2005 Wiking Mineral AB registrerades den 25 januari 2005 VPC-anslutning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2005 Wiking Mineral AB registrerades den 25 januari 2005 VPC-anslutning"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Innehållsförteckning Wiking Mineral i korthet...3 VD har ordet...4 Affärsidé, vision och strategi...6 Verksamhet...7 Marknad Projektfaser Prospekteringsprojekt Ägarförhållanden och aktieinformation Förvaltningsberättelse Räkenskapstabeller Noter Styrelse och företagsledning Revisionsberättelse Definitioner HISTORIK 2005 Wiking Mineral AB registrerades den 25 januari 2005 VPC-anslutning 2006 Genomförde två nyemissioner om totalt 30 Mkr Noterades på Aktietorget den 15 maj 2006 Bolagets prospekteringsverksamhet påbörjades 2007 Förvärvade Noble Metals Exploration AB Nyemission om 20 Mkr Anställde chefsgeolog Mats Willdén från Boliden AB De helägda dotterbolagen fusionerades med Wiking Mineral AB VIKTIGA DATUM 7 maj 2008, Årsstämma 7 maj 2008, Delårsrapport Q1, januari mars augusti 2008, Delårsrapport Q2, januari juni WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING 2007

3 WIKING MINERAL I KORTHET Wiking Mineral AB är ett svenskt mineralprospekteringsföretag listat på AktieTorget. Projektportföljen består av 49 undersökningstillstånd om hektar med inriktning på guld och basmetaller. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till Skelleftefältet och Bergslagen. Målsättningen är att finna lönsamma gruvfyndigheter och vara en framgångsrik aktör inom svensk mineralprospektering. WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING

4 VD HAR ORDET I maj 2008 har Wiking Minerals verksamhet varit igång i två år. Bolaget har under denna period byggt upp och etablerat en välfungerande svensk prospekteringsverksamhet, med goda förutsättningar att nå sina långsiktigt uppsatta mål att hitta lönsamma gruvfyndigheter har, precis som de senaste åren, varit ett intensivt prospekteringsår i Sverige. Under året satsades knappt 700 MSEK på prospektering i Sverige vilket kan jämföras med ca 365 MSEK under Prospekteringsföretagens intressen har varit inriktade på framförallt zink, koppar, guld, järn, uran och nickel. Målet för 2007 har varit att öka takten i bolagets prospektering. För att uppfylla denna målsättning rekryterades i början av året Mats Willdén som chefsgeolog. Med sin djupa kunskap och gedigna erfarenhet av både gruv- och fältprospektering har Mats inträde i bolaget betytt mycket för bolagets utveckling. Det är en glädje för mig att kunna säga att vi idag har ett prospekteringsteam bestående av den bästa tänkbara kompetens. Bolaget har haft en god prospekteringsaktivitet under året. Borrprogram om sammanlagt ca meter har avslutats vid projekten Långselegruvans närområde, Kvarnbäcken, Storstreck och Bunsås. I Bunsås har bolaget påvisat en antagen mineraltillgång om ton, innehållande guld, silver, koppar och zink. Under våren 2008 planeras ytterligare borrningar i området, i syfte att öka tonnaget och halterna. Vårt mål för 2008 är att öka prospekteringstakten i bolaget ytterligare och kunna presentera fler fyndigheter med kategoriserade mineraltillgångar. Flera borrprogram är inplanerade under året och periodvis kommer vi att ha flera borrprogram igång samtidigt. Vi kommer under 2008 att rikta ett stort intresse mot Skelleftefältet där vi under 2007 initierat arbete med flera spännande projekt. I november påbörjades en djupprospektering i närheten av Långselegruvan utanför Boliden i Skelleftefältet. Ett antal borrhål om cirka meter vardera planeras med målsättning att undersöka en potentiell parallell malmzon till Långselegruvan på ca meters djup. Vi är stolta över att Wiking Mineral har kunskapen och förmågan att ta sig an den här typen av tuffa satsningar och avancerade projekt. Ett stenkast från målområdet finns en befintlig infrastruktur med gruvschakt och transportorter på 400 meters djup till anrikningsverket i Boliden. Vid en påträffad fyndighet kan detta visa sig vara mycket fördelaktigt. I mars 2008 påbörjade bolaget program med rekognoserande kaxborrning i projekten Petikträsk och Bastutjärnen i Skelleftefältet i syfte att undersöka guldpotentialen. Förutom projekten i Skelleftefältet kommer vi att göra en ordentlig satsning på projekten Gladhammar och Hässjaberg. Vidare kommer vi fortsätta arbetet med våra övriga projekt i syfte att få fram nya objekt för framtida borrprogram. I februari 2007 slutfördes förvärvet av prospekteringsföretaget Noble Metals Exploration AB. Genom förvärvet fördubblades Wiking Minerals projektportfölj samtidigt som bolaget fick en betydligt bättre riskspridning. I samband med förvärvet genomfördes en nyemission som tillförde Wiking Mineral 20 MSEK. Wiking Mineral har en god grund att stå på. Förutom en kvalitativ projektportfölj bestående av undersökningstillstånd med goda geologiska förutsättningar har Wiking Mineral en proffesionell och kompetent organisation, en systematisk och kostnadseffektiv prospekteringsaktivitet samt starka finanser med god soliditet och kassalikviditet. Vårt aktieägarantal har ökat från 600 vid noteringen i maj 2006 till 1600 aktieägare vid årsskiftet 2007/2008. Det är glädjande att se att intresset för Wiking Mineral är stort och ökande. Bolagets huvudsakliga mål är att genom prospektering skapa värden för våra aktieägare. Framgångsrik prospektering kräver långsiktighet och är förknippad med hög risk. Vi är tillfreds med vad vi hittills har åstadkommit och vi känner trygghet och tillförsikt med nuvarande projekt. Jag upplever att det finns goda förutsättningar för att 2008 blir ett framgångsrikt år för Wiking Mineral. Stockholm, den 8 april 2008 Dick Levin VD, Wiking Mineral AB 4 WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING 2007

5 WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING

6 AFFÄRSIDÉ, VISION OCH STRATEGI Affärsidé Wiking Minerals affärsidé är att genom framgångsrik mineralprospektering skapa värden åt aktieägarna. Vision Wiking Mineral skall genom prospekteringsverksamhet med god avkastning och stabil tillväxt vara en ledande aktör inom svensk mineraloch gruvnäring. Strategi Wiking Minerals affärsstrategi är att: Investera kompetens och resurser i områden med potential för fyndigheter av bas- och ädelmetaller i Sverige. Bedriva en systematisk och långsiktig prospekteringsverksamhet. Arbeta i ett mindre antal strategiskt utvalda geografiska områden. Stimulera entreprenörskap och kreativt tänkande bland både anställda och konsulter. Sträva efter kostnadseffektiva prospekteringslösningar. 6 WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING 2007

7 VERKSAMHET Wiking Mineral är ett svenskt mineralprospekteringsföretag listat på AktieTorget. Bolaget bildades den 25 januari 2005 och har som affärsidé att skapa värden åt aktieägarna genom mineralprospektering. Bolaget är ett renodlat prospekteringsbolag vars målsättning är att växa genom att utveckla nya lovande prospekteringsprojekt till brytvärda gruvfyndigheter och lönsamma verksamheter i drift. Wiking Mineral har utvecklat en lovande portfölj av prospekteringsprojekt. Totalt bestod vid årsskiftet 2007/2008 bolagets projektportfölj av 49 undersökningstillstånd om sammanlagt hektar. Projekten är huvudsakligen inriktade på guld, silver, zink, koppar och bly. Bolaget innehar även ett antal undersökningstillstånd tagna på uran och sällsynta jordartsmetaller. Verksamheten är koncentrerad till fem geografiska områden i Sverige, närmare bestämt Skelleftefältet, Losområdet, Norra Bergslagen och Västra Bergslagen samt Västerviksområdet. Prospektering är en komplex verksamhet och i mångt och mycket ett hantverk som kräver fingertoppskänsla. Komplikationsgraden är hög samtidigt som informationsmängden oftast är begränsad. Det handlar om att tolka och förstå geologin; vad det är man ser i berget, när och hur de olika bergarterna bildats och hur de har rört sig mm. Bandet måste spolas tillbaka hundratals miljoner år för att man ska kunna uttolka vad som har hänt under tiden fram till idag. Det är av stor vikt att ordentliga och väl genomtänkta förberedelser görs innan undersökningsarbetena påbörjas. För att bättre förstå geologin tar man hjälp av olika typer av undersökningstekniker såsom geofysiska mätningar, geokemiska provtagningar eller borrning. Kostnaden för undersökningar kan vara hög. Diamantborrning kostar exempelvis upp till kr per borrmeter. För att prospekteringsverksamheten skall lyckas krävs, förutom god kassalikviditet, en kompetent organisation och goda geologiska förutsättningar. Därtill erfordras god geologisk kunskap och erfarenhet samt mod, fantasi och ett välutvecklat 3D-seende. Under året har organisationen förstärkts med personer med lång och bred erfarenhet av både fält- och gruvprospektering i syfte att uppnå en tillfredsställande prospekteringsaktivitet. I maj tillträdde Mats Willdén som chefsgeolog. Vid slutet av året bestod bolagets prospekteringsteam av cirka tio personer med gedigen kompetens inom områdena geologi, geokemi, geofysik och diamantborrning. Samtliga av bolagets fyra geologer har mångårigt förflutet inom Boliden. Med sina många och avancerade projekt arbetar bolaget med samma teknik och arbetsmetodik som de större gruv- och prospekteringsbolagen. Genom en kostnadseffektiv, kreativ och systematisk prospektering i områden i Sverige som är kända för att innehålla ekonomiska fyndigheter, känner bolaget stor tillförsikt att uppnå bolagets långsiktiga målsättningar. WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING

8 Organisation Dick Levin, VD Född 1972 Civ. ek. vid Lunds Universitet Exportrådet Aktieinnehav: aktier, samt teckningsoptioner Anställd i Wiking Mineral sedan mars 2006 Mats Willdén, Chefsgeolog Född 1948 Fil. dr. i geologi vid Stockholms Universitet Boliden Mineral AB Aktieinnehav: aktier Anställd i Wiking Mineral sedan maj 2007 Sven-Åke Svensson, Geolog Född 1942 Fil. dr. i geologi Boliden Mineral AB Projektanställd sedan september 2007 Ivan Isaksson, Geolog Född 1938 Fil. lic. i geologi vid Stockholms Universitet Boliden Mineral AB, fd. chefsgeolog i Boliden AB Aktieinnehav: aktier och tecknings optioner Anlitad som konsult sedan augusti 2006, styrelseledamot sedan januari 2007 Leif Berglund, Borrspecialist Född chef för borrverksamheten i Drillcon, försäljningsansvarig av diamantborrutrustning vid Hagby Bruk Anlitad som konsult sedan mars 2006 Torgrim Svensson, Geofysiker Född 1946 Civilingenjör i Geoteknologi vid Luleå Tekniska Universitet geofysiker vid Sveriges Geologiska AB (SGAB). Aktieinnehav: aktier Anlitad som konsult sedan maj 2006 Anders Zetterqvist, Geolog Född 1969 Zinkgruvan Scandiaconsult/Ramböll Anlitad som konsult sedan januari 2008 REDOVISNING Micke Sandefeldt Mowen Consult HB REVISORER Gunno Rydberg, Auktoriserad revisor Ernst & Young AB Joakim Falck, Auktoriserad revisor Ernst & Young AB 8 WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING 2007

9 Aktiv projektportfölj Wiking Mineral strävar efter att ha en dynamisk och levande projektportfölj. Det är inte kvantiteten av undersökningstillstånd som är avgörande utan kvaliteten på de enskilda projekten. Under året har bolaget arbetat med att sortera, strukturera och prioritera bland bolagets undersökningstillstånd. Samtidigt som bolaget mutar in nya områden måste bolaget också kunna lämna tillbaka undersökningstillstånd. Wiking Mineral bedömer att bolaget har en projektportfölj med många intressanta undersökningstillstånd och lovande projekt. Bolagets långsiktiga målsättning är att påvisa ekonomiskt utvinningsbara fyndigheter. Det är viktigt att bolaget har en realistisk och balanserad syn på det som görs. En fullbordad prospekteringsframgång består av en lång kedja av avgörande händelser. Varje steg innebär nya prövningar. Huruvida en fyndighet i slutänden är ekonomisk eller inte är en komplex frågeställning. Det är många variabler som spelar in, såsom metallpriser, metallhalter, produktionsvolym, den geologiska geometrin, investeringskostnader, transportkostnader, anrikningsutbyten mm. Det krävs en fullständig lönsamhetskalkyl innan man kan fastställa en fyndighets ekonomiska värden. Kategorisering av mineraltillgångar Wiking Mineral följer och rapporterar mineraltillgångar och malmreserver enligt de rekommendationer som SveMin (föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) har antagit. Där beskrivs hur företag som är engagerade i prospektering, utveckling och mineralutvinning bör informera aktiemarknaden rörande prospekteringsresultat, mineraltillgångar och malmreserver. Beräkningar och kategorisering av mineraltillgångar och malmreserver är teoretisk och utgår från omfattande provborrningar, statistiska analyser och modellstudier. Det är först vid eventuell framtida brytning som mineraliseringens mängd och form mer exakt kan verifieras. Kategorisering av en mineraltillgång avgörs utifrån vilken grad av geologisk kännedom och tillförlitlighet den har och delas upp i antagen, indikerad och känd. En mineraltillgång har ännu inte bevisats vara ekonomiskt utvinningsbar, men innehåller en ansamling mineral ur vilken en kommersiell utvinning av mineral kan komma att ske. En malmreserv är en mineraltillgång som kan brytas och förädlas enligt uppställda lönsamhetskrav baserat på en Ökad grad av geologisk kännedom och tillförlitlighet Mineraltillgång KÄND INDIKERAD ANTAGEN Malmreserv BEVISAD SANNOLIK Ökad grad av ekonomisk kännedom brytnings- och anrikningsteknisk undersökning samt en lönsamhetsstudie. Skillnaden mellan en mineraltillgång och en malmreserv avgörs således av graden av ekonomisk kännedom. Prospekteringsaktivitet under året Flera intressanta projekt har initierats under Geofysiska mätningar, geokemiska provtagningar och diamantborrning har genomförts i flera av bolagets undersökningsområden. Under året har bolaget slutfört fyra borrprogram och påbörjat ytterligare ett om sammanlagt ca meter. Bolaget har flera avancerade projekt igång. I september avslutades ett borrprogram i Bunsås och analyser och tolkningar presenterades i början av En antagen mineraltillgång om ton med 0.6 g/t Au, 22 g/t Ag, 0.5 % Cu samt 3.3 % Zn har påvisats mellan dagen och 150 meters djup. Möjligheten är god att bolaget genom fortsatta borrningar kan öka graden av geologisk kännedom och tillförlitlighet. Målsättningen är att öka tonnaget och halterna. Fortsatta borrningar planeras första halvåret I november 2007 påbörjades ett projekt i Långträsk utanför Boliden i syfte att undersöka huruvida en intressant zon sydväst om Långselegruvan innehåller ekonomiskt brytbar mineralisering. I projektet ingår borrning av några spridda, uppemot m långa, rekogno serande borrhål mot zonen samt elektromagnetiska borrhålsmätningar med syftet att lokalisera elektriskt ledande mineralisering utanför hålen. Under hösten 2007 har resultatet av samtliga tidigare borrningar vid guldprojektet i Gladhammar sammanställts och tolkats. Bolaget anser att det finns möjligheter att utveckla mineraliseringen vidare mot en ekonomisk fyndighet. Tillsammans med IGE Nordic AB kommer Wiking Mineral att påbörja ett nytt borrprogram i början av mars I övrigt har bolaget arbetat intensivt med att förbereda undersökningsarbeten i Petikträsk, Bastutjärnen, Hässjaberg och Hyttmarken. Undersökningarna i dessa projekt har siktet inställt på att få fram nya objekt för diamantborrning. Gruvverksamhet Att påbörja gruvverksamhet är en krävande process och därför kan det dröja innan prospekteringsverksamhet leder till ett positivt kassaflöde och börjar generera vinst. Skulle bolaget påvisa brytvärda malmförekomster, föreligger det olika alternativ för bolaget att kommersialisera projekten. Ett alternativ kan vara att sälja projektet till ett gruvbolag, som har intresse av att utveckla projektet till en producerande gruva. Det finns både inhemska och internationella bolag, som kan vara tänkbara köpare av framgångsrika prospekteringsprojekt. Wiking Mineral har även alternativet att, i egen regi eller i samarbete, starta gruvproduktion. Bolaget tar ställning till denna fråga utifrån rådande förutsättningar då det blir aktuellt. WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING

10 MARKNAD Marknadsförutsättningar Den globala ekonomins BNP växte med 4,8 procent (5,1) under Efterfrågan på basmetaller var fortsatt god, främst driven av den goda tillväxten i länder som Kina, Indien och Ryssland. Guldpriset nådde under året nya rekordnivåer och priserna på övriga basmetaller ser enligt prognoserna ut att hålla sig på höga nivåer. I Norden finns en stark tradition av malmbrytning och metallframställning. Gruvdrift har pågått i Sverige i över år och utgör fortfarande en viktig basnäring. De geologiska förutsättningarna för nya malmfynd på den Fennoskandiska skölden anses som goda. Även andra förutsättningar, såsom effektiv infrastruktur, väl fungerande lagstiftning och tillgänglighet till gruv- och mineralkompetens, gör Norden intressant för prospektering. I ett internationellt perspektiv anses Sverige som underprospekterat med avseende på bland annat bas- och ädelmetallförekomster. Underprospekteringen beror på tidigare bristande konkurrens i näringen genom att gruvsektorn varit starkt reglerad med begränsningar av utländska företags möjligheter att bedriva prospektering i Sverige. Det är först på 1990-talet som utländska prospekterings- och gruvföretag har haft full möjlighet att prospektera och utvinna mineral i regionen. Tillgången på riskvilligt kapital, som tidigare var begränsat inom gruvindustrin, har också ökat på grund av strukturella förändringar inom gruvbranschen samt stigande råvarupriser. Utifrån rådande förutsättningar ser marknadsförhållandena fortsatt goda ut för Wiking Mineral. Konkurrens Intresset för att leta efter malmfyndigheter i Sverige är mycket stort. Det finns knappt hundra bolag som har undersökningstillstånd i Sverige. Allt från småbolag till transnationella koncerner prospekterar i landet. De svenska bolagen dominerar med ca 65 procent av prospekteringen. Under 2007 kom svenska prospekteringsföretag att investera ca 690 miljoner kronor på prospektering efter metaller i Sverige. Traditionellt sett är det tre områden i Sverige som tilldrar sig mest intresse för prospektering; norra Norrbotten, Skelleftefältet och Bergslagen. Norrbotten och Västerbotten dominerar dock inte lika stort som förr. Aktiviteten i Bergslagen har ökat markant under de senaste åren. Intresset för järnmalm, nickel och uran har ökat. Guld, koppar, bly och zink är fortfarande det som intresserar mest. Wiking Mineral konkurrerar om personal, undersökningstillstånd, entreprenörer och kapital. Inom prospekteringsbranschen konkurrerar man i övrigt inte i vanlig bemärkelse. Prospekteringsbolag är som forskningsföretag där det tar lång tid att få fram en färdig produkt till försäljning. Det är i de tidiga stadierna inte ovanligt med strategiska samarbeten och joint ventures, olika prospekteringsbolag emellan. För att bolaget skall kunna fungera och nå de högt uppställda långsiktiga målen krävs att bolaget är attraktivt bland bolagets samtliga intressenter. Det är viktigt att bolaget har goda relationer med, och ger ett trovärdigt intryck bland, underleverantörer, myndigheter, samarbetspartners och aktieägare. Borrkärnarkiv i Malå 10 WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING 2007

11 Borrkärnor från Bunsås WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING

12 PROJEKTFASER URVALSPROCESS FAS 1 Fyndighet i en dimension FAS 2 Fyndighet i två dimensioner Den viktigaste fasen i ett projekt. Geologisk rekognosering, geokemi, geofysik och borrning. Borrning, fastställande av utbredning. I den här typen av högriskprojekt gäller det att på ett tidigt stadium, redan i den så kallade urvalsprocessen, skilja ut det som är av intresse och att göra det med så hög träffsäkerhet som möjligt. Bolaget spar mycket tid och pengar genom att ge geologerna tid och resurser att analysera allt från historiska uppslag, mineraldatabaser, gamla gruvor, flygmagnetiska kartor, istransportriktning till analyser av mineral i block och häll, geokemi och geofysik. Alla dessa data ger geologen pusselbitar som fogas samman till en bild av ett områdes potential. Kapitalbehov: SEK Målsättningen med denna fas är att hitta mineralisering i fast berg. Genom blockletning, geofysiska och geokemiska mätningar så bestäms det mest sannolika läget för mineralisering i fast berg. Därefter borras ett antal diamantborrhål på det utsatta läget. Borrkärnorna skickas på analys. Ger provsvaren intressanta halter av mineral fortsätter projektet till nästa fas, i annat fall avbryts projektet här. Kapitalbehov: SEK Efter att mineralisering hittats i fast berg är målet att avgränsa mineraliseringens utbredning. Den geofysiska undersökningen ligger som grund för läget för fortsatta borrningar. Borrningarna ger en bild av mineraliseringens längd och bredd. Efter att borrkärnorna analyserats så avgörs om utbredning och mineralkoncentrationen är tillräcklig för att motivera nästa fas. Är det inte det avbryts projektet. 12 WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING 2007

13 FAS 3 Fyndighet i tre dimensioner, början till gruvbolag tar form FAS 4 En definierad fyndighet FAS 5 Start av gruva Tätborrning, fastställande av indikerad mineraltillgång. Ansökan till Bergsstaten om bearbetningskoncession. Kapitalbehov: SEK Efter att ha konstaterat att mineraliseringens omfattning och koncentration av mineraler är tillräckliga så är målsättningen med denna fas att bestämma mineraliseringens djup, så att fyndighetens potential avseende tonnage med medelkoncentrationer kan uppskattas. En förstudie avseende investering och brytningskostnader görs. Indikerar förstudien att ett gruvprojekt har potential att vara lönsamt görs en miljökonsekvensbeskrivning varefter brytningskoncession söks hos Bergsstaten. Om studien däremot visar på dålig lönsamhet läggs projektet ner. Fastställande av bevisad malmreserv, upprättande av en lönsamhetskalkyl och en miljökonsekvensbeskrivning. Kapitalbehov: SEK Fastställande av bevisad malmreserv, lönsamhetskalkyl, miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om brytning enligt miljöbalken. Då bearbetningskoncession erhållits har projektet riskminimerats med minsta möjliga kapital. Målsättningen med denna fas är att med liten avvikelse och hög säkerhet fastställa fyndighetens omfattning och geometri. Finansiering och driftsättning av gruva och gruvbrytning. Kapitalbehov: SEK Då tillstånd till gruvbrytning, prövad mot miljöbalken, erhålles har projektet nått sin viktigaste milstolpe. Finansiering av att starta gruvan och dess produktion påbörjas. Bolaget erhåller intäkter motsvarande värdet på den brutna malmen efter gruvstarten. WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING

14 PROSPEKTERINGSPROJEKT Wiking Minerals projektporfölj består av 49 undersökningstillstånd om sammanlagt hektar. Undersökningstillstånden är huvudsakligen tagna på guld (Au), silver (Ag), zink (Zn), koppar (Cu) och bly (Pb). Bolaget innehar även ett antal undersökningstillstånd tagna på uran (U) och sällsynta jordartsmetaller (REE). Wiking Minerals undersökningstillstånd är koncentrerade till fem geografiska områden i Sverige, närmare bestämt Skelleftefältet, Losområdet, Västra Bergslagen och Norra Bergslagen samt Västerviksområdet. SKELLEFTEFÄLTET Bastutjärnen (Au) Långträsk (Au, Ag, Cu, Zn, Pb) Petikträsk (Au) LOSOMRÅDET Hässjaberg (Au, Cu, Pd, Ni) NORRA BERGSLAGEN Bunsås (Au, Ag, Cu, Zn) Storstreck (Pb, Zn) Hyttmarken (Zn) VÄSTRA BERGSLAGEN Nordmark (Au, Ag, Cu, Pb, Zn) VÄSTERVIKSOMRÅDET Gladhammar (Au) 14 WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING 2007

15 Undersökningstillstånd TILLSTÅND ÄGANDE AREAL (HA) LÖPER UT MINERALER OMRÅDE Bastunäs nr 1 100% Au, Ag, Zn Skellefteå kommun, Västerbottens län Bersummen nr 1 67% REE, U Västerviks kommun, Kalmar län Bjurvattnet nr 1 100% Au, Cu, Zn Skellefteå kommun, Västerbottens län Bjurvattnet nr % Au, Cu, Zn Skellefteå kommun, Västerbottens län Bjurvattnet nr % Cu Skellefteå kommun, Västerbottens län Bjurvattnet nr % Cu Skellefteå kommun, Västerbottens län Bjurvattnet nr % Cu Skellefteå kommun, Västerbottens län Bjurvattnet nr 2 100% Au, Cu, Zn Skellefteå kommun, Västerbottens län Bjurvattnet nr 3 100% Au, Cu, Zn Skellefteå kommun, Västerbottens län Bjurvattnet nr 4 100% Au, Cu, Zn Skellefteå kommun, Västerbottens län Bjurvattnet nr 5 100% Au, Cu, Zn Skellefteå kommun, Västerbottens län Bjurvattnet nr 6 100% Au, Cu, Zn Skellefteå kommun, Västerbottens län Bjurvattnet nr 7 100% Au, Cu, Zn Skellefteå kommun, Västerbottens län Bjurvattnet nr 8 100% Au, Cu, Zn Skellefteå kommun, Västerbottens län Bjurvattnet nr 9 100% Au, Cu, Zn Skellefteå kommun, Västerbottens län Bunsås nr 2 100% Au, Cu, Pb, Zn Sandvikens kommun, Gävleborgs län Getliden nr 2 100% Cu Skellefteå kommun, Västerbottens län Gillervattnet nr 1 100% Au, Cu, Zn Skellefteå kommun, Västerbottens län Gillervattnet nr 2 100% Au, Cu, Zn Skellefteå kommun, Västerbottens län Gladhammar nr 1 50% Au, Ag, Co, Cu, Zn, Pd Västerviks kommun, Kalmar län Gladhammar nr 2 50% Au, Ag, Co, Cu, Zn, Pd Västerviks kommun, Kalmar län Gladhammar nr 3 50% Au, Ag, Co, Cu, Zn, Pd Västerviks kommun, Kalmar län Gocksen nr 2 100% Au, Cu, Ni Gävle kommun, Gävleborgs län Gustavsberg nr 1 67% REE, U Västerviks kommun, Kalmar län Gösken nr 1 100% Zn, Pb, Ag Hofors kommun, Gävleborgs län Hyttmarken nr 1 100% Pb, Zn Sandvikens kommun, Gävleborgs län Hässjaberg nr 3 100% Au, Co, Cu, Pd, Ni Ljusdals kommun, Gävleborgs län Hässjaberg nr 4 100% Au Ljusdals Kommun, Västernorrlans län Jönsbo nr 1 100% Zn Bollnäs kommun, Gävleborgs län Kanan nr 1 100% Cu Vilhelmina kommun, Västerbottenslän Klockartorpet 67% REE, U Västerviks kommun, Kalmar län Losjön nr 1 100% U Ovanåkers kommun, Gävleborgs län Nordmark nr 1 100% Au, Ag, Cu, Pb, Zn Filipstads kommun, Värmlands län Nordmark nr 2 100% Cu, Pb, Zn Filipstads kommun, Värmlands län Nordmark nr 3 100% Cu, Pb, Zn Filipstads kommun, Värmlands län Nordmark nr 4 100% Pb, Zn, Cu Ljusnarsbergs kommun, Örebro län Nordmark nr 5 100% Au, Ag, Cu, Pb, Zn Ljusnarsbergs kommun, Örebro län Nordmark nr 6 100% Cu, Pb, Zn Ljusnarsbergs kommun, Örebro län Petikträsk nr 1 100% Au, Cu, Zn Norsjö och Skellefteå kommuner, Västerbottens län Silleråsen nr 2 100% Cu, Au, As Härjedalens k., Jämtlands l, Ljusdals k., Gävleborgs l. Storstreck 100% Cu, Pd, Zn Hofors kommun, Gävleborgs län Stugberget nr 1 100% U Ovanåkers kommun, Gävleborgs län Sunnansjö 100% Au Åsele kommun, Västerbottens län Svartberget 100% Au Åsele kommun, Västerbottens län Svensboberget nr 1 100% Mo, U Ovanåkers kommun, Gävleborgs län Sågmur nr 2 100% Zn, Pb, Ag Sandvikens kommun, Gävleborgs län Sörberget 100% Au Åsele kommun, Västerbottens län Tjärdalsmyran nr 1 100% 99, Mo, U Ljusdals kommun, Gävleborgs län Trostad 67% REE, U Västerviks kommun, Kalmar län ANSÖKTA TILLSTÅND ÄGANDE AREAL (HA) ANSÖKT MINERALER OMRÅDE Räggen nr 1 100% Sn, W, Au Bräcke kommun, Jämtlands län WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING

16 Huvudprojekt BUNSÅS Bunsås ligger ca 15 km väster om Sandviken i den norra delen av Bergslagen. Geologin i området domineras av en brantstående sekvens med vulkaniska asksandstenar och tuffer. I denna sekvens finns en komplex sulfidmineralisering, den sk Bunsåsfyndigheten, som för närvarande undersöks av Wiking Mineral. Att döma av analyserna från den tidigare borrningen är genomsnittshalterna för koppar och zink relativt låga. Haltfördelningen är dock ojämn och rik mineralisering med upptill 4 % koppar respektive 22 % zink förekommer. Ett program för undersökning av Bunsåsfyndighetens potential mot djupet har initierats av Wiking Mineral. Programmets målsättning är att genom diamantborrning kunna definiera en ekonomiskt intressant mineraltillgång i området. Ett första program med diamantborrning omfattande m mot 150 m djup genomfördes sommaren och hösten Resultatet av borrningarna har utvärderats. En antagen mineraltillgång om ton med 0.6 g/t Au, 22 g/t Ag, 0.5 % Cu samt 3.3 % Zn har påvisats mellan dagen och 150 meters djup. Fortsatta borrningar planeras under första halvåret GLADHAMMAR Gladhammar är beläget i Västerviks kommun nära Östersjökusten i Småland. Berggrunden domineras av Västervikskvartsit, en sedimentär formation avsatt i en grund havsmiljö som en gång täckte denna del av Småland. Kvartsiten vid Gladhammar förekommer nu upprest inom ett ungefär 20 km² stort område omgivet av Smålandsgranit och Loftahammargranit. Ett lovande blockfynd Gruvbrytning i liten skala har pågått periodvis i Bunsåsområdet sedan mitten av 1600-talet och fram till i början av 1900-talet. Under 1944 utförde Boliden diamantborrning på fyndigheten mot ca 30 m djup. Genom borrningen, som inom projektområdet omfattade 14 hål, påvisades en över 500 m lång mineraliserad zon. Mineraliseringen i Bunsåsfyndigheten består av magnetkis tillsammans med varierande mängder av främst svavelkis, kopparkis och zinkblände. Även guld och silver förekommer. Fyndigheten är deformerad och utdragen i ostnordostlig riktning. En förskarning av sidoberget i form av antofyllitbildning uppträder allmänt närmast mineraliseringen. Bunsås Sandviken Borrningar i Gladhammar Storvik Gruvhantering har pågått periodvis i Gladhammarområdet alltsedan början av 1500-talet och fram till slutet av 1800-talet. Under denna tid bröts såväl järnmalm som kopparmalm, och från slutet av 1700-talet och framåt, även koboltmalm. De påträffade fyndigheterna uppträder samtliga längs vissa zoner i Västervikskvartsiten. Under 1930-talet konstaterades förekomsten av guld i varphögar vid Solbergsgruvan i Gladhammarstråkets 16 WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING 2007

17 Gamleby Almvik Gladhammar 2 Gladhammar 1 Västervik Gladhammar 3 sydöstra del. Analyser visade guldhalter mellan 2-22 g/t Au. Förekomsten verifierades senare genom ytterligare provtagningar av Boliden under 1970-talet. Mellan åren genomförde Boliden geofysiska mätningar och ett borrprogram över bl.a. Solbergsgruvan. I anslutning till den gamla gruvan påträffades sektioner med rik guldmineralisering på mellan m djup i två borrhål (6.65 m med 7.4 g/t Au i bh 1 och m med 10.8 g/t Au i bh 2). Av olika skäl kom guldmineraliseringen aldrig att undersökas vidare av Boliden. År 2005 övertog Wiking Mineral tillsammans med International Gold Exploration AB undersökningsrätten i Gladhammarområdet på 50/50 basis. Under hösten samma år borrades 12 borrhål varav 8 sattes vid och i närheten av Solbergsgruvan. En ytnära mineralisering över m längd med i genomsnitt 2.5 g/t Au och med enstaka meterbreda sektioner med upptill 9.6 g/t Au förekom i ett hål vid gruvan. I ett antal av de övriga hålen påträffades bitvis en spridd mineralisering med en guldhalt vanligtvis understigande 1 g/t Au. Under hösten 2007 har resultatet av samtliga borrningar vid Gladhammar sammanställts och tolkats. Guldmineraliseringen bedöms vara strukturellt reglerad och Wiking Mineral anser att det finns möjligheter att utveckla mineraliseringen vidare mot en ekonomisk fyndighet. Tillsammans med IGE Nordic AB påbörjas av det skälet ett program med fortsatt borrning i mars 2008, med Wiking Mineral som projektledare. HÄSSJABERG Hässjaberg ligger i den sydostligaste delen av Los-Hamraområdet, ca 50 km väster om Ljusdal mellan Bergslagen i syd och Skelleftefältet i norr. Geologin i området består av en formation med vulkaniska och sedimentära bergarter intruderad av olika graniter. I samband med intrusionen av Härnögraniten skedde en mer eller mindre omfattande uppsmältning och förgnejsning av berggrunden i framför allt områdets östra del. Ett flertal järn- och kopparfyndigheter har påträffats i Los-Hamraområdet. Fyndigheterna, som är små, har bearbetats periodvis i äldre tid. Under 1700-talet bröts en koboltfyndighet vid Losgruvan i områdets centrala del. Mineraliseringen, som uppträdde i form av sprickfyllnader, hade en komplex sammansättning med förutom kobolt även bl.a. nickel, koppar, vismut och arsenik. I samband med blockletning under slutet av 1990-talet påträffades block med arsenikkis och höga guldhalter längs en väg strax syd om hemmanet Hässjaberg ca 20 km sydsydost om Losgruvan. Det rikaste blocket innehöll förutom arsenikkis 15.9 g/t Au, 0.33 % Cu, 0.24 % Ni, 0.13 % Co och 200 ppb palladium. Under hösten 2005 lokaliserades en mineralisering liknande den i blocken i fast klyft under ett grunt moräntäcke 300 m mot isriktningen. Fyndigheten var begränsad till en ca 8 4 m stor klump omgiven av förgnejsade sedimentära bergarter. En provtagning av fyndigheten gav guldhalter på upp till 28 g/t Au över en nära 2 m lång sektion. Los Hässjaberg 4 Hässjaberg 3 Under år 2006 gjorde Wiking Minerals dåvarande samarbetspartner IGE försök att hitta mer mineralisering i den påträffade fyndighetens närområde. Bl.a. gjordes olika geokemiska provtagningar och elektromagnetiska geofysiska mätningar. Resultatet blev negativt. Försök visade att själva fyndigheten endast detekterades av det s.k. Beep Mat instrumentet som är en modifierad slingram med kapacitet att registrera ytnära ledare. Sedan år 2008 äger Wiking Mineral ensamt undersökningstillståndet Hässjaberg nr 3 med den påträffade WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING

18 Chefsgeolog Mats Willdén inspekterar blockfynd fyndigheten. En analys gjord av bolaget visar på fortsatt potential att hitta guldrika fyndigheter, inte bara på undersökningstillståndet Hässjaberg nr 3, utan även i andra delar av Los-Hamraområdet. Av det skälet har arealen av undersökningstillstånd utökats. Wiking Minerals planerade prospektering är av green-field karaktär och kommer i ett första skede att baseras på moränprovtagning och rekognoserande geofysiska mätningar. LÅNGTRÄSK Långselegruvan var igång mellan åren Gruvan är idag vattenfylld. Malmen, som bestod av en till flera brantstående linser, spetsar ut på ca 650 m djup. Den brutna malmkvantiteten uppgick till 11.2 miljoner ton med 0.8 g/t Au, 24 g/t Ag, 0.52 % Cu, 3.88 % Zn, 0.14 % Pb samt 35.0 % S. En kvarvarande mineraltillgång i form av lämnade mellanskivor och pelare redovisades vid gruvans stängning till drygt 1 miljon ton med 0.75 g/t Au, 22 g/t Ag, 0.50 % Cu, 4.68 % Zn, 0.19 % Pb och 35,5 % S. Wiking Mineral har tillgång till omfattande geologiska och geofysiska data från tidigare prospektering vid Långselemalmen och dess närområde. En av bolaget gjord sammanställning och tolkning av informationen visar att det finns en malmpotentiell zon utanför Långselemalmen belägen ca 300 m mot sydväst på omkring 750 m djup. Ett äldre borrhål (bh 760) med mineralisering med förhöjda guld- och zinkhalter finns i zonen. Mineraliseringen, som uppträder i finkorniga sediment på något omvandlade vulkaniter av pimpstensbrecciatyp, innehåller 20.8 m med 0.24 g/t Au, 0.18 % Zn och 11.0 % S i form av jämnt fördelad svavelkis och magnetkis. Jämfört med Långselemalmen, som är en s.k. proximal bildning, är mineraliseringen i bh 760 en distal bildning vars metallinnehåll under malmbildningen transporterats från en proximal tillförselzon. Zonen med potentiell mineralisering sydväst om Långselemalmen har en bedömd längd av närmare 1000 m på 750 m djup. Uppåt är den begränsad av äldre borrhål, men mot djupet är den öppen. 18 WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING 2007

19 Borrigg vid projektet Långträsk Långträskprojektet har påbörjats för att undersöka om zonen sydväst om Långselemalmen innehåller brytvärd mineralisering. I november 2007 påbörjades borrning av några spridda, uppemot m långa, rekognoserande borrhål mot zonen samt elektromagnetiska borrhålsmätningar med syftet att lokalisera elektriskt ledande mineralisering utanför hålen. Långträskprojektet kan betecknas som ett avancerat djupprospekteringsprojekt. Den geologiska potentialen i området är god. Ett eventuellt framtida gruvprojekt kan dra nytta av en god infrastruktur på platsen. Bl. a. finns ett schakt ner till 670 m djup i den närbelägna men nu nerlagda Långselegruvan. En trolig mottagare av bruten malm är Bolidens anrikningsverk i Boliden på ett avstånd av ca 6 km från Långträsk. Den ovan nämnda kvarlämnade mineraltillgången i Långselegruvan kan få en positiv inverkan på ett framtida gruvprojekt. Av kostnadsskäl anser Wiking Mineral det osannolikt att mineraltillgången i gruvan på egen hand nu skulle kunna utgöra underlag för brytning, trots rådande och i framtiden förväntade höga metallpriser. En rehabilitering av Långselegruvan i samband med brytning av en ny fyndighet på djupet skulle kunna innebära att åtminstone delar av denna mineraltillgång vore möjliga att tillvarataga vilket skulle stärka en framtida malmreserv i området. Långträsk Boliden WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING

20 Hässjaberg Övriga projekt PETIKTRÄSK Petikträsk är beläget i Norsjö och Skellefteå kommuner i mellersta Skelleftefältet. Geologin består av Jörngranit i nordost och vulkaniska bergarter i sydväst. Nära granitkontakten ca 10 km mot nordväst finns den guldrika Holmtjärnfyndigheten. I isrörelseriktningen strax utanför projektområdet finns guldförande block vars moderklyft är okänt. Tidigare undersökningar utförda av andra bolag har fokuserat främst på att påvisa förekomsten av massiv sulfidmalm. Ett rekognoserande kaxborrningsprogram längs granitkontakten påbörjas i mars 2008 i syfte att undersöka guldpotentialen. BASTUTJÄRNEN Bastutjärnen är ett projekt inom undersökningstillståndet Gillervattnet nr 1 och ligger i östra Skelleftefältet i Skellefteå kommun i Västerbottens län. Wiking Mineral har identifierat ett ca 3 kvadratkilometer stort område med potential för guld mellan de kända guldfyndigheterna Bolidengruvan och Kankberg/Åkulla Östra. Någon guldprospektering har ej tidigare utförts i det aktuella området. Äldre och nyligen kompletterande analyser från ett befintligt borrhål visar kraftig omvandling samt spår av guld. Ett rekognoserande kaxborrningsprogram påbörjas i april 2008 i syfte att undersöka guldpotentialen i området. HYTTMARKEN Hyttmarken ligger i Sandvikens kommun i norra Bergslagen. Strax norr om den gamla Sågmurgruvan finns en större sammanhängande magnetisk anomali. Inom anomalin finns gamla järnmalmsfyndigheter. I likhet med Sågmur kan anomalin även innehålla sulfidmineralisering med bly och zink. Avsikten är att undersöka denna potential. I april 2008 påbörjas elektriska och magnetiska markmätningar i området. STORSTRECKSFÄLTET Utvärdering pågår av zinkpotentialen i anslutning till järnmalmsfyndigheter i Hoforsområdet, norra Bergslagen. Beep Mat, geofysisk mätutrustning NORDMARK Ett program har påbörjats för att inventera bas- och ädelmetallpotentialen i västra Bergslagen med utgångspunkt i bolagets sex undersökningstillstånd Nordmark nr WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING 2007

21 ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH AKTIEINFORMATION Ägarförhållanden I tabellen nedan redovisas information beträffande de större aktieägarna i Wiking Mineral per den 31 mars Styrelsen känner inte till att det finns något aktieägaravtal mellan bolagets aktieägare eller att bolaget ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt av någon enskild part. Alla aktier har lika röstvärde. Kursutveckling och handel Under perioden 1 januari 31 december 2007 har det gjorts 9045 (7962) avslut och ( ) aktier har omsatts till ett totalt värde av SEK ( ). Snittkursen ligger runt 2,01 SEK (4,04). I genomsnitt har det gjorts 36 (48) avslut och omsatts ( ) aktier per dag under året. Andel röster Antal aktier och kapital, % Robur Försäkring ,6 Edelfors A/S ,4 Claes Levin med bolag ,1 Sawann Invest AB ,9 SIS Segaintersettle AG ,6 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,6 Valorlife Life Insurance Company ,6 Jonas Frodhe ,4 Gustavia Fonder ,2 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension ,0 Mariegården Investment AB ,5 Societe Generale S G ,5 Bank Julius Baer Und Co AG ,4 Görgen Edefors ,2 Torgrim Svensson ,2 Övriga aktieägare ,0 Totalt Aktiekapital I tabellen nedan redovisas förändringar i Wiking Minerals aktiekapital sedan bildandet fram till utgången av räkenskapsår Ökning Ökning Totalt antal av aktie- aktie- Kvot- Datum aktier kapital kapital värde 2005 Bildande , Nyemission , Split , Nyemission , Nyemission , Apportemission ,02 1) Nyemission i samband med att bolaget omvandlades till ett publikt aktiebolag. 2) Riktad nyemission till begränsat antal investerare som tillförde bolaget SEK. 3) Riktad nyemission inför notering på AktieTorget som tillförde bolaget SEK. 4) Apportemission i samband med förvärvet av Nomex, ökade bolagets egna kapital med SEK. WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING

22 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Wiking Mineral AB (publ.), organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december Verksamhet Wiking Mineral, med säte i Stockholm, är ett svenskt mineralprospekteringsföretag som bildades den 25 januari Bolaget är sedan den 15 maj 2006 listat på Aktie- Torget. Projektportföljen är i huvudsak koncentrerad till Skelleftefältet och Bergslagen. Vid årets slut omfattade koncernens projektportfölj 49 undersökningstillstånd om totalt hektar. Bolagets projekt är inriktade på guld, zink, koppar och bly. Under 2007 har fokus i verksamheten legat på att öka prospekteringstakten ytterligare, till en för bolaget tillfredsställande nivå, i syfte att komma närmre bolagets långsiktigt uppsatta mål. Målsättningen är att finna lönsamma gruvfyndigheter och vara en framgångsrik aktör inom svensk mineralprospektering. Väsentliga händelser under räkenskapsåret FÖRVÄRV AV NOMEX Den 23 oktober 2006 meddelade Wiking Mineral att bolaget avsåg att förvärva samtliga aktier i mineralprospekteringsbolaget Noble Metals Exploration (nomex) AB (publ) ( Nomex ) genom en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner till Nomex aktieägare. Styrelsen i Wiking Mineral bemyndigades på en extra bolagsstämma den 6 december 2006 att genomföra förvärvet av Nomex, villkorat att Nomex före förvärvet genomförde en kapitalisering om 20 MSEK i form av en nyemission. Nomex emission fulltecknades den 19 januari Nyemission av aktier och teckningsoptioner i Wiking Mineral innebar i korthet följande: Emissionsvolym - Maximalt aktier samt teckningsoptioner i Wiking Mineral erbjöds mot aktier i Nomex. Utbytesförhållande - För varje helt femtal aktier i Nomex erbjöds nyemitterade aktier i Wiking Mineral respektive teckningsoptioner utgivna av Wiking Mineral enligt följande: För 4 aktier i Nomex erhölls 11 aktier i Wiking Mineral. För 1 aktie i Nomex erhölls 5 teckningsoptioner utgivna av Wiking Mineral, vilka var och en gav innehavaren rätt att inom två år förvärva en (1) nyemitterad aktie i Wiking Mineral för fem (5) kronor. Företrädesrätt - Emissionen genomfördes utan företrädesrätt. Aktier och teckningsoptioner fick endast tecknas av aktieägare i Nomex. Den 21 februari 2007 genomfördes förvärvet av Nomex och de nya aktierna upptogs till handel på AktieTorget den 23 februari Handel med teckningsoptionerna upptogs den 2 mars Efter förvärvet har Wiking Mineral utestående aktier och utestående teckningsoptioner (TO1). Genom förvärvet tillfördes Wiking Mineral 18 undersökningstillstånd. Wiking Mineral blev i och med förvärvet ett dubbelt så stort företag samtidigt som en bättre riskspridning av projekten uppnåddes. Bolaget har per den 31 december 2007 lämnat ett villkorat aktieägartillskott till dotterbolaget Strategic Minerals AB om 74 TSEK. FUSION AV DOTTERBOLAG Den 18 oktober 2007 beslöt Bolagsverket att lämna tillstånd att verkställa fusionen av Wiking Minerals dotterbolag Noble Metals Exploration AB, , och Mineralprospektering i Bergslagen AB, Mineralprospektering i Bergslagen AB förvärvades av Wiking Mineral AB från det helägda dotterbolaget Noble Metals Exploration AB före fusionen. Detta innebär att bolagen är upplösta och att rörelserna har uppgått i Wiking Mineral. PERSONAL Som ett led i att öka takten i bolagets prospektering har Wiking Mineral AB under 2007 förstärkt organisationen. I maj tillträdde fil. dr. Mats Willdén som chefsgeolog i bolaget. Mats Willdén kommer närmast från Boliden Mineral AB där han senast varit ansvarig för bolagets program för djupprospektering av guld och basmetaller i Bolidenområdet i Skelleftefältet. Vidare har bolaget projektanställt en geolog och två prospekteringstekniker. Sammantaget har bolaget under året, utöver VD, haft en heltidsanställd och tre projektanställda geologer och prospekteringstekniker. Bolagets prospekteringsteam utgörs av ett tiotal personer med specialkunskap inom bland annat områdena geologi, geofysik och diamantborrning. Arbetet i företaget bedrivs i övrigt av inhyrda konsulter och entreprenörer. Diamantborrning, klyvning av borrkärnor, analys av borrprover, geofysiska mätningar och redovisning är exempel på tjänster som läggs ut på entreprenad. PROSPEKTERINGSAKTIVITETER Under året har bolaget haft en ökande prospekteringsaktivitet. Geofysiska mätningar, geokemiska undersök- 22 WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING 2007

23 ningar och diamantborrning har utförts i ett flertal av bolagets undersökningstillstånd. Wiking Mineral har avslutat fyra borrprogram i projekten Långselegruvans närområde, Kvarnbäcken, Storstreck och Bunsås, sammanlagt om ca meter. I november har ett borrprogram påbörjats i projektet Långträsk. Totalt har under året 5,2 MSEK investerats i prospektering, varav samliga kostnader har aktiverats som prospekteringsutgifter. I juni-september 2007 genomfördes ett borrprogram bestående av 8 hål om totalt m vid Bunsås beläget ca 15 km väster om Sandviken i Bergslagen. Baserat på tidigare av Boliden utförda borrhål samt de nu av bolaget utförda borrhålen har en antagen mineraltillgång om ton med 0.6 g/t Au, 22 g/t Ag, 0.5 % Cu samt 3.3 % Zn påvisats mellan dagen och 150 meters djup. Mineraliseringen är öppen mot djupet. I anslutning till den antagna mineraltillgången finns en guldrik zon med sektioner med upp till 6 g/t Au. Den guldrika zonen i Bunsåsfyndigheten har påträffats i 4 borrhål. Fortsatta undersökningar krävs för att närmare fastlägga zonens utbredning och guldinnehåll. I november 2007 påbörjades ett avancerat projekt i Långträsk utanför Boliden i syfte att undersöka huruvida en intressant zon sydväst om Långselegruvan innehåller brytvärd mineralisering. I projektet ingår borrning av några spridda, uppemot m långa, rekognoserande borrhål mot zonen samt elektromagnetiska borrhålsmätningar med syftet att lokalisera elektriskt ledande mineralisering utanför hålen. Under hösten 2007 har resultatet av samtliga tidigare borrningar vid guldprojektet i Gladhammar sammanställts och tolkats. Bolaget anser att det finns möjligheter att utveckla mineraliseringen vidare mot en ekonomisk fyndighet. Tillsammans med IGE Nordic AB påbörjade Wiking Mineral ett nytt borrprogram i början av mars I övrigt har bolaget arbetat intensivt med att förbereda undersökningsarbeten i ett antal ytterligare projekt; Petikträsk, Bastutjärnen, Hässjaberg och Hyttmarken. Undersökningarna i dessa projekt har siktet inställt på att få fram nya objekt för borrning under Styrelsen Vid en extra bolagsstämma den 9 januari 2007 valdes Ivan Isaksson, Thomas Jönsson och Ulf Persson till ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen består utöver dessa av ordförande Claes Levin och Bo Hedberg. Styrelsen i Wiking Mineral har haft sex sammanträden under året. Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning (koden), då bolaget inte har den storlek varpå koden påkallas. Därav följer att bolaget inte har någon valberedning eller något utskott för att behandla revisions- och ersättningsfrågor. Handhavande av dessa frågor faller på hela styrelsen kollektivt. Undersökningstillstånd Bolaget har under året av Bergmästaren beviljats följande nya undersökningstillstånd: Hyttmarken nr 1, areal 250 ha, (Pb, Zn) Sandvikens kommun, Gävleborgs län Hässjaberg nr 4, areal ha, (Au) Ljusdals Kommun, Gävle borgs län Gösken nr 1 (Storstrecksfältet), areal 2240,17 ha, (Ag, Pb, Zn) Hofors kommun, Gävleborgs län Kanan nr 1, areal 200,00 ha, (Cu) Vilhelmina kommun, Västerbottens län Losjön nr 1, areal 200,00 ha, (U) Ovanåkers kommun, Gävleborgs län Stugberget nr 1, areal 195,63 ha, (U) Ovanåkers kommun, Gävleborgs län Svensboberget nr 1, areal 94 ha, (Mo, U) Ovanåkers kommun, Gävleborgs län Tjärdalsmyran nr 1, areal 99 ha, (Mo, U) Ljusdal kommun, Gävleborgs län Bjurvattnet nr 11, areal 94 ha, (Cu) Skellefteå kommun, Västerbottens län Bjurvattnet nr 12, areal 782 ha, (Cu) Skellefteå kommun, Västerbottens län Bjurvattnet nr 13, areal 241 ha, (Cu) Skellefteå kommun, Västerbottens län Bolaget har under året av Bergmästaren beviljats förlängning av giltighetstiden i ytterligare tre år för följande undersökningstillstånd: Hässjaberg nr 3, areal 300 ha, (Au, Co, Cu, Ni, Pd) Ljusdals kommun, Gävleborgs län Silleråsen, areal 154 ha, (Ag, Au, Cu) Härjedalens kommun, Jämtlands län & Ljusdals kommun, Gävleborgs län Bersummen, areal 25 ha, (U) Västerviks kommun, Kalmar län Gustavsberg, areal 80 ha, (U) Västerviks kommun, Kalmar län Klockartorpet, areal 77 ha, (U) Västerviks kommun, Kalmar län Trostad, areal 16,5 ha, (U) Västerviks kommun, Kalmar län Gocksen nr 2, areal 202 ha, (Au, Cu, Ni) Gävle kommun, Gävleborgs län Storstreck, areal 250 ha, Hofors kommun, Gävleborgs län Bunsås nr 2, areal 17 ha, (Au, Cu, Pb, Zn) Sandvikens kommun, Gävleborgs län WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Pressmeddelande Stockholm, 7 maj 2008 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Prospekteringsframgång i Långträsk Pågående borrprogram i Långträsk, Gladhammar, Bastutjärnen och Petikträsk

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006

Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006 Pressmeddelande Stockholm, 28 februari 2007 Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006 Resultatet efter finansiella poster -0,5 MSEK (-0,1) Likvida medel på balansdagen 26,4 MSEK

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Februari/Mars 2013 Sammanfattning av prospekt WIKING MINERAL AB PROSPEKT 2013 1 Välpositionerat prospekteringsoch gruvutvecklingsföretag

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011

Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011 Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -3,8 (-4,2) Resultat per aktie: SEK -0,06 (-0,06) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning.

Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning. Pressmeddelande Stockholm, 24 mars 2009 Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning., vars aktie är upptagen

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Pressmeddelande Stockholm, 9 maj 2012 (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -1,9 (-1,9) Resultat per aktie: SEK -1,44 (-0,03) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

Delårsrapport. Jan Mar

Delårsrapport. Jan Mar Delårsrapport Jan Mar Stockholm, 25 maj 2015 Innehåll 01 Nyckeltal 01 Väsentliga händelser under januari mars 2015 01 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 02 Bolagets verksamhet och framtidsutsikter

Läs mer

WÄSA STONE & MINING AB

WÄSA STONE & MINING AB WÄSA STONE & MINING AB 1 Affärsidé Wäsa Stone & Minings AB (WSM) affärsidé är att genom framgångsrik och kostnadseffektiv mineralprospektering påvisa brytvärda fyndigheter, som kan utvinnas och förädlas

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2015

Delårsrapport. Januari September 2015 Delårsrapport Januari September 2015 Stockholm, 25 november 2015 Innehåll Nyckeltal 01 Väsentliga händelser under juli - september 2015 01 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 01 Bolagets

Läs mer

WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING 2008

WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING 2008 WIKING MINERAL AB ÅRSREDOVISNING 2008 Årsredovisning 2008 innehållsförteckning Wiking Mineral i korthet... 1 vd har ordet... 2 affärsidé, vision och strategi... 4 Mineralprospektering... 6 Prospekteringsprojekt...

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 26 maj 2010

Pressmeddelande Stockholm, 26 maj 2010 Pressmeddelande Stockholm, 26 maj 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Provanrikning av guldmineraliseringen vid Gladhammar påbörjad Företrädesemission av konvertibla skuldebrev fulltecknad och tillför

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013 Pressmeddelande Uppsala, 22 maj 2013 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK 2,0 (-1,9) Resultat per aktie: SEK -1,49 (-1,44) Aktiverade

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010

Delårsrapport Q1 2010 Delårsrapport Q1 2010 Alcaston Exploration AB (publ) 556569-3602 AktieTorget: Alca viktiga händelser under perioden Förhandlingar om förvärv av Arctic Gold AB. Ansökan har lämnats om ytterligare tre undersökningstillstånd

Läs mer

IGE Lägesrapport maj 2006 pågående projekt

IGE Lägesrapport maj 2006 pågående projekt IGE Lägesrapport maj 2006 pågående projekt Pågående verksamhet Område av intresse Industrimineral Energimineral Diamant Ädelmetall Basmetall Specialmetall Projekt fas 3 - Skandinavien Stekenjokk Resource:

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 9 november 2010

Pressmeddelande Stockholm, 9 november 2010 Pressmeddelande Stockholm, 9 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: KSEK -6.034 (-3.251) Likvida medel på balansdagen: KSEK 45.085 (5.674) Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 J A N DEC

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 J A N DEC BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 J A N DEC 1 Pressmeddelande Stockholm, 4 mars 2015 Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2014 NYCKELTAL Resultat efter finansiella poster: MSEK 0,1 (48,3) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 1 RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET

DELÅRSRAPPORT 2014 1 RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET DELÅRSRAPPORT 2014 J A N S E P 1 RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET Pressmeddelande Stockholm, 17 november 2014 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari- september 2014 NYCKELTAL Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport september 2008 februari 2009

Delårsrapport september 2008 februari 2009 Delårsrapport september 2008 februari 2009 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till -1 503 tkr (-1 503 tkr) Kassaflödet under perioden var

Läs mer

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung www.botniaexploration.com Strategi Botnia Exploration är ett rent prospekteringsbolag. I dagsläget finns alltså inga ambitioner att starta

Läs mer

Ett program med diamantborrning för kontroll av guldanomalierna planeras under hösten 2008.

Ett program med diamantborrning för kontroll av guldanomalierna planeras under hösten 2008. Pressmeddelande Stockholm, 19 augusti 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Ökad borraktivitet i Långträsk för undersökning av tidigare påträffat malmsystem. Guldanomalier erhållna från kaxborrningsprogram

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-september 2012

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-september 2012 Pressmeddelande Stockholm, 22 november 2012 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-september 2012 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -6,4 (-5,4) Resultat per aktie: SEK -4,72 (-0,08)

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 22 maj 2014

Pressmeddelande Stockholm, 22 maj 2014 Pressmeddelande Stockholm, 22 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -0,7 (-2,0) Resultat per aktie: SEK -0,06 (-1,49) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

Delårsrapport Q3 2009

Delårsrapport Q3 2009 Delårsrapport Q3 2009 Alcaston Exploration AB (publ) 556569-3602 AktieTorget: Alca viktiga händelser under tredje kvartalet Under Q3 avslutades en nyemission som tillförde bolaget 6,6 mkr. Tillsammans

Läs mer

GULDMINERALISERINGAR I OIJÄRVI GRÖNSTENSBÄLTE

GULDMINERALISERINGAR I OIJÄRVI GRÖNSTENSBÄLTE 1 Bilaga till Riddarhyttans pressmeddelande (26:e juli, 2001) GULDMINERALISERINGAR I OIJÄRVI GRÖNSTENSBÄLTE Geografiskt läge Guldförekomsterna ligger intill Oijärvi samhälle i norra Finland cirka 65 km

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2012

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2012 Pressmeddelande Stockholm, 30 aug 2012 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2012 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -4,2 (-3,8) Resultat per aktie: SEK -3,14 (-0,06) Aktiverade

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2009

Bokslutskommuniké för 2009 Bokslutskommuniké för 2009 Alcaston Exploration AB (publ) 556569-3602 AktieTorget: Alca viktiga händelser under året Den 15 juli listades bolagets aktier på AktieTorget Bolaget har tillförts 7,9 mkr genom

Läs mer

Riddarhyttan Resources AB

Riddarhyttan Resources AB Riddarhyttan Resources AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR HELÅRET 2002 Göteborg den 20 februari 2003 Brytnings- och miljötillstånd för Suurikuusikko erhölls Private placement till nordamerikanska och asiatiska placerare

Läs mer

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011 Bengt Ljung VD Botnia Exploration Agenda Organisation och struktur Botnia Exploration historik Vad är Prospektering? Visioner, strategier och målsättningar

Läs mer

RENSTRÖM K nr 2 ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION TILL BERGSTATEN. April 2014

RENSTRÖM K nr 2 ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION TILL BERGSTATEN. April 2014 RENSTRÖM K nr 2 ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION TILL BERGSTATEN April 2014 Stab Gruvor Miljö 2014-04-03 Yttre miljö Mats Lindblom Bergsstaten Varvsgatan 41 972 32 Luleå ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION

Läs mer

Delårsrapport september 2007 februari 2008

Delårsrapport september 2007 februari 2008 Delårsrapport september 2007 februari 2008 Bolaget har under perioden slutit avtal för borrningar till ett uppskattat värde av 1,1 mkr. Bolaget har efter periodens utgång tecknat avtal med IGE Nordic AB

Läs mer

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN 1 24.4.2015 2 BOLAGETS MÅL MÅL PA KORT SIKT - Fortsätta och genomföra finansieringsförhandlingar

Läs mer

!"#$%&%'(()%*+,-./ DELÅRSRAPPORT RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET

!#$%&%'(()%*+,-./ DELÅRSRAPPORT RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET !"#$%&%'(()%*+,-./ DELÅRSRAPPORT 2014 J 0A' N1 2J 3 U N' % 1 RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET Pressmeddelande Stockholm, 27 augusti 2014 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari- juni 2014 NYCKELTAL Resultat

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 25 jan 2013

Pressmeddelande Stockholm, 25 jan 2013 Pressmeddelande Stockholm, 25 jan 2013 Aktiemarknadsnämnden ger dispens från budplikt till WIKING MINERAL AB (publ) på vissa villkor med anledning av styrelsens förslag om en riktad nyemission till bolagets

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande den 31 juli 2017 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm 8.45

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande den 31 juli 2017 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm 8.45 SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande den 31 juli 2017 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm 8.45 SOTKAMO SILVER AB: HÖGA SILVER- OCH GULDHALTER VID KOMPLETTERINGSBORRNINGAR I SILVERGRUVAN Kampanjen för kompletteringsborrningar

Läs mer

Presentation CAR Gull o Mineralseminar, Ingeniörens hus, OSLO

Presentation CAR Gull o Mineralseminar, Ingeniörens hus, OSLO Presentation 2005-04-27 CAR Gull o Mineralseminar, Ingeniörens hus, OSLO International Gold Exploration IGE AB Bolaget Affärsidé Vision Strategi Mål Projektportfölj Urval av några projekt Vision Bolagsinformation

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 21 november 2013

Pressmeddelande Stockholm, 21 november 2013 Pressmeddelande Stockholm, 21 november 2013 Delårsrapport januari-september 2013 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -3,6 (-6,4) Resultat per aktie: SEK -2,67 (-4,72) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Sammanfattning av uppnådda resultat under år 2006 Ett pågående djupborrningsprogram på Fäbolidens guldfyndighet visar att mineraliseringen fortsätter till minst 550 m djup i de två

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 25 februari 2014

Pressmeddelande Stockholm, 25 februari 2014 Pressmeddelande Stockholm, 25 februari 2014 Bokslutskommuniké januari-december 2013 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK 48,8 (-16,2) Resultat per aktie: SEK 4,91 (-12,05) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

NAUTANEN KOPPARMINERALISERING I NORRA SVERIGE

NAUTANEN KOPPARMINERALISERING I NORRA SVERIGE NAUTANEN KOPPARMINERALISERING I NORRA SVERIGE Boliden Minerals prospektering i Norrbotten har identifierat en mineralisering nordost Gällivare nära den gamla gruvan i Nautanen som bröts i början av 1900

Läs mer

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Redeye Investor Forum 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Agenda Affärsidé Styrelse och ledning Lägesrapport Sammanfattning av Vargbäcken Koncentration till Fäbodliden C Sammanfattning Affärsidé

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget Investor presentation Gexco June 2007 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1 Agenda 1 Vad är New Gexco 2 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk

Läs mer

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI 1 2 AKTIE INFORMATION Aktie information Kortnamnn SOSI Marknads plats NGM Equity; Burgundy Aktiepris 1 SEK Utestående aktier 228 301 985 (innehåller ej optioner)

Läs mer

PRESENTATION Datum: 15-11-09

PRESENTATION Datum: 15-11-09 PRESENTATION Datum: 15-11-09 1 Agenda Bolaget i korthet Marknad Copperstone-projektet Sammanfattning 2 Copperstone Resources i korthet Ett gruvutvecklingsbolag - fokus på projekt i Skelleftefältet med

Läs mer

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka Piteå Rotaryklubb Brunnsprojekt i Sri Lanka Miningdag 26 augusti 2010 Furunäset hotell & konferens Piteå Dagens Program 14:00 Välkomna! Piteå Rotaryklubb 14:15 Wiking Mineral Vd Dick Levin 15:00 Endomines

Läs mer

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad VD har ordet Blockletningssäsongen lider snabbt mot sitt slut. Snön har nu kommit och istället fortsätter arbetet med magnetiska mätningar i Vindelgranseleområdet. Det finns fortfarande intressanta luckor

Läs mer

EN BERÄKNING AV MINERALTILLGÅNG AV LAVER I NORRA SVERIGE

EN BERÄKNING AV MINERALTILLGÅNG AV LAVER I NORRA SVERIGE EN BERÄKNING AV MINERALTILLGÅNG AV LAVER I NORRA SVERIGE Boliden Mineral utför prospektering i Laver på en stor kopparmineralisering med låg halt. Laver ligger i Älvsbyn kommun, Norrbotten, Sverige (Figur

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB Ordinarie Bolagsstämma den 28 maj Vaskat Guld från borrhål RC34 70m!!!!!!

Botnia Exploration Holding AB Ordinarie Bolagsstämma den 28 maj Vaskat Guld från borrhål RC34 70m!!!!!! Botnia Exploration Holding AB Ordinarie Bolagsstämma den 28 maj 2010 Vaskat Guld från borrhål RC34 70m!!!!!! Botnia Exploration Mission Statement Att inom en 2-årsperiod ta steget bort från ett juniorbolag

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2012

Delårsrapport januari - juni 2012 Publicerad -08-16 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 547 (840) KSEK, varav senaste kvartalet 472 (252) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick

Läs mer

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 708 (7 032*) KSEK, varav sista

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 708 (7 032*) KSEK, varav sista Publicerad 2012 02 23 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 708 (7 032*) KSEK, varav sista kvartalet 67 (523) KSEK. Årets resultat efter finansnetto

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm, 17 Juni 2015

Årsredovisning. Stockholm, 17 Juni 2015 Årsredovisning 2014 Stockholm, 17 Juni 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 01 Resultaträkning 06 Balansräkning 07 Tilläggsupplysningar 09 Förvaltningsberättelse Årsredovisningen är upprättad i KSEK. Verksamheten

Läs mer

Presentation Drillcon AB (publ) November Mikael Berglund VD

Presentation Drillcon AB (publ) November Mikael Berglund VD Presentation Drillcon AB (publ) November 2007 Mikael Berglund VD Dagens agenda Presentation av Drillcon AB (publ) Verksamhet Företagsledning och ägarstruktur Marknad Finans Förvärvet av Suomen Malmi Oy

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011

Delårsrapport januari - juni 2011 Publicerad -08-25 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 840 (7 325) KSEK, varav senaste kvartalet 252 (-) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick

Läs mer

Kompletterande undersökningstillstånd.

Kompletterande undersökningstillstånd. VD har ordet När jag nu återigen sätter mig ner för att sammanfatta vinterns arbeten uppe i Vindelgransele känns det mycket glädjande att Länsstyrelsen i Västerbotten godkänt vår ansökan för provbrytning

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010 Investor presentation Gexco June 2007 29 juni 2010 1 Investor presentation Gexco June 2007 2 ÄGARE Antal aktier Teckningsrätter Andel Timo Lindborg perheineen 31 710 607 0 13,2 % Jouko Jylänki 31 500 000

Läs mer

Kortfattad presentation

Kortfattad presentation Kortfattad presentation Presentation av bolagets strategi och prospekt Orezone AB bedriver målinriktad mineralprospektering i Sverige. För att maximera värdet för aktieägarna ämnar bolaget sälja eller

Läs mer

OREZONE AB (publ) Delårsrapport januari september 2015. Undersökningstillstånd beviljat över Fetsjö-mineraliseringen.

OREZONE AB (publ) Delårsrapport januari september 2015. Undersökningstillstånd beviljat över Fetsjö-mineraliseringen. OREZONE AB (publ) Delårsrapport januari september 2015 Fokus på prospektering i Västerbotten. Undersökningstillstånd beviljat över Fetsjö-mineraliseringen. Sammanställning av befintliga data och utarbetande

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00 SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015, SAMMANDRAG FJÄRDE KVARTALET (3 månader; oktober december) Kvartalets resultat uppgick

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Botnia Exploration Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde genom att fyndighetsut veckla

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Publicerad 2014-11-27 Delårsrapport januari - september 2014 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 418 (534) KSEK, varav senaste kvartalet 272 (160) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första

Läs mer

PRESENTATION Datum: 15-11-12

PRESENTATION Datum: 15-11-12 PRESENTATION Datum: 15-11-12 Agenda Bolaget i korthet Marknad Copperstone-projektet Sammanfattning 2 Copperstone Resources i korthet Ett gruvutvecklingsbolag - fokus på projekt i Skelleftefältet med omnejd

Läs mer

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen VD har ordet Sommaren är nu slut även om vädret fortfarande håller i sig. Den här veckan är det förresten älgjakt i norra Sverige vilket för många är heligt varför normal verksamhet avstannar i de flesta

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Årsredovisning 2010 Om Wiking Mineral Innehåll Wiking Mineral i korthet 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Affärsmodell 8 Wiking Mineral har byggt upp en portfölj med flera lovande guld- och basmetallprojekt

Läs mer

Delårsrapport för 9-månadersperioden 01.01.99 30.9.99

Delårsrapport för 9-månadersperioden 01.01.99 30.9.99 15 november 1999 Pressmeddelande #99-09 Delårsrapport för 9-månadersperioden 01.01.99 30.9.99 Under perioden har arbetet med att ändra IGE:s inriktning från att vara ett rent prospekteringsbolag till ett

Läs mer

Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2014 30 november 2014.

Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2014 30 november 2014. Pressmeddelande 2015-01-22 Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2014 30 november 2014. Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till 1 175 KSEK Bolagets soliditet

Läs mer

Gruvverksamhetens beslutsprocess. Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines 1

Gruvverksamhetens beslutsprocess. Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines 1 Gruvverksamhetens beslutsprocess Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines Boliden Mines 1 2014-01-29 Boliden 2014 Nordiskt metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetens

Läs mer

Jan-Olof Hedström f. d. bergmästare

Jan-Olof Hedström f. d. bergmästare www.bergsstaten.se... Jan-Olof Hedström f. d. bergmästare janolof.hedstrom@gmail.com REE = Rare Earth Elements Prospekteringskostnader i Sverige 1982-2011 (löpande priser) Malmtillgångarna i Skelleftefältet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO)

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO) För perioden januari - mars 2010 var koncernens nettoomsättning 31 ksek, periodens resultat 3 090 ksek och resultatet per aktie 0,17 SEK. Likvida

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ)

Wiking Mineral AB (publ) Inbjudan att teckna aktier Wiking Mineral AB (publ) EMISSIONSPROSPEKT VÅREN 2006 Innehåll Sammanfattning... 4-8 Riskfaktorer...9 Inbjudan att teckna aktier...10 Villkor och anvisningar... 11 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport september 2009 september 2010 (13 månader)

Delårsrapport september 2009 september 2010 (13 månader) Delårsrapport september 2009 september 2010 (13 månader) Håkansbodaprojektet i Bergslagen högprioriteras efter genomförd bergkaxprovtagning. Lovande resultat från kärnborrningen mot nya mineraliseringar

Läs mer

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Källa USGS Källa USGS Källa USGS Källa USGS Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Pär Weihed Professor Malmgeologi Luleå tekniska universitet KVA Inspirationsdagar - Jordens resurser

Läs mer

Bokslutskommuniké september 2008 augusti 2009

Bokslutskommuniké september 2008 augusti 2009 Bokslutskommuniké september 2008 augusti 2009 Nettoomsättningen under året uppgick till 1 314 (1 271) tkr, varav sista halvåret 273 (1 241) tkr. (Förra årets resultat inom parentes). Årets resultat efter

Läs mer

Delårsrapport september 2009 mars 2010 (Sju månader, tertiär)

Delårsrapport september 2009 mars 2010 (Sju månader, tertiär) Delårsrapport september 2009 mars 2010 (, tertiär) Bolaget redovisade under perioden vinst med 3 857 KSEK. (Vinst per aktie 0,02 SEK.) Nettoomsättningen för perioden uppgick till 7 355 KSEK. Kassaflödet

Läs mer

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), , 1 september augusti 2014.

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), , 1 september augusti 2014. Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2013 31 augusti 2014. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 5 076 KSEK (-4 063). Resultat efter finansiella poster 5 064 KSEK (-3.997).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2008 ENDOMINES AB (PUBL.), 556694-2974 11(

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2008 ENDOMINES AB (PUBL.), 556694-2974 11( 1 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2008 ENDOMINES AB (PUBL.), 556694-2974 Endomines affärsidé är att förädla och utveckla i första hand guld- och ilmenitmineraliseringar i Finland till ekonomiskt

Läs mer

Värdering av Fäbodtjärn

Värdering av Fäbodtjärn Värdering av Fäbodtjärn 2016-09-30 Thomas Lindholm Bergsingenjör LTU 1976-1982 Thomas.Lindholm@geovista.se Tel. 070-2056330 OBSERVERA! Vi använder avsiktligt verbet uppskatta, istället för verbet beräkna,

Läs mer

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2014 31 augusti 2015.

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2014 31 augusti 2015. Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2014 31 augusti 2015. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 5 370 KSEK (-4 512). Resultat efter finansiella poster 5 363 KSEK (-4 501).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006 WIKING MINERAL AB

ÅRSREDOVISNING 2006 WIKING MINERAL AB WIKING MINERAL AB Innehåll Wiking Mineral i korthet... 2 Viktiga händelser... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, vision, mål och strategi... 6 Verksamhet... 7 Marknad... 8 Faser... 10 Projektportfölj... 12

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Datum för offentliggörande Finansiella rapporter Fullständiga finansiella rapporter finns tillgängliga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999 PA Resources AB är en koncern verksam inom naturresursområdet. Moderbolaget PA Resources AB bedriver verksamhet i form av olje- och gasutvinning i Tunisien och

Läs mer

Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter

Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter Pär Weihed Regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten, Skellefteå 20121023 Metaller och mineral Metaller och mineral har

Läs mer

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 1. Öppnande av stämman; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Utseende av protokollförare; Agenda 4. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-december 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion 6 % - Zn-konsumtion

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. i Botnia Exploration Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier. i Botnia Exploration Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Botnia Exploration Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Botnia Exploration Holding AB (publ) Viktig information Med Botnia eller Bolaget avses i detta

Läs mer

1(14) DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 juni 2007

1(14) DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 juni 2007 1( 1(14) DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 juni 2007 ENDOMINES AB (PUBL.) - 556694-2974 Endomines affärsidé är att utveckla lönsamma guld- och ilmenitfyndigheter, i första hand i Finland och att

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Naturen Människorna Tekniken BERGSSTATEN 2012

Naturen Människorna Tekniken BERGSSTATEN 2012 Naturen Människorna Tekniken BERGSSTATEN 2012 Utdrag ur SGUs verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Bergsstaten - en del av tillståndsprocessen Nu råder det något av en gruvboom i Sverige och det

Läs mer

Ny djup antagen mineraltillgång vid Taragruvan

Ny djup antagen mineraltillgång vid Taragruvan Ny djup antagen mineraltillgång vid Taragruvan Sammanfattning Under åren 2012-2016 utfördes djupborrning på ett seismiskt prospekteringsmål söder om Taragruvan och man påträffade en ny Zn-Pb zon av samma

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Adress Kopparberg Mineral AB (publ) Verkstadsvägen 52 714 36 Kopparberg. Viktiga datum Kvartalsrapport Q1 jan mar 2012 Publiceras 10 maj 2012

Adress Kopparberg Mineral AB (publ) Verkstadsvägen 52 714 36 Kopparberg. Viktiga datum Kvartalsrapport Q1 jan mar 2012 Publiceras 10 maj 2012 Årsredovisning 2011 Viktiga datum Kvartalsrapport Q1 jan mar 2012 Publiceras 10 maj 2012 Delårsrapport Q2 jan 2011 jun 2012 Publiceras 16 augusti 2012 Kvartalsrapport Q3 jan - sept 2012 Publiceras 29 november

Läs mer

Jens Rönnqvist, 2013. Ab Scandinavian Geopool Ltd. På uppdrag av Lappland Goldminers Oy. Ab Scandinavian GeoPool Ltd www.geopool.

Jens Rönnqvist, 2013. Ab Scandinavian Geopool Ltd. På uppdrag av Lappland Goldminers Oy. Ab Scandinavian GeoPool Ltd www.geopool. Redogörelse för undersökningsarbeten samt informationsmaterial som gäller undersökning enligt Gruvlagen 10.6.2011/621 15 1 mom. 2 inom inmutningsområde Vatsa nr 1 reg nr 7672/1, Vatsa nr 2 reg nr 7672/2,

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Start för 2017 års prospekteringsprogram på Norra Territoriet

Start för 2017 års prospekteringsprogram på Norra Territoriet Kopy Goldfields AB (publ) Pressmeddelande 12/2017 Stockholm, 30 juni 2017 Start för 2017 års prospekteringsprogram på Norra Territoriet 2017 års prospekteringsprogram på Norra Territoriet har inletts.

Läs mer

Storliden. Göran Gustafsson, VD

Storliden. Göran Gustafsson, VD 1 Storliden Storlidengruvan som upptäcktes 1998 och invigdes våren 2001. Investeringskostnaden för gruvan samt utbyggnad av industriområdet har uppgått till ca 123 miljoner kronor. Produktion från gruvan

Läs mer

Exploration Report. Prospekteringsmetoder. 1 Blockletning och berggrundsgeologisk kartläggning 2006-06-14-1 -

Exploration Report. Prospekteringsmetoder. 1 Blockletning och berggrundsgeologisk kartläggning 2006-06-14-1 - Exploration Report 2006-06-14-1 - Prospekteringsmetoder 1 Blockletning och berggrundsgeologisk kartläggning I prospekteringsarbetet ingår blockletning och geologisk kartläggning av berggrunden ofta som

Läs mer

Mineraljakten 2013. Leif Bildström & Gun Ulwebäck. SGU-rapport 2014:13. mars 2014

Mineraljakten 2013. Leif Bildström & Gun Ulwebäck. SGU-rapport 2014:13. mars 2014 Mineraljakten 2013 Leif Bildström & Gun Ulwebäck mars 2014 SGU-rapport 2014:13 Omslagsbild: Koppar- och koboltfynd i Kiruna kommun. Alla fotografier i rapporten är tagna av Leif Bildström, SGU. Sveriges

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer