KS Recycling växer så det sprakar. Från till ton per år. Four Fit Challenge ifrågasätter konsumtionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS Recycling växer så det sprakar. Från 11 000 till 25 000 ton per år. Four Fit Challenge ifrågasätter konsumtionen 3 3.15"

Transkript

1 SYSAV Four Fi Challenge ifrågasäer konsumionen Från ill on per år KS Recycling växer så de sprakar VÅGKORTEN BYTTA SPILLEPENG SIST UT MED DET NYA SYSTEMET FÖR IN- OCH UTVÄGNING NY MATAVFALLSANLÄGGNING SKA GE BÄTTRE SLURRY DUBBLA PRESSAR ÖKAR KAPACITETEN OCH MINSKAR PÅ REJEKTEN

2 Avfallsmarknaden uppå, biogasmarknaden nerå Peer Engsröm, vd Avfallsflödena i regionen har saka åerhäma sig från den lågkonjunkur som drabbade oss När de gäller avfallsmängderna syns en långsam illväx och samidig ökar usoreringen av åervinningsmaerial och maavfall. Sysavs ägarkommuner har inför insamling av maavfall i all sörre usräckning, och vi ser en sadig ökning i usoreringen av regionens maavfall, livsmedelsavfall och feavskiljarslam och därill en hög kvalie på dea avfall som blir ill biogas och biogödsel. Bekymmersam är dock framidens marknadsförusäningar för den lokal producerade biogasen. I dagsläge saknas långsikiga naionella syrmedel som södjer produkion och användning av lokal biogas. Vi ser också en obalans i spelreglerna för lokal producerad respekive imporerad biogas, här behövs en harmonisering på EU-nivå! E anna bekymmer för avfallsbranschen är a den regionala kollekivrafiken öppna upp för andra biodrivmedel som ersäer biogasen i sin verksamhe. Sysavs uppdrag är a behandla och a illvara de resurser som finns i avfalle, för samhälles och klimaes bäsa. Sysavs förhoppning är a biogasen framå i iden med hjälp av långsikiga spelregler får en ydlig posiion som de mes hållbara fordonsbränsle de fakisk är. I skrivande sund i novembermörkre är de lie av vänans ider. Snar nalkas adven, och förhoppningsvis presenerar EU si förslag ill förändra avfallsdirekiv och handlingsplan för cirkulär ekonomi den 2 december. Direkive kommer onekligen a bidra ill både förändringar och uveckling i branschen, med ännu högre grad av åervinning i framiden. Jag önskar er alla en rikig skön och avkopplande jul. God Jul och Go Ny År! INNEHÅLL STORA FÖRÄNDRINGAR FÖR KS RECYCLING sid 4 7 Nya anläggningar och en mer än fördubblad mängd inkommande elekronikskro gör a KS Recycling har bråda dagar. KLIMATBOKSLUTET VISAR POSITIVA SIFFROR sid 8 9 Cirka on koldioxid mer hade släpps u i amosfären om de ine hade vari för Sysavs verksamhe. BÄTTRE KVALITET MED NY SLURRYPRESS sid Genom a pressa maavfalle dubbel, kan Sysav uvinna dubbel så mycke och mer kvaliaiv slurry. SYSAV PÅ MODET sid Med Four Fi Challenge har Sysav ge sig in i modebranschen. SYSAV SYSAV RETUR ÄR EN KUND- OCH MARKNADS- TIDNING FRÅN SYSAVKONCERNEN I MALMÖ. SYSAV TAR EMOT OCH BEHANDLAR AVFALL FRÅN HUSHÅLL OCH INDUSTRIER I SÖDRA SKÅNE. REDAKTION: MARIKA NILSSON (REDAKTÖR), MARGARETHA FRANZON, SYSAV, ÅSA LEMPERT, GIV AKT SKÅNE., ANDERS BEHRMANN, GIV AKT SKÅNE ANSVARIG UTGIVARE: GUNILLA CARLSSON DESIGN: WIRTÉN PR OCH KOMMUNIKATION LAYOUT: GIV AKT SKÅNE TRYCK: ARKITEKTKOPIA, MALMÖ SYSAV RETUR ÄR TRYCKT PÅ GALERIEART, ETT SVENSKT PAPPER SOM UPPFYLLER MILJÖMÄSSIGA KRAV. OMSLAG: KASTRIOT ZOGJANI PÅ KS RECYCLING SORTERAR ELEKTRONIKSKROT. Spillepengsrondellen öppen för rafik Änligen är de slu på bilköerna vid rafikplas Spillepengen. Ombyggnaionen har bland anna ge vå 370 meer långa broar över rondellen, som på så sä avlasas. Föruom a rafiken nu flyer smidig ill och från både Sysav och Norra hamnen så har den nya rafikplasen både höj rafiksäkerheen och öka ransporkvalieen för gods- och personrafik. Dessuom har cykelbanan få ny asfal. Spillepengsrondellen är ine bara vikig för Sysav uan också en vikig länk för rafiken ill och från Norra hamnen. God jul önskar Sysav December går for och i åres sisa nummer av Reur vill vi passa på a önska våra kunder och sam arbesparner en rikig god jul och e go ny år! Varje år skänker vi kronor ill e välgörande ändamål isälle för a skicka julkor. I år går pengarna ill UNHCR. Sysav engagerar sig i exilfrågan Våra klädkonsumionsvanor är e sor fokusområde, ine bara för Sysav uan hela Sverige. Texilen är en lien del av all avfall oal se, men har en beydande miljöpåverkan, förklarar Ellen Lindblad, projekledare på Sysav, som jobbar med frågor kring åerbruk, åervinning och förebyggande där exil är e av de sörre ämnena. Konsumionsvanor när de gäller kläder är a och o. Någo vi se under flera år är a jus konsumionen av kläder sändig ökar. Därför har Sysav engagera sig i re olika nyligen inlämnade projekanslagsansökningar med exil i fokus, illsammans med flera andra akörer inom regionen och exilbranschen. Går ansökningarna igenom så sarar vi projeken under 2016, säger Ellen Tuff brand umanade Sysavs säkerhe I november faade e av Sysavs ballager med brännbar avfall på Spillepeng eld. Branden är en av de mer omfaande man upplev där. Vi är mycke vana a hanera bränder men ine jus i ballager, beräar Jessica Bemlar, områdeschef Spillepengen, som hade beredskap under helgen. Tack vare goda säkerhesruiner och snabb agerande fick man snar branden under konroll och släcke den så småningom hel. Vi är jäenöjda med vår insas. Vi har e bre konaknä och lojal personal som säller upp de försa var på plas redan efer jugo minuer, innan Räddningsjänsen hunni fram. Krisberedskap fanns också på plas. Givevis finns de allid förbäringsågärder, och nu ureder vi illsammans med Räddningsjänsen hur vi yerligare kan förebygga bränder i framiden. Kresloppsplan med lokal förankring Sysavs nya kresloppsplan för åren , e övergripande måldokumen om hur man gemensam vill jobba med avfallshanering inom regionen, är klar, och anagen av Sysavs syrelse. Den innehåller nya formuleringar med skarpare formulerade mål än idigare, och även gemensamma mål för både Sysav och ägarkommunerna, så a vi får en samsämmighe och ydligare kan samverka illsammans, beräar Krisofer Kvernes, miljö- och kvalieschef på Sysav. De är en bra förusäning för a nå målen. Nu åersår a de 14 ägarkommunerna säller sig bakom den någo som Krisofer Kvernes ser hoppfull på. Sysav och dess ägarkommuner har ju jobba fram de här i e gemensam projek, med en bred förankring också med näringslive i respekive kommun. Vi har vari måna om a nå en bred försåelse, en bred förankring, redan från början. Så chanserna är goda. ARKIV 2 SYSAV / RETUR NR 3.15 VISSTE DU ATT I SVERIGE KONSUMERAR VI SAMMANLAGT NR 3.15 SYSAV / RETUR 3 Ellen Lindblad. ARKIVFOTO: EWA LEVAU TON TEXTILIER PER ÅR. 20 PROCENT ÅTERANVÄNDS, 5 PROCENT MATERIALÅTERVINNS OCH 75 PROCENT ENERGIÅTERVINNS.

3 PÅ BESÖK Den sörsa delen av elekronikskro som kommer ill KS Recycling är osorerad och läggs i sora högar. De är e sor jobb a demonera all för åervinning eller desrukion. Elekronik på hög Från ill on elekronikskro per år. På KS Recycling har hösen vari mins sag hekisk och den blir ine mindre inensiv i december när den nya uppgraderingsanläggningen och kopparmagneen ska insalleras. Vi får in 100 on elekronikskro om dagen som ska soreras, säger vd Lena TEXT: ANDERS BEHRMANN Nilsson. EN REJÄL BLANDNING ELEKTRONIK blir de när åervinnings- cenralernas leveranser kommer. Nu läggs all på hög i ankomshallen på KS Recycling innan personalen börjar sorera och demonera. Lena Nilsson, vd på KS Recycling. KS Recycling är e bolag som är samäg av Sysav och av finska Kuusakoski OY. Huvudfokus ligger på insamling, sorering, fragmenering och åervinning av elekronisk urusning och mealler. Föreages sörsa anläggning ligger idag i Norra hamnen i Malmö, och på Spillepeng finns anläggningen för meallskro och fragmenering. Förra månaden sängde Kuusakoski sin anläggning för elekronikavfall i Velanda så all deras hanering hamnade här hos oss, säger Lena Nilsson som är vd för KS Recycling. Så man kan nog säga a de är lie kaoisk jus nu. 100 TON OM DAGEN Lena Nilsson visar oss run i de enorma lokalerna som ligger precis vid foen av den sora Cemenasilon i hamnen. I sora högar ligger alla möjliga sorers elekronik: gamla jock-v-apparaer, bärbara daorer, kaffekokare, elbilar, mikrovågsugnar och liknande. All som lämnas på åervinningscenraler i södra Sverige hamnar numera här. Cirka 100 on om dagen kommer de. Och vi har ine rikig hunni sälla om och få ruin i all, så jus nu sår de saker överall. Med en sor skopa lyfer en hjullasare upp några hundra kilo skro och lägger på e band. Bande ransporerar upp elekroniken ill sorerarna e gäng ruinerade killar och jejer som genas börjar sorera och demonera de olika produkerna. Kablar klipps bor och de olika produkerna soreras uifrån sina egenskaper. På bara några minuer är bande öm och skopan fyller på med ny elekronik. Lie längre bor hamnar de apparaer som måse skruvas isär: v-apparaer, daorer och liknande. SÄLJER VIDARE KABLARNA En del elekronikskro innehåller farlig avfall som kvicksilver, asbes och beryllium. De komponenerna måse as omhand på e korrek sä. Men vi gör ine all själva kablarna säljer vi ill exempel vidare ill andra som har annan urusning för a Mycke elekronikskro innehåller farlig avfall som kvicksilver, asbes och beryllium. 4 SYSAV / RETUR NR 3.15 NR 3.15 SYSAV / RETUR 5

4 Sorerade och ihoppackade dammsugarslangar i sora balar som ska ill förbränning. PÅ BESÖK Prakikanen Mikael Nilsson demonerar hårddiskar ur daorer. De blir många skruvar varje dag. Mins 100 on julgransbelysning hamnar varje år på sopippen. Hos KS Recycling soreras de i egna högar och säljs ill andra som bäre kan hanera dem. Efer a de gamla jock-v-apparaerna srippas på all elekronik och farlig avfall, plaas plasskale ihop och bunas i sora balar för åervinning eller förbränning. PÅ BESÖK ROLAND KARLSSON, MOHAMMAD MASISA, Bekim Hoxha och Kasrio Zogjani jobbar vid bande där all elekronikskro hamnar. Tempo är hög och de flyger kablar och mealldelar och anna genom lufen i en rasande far. De ansällda får ubildning forlöpande av föreage och de flesa har jobba på KS Recycling i många år. uvinna meallerna i dem, säger Lena Nilsson. Men de mesa som soreras u går ill fragmeneringen på Spillepengen. Där krossas maeriale ner ill småbiar och soreras u beroende på egenskaper. Mycke säljs ill olika smälverk, bland anna i Finland där Kuusakoski har e aluminium smälverk. I slue av åre ska vi uppgradera vår anläggning och bland anna få e skakbord som kan sorera u ickemealliska ämnen. I december får vi en speciell kopparmagne som kan dra å sig de allra unnase kopparrådarna. STORA INVESTERINGAR Den sörsa förändringen kommer förhoppningsvis under 2016 då man avser a invesera i en hel ny fragmeneringsanläggning som kommer a byggas i Norra hamnen. Då kommer all verksamhe a finnas på en och samma plas och KS Recycling kommer a kunna a emo både meallskro och elekronikskro på samma anläggning. De blir enklare för oss då a hålla koll på alling och få srukur. Dessuom ligger vi ju nära hamnen och den sörsa delen av de vi säljer exporeras, säger Lena Nilsson. 6 SYSAV / RETUR NR 3.15 NR 3.15 SYSAV / RETUR 7

5 UTVECKLING Så mycke CO 2 e * släppe Sysav u 2014: DIREKT KLIMATPÅVERKAN Förbränning av avfall: on Så mycke hade släpps u om ine Sysav haf sin verksamhe: Deponering: on Övrig: on on koldioxid mosvarar *Koldioxidekvivalener (CO 2 e) är e sammanväg må på växhusgaser som ar hänsyn ill olika gasers egenskaper. E kilo mean ill exempel påverkar växhuseffeken cirka fyrio gånger värre än e kilo koldioxid. Därför mäer man usläpp och klimapåverkan i CO 2 e. Klimabokslu visar på Sysavs nya Klimabokslue Sysavs ambiion är a regelbunde a fram e klimabokslu för a kunna göra jämförelser och följa uvecklingen i bolage. Syfe med rapporen är i grunden a använda den för a se vad föreage kan påverka och vilka projek som Sysav kan driva för a komma di. Sysav ville också visa sin verkliga klimapåverkan och ine bara de oala usläppe. Klimabokslue har agis fram av de oberoende forsknings- och uredningsföreage Profu och finns a ladda ner på Sysavs hemsida Sysav har agi fram siffror som visar hur verksamheen fakisk påverkar klimae. I de nyligen färdigsällda Klimabokslue kan man läsa a föreages oala klimapåverkan är posiiv, med andra ord: Sysavs verksamhe minskar klimapåverkan med on koldioxid per år, säger Paulina Luedke som är cenral miljösamordnare. TEXT OCH GRAFIK: ANDERS BEHRMANN Usläppssaisik har aldrig vari speciell smickrande för avfallsföreagen i lande. Verksamheerna besår ill sora delar av förbränning av avfall och därmed illhörande usläpp av koldioxid. Sysav ville a reda på vad INDIREKT TILLFÖRD KLIMATPÅVERKAN Ersa alernaiv värmeprodukion: on...9 % av Malmös samlade usläpp föreage kunde göra bäre, se vilken verklig klimapåverkan verksamheen har och inom vilken del av verksamheen som påverkan var sörs. Vi såg a vi låg hög på lisan över de värsa usläppsbovarna, men samidig har vi De är den här bien de handlar om skillnaden mellan den blåa och den röda sapeln som visar hur mycke mindre CO 2 e som släpps u ack vare Sysavs arbee. El: on Övrig: on Alernaiv elprodukion: on eller 4,8 månaders allid vea a de vi gör är ill nya för klimae, säger Paulina Luedke. Så isälle för a bara räkna på hur sora de egna usläppen var, räknade man in även indireka usläpp och även vilka usläpp som hade uppkommi om Sysav ine hade funnis. Indireka usläpp är ill exempel från ransporerna som ar avfalle ill våra anläggningar och även usläpp som orsakas av den el som vi använder på vår anläggning. Sysav ville även se vad effeken hade blivi om föreage ine hade funnis. bilkörning (räkna på Malmös dryg invånare) SUMMA KLIMATPÅVERKAN: minus on Vi ar emo avfall från andra europeiska länder, främs Norge och England, och förbränner de i vår anläggning. Många länder i Europa saknar mosvarande möjlighe a unyja energivärde i avfalle och i sälle läggs de på deponi och avger mean som är en mycke sark växhusgas. Klimabokslue visar allså neoklimapåverkan med hänsyn ill direka, indireka och undvikna usläpp. Då visar de sig a Sysav fakisk minskar klimapåverkan. De finns allså en klimavins med a vi finns. Övrig: on eller dryg ur och reur-resor ill Gran Canaria Gunilla Carlsson, kommunikaionschef på Sysav Varför ar ni emo avfall från andra länder? För a vi har kapacieen och ledig urymme i vår anläggning a a emo mer avfall. Men köper ni de här soporna? Nej, värom. De är en vanlig missuppfaning. Vi får beal för a a emo och behandla avfall även från and ra länder främs England och Norge jus nu. Är de en ekonomisk fråga? De är både ekonomi och miljö. Länderna vi får avfall ifrån har ine kapacieen a behandla all och de avfall vi ar emo skulle annars ha hamna på deponi. Och deponera avfall uvecklar meangas som är en mycke värre växhusgas än koldioxid. Så alla vinner på de här? Ja. Vi får beal för a a emo avfall och kan energiuvinna de genom a skapa fjärrvärme. Engelsmännen slipper deponera och amosfären slipper en massa onödiga meangaser. Winwin överall. Är Sverige mycke bäre än de här länderna på a behandla avfall? Absolu, vi är opp fem i världen illsammans med Danmark, Tyskland, Nederländerna och Schweiz. 8 SYSAV / RETUR NR 3.15 NR 3.15 SYSAV / RETUR 9

6 VAD HÄNDER MED? Bäre kvalie med dubbla slurrypressar A få u så mycke näring och så lie skräp som möjlig ur maavfall är en målsäning för de flesa avfallshaneringsbolag. I år gick Sysavs nya maavfallsanläggning i drif och ack vare a den har dubbla pressar har Sysav lyckas öka sin slurryuvinning och på köpe halvera mängden rejek. De är bara ill a mixa, pressa och använda, säger projekledaren Peer Hansson på Sysav. VAD HÄNDER MED? TEXT: ANDERS BEHRMANN Peer Hansson, projekledare på Sysav. När vi slänger våra poaisskal i den där bruna papperspåsen under diskbänken, är de saren på en lång kedja i avfallshaneringen. Papperspåsen ska slängas i maavfallsunnan och sen frakas den med sopbilen ill Sysav. Men vad händer med soporna där? Den nya maavfallsanläggningen vi har bygg ger oss massor med fördelar jämför med den gamla, säger Peer Hansson. Vi kan pressa effekivare, vi får u mer slurry och vi får mindre rejek ill förbränning. Maavfalle hamnar i en sor ra med vå skruvar som rör sig å olika håll och därmed ransporeras maavfalle ill vå olika banor. De båda banorna är ideniska och går parallell med varandra in ill de vå pressarna, där väskan med all sin näring pressas u ill de som kallas för slurry. PRESSAR EN GÅNG EXTRA Så lång är processen väldig lik den gamla meoden. Men sen ar vi all pressa maerial (rejeken) och skickar de ill ännu en press. Därmed ökar slurrymängden och kvalieen är förbärad med högre TShal (orrsubsanshal), och den åersående rejeken blir bara hälfen så mycke som idigare. Slurryn ger även mer biogas och åerför mer kväve ill åkermarken. Den sörsa vinningen är dock kvalieen på slurryn. Vi vill a de ska vara en sluproduk som är fri från föroreningar som plas, glas och mealler. I sluänden ska slurryn bli biogödsel som ska spridas på våra åkrar och bli en del av kresloppe. Därför vill vi ine ha några föroreningar, säger Peer Hansson. Rejeken som blir över efer den dubbla pressningen går vidare ill förbränning. Har ni sö på några problem med den nya anläggningen? Nej, värom. Den funkar ill och med bäre än förväna. De sörsa problem vi har är den Maavfallsanläggningen Den nya maavfallsanläggningen ogs i drif i år och kompleerar den gamla som är 7 år gammal. Den gamla anläggningen har bara en press och används idag ill a pressa palla livsmedel, exempelvis ugångna mejerivaror som kommer direk från buik. Den nya anläggningen har vå banor och kan därmed pressa dubbel så mycke som den gamla anläggningen: 16 on per imme. 10 SYSAV / RETUR NR 3.15 NR 3.15 SYSAV / RETUR 11

7 VAD HÄNDER MED? NÄRINGSRIK OCH HÖGKVALITATIV slurry uan en massa skräp. Slurryn skickas ill biogasanläggningen i Krisiansad och förädlas ill biogas och biogödsel. mänskliga fakorn i soreringen. Vi hiar plas, sekjärn och ill och med hässkor bland maavfalle. Skulle man ine kunna pressa avfalle yerligare en gång? Nej, de ror jag ine. De rejek vi får u är väldig orr. Den slurry som uvinns ur maavfalle samlas upp i vå enorma ankar och säljs ill C4 Energi i Krisiansad där den blir ill biogas och biogödsel. Sysav har under en id haf planer på a bygga en egen biogasanläggning, men de planerna ligger numera på is. Vi har ine beslua a ine bygga en anläggning, men vi har besäm oss för a avbrya upphandlingen av bygge, säger Sysavs vd Peer Engsröm. Upphandlingen överskred yvärr vår budge, men sen har de ju också visa sig a de ine finns någon eferfrågan på mer biogas jus nu. De behov som finns på marknaden inom främs bussrafiken är redan äck och även om vi skulle bygga en egen biogasanläggning så skulle de ine innebära a de producerades mer biogas bara a den befinliga produkionen skulle flya hi. Men de skulle väl innebära beydlig färre ransporer? Jo, men om man säller klimabelasningen av ransporerna jämför med vilken belasning de innebär a bygga en hel ny anläggning så är ransporerna näsan försumbara i sammanhange. Från maavfall ill biogödsel Rejek El Maavfall Press 2 Slurry DET SOM BLIR ÖVER efer pressningen kallas för rejek och går ill förbränning. Efersom avfalle pressas vå gånger är rejeken numra mycke orrare och läare än föru. Rejek Biogasanläggning Förbränningsanläggning Värme Press 1 Maavfall körs ill Sysav Biogödsel Slurry Biogas ILLUSTRATION: CAROLINA EKSTRÖM I november började de nya vågkorssyseme a användas full u på Spillepeng i Malmö. Syseme innebär snabbare hanering för chaufförerna vid både invägning och uvägning och för kunderna innebär de a de via Mina sidor kan ladda ner dealjerad daa över vad de har lämna. Reur og sig u och frågade några av chaufförerna: Vad ycker du om de nya vågkoren? Ian Robers, IL Recycling De funkar bra. Jag har med mig en las med brännbar och de är bara a rycka in rä. Jimmy Nilsson, Malmö LBC Haha, jag ve ine ännu. De är försa gången jag är här sedan de nya syseme infördes. Men jag ror ine de kommer a påverka oss chaufförer speciell mycke. Fredrik Hyllberg, Ohlssons De ar en sund innan man van sig vid hur man ska rycka, men de blir nog bra. Soffe Mindal, Sia De går snabbare a väga in nu, men de finns saker som de kan göra framöver som skulle göra de ännu smidigare. Andreas Luger, Akka Jag hade lie problem igår. De fungerade ine rikig som de skulle, men så är de allid i början. Men de kan bli bra på sik. Anders Nilén, Henrikssons kranbilar Jag ycker a de funkar bra, bäre än förväna fakisk. De är ju allid lie srul med nya sysem, men för mig har de gå bra hiills. Vågkoren TEXT: ANDERS BEHRMANN De nya vågkorssyseme innebär a chaufförerna själva knappar in vilken kund de kör för, vad de har med sig och om de ska märkas på någo speciell sä på kvio. När all är igång och inkör är poängen a chaufförerna enkel ska kunna sköa in- och uvägning själva. Den som är kund hos Sysav får en inloggning ill Mina sidor Föreag där man kan häma dealjerad saisik över produker, avfall och jänser, sorera efer adress eller idsinervall. Saisiken kan också laddas ner som en excelfil eller en pdf. 12 SYSAV / RETUR NR 3.15 NR 3.15 SYSAV / RETUR 13 PÅ GÅNG

8 PÅ GÅNG Kronikan ANNA VILÉN KOMMUNIKATÖR Billig eller dyr? De här med Four Fi Challenge väcke många ankar. Fas jag själv har vari med och uforma kampanjen blev jag förvånad över hur mycke en vecka med begränsa anal plagg påverkade mig. De är ill a börja med väldig skön a gå upp på morgonen och vea vad man ska ha på sig! Sen slogs jag av hur lie av min (ganska omfaande) garderob jag egenligen använder. Sådär fem procen skulle jag ro. Och resen bara hänger där, ganska onödig fakisk. En vecka som fourfier har få många a reflekera över kvalie på plagg, och bli förfärade när de änker på hur osannolik billig de är a handla i kedjorna. Kläder har aldrig vari så billig som de är nu. Vi lägger ungefär lika mycke pengar på kläder nu som vi gjorde för 10 år sen, men köper 40 procen mer. Allså: samma pengar, fler plagg. Hur kan de vara möjlig a illverka yg, sy, ransporera och sälja en -shir för 59 kronor och gå med vins? Man undrar vad de beror på och änker a någon annan har beala. För så är de. BÅDE PAULINA LUEDTKE OCH ANNA VILÉN har anagi umaningen som de sarade a bara använda fyra plagg under en vecka. Framgång för fyra plagg på en vecka Sysav har agi klive in i modevärlden. Med umaningen Four Fi Challenge har man lyckas få fashionisas och modebloggare a ifrågasäa sin klädkonsumion. Vi har ju som mål a halvera mängden exil i resavfalle ill år 2020, så de är bra om vi kan få folk a änka ill, säger Anna Vilén, Sysavs kommunikaör, som gäsa morgonsoffan i TV4 med anledning av kampanjen. A slänga kläder och exil är på miljön. Och varje år hamnar åa kilo exil per person i soporna. Umaningen Four Fi Challenge, som pågick från augusi ill november i år, handlade kor och go om a lära folk shoppa och klä sig mer klimasmar. Reglerna för umaningen var enkla: Använd endas fyra plagg TEXT: ÅSA LEMPERT under en vecka (undanage underkläder, räningskläder och evenuell arbesuniform). Och så den smara wisen: Inspirera och umana andra genom a dela dina oufis i sociala medier. LÅNGT ÖVER FÖRVÄNTAN Genomslage har blivi lång över förvänan, och kampanjen Nyfiken? Fler smara ips för hållbar klädkonsumion får du på fourfichallenge.se. Kika gärna närmare på bildflöde på insagram, sökorde är #fourfichallenge. Så änke Paulina Jag valde klädesplagg som kan användas i många olika kombinaioner som en unika som fungerade som opp illsammans med jeans och som klänning med srumbyxor ill. Och sae jag en röja över den så blev de en kjol. Sen kan man göra mycke med accessoarer jeans och en schys svar opp blir avslappna med sneakers ill, och feslig med pumps isälle. har nämns i flerale medier, le ill en inervju TV4:s morgonsoffa och en handfull prisnomineringar. Vi har nå u ill så sora målgrupper med de här, beräar Paulina Luedke enusiasisk. Hon är cenral miljösamordnare på Sysav, som precis som flera andra av hennes kollegor är både miljönörd och fashionisa. Kampanjen handlade om a skapa medveenhe. Och för a bli medveen så behöver man umanas lie man börjar änka ill och ifrågasäa, vilke skapar ringar på vane. Tanken a umana sig med färre plagg hade gro e ag när hon illsammans med kommunikaören Anna Vilén (läs hennes gäskrönika inill!) och en annan kollega började spåna kring ämne. Spånande ledde ill en kampanjsaj, och med faci i hand usenals delagande four fiers. MOTIVERAR BÄTTRE KÖP Själv har hon genomför den nyligen avsluade umaningen re gånger. Och lär sig en hel del på kuppen: Nu änker jag ill mer innan jag köper kläder, och moiverar mig ill a köpa bäre saker. Jag köper hellre få dyrare plagg som håller länge och går a använda på många olika sä. Bonusen är a de blir enklare och a man sparar id. När de är rikig billig för oss har de så någon annan dyr. Ofas både miljö och människor. Och de gäller ju ine bara kläder. Många andra produker, framförall ma, kan också vara missänk billig. Och om man änker efer känns de lie kymig a äa grejer som man ve har framsälls på de absolu billigase vise. Jag har besäm mig för a använda den mak jag har som konsumen och handla av de verksamheer jag gärna vill ska finnas kvar. Om man som jag ycker a de är orolig ris a innersan dör ill förmån för sora köplador uanför san, så får man fakisk södja de man gillar. Små buikers exisens är givevis beroende av a folk handlar där! Och jag vill ju a de ska forsäa finnas roliga småbuiker, fiskehoddor, osbuiker, orgmarknad med närproducerade grönsaker och andra små verksamheer. De är klar a de är lie dyrare. Och ar lie mer id. Men man behöver kanske ine handla så mycke Ine änka volym uan kvalie. Och verkligen uppskaa de man köper. Och gör man de blir effeken a man vårdar de man har, och äer upp de man köp. Med mindre avfallsmängder som naurlig följd. 14 SYSAV / RETUR NR NR SYSAV // RETUR 15

9 Indusri AB Box , Malmö GIVAKT.SE I FRAMTIDEN FINNS DET INGA SOPOR Ingen ve hur framiden kommer a bli. Men vi ve vad vi vill. Och vi ve a saker som kan kännas svåra a uppnå är möjliga a förverkliga. Hur ve vi de? För snar 40 år sedan, när vår verksamhe sarade, gick näsan 100 procen av de avfall vi og hand om ill deponi års deponering landade på 1,8 procen. Och vi vill vidare. Vi änker forsäa a uveckla avfallshaneringen och bli ännu bäre på a åervinna de avfall som uppsår. Därför esar vi hela iden olika sä a åervinna nya frakioner. Framför all vill vi bidra ill a avfallsmängderna minskar och underläa alla yper av åeranvändning genom kommunikaion och påverkan. Jus nu uvecklar vi olika sysem för åeranvändning och ureder möjligheerna för mer läillgängliga åervinningscenraler inne i säder. All för en framid uan sopor.

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18 18 19 En Svensk bruksor i Vienam besöker Sveriges sörsa bisåndsprojek pappersbruke Bai Bang n Pappersbruke Bai Bang i Vienam blev symbolen för misslycka svensk bisånd på 1980-ale. Sedan dess har man lyckas

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER Föreag som omfaas av producenansvar (producen) Producensammansluning Operaör RAPPORTERINGSÅR Verksamhesåre

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Naturens skatter blir julens pynt

Naturens skatter blir julens pynt Naurens skaer blir julens pyn Hos Karen: 1. Fransk vinage 2. Fruk & grön som julpyn 3. Speglar i alla rum 18 drömhem & rädgård F 14/2016 drömhem 1 Karen lockar fram julkänslan med fynd från sin egen rädgård,

Läs mer

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6)

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6) ZA77 Flash Eurobaromeer 8 (Monioring he Social Impac of he Crisis: Public Percepions in he European Union, wave ) Counry Quesionnaire Finland (Swedish) FL8 - Social Impac of he Crisis - FIS FRÅGA ALLA

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg i Varberg Lördag 7/1 kl.1-15 Söndag 8/1 kl. 1-16 Gallerian lördag kl. 1-16 söndag kl. 1-16 Foo: Annelie Billing/Raja for you Ränderna går aldrig ur på Polarn O. Pyre! sid 4 All från sopunnor ill klassiska

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 Minnesaneckningar från kompeensrådsräff den 14 okober 2014 Närvarande: Se delagarföreckning. NKR 2010 2014 En backspegel och avsamp mo framiden Carin Bergsröm iade bakå på de som hän i NKR sedan saren

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

El- och värmeproduktion

El- och värmeproduktion El- och värmeprodukion 2008 Blankeanvisningar Allmän Saisiken över el- och värmeprodukionen innehåller uppgifer om produkionen av el sam indusri- och fjärrvärme, förbrukningen av producerad energi, de

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996 Jobbflöden i svensk induri 1972-1996 av Fredrik Andersson 1999-10-12 Bilaga ill Projeke arbeslöshesförsäkring vid Näringsdeparemene Sammanfaning Denna udie dokumenerar heerogenieen i induriella arbesällens

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren Till havs. En seglingsvåg sköljer över Sverige. Privaa Affärer väljer u 30 segelbåar inför sommaren Arcona 400 Beneeau 34.7 Bavaria 31 Brena 38 Campus 650 n Arcona n Firs 34.7 från Bénéeau är en n Bavaria

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015 Diarienummer KF2016-101 Miljörappor 2015 Käppalaförbunde 2 (20) Innehåll 1. Verksamhesbeskrivning 3 1.1. Miljöaspeker och miljöpåverkan... 3 1.2. Ny rökammare och anläggning för högflödesrening... 4 1.3.

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15 Examensarbee kandidanivå NEKK01 15 hp Sepember 2008 Naionalekonomiska insiuionen Jämsälldhe och ekonomisk illväx En sudie av kvinnlig sysselsäning och illväx i EU-15 Förfaare: Sofia Bill Handledare: Ponus

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Pensionsåldern och individens konsumtion och sparande

Pensionsåldern och individens konsumtion och sparande Pensionsåldern och individens konsumion och sparande Om hur en höjning av pensionsåldern kan ändra konsumionen och sparande. Maria Nilsson Magiseruppsas Naionalekonomiska insiuionen Handledare: Ponus Hansson

Läs mer

Om exponentialfunktioner och logaritmer

Om exponentialfunktioner och logaritmer Om eponenialfunkioner och logarimer Anals360 (Grundkurs) Insuderingsuppgifer Dessa övningar är de änk du ska göra i ansluning ill a du läser huvudeen. Den änka gången är som följer: a) Läs igenom huvudeens

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse Nr 2 2014 Årgång 2 Vä l ko m m e n i n i l l e r u m fö r h e l a l i ve! ÄNGLAMARKEN om a vårda Guds skapelse ÖPPNING Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde Änglamark, skona

Läs mer

rättspsykiatri Vi har inte jämlik vård i Sverige 100 år av rättspsyk Tema n Jan Cederborg: n Historia:

rättspsykiatri Vi har inte jämlik vård i Sverige 100 år av rättspsyk Tema n Jan Cederborg: n Historia: n Jan Cederborg: Vi har ine jämlik vård i Sverige n Hisoria: 100 år av räspsyk 4/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Tema räspsykiari Dea nummer av

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Ansällningsaval Arbesgivare Arbesagare Arbesagarbegreppe Arbesagarbegreppe Grund rekvisien 1. Aval (frivillighe) 2. Fysisk person 3. Ena paren

Läs mer

bra boende Mer än Nr 4 /2006

bra boende Mer än Nr 4 /2006 Mer än bra boende Nr /00 Trivsamma hem! den sora flyardagen Flybilar i kö, vänan på hissen. En grusbil insängd. Trång, rång. Halvfärdiga markyor, sängsel för a hålla obehöriga bora från inilliggande byggarbesplas.

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej!

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! HÖSTEN 2013! a g n ä l r e Ef Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! Inspiraion a hia jus din unika energikälla För e magisk liv Carolinas fina kalender och dagbok hjälper dig a skapa di drömliv Moivaion

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

shetstalet och BNP Arbetslöshetstalet lag Blanchard kapitel 10 Penningmängd, inflation och sysselsättning Effekter av penningpolitik.

shetstalet och BNP Arbetslöshetstalet lag Blanchard kapitel 10 Penningmängd, inflation och sysselsättning Effekter av penningpolitik. Kap 10: sid. 1 Blanchard kapiel 10 Penninmänd, inflaion och ssselsänin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och medellån sik Tar hänsn

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA]

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA] Vi uvecklar för framiden. ker har i u b a r Vå la nder he u e p p ö ionen. a n g g y omb Informaion [EVENTYTA] Vill du synas med di föreag/förening på Eurosop? I dea dokumen hiar du regler gällande våra

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön TCO Uveckling AB, Disanslaboraorie, Raor 999: Sefan Junesrand, Inés Leal, Camilla Edvinsson & Tone Perelius "De kvaliaiva

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE 18 Rörmokaren Joseph Baromgo kommer från en by nära oljefälen. Han säger a de som bor här är förlorarna, men han ror a Uganda som land kommer a bli rikare. 19 OLJA TILL VARJE PRIS Tex & Bild: Linus Karlsson

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Ett hem för. bokälskare

Ett hem för. bokälskare I Ravlunda har Syrbjörn och Marianne Öhman funni si perfeka hus. En fyrlängad gård med plas för många gäser, gemenskap och e hel liv med böcker. Av Pia Masson Foo Helene Toresdoer TRÅGSOFFAN. I hörnrumme

Läs mer

HUNDEN AV- & PÅ-KNAPP. Hundens. Bruks

HUNDEN AV- & PÅ-KNAPP. Hundens. Bruks Du sier i bilen på väg ill räningen. När du svänger in på vägen som leder fram ill räningsplanen reser sig din hund upp med e ryck och börjar snar fläma. Efer io sekunder piper hon och när du kör in på

Läs mer

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa reslus ema spa Spa SPANING PÅ Sinnlighe och upplevelse är de vikigase ingredienserna i en lyckad spaviselse för spa experen Loa Hellman. Här ipsar hon om några sällen där hon har hia jus dea. Tex Peer

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kor sik: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sik Arbesmarknad och inflaion AS-AD modellen Ekonomin på lång sik Ekonomisk illväx över flera

Läs mer

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Lösningar ill enamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Konsaner och definiioner som gäller hela enan: ev 160217733 10 19 joule kev 1000 ev ev 1000 kev Gy A 60221367 10 23 mole 1 Bq sec 1 Bq 10 6 Bq joule

Läs mer

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll?

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll? Likformig och accelererad rörelse - Fysik 1 för NA11FM under perioden veckorna 35 och 36, 011 Lekion 1 och, Rörelse, 31 augusi och sepember Tema: Likformig rörelse och medelhasighe Sroboskopfoo av likformig-

Läs mer

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård n RFHL-kongressen: Inger Forsgren ny ordförande n Psykvård: En dåres dagbok 2/2012 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för Räigheer, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Tips & rix Så fixar du en

Läs mer

Kapitel 1: t Sid 3 INNEHÅLL:

Kapitel 1: t Sid 3 INNEHÅLL: Kapiel 1: VÄLKOMMEN! Fanasi är vikigare än kunskap ALBERT EINSTEIN INNEHÅLL: SID 3 - VÄLKOMMEN SID 4 - POLÄR MENTAL TRÄNING En hel ny mix av kraffulla verkyg vänar på dig SID 6 - ÖVERSIKT KNACKPUNKTERNA

Läs mer

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000 D-UPPSATS 2006:126 Prisuvecklingen av järnmalm 1970-2000 En jämförelse av Hoellingmodellen och den fakiska uvecklingen Timo Ryhänen Luleå ekniska universie D-uppsas Naionalekonomi Insiuionen för Indusriell

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport Kviors arbesmiljö Tillsysakivie 12 iom regerigsuppdrage om kviors arbesmiljö Delrappor Rappor 12:11 12-5-9 1 (9) Ehee för mäiska och omgivig Chrisia Josso, 8-73 94 18 arbesmiljoverke@av.se Delrappor Tillsysakivie

Läs mer