Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013"

Transkript

1 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv Kv Kv Kv jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt, % 38,3% 28,9% Nettoomsättning per anställd, TSEK EBITDA, MSEK 10,1 3,3 16,8 6,2 1,3 EBITDA, marginal 19,1% 8,6% 16,6% 7,9% 0,9% Rörelseresultat 8,7 2,3 14,1 4,4-101,2 Rörelsemarginal 16,4% 6,0% 14,0% 5,6% neg. Periodens resultat, MSEK 4,8-1,4 9,7 0,4-113,9 Periodens resultat per aktie, SEK 0,72-0,02 1,40 0,01-0,90 Periodens resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,72-0,02 1,40 0,01-0,90 Proforma tillväxt 52,0% MSEK 58,2 Proforma nettoomsättning 1) MSEK 11,1 Proforma EBITDA 1) 19,1 % Proforma EBITDA-marginal 1) Fördelning intäkter proforma Hosting 50% och Internetmarknadsföring 50% Andra kvartalet 2013 Nettoomsättningen uppgick till 53,0 (38,3) MSEK, en ökning med 38,3 procent. Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10,1 (3,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 (2,3) MSEK Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 4,8 (-1,4) MSEK Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,72 (-0,02) SEK Med anledning av att både omsättningen och rörelseresultatet för Online Group kraftigt överträffade bolagets egna förväntningar har bolaget tidigarelagt publiceringen av rapporten för andra kvartalet Delårsperioden januari - juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 100,7 (78,1) MSEK, en ökning med 28,9 procent. Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 16,8 (6,2) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 14,1 (4,4) MSEK Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 9,7 (0,4) MSEK Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till 1,40 (0,01) SEK Väsentliga händelser Jan Dahlqvist ny Styrelseordförande i Online Group. Ny styrelseledamot Carl-Magnus Hallberg CTO på Telia med erfarenhet från Nadaq OMX och Ericsson 1) Förvärvade Space2U ingår från maj 2013 och Extern IT från juni 2013.

2 Delårsrapport april - juni 2013 Vi fortsätter att leverera i linje med vår strategi under detta kvartal. Målet är att bli den ledande onlineleverantören med fokus på hosting. Mycket arbete återstår, men det är glädjande att konstatera att vi börjar se resultat av vårt effektiviseringsarbete. Under kvartalet presterar vi en omsättningstillväxt på 38,3% till 53,0 (38,3) MSEK och en EBITDA på 10,1 (3,3) MSEK. Samtidigt har vi ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 6,4 (1,2) MSEK. Vi har även avslutat två tidigare meddelade förvärv under rapportperioden. Space2U, som tillsammans med vår befintliga verksamhet, ger oss första platsen på den svenska marknaden för webbhosting samt ExternIT som tillför ytterligare kapacitet och kompetens inom molnbaserad outsourcing av IT. Space2U konsolideras i koncernen från maj och ExternIT från och med juni. Online Group verkar inom två snabbväxande områden: Internetmarknadsföring och molnbaserade tjänster. Centralt för affärsmodellen är att intäkterna, till största delen, är repetitiva prenumerationsintäkter. Detta ger oss förutsägbara kassaflöden och en stabil plattform att utgå ifrån. Samtidigt har vi en stor effektiviseringspotential om vi lyckas väl med integrationen av de bolag vi förvärvat. För att dra maximal nytta av dessa förutsättningar fortsätter vi vår omvandling av bolaget. Vi trimmar således kontinuerligt både organisation och processer i syfte att effektivisera och minska kostnaderna. Genom att samordna bolagen och genom det ökade intresse som finns för vårt bolag kommer vi också kontinuerligt att öka vår spetskompetens inom främst sälj och teknik. Urban Johansson VD/Koncernchef Affärsmodellen, som alltså präglas av repetitiva intäkter, lämpar sig väl för en hög grad av automation. Detta förutsätter mer strömlinjeformade processer med ändamålsenligt systemstöd. Vi inför därför just nu nya koncerngemensamma processer för sälj, kundtjänst, teknisk support och drift. Gemensamt för dessa är att vi avser att stödja alla processer med de bästa IT-systemen för maximal automation. Under kvartalet har vi börjat uppbyggnaden av en ny robustare arkitektur i våra datorhallar samt slutit avtal om ett nytt koncerngemensamt system för webbhosting och fakturering. Genom att på detta sätt ersätta flera system varav tre är egenutvecklade och kräver mycket underhåll och kontinuerlig vidareutveckling med ett gemensamt system kan vi minska underhållsoch supportkostnaderna betydligt. Samtidigt minskar vi personberoendet. Arbetet med implementeringen fortskrider enligt plan och kommer att fortsätta till första kvartalet nästa år. Sammanfattningsvis kan sägas att vi bara är i början av de effektiviseringsprojekt som har identifierats. Det kvarstår således mycket arbete för att uppnå vår fulla potential men det är dock glädjande att konstatera att integrationsarbetet redan börjat ge resultat. En intressant resa väntar i höst och vinter. Vi välkomnar både nya och gamla aktieägare att följa med. VD Urban Johansson Kombinationen av dessa företag har redan visat sig vara framgångsrik. När vi nu adderar även Space2u till

3 Siffror nedan avser koncernen och siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges. Omsättningsutveckling per kvartal Omsättning och resultat Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 FÖRSTA KVARTALET 2013 Omsättning Nettoomsättningen för andra kvartalet 2013 uppgick till 53,0 (38,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 (2,3) MSEK. Finansnettot belastas av valutaeffekter, räntor och finansiella kostnader som uppgick till -3,6 (-3,6) MSEK i kvartalet. Periodens resultat uppgick till 4,8 (-1,4) MSEK. Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,72 (-0,02) SEK. Att resultat per aktie ökat beror på en ökad lönsamhet i koncernen. DELÅRET JANUARI JUNI 2013 Nettoomsättningen för delåret januari juni 2013 uppgick till 100,7 (78,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 14,1 (4,4) MSEK. Finansnettot belastas av valutaeffekter, räntor och finansiella kostnader som uppgick till -4,3 (-6,3) MSEK i perioden. Periodens resultat uppgick till 9,7 (0,4) MSEK. Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till 1,40 (0,01) SEK. Marknad Marknadsposition Det är Bolagets bedömning att Online Group har en stark ställning på den svenska marknaden. Vidare är det Bolagets bedömning att Online Group är den ledande leverantören inom sökmotoroptimering. Bolaget möter dock betydande konkurrens framför allt inom vissa kundsegment. Bolaget är vidare via dotterbolagen Servage, Space2U, ExternIT och Crystone den ledande leverantören av webbhostingtjänster och molntjänster. Kv 1 Online Groups förvärv av ExternIT ett bolag som erbjuder ett brett utbud av paketerade molntjänster, stärker marknadspositionen ytterligare. Förvärvet ger framförallt ONG en möjlighet att erbjuda storkunder personligare totallösningar. Bolaget är lönsamt och kassaflödespositivt. ExternIT är ett molntjänstföretag som levererar IT på distans med personlig service och support. Bolaget tar hand om kundernas IT-struktur som t ex drift, hosting, säkerhet, konsultation, projektledning, service och support dygnet runt. Koncernen har nu totalt över kunder att korsförsälja helhetslösningarna på inom molntjänster och internetmarknadsföring. Verksamheten på den brittiska, franska, italienska och irländska marknaden koncentreras kring Just Searchs tjänsteportfölj och varumärke och har lokalt anpassade marknadsföringssajter med brittiska Just Search som förlaga. Marknadsutveckling Marknaden har historiskt vuxit kraftigt och den alltmer sofistikerade kunden efterfrågar allt fler tilläggsprodukter. IRM förutspådde en tillväxt i den svenska sökmarknaden om 17 procent för Detta kan anses lågt i förhållande till andra mer mogna marknaders förväntade tillväxt såsom USA där emarketer förutspådde en tillväxt på 27 procent för Bolagets bedömning är att marknaden för webbhosting för närvarande växer kraftigt som ett resultat av slutkundernas tilltagande behov av att lägga ut ansvaret för drift och säkerställande av webbplatsens tillgänglighet och funktionalitet. Internetannonseringen i Storbritannien bedöms av emarketer växa med 13 procent eller 6,2 mdrgbp under Den genomsnittliga tillväxttakten fram till 2015 bedöms uppgå till cirka 10 procent. Enligt emarketer beräknas marknaden för Internetmarknadsföring i Frankrike uppgå till 3,9 mdreur 2015, en ökning med 44 procent från emarketer bedömer att motsvarande siffra för marknaden i Italien uppgår till 2,64 mdrusd 2015, vilket är en ökning med 74 procent från 2011 (1,52 mdrusd). Den totala världsmarknaden för molntjänster beräknas växa från 110 miljarder dollar under 2012 till 131 miljarder Den årliga tillväxtakten beräknas sjunka från 18,6% under 2012 till 15,8% under 2016 varvid den totala marknaden beräknas vara 210 miljarder dollar, enligt Gartner (Februari 2013).

4 Likviditet och finansiering Största ägare per 31 mars 2013 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,4 MSEK (-1,2) för andra kvartalet. Det är en avsevärd förbättring. Affärsidén baseras på repetitiva intäkter både inom internetmarknadsföring och hosting. All omsättning inom hosting är repetitiva intäkter med mycket bra EBITDA marginal. I kvartal två 2013 utgör hostingen 44% av omsättningen (proforma 50%). 67% av EBITDA genereras från segmentet hosting med stabila kunder och konstanta kassaflöden. Det verkar för en stabil framtida lönsamhet och ett stabilt kassaflöde. Kassaflödet har påverkats av kostnader hänförliga till förvärv samt genomförd emission. Bolaget har övergått från fastprismodell till en kombinerad fastpris och resultatbaserad betalningslösning på sökmotoroptimering, vilket förbättrat kassaflödet. Räntebärande skulder uppgick den 30 juni 2013 till 83,3 MSEK att jämföra med 43,8 MSEK per 31 mars Grunden till ökningen baseras framförallt på en ökning av de lån som tagits i samband med de senaste förvärven. Koncernens likvida medel per den 30 juni 2013 uppgick till 19,6 (0,8) MSEK. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 34 procent att jämföras med 27 procent vid årsskiftet. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till 11,6 MSEK (2,4). Under kvartalet har del av emissionen till ägarna i Space2U registrerats vilket tillfört Online Group cirka aktier. Antalet aktier uppgår därefter till aktier. Under kvartalet har en sammanläggning av aktien genomförts från 20 öre till 20 kronor. Ytterligare aktier har registrerats efter periodens utgång. Investeringar Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 3,3 MSEK i kvartalet. Online Group har förvärvat Space2U - ett av Sveriges ledande webbhotell beläget i Kramfors. Bolaget är både lönsamt och kassaflödespositivt. Space2U kommer att bidra med ökad lönsamhet för hela gruppen. Affären gör det dessutom möjligt att flytta delar av Online Groups nuvarande verksamhet till Kramfors, vilket i sig kommer att kunna ge besparingar på cirka 5 miljoner kronor per år. Moderbolaget Finansnettot för perioden uppgick till -2,6 (-2,5) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till -5,9 (-6,2). Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,3 (1,8) MSEK för andra kvartalet Rörelseresultatet uppgick till -2,2 (-3,3) MSEK. Ägare Antal aktier Innehav, % Dream Ventures Sweden AB % Åke Eriksson via bolag % Urban Johansson % Trafalgar Company Ltd % Space2U holding % Tibia Konsult AB % Manfred Aronsson % Erik Penser Bankaktiebolag % Swedbank % Nordea Bank AB (publ) % Avanza Pension, Försäkringsaktiebolaget % Övriga aktieägare % Total per 30 juni, % Källa: SIS ägarservice AB Aktien och ägare Online Group-aktien är listad på Nasdaq OMX First North och har handelsbeteckningen ONG. Remium är bolagets certified advisor. Aktiekapitalet i morderbolaget uppgick till 10,9 MSEK per den 30 juni 2013, efter minskningen av aktiekapital. Närståendetransaktioner En riktad emission på 10 MSEK har gjorts till ägarna av Crystone, för att sedan kvittas mot aktier och därigenom minska skulden till dessa ägare. Bolagstämmor 2013 Ordinarie bolagsstämma hölls den 31 maj Extra bolagsstämma hölls den 27 juni Extra stämman beslutade att göra ovannämnda riktade emission samt att välja in Carl-Magnus Hallberg som ny styrelseledamot. Personal och organisation Vid periodens utgång hade Online Group 164 (132) anställda i den kvarvarande verksamheten. Väsentliga händelser under rapportperioden Space2U och ExternIT verksamheter inkluderade i Online Group s verksamhet. Ny styrelseordförande Jan Dahlqvist och ny styrelseledamot Carl-Magnus Hallberg, CTO på Telia Swedbanks lån till koncernen vid förvärvet av Space2U ONG marknadsledande inom hosting ONG stärker sitt grepp som leverantör av molnbaserade heltheslösningar genom förvärven

5 Väsentliga händelser efter periodens utgång Riktad emission En riktad emission slutfördes i juli på 10 MSEK. De nya aktierna skall användas för att kvitta en skuld för förvärvet av Crystone till dess tidigare ägare. Framtidsutsikter Bolaget kommer att fortsätta utvecklas i takt med marknaden, med sina kunder och deras efterfrågan. Online Group har en stark ställning i branschen med närvaro på ett flertal geografiska marknader. Dess erbjudande av marknadsledande Hosting och SEO-tjänster och produkter gör att Online Group kan fortsätta att leverera tjänster till ett brett spektrum av kunder på ett flertal marknader. Det är bolagets bedömning att efterfrågan på de marknader där Online Group är verksamt är mycket god. Online Group lämnar inga resultat- eller omsättningsprognoser. Risker och osäkerheter Online Group strävar efter att ha hög tillväxt kombinerat med sunda finanser. Sedan de ofinansierade förvärven gjordes 2007 har Online Group haft en hög skuldsättning. Den räntebärande skulden har dock amorterats ner. Under kvartalet har Space2U förvärvats varför belåningen har ökat under kvartalet. Styrelsen bedömer utifrån gjorda prognoser, inklusive förvärvet av Crystone, Servage och Space2U att bolaget har tryggad finansiering framöver. Verksamheten består i huvudsak att repetitiva intäkter inom både segmentet hosting och online marknadsföring Den allmänna konjunkturutvecklingen kan dock komma att påverka kundernas betalningsvilja och betalningsförmåga samt efterfrågan på bolagets tjänster. En mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för Uppskattningar och bedömningar Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Revisorsgranskning Rapporten för andra kvartalet 2013 har ej granskats av bolagets revisorer. Redovisningsprinciper Koncernen Koncernens delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Från och med fjärde kvartalet 2011 tillämpar koncernen IFRS 5. IFRS 5 anger hur anläggningstillgångar som innehas för försäljning skall redovisas och hur avvecklade verksamheter skall presenteras och vilka upplysningar som skall lämnas för avvecklade verksamheter. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning skall enligt IFRS 5 inte skrivas av, redovisas separat i balansräkningen och värderas till det lägsta av redovisat värde och nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader). I bolagets balansräkning är dessa tillgångar upptagna under posten Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning samt skulderna under posten Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning. Resultatet från avvecklade verksamheter skall redovisas separat i resultaträkningen, och är i bolagets resultaträkning upptagen under posten Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt.

6 Moderbolaget Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen, Tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpas som i senaste årsredovisning. Investerarkontakt Aktuell information om Online Group finns på den finansiella webbplatsen Det går bra att kontakta bolaget via e-post via telefon eller post Online Group, Lindhagensgatan 126, Stockholm. Stockholm den 5 augusti 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Jan Dahlqvist, Styrelseordförande Åke Eriksson Manfred Aronsson Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för tredje kvartalet november 2013 Bokslutskommunike februari 2014 Carl Magnus Hallberg Urban Johansson, Verkställande direktör För ytterligare information vänligen kontakta: Urban Johansson Verkställande direktör och koncernchef Tel: +46 (0) Informationen är sådan som Online Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 5 augusti 2013.

7 Koncernens nyckeltal Koncernens nyckeltal Kv Kv Kv Kv jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt, % 38,3% 28,9% Nettoomsättning per anställd, TSEK EBITDA, MSEK 10,1 3,3 16,8 6,2 1,3 EBITDA, marginal 19,1% 8,6% 16,6% 7,9% 0,9% Rörelseresultat 8,7 2,3 14,1 4,4-101,2 Rörelsemarginal 16,4% 6,0% 14,0% 5,6% neg. Finansiellt netto, MSEK -3,6-3,6-4,3-6,3-11,6 Periodens resultat, MSEK 4,8-1,4 9,7 0,4-113,9 Periodens resultat per aktie, SEK 0,72-0,02 1,40 0,01-0,90 Periodens resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,72-0,02 1,40 0,01-0,90 Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental Registrerat antal aktier vid periodens utgång, tusental* Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 6,4-1,3 3,3-13,6-36,8 Likvida medel, MSEK 19,6 0,8 19,6 0,8 7,7 Soliditet 34% 53% 34% 53% 27% Nettoskuld, MSEK 83,3 54,6 83,3 54,6 40,0 Genomsnittligt antal anställda Antal anställda vid periodens slut

8 Koncernrapport över totalresultat Koncernrapport över totalresultat MSEK Kv Kv Kv Kv jan-dec 2012 Nettoomsättning 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Balanserade utvecklingsutgifter för egen räkning Övriga rörelseintäkter -0, ,5 0,6 Summa rörelsens intäkter 52,8 38,3 100,7 78,6 148,8 Övriga externa kostnader -24,9-18,0-48,5-40,0-83,2 Personalkostnader -18,3-16,9-36,0-31,9-64,3 Av- och nedskrivningar -1,5-1,0-2,7-1,9-102,5 Övriga rörelsekostnader 0,5-0,2 0,5-0,4 - Summa rörelsekostnader, netto -44,1-36,0-86,6-74,2-250,0 Rörelseresultat 8,7 2,3 14,1 4,4-101,2 Resultat från intressebolag ,0 Finansiella intäkter -0,8 0,1 - -0,0 - Finansiella kostnader -2,8-3,6-4,3-6,2-11,6 Resultat före skatt 5,0-1,3 9,8-1,9-116,8 Skatt på periodens resultat -0,2-0,1-0,0 2,3 2,9 Periodens resultat 4,8-1,4 9,7 0,4-113,9 Avvecklade verksamheter: Redovisat resultat från avvecklade verksamheter 0,3-0,9 0,3-1,0-0,9 Periodens resultat 5,1-2,3 10,0-0,6-114,8 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 0,1-0,3 0,1 1,5-1,7 Totalresultat för perioden 5,2-2,6 10,2 0,9-116,6 Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, SEK 0,66-0,01 1,34 0,00-0,90 Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter, SEK 0,66-0,01 1,34 0,00-0,90 Periodens totalresultat per aktie, totalt, SEK 0,72-0,02 1,40 0,01-0,92 Periodens totalresultat per aktie efter utspädning, totalt, SEK 0,72-0,02 1,40 0,01-0,92 Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental)

9 Koncernbalansräkning i sammandrag MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 258,3 212,9 177,9 Materiella anläggningstillgångar 14,9 2,7 9,2 Finansiella anläggningstillgångar 12,1 8,2 26,9 Summa anläggningstillgångar 285,2 223,8 213,9 Omsättningstillgångar Kundfordringar 30,5 30,9 43,1 Övriga fordringar 25,6 25,5 22,4 Likvida medel 19,6 0,8 7,7 Summa omsättningstillgångar 75,7 57,2 73,3 Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för avveckling 0,25 0,2 SUMMA TILLGÅNGAR 360,9 281,2 287,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa eget kapital 122,7 147,9 77,8 Långfristiga skulder Långfristiga skulder till kreditinstitut 9,7 0 10,0 Övriga långfristiga skulder 50,3 0,3 21,3 Summa långfristiga skulder 60,0 0,3 31,3 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut 64,9 34,5 31,9 Övriga kortfristiga finansiella skulder 5,1 20,8 5,8 Leverantörsskulder 28,6 22,3 30,9 Övriga skulder 79,7 53,1 108,7 Summa kortfristiga skulder 178,3 130,8 177,3 Summa skulder 238,2 131,1 208,5 Skulder i avyttringsgrupp som innehas för avveckling 2,2 1,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 360,9 281,2 287,4

10 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag MSEK Kv Kv Kv Kv jan-dec 2012 Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter 5,0-1,3 9,8-1,9-116,8 Resultat före skatt, avvecklade verksamheter - -0,9 - -1,0-0,9 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2,0 1,0 3,2 1,9 106,5 Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 7,0-1,2 12,9-1,0-11,2 Förändring av rörelsefordringar 0,4-2,4 9,7-4,7-11,8 Förändring av rörelseskulder -1,0 2,3-19,4-7,9-13,8 Förändring av rörelsekapitalet -0,6-0,1-9,6-12,6-25,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,4-1,3 3,3-13,6-36,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,3-2,8-3,4-3,3-6,5 Kassaflöde efter investeringsverksamheten 3,1-4,0-0,1-17,0-43,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11,6 2,4 11,9 15,4 48,7 Periodens kassaflöde 14,7-1,6 11,8-1,6 5,4 Likvida medel vid periodens ingång 4,8 2,4 7,8 2,4 2,4 Kursdifferens i likvida medel 0,1-0,1 - -0,0 Likvida medel vid periodens utgång 19,6 0,8 19,6 0,8 7,7

11 Koncernens segmentsredovisning Koncernens segmentsredovisning Extern Nettomsättning Kv Kv jan-dec 2012 Hosting 24,1 35,2 - Internetmarknadsföring 28,9 65,4 148,2 Totalt 53,0 100,7 148,2 Rörelseresultat Kv Kv jan-dec 2012 Hosting 7,0 11,1 - Internetmarknadsföring 3,5 6,7-90,4 Koncerngemensamt -1,9-3,6-10,8 Totalt 8,7 14,1-101,2 Rörelsemarginal Kv Kv jan-dec 2012 Hosting 29% 31% - Internetmarknadsföring 12% 10% neg. Totalt 16% 14% neg.

12 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning MSEK Kv Kv Kv Kv jan-dec 2012 Nettoomsättning 1,3 0,6 2,3 1,5 4,5 Övriga rörelseintäkter -0,2 0,1-0,3 - Summa rörelsens intäkter 1,1 0,7 2,3 1,8 4,5 Övriga externa kostnader 0,2-1,5-1,4-3,4-9,7 Personalkostnader -2,8-1,3-4,1-1,8-3,9 Avskrivningar -0,0-0,1-0,1-0,2-1,7 Övriga rörelsekostnader - - Summa rörelsekostnader -2,6-2,9-5,6-5,5-15,3 Rörelseresultat -1,5-2,2-3,3-3,7-10,8 Resultat från andelar i dotterföretag ,8 Finansiella intäkter - -0, ,2 Finansiella kostnader -1,7-1,3-2,6-2,5-5,1 Resultat före skatt -3,3-3,7-5,9-6,2-167,5 Periodens resultat -3,3-3,7-5,9-6,2-167,5

13 Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,3 0,4 Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,1 Aktier i dotterbolag 237,1 184,1 Summa anläggningstillgångar 237,5 184,6 Kundfordringar 0,3 0,0 Fordringar hos koncernföretag 17,8 15,7 Övriga fordringar 0,8 2,6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 0,9 Likvida medel 7,0 5,5 Summa omsättningstillgångar 25,8 24,7 SUMMA TILLGÅNGAR 263,3 209,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 71,6 67,1 Långfristiga skulder Övriga långa skulder 36,0 20,0 Långfristiga skulder till kreditinstitut 8,1 10,0 Summa långfristiga skulder 44,1 30,0 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut 28,7 10,1 Övriga kortfristiga finansiella skulder 4,2 5,8 Leverantörsskulder 8,6 9,3 Skulder till koncernföretag 102,7 74,0 Övriga skulder 3,4 13,2 Summa kortfristiga skulder 147,6 112,2 Summa skulder 191,8 142,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 263,3 209,3

14 Sverige HUVUDKONTOR Online Group AB Lindhagensgatan 126, 5 tr Stockholm Tel: BORÅS Getupdated Sverige AB Lundbygatan Borås Tel: KRAMFORS Space2U Sörle NORDINGRÅ Storbritannien Just Search Ltd. Europa House, Adlington Business Park, Cheshire Manchester SK10 4NL UK Tel: Frankrike S.A.R.L Just Search 2, Place Victorien Sardou Marly Le Roi France Tel: Irland Just Search Ireland Ltd. Unit 3 Grand Canal Wharf Grand Canal Dock Ringsend Dublin 4 Ireland Tel: +353 (0) Italien Just Search Italia SRL Via Tirone 11 Roma Italy Tel: Tyskland Servage GmbH Neustadt 16 D Flensburg Germany Tel: +44 (0) USA MIAMI Domain Invest 1253 Washington Ave, Suite 300 Miami Beach, FL USA Tel: HOUSTON Servage Hosting Suite# Memorial Drive Houston, TX USA

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari september 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari september 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari september 2013 Koncernens nyckeltal Kv 3 2013 Kv 3 2012 Kv 1-3 2013 Kv1-3 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 58,4 41,5 159,1 111,9 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 47,7 39,8 148,1 EBITDA, MSEK 6,6 3,0 1,3 EBITDA, marginal 13,9% 7,5% 0,9% Rörelseresultat 5,4

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - juni Andra kvartalet 1) Nettoomsättningen uppgick till 38,3 (40,3) MSEK, Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Kvartal 1 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Kvartal 1 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) artal 1 2014 Koncernens nyckeltal 1 2014 1 2013 Helår 2013 Nettoomsättning, MSEK 87,8 47,7 242,2 Omsättningstillväxt, % 84,0% -12,4% 63,5% Nettoomsättning per anställd,

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2012

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2012 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 1) Nettoomsättningen uppgick till 39,8 (38,3) MSEK, en ökning med 1,6 MSEK Rörelseresultatet exklusive avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Koncernens nyckeltal 4 2013 4 2012 Helår 2013 Helår 2012 Nettoomsättning, MSEK 76,6 36,2 242,1 148,1 Omsättningstillväxt, % 111,7-12,4 63,4-8,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september Tredje kvartalet 1) Nettoomsättningen uppgick till 33,9 (41,5) MSEK Delårsperioden januari - september 1) Nettoomsättningen uppgick

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer