Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se"

Transkript

1 Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stensson Cert. kommunal revisor Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar Region Halland

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Revisionskriterier Kontrollmål Avgränsning Metod Iakttagelser Dokumenterade riktlinjer och anvisningar Ansvar avseende anläggningstillgångarna Klassificering Avskrivning och avskrivningstider Bokförda utgifter är hänförliga till investeringsobjektet Investeringsobjekten är beslutade i enlighet med delegationsordning Löpande avstämning av anläggnings-registret Revisionell bedömning Region Halland

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland har granskat ifall regionstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar är tillräcklig. Granskningens revisionsfråga har varit: Är regionstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar tillräcklig? Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionstyrelsen interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar inte är tillräcklig. Vi bygger vår bedömning på bristande rutiner, otydligt ansvar och bristande kontroll. Med utgångspunkt från kontrollmålen för granskningen görs följande bedömning och rekommendationer till utvecklingsåtgärder: Vi rekommenderar att regionstyrelsen tydligare säkerställer och samordnar ansvaret avseende anläggningstillgångarnas värde. Någon övergripande samordning från regionkontoret avseende anläggningstillgångarnas värde beskrivs inte förekomma. Vi ser positivt på att ansvaret avseende aktivering av anläggningstillgångarna genom organisationsförändringen flyttas till regionservice. Vi bedömer dock att funktionen är sårbar då endast en tjänsteman har kunskap om arbetsprocessen. Vi bedömer att organisationsförändringar och byte av ekonomisystem kan innebära en ökad risk för felaktigheter avseende anläggningstillgångarna. Vi bedömer att rutiner och riktlinjer avseende gränsdragning mellan vad som ska beaktas som underhåll respektive investering inte tagits fram. Vi bedömer inte att regionfullmäktiges beslut Förändrade beslutsordning för investeringar i fastigheter respektive maskiner och inventarier är ett led i dessa rutiner. Utifrån diskussioner med representanter från regionfastigheter gör vi den bedömningen att underhållskostnader redovisas som investeringar. Sker en jämförelse med andra landsting avsätter Region Halland mindre kostnader för underhåll än genomsnittet för landets landsting. Vi anser att regionstyrelsen i högre utsträckning säkerställer framtagandet av rutiner samt att redovisningen anpassas enligt gällande regelverk. Vi rekommenderar att man redan i samband med investeringsbeslut avseende byggprojekt tar hänsyn till eventuella drift- och underhållskostnader alternativt om det finns eventuella behov av att utrangera restvärde. Vi bedömer att avskrivningstiderna inte alltid anpassas efter tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningstiden ska enligt rekommendationen (RKR 11:3) anpassas till tillgångens nyttjandeperiod. Ju större tekniska, administrativa och ekonomiska förändringar man kan förutse, desto kortare bör den ekonomiska livslängden kalkyleras. Region Halland 1 av 15

4 Vi bedömer att arbetssättet och rutinerna kopplade till fastigheternas värde/avskrivningar inte säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Arbetssätet grundar sig helt på manuella beräkningar och att arbetet endast utförs av en tjänsteman. Vi bedömer att risken för eventuella fel grundar sig i uppgifter från tidigare system och de manuella beräkningar som historiskt sett gjorts. Någon bedömning avseende dess riktighet kan ej säkerställas med anledning av att tillräckliga underlag ej kan tas fram. Vi bedömer att regionstyrelsen i högre utsträckning bör säkerställa att anskaffade tillgångar existerar och finns i regionens ägo. Någon inventering av regionens anläggningsregister sker inte. Vi bedömer att det finns inventarier som är föremål för nedskrivning/utrangering i enlighet med bl.a. RKR:s rekommendation 19. Region Halland 2 av 15

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Enligt Kommunallagen 9 kap 9 ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Enligt Kommunallagen 6 kap 7 beskrivs intern kontroll enligt nedan: Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt Kommunallagen 6 kap 1 ska Regionstyrelsen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18. Revisorerna har i sin analys av väsentlighet och risk identifierat behov av en fördjupad granskning av den interna kontrollen i anläggningsredovisningen. Bakgrunden är att Region Halland har betydande värden i anläggningsregistret och att det i samband med granskning av årsboksluten 2011 och 2012 konstaterats brister avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar. Bokfört värde på materiella anläggningstillgångar uppgick till 2 974,7 mnkr per 31 december Granskningen fokuserar på rutiner kring anläggningsredovisning och tillförlitligheten i anläggningsregistret och omfattar alla nämnder. Det är regionstyrelsen som är ansvarig för anläggningsredovisningen. Med tillräcklig intern kontroll avses i denna granskning att rutinerna kring anläggningsregistret är säkra och att uppgifterna i registret är tillförlitliga Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är regionstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar tillräcklig? 2.3. Revisionskriterier Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande: Kommunal redovisningslag God redovisningssed (definieras av rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning) Region Halland 3 av 15

6 Regionens riktlinjer gällande redovisning av anläggningstillgångar 2.4. Kontrollmål Revisionsfrågan ska besvaras utifrån följande kontrollmål: Det finns tydliga och aktuella dokumenterade regler/anvisningar avseende anläggningsredovisningen och anläggningsregistret. Det finns ett tydligt ansvar för anläggningsregistret och dess innehåll. Anläggningstillgångarna har klassificerats i enlighet med regionens anvisningar och god redovisningssed. Förbruknings-/omkostnadsinventarierna har klassificerats i enlighet med regionens anvisningar och god redovisningssed. Avskrivning och avskrivningstider sker i enlighet med god redovisningssed. Bokförda utgifter är hänförliga till investeringsobjektet. Investeringsobjekt är beslutade i enlighet med delegationsordning Anläggningsregistret är ajourfört och att det med viss periodicitet stäms av mot en fysisk inventering. Anläggningsregistret stäms löpande av mot huvudboken 2.5. Avgränsning Granskningen inriktas mot att kartlägga och bedöma generella rutiner samt att genom urval/stickprov kontrollera följsamhet mot regelverk för samtliga nämnder Metod Granskningen har skett genom intervjuer med regionens finanschef/redovisningschef, redovisningschef och ekonomer inom Hallands sjukhus, ekonominchef, ekonomer, ekonomiassistent och byggprojektledare inom regionservice, ekonomichef och ekonomiassistent vid närsjukvården, ekonomichef och driftchef vid skolförvaltningen samt representanter från MTA. Vidare har analys av styrdokument och rutinbeskrivningar genomförts. Stickprov, enligt ISA/ Audit med avseende på urvalsmetodik har genomförts för inköp och försäljningar av materiella anläggningstillgångar för att säkerställa att rutinerna för inrapportering till och borttagande av uppgifter från registret är ändamålsenliga. Att uppgifterna i anläggningsregistret är korrekta utifrån existens och tillhörighet har granskats enligt följande: Fastigheter har avstämning gentemot Lantmäteriverkets register genomförts. Övriga inventarier har det skett en kontroll genom avstämning av underlag från inventeringar samt kartläggning och bedömning av rutinerna för detta. Vidare har stickprov enligt ISA/ Audit av existensen utifrån innehållet i anläggningsregistret genomförts. Rutinerna för utrangering har granskats genom stickprov. För respektive utrangering granskas varför utrangering skett, vem som fattat beslutet om utrangering och Region Halland 4 av 15

7 vad som har hänt med det som har utrangerats. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av berörd personal. Region Halland 5 av 15

8 3. Iakttagelser 3.1. Dokumenterade riktlinjer och anvisningar Vi har i samband med granskning tagit del av Region Hallands rutiner och riktlinjer avseende anläggningsregister, investeringar och avskrivningar: Ekonomihandboken Anläggningsregister ( ) - Ekonomisk livslängd för utrustning - Investeringsredovisning i MEA - Avyttring/försäljning av utrustning Rutinbeskrivning Anläggningsregister för utrustning i MEA ( ) Investerings-/Anläggningsredovisning i Agresso ( ) Förändrad beslutsordning för investeringar i fastigheter respektive maskiner och inventarier ( ) Schematisk beskrivning över investeringsprocessen ( ) Det förekommer att rutiner och arbetsätt skiljer sig åt mellan förvaltningarna. Under genomförandet av granskningen pågår en organisationsförändring som innebär att delar av ekonomiadministrationen inom regionen centraliseras till regionservice Ansvar avseende anläggningstillgångarna Historiskt sett ansvara varje förvaltning för sitt anläggningsregister. Kontering av investeringarna sker oftast av verksamheten. Hantering av avskrivningarna ligger i många fall på ekonomavdelningarna i verksamheten eller ekonomiservice. I samband med granskningen pågår införandet av nytt ekonomisystem samt organisationsförändringar vilket beskrivs påverka arbetssättet avseende anläggningstillgångarna. Ansvaret avseende aktivering av anläggningstillgångarna belastar en tjänsteman inom regionservice. Någon riskanalys kopplat till hur organisationsförändringar och byte av ekonomisystem påverkar anläggningsregistret och anläggningstillgångarnas värde har inte redovisats. Ansvaret avseende inventering beskrivs påvila respektive förvaltning. Någon uppföljning av att detta sker ej. Någon övergripande samordning från regionkontoret avseende anläggningstillgångarnas värde beskrivs inte förekomma Klassificering Enligt Region Hallands redovisningsprinciper skall anskaffning av tillgång med viss varaktighet och viss väsentlighetsvärde redovisas som en investering. Följande två kriterier skall vara uppfyllda för att händelsen skall betraktas som en investering: Region Halland 6 av 15

9 beräknas ha en ekonomisk nyttjandetid om minst tre år anskaffningsvärdet ska överstiga ett halvt prisbasbelopp (2013: kr) Enligt regionens redovisningsprinciper bokförs licenskostnader för regiongemensamma IT-applikationer som materiella tillgångar. Vid registeranalys av anläggningsregistret per har det framkommit att kostnader understigande ½ prisbasbelopp har aktiverats. Vi har i samband med granskningen noterat att funktionen efterkontroll där eventuella konteringsfel upptäckts kommer att försvinna i samband med byte av ekonomisystem. Enligt uppgifter kommer efterkontrollen att ersättas med andra typer av kontroller. Vi har i tidigare granskningar påtalat att regionens riktlinjer bör kompletteras avseende gränsdragningen mellan vad som är underhåll eller investering vid fastighetsbyggnationer. Reparation och underhåll, dvs. åtgärder som syftar till att vidmakthålla en anläggnings tekniska och funktionella status ska enligt god redovisningssed bokföras som kostnad det år som åtgärden utförs. Regionstyrelsen har i flera fall svarat revisorerna med att rutiner och riktlinjer ska tas fram. Regionstyrelsen svarade att regionfullmäktiges beslut var ett led i dessa rutiner. Utifrån protokoll avser beslutet Förändrade beslutsordning för investeringar i fastigheter respektive maskiner och inventarier. Några rutiner och riktlinjer avseende gränsdragningen vad som ska redovisas som underhåll och investering redovisas inte. Vi har i samband med granskningen intervjuat representanter från regionfastigheter som beskriver att de inte fått i uppdrag att ta fram riktlinjer. Regionfastigheters totala ackumulerade kostnader avseende pågående byggprojekt uppgår till 459 mnkr varav 8 mnkr redovisas som underhållskostnader ( ). Totalt uppgår det till 86 projekt varav 74 projekt helt redovisas som investeringar. Vi har i dialog granskat 9 byggprojekt avseende syftet med projektet och hur kostnader bokförts (drift/investering) samt hur utrangering/nedskrivning beaktats. Flertal av projekten avser ombyggnationer med anledning av verksamhetsförändringar. Något specificerat restvärde avseende befintliga anläggningar/fastigheter beskrivs ej vara möjligt att få fram ur befintligt ekonomisystem. Därigenom kan utrangering eller nedskrivning ej beaktats. Drift och underhållsarbeten har genomförts i flertal av projekten och bokförts som investering. Någon systematisk bedömning avseende utförd drift och underhållskostnad sker inte. Beslutad Budgeterat Budget 2013 Utfall 2012 Utfall 2013 Ack utfall Ack utfall investeringsram underhåll Jan - dec jan - aug investering underhåll Inv obj Invnr Projektbenämning Psykiatri HSH etapp 2 Heldygn HSH, Hissar ombyggnad Omb avd 2C HSV Utr PCB sanering HSV Låghusdel Hissar ombyggnad Nybyhemmet takrenovering Hyperdoc, digitalisering av ritningar Upprustn Nsv lokaler Fbg VE, Ftv, Ombyggnad Region Halland 7 av 15

10 Vid jämförelse (SKL, Kolada databas) av kostnader för underhåll per kvadratmeter understiger Region Halland genomsnittet för landets landsting (89 kr/kvm, år 2012). Kostnaderna för underhåll har för Region Halland ökat under senaste åren från 45 kr/kvm (2010) till 77 kr/kvm (2012) Avskrivning och avskrivningstider Enligt RKR 11.3 ska anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över denna nyttjandeperiod enligt plan som fastställs vid anskaffningstillfället. Eventuellt restvärde ska inte utgöra underlag för avskrivning. Lagen föreskriver inte någon speciell avskrivningsmetod. Den metod som väljs skall dock avspegla hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt förbrukas. Avskrivningstiden ska anpassas till tillgångens nyttjandeperiod. Ju större tekniska, administrativa och ekonomiska förändringar man kan förutse, desto kortare bör den ekonomiska livslängden kalkyleras. Regionen har riktlinjer på hur ekonomisk livslängd för utrustning skall hanteras. Årets avskrivningar aktiveras månaden efter driftsättning. Pågående arbeten avseende byggprojekt aktiveras så fort projektet är avslutat. Vid intervjuer har det framkommit att avskrivningstiderna inte alltid anpassas efter tillgångens ekonomiska värde. Tillämpningen sker i huvudsak utifrån följande principer: Anläggningsgrupper Namn Vid oförutsedda och väsentliga värdeminskningar ska engångsnedskrivningar ske med de belopp som kan anses erforderliga enligt god redovisningssed. Några ned- Avskrivningstid (år) Byggnader 33 Mark 0 Markanläggningar 33 IT-utrustning 3 Medicinteknisk apparatur 5 Byggnadsinventarier 10 Bilar och andra transportmedel 5 Konst 0 Vårdutrustning 10 Undervisningsutrustning 10 Övriga maskiner och inventarier 10 I samband med granskningen har vi noterat att regionfastigheter vid internhyresprissättningen beaktar nyttjandeperioden (i det aktuella fallet till 10 år) medan avskrivningstiden sätts enligt avskrivningstid för byggnader. Genom registeranalys (utdrag från MEA ) har vi identifierat att ca 600 tillgångsobjekt där avskrivning inte skett korrekt. Regionen har till följd av detta beaktat dessa avskrivningskostnader i prognosen för Totalt uppgår beloppen till ca 16,7 mnkr (0,2 mnkr för närsjukvården, 0,5 mnkr för regionservice och 16 mnkr för Hallandssjukhus). Region Halland 8 av 15

11 skrivningar har för 2013 ej genomförts. Vidare saknas dokumenterad rutin om hur identifieringen av tillgångar som är i behov av nedskrivning ska görs. Byggnader och mark som förvaltas av Regionfastigheter finns upplagda i ett särskilt fastighetsregister i verksamhetssystemet Landlord. Byggnader och mark är inte upptagna i regionens anläggningsregister. Värdeförändringar (investeringar, avskrivningar, utrangering, försäljning m.m.) av byggnader och mark sker helt genom manuell hantering via excelark samt utdrag från ett tidigare verksamhetssystem. Bokföring av avskrivning sker genom manuella bokföringar. Arbetet utförs endast av en tjänsteman, någon kontroll av att arbetet utförs korrekt av annan tjänsteman sker inte. Någon dokumenterad rutin förekommer inte, det pågår dock ett arbete med anledning av nytt ekonomisystem. Bokfört värde på tillgångarna ( ) uppgick till mnkr Bokförda utgifter är hänförliga till investeringsobjektet Investeringsredovisningen avseende inventarier och maskiner avskiljs från driftredovisningen genom att Regionen använder en specifik nummerserie. Varje investering tilldelas ett specifikt investeringsnummer och löpnummer för delinvesteringar. När det gäller byggnader och mark som förvaltas av regionfastigheter finns dessa upplagda i ett särskilt fastighetsregister i verksamhetssystemet Landlord. De uppgifter som finns registrerade är bl.a. fastigheternas ålder, ritningar, teknisk information m.m. Någon redovisning avseende anläggningstillgångarna sker inte i ekonomisystemet utan redovisning sker i excel (se 3.4) per fastighet (ex Hallands sjukhus Halmstad avser en fastighet/byggnad) någon detaljerad redovisning likt de uppgifterna i verksamhetssystemet Landlord eller med specifik nummerserie sker inte. Detta innebär att det inte är möjligt att ta fram eventuella restvärden i delar av byggnaderna, vilket försvårar eventuella utrangeringar i samband med större byggprojekt. Arbetet utförs endast av en tjänsteman, någon kontroll av att arbetet utförs korrekt av annan tjänsteman sker inte. Någon dokumenterad rutin förekommer inte Investeringsobjekten är beslutade i enlighet med delegationsordning Regionstyrelsen beslutade om ändrade arbetsprocesser för lokalförsörjning respektive investeringar i maskiner/inventarier/utrustning. De nya arbetsprocesserna avser att stärka koncernperspektivet och utgår ifrån att regionfullmäktige anvisar investeringsanslag för fastigheter och maskiner/inventarier till regionstyrelsen som sedan prioriterar och fördelar resurserna. De nya arbetsprocesserna medförde en ändrad beslutsordning som fastställdes av regionfullmäktige Beslutsordningen bygger på vilken typ av investering som är aktuell, fastigheter eller i maskiner och inventarier. Därefter styrs beslutsordningen av beloppsgränser. Region Halland 9 av 15

12 Vid fastighetsinvestering, regionstyrelsen har delgerat 30 mnkr av årets ram till regionservice för mindre investeringar (fastighetsinvesteringar och hyrespåverkande medel). Investeringar om max 2 mkr inom denna ram beslutas av förvaltningschef vid regionservice. Verksamheten beskriver att det förekommer tolkningsfråga, i nuläget går ärendena genom driftnämnden. Överstiger investeringskostnaden 2 mnkr bereds ärendet via driftnämnden till regionstyrelsen för beslut. Regionstyrelsen behöver inte bereda till fullmäktige så länge inte den av fullmäktige beslutade ramen på 250 mnkr /år för fastighetsinvesteringar överskrids. Maskiner och inventarier styrs av följande beloppsgränser; < 1 mnkr fattar förvaltningschefen beslut, 1 5 mnkr beslutar den egna driftnämnden, 5-15 mnkr driftnämnden tillstyrker eller avslår och bereder frågan till hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller regionstyrelsen. Överstiger investeringen 15 mnkr sker slutligt beslut i regionstyrelsen. Någon systematisk uppföljning och kontroll av att gällande beslutsordning följs sker inte till regionstyrelsen Löpande avstämning av anläggningsregistret Region Halland har ingen dokumenterad rutin avseende löpande inventering. Det finns vidare ingen rutin över hur avyttringar/utrangeringar skall bedömmas eller hur det säkerställs att tillgångar som sålts stryks ur anläggningsregistret. Någon systematisk inventering avseende regionens samlade anläggningsregister sker inte. Vid Hallands sjukhus gör Medicintekniskavdelning (MTA) årligen en inventering av medicintekniska inventarier. Någon återkoppling till ekonomiavdelningen eller avstämning mot anläggningsregistret sker inte. Benämningar i anläggningsregistret överensstämmer inte med det register MTA har, vilket leder till problem vid identifiering av tillgångar. Regionservice beskriver att inventering sker samt avstämning mot ekonomisystemet. Vi har i vår granskning gjort en avstämning ( ) avseende de fastigheter som Region Halland uppger att de äger mot Lantmäteriets register. Inga avvikelser noterades. Vi har i samband med granskningen gjort stickprov av materiella anläggningstillgångar, följande konstateras: En tillgång som sålts under 2012 har inte utrangerats ur anläggningsregistret 0,2 mnkr. Vid en ombyggnation vattenskadades tre elskåp som blev obrukbara, någon utrangering av tillgångarna har ej skett. Händelsen blev även föremål för försäkringsersättning. Ersättningen bokfördes felaktigt i anläggningsregistret och inte som en intäkt i enlighet med RKR 18. I samband med organisationsförändring avseende flyttad verksamhet från Falkenberg till Hallands sjukhus har inte samtliga inventarier flyttats. Region Halland 10 av 15

13 Förklaring till detta är att det inte finns ett behov av inventarierna. Utrangering/nedskrivningsbehov beräknas till ca 1 mnkr. Det förekommer även osäkerhetsfaktorer kring eventuella nedskrivningsbehov avseende biogasanläggning vid Plönningegymnasiet. Region Halland 11 av 15

14 4. Revisionell bedömning Revisionsfråga för granskningen är: Är regionstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar tillräcklig? Vi bedömer att regionstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar inte är tillräcklig. Vi bygger vår bedömning på bristande rutiner, otydligt ansvar och bristande kontroll. Utförligare kommentarer till granskningens kontrollmål lämnas nedan. Det finns tydliga och aktuella dokumenterade regler/anvisningar avseende anläggningsredovisningen och anläggningsregistret. Vi bedömer att det till viss del finns dokumenterade riktlinjer och anvisningar avseende anläggningsregistret och dess redovisning, dock behöver de utvecklas och uppdateras. Detta särskilt med tanke på byte av ekonomisystem samt organisationsförändringar. Rekommendationer avseende rutiner finns redovisat under respektive kontrollmål. Det finns ett tydligt ansvar för anläggningsregistret och dess innehåll. Vi rekommenderar att regionstyrelsen tydligare säkerställer och samordnar ansvaret avseende anläggningstillgångarnas värde. Någon övergripande samordning från regionkontoret avseende anläggningstillgångarnas värde beskrivs inte förekomma. Vi ser positivt på att ansvaret avseende aktivering av anläggningstillgångarna genom organisationsförändringen flyttas till regionservice. Vi bedömer dock att funktionen är sårbar då endast en tjänsteman har kunskap om arbetsprocessen. Vi bedömer att organisationsförändringar och byte av ekonomisystem kan innebära en ökad risk för felaktigheter avseende anläggningstillgångarna. Anläggningstillgångarna har klassificerats i enlighet med regionens anvisningar och god redovisningssed. Förbruknings- /omkostnadsinventarierna har klassificerats i enlighet med regionens anvisningar och god redovisningssed. Vi rekommenderar regionstyrelsen att se över sina redovisningsprinciper så att de överensstämmer med Rådets rekommendationer och god redovisningssed. Att klassificera immateriella tillgångar som en materiell tillgång är inte i enlighet med RKRs rekommendation Vidare har det framkommit att kostnader understigande ½ prisbasbelopp har aktiverats vilket inte är i enlighet med regionens anvisningar. Vi anser att beloppsgrän- Region Halland 12 av 15

15 sen för en investering är för låg och måste ställas i relation till regionens omsättning. Vi bedömer att rutiner och riktlinjer avseende gränsdragning mellan vad som ska beaktas som underhåll respektive investering inte tagits fram. Vi bedömer inte att regionfullmäktiges beslut Förändrade beslutsordning för investeringar i fastigheter respektive maskiner och inventarier är ett led i dessa rutiner. Utifrån diskussioner med representanter från regionfastigheter gör vi den bedömningen att underhållskostnader redovisas som investeringar. Detta medför en risk att tillgångarnas värde är för höga. Sker en jämförelse med andra landsting avsätter Region Halland mindre kostnader för underhåll än genomsnittet för landets landsting, trots att kostnaderna ökat under senaste åren. Vi anser att regionstyrelsen i högre utsträckning säkerställer framtagandet av rutiner samt att redovisningen anpassas enligt gällande regelverk. Vi rekommenderar att man redan i samband med investeringsbeslut avseende byggprojekt tar hänsyn till eventuella drift- och underhållskostnader alternativt om det finns eventuella behov av att utrangera restvärde. Avskrivning och avskrivningstider sker i enlighet med god redovisningssed. Vi bedömer att avskrivningstiderna inte alltid anpassas efter tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningstiden ska enligt rekommendationen anpassas till tillgångens nyttjandeperiod. Ju större tekniska, administrativa och ekonomiska förändringar man kan förutse, desto kortare bör den ekonomiska livslängden kalkyleras (RKR 11.3). Detta kan få till följd av att tillgångarnas värde inte speglar det ekonomiska värdet. Vi rekommenderar att verksamheten i högre utsträckning är involverade i bedömningen av avskrivningstid. Med anledning av en gemensam administration anser vi att detta särskilt bör beaktas. Region Halland tillämpar linjär avskrivning, vi rekommenderar komponentavskrivningar i de fall detta bättre återspeglar tillgångens nyttjandeperiod, exempelvis fastigheter. Byggnaden består av ett antal olika betydande komponenter som till exempel stomme, stammar, fasad, tak, vvs, el och liknande. Dessa komponenter har vanligtvis väsentligt olika nyttjandeperioder och byts därför ut med olika tidsintervall i takt med sin förbrukning och bör därför ha olika avskrivningstider som anpassas utifrån komponentens nyttjandeperiod. Vi bedömer att arbetssättet och rutinerna kopplade till fastigheternas värde/avskrivningar inte säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Arbetssätet grundar sig helt på manuella beräkningar och att arbetet endast utförs av en tjänsteman. Med anledning av bristande rutiner, manuella beräkningar och avseende tillgångarnas värde bedömer vi processen som riskfylld och att ytterligare kontroller behöver införas. Vi bedömer att risken för eventuella fel grundar sig i uppgifter från tidigare system och de manuella beräkningar som historiskt sett gjorts. Någon bedömning avseende dess riktighet kan ej säkerställas med anledning av att tillräckliga underlag ej kan tas fram. Region Halland 13 av 15

16 Bokförda utgifter är hänförliga till investeringsobjektet. Vi bedömer att bokförda utgifter avseende inventarier och maskiner i huvudsak är hänförbara till investeringsprojekt. När det gäller byggnader och mark anser vi att redovisningen tydligare bör specificeras. Detta för att kunna ta fram eventuella restvärden på specifik nivå. Likt tidigare finns en risk att fel uppstår vid manuella system och felen kan även vara svåra att upptäcka. Någon utomstående avstämning mellan den manuella fil som ligger till grund för bokföringen och den information som regionfastigheter lämnar sker inte. Vi anser att rutinerna och kontrollerna behöver utvecklas. Investeringsobjekt är beslutade i enlighet med delegationsordning Ny beslutsordning har beslutats och vi bedömer att det i huvudsak tillämpas. Vi rekommenderar regionstyrelsen att efterlevnaden av beslutsordningen följs upp som ett led i den interna kontrollen. Anläggningsregistret är ajourfört och att det med viss periodicitet stäms av mot en fysisk inventering. Anläggningsregistret stäms löpande av mot huvudboken Vi bedömer att regionstyrelsen i högre utsträckning bör säkerställa att anskaffade tillgångar existerar och finns i regionens ägo. Någon inventering av regionens anläggningsregister sker inte. Genom stickprov har vi konstaterat ett antal felaktigheter. Vi bedömer att det finns inventarier som är föremål för nedskrivning/utrangering i enlighet med bl.a. RKR:s rekommendation 19. Detta avser bl.a. flyttat verksamhet i Falkenberg samt biogasanläggning vid Plönningegymnasiet. Vi rekommendera att regionkontoret får i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet att integrera MTA s verksamhetssystem Medusa till ekonomisystemet. Detta skulle innebära att MTA s inventering integreras i anläggningsregistret. Region Halland 14 av 15

17 12 november 2013 Carl-Magnus Stensson Projektledare Christel Eriksson Uppdragsledare Region Halland 15 av 15

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar

Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar Rebecca Lindström Cert. Kommunal revisor Örkelljunga kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll i system och rutiner för

Läs mer

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar Emil Forsling Malin Liljeblad Fredrik Winter Innehåll 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Revisorernas granskning av regionstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar

Revisorernas granskning av regionstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2014-02-20 RS130077 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Revisorernas granskning av regionstyrelsens

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar

Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar Vaxholms stad 2013-10-14 Linda Yacoub Projektledare Susanna Collijn Uppdragsledare Vaxholms

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

Revisions-PM Mjölby Kommun

Revisions-PM Mjölby Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt. Borgholms kommun

Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt. Borgholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 5 april 2016 Innehåll Sammanfattande revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. Granskning av anläggningsregister. Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg

Revisionsrapport. Lunds kommun. Granskning av anläggningsregister. Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg Revisionsrapport Granskning av anläggningsregister Lunds kommun Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg Granskning av anläggningsregister Innehåll Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Revisionsfråga 2 1.2 Metod

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Camilla Engström Sandra Volter

Camilla Engström Sandra Volter www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Volter Granskning av internn kontroll avseende anläggningsredovisning Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen

Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen www.pwc.se Revisionsrapport Karin Kärnekull Wallqvist Richard Vahul Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen Ekerö kommun Ekerö kommun Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen

Läs mer

Anvisningar för redovisning av investeringar

Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisningar för redovisning av investeringar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisning, instruktion 2016-06-01 Kommunchef Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella anläggningstillgångar

Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella anläggningstillgångar NORA KOMMUN 2012-12-21 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION SAMMANFATTNING Landstinget Sörmland kommer under ett antal år framöver att genomföra stora investeringar inom

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Övergång till komponentavskrivning

Övergång till komponentavskrivning INFORMATION Övergång till komponent Bakgrund I RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, uttrycks ett explicit krav på tillämpning av komponent. Även om tidigare versioner av rekommendationen inte har

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Utrangering - förstudie

Utrangering - förstudie Utrangering - förstudie Per Stomberg, Deloitte AB Augusti 2015 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier... 5 2.3 Metod och genomförande...

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/03280 Uppdnr 957 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Svar

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 1 3. Syfte 2 3.1 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av hantering av leasing

Granskning av hantering av leasing www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Nyholm Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Granskning av hantering av leasing Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Region Skåne. Granskning av komponentavskrivning Rapport. KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12

Region Skåne. Granskning av komponentavskrivning Rapport. KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12 Granskning av komponentavskrivning KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12 2014 Komponentavskrivning.docx KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Granskning av investeringar och anläggningsredovisning

Granskning av investeringar och anläggningsredovisning Revisionsrapport Granskning av investeringar och anläggningsredovisning Uppvidinge kommun 12 januari 2010 Elisabeth Rye Andersson Carl-Magnus Stensson 2010-01-12 Pär Sturesson/certifierad kommunal revisor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Anläggningsregistret. Botkyrka kommun. 2008-11-10 Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Anläggningsregistret. Botkyrka kommun. 2008-11-10 Viveca Karlsson Revisionsrapport Anläggningsregistret Botkyrka kommun 2008-11-10 Viveca Karlsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och förslag till åtgärder... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Revisionsfråga... 4 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius Revisionsrapport Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi December 2009 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 2. Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Mölndals Stad. Granskning av rutiner och processer för kontroll och redovisning av materiella anläggningstillgångar

Mölndals Stad. Granskning av rutiner och processer för kontroll och redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2014 Mölndals Stad Granskning av rutiner och processer för kontroll och redovisning av materiella anläggningstillgångar Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

Exploateringsverksamheten-

Exploateringsverksamheten- Revisionsrapport Exploateringsverksamheten- kontroll, uppföljning och redovisning Kinda kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor december 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

Granskning av leasingavtal

Granskning av leasingavtal www.pwc.se Revisionsrapport Sonja Moré Granskning av leasingavtal Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

(Komponent-)avskrivningar inom VA. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund

(Komponent-)avskrivningar inom VA. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund (Komponent-)avskrivningar inom VA Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-04-23 1 Kommuners investeringsverksamhet Sveriges kommuner är för närvarande inne i

Läs mer

Investeringar - materiella anläggningstillgångar

Investeringar - materiella anläggningstillgångar 1 Investeringar - materiella anläggningstillgångar Definition av anläggningstillgångar Enligt lag om kommunal redovisning 6 kap 1 sägs om anläggningstillgång och omsättningstillgång: Med anläggningstillgång

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 162/2016 INVESTERINGSPOLICY Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 52. Uppdateras före 2020-12-31 1/6 Policy för investeringsutgifter

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon

Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon Sa Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon Rapport nr 05/2011 September 2011 Monika Norlin, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen

Granskning av investeringsprocessen Revisionsrapport Granskning av investeringsprocessen Robert Heed Februari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och syfte 3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun INLEDNING Reglerna är en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är

Läs mer

Policy för investeringshantering. Tjörns kommun

Policy för investeringshantering. Tjörns kommun Policy för investeringshantering i Tjörns kommun Dokumenttyp och Beslutsinstans: Policy Kommunfullmäktige Dokumentnamn: Policy för investeringshantering i Tjörns kommun Dokumentansvarig: Budgetekonom/Controller,

Läs mer

Hantering av projektmedel

Hantering av projektmedel www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Hantering av projektmedel Ebba Lind Region Gotland 2016-03-16 Carin Hultgren Uppdragsledare/projektledare Region Gotland Innehållsförteckning

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2.

Läs mer

Uttalande om anläggningsregister.

Uttalande om anläggningsregister. Uttalande om anläggningsregister. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2003:1) 1. Detta allmänna råd ska tillämpas av de företag som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078). Enskilda

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Botkyrka kommun

Revisionsrapport Botkyrka kommun Revisionsrapport Granskning av anläggningsredovisning Botkyrka kommun Augusti 2012 Viveca Karlsson Linda Yacoub 2012-08-29 Viveca Karlsson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Deloitte. Revisionsrapport. Rutiner för. förteckning av konst. Härnösands Kommun. 1mars 2013. Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory.

Deloitte. Revisionsrapport. Rutiner för. förteckning av konst. Härnösands Kommun. 1mars 2013. Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory. Deloitte. Revisionsrapport Rutiner för förteckning av konst Härnösands Kommun 1mars 2013 Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory. Innehåll Sanunanfattning... I I. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Syfte

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

2006-12-22 Komponenter och byggnadsinventarier

2006-12-22 Komponenter och byggnadsinventarier Bertil Dersén Ekonomi 046-755 00 08 bertil.dersen@skane.se Styrande dokument för komponentavskrivningar och byggnadsinventarier Gäller fr.o.m. 2007-01-01 Ventilationsaggregat Värmeundercentr al Ställverk

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Redovisning av projekt och immateriella tillgångar. Granskningsrapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9

Landstinget i Uppsala län. Redovisning av projekt och immateriella tillgångar. Granskningsrapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9 KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3 5. Oberoende och

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige w

Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige w Investeringspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18 w www.upplands-bro.se Innehåll 1 Investeringspolicy... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Budgetarbetet i Upplands-Bro Kommun... 2 2 Kriterier för investering...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Komponentavskrivningar och teknikprogrammet. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-04-23

Komponentavskrivningar och teknikprogrammet. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-04-23 Komponentavskrivningar och teknikprogrammet Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-04-23 1 Vad är en investering? Dagens välfärd beror på resultatet av tidigare

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Ärende 6. Svar på revisionsrapport: Redovisning av drift- och investeringskostnader. Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA

Ärende 6. Svar på revisionsrapport: Redovisning av drift- och investeringskostnader. Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA Ärende 6. Svar på revisionsrapport: Redovisning av drift- och investeringskostnader Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t lägga revisionsrapporten till handlingarna. Svar på revisionsrapport:

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Granskning av fastighetsunderhåll Region Halland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

Umeå kommun. Granskning av komponentavskrivning Granskningsrapport. KPMG AB 15 december 2015 Antal sidor: 11

Umeå kommun. Granskning av komponentavskrivning Granskningsrapport. KPMG AB 15 december 2015 Antal sidor: 11 Granskning av komponentavskrivning Granskningsrapport KPMG AB 15 december 2015 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och revisionsfrågor 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång Redovisningsregler Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är enligt bokföringsförordningen 15 tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, d v s tre år eller längre. Förbrukningsinventarier/material

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer