1 Inledning Mål och syfte Syfte Mål Projektbeskrivning Projektets olika delar Leverabler...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler..."

Transkript

1

2 1 Inledning Mål och syfte Syfte Mål Projektbeskrivning Projektets olika delar Leverabler Resultat Behovsanalys Webbplats Utvärdering och analys Utvärdering av resultat Förslag på förbättringar Framtida arbeten... 11

3 I dagens samhälle läggs allt fler val på konsumenten och politiker talar om att alla ska göra medvetna val, men kunskapsbasen saknas samtidigt som påverkan från andra delar av marknaden ökar. Denna ojämlikhet gör att marknaden inte är fri och välfungerande. Skuldsättning ökar bland ungdomar och unga vuxna och många känner att de inte kan eller vet hur de ska påverka villkoren i sin vardag. Samtidigt står samhället inför stora utmaningar i form av klimatförändringar och andra hot mot miljön. Sveriges Konsumenter har i flera olika projekt gjort en storsatsning på att utveckla sitt arbete mot och med målgruppen unga konsumenter. Det handlar både om att utveckla långsiktiga utbildningsmetoder där unga stärks som medvetna konsumenter, men det handlar även om att skapa en dialog där organisationen får ett inflöde från de unga för att bättre kunna företräda dem i sitt opinionsbildande arbete. En del i denna ungdomssatsning var att utveckla en plattform på internet där de unga kan mötas. Våren 2011 fick Sveriges Konsumenter beviljat medel från Internetfonden för att skapa en tjänst genom ett forum på internet. Tanken är att en webbplats och ett nätverk av kunskap ska ge de unga verktyg för att göra medvetna val som förhindrar dem att råka illa ut som konsumenter. I projektbeskrivningen framgår att: Allt fler val läggs på den enskilde i dagens samhälle, men inte lika mycket energi läggs på att ge konsumenterna kunskapen som behövs för att göra dessa val. Genom sin kontakt med projektet på nätet ska de unga bli mer självsäkra och börja fundera över sina konsumtionsmönster och sig själva i förhållande till marknaden. Detta är projektet Ingen blåser mig! på nätets slutrapport. Unga konsumenter är särskilt utsatta. Statistik från Kronofogden visar att gruppen är den enda grupp där antalet skuldsatta ökar. De är även i större utsträckning än andra grupper känsliga för trender och grupptryck som kan leda till överkonsumtion. I ett samhälle där allt fler val läggs på den enskilde har denne inte ofta koll på sina rättigheter. Samhället står också inför stora utmaningar som klimatförändringar och andra hot mot miljön. Dessutom har vi sällan insyn och förståelse för hur sakerna vi köper produceras. För ett väl fungerande samhälle som ska styras mot en mer hållbar utveckling krävs att medvetna konsumenter ges de rätta förutsättningarna, då en fri marknad kräver jämlikhet mellan olika parter på marknaden. Syftet med projektet är att ungdomar ska få stöd att bli starka, trygga, medvetna och kritiska konsumenter. Det ska ske under parollen Med ungdomar för ungdomar i form av en interaktiv tjänst som utgör ett nav för konsumentfrågor på internet som sammanlänkar sociala medier och konsumentrelaterade organisationer. Den ska ge unga en plattform för svar och diskussion.

4 Sveriges Konsumenter vill nå så många unga som möjligt med projektet. De unga som kommer i kontakt med projektet ska börja fundera över sina konsumtionsmönster och sig själva i förhållande till marknaden. För att mäta projektets mål bestämdes en rad indikatorer. Det handlar om antalet besökare på webbplatsen, samarbeten med andra organisationer, hur väl webbplatsen mottas av användare och testpersoner. Projektet kommer enligt projektbeskrivningen att utvärderas i två omgångar: 1. Då webbplatsen varit igång i sex månader, alltså slutet av juni Webbplatsen kommer även att utvärderas efter det treåriga Arvsfondsprojektet slut, det vill säga januari Målet efter sex månaders aktivitet: Av testare och ambassadörer ska minst 90 % anse att webbplatsen är en välfungerande webbplats med ett brett nätverk till sociala medier och andra konsumentrelaterade webbplatser. Minst sex organisationer och/eller webbsidor samarbetar med vår webbplats. Minst 60 frågor ska ha inkommit till konsumentrådgivaren på nätet Minst 500 personer ska ha ställt sig bakom ( gillat ) Facebookkampanjerna Minst åtta personer ska ha engagerats som ambassadörer för projektet Målet efter tre år är att: Minst unga ska ha upplevt en märkbar skillnad i sitt eget förhållningssätt till konsumtion ska kommit i kontakt med projektet, framför allt via webbplats och sociala medier. 1 Sveriges Konsumenter har funnit nya, långsiktigt hållbara vägar att fortsatt erbjuda ungdomar stöd genom en tydlig handlingsplan. Ingen blåser mig på nätet! är en del i en satsning som tar ett samlat grepp för att engagera ungdomar med konkret konsumentupplysning. De övriga delarna, under paraplyet Ingen blåser mig! kommer inom ett separat projekt att genomföra fysiska möten med ungdomar runt om på landets gymnasier och finansieras ur Allmänna Arvsfonden med start I detta långsiktiga projekt kommer fokus att ligga på ett antal konsumentfrågor genom turnerande workshops, så kallade Upptäckardagar. Under dessa dagar träffar projektet ungdomar, lokalpolitiker, näringsliv, kommuner och intresseorganisationer och lär sig mer om och diskuterar olika konsumentrelaterade frågor under interaktiva former. Vi planerar att få en spridning över hela landet och här spelar en plattform som webbplatsen Ingen blåser mig! en stor roll i förberedelse, uppföljning och en mötesplats för frågor, svar och diskussion.

5 Webbplatsen har hela tiden utgått från ungdomarna, innan detta projekts start genom fokusgrupper och under projekttiden genom fortsatta behovsanalyser, samtal med ungdomar och även anställning av unga som har varit med och utformat webbplatsen. Projektet har drivits av projektledare med hjälp av en projektgrupp bestående av representanter från både Sveriges Konsumenters egna medlemsorganisationer och andra samarbetsorganisationer. För att ytterligare knyta an till målgruppen har projektet även anställt två gymnasieungdomar som projektassistenter på timbasis, något som har visat sig vara en framgångsfaktor för projektet. Projektassistenterna har kommit med idéer, kritik och skrivit många av de artiklar som finns på webbplatsen. Projektgruppen har träffats vid fyra tillfällen under projektets gång. Denna grupp har i projektets slutskede övergått till att bli en referensgrupp för hela ungdomssatsningen. Representanter från WWF, Unga aktiesparare och Ung privatekonomi, Medveten Konsumtion, Unga Örnar, KonsumentCentrum, Konsumentvägledarnas förening och Ung pirat och 365 saker har ingått i projektgruppen. Behovsanalys För att verkligen skapa en plattform för unga på nätet som även utgår från ungdomars behov har det från projektstart varit viktigt att ungdomar är med och tycker till om innehåll och utförande och även bidrar till innehållet. Läs mer om resultatet av den behovsanalys som genomförts under projektet under punkten 5.1. Kravspecifikation och produktion av webbplats Projektgruppen fastställde tillsammans med projektgruppen och projektassistenter en kravspecifikation för webbplatsen, där stor vikt lades vid att webbplatsen är tillgänglig, lättnavigerad och lättförståelig. Webbplatsen skulle bestå dels av faktadelar, där man som ung kan få en god överblick över ens rättigheter som konsument. Det skulle även ske ett brett samarbete med andra webbplatser som på olika sätt berör konsumentfrågor. Det var viktigt att det skulle finnas möjlighet att mobilisera och fånga upp ungdomars engagemang. Detta skulle möjliggöras genom ett diskussionsforum men även genom en verktygslåda, där man samlar tips för hur man kan använda sin konsumentmakt. Efter fastställande av kravspecifikationen så upphandlades leverantörer av webbsatsningen. Valet föll på Funka Nu! som specialiserar sig på tillgänglighet. Detta kunde utformas inom vårt existerande system och därmed förenkla förvaltningen för den redaktör som skulle kunna driva webbplatsen vidare. Nätverkande och samarbeten För att få en förankring har projektet lagt ner mycket kraft på att samarbeta med våra medlemsorganisationer och organisationer och andra som arbetar med konsumentfrågor. Det ska finnas ett nätverk som tillsammans kan hjälpa ungdomar, det ska även kunna skapa trafik till och från våra webbplatser för att ge unga svar och stöd. Det gör även att de organisationer som tar emot enskilda medlemmar kan fånga upp ungdomars engagemang inom olika ämnen. Vi har fortsatt att bygga på de kontakter vi fått genom fokusgrupperna. Genom detta och

6 genom att utbilda ambassadörer kan vi skapa ett nätverk som gör att spridningen blir större. Detta nätverk kommer att utvidgas i takt med att vi besöker fler orter under de kommande tre åren och utbildar fler ambassadörer. Lansering och test och slutrapport Webbplatsen lanserades i slutet av januari 2011 efter att genomgått en utvärdering av ett tiotal ungdomar. Detta sammanfaller även med att det långsiktiga projektet finansierat ur Allmänna Arvsfonden startas. I detta skede skrivs även den slutrapport du nu håller i handen. Utvärdering Projektet kommer i första hand att utvärderas sex månader efter att webbplatsen lanseras av projektledaren eller annan person som varit insatt i projektet. Grunden till denna utvärdering är målbeskrivningen och de mätbara målen under 2.2. Vidare kommer projektet att utvärderas vid flertalet tillfällen i samband med Arvsfondsprojektet och till sist efter utgången av det tredje projektåret. Projektets syfte var att leverera en interaktiv tjänst genom en webbplats som utgör ett nav för konsumentfrågor på internet och som sammanlänkar sociala medier och konsumentrelaterade organisationer. Projeketet har levererat: Behovsanalys, redogjord för under punkten 5.1 En välfungerande webbplats, En interaktiv mötesplats Ett nätverk av organisationer som arbetar med konsumentfrågor på olika sätt Ett nätverk av unga konsumenter för spridning En bas för konsumentfrågor med förvaltning- och utvecklingsmöjligheter Extern finansiering som gör det möjligt att driva vidare projektet med medel ut Allmänna Arvsfonden En verktygslåda för ung konsumentmakt Webbplatsen lanserades i januari Även om är det mest synliga resultatet av projektet så bygger innehåll och utformning mycket på en djuplodande behovsanalys, något som vi tror kommer att bidra mycket till webbplatsens framgång.

7 januari 2011 För att skapa en plattform för unga på nätet som verkligen utgår från ungdomars behov har det från projektstart varit viktigt att ungdomar är med och tycker till om innehåll och utförande och även bidrar till innehållet. För att utveckla vårt arbete mot målgruppen unga påbörjades en förstudie och behovsanalys av unga konsumenter i gymnasieåldern under hösten Vi ville där se vilka kunskapsluckor som finns, vilka frågor som engagerar och hur unga ser på konsumtion och begreppet konsument. Först då skulle vi veta vilka verktyg som behövdes för att skapa mer medvetna unga konsumenter. Det första steget har varit att genomföra en behovsanalys genom att träffa elever på skolan i fokusgrupper. Vi hade innan projektstart träffat hela skolklasser men mestadels samtalat med mindre grupper av elever på skolor i Stockholm och Uppsala. Vi ville inom detta projekt fördjupa behovsanalysen, träffa fler unga på olika orter med olika bakgrund. Detta har genomförts och projektet har under hösten under två heldagar på varje ort träffat ungdomar i Uddevalla och Umeå samt i Stockholm. Sammanlagt har projektet träffat över 60 unga. Behovsanalysen har kunnat bli mer djuplodande i och med samverkande mellan det andra ungdomsprojektet som drivits under hösten Genom anslag från EU-projektet Youth in Action har vi anordnat fysiska möten mellan ungdomar och lokalpolitiker som på olika sätt är ansvariga för de ungas villkor. Ungdomarna utbildas i konsumenträtt och i olika former av påverkan och vi har även att stöttat dem att engagera sig i olika typer av konsumentaktivism. Under dessa tvådagarsutbildningar har vi diskuterat olika konsumentfrågor som rör unga. I vissa fall har vi fått helt nya infallsvinklar på vilka frågor som faktiskt engagerar unga. Deltagarna har även fått ge konkreta förslag på funktioner och innehåll på webbsidan för unga konsumenter. Vi kan bara vara ärliga och säga att begreppet konsument och att en utbildning i konsumenträtt är något som föga lockar ungdomar. Även om det har varit bra uppslutning till utbildningarna så är det först när vi börjar tala om specifika frågor som det går upp för dem att

8 det både är viktigt och att det handlar om dem. De blir också upprörda när de inser vilka rättigheter de har som de inte har vetat om. Du unga vi träffade känner sig många gånger lurade på sina rättigheter, men känner samtidigt att det är svårt att påverka och bli tagen på allvar. Denna insikt är något som kommer att hjälpa oss i hur vi kommunicerar med ungdomar och att vi måste hitta nya vägar för att engagera i alla de frågor som berör unga, men som inte sammankopplas med ordet konsument. Några nedslag i resultatet från möten med ungdomar och politiker: Kunskaperna i konsumenträttigheterna är väldigt låga. Hem- och konsumentkunskapen räcker inte och har inte lyckats skapa engagemang och insikter som fastnar. Gymnasieskolan måste integrera konsumentutbildning i många olika ämnen och utbilda människor som snart på allvar ska ut i konsumtionslivet. Ungdomarna blir engagerade när de förstår att konsumentfrågor berör deras vardag och att det handlar om mig. Ungdomarna blir överraskade när det får träffa politiker då de inser att de är vanliga människor som man kan nå via e-post, känner sig stärkta i att de kan kontakta politiker efter mötena. Politikerna har inte heller koll på konsumentlagstiftningen kunskapslyft är ett måste! Ungdomarnas tankar och åsikter tas sällan på allvar, inte konstigt att man inte tror att man kan påverka sin vardag. Flera av ungdomarna vi har träffat har i skolan skrivit insändare, men ingen kom på tanken att man faktiskt skulle kunna skicka in dessa på riktigt. Ungdomarna växer och blir mer självsäkra när de känner att de känner till sina rättigheter och kan påverka sin vardag. Bara att kunna använda ordet reklamera ger makt. Krav Under utbildningarna har ungdomarna drivit en rad krav inför politiker och i lokalmedia. Några exempel: Obligatorisk text om reklamationsrätt på kvitton Konsumentfrågor rör många skolämnen, därför borde lärarna få vidareutbildning i konsumentfrågor för att kunna utbilda i detta inom alla ämnen det berör Konsumentkunskap inte bara i högstadiet utan även på gymnasiet Större inflytande över villkoren i sin vardag få träffa politiker, inflytande på riktigt i skolan Obligatorisk utbildning av butiksanställda om företagens skyldigheter gentemot konsumenter

9 Många städer har citykvällar en gång i månaden eller liknande när affärerna är öppna lite längre. Då borde man ha kampanjer när man lyfter fram mer hållbara produkter Citycyklar till uthyrning i alla städer Mer jämlika villkor när det gäller busskort Det borde finnas fler återvinningskärl att välja på i städerna Skolmaten måste bli bättre Förbjud sms-lån Alla borde ha tillgång till konsumentvägledare som besöker skolor och föreläser i förebyggande syfte I det framtida arbetet kommer dessa typer av frågor kunna drivas och diskuteras på webbplatsen och i forumet. Rent konkret så har den sammanställda behovsanalysen påverkat upplägget på webbplatsen. Vi ser att det finns ett stort behov av att kunna påverka sina villkor och sin vardag, samtidigt som många inte riktigt vet hur de ska göra detta. Därav kommer ingenblasermig.se att fokusera mer på detta än den typ av faktakunskaper som de kan finna på andra webbplatser. Vi kan även, kanske inte helt förvånande, se att ungdomarna tilltalas mycket av de artiklar som producerats av ungdomarna själva. Inom detta projekt skulle vi leverera en tjänst som var mer en mötesplats än en webbplats. Mycket av arbetet har handlat om att bädda för webbplatsen genom behovsanalyser, samarbeten mellan organisationer, nätverkande och diskussion. Webbplatsen som levererats har ett en god bas som kommer att fortsätta att uppdateras och fyllas på. De viktigaste delarna av innehållet vid leverans: Startsida, med många ingångar till tips och göra Frågor & Svar, från konsumentvägledare Faktasidor om privatekonomi och konsumenträtt (Min Plånbok), reklam och påverkan (Reklamtrött?), digitala rättigheter och integritet på internet och vid näthandel (Rätt på nätet) och hållbar konsumtion (Tänk på miljön). Tips & trix. Här kan man hitta alla möjliga tips om hur man gör vardagen enklare, billigare, undviker att bli lurad och agerar hållbart som konsument. Det flesta artiklarna är författade av projektassistenterna själva och dessa sidor är bland det som tilltalat testpersonerna mest.

10 En mötesplats med ett Forum för diskussion, tips på var man kan vända sig om man vill engagera sig och hur man kan engagera sig Under rubriken Verktyg för Konsumentmakt under Mötesplats har vi påbörjat en verktygslåda för engagemang och aktioner för fler och mer medvetna konsumenter. Det ska handla om allt från hur man skriver en insändare, hur man reklamerar en vara till hur man anordnar en Klädbytardag. Här kommer vi att fylla på med verktyg och även med berättelser från dem som anordnar olika aktioner. Samarbeten och sociala medier. Våra samarbetspartners är av olika karaktär och syns på sidan för att fånga upp de ungdomar som vill engagera sig inom organisationer, nätverk eller annat. Samarbetsorganisationerna vid leverans var: Lånegarderoben, konsumentvägledare genom Konsumentvägledarnas förening, Recycle Design bloggen, Unga aktiesparare, Ung privatekonomi, Medveten Konsumtion, Ekoguiden, WWF Världsnaturfonden, Unga örnar och bloggen 365 saker du kan göra. Målet för samarbetena var i projektbeskrivningen preciserat till minst sex samarbetsorganisationer vilket vi redan nått med råge. Sidan kopplar även ihop sociala medier genom Facebook och Twitterflöde. Bidrag från Allmänna Arvsfonden möjliggör att projektet kan fortsätta att förvaltas och framförallt ständigt utvecklas med hjälp av en webbredaktör på deltid. Projektet ska enligt projektbeskrivningen utvärderas efter sex månader och sedan löpande under de kommande tre åren under Arvsfondsprojektet Ingen blåser mig. Vi kan dock redan nu analysera vissa delar av resultatet, processen och framföra vilka förbättringar som vi kommer att arbeta för framöver. Hur framgångsrik själva webben blir beror på hur väl vi lyckas utveckla och sprida den under de kommande åren. Vi kan dock nu se det resultatet som vi har levererat har gjorts enligt projektplanen, med vissa tidsmässiga modifieringar som inte har påverkat resultatet. Den behovsanalys som har pågått både före och under projekttiden har varit en nödvändig grund för själva webbplatsen. Särskilt då vi kunnat fortsätta att diskutera med fler ungdomar i olika åldrar och från olika orter, med olika bakgrunder. Det ger oss en legitimitet inför de metoder och innehåll vi använder på webbplatsen och inom projektet. Denna typ av behovsanalys kommer att fortsätta under kommande åren, särskilt som problemområden, trender och konsumentens villkor ständigt förändras. En av de framgångsfaktorer som vi särskilt vill lyfta fram med projektet är de gymnasieelever som har varit anställda inom projektet på timbasis. De har givit projektet ett lyft genom att målgruppen har integrerats i själva projektorganisationen. Insikterna har varit många och resultatet skulle ha sett något annorlunda ut om vi hade valt att inte organisera det på det här

11 sättet. De har också fungerat som ett bollplank för projektgruppens idéer och bidragit med många av de artiklar som finns på webbplatsen. Webbplatsen som lanserades i slutet av januari har testats av tolv ungdomar. Samtliga tyckte att den var lättnavigerad, nästan alla tyckte att designen tilltalade dem och alla hittade intressanta artiklar som de ville läsa mer om. Ingen har fyllt i att de tycker att informationen är överflödig eller inte intressant. De som testade fick även skicka med oss förbättringar och där framhöll några att de gärna skulle se att man kunde bidra mer till sidans innehåll, något som vi hörsammat och kommer att utveckla under våren. En annan framgångsfaktor för projektet har varit den öppenhet som har funnits för samarbeten. Istället för att isolera projektet för att själv skapa vinning har vi varit öppna med att vi tror att många av organisationer som på olika sätt arbetar med konsumentfrågorna kan ha ett utbyte av samarbetet, inte minst då vi alla arbetar mot samma mål mer medvetna konsumenter med rätt förutsättningar. Webbplatsens stomme är nu lanserad enligt plan, dock så kvarstår fortfarande mycket arbete. Vi vill skapa en levande mötesplats och då krävs det att vi städigt är uppdaterade och lägger in nytt material. I och med att vi vet att mycket faktainformation redan finns på olika andra webbplatser (t ex Konsumentverkets Ung Konsument), vill vi mer agera den part som en ideell organisation kan göra framför en myndighet. Vi vill stärka och mobilsera unga konsumenter till att bli aktiva och medvetna konsumenteter. Vi vill helt enkelt se fler konsumentaktivister! Därför kommer vi under den kommande förvaltningen och utvecklingen att lägga mer fokus på verktygslådor, som ska stötta unga konsumenter som vill agera, vare sig det gäller att ta vara på sina rättigheter och reklamera en vara, eller anordna en flashmob för att uppmärksamma vikten av att återvinna burkar. Vi tror att det är just här vi kan spela en roll, genom att skapa ett engagemang och att göra skillnad kan vara både roligt och positivt. Vi vill även att unga ska kunna bidra till sidans innehåll i större utsträckning, genom att skriva artiklar eller komma med andra förslag på förbättringar. Spridningen av webbplatsen är även något som vi kommer att arbeta mer med nu när den är skarp. Dels genom samarbetsorganisationer, dels genom sociala medier och dels genom den fortsatta ungdomssatsningen. Webbplatsen lanserades i mitten av januari När projektet drog igång var ett av målen att finna långsiktig modell för hur den skulle förvaltas. Även utan medel från Allmänna Arvsfonden skulle projektet drivas vidare inom Sveriges Konsumenters ordinarie verksamhet, om än i mindre omfattningen. Genom detta projekt och tidigare förstudier har vi dock kunnat säkrat medel för förvaltning och utveckling av webbplatsen i tre år framöver genom medel

12 från Allmänna Arvsfonden. Det är nu det stora arbetet börjar med att stärka morgondagens konsumenter.

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Vad tycker dina politiker?

Vad tycker dina politiker? Vad tycker dina politiker? Ta pulsen på lokalpolitikerna var står de i konsumentpolitiken? Deltagare: Ca 20 personer i grupper om 2-4 personer Tid: Två tillfällen à 40 min, alternativt tre tillfällen varav

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Ingen blåser mig! Innehåll

Ingen blåser mig! Innehåll Ingen blåser mig! Under 2012-2014 har Sveriges Konsumenter med stöd av Allmänna arvsfonden genomfört projektet Ingen blåser mig! Vi ville bland annat ta fram bra och roliga metoder att engagera och lära

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Slutrapport: Energy Square

Slutrapport: Energy Square Slutrapport: Energy Square Inledning The Paper Province har tittat på att ta tillvara den enorma tillväxtpotential som finns i gränslandet mellan regionens massa- och pappersindustri å ena sidan och kringliggande

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013 Konsumenten i centrum Samrådsgrupp 10 december 2013 Dagordning Välkomna! Presentation av Konsumenten i centrum Konsumentverkets samordnande roll Projektgruppen Frågor Det praktiska/faktiska samarbetet

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Projektplan, teaterqlan

Projektplan, teaterqlan Projektplan, teaterqlan 1.1 Projektbenämning TeaterQlan 1.2 Projektgrupp Malimo Productions har tre medarbetare. Det är Mario Frost, Linnéa Forsberg och Mona Wallin Utefter kvalifikationer och personliga

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Slutrapport VoteIT Mix

Slutrapport VoteIT Mix Slutrapport VoteIT Mix 1. Inledning Nya tider och ny teknik leder till nya beteenden och nya sätt att mötas, detta ger oss nya hinder men främst nya möjligheter. För den unga generationen i Sverige och

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

8WYHFNOLQJVSURMHNWHW. 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU. +XUYLQnURFKOlUYnUDQ\DNRQVXPHQWHUXQJGRPDU RFKLQYDQGUDUHKLWWDYlJDUWLOODWWEOLLQIRUPHUDGH NRQVXPHQWHU

8WYHFNOLQJVSURMHNWHW. 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU. +XUYLQnURFKOlUYnUDQ\DNRQVXPHQWHUXQJGRPDU RFKLQYDQGUDUHKLWWDYlJDUWLOODWWEOLLQIRUPHUDGH NRQVXPHQWHU Kommunkontoret 8WYHFNOLQJVSURMHNWHW 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU +XUYLQnURFKOlUYnUDQ\DNRQVXPHQWHUXQJGRPDU RFKLQYDQGUDUHKLWWDYlJDUWLOODWWEOLLQIRUPHUDGH NRQVXPHQWHU " " " " " Projektbeskrivning av Bo Bäckman 2002-05-15

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

skolmaterial som underlättar ditt JoBB

skolmaterial som underlättar ditt JoBB skolmaterial som underlättar ditt JoBB Gratis skolmaterial för alla åldrar om konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam. Gratis skolmaterial och färdiga lektioner. www.konsumentverket.se/skola är

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång.

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång. Svinö Fiber Projektägare: Svinö Fiber, ideell förening Projektledare: Per Funke Kommun: Hedemora Dnr: 106 Jnr: 2012 426 Projekttid: 2011-11-07-2012-12-31 Beviljade stödmedel: 78 280 kr Använda stödmedel:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 AVTALSMALL LITEN 2009 1.0 SESIG Internet Grund, fas 2 Sida

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Nästa nätverksträff sker den 8 september kl 10-16 i Stockholm.

Nästa nätverksträff sker den 8 september kl 10-16 i Stockholm. Promemoria 2011-06-13 E-delegationen Fi 2009:01 E-delegationen Lena Olofsson Telefon 08-405 10 93 Mobil 070-365 65 93 E-post lena.olofsson@enterprise.ministry.se Korta minnesanteckningar från nätverksträff

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KKKs 2015- Tjänsteskrivelse 2015-06-01 1 (8) Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-507 Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till kommunstyrelsens

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2013 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2013 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Gunilla Keith-Bodros 2013-10-30 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT Konsument- och medborgarservice Konsument- och medborgarservice samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Vår målsättning är att underlätta

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

hem- och konsumentkunskap

hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap Kurskod: SGRHEM7 Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Beviljade projektstöd

Beviljade projektstöd Beviljade projektstöd 2010 www.konsumentverket.se Konsumentverket delar varje år ut ca 12 miljoner kronor i statligt stöd till organisationer på konsumentområdet. Det finns tre olika former av stöd: organisationsstöd,

Läs mer