Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013"

Transkript

1 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv Kv Kv Kv jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt, % 38,3% 28,9% Nettoomsättning per anställd, TSEK EBITDA, MSEK 10,1 3,3 16,8 6,2 1,3 EBITDA, marginal 19,1% 8,6% 16,6% 7,9% 0,9% Rörelseresultat 8,7 2,3 14,1 4,4-101,2 Rörelsemarginal 16,4% 6,0% 14,0% 5,6% neg. Periodens resultat, MSEK 4,8-1,4 9,7 0,4-113,9 Periodens resultat per aktie, SEK 0,72-0,02 1,40 0,01-0,90 Periodens resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,72-0,02 1,40 0,01-0,90 Proforma tillväxt 52,0% MSEK 58,2 Proforma nettoomsättning 1) MSEK 11,1 Proforma EBITDA 1) 19,1 % Proforma EBITDA-marginal 1) Fördelning intäkter proforma Hosting 50% och Internetmarknadsföring 50% Andra kvartalet 2013 Nettoomsättningen uppgick till 53,0 (38,3) MSEK, en ökning med 38,3 procent. Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10,1 (3,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 (2,3) MSEK Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 4,8 (-1,4) MSEK Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,72 (-0,02) SEK Med anledning av att både omsättningen och rörelseresultatet för Online Group kraftigt överträffade bolagets egna förväntningar har bolaget tidigarelagt publiceringen av rapporten för andra kvartalet Delårsperioden januari - juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 100,7 (78,1) MSEK, en ökning med 28,9 procent. Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 16,8 (6,2) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 14,1 (4,4) MSEK Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 9,7 (0,4) MSEK Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till 1,40 (0,01) SEK Väsentliga händelser Jan Dahlqvist ny Styrelseordförande i Online Group. Ny styrelseledamot Carl-Magnus Hallberg CTO på Telia med erfarenhet från Nadaq OMX och Ericsson 1) Förvärvade Space2U ingår från maj 2013 och Extern IT från juni 2013.

2 Delårsrapport april - juni 2013 Vi fortsätter att leverera i linje med vår strategi under detta kvartal. Målet är att bli den ledande onlineleverantören med fokus på hosting. Mycket arbete återstår, men det är glädjande att konstatera att vi börjar se resultat av vårt effektiviseringsarbete. Under kvartalet presterar vi en omsättningstillväxt på 38,3% till 53,0 (38,3) MSEK och en EBITDA på 10,1 (3,3) MSEK. Samtidigt har vi ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 6,4 (1,2) MSEK. Vi har även avslutat två tidigare meddelade förvärv under rapportperioden. Space2U, som tillsammans med vår befintliga verksamhet, ger oss första platsen på den svenska marknaden för webbhosting samt ExternIT som tillför ytterligare kapacitet och kompetens inom molnbaserad outsourcing av IT. Space2U konsolideras i koncernen från maj och ExternIT från och med juni. Online Group verkar inom två snabbväxande områden: Internetmarknadsföring och molnbaserade tjänster. Centralt för affärsmodellen är att intäkterna, till största delen, är repetitiva prenumerationsintäkter. Detta ger oss förutsägbara kassaflöden och en stabil plattform att utgå ifrån. Samtidigt har vi en stor effektiviseringspotential om vi lyckas väl med integrationen av de bolag vi förvärvat. För att dra maximal nytta av dessa förutsättningar fortsätter vi vår omvandling av bolaget. Vi trimmar således kontinuerligt både organisation och processer i syfte att effektivisera och minska kostnaderna. Genom att samordna bolagen och genom det ökade intresse som finns för vårt bolag kommer vi också kontinuerligt att öka vår spetskompetens inom främst sälj och teknik. Urban Johansson VD/Koncernchef Affärsmodellen, som alltså präglas av repetitiva intäkter, lämpar sig väl för en hög grad av automation. Detta förutsätter mer strömlinjeformade processer med ändamålsenligt systemstöd. Vi inför därför just nu nya koncerngemensamma processer för sälj, kundtjänst, teknisk support och drift. Gemensamt för dessa är att vi avser att stödja alla processer med de bästa IT-systemen för maximal automation. Under kvartalet har vi börjat uppbyggnaden av en ny robustare arkitektur i våra datorhallar samt slutit avtal om ett nytt koncerngemensamt system för webbhosting och fakturering. Genom att på detta sätt ersätta flera system varav tre är egenutvecklade och kräver mycket underhåll och kontinuerlig vidareutveckling med ett gemensamt system kan vi minska underhållsoch supportkostnaderna betydligt. Samtidigt minskar vi personberoendet. Arbetet med implementeringen fortskrider enligt plan och kommer att fortsätta till första kvartalet nästa år. Sammanfattningsvis kan sägas att vi bara är i början av de effektiviseringsprojekt som har identifierats. Det kvarstår således mycket arbete för att uppnå vår fulla potential men det är dock glädjande att konstatera att integrationsarbetet redan börjat ge resultat. En intressant resa väntar i höst och vinter. Vi välkomnar både nya och gamla aktieägare att följa med. VD Urban Johansson Kombinationen av dessa företag har redan visat sig vara framgångsrik. När vi nu adderar även Space2u till

3 Siffror nedan avser koncernen och siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges. Omsättningsutveckling per kvartal Omsättning och resultat Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 FÖRSTA KVARTALET 2013 Omsättning Nettoomsättningen för andra kvartalet 2013 uppgick till 53,0 (38,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 (2,3) MSEK. Finansnettot belastas av valutaeffekter, räntor och finansiella kostnader som uppgick till -3,6 (-3,6) MSEK i kvartalet. Periodens resultat uppgick till 4,8 (-1,4) MSEK. Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,72 (-0,02) SEK. Att resultat per aktie ökat beror på en ökad lönsamhet i koncernen. DELÅRET JANUARI JUNI 2013 Nettoomsättningen för delåret januari juni 2013 uppgick till 100,7 (78,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 14,1 (4,4) MSEK. Finansnettot belastas av valutaeffekter, räntor och finansiella kostnader som uppgick till -4,3 (-6,3) MSEK i perioden. Periodens resultat uppgick till 9,7 (0,4) MSEK. Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till 1,40 (0,01) SEK. Marknad Marknadsposition Det är Bolagets bedömning att Online Group har en stark ställning på den svenska marknaden. Vidare är det Bolagets bedömning att Online Group är den ledande leverantören inom sökmotoroptimering. Bolaget möter dock betydande konkurrens framför allt inom vissa kundsegment. Bolaget är vidare via dotterbolagen Servage, Space2U, ExternIT och Crystone den ledande leverantören av webbhostingtjänster och molntjänster. Kv 1 Online Groups förvärv av ExternIT ett bolag som erbjuder ett brett utbud av paketerade molntjänster, stärker marknadspositionen ytterligare. Förvärvet ger framförallt ONG en möjlighet att erbjuda storkunder personligare totallösningar. Bolaget är lönsamt och kassaflödespositivt. ExternIT är ett molntjänstföretag som levererar IT på distans med personlig service och support. Bolaget tar hand om kundernas IT-struktur som t ex drift, hosting, säkerhet, konsultation, projektledning, service och support dygnet runt. Koncernen har nu totalt över kunder att korsförsälja helhetslösningarna på inom molntjänster och internetmarknadsföring. Verksamheten på den brittiska, franska, italienska och irländska marknaden koncentreras kring Just Searchs tjänsteportfölj och varumärke och har lokalt anpassade marknadsföringssajter med brittiska Just Search som förlaga. Marknadsutveckling Marknaden har historiskt vuxit kraftigt och den alltmer sofistikerade kunden efterfrågar allt fler tilläggsprodukter. IRM förutspådde en tillväxt i den svenska sökmarknaden om 17 procent för Detta kan anses lågt i förhållande till andra mer mogna marknaders förväntade tillväxt såsom USA där emarketer förutspådde en tillväxt på 27 procent för Bolagets bedömning är att marknaden för webbhosting för närvarande växer kraftigt som ett resultat av slutkundernas tilltagande behov av att lägga ut ansvaret för drift och säkerställande av webbplatsens tillgänglighet och funktionalitet. Internetannonseringen i Storbritannien bedöms av emarketer växa med 13 procent eller 6,2 mdrgbp under Den genomsnittliga tillväxttakten fram till 2015 bedöms uppgå till cirka 10 procent. Enligt emarketer beräknas marknaden för Internetmarknadsföring i Frankrike uppgå till 3,9 mdreur 2015, en ökning med 44 procent från emarketer bedömer att motsvarande siffra för marknaden i Italien uppgår till 2,64 mdrusd 2015, vilket är en ökning med 74 procent från 2011 (1,52 mdrusd). Den totala världsmarknaden för molntjänster beräknas växa från 110 miljarder dollar under 2012 till 131 miljarder Den årliga tillväxtakten beräknas sjunka från 18,6% under 2012 till 15,8% under 2016 varvid den totala marknaden beräknas vara 210 miljarder dollar, enligt Gartner (Februari 2013).

4 Likviditet och finansiering Största ägare per 31 mars 2013 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,4 MSEK (-1,2) för andra kvartalet. Det är en avsevärd förbättring. Affärsidén baseras på repetitiva intäkter både inom internetmarknadsföring och hosting. All omsättning inom hosting är repetitiva intäkter med mycket bra EBITDA marginal. I kvartal två 2013 utgör hostingen 44% av omsättningen (proforma 50%). 67% av EBITDA genereras från segmentet hosting med stabila kunder och konstanta kassaflöden. Det verkar för en stabil framtida lönsamhet och ett stabilt kassaflöde. Kassaflödet har påverkats av kostnader hänförliga till förvärv samt genomförd emission. Bolaget har övergått från fastprismodell till en kombinerad fastpris och resultatbaserad betalningslösning på sökmotoroptimering, vilket förbättrat kassaflödet. Räntebärande skulder uppgick den 30 juni 2013 till 83,3 MSEK att jämföra med 43,8 MSEK per 31 mars Grunden till ökningen baseras framförallt på en ökning av de lån som tagits i samband med de senaste förvärven. Koncernens likvida medel per den 30 juni 2013 uppgick till 19,6 (0,8) MSEK. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 34 procent att jämföras med 27 procent vid årsskiftet. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till 11,6 MSEK (2,4). Under kvartalet har del av emissionen till ägarna i Space2U registrerats vilket tillfört Online Group cirka aktier. Antalet aktier uppgår därefter till aktier. Under kvartalet har en sammanläggning av aktien genomförts från 20 öre till 20 kronor. Ytterligare aktier har registrerats efter periodens utgång. Investeringar Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 3,3 MSEK i kvartalet. Online Group har förvärvat Space2U - ett av Sveriges ledande webbhotell beläget i Kramfors. Bolaget är både lönsamt och kassaflödespositivt. Space2U kommer att bidra med ökad lönsamhet för hela gruppen. Affären gör det dessutom möjligt att flytta delar av Online Groups nuvarande verksamhet till Kramfors, vilket i sig kommer att kunna ge besparingar på cirka 5 miljoner kronor per år. Moderbolaget Finansnettot för perioden uppgick till -2,6 (-2,5) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till -5,9 (-6,2). Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,3 (1,8) MSEK för andra kvartalet Rörelseresultatet uppgick till -2,2 (-3,3) MSEK. Ägare Antal aktier Innehav, % Dream Ventures Sweden AB % Åke Eriksson via bolag % Urban Johansson % Trafalgar Company Ltd % Space2U holding % Tibia Konsult AB % Manfred Aronsson % Erik Penser Bankaktiebolag % Swedbank % Nordea Bank AB (publ) % Avanza Pension, Försäkringsaktiebolaget % Övriga aktieägare % Total per 30 juni, % Källa: SIS ägarservice AB Aktien och ägare Online Group-aktien är listad på Nasdaq OMX First North och har handelsbeteckningen ONG. Remium är bolagets certified advisor. Aktiekapitalet i morderbolaget uppgick till 10,9 MSEK per den 30 juni 2013, efter minskningen av aktiekapital. Närståendetransaktioner En riktad emission på 10 MSEK har gjorts till ägarna av Crystone, för att sedan kvittas mot aktier och därigenom minska skulden till dessa ägare. Bolagstämmor 2013 Ordinarie bolagsstämma hölls den 31 maj Extra bolagsstämma hölls den 27 juni Extra stämman beslutade att göra ovannämnda riktade emission samt att välja in Carl-Magnus Hallberg som ny styrelseledamot. Personal och organisation Vid periodens utgång hade Online Group 164 (132) anställda i den kvarvarande verksamheten. Väsentliga händelser under rapportperioden Space2U och ExternIT verksamheter inkluderade i Online Group s verksamhet. Ny styrelseordförande Jan Dahlqvist och ny styrelseledamot Carl-Magnus Hallberg, CTO på Telia Swedbanks lån till koncernen vid förvärvet av Space2U ONG marknadsledande inom hosting ONG stärker sitt grepp som leverantör av molnbaserade heltheslösningar genom förvärven

5 Väsentliga händelser efter periodens utgång Riktad emission En riktad emission slutfördes i juli på 10 MSEK. De nya aktierna skall användas för att kvitta en skuld för förvärvet av Crystone till dess tidigare ägare. Framtidsutsikter Bolaget kommer att fortsätta utvecklas i takt med marknaden, med sina kunder och deras efterfrågan. Online Group har en stark ställning i branschen med närvaro på ett flertal geografiska marknader. Dess erbjudande av marknadsledande Hosting och SEO-tjänster och produkter gör att Online Group kan fortsätta att leverera tjänster till ett brett spektrum av kunder på ett flertal marknader. Det är bolagets bedömning att efterfrågan på de marknader där Online Group är verksamt är mycket god. Online Group lämnar inga resultat- eller omsättningsprognoser. Risker och osäkerheter Online Group strävar efter att ha hög tillväxt kombinerat med sunda finanser. Sedan de ofinansierade förvärven gjordes 2007 har Online Group haft en hög skuldsättning. Den räntebärande skulden har dock amorterats ner. Under kvartalet har Space2U förvärvats varför belåningen har ökat under kvartalet. Styrelsen bedömer utifrån gjorda prognoser, inklusive förvärvet av Crystone, Servage och Space2U att bolaget har tryggad finansiering framöver. Verksamheten består i huvudsak att repetitiva intäkter inom både segmentet hosting och online marknadsföring Den allmänna konjunkturutvecklingen kan dock komma att påverka kundernas betalningsvilja och betalningsförmåga samt efterfrågan på bolagets tjänster. En mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för Uppskattningar och bedömningar Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Revisorsgranskning Rapporten för andra kvartalet 2013 har ej granskats av bolagets revisorer. Redovisningsprinciper Koncernen Koncernens delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Från och med fjärde kvartalet 2011 tillämpar koncernen IFRS 5. IFRS 5 anger hur anläggningstillgångar som innehas för försäljning skall redovisas och hur avvecklade verksamheter skall presenteras och vilka upplysningar som skall lämnas för avvecklade verksamheter. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning skall enligt IFRS 5 inte skrivas av, redovisas separat i balansräkningen och värderas till det lägsta av redovisat värde och nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader). I bolagets balansräkning är dessa tillgångar upptagna under posten Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning samt skulderna under posten Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning. Resultatet från avvecklade verksamheter skall redovisas separat i resultaträkningen, och är i bolagets resultaträkning upptagen under posten Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt.

6 Moderbolaget Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen, Tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpas som i senaste årsredovisning. Investerarkontakt Aktuell information om Online Group finns på den finansiella webbplatsen Det går bra att kontakta bolaget via e-post via telefon eller post Online Group, Lindhagensgatan 126, Stockholm. Stockholm den 5 augusti 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Jan Dahlqvist, Styrelseordförande Åke Eriksson Manfred Aronsson Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för tredje kvartalet november 2013 Bokslutskommunike februari 2014 Carl Magnus Hallberg Urban Johansson, Verkställande direktör För ytterligare information vänligen kontakta: Urban Johansson Verkställande direktör och koncernchef Tel: +46 (0) Informationen är sådan som Online Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 5 augusti 2013.

7 Koncernens nyckeltal Koncernens nyckeltal Kv Kv Kv Kv jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt, % 38,3% 28,9% Nettoomsättning per anställd, TSEK EBITDA, MSEK 10,1 3,3 16,8 6,2 1,3 EBITDA, marginal 19,1% 8,6% 16,6% 7,9% 0,9% Rörelseresultat 8,7 2,3 14,1 4,4-101,2 Rörelsemarginal 16,4% 6,0% 14,0% 5,6% neg. Finansiellt netto, MSEK -3,6-3,6-4,3-6,3-11,6 Periodens resultat, MSEK 4,8-1,4 9,7 0,4-113,9 Periodens resultat per aktie, SEK 0,72-0,02 1,40 0,01-0,90 Periodens resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,72-0,02 1,40 0,01-0,90 Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental Registrerat antal aktier vid periodens utgång, tusental* Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 6,4-1,3 3,3-13,6-36,8 Likvida medel, MSEK 19,6 0,8 19,6 0,8 7,7 Soliditet 34% 53% 34% 53% 27% Nettoskuld, MSEK 83,3 54,6 83,3 54,6 40,0 Genomsnittligt antal anställda Antal anställda vid periodens slut

8 Koncernrapport över totalresultat Koncernrapport över totalresultat MSEK Kv Kv Kv Kv jan-dec 2012 Nettoomsättning 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Balanserade utvecklingsutgifter för egen räkning Övriga rörelseintäkter -0, ,5 0,6 Summa rörelsens intäkter 52,8 38,3 100,7 78,6 148,8 Övriga externa kostnader -24,9-18,0-48,5-40,0-83,2 Personalkostnader -18,3-16,9-36,0-31,9-64,3 Av- och nedskrivningar -1,5-1,0-2,7-1,9-102,5 Övriga rörelsekostnader 0,5-0,2 0,5-0,4 - Summa rörelsekostnader, netto -44,1-36,0-86,6-74,2-250,0 Rörelseresultat 8,7 2,3 14,1 4,4-101,2 Resultat från intressebolag ,0 Finansiella intäkter -0,8 0,1 - -0,0 - Finansiella kostnader -2,8-3,6-4,3-6,2-11,6 Resultat före skatt 5,0-1,3 9,8-1,9-116,8 Skatt på periodens resultat -0,2-0,1-0,0 2,3 2,9 Periodens resultat 4,8-1,4 9,7 0,4-113,9 Avvecklade verksamheter: Redovisat resultat från avvecklade verksamheter 0,3-0,9 0,3-1,0-0,9 Periodens resultat 5,1-2,3 10,0-0,6-114,8 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 0,1-0,3 0,1 1,5-1,7 Totalresultat för perioden 5,2-2,6 10,2 0,9-116,6 Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, SEK 0,66-0,01 1,34 0,00-0,90 Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter, SEK 0,66-0,01 1,34 0,00-0,90 Periodens totalresultat per aktie, totalt, SEK 0,72-0,02 1,40 0,01-0,92 Periodens totalresultat per aktie efter utspädning, totalt, SEK 0,72-0,02 1,40 0,01-0,92 Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental)

9 Koncernbalansräkning i sammandrag MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 258,3 212,9 177,9 Materiella anläggningstillgångar 14,9 2,7 9,2 Finansiella anläggningstillgångar 12,1 8,2 26,9 Summa anläggningstillgångar 285,2 223,8 213,9 Omsättningstillgångar Kundfordringar 30,5 30,9 43,1 Övriga fordringar 25,6 25,5 22,4 Likvida medel 19,6 0,8 7,7 Summa omsättningstillgångar 75,7 57,2 73,3 Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för avveckling 0,25 0,2 SUMMA TILLGÅNGAR 360,9 281,2 287,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa eget kapital 122,7 147,9 77,8 Långfristiga skulder Långfristiga skulder till kreditinstitut 9,7 0 10,0 Övriga långfristiga skulder 50,3 0,3 21,3 Summa långfristiga skulder 60,0 0,3 31,3 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut 64,9 34,5 31,9 Övriga kortfristiga finansiella skulder 5,1 20,8 5,8 Leverantörsskulder 28,6 22,3 30,9 Övriga skulder 79,7 53,1 108,7 Summa kortfristiga skulder 178,3 130,8 177,3 Summa skulder 238,2 131,1 208,5 Skulder i avyttringsgrupp som innehas för avveckling 2,2 1,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 360,9 281,2 287,4

10 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag MSEK Kv Kv Kv Kv jan-dec 2012 Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter 5,0-1,3 9,8-1,9-116,8 Resultat före skatt, avvecklade verksamheter - -0,9 - -1,0-0,9 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2,0 1,0 3,2 1,9 106,5 Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 7,0-1,2 12,9-1,0-11,2 Förändring av rörelsefordringar 0,4-2,4 9,7-4,7-11,8 Förändring av rörelseskulder -1,0 2,3-19,4-7,9-13,8 Förändring av rörelsekapitalet -0,6-0,1-9,6-12,6-25,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,4-1,3 3,3-13,6-36,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,3-2,8-3,4-3,3-6,5 Kassaflöde efter investeringsverksamheten 3,1-4,0-0,1-17,0-43,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11,6 2,4 11,9 15,4 48,7 Periodens kassaflöde 14,7-1,6 11,8-1,6 5,4 Likvida medel vid periodens ingång 4,8 2,4 7,8 2,4 2,4 Kursdifferens i likvida medel 0,1-0,1 - -0,0 Likvida medel vid periodens utgång 19,6 0,8 19,6 0,8 7,7

11 Koncernens segmentsredovisning Koncernens segmentsredovisning Extern Nettomsättning Kv Kv jan-dec 2012 Hosting 24,1 35,2 - Internetmarknadsföring 28,9 65,4 148,2 Totalt 53,0 100,7 148,2 Rörelseresultat Kv Kv jan-dec 2012 Hosting 7,0 11,1 - Internetmarknadsföring 3,5 6,7-90,4 Koncerngemensamt -1,9-3,6-10,8 Totalt 8,7 14,1-101,2 Rörelsemarginal Kv Kv jan-dec 2012 Hosting 29% 31% - Internetmarknadsföring 12% 10% neg. Totalt 16% 14% neg.

12 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning MSEK Kv Kv Kv Kv jan-dec 2012 Nettoomsättning 1,3 0,6 2,3 1,5 4,5 Övriga rörelseintäkter -0,2 0,1-0,3 - Summa rörelsens intäkter 1,1 0,7 2,3 1,8 4,5 Övriga externa kostnader 0,2-1,5-1,4-3,4-9,7 Personalkostnader -2,8-1,3-4,1-1,8-3,9 Avskrivningar -0,0-0,1-0,1-0,2-1,7 Övriga rörelsekostnader - - Summa rörelsekostnader -2,6-2,9-5,6-5,5-15,3 Rörelseresultat -1,5-2,2-3,3-3,7-10,8 Resultat från andelar i dotterföretag ,8 Finansiella intäkter - -0, ,2 Finansiella kostnader -1,7-1,3-2,6-2,5-5,1 Resultat före skatt -3,3-3,7-5,9-6,2-167,5 Periodens resultat -3,3-3,7-5,9-6,2-167,5

13 Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,3 0,4 Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,1 Aktier i dotterbolag 237,1 184,1 Summa anläggningstillgångar 237,5 184,6 Kundfordringar 0,3 0,0 Fordringar hos koncernföretag 17,8 15,7 Övriga fordringar 0,8 2,6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 0,9 Likvida medel 7,0 5,5 Summa omsättningstillgångar 25,8 24,7 SUMMA TILLGÅNGAR 263,3 209,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 71,6 67,1 Långfristiga skulder Övriga långa skulder 36,0 20,0 Långfristiga skulder till kreditinstitut 8,1 10,0 Summa långfristiga skulder 44,1 30,0 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut 28,7 10,1 Övriga kortfristiga finansiella skulder 4,2 5,8 Leverantörsskulder 8,6 9,3 Skulder till koncernföretag 102,7 74,0 Övriga skulder 3,4 13,2 Summa kortfristiga skulder 147,6 112,2 Summa skulder 191,8 142,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 263,3 209,3

14 Sverige HUVUDKONTOR Online Group AB Lindhagensgatan 126, 5 tr Stockholm Tel: BORÅS Getupdated Sverige AB Lundbygatan Borås Tel: KRAMFORS Space2U Sörle NORDINGRÅ Storbritannien Just Search Ltd. Europa House, Adlington Business Park, Cheshire Manchester SK10 4NL UK Tel: Frankrike S.A.R.L Just Search 2, Place Victorien Sardou Marly Le Roi France Tel: Irland Just Search Ireland Ltd. Unit 3 Grand Canal Wharf Grand Canal Dock Ringsend Dublin 4 Ireland Tel: +353 (0) Italien Just Search Italia SRL Via Tirone 11 Roma Italy Tel: Tyskland Servage GmbH Neustadt 16 D Flensburg Germany Tel: +44 (0) USA MIAMI Domain Invest 1253 Washington Ave, Suite 300 Miami Beach, FL USA Tel: HOUSTON Servage Hosting Suite# Memorial Drive Houston, TX USA

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål.

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Pressmeddelande 2015-01- 16 Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360 Kvartalsrapport 1 (1 september 2014-30 november 2014) Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Samtliga finansiella

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 I sammandrag 3 Vd har ordet 4 Beskrivning av Online group 6 Online groups erbjudande 10 Marknad 15 Aktiekapital och ägarförhållanden 21 Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x DELÅRSRAPPORT Januari-september Q3 2014 Ökad kundtillväxt - levererar enligt plan SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettomsättningen uppgick till 1 210 (1 104) MSEK, en ökning med 9,6% jämfört med tredje

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING Delårsrapport januari september Q3 INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 95,4 (96,4) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella

Läs mer