och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011"

Transkript

1 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 8 Balansräkning - koncernen 9 Verksamhet till försäljning (SodaStream) 11 Sammandrag avseende förändring i koncernens eget kapital 13 Kassaflödesanalys - koncernen 14 Resultaträkning - moderföretaget 15 Balansräkning - moderföretaget 16 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget 17 Sammandrag avseende förändring i moderbolagets eget kapital 18 Kassaflödesanalys - moderföretaget 19 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 20 Underskrifter 43 Revisionsberättelse 44 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Stockholm Per Björkman

2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari december Inledning En förändrad årsredovisning mot tidigare år på grund av att SodaStream verksamheten var till försäljning över årsskiftet och att affären med SodaStream skedde den 2 januari Här har vi gjort en resultaträkning för kvarvarande verksamhet och en separat för verksamhet till försäljning som finns på sidan 11 samt så finns det en uppställning av balansposterna till försäljning på sidan 13. Alla jämförelser i balansräkning för koncernen på sidan 10 är inte relevanta då balansräkningen innehåller kundfodringar och räntebärandeskulder som till stor del kommer att avvecklas under (44) Allmänt om verksamheten Empire är en marknadsförings- och distributionskoncern inom hem- och hushållsprodukter. Empire, med nuvarande verksamhet, grundades 2004 och är listat på Nasdaq OMX First North. Empires övergripande mål är att skapa god värdetillväxt för sina aktieägare. Empires ambition är god tillväxt med adekvat soliditet och vinstmarginal. Målen nås dels genom en kontinuerlig utveckling och förbättring av de företag, produkter och varumärken som ingår i koncernen, dels genom företagsförvärv och samarbeten. I Empire-koncernen ingick per fem rörelsedrivande bolag: Empire Sweden AB, Empire Finland Oy, Empire Denmark ApS, SIA Empire Baltics och Empire Norway AS. Väsentliga händelser under året Tecknande av avtal avseende överlåtelse av SodaStream verksamheten i Norden. Bildandet av det helägda dotterbolaget SodaStream Nordics AB, vilket förvärvat samtliga tillgångar och skulder samt samt avtal hänförbara till SodaStream-verksamheten. Förvärv av minoritetsandelarna i dotterbolagen (Empire Denmark ApS, SIA Empire Baltics och Empire Finland OY) genom betalning med nyemitterade aktier av serie B, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande eliminerats. Utveckling 2011 Försäljningen inklusive verksamhet till försäljning (SodaStream) uppgick till 375,6 mkr (386,8), en minskning med 3%. Rörelseresultatet blev 8,5 (15,1). Rensat från kostnader av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 13,9. Engångskostnaderna på 5,4 mkr bestod av en kundförlust på OnOff, rationaliseringskostnader samt kostnader i samband med bildandet av SodaStream Nordic. Resultat efter finansnetto, exklusive omvärdering av valutaterminer, var 2,5 mkr (11,4). Kassaflödet efter investeringar under perioden uppgick till 3,8 mkr (-4,2). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -2,7 mkr (-0,3). Sammantaget gör detta att periodens kassaflöde blev 6,5 mkr (-4,5). Försäljningen för den kvarvarande verksamheten uppgick under året till 101,5 mkr (83,8), vilket ger en tillväxt på 21%. Rörelseresultatet blev 2,4 (3,6). Resultat efter finansnetto, exklusive omvärdering av valutaterminer, var 1,8 mkr (3,3). Framtid Den kvarvarande verksamheten med sin intressanta varumärkesportfölj har varit lönsam under 2010 och Förutsättningar finns för framtida expansion. Efter avyttringen av SodaStream-verksamheten har vi under första kvartalet påbörjat uppbyggnaden av det nya Empire. Det nya bolaget kommer att ha en effektiv och kundorienterad nordisk organisation, anpassad för den nya verksamheten. Marknaden blir som tidigare Norden och Baltikum. Varumärkena forsätter att vara BaByliss, Cuisinart, C3 samt de nya varumärkena som tillkom under 2011, GreenPan, Salter och HoMedics. Det nya Empire är starkt fokuserat på försäljning, marknadsföring, produktutveckling, inköp och distribution. Stödfunktioner kommer att outsourcas till kvalificerade samarbetspartners för att ge en låg kostnadsbas och hög flexibilitet. Lagerhållningen effektiviseras till ett centrallager för hela Norden istället för fyra olika lager som tidigare. Det finns ett stort intresse för Empire som partner och vi söker aktivt efter nya varumärken och intressanta bolag att förvärva. Med en konkurrenskraftig varumärkesportfölj, effektiv organisation och stark kassa står Empire väl rustat för fortsatta satsningar på den nordiska konsumentmarknaden.

3 Ekonomisk översikt 3 (44) Omsättning och resultat Koncernens omsättning för den kvarvarande verksamheten ökade med 21 % till tkr (83 777). Rörelseresultatet uppgick till tkr (3 626). Resultatet efter finansnetto uppgick till tkr (3 259). Resultatet efter skatt uppgick till 900 tkr (1 924). Periodens totalresultat inklusive avyttrad verksamhet uppgick till (7 334). Försäljningsökningen är delvis hänförbar till det egna varumärket C3. Samtliga länder har ökat försäljningen jämfört med föregående år, där Danmark står för den största ökningen såväl procentuellt som i absoluta tal. Finansiell ställning och likviditet Koncernens balansomslutning uppgick till tkr, jämfört med tkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Eget kapital uppgick till tkr (52 987), vilket ger en soliditet om 18,9 % (22). För den kvarvarande verksamheten uppgår soliditeten till 25,3% främst beroende på en lägre balansomslutning i och med försäljningen av SodaStreamverksamheten. Empires mål är att nå en soliditet på 25 % på årsbasis. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till tkr (16 928). Kassaflödet från förändringen av rörelsekapitalet uppgick till -752 tkr ( ), i huvudsak relaterat till ökade rörelseskulder. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till tkr (-398), där ökningen till största del är hänförbar till investering i nytt affärssystem. Kassaflödet efter investeringar uppgick till tkr (-4 163). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var tkr (-308). Sammantaget gör detta att årets kassaflöde blev tkr (-4 471). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick per den 31 december till tkr jämfört med tkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Innehav av egna aktier Innehavet av egna aktier uppgår till st av serie B (16 615), vilket motsvarar 0,16 % av totalt antal aktier och 0,14 % av röstetalet. Personal Vid utgången av december 2011 var antalet anställda 66 (59). Under året har personal främst tillkommit i Danmark och Finland för att klara tillväxten. Medelantalet anställda uppgick under året till 64 (54) personer. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Empire är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll, men som kan ha inverkan på koncernens resultat. Konjunkturberoende Efterfrågan på Empires produkter påverkas av förändringar i det allmänna konjunkturläget. En positiv konjunkturutveckling påverkar de flesta av Empires produkter positivt. En sämre konjunkturutveckling påverkar försäljnings- och resultatutvecklingen negativt om hushållens disponibla inkomst samtidigt minskar. Politiska risker Tillverkningen av Empires sortiment sker huvudsakligen i Kina och Israel. Oroligheter i dessa delar av världen skulle kunna medföra störningar i tillverkningen, även om så ännu inte varit fallet. Efter försäljningen av Sodastreamverksamheten elimieras den politiska risken avseende Israel. Valutarisker Koncernen är exponerad för valutarisk. Risken avser omräkning av utländska verksamheters tillgångar och skulder till moderbolagets funktionella valuta, så kallad omräkningsexponering samt försäljning och inköp i utländsk valuta. Den främsta exponeringen avser köp och försäljning i utländska valutor, där risken dels kan bestå av fluktuationer i valutan på det finansiella instrumentet, kund- eller leverantörsfakturan, dels valutarisken i förväntade betalningsflöden. Merparten av företagets inköp sker i valutan Euro och USD. Inköpen görs centralt från Sverige, som sedan fakturerar dotterbolagen i deras lokala valuta eller i Euro. Den del av inköpen som sker för den svenska marknaden medför en valutarisk, eftersom merparten av de svenska kunderna faktureras i kronor. För information om valutasäkringsstrategi, se not 26.

4 Kreditrisk Empires kreditrisk är begränsad till kundfordringarna. Kundförlusterna inkl reserveringarna var relativt höga under räkenskapsåret, där merparten är hänförbar till OnOff's konkurs. Kundförlusterna inklusive reserveringar uppgick till tkr (447). Kunderna består nästan uteslutande av välkända butikskedjor, vars betalningsdisciplin historiskt sätt varit relativt hög. Dagens överetablering av elektronikkedjor skulle vid en vikande konsumtion kunna medföra att ytterligare någon kedja slås ut, vilket kan drabba bolaget i form av förluster. Den stora och väl spridda kundbasen begränsar dock risken och gör den hanterbar. Likviditetsrisk Likviditetsrisken har avsevärt reducerats i och med försäljningen av SodaStream-verksamheten. De krediter som fanns inom koncernen vid årsskiftet har i början av 2012 till största del avvecklats. Känslighetsanalys Empires försäljning och resultat påverkas av en mängd faktorer. Nedan visas hur rörelseresultatet påverkas av förändringar i koncernens viktigaste variabler. De uppskattade effekterna ska ses som resultateffekter vid en isolerad förändring av respektive variabel. En ensidig försvagning av den svenska kronan med 10 % mot EUR samt USD påverkar rörelseresultatet med cirka - 4 mkr. (Andel inköp i EUR 66 % respektive i USD 33 %) En 10 % höjning av inköpspriserna skulle påverka röreselresultatet med cirka - 7 mkr. En 10 % höjning av försäljningspriserna skulle påverka röreselresultatet med cirka - 10 mkr. En höjning av kostnaderna för löner och ersättningar med 1 % påverkar röreselresultatet med cirka - 0,1 mkr. Bolagsstyrning Styrningen av Empire sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen samt företagets bolagsordning, arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion. Empires styrelse bestod vid verksamhetsårets ingång av sex ledamöter valda av bolagsstämman. Verkställande direktören ingår i styrelsen. Empires styrelse har en arbetsordning som följer aktiebolagslagen med avseende på arbetsfördelning och rapportering. Arbetsordningen reglerar styrelsens sammankomster, ärenden som ska tas upp på styrelsemöten, ordförandes arbetsuppgifter, VD:s arbetsuppgifter och vissa övriga frågor. Inom styrelsen finns en ersättningskommitté som behandlar löner, bonusar och andra ersättningar till VD, samt en finanskommitté som behandlar frågor av finansiell karaktär. Utöver det konstituerande sammanträdet har styrelsen under räkenskapsåret hållit 7 ordinarie sammanträden. Ordinarie möten har främst ägnats åt resultatuppföljning, investeringsärenden, extern rapportering, budgetuppföljning och strategifrågor. Bolagets revisor har avrapporterat sin granskning till styrelsen genom en skriftlig revisionspromemoria samt muntligt vid deltagande vid styrelsens bokslutsmöte i februari (44)

5 Ägarförhållande Antalet aktieägare uppgick till st. De största ägarna per var Bengt Stillström, Försäkringsbolaget Avanza Pension och OAS Holding Alkmaar BV. Röststarkaste ägare var Ian Wachtmeister med 16,55 % av rösterna. 5 (44) Aktieägare: 10 största Antal aktier Andel i % Andel Andel i % serie A serie B av kapital röster av röster Ian Wachtmeister * , ,55 Bengt Stillström * , ,43 Försäkringsbolaget Avanza Pension , ,25 OAS Holding Alkmaar BV , ,22 Bekora BV , ,29 Per Björkman * , ,56 Mats Tibell * , ,24 Markus Lassila , ,14 Länsförsäkringar Småbolagsfond , ,01 Robert Alpert , ,92 Övriga , ,38 Summa , ,00 * Privat och/eller genom bolag Redovisning enligt IFRS Genom IAS-förordningen som antogs av EU år 2002 föreskrivs att börsnoterade bolag inom hela den europeiska unionen från och med år 2005 ska tillämpa den internationella redovisningsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards) i sin koncernredovisning. Empire AB (publ) listades på Aktietorget den 18 april 2005, och tillämpar från och med det datumet nämnda standard. I samband med försäljningen av SodaStream-verksamheten har ett avsteg från strikt tillämpning av IFRS 5 gjorts. Avsteget ifrån IFRS innebär ingen påverkan på koncernens totalresultat eller eget kapital per Händelser efter räkenskapsårets slut Dotterbolaget SodaStream Nordics AB har sålts till SodaStream International B.V. Ca 40 medarbetare från Emipre har övertagits har anställts av av SodaStream Nordics Nordics AB.ed Löfbergs Lila avseende kaffekapslar och C3 Caffitaly kaffemaskiner. Adresser Huvudkontoret för Empire koncernen ligger på Östermalmsgatan 87 A, Stockholm. Empire Sweden AB har sitt kontor på Östermalmsgatan 87 A, Stockholm. Lagret finns på Mobilvägen 5, Löddeköpinge

6 6 (44) Styrelse Styrelseledamöterna vid årets slut: Namn Ålder Började Aktieinnehav Andra uppdrag Hans Risberg Partner: Norges Investor AB SL: Arena Personal AB SL: Mediaplanet International AB SL: Digital Inn AB SO: Arbetslivsresurs AR AB SO: Aktriva AB SL: 123 Pension AB SL: AB DP Försäkring SO: Fiholms Fideikommiss AB Ian Wachtmeister* A SL: Skultuna Messingsbruk AB B SO: RubberBarons AB SO: AB I W Ventures SO: G V-staden 7:17 AB SO: K G-gatan 7-9 fastighets AB SL: Kvarnbackens Fastigheter AB Ulf Christensen B SO: Advanced Vacuum AB Bengt Stillström* B SO: AB Traction SL: Hifab Group AB SO: SwitchCore AB (publ) SL: Ringvägen Venture AB SL: Zitiz AB SL: Nättidningen Sourze AB SO: Signtrace AB SO: Saguru AB SL: Profilgruppen Åsa Mitsell Rekryteringskonsult Per Björkman * B SO: Offerator AB * Privat och/eller genom bolag SL: Ramundberget Alpina AB

7 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst 7 (44) Fritt eget kapital i moderbolaget Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Utdelas till aktieägarna Balanseras i ny räkning Förslag Styrelsen föreslår utdelning om 1 krona per aktie och att resterande till förfogande stående vinstmedel om kr överföres i ny räkning. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till tkr (14 875). Resultat efter finansnetto uppgick till tkr (6 779). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Koncernredovisningen omfattar samma räkenskapsperiod som för det legala moderföretaget (Empire AB) vilket är kalenderår.

8 8 (44) Resultaträkning - koncernen Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Omsättning 2, Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar/nedskrivningar av 8,9 anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 17 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Finansnetto Resultat före skatt Årets skatt Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Övriga förändringar -75 Periodens totalresultat från kvarvarande verksamhet Periodens resultat från verksamhet till försäljning (SodaStream) Årets resultat Resultat per aktie 17 kr 0,13 0,96

9 9 (44) Balansräkning - koncernen Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 Patent Varumärken, kontrakt Balanserade licensavgifter Goodwill Materiella anläggningstillgångar 8 Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 7 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Tillgångar som innehas för försäljning (SodaStream) SUMMA TILLGÅNGAR

10 10 (44) Balansräkning - koncernen Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning (SodaStream) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 26.

11 Verksamhet till försäljning - SodaStream I december år 2011: Empire AB:s helägda och rörelsedrivande dotterbolag Empire Sweden AB överförde allt som tillhörde SodaStream-verksamheten till sitt dotterbolag Sodastream Nordics AB. Den 2 januari år 2012: SodaStream International (SST), noterat på Nasdaq börsen i New York köpte alla aktier i SodaStream Nordics och förvärvade därmed rättigheterna till distributionen av SodaStream produkterna på alla nordiska marknader samt lager, administration och större delen av de anställda. Köpeskillingen Köpeskillingen utgörs av kontantbetalningar om 40 miljoner kronor samt 4,5 miljoner euro, d v s totalt 80 miljoner kronor. Härutöver erhåller Empire en royalty om 2% baserat på SodaStreams försäljning i Norden under 3 år. Royaltyn kan maximalt uppgå till totalt 10 miljoner kronor. Den skattefria reavinst i koncernen 2012 uppgår till ca 40 mkr. Den royalty som Empire tjänar in från SodaStream B.V. kommer att resultatföras då den erhålls från SodaStream. 11 (44) Redovisning av verksamhet till försäljning Per 31/ redovisas den del som förvärvas av Sodastream B.V som verksamhet till försäljning, vilket innebär att den redovisas på en separat rad i koncernens resultat- och balansräkning. Nedan följer en resultaträkning samt en specifikation av balansposter hänförliga till den verksamhet som är till försäljning. SodaStream har inte redovisats separat i bolagets räkenskaper, varför fördelning av intäkter och kostnader gjorts efter tillgänliga data samt rimliga bedömningar. Försäljningsintäkter och kostnad sålda varor baseras på försäljningsstatistik. Personalkostnader samt övriga externa kostnader har fördelats efter bedömning. Resultaträkning Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Omsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar/nedskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Finansnetto Resultat före skatt Årets skatt -957 Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Övriga förändringar -253 Periodens totalresultat från verksamhet till försäljning

12 Verksamhet till försäljning - SodaStream 12 (44) Specifikation av tillgångar och skulder Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 Sammandrag avseende koncernens förändringar i koncernens eget kapital tkr Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 13 (44) Totalt eget kapital Ingående eget kapital Förändring av eget kapitaldel i konvertibellån Summa ägartransaktioner Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag Övriga förändringar Summa övrigt totalresultat Utgående eget kapital tkr Aktiekapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital Förvärv minoritetsandelar, inkl. riktad nyemission Summa ägartransaktioner Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag Övriga förändringar Summa övrigt totalresultat Utgående eget kapital

14 Kassaflödesanalys - koncernen 14 (44) Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringar Finansieringsverksamheten Förändring räntebärande skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Varav kassaflöde från verksamhet till försäljning (SodaStream) Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflöde från verksamhet till försäljning (SodaStream)

15 Resultaträkning - moderföretaget 15 (44) Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter 2, 3 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Utdelning från dotterföretag Nedskrivning andelar dotterföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat

16 16 (44) Balansräkning - moderföretaget Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8 Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 17 (44) Balansräkning - moderföretaget Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 19 Konvertibellån 19 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 19 Konvertibellån Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget Belopp i tkr Ställda säkerheter 26 Aktier i dotterbolag Ansvarsförbindelse Garanti dotterbolag

18 Sammandrag avseende förändringar i moderbolagets eget kapital tkr Bundet eget kapital Fritt eget kapital 18 (44) Aktiekapitafonfond resultat kapital Reserv- Överkurs- Balanserat Totalt eget Årets resultat Ingående eget kapital Skuldebrev och personaloptioner Årets resultat Utgående eget kapital tkr Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktiekapitafonfond resultat kapital Reserv- Överkurs- Balanserat Totalt eget Årets resultat Ingående eget kapital Nyemission Årets resultat Utgående eget kapital

19 Kassaflödesanalys - moderföretaget 19 (44) Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella & materiella anläggningstillgångar Förändring i finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagande av lån Amortering av låneskulder Inbetalningar av personaloptioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 20 (44) Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 2 april Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 17 april Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet "Moderbolagets redovisningsprinciper". De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av ÅRL och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl. Följande ändrade standarder och tolkningsuttalanden har trätt ikraft 2011: IAS 24 Upplysningar om närstående - ändringar IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering - ändringar IFRIC 14 IAS 19 Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan - ändringar IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument - tolkningsuttalande Standards, tolkningar samt ändringar som tillämpas fr.o.m. i januari 2012 Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden träder i kraft under 2012 och framåt och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga från och med räkenskapsår efter 2012 och framåt planeras inte att förtidstillämpas. Ändringar och tolkningsuttalanden som ännu inte trätt i kraft bedöms inte vara relevanta för koncernen för närvarande. Redovisning av avyttrad verksamhet När Koncernen avser att sälja en anläggningstillgång eller en grupp av tillgångar (en avyttringsgrupp) och om en försäljning inom tolv månader är mycket sannolik klassificeras tillgången eller avyttringsgruppen som att den innehas för försäljning och redovisas separat i koncernens balansräkning. Skulder klassificeras som att de innehas för försäljning och redovisas i koncernens balansräkning om de är direkt hänförliga till en avyttringsgrupp. Tillgångar som är klassificerade som innehav för försäljning värderas till det lägsta av det redovisade värdet före klassificeringen som innehav för försäljning och deras verkliga värde efter avdrag för försäljningskostnader. Vissa tillgångar som innehas för försäljning, såsom finansiella tillgångar eller uppskjutna skattefordringar, värderas dock även fortsättningsvis enligt Koncernens redovisningsprincip för dessa tillgångar. Om tillgångar har klassificerats som innehav för försäljning görs inga avskrivningar. Eventuell vinst eller förlust som uppkommer vid försäljning eller omvärdering av avvecklade verksamheter redovisas som en egen post "Periodens resultat från verksamhet till försäljning" (sid 9 i årsredovisningen). Vid redovisning av avyttrad verksamhet (SodaStream) finns en avvikelse från vad IFRS 5 föreskriver. Avvikelsen består i att tillgångar och därtill hänförbara skulder har redovisats till försäljningsvärdet, ej till bokfört värde. Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är avrundade till närmaste tusental.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 1 (45) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer