Revisionsberättelse för år1999

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsberättelse för år1999"

Transkript

1 REVISORERNA Datum Sid. Tfn Fax Till dnr: 253/00 1 (4) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för år1999 Vi har granskat landstingsstyrelsens och förtroendenämndens (numera patientnämnden) verksamhet och räkenskaper för Vi har också genom de utsedda lekmannarevisorerna i Länstrafiken i Jämtlands län AB, ALMI Företagspartner AB, Landstingsbostäder i Jämtland AB och revisorerna i Stiftelsen Jämtlands läns Museum, även granskat verksamheten under året i dessa företag. Granskningen har såvitt avser landstinget utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och landstingets revisionsreglemente. De rapporter och skrivelser etc som vi under året har avlämnat framgår av bifogade förteckning. Förtroendenämnden Revisionens inriktning och resultat Vi har tagit del av nämndens redovisning av sin verksamhet under det gångna året. Redovisningen ger enligt vår mening en god uppfattning om de ärenden som nämnden har behandlat under året. Ansvarsprövning Vi tillstyrker att förtroendenämnden beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Utskr: 5/17/00 ; 16:25 A5/P5

2 REVISORERNA 2 Landstingsstyrelsen Revisionens inriktning och resultat Vår granskning har främst inriktats mot om landstingsstyrelsen har tillräcklig kontroll över verksamheten, d v s om styrelsen styr och följer upp landstingets verksamhet och ekonomi på ett tillfredsställande sätt och om styrelsen beaktat de synpunkter som vi i detta sammanhang tidigare framfört. Vi har även särskilt följt och granskat införandet av det nya ekonomisystemet, under året aktualiserade avgångsvederlag samt regler och förmåner vid tidsbegränsade chefsförordnanden. Vidare har vi följt upp hur landstingsstyrelsens uppsikt över den verksamhet som bedrivs i företagsform har fullgjorts. En särskild uppföljning har utförts av tidigare framförda iakttagelser och synpunkter beträffande folktandvårdens ekonomiadministration. Räkenskapsrevisionen har, utöver sedvanlig granskning av bokslut och årsredovisning, omfattat dels redovisning och redovisningsrutiner för ersättningar till privata vårdgivare, dels överföringen av uppgifter mellan det gamla och nya ekonomisystemet. Styrning och uppföljning av landstingets verksamhet och ekonomi Vi har kunnat notera att styrelsen och dess förvaltning under året har påbörjat ett arbete att utveckla styrningen av verksamheten men att några påtagliga resultat av detta arbete ännu inte kan skönjas i landstingsplanen för år Utan tillräckligt vägledande styrparametrar brister naturligtvis verksamhetsuppföljningens kvalité i motsvarande grad. Våra tidigare synpunkter beträffande behovet av att vidareutveckla landstingets målstyrning och verksamhetsuppföljning kvarstår således i stort. Den under året förändrade budgetprocessen, om än med en ytterligare utvecklad dialog mellan landstingets politiker och verksamhetsansvariga tjänstemän samt med mera inslag av build-up- och ibland återkommande nollbas-budgetering, bör enligt vår mening kunna utgöra en bra grund för att utforma en godtagbar verksamhets- och ekonomistyrning. Styrelsens och förvaltningens förslag till landstingsplan för 1999 visade att det fanns en insikt om att kraftfulla åtgärder behövde vidtas för att åstadkomma balans i landstingets ekonomi. I början av året kompletterades planen med ytterligare åtgärder med bland annat beslut om minskning av investeringsvolymen, såväl utrustning som byggnationer. Av årsredovisningen framgår att styrelsen inte verkställt någon minskning av investeringarna. Tvärtom beslöt fullmäktige i november med underlag av styrelsens förslag att investeringsplanen skulle tillföras ytterligare drygt 21 Mkr. Av Emefte*s underlag för årsredovisningen framgår dock att detta medelstillskott knappast erfordrades för att fullfölja årets investeringsplan om man bortser från de 30, 8 Mkr som utanför planen investerats i Frösö Strand. Förvaltningen säger att den har informerat den politiska ledningen och landstingsstyrelsen om investeringarna i Frösö Strand. Styrelsen har dock underlåtit att se till att beslut i vederbörlig ordning har fattats om investeringarna. Vidare konstaterar vi att förvaltningarnas investeringar i inventarier liksom de totala investeringarna har varit betydligt högre under 1999 (61,3 Mkr respektive 157,6 Mkr) än under 1998 (25,6 Mkr respektive 77,4 Mkr) och 1997 (33,2 respektive 86,5 Mkr).

3 REVISORERNA 3 Fullmäktiges beslut om att komplettera landstingsplanen omfattade även att kraftfulla åtgärder skulle vidtas för att uppnå målsättningen om att landstingets budget skall vara i balans fr o m år Länssjukvårdens tilldelade budget skulle också ligga fast. Redan i samband med styrelsens beredning inför fullmäktiges beslut prognostiserades för länssjukvården ett underskott mot budget för hela året med 80 Mkr. I juni konstaterade styrelsen att samtliga förvaltningar uppvisar budgetöverskridanden och att situationen inom länssjukvården var speciellt allvarlig. Styrelsens förslag till fullmäktige har varken vid detta tillfälle eller senare under året omfattat mera än en uppmaning till förvaltningarna att budgetöverskridanden skall undvikas. Av årsredovisningen kan utläsas att den nyss återgivna prognosen har besannats. För tredje året i rad och i ökande grad för varje år har länssjukvården redovisat betydande underskott gentemot budget. Samtidigt har landstingets samlade ekonomiska resultat och ställning försämrats i större utsträckning än vad som lagts fast i respektive års landstingsplan. Styrelsen har såvitt framgår av protokoll från dess sammanträden inte genomfört de månadsvisa redovisningar, uppföljningar och konsekvensbeskrivningar som förutsatts ske enligt fullmäktiges beslut i början av mars Ledamöter i styrelsen har också under året i lokala media uttalat att de upplever sig inte längre ha kontroll över länssjukvården. Oaktat de problem som införandet av det nya ekonomisystemet har medfört har styrelsen, liksom vi tidigare påtalat, inte berett förslag till fullmäktige i den utsträckning som enligt vår mening den ekonomiska situationen borde ha gett upphov till. Styrelsen har inte heller verkställt beslut som fullmäktige fattat i sammanhanget. Styrelsen har inte utnyttjat sina möjligheter att ägna mera tid åt gemensamma överläggningar och informationsinhämtning, för att på så sätt tillägna sig den kontroll över verksamheten och ekonomin som situationen enligt vår mening har krävt. Vi kan konstatera att konsekvenserna av den bristfälliga styrningen och kontrollen över verksamheten och ekonomin har resulterat i en alltmer utbredd brist på budgetdisciplin och ibland även kostnadsmedvetande i förvaltningsorganisationen. Detta tillstånd har enligt vår bedömning bidragit till att urholka landstingets ekonomiska resultat och ställning och därmed ökat svårigheterna att uppnå ekonomisk balans. Vi har noterat det förändrade och förbättrade budgetarbete som inför år 2000 har genomförts inom länssjukvården. Oavsett de bidrag som den ekonomiska utvecklingen i nationen redan tillfört landstinget inför nämnda års budget, anser vi att styrningen av landstingets verksamhet och ekonomi snarast måste reformeras så att styrelsens kontroll återupprättas. Införande av nytt ekonomisystem Redan i november 1997, i 1998 års landstingsplan, dokumenteras behovet av att anskaffa ett nytt ekonomisystem med hänvisning till millenniumskiftesproblematiken på IT-området. Upphandlingen av ett nytt ekonomisystem slutfördes inte förrän i början av 1999 vilket medförde att övergången till detta inte kunde göras förrän den 1 maj. På grund av problem inom installationsprojektet tillsatte förvaltningsledningen under hösten ett särskilt projekt, Red Nose, för att säkerställa driften och införandet av det nya ekonomisystemet. Vi har tagit del av det sist nämnda projektets slutredovisning av vilken bland annat framgår att de direkta kostnaderna för projektet har varit ca 2 Mkr. Därutöver redovisar varje förvaltning att bytet av ekonomisystem medfört be-

4 REVISORERNA 4 tydande administrativt merarbete under Införandet av ekonomisystemet är ännu inte avslutat och något leveransgodkännande har ännu inte kunnat ske. Av den nyss nämnda slutredovisningen från projektet Red Nose framgår vad som inte fungerat i installationsprojektet. Såväl landstingsstyrelsen som förvaltningsledningen synes ha kraftigt underskattat omfattningen av det arbete och de risker för olika typer av problem som är förknippat med byte av ett sådant vitalt informationssystem som ett ekonomisystem är. Dröjsmålet i anskaffningen av ett nytt ekonomisystem förefaller oss delvis bero på att förvaltningsledningen under 1998 i alltför hög grad har ägnat sin uppmärksamhet åt en utdragen omorganisation av landstingets kansli. En annan orsak synes vara att behovet av ett nytt ekonomisystem också delvis gjorts avhängigt en s k Data Warehouse-lösning för ett framtida ledningssystem - trots det faktum att det dåvarande ekonomisystemet inte skulle klara millenniumskiftet. När väl ett nytt ekonomisystem upphandlats har installationen av detta försvårats på grund av den instabila driftmiljö som det samtidiga bytet till s k tunna klienter medförde. Landstingsstyrelsen har enligt vår bedömning inte tillräckligt följt upp och försäkrat sig om att uppdraget i landstingsplanen 1998 om att anskaffa ett nytt ekonomisystem har verkställts på ett sådant sätt så att de problem, som i sammanhanget uppstod under 1999, så långt möjligt hade kunnat undvikas. Regler och förmåner vid tidsbegränsade chefsförordnanden Med anledning av förekomsten av konflikter och olika överenskommelser om avgångsvederlag med chefspersoner under 1999 granskade vi och lämnade synpunkter på de avtal som reglerar tidsbegränsade chefsförordnanden. Sedan dess har ytterligare överenskommelser om avgångsvederlag träffats. Landstinget har även åsamkats kostnader för skadestånd som är hänförligt till hanteringen av chefsförordnanden. Förordnandeavtalen är enligt vår mening inte utformade så att de undanröjer, utan snarare bidrar, till konflikter och/eller behov av att använda avgångsvederlag i samband med chefsavveckling. Vi anser det angeläget att regler och förmåner för tidsbegränsade chefsförordnanden ses över i den utsträckning som vi under hösten har framfört till landstingsstyrelsen. Ledning av landstingskoncernens verksamhet Landstingsstyrelsen har under året beslutat om delegationer till landstingsdirektören som skall möjliggöra att praktiskt tillämpa den av landstingsfullmäktige antagna koncernpolicyn samt att förenkla och effektivisera hanteringen av densamma. Vi anser dock att den förläggning av koncernledningsfrågorna till länsutvecklingsförvaltningen och inte liksom övriga ledningsfrågor till landstingskansliets ledningskontor, knappast kan bidra till den åsyftade förenklingen och effektiviserade hanteringen av dessa frågor. Vi efterlyser fortfarande de åtgärder som innebär att koncernpolicyn praktiskt verkställs.

5 REVISORERNA 5 Folktandvårdens ekonomiadministration Vi kan med tillfredsställelse notera att ett nytt tandvårdssystem nu införs och andra åtgärder vidtas för att komma tillrätta med de under flera år påtalade ekonomiadministrativa problem inom folktandvården. Emellertid tycks bland annat de åtgärder som var ämnade att inför år 2000 rensa redovisningen från gamla kundfordringar och outredda differenser, inte till fullo ha hunnit verkställas. Vi finner därför anledning att ånyo understryka vikten av att de åtgärder som syftar till att strama upp tandvårdens ekonomiadministrativa rutiner fullföljs så snart som möjligt.

6 REVISORERNA 6 Ansvarsprövning De här återgivna bristerna i landstingsstyrelsens styrning och uppföljning samt bristande kontroll över landstingets verksamhet och ekonomi har förorsakat skada på såväl landstingets förtroende som ekonomi. Vi finner därför anledning att rikta anmärkning mot styrelsen för dess sätt att fullgöra de uppdrag och åligganden som fullmäktige i detta sammanhang har tilldelat styrelsen. Oaktat allvaret i den kritik som den framförda anmärkningen representerar, tillstyrker vi att landstingsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Godkännande av årsredovisningen I räkenskaperna och bokslutet för 1999 ingår skuldposter som vi anser bör ha klassificerats som egna medel. Omfattningen av dessa är dock sådan att landstingets ekonomiska resultat och ställning inte påverkas i någon avgörande grad. Vi kommer senare att med landstingsstyrelsen ta upp posternas framtida redovisning. Den av styrelsen överlämnade årsredovisningen är i övrigt i allt väsentligt upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Den redovisar därmed verksamhetens resultat, finansiering och ekonomiska ställning på ett rättvisande sätt. Vi tillstyrker att årsredovisningen för 1999 godkänns med de kompletterande upplysningar som vi här har lämnat. Jämtlands läns landstings revisorer Nils-Gunnar Molin Christer Näsström Viveca Asproth Curt Svahn Per-Olof Bengard Melker Kjellgren Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

7 REVISORERNA 7 1. Förteckning över våra och de sakkunnigas rapporter, skrivelser etc under Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Landstingsbostäder i Jämtland AB, Länstrafiken i Jämtlands län AB och ALMI Företagspartner AB

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 november 2003, 122 1. Syfte Dessa

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse

Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse 2006-01-27 BESLUT Styrelsen för FI Dnr 05-7456-309 Custodia Credit AB (publ) Amiralsgatan 17 211 55 MALMÖ Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse Finansinspektionens beslut 1. Med stöd

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors r.r 2010-09-10 ln Sp Revisorsnämnden Fl Dnr 10-8409 Box 24014 (Anges alltid vid svar) 104 50 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen?

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? ISBN 91 7086 078 5 RiR 2006:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-05-17 Dnr 33-2005-0283 Vad och

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer