Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm."

Transkript

1 PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagnatill handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North. Erik Penser Bankaktiebolag är utsedd till Certified Adviser för Nilörngruppen vid kommande listning på Nasdaq First North (förutsatt att kraven för listning uppfylls).

2 Vissa definitioner Med Prospektet avses föreliggande prospekt som upprättats med anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) och upptagande till handel av aktier av serie B på Nasdaq First North Premier Erbjudandet. Med Nilörngruppen, Koncernen eller Bolaget avses, beroende på sammanhang, Nilörngruppen AB (publ), org. nr , den koncern som Nilörngruppen AB (publ) ingår i, eller ett dotterbolag till Nilörngruppen AB (publ). Med Traction avses Traction Branding AB ett av AB Traction helägt dotterbolag. Med Säljande Aktieägare avses de säljande aktieägarna i Bolaget, vilket inkluderar Traction Branding AB och Investor AB genom dotterbolaget Duba AB. Med Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB avses Erik Penser Bankaktiebolag, org. nr Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB, org. nr Hänvisning till SEK avser svenska kronor, hänvisning till EUR avser euro, hänvisning till DKK avser danska kronor och hänvisning till USD avser amerikanska dollar. Med K avses tusen och med M avses miljoner. Upprättande och registrering av Prospektet Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida, och på Finansinspektionens hemsida, Viktig information till investerare All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet avseende de specifika förhållanden som framgår i avsnittet Riskfaktorer och som beskriver vissa risker som en investering i Nilörngruppens aktier kan innebära. Prospektet innehåller framåtriktad information. Sådan information är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Framåtriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden eller genom att den kan innefatta ord såsom kan, ska, förväntas, tros, uppskattas, planeras, förbereds, beräknas, har för avsikt att, prognostiseras, försöker eller skulle kunna, eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Sådan framåtriktad information speglar Nilörngruppens styrelses och företagslednings nuvarande förväntningar baserat på för dem idag tillgänglig information och bygger på ett antal antaganden som är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara utanför styrelsens och företagsledningens kontroll. Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. All framåtriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och Nilörngruppen och dess styrelse har ingen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framåtriktad information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat. Nilörngruppen och/eller personer som agerar å dess vägnar är föremål för de förbehåll som finns, eller som hänvisas till, i detta avsnitt. Erbjudandet att förvärva aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln eller andra handlingar hänförliga till Erbjudandet eller upptagandet till handel får inte distribueras i eller till USA eller någon provins eller något territorium i Australien, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland eller Hongkong eller annat land där distributionen eller Erbjudandet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Aktierna i Erbjudandet har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess nuvarande lydelse och kommer inte heller registreras enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i något land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får aktier inte, direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Tvist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet och Erbjudandet. Marknadsinformation, information från tredje part och viss framtidsinriktad information Prospektet innehåller information från tredje part i form av bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer, i vissa fall historisk information. Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i Prospektet avseende den bransch inom vilken Nilörngruppens verksamhet bedrivs samt Bolagets ställning i förhållande till dess konkurrenter är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende tredje part. Sådan information och sådana uttalanden återspeglar snarare Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i information som erhållits från bransch- och affärsorganisationer och andra kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt information som har publicerats av dess konkurrenter. Bolaget anser att sådan information är användbar för investerares förståelse för den bransch i vilken Bolaget är verksamt och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom siffrorna, marknadsinformationen och annan information som hämtats från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte heller gjort några oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer. Även om Bolaget är av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa och Bolaget kan inte garantera deras riktighet. Varken Bolaget eller EPB tar något ansvar för riktigheten i någon marknadsandels- eller branschinformation i detta Prospekt. Bolaget bekräftar att den information som tillhandahållits av tredje part har återgetts korrekt. Såvitt Bolaget känner till, och har haft möjlighet att säkerställa genom information som har publicerats av sådan tredje part, har inte några fakta utelämnats som skulle kunna innebära att den återgivna informationen är felaktig eller vilseledande. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget. Presentation av finansiell information Viss finansiell information och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Finansiell rådgivare Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Bankaktiebolag som biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Bankaktiebolag från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. Erik Penser Bankaktiebolag är även emissionsinstitut avseende Erbjudandet. 2 NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT 2015

3 Innehållsförteckning 4 Sammanfattning 10 Riskfaktorer 16 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) 18 Bakgrund och motiv 20 Villkor och anvisningar 23 VD har ordet 24 Marknadsöversikt 28 Historik 30 Verksamhetsöversikt 36 Finansiell översikt 40 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 42 Eget kapital, skulder och annan finansiell information 44 Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden 46 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 49 Bolagsordning 50 Legala frågor och kompletterande information 53 Skattefrågor i Sverige 55 Adresser Villkor i sammandrag Antal aktier som erbjuds Erbjudandet omfattar befintliga aktier av serie B som erbjuds till försäljning av Säljande Aktieägare. Erbjudandet omfattar inte några aktier av serie A i Nilörngruppen. Inga nya aktier utges av Nilörngruppen i samband med Erbjudandet. Säljande Aktieägare har åtagit sig att, på begäran av EPB, sälja ytterligare aktier för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet ( Övertilldelningsoptionen ). Erbjudandepris Priset i Erbjudandet har fastställts av Säljande Aktieägare i samråd med Erik Penser Bankaktiebolag till 50 SEK per aktie av serie B, baserat på diskussioner med vissa institutionella investerare samt efterfrågan och de allmänna marknadsvillkoren. Mot bakgrund av de teckningsåtaganden som ingåtts av Cornerstone Investors bedöms priset vara marknadsmässigt. Preliminär tidplan Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige 2-10 juni 2015 Anmälningsperiod för institutionellt erbjudande 2-11 juni 2015 Första dag för handel på Nasdaq First North Premier 12 juni 2015 Likviddag 16 juni 2015 Övrigt Kortnamn på Nasdaq First North Premier NIL B ISIN-kod SE Finansiell kalender Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni augusti 2015 Viktig information om försäljning av aktier Besked om tilldelning till allmänheten i Sverige sker genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 12 juni Institutionella investerare beräknas att omkring den 12 juni 2015 erhålla besked om tilldelning i särskild ordning, varefter avräkningsnotor utsänds. Efter det att betalning för tilldelade aktier hanterats av EPB kommer betalda aktier att överföras till av förvärvaren anvisad värdepappersdepå eller VP-konto. Den tid som erfordras för överföring av betalning samt överföring av betalda aktier till förvärvarna av aktier i Nilörngruppen kan medföra att dessa förvärvare inte kommer att ha förvärvade aktier tillgängliga på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto förrän tidigast omkring den 16 juni Handel i Nilörngruppens aktier på Nasdaq First North Premier beräknas komma att påbörjas omkring den 12 juni Det förhållandet att aktier kan komma att inte finnas tillgängliga på förvärvarens VP-konto eller värdepappersdepå förrän tidigast den 16 juni 2015 kan innebära att förvärvaren inte har möjlighet att sälja dessa aktier på Nasdaq First North Premier från den tidpunkt då handel med aktierna inleds, utan först när aktierna är tillgängliga på värdepappersdepån eller VP-kontot. NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT

4 Sammanfattning Sammanfattningen består av vissa informationskrav uppställda i punkter. Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller de punkter som krävs för en sammanfattning i ett prospekt för den aktuella typen av emittent och värdepapperserbjudande. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det förekomma luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för den aktuella typen av prospekt finns det i vissa fall ingen relevant information att lämna. Punkten har i så fall ersatts med en kort beskrivning av informationskravet tillsammans med angivelsen ej tillämplig. Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i de värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna vid översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägandet att investera i de värdepapper som erbjuds. A.2 Samtycke Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper. Avsnitt B Information om emittenten B.1 Firma och handelsbeteckning Bolagets firma och handelsbeteckning är Nilörngruppen AB (publ), org. nr B. 2 Säte och bolagsform Nilörngruppen är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Borås kommun. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). B.3 Verksamhet och marknader Nilörngruppen är en internationell koncern, grundad 1977, som tillför varumärken mervärde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till kunder framförallt inom mode- och konfektionsindustrin. Nilörngruppen strävar efter att öka kundernas konkurrensförmåga genom att erbjuda tjänster som täcker alla designresurser samt erbjuda ett logistiksystem med pålitliga och korta leveranstider. År 2009 var ett viktigt år i Nilörngruppens historia. Genom ett offentligt erbjudande, ökade Traction sitt aktieinnehav till 65 procent av kapitalet i Bolaget och blev därmed en tydlig huvudägare. Nilörngruppen avnoterades samma år från Stockholmsbörsen och Claes af Wetterstedt tillrädde som VD och koncernchef. Bolaget har därefter förändrats väsentligt. Nilörngruppen antog samtidigt en målmedveten strategi där försäljningsarbetet prioriteras. Nilörngruppen har en vision om att bli det bästa etikett- och brandingföretaget i världen. Bolaget levererar över 1 miljard etiketter per år, av olika storlek och typ. Bolaget finns representerat med dotterbolag i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Portugal, Hong Kong, Indien, Turkiet, Bangladesh, Kina samt Pakistan. Nilörngruppen har expertis inom etiketter, förpackning och tillbehör och kan därför erbjuda sina kunder effektiva lösningar där kostnad och tidsåtgång samverkar med säkerhet och globala distributionsalternativ. Bolagets geografiska marknader utgörs av Norden, övriga Europa samt Asien. Norden och övriga Europa består av försäljningsenheter. Segmentet Asien har ingen renodlad försäljningsenhet utan består främst av sourcing, lagerhållning och distribution. Mode- och konfektionsindustrin är en bransch som blivit allt mer global där strategiska beslut gällande varumärken och design ofta tas från huvudkontor och där produktion ofta sker i lågkostnadsregioner som till exempel Asien, Indien eller östeuropa. Nilörngruppen har med anledning av detta bedömt det som viktigt att vara nära sina klienter och deras leverantörer för att kunna erbjuda så kallade just-in-time-leveranser i flera olika delar av världen. Bolaget har via dotterbolag och nära samarbetspartners möjlighet till produktion av hög kvalitet på de mest betydelsefulla internationella platserna för klädesplaggsproduktion. B.4a Trender Enligt Bolagets uppfattning är trenden fortsatt att kunder, oavsett prisnivå på varumärke och produkter, lägger mer omsorg i sina etiketter och varumärkeskoncept. Stora globala aktörer inom konfektionsindustrin ställer ofta krav på sina leverantörer att kunna anpassa sig till deras värdekedja genom effektiv logistik och tillförlitliga leveranser med möjlighet att producera på olika marknader beroende på var kundens produktion sker. Detta inkluderar även krav på driftsäkra och adekvata IT-system som binder samman leverantörer och kunder. En drivkraft för behov av lokal närvaro är att ett stort antal länder har lokala tullregler som ställer krav på lokal produktion. Det förekommer även specifika lagkrav och regler kring utformning av skötselråd och annan information att inkludera vid märkning av produkter. Sammantaget leder utvecklingen till att designoch brandingföretag kommer att behöva vara större för att klara de ökande kraven från kunderna. Nilörngruppen är väl positionerat för den ovan beskrivna utveckling och har därmed goda förutsättningar för att öka sina marknadsandelar. Bolaget har sett en allt tydligare trend att varumärkesägare lägger allt mer fokus på förpackningar för att höja imagen på deras produkter. Nilörngruppen har därför lagt allt mer resurser på detta segment för att erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga lösningar. 4 NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT 2015

5 Sammanfattning B.5 Koncernstruktur Nilörngruppen är moderbolag i Koncernen som består av 16 direkta eller indirekt helägda dotterbolag samt ett intressebolag. B.6 Ägarstruktur Nilörngruppen har cirka 100 aktieägare. Bolagets tio största aktieägare per dagen för Prospektet framgår av tabellen nedan. Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare. Aktieägare Kapital, % Röster, % Traction genom dotterbolaget Traction Branding AB 71,7 61,5 Investor AB genom dotterbolaget Duba AB 13,8 30,3 Unionen 2,8 1,6 Blibros AB 2,7 1,5 Claes af Wetterstedt (CEO) 2,0 1,1 Krister Magnusson (CFO) 1,2 0,7 Wallenberg, Alice 1,0 0,5 Wallenberg, Jacob 1,0 0,5 Wallenberg, Lovisa 1,0 0,5 Örgryte Kapitalförvaltning AB 0,7 0,4 Övriga 2,2 1,3 Totalt 100,0 100,0 B.7 Utvald finansiell information Nedan presenteras utvald finansiell information för Nilörngruppen avseende räkenskapsåren 2012, 2013, 2014 och perioden 1 januari - 31 mars Informationen är hämtad ur Bolagets reviderade årsredovisningar som är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för finansiell rapportering (RFR): RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Uppgifter motsvarande oreviderade koncernräkenskaper för perioden 1 januari - 31 mars 2015 har hämtats ur Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2015, vilken har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Nilörngruppens reviderade årsredovisningar med tillhörande noter för räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014 samt den oreviderade informationen i Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2015, vilka har införlivats i Prospektet genom hänvisning. Resultaträkning i sammandrag 1 januari 31 mars 1 januari 31 december Belopp i KSEK Summa rörelsens intäkter Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Balansräkning i sammandrag 31 mars 31 december Belopp i KSEK TILLGÅNGAR Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa eget kapital Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT

6 Sammanfattning B.7 forts. Utvald finansiell information Kassaflöde i sammandrag 1 januari 31 mars 1 januari 31 december Belopp i KSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal 1 januari 31 mars 1 januari 31 december Omsättningstillväxt, % 20,8 21,5 19,5 15,9 2,9 Rörelsemarginal, % 4,3 7,7 11,3 11,4 10,0 Vinstmarginal, % 4,3 7,6 11,2 11,5 10,0 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 3,8 7,0 47,9 48,2 35,6 Räntabilitet på eget kapital, % 3,0 6,0 39,9 38,2 27,0 Soliditet, % 56,2 55,9 53,3 55,5 55,8 Räntebärande nettokassa, MSEK 23,5 30,8 32,1 36,6 28,3 Resultat per aktie, SEK* 0,31 0,52 3,66 3,04 2,37 Eget kapital per aktie, SEK* 10,83 8,84 10,02 8,32 7,58 Utdelning per aktie, SEK* - - 3,50 3,00 2,25 Antal aktier vid periodens slut* Medelantal anställda * Data per aktie och antal aktier har justerats för split 4:1 som genomfördes under maj Väsentliga händelser under perioden 1 januari 2012 till och med 31 mars Nilörn AB flyttar merparten av sitt lager från Sverige till centrallagret i Tyskland för att effektivisera verksamheten ytterligare. Satsningar genomförs på marknadssidan i Europa. Koncernen etablerar produktion av Care Labels (textil tryckeriverksamhet) i Hong Kong. Skatt påverkas negativt med KSEK vid omvärdering av uppskjuten skatt i ackumulerade underskottsavdrag hänförligt till ändrad skattesats i Sverige till 22,0 (26,3) procent De marknadssatsningar som har gjorts visar en positiv effekt med stark tillväxt och resultatutveckling i Nilorn UK Ltd, Nilorn Portugal Lda och Nilorn Germany GmbH. Produktion av Care Labels (tryckeriverksamhet) sätts upp i Shanghai Nilorn Portugal investerar i utökad produktion, både avseende tryckta och vävda produkter. Etablerar säljkontor i Italien och etablering av Nilorn Pakistan Ltd Bolaget ingick i november 2014 ett avtal om förvärv av Nilorn Property Development AB (tidigare Katrinebergs Fastighet I Borås AB) vars enda underliggande tillgång är en fastighet i Borås vilken värderats till KSEK. Förvärvet genomfördes den 31 mars Köpeskillingen för aktierna uppgick till KSEK och finansierades med Bolagets kassa. Det förvärvade bolaget refinansierades samtidigt genom en ny kredit i SEB om KSEK. Väsentliga händelser efter den 31 mars Omsättningen för det första kvartalet påverkades negativt av att det kinesiska nyåret inföll senare än under I april uppgick omsättningen till 62 (48) MSEK och rörelseresultatet till 9,7 (8,5) MSEK. Utöver ovanstående har det inte skett någon väsentlig förändring av Nilörngruppens finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den 31 mars B.8 Utvald proformaredovisning Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte någon resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat. 6 NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT 2015

7 Sammanfattning B.10 Anmärkningar från Bolagets revisor Ej tillämplig. Inga anmärkningar förekommer i revisionsberättelsen avseende den historiska finansiella informationen som införlivats i Prospektet genom hänvisning. B.11 Rörelsekapital Styrelsen för Nilörngruppen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose Bolagets aktuella behov under den närmaste tolvmånadersperioden. Avsnitt C värdepapper C.1 Slag av värdepapper Erbjudandet avser aktier av serie B i Nilörngruppen med ISIN-kod SE C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK). C.3 Antal aktier och nominellt värde C.4 Rättigheter avseende aktierna Per dagen för Prospektet uppgår Bolagets aktiekapital till SEK, fördelat på aktier av serie A och aktier av serie B. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,25 SEK. Aktierna berättigar till totalt röster. Då inga aktier i Nilörngruppen ges ut i samband med Erbjudandet kommer aktiekapitalet, antalet aktier och röster att vara detsamma efter Erbjudandets genomförande. Aktierna har emitterats enligt svensk lag, är fullt inbetalda och är denominerade i svenska kronor. Vid bolagsstämma medför varje aktie av serie A tio (10) röster och varje aktie av serie B en (1) röst. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Om Bolaget beslutar att ge ut endast aktier av serie A eller aktier av serie B ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan förut (motsvarande tillämpning av företrädesrätten gäller vid emission av teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev). Varje aktie ger lika rätt till utdelning samt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. C.5 Aktiernas överlåtbarhet Ej tillämplig. Det förekommer inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i Nilörngruppen. C.6 Handelsplats Bolagets styrelse har ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North Premier. Första dag för handel är planerad till den 12 juni 2015, under förutsättning att ansökan godkänns. Ett villkor för godkännande är att spridningskravet för Bolagets aktier är uppfyllt senast den dag då handeln inleds. Aktierna kommer inte att upptas till handel på reglerad marknad. De nya aktierna är planerade att anslutas till Nasdaq First North Premier, som är en alternativ handelsplats som regleras av ett särskilt regelverk. C.7 Utdelningspolitik Nilörngruppen har de senaste åren uppvisat ett stabilt kassaflöde i verksamheten och har delat ut en betydande andel av vinsten till aktieägarna. Målsättningen är att upprätthålla en hög utdelningsandel. Nilörngruppens mål är att procent av resultatet efter skatt skall delas ut till aktieägarna. Avsnitt D Risker D.1 Huvudsakliga risker avseende Bolaget och branschen Huvudsakliga riskfaktorer specifika för Bolaget och branschen innefattar: Allmänna ekonomiska konjunkturen - Nilörngruppen bedriver verksamhet på ett stort antal marknader i världen och påverkas i likhet med andra företag av den allmänna ekonomiska konjunkturen samt finansiella och politiska förhållanden på såväl en global som lokal nivå och sådana faktorer kan påverka Nilörngruppens försäljning och bruttovinstmarginaler negativt. Konkurrens - Nilörngruppen är verksamt på konkurrensutsatta marknader och har flera olika konkurrenter. Ökad konkurrens kan få en negativ inverkan på Nilörngruppens marginaler och påverka Nilörngruppens försäljning negativt. Avbrott i leverantörskedjan - En stor del av produkterna som Nilörngruppen säljer är tillverkade eller inköpta av Nilörngruppens leverantörer, främst i Asien. Politisk, social eller ekonomisk instabilitet i Asien, eller andra regioner där Bolagets leverantörer köper eller tillverkar produkterna som Nilörngruppen säljer, kan orsaka avbrott i handeln, däribland exporten till Europa, vilket kan påverka Nilörngruppens verksamhet, resultat samt finansiella ställning negativt. Införandet eller ändring av kvoter och tullar - Det finns en risk för att eventuella framtida handelsrestriktioner, däribland höjda tullavgifter, skyddsåtgärder eller importkvoter medför att Bolagets inköpskostnader ökar vilket i sin tur kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. Störning av Nilörngruppens produktion - Om Nilörngruppens största egenägda produktionsverksamhet i Portugal helt eller delvis skulle förstöras, behöva stängas eller om väsentlig utrustning i anläggningen skulle skadas allvarligt kan produktionen och distributionen av Bolagets produkter komma att hindras eller avbrytas. Beroende av Leverantörer - Nilörngruppen köper en del av sina produkter för vidareförsäljning från tillverkare. Om Bolaget underlåter att, i rätt tid, agera på förändringar hos leverantörer finns det en risk att Nilörngruppen inte kan ersätta produkter från sådan tillverkare med en annan produkt och det kan påverka Bolagets försäljning negativt. NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT

8 Sammanfattning D.1 forts. huvudsakliga risker avseende Bolaget och branschen Logistiktjänster - Bolaget anlitar externa leverantörer avseende transporttjänster och, i mindre omfattning, lagerhanteringstjänster. Händelser hos sådana externa leverantörer kan leda till avbrott i logistikhantering. Kunder svarade Bolagets 10 största kunder för cirka 30 procent av den totala omsättningen. Skulle kundfördelningen komma att ändras i framtiden till en situation som innebär att Nilörngruppen utvecklar ett större beroende av enskilda kunder kan det leda till försämrade bruttovinstmarginaler och försäljning. Avbrott i IT-system - Nilörngruppens verksamhet och framgång är beroende av att Bolagets IT-system fungerar effektivt och utan avbrott eller störningar. Avbrott, störningar i, eller infiltration av, Nilörngruppens IT-system kan påverka Bolagets verksamhet negativt. Lagerhantering och kapacitet - Fel eller avbrott i Bolagets logistik kan försämra Nilörngruppens förmåga att leverera kundernas inköp i tid och skada Nilörngruppens renommé. Valutarisker - Valutakursförändringar kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Nyckelpersoner - Om Bolaget inte kan locka till sig eller behålla ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner kan det ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets relationer med leverantörer och kunder. Skatterelaterade risker - Skattemyndigheter kan göra bedömningar och fatta beslut som avviker från Nilörngruppens förståelse eller tolkning av gällande skattelagstiftning, skatteavtal, andra skatteregler och krav från berörda skattemyndigheter vilket kan leda till att Bolagets resultat och finansiella ställning påverkas negativt. Internationell verksamhet - Internationell verksamhet innefattar risker som är annorlunda och potentiellt större än de risker Bolaget är föremål för i Sverige, innefattande mer begränsad kunskap avseende avtalsparter, förändringar i politiska, regulatoriska och ekonomiska förhållanden, utmaningar avseende efterlevnad avseende utländska lagar och regler, innefattande men inte begränsat till sådana som avser försäljning, korruption, bolagsstyrning, skatter, arbetsrätt och möjligheten att kontrollera verksamheten, exempelvis vad avser efterlevnad av etiska riktlinjer kring arbetskraft och dess arbetsförhållanden. En realisering av sådana risker kan komma att väsentligt negativt påverka Nilörngruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning. D.3 Huvudsakliga risker avseende de värdepapper som erbjuds Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen innefattar: Värdepappersrelaterade risker innefattar aktierelaterade risker som att aktieägande alltid är förknippat med risk och risktagande och potentiella investerare kan förlora en del av eller hela sin investering. Det finns en risk att en aktiv och likvid marknad inte kommer att utvecklas eller, om en sådan utvecklas, att den inte kommer att bestå efter att Erbjudandet genomförts. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Premier är mer riskfylld än en investering i ett börsnoterat bolag. Kursen för aktien i Nilörngruppen kan sjunka om det sker omfattande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt försäljningar gjorda av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och större aktieägare eller när ett större antal aktier säljs. Försäljning av stora mängder av Nilörngruppens aktier av Traction eller Bolagets övriga större befintliga aktieägare efter utgången av lock up-perioder, efter Erik Penser Bankaktiebolags medgivande, eller uppfattningen om att en sådan försäljning kommer att ske, kan få kursen för Nilörngruppens aktier att sjunka. Traction kan komma att utöva sitt inflytande över Nilörngruppens på ett sätt som inte ligger i övriga aktieägares eller Nilörngruppens intresse. Cornerstone Investors åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att Cornerstone Investors inte kommer att kunna infria sina åtaganden. Avsnitt E Information om erbjudandet E.1 Emissionsbelopp och emissionskostnader Ej tillämplig. Inga nya aktier eller andra värdepapper utges av Nilörngruppen i samband med upprättande av Prospektet och Erbjudandet, varför det inte finns några emissionsintäkter. Nilörngruppens kostnader hänförliga till upptagande till handel av aktier av serie B på Nasdaq First North Premier och Erbjudandet, beräknas uppgå till 1,8 MSEK. Sådana kostnader är framförallt hänförliga till kostnader för emissionsinstitut och övriga rådgivare. Bolaget kommer inte att erhålla några intäkter från Erbjudandet. E.2a Bakgrund och motiv Det finns flera motiv till att Nilörngruppen nu avser att lista Bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North Premier och att Traction samt Investor AB simultant säljer ut delar av sina innehav. Bolaget bedömer att listningen och ägarspridningen kommer bidra till bilden av Nilörngruppen som en långsiktig och stark aktör inom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer vilket förväntas ge en positiv effekt på relationen till kunder och andra intressenter. Nilörngruppen har hittills visat sig vara konkurrenskraftigt på viktiga europeiska marknader och har byggt en stabil plattform, utifrån vilken Bolaget har fortsatt potential för framtida tillväxt och förbättrade resultat. För Bolaget innebär listningen att det skapas bättre och mer effektiva förutsättningar att kunna växa genom förvärv av konkurrenter där förvärv, helt eller delvis, kan genomföras med vederlag i form av egna marknadsnoterade aktier, i den mån det bedöms lämpligt. Nilörngruppens styrelse har som målsättning att, beroende på marknadsförutsättning, notera Bolaget på Nasdaq Stockholms huvudlista inom 12 månader efter att listningen på Nasdaq First North Premier fullföljts. Genom Erbjudandet så kommer Traction att kunna realisera en del av värdeökningen som de medverkat till att skapa. Traction avser att långsiktigt fortsätta att vara huvudägare i Nilörngruppen. För övriga cirka 100 aktieägare innebär listningen att de vid behov kan sälja eller köpa aktier i Nilörngruppen på en organiserad marknadsplats. 8 NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT 2015

9 Sammanfattning E.3 Former och villkor Erbjudandet Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare. Erbjudandet omfattar högst aktier av serie B, motsvarande 36,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utfallet av Erbjudandet förväntas offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 12 juni Övertilldelningsoption Erbjudandet kan omfatta upp till ytterligare aktier av serie B, motsvarande cirka 13 procent av antalet aktier i Erbjudandet, om Övertilldelningsoptionen utnyttjas av Erik Penser Bankaktiebolag för att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet. Erbjudandepris Priset i Erbjudandet har fastställts av Säljande Aktieägare i samråd med Erik Penser Bankaktiebolag till 50 SEK per aktie av serie B, baserat på diskussioner med vissa institutionella investerare samt efterfrågan och de allmänna marknadsvillkoren. Mot bakgrund av de teckningsåtaganden som ingåtts av Cornerstone Investors bedöms priset vara marknadsmässigt. Anmälningsperiod Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige 2-10 juni 2015 Anmälningsperiod för institutionellt erbjudande 2-11 juni 2015 Anmälan Anmälan från allmänheten om förvärv av aktier av serie B ska ske under perioden 2 10 juni 2015 och avse lägst 200 aktier av serie B och högst aktier av serie B, i jämna poster om 100 aktier av serie B. Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel som kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag via telefon, e-post eller laddas ned från Anmälningssedeln finns även tillgänglig på Nilörngruppens hemsida, Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda senast kl den 10 juni Observera att om du har depå hos förvaltare kan anmälan om förvärv av aktier av serie B i Erbjudandet ske genom förvaltaren. I sådant fall ska anmälan ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Observera att om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-depå, investeringssparkonto eller kapitalförsäkring, bör du kontrollera med din förvaltare om och hur du har möjlighet att förvärva aktier av serie B i Erbjudandet. Intresseanmälningar från institutionella investerare ska lämnas till Erik Penser Bankaktiebolag enligt särskilda instruktioner. Tilldelning Beslut om tilldelning av aktier av serie B fattas av Säljande Aktieägare och styrelsen för Nilörngruppen i samråd med Erik Penser Bankaktiebolag, varvid målet är att uppnå en god institutionell ägarbas och bred spridning av aktier av serie B bland allmänheten, för att möjliggöra regelbunden och likvid handel i Nilörngruppens aktier av serie B på Nasdaq First North Premier. Tilldelningen kommer att beslutas helt diskretionärt och någon garanti för tilldelning lämnas inte. Cornerstone Investors är emellertid garanterade tilldelning i enlighet med sina respektive åtaganden. Tilldelning beräknas ske omkring den 12 juni Snarast därefter kommer avräkningsnota att sändas ut till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. De som inte tilldelats aktier erhåller inte något meddelande. Likviddag Likviddag 16 juni 2015 E.4 Intressen och eventuella intressekonflikter E.5 Säljare av värdepapper och avtal om lock-up Vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekonomiska intressen i Erbjudandet, genom att äga aktier i Bolaget. Bolagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet är Erik Penser Bankaktiebolag. Erik Penser Bankaktiebolag har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finansiella-, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Nilörngruppen eller till de Säljande Aktieägarna eller till av Bolaget eller Säljande Aktieägare närstående parter. För vissa av dessa transaktioner och tjänster förekommer generellt, av sekretesskäl och på grund av interna förfaranden eller gällande regler och bestämmelser, begränsningar avseende informationsdelning. Erik Penser Bankaktiebolag har erhållit och kan komma att erhålla sedvanliga avgifter och provision för dessa transaktioner och tjänster och kan komma att ha intressen som eventuellt inte samstämmer med eller potentiellt kan strida mot möjliga investerares och Bolagets intressen. Ashurst Advokatbyrå AB är Nilörngruppens legala rådgivare i samband med Erbjudandet. Säljande aktieägare, av befintliga aktier av serie B i Nilörngruppen, är Traction Branding AB, ett av AB Traction helägt dotterbolag och Duba AB, ett av Investor AB helägt dotterbolag. I samband med Erbjudandet har Säljande Aktieägare åtagit sig, med vissa undantag, inte sälja eller på annat sätt upplåta eller överlåta sina respektive befintliga aktier i Nilörngruppen under en viss period. Lock-up perioden för Investor AB sträcker sig från avtalets undertecknande fram till och med den 31 december 2015 och för Traction från avtalets undertecknande fram till och med den 31 mars Därutöver har Claes af Wetterstedt (VD) och Krister Magnusson (CFO) åtagit sig, med vissa undantag, inte sälja eller på annat sätt upplåta eller överlåta sina respektive befintliga aktier i Nilörngruppen från avtalets undertecknande fram till och med den 30 juni Aktieägare som ingått avtal om lock-up, och under antagande att Erbjudandet fulltecknas och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, beräknas inneha aktier motsvarande mer än 47 procent av kapitalet i Bolaget. E.6 Utspädningseffekt Ej tillämplig. Inga nya aktier emitteras i samband med Erbjudandet eller upptagandet till handel. E.7 Kostnader som åläggs investerare Ej tillämplig. Courtage utgår ej. NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT

10 Riskfaktorer Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Nilörngruppens kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning samt medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. Vid en bedömning av Nilörngruppens framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan av möjligheter till positiv utveckling och tillväxt även beakta riskerna i Nilörngruppens verksamhet. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i Prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. Samtliga risker och osäkerheter som omnämns i Prospektet kan komma att ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, och därmed dess framtidsutsikter. Detta kan medföra en negativ påverkan på värderingen av Nilörngruppens aktier och kan innebära att en aktieägare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Nedan beskrivs de riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Nilörngruppens framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Nilörngruppen för närvarande inte känner till, eller som för närvarande bedöms som mindre väsentliga, kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolagets framtida utveckling. RISKER RELATERADE TILL BRANSCH OCH VERKSAMHET Efterfrågan på Nilörngruppens produkter påverkas av det allmänna ekonomiska klimatet och utvecklingen inom de branscher Bolaget är verksamt Nilörngruppen bedriver verksamhet på ett stort antal marknader i världen och påverkas i likhet med andra företag av den allmänna ekonomiska konjunkturen samt finansiella och politiska förhållanden på såväl en global som lokal nivå. Efterfrågan på Nilörngruppens produkter påverkas av makroekonomiska förhållanden, t.ex. inflation, deflation, recession, allmän försvagning av detaljhandelsmarknaden och förändringar i konsumenters köpkraft, på såväl global nivå som på lokala marknader. Globala och lokala och negativa förändringar inom ekonomierna i Europa, Asien, USA och världen i dess helhet, till exempel utvecklingen av BNP, kan därför få negativ inverkan på Nilörngruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Osäkerhet rörande ekonomiska framtidsutsikter inklusive politisk oro, som påverkar konsumenters köpvanor, kan få en väsentlig negativ inverkan på konsumenters köp av de varor som Nilörngruppens kunder tillverkar och därmed, som en konsekvens, en väsentligt negativ inverkan på Nilörngruppens försäljning och bruttovinstmarginaler. Faktorerna kan komma att väsentligt negativt påverka Nilörngruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Marknaden för Nilörngruppens produkter är konkurrensutsatt Nilörngruppen är verksamt på konkurrensutsatta marknader och har flera olika konkurrenter. Branschen karakteriseras av såväl priskonkurrens som konkurrens inom produktutveckling, design, kvalitet och produktutbud. Ökad konkurrens kan få en negativ inverkan på Nilörngruppens marginaler och påverka Nilörngruppens försäljning negativt. Sådana omständigheter kan få en väsentligt negativ inverkan på Nilörngruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning. 10 NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT 2015 Avbrott i leverantörskedjan kan påverka Nilörngruppen negativt En stor del av produkterna som Nilörngruppen säljer är tillverkade eller inköpta av Nilörngruppens leverantörer, främst i Asien. Politisk, social eller ekonomisk instabilitet i Asien, eller andra regioner där Bolagets leverantörer köper eller tillverkar produkterna som Nilörngruppen säljer, kan orsaka avbrott i handeln, däribland exporten till Europa. Andra händelser som också kan orsaka avbrott i, eller ha negativ påverkan på,leverantörskedjan kan innefatta: införande av ytterligare handelsrättsliga bestämmelser eller regleringar, exempelvis embargos, sanktioner, säkerhetsåtgärder och tullrestriktioner; införandet av ytterligare tullar och andra avgifter på import och export; fluktuationer i utländska valutor; naturkatastrofer eller andra ogynnsamma händelser vid, eller som påverkar, någon av Nilörngruppens leverantörers anläggningar; restriktioner avseende överföring av medel; finansiell instabilitet eller konkurs som drabbar tillverkare; och betydande arbetskonflikter, såsom strejker, arbetsnedläggelse eller bojkotter. Bolaget kan inte förutse om länder där Nilörngruppens produkter köps in eller tillverkas, eller i framtiden kommer att köpas in eller tillverkas, kommer att utsättas för nya eller ytterligare händelser enligt ovan uppräknade som kan orsaka avbrott eller negativ påverkan på Nilörngruppens leverantörskedja, inklusive sannolikheten för, typen eller effekten av, sådana händelser. Alla dessa faktorer kan öka kostnaden eller reducera utbudet av tillgängliga produkter och ha en väsentligt negativ inverkan på Nilörngruppens verksamhet, resultat samt finansiella ställning. Ökade inköpskostnader på grund av införandet eller ändring av kvoter och tullar En stor del av Nilörngruppens inköp sker från länder utanför EU. Det finns en risk för att eventuella framtida handelsrestriktioner, däribland höjda tullavgifter, skyddsåtgärder eller importkvoter medför att Bolagets inköpskostnader ökar vilket i sin tur kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

11 Riskfaktorer Oförutsedda produktionsstopp, skador på egendom eller andra händelser som stör Nilörngruppens produktion kan påverka Bolaget negativt Nilörngruppens största egenägda produktionsverksamhet är i Portugal och står för cirka 5 procent av koncernens externa omsättning. Av Portugals omsättning levereras cirka 20 procent internt till andra Nilörnbolag. Om produktionsenheten helt eller delvis skulle förstöras, behöva stängas eller om väsentlig utrustning i anläggningen skulle skadas allvarligt kan produktionen och distributionen av Bolagets produkter komma att hindras eller avbrytas. Nilörngruppen är även beroende av funktionen hos Bolagets distributionscenter och varje avbrott eller störning i dessa kan påverka Bolagets logistikfunktion negativt. Om Nilörngruppens tillverkning blir föremål för avbrott eller störning, till exempel till följd av haveri, brand, arbetstvister eller naturkatastrofer, kan det påverka Nilörngruppens förmåga att uppfylla sina förpliktelser gentemot sina kunder. Att ersätta tillgångar som skadas i samband med sådana händelser kan vara svårt och kostsamt. Kunder kan vara beroende av planerade leveranser från Bolaget och kunder som blir tvungna att lägga om sin produktion eller sina leveranser kan komma att rikta krav mot Nilörngruppen. Avbrott i produktionen kan även skada Bolagets anseende hos nuvarande och potentiella kunder vilket kan leda till försämrade kundrelationer och lägre försäljning i framtiden. I den utsträckning oförutsedda produktionsavbrott, skador på egendom eller andra händelser som stör värdekedjan inte fullt ut täcks av försäkringar kan det även ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Nilörngruppen är beroende av Leverantörer Nilörngruppen köper en del av sina produkter för vidareförsäljning från tillverkare. Två av Nilörngruppens viktigaste konkurrensfördelar är dess goda produktkvalitet och dess förmåga att leverera med korta ledtider. För att upprätthålla dessa konkurrensfördelar är Bolaget beroende av att dess leverantörer tillhandahåller högkvalitativa produkter med korta leveranstider. Från tid till annan kan tillverkare avsluta eller begränsa Bolagets möjlighet att sälja några, eller alla, dess produkter eller ändra villkoren för Nilörngruppens köp av sådana produkter. Tillverkare kan börja sälja direkt till Nilörngruppens kunder eller via Nilörngruppens konkurrenter. Sådana förändringar kan ha en väsentligt negativ inverkan på Nilörngruppens verksamhet, resultat och kassaflöde. Efterfrågan på Nilörngruppens produkter och Bolagets förtroende bland kunder och andra intressenter skulle också kunna påverkas negativt av att Bolagets leverantörer överträder lagar och regler i respektive land eller den uppförandekod ( Code of Conduct ) som Nilörngruppen upprättat för sina leverantörer. Om Bolaget underlåter att, i rätt tid, agera på förändringar hos leverantörer finns det en risk att Nilörngruppen inte kan ersätta produkter från sådan tillverkare med en annan produkt och Bolaget kan förlora kunder vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på Nilörngruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Logistiktjänster Bolaget anlitar externa leverantörer avseende transporttjänster och, i mindre omfattning, lagerhanteringstjänster. Händelser hos sådana externa leverantörer, t.ex. brand, strejk, eller fel i logistikhanteringssystem, kan leda till avbrott i logistikhantering etc. Väsentliga prisförändringar hos sådana externa leverantörer kan också ha en negativ inverkan på Bolaget. Sådana avbrott och förändringar kan medföra merkostnader och negativt påverka Bolagets resultat och finansiella ställning. Försäkringar Nilörngruppen har ett försäkringsskydd som Bolaget anser är skäligt och anpassat efter verksamhetens risker. Det finns en risk att Nilörngruppens ansvar, i händelse av anspråk från kunder eller tredje part, kan komma att överstiga den risk som Nilörngruppen skyddar sig mot genom försäkringar vilket i sin tur kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Kunder 2014 svarade Bolagets 10 största kunder för cirka 30 procent av den totala omsättningen. Skulle kundfördelningen komma att ändras i framtiden till en situation som innebär att Nilörngruppen utvecklar ett större beroende av enskilda kunder kan det leda till försämrade bruttovinstmarginaler och försäljning vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på Nilörngruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Avbrott i IT-system skulle kunna påverka Bolagets verksamhet negativt Nilörngruppens verksamhet och framgång är beroende av att Bolagets IT-system fungerar effektiv och utan avbrott eller störningar. Bolagets IT-system innefattar webbplats, affärssystem inom försäljning, kundhantering, ekonomi och redovisning, marknadsföring, inköp och lageradministration. Kvaliteten och Bolagets användning av informationen genererad från informationssystem och Nilörngruppens framgång att kunna använda befintliga system, implementera nya system och uppgraderingar påverkar bland annat Bolagets möjlighet att genomföra framtida försäljning till sina kunder, leveranstjänster och skräddarsydda lösningar till kunder, kontroll av lager och kundfordringarna samt inköp. Avbrott, störningar i, eller infiltration av, Nilörngruppens IT-system kan ha en stor inverkan på Bolagets försäljning samt Nilörngruppens förmåga att erbjuda den service som kunderna förväntar sig, vilket kan ha en väsentligt negativ påverkan på Nilörngruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Beroende av energi- och råvarupriser Nilörngruppens resultat och marginaler är beroende av priser på och tillgång till råvaror, både vid egen tillverkning och med avseende på de produkter som Bolaget köper från externa leverantörer samt i samband med transporter. Fluktuationer i priset för energi och råvaror samt Bolagets oförmåga att kompensera sådana förändringar utan fördröjning eller överhuvudtaget, genom prisjusteringar gentemot kunder, kan väsentligt påverka Bolagets marknadsandelar, försäljningsvolymer, kundrelationer och bruttovinsmarginaler. Detta kan komma att negativt påverka Nilörngruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Prisuppgångar på, och tillgång till, arbetskraft kan påverka Nilörngruppen negativt Nilörngruppen är exponerat mot variationer i priset på, och tillgången till, arbetskraft. Även om Nilörngruppen försöker att föra över dessa kostnader på sina kunder genom att höja priser, finns det en risk att Nilörngruppen inte kan föra över dessa kostnader, eller drabbas av förseningar eller restriktioner i anledning av sådana åtgärder. Sådan oförmåga eller försening kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT

12 Riskfaktorer Nilörngruppens lönsamhet kan hämmas om integrationen av företag och verksamheter som förvärvas av Bolaget inte blir framgångsrik Nilörngruppens strategi innefattar både organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv och Bolaget har tidigare genomfört ett antal förvärv. Förvärv kan utsätta Bolaget för risker, främst relaterade till integration, såsom försvagade relationer med nyckelkunder, oförmåga att behålla nyckelpersoner samt svårigheter och högre kostnader än beräknat för sammanslagning av verksamheter. Misslyckande att implementera Nilörngruppens strategi, däribland Bolagets förmåga att identifiera och integrera bolag som förvärvas, kan ha en väsentligt negativ påverkan på Bolagets verksamhet resultat och finansiella ställning. Skador på Nilörngruppens renommé kan leda till förlorad försäljning eller förlorade tillväxtmöjligheter för Nilörngruppen Nilörngruppen är beroende av sitt renommé. Ett företags renommé är viktigt både i förhållande till nya och befintliga kunder vid valet av leverantör av varor och tjänster. Till exempel kan kvalitetsproblem, operativa eller logistiska problem eller förlusten av en välkänd befintlig kund eller leverantör leda till att Nilörngruppens renommé skadas och därigenom leda till svårigheter att behålla befintliga kunder eller attrahera nya kunder. Dessutom ställs Bolaget inför risken att dess anställda eller andra personer knutna till Bolaget kan vidta åtgärder som är oetiska, kriminella (inklusive men inte begränsat till, brott mot tillämplig anti-korruption- eller mutlagstiftning) eller i strid med Bolagets interna riktlinjer och policys. Kunder och leverantörer skulle kunna associera Bolaget med sådana åtgärder, vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på Nilörngruppens renommé. Nilörngruppen är beroende av sitt varumärke och andra immateriella rättigheter Varumärket Nilörngruppen är en viktig affärstillgång för Nilörngruppen. Att lyckas upprätthålla värdet associerat med varumärket är en viktig del av Nilörngruppens framgång. Varumärkets värde kan försämras på grund av klagomål från kunder, negativ publicitet kring varumärket eller Nilörngruppen (innefattande Bolagets produkter, leveranstider, returprocesser, hantering av kunddata och säkerhetspraxis eller kundsupport, inklusive onlinebaserade plattformar såsom bloggar, onlinevärdering, utvärderingstjänster och hemsidor för sociala medier). Varumärkets värde kan också påverkas negativt av för låga investeringar i marknadsföring och för låg nivå av försäljningssupport, eller brist på kontinuerlig utveckling för att hålla marknadsföring och försäljningssupport på en relevant nivå för kunden. Försämrad synlighet eller styrka av varumärket Nilörngruppen eller negativ publicitet kan ha en väsentligt negativ inverkan på Nilörngruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Nilörngruppen ådrar sig kostnader för att etablera, skydda och upprätthålla sitt varumärke. Om Bolaget misslyckas med att etablera, hantera och skydda varumärket eller om Nilörngruppen blir föremål för krav relaterade till varumärkesnamn eller immateriella rättigheter som begränsar användningen av sådant varumärke och/eller immateriell rättighet eller är förenad med kostnader, kan det ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Effektiv lagerhantering och kapacitet är avgörande för Nilörngruppens verksamhet Nilörngruppen har byggt upp sin egen logistik, vilket inkluderar dokumentation vid leverans av varor, lagringssystem, förpackning, utgående frakt, testning och hantering av returer. Dessa processer är komplexa och är beroende av sofistikerad kunskap och datoriserade system som Bolaget har skräddarsytt för att möta verksamhetens krav. Fel eller avbrott i något av dessa system, till exempel som ett resultat av funktionsstörningar i mjukvara, naturkatastrofer, terrorhandlingar, vandalism eller sabotage, kan försämra Nilörngruppens förmåga att leverera kundernas inköp i tid och skada Nilörngruppens renommé. På samma sätt kan felkalkyler avseende Bolagets logistikkapacitet innebära omkostnader som inte kan täckas eller att varor inte kan skickas, vilket kan ha en väsentligt negativ påverkan på Nilörngruppens verksamhet och renommé. Om Nilörngruppens fortsätter att lägga till nya verksamheter, produkter eller tjänstekategorier med andra logistikkrav eller om Nilörngruppens förändrar produktmixen i sitt erbjudande, kommer Nilörngruppens logistik att bli mer komplex och än mer utmanande. Nilörngruppens kan drabbas av driftssvårigheter vilka kan medföra leveransförseningar och missnöjda kunder eller innebära att Bolagets logistikkostnader ökar och att Bolaget förlorar konkurrenskraft. Misslyckas Nilörngruppen att hantera sådana svårigheter på ett kostnadseffektivt sätt, eller i rätt tid, kan det medföra avbrott i Nilörngruppens verksamhet och skada Bolagets renommé och därmed ha en väsentligt negativ inverkan på Nilörngruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Valutarisker Kommersiella flöden med in- och utbetalningar i olika valutor ger upphov till transaktionsrisker. Kommersiella flöden sker i huvudsak i respektive dotterbolags egna valuta och transaktionsrisken bedöms därmed som begränsad och valutasäkras inte. Däremot finns möjlighet till valutasäkring genom terminskontrakt i bolag där inköp och eller försäljning sker via i annan valuta. Merparten av Nilörngruppens omsättning sker i en annan än Koncernens funktionella valuta, cirka 90 procent. Dock matchar intäkter och kostnader genom lokala inköp och försäljning hos dotterbolagen i respektive valutaområde. Det innebär att den valutans genomslag på Koncernens nettoresultat begränsas, men har en stor påverkan på de enskilda posterna i den konsoliderade resultaträkningen såsom nettoomsättning, råvaror, förnödenheter och handelsvaror, etc. Det innebär teoretiskt att en 10 procents förstärkning av SEK proportionellt i förhållande till de valutor koncernen har verksamhet i påverkar Koncernens omsättning negativt med cirka 45 MSEK och den operativa vinsten med cirka 5 MSEK (baserat på fördelning under 2014). Det finns en risk att Nilörngruppens åtgärder inte eliminerar transaktionsexponeringen vid valutafluktuationer. Förutom den transaktionsexponering som beskrivs ovan, påverkas Nilörngruppen av valutarörelser genom de fordringar och skulder som löpande uppstår i utländska valutor. Huvuddelen av de risker som uppstår ska täckas antingen genom finansiering i respektive bolags valuta eller av terminssäkring. Nilörngruppen redovisar resultat och balansräkning i SEK. Merparten av Koncernens dotterbolag redovisar i annan valuta än SEK, vilket medför att Nilörngruppens konsoliderade resultat och eget kapital är exponerat för valutakursrörelser. Denna valutarisk benämns omräkningsexponering. Förväntade framtida resultat och eget kapital i utländska dotterbolag säkras inte. Vid försäljning av utländskt koncernföretag förs omräkningsdifferensen till resultaträkningen och påverkar således resultatet. Valutakursförändringar kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Kreditrisker Nilörngruppen har en exponering mot sina kunder, främst avseende utestående fordringar (per 31 mars 2015 uppgick det 12 NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT 2015

13 Riskfaktorer totala beloppet på utestående fordringar på kunder till 60,7 MSEK) och kan påverkas negativt om kunder blir insolventa eller går i konkurs. Bolaget ger vissa kunder kredit, vilket per årsskiftet uppgick till 13 procent av omsättningen för Nilörngruppen utsätts för risken att kunderna inte betalar för produkterna de har köpt, eller betalar senare än väntat. Risken ökar under perioder med ekonomisk nedgång eller osäkerhet. Om någon av ovanstående risker skulle materialiseras, kan de ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Ränterisker Ränterisk är risken att finansiella intäkter och kostnader, samt värdet på finansiella instrument, fluktuerar på grund av förändrade marknadsräntor. Ränterisken kan leda till förändringar i marknadsvärden och kassaflöden samt negativ inverkan på Bolagets vinst. Hantering av Koncernens ränteexponering är centraliserad, vilket innebär att den centrala ekonomi- och finansfunktionen ansvarar för att identifiera och hantera denna exponering. Löptid och lånevillkor för upptagna lån avgörs med ledning av Nilörngruppens framtida likviditetsbehov, ränteläget och andra faktorer på lånemarknaden, som vid inlåningstillfället kan vara av betydelse. Räntan på tagna lån i Koncernen binds dock aldrig mer än ett år och på lån, som överstiger ett år, understiger räntebindningstiden ej tre månader. Förändrade räntor kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Likviditetsrisk I samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier har Nilörngruppen en checkkredit om totalt 60 MSEK beviljad varav 7,1 MSEK var utnyttjad per den 31 mars Bolagets behov av extern finansiering kan komma att öka över tid. Bolagets förmåga att betala sina skulder, i övrigt uppfylla sina förpliktelser och leva upp till villkoren och bestämmelserna avseende checkkrediten liksom Bolagets allmänna förmåga att uppta lån på förmånliga villkor eller att överhuvudtaget uppta lån och erlägga betalningar i enlighet med sina åtaganden beror bland annat på Bolagets framtida resultat. Vissa aspekter av Bolagets framtida resultat är beroende av ekonomiska, finansiella, konkurrensrelaterade och andra faktorer som ligger utanför Nilörngruppens kontroll. Om Bolaget inte lyckas uppfylla sina skyldigheter enligt checkkreditsavtalet eller i framtiden bryter mot något av lånevillkoren kan detta ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Nyckelpersoner Att kunna locka till sig, utveckla, engagera och behålla ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner är viktigt för Nilörngruppens framtida verksamhet och affärsplan. Nilörngruppen är på varje geografisk marknad särskilt beroende av det fåtal personer som leder verksamet på den aktuella marknaden. Om Bolaget inte kan locka till sig eller behålla ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner kan det ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets relationer med leverantörer och kunder samt Bolagets förmåga att utveckla värdeadderande tjänster och lösningar, vilket kan resultera i en väsentligt negativ påverkan på Nilörngruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Produktansvar Bolaget kan bli föremål för produktansvarsanspråk och andra anspråk om produkterna som produceras eller köps in är defekta eller påstås vara defekta, eller orsakar eller påstås orsaka personeller egendomsskada. Om exempelvis en etikett tillverkad av Bolaget orsakar missfärgning på en kunds produkt eller annan egendom kan det få negativ effekt på Nilörngruppens varumärke, renommé, resultat och finansiella ställning. Om en produkt är defekt kan Bolaget eller dess kunder tvingas återkalla produkten och Bolaget kan då tvingas utbetala kompensation i form av skadestånd och andra kostnader. Det finns en risk att Bolaget i sin tur inte kan rikta motsvarande anspråk mot Bolagets leverantörer eller erhålla försäkringsersättning som täcker de kostnader Bolaget har. Det finns en risk att avtal med Bolagets kunder inte innehåller erforderliga ansvarsbegränsningar. Produktansvar, garantikrav och återkallelser kan negativt påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Tvister Bolag inom Nilörngruppen kan bli inblandade i tvister inom ramen för den normala affärsverksamheten och riskerar att bli föremål för anspråk i rättsliga processer rörande avtal, produktansvar och andra krav. Vidare kan bolag inom Koncernen (eller Koncernbolagens befattningshavare, styrelseledamöter, anställda eller närstående) bli föremål för brottsutredningar och processer. Tvister, anspråk, utredningar och processer av denna typ kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten, innefatta stora skadestånd och leda till betydande kostnader. Dessutom kan det vara svårt att förutse utfallet av komplexa tvister, anspråk, utredningar och processer. Framtida tvister, anspråk, utredningar och processer kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Nilörngruppen är exponerat mot skatterelaterade risker Nilörngruppen bedriver sin verksamhet genom rörelsedrivande dotterbolag i ett antal länder. Verksamheten bedrivs, och internprissättningsstrategier används, i enlighet med hur Nilörngruppen förstår och tolkar gällande skattelagstiftning, skatteavtal, andra skatteregler och krav från berörda skattemyndigheter i de länder där Nilörngruppen har verksamhet eller annars agerar. Vidare kan de berörda ländernas skattemyndigheter göra bedömningar och fatta beslut som avviker från Nilörngruppens förståelse eller tolkning av de ovan nämnda lagarna, avtalen och reglerna. Trots att Bolaget regelbundet inhämtar råd i detta avseende från oberoende skatteexperter är Bolaget, från tid till annan, föremål för skattegranskningar och det finns en risk att skatterevisioner eller granskningar kan resultera i att ytterligare skatter ska betalas av något bolag i Nilörngruppen, särskilt med hänsyn till dess historiska finansiering, internprissättning, anställdas investeringar i värdepapper, samt Nilörngruppens bolagsstruktur. Detta kan ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat. Internationell verksamhet En stor del av Bolagets anställda och kunder är lokaliserade utanför Sverige. Under 2014 avsåg cirka 70 % av omsättningen försäljning till utländska kunder. Internationell verksamhet innefattar risker som är annorlunda och potentiellt större än de risker Bolaget är föremål för i Sverige, innefattande mer begränsad kunskap avseende avtalsparter, förändringar i politiska, regulatoriska och ekonomiska förhållanden, utmaningar avseende efterlevnad avseende utländska lagar och regler, innefattande men inte begränsat till sådana som avser försäljning, korruption, bolagsstyrning, skatter, arbetsrätt och möjligheten att kontrollera verksamheten, exempelvis vad avser efterlevnad av etiska riktlinjer kring arbetskraft och dess arbetsförhållanden. En realisering av sådana risker kan komma att väsentligt negativt påverka Nilörngruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning. NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT

14 Riskfaktorer RISKER FÖRENADE MED AKTIEN OCH ERBJUDANDET Aktiekursen En investering i aktier är alltid förknippad med risk och risktagande. Värdet på Nilörngruppens aktier kanske inte utvecklas som förväntat, kursen för aktierna kan bli volatil och potentiella investerare kan förlora en del av eller hela sin investering. Före Erbjudandet finns det inte någon offentlig marknad för handel med Nilörngruppens aktier. Det finns en risk att en aktiv och likvid marknad inte kommer att utvecklas eller, om en sådan utvecklas, att den inte kommer att bestå efter att Erbjudandet genomförts. Priset i Erbjudandet har fastställts av Säljande Aktieägare i samråd med Erik Penser Bankaktiebolag till 50 SEK per aktie av serie B, baserat på diskussioner med vissa institutionella investerare samt efterfrågan och de allmänna marknadsvillkoren. Mot bakgrund av de teckningsåtaganden som ingåtts av Cornerstone Investors bedöms priset vara marknadsmässigt. Detta pris kommer inte nödvändigtvis att återspegla den kurs som investerare på marknaden kommer vara villiga att köpa och sälja aktierna till efter Erbjudandet. Nilörngruppens aktiekurs kan komma att fluktuera till följd av bland annat resultatvariationer i Bolagets finansiella rapporter, det allmänna konjunkturläget och förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget och dess aktie. Begränsad likviditet i aktien kan i sin tur bidra till att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Aktiekursen kan därmed komma att påverkas av faktorer som helt eller delvis står utanför Bolagets kontroll. Investerare kanske således inte kan vidaresälja aktierna till en kurs motsvarande eller överstigande Erbjudandepriset eller en för aktieägaren acceptabel kurs. En investering i Nilörngruppen bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant information. Handelsplats Aktierna i Nilörngruppen avses att upptas till handel på Nasdaq First North Premier med planerad första handelsdag den 12 juni Nasdaq First North Premier är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av ett särskilt regelverk och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Premier är mer riskfylld än en investering i ett börsnoterat bolag. Krav på bolag listade på Nasdaq First North Som ett bolag listat på Nasdaq First North Premier måste Nilörngruppen följa vissa lagar, regler och krav, vilket Bolaget inte behövde göra före Erbjudandet. Det innebär att Bolaget kommer att ådra sig ökade kostnader, bl.a. för juridisk rådgivning och bokföring som inte fanns före listningen. Dessutom kommer det att krävas betydande insatser från Bolagets styrelse och ledande befattningshavare för att efterleva dessa lagar, regler och krav. Det skulle kunna ha en negativ inverkan på deras förmåga att sköta andra delar av Nilörngruppens verksamhet. Befintliga aktieägares försäljning av aktier kan få kursen för aktierna att sjunka Kursen för aktien i Nilörngruppen kan sjunka om det sker omfattande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt försäljningar gjorda av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och större aktieägare eller när ett större antal aktier säljs. Försäljning av stora mängder av Nilörn-aktier av sådana aktieägare, eller uppfattningen om att sådan försäljning kan komma att ske, kan få kursen för aktierna i Bolaget att sjunka. Säljande aktieägare har med undantag för att överlåta aktier koncerninternt, acceptera ett offentligt uppköperserbjudande som riktats till samtliga (eller väsentligen samtliga) innehavare av aktier i Bolaget samt överlåta aktier till anställda och styrelseledamöter i Bolaget, Claes af Wetterstedt (VD) och Krister Magnusson (CFO), med undantag för att acceptera ett offentligt uppköperserbjudande som riktats till samtliga (eller väsentligen samtliga) innehavare av aktier i Bolaget, åtagit sig att, under en viss period, inte sälja sina aktier eller på annat sätt ingå transaktioner med liknande effekt. Även om lock up-åtagandena begränsar möjligheten för aktieägare som är föremål för sådan lock up att sälja sina aktier kan Erik Penser Bankaktiebolag och aktieägare som är föremål för sådan lock up tillsammans besluta, enligt eget gottfinnande och när om helst, att lyfta begränsningarna under denna period. Efter att tillämplig lock up-period har löpt ut kommer det stå de aktieägare som berörts av lock up fritt att sälja sina aktier i Nilörngruppen. Försäljning av stora mängder av Nilörngruppens aktier av Traction eller Bolagets övriga större befintliga aktieägare efter utgången av lock up-perioder, efter Erik Penser Bankaktiebolags medgivande, eller uppfattningen om att en sådan försäljning kommer att ske, kan få kursen för Nilörngruppens aktier att sjunka. Större aktieägare Efter att Erbjudandet genomförts kommer Traction att äga totalt cirka 41 procent av aktierna i Bolaget (vid antagande om full teckning i Erbjudandet och ett antagande om att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas). Baserat på antagandet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Traction att äga totalt 36 procent av aktierna i Bolaget efter Erbjudandet (vid antagande om full teckning i Erbjudandet). Det är sannolikt att Traction även fortsättningsvis kommer att ha betydande inflytande över utgången i de ärenden som hänskjuts till Nilörngruppens aktieägare för godkännande, inklusive men inte begränsat till val av styrelseledamöter och eventuella samgåenden, konsolideringar eller försäljningar av samtliga, eller nästan samtliga, Nilörngruppens tillgångar. Traction kan komma att utöva sitt inflytande över Nilörngruppens på ett sätt som inte ligger i övriga aktieägares eller Nilörngruppens intresse. Sådana konflikter kan få en väsentlig negativ effekt på Nilörngruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Möjlighet till utdelning Nilörngruppens möjlighet att lämna utdelning och storleken på sådana eventuella utdelningar till dess aktieägare beror på Bolagets framtida intjäning, finansiella ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer. Det finns en risk att Nilörngruppen inte kommer att ha tillräckliga utdelningsbara medel och att Bolagets aktieägare inte beslutar att utbetala utdelning i framtiden. Valutakursdifferenser kan ha en väsentligt negativ inverkan på värdet på aktieinnehav eller betalda utdelningar Nilörngruppens aktier kommer endast att noteras i SEK och eventuella utdelningar kommer att betalas i SEK. Det innebär att aktieägare utanför Sverige kan få en negativ effekt på värdet av innehav och utdelningar när dessa omvandlas till andra valutor om SEK minskar i värde mot den aktuella valutan. 14 NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT 2015

15 Riskfaktorer Nilörngruppen kan behöva ta in ytterligare kapital vilket kan innebära utspädning av aktieägarnas ägande i Bolaget och påverka priset på Bolagets aktier Nilörngruppen kan komma att behöva ta in ytterligare kapital för att finansiera Bolagets operativa verksamhet eller för att möjliggöra investeringar i utrustning, produktionsenheter, lager och/eller teknik eller förvärva bolag eller dess verksamheter. Nilörngruppen kan behöva skaffa ytterligare finansiering via nyemissioner, aktierelaterade värdepapper eller konvertibla skuldförbindelser, vilket kan komma att medföra utspädning för befintliga aktieägare andel i Bolaget. Det finns även en risk att Bolaget inte kommer att kunna erhålla ytterligare finansiering till rimliga villkor. Om Nilörngruppen ej skulle erhålla finansiering till rimliga villkor eller om utspädningen sker skulle det kunna ha en väsentligt negativ effekt på den rådande aktiekursen i Nilörngruppen. Avstående från deltagande i framtida nyemissioner av aktier kan medföra utspädning av ägandet Nyemissioner kan medföra en utspädning av aktieinnehavet för aktieägare som av någon anledning inte kan delta i sådan nyemission eller som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktie. Detsamma gäller om emissioner sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Aktieägare i USA eller andra länder utanför Sverige kanske inte kan delta i eventuella framtida kontantemissioner Om Bolaget emitterar nya aktier i en kontantemission, ska aktieägare som huvudregel ha företrädesrätt till att teckna nya aktier i förhållande till antalet innehavda aktier vid emissionen. Aktieägare i andra länder kan dock vara föremål för begränsningar som förhindrar dem att delta i sådana nyemissioner och/eller begränsar och försvårar deras deltagande på andra sätt. Aktieägare i USA kan till exempel vara förhindrade att utöva sådan rätt att teckna sig för nya aktier eller teckningsoptioner som inte är registrerade i enlighet med Securities Act om inget undantag från registreringskraven är tillämpligt. Aktieägare i andra jurisdiktioner utanför Sverige kan påverkas på liknande sätt om teckningsrätterna eller de nya aktierna inte är registrerade hos de berörda myndigheterna i sådana jurisdiktioner. Nilörngruppen har ingen skyldighet att utreda om det finns krav på registrering enligt Securities Act eller motsvarande lagstiftning i andra jurisdiktioner och Bolaget har inte någon skyldighet att ansöka om registrering av Bolagets aktier eller försäljning av Bolagets aktier i enlighet med sådan lagstiftning utanför Sverige och att göra så i framtiden kan vara opraktiskt och kostsamt. De eventuella begränsningarna för aktieägare i länder utanför Sverige att delta i nyemissioner kan innebära att deras ägande späds ut eller minskar i värde. Cornerstone Investors kanske inte uppfyller sina åtaganden Cliens Kapitalförvaltning AB (4,4%), Handelsbanken Fonder AB (4,4%), Madrague Capital Partners AB (3,5%), Ernström Finans AB (2,6%), Gerald Engström (1,8%) och Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB (1,1%) ( Cornerstone Investors ) har åtagit sig att, direkt eller indirekt via dotterbolag, i Erbjudandet, på samma villkor som övriga investerare, förvärva sammanlagt aktier i Erbjudandet motsvarande 17,7 procent av Bolagets aktier. Cornerstone Investors åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att Cornerstone Investors inte kommer att kunna infria sina åtaganden. Cornerstone Investors åtaganden är vidare förenade med vissa villkor bland annat att samtliga villkor för upptagande till handel av Bolagets aktier av serie B på First North är uppfyllda senast den 12 juni För det fall något av dessa villkor inte uppfylls finns det en risk för att Cornerstone Investors inte uppfyller sina åtaganden, vilket skulle kunna få en negativ effekt på Erbjudandets genomförande. NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT

16 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Säljande Aktieägare har i samförstånd med styrelsen för Nilörngruppen beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier av serie B. Styrelsen för Nilörngruppen har därför ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North Premier. Investerare inbjuds härmed, i enlighet med villkoren i Prospektet, att förvärva aktier av serie B från Säljande Aktieägare, motsvarande 36,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har vissa av de Säljande Aktieägarna åtagit sig, på begäran av Erik Penser Bankaktiebolag, att sälja upp till ytterligare aktier av serie B motsvarande högst 5,5 procent av antalet aktier i Bolaget ( Övertilldelningsoptionen ). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att omfatta upp till aktier av serie B, vilket motsvarar 41,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Priset i Erbjudandet har fastställts av Säljande Aktieägare i samråd med Erik Penser Bankaktiebolag till 50 SEK per aktie av serie B, baserat på diskussioner med vissa institutionella investerare samt efterfrågan och de allmänna marknadsvillkoren. Mot bakgrund av de teckningsåtaganden som ingåtts av Cornerstone Investors bedöms priset vara marknadsmässigt. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 208 MSEK och cirka 239 MSEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Bolagets totala kostnader hänförliga till Erbjudandet och listning på Nasdaq First North Premier beräknas uppgå till högst 1,8 MSEK. Bolaget kommer inte att erhålla några intäkter från Erbjudandet. Cliens Kapitalförvaltning AB (4,4%), Handelsbanken Fonder AB (4,4%), Madrague Capital Partners AB (3,5%), Ernström Finans AB (2,6%), Gerald Engström (1,8%) och Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB (1,1%) ( Cornerstone Investors ) har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet (inom parentes efter varje Cornerstone Investor anges åtagandet som andel av det totala antal aktier i Bolaget). Cornerstone Investors har åtagit sig att, innan den första handelsdagen, på samma villkor som övriga investerare, förvärva sammanlagt aktier i Erbjudandet motsvarande 17,7 procent av det totala antal aktier i Bolaget. Varje Cornerstone Investors åtagande är villkorat av att samtliga villkor för upptagande till handel av Bolagets aktier av serie B på First North är uppfyllda senast den 12 juni Stockholm den 1 juni 2015 Säljande Aktieägare Borås den 1 juni 2015 Nilörngruppen AB (publ) 16 NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT 2015

17 Produkter hämtade ur Nilörngruppens kollektion. NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT

18 Bakgrund och motiv Nilörngruppen är en internationell koncern, grundad 1977, som tillför varumärken mervärde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till kunder inom framförallt mode- och konfektionsindustrin. Nilörngruppen strävar efter att öka kundernas konkurrensförmåga genom att erbjuda tjänster som täcker alla designresurser samt ett logistiksystem med pålitliga och korta leveranstider. År 2009 var ett viktigt år i Nilörngruppens historia. Genom ett offentligt erbjudande, ökade Traction sitt aktieinnehav till 65 procent av kapitalet i Bolaget och blev därmed en tydlig huvudägare. Nilörngruppen avnoterades samma år från Stockholmsbörsen och Claes af Wetterstedt tillträdde som VD och koncernchef. Nilörngruppen antog därefter en målmedveten strategi där försäljning och marknad prioriterades genom att sälja fler produkter till Bolagets största kunder och satsa på internationell expansion genom en förstärkt säljorganisation. Fokus på ökad försäljning har lett till att Bolagets omsättning ökade från 309 MSEK 2008 till 458 MSEK under Bolagets produktionskostnader har också sänks och blivit mer flexibla. Det har uppnåtts genom att produktionen av etiketter idag till stor del sker via externa leverantörer i Asien men även via egen produktionskapacitet på platser med konkurrenskrafigt kostnadsläge som Asien och Portugal. Majoriteten av Bolagets produktion var tidigare förlagd till egna fabriker i Europa, vilka successivt har avvecklats. Nilörngruppen har nu en god förmåga att hantera ett komplext globalt nätverk av aktörer för att säkerställa pålitliga och korta leveranstider till sina kunder. Nilörngruppens finansiella resultat har förbättrats kraftigt de senaste åren. Under perioden gick Bolaget sammantaget med förlust. Från och med 2009 har Nilörngruppen visat vinst varje år och haft hög avkastning på eget kapital där nu samtliga operativa dotterbolag redovisar positiva resultat. Nilörngruppen är ett av de mest lönsamma bolagen inom branschen. Nilörngruppens vision är att bli det bästa etikett- och brandingföretaget i världen. Det finns flera motiv till att Nilörngruppen nu avser att lista Bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North Premier och att Traction samt Investor AB simultant säljer ut delar av sina innehav. Bolaget bedömer att listningen och ägarspridningen kommer bidra till bilden av Nilörngruppen som en långsiktig och stark aktör inom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer vilket förväntas ge en positiv effekt på relationen till kunder och andra intressenter. Nilörngruppen har hittills visat sig vara konkurrenskraftigt på viktiga europeiska marknader och har byggt en stabil plattform, utifrån vilken Bolaget har fortsatt potential för framtida tillväxt och förbättrade resultat. För Bolaget innebär listningen att det skapas bättre och mer effektiva förutsättningar att kunna växa genom förvärv av konkurrenter där förvärv, helt eller delvis, kan genomföras med vederlag i form av egna marknadsnoterade aktier, i den mån det bedöms lämpligt. Nilörngruppens styrelse har som målsättning att, beroende på marknadsförutsättning, notera Bolaget på Nasdaq Stockholms huvudlista inom 12 månader efter att listningen på Nasdaq First North Premier fullföljts. Genom Erbjudandet så kommer Traction att kunna realisera en del av värdeökningen som de medverkat till att skapa. Traction avser att långsiktigt fortsätta att vara huvudägare i Nilörngruppen. För övriga cirka 100 aktieägare innebär listningen att de vid behov kan sälja eller köpa aktier i Nilörngruppen på en organiserad marknadsplats. I övrigt hänvisas till redogörelsen i Prospektet, vilket har upprättats av styrelsen för Nilörngruppen med anledning av ansökan om listning av Bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North Premier samt det i samband därmed lämnade Erbjudandet. Styrelsen för Nilörngruppen är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen för Nilörngruppen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I det fall information kommer från tredje man har informationen återgivits korrekt och inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Borås den 1 juni 2015 Nilörngruppen AB (publ) Styrelsen Styrelsen för Nilörngruppen är ensamt ansvarig för innehållet i Prospektet. Dock bekräftar Säljande Aktieägare sitt åtagande när det gäller villkoren i Prospektet i enlighet med vad som anges i avsnitt Villkor och anvisningar. Stockholm den 1 juni 2015 Säljande Aktieägare 18 NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT 2015

19 Produkter hämtade ur Nilörngruppens kollektion. NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT

20 Villkor och anvisningar ERBJUDANDET Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige 1 och till institutionella investerare 2. Erbjudandet omfattar högst aktier av serie B, motsvarande 36,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utfallet av Erbjudandet förväntas offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 12 juni ÖVERTILLDELNINGSOPTION Erbjudandet kan omfatta upp till ytterligare aktier av serie B, motsvarande cirka 13 procent av antalet aktier i Erbjudandet, om Övertilldelningsoptionen utnyttjas av Erik Penser Bankaktiebolag för att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet. FÖRDELNING AV AKTIER Fördelning av aktier av serie B mellan respektive del i Erbjudandet kommer att ske på basis av efterfrågan. Fördelningen kommer att beslutas av Säljande Aktieägare och styrelsen för Nilörngruppen i samråd med Erik Penser Bankaktiebolag. ERBJUDANDEPRISET Priset i Erbjudandet har fastställts av Säljande Aktieägare i samråd med Erik Penser Bankaktiebolag till 50 SEK per aktie av serie B, baserat på diskussioner med vissa institutionella investerare samt efterfrågan och de allmänna marknadsvillkoren. Mot bakgrund av de teckningsåtaganden som ingåtts av Cornerstone Investors bedöms priset vara marknadsmässigt. Courtage utgår ej. ANMÄLAN Erbjudandet till allmänheten i Sverige Anmälan från allmänheten om förvärv av aktier av serie B ska ske under perioden 2-10 juni 2015 och avse lägst 200 aktier av serie B och högst aktier av serie B, i jämna poster om 100 aktier av serie B. Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel som kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag via telefon, e-post eller laddas ned från Anmälningssedeln finns även tillgänglig på Nilörngruppens hemsida, Anmälan via Erik Penser Bankaktiebolag Anmälningssedeln ska skickas eller lämnas till: Erik Penser Bankaktiebolag Emissionsavdelningen/nilorn Box Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 9 Telefon: E-post: Hemsida: Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda senast kl den 10 juni Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel per person eller firma insändes kommer enbart den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga ändringar eller tillägg får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten. Anmälan är bindande. Observera att om du har depå hos förvaltare kan anmälan om förvärv av aktier av serie B i Erbjudandet ske genom förvaltaren. I sådant fall ska anmälan ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Observera att om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-depå, investeringssparkonto eller kapitalförsäkring, bör du kontrollera med din förvaltare om och hur du har möjlighet att förvärva aktier av serie B i Erbjudandet. Anmälan via Avanza Bank AB Personer i Sverige som är depåkunder hos Avanza Bank AB ( Avanza ) kan anmäla sig via Avanzas internettjänst. Fullständig information om anmälningsförfarandet via Avanza finns att läsa på Avanzas hemsida ( Anmälan via Avanzas internettjänst kan göras till och med kl den 10 juni Erbjudandet till institutionella investerare i Sverige Institutionella investerare inbjuds att anmäla sitt intresse att förvärva aktier under perioden 2-11 juni Intresseanmälningar från institutionella investerare ska lämnas till Erik Penser Bankaktiebolag enligt särskilda instruktioner senast kl den 11 juni TILLDELNING Beslut om tilldelning av aktier av serie B fattas av Säljande Aktieägare och styrelsen för Nilörngruppen i samråd med Erik Penser Bankaktiebolag, varvid målet är att uppnå en god institutionell ägarbas och bred spridning av aktier av serie B bland allmänheten, för att möjliggöra regelbunden och likvid handel i Nilörngruppens aktier av serie B på Nasdaq First North Premier. Tilldelningen kommer att beslutas helt diskretionärt och någon garanti för tilldelning lämnas inte. Tilldelningen är inte beroende av när ansökan lämnas in under ansökningsperioden. Cornerstone Investors är emellertid garanterade tilldelning i enlighet med sina respektive åtaganden. Noter: 1 Till allmänhet räknas privatpersoner och juridiska personer i Sverige som anmäler sig för förvärv av högst aktier av serie B. 2 Till institutionella investerare räknas privatpersoner och juridiska personer i Sverige som anmäler sig för förvärv av fler än aktier av serie B. 3 Den som anmäler sig för förvärv av fler än aktier av serie B måste kontakta Erik Penser Bankaktiebolag i enlighet med vad som anges under Erbjudandet till institutionella investerare. 20 NILÖRNGRUPPEN PROSPEKT 2015

SWEDEN Nilörngruppen AB

SWEDEN Nilörngruppen AB SWEDEN Nilörngruppen AB Nilörngruppen noteras på Nasdaq First North Premier - offentliggörande av prospekt och villkor - EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT,

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH VIKTIG INFORMATION Detta Tilläggsprospekt (som detta definieras nedan),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson.

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson. Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 15-2553 Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

Nepa AB listas på Nasdaq First North - offentliggörande av prospekt och villkor -

Nepa AB listas på Nasdaq First North - offentliggörande av prospekt och villkor - Nepa AB listas på Nasdaq First North - offentliggörande av prospekt och villkor - Pressmeddelande, Stockholm den 13 april 2016 Styrelsen i Nepa AB (publ) ( Nepa eller Bolaget ) har beslutat att ansöka

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q3, Januari september 2016

Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q3, Januari september 2016 Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q3, Januari september 2016 Perioden juli september Orderingången ökade med 26 % till 170 (134) MSEK Omsättningen ökade med 21 % till 145 (119) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 DISTRIBUTION AV DETTA TILLÄGG OCH TECKNING AV NYA STAMAKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER,

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) 2016

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) 2016 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) Distribution av detta Tilläggsprospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner,

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer