och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011"

Transkript

1 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 8 Balansräkning - koncernen 9 Verksamhet till försäljning (SodaStream) 11 Sammandrag avseende förändring i koncernens eget kapital 13 Kassaflödesanalys - koncernen 14 Resultaträkning - moderföretaget 15 Balansräkning - moderföretaget 16 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget 17 Sammandrag avseende förändring i moderbolagets eget kapital 18 Kassaflödesanalys - moderföretaget 19 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 20 Underskrifter 43 Revisionsberättelse 44 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Stockholm Per Björkman

2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari december Inledning En förändrad årsredovisning mot tidigare år på grund av att SodaStream verksamheten var till försäljning över årsskiftet och att affären med SodaStream skedde den 2 januari Här har vi gjort en resultaträkning för kvarvarande verksamhet och en separat för verksamhet till försäljning som finns på sidan 11 samt så finns det en uppställning av balansposterna till försäljning på sidan 13. Alla jämförelser i balansräkning för koncernen på sidan 10 är inte relevanta då balansräkningen innehåller kundfodringar och räntebärandeskulder som till stor del kommer att avvecklas under (44) Allmänt om verksamheten Empire är en marknadsförings- och distributionskoncern inom hem- och hushållsprodukter. Empire, med nuvarande verksamhet, grundades 2004 och är listat på Nasdaq OMX First North. Empires övergripande mål är att skapa god värdetillväxt för sina aktieägare. Empires ambition är god tillväxt med adekvat soliditet och vinstmarginal. Målen nås dels genom en kontinuerlig utveckling och förbättring av de företag, produkter och varumärken som ingår i koncernen, dels genom företagsförvärv och samarbeten. I Empire-koncernen ingick per fem rörelsedrivande bolag: Empire Sweden AB, Empire Finland Oy, Empire Denmark ApS, SIA Empire Baltics och Empire Norway AS. Väsentliga händelser under året Tecknande av avtal avseende överlåtelse av SodaStream verksamheten i Norden. Bildandet av det helägda dotterbolaget SodaStream Nordics AB, vilket förvärvat samtliga tillgångar och skulder samt samt avtal hänförbara till SodaStream-verksamheten. Förvärv av minoritetsandelarna i dotterbolagen (Empire Denmark ApS, SIA Empire Baltics och Empire Finland OY) genom betalning med nyemitterade aktier av serie B, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande eliminerats. Utveckling 2011 Försäljningen inklusive verksamhet till försäljning (SodaStream) uppgick till 375,6 mkr (386,8), en minskning med 3%. Rörelseresultatet blev 8,5 (15,1). Rensat från kostnader av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 13,9. Engångskostnaderna på 5,4 mkr bestod av en kundförlust på OnOff, rationaliseringskostnader samt kostnader i samband med bildandet av SodaStream Nordic. Resultat efter finansnetto, exklusive omvärdering av valutaterminer, var 2,5 mkr (11,4). Kassaflödet efter investeringar under perioden uppgick till 3,8 mkr (-4,2). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -2,7 mkr (-0,3). Sammantaget gör detta att periodens kassaflöde blev 6,5 mkr (-4,5). Försäljningen för den kvarvarande verksamheten uppgick under året till 101,5 mkr (83,8), vilket ger en tillväxt på 21%. Rörelseresultatet blev 2,4 (3,6). Resultat efter finansnetto, exklusive omvärdering av valutaterminer, var 1,8 mkr (3,3). Framtid Den kvarvarande verksamheten med sin intressanta varumärkesportfölj har varit lönsam under 2010 och Förutsättningar finns för framtida expansion. Efter avyttringen av SodaStream-verksamheten har vi under första kvartalet påbörjat uppbyggnaden av det nya Empire. Det nya bolaget kommer att ha en effektiv och kundorienterad nordisk organisation, anpassad för den nya verksamheten. Marknaden blir som tidigare Norden och Baltikum. Varumärkena forsätter att vara BaByliss, Cuisinart, C3 samt de nya varumärkena som tillkom under 2011, GreenPan, Salter och HoMedics. Det nya Empire är starkt fokuserat på försäljning, marknadsföring, produktutveckling, inköp och distribution. Stödfunktioner kommer att outsourcas till kvalificerade samarbetspartners för att ge en låg kostnadsbas och hög flexibilitet. Lagerhållningen effektiviseras till ett centrallager för hela Norden istället för fyra olika lager som tidigare. Det finns ett stort intresse för Empire som partner och vi söker aktivt efter nya varumärken och intressanta bolag att förvärva. Med en konkurrenskraftig varumärkesportfölj, effektiv organisation och stark kassa står Empire väl rustat för fortsatta satsningar på den nordiska konsumentmarknaden.

3 Ekonomisk översikt 3 (44) Omsättning och resultat Koncernens omsättning för den kvarvarande verksamheten ökade med 21 % till tkr (83 777). Rörelseresultatet uppgick till tkr (3 626). Resultatet efter finansnetto uppgick till tkr (3 259). Resultatet efter skatt uppgick till 900 tkr (1 924). Periodens totalresultat inklusive avyttrad verksamhet uppgick till (7 334). Försäljningsökningen är delvis hänförbar till det egna varumärket C3. Samtliga länder har ökat försäljningen jämfört med föregående år, där Danmark står för den största ökningen såväl procentuellt som i absoluta tal. Finansiell ställning och likviditet Koncernens balansomslutning uppgick till tkr, jämfört med tkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Eget kapital uppgick till tkr (52 987), vilket ger en soliditet om 18,9 % (22). För den kvarvarande verksamheten uppgår soliditeten till 25,3% främst beroende på en lägre balansomslutning i och med försäljningen av SodaStreamverksamheten. Empires mål är att nå en soliditet på 25 % på årsbasis. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till tkr (16 928). Kassaflödet från förändringen av rörelsekapitalet uppgick till -752 tkr ( ), i huvudsak relaterat till ökade rörelseskulder. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till tkr (-398), där ökningen till största del är hänförbar till investering i nytt affärssystem. Kassaflödet efter investeringar uppgick till tkr (-4 163). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var tkr (-308). Sammantaget gör detta att årets kassaflöde blev tkr (-4 471). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick per den 31 december till tkr jämfört med tkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Innehav av egna aktier Innehavet av egna aktier uppgår till st av serie B (16 615), vilket motsvarar 0,16 % av totalt antal aktier och 0,14 % av röstetalet. Personal Vid utgången av december 2011 var antalet anställda 66 (59). Under året har personal främst tillkommit i Danmark och Finland för att klara tillväxten. Medelantalet anställda uppgick under året till 64 (54) personer. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Empire är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll, men som kan ha inverkan på koncernens resultat. Konjunkturberoende Efterfrågan på Empires produkter påverkas av förändringar i det allmänna konjunkturläget. En positiv konjunkturutveckling påverkar de flesta av Empires produkter positivt. En sämre konjunkturutveckling påverkar försäljnings- och resultatutvecklingen negativt om hushållens disponibla inkomst samtidigt minskar. Politiska risker Tillverkningen av Empires sortiment sker huvudsakligen i Kina och Israel. Oroligheter i dessa delar av världen skulle kunna medföra störningar i tillverkningen, även om så ännu inte varit fallet. Efter försäljningen av Sodastreamverksamheten elimieras den politiska risken avseende Israel. Valutarisker Koncernen är exponerad för valutarisk. Risken avser omräkning av utländska verksamheters tillgångar och skulder till moderbolagets funktionella valuta, så kallad omräkningsexponering samt försäljning och inköp i utländsk valuta. Den främsta exponeringen avser köp och försäljning i utländska valutor, där risken dels kan bestå av fluktuationer i valutan på det finansiella instrumentet, kund- eller leverantörsfakturan, dels valutarisken i förväntade betalningsflöden. Merparten av företagets inköp sker i valutan Euro och USD. Inköpen görs centralt från Sverige, som sedan fakturerar dotterbolagen i deras lokala valuta eller i Euro. Den del av inköpen som sker för den svenska marknaden medför en valutarisk, eftersom merparten av de svenska kunderna faktureras i kronor. För information om valutasäkringsstrategi, se not 26.

4 Kreditrisk Empires kreditrisk är begränsad till kundfordringarna. Kundförlusterna inkl reserveringarna var relativt höga under räkenskapsåret, där merparten är hänförbar till OnOff's konkurs. Kundförlusterna inklusive reserveringar uppgick till tkr (447). Kunderna består nästan uteslutande av välkända butikskedjor, vars betalningsdisciplin historiskt sätt varit relativt hög. Dagens överetablering av elektronikkedjor skulle vid en vikande konsumtion kunna medföra att ytterligare någon kedja slås ut, vilket kan drabba bolaget i form av förluster. Den stora och väl spridda kundbasen begränsar dock risken och gör den hanterbar. Likviditetsrisk Likviditetsrisken har avsevärt reducerats i och med försäljningen av SodaStream-verksamheten. De krediter som fanns inom koncernen vid årsskiftet har i början av 2012 till största del avvecklats. Känslighetsanalys Empires försäljning och resultat påverkas av en mängd faktorer. Nedan visas hur rörelseresultatet påverkas av förändringar i koncernens viktigaste variabler. De uppskattade effekterna ska ses som resultateffekter vid en isolerad förändring av respektive variabel. En ensidig försvagning av den svenska kronan med 10 % mot EUR samt USD påverkar rörelseresultatet med cirka - 4 mkr. (Andel inköp i EUR 66 % respektive i USD 33 %) En 10 % höjning av inköpspriserna skulle påverka röreselresultatet med cirka - 7 mkr. En 10 % höjning av försäljningspriserna skulle påverka röreselresultatet med cirka - 10 mkr. En höjning av kostnaderna för löner och ersättningar med 1 % påverkar röreselresultatet med cirka - 0,1 mkr. Bolagsstyrning Styrningen av Empire sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen samt företagets bolagsordning, arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion. Empires styrelse bestod vid verksamhetsårets ingång av sex ledamöter valda av bolagsstämman. Verkställande direktören ingår i styrelsen. Empires styrelse har en arbetsordning som följer aktiebolagslagen med avseende på arbetsfördelning och rapportering. Arbetsordningen reglerar styrelsens sammankomster, ärenden som ska tas upp på styrelsemöten, ordförandes arbetsuppgifter, VD:s arbetsuppgifter och vissa övriga frågor. Inom styrelsen finns en ersättningskommitté som behandlar löner, bonusar och andra ersättningar till VD, samt en finanskommitté som behandlar frågor av finansiell karaktär. Utöver det konstituerande sammanträdet har styrelsen under räkenskapsåret hållit 7 ordinarie sammanträden. Ordinarie möten har främst ägnats åt resultatuppföljning, investeringsärenden, extern rapportering, budgetuppföljning och strategifrågor. Bolagets revisor har avrapporterat sin granskning till styrelsen genom en skriftlig revisionspromemoria samt muntligt vid deltagande vid styrelsens bokslutsmöte i februari (44)

5 Ägarförhållande Antalet aktieägare uppgick till st. De största ägarna per var Bengt Stillström, Försäkringsbolaget Avanza Pension och OAS Holding Alkmaar BV. Röststarkaste ägare var Ian Wachtmeister med 16,55 % av rösterna. 5 (44) Aktieägare: 10 största Antal aktier Andel i % Andel Andel i % serie A serie B av kapital röster av röster Ian Wachtmeister * , ,55 Bengt Stillström * , ,43 Försäkringsbolaget Avanza Pension , ,25 OAS Holding Alkmaar BV , ,22 Bekora BV , ,29 Per Björkman * , ,56 Mats Tibell * , ,24 Markus Lassila , ,14 Länsförsäkringar Småbolagsfond , ,01 Robert Alpert , ,92 Övriga , ,38 Summa , ,00 * Privat och/eller genom bolag Redovisning enligt IFRS Genom IAS-förordningen som antogs av EU år 2002 föreskrivs att börsnoterade bolag inom hela den europeiska unionen från och med år 2005 ska tillämpa den internationella redovisningsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards) i sin koncernredovisning. Empire AB (publ) listades på Aktietorget den 18 april 2005, och tillämpar från och med det datumet nämnda standard. I samband med försäljningen av SodaStream-verksamheten har ett avsteg från strikt tillämpning av IFRS 5 gjorts. Avsteget ifrån IFRS innebär ingen påverkan på koncernens totalresultat eller eget kapital per Händelser efter räkenskapsårets slut Dotterbolaget SodaStream Nordics AB har sålts till SodaStream International B.V. Ca 40 medarbetare från Emipre har övertagits har anställts av av SodaStream Nordics Nordics AB.ed Löfbergs Lila avseende kaffekapslar och C3 Caffitaly kaffemaskiner. Adresser Huvudkontoret för Empire koncernen ligger på Östermalmsgatan 87 A, Stockholm. Empire Sweden AB har sitt kontor på Östermalmsgatan 87 A, Stockholm. Lagret finns på Mobilvägen 5, Löddeköpinge

6 6 (44) Styrelse Styrelseledamöterna vid årets slut: Namn Ålder Började Aktieinnehav Andra uppdrag Hans Risberg Partner: Norges Investor AB SL: Arena Personal AB SL: Mediaplanet International AB SL: Digital Inn AB SO: Arbetslivsresurs AR AB SO: Aktriva AB SL: 123 Pension AB SL: AB DP Försäkring SO: Fiholms Fideikommiss AB Ian Wachtmeister* A SL: Skultuna Messingsbruk AB B SO: RubberBarons AB SO: AB I W Ventures SO: G V-staden 7:17 AB SO: K G-gatan 7-9 fastighets AB SL: Kvarnbackens Fastigheter AB Ulf Christensen B SO: Advanced Vacuum AB Bengt Stillström* B SO: AB Traction SL: Hifab Group AB SO: SwitchCore AB (publ) SL: Ringvägen Venture AB SL: Zitiz AB SL: Nättidningen Sourze AB SO: Signtrace AB SO: Saguru AB SL: Profilgruppen Åsa Mitsell Rekryteringskonsult Per Björkman * B SO: Offerator AB * Privat och/eller genom bolag SL: Ramundberget Alpina AB

7 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst 7 (44) Fritt eget kapital i moderbolaget Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Utdelas till aktieägarna Balanseras i ny räkning Förslag Styrelsen föreslår utdelning om 1 krona per aktie och att resterande till förfogande stående vinstmedel om kr överföres i ny räkning. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till tkr (14 875). Resultat efter finansnetto uppgick till tkr (6 779). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Koncernredovisningen omfattar samma räkenskapsperiod som för det legala moderföretaget (Empire AB) vilket är kalenderår.

8 8 (44) Resultaträkning - koncernen Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Omsättning 2, Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar/nedskrivningar av 8,9 anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 17 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Finansnetto Resultat före skatt Årets skatt Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Övriga förändringar -75 Periodens totalresultat från kvarvarande verksamhet Periodens resultat från verksamhet till försäljning (SodaStream) Årets resultat Resultat per aktie 17 kr 0,13 0,96

9 9 (44) Balansräkning - koncernen Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 Patent Varumärken, kontrakt Balanserade licensavgifter Goodwill Materiella anläggningstillgångar 8 Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 7 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Tillgångar som innehas för försäljning (SodaStream) SUMMA TILLGÅNGAR

10 10 (44) Balansräkning - koncernen Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning (SodaStream) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 26.

11 Verksamhet till försäljning - SodaStream I december år 2011: Empire AB:s helägda och rörelsedrivande dotterbolag Empire Sweden AB överförde allt som tillhörde SodaStream-verksamheten till sitt dotterbolag Sodastream Nordics AB. Den 2 januari år 2012: SodaStream International (SST), noterat på Nasdaq börsen i New York köpte alla aktier i SodaStream Nordics och förvärvade därmed rättigheterna till distributionen av SodaStream produkterna på alla nordiska marknader samt lager, administration och större delen av de anställda. Köpeskillingen Köpeskillingen utgörs av kontantbetalningar om 40 miljoner kronor samt 4,5 miljoner euro, d v s totalt 80 miljoner kronor. Härutöver erhåller Empire en royalty om 2% baserat på SodaStreams försäljning i Norden under 3 år. Royaltyn kan maximalt uppgå till totalt 10 miljoner kronor. Den skattefria reavinst i koncernen 2012 uppgår till ca 40 mkr. Den royalty som Empire tjänar in från SodaStream B.V. kommer att resultatföras då den erhålls från SodaStream. 11 (44) Redovisning av verksamhet till försäljning Per 31/ redovisas den del som förvärvas av Sodastream B.V som verksamhet till försäljning, vilket innebär att den redovisas på en separat rad i koncernens resultat- och balansräkning. Nedan följer en resultaträkning samt en specifikation av balansposter hänförliga till den verksamhet som är till försäljning. SodaStream har inte redovisats separat i bolagets räkenskaper, varför fördelning av intäkter och kostnader gjorts efter tillgänliga data samt rimliga bedömningar. Försäljningsintäkter och kostnad sålda varor baseras på försäljningsstatistik. Personalkostnader samt övriga externa kostnader har fördelats efter bedömning. Resultaträkning Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Omsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar/nedskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Finansnetto Resultat före skatt Årets skatt -957 Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Övriga förändringar -253 Periodens totalresultat från verksamhet till försäljning

12 Verksamhet till försäljning - SodaStream 12 (44) Specifikation av tillgångar och skulder Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 Sammandrag avseende koncernens förändringar i koncernens eget kapital tkr Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 13 (44) Totalt eget kapital Ingående eget kapital Förändring av eget kapitaldel i konvertibellån Summa ägartransaktioner Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag Övriga förändringar Summa övrigt totalresultat Utgående eget kapital tkr Aktiekapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital Förvärv minoritetsandelar, inkl. riktad nyemission Summa ägartransaktioner Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag Övriga förändringar Summa övrigt totalresultat Utgående eget kapital

14 Kassaflödesanalys - koncernen 14 (44) Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringar Finansieringsverksamheten Förändring räntebärande skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Varav kassaflöde från verksamhet till försäljning (SodaStream) Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflöde från verksamhet till försäljning (SodaStream)

15 Resultaträkning - moderföretaget 15 (44) Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter 2, 3 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Utdelning från dotterföretag Nedskrivning andelar dotterföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat

16 16 (44) Balansräkning - moderföretaget Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8 Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 17 (44) Balansräkning - moderföretaget Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 19 Konvertibellån 19 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 19 Konvertibellån Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget Belopp i tkr Ställda säkerheter 26 Aktier i dotterbolag Ansvarsförbindelse Garanti dotterbolag

18 Sammandrag avseende förändringar i moderbolagets eget kapital tkr Bundet eget kapital Fritt eget kapital 18 (44) Aktiekapitafonfond resultat kapital Reserv- Överkurs- Balanserat Totalt eget Årets resultat Ingående eget kapital Skuldebrev och personaloptioner Årets resultat Utgående eget kapital tkr Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktiekapitafonfond resultat kapital Reserv- Överkurs- Balanserat Totalt eget Årets resultat Ingående eget kapital Nyemission Årets resultat Utgående eget kapital

19 Kassaflödesanalys - moderföretaget 19 (44) Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella & materiella anläggningstillgångar Förändring i finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagande av lån Amortering av låneskulder Inbetalningar av personaloptioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 20 (44) Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 2 april Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 17 april Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet "Moderbolagets redovisningsprinciper". De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av ÅRL och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl. Följande ändrade standarder och tolkningsuttalanden har trätt ikraft 2011: IAS 24 Upplysningar om närstående - ändringar IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering - ändringar IFRIC 14 IAS 19 Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan - ändringar IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument - tolkningsuttalande Standards, tolkningar samt ändringar som tillämpas fr.o.m. i januari 2012 Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden träder i kraft under 2012 och framåt och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga från och med räkenskapsår efter 2012 och framåt planeras inte att förtidstillämpas. Ändringar och tolkningsuttalanden som ännu inte trätt i kraft bedöms inte vara relevanta för koncernen för närvarande. Redovisning av avyttrad verksamhet När Koncernen avser att sälja en anläggningstillgång eller en grupp av tillgångar (en avyttringsgrupp) och om en försäljning inom tolv månader är mycket sannolik klassificeras tillgången eller avyttringsgruppen som att den innehas för försäljning och redovisas separat i koncernens balansräkning. Skulder klassificeras som att de innehas för försäljning och redovisas i koncernens balansräkning om de är direkt hänförliga till en avyttringsgrupp. Tillgångar som är klassificerade som innehav för försäljning värderas till det lägsta av det redovisade värdet före klassificeringen som innehav för försäljning och deras verkliga värde efter avdrag för försäljningskostnader. Vissa tillgångar som innehas för försäljning, såsom finansiella tillgångar eller uppskjutna skattefordringar, värderas dock även fortsättningsvis enligt Koncernens redovisningsprincip för dessa tillgångar. Om tillgångar har klassificerats som innehav för försäljning görs inga avskrivningar. Eventuell vinst eller förlust som uppkommer vid försäljning eller omvärdering av avvecklade verksamheter redovisas som en egen post "Periodens resultat från verksamhet till försäljning" (sid 9 i årsredovisningen). Vid redovisning av avyttrad verksamhet (SodaStream) finns en avvikelse från vad IFRS 5 föreskriver. Avvikelsen består i att tillgångar och därtill hänförbara skulder har redovisats till försäljningsvärdet, ej till bokfört värde. Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är avrundade till närmaste tusental.

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Notförteckning. Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Notförteckning. Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Notförteckning Sidan Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.............. 53 Not 2 Intäkter per väsentligt intäktsslag.................. 58 Not 3 Rapportering per segment......................

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll Välkommen till ICA-idén...3 Detta är ICA-handlarnas Förbund...4 Förvaltningsberättelse...7 Rapport över totalresultatet i koncernen...

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer