Ekonomisystemmarknaden. i Sverige. De största utmaningarna och de främsta systemen. kpmg.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisystemmarknaden. i Sverige. De största utmaningarna och de främsta systemen. kpmg.se"

Transkript

1 Ekonomisystemmarknaden i Sverige De största utmaningarna och de främsta systemen kpmg.se

2 2 Ekonomisystemmarknaden i Sverige Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning Profil hos respondenterna Resultat av studien De minsta utmaningarna Systemstöd för olika branscher... 9 Systemstöd för olika organisationsstorlekar... 9 Funktionalitet per ekonomiprocess Systemstöd utifrån ålder Utmaningar med systemleverantörer...11 Vilket ekonomisystem tycker kunderna är bäst? Hur uppfyller systemen verksamhetskraven Viktigt att tänka på vid köp av ekonomisystem Om KPMG Barncancerfondens projekt Syskonstöd... 19

3 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 3 Introduktion Ekonomiorganisationer utvecklas kontinuerligt och under de senaste åren har det varit stort fokus på att gå från en kamrersfunktion till att bli en business partner för verksamheten som stöttar med uppföljning, analys och beslutsunderlag. Det har dessutom arbetats mycket med effektiviseringar ofta genom att skapa shared service centers och i vissa fall genom outsourcing (både inom och utom landets gränser). För ett av de viktigaste verktygen för ekonomifunktionen, ekonomisystemet, är utvecklingen dock inte lika snabb. Det är samma utmaningar som ekonomisystemskunderna ser nu som tidigare och det är i stort sett samma kravuppfyllnad och problemområden avseende funktionalitet nu som tidigare. Det visar KPMGs enkät om ekonomisystem som 375 beslutsfattare inom ekonomiorganisationen besvarat. KPMG jobbar kontinuerligt med att hjälpa våra kunder att se igenom dagens komplexa företagsklimat och effektivisera ekonomiprocesser och ekonomiorganisationer. Effektiva IT-stöd är en mycket viktig del av detta arbete och ekonomisystemet är det främsta stödet för ekonomiprocesserna. Vi önskade därför undersöka om det finns några områden, branscher eller företagsstorlekar som dagens ekonomisystem ger speciellt bra eller dåligt stöd för. Dessutom önskade vi att undersöka vilka de största utmaningarna med ekonomisystem är för olika organisationer. Denna rapport besvarar dessa frågor och belyser styrkor och svagheter i ekonomisystemen. Jag vill tacka alla som tog sig tid att besvara vår undersökning och jag hoppas att ni får mycket nytta av rapporten i arbetet att förbättra er organisations ekonomisystem. För varje svar har KPMG skänkt 50 kronor till Barncancerfonden. Det blev totalt kr som gått till projekt Syskonstöd. Hälsningar Henrik Frimodig Head of IT Advisory, KPMG Management Consulting

4 4 Ekonomisystemmarknaden i Sverige

5 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 5 Sammanfattning KPMG har genomfört en enkätundersökning bland 375 personer om deras syn på organisationens ekonomisystem. Över 80 procent av respondenterna är ekonomieller redovisningschefer. Resterande svar kom från personer med andra roller inom ekonomiorganisationen. Sammantaget visar undersökningen att det är relativt små skillnader i resultatet från vår undersökning Respondenterna upplever att de största utmaningarna är de samma som för två år sedan. Den största utmaningen anser man är möjligheten att påverka leverantörernas utveckling av systemen. En bidragande faktor kan vara att det har blivit allt vanligare att använda sig av standardiserade lösningar. En av de tydligaste trenderna i denna undersökning är att det finns en stark korrelation mellan systemets ålder samt senaste uppgradering och hur väl systemet uppfyller verksamhetens krav. Speciellt stark är korrelationen mellan senaste uppgradering och kravuppfyllnad där betyget sjunker väsenligt om senaste uppgradering var för mer än fyra år sedan. Enligt undersökningen skiljer sig systemstödet mellan olika branscher och olika organisationsstorlekar mycket lite avseende ekonomisystem. Det är således snarare andra faktorer som man bör prioritera i utvärderingen av ekonomisystem. Generellt får systemen jämna och relativt bra betyg för funktionalitet och kravuppfyllnad. Betygen är också generellt något högre i denna undersökning än i vår undersökning från 2009 vilket naturligtvis är positivt. Bland systemen är det Monitor som sticker ut med generellt höga betyg på funktionalitet och kravuppfyllnad samt små upplevda leverantörsrelaterade utmaningar. På den negativa sidan är det ASW som får lägst betyg inom såväl funktionalitet, som nuvarande och framtida kravuppfyllnad.

6 6 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 4% 3% 11% Profil hos respondenterna 28% 54% Respondenterna representerar ett stort antal branscher men med en övervikt för tillverkning, handel och distribution. De medelstora företagen är de mest frekventa i undersökningen. Företag med omsättning mellan 100 Mkr och 500 Mkr är den största enskilda gruppen i undersökningen med 40 procent av svaren. Företag med 500 Mkr till Mkr och företag med Mkr till Mkr i omsättning utgör 26 respektive 23 procent i undersökningen. För små och stora företag är representationen låg. Bland svaren finns totalt 54 ekonomisystem representerade. Av dessa är det 16 stycken som fått sex svar eller fler. De 16 systemen samt antal svar per system redovisas här i tabellen. System Antal svar SAP 55 Agresso 38 Lawson M3 35 Microsoft Dynamics NAV 25 Visma Control 24 IFS 21 Jeeves 4% 3% 19 Microsoft Dynamics AX 17 Visma Business 16 Raindance/Prosit 11% 15 ASW 10 Pyramid 9 Oracle e-business Suite 54% 8 Monitor 28% 7 Oracle Enterprise One 6 Maconomy 6 Övriga 64 Rollfördelning bland respondenter Ekonomichef/CFO Redovisningschef Controller Administrativ chef Övriga I analysen av de olika systemen som presenteras Rollfördelning senare bland i denna respondenter rapport är det dessa Ekonomichef/CFO 16 system Redovisningschef valt att fokusera på. Läsaren Controller bör dock Administrativ vara medveten chef om att Övriga resultaten för de system med få svar naturligtvis är mer osäkra än för 1% 3% de system med fler svar. KPMGs oberoende 12% KPMG AB är oberoende rådgivare inom ekonomi- och affärssystemsfrågor. 5% Vi är inte återförsäljare för något av dessa system 50% och vi erbjuder inte heller implementationstjänster kopplat till något av 16% dessa system. KPMG är en federation av bolag och KPMG bolag i andra länder kan vara återförsäljare eller 7% erbjuda 1% systemkonfigurationstjänster på några av 5% systemen som ingår i undersökningen. Branschfördelning KPMG är revisorer för SAP och IBS Bank, finans och försäkring (ASW). Bygg- och fastighetsförvaltning Energi och naturtillgångar Konsult och övrig tjänsteverksamhet Läkemedel Medier, kommunikation och underhållning Offentlig verksamhet 4% 3% 1% 3% 4% 5% 2% 11% 12% 5% 23% 28% 54% 50% 16% 40% 5% 7% 1% 26% Rollfördelning bland respondenter Ekonomichef/CFO Redovisningschef Controller Administrativ chef Övriga 1% 3% Branschfördelning Bank, finans och försäkring Bygg- och fastighetsförvaltning Energi och naturtillgångar Konsult och övrig tjänsteverksamhet Läkemedel Medier, kommunikation och underhållning Offentlig verksamhet Fördelning storlek < 100 Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr > Mkr 12% 5% 4% 5% 2% 50% 16% 23%

7 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 7 Resultat av studien Den största utmaningen med ekonomisystem idag är enligt undersökningen att: påverka systemleverantörens utveckling av ekonomisystemet, utvärdera lönsamheten i investeringar i förbättrat systemstöd, skapa lättöverskådliga rapporter och dataanalyser. Ett ekonomisystem är ofta något organisationen kommer leva med i många år och då är det viktigt att systemet utvecklas och kan stödja de eventuella förändringar som sker i organisationen. Kunderna betalar vanligen en årlig avgift för att få tillgång till nya versioner och ny funktionalitet som över systemets livslängd är en betydande del av totalkostnaden. Det är därför rimligt att kunderna ställer krav på leverantören att ekonomisystemet skall hänga med i utvecklingen. Samtidigt måste leverantörerna naturligtvis prioritera sin utveckling mot de områdena med störst behov. För att som kund få ett ekonomisystem som kommer utvecklas och ge ett bra stöd till verksamheten under många år är det viktigt att under upphandlingen se till ett antal faktorer hos systemleverantören. Dessa är t.ex. ekonomisk stabilitet, marknadsandel och intresse för den specifika branschen, storlek i förhållande till kunden, storlek på utvecklingsorganisationen och andel av underhållsintäkterna som verkligen går till utveckling av systemet snarare än till vinst för leverantören. För ekonomisystemsleverantörerna är detta en viktig fråga att beakta för att undvika att deras kunder byter system. Här behövs en bättre dialog direkt med kunderna och via användarföreningar. Undersökningen pekar även på svårigheterna med att mäta och utvärdera de Största utmaningarna positiva effekterna av investeringar i ekonomisystem. Det är ofta svårt att visa på tydliga besparingar eller intäktsökningar tack vare ett nytt ekonomisystem. De positiva effekterna ligger snarare inom mer svårmätbara områden så som snabbare rapportering och bättre beslutsunderlag. 1,68 Vi har liten möjlighet att påverka levarantörens utveckling av systemet Det är svår att utvärdera hur lönsam en investering inom förbättrat systemstöd är Det är svårt att skapa lättöverskådliga rapporter och dataanalyser i systmet 1,73 1,77 Under många år har rapportering och analys varit ekonomi- och affärssystemens akilleshäl. Resultaten i denna undersökning visar att utmaningarna kvarstår. För att möta detta har många organisationer valt att komplettera ekonomisystemen med separata rapporterings- och analysverktyg. Om ekonomisystemen haft bra stöd för rapportering och analys hade marknaden för de separata verktygen troligen varit avsevärt mycket mindre. Tillbakablick KPMG har tidigare genomfört liknande undersökning om ekonomisystem och affärssystem. Resultaten från de tidigare undersökningarna visar på stora likheter med denna undersökning. Tabellen nedan visar de främsta utmaningarna som återfanns i denna undersökning samt deras placeringar från tidigare studier. Påstående Placering Nu Placering 2009 Placering 2003 Vi har liten möjlighet att påverka leverantörens utveckling av systemet Det är svårt att utvärdera hur lönsam en investering inom förbättrat systemstöd är Systemet kan inte leverera lättöverskådliga rapporter som ger en sammanhållen bild av verksamheten

8 8 Ekonomisystemmarknaden i Sverige Att utvärdera lönsamheten av en investering inom förbättrat systemstöd har konstant blivit rankade som en av de största utmaningarna utan att visa någon tendens till förbättring. Detta stämmer även väl överens med vår bild av våra kunders utmaningar vid upphandlingar av ekonomi- och affärssystem. Möjligheten att påverka leverantörernas utveckling av systemet upplevs som en större utmaning idag än för åtta år sedan. En anledning vi ser till det är att det blir allt vanligare att använda sig av standardiserade lösningar. Utmaningen att leverera lättöverskådliga rapporter har tyvärr en stigande tendens. Med utvecklingen mot mer fristående rapport och analysverktyg är det inte troligt att ekonomisystemsleverantörerna förbättrar detta området dramatiskt inom närtid. Sammanfattningsvis kan man se att det är stora likheter mellan de högst rankade utmaningarna i alla undersökningar. De stora utmaningarna kring ekonomisystem har således varit ungefär de samma under flera års tid. En möjlig analys är att leverantörerna inte vill eller kan göra så mycket åt dessa utmaningar. En annan möjlighet är att leverantörerna faktiskt har gjort något åt utmaningarna men att den långa livslängden i systemet gör att kunderna helt enkelt inte har de senaste funktionerna implementerade. En tredje möjlighet är att kunderna inte kan och känner till alla funktioner som deras ekonomisystem erbjuder och därför inte utnyttjar dem fullt ut. Som i de flesta fall är sanningen en kombination av alla dessa varianter. De minsta utmaningarna Nedan presenteras de utmaningar som graderats som de lägsta i undersökningen. Den naturliga tolkningen är att systemen/ leverantörerna svarar väl upp mot behoven inom dessa områden och att de således inte kräver så mycket kraft av organisationen. De tre lägst graderade utmaningarna är: Jag är orolig för att systemet inte är skyddat mot obehörig åtkomst till data. Detta påstående har fått det genomsnittliga värdet 0,40 och det är endast fem procent som helt eller till stor del håller med om påståendet. Det är svårt att importera/exportera systemets data från/till Excel har fått det genomsnittliga värdet 0,69. Användare av systemet har tillgång till information de inte borde se har fått det genomsnittliga värdet 0,76. Svaren indikerar att det är säkerhetsområdet som oroar respondenterna minst trots de i pressen frekvent förekommande larmen om säkerhetsbrister och virusattacker. Tyvärr är den bild KPMG har från IT-revisioner att säkerhet och behörigheter i ekonomisystemen ofta är eftersatta områden. Vår tolkning av svaren är därför att de snarare tyder på en okunskap än på att säkerheten kring ekonomisystemen håller en hög nivå. Att kunna importera och exportera data till/från Excel är vanligen ett mycket viktigt krav vid upphandlingar av ekonomisystem. Svaren i undersökningen indikerar att detta krav uppfylls väl av de flesta systemen idag.

9 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 9 Systemstöd för olika branscher Undersökningen visar inga dramatiska skillnader i systemstöd mellan olika branscher. Offentlig verksamhet ger lägst snittbetyg medan Läkemedel ger högst. Skillnaden mellan dem är ca 10% och med tanke på det låga antalet svarande i båda kategorierna ligger det inom felmarginalen. Värt att notera är dock att det även i undersökningen 2009 var offentlig verksamhet som gav det lägsta snittbetyget för systemen. 2,98 3,22 3,01 3,37 2,92 3,14 3,22 3,13 Det är inte direkt förvånande att ekonomisystemstödet upplevs vara likartat i alla branscher. De ekonomiprocesser som systemen ska stödja är nämligen inte dramatiskt olika mellan olika branscher. Skillnaden mellan branscher är snarare på det operativa planet och kan därför vara en viktig fråga vid val av affärssystem men inte så viktig inom ekonomiområdet. Funktionalitet per bransch Bank, finans och försäkring Bygg- och fastighetsförvaltning Energi och naturtillgångar Läkemedel Offentlig verksamhet Medier, kommunikation och Tillverkning, handel och distribution Konsult och övrig tjänsteverksamhet Systemstöd för olika organisationsstorlekar Stödet från ekonomisystem skiljer sig mycket lite mellan olika storlekar på organisationer. Skillnaden mellan lägsta och högsta betyg är 0,2 enheter och ligger definitivt inom felmarginalen. Att skillnaden är så liten mellan olika organisationsstorlekar är mer förvånande än att skillnaderna mellan olika branscher är liten. Det är vanligen inte samma ekonomisystem som en liten organisation köper som en stor och man kunde tänkt sig att systemen som riktar sig till större företag har en mer omfattande funktionalitet. Undersökningen tyder dock på att det finns väl fungerande ekonomisystemen för alla organisationsstorlekar även om betygen inte är överväldigande. 3,19 3,22 3,10 3,15 3,19 3,30 Funktionalitet per organisationsstorlek < 100 miljoner kr miljoner kr miljoner kr 1 5 miljarder kr 6 10 miljarder kr > 10 miljarder kr

10 10 Ekonomisystemmarknaden i Sverige Funktionalitet per ekonomiprocess 3,79 3,54 3,53 3,46 3,25 3,18 3,04 Funktionalitet per ekonomiprocess Huvudbok och redovisning Leverantörsreskontra Flexibel kodplan Kundreskontra Fakturering Anäggningsregister Fördelning Allokering Valutahantering Ekonomisystemets funktionalitet är en av de viktigaste faktorerna för att kunna effektivisera en organisations ekonomiprocesser. I vår undersökning har 2,91 2,62 Rapport och analys Budget och prognos 2,42 respondenterna betygsatt systemens funktionalitet inom tio viktiga områden. Skalan var 1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Ok, 4 = Bra samt 5 = Mycket bra. Som grafen visar är det relativt stor skillnad mellan hur bra ekonomisystemen är på att möta kraven inom de olika områdena. Generellt har systemen fått ok betyg för funktionalitet inom de grundläggande ekonomiprocesserna kring huvudbok och reskontror. Betygen inom dessa områden ligger runt 3,6 (av 5) per system. Inom budget och prognos samt rapportering är dock systemen avsevärt sämre på att möta behoven. För dessa områden ligger betygen på runt 2,7. Resultaten är konsekventa för alla system och det förefaller således vara svårt för en leverantör att erbjuda bra funktionalitet för alla ekonomiprocesser i ett och samma system. Systemstöd utifrån ålder Påverkan av driftstid Utvecklingen inom IT-världen går snabbt och även om ekonomisystemen vanligen inte leder teknikutvecklingen så händer det mycket på några år. En analys av svaren i undersökningen utifrån ekonomisystemets ålder stödjer teorin att nyligen installerade system ger bättre stöd till verksamheten än äldre system. Det finns ett tydligt negativt samband mellan driftstid och det stöd som systemet upplevs ge men det är mest framträdande vid en längre driftstid än fem år. Jämfört med vår undersökning för tre år sedan har gapet mellan nya och äldre system ökat med 2/3-delar och blivit än mer markant. Påverkan av tid från senaste uppgradering Vid en jämförelse mellan system som nyligen uppgraderats och dem som har en lång tid sedan senaste uppgraderingen är det ännu större gap än vid mätning av driftstid. System som uppdaterats för mindre än ett år sedan får drygt fyra i betyg medan system som uppdaterats för längre än fem år sedan får under tre i betyg. 4,37 4,17 4,21 3,82 3, ,02 3,68 3,25 2,97 Enligt undersökningen är det således viktigare för stödet till verksamheten att systemet är uppdaterat och följer med i leverantörens utveckling än hur länge sedan det var som systemet installerades. Kravuppfyllnad per driftstid Kravuppfyllnad per senaste uppgradering < 1 år 1 2 år 3 5 år 6 10 år > 10 år < 1 år 1 2 år 3 4 år 4 5 år > 5 år

11 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 11 Även i undersökningen för tre år sedan fanns det ett tydligt samband mellan tid sedan senaste uppgraderingen och hur nöjd man är med systemstödet. En kontinuerlig uppgradering av sitt ekonomisystem är således en viktig faktor för ett bra stöd till ekonomiprocesserna. Att det är bra att uppgradera ekonomisystemet löpande underbyggs även av att det är fler som anger att de upplevt en stor eller mycket stor nytta av senaste uppgraderingen än vad det är som anger att nyttan var liten eller mycket liten. Absolut vanligast är dock att nyttan upplevs som måttlig. Rekommendationen blir således att uppgradera kontinuerligt och inte vänta längre än fyra år mellan varje uppgradering men förvänta er inga revolutionerande effekter av uppgraderingen. 24% 10% 8% 40% 18% Upplevd nytta från senaste byte eller uppgradering Mycket liten Liten Måttlig Stor Mycket stor Utmaningar med systemleverantörer Leverantören av ekonomisystemet är naturligtvis en av de viktigaste parterna för att skapa ett högkvalitativt ekonomisystem. Vi har därför valt att utvärdera ett antal påståenden kring leverantören i vår undersökning. Graderingen av utmaningarna är gjord enligt samma skala som tidigare: 0 = Inte alls, 1 = Till mindre del, 2 = Till större del samt 3 = Helt. Förutom den tidigare nämnda utmaningen om möjlighet att påverka leverantörens utveckling av systemet och till viss del utmaningen att finna fler leverantörer av konsulttjänster så är graderingen av dessa utmaningarna under medelvärdet i undersökningen. I snitt är således dessa utmaningar inte ansedda som så allvarliga utan indikerar snarare att kunderna till största delen är nöjda med sina leverantörer av ekonomisystem. Vi tycker det är extra glädjande att påståendet att leverantörens konsulter har dålig kännedom om kundens verksamhet får en så låg gradering. Kunskap om verksamheten är en mycket viktig förutsättning för att kunna leverera ett system som ger bra stöd till kunden och det har leverantörerna av ekonomisystem anammat. 0,87 0,95 0,99 0,99 1,03 1,23 Utmaningar med systemleverantörerna 1,77 Leverantören är dålig på att följa uppgjorda tid- och projektplaner Leverantörens konsulter har dålig kännedom kännedom och förståelse om vår verksamhet Jag är osäker på leverantörens långsiktiga strategi för systemet Leverantören lägger för lite resurser på att utveckla och uppgradera systemet Leverantören är dålig på att hålla sina kostnadsuppskattningar Det borde finnas fler alternativa leverantörer av konsulttjänster för systemet Vi har liten möjlighet att påverka leverantörens utveckling av systemet

12 12 Ekonomisystemmarknaden i Sverige Leverantörernas utmaningar har vi även utvärderat per system. Grafen nedan visar det sammanvägda snittet för ovanstående utmaningar per system. Två system sticker ut negativt i denna sammanställning med en högre sammantagen gradering på dessa utmaningar än övriga. Det är Lawson M3 och Oracle Enterprise One. För Lawson M3 är det främst att det borde finnas fler leverantörer av konsulttjänster för systemet som kunderna upplever som en utmaning. För Oracle Enterprise One är det främst att kunderna har får liten möjlighet att påverka utvecklingen av systemet samt att leverantören lägger för lite resurser på att utveckla systemet som upplevs som utmanande. På den positiva sidan är det Monitor som får klart lägst gradering, följd av Visma Business och Microsoft Dynamics NAV. Dessa system har en jämn och låg gradering för alla påståenden utom möjligheten att påverka utvecklingen som även för dessa system upplevs som en utmaning. 0,59 0,75 0,87 0,97 1,02 1,05 1,07 1,10 1,14 1,17 1,18 1,20 1,23 1,25 1,44 1,45 Leverantörernas utmaningar Monitor Visma Business MS Dynamics NAV SAP Agresso Oracle e-business Suite Pyramid ASW Maconomy Raindance/Prosit IFS Oracle Enterprise One Visma Control MS Dynamics AX Jeeves Lawson M3 Vilket ekonomisystem tycker kunderna är bäst? En vanlig fråga vi får från kunder är vilket ekonomisystem som är bäst. Vårt svar brukar vara att det beror på ett antal faktorer, t.ex. hur stor och komplex organisationens verksamhet är samt vilka funktionella områden som är viktigast. Det innebär att det inte finns ett system som är bäst för alla organisationer. Undersökningar som denna kan dock ge ett stöd för att identifiera de mest intressanta systemen att utvärdera. Grafen till höger visar på snittbetyget per system för tio ekonomiprocesser med skalan 1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Ok, 4 = Bra samt 5 = Mycket bra. Vid denna jämförelse av genomsnittsbetygen för funktionalitet per system är det Monitor som får det högsta resultatet med snittbetyget 3,76. ASW är det system som får lägst genomsnittligt betyg med 2,66. Ekonomisystemen får generellt ett betyg kring 3,3 vilket motsvarar något bättre än acceptabelt i vår undersökning. 3,80 3,53 3,47 3,42 3,41 3,35 3,33 3,31 3,27 Snittbetyg funktionalitet Betygsättningen mellan systemen är relativt jämn men Monitor sticker ut positivt och ASW, Raindance/Prosit och Pyramid sticker ut negativt. SAP som ofta får kritik för att vara stort, komplext och innebära svåra projekt placerar sig 3,13 3,07 3,05 2,98 2,81 2,81 2,65 Monitor Visma Business Dynamics NAV Agresso Jeeves Maconomy IFS Dynamics AX Oracle e-business Suite Oracle Enterprise One Pyramid Raindance/Prosit Visma Control SAP Lawson M3 ASW

13 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 13 i denna undersökning på genomsnittet avseende funktionalitet. Detta borde betyda att kunderna ändå är relativt nöjda med ekonomifunktionerna i systemet. Tre viktiga områden för ett ekonomisystem brukar vara huvudbok, kund- och leverantörsreskontror samt rapporteringsfunktioner. Undersökningen visar att alla system har en acceptabel lösning för huvudboken samt för kund- och leverantörsreskontran men det finns ändå klara skillnader. Inom huvudboken har Monitor fått högst betyg med ett genomsnitt på 4,29 följt av Jeeves med 4,16 och Agresso med 4,08. I botten på listan finns ASW med 3,22 samt Raindance/Prosit med 3,29 i betyg. 4,25 4,10 4,00 4,05 4,04 4,00 3,96 3,88 3,68 3,50 3,50 3,50 3,44 3,33 3,29 3,22 Betyg huvudbok Monitor Jeeves Agresso Visma Control Visma Business SAP Lawson M3 Oracle Enterprise One Oracle e-business Suite Pyramid Maconomy Raindance/Prosit IFS Dynamics NAV Dynamics AX ASW 3,43 3,24 3,20 3,17 3,08 2,96 2,88 2,78 För kund- och leverantörsreskontrorna är det Monitor som har det högsta sammantagna snittbetyget följt av Maconomy och Visma Business. De sämsta betygen får ASW med Raindance/Prosit strax före. Skillnaden mellan systemen är emellertid liten och alla systemen ligger över gränsen för acceptabel funktionalitet. 2,43 2,30 2,22 2,13 2,08 2,00 1,94 1,83 Betyg rapportering Monitor Agresso Visma Business Visma Control SAP Dynamics NAV Oracle e-business Suite IFS Pyramid Raindance/Prosit ASW Lawson M3 Maconomy Jeeves Dynamics AX Oracle Enterprise One 4,14 3,83 3,88 3,75 3,79 3,60 3,62 3,63 3,58 3,58 3,44 3,38 3,33 3,25 4,00 3,83 3,75 3,75 3,56 3,67 3,57 3,53 3,55 3,50 3,47 3,50 3,33 3,22 3,07 3,00 2,88 2,75 Inom huvudbok och reskontror placerar sig Monitor, Maconomy och Visma Business högt upp på funktionalitetslistan. Systemen är inriktade mot mindre till medelstora företag och det är glädjande att detta segment av marknaden kan få bra ekonomisystemstöd. Betyg i reskontror Monitor Maconomy Visma Business Jeeves Dynamic AX Visma Control SAP Agresso Lawson M3 Oracle Enterprise One Pyramid ASW Dynamic AX IFS Oracle e-business Raindance/Prosit Fylld stapel = Kundreskontra Vit stapel = Leverantörsreskontra Betygen för rapporteringsfunktioner är generellt mycket lägre än för huvudboken. Det system som får högst betyg för rapporteringsfunktioner i undersökningen är Monitor med betyget 3,43 (av 5) strax före Agresso. Sämst betyg får Oracle Enterprise One med Lawson strax före sig.

14 14 Ekonomisystemmarknaden i Sverige Inom rapport och analysområdet för ekonomisystem har två trender varit tydliga under de senaste åren. Dels att införa mer webbaserade lösningar i systemen, dels att utnyttja specialiserade externa lösningar för att möta mer avancerade rapport- och analysbehov. Det finns ofta fler processer än ekonomi som behöver avancerade rapport- och analysfunktioner och därför finns det en poäng i att använda ett gemensamt system för detta i organisationen. KPMG ser att dessa trender förstärks, där ekonomisystem får enklare men mer lättillgängliga rapportfunktioner via webbgränssnitt. Den kraftfulla rapportoch analysfunktionaliteten kommer dock troligen fortsätta att flyttas till specialiserade beslutstödssystem. Hur uppfyller systemen verksamhetskraven? Vår undersökning avslutades med frågor kring hur respondenterna upplever att deras system uppfyller nuvarande respektive framtida verksamhetskrav. 5 Nuvarande krav Nuvarande krav Tabellen nedan redovisar respondenternas svar på frågorna Bedöm hur väl systemet uppfyller nuvarande verksamhetskrav respektive Bedöm hur väl systemet kan uppfylla framtida verksamhetskrav. Högsta betyg (5) är Systemet är fullt acceptabelt som det är och lägsta betyg (1) är Systemet behöver ersättas. Resultaten visar att många av systemen får betyg över 4, motsvarande Mindre förändringar krävs, för hur de uppfyller nuvarande krav. Detta måste betecknas som relativt höga betyg och är lika det resultat som erhölls 2009, emellertid är det klart högre än de resultat som samma fråga gav i vår undersökning kring affärssystem från Monitor sticker ut mest positivt medan ASW får det mest negativa resultatet kring hur de uppfyller nuvarande krav. Även avseende uppfyllande av framtida krav placerar sig Monitor bra men får, med marginal, lämna över första platsen till Maconomy med Agresso som tvåa. Längst ner på listan behåller ASW sin sista plats även för framtida krav , Nuvarande och framtida kravuppfyllnad Framtida krav krav Monitor Maconomy Jeeves Agresso Oracle e-business Suite MS Dynamics AX Visma Control MS Dynamics NAV IFS Visma Business SAP Pyramid Lawson M3 ASW Raindance/Prosit Oracle Enterprise One One Generellt är betygen för uppfyllande av framtida krav några tiondelar lägre än för nuvarande krav men några system har större skillnader än så. Framför allt är det Monitor, Microsoft Dynamics NAV och Visma Control som tappar mest i betyg mellan nuvarande och framtida krav. Vilket tyder på att kunderna är osäkra om framtiden för dessa system. De system som tappar minst mellan nuvarande och framtida kravuppfyllnad är Maconomy, Oracle Enterprise One och Raindance/Prosit. För dessa system ser respondenterna att kravuppfyllnaden kommer var lika bra i framtiden som nu.

15 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 15 Tillbakablick I KPMGs undersökningar från 2009 ställdes samma fråga kring uppfyllande av nuvarande och framtida verksamhetskrav. Tabellen nedan visar betyg för uppfyllande av nuvarande verksamhetskrav i de två studierna för de 16 mest frekventa systemen i 2011 års studie. Generellt är det små skillnader i betyget mellan undersökningarna, men det finns några system som sticker ut från mängden. Maconomy har ökat sitt betyg från 2,75 till 4,17 vilket är en mycket stor ökning. Maconomys respondenter har i denna undersökning generellt väluppdaterade och nyare installationer än vad som var i 2009 års undersökning vilket kan bidra till att systemet upplevs bättre. Dessutom har Maconomy bytt VD i Sverige sedan förra undersökningen samt blivit uppköpta av en amerikansk affärssystemsleverantör vilket kan bidragit till en större tro på företaget. 2,75 2,75 4,57 4,57 4,50 4,50 4,42 4,42 4,00 4,00 4,33 4,33 4,24 4,24 4,19 3,80 4,19 3,80 4,17 4,17 4,13 4,00 4,13 4,12 4,00 3,61 4,12 4,05 3,61 4,02 4,05 4,05 4,02 4,21 3,76 4,05 4,00 4,21 3,76 3,76 3,81 4,00 3,56 3,76 3,80 3,81 3,38 3,56 3,50 3,80 3,07 3,38 3,45 3,50 2,83 3,07 4,00 2,22 3,45 2,83 3,21 4,00 2,22 3,21 Nuvarande kvaruppfyllnad jämförelse mellan mellan Nu och Nu 2009 och 2009 Monitor Maconomy Jeeves Jeeves Lawson M3 Lawson M3 Agresso Oracle Oracle e-business e-business MS Dynamics MS Dynamics AX AX Raindance/Prosit Raindance/Prosit Visma Control MS Dynamics NAV IFS JD Edwards Visma Control MS Dynamics NAV IFS JD Edwards Visma Business SAP Pyramid ASW Visma Business SAP Pyramid ASW Fylld stapel = Uppfyller nuvarande krav Nu Vit stapel = Uppfyller nuvarande krav 2009 Fylld stapel = Uppfyller nuvarande krav Nu Vit stapel = Uppfyller nuvarande krav 2009 I den negativa ändan är det Oracle Enterprise One och ASW som sticker ut mest negativt. I Oracle Enterprise One fall så har systemet sedan det köptes av Oracle blivit mer och mer integrerat i Oracles tekniska lösningar. Dessutom har Oracle lagt mycket energi på att utveckla ett nytt framtida affärssystem som knyter ihop de olika affärssystem som bolaget köpt under de senaste åren. Detta kan ha skadat tilltron till Oracle Enterprise One som en framtidslösning och resulterat i de lägre betyg som denna undersökning visar. De respondenter som har angivit ASW som ekonomisystem i denna undersökning har haft systemet väldigt länge (6 av 9 har haft det mer än 10 år), dessutom är det mycket länge sedan de gjorde senaste uppgraderingen (7 av 9 anger mer än fem år sedan). Detta påverkar naturligtvis betyget för nuvarande funktionalitet negativt. Än värre är att det låga betyget på framtida kravuppfyllnad som systemet får indikerar att många av respondenterna troligen kommer byta till något annat system inom kort. Betygen i denna undersökning är generellt högre än från undersökningen Avvikelser där betyget har gått ner är för systemen Agresso, Raindance/ Prosit och ASW. Den positiva trenden för övriga system hoppas vi beror på att systemen utvecklats under de senaste åren och idag bättre möter de krav som finns inom verksamheterna.

16 16 Ekonomisystemmarknaden i Sverige

17 Ekonomisystemmarknaden i Sverige 17 Viktigt att tänka på vid köp av ekonomisystem Vid vår rådgivning kring upphandling brukar vi lyfta fram följande punkter som extra viktiga att beakta för att få ett bra ekonomisystem. Var tydlig med omfattningen och målet för ditt systemprojekt. Tydlighet med mål och omfattning gör att alla i projektet vet vad som ska uppnås och därmed jobbar åt samma håll. Det gör det dessutom möjligt att tidigt utreda eventuella missförstånd och olikheter i förväntningar som kan finnas inom organisationen. Styr systemdemonstrationerna under upphandlingen hårt. Systemdemonstrationen är kundens främsta möjlighet att se och förstå hur ett system fungerar. Det är därför viktigt att systemdemonstrationerna fokuserar på de funktioner som är viktiga och speciella för kundens verksamhet. Utan styrning kommer leverantörerna ofta att visa den snyggaste funktionaliteten men undvika det som är svårt och krångligt i systemet. Lås leverantören till de uppsatta målen. Genom att göra leverantören delaktig i projekten och få dem att förstå och jobba mot samma mål som er egen verksamhet vill få ut ur projektet blir möjligheten att uppnå målen mycket större. Målen för projektet bör därför vara tydliga och ingå i de avtalade leveranserna från leverantören. Utvärdera leverantörens konsulter och inte bara systemet. Moderna ekonomi- och affärssystem har ofta stora möjligheter till olika konfigureringar. Hur systemet konfigureras av konsulterna är därför avgörande för hur bra stöd det ger i verksamheten. Konsulterna måste förstå både er verksamhet och systemet för att kunna skapa det optimala systemstödet för er verksamhet. Bra konsulter kan göra underverk med mediokra system men ett bra system kan aldrig uppväga dåliga konsultinsatser. Skapa ett eget leveransavtal för implementationsprojektet. Hur ett slutligt avtal för implementationen av ett system ser ut är alltid en förhandlingsfråga. Det är dock tydligt att de avtal som leverantören använder och de standardavtal som finns inom området främst tillgodoser leverantörens behov. Det är t.ex. ofta mycket få skrivningar om leverantörens förpliktelser samt kring funktion och kvalitet på det som ska levereras i dessa avtal. Det är vanligen inget stort jobb för en van jurist att skapa ett leveransavtal för ett systemprojekt. Det är därför en bra investering att skapa ett leveransavtal som är specifikt för er och som inbegriper de krav och mål ni har för ert projekt.

18 Om KPMG Fyra högst levande bokstäver. Vi begär inte att du ska veta vad de fyra initialerna i vårt företagsnamn betyder. Det viktiga är att du känner till att de idag står för ett dynamiskt kunskapsföretag. Med en ung, nyfiken och levande företagskultur. För att vara bäst inom vårt komplexa område måste vi bokstavligen ha Sveriges bästa medarbetare. Så enkelt är det. Management Consulting KPMGs managementkonsultverksamhet är under kraftig tillväxt och omfattar idag ca 75 konsulter. Vår vision är att tillsammans skapa värde och hjälpa våra kunder bli framtidens vinnare! Visionen trycker på några faktorer som vi tycker är mycket viktiga i vårt arbete. Vi är övertygade om att resultaten blir bättre om vi arbetar tillsammans med våra kunder i uppdragen och kontinuerligt överför kompetens från våra konsulter. Vår rådgivning är fokuserad på att verkligen genomföra förändringar som skapar bestående värde istället för att skapa rapporter som samlar damm i någon bokhylla. Detta är också nyckeln till slutmålet att hjälpa våra kunder bli framtidens vinnare. Blir våra kunder vinnare kommer även vi att bli vinnare och varför sikta på att vara nummer två KPMG Management Consulting erbjuder tjänster inom: Finance Transformation IT Enabled Transformation Revenue enhancement & Cost optimization Operations Excellence Embedding risk and regulatory management Deal services För information kontakta gärna: Henrik Frimodig Head of IT Advisory

19 Barncancerfondens projekt Syskonstöd Sjukdomstiden innebär stora påfrestningar inte bara för det drabbade barnet utan också för syskonen. Syskonstödjarnas jobb är att ge syskon till cancersjuka barn den tid och den uppmärksamhet de av naturliga skäl inte får från föräldrarna. Syskon-stödjare finns idag på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg, i Lund och i Umeå. KPMG har under året stöttat Barncancerfondens satsning att bygga ut det nationella syskonstödet och göra verksamheten med syskonstödjare permanent. Eva Salqvist är syskonstödjare vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Det svåraste med arbetet är den första kontakten, att känna av vad just den familj man har framför sig behöver, säger Eva Salqvist, som arbetar på Barn 3 i Umeå sedan augusti Hon säger att det är ett spännande jobb. Och att hon älskar det! Det viktigaste är, tycker Eva, att inte vara pådrivande. Ibland är syskonen ledsna och vill fråga om sin sjuka bror eller syster. Men lika ofta verkar de nästan ha glömt det svåra och vill ut från sjukhuset och hitta på något roligt. Toni Berisa, syskonstödjare vid Barncancercentrum på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, beskriver sitt jobb som jättekul, dels eftersom han kommer barnen och deras familjer så nära, dels eftersom han känner att hans arbete behövs. Syskonen till det sjuka barnet kommer ofta lite i skymundan, och det mår varken de eller föräldrarna bra av. På barnen märks det genom att de blir aggressiva, ledsna eller kanske bara tysta. Jag kan hjälpa dem att skingra tankarna, säger Toni Berisa. KPMG och våra anställda har under året bidragit med kr och som resultat av denna undersökning har vi bistått med ytterligare kr. Bidragen har hittills inneburit att Barncancerfonden fått möjlighet att tillsätta tre nya halvtidstjänster som syskonstödjare i Stockholm, Linköping och Uppsala.

20 KPMG Besöksadress: Tegelbacken 4 A Postadress: Box Stockholm Tel: E-post: kpmg.se The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Sweden.

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat 1 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Utdrag från den internationella undersökningen Confronting Complexity. Analys av svenska marknaden. kpmg.se Komplexitet

Läs mer

Är du nöjd med ditt analyssystem?

Är du nöjd med ditt analyssystem? Är du nöjd med ditt analyssystem? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt analyssystem? BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se Är du nöjd med ditt analyssystem? 3 Undersökningen BI Lifecycle satisfaction

Läs mer

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering?

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Undersökning 2 av 3 BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se

Läs mer

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 ERP/Affärssystem. Marknadsandelar, nöjdhet och nyförsäljningstakt Undersökningen bygger på svar från 3773 IT och Ekonomiansvariga bland företag och organisationer

Läs mer

Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos?

Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? Undersökning 3 av 3 BI Lifecycle Satisfaction Survey

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Affärssystem i Sverige

Affärssystem i Sverige Affärssystem i Sverige En oberoende analys av den svenska marknaden för affärssystem Strategier, leverantörer och system, fakta och tal, bransch- och partneraspekter, verksamhetsprocesser, kostnadsaspekter,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

DataDIA ERP-marknaden 2013

DataDIA ERP-marknaden 2013 Marknadsundersökning DataDIA ERP-marknaden 2013 Marknadsandelar och andel av nyförsäljning 2012 jämfört med 2008 (Förkortad version) Niklas Linder VD, DataDIA AB Peter Edling Analytiker, Agile Sales AB

Läs mer

Vilka ändringar har skett av RFR och UFR?

Vilka ändringar har skett av RFR och UFR? FR News Nyhetsbrev Nr 1 januari 2015 Vilka ändringar har skett av RFR och UFR? I början av januari publicerad Rådet för finansiell rapportering (Rådet) en uppdaterad version av RFR 2 Redovisning för juridiska

Läs mer

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Agenda Introduktion Gällande regelverk Hur utför revisorn en granskning Dokumentationskrav

Läs mer

Seminarie Affärssystem Ska vi verkligen investera mer pengar i vårt affärssystem?

Seminarie Affärssystem Ska vi verkligen investera mer pengar i vårt affärssystem? Seminarie Affärssystem Ska vi verkligen investera mer pengar i vårt affärssystem? HerbertNathan & Co 2014-11-25 2014 Stockholm Göteborg Karlstad Lund Köpenhamn Århus Oslo Reykjavik Agenda Strategi Upphandling

Läs mer

Varmt välkommen till Financial Reporting News

Varmt välkommen till Financial Reporting News FR News Nyhetsbrev Nr 4 maj 2013 Varmt välkommen till Financial Reporting News IASB har publicerat ett nytt utkast om redovisning av leasing, något som vi behandlar i detta nummer av FR News. Utkastet

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten Utmaningar Organisatoriska Processer Arkiv System Styrdokument Personer Regulatoriska Offentlighetsprincipen Sekretess Persondata

Läs mer

Christer Mattsson. Svensk CHRISUS AB Djupdalsvägen 32 192 51 Sollentuna 08-662 62 25, 0708-66 14 27 christer.mattsson@chrisus.se

Christer Mattsson. Svensk CHRISUS AB Djupdalsvägen 32 192 51 Sollentuna 08-662 62 25, 0708-66 14 27 christer.mattsson@chrisus.se Christer Mattsson Födelsedatum 1960-07-03 Nationalitet Företagsadress Svensk CHRISUS AB Djupdalsvägen 32 192 51 Sollentuna 08-662 62 25, 0708-66 14 27 christer.mattsson@chrisus.se Nuvarande anställning

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1 IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Redovisning av leasing den senaste utvecklingen

Redovisning av leasing den senaste utvecklingen NYHETSBREV mars 2011 FR NEWS Redovisning av leasing den senaste utvecklingen IASB och FASB gav i augusti 2010 ut sitt gemensamma förslag till förändringar av leasingredovisning som innebar ett antal radikala

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Förskolor & Skolor AB - NKI 2012

Förskolor & Skolor AB - NKI 2012 Pysslingen Förskolor & Skolor AB - NKI 2012 Rapportspecifikation Färdig 92 Inbjudna 102 Svarsfrekvens 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Översikt 4 Tema 1-2 6 Normer

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Varmt välkommen till Financial Reporting News

Varmt välkommen till Financial Reporting News FR News Nyhetsbrev Nr 1 mars 2014 Varmt välkommen till Financial Reporting News IASB publicerade före jul stora delar av det i IFRS 9 som kommer att ersätta dagens principer, i IAS 39, för säkringsredovisning.

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

1 Aktuella frågor Juni 2013 IDEELLA SEKTORN. Aktuella frågor. Juni 2013

1 Aktuella frågor Juni 2013 IDEELLA SEKTORN. Aktuella frågor. Juni 2013 1 Aktuella frågor Juni 2013 IDEELLA SEKTORN Aktuella frågor Juni 2013 Aktuella frågor Juni 2013 I detta nummer av Aktuella frågor från KPMG Ideella sektorn redogör vi för ett antal viktiga förändringar

Läs mer

Tillförlitlig rapportering och analys med FMS på Länsförsäkringar Liv. Michael Lundin Helen Kramer Division Liv

Tillförlitlig rapportering och analys med FMS på Länsförsäkringar Liv. Michael Lundin Helen Kramer Division Liv Tillförlitlig rapportering och analys med FMS på Länsförsäkringar Liv Michael Lundin Helen Kramer Division Liv Länsförsäkringar 24 lokala, självständiga och kundägda Länsförsäkringsbolag Huvudansvar för

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Kunderna återfinns främst inom vård och omsorg både inom den privata och den statliga sfären.

Kunderna återfinns främst inom vård och omsorg både inom den privata och den statliga sfären. Cecilia Andrén Chefskap Controlling Redovisning IT-impl. Chefskap Controlling Redovisning IT-implementation Cecilia är utbildad Civilekonom från Stockholms Universitet och har arbetat med allt från IT

Läs mer

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Sammanställning av enkäter gjorda under februari 2012 för att belysa arbetsbelastningen på butikerna i Systembolaget.

Sammanställning av enkäter gjorda under februari 2012 för att belysa arbetsbelastningen på butikerna i Systembolaget. Sammanställning av enkäter gjorda under februari för att belysa arbetsbelastningen på butikerna i Systembolaget. Vi från SPF's sida har gjort en enkät som är ett försök att visa om vi hinner med det vi

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

Web Service Index 2015

Web Service Index 2015 Web Service Index 2015 Information & Service www..se Om undersökningen Här kommer Ditt Web Service Index. Med Web Service Index får Du insyn i vad just Dina besökare tycker om Din Webbplats. Syftet med

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

Kommunrevisionen Kommunstyrelsen 4 Vansbro kommun. Kommunfullmäktige 2014-11-17. Revisionsrapport om gator och vägar

Kommunrevisionen Kommunstyrelsen 4 Vansbro kommun. Kommunfullmäktige 2014-11-17. Revisionsrapport om gator och vägar gpa MUN Kommunrevisionen Kommunstyrelsen 4 Vansbro kommun Kommunfullmäktige 2014-11-17 Revisionsrapport om gator och vägar På uppdrag av Vansbro kommuns revisorer har KPMG granskat underhållet av gator

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

4:e generationens affärssystem

4:e generationens affärssystem 4:e generationens affärssystem Berndt Lobalk, MBC international AB Sören Janstål, Data Research DPU ab 7 augusti 2012 Sören Janstål Oberoende upphandlingskonsult Affärssystem IT-trender 08-446 07 71 www.dpu.se

Läs mer

2013-09-25. Uddevalla kommun. Granskning av IT-säkerheten. cutting through complexity TM

2013-09-25. Uddevalla kommun. Granskning av IT-säkerheten. cutting through complexity TM Uddevalla kommun Granskning av IT-säkerheten 2013-09-25 cutting through complexity TM Innehållsförteckning Kontaktperson vid KPMG: Henrik Leffler Manager, KPMG Göteborg Sammanfattning Tel: 031 614826 Mobil:

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

SPAice och SPA-Analys Rql-applikationer hos Map Sverige

SPAice och SPA-Analys Rql-applikationer hos Map Sverige SPAice och SPA-Analys Rql-applikationer hos Map Sverige Map Sverige är en av Sveriges största pappersgrossister. Man levererar till tryckerier och direkt till större organisationer med egen tryckeriverksamhet.

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Höörs kommun. Översyn av fem rekryteringsärenden. Revisionsrapport. KPMG AB 2009-01-30 Lisa Åberg

Höörs kommun. Översyn av fem rekryteringsärenden. Revisionsrapport. KPMG AB 2009-01-30 Lisa Åberg Översyn av fem rekryteringsärenden Revisionsrapport KPMG AB Lisa Åberg 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra 2008 01 29 2 Bakgrund 3 SAM arbete 4 SAM arbete 5 SAM arbete 6 SAM arbete Genom ett outsourcingavtal mellan FMV och WM-data fick Crayon, som SAM

Läs mer

ISO 20 000 med kundfokus

ISO 20 000 med kundfokus ISO 20 000 med kundfokus Karlstad Peter Olsson Service Design Manager 2011-11-15 IT-enheten Koncerngemensam centraliserad IT, 62 anställda Intäktsfinansierad enhet 115 miljoner SEK i omsättning Våra kunder:

Läs mer

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10 Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM Centiro Solutions -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace Version 1.0 2001-01-10 1 AVSNITT A: SAMMANFATTNING Detta white paper ( vitbok ) handlar om Astro Centiro Solutions-modul

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 ABCD Askersunds kommun Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen Revisionsrapport KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX

SVENSKT KVALITETSINDEX SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2010 Dr. Johan Parmler Översikt 1 2 3 4 Introduktion SKI Kundnöjdhet Resultat Diskussion Svenskt Kvalitetsindex 2 INTRODUKTION Svenskt Kvalitetsindex 3 Svenskt Kvalitetsindex

Läs mer

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz Kundundersökning Rådhusgruppen Av Magnus Gerentz 25/6 2007 1 Inledning Nedan följer en rapport om kundundersökningen som genomfördes på uppdrag av Rådhusgruppen mellan den 11/6 och 19/6 2007. Kontaktuppgifter

Läs mer

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret Upphandling IT-drift Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar Inflight information Stad från 990 6:e största kommunen 142 000 invånare 10 000 medarbetare Staden 7,7 miljarder Koncernen 11 miljarder

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 20 december 2013 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga

Läs mer

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011 RAPPORT 1(6) -10-05 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 1. Bakgrund Under åren 2006-2009 har enkätundersökningar motsvarande denna genomförts av företaget

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31.

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. /( a a, lo/jo J/l Till Kommunfullmäktige i Varbergs kommun -1 Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt!

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! En trött ekonomichef som har alldeles för mycket att göra. Känner du igen dig? Fortsätt bläddra för att se hur vi hjälpt andra i samma situation. OBS! Det här är

Läs mer

Pressinfo. Företagstjänster 2012

Pressinfo. Företagstjänster 2012 Pressinfo Företagstjänster 2012 2012-06-11 Release: kl. 05.oo GENERELLT BRANSCHEN Kunderna är generellt nöjda med sina leverantörer av konsulttjänster, bemanningstjänster och revisionstjänster. Nöjdheten

Läs mer