Ekonomisystemmarknaden. i Sverige. De största utmaningarna och de främsta systemen. kpmg.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisystemmarknaden. i Sverige. De största utmaningarna och de främsta systemen. kpmg.se"

Transkript

1 Ekonomisystemmarknaden i Sverige De största utmaningarna och de främsta systemen kpmg.se

2 2 Ekonomisystemmarknaden i Sverige Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning Profil hos respondenterna Resultat av studien De minsta utmaningarna Systemstöd för olika branscher... 9 Systemstöd för olika organisationsstorlekar... 9 Funktionalitet per ekonomiprocess Systemstöd utifrån ålder Utmaningar med systemleverantörer...11 Vilket ekonomisystem tycker kunderna är bäst? Hur uppfyller systemen verksamhetskraven Viktigt att tänka på vid köp av ekonomisystem Om KPMG Barncancerfondens projekt Syskonstöd... 19

3 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 3 Introduktion Ekonomiorganisationer utvecklas kontinuerligt och under de senaste åren har det varit stort fokus på att gå från en kamrersfunktion till att bli en business partner för verksamheten som stöttar med uppföljning, analys och beslutsunderlag. Det har dessutom arbetats mycket med effektiviseringar ofta genom att skapa shared service centers och i vissa fall genom outsourcing (både inom och utom landets gränser). För ett av de viktigaste verktygen för ekonomifunktionen, ekonomisystemet, är utvecklingen dock inte lika snabb. Det är samma utmaningar som ekonomisystemskunderna ser nu som tidigare och det är i stort sett samma kravuppfyllnad och problemområden avseende funktionalitet nu som tidigare. Det visar KPMGs enkät om ekonomisystem som 375 beslutsfattare inom ekonomiorganisationen besvarat. KPMG jobbar kontinuerligt med att hjälpa våra kunder att se igenom dagens komplexa företagsklimat och effektivisera ekonomiprocesser och ekonomiorganisationer. Effektiva IT-stöd är en mycket viktig del av detta arbete och ekonomisystemet är det främsta stödet för ekonomiprocesserna. Vi önskade därför undersöka om det finns några områden, branscher eller företagsstorlekar som dagens ekonomisystem ger speciellt bra eller dåligt stöd för. Dessutom önskade vi att undersöka vilka de största utmaningarna med ekonomisystem är för olika organisationer. Denna rapport besvarar dessa frågor och belyser styrkor och svagheter i ekonomisystemen. Jag vill tacka alla som tog sig tid att besvara vår undersökning och jag hoppas att ni får mycket nytta av rapporten i arbetet att förbättra er organisations ekonomisystem. För varje svar har KPMG skänkt 50 kronor till Barncancerfonden. Det blev totalt kr som gått till projekt Syskonstöd. Hälsningar Henrik Frimodig Head of IT Advisory, KPMG Management Consulting

4 4 Ekonomisystemmarknaden i Sverige

5 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 5 Sammanfattning KPMG har genomfört en enkätundersökning bland 375 personer om deras syn på organisationens ekonomisystem. Över 80 procent av respondenterna är ekonomieller redovisningschefer. Resterande svar kom från personer med andra roller inom ekonomiorganisationen. Sammantaget visar undersökningen att det är relativt små skillnader i resultatet från vår undersökning Respondenterna upplever att de största utmaningarna är de samma som för två år sedan. Den största utmaningen anser man är möjligheten att påverka leverantörernas utveckling av systemen. En bidragande faktor kan vara att det har blivit allt vanligare att använda sig av standardiserade lösningar. En av de tydligaste trenderna i denna undersökning är att det finns en stark korrelation mellan systemets ålder samt senaste uppgradering och hur väl systemet uppfyller verksamhetens krav. Speciellt stark är korrelationen mellan senaste uppgradering och kravuppfyllnad där betyget sjunker väsenligt om senaste uppgradering var för mer än fyra år sedan. Enligt undersökningen skiljer sig systemstödet mellan olika branscher och olika organisationsstorlekar mycket lite avseende ekonomisystem. Det är således snarare andra faktorer som man bör prioritera i utvärderingen av ekonomisystem. Generellt får systemen jämna och relativt bra betyg för funktionalitet och kravuppfyllnad. Betygen är också generellt något högre i denna undersökning än i vår undersökning från 2009 vilket naturligtvis är positivt. Bland systemen är det Monitor som sticker ut med generellt höga betyg på funktionalitet och kravuppfyllnad samt små upplevda leverantörsrelaterade utmaningar. På den negativa sidan är det ASW som får lägst betyg inom såväl funktionalitet, som nuvarande och framtida kravuppfyllnad.

6 6 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 4% 3% 11% Profil hos respondenterna 28% 54% Respondenterna representerar ett stort antal branscher men med en övervikt för tillverkning, handel och distribution. De medelstora företagen är de mest frekventa i undersökningen. Företag med omsättning mellan 100 Mkr och 500 Mkr är den största enskilda gruppen i undersökningen med 40 procent av svaren. Företag med 500 Mkr till Mkr och företag med Mkr till Mkr i omsättning utgör 26 respektive 23 procent i undersökningen. För små och stora företag är representationen låg. Bland svaren finns totalt 54 ekonomisystem representerade. Av dessa är det 16 stycken som fått sex svar eller fler. De 16 systemen samt antal svar per system redovisas här i tabellen. System Antal svar SAP 55 Agresso 38 Lawson M3 35 Microsoft Dynamics NAV 25 Visma Control 24 IFS 21 Jeeves 4% 3% 19 Microsoft Dynamics AX 17 Visma Business 16 Raindance/Prosit 11% 15 ASW 10 Pyramid 9 Oracle e-business Suite 54% 8 Monitor 28% 7 Oracle Enterprise One 6 Maconomy 6 Övriga 64 Rollfördelning bland respondenter Ekonomichef/CFO Redovisningschef Controller Administrativ chef Övriga I analysen av de olika systemen som presenteras Rollfördelning senare bland i denna respondenter rapport är det dessa Ekonomichef/CFO 16 system Redovisningschef valt att fokusera på. Läsaren Controller bör dock Administrativ vara medveten chef om att Övriga resultaten för de system med få svar naturligtvis är mer osäkra än för 1% 3% de system med fler svar. KPMGs oberoende 12% KPMG AB är oberoende rådgivare inom ekonomi- och affärssystemsfrågor. 5% Vi är inte återförsäljare för något av dessa system 50% och vi erbjuder inte heller implementationstjänster kopplat till något av 16% dessa system. KPMG är en federation av bolag och KPMG bolag i andra länder kan vara återförsäljare eller 7% erbjuda 1% systemkonfigurationstjänster på några av 5% systemen som ingår i undersökningen. Branschfördelning KPMG är revisorer för SAP och IBS Bank, finans och försäkring (ASW). Bygg- och fastighetsförvaltning Energi och naturtillgångar Konsult och övrig tjänsteverksamhet Läkemedel Medier, kommunikation och underhållning Offentlig verksamhet 4% 3% 1% 3% 4% 5% 2% 11% 12% 5% 23% 28% 54% 50% 16% 40% 5% 7% 1% 26% Rollfördelning bland respondenter Ekonomichef/CFO Redovisningschef Controller Administrativ chef Övriga 1% 3% Branschfördelning Bank, finans och försäkring Bygg- och fastighetsförvaltning Energi och naturtillgångar Konsult och övrig tjänsteverksamhet Läkemedel Medier, kommunikation och underhållning Offentlig verksamhet Fördelning storlek < 100 Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr > Mkr 12% 5% 4% 5% 2% 50% 16% 23%

7 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 7 Resultat av studien Den största utmaningen med ekonomisystem idag är enligt undersökningen att: påverka systemleverantörens utveckling av ekonomisystemet, utvärdera lönsamheten i investeringar i förbättrat systemstöd, skapa lättöverskådliga rapporter och dataanalyser. Ett ekonomisystem är ofta något organisationen kommer leva med i många år och då är det viktigt att systemet utvecklas och kan stödja de eventuella förändringar som sker i organisationen. Kunderna betalar vanligen en årlig avgift för att få tillgång till nya versioner och ny funktionalitet som över systemets livslängd är en betydande del av totalkostnaden. Det är därför rimligt att kunderna ställer krav på leverantören att ekonomisystemet skall hänga med i utvecklingen. Samtidigt måste leverantörerna naturligtvis prioritera sin utveckling mot de områdena med störst behov. För att som kund få ett ekonomisystem som kommer utvecklas och ge ett bra stöd till verksamheten under många år är det viktigt att under upphandlingen se till ett antal faktorer hos systemleverantören. Dessa är t.ex. ekonomisk stabilitet, marknadsandel och intresse för den specifika branschen, storlek i förhållande till kunden, storlek på utvecklingsorganisationen och andel av underhållsintäkterna som verkligen går till utveckling av systemet snarare än till vinst för leverantören. För ekonomisystemsleverantörerna är detta en viktig fråga att beakta för att undvika att deras kunder byter system. Här behövs en bättre dialog direkt med kunderna och via användarföreningar. Undersökningen pekar även på svårigheterna med att mäta och utvärdera de Största utmaningarna positiva effekterna av investeringar i ekonomisystem. Det är ofta svårt att visa på tydliga besparingar eller intäktsökningar tack vare ett nytt ekonomisystem. De positiva effekterna ligger snarare inom mer svårmätbara områden så som snabbare rapportering och bättre beslutsunderlag. 1,68 Vi har liten möjlighet att påverka levarantörens utveckling av systemet Det är svår att utvärdera hur lönsam en investering inom förbättrat systemstöd är Det är svårt att skapa lättöverskådliga rapporter och dataanalyser i systmet 1,73 1,77 Under många år har rapportering och analys varit ekonomi- och affärssystemens akilleshäl. Resultaten i denna undersökning visar att utmaningarna kvarstår. För att möta detta har många organisationer valt att komplettera ekonomisystemen med separata rapporterings- och analysverktyg. Om ekonomisystemen haft bra stöd för rapportering och analys hade marknaden för de separata verktygen troligen varit avsevärt mycket mindre. Tillbakablick KPMG har tidigare genomfört liknande undersökning om ekonomisystem och affärssystem. Resultaten från de tidigare undersökningarna visar på stora likheter med denna undersökning. Tabellen nedan visar de främsta utmaningarna som återfanns i denna undersökning samt deras placeringar från tidigare studier. Påstående Placering Nu Placering 2009 Placering 2003 Vi har liten möjlighet att påverka leverantörens utveckling av systemet Det är svårt att utvärdera hur lönsam en investering inom förbättrat systemstöd är Systemet kan inte leverera lättöverskådliga rapporter som ger en sammanhållen bild av verksamheten

8 8 Ekonomisystemmarknaden i Sverige Att utvärdera lönsamheten av en investering inom förbättrat systemstöd har konstant blivit rankade som en av de största utmaningarna utan att visa någon tendens till förbättring. Detta stämmer även väl överens med vår bild av våra kunders utmaningar vid upphandlingar av ekonomi- och affärssystem. Möjligheten att påverka leverantörernas utveckling av systemet upplevs som en större utmaning idag än för åtta år sedan. En anledning vi ser till det är att det blir allt vanligare att använda sig av standardiserade lösningar. Utmaningen att leverera lättöverskådliga rapporter har tyvärr en stigande tendens. Med utvecklingen mot mer fristående rapport och analysverktyg är det inte troligt att ekonomisystemsleverantörerna förbättrar detta området dramatiskt inom närtid. Sammanfattningsvis kan man se att det är stora likheter mellan de högst rankade utmaningarna i alla undersökningar. De stora utmaningarna kring ekonomisystem har således varit ungefär de samma under flera års tid. En möjlig analys är att leverantörerna inte vill eller kan göra så mycket åt dessa utmaningar. En annan möjlighet är att leverantörerna faktiskt har gjort något åt utmaningarna men att den långa livslängden i systemet gör att kunderna helt enkelt inte har de senaste funktionerna implementerade. En tredje möjlighet är att kunderna inte kan och känner till alla funktioner som deras ekonomisystem erbjuder och därför inte utnyttjar dem fullt ut. Som i de flesta fall är sanningen en kombination av alla dessa varianter. De minsta utmaningarna Nedan presenteras de utmaningar som graderats som de lägsta i undersökningen. Den naturliga tolkningen är att systemen/ leverantörerna svarar väl upp mot behoven inom dessa områden och att de således inte kräver så mycket kraft av organisationen. De tre lägst graderade utmaningarna är: Jag är orolig för att systemet inte är skyddat mot obehörig åtkomst till data. Detta påstående har fått det genomsnittliga värdet 0,40 och det är endast fem procent som helt eller till stor del håller med om påståendet. Det är svårt att importera/exportera systemets data från/till Excel har fått det genomsnittliga värdet 0,69. Användare av systemet har tillgång till information de inte borde se har fått det genomsnittliga värdet 0,76. Svaren indikerar att det är säkerhetsområdet som oroar respondenterna minst trots de i pressen frekvent förekommande larmen om säkerhetsbrister och virusattacker. Tyvärr är den bild KPMG har från IT-revisioner att säkerhet och behörigheter i ekonomisystemen ofta är eftersatta områden. Vår tolkning av svaren är därför att de snarare tyder på en okunskap än på att säkerheten kring ekonomisystemen håller en hög nivå. Att kunna importera och exportera data till/från Excel är vanligen ett mycket viktigt krav vid upphandlingar av ekonomisystem. Svaren i undersökningen indikerar att detta krav uppfylls väl av de flesta systemen idag.

9 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 9 Systemstöd för olika branscher Undersökningen visar inga dramatiska skillnader i systemstöd mellan olika branscher. Offentlig verksamhet ger lägst snittbetyg medan Läkemedel ger högst. Skillnaden mellan dem är ca 10% och med tanke på det låga antalet svarande i båda kategorierna ligger det inom felmarginalen. Värt att notera är dock att det även i undersökningen 2009 var offentlig verksamhet som gav det lägsta snittbetyget för systemen. 2,98 3,22 3,01 3,37 2,92 3,14 3,22 3,13 Det är inte direkt förvånande att ekonomisystemstödet upplevs vara likartat i alla branscher. De ekonomiprocesser som systemen ska stödja är nämligen inte dramatiskt olika mellan olika branscher. Skillnaden mellan branscher är snarare på det operativa planet och kan därför vara en viktig fråga vid val av affärssystem men inte så viktig inom ekonomiområdet. Funktionalitet per bransch Bank, finans och försäkring Bygg- och fastighetsförvaltning Energi och naturtillgångar Läkemedel Offentlig verksamhet Medier, kommunikation och Tillverkning, handel och distribution Konsult och övrig tjänsteverksamhet Systemstöd för olika organisationsstorlekar Stödet från ekonomisystem skiljer sig mycket lite mellan olika storlekar på organisationer. Skillnaden mellan lägsta och högsta betyg är 0,2 enheter och ligger definitivt inom felmarginalen. Att skillnaden är så liten mellan olika organisationsstorlekar är mer förvånande än att skillnaderna mellan olika branscher är liten. Det är vanligen inte samma ekonomisystem som en liten organisation köper som en stor och man kunde tänkt sig att systemen som riktar sig till större företag har en mer omfattande funktionalitet. Undersökningen tyder dock på att det finns väl fungerande ekonomisystemen för alla organisationsstorlekar även om betygen inte är överväldigande. 3,19 3,22 3,10 3,15 3,19 3,30 Funktionalitet per organisationsstorlek < 100 miljoner kr miljoner kr miljoner kr 1 5 miljarder kr 6 10 miljarder kr > 10 miljarder kr

10 10 Ekonomisystemmarknaden i Sverige Funktionalitet per ekonomiprocess 3,79 3,54 3,53 3,46 3,25 3,18 3,04 Funktionalitet per ekonomiprocess Huvudbok och redovisning Leverantörsreskontra Flexibel kodplan Kundreskontra Fakturering Anäggningsregister Fördelning Allokering Valutahantering Ekonomisystemets funktionalitet är en av de viktigaste faktorerna för att kunna effektivisera en organisations ekonomiprocesser. I vår undersökning har 2,91 2,62 Rapport och analys Budget och prognos 2,42 respondenterna betygsatt systemens funktionalitet inom tio viktiga områden. Skalan var 1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Ok, 4 = Bra samt 5 = Mycket bra. Som grafen visar är det relativt stor skillnad mellan hur bra ekonomisystemen är på att möta kraven inom de olika områdena. Generellt har systemen fått ok betyg för funktionalitet inom de grundläggande ekonomiprocesserna kring huvudbok och reskontror. Betygen inom dessa områden ligger runt 3,6 (av 5) per system. Inom budget och prognos samt rapportering är dock systemen avsevärt sämre på att möta behoven. För dessa områden ligger betygen på runt 2,7. Resultaten är konsekventa för alla system och det förefaller således vara svårt för en leverantör att erbjuda bra funktionalitet för alla ekonomiprocesser i ett och samma system. Systemstöd utifrån ålder Påverkan av driftstid Utvecklingen inom IT-världen går snabbt och även om ekonomisystemen vanligen inte leder teknikutvecklingen så händer det mycket på några år. En analys av svaren i undersökningen utifrån ekonomisystemets ålder stödjer teorin att nyligen installerade system ger bättre stöd till verksamheten än äldre system. Det finns ett tydligt negativt samband mellan driftstid och det stöd som systemet upplevs ge men det är mest framträdande vid en längre driftstid än fem år. Jämfört med vår undersökning för tre år sedan har gapet mellan nya och äldre system ökat med 2/3-delar och blivit än mer markant. Påverkan av tid från senaste uppgradering Vid en jämförelse mellan system som nyligen uppgraderats och dem som har en lång tid sedan senaste uppgraderingen är det ännu större gap än vid mätning av driftstid. System som uppdaterats för mindre än ett år sedan får drygt fyra i betyg medan system som uppdaterats för längre än fem år sedan får under tre i betyg. 4,37 4,17 4,21 3,82 3, ,02 3,68 3,25 2,97 Enligt undersökningen är det således viktigare för stödet till verksamheten att systemet är uppdaterat och följer med i leverantörens utveckling än hur länge sedan det var som systemet installerades. Kravuppfyllnad per driftstid Kravuppfyllnad per senaste uppgradering < 1 år 1 2 år 3 5 år 6 10 år > 10 år < 1 år 1 2 år 3 4 år 4 5 år > 5 år

11 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 11 Även i undersökningen för tre år sedan fanns det ett tydligt samband mellan tid sedan senaste uppgraderingen och hur nöjd man är med systemstödet. En kontinuerlig uppgradering av sitt ekonomisystem är således en viktig faktor för ett bra stöd till ekonomiprocesserna. Att det är bra att uppgradera ekonomisystemet löpande underbyggs även av att det är fler som anger att de upplevt en stor eller mycket stor nytta av senaste uppgraderingen än vad det är som anger att nyttan var liten eller mycket liten. Absolut vanligast är dock att nyttan upplevs som måttlig. Rekommendationen blir således att uppgradera kontinuerligt och inte vänta längre än fyra år mellan varje uppgradering men förvänta er inga revolutionerande effekter av uppgraderingen. 24% 10% 8% 40% 18% Upplevd nytta från senaste byte eller uppgradering Mycket liten Liten Måttlig Stor Mycket stor Utmaningar med systemleverantörer Leverantören av ekonomisystemet är naturligtvis en av de viktigaste parterna för att skapa ett högkvalitativt ekonomisystem. Vi har därför valt att utvärdera ett antal påståenden kring leverantören i vår undersökning. Graderingen av utmaningarna är gjord enligt samma skala som tidigare: 0 = Inte alls, 1 = Till mindre del, 2 = Till större del samt 3 = Helt. Förutom den tidigare nämnda utmaningen om möjlighet att påverka leverantörens utveckling av systemet och till viss del utmaningen att finna fler leverantörer av konsulttjänster så är graderingen av dessa utmaningarna under medelvärdet i undersökningen. I snitt är således dessa utmaningar inte ansedda som så allvarliga utan indikerar snarare att kunderna till största delen är nöjda med sina leverantörer av ekonomisystem. Vi tycker det är extra glädjande att påståendet att leverantörens konsulter har dålig kännedom om kundens verksamhet får en så låg gradering. Kunskap om verksamheten är en mycket viktig förutsättning för att kunna leverera ett system som ger bra stöd till kunden och det har leverantörerna av ekonomisystem anammat. 0,87 0,95 0,99 0,99 1,03 1,23 Utmaningar med systemleverantörerna 1,77 Leverantören är dålig på att följa uppgjorda tid- och projektplaner Leverantörens konsulter har dålig kännedom kännedom och förståelse om vår verksamhet Jag är osäker på leverantörens långsiktiga strategi för systemet Leverantören lägger för lite resurser på att utveckla och uppgradera systemet Leverantören är dålig på att hålla sina kostnadsuppskattningar Det borde finnas fler alternativa leverantörer av konsulttjänster för systemet Vi har liten möjlighet att påverka leverantörens utveckling av systemet

12 12 Ekonomisystemmarknaden i Sverige Leverantörernas utmaningar har vi även utvärderat per system. Grafen nedan visar det sammanvägda snittet för ovanstående utmaningar per system. Två system sticker ut negativt i denna sammanställning med en högre sammantagen gradering på dessa utmaningar än övriga. Det är Lawson M3 och Oracle Enterprise One. För Lawson M3 är det främst att det borde finnas fler leverantörer av konsulttjänster för systemet som kunderna upplever som en utmaning. För Oracle Enterprise One är det främst att kunderna har får liten möjlighet att påverka utvecklingen av systemet samt att leverantören lägger för lite resurser på att utveckla systemet som upplevs som utmanande. På den positiva sidan är det Monitor som får klart lägst gradering, följd av Visma Business och Microsoft Dynamics NAV. Dessa system har en jämn och låg gradering för alla påståenden utom möjligheten att påverka utvecklingen som även för dessa system upplevs som en utmaning. 0,59 0,75 0,87 0,97 1,02 1,05 1,07 1,10 1,14 1,17 1,18 1,20 1,23 1,25 1,44 1,45 Leverantörernas utmaningar Monitor Visma Business MS Dynamics NAV SAP Agresso Oracle e-business Suite Pyramid ASW Maconomy Raindance/Prosit IFS Oracle Enterprise One Visma Control MS Dynamics AX Jeeves Lawson M3 Vilket ekonomisystem tycker kunderna är bäst? En vanlig fråga vi får från kunder är vilket ekonomisystem som är bäst. Vårt svar brukar vara att det beror på ett antal faktorer, t.ex. hur stor och komplex organisationens verksamhet är samt vilka funktionella områden som är viktigast. Det innebär att det inte finns ett system som är bäst för alla organisationer. Undersökningar som denna kan dock ge ett stöd för att identifiera de mest intressanta systemen att utvärdera. Grafen till höger visar på snittbetyget per system för tio ekonomiprocesser med skalan 1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Ok, 4 = Bra samt 5 = Mycket bra. Vid denna jämförelse av genomsnittsbetygen för funktionalitet per system är det Monitor som får det högsta resultatet med snittbetyget 3,76. ASW är det system som får lägst genomsnittligt betyg med 2,66. Ekonomisystemen får generellt ett betyg kring 3,3 vilket motsvarar något bättre än acceptabelt i vår undersökning. 3,80 3,53 3,47 3,42 3,41 3,35 3,33 3,31 3,27 Snittbetyg funktionalitet Betygsättningen mellan systemen är relativt jämn men Monitor sticker ut positivt och ASW, Raindance/Prosit och Pyramid sticker ut negativt. SAP som ofta får kritik för att vara stort, komplext och innebära svåra projekt placerar sig 3,13 3,07 3,05 2,98 2,81 2,81 2,65 Monitor Visma Business Dynamics NAV Agresso Jeeves Maconomy IFS Dynamics AX Oracle e-business Suite Oracle Enterprise One Pyramid Raindance/Prosit Visma Control SAP Lawson M3 ASW

13 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 13 i denna undersökning på genomsnittet avseende funktionalitet. Detta borde betyda att kunderna ändå är relativt nöjda med ekonomifunktionerna i systemet. Tre viktiga områden för ett ekonomisystem brukar vara huvudbok, kund- och leverantörsreskontror samt rapporteringsfunktioner. Undersökningen visar att alla system har en acceptabel lösning för huvudboken samt för kund- och leverantörsreskontran men det finns ändå klara skillnader. Inom huvudboken har Monitor fått högst betyg med ett genomsnitt på 4,29 följt av Jeeves med 4,16 och Agresso med 4,08. I botten på listan finns ASW med 3,22 samt Raindance/Prosit med 3,29 i betyg. 4,25 4,10 4,00 4,05 4,04 4,00 3,96 3,88 3,68 3,50 3,50 3,50 3,44 3,33 3,29 3,22 Betyg huvudbok Monitor Jeeves Agresso Visma Control Visma Business SAP Lawson M3 Oracle Enterprise One Oracle e-business Suite Pyramid Maconomy Raindance/Prosit IFS Dynamics NAV Dynamics AX ASW 3,43 3,24 3,20 3,17 3,08 2,96 2,88 2,78 För kund- och leverantörsreskontrorna är det Monitor som har det högsta sammantagna snittbetyget följt av Maconomy och Visma Business. De sämsta betygen får ASW med Raindance/Prosit strax före. Skillnaden mellan systemen är emellertid liten och alla systemen ligger över gränsen för acceptabel funktionalitet. 2,43 2,30 2,22 2,13 2,08 2,00 1,94 1,83 Betyg rapportering Monitor Agresso Visma Business Visma Control SAP Dynamics NAV Oracle e-business Suite IFS Pyramid Raindance/Prosit ASW Lawson M3 Maconomy Jeeves Dynamics AX Oracle Enterprise One 4,14 3,83 3,88 3,75 3,79 3,60 3,62 3,63 3,58 3,58 3,44 3,38 3,33 3,25 4,00 3,83 3,75 3,75 3,56 3,67 3,57 3,53 3,55 3,50 3,47 3,50 3,33 3,22 3,07 3,00 2,88 2,75 Inom huvudbok och reskontror placerar sig Monitor, Maconomy och Visma Business högt upp på funktionalitetslistan. Systemen är inriktade mot mindre till medelstora företag och det är glädjande att detta segment av marknaden kan få bra ekonomisystemstöd. Betyg i reskontror Monitor Maconomy Visma Business Jeeves Dynamic AX Visma Control SAP Agresso Lawson M3 Oracle Enterprise One Pyramid ASW Dynamic AX IFS Oracle e-business Raindance/Prosit Fylld stapel = Kundreskontra Vit stapel = Leverantörsreskontra Betygen för rapporteringsfunktioner är generellt mycket lägre än för huvudboken. Det system som får högst betyg för rapporteringsfunktioner i undersökningen är Monitor med betyget 3,43 (av 5) strax före Agresso. Sämst betyg får Oracle Enterprise One med Lawson strax före sig.

14 14 Ekonomisystemmarknaden i Sverige Inom rapport och analysområdet för ekonomisystem har två trender varit tydliga under de senaste åren. Dels att införa mer webbaserade lösningar i systemen, dels att utnyttja specialiserade externa lösningar för att möta mer avancerade rapport- och analysbehov. Det finns ofta fler processer än ekonomi som behöver avancerade rapport- och analysfunktioner och därför finns det en poäng i att använda ett gemensamt system för detta i organisationen. KPMG ser att dessa trender förstärks, där ekonomisystem får enklare men mer lättillgängliga rapportfunktioner via webbgränssnitt. Den kraftfulla rapportoch analysfunktionaliteten kommer dock troligen fortsätta att flyttas till specialiserade beslutstödssystem. Hur uppfyller systemen verksamhetskraven? Vår undersökning avslutades med frågor kring hur respondenterna upplever att deras system uppfyller nuvarande respektive framtida verksamhetskrav. 5 Nuvarande krav Nuvarande krav Tabellen nedan redovisar respondenternas svar på frågorna Bedöm hur väl systemet uppfyller nuvarande verksamhetskrav respektive Bedöm hur väl systemet kan uppfylla framtida verksamhetskrav. Högsta betyg (5) är Systemet är fullt acceptabelt som det är och lägsta betyg (1) är Systemet behöver ersättas. Resultaten visar att många av systemen får betyg över 4, motsvarande Mindre förändringar krävs, för hur de uppfyller nuvarande krav. Detta måste betecknas som relativt höga betyg och är lika det resultat som erhölls 2009, emellertid är det klart högre än de resultat som samma fråga gav i vår undersökning kring affärssystem från Monitor sticker ut mest positivt medan ASW får det mest negativa resultatet kring hur de uppfyller nuvarande krav. Även avseende uppfyllande av framtida krav placerar sig Monitor bra men får, med marginal, lämna över första platsen till Maconomy med Agresso som tvåa. Längst ner på listan behåller ASW sin sista plats även för framtida krav , Nuvarande och framtida kravuppfyllnad Framtida krav krav Monitor Maconomy Jeeves Agresso Oracle e-business Suite MS Dynamics AX Visma Control MS Dynamics NAV IFS Visma Business SAP Pyramid Lawson M3 ASW Raindance/Prosit Oracle Enterprise One One Generellt är betygen för uppfyllande av framtida krav några tiondelar lägre än för nuvarande krav men några system har större skillnader än så. Framför allt är det Monitor, Microsoft Dynamics NAV och Visma Control som tappar mest i betyg mellan nuvarande och framtida krav. Vilket tyder på att kunderna är osäkra om framtiden för dessa system. De system som tappar minst mellan nuvarande och framtida kravuppfyllnad är Maconomy, Oracle Enterprise One och Raindance/Prosit. För dessa system ser respondenterna att kravuppfyllnaden kommer var lika bra i framtiden som nu.

15 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 15 Tillbakablick I KPMGs undersökningar från 2009 ställdes samma fråga kring uppfyllande av nuvarande och framtida verksamhetskrav. Tabellen nedan visar betyg för uppfyllande av nuvarande verksamhetskrav i de två studierna för de 16 mest frekventa systemen i 2011 års studie. Generellt är det små skillnader i betyget mellan undersökningarna, men det finns några system som sticker ut från mängden. Maconomy har ökat sitt betyg från 2,75 till 4,17 vilket är en mycket stor ökning. Maconomys respondenter har i denna undersökning generellt väluppdaterade och nyare installationer än vad som var i 2009 års undersökning vilket kan bidra till att systemet upplevs bättre. Dessutom har Maconomy bytt VD i Sverige sedan förra undersökningen samt blivit uppköpta av en amerikansk affärssystemsleverantör vilket kan bidragit till en större tro på företaget. 2,75 2,75 4,57 4,57 4,50 4,50 4,42 4,42 4,00 4,00 4,33 4,33 4,24 4,24 4,19 3,80 4,19 3,80 4,17 4,17 4,13 4,00 4,13 4,12 4,00 3,61 4,12 4,05 3,61 4,02 4,05 4,05 4,02 4,21 3,76 4,05 4,00 4,21 3,76 3,76 3,81 4,00 3,56 3,76 3,80 3,81 3,38 3,56 3,50 3,80 3,07 3,38 3,45 3,50 2,83 3,07 4,00 2,22 3,45 2,83 3,21 4,00 2,22 3,21 Nuvarande kvaruppfyllnad jämförelse mellan mellan Nu och Nu 2009 och 2009 Monitor Maconomy Jeeves Jeeves Lawson M3 Lawson M3 Agresso Oracle Oracle e-business e-business MS Dynamics MS Dynamics AX AX Raindance/Prosit Raindance/Prosit Visma Control MS Dynamics NAV IFS JD Edwards Visma Control MS Dynamics NAV IFS JD Edwards Visma Business SAP Pyramid ASW Visma Business SAP Pyramid ASW Fylld stapel = Uppfyller nuvarande krav Nu Vit stapel = Uppfyller nuvarande krav 2009 Fylld stapel = Uppfyller nuvarande krav Nu Vit stapel = Uppfyller nuvarande krav 2009 I den negativa ändan är det Oracle Enterprise One och ASW som sticker ut mest negativt. I Oracle Enterprise One fall så har systemet sedan det köptes av Oracle blivit mer och mer integrerat i Oracles tekniska lösningar. Dessutom har Oracle lagt mycket energi på att utveckla ett nytt framtida affärssystem som knyter ihop de olika affärssystem som bolaget köpt under de senaste åren. Detta kan ha skadat tilltron till Oracle Enterprise One som en framtidslösning och resulterat i de lägre betyg som denna undersökning visar. De respondenter som har angivit ASW som ekonomisystem i denna undersökning har haft systemet väldigt länge (6 av 9 har haft det mer än 10 år), dessutom är det mycket länge sedan de gjorde senaste uppgraderingen (7 av 9 anger mer än fem år sedan). Detta påverkar naturligtvis betyget för nuvarande funktionalitet negativt. Än värre är att det låga betyget på framtida kravuppfyllnad som systemet får indikerar att många av respondenterna troligen kommer byta till något annat system inom kort. Betygen i denna undersökning är generellt högre än från undersökningen Avvikelser där betyget har gått ner är för systemen Agresso, Raindance/ Prosit och ASW. Den positiva trenden för övriga system hoppas vi beror på att systemen utvecklats under de senaste åren och idag bättre möter de krav som finns inom verksamheterna.

16 16 Ekonomisystemmarknaden i Sverige

17 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 17 Viktigt att tänka på vid köp av ekonomisystem Vid vår rådgivning kring upphandling brukar vi lyfta fram följande punkter som extra viktiga att beakta för att få ett bra ekonomisystem. Var tydlig med omfattningen och målet för ditt systemprojekt. Tydlighet med mål och omfattning gör att alla i projektet vet vad som ska uppnås och därmed jobbar åt samma håll. Det gör det dessutom möjligt att tidigt utreda eventuella missförstånd och olikheter i förväntningar som kan finnas inom organisationen. Styr systemdemonstrationerna under upphandlingen hårt. Systemdemonstrationen är kundens främsta möjlighet att se och förstå hur ett system fungerar. Det är därför viktigt att systemdemonstrationerna fokuserar på de funktioner som är viktiga och speciella för kundens verksamhet. Utan styrning kommer leverantörerna ofta att visa den snyggaste funktionaliteten men undvika det som är svårt och krångligt i systemet. Lås leverantören till de uppsatta målen. Genom att göra leverantören delaktig i projekten och få dem att förstå och jobba mot samma mål som er egen verksamhet vill få ut ur projektet blir möjligheten att uppnå målen mycket större. Målen för projektet bör därför vara tydliga och ingå i de avtalade leveranserna från leverantören. Utvärdera leverantörens konsulter och inte bara systemet. Moderna ekonomi- och affärssystem har ofta stora möjligheter till olika konfigureringar. Hur systemet konfigureras av konsulterna är därför avgörande för hur bra stöd det ger i verksamheten. Konsulterna måste förstå både er verksamhet och systemet för att kunna skapa det optimala systemstödet för er verksamhet. Bra konsulter kan göra underverk med mediokra system men ett bra system kan aldrig uppväga dåliga konsultinsatser. Skapa ett eget leveransavtal för implementationsprojektet. Hur ett slutligt avtal för implementationen av ett system ser ut är alltid en förhandlingsfråga. Det är dock tydligt att de avtal som leverantören använder och de standardavtal som finns inom området främst tillgodoser leverantörens behov. Det är t.ex. ofta mycket få skrivningar om leverantörens förpliktelser samt kring funktion och kvalitet på det som ska levereras i dessa avtal. Det är vanligen inget stort jobb för en van jurist att skapa ett leveransavtal för ett systemprojekt. Det är därför en bra investering att skapa ett leveransavtal som är specifikt för er och som inbegriper de krav och mål ni har för ert projekt.

18 Om KPMG Fyra högst levande bokstäver. Vi begär inte att du ska veta vad de fyra initialerna i vårt företagsnamn betyder. Det viktiga är att du känner till att de idag står för ett dynamiskt kunskapsföretag. Med en ung, nyfiken och levande företagskultur. För att vara bäst inom vårt komplexa område måste vi bokstavligen ha Sveriges bästa medarbetare. Så enkelt är det. Management Consulting KPMGs managementkonsultverksamhet är under kraftig tillväxt och omfattar idag ca 75 konsulter. Vår vision är att tillsammans skapa värde och hjälpa våra kunder bli framtidens vinnare! Visionen trycker på några faktorer som vi tycker är mycket viktiga i vårt arbete. Vi är övertygade om att resultaten blir bättre om vi arbetar tillsammans med våra kunder i uppdragen och kontinuerligt överför kompetens från våra konsulter. Vår rådgivning är fokuserad på att verkligen genomföra förändringar som skapar bestående värde istället för att skapa rapporter som samlar damm i någon bokhylla. Detta är också nyckeln till slutmålet att hjälpa våra kunder bli framtidens vinnare. Blir våra kunder vinnare kommer även vi att bli vinnare och varför sikta på att vara nummer två KPMG Management Consulting erbjuder tjänster inom: Finance Transformation IT Enabled Transformation Revenue enhancement & Cost optimization Operations Excellence Embedding risk and regulatory management Deal services För information kontakta gärna: Henrik Frimodig Head of IT Advisory

19 Barncancerfondens projekt Syskonstöd Sjukdomstiden innebär stora påfrestningar inte bara för det drabbade barnet utan också för syskonen. Syskonstödjarnas jobb är att ge syskon till cancersjuka barn den tid och den uppmärksamhet de av naturliga skäl inte får från föräldrarna. Syskon-stödjare finns idag på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg, i Lund och i Umeå. KPMG har under året stöttat Barncancerfondens satsning att bygga ut det nationella syskonstödet och göra verksamheten med syskonstödjare permanent. Eva Salqvist är syskonstödjare vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Det svåraste med arbetet är den första kontakten, att känna av vad just den familj man har framför sig behöver, säger Eva Salqvist, som arbetar på Barn 3 i Umeå sedan augusti Hon säger att det är ett spännande jobb. Och att hon älskar det! Det viktigaste är, tycker Eva, att inte vara pådrivande. Ibland är syskonen ledsna och vill fråga om sin sjuka bror eller syster. Men lika ofta verkar de nästan ha glömt det svåra och vill ut från sjukhuset och hitta på något roligt. Toni Berisa, syskonstödjare vid Barncancercentrum på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, beskriver sitt jobb som jättekul, dels eftersom han kommer barnen och deras familjer så nära, dels eftersom han känner att hans arbete behövs. Syskonen till det sjuka barnet kommer ofta lite i skymundan, och det mår varken de eller föräldrarna bra av. På barnen märks det genom att de blir aggressiva, ledsna eller kanske bara tysta. Jag kan hjälpa dem att skingra tankarna, säger Toni Berisa. KPMG och våra anställda har under året bidragit med kr och som resultat av denna undersökning har vi bistått med ytterligare kr. Bidragen har hittills inneburit att Barncancerfonden fått möjlighet att tillsätta tre nya halvtidstjänster som syskonstödjare i Stockholm, Linköping och Uppsala.

20 KPMG Besöksadress: Tegelbacken 4 A Postadress: Box Stockholm Tel: E-post: kpmg.se The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Sweden.

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat 1 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Utdrag från den internationella undersökningen Confronting Complexity. Analys av svenska marknaden. kpmg.se Komplexitet

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

Redovisning av leasing den senaste utvecklingen

Redovisning av leasing den senaste utvecklingen NYHETSBREV mars 2011 FR NEWS Redovisning av leasing den senaste utvecklingen IASB och FASB gav i augusti 2010 ut sitt gemensamma förslag till förändringar av leasingredovisning som innebar ett antal radikala

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

I huvudet på en chef. - service management?

I huvudet på en chef. - service management? Mälardalens högskola Ekonomihögskolan EM0660, Marknadsföring för varor och tjänster PM2, 3 poäng PM-handledare: Lennart Haglund och Madelaine Lundberg I huvudet på en chef - service management? Författare

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer