I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag"

Transkript

1 Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagsekonomi Kandidatuppsats, 15hp Företagsekonomi Höstterminen 2012 I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag En flerfallstudie av småföretag Författare: Carl Ringström och Josefine Nord Handledare: Jan Öhrming 1

2 Sammanfattning: Titel: I hur stor utsträckning används affärssystem inom småföretag - En flerfallstudie av småföretag Nivå: C- uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Carl Ringström och Josefine Nord Handledare: Jan Öhrming Datum: HT 2012 Bakgrund: Samhället är föränderligt och verkar ofta under hårda förhållanden, såsom konkurrens, ny teknologi, lagstiftningar, konjunktur samt infrastruktur. För att kunna överleva som småföretagare under förhållanden där samhället ständigt förändras, måste man ständigt följa med utvecklingen. Det räcker inte att rätta till sina misstag när en förändring redan ägt rum. Syfte: Syftet med denna uppsats är att förklara och öka förståelsen till vilken utsträckning affärssystem existerar och används inom småföretag samt hur väsentlig denna typ av ekonomisk information är gentemot styrningens beslutsprocess. Metod: Forskningsproblemet mynnade ut i användandet av både kvantitativ och kvalitativ metod. Detta innebär att vi använder oss av metodtriangulering på huruvida småföretag använder sig av ekonomistyrning och i vilken utsträckning, men även hur väsentligt affärssystem är gentemot verksamhetens ekonomiska information. Slutsatser: Resultatet av studien resulterade i att majoriteten ansåg att kostnaden för ett utförligt genomförande av kalkyler överstiger nyttan för dess arbete. Man använder sig i större utsträckning av den externa redovisningen som är lagstadgad då den erbjuder en övergripande insyn och kontroll i verksamhetens ekonomiska information. Även vad det gäller den rådande situationen så resulterade det i att det inte fanns några klara situationer för att öka användandet av ekonomistyrning utan att det snarare var behovet av att kontrollera och överblicka sin verksamhets transaktioner. Nyckelord: Ekonomistyrning, affärssystem, kalkylering, redovisning, budgetering 2

3 Abstract: Title: To what extent are financial systems in small businesses - A multiple case study of small business Level: C- level in the subject of business Author: Carl Ringström and Josefine Nord Director: Jan Öhrming Date: Autumn 2012 Background: As a society constantly living under harsh conditions, such as competition, new technology, laws, economy, infrastructure, etc. In order to survive as a small business under conditions where the world is constantly changing, constantly monitor developments. It is not enough to correct their mistakes when a change has occurred. Purpose: The purpose of this paper is to describe how financial systems are designed and understanding to what extent they exist and are used in small business and how important this type of financial information is to the steering decision. Method: The problem led the use of both quantitative and qualitative methods. This means that we use triangulation to whether small business uses and to what extent and how significantly financial system is against the business's financial information. Conclusions: The results of the study resulted in the majority felt that the cost of a detailed implementation of the calculations exceed the benefits of its work. It uses a greater degree of external financial statements which is legal as it provides a comprehensive insight into and control of the business's financial information. Even when it comes to the situation as it resulted in that there was no clear situations to increase the use of financial management but rather that it was the need to check and overview of its operational transactions. Keywords: Accounting, Accounting systems, costing, accounting, budgeting 3

4 Förord Intresset för uppsatsen och dess ämne grundar sig i både praktiska och teoretiska kunskaper. Under studietiden på Södertörns högskola väcktes intresset för ekonomistyrning och vi vill därför tacka för all inspiration som Jurek Millak, Ogi Chun och Gustav Johansson bidragit till. För att vi skulle kunna genomföra denna studie krävdes både sekundärdata och primärdata. Vi har samlat in primärdata både via intervju och enkätundersökningar och vill därför tacka alla företag som tagit sig tid, visat intresse och inspirerat oss inom ämnet. Tack till Firren AB som vi fick intervjua och för all information och respons. Under uppsatsens gång har Sara Jansson opponerat på vår uppsats, vi vill därför tacka för all feedback med både kritik och konstruktiv kritik. Vi vill sist men inte minst tacka Jan Öhrming som vår handledare. 4

5 Disposition Inledning Det första kapitlet Inledning, behandlar bakgrund, problemformulering och syftet med studien. Metod Det andra kapitlet metod, behandlar metodval, datainsamling, urval, studiegenomförande, kvalitetskritik och metod problem. Teoretisk refrensram Det tredje kapitlet teoretisk referensram, behandlar vi definition av ekonomistyrning och affärssystem, konkurrens och tidigare forskning. Reslutat och analys Det fjärde kapitlet resultat och analys, kommer vi redogöra för våra empiriska data som vi samlat in genom intervju och enkätundersökningar. Tolkning och diskussion Det femte kapitlet tolkning och diskussion, analyserar vi de empiriska data som vi fått in genom intervjuer och enkätundersökningar för att sedan tolka och föra en diskussion kring det resultat vi fått fram. Slutsatser Det sjätte och sista kapitlet slutsatser, behandlar vi framtida forskningar samt knyter samman syftet, metoden och resultatet med studien. 5

6 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemformulering forskningsfrågor Syfte Avgränsningar Målgrupp Metod Vetenskapligt synsätt Deduktiv och Induktiv Undersökningsmetod Kvalitativ och kvantitativ metod Metodtriangulering Data insamling Primär och Sekundär data Urval Kvalitativ metod Intervju Enkät Kvantitativ metod Pilotstudie Bortfall Reliabilitet och validitet Reliabilitet Validitet Generaliserbarhet Kvalitetskritik Teoretisk referensram Ekonomistyrning Ekonomistyrningens utveckling och kritik Ekonomistyrningens olika delar Extern redovisning Intern redovisning Budgetering Resultatbudget Likviditetsbudget Balansbudget Kalkylering Produktkalkylering Självkostnadsmetoden Periodkalkylering Orderkalkylering Bidragsmetoden Periodkalkylering Orderkalkylering Användningsområde gentemot studie Ekonomisystem/Affärssystem Informationshantering och Beslutsprocess Tidigare forskning Resultat Intervju Firren AB Löpande bokföring

7 4.1.3 Budgetering Kalkyler Avslut Resultat Enkätundersökning Intervju Semistrukturerad intervju med Torsviks Tobak & Spel Löpande bokföring Budgetering Kalkyler Semistrukturerad intervju med Pappilles Löpande bokföring Budgetering Kalkyler Tolkning och diskussion Tolkning av enkätundersökning Tolkning av intervjun Tolkning av samtlig data Diskussion Slutsatser Framtida forskning Referenslista Muntliga källor Intervju: Pilottest: Elektroniska källor Tryckta källor Bilaga 1: Intervju med ekonomiansvarig vid småföretaget Firren AB Bilaga 2: Enkätundersökning med ekonomiansvariga vid 30 stycken småföretag inom detaljhandelsföretag Bilaga 3 Resultat av enkätundersökningen, diagram Bilaga 4 Urval kring småföretag detaljhandel

8 Definitionslista Småföretag Ekonomistyrning Ekonomisystem De små företagen har mellan 10 och 49 anställda. De ska ha en årlig omsättning som understiger 7 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 5 miljoner euro. 1 Ekonomistyrning är allt som görs inom företaget för att styra, planera, kontrollera, få information om och följa upp verksamheten ekonomiskt. 2 Ekonomisystemet är ett system för insamling, bearbetning, lagring och rapportering av data om de är det som sker i en verksamhet, d v s verksamhetens transaktioner. 3 1 SMF, hämtat från, hämtat , tid Nancy Holmström, Företagsekonomi från begrepp till beslut, upplaga 4, Bonnier, år 2011, sid Christan Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, upplaga 3, Liber, år 2005, sid. 61 8

9 1. Inledning I vårt inledande kapitel kommer vi att presentera bakgrunden av ekonomistyrning och ekonomisystem och varför vi valt att studera detta ämne. Vi kommer även beskriva problematiken kring användandet av ekonomistyrning och ekonomisystem samt syftet med vår undersökning och de frågor vi ställer oss själva. 1.1 Bakgrund Den egentliga ekonomistyrning startar normalt när affärsidén formulerats och när den strategiska planeringen är färdig. 4 Ekonomistyrning handlar om att styra, planera, kontrollera, få information och följa upp företaget ekonomiskt. 5 Det är därför viktigt att företag sätter upp ekonomiska mål, för att sedan följa upp och se till att de uppnås. Ekonomisk styrning blir därav ett centralt begrepp inom företagsekonomin. Styrning kan definieras som en process där ledningen medvetet försöker påverka medlemmarna i en organisation, för att öka sannolikheten att uppnå önskat beteende. 6 Styrningen i ett företag handlar om att så effektivt som möjligt styra företaget i rätt riktning. Oavsett om företaget är stort eller litet så är ekonomistyrning en viktig del av företaget, för att uppnå dess ekonomiska mål. Användandet av ekonomisk information i form av ekonomistyrning har alltid varit en väsentlig del inom företag. Det är genom denna information man har som grund till att styra sin verksamhet Då detta ligger till grund för företagens styrmedel har detta blivit en viktig del att beakta. Forskningen kring ämnet har bland annat inriktat sig på större företag där orsaken är att man utgått från att det även går att applicera till småföretag Nancy Holmström, Företagsekonomi från begrepp till beslut, upplaga 4, Bonnier, år 2011, sid Ibid, Göran Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag Kalkylering och ekonomisk styrning, upplaga 6, studentlitteratur AB, år 2008, sid hämtat den , senast granskad Gyllberg, H. & Svensson, L. Ekonomistyrsystem och situationstyper i medelstora tillverkande företag: Föreställningar om ekonomistyrningens relevans, år Inger Bergström och Marie Lumsden, Ekonomisystem i mindre företag, år 1993, sid 5 10Ibid, 6 9

10 Enligt Fredrik Garmer och Mats Kyllenius anser man att: Finansiering innebär planering och kontroll av ett företags finanser, det vill säga förhållandet mellan inbetalningar och utbetalningar. 11 Det väsentliga i detta avseende är att som småföretagare se över sina resurser för att se utfall och problem med sin försäljning genom ekonomisystem som ger den information man behöver för att fatta effektiva beslut 12. Det är idag viktigt att ta hänsyn till samtliga intressenter för att lyckas effektivisera och behålla sina marknadsandelar samt se över sina resurser så man uppfyller de behov som behöver uppfyllas. Ekonomi är ett begrepp vars perspektiv utgår från att beskriva och förklara hur företag finansiellt står sig, detta med avseende på variabler såsom produktion, distribution, konsumtion av varor och tjänster samt hela verksamhetens finansiella flöden. Det ekonomistyrning avser att bidra till är, genom kalkylering och framtagning av ekonomisk information om företagets in- och utbetalningar, få en helhetssyn till styrningen mot ekonomiska mål. 1.2 Problemformulering Samhället idag består av en blandning mellan större och mindre företag, de är en väsentlig del av Sveriges företagsstruktur och sysselsättning som består av småföretag vilket bidrar till skapande av ökad sysselsättning. 13 Svensk och internationell forskning har visat att nya och små företag spelar en viktig roll för att skapa industriell utveckling och ekonomisk tillväxt. 14 Genom att samhället är under ständig förändring såsom ökad globalisering av marknader, ökad konkurrens, snabb teknologisk utveckling så blir den ekonomiska informationen nödvändig för verksamheter. Ekonomiskt sätt anser Ax m.fl. att vi lever under tuffare ekonomiska villkor. 15 Detta är något som även Gyllberg och Svensson syftar till genom att öka effektiviteten kring verksamheters planering och uppföljning för att bidra till ett bättre ekonomiskt ansvarstagande Fredrik Garmer och Mats Kyllenius, Finansiering för små och nystartade företag, upplaga 1, Liber, år 2004, sid 6 12 Nancy Holmström, Företagsekonomi från begrepp till beslut, upplaga 4, Bonnier, år 2011, sid inge- hogsved.pdf , tid Dan Johansson, hämtat från, Hämtat , tid Christan Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, upplaga 3, Liber, år Gyllberg, H. & Svensson, L. Ekonomistyrsystem och situationstyper i medelstora tillverkande företag: Föreställningar om ekonomistyrningens relevans, år

11 Idag finns det många avancerade affärssystem, som skulle underlätta användandet för det mest tidskrävande arbetet bara genom att lägga in sina produkter en gång. Nackdelen med de avancerade affärssystemen är att programvaran kan vara väldigt kostsam, vilket leder till stora investeringar innan det kan användas till det dagliga bruket. Även vad det gäller anpassningen till olika verksamheter då olika företag eftersträvar olika sorters information kan ett förprogrammerat system inte alltid erbjuda det man önskar. Det väsentliga i detta avseende är att den ekonomiska informationen man tar fram skall bidra till en bättre planering av sina resurser och ens beslutprocess. Alla företag har problem. Företag med framgång arbetar med förutsedda problem. Företag som inte har framgång kämpar mot oförutsedda problem. Skillnaden ligger i planeringen. 17 Fler forskare inom ämnet ekonomisystem 18 hävdar att den ekonomiska informationen inte används fullt ut vilket i sin tur kan leda till att, just småföretagare, får det svårare att fortleva i dagens konkurrenssamhälle. Forskarna Mason och Mitroff (1973) samt Hopwood (1980) ansåg att den ekonomiska informationen och användandet av dess olika system inte används lika effektivt som den skulle kunna göras vilket kan få stora konsekvenser i brist på fel prioriteringar och saknad av ekonomiska kunskaper då man har mindre motståndskraft. Även forskare som Clark 19 och Andersson 20 menar att den vanligaste orsaken till konkurser är att man haft bristande ekonomiska kunskaper och styrning. Det är genom denna ekonomiska styrning som småföretagare har möjlighet att få tidiga varningssignaler om något inte är som det ska. 17 Wolfram Troster, Småföretagande Att starta och driva företag, sid 88, Mason och Mitroff, 1973 samt Hopwood, 1980, sid Clark, S Incompetence tops list of primary causes of new business failure, Memphis business Journal, Vol. 21, No. 16, sid 14 16, år Andersson, J. Bilder av småföretagares ekonomistyrning, LiU- TecLic- 1995:54, Linköpings Universitet, år

12 Småföretagandet växer i stor utsträckning i Sverige 21 och vi ser därför en intressant studie om även småföretagarna tar del av eller använder sig av ekonomistyrning eller ekonomisystem samt under vilka förutsättningar/situationer. Ovanstående resonemang har lett oss fram till tre övergripande problemområden i form av forskningsfrågor för att se huruvida man använder sig av alla dessa ekonomisystem som finns tillgängliga idag forskningsfrågor 1) I vilken utsträckning existerar ekonomisystem avseende styrning av småföretag? 2) I vilken utsträckning används ekonomisystem avseende styrningen av småföretag? 3) Hur väsentligt anses ekonomisystemet vara för att generera den ekonomiska informationen för styrningen av småföretag? 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att förklara och öka förståelsen till vilken utsträckning ekonomisystem existerar och används inom småföretag samt hur väsentlig denna typ av ekonomisk information är gentemot styrningens beslutsprocess. 1.4 Avgränsningar Vi kommer i denna uppsats att avgränsa oss till småföretag inom detaljhandeln på Lidingö i Stockholmsregionen. Vi kommer även avgränsa oss till att studera ekonomisk styrning avseende ekonomiansvariga inom företag med ett urval på 30 stycken detaljister. 1.5 Målgrupp Vår uppsats vänder sig till ekonomistudenter på högskolenivå, men även småföretagare ute i näringslivet. Avhandlingen skrivs utifrån det perspektivet att läsaren har grundläggande kunskaper inom ämnet företagsekonomi. 21 Företagarna hämtat den kl 23:15 12

13 2. Metod Under kapitlet för Metodavsnittet kommer vi att redogöra för vilka typer av metoder vi valt att använda oss av för denna undersökning. Men även redogöra varför vi valt att använda oss av just dessa samt kritiken över dess användande. Vi kommer även beskriva hur vi gick tillväga under vår kvantitativa- och kvalitativa undersökning och hur de är utformade för att sist beskriva vår undersöknings validitet och reliabilitet och våra lärdomar av vårt utförande. 2.1 Vetenskapligt synsätt Deduktiv och Induktiv Vid forskning används begreppen induktion och deduktion. Vid deduktion utgår man från redan existerande teori, för att sedan härleda forskaren till en eller flera hypoteser som sedan underkastas i form av den empiriska prövningen. Man utgår från den generella till det konkreta. Det andra begreppet, induktion, syftar till att man samlar in empiri/data och utifrån de härleder slutsatser, det är utefter dessa generella mönstren man härleder till sin teori, dvs slutsatser från den speciella till det allmänna. 22 Då vi i vår studie valt att utgå från tidigare kunskaper och teorier inom ett visst område samt att utgå från det generella och härledas mer till det konkreta innebär detta att vi använder oss av en deduktiv ansats. Vi har även använt oss av en induktiv ansats då den kvalitativa intervjun väckte vissa frågor som vi, till följd av detta, ville testa hur generella dessa observationer är. Därefter jämförde vi dessa observationer med den tidigare forskningen. 22 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, år 2005, sid

14 2.2 Undersökningsmetod Kvalitativ och kvantitativ metod Med kvantitativ metod innebär de att man samlar in data genom exempelvis enkäter och sedan analyserar. Det är alltså först efter insamlingen av data som analysen sker, där avsikten är att man ska ta fram slutsatser som statistiskt sätt går att generalisera. Medan i kvalitativ metod samlar man in djupgående data genom tillexempel intervju som skall generera till en helhetsförståelse av studieobjektet. Den kvalitativa metoden är en mer flexibel ansats och mer närgående då studien sker rent personligt. 23 För att uppsatsens problemformulering och syfte skall besvaras har vi gjort en kvalitativ undersökning i form av en intervju och en kvantitativ undersökning i form av enkätundersökning. Varför vi valde att genomföra både en kvalitativ och kvantitativ ansats var för att inte utesluta viktiga faktorer som kan bidra till att man missar viktiga delar. Syftet med enkätundersökningen, den kvantitativa metoden, var för att stärka argumenten från den kvalitativa undersökningen och ge undersökningen en större bredd. Enkätundersökningen har genomförts i form av google doc gentemot ekonomiansvariga för småföretag inom detaljhandel på Lidingö. Varför vi valt denna population och urval var för att det är en relativt liten del på Lidingö som ingår inom just detaljhandel, och på så sätt öka procent andelen för respektive respondent. 24 Användningen av den kvalitativa metoden har genomförts i form av tre personliga intervjuer för att både få förståelse för hur företaget fungerar samt hur eller om de använder sig av ekonomisystem. Genomförandet av intervjuerna har ökat vår förståelse kring verksamheten och är tänkt att ge större djup kring undersökningen. Som tidigare nämnt så är det svårt att utesluta den ena eller den andra metoden då de ger oss viktig information på olika sätt för att kunna tolka resultatet från undersökningarna. 23 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, år 2005, sid & Bilaga 4, Urval 14

15 2.2.2 Metodtriangulering De kvalitativa inslagen vid en metodtriangulering är för att vi vill få en ökad förståelse för resultaten i den kvantitativa undersökningen. Metodtriangulering innebär just att man kombinerar både de kvalitativa och kvantitativa metoderna för att få en mer heltäckande förklaring kring ens forskningsfrågor. Detta genom att man undersöker från flera perspektiv samt använder sig av olika tekniker för att samla in den information man behöver till att kunna genomföra en relevant analys. 25 Som tidigare nämnt under punkt Kvalitativ och Kvantitativ metod, så baseras vår studie på både kvantitativ och kvalitativ metod för att använda en metodtriangulering på huruvida småföretag använder sig av och till vilken utsträckning och hur väsentligt ekonomisystem är gentemot verksamhetens ekonomiska information. Enkätundersökningen har som syfte att ge bredd åt studien och intervjun en mer djupgående förståelse. 2.3 Data insamling Primär och Sekundär data Primärdata handlar om data som samlats in som syfte kring undersökningen. Medan sekundärdata är redan insamlad data. De är i detta syfte som man som utomstående kan ta del av information som andra samlat in. 26 Vad det gäller vår egen studie så är primärdata den information som vi samlat in genom den kvalitativa (intervju) och kvantitativa (enkät) metoden. Den sekundärdata som vi kommer att använda oss av i denna studie är tidigare forskning inom ämnet för ekonomistyrning och effektivt beslutsfattande för att se både utveckling och jämförelse mellan deras resultat och vårt resultat från den empiri vi själva samlat in. 25 Tufte P- A & Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, år 2003, sid Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, år 2005, sid

16 2.3.2 Urval Vad det gäller en population så innefattar denna del alla/samtliga enheter som man sedan gör sitt urval från. Uppsatsens population är alla småföretag inom detaljhandeln på Lidingö. 27 För att kunna dra slutsatser från populationen så måste man oftast göra ett så kallat urval. Vi har använt oss av ett icke- sannolikhets urval, dvs. Bekvämlighetsurval, vilket innebär att enheten för tillfälligt råkar finnas tillgänglig för undersökningen. Problemet med denna urvalsstrategi är att det är svårt att generalisera resultaten trots att de kan ge intressant information. 28 Eftersom det inte ansågs vara rimligt eller nödvändigt att intervjua samtliga småföretag har ett urval gjorts. Då uppsatsen handlar om småföretag och dess användande av ekonomisystem, har småföretag inom detaljhandeln kontaktats via stycken småföretag inom detaljhandeln har kontaktats, detta har gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval, vi har även valt tre småföretag för en intervju. Urvalet för den kvalitativa metoden (intervjun) kommer att ske genom ett strategiskt urval pga. att vi är medvetna om den kunskap den tillfrågade besitter som är av intresse för vår studie. Avsikten är att generera överförbar kunskap med den kvalitativa metoden och inte statistiska generaliseringar. Detta urval kommer även ske inom detaljhandel på Lidingö med befattning som ekonomiansvarig för verksamheten. På så sätt håller vi oss till samma population och urval men med olika strategier kring framtagning av information. Vi har använt oss av en induktiv ansats då den kvalitativa intervjun väckte vissa frågor som vi, till följd av detta, ville testa hur generella dessa observationer är. Därefter jämförde vi dessa observationer med den tidigare forskningen. 27 Bilaga 4, Urval 28 Tufte P- A & Johannessen A, Inroduktion till samhällsvetenskaplig metod, år 2003, sid

17 2.3.3 Kvalitativ metod Intervju En kvalitativ intervju kan vara av olika slag, dvs. ostrukturerade, semistrukturerade eller strukturerade. Ostrukturerad intervju innebär att de är intervjusituationen som avgör hur intervjun blir utformad beroende på intervjuarens svar. Semistrukturerad intervju riktar sig mer åt att samma frågor ställs med öppna svarsmöjligheter. Strukturerad intervju handlar mer om att samma frågor ställs till respektive respondent men att svaren från dessa kategoriseras i en specifik svarskategori. 29 Vid kvalitativa intervjuer är det ofta vid intresse att transkribera samtalet för att senare kunna använda det i analysen. 30 De kvantitativa intervjuernas syfte och utgångspunkt är att få ökad förståelse inom forskningsämnet. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, då den är en kombination av ostrukturerad intervju med en löst hållen överenskommelse med intervjupersonen om dess frågeställning. 31 Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för att respondenterna inte vet vad som är viktigt för vår forskning. För oss som forskare innebär detta mer frihet då vi kunde styra intervjuerna i riktning med forskningsfrågan. Vi valde att även genomföra den ena intervjun innan vi utformade enkätundersökningen, detta för att den kvalitativa metoden bidrar till en ökad förförståelse kring vårt syfte och innebörden för ekonomistyrning för småföretag inom detaljhandeln. Vi gjorde även två intervjuer efter enkätundersökningen för att stärka vår förståelse ytterligare. Den första intervjun skedde under en eftermiddag vid Firren AB på Lidingö. Respondenten har befattningen som ekonomiansvarig. En vecka innan intervjun skedde fick respondenten tillgång till frågorna. Detta gjorde vi för att den ekonomiansvarige skulle kunna förbereda sig på intervjufrågorna, men även känna en trygghet till vad som skulle kunna komma som följdfrågor och ha möjlighet till att ha intressant material tillgängligt. 32 Under intervjun har endast en forskare medverkat då den andra forskaren har koppling till ekonomiansvarige vid Firren AB. 29 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, år 2013 kap Ibid, sid Ibid, sid Ibid, sid

18 Den andra och den tredje intervjun skedde under en eftermiddag vid Torsvik Tobak & Spel samt Coop Skeppet Lidingö Centrum. Respondenten vid denna intervju hade befattningen som ekonomiansvarig och gjordes likt den första intervjun men med kompletterande frågor som väckts från de tidigare undersökningarna. Vi har därför spelat in samtliga intervjuer med en diktafon som sedan tolkats av båda. Vid kvalitativa intervjuer är det ofta vid intresse att transkribera samtalet för att senare kunna använda det i analysen. 33 Citaten vi använt oss av i analysen som kommit från intervjun har vi tagit med för att stärka våra tolkningar av svaren. Efter att vi tolkat svaren från intervjun och skrivit klart analysen kommer vi skicka tillbaka det till ekonomiansvarige för att vi vill säkerställa att vi analyserat svaren korrekt. Intervjumallen skapade vi genom att utgå från vår frågeställning i studien, men även genom forskningsöversikt och vår referensram. Vårt syfte med intervjun var att vi skulle få en förståelse kring verksamheten och dess styrning avseende den ekonomiska informationen Enkät Kvantitativ metod Enkäter är frågeformulär som respondenter fyller i på egen hand. Det finns olika typer av utformning av enkäter beroende på ens syfte, men då semistrukturerande enkäter är det vi utgått från i vår studie vilket innebär att man kombinerar öppna samt slutna svarsalternativ. 34 Enkäten 35 utformade vi med ambitionen och utgångspunkten i forskningsfrågorna med att få ökad förståelse om ekonomisystem inom småföretag. Hur stor utsträckning existerar och används ekonomisystem men även hur väsentlig ekonomisystemet är för att generera ekonomiska informationen. Utformningen för frågeformuläret innehöll både öppna och slutna frågor, dvs semistrukturerade. Anledningen till vårt val av semistrukturerad frågeformulär var för att dels hålla oss till forskningsfrågorna men samtidigt ge möjlighet till egna kommentarer till saker vi kan ha missat. 33 Ibid, sid Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, år 2013 sid Se bilaga 2 18

19 Enkätstudien publicerades via google docs, som kan förklaras som ett internet baserat office- paket. 36 Denna webbenkät användes genom att vi mejlade ut den till 30 stycken småföretag inom detaljhandeln på Lidingö. 37 Bortfallet genererade i tio stycken småföretag inom detaljhandeln på Lidingö. Tvärsnittsdesign och surveydesign är synonyma begrepp, som innebär att man samlar in data från fler än ett enda fall. 38 Vi har använt oss av surveydesign, då vi som forskare är ute för att studera fler fall för att få en ökad förståelse. Svarstiden på enkäten skedde inom en vecka, detta för att vi inte ville stressa respondenterna. Vid otillräckligt med tid kan svar lättare bli otydliga och ogenomtänkta samt risk för ett större bortfall. 39 Utformningen till vårt frågeformulär kommer från den förståelse vi fått från intervjuerna, den kvalitativa metoden, vilket utmynnade till 14 stycken frågor, med både öppna och slutna frågor. Detta för att öppna frågor lämnar plats för ovanliga eller oförutsedda svar, då respondenten kan svara med sina egna ord. 40 Vi valde att använda oss av fyra stycken öppna frågor i enkätstudien för att skapa utrymme för respondenten att utveckla sitt eget svar. Detta för att se hur de olika små företagen tänker i vissa frågor, men även för att bjuda in respondenten mer i enkäten. Öppna frågor leder oftast till bättre förklaringar och mer utrymme till information men är svårare att tolka. 41 Vi har därför endast fyra öppna frågor där respondenten har möjlighet tillägga, komplettera eller förtydliga tidigare svaren i enkäten. De öppna frågorna som besvarades med 80% men den sista öppna frågan där småföretagen kunde besvara om vi hade missat något i vår studie var den frågan där övergående småföretag hoppade att besvara. 36Googledocs,https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=writely&passive= &continue=http://docs.g oogle.com/%23&followup=http://docs.google.com/&ltmpl=homepage&authuser=0 37 Se bilaga 4 38 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, upplaga 1:2, Liber, år 2011, sid Ibid, Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, upplaga 1:2, Liber, år 2011, sid Ibid,

20 De slutna frågorna i enkäten bidrog till att det blev lättare att bearbeta svaren samtidigt som jämförbarheten i svaren ökar. 42 Enkätstudien innehåller därför även tio stycken slutna frågor vilket innebar att vi inte lämnat utrymme för ytterligare information i dessa frågor. Vid användande av både horisontell och vertikaldesign vid utformandet av svarsalternativen, kan leda till att respondenterna bli förvirrade. Detta kan leda till att respondenten av misstag svarar fel. Vi använde oss därför endast av horisontelldesign, både för de öppna och slutna frågorna (se bilaga 2) Pilotstudie När man gör en enkätundersökning är det viktigt att surveyfrågorna fungerar som man tänkt sig i studien. Pilotstudie är och blir därav viktiga att genomföra vid enkätundersökningar då det inte finns någon intervjuare närvarande. Detta för att vid en pilotstudie kan de dyka upp eventuella frågor som respondenterna har svårt att förstå eller inte kan svara på och eliminera risken till feltolkningar. 44 Vad det gäller vår studie och enkätundersökning använde vi oss av en pilotstudie, eller eventuellt testade tillförlitligheten och frågeformulärets begripbarhet för att hantera tänkbara oklarheter kring frågorna. Testet/pilotstudien genomfördes av två stycken ekonomichefer utanför vårt urval. Syftet med denna test var att se till att upplägget och frågeställningen var anpassade för studien. 42 Ibid, Ibid, Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, år 2013 sid

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten

Ekonomiska grundbegrepp. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Ekonomiska grundbegrepp HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Agenda Vad är företagsekonomi? Några grundbegrepp Produktkalkylernas uppbyggnad och vad den här kursen berör Nästa timme inläsning på eftermiddagens

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-09-03 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Syfte med föreläsningen Problemformulering Forskningsdesign Forskningsprocessen

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008 LINKÖPINGS UNIVERSITET 20080116 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Dnr EHVd 2000:48 Beslutsdatum 2000-06-06 Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, Drury, C Management & Cost Accounting 0 Hansson, S Nilsson, S-Å Produktkalkylering, Liber 246 m fl Redovisning

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik Metod1 Intervjuer och observationer Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier forskningsetik 1 variabelbegreppet oberoende variabel beroende variabel kontroll variabel validitet Centrala

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN Företag och Marknad I Business and Market I Kurskod FE4001 Beslutsdatum 2008-09-02 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2008-09-02 Undervisningsspråk

Läs mer

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson 12 mars 2011 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund............................... 2 1.2 Syfte.................................. 2 1.3 Metod.................................

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

Skriv uppsatsens titel här

Skriv uppsatsens titel här Examensarbete i Datavetenskap (Ange vilken nivå av uppsats det gäller) Skriv uppsatsens titel här Skriv uppsatsen undertitel här Författare: Namn Namnsson Handledare: Namn Namnsson Termin: HT99 Kurskod:

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ SAMMANFATTNING BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Uppsatsens titel Namn student 1 Namn student 2 Datum för seminariet UPPSATSEN UPPSATSARBETET HAR GENOMFÖRTS I ENLIGHET MED DE FORSKNINGSETISKA

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

PM för kurs i Vetenskapsteori

PM för kurs i Vetenskapsteori PM för kurs i Vetenskapsteori Doktorandkurs, 5 poäng, HT-07 Allmän information Varje läsår ges en kurs i vetenskapsteori för LTU:s doktorander. Kursen är tänkt att motsvara 5 poäng i forskarutbildningen.

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. 1(7 ) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA330 Dnr EHVd 2004:35 Beslutsdatum 2004-09-06 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi, allmän kurs Business Administration, General Course Svenska

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Dnr EHVd 1999:55 Beslutsdatum 1999-09-27 Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, 1991 200 Hansson, S Nilsson, S-Å Produktkalkylering, Liber, 1988 246 Redovisning för intern styrning, Studentlitteratur,

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng Business Administration,

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Utformning, Utförande och Uppföljning

Utformning, Utförande och Uppföljning Kandidatuppsats FEKK01:Corporate Governance HT 2010 Företagsekonomiskainstitutionen Utformning,UtförandeochUppföljning Enfallstudieomstyrelsensrollvidstrategiskutveckling Handledare: Författare: ClaesSvensson

Läs mer

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 LINKÖPINGS UNIVERSITET 2004-02-04 Ekonomiska institutionen Avdelningen för statsvetenskap Bo Persson Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 Schema Vecka Datum Tid

Läs mer

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning?

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning? 06/04/16 Kvalitativ metod PIA HOVBRANDT, HÄLSOVETENSKAPER Varför kvalitativ forskning? För att studera mening Återge människors uppfattningar/åsikter om ett visst fenomen Täcker in de sammanhang som människor

Läs mer

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD (Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD Kvalitativ vs. Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier, till. Ex studier

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

Kursplan. Företag och Marknad I. Business and Market I. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. Målet för kursen är att ge de studerande:

Kursplan. Företag och Marknad I. Business and Market I. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. Målet för kursen är att ge de studerande: 1(7) Kursplan Ekonomihögskolan FEN305 Dnr EHVd 2006:19 Beslutsdatum 2006-06-26 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företag och Marknad I Business and Market I Svenska Företagsekonomi Poängtal 20

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2016 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift METOD-PM PROBLEM Snabb förändring, total omdaning av en stat. Detta kan kallas revolution vilket förekommit i den politiska sfären så långt vi kan minnas. En av de stora totala omdaningarna av en stat

Läs mer

Anpassning av belöningssystem under konjunkturnedgångar

Anpassning av belöningssystem under konjunkturnedgångar Anpassning av belöningssystem under konjunkturnedgångar En kvalitativ studie av Länsförsäkringar, Kalmar Bilcentrum AB, Goexcellent och Swedbank Författare: Abdillahi Mohammed Handledare: Petter Boye Fristående

Läs mer

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet Metod i vetenskapligt arbete Magnus Nilsson Karlstad univeristet Disposition Vetenskapsteori Metod Intervjuövning Vetenskapsteori Vad kan vi veta? Den paradoxala vetenskapen: - vetenskapen söker sanningen

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Forskningsprocessens olika faser

Forskningsprocessens olika faser Forskningsprocessens olika faser JOSEFINE NYBY JOSEFINE.NYBY@ABO.FI Steg i en undersökning 1. Problemformulering 2. Planering 3. Datainsamling 4. Analys 5. Rapportering 1. Problemformulering: intresseområde

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp

Ekonomiska grundbegrepp Nedan skall vi gå igenom olika ekonomiska grundbegrepp som kommer att vara aktuella i samband med resursplanering och budgetering. Dessa grundbegrepp är viktiga att skilja på för att du ska kunna sammanställa

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Affärsidé. Avdelningen för byggnadsekonomi

Affärsidé. Avdelningen för byggnadsekonomi Affärsidé Affärsidé Övergripande affärsidé Mål Inriktning Filosofi Yttre affärsidé Kunder Produkter Tjänster Inre affärsidé Organisation Resurser Kompetens Affärsidéns nyckelbegrepp Total Effektivitet

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier*

Checklista för systematiska litteraturstudier* Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier* A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Redovisningskommunikation Ett kommunikationsgap mellan sändare och mottagare

Redovisningskommunikation Ett kommunikationsgap mellan sändare och mottagare Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 3 1. Bakgrund...4 1.1 Redovisningskommunikation... 5 1.2 Årsredovisning och årsstämma... 5 1.3 Mottagaren... 6 1.4 Problem... 7 1.5 Problemformulering...

Läs mer

Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen Falun feb 2017 Björn Ställberg

Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen Falun feb 2017 Björn Ställberg Forskningsprocessen Kurs i vetenskapligt syn- och förhållningssätt för ST-läkare Forskningsprocessen Lite teori Mycket diskussion Lite exempel Forskningsprocessen Bra att läsa 1 Forskningsprocessen I det

Läs mer

Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sammanställning av Förväntade studieresultat för kurserna Sociologi A, Socialpsykologi A, Sociologi B, Socialpsykologi B. I vänstra kolumnen återfinns FSR

Läs mer

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke 733G22:Statsvetenskapliga metoder Ann Fernström 29-09-2014 911130-1009 Metod PM Hobbes vs. Locke Människan beter sig olika i olika situationer beroende på vilken typ av individer de är. Frågan är hur individuella

Läs mer

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM 2014-09-28 880614-1902 METODUPPGIFT 3 Metod-PM Problem År 2012 presenterade EU-kommissionen statistik som visade att antalet kvinnor i de största publika företagens styrelser var 25.2 % i Sverige år 2012

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: I vilken utsträckning används ekonomistyrning? en studie av fyra företag. Författare: Emma Roos Fanny Wiklander Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå)

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kemi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod KEMKEM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov Kemi B, Andersson, Sonesson m.fl, Liber. Kap. 2-4 och 7-14 Ett skriftligt

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III

Studiehandledning Pedagogisk forskning III Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III Vårterminen 2014 Inledning Vetenskapsteori kan definieras som ett ämne inom filosofin: läran om

Läs mer

En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren

En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren Kurs: Ekonomistyrning 5p, VT 2005 Kursansvarig: Johan Dergård Författare: Liselott Abrahamsson, 771119-5003 Jennie Andersson, 800109-9343 Petter Andreassen,

Läs mer

Ekonomistyrning. IKEA: Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna...

Ekonomistyrning. IKEA: Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna... Ekonomistyrning Kapitel 16 och 26 ingår inte I kursen! Inledande begrepp Företag affärsdrivande verksamhet i bolagsform Vad är det övergripande målet med att driva ett företag? Ekonomi hushållning med

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Dnr EHVd 2000:46 Beslutsdatum 2000-06-06 Drury, C Management & Cost Accounting 800 Den nya affärsredovisningen, övningsbok, Liber, senaste upplaga Företag och marknad, Studentlitteratur,

Läs mer

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Intervjuer: konsten att lyssna och fråga 2010-04-26 Ferdinando Sardella, Fil. dr., VT10 ferdinando.sardella@lir.gu.se Översikt Vad är en intervju Intervjuandets

Läs mer

Tentamen vetenskaplig teori och metod, Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1

Tentamen vetenskaplig teori och metod, Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1 Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK GSJUK13v Tentamenskod: Tentamensdatum: 2015 10 02 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift 1 Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift Temat för övningen är ett pedagogiskt tema. Övningen skall bland medstuderande eller studerande vid fakulteten kartlägga hur ett antal (förslagsvis

Läs mer

Godkänd examinationsuppgift. Lotta Jons, examinator

Godkänd examinationsuppgift. Lotta Jons, examinator Anders & Ellen Jag ger er här min respons på ert metodpaper Metodologiska ansats och textanalys. Jag går från början till slutet av paperet och baserar mina kommentarer på de instruktioner och betygskriterier

Läs mer

Mobiltelefoner, datorer, läsplattor och andra kommunikationsmedel får inte användas.

Mobiltelefoner, datorer, läsplattor och andra kommunikationsmedel får inte användas. Forskningsmetoder på kandidatnivå 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 21FK1C Tentamen ges för: Tentamensdatum: torsdagen den 7 nov 2013 Tid: 9.00 14.0 Hjälpmedel: valfria metodböcker, inbundna eller

Läs mer

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet Metod PM Turordningsregler moment 22 Charbel Malki 811112-1599 Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet 2014 09-29 Inledning LAS lagen är den mest debatterade reformen i modern tid

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Beteendevetenskaplig metod. Metodansats. För och nackdelar med de olika metoderna. Fyra huvudkrav på forskningen Forskningsetiska principer

Beteendevetenskaplig metod. Metodansats. För och nackdelar med de olika metoderna. Fyra huvudkrav på forskningen Forskningsetiska principer Beteendevetenskaplig metod Ann Lantz alz@nada.kth.se Introduktion till beteendevetenskaplig metod och dess grundtekniker Experiment Fältexperiment Fältstudier - Ex post facto - Intervju Frågeformulär Fyra

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Annette Lennerling. med dr, sjuksköterska

Annette Lennerling. med dr, sjuksköterska Annette Lennerling med dr, sjuksköterska Forskning och Utvecklingsarbete Forskning - söker ny kunskap (upptäcker) Utvecklingsarbete - använder man kunskap för att utveckla eller förbättra (uppfinner) Empirisk-atomistisk

Läs mer

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KEMI Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar.

Läs mer

Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Statsvetenskap GR (C), 30 hp Political Science Ba (C), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK026G Statsvetenskap Grundnivå (C) Inriktning (namn)

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 1 Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 2 Anvisningar för ventilering av C- och D-uppsatser Seminariet är opponentens ansvarsuppgift

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer