1 Inledning Mål och syfte Syfte Mål Projektbeskrivning Projektets olika delar Leverabler...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler..."

Transkript

1

2 1 Inledning Mål och syfte Syfte Mål Projektbeskrivning Projektets olika delar Leverabler Resultat Behovsanalys Webbplats Utvärdering och analys Utvärdering av resultat Förslag på förbättringar Framtida arbeten... 11

3 I dagens samhälle läggs allt fler val på konsumenten och politiker talar om att alla ska göra medvetna val, men kunskapsbasen saknas samtidigt som påverkan från andra delar av marknaden ökar. Denna ojämlikhet gör att marknaden inte är fri och välfungerande. Skuldsättning ökar bland ungdomar och unga vuxna och många känner att de inte kan eller vet hur de ska påverka villkoren i sin vardag. Samtidigt står samhället inför stora utmaningar i form av klimatförändringar och andra hot mot miljön. Sveriges Konsumenter har i flera olika projekt gjort en storsatsning på att utveckla sitt arbete mot och med målgruppen unga konsumenter. Det handlar både om att utveckla långsiktiga utbildningsmetoder där unga stärks som medvetna konsumenter, men det handlar även om att skapa en dialog där organisationen får ett inflöde från de unga för att bättre kunna företräda dem i sitt opinionsbildande arbete. En del i denna ungdomssatsning var att utveckla en plattform på internet där de unga kan mötas. Våren 2011 fick Sveriges Konsumenter beviljat medel från Internetfonden för att skapa en tjänst genom ett forum på internet. Tanken är att en webbplats och ett nätverk av kunskap ska ge de unga verktyg för att göra medvetna val som förhindrar dem att råka illa ut som konsumenter. I projektbeskrivningen framgår att: Allt fler val läggs på den enskilde i dagens samhälle, men inte lika mycket energi läggs på att ge konsumenterna kunskapen som behövs för att göra dessa val. Genom sin kontakt med projektet på nätet ska de unga bli mer självsäkra och börja fundera över sina konsumtionsmönster och sig själva i förhållande till marknaden. Detta är projektet Ingen blåser mig! på nätets slutrapport. Unga konsumenter är särskilt utsatta. Statistik från Kronofogden visar att gruppen är den enda grupp där antalet skuldsatta ökar. De är även i större utsträckning än andra grupper känsliga för trender och grupptryck som kan leda till överkonsumtion. I ett samhälle där allt fler val läggs på den enskilde har denne inte ofta koll på sina rättigheter. Samhället står också inför stora utmaningar som klimatförändringar och andra hot mot miljön. Dessutom har vi sällan insyn och förståelse för hur sakerna vi köper produceras. För ett väl fungerande samhälle som ska styras mot en mer hållbar utveckling krävs att medvetna konsumenter ges de rätta förutsättningarna, då en fri marknad kräver jämlikhet mellan olika parter på marknaden. Syftet med projektet är att ungdomar ska få stöd att bli starka, trygga, medvetna och kritiska konsumenter. Det ska ske under parollen Med ungdomar för ungdomar i form av en interaktiv tjänst som utgör ett nav för konsumentfrågor på internet som sammanlänkar sociala medier och konsumentrelaterade organisationer. Den ska ge unga en plattform för svar och diskussion.

4 Sveriges Konsumenter vill nå så många unga som möjligt med projektet. De unga som kommer i kontakt med projektet ska börja fundera över sina konsumtionsmönster och sig själva i förhållande till marknaden. För att mäta projektets mål bestämdes en rad indikatorer. Det handlar om antalet besökare på webbplatsen, samarbeten med andra organisationer, hur väl webbplatsen mottas av användare och testpersoner. Projektet kommer enligt projektbeskrivningen att utvärderas i två omgångar: 1. Då webbplatsen varit igång i sex månader, alltså slutet av juni Webbplatsen kommer även att utvärderas efter det treåriga Arvsfondsprojektet slut, det vill säga januari Målet efter sex månaders aktivitet: Av testare och ambassadörer ska minst 90 % anse att webbplatsen är en välfungerande webbplats med ett brett nätverk till sociala medier och andra konsumentrelaterade webbplatser. Minst sex organisationer och/eller webbsidor samarbetar med vår webbplats. Minst 60 frågor ska ha inkommit till konsumentrådgivaren på nätet Minst 500 personer ska ha ställt sig bakom ( gillat ) Facebookkampanjerna Minst åtta personer ska ha engagerats som ambassadörer för projektet Målet efter tre år är att: Minst unga ska ha upplevt en märkbar skillnad i sitt eget förhållningssätt till konsumtion ska kommit i kontakt med projektet, framför allt via webbplats och sociala medier. 1 Sveriges Konsumenter har funnit nya, långsiktigt hållbara vägar att fortsatt erbjuda ungdomar stöd genom en tydlig handlingsplan. Ingen blåser mig på nätet! är en del i en satsning som tar ett samlat grepp för att engagera ungdomar med konkret konsumentupplysning. De övriga delarna, under paraplyet Ingen blåser mig! kommer inom ett separat projekt att genomföra fysiska möten med ungdomar runt om på landets gymnasier och finansieras ur Allmänna Arvsfonden med start I detta långsiktiga projekt kommer fokus att ligga på ett antal konsumentfrågor genom turnerande workshops, så kallade Upptäckardagar. Under dessa dagar träffar projektet ungdomar, lokalpolitiker, näringsliv, kommuner och intresseorganisationer och lär sig mer om och diskuterar olika konsumentrelaterade frågor under interaktiva former. Vi planerar att få en spridning över hela landet och här spelar en plattform som webbplatsen Ingen blåser mig! en stor roll i förberedelse, uppföljning och en mötesplats för frågor, svar och diskussion.

5 Webbplatsen har hela tiden utgått från ungdomarna, innan detta projekts start genom fokusgrupper och under projekttiden genom fortsatta behovsanalyser, samtal med ungdomar och även anställning av unga som har varit med och utformat webbplatsen. Projektet har drivits av projektledare med hjälp av en projektgrupp bestående av representanter från både Sveriges Konsumenters egna medlemsorganisationer och andra samarbetsorganisationer. För att ytterligare knyta an till målgruppen har projektet även anställt två gymnasieungdomar som projektassistenter på timbasis, något som har visat sig vara en framgångsfaktor för projektet. Projektassistenterna har kommit med idéer, kritik och skrivit många av de artiklar som finns på webbplatsen. Projektgruppen har träffats vid fyra tillfällen under projektets gång. Denna grupp har i projektets slutskede övergått till att bli en referensgrupp för hela ungdomssatsningen. Representanter från WWF, Unga aktiesparare och Ung privatekonomi, Medveten Konsumtion, Unga Örnar, KonsumentCentrum, Konsumentvägledarnas förening och Ung pirat och 365 saker har ingått i projektgruppen. Behovsanalys För att verkligen skapa en plattform för unga på nätet som även utgår från ungdomars behov har det från projektstart varit viktigt att ungdomar är med och tycker till om innehåll och utförande och även bidrar till innehållet. Läs mer om resultatet av den behovsanalys som genomförts under projektet under punkten 5.1. Kravspecifikation och produktion av webbplats Projektgruppen fastställde tillsammans med projektgruppen och projektassistenter en kravspecifikation för webbplatsen, där stor vikt lades vid att webbplatsen är tillgänglig, lättnavigerad och lättförståelig. Webbplatsen skulle bestå dels av faktadelar, där man som ung kan få en god överblick över ens rättigheter som konsument. Det skulle även ske ett brett samarbete med andra webbplatser som på olika sätt berör konsumentfrågor. Det var viktigt att det skulle finnas möjlighet att mobilisera och fånga upp ungdomars engagemang. Detta skulle möjliggöras genom ett diskussionsforum men även genom en verktygslåda, där man samlar tips för hur man kan använda sin konsumentmakt. Efter fastställande av kravspecifikationen så upphandlades leverantörer av webbsatsningen. Valet föll på Funka Nu! som specialiserar sig på tillgänglighet. Detta kunde utformas inom vårt existerande system och därmed förenkla förvaltningen för den redaktör som skulle kunna driva webbplatsen vidare. Nätverkande och samarbeten För att få en förankring har projektet lagt ner mycket kraft på att samarbeta med våra medlemsorganisationer och organisationer och andra som arbetar med konsumentfrågor. Det ska finnas ett nätverk som tillsammans kan hjälpa ungdomar, det ska även kunna skapa trafik till och från våra webbplatser för att ge unga svar och stöd. Det gör även att de organisationer som tar emot enskilda medlemmar kan fånga upp ungdomars engagemang inom olika ämnen. Vi har fortsatt att bygga på de kontakter vi fått genom fokusgrupperna. Genom detta och

6 genom att utbilda ambassadörer kan vi skapa ett nätverk som gör att spridningen blir större. Detta nätverk kommer att utvidgas i takt med att vi besöker fler orter under de kommande tre åren och utbildar fler ambassadörer. Lansering och test och slutrapport Webbplatsen lanserades i slutet av januari 2011 efter att genomgått en utvärdering av ett tiotal ungdomar. Detta sammanfaller även med att det långsiktiga projektet finansierat ur Allmänna Arvsfonden startas. I detta skede skrivs även den slutrapport du nu håller i handen. Utvärdering Projektet kommer i första hand att utvärderas sex månader efter att webbplatsen lanseras av projektledaren eller annan person som varit insatt i projektet. Grunden till denna utvärdering är målbeskrivningen och de mätbara målen under 2.2. Vidare kommer projektet att utvärderas vid flertalet tillfällen i samband med Arvsfondsprojektet och till sist efter utgången av det tredje projektåret. Projektets syfte var att leverera en interaktiv tjänst genom en webbplats som utgör ett nav för konsumentfrågor på internet och som sammanlänkar sociala medier och konsumentrelaterade organisationer. Projeketet har levererat: Behovsanalys, redogjord för under punkten 5.1 En välfungerande webbplats, En interaktiv mötesplats Ett nätverk av organisationer som arbetar med konsumentfrågor på olika sätt Ett nätverk av unga konsumenter för spridning En bas för konsumentfrågor med förvaltning- och utvecklingsmöjligheter Extern finansiering som gör det möjligt att driva vidare projektet med medel ut Allmänna Arvsfonden En verktygslåda för ung konsumentmakt Webbplatsen lanserades i januari Även om är det mest synliga resultatet av projektet så bygger innehåll och utformning mycket på en djuplodande behovsanalys, något som vi tror kommer att bidra mycket till webbplatsens framgång.

7 januari 2011 För att skapa en plattform för unga på nätet som verkligen utgår från ungdomars behov har det från projektstart varit viktigt att ungdomar är med och tycker till om innehåll och utförande och även bidrar till innehållet. För att utveckla vårt arbete mot målgruppen unga påbörjades en förstudie och behovsanalys av unga konsumenter i gymnasieåldern under hösten Vi ville där se vilka kunskapsluckor som finns, vilka frågor som engagerar och hur unga ser på konsumtion och begreppet konsument. Först då skulle vi veta vilka verktyg som behövdes för att skapa mer medvetna unga konsumenter. Det första steget har varit att genomföra en behovsanalys genom att träffa elever på skolan i fokusgrupper. Vi hade innan projektstart träffat hela skolklasser men mestadels samtalat med mindre grupper av elever på skolor i Stockholm och Uppsala. Vi ville inom detta projekt fördjupa behovsanalysen, träffa fler unga på olika orter med olika bakgrund. Detta har genomförts och projektet har under hösten under två heldagar på varje ort träffat ungdomar i Uddevalla och Umeå samt i Stockholm. Sammanlagt har projektet träffat över 60 unga. Behovsanalysen har kunnat bli mer djuplodande i och med samverkande mellan det andra ungdomsprojektet som drivits under hösten Genom anslag från EU-projektet Youth in Action har vi anordnat fysiska möten mellan ungdomar och lokalpolitiker som på olika sätt är ansvariga för de ungas villkor. Ungdomarna utbildas i konsumenträtt och i olika former av påverkan och vi har även att stöttat dem att engagera sig i olika typer av konsumentaktivism. Under dessa tvådagarsutbildningar har vi diskuterat olika konsumentfrågor som rör unga. I vissa fall har vi fått helt nya infallsvinklar på vilka frågor som faktiskt engagerar unga. Deltagarna har även fått ge konkreta förslag på funktioner och innehåll på webbsidan för unga konsumenter. Vi kan bara vara ärliga och säga att begreppet konsument och att en utbildning i konsumenträtt är något som föga lockar ungdomar. Även om det har varit bra uppslutning till utbildningarna så är det först när vi börjar tala om specifika frågor som det går upp för dem att

8 det både är viktigt och att det handlar om dem. De blir också upprörda när de inser vilka rättigheter de har som de inte har vetat om. Du unga vi träffade känner sig många gånger lurade på sina rättigheter, men känner samtidigt att det är svårt att påverka och bli tagen på allvar. Denna insikt är något som kommer att hjälpa oss i hur vi kommunicerar med ungdomar och att vi måste hitta nya vägar för att engagera i alla de frågor som berör unga, men som inte sammankopplas med ordet konsument. Några nedslag i resultatet från möten med ungdomar och politiker: Kunskaperna i konsumenträttigheterna är väldigt låga. Hem- och konsumentkunskapen räcker inte och har inte lyckats skapa engagemang och insikter som fastnar. Gymnasieskolan måste integrera konsumentutbildning i många olika ämnen och utbilda människor som snart på allvar ska ut i konsumtionslivet. Ungdomarna blir engagerade när de förstår att konsumentfrågor berör deras vardag och att det handlar om mig. Ungdomarna blir överraskade när det får träffa politiker då de inser att de är vanliga människor som man kan nå via e-post, känner sig stärkta i att de kan kontakta politiker efter mötena. Politikerna har inte heller koll på konsumentlagstiftningen kunskapslyft är ett måste! Ungdomarnas tankar och åsikter tas sällan på allvar, inte konstigt att man inte tror att man kan påverka sin vardag. Flera av ungdomarna vi har träffat har i skolan skrivit insändare, men ingen kom på tanken att man faktiskt skulle kunna skicka in dessa på riktigt. Ungdomarna växer och blir mer självsäkra när de känner att de känner till sina rättigheter och kan påverka sin vardag. Bara att kunna använda ordet reklamera ger makt. Krav Under utbildningarna har ungdomarna drivit en rad krav inför politiker och i lokalmedia. Några exempel: Obligatorisk text om reklamationsrätt på kvitton Konsumentfrågor rör många skolämnen, därför borde lärarna få vidareutbildning i konsumentfrågor för att kunna utbilda i detta inom alla ämnen det berör Konsumentkunskap inte bara i högstadiet utan även på gymnasiet Större inflytande över villkoren i sin vardag få träffa politiker, inflytande på riktigt i skolan Obligatorisk utbildning av butiksanställda om företagens skyldigheter gentemot konsumenter

9 Många städer har citykvällar en gång i månaden eller liknande när affärerna är öppna lite längre. Då borde man ha kampanjer när man lyfter fram mer hållbara produkter Citycyklar till uthyrning i alla städer Mer jämlika villkor när det gäller busskort Det borde finnas fler återvinningskärl att välja på i städerna Skolmaten måste bli bättre Förbjud sms-lån Alla borde ha tillgång till konsumentvägledare som besöker skolor och föreläser i förebyggande syfte I det framtida arbetet kommer dessa typer av frågor kunna drivas och diskuteras på webbplatsen och i forumet. Rent konkret så har den sammanställda behovsanalysen påverkat upplägget på webbplatsen. Vi ser att det finns ett stort behov av att kunna påverka sina villkor och sin vardag, samtidigt som många inte riktigt vet hur de ska göra detta. Därav kommer ingenblasermig.se att fokusera mer på detta än den typ av faktakunskaper som de kan finna på andra webbplatser. Vi kan även, kanske inte helt förvånande, se att ungdomarna tilltalas mycket av de artiklar som producerats av ungdomarna själva. Inom detta projekt skulle vi leverera en tjänst som var mer en mötesplats än en webbplats. Mycket av arbetet har handlat om att bädda för webbplatsen genom behovsanalyser, samarbeten mellan organisationer, nätverkande och diskussion. Webbplatsen som levererats har ett en god bas som kommer att fortsätta att uppdateras och fyllas på. De viktigaste delarna av innehållet vid leverans: Startsida, med många ingångar till tips och göra Frågor & Svar, från konsumentvägledare Faktasidor om privatekonomi och konsumenträtt (Min Plånbok), reklam och påverkan (Reklamtrött?), digitala rättigheter och integritet på internet och vid näthandel (Rätt på nätet) och hållbar konsumtion (Tänk på miljön). Tips & trix. Här kan man hitta alla möjliga tips om hur man gör vardagen enklare, billigare, undviker att bli lurad och agerar hållbart som konsument. Det flesta artiklarna är författade av projektassistenterna själva och dessa sidor är bland det som tilltalat testpersonerna mest.

10 En mötesplats med ett Forum för diskussion, tips på var man kan vända sig om man vill engagera sig och hur man kan engagera sig Under rubriken Verktyg för Konsumentmakt under Mötesplats har vi påbörjat en verktygslåda för engagemang och aktioner för fler och mer medvetna konsumenter. Det ska handla om allt från hur man skriver en insändare, hur man reklamerar en vara till hur man anordnar en Klädbytardag. Här kommer vi att fylla på med verktyg och även med berättelser från dem som anordnar olika aktioner. Samarbeten och sociala medier. Våra samarbetspartners är av olika karaktär och syns på sidan för att fånga upp de ungdomar som vill engagera sig inom organisationer, nätverk eller annat. Samarbetsorganisationerna vid leverans var: Lånegarderoben, konsumentvägledare genom Konsumentvägledarnas förening, Recycle Design bloggen, Unga aktiesparare, Ung privatekonomi, Medveten Konsumtion, Ekoguiden, WWF Världsnaturfonden, Unga örnar och bloggen 365 saker du kan göra. Målet för samarbetena var i projektbeskrivningen preciserat till minst sex samarbetsorganisationer vilket vi redan nått med råge. Sidan kopplar även ihop sociala medier genom Facebook och Twitterflöde. Bidrag från Allmänna Arvsfonden möjliggör att projektet kan fortsätta att förvaltas och framförallt ständigt utvecklas med hjälp av en webbredaktör på deltid. Projektet ska enligt projektbeskrivningen utvärderas efter sex månader och sedan löpande under de kommande tre åren under Arvsfondsprojektet Ingen blåser mig. Vi kan dock redan nu analysera vissa delar av resultatet, processen och framföra vilka förbättringar som vi kommer att arbeta för framöver. Hur framgångsrik själva webben blir beror på hur väl vi lyckas utveckla och sprida den under de kommande åren. Vi kan dock nu se det resultatet som vi har levererat har gjorts enligt projektplanen, med vissa tidsmässiga modifieringar som inte har påverkat resultatet. Den behovsanalys som har pågått både före och under projekttiden har varit en nödvändig grund för själva webbplatsen. Särskilt då vi kunnat fortsätta att diskutera med fler ungdomar i olika åldrar och från olika orter, med olika bakgrunder. Det ger oss en legitimitet inför de metoder och innehåll vi använder på webbplatsen och inom projektet. Denna typ av behovsanalys kommer att fortsätta under kommande åren, särskilt som problemområden, trender och konsumentens villkor ständigt förändras. En av de framgångsfaktorer som vi särskilt vill lyfta fram med projektet är de gymnasieelever som har varit anställda inom projektet på timbasis. De har givit projektet ett lyft genom att målgruppen har integrerats i själva projektorganisationen. Insikterna har varit många och resultatet skulle ha sett något annorlunda ut om vi hade valt att inte organisera det på det här

11 sättet. De har också fungerat som ett bollplank för projektgruppens idéer och bidragit med många av de artiklar som finns på webbplatsen. Webbplatsen som lanserades i slutet av januari har testats av tolv ungdomar. Samtliga tyckte att den var lättnavigerad, nästan alla tyckte att designen tilltalade dem och alla hittade intressanta artiklar som de ville läsa mer om. Ingen har fyllt i att de tycker att informationen är överflödig eller inte intressant. De som testade fick även skicka med oss förbättringar och där framhöll några att de gärna skulle se att man kunde bidra mer till sidans innehåll, något som vi hörsammat och kommer att utveckla under våren. En annan framgångsfaktor för projektet har varit den öppenhet som har funnits för samarbeten. Istället för att isolera projektet för att själv skapa vinning har vi varit öppna med att vi tror att många av organisationer som på olika sätt arbetar med konsumentfrågorna kan ha ett utbyte av samarbetet, inte minst då vi alla arbetar mot samma mål mer medvetna konsumenter med rätt förutsättningar. Webbplatsens stomme är nu lanserad enligt plan, dock så kvarstår fortfarande mycket arbete. Vi vill skapa en levande mötesplats och då krävs det att vi städigt är uppdaterade och lägger in nytt material. I och med att vi vet att mycket faktainformation redan finns på olika andra webbplatser (t ex Konsumentverkets Ung Konsument), vill vi mer agera den part som en ideell organisation kan göra framför en myndighet. Vi vill stärka och mobilsera unga konsumenter till att bli aktiva och medvetna konsumenteter. Vi vill helt enkelt se fler konsumentaktivister! Därför kommer vi under den kommande förvaltningen och utvecklingen att lägga mer fokus på verktygslådor, som ska stötta unga konsumenter som vill agera, vare sig det gäller att ta vara på sina rättigheter och reklamera en vara, eller anordna en flashmob för att uppmärksamma vikten av att återvinna burkar. Vi tror att det är just här vi kan spela en roll, genom att skapa ett engagemang och att göra skillnad kan vara både roligt och positivt. Vi vill även att unga ska kunna bidra till sidans innehåll i större utsträckning, genom att skriva artiklar eller komma med andra förslag på förbättringar. Spridningen av webbplatsen är även något som vi kommer att arbeta mer med nu när den är skarp. Dels genom samarbetsorganisationer, dels genom sociala medier och dels genom den fortsatta ungdomssatsningen. Webbplatsen lanserades i mitten av januari När projektet drog igång var ett av målen att finna långsiktig modell för hur den skulle förvaltas. Även utan medel från Allmänna Arvsfonden skulle projektet drivas vidare inom Sveriges Konsumenters ordinarie verksamhet, om än i mindre omfattningen. Genom detta projekt och tidigare förstudier har vi dock kunnat säkrat medel för förvaltning och utveckling av webbplatsen i tre år framöver genom medel

12 från Allmänna Arvsfonden. Det är nu det stora arbetet börjar med att stärka morgondagens konsumenter.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Sveriges Konsumenter. Verksamhetsberättelse

Sveriges Konsumenter. Verksamhetsberättelse Sveriges Konsumenter Verksamhetsberättelse 2012 2 Innehållsförteckning Förkortningar... 3 1. Styrelsens berättelse... 5 2. Så har vi arbetat... 8 2.1 Nationellt arbete... 8 2.2 Internationellt arbete...

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer