Offentliggörande av prospekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentliggörande av prospekt"

Transkript

1 Pressmeddelande den 23 september 2002 Kungörelse från Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Offentliggörande av prospekt Den 19 augusti 2002 beslutade en extra bolagsstämma i Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor: Varje aktie i Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) berättigar till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en nyemitterad aktie Teckningskursen är 50 kr per aktie Avstämningsdag är den 20 september Anmälningsperioden löper från den 26 september till och med den 11 oktober Handel med teckningsrätter pågår under perioden 26 september till och med den 8 oktober Betalning ska ske samtidigt med att teckning sker. För utförligare information om nyemissionen hänvisar vi till det prospekt som kan rekvireras från Industriförvaltnings AB Johnson Pump på telefon Registrerade aktieägare i Industriförvaltnings AB Johnson Pump per den 20 september 2002 får prospektet distribuerat till sig. Anmälningssedeln skickas till: Avanza Fondkommission AB Emissioner Box Stockholm. Anmälningssedeln skall vara Avanza tillhanda senast den 11 oktober Frågor besvaras gärna av Industriförvaltnings AB Johnson Pump på telefon Stockholm i september 2002 Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Styrelsen Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Adress Nastagtan 19 Box ÖREBRO Telefon Fax E-post Web Org.nr

2 Emissionsprospekt Inbjudan till teckning av aktier i Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ)

3 Innehåll Erbjudandet i sammandrag... 3 Inbjudan till teckning av aktier i Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ)... 4 Bakgrund och motiv... 4 Villkor och anvisningar... 5 Skattefrågor i Sverige... 7 Utdrag ur bolagsordningen... 8 Risker... 9 Övrig information Revisorernas granskningsberättelse Om Bolaget Finansiella mål Framtidsutsikter Finansiell utveckling i sammandrag Räkenskaper Bokslutskommentarer och tilläggsupplysningar Upplysningar till enskilda poster DEFINITIONER Med Industriförvaltnings AB Johnson Pump, Bolaget eller Koncernen avses i detta prospekt Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ), org nr , eller Industriförvaltnings AB Johnson Pump och dess dotterbolag, beroende på sammanghanget. Noteras bör att en extra bolagsstämma den 19 augusti 2002 beslöt att ändra namn till Johnson Pump AB. Bolaget hette tidigare TMT One och förvärvade Johnson Pump AB i början av Nuvarande verksamhet i bolaget är samma verksamhet som Johnson Pump AB tidigare bedrev. Med Johnson Pump AB avses i detta prospekt Johnson Pump AB (publ), org nr , eller Johnson Pump AB och dess dotterbolag, beroende på sammanhanget. Noteras bör att en extra bolagsstämma den 19 augusti 2002 beslöt att ändra namn till Johnson Pump International AB. Johnson Pump AB förvärvades av TMT One i början av Med Avanza avses i detta prospekt Avanza Fondkommission AB. Avanza Fondkommission AB är emissionsinstitut. Aktier och ägarstrukturer Styrelse, ledande befattningshavare, revisorer Historisk information Johnson Pump AB Delårsrapport för januari juni KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN Delårsrapport för januari september 2002 publiceras den 7 november Bokslutskommuniké för år 2002 publiceras i februari

4 Erbjudandet i sammandrag Villkor företrädesrätt: Teckningskurs: Varje aktie i Industriförvaltnings AB Johnson Pump berättigar till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en nyemitterad aktie. 50 kr Avstämningsdag : 20 september 2002 Teckningstid: 26 september 11 oktober 2002 Handel med teckningsrätter: 26 september 8 oktober 2002 Teckning och betalning: Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt sker genom samtidig kontant betalning under teckningstiden. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt sker med särskild anmälningssedel och skall betalas kontant enligt utsänd avräkningsnota. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1999:980) om handel med finansiella instrument. Det erinras om att sådant godkännande och registreringen inte innebär någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Prospektet och de tillhörande anmälningssedlarna får ej distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Om sådan distribution ändå sker kan anmälningssedel från sådant land komma att lämnas utan avseende. De teckningsrätter och aktier som kommer att utges av Industriförvaltnings AB Johnson Pump i samband med Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, ej heller i enlighet med någon delstat i Amerikas Förenta Stater eller provins i Kanada. Följaktligen får dessa teckningsrätter och aktier ej, direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till Amerikas Förenta Stater eller Kanada, om inte något undantag från gällande registreringskrav är tillämpligt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta prospekt och på Erbjudandet enligt prospektet. Tvist med anledning av Erbjudandet eller prospektet skall avgöras av svensk domstol exklusivt. 3

5 Inbjudan till teckning av aktier i Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Härmed inbjuds aktieägarna i Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ), org nr , ( Bolaget ), att teckna nya aktier med stöd av företrädesrätt, samt aktieägare och andra att teckna nya aktier utan stöd av företrädesrätt, i enlighet med villkoren i detta prospekt. Extra bolagsstämma i Industriförvaltnings AB Johnson Pump beslutade den 19 augusti 2002 att öka bolagets aktiekapital med högst kronor genom nyemission av högst aktier av serie A, envar om nominellt 10 kronor. Emissionskursen har fastställts till 50 kronor per aktie. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid fyra befintliga aktier ger rätt till teckning av en nyemitterad aktie. Styrelsen beslutar om fördelning av aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt. Det är därför möjligt för aktieägare och andra att teckna aktier utan att utnyttja teckningsrätter på sätt som anges i avsnitt Villkor och anvisningar nedan. Därvid kommer företräde att ges till aktieägare som har under 100 aktier att få köpa aktier upp till en hel börspost. Genom emissionen tillförs Bolaget högst kronor, före emissionskostnader. Efter erbjudandet kommer aktiekapitalet att uppgå till högst kronor fördelat på högst aktier. Vid full teckning i emissionen utgör de nyemitterade aktierna 20 procent av kapitalet och rösterna i Industriförvaltnings AB Johnson Pump. Notering av de nyemitterade aktierna beräknas kunna ske i november Stockholm den 5 september 2002 Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Styrelsen Bakgrund och motiv Efter förslag från styrelsen i Industriförvaltnings AB Johnson Pump beslutade en extra bolagsstämma den 19 augusti 2002 om genomförande av en nyemission. Förslaget till nyemission var föranlett av att göra bolaget solidare och förbereda för kommande företagsförvärv. Vid Industriförvaltnings AB Johnson Pumps samgående med Johnson Pump AB valde många ägare i Johnson Pump AB kontantalternativet framför aktiealternativet vilket medförde att den sammanslagna koncernen inte fick den soliditet som önskats. Anledningen till nyemissionen nu är att göra bolaget solidare och höja kassalikviditeten, förbereda för förvärv av företag samt förbättra likviditeten i aktien dels genom att erbjuda aktieägare med en udda börspost att köpa till aktier till en hel börspost dels genom att försöka bredda ägandet i bolaget. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket är upprättat av styrelsen i Industriförvaltnings AB Johnson Pump. Styrelsen för Industriförvaltnings AB Johnson Pump försäkrar härmed att uppgifterna i prospektet beträffande Industriförvaltnings AB Johnson Pump överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat, som skulle kunna påverka bilden av bolaget. Stockholm den 5 september 2002 Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Styrelsen 4

6 Villkor och anvisningar FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING Den som på avstämningsdagen den 20 september 2002 är registrerad hos VPC AB ( VPC ) som aktieägare i Industriförvaltnings AB Johnson Pump äger företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje fyrtal (4) befintliga aktier. För att aktien skall finnas registrerad på VP-kontot den 20 september 2002 måste aktien ha inköpts senast den 17 september TECKNINGSKURS De nya aktierna emitteras till en kurs om femtio (50) kronor per aktie. Courtage utgår ej. AVSTÄMNINGSDAG Avstämningsdag hos VPC för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter är den 20 september Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter är den 17 september TECKNINGSTID Teckning av nya aktier skall ske under perioden 26 september 11 oktober Observera att teckning skall ske senast den 11 oktober Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från VPC, att tas bort från VPkontot. RÄTT TILL UTDELNING De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med för räkenskapsåret EMISSIONSREDOVISNING Detta prospekt utsänds, tillsammans med anmälningssedel och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, till de aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 20 september 2002 är registrerade i den av VPC för Industriförvaltnings AB Johnson Pumps räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares aktiekonto (VP-konto) kommer ej att skickas ut. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Industriförvaltnings AB Johnson Pumps hemsida på Internet, FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV Prospekt, anmälningssedlar samt VP-avi sänds ej till aktieägare med förvaltarregistrerade innehav. Anmälan enligt Erbjudandet skall istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. TECKNINGSRÄTTER För varje registrerad aktie per avstämningsdagen erhålles en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) ny aktie erfordras fyra (4) teckningsrätter. HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 26 september 8 oktober 2002 på Stockholmsbörsens O-lista. Samtliga banker och fondkommissionärer i Sverige med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. För teckningsrätter som ej utnyttjas utgår inte någon ekonomisk ersättning. För att ersättning skall erhållas måste teckningsrätter försäljas senast den 8 oktober TECKNING OCH BETALNING Alternativ A Teckning med stöd av företrädesrätt Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning till Avanza Fondkommission AB:s emissionskonto, antingen med den utsända förtryckta inbetalningsavin eller med anmälningssedel enligt bifogat fastställt formulär i enlighet med nedanstående alternativ: Aktieägare bosatta i Sverige Teckning av nya aktier sker genom samtidig kontant betalning vid valfritt svenskt bankkontor med erforderligt tillstånd, antingen genom användandet av den utsända förtryckta inbetalningsavin eller genom inlämnande av anmälningssedeln enligt nedan; 1. Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den av VPC förtryckta inbetalningsavin användas. Anmälningssedeln skall i sådana fall ej användas. 2. Särskild anmälningssedel I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter ej utnyttjas, eller då tillköpta teckningsrätter utnyttjas, skall teckning genom betalning ske med anmälningssedeln som underlag. Inbetalning sker enligt instruktion på den särskilda anmälningssedeln och den av VPC förtryckta inbetalningsavin används ej. 5

7 Villkor och anvisningar Anmälningssedel kan rekvireras per post, telefon eller e-post från: Johnson Pump AB, Box 1436, Örebro Telefon: , Fax: E-post: Sådan anmälningssedel skall insändas till: Avanza Fondkommission AB, Emissioner Box 1399, Stockholm Aktieägare ej bosatta i Sverige Aktieägare som ej är bosatta i Sverige skall alltid använda anmälningssedel vid teckning. I samband med att anmälningssedeln insänds till nedan nämnda adress skall betalning erläggas i svenska kronor (SEK) på Avanza Fondkommission AB:s bankräkning i SE-Banken , bankgironummer eller SWIFT-adress ESSESESS. Avanza Fondkommission AB, Emissioner Box 1399, SE Stockholm, Sverige Vid betalning måste såväl tecknarens namn och adress som anmälningssedelns nummer anges. Anmälningssedel och betalning skall vara Avanza Fondkommission AB tillhanda senast den 11 oktober Tid och form för insändande av anmälningssedel Anmälningssedeln i original skall tillsammans med betalning vara Avanza Fondkommission AB tillhanda senast på sista teckningsdagen den 11 oktober Betalningsavier eller anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Ej utnyttjade teckningsrätter Observera att teckning skall ske senast den 11 oktober Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 11 oktober 2002 kommer teckningsrätter som ej utnyttjats att tas bort från respektive VP-konto, utan avisering från VPC. Alternativ B Teckning utan företrädesrätt För det fall att samtliga teckningsrätter inte utnyttjas äger styrelsen besluta om fördelning av aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt. Därvid kommer företräde att ges till aktieägare som önskar erhålla aktier upp till en hel börspost, och i andra hand kommer andra aktietecknare att tilldelas aktier. Teckning utan företrädesrätt skall ske på särskild anmälningssedel. Anmälningssedel kan rekvireras per post, telefon eller e-post från: Johnson Pump AB, Box 1436, Örebro Telefon: , Fax: E-post: Sådan anmälningssedel skall insändas till Avanza Fondkommission AB adress enligt ovan. Anmälningssedeln i original skall vara Avanza Fondkommission AB tillhanda senast på sista teckningsdagen den 11 oktober De som tecknat aktier utan teckningsrätter erhåller avräkningsnota såsom bekräftelse på antalet tilldelade aktier. De som tecknat aktier utan teckningsrätter, men som inte tilldelats aktier, erhåller inget meddelande. Aktier som tecknats utan teckningsrätter skall betalas kontant enligt utsänd avräkningsnota. Aktier som inte betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle priset vid sådan överlåtelse komma att understiga emissionskursen kan den som erhållit tilldelning av dessa aktier komma att svara för mellanskillnaden. BETALDA OCH TECKNADE AKTIER Några dagar efter erlagd betalning och teckning kommer VPC att skicka en avi som bekräftelse på att BTA bokats in på VP-kontot. Tecknade och betalda aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Patent- och registreringsverket ( PRV ). När nyemissionen registrerats hos PRV kommer BTA, utan avisering från VPC, att omvandlas till vanliga aktier. De nyemitterade aktierna beräknas komma att bli föremål för handel på Stockholmsbörsens O-lista i november

8 Skattefrågor i Sverige Nedanstående information är en generell redogörelse för aktuell lagstiftning avseende skatteregler för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige om inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattekonsekvenser som kan uppkomma vid ägande av aktier i Industriförvaltnings AB Johnson Pump eller med anledning av erbjudandet att teckna aktier. Den behandlar inte de speciella regler som gäller för exempelvis handelsbolag, investmentföretag eller sådana juridiska personer vars aktier räknas som omsättningstillgång i en näringsverksamhet. Särskilda skattekonsekvenser kan komma att bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga. Varje skattskyldig bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet kan medföra. KAPITALVINST/-FÖRLUST Kapitalvinst eller kapitalförlust vid avyttring av aktier utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset (minus försäljningskostnader) och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Metoden innebär att omkostnadsbeloppet per aktie anses vara det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort, beräknat med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Omkostnadsbeloppet för marknadsnoterade aktier kan alternativt bestämmas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader (schablonmetoden). FYSISKA PERSONER För fysiska personer hemmahörande i Sverige och svenska dödsbon beskattas kapitalvinster och utdelningar i inkomstslaget kapital med en statlig inkomstskatt om 30 procent. Preliminärskatteavdrag görs vid utbetalning av utdelning. Skatteavdraget görs normalt av VPC eller vid förvaltarregistrerade aktier av förvaltaren. Kapitalförluster är avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra aktiebeskattade värdepapper ( delägarrätter ) är fullt ut avdragsgilla mot kapitalvinster samma år på andra sådana marknadsnoterade värdepapper. För kapitalförluster som inte dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjligheter, medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som inte överstiger kronor och med 21 procent av underskott som överstiger kronor. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. FÖRMÖGENHETSBESKATTNING Aktierna i bolaget är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Sådana aktier är enligt gällande förmögenhetsskattelag inte förmögenhetsskattepliktiga. ARVS- OCH GÅVOBESKATTNING Vid arvs- och gåvobeskattning värderas aktier på O-listan till 30 procent av noterat värde. JURIDISKA PERSONER Juridiska personer utom svenska dödsbon beskattas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent. Avdrag för kapitalförlust vid avyttring av delägarrätter medges endast mot kapitalvinst vid avyttring av andra delägarrätter. I det fall att en kapitalförlust på grund av denna begränsning inte kunnat dras av ett år, får avdrag göras mot kapitalvinster ett senare år. Utdelningar beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent. Om aktieinnehavet anses vara näringsbetingat, är utdelningen normalt skattebefriad. Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella företagskategorier, till exempel investmentföretag och förvaltningsföretag. UTNYTTJANDE AV ERHÅLLEN TECKNINGSRÄTT Om aktieägare i bolaget utnyttjar de erhållna teckningsrätterna för teckning av nya aktier i bolaget utlöses ingen beskattning. Omkostnadsbeloppet för de erhållna aktierna utgörs av emissionskursen. Vid en avyttring av aktier i bolaget kommer aktieägarens omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag och sort att sammanläggas och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Schablonmetoden (som innebär att omkostnadsbeloppet anses utgöra 20 procent av nettoförsäljningspriset) får användas vid avyttring av marknadsnoterade aktier. AVYTTRING AV ERHÅLLEN TECKNINGSRÄTT Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att deltaga i nyemissionen kan avyttra sina teckningsrätter. Skattepliktig kapitalvinst skall då beräknas. Varje teckningsrätt anses i detta fall anskaffad för noll kronor. Schablonmetoden får inte användas i detta fall. Hela försäljningspriset (minus försäljningskostnader) skall således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för den ursprungliga aktien påverkas inte. 7

9 Skattefrågor i Sverige BEHANDLING AV INKÖPT TECKNINGSRÄTT M.M. För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrätter i Bolaget utgörs omkostnadsbeloppet av vederlaget för dessa. Vid avyttring av teckningsrätterna utlöses kapitalvinstbeskattning. Omkostnadsbeloppet för teckningsrätterna beräknas enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade teckningsrätter som förvärvats på nu angivet sätt. Vid utnyttjande av teckningsrätter för teckning av aktier sker ingen beskattning. Vederlaget för teckningsrätterna medräknas vid beräkning av omkostnadsbeloppet för aktierna. KUPONGSKATT För utländska aktieägare som erhåller utdelning från Sverige innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent men den reduceras i allmänhet genom föreskrift i tillämpligt avtal om undvikande av dubbelbeskattning. I Sverige svarar VPC för att kupongskatt innehålls. I de fall aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. Utdrag ur bolagsordningen Bolaget har på extra bolagsstämma den 19 augusti 2002 beslutat om ändring av firma och verksamhet. Nedan följer utdrag ur den som beslutats på stämman. FIRMA Bolagets firma är Johnson Pump AB. Bolaget är publikt (publ). STYRELSENS SÄTE Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm. VERKSAMHET Föremålet för bolagets verksamhet är att tillverka och försälja pumpar, driva mekanisk verkstadsrörelse, äga, förvalta och bedriva handel med aktier, andra värdepapper samt fast och lös egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet. AKTIEKAPITAL Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst kronor och högst kronor AKTIES NOMINELLA BELOPP Aktie skall lyda å 10 kronor. STYRELSE Bolagets styrelse skall bestå av minst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. RÄKENSKAPSÅR Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission. 8

10 Risker SÄRSKILDA ÖVERVÄGANDEN Koncernens verksamhet är, liksom allt företagande, förknippad med ett antal risker såväl inom som utanför koncernens kontroll. I det följande redovisas ett antal potentiella risker som kan komma att påverka koncernens framtida utveckling, resultat och ställning. Faktorerna nedan är inte framställda i prioritetsordning, gör inte anspråk på att vara heltäckande och innebär inte heller att inte andra riskmoment än de nedan omnämnda kan komma att inträffa och därmed påverka koncernens verksamhet, resultat och ställning. RÅMATERIAL/INSATSVAROR Råmaterial och insatsvaror för marinpumpar är framför allt koppar i pumphus och neoprengummi i impellrar. Motsvarande för industripumpar är rostfritt stål, plastmaterial, lättmetall och gjutjärn. För närvarande råder ingen bristsituation för ovannämnda material. På kort sikt kan koncernen ej kompensera sig för råmaterialprisökningar, men tidigare har det visat sig möjligt att genomföra erforderliga prisjusteringar på längre sikt. MARKNADSUTVECKLING OCH KONJUNKTUR Koncernens verksamhet påverkas av det internationella konjunkturläget. En eventuellt utdragen avmattning av den globala ekonomin kan därför medföra en svagare utveckling för koncernen. JP Process och JP Water s situation är framför allt kopplad till konjunkturläget i Europa medan JP Marine påverkas i högre grad av den nordamerikanska konjunkturen. VALUTA Koncernen har ett balanserat valutaflöde mellan svenska kronor och utländska valutor. Detta innebär att växelkursförändringar för svenska kronor mot övriga valutor ej väsentligt påverkar koncernens resultat. JP Marine är framför allt beroende av dollarkursens utveckling. USA är världens största marknad för marina produkter. För att motverka eventuellt dollarkursfall är målsättningen att balansera in- och utflöden eftersom tillverkning även finns i USA med export till bl a Europa. När balans ej uppnås kan dollarkursen säkras under verksamhetsåret med hjälp av terminskontrakt. Industripumpförsäljningen är till största delen koncentrerad till Europa med försäljning i huvudsak via de egna dotterbolagen. Fakturering från tillverkningsenheterna till försäljningsbolagen sker i Euro. I syfte att uppnå balans sker produktionsbolagens inköp därför också i möjligaste mån i Euro. OMSTRUKTURERING OCH ÅTGÄRDSPROGRAM Det pågående omstruktureringsprogrammet, innebärande bl a en ny logistiklösning på den viktiga europeiska marknaden samt en personalreduktion, syftar till att effektivisera verksamheten och öka den långsiktiga lönsamheten. Det kan inte uteslutas att de beräknade positiva effekterna av en sådan omstrukturering försenas eller blir lägre än förväntat. NYCKELPERSONER Generellt har inte Johnson Pump upplevt några svårigheter med erforderlig nyrekrytering inom sitt verksamhetsområde. Genomförandet av omstruktureringsprogrammet och därpå följande offensiva marknadsåtgärder medför att koncernen till viss del är beroende av ett antal nyckelpersoner, främst inom koncernledningen. MILJÖ Enligt gällande miljölagstiftning i bl a Sverige har koncernen producentansvar för eventuella miljökonsekvenser av den bedrivna produktionsverksamheten. Då praxis inom detta område ännu ej kan anses fastställt kan koncernen komma att påverkas av framtida praktiserad tillämpning av aktuell och tillkommande lagstiftning. Styrelsen i Industriförvaltnings AB Johnson Pump bedömer dock att dessa eventuella risker är kontrollerbara samt att eventuella negativa ekonomiska konsekvenser är relativt små. ADMINISTRATION Det nya affärssystem som under de senaste åren installerats på Johnson Pump fungerar nu enligt planerna och bidrar till ett betydligt förbättrat informationsflöde och till ökad samordning inom koncernen. Användandet av ett koncerngemensamt system kan dock i vissa hänseenden anses utgöra en ökad risk då konsekvenserna av eventuella störningar kan bli stora. 9

11 Övrig information VÄSENTLIGA AVTAL Inom koncernen bedöms inget enskilt avtal eller liknande förhållande i anslutning till verksamheten vara av väsentlig betydelse för den fortsatta verksamheten eller lönsamheten. Samtliga avtal bedöms vara ingångna på marknadsmässiga villkor. PATENT, VARUMÄRKEN OCH LICENSER Koncernen kommer inte att vara beroende av patent, licenser eller andra immateriella rättigheter för sin verksamhet. Koncernens policy är att eftersträva att registrera sina varumärken på de marknader där den verkar. TVISTER Varken Industriförvaltnings AB Johnson Pump eller dess dotterbolag är part i rättegång eller skiljeförfarande eller har informerats om krav, vilka bedöms kunna leda till rättegång eller skiljeförfarande, vars troliga utfall kan medföra en väsentlig negativ påverkan på koncernens ekonomiska ställning. SKATTESITUATION Industriförvaltnings AB Johnson Pump har ett skattemässigt underskott uppgående till cirka 1,5 Mrd kronor. Bolaget har ej redovisat detta till någon del i balansräkningen. FÖRSÄKRINGAR Koncernen bedömer sig ha ett fullgott försäkringsskydd. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE I samband med att styrelsen under december 2001 beslöt att förvärva aktier i Johnson Pump förvärvades TMT Ones (numera Industriförvaltnings AB Johnson Pump) före detta VD Jonas Wahlströms personliga innehav i Johnson Pump, totalt aktier till 24 kr per aktie, vilket motsvarade 22,6 procent av de utestående aktierna i Johnson Pump. Jonas Wahlström deltog ej i styrelsens beslut om ovanstående förvärv. En extra bolagsstämman i TMT One den 11 januari 2002 godkände också TMT Ones förvärv av Öresunds aktieinnehav i Johnson Pump, uppgående till aktier till 24 kr per aktie, motsvarande 22,3 procent av aktierna i Johnson Pump. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har utöver vad som framgår av ovanstående beskrivning haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner, som är eller var ovanliga till sin karaktär eller med avseende på villkoren, som inträffat under innevarande eller föregående verksamhetsår. Industriförvaltnings AB Johnson Pumps revisorer har ej heller varit delaktiga i några transaktioner enligt ovan. Industriförvaltnings AB Johnson Pump har heller inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelse för någon av styrelsens ledamöter, ledande befattningshavare eller revisorerna i bolaget. Detta gäller även transaktioner under tidigare verksamhetsår som i något avseende kvarstår oreglerade eller oavslutade. BEMYNDIGANDE På extra bolagsstämma den 19 augusti beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma kunna genomföra syntetiska återköp av egna aktier om högst aktier, dock motsvarande högst 35 Mkr. PENSIONER Industriförvaltnings AB Johnson Pump har idag inga pensionsåtaganden av betydelse som inte är bokförda i balansräkningen. INCITAMENTSPROGRAM I bolaget finns utgivet ett incitamentsprogram som syftar till ett ökat intresse för och engagemang i bolagets och koncernens verksamhet. Programmet riktar sig till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen, och omfattar ett 20-tal personer. Totalt är tecknat konvertibler för 25 Mkr, vilket tillsammans med teckningsoptioner kan leda till en teckning om maximalt nya aktier. LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Under 2001 var ersättningen till VD och styrelse 1,5 Mkr. VD har en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden 24 månader. VD hade under 2001 en individuell pensionsförmån uppgående till 15% av den fasta grundlönen. Bonusprogram finns för ett tiotal ledande befattningshavare inom koncernen. Bonusen är maximerad till 25 procent av respektive persons årslön. Utfallet är beroende dels av att koncernen uppnår ett visst rörelseresultat dels att den enskilde uppnår vissa individuellt uppsatta mål. Ersättning till revisorer i Industriförvaltnings AB Johnson Pump utgick under 2001 med 456 Tkr, varav 200 Tkr avsåg revision. 10

12 Övrig information SÄTE, ASSOCIATIONSFORM M M Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ), organisationsnummer , registrerades hos PRV i mars 1917, under namnet Frick & Frick aktiebolag. Dess associationsform regleras av Aktiebolagslagen (1975:1385). Bolagets nuvarande bolagsordning antogs vid extra bolagsstämma den 19 augusti Bolaget har sitt säte i Stockholm. Huvudkontorets adress är: Nastagatan 19, Box 1436, Örebro. ÖVRIGT För de som önskar erhålla tidigare utgivna prospekt eller annan information kan de vända sig till Industriförvaltnings AB Johnson Pump, Nastagatan 19, Örebro. Revisorernas granskningsberättelse Vi har i egenskap av revisorer i Industriförvaltnings AB Johnson Pump granskat detta prospekt. Granskningen har utförts enligt den rekommendation som FAR har utfärdat. I enlighet med rekommendationen har vi endast i begränsad omfattning granskat de prognoser som ingår i prospektet. De uppgifter i prospektet som hämtats ur räkenskaperna har återgivits korrekt. Uppgifter som motsvarar en delårsrapport har vi granskat översiktligt. Årsredovisningarna för 1999, 2000 och 2001 har reviderats av KPMG. Huvudansvarig har varit auktoriserade revisorn Caj Nackstad. De uppgifter i prospektet som hämtats ur årsredovisningarna har återgivits korrekt. Det har inte framkommit något som tyder på att prospektet inte uppfyller kraven enligt aktiebolagslagen och lagen om handel med finansiella instrument. Stockholm den 5 september 2002 SET Revisionsbyrå AB Anders Roos Auktoriserad revisor 11

13 Om Bolaget MÅL OCH STRATEGI Koncernen skall sträva efter att skapa maximalt aktieägarvärde. Maximalt aktieägarvärde skall uppnås genom att tillvarata de möjligheter till lönsamhetsförbättringar samt tillväxt som organisationen har. Industriförvaltnings AB Johnson Pump avser även att bli ett utdelande bolag där en inte obetydlig del av det framtida värdeskapandet skall komma aktieägarna till godo i form av direktavkastning. Rörelsen i koncernen drivs enligt uppställda strategier och mål i de tre separata divisionerna JP Process, JP Water och JP Marine. KONCERNSTRUKTUR Koncernen består av moderbolaget Industriförvaltnings AB Johnson Pump och dotterbolaget Johnson Pump AB med dess dotterbolag. I moderbolaget finns den svenska verksamheten, medan dotterbolaget äger de utländska verksamheterna. Fem av bolagen är produktionsbolag med tillverkande verksamheter i Sverige, USA, Belgien, Nederländerna och Indien. Vidare består koncernen av 12 marknads- och säljbolag i elva europeiska länder samt Australien. Därutöver är Johnson Pump delaktigt i fem joint ventures i Afrika och Asien. Marknadsföring och försäljning sker dels via de egna bolagen, dels via ett 60-tal fristående distributörer. VERKSAMHETS- OCH MARKNADSÖVERSIKT Industriförvaltnings AB Johnson Pump är en internationellt verksam verkstadskoncern som tillverkar pumpar för industriella och marina applikationer. Industriell marknad Det totala värdet av den globala pumpmarknaden uppskattas till drygt 100 miljarder kronor per år. Pumpmarknadens tillväxt per år motsvarar ungefär den globala BNP-tillväxten och är därför något konjunkturberoende. Antalet marknader och delmarknader för industripumpar är oräkneliga. Behovet av ekonomiska och driftsäkra pumpar finns överallt oavsett om vätskan är vatten, olja, schampo, svavelsyra, sylt, läkemedel, frätande eller giftiga vätskor etc. Johnson Pumps prioriterade marknadssegment utgörs av Livsmedel, Läkemedel, Kemi, Petrokemi och Papper & Massa. Väljer man att beskriva Johnson Pumps industriella marknad utifrån pumpprincip snarare än marknadssegment, framgår att Johnson Pump är nummer två i Europa när det gäller kugghjuls- och impellerpumpar. Johnson Pump har också en växande andel av lobrotorpumpmarknaden. Sedan början på året har Johnson Pump delat upp sin industriella verksamhet i två divisioner; JP Water och JP Process med fokus på olika kundsegment. Industriella produkter Bolaget har specialiserat sig på ett antal olika pumpprinciper inom huvudgrupperna förträngnings- och centrifugalpumpar. Exempel på förträngningspumpar är impeller-, lobrotor-, kugghjuls- och membranpumpar. Inom gruppen centrifugalpumpar tillverkas pumparna enligt ISO-, DIN- och APInormerna. Centrifugalpumparna finns i enstegs- och flerstegsutförande, magnetdrivna och självsugande. Johnson Pumps industriella styrka ligger framför allt inom förträngningspumpar och produktsortimentet består av ett flertal olika produktserier. Bland dessa kan nämnas den tryckluftsdrivna membranpumpen OptiFlo och lobrotorpumpen TopWing, vilken är avsedd att användas där hygien och skonsam produkthantering är väsentlig. Marin marknad JP Marine har delat in målmarknaden i fyra delsegment: Kylvattenpumpar för marinmotorer, Kommersiella fartyg, Båtbyggare samt Eftermarknad. Inom området Kylvattenpumpar för marinmotorer har Johnson Pump av tradition en mycket stark ställning och har idag en global marknadsandel på ca 70 procent. De flesta motortillverkarna är idag kunder hos JP Marine, däribland Volvo Penta, Indmar och Yanmar. Inom segmentet Kommersiella fartyg inriktar sig JP Marine på varv och distributörer av bl a yrkesfiskebåtar och andra kommersiella, mindre fartyg, exempelvis färjor. Marknadssegmentet Båtbyggare efterfrågar i allt högre utsträckning ett komplett produktsortiment av hög kvalitet. Idag erbjuder JP Marine den internationella marknaden ett komplett pumpsortiment, inklusive reservdelar, för fritidsbåtar. Genom Johnson Pumps globala nätverk av distributörer förses slutanvändarna med reservdelar och ersättningspumpar. Marknadssegmentet Eftermarknad drivs till stor del av faktorerna kvalitet, pris och tillgänglighet och JP Marine s strategi är att vidareutveckla verksamheten inom detta lönsamma område. Marina produkter JP Marine s produktsortiment består av en mängd olika pumpar för marin användning. Bland de viktigare produkterna är kylvattenpumpar för marinmotor samt dränkbara länspumpar. Ett annat exempel är Aqua Jet, ett helt nytt koncept för färskvattensystem och däckspolning, vilket 12

14 Om Bolaget introducerades Aqua Jet erbjuder kraftigt reducerade ljud- och pulsationsnivåer och har blivit en succé på marknaden. JP Marine s produktsortiment innehåller därutöver en rad andra marina pumpar, t ex cirkulationspumpar, katastrofpumpar och toalettpumpar. KONKURRENTER Den globala pumpmarknaden är mycket fragmenterad och någon dominerande aktör kan inte urskiljas. Ett exempel på detta är den europeiska förträngningspumpmarknaden, där de 22 största varumärkena bedöms stå för endast cirka en tredjedel av marknaden. Johnson Pumps konkurrentbild skiljer sig därför betydligt mellan de olika segmenten på pumpmarknaden. På marknaden för industripumpar ryms en rad globala konkurrenter från främst Europa, USA och Japan samt lokala aktörer. Inom Johnson Pumps specifika verksamhetsområden som t ex tryckluftsdrivna membranpumpar, kugghjulspumpar och lobrotorpumpar återfinns bl a konkurrenterna Wilden, Sandpiper, Viking Pump, Waukesha och Alfa Laval. Vad gäller marinpumpar är Johnson Pump världsledande inom segmentet kylning av marinmotorer, medan marknadsandelen är lägre inom övriga marinsegment. Huvudkonkurrenten är amerikanska ITT-Jabsco. FORSKNING OCH UTVECKLING Inom Johnson Pump finns ett 25-tal ingenjörer i Sverige, Nederländerna och Belgien verksamma med forskning och utveckling. Johnson Pump utvecklar kontinuerligt nya serier pumpar. Exempel på detta är marinpumpen Aqua Jet (hösten 1999), den nya generationen lobrotorpumpar, TopWing (1999) och den tryckluftsdrivna membranpumpen OptiFlo (våren 2001). En stor del av utvecklingsprojekten genomförs i direkt samarbete med en specifik kund. Kvalitet i leveranser av produkter och tjänster har hög prioritet i Johnson Pumps verksamhet och de europeiska produktionsbolagen är därför certifierade enligt ISO Det indiska produktionsbolaget är certifierat enligt ISO MILJÖ Johnson Pump bedriver ett aktivt miljöarbete och som ett led i detta arbete genomgår koncernens svenska produktionsbolag en process för ISO certifiering. Slutrevision genomfördes i juni och certifikatet väntas under oktober ISO är en kravstandard vars syfte är att införa dokumenterade system och rutiner för att säkerställa och förbättra ett företags miljöarbete. 13

15 Finansiella mål Generellt bedömer styrelsen i Industriförvaltnings AB Johnson Pump att koncernens förutsättningar att nå de uppsatta finansiella och rörelsebetingade målen är goda. Detta då de viktigaste framgångsfaktorerna utgörs av åtaganden som till stor del är inom koncernens beslutsmakt och kontroll, snarare än bedömningar om olika externa faktorers framtida utveckling. Omstruktureringsprogrammet i koncernen är delvis genomfört och möjligheterna att framgångsrikt slutföra programmet förbättras ytterligare genom koncernens stärkta finansiella ställning. TILLVÄXTMÅL Efter slutfört omstruktureringsprogram strävar koncernen efter en årlig tillväxt överstigande snittet för pumpbranschen. LÖNSAMHETSMÅL Koncernens långsiktiga mål är att uppnå en vinstmarginal på 10 procent, där vinstmarginal definieras som resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Vidare har koncernen som målsättning att uppnå erforderligt kassaflöde för att motsvara utdelningspolicyn såväl som behovet av interna medel. SOLIDITETSMÅL Koncernen har som målsättning att soliditeten skall överstiga 40 procent. UTDELNINGSPOLICY Koncernens långsiktiga målsättning är att årligen dela ut minst halva resultatet efter skatt till aktieägarna, alternativt användas för återköp av egna aktier. KREDITPOLICY Kreditbeslut i koncernen skall fattas centralt. Upplåning skall i huvudsak ske i svenska kronor och/eller Euro. Vidare finns limiter med banker i syfte att möta det fluktuerande behovet av likvida medel. VALUTAPOLICY Koncernen kommer normalt inte att använda sig av valutasäkringar, men kan komma att använda sig av sådana vid perioder med större obalanser i valutaexponeringen. Koncernen kan också i framtiden komma att övergå till Euro som redovisningsvaluta. 14

16 Framtidsutsikter Det åtgärdsprogram som Johnson Pump inledde under år 2000 planeras nå full effekt mot slutet av år 2003, och avser då att minska kostnaderna med ca 50 Mkr på årsbasis. Huvuduppgifterna i strukturarbetet är att öka samordningen mellan de olika dotterbolagen och marknaderna, att införa en ny logistiklösning i Europa samt att effektivisera produktionen. Ökad samordning uppnås bl a via det nya, koncerngemensamma affärssystemet som möjliggör högre effektivitet via ökat användande av informationsteknologi. Den nya logistiklösningen i Europa innebär upprättande av ett centrallager i Europa för reservdelar samt tredjepartsprodukter, ett helt nytt transportsystem med dagliga leveranser från fabrik till slutkund samt en transferering av montering av pumpaggregat från säljbolagen till fabrikerna. Lokala varulager i säljbolagen har därmed kunnat stängas, vilket har inneburit en kostnadseffektivisering såväl som en ökad kundservice. Komponenttillverkningen kommer också fortsättningsvis att läggas ut på underleverantörer i länder med lägre kostnadsläge, medan den egna produktionen i högre grad inriktas på montering av pumpar och aggregat mot specifika kundorder. När omstruktureringsprogrammet är genomfört har en mer sammanhållen koncern skapats med ett samordnat informationsflöde och effektiviserad logistik och produktion. Detta utgör en stark plattform för framtida tillväxt. Genom budet som Industriförvaltnings AB Johnson Pump lade på Johnson Pump i februari 2002 stärktes den finansiella ställningen i rörelsen, vilket ökar möjligheterna för att snabbt och effektivt slutföra omstruktureringsprogrammet. Med avstamp från den plattform som skapats kan koncernen fokusera på tillväxt. Förutsättningar finns för att denna tillväxt skall kunna ske på såväl geografisk, produktsom kundbranschnivå, både i form av organisk tillväxt och via eventuella förvärv, samgåenden och samarbeten. 15

17 Finansiell utveckling i sammandrag Nedanstående finansiella information beträffande Industriförvaltnings AB Johnson Pump är hämtad från de historiska räkenskaperna och skall läsas tillsammans med de räkenskaper samt de därtill hörande noter som återges senare i prospektet under avsnitt Räkenskaper. Noteras bör att Industriförvaltnings AB Johnson Pump under perioden år 1996 till inledningen av år 2000 var en integrerad del av dåvarande moderbolaget Öresunds riskhantering. På grund av detta är räkenskaperna för perioden fram till år 2000 inte jämförbara med dem från år 2000 eller tiden därefter. Under åren 1999 och 2000 har bolaget erhållit skattepliktiga koncernbidrag från dotterföretag. Dessa koncernbidrag har redovisats i enlighet med Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande vilket har givit upphov till positiva skatteeffekter i resultaträkningarna för åren 1999 och Orsaken till att värdepappersportföljens marknadsvärde är negativt vissa år (se nyckeltalen nedan) är att värdepapperslån och utställda optioner på skuldsidan representerar ett högre värde än aktier och andelar på tillgångssidan. RESULTATRÄKNINGAR, MKR Nettoomsättning 914, , , , ,3 Kostnad sålda värdepapper -962, , , , ,9 Rörelsens övriga kostnader -11,4-6,9-2,3-6,5-17,0 Rörelseresultat -59,2-29,7-580,4-468,8-180,6 Finansiella poster 12,3 50,1 63,5 20,5 7,7 Resultat efter finansiella poster -46,9 20,4-516,9-448,3-172,9 Villkorat aktieägartillskott 0,0 0,0 511,3 448,3 172,9 Skatt 0,0 13,6 5,6 0,0 0,0 Årets resultat -46,9 34,0 0,0 0,0-0,1 BALANSRÄKNINGAR, MKR Materiella anläggningstillgångar 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 Finansiella anläggningstillgångar 77,1 0,0 109,2 44,0 0,1 Varulager 407,3 397, , , ,0 Övriga omsättningstillgångar 0,5 29,0 203,2 214,8 529,0 Likvida medel 306,8 444,5 38,8 1,7 10,1 Summa tillgångar 792,0 871, , , ,7 Eget kapital 714,0 856,1 0,1 0,1 0,1 Kortfristiga skulder 78,0 14, , , ,6 Summa eget kapital och skulder 792,0 871, , , ,7 KASSAFLÖDESANALYSER, MKR Kassaflöde från den löpande verksamheten -58,6-457,9-452,9 118,1-199,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -59,4 28,0-65,2-44,0-0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19,7 835,6 555,2-82,5 172,9 Årets kassaflöde -137,7 405,7 37,1-8,4-26,4 16

18 Finansiell utveckling i sammandrag NYCKELTAL Kapitalstruktur Substansvärde 714,0 856,0 0,1 0,1 0,1 Soliditet, % 90,2 98,3 0,0 0,0 0,0 Skuldsättningsgrad, % 0,0 0,0 0, ,5 0,0 Räntetäckningsgrad, % Neg 378,8 Neg Neg Neg Andel riskbärande kapital 0,9 1,0 0,0 0,0 0,0 Värdepappersportföljens marknadsvärde 407,1 393,0 Neg Neg Neg Värdepappersportföljens bokförda värde 407,1 393,0 Neg Neg Neg Anställda Genomsnittligt antal anställda Data per aktie Antal aktier Årets resultat per aktie Neg 4,8 Neg Neg Neg Substansvärde per aktie, kr 72,1 73, , , ,0 Börskurs 31 december, kr DEFINITIONER AV NYCKELTAL Substansvärde Marknadsvärderat eget kapital i procent av balansomslutning. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutning. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Genomsnittligt antal anställda Det under året genomsnittligt antal anställda omräknat till heltidstjänster. Årets resultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. Vid beräkningen har nyemissionslikvid jämställts med aktieägartillskott. Substansvärde per aktie Marknadsvärderat eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier. Andel riskbärande kapital Summan av eget kapital och latenta skatteskulder dividerat med balansomslutningen. 17

19 Räkenskaper RESULTATRÄKNINGAR, TKR Not Nettoomsättning Kostnad för sålda värdepapper Bruttoresultat Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter från dotterföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter till moderföretag Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

20 Räkenskaper BALANSRÄKNINGAR, TKR Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andelar i dotterföretag Fordringar hos dotterföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Andelar i dotterföretag Varulager mm Varulager av aktier och andelar Varulager av konvertibler Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

TMT One AB (publ) Bokslutskommuniké. Slutför inlösenprogram beslutat under 2001. Utdelning föreslås om 1.50 SEK per aktie

TMT One AB (publ) Bokslutskommuniké. Slutför inlösenprogram beslutat under 2001. Utdelning föreslås om 1.50 SEK per aktie TMT One AB (publ) Bokslutskommuniké 2001 Förvärv av Johnson Pump Slutför inlösenprogram beslutat under 2001 Utdelning föreslås om 1.50 SEK per aktie Utvecklingen under 2001 2001 var ett ovanligt tungt

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Bokslutskommuniké 2002 Substansvärdet minskade med 7 procent till 312 kronor per aktie 29 procent bättre än index Föreslagen utdelning om 20,00 (23,50) kronor per aktie 29 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004 Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2124 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2124 I januari 21 grundades Tele5 av Ari Liukko, via förvärv av bolag från före detta Telia anställda.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer