåser mig! Innehåll

Ingen blåser mig! Innehåll Ingen blåser mig! Under 2012-2014 har Sveriges Konsumenter med stöd av Allmänna arvsfonden genomfört projektet Ingen blåser mig! Vi ville bland annat ta fram bra och roliga metoder att engagera och lära

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Rapport Team Samagera

Rapport Team Samagera Torshälla stads nämnd 2016-08-19 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:86 Annette Johansson 016-710 70 28 Torshälla stads nämnd Rapport Team Samagera Förslag till beslut 1.

Läs mer

Content marketing i praktiken SiteVisiondagarna 2017

Content marketing i praktiken SiteVisiondagarna 2017 Content marketing i praktiken SiteVisiondagarna 2017 Stiftelsen Skogssällskapet: Verkar för en hållbar utveckling av skog och mark Allmännyttig stiftelse Grundades 1912 Det här gör vi: Sköter skog åt privata

Läs mer

Mer och fler. workshop 4 sept 2013 behov, hinder, möjligheter. rebecca.stenberg@liu.se, CARER 1

Mer och fler. workshop 4 sept 2013 behov, hinder, möjligheter. rebecca.stenberg@liu.se, CARER 1 Mer och fler workshop 4 sept 2013 behov, hinder, möjligheter rebecca.stenberg@liu.se, CARER 1 FÖRSTUDIEN 1. En reflexiv arena för kunskapsutveckling Inom den egna föreningen finns små möjligheter till

Läs mer

2 DAGARS KURS I CONTENT MARKETING FÖR FÖRETAG SOM VILL SATSA RÄTT FRÅN BÖRJAN. Starta denna fantastiska resa tillsammans med oss på Befound

2 DAGARS KURS I CONTENT MARKETING FÖR FÖRETAG SOM VILL SATSA RÄTT FRÅN BÖRJAN. Starta denna fantastiska resa tillsammans med oss på Befound 2 DAGARS KURS I CONTENT MARKETING FÖR FÖRETAG SOM VILL SATSA RÄTT FRÅN BÖRJAN Starta denna fantastiska resa tillsammans med oss på Befound DIGITALA STRAT EGIER FÖRORD CONTENT MARKETING Folk vill göra affärer

Läs mer

Sveriges bästa kommunwebb

Sveriges bästa kommunwebb Sveriges bästa kommunwebb Pontus Marie Enköpings kommun Ligger mellan Stockholm, Uppsala och Västerås Känd för sin slogan: Sveriges närmaste stad 42 000 invånare och 3 000 medarbetare Jämförbar med Borlänge,

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Haparanda Stads Kvalitetssatsning

Haparanda Stads Kvalitetssatsning Haparanda Stads Kvalitetssatsning Syfte: I en politisk styrd organisation är det särskilt viktigt med kommunikation, dialog och inflytande även mellan valen. Genom medborgardialog fås förutom en bra förankring

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2015 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2015 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Slutrapport, projekt Nyfikeby

Slutrapport, projekt Nyfikeby 1 Göteborg 2009-12-01 Slutrapport, projekt Nyfikeby Inledning Vad är Nyfikeby? Nyfikeby är en webbplats för barn i förskoleålder och upp till lågstadieålder. Den öppnar för publik under 2010. Barnen behöver

Läs mer

Hållbara bygder vår framtid

Hållbara bygder vår framtid Hållbara bygder vår framtid Projektet utgjorde grunden för att ta fram en ny utvecklingsstrategi för bygden. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening Projektledare: Jan Forsmark Kommun:

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång.

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång. Svinö Fiber Projektägare: Svinö Fiber, ideell förening Projektledare: Per Funke Kommun: Hedemora Dnr: 106 Jnr: 2012 426 Projekttid: 2011-11-07-2012-12-31 Beviljade stödmedel: 78 280 kr Använda stödmedel:

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö Praktikrapport ABC Aktiva insatser för människa och miljö Som praktikplats för hösten 2012 valde jag att ansöka om en plats på ABC aktiva insatser för människa och miljö. Då jag under mina tre senaste

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

POLICY FÖR SAMARBETEN MED FÖRENINGAR, FÖRETAG OCH ANDRA ORGANISATIONER. Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

POLICY FÖR SAMARBETEN MED FÖRENINGAR, FÖRETAG OCH ANDRA ORGANISATIONER. Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer 1 Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Stockholm 2012-01-31 Ver 0.5 Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Att skapa förtroende så når vi fram

Att skapa förtroende så når vi fram Kommunikationsdagarna 2012 Att skapa förtroende så når vi fram Malin Thorsén Alarm: Inställningen till elbranschen försämras Negativ Positiv 2011 Okt 41 21 4 2010 Okt 30 25 6 2009 Okt 29 23 4 2007 Okt

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer