I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag"

Transkript

1 Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagsekonomi Kandidatuppsats, 15hp Företagsekonomi Höstterminen 2012 I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag En flerfallstudie av småföretag Författare: Carl Ringström och Josefine Nord Handledare: Jan Öhrming 1

2 Sammanfattning: Titel: I hur stor utsträckning används affärssystem inom småföretag - En flerfallstudie av småföretag Nivå: C- uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Carl Ringström och Josefine Nord Handledare: Jan Öhrming Datum: HT 2012 Bakgrund: Samhället är föränderligt och verkar ofta under hårda förhållanden, såsom konkurrens, ny teknologi, lagstiftningar, konjunktur samt infrastruktur. För att kunna överleva som småföretagare under förhållanden där samhället ständigt förändras, måste man ständigt följa med utvecklingen. Det räcker inte att rätta till sina misstag när en förändring redan ägt rum. Syfte: Syftet med denna uppsats är att förklara och öka förståelsen till vilken utsträckning affärssystem existerar och används inom småföretag samt hur väsentlig denna typ av ekonomisk information är gentemot styrningens beslutsprocess. Metod: Forskningsproblemet mynnade ut i användandet av både kvantitativ och kvalitativ metod. Detta innebär att vi använder oss av metodtriangulering på huruvida småföretag använder sig av ekonomistyrning och i vilken utsträckning, men även hur väsentligt affärssystem är gentemot verksamhetens ekonomiska information. Slutsatser: Resultatet av studien resulterade i att majoriteten ansåg att kostnaden för ett utförligt genomförande av kalkyler överstiger nyttan för dess arbete. Man använder sig i större utsträckning av den externa redovisningen som är lagstadgad då den erbjuder en övergripande insyn och kontroll i verksamhetens ekonomiska information. Även vad det gäller den rådande situationen så resulterade det i att det inte fanns några klara situationer för att öka användandet av ekonomistyrning utan att det snarare var behovet av att kontrollera och överblicka sin verksamhets transaktioner. Nyckelord: Ekonomistyrning, affärssystem, kalkylering, redovisning, budgetering 2

3 Abstract: Title: To what extent are financial systems in small businesses - A multiple case study of small business Level: C- level in the subject of business Author: Carl Ringström and Josefine Nord Director: Jan Öhrming Date: Autumn 2012 Background: As a society constantly living under harsh conditions, such as competition, new technology, laws, economy, infrastructure, etc. In order to survive as a small business under conditions where the world is constantly changing, constantly monitor developments. It is not enough to correct their mistakes when a change has occurred. Purpose: The purpose of this paper is to describe how financial systems are designed and understanding to what extent they exist and are used in small business and how important this type of financial information is to the steering decision. Method: The problem led the use of both quantitative and qualitative methods. This means that we use triangulation to whether small business uses and to what extent and how significantly financial system is against the business's financial information. Conclusions: The results of the study resulted in the majority felt that the cost of a detailed implementation of the calculations exceed the benefits of its work. It uses a greater degree of external financial statements which is legal as it provides a comprehensive insight into and control of the business's financial information. Even when it comes to the situation as it resulted in that there was no clear situations to increase the use of financial management but rather that it was the need to check and overview of its operational transactions. Keywords: Accounting, Accounting systems, costing, accounting, budgeting 3

4 Förord Intresset för uppsatsen och dess ämne grundar sig i både praktiska och teoretiska kunskaper. Under studietiden på Södertörns högskola väcktes intresset för ekonomistyrning och vi vill därför tacka för all inspiration som Jurek Millak, Ogi Chun och Gustav Johansson bidragit till. För att vi skulle kunna genomföra denna studie krävdes både sekundärdata och primärdata. Vi har samlat in primärdata både via intervju och enkätundersökningar och vill därför tacka alla företag som tagit sig tid, visat intresse och inspirerat oss inom ämnet. Tack till Firren AB som vi fick intervjua och för all information och respons. Under uppsatsens gång har Sara Jansson opponerat på vår uppsats, vi vill därför tacka för all feedback med både kritik och konstruktiv kritik. Vi vill sist men inte minst tacka Jan Öhrming som vår handledare. 4

5 Disposition Inledning Det första kapitlet Inledning, behandlar bakgrund, problemformulering och syftet med studien. Metod Det andra kapitlet metod, behandlar metodval, datainsamling, urval, studiegenomförande, kvalitetskritik och metod problem. Teoretisk refrensram Det tredje kapitlet teoretisk referensram, behandlar vi definition av ekonomistyrning och affärssystem, konkurrens och tidigare forskning. Reslutat och analys Det fjärde kapitlet resultat och analys, kommer vi redogöra för våra empiriska data som vi samlat in genom intervju och enkätundersökningar. Tolkning och diskussion Det femte kapitlet tolkning och diskussion, analyserar vi de empiriska data som vi fått in genom intervjuer och enkätundersökningar för att sedan tolka och föra en diskussion kring det resultat vi fått fram. Slutsatser Det sjätte och sista kapitlet slutsatser, behandlar vi framtida forskningar samt knyter samman syftet, metoden och resultatet med studien. 5

6 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemformulering forskningsfrågor Syfte Avgränsningar Målgrupp Metod Vetenskapligt synsätt Deduktiv och Induktiv Undersökningsmetod Kvalitativ och kvantitativ metod Metodtriangulering Data insamling Primär och Sekundär data Urval Kvalitativ metod Intervju Enkät Kvantitativ metod Pilotstudie Bortfall Reliabilitet och validitet Reliabilitet Validitet Generaliserbarhet Kvalitetskritik Teoretisk referensram Ekonomistyrning Ekonomistyrningens utveckling och kritik Ekonomistyrningens olika delar Extern redovisning Intern redovisning Budgetering Resultatbudget Likviditetsbudget Balansbudget Kalkylering Produktkalkylering Självkostnadsmetoden Periodkalkylering Orderkalkylering Bidragsmetoden Periodkalkylering Orderkalkylering Användningsområde gentemot studie Ekonomisystem/Affärssystem Informationshantering och Beslutsprocess Tidigare forskning Resultat Intervju Firren AB Löpande bokföring

7 4.1.3 Budgetering Kalkyler Avslut Resultat Enkätundersökning Intervju Semistrukturerad intervju med Torsviks Tobak & Spel Löpande bokföring Budgetering Kalkyler Semistrukturerad intervju med Pappilles Löpande bokföring Budgetering Kalkyler Tolkning och diskussion Tolkning av enkätundersökning Tolkning av intervjun Tolkning av samtlig data Diskussion Slutsatser Framtida forskning Referenslista Muntliga källor Intervju: Pilottest: Elektroniska källor Tryckta källor Bilaga 1: Intervju med ekonomiansvarig vid småföretaget Firren AB Bilaga 2: Enkätundersökning med ekonomiansvariga vid 30 stycken småföretag inom detaljhandelsföretag Bilaga 3 Resultat av enkätundersökningen, diagram Bilaga 4 Urval kring småföretag detaljhandel

8 Definitionslista Småföretag Ekonomistyrning Ekonomisystem De små företagen har mellan 10 och 49 anställda. De ska ha en årlig omsättning som understiger 7 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 5 miljoner euro. 1 Ekonomistyrning är allt som görs inom företaget för att styra, planera, kontrollera, få information om och följa upp verksamheten ekonomiskt. 2 Ekonomisystemet är ett system för insamling, bearbetning, lagring och rapportering av data om de är det som sker i en verksamhet, d v s verksamhetens transaktioner. 3 1 SMF, hämtat från, hämtat , tid Nancy Holmström, Företagsekonomi från begrepp till beslut, upplaga 4, Bonnier, år 2011, sid Christan Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, upplaga 3, Liber, år 2005, sid. 61 8

9 1. Inledning I vårt inledande kapitel kommer vi att presentera bakgrunden av ekonomistyrning och ekonomisystem och varför vi valt att studera detta ämne. Vi kommer även beskriva problematiken kring användandet av ekonomistyrning och ekonomisystem samt syftet med vår undersökning och de frågor vi ställer oss själva. 1.1 Bakgrund Den egentliga ekonomistyrning startar normalt när affärsidén formulerats och när den strategiska planeringen är färdig. 4 Ekonomistyrning handlar om att styra, planera, kontrollera, få information och följa upp företaget ekonomiskt. 5 Det är därför viktigt att företag sätter upp ekonomiska mål, för att sedan följa upp och se till att de uppnås. Ekonomisk styrning blir därav ett centralt begrepp inom företagsekonomin. Styrning kan definieras som en process där ledningen medvetet försöker påverka medlemmarna i en organisation, för att öka sannolikheten att uppnå önskat beteende. 6 Styrningen i ett företag handlar om att så effektivt som möjligt styra företaget i rätt riktning. Oavsett om företaget är stort eller litet så är ekonomistyrning en viktig del av företaget, för att uppnå dess ekonomiska mål. Användandet av ekonomisk information i form av ekonomistyrning har alltid varit en väsentlig del inom företag. Det är genom denna information man har som grund till att styra sin verksamhet Då detta ligger till grund för företagens styrmedel har detta blivit en viktig del att beakta. Forskningen kring ämnet har bland annat inriktat sig på större företag där orsaken är att man utgått från att det även går att applicera till småföretag Nancy Holmström, Företagsekonomi från begrepp till beslut, upplaga 4, Bonnier, år 2011, sid Ibid, Göran Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag Kalkylering och ekonomisk styrning, upplaga 6, studentlitteratur AB, år 2008, sid hämtat den , senast granskad Gyllberg, H. & Svensson, L. Ekonomistyrsystem och situationstyper i medelstora tillverkande företag: Föreställningar om ekonomistyrningens relevans, år Inger Bergström och Marie Lumsden, Ekonomisystem i mindre företag, år 1993, sid 5 10Ibid, 6 9

10 Enligt Fredrik Garmer och Mats Kyllenius anser man att: Finansiering innebär planering och kontroll av ett företags finanser, det vill säga förhållandet mellan inbetalningar och utbetalningar. 11 Det väsentliga i detta avseende är att som småföretagare se över sina resurser för att se utfall och problem med sin försäljning genom ekonomisystem som ger den information man behöver för att fatta effektiva beslut 12. Det är idag viktigt att ta hänsyn till samtliga intressenter för att lyckas effektivisera och behålla sina marknadsandelar samt se över sina resurser så man uppfyller de behov som behöver uppfyllas. Ekonomi är ett begrepp vars perspektiv utgår från att beskriva och förklara hur företag finansiellt står sig, detta med avseende på variabler såsom produktion, distribution, konsumtion av varor och tjänster samt hela verksamhetens finansiella flöden. Det ekonomistyrning avser att bidra till är, genom kalkylering och framtagning av ekonomisk information om företagets in- och utbetalningar, få en helhetssyn till styrningen mot ekonomiska mål. 1.2 Problemformulering Samhället idag består av en blandning mellan större och mindre företag, de är en väsentlig del av Sveriges företagsstruktur och sysselsättning som består av småföretag vilket bidrar till skapande av ökad sysselsättning. 13 Svensk och internationell forskning har visat att nya och små företag spelar en viktig roll för att skapa industriell utveckling och ekonomisk tillväxt. 14 Genom att samhället är under ständig förändring såsom ökad globalisering av marknader, ökad konkurrens, snabb teknologisk utveckling så blir den ekonomiska informationen nödvändig för verksamheter. Ekonomiskt sätt anser Ax m.fl. att vi lever under tuffare ekonomiska villkor. 15 Detta är något som även Gyllberg och Svensson syftar till genom att öka effektiviteten kring verksamheters planering och uppföljning för att bidra till ett bättre ekonomiskt ansvarstagande Fredrik Garmer och Mats Kyllenius, Finansiering för små och nystartade företag, upplaga 1, Liber, år 2004, sid 6 12 Nancy Holmström, Företagsekonomi från begrepp till beslut, upplaga 4, Bonnier, år 2011, sid inge- hogsved.pdf , tid Dan Johansson, hämtat från, Hämtat , tid Christan Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, upplaga 3, Liber, år Gyllberg, H. & Svensson, L. Ekonomistyrsystem och situationstyper i medelstora tillverkande företag: Föreställningar om ekonomistyrningens relevans, år

11 Idag finns det många avancerade affärssystem, som skulle underlätta användandet för det mest tidskrävande arbetet bara genom att lägga in sina produkter en gång. Nackdelen med de avancerade affärssystemen är att programvaran kan vara väldigt kostsam, vilket leder till stora investeringar innan det kan användas till det dagliga bruket. Även vad det gäller anpassningen till olika verksamheter då olika företag eftersträvar olika sorters information kan ett förprogrammerat system inte alltid erbjuda det man önskar. Det väsentliga i detta avseende är att den ekonomiska informationen man tar fram skall bidra till en bättre planering av sina resurser och ens beslutprocess. Alla företag har problem. Företag med framgång arbetar med förutsedda problem. Företag som inte har framgång kämpar mot oförutsedda problem. Skillnaden ligger i planeringen. 17 Fler forskare inom ämnet ekonomisystem 18 hävdar att den ekonomiska informationen inte används fullt ut vilket i sin tur kan leda till att, just småföretagare, får det svårare att fortleva i dagens konkurrenssamhälle. Forskarna Mason och Mitroff (1973) samt Hopwood (1980) ansåg att den ekonomiska informationen och användandet av dess olika system inte används lika effektivt som den skulle kunna göras vilket kan få stora konsekvenser i brist på fel prioriteringar och saknad av ekonomiska kunskaper då man har mindre motståndskraft. Även forskare som Clark 19 och Andersson 20 menar att den vanligaste orsaken till konkurser är att man haft bristande ekonomiska kunskaper och styrning. Det är genom denna ekonomiska styrning som småföretagare har möjlighet att få tidiga varningssignaler om något inte är som det ska. 17 Wolfram Troster, Småföretagande Att starta och driva företag, sid 88, Mason och Mitroff, 1973 samt Hopwood, 1980, sid Clark, S Incompetence tops list of primary causes of new business failure, Memphis business Journal, Vol. 21, No. 16, sid 14 16, år Andersson, J. Bilder av småföretagares ekonomistyrning, LiU- TecLic- 1995:54, Linköpings Universitet, år

12 Småföretagandet växer i stor utsträckning i Sverige 21 och vi ser därför en intressant studie om även småföretagarna tar del av eller använder sig av ekonomistyrning eller ekonomisystem samt under vilka förutsättningar/situationer. Ovanstående resonemang har lett oss fram till tre övergripande problemområden i form av forskningsfrågor för att se huruvida man använder sig av alla dessa ekonomisystem som finns tillgängliga idag forskningsfrågor 1) I vilken utsträckning existerar ekonomisystem avseende styrning av småföretag? 2) I vilken utsträckning används ekonomisystem avseende styrningen av småföretag? 3) Hur väsentligt anses ekonomisystemet vara för att generera den ekonomiska informationen för styrningen av småföretag? 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att förklara och öka förståelsen till vilken utsträckning ekonomisystem existerar och används inom småföretag samt hur väsentlig denna typ av ekonomisk information är gentemot styrningens beslutsprocess. 1.4 Avgränsningar Vi kommer i denna uppsats att avgränsa oss till småföretag inom detaljhandeln på Lidingö i Stockholmsregionen. Vi kommer även avgränsa oss till att studera ekonomisk styrning avseende ekonomiansvariga inom företag med ett urval på 30 stycken detaljister. 1.5 Målgrupp Vår uppsats vänder sig till ekonomistudenter på högskolenivå, men även småföretagare ute i näringslivet. Avhandlingen skrivs utifrån det perspektivet att läsaren har grundläggande kunskaper inom ämnet företagsekonomi. 21 Företagarna hämtat den kl 23:15 12

13 2. Metod Under kapitlet för Metodavsnittet kommer vi att redogöra för vilka typer av metoder vi valt att använda oss av för denna undersökning. Men även redogöra varför vi valt att använda oss av just dessa samt kritiken över dess användande. Vi kommer även beskriva hur vi gick tillväga under vår kvantitativa- och kvalitativa undersökning och hur de är utformade för att sist beskriva vår undersöknings validitet och reliabilitet och våra lärdomar av vårt utförande. 2.1 Vetenskapligt synsätt Deduktiv och Induktiv Vid forskning används begreppen induktion och deduktion. Vid deduktion utgår man från redan existerande teori, för att sedan härleda forskaren till en eller flera hypoteser som sedan underkastas i form av den empiriska prövningen. Man utgår från den generella till det konkreta. Det andra begreppet, induktion, syftar till att man samlar in empiri/data och utifrån de härleder slutsatser, det är utefter dessa generella mönstren man härleder till sin teori, dvs slutsatser från den speciella till det allmänna. 22 Då vi i vår studie valt att utgå från tidigare kunskaper och teorier inom ett visst område samt att utgå från det generella och härledas mer till det konkreta innebär detta att vi använder oss av en deduktiv ansats. Vi har även använt oss av en induktiv ansats då den kvalitativa intervjun väckte vissa frågor som vi, till följd av detta, ville testa hur generella dessa observationer är. Därefter jämförde vi dessa observationer med den tidigare forskningen. 22 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, år 2005, sid

14 2.2 Undersökningsmetod Kvalitativ och kvantitativ metod Med kvantitativ metod innebär de att man samlar in data genom exempelvis enkäter och sedan analyserar. Det är alltså först efter insamlingen av data som analysen sker, där avsikten är att man ska ta fram slutsatser som statistiskt sätt går att generalisera. Medan i kvalitativ metod samlar man in djupgående data genom tillexempel intervju som skall generera till en helhetsförståelse av studieobjektet. Den kvalitativa metoden är en mer flexibel ansats och mer närgående då studien sker rent personligt. 23 För att uppsatsens problemformulering och syfte skall besvaras har vi gjort en kvalitativ undersökning i form av en intervju och en kvantitativ undersökning i form av enkätundersökning. Varför vi valde att genomföra både en kvalitativ och kvantitativ ansats var för att inte utesluta viktiga faktorer som kan bidra till att man missar viktiga delar. Syftet med enkätundersökningen, den kvantitativa metoden, var för att stärka argumenten från den kvalitativa undersökningen och ge undersökningen en större bredd. Enkätundersökningen har genomförts i form av google doc gentemot ekonomiansvariga för småföretag inom detaljhandel på Lidingö. Varför vi valt denna population och urval var för att det är en relativt liten del på Lidingö som ingår inom just detaljhandel, och på så sätt öka procent andelen för respektive respondent. 24 Användningen av den kvalitativa metoden har genomförts i form av tre personliga intervjuer för att både få förståelse för hur företaget fungerar samt hur eller om de använder sig av ekonomisystem. Genomförandet av intervjuerna har ökat vår förståelse kring verksamheten och är tänkt att ge större djup kring undersökningen. Som tidigare nämnt så är det svårt att utesluta den ena eller den andra metoden då de ger oss viktig information på olika sätt för att kunna tolka resultatet från undersökningarna. 23 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, år 2005, sid & Bilaga 4, Urval 14

15 2.2.2 Metodtriangulering De kvalitativa inslagen vid en metodtriangulering är för att vi vill få en ökad förståelse för resultaten i den kvantitativa undersökningen. Metodtriangulering innebär just att man kombinerar både de kvalitativa och kvantitativa metoderna för att få en mer heltäckande förklaring kring ens forskningsfrågor. Detta genom att man undersöker från flera perspektiv samt använder sig av olika tekniker för att samla in den information man behöver till att kunna genomföra en relevant analys. 25 Som tidigare nämnt under punkt Kvalitativ och Kvantitativ metod, så baseras vår studie på både kvantitativ och kvalitativ metod för att använda en metodtriangulering på huruvida småföretag använder sig av och till vilken utsträckning och hur väsentligt ekonomisystem är gentemot verksamhetens ekonomiska information. Enkätundersökningen har som syfte att ge bredd åt studien och intervjun en mer djupgående förståelse. 2.3 Data insamling Primär och Sekundär data Primärdata handlar om data som samlats in som syfte kring undersökningen. Medan sekundärdata är redan insamlad data. De är i detta syfte som man som utomstående kan ta del av information som andra samlat in. 26 Vad det gäller vår egen studie så är primärdata den information som vi samlat in genom den kvalitativa (intervju) och kvantitativa (enkät) metoden. Den sekundärdata som vi kommer att använda oss av i denna studie är tidigare forskning inom ämnet för ekonomistyrning och effektivt beslutsfattande för att se både utveckling och jämförelse mellan deras resultat och vårt resultat från den empiri vi själva samlat in. 25 Tufte P- A & Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, år 2003, sid Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, år 2005, sid

16 2.3.2 Urval Vad det gäller en population så innefattar denna del alla/samtliga enheter som man sedan gör sitt urval från. Uppsatsens population är alla småföretag inom detaljhandeln på Lidingö. 27 För att kunna dra slutsatser från populationen så måste man oftast göra ett så kallat urval. Vi har använt oss av ett icke- sannolikhets urval, dvs. Bekvämlighetsurval, vilket innebär att enheten för tillfälligt råkar finnas tillgänglig för undersökningen. Problemet med denna urvalsstrategi är att det är svårt att generalisera resultaten trots att de kan ge intressant information. 28 Eftersom det inte ansågs vara rimligt eller nödvändigt att intervjua samtliga småföretag har ett urval gjorts. Då uppsatsen handlar om småföretag och dess användande av ekonomisystem, har småföretag inom detaljhandeln kontaktats via stycken småföretag inom detaljhandeln har kontaktats, detta har gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval, vi har även valt tre småföretag för en intervju. Urvalet för den kvalitativa metoden (intervjun) kommer att ske genom ett strategiskt urval pga. att vi är medvetna om den kunskap den tillfrågade besitter som är av intresse för vår studie. Avsikten är att generera överförbar kunskap med den kvalitativa metoden och inte statistiska generaliseringar. Detta urval kommer även ske inom detaljhandel på Lidingö med befattning som ekonomiansvarig för verksamheten. På så sätt håller vi oss till samma population och urval men med olika strategier kring framtagning av information. Vi har använt oss av en induktiv ansats då den kvalitativa intervjun väckte vissa frågor som vi, till följd av detta, ville testa hur generella dessa observationer är. Därefter jämförde vi dessa observationer med den tidigare forskningen. 27 Bilaga 4, Urval 28 Tufte P- A & Johannessen A, Inroduktion till samhällsvetenskaplig metod, år 2003, sid

17 2.3.3 Kvalitativ metod Intervju En kvalitativ intervju kan vara av olika slag, dvs. ostrukturerade, semistrukturerade eller strukturerade. Ostrukturerad intervju innebär att de är intervjusituationen som avgör hur intervjun blir utformad beroende på intervjuarens svar. Semistrukturerad intervju riktar sig mer åt att samma frågor ställs med öppna svarsmöjligheter. Strukturerad intervju handlar mer om att samma frågor ställs till respektive respondent men att svaren från dessa kategoriseras i en specifik svarskategori. 29 Vid kvalitativa intervjuer är det ofta vid intresse att transkribera samtalet för att senare kunna använda det i analysen. 30 De kvantitativa intervjuernas syfte och utgångspunkt är att få ökad förståelse inom forskningsämnet. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, då den är en kombination av ostrukturerad intervju med en löst hållen överenskommelse med intervjupersonen om dess frågeställning. 31 Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för att respondenterna inte vet vad som är viktigt för vår forskning. För oss som forskare innebär detta mer frihet då vi kunde styra intervjuerna i riktning med forskningsfrågan. Vi valde att även genomföra den ena intervjun innan vi utformade enkätundersökningen, detta för att den kvalitativa metoden bidrar till en ökad förförståelse kring vårt syfte och innebörden för ekonomistyrning för småföretag inom detaljhandeln. Vi gjorde även två intervjuer efter enkätundersökningen för att stärka vår förståelse ytterligare. Den första intervjun skedde under en eftermiddag vid Firren AB på Lidingö. Respondenten har befattningen som ekonomiansvarig. En vecka innan intervjun skedde fick respondenten tillgång till frågorna. Detta gjorde vi för att den ekonomiansvarige skulle kunna förbereda sig på intervjufrågorna, men även känna en trygghet till vad som skulle kunna komma som följdfrågor och ha möjlighet till att ha intressant material tillgängligt. 32 Under intervjun har endast en forskare medverkat då den andra forskaren har koppling till ekonomiansvarige vid Firren AB. 29 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, år 2013 kap Ibid, sid Ibid, sid Ibid, sid

18 Den andra och den tredje intervjun skedde under en eftermiddag vid Torsvik Tobak & Spel samt Coop Skeppet Lidingö Centrum. Respondenten vid denna intervju hade befattningen som ekonomiansvarig och gjordes likt den första intervjun men med kompletterande frågor som väckts från de tidigare undersökningarna. Vi har därför spelat in samtliga intervjuer med en diktafon som sedan tolkats av båda. Vid kvalitativa intervjuer är det ofta vid intresse att transkribera samtalet för att senare kunna använda det i analysen. 33 Citaten vi använt oss av i analysen som kommit från intervjun har vi tagit med för att stärka våra tolkningar av svaren. Efter att vi tolkat svaren från intervjun och skrivit klart analysen kommer vi skicka tillbaka det till ekonomiansvarige för att vi vill säkerställa att vi analyserat svaren korrekt. Intervjumallen skapade vi genom att utgå från vår frågeställning i studien, men även genom forskningsöversikt och vår referensram. Vårt syfte med intervjun var att vi skulle få en förståelse kring verksamheten och dess styrning avseende den ekonomiska informationen Enkät Kvantitativ metod Enkäter är frågeformulär som respondenter fyller i på egen hand. Det finns olika typer av utformning av enkäter beroende på ens syfte, men då semistrukturerande enkäter är det vi utgått från i vår studie vilket innebär att man kombinerar öppna samt slutna svarsalternativ. 34 Enkäten 35 utformade vi med ambitionen och utgångspunkten i forskningsfrågorna med att få ökad förståelse om ekonomisystem inom småföretag. Hur stor utsträckning existerar och används ekonomisystem men även hur väsentlig ekonomisystemet är för att generera ekonomiska informationen. Utformningen för frågeformuläret innehöll både öppna och slutna frågor, dvs semistrukturerade. Anledningen till vårt val av semistrukturerad frågeformulär var för att dels hålla oss till forskningsfrågorna men samtidigt ge möjlighet till egna kommentarer till saker vi kan ha missat. 33 Ibid, sid Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, år 2013 sid Se bilaga 2 18

19 Enkätstudien publicerades via google docs, som kan förklaras som ett internet baserat office- paket. 36 Denna webbenkät användes genom att vi mejlade ut den till 30 stycken småföretag inom detaljhandeln på Lidingö. 37 Bortfallet genererade i tio stycken småföretag inom detaljhandeln på Lidingö. Tvärsnittsdesign och surveydesign är synonyma begrepp, som innebär att man samlar in data från fler än ett enda fall. 38 Vi har använt oss av surveydesign, då vi som forskare är ute för att studera fler fall för att få en ökad förståelse. Svarstiden på enkäten skedde inom en vecka, detta för att vi inte ville stressa respondenterna. Vid otillräckligt med tid kan svar lättare bli otydliga och ogenomtänkta samt risk för ett större bortfall. 39 Utformningen till vårt frågeformulär kommer från den förståelse vi fått från intervjuerna, den kvalitativa metoden, vilket utmynnade till 14 stycken frågor, med både öppna och slutna frågor. Detta för att öppna frågor lämnar plats för ovanliga eller oförutsedda svar, då respondenten kan svara med sina egna ord. 40 Vi valde att använda oss av fyra stycken öppna frågor i enkätstudien för att skapa utrymme för respondenten att utveckla sitt eget svar. Detta för att se hur de olika små företagen tänker i vissa frågor, men även för att bjuda in respondenten mer i enkäten. Öppna frågor leder oftast till bättre förklaringar och mer utrymme till information men är svårare att tolka. 41 Vi har därför endast fyra öppna frågor där respondenten har möjlighet tillägga, komplettera eller förtydliga tidigare svaren i enkäten. De öppna frågorna som besvarades med 80% men den sista öppna frågan där småföretagen kunde besvara om vi hade missat något i vår studie var den frågan där övergående småföretag hoppade att besvara. 36Googledocs,https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=writely&passive= &continue=http://docs.g oogle.com/%23&followup=http://docs.google.com/&ltmpl=homepage&authuser=0 37 Se bilaga 4 38 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, upplaga 1:2, Liber, år 2011, sid Ibid, Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, upplaga 1:2, Liber, år 2011, sid Ibid,

20 De slutna frågorna i enkäten bidrog till att det blev lättare att bearbeta svaren samtidigt som jämförbarheten i svaren ökar. 42 Enkätstudien innehåller därför även tio stycken slutna frågor vilket innebar att vi inte lämnat utrymme för ytterligare information i dessa frågor. Vid användande av både horisontell och vertikaldesign vid utformandet av svarsalternativen, kan leda till att respondenterna bli förvirrade. Detta kan leda till att respondenten av misstag svarar fel. Vi använde oss därför endast av horisontelldesign, både för de öppna och slutna frågorna (se bilaga 2) Pilotstudie När man gör en enkätundersökning är det viktigt att surveyfrågorna fungerar som man tänkt sig i studien. Pilotstudie är och blir därav viktiga att genomföra vid enkätundersökningar då det inte finns någon intervjuare närvarande. Detta för att vid en pilotstudie kan de dyka upp eventuella frågor som respondenterna har svårt att förstå eller inte kan svara på och eliminera risken till feltolkningar. 44 Vad det gäller vår studie och enkätundersökning använde vi oss av en pilotstudie, eller eventuellt testade tillförlitligheten och frågeformulärets begripbarhet för att hantera tänkbara oklarheter kring frågorna. Testet/pilotstudien genomfördes av två stycken ekonomichefer utanför vårt urval. Syftet med denna test var att se till att upplägget och frågeställningen var anpassade för studien. 42 Ibid, Ibid, Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, år 2013 sid

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten

Ekonomiska grundbegrepp. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Ekonomiska grundbegrepp HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Agenda Vad är företagsekonomi? Några grundbegrepp Produktkalkylernas uppbyggnad och vad den här kursen berör Nästa timme inläsning på eftermiddagens

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Dnr EHVd 1999:55 Beslutsdatum 1999-09-27 Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, 1991 200 Hansson, S Nilsson, S-Å Produktkalkylering, Liber, 1988 246 Redovisning för intern styrning, Studentlitteratur,

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng Business Administration,

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Varför hyr företag in extern personal istället för att rekrytera?

Varför hyr företag in extern personal istället för att rekrytera? Varför hyr företag in extern personal istället för att rekrytera? Författare: Eugen Voinitch Ekonomprogrammet Omid Ghayoomi Ekonomprogrammet Handledare: Thomas Karlsson Examinator: Krister Bredmar Ämne:

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1 Marknadsundersökning 2010 Denna essä behandlar marknadsundersökningar ur ett produktutvecklingsperspektiv för att försöka finna en lämplig process för att ta reda på kundernas behov och önskemål. Mälardalens

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen. Produktkalkylering i ett industriellt nätverk

Företagsekonomiska institutionen. Produktkalkylering i ett industriellt nätverk Företagsekonomiska institutionen Produktkalkylering i ett industriellt nätverk Magisteruppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Våren 2004 Handledare: Författare: Johansson, Christer Wedin,

Läs mer

FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits

FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen.

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen. HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG200, Företagsekonomi 2, 30,0 högskolepoäng Business Administration 2, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Olika typer av planering: strategisk, taktisk och operativ. Figuren är bearbetad från Samuelsson (1996) sid. 35.

Olika typer av planering: strategisk, taktisk och operativ. Figuren är bearbetad från Samuelsson (1996) sid. 35. Strategisk planering Taktisk planering Operativ planering Olika typer av planering: strategisk, taktisk och operativ. Figuren är bearbetad från Samuelsson (1996) sid. 35. Budgeterad balansräkning Likviditetsbudget

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren

En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren Kurs: Ekonomistyrning 5p, VT 2005 Kursansvarig: Johan Dergård Författare: Liselott Abrahamsson, 771119-5003 Jennie Andersson, 800109-9343 Petter Andreassen,

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Ekonomistyrning? Economic Control?

Ekonomistyrning? Economic Control? KANDIDATUPPSATS I FÖRETAGSEKONOMI Fristående kurs Företagsekonomi 3 mot marknadsföring Ekonomistyrning? En studie om formella styrmedel i mindre bemanningsföretag Economic Control? A study about formal

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kandidatuppsats i Företagsekonomi Josefine Backlund Linda Hallberg VT 2008:KF19 Svensk titel: Årsredovisningen

Läs mer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility - Ses arbetet som en strategi och är det verkligen ett genuint samhällsansvar? Författare: Emelie Angberg, Handelsekonomprogrammet Emelie Evegren, Handelsekonomprogrammet

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

Ägarskiften i småföretag

Ägarskiften i småföretag Företagsekonomiska institutionen Inriktning Management Höstterminen 2011 Ägarskiften i småföretag Kandidatuppsats Annelie Kärrman 740920 Lovisa De Almeida Duarte 860407 Handledare: Staffan Gran 1 FÖRORD

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

De generella kalkylproblemen

De generella kalkylproblemen De generella kalkylproblemen Urval: Vilka resurser skall tas med i kalkylen? Periodisering: Hur skall kostnaderna för anläggningstillgångar fördelas över tiden? Värdering: Till vilket värde skall resursförbrukningen

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Budgetlöst företagande i åtta svenska storföretag - avskaffande eller förändring

Budgetlöst företagande i åtta svenska storföretag - avskaffande eller förändring HANDELSHÖGSKOLAN vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Ekonomistyrning Budgetlöst företagande i åtta svenska storföretag - avskaffande eller förändring Magisteruppsats, Företagsekonomi,

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

Levererar revisorn det mindre företag förväntar sig eller förekommer det ett förväntningsgap?

Levererar revisorn det mindre företag förväntar sig eller förekommer det ett förväntningsgap? Levererar revisorn det mindre företag förväntar sig eller förekommer det ett förväntningsgap? Författare: Andreas Bergqvist Marta Johansson Handledare: Krister Bredmar Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Affärssystem, strategi och styrning

Affärssystem, strategi och styrning Affärssystem, strategi och styrning 723g25 2013-12-10 Agenda Allmän kursinfo och lite om projektet i synnerhet Strategi, styrning och affärssystem, enligt Nilsson och Lindvall Controllern och affärssystemet,

Läs mer

Kostnader under osäkerhet

Kostnader under osäkerhet ISRN: Magisteruppsats Linköpings Universitet Vårterminen 2008 HFÖD71, 30 Hp Kostnader under osäkerhet Kalkylering av reparations- och underhållskontrakt Uncertainty in costs Cost accounting for repair

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

Under vilka förutsättningar kan BSC vara ett hjälpmedel för styrning i Nätverk?

Under vilka förutsättningar kan BSC vara ett hjälpmedel för styrning i Nätverk? C- Under vilka förutsättningar kan BSC vara ett hjälpmedel för styrning i Nätverk? Författare: Handledare: Program: Malin Almheden Anna Lindgren Maria Olofsson Petter Boye Health Managementprogrammet Ämne:

Läs mer

Kvantitativa metoder och datainsamling

Kvantitativa metoder och datainsamling Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet 2015-09-23, Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan

Läs mer

Capgemini, ett globalt företag på en lokal marknad - En fallstudie av Capgemini

Capgemini, ett globalt företag på en lokal marknad - En fallstudie av Capgemini Capgemini, ett globalt företag på en lokal marknad - En fallstudie av Capgemini!"#$%&&%#'(! Kristian Belak, Marknadsföringsprogrammet Mikael Karlsson, Marknadsföringsprogrammet )%*+,'+%#'(! -.*'(/ 0123/456/&'#.1*(!

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI Med detta frågeformulär vill vi få mer kunskap kring hur uppsatsarbete och handledning upplevs och fungerar vid ämnet psykologi.

Läs mer

Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt

Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt Business Performance Management from a quality perspective Magisteruppsats i företagsekonomi 10 poäng skriven av Martin Carlswärd 2008-01-07

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Elisabeth Karlsson Bokförlaget BAS Göteborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION 1.1 VARFÖR DETTA AVHANDLINGSÄMNE? 1.2 BAKGRUND 1.2.1 Miljö 1.2.2 E-handel

Läs mer

Ekonomistyrning i logistikföretag som använder sig av inhyrd personal en fallstudie av Coop Logistik AB och DHL

Ekonomistyrning i logistikföretag som använder sig av inhyrd personal en fallstudie av Coop Logistik AB och DHL Kandidatuppsats i företagsekonomi HT 2009 Ekonomistyrning i logistikföretag som använder sig av inhyrd personal en fallstudie av Coop Logistik AB och DHL Supply Chain AB. Författare: Eva-Lotta Gullstrand

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER KAPITELNAMN FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER EKONOMIKURSER FÖR ICKE-EKONOMER Allmän Företagsekonomisk Kurs Företaget i samhället Redovisning & analys Aktier & finansiella instrument Ekonomiska kalkyler

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2011 Förväntningsgapet Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet.

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN?

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? MANUAL VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos personer mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin arbetslivsinriktade

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Två sjukhus blir ett

Två sjukhus blir ett Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi & företagande Företagsekonomi B Två sjukhus blir ett - Effekter ur ett patientperspektiv B-uppsats HT 2006 Författare: Mari R. Brekke Ann-Helene Israelsson

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Faktaboken. Lägg till följande på sidan 160 i faktarutan om Progressiv avskrivning. Progressiv avskrivning (progressive balance depreciation)

Läs mer

Samband mellan vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering och ekonomistyrning

Samband mellan vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering och ekonomistyrning Vision Affärsidé Hur företaget vill att kunder ska uppfatta det, den riktning i vilken företaget ska utvecklas, det framtida önskade tillståndet, vart företaget är på väg eller vad som ska uppnås. Hur

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN KORT OM RAMBÖLL OCH UTVÄRDERING Ca 60 konsulter i Stockholm, totalt 500 i Europa Ca 80 utvärderingar varje år i Sverige Stora utvärderingar,

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer