Offentliggörande av prospekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentliggörande av prospekt"

Transkript

1 Pressmeddelande den 23 september 2002 Kungörelse från Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Offentliggörande av prospekt Den 19 augusti 2002 beslutade en extra bolagsstämma i Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor: Varje aktie i Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) berättigar till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en nyemitterad aktie Teckningskursen är 50 kr per aktie Avstämningsdag är den 20 september Anmälningsperioden löper från den 26 september till och med den 11 oktober Handel med teckningsrätter pågår under perioden 26 september till och med den 8 oktober Betalning ska ske samtidigt med att teckning sker. För utförligare information om nyemissionen hänvisar vi till det prospekt som kan rekvireras från Industriförvaltnings AB Johnson Pump på telefon Registrerade aktieägare i Industriförvaltnings AB Johnson Pump per den 20 september 2002 får prospektet distribuerat till sig. Anmälningssedeln skickas till: Avanza Fondkommission AB Emissioner Box Stockholm. Anmälningssedeln skall vara Avanza tillhanda senast den 11 oktober Frågor besvaras gärna av Industriförvaltnings AB Johnson Pump på telefon Stockholm i september 2002 Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Styrelsen Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Adress Nastagtan 19 Box ÖREBRO Telefon Fax E-post Web Org.nr

2 Emissionsprospekt Inbjudan till teckning av aktier i Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ)

3 Innehåll Erbjudandet i sammandrag... 3 Inbjudan till teckning av aktier i Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ)... 4 Bakgrund och motiv... 4 Villkor och anvisningar... 5 Skattefrågor i Sverige... 7 Utdrag ur bolagsordningen... 8 Risker... 9 Övrig information Revisorernas granskningsberättelse Om Bolaget Finansiella mål Framtidsutsikter Finansiell utveckling i sammandrag Räkenskaper Bokslutskommentarer och tilläggsupplysningar Upplysningar till enskilda poster DEFINITIONER Med Industriförvaltnings AB Johnson Pump, Bolaget eller Koncernen avses i detta prospekt Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ), org nr , eller Industriförvaltnings AB Johnson Pump och dess dotterbolag, beroende på sammanghanget. Noteras bör att en extra bolagsstämma den 19 augusti 2002 beslöt att ändra namn till Johnson Pump AB. Bolaget hette tidigare TMT One och förvärvade Johnson Pump AB i början av Nuvarande verksamhet i bolaget är samma verksamhet som Johnson Pump AB tidigare bedrev. Med Johnson Pump AB avses i detta prospekt Johnson Pump AB (publ), org nr , eller Johnson Pump AB och dess dotterbolag, beroende på sammanhanget. Noteras bör att en extra bolagsstämma den 19 augusti 2002 beslöt att ändra namn till Johnson Pump International AB. Johnson Pump AB förvärvades av TMT One i början av Med Avanza avses i detta prospekt Avanza Fondkommission AB. Avanza Fondkommission AB är emissionsinstitut. Aktier och ägarstrukturer Styrelse, ledande befattningshavare, revisorer Historisk information Johnson Pump AB Delårsrapport för januari juni KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN Delårsrapport för januari september 2002 publiceras den 7 november Bokslutskommuniké för år 2002 publiceras i februari

4 Erbjudandet i sammandrag Villkor företrädesrätt: Teckningskurs: Varje aktie i Industriförvaltnings AB Johnson Pump berättigar till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en nyemitterad aktie. 50 kr Avstämningsdag : 20 september 2002 Teckningstid: 26 september 11 oktober 2002 Handel med teckningsrätter: 26 september 8 oktober 2002 Teckning och betalning: Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt sker genom samtidig kontant betalning under teckningstiden. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt sker med särskild anmälningssedel och skall betalas kontant enligt utsänd avräkningsnota. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1999:980) om handel med finansiella instrument. Det erinras om att sådant godkännande och registreringen inte innebär någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Prospektet och de tillhörande anmälningssedlarna får ej distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Om sådan distribution ändå sker kan anmälningssedel från sådant land komma att lämnas utan avseende. De teckningsrätter och aktier som kommer att utges av Industriförvaltnings AB Johnson Pump i samband med Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, ej heller i enlighet med någon delstat i Amerikas Förenta Stater eller provins i Kanada. Följaktligen får dessa teckningsrätter och aktier ej, direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till Amerikas Förenta Stater eller Kanada, om inte något undantag från gällande registreringskrav är tillämpligt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta prospekt och på Erbjudandet enligt prospektet. Tvist med anledning av Erbjudandet eller prospektet skall avgöras av svensk domstol exklusivt. 3

5 Inbjudan till teckning av aktier i Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Härmed inbjuds aktieägarna i Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ), org nr , ( Bolaget ), att teckna nya aktier med stöd av företrädesrätt, samt aktieägare och andra att teckna nya aktier utan stöd av företrädesrätt, i enlighet med villkoren i detta prospekt. Extra bolagsstämma i Industriförvaltnings AB Johnson Pump beslutade den 19 augusti 2002 att öka bolagets aktiekapital med högst kronor genom nyemission av högst aktier av serie A, envar om nominellt 10 kronor. Emissionskursen har fastställts till 50 kronor per aktie. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid fyra befintliga aktier ger rätt till teckning av en nyemitterad aktie. Styrelsen beslutar om fördelning av aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt. Det är därför möjligt för aktieägare och andra att teckna aktier utan att utnyttja teckningsrätter på sätt som anges i avsnitt Villkor och anvisningar nedan. Därvid kommer företräde att ges till aktieägare som har under 100 aktier att få köpa aktier upp till en hel börspost. Genom emissionen tillförs Bolaget högst kronor, före emissionskostnader. Efter erbjudandet kommer aktiekapitalet att uppgå till högst kronor fördelat på högst aktier. Vid full teckning i emissionen utgör de nyemitterade aktierna 20 procent av kapitalet och rösterna i Industriförvaltnings AB Johnson Pump. Notering av de nyemitterade aktierna beräknas kunna ske i november Stockholm den 5 september 2002 Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Styrelsen Bakgrund och motiv Efter förslag från styrelsen i Industriförvaltnings AB Johnson Pump beslutade en extra bolagsstämma den 19 augusti 2002 om genomförande av en nyemission. Förslaget till nyemission var föranlett av att göra bolaget solidare och förbereda för kommande företagsförvärv. Vid Industriförvaltnings AB Johnson Pumps samgående med Johnson Pump AB valde många ägare i Johnson Pump AB kontantalternativet framför aktiealternativet vilket medförde att den sammanslagna koncernen inte fick den soliditet som önskats. Anledningen till nyemissionen nu är att göra bolaget solidare och höja kassalikviditeten, förbereda för förvärv av företag samt förbättra likviditeten i aktien dels genom att erbjuda aktieägare med en udda börspost att köpa till aktier till en hel börspost dels genom att försöka bredda ägandet i bolaget. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket är upprättat av styrelsen i Industriförvaltnings AB Johnson Pump. Styrelsen för Industriförvaltnings AB Johnson Pump försäkrar härmed att uppgifterna i prospektet beträffande Industriförvaltnings AB Johnson Pump överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat, som skulle kunna påverka bilden av bolaget. Stockholm den 5 september 2002 Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Styrelsen 4

6 Villkor och anvisningar FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING Den som på avstämningsdagen den 20 september 2002 är registrerad hos VPC AB ( VPC ) som aktieägare i Industriförvaltnings AB Johnson Pump äger företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje fyrtal (4) befintliga aktier. För att aktien skall finnas registrerad på VP-kontot den 20 september 2002 måste aktien ha inköpts senast den 17 september TECKNINGSKURS De nya aktierna emitteras till en kurs om femtio (50) kronor per aktie. Courtage utgår ej. AVSTÄMNINGSDAG Avstämningsdag hos VPC för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter är den 20 september Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter är den 17 september TECKNINGSTID Teckning av nya aktier skall ske under perioden 26 september 11 oktober Observera att teckning skall ske senast den 11 oktober Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från VPC, att tas bort från VPkontot. RÄTT TILL UTDELNING De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med för räkenskapsåret EMISSIONSREDOVISNING Detta prospekt utsänds, tillsammans med anmälningssedel och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, till de aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 20 september 2002 är registrerade i den av VPC för Industriförvaltnings AB Johnson Pumps räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares aktiekonto (VP-konto) kommer ej att skickas ut. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Industriförvaltnings AB Johnson Pumps hemsida på Internet, FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV Prospekt, anmälningssedlar samt VP-avi sänds ej till aktieägare med förvaltarregistrerade innehav. Anmälan enligt Erbjudandet skall istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. TECKNINGSRÄTTER För varje registrerad aktie per avstämningsdagen erhålles en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) ny aktie erfordras fyra (4) teckningsrätter. HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 26 september 8 oktober 2002 på Stockholmsbörsens O-lista. Samtliga banker och fondkommissionärer i Sverige med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. För teckningsrätter som ej utnyttjas utgår inte någon ekonomisk ersättning. För att ersättning skall erhållas måste teckningsrätter försäljas senast den 8 oktober TECKNING OCH BETALNING Alternativ A Teckning med stöd av företrädesrätt Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning till Avanza Fondkommission AB:s emissionskonto, antingen med den utsända förtryckta inbetalningsavin eller med anmälningssedel enligt bifogat fastställt formulär i enlighet med nedanstående alternativ: Aktieägare bosatta i Sverige Teckning av nya aktier sker genom samtidig kontant betalning vid valfritt svenskt bankkontor med erforderligt tillstånd, antingen genom användandet av den utsända förtryckta inbetalningsavin eller genom inlämnande av anmälningssedeln enligt nedan; 1. Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den av VPC förtryckta inbetalningsavin användas. Anmälningssedeln skall i sådana fall ej användas. 2. Särskild anmälningssedel I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter ej utnyttjas, eller då tillköpta teckningsrätter utnyttjas, skall teckning genom betalning ske med anmälningssedeln som underlag. Inbetalning sker enligt instruktion på den särskilda anmälningssedeln och den av VPC förtryckta inbetalningsavin används ej. 5

7 Villkor och anvisningar Anmälningssedel kan rekvireras per post, telefon eller e-post från: Johnson Pump AB, Box 1436, Örebro Telefon: , Fax: E-post: Sådan anmälningssedel skall insändas till: Avanza Fondkommission AB, Emissioner Box 1399, Stockholm Aktieägare ej bosatta i Sverige Aktieägare som ej är bosatta i Sverige skall alltid använda anmälningssedel vid teckning. I samband med att anmälningssedeln insänds till nedan nämnda adress skall betalning erläggas i svenska kronor (SEK) på Avanza Fondkommission AB:s bankräkning i SE-Banken , bankgironummer eller SWIFT-adress ESSESESS. Avanza Fondkommission AB, Emissioner Box 1399, SE Stockholm, Sverige Vid betalning måste såväl tecknarens namn och adress som anmälningssedelns nummer anges. Anmälningssedel och betalning skall vara Avanza Fondkommission AB tillhanda senast den 11 oktober Tid och form för insändande av anmälningssedel Anmälningssedeln i original skall tillsammans med betalning vara Avanza Fondkommission AB tillhanda senast på sista teckningsdagen den 11 oktober Betalningsavier eller anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Ej utnyttjade teckningsrätter Observera att teckning skall ske senast den 11 oktober Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 11 oktober 2002 kommer teckningsrätter som ej utnyttjats att tas bort från respektive VP-konto, utan avisering från VPC. Alternativ B Teckning utan företrädesrätt För det fall att samtliga teckningsrätter inte utnyttjas äger styrelsen besluta om fördelning av aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt. Därvid kommer företräde att ges till aktieägare som önskar erhålla aktier upp till en hel börspost, och i andra hand kommer andra aktietecknare att tilldelas aktier. Teckning utan företrädesrätt skall ske på särskild anmälningssedel. Anmälningssedel kan rekvireras per post, telefon eller e-post från: Johnson Pump AB, Box 1436, Örebro Telefon: , Fax: E-post: Sådan anmälningssedel skall insändas till Avanza Fondkommission AB adress enligt ovan. Anmälningssedeln i original skall vara Avanza Fondkommission AB tillhanda senast på sista teckningsdagen den 11 oktober De som tecknat aktier utan teckningsrätter erhåller avräkningsnota såsom bekräftelse på antalet tilldelade aktier. De som tecknat aktier utan teckningsrätter, men som inte tilldelats aktier, erhåller inget meddelande. Aktier som tecknats utan teckningsrätter skall betalas kontant enligt utsänd avräkningsnota. Aktier som inte betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle priset vid sådan överlåtelse komma att understiga emissionskursen kan den som erhållit tilldelning av dessa aktier komma att svara för mellanskillnaden. BETALDA OCH TECKNADE AKTIER Några dagar efter erlagd betalning och teckning kommer VPC att skicka en avi som bekräftelse på att BTA bokats in på VP-kontot. Tecknade och betalda aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Patent- och registreringsverket ( PRV ). När nyemissionen registrerats hos PRV kommer BTA, utan avisering från VPC, att omvandlas till vanliga aktier. De nyemitterade aktierna beräknas komma att bli föremål för handel på Stockholmsbörsens O-lista i november

8 Skattefrågor i Sverige Nedanstående information är en generell redogörelse för aktuell lagstiftning avseende skatteregler för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige om inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattekonsekvenser som kan uppkomma vid ägande av aktier i Industriförvaltnings AB Johnson Pump eller med anledning av erbjudandet att teckna aktier. Den behandlar inte de speciella regler som gäller för exempelvis handelsbolag, investmentföretag eller sådana juridiska personer vars aktier räknas som omsättningstillgång i en näringsverksamhet. Särskilda skattekonsekvenser kan komma att bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga. Varje skattskyldig bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet kan medföra. KAPITALVINST/-FÖRLUST Kapitalvinst eller kapitalförlust vid avyttring av aktier utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset (minus försäljningskostnader) och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Metoden innebär att omkostnadsbeloppet per aktie anses vara det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort, beräknat med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Omkostnadsbeloppet för marknadsnoterade aktier kan alternativt bestämmas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader (schablonmetoden). FYSISKA PERSONER För fysiska personer hemmahörande i Sverige och svenska dödsbon beskattas kapitalvinster och utdelningar i inkomstslaget kapital med en statlig inkomstskatt om 30 procent. Preliminärskatteavdrag görs vid utbetalning av utdelning. Skatteavdraget görs normalt av VPC eller vid förvaltarregistrerade aktier av förvaltaren. Kapitalförluster är avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra aktiebeskattade värdepapper ( delägarrätter ) är fullt ut avdragsgilla mot kapitalvinster samma år på andra sådana marknadsnoterade värdepapper. För kapitalförluster som inte dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjligheter, medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som inte överstiger kronor och med 21 procent av underskott som överstiger kronor. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. FÖRMÖGENHETSBESKATTNING Aktierna i bolaget är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Sådana aktier är enligt gällande förmögenhetsskattelag inte förmögenhetsskattepliktiga. ARVS- OCH GÅVOBESKATTNING Vid arvs- och gåvobeskattning värderas aktier på O-listan till 30 procent av noterat värde. JURIDISKA PERSONER Juridiska personer utom svenska dödsbon beskattas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent. Avdrag för kapitalförlust vid avyttring av delägarrätter medges endast mot kapitalvinst vid avyttring av andra delägarrätter. I det fall att en kapitalförlust på grund av denna begränsning inte kunnat dras av ett år, får avdrag göras mot kapitalvinster ett senare år. Utdelningar beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent. Om aktieinnehavet anses vara näringsbetingat, är utdelningen normalt skattebefriad. Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella företagskategorier, till exempel investmentföretag och förvaltningsföretag. UTNYTTJANDE AV ERHÅLLEN TECKNINGSRÄTT Om aktieägare i bolaget utnyttjar de erhållna teckningsrätterna för teckning av nya aktier i bolaget utlöses ingen beskattning. Omkostnadsbeloppet för de erhållna aktierna utgörs av emissionskursen. Vid en avyttring av aktier i bolaget kommer aktieägarens omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag och sort att sammanläggas och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Schablonmetoden (som innebär att omkostnadsbeloppet anses utgöra 20 procent av nettoförsäljningspriset) får användas vid avyttring av marknadsnoterade aktier. AVYTTRING AV ERHÅLLEN TECKNINGSRÄTT Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att deltaga i nyemissionen kan avyttra sina teckningsrätter. Skattepliktig kapitalvinst skall då beräknas. Varje teckningsrätt anses i detta fall anskaffad för noll kronor. Schablonmetoden får inte användas i detta fall. Hela försäljningspriset (minus försäljningskostnader) skall således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för den ursprungliga aktien påverkas inte. 7

9 Skattefrågor i Sverige BEHANDLING AV INKÖPT TECKNINGSRÄTT M.M. För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrätter i Bolaget utgörs omkostnadsbeloppet av vederlaget för dessa. Vid avyttring av teckningsrätterna utlöses kapitalvinstbeskattning. Omkostnadsbeloppet för teckningsrätterna beräknas enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade teckningsrätter som förvärvats på nu angivet sätt. Vid utnyttjande av teckningsrätter för teckning av aktier sker ingen beskattning. Vederlaget för teckningsrätterna medräknas vid beräkning av omkostnadsbeloppet för aktierna. KUPONGSKATT För utländska aktieägare som erhåller utdelning från Sverige innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent men den reduceras i allmänhet genom föreskrift i tillämpligt avtal om undvikande av dubbelbeskattning. I Sverige svarar VPC för att kupongskatt innehålls. I de fall aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. Utdrag ur bolagsordningen Bolaget har på extra bolagsstämma den 19 augusti 2002 beslutat om ändring av firma och verksamhet. Nedan följer utdrag ur den som beslutats på stämman. FIRMA Bolagets firma är Johnson Pump AB. Bolaget är publikt (publ). STYRELSENS SÄTE Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm. VERKSAMHET Föremålet för bolagets verksamhet är att tillverka och försälja pumpar, driva mekanisk verkstadsrörelse, äga, förvalta och bedriva handel med aktier, andra värdepapper samt fast och lös egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet. AKTIEKAPITAL Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst kronor och högst kronor AKTIES NOMINELLA BELOPP Aktie skall lyda å 10 kronor. STYRELSE Bolagets styrelse skall bestå av minst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. RÄKENSKAPSÅR Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission. 8

10 Risker SÄRSKILDA ÖVERVÄGANDEN Koncernens verksamhet är, liksom allt företagande, förknippad med ett antal risker såväl inom som utanför koncernens kontroll. I det följande redovisas ett antal potentiella risker som kan komma att påverka koncernens framtida utveckling, resultat och ställning. Faktorerna nedan är inte framställda i prioritetsordning, gör inte anspråk på att vara heltäckande och innebär inte heller att inte andra riskmoment än de nedan omnämnda kan komma att inträffa och därmed påverka koncernens verksamhet, resultat och ställning. RÅMATERIAL/INSATSVAROR Råmaterial och insatsvaror för marinpumpar är framför allt koppar i pumphus och neoprengummi i impellrar. Motsvarande för industripumpar är rostfritt stål, plastmaterial, lättmetall och gjutjärn. För närvarande råder ingen bristsituation för ovannämnda material. På kort sikt kan koncernen ej kompensera sig för råmaterialprisökningar, men tidigare har det visat sig möjligt att genomföra erforderliga prisjusteringar på längre sikt. MARKNADSUTVECKLING OCH KONJUNKTUR Koncernens verksamhet påverkas av det internationella konjunkturläget. En eventuellt utdragen avmattning av den globala ekonomin kan därför medföra en svagare utveckling för koncernen. JP Process och JP Water s situation är framför allt kopplad till konjunkturläget i Europa medan JP Marine påverkas i högre grad av den nordamerikanska konjunkturen. VALUTA Koncernen har ett balanserat valutaflöde mellan svenska kronor och utländska valutor. Detta innebär att växelkursförändringar för svenska kronor mot övriga valutor ej väsentligt påverkar koncernens resultat. JP Marine är framför allt beroende av dollarkursens utveckling. USA är världens största marknad för marina produkter. För att motverka eventuellt dollarkursfall är målsättningen att balansera in- och utflöden eftersom tillverkning även finns i USA med export till bl a Europa. När balans ej uppnås kan dollarkursen säkras under verksamhetsåret med hjälp av terminskontrakt. Industripumpförsäljningen är till största delen koncentrerad till Europa med försäljning i huvudsak via de egna dotterbolagen. Fakturering från tillverkningsenheterna till försäljningsbolagen sker i Euro. I syfte att uppnå balans sker produktionsbolagens inköp därför också i möjligaste mån i Euro. OMSTRUKTURERING OCH ÅTGÄRDSPROGRAM Det pågående omstruktureringsprogrammet, innebärande bl a en ny logistiklösning på den viktiga europeiska marknaden samt en personalreduktion, syftar till att effektivisera verksamheten och öka den långsiktiga lönsamheten. Det kan inte uteslutas att de beräknade positiva effekterna av en sådan omstrukturering försenas eller blir lägre än förväntat. NYCKELPERSONER Generellt har inte Johnson Pump upplevt några svårigheter med erforderlig nyrekrytering inom sitt verksamhetsområde. Genomförandet av omstruktureringsprogrammet och därpå följande offensiva marknadsåtgärder medför att koncernen till viss del är beroende av ett antal nyckelpersoner, främst inom koncernledningen. MILJÖ Enligt gällande miljölagstiftning i bl a Sverige har koncernen producentansvar för eventuella miljökonsekvenser av den bedrivna produktionsverksamheten. Då praxis inom detta område ännu ej kan anses fastställt kan koncernen komma att påverkas av framtida praktiserad tillämpning av aktuell och tillkommande lagstiftning. Styrelsen i Industriförvaltnings AB Johnson Pump bedömer dock att dessa eventuella risker är kontrollerbara samt att eventuella negativa ekonomiska konsekvenser är relativt små. ADMINISTRATION Det nya affärssystem som under de senaste åren installerats på Johnson Pump fungerar nu enligt planerna och bidrar till ett betydligt förbättrat informationsflöde och till ökad samordning inom koncernen. Användandet av ett koncerngemensamt system kan dock i vissa hänseenden anses utgöra en ökad risk då konsekvenserna av eventuella störningar kan bli stora. 9

11 Övrig information VÄSENTLIGA AVTAL Inom koncernen bedöms inget enskilt avtal eller liknande förhållande i anslutning till verksamheten vara av väsentlig betydelse för den fortsatta verksamheten eller lönsamheten. Samtliga avtal bedöms vara ingångna på marknadsmässiga villkor. PATENT, VARUMÄRKEN OCH LICENSER Koncernen kommer inte att vara beroende av patent, licenser eller andra immateriella rättigheter för sin verksamhet. Koncernens policy är att eftersträva att registrera sina varumärken på de marknader där den verkar. TVISTER Varken Industriförvaltnings AB Johnson Pump eller dess dotterbolag är part i rättegång eller skiljeförfarande eller har informerats om krav, vilka bedöms kunna leda till rättegång eller skiljeförfarande, vars troliga utfall kan medföra en väsentlig negativ påverkan på koncernens ekonomiska ställning. SKATTESITUATION Industriförvaltnings AB Johnson Pump har ett skattemässigt underskott uppgående till cirka 1,5 Mrd kronor. Bolaget har ej redovisat detta till någon del i balansräkningen. FÖRSÄKRINGAR Koncernen bedömer sig ha ett fullgott försäkringsskydd. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE I samband med att styrelsen under december 2001 beslöt att förvärva aktier i Johnson Pump förvärvades TMT Ones (numera Industriförvaltnings AB Johnson Pump) före detta VD Jonas Wahlströms personliga innehav i Johnson Pump, totalt aktier till 24 kr per aktie, vilket motsvarade 22,6 procent av de utestående aktierna i Johnson Pump. Jonas Wahlström deltog ej i styrelsens beslut om ovanstående förvärv. En extra bolagsstämman i TMT One den 11 januari 2002 godkände också TMT Ones förvärv av Öresunds aktieinnehav i Johnson Pump, uppgående till aktier till 24 kr per aktie, motsvarande 22,3 procent av aktierna i Johnson Pump. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har utöver vad som framgår av ovanstående beskrivning haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner, som är eller var ovanliga till sin karaktär eller med avseende på villkoren, som inträffat under innevarande eller föregående verksamhetsår. Industriförvaltnings AB Johnson Pumps revisorer har ej heller varit delaktiga i några transaktioner enligt ovan. Industriförvaltnings AB Johnson Pump har heller inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelse för någon av styrelsens ledamöter, ledande befattningshavare eller revisorerna i bolaget. Detta gäller även transaktioner under tidigare verksamhetsår som i något avseende kvarstår oreglerade eller oavslutade. BEMYNDIGANDE På extra bolagsstämma den 19 augusti beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma kunna genomföra syntetiska återköp av egna aktier om högst aktier, dock motsvarande högst 35 Mkr. PENSIONER Industriförvaltnings AB Johnson Pump har idag inga pensionsåtaganden av betydelse som inte är bokförda i balansräkningen. INCITAMENTSPROGRAM I bolaget finns utgivet ett incitamentsprogram som syftar till ett ökat intresse för och engagemang i bolagets och koncernens verksamhet. Programmet riktar sig till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen, och omfattar ett 20-tal personer. Totalt är tecknat konvertibler för 25 Mkr, vilket tillsammans med teckningsoptioner kan leda till en teckning om maximalt nya aktier. LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Under 2001 var ersättningen till VD och styrelse 1,5 Mkr. VD har en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden 24 månader. VD hade under 2001 en individuell pensionsförmån uppgående till 15% av den fasta grundlönen. Bonusprogram finns för ett tiotal ledande befattningshavare inom koncernen. Bonusen är maximerad till 25 procent av respektive persons årslön. Utfallet är beroende dels av att koncernen uppnår ett visst rörelseresultat dels att den enskilde uppnår vissa individuellt uppsatta mål. Ersättning till revisorer i Industriförvaltnings AB Johnson Pump utgick under 2001 med 456 Tkr, varav 200 Tkr avsåg revision. 10

12 Övrig information SÄTE, ASSOCIATIONSFORM M M Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ), organisationsnummer , registrerades hos PRV i mars 1917, under namnet Frick & Frick aktiebolag. Dess associationsform regleras av Aktiebolagslagen (1975:1385). Bolagets nuvarande bolagsordning antogs vid extra bolagsstämma den 19 augusti Bolaget har sitt säte i Stockholm. Huvudkontorets adress är: Nastagatan 19, Box 1436, Örebro. ÖVRIGT För de som önskar erhålla tidigare utgivna prospekt eller annan information kan de vända sig till Industriförvaltnings AB Johnson Pump, Nastagatan 19, Örebro. Revisorernas granskningsberättelse Vi har i egenskap av revisorer i Industriförvaltnings AB Johnson Pump granskat detta prospekt. Granskningen har utförts enligt den rekommendation som FAR har utfärdat. I enlighet med rekommendationen har vi endast i begränsad omfattning granskat de prognoser som ingår i prospektet. De uppgifter i prospektet som hämtats ur räkenskaperna har återgivits korrekt. Uppgifter som motsvarar en delårsrapport har vi granskat översiktligt. Årsredovisningarna för 1999, 2000 och 2001 har reviderats av KPMG. Huvudansvarig har varit auktoriserade revisorn Caj Nackstad. De uppgifter i prospektet som hämtats ur årsredovisningarna har återgivits korrekt. Det har inte framkommit något som tyder på att prospektet inte uppfyller kraven enligt aktiebolagslagen och lagen om handel med finansiella instrument. Stockholm den 5 september 2002 SET Revisionsbyrå AB Anders Roos Auktoriserad revisor 11

13 Om Bolaget MÅL OCH STRATEGI Koncernen skall sträva efter att skapa maximalt aktieägarvärde. Maximalt aktieägarvärde skall uppnås genom att tillvarata de möjligheter till lönsamhetsförbättringar samt tillväxt som organisationen har. Industriförvaltnings AB Johnson Pump avser även att bli ett utdelande bolag där en inte obetydlig del av det framtida värdeskapandet skall komma aktieägarna till godo i form av direktavkastning. Rörelsen i koncernen drivs enligt uppställda strategier och mål i de tre separata divisionerna JP Process, JP Water och JP Marine. KONCERNSTRUKTUR Koncernen består av moderbolaget Industriförvaltnings AB Johnson Pump och dotterbolaget Johnson Pump AB med dess dotterbolag. I moderbolaget finns den svenska verksamheten, medan dotterbolaget äger de utländska verksamheterna. Fem av bolagen är produktionsbolag med tillverkande verksamheter i Sverige, USA, Belgien, Nederländerna och Indien. Vidare består koncernen av 12 marknads- och säljbolag i elva europeiska länder samt Australien. Därutöver är Johnson Pump delaktigt i fem joint ventures i Afrika och Asien. Marknadsföring och försäljning sker dels via de egna bolagen, dels via ett 60-tal fristående distributörer. VERKSAMHETS- OCH MARKNADSÖVERSIKT Industriförvaltnings AB Johnson Pump är en internationellt verksam verkstadskoncern som tillverkar pumpar för industriella och marina applikationer. Industriell marknad Det totala värdet av den globala pumpmarknaden uppskattas till drygt 100 miljarder kronor per år. Pumpmarknadens tillväxt per år motsvarar ungefär den globala BNP-tillväxten och är därför något konjunkturberoende. Antalet marknader och delmarknader för industripumpar är oräkneliga. Behovet av ekonomiska och driftsäkra pumpar finns överallt oavsett om vätskan är vatten, olja, schampo, svavelsyra, sylt, läkemedel, frätande eller giftiga vätskor etc. Johnson Pumps prioriterade marknadssegment utgörs av Livsmedel, Läkemedel, Kemi, Petrokemi och Papper & Massa. Väljer man att beskriva Johnson Pumps industriella marknad utifrån pumpprincip snarare än marknadssegment, framgår att Johnson Pump är nummer två i Europa när det gäller kugghjuls- och impellerpumpar. Johnson Pump har också en växande andel av lobrotorpumpmarknaden. Sedan början på året har Johnson Pump delat upp sin industriella verksamhet i två divisioner; JP Water och JP Process med fokus på olika kundsegment. Industriella produkter Bolaget har specialiserat sig på ett antal olika pumpprinciper inom huvudgrupperna förträngnings- och centrifugalpumpar. Exempel på förträngningspumpar är impeller-, lobrotor-, kugghjuls- och membranpumpar. Inom gruppen centrifugalpumpar tillverkas pumparna enligt ISO-, DIN- och APInormerna. Centrifugalpumparna finns i enstegs- och flerstegsutförande, magnetdrivna och självsugande. Johnson Pumps industriella styrka ligger framför allt inom förträngningspumpar och produktsortimentet består av ett flertal olika produktserier. Bland dessa kan nämnas den tryckluftsdrivna membranpumpen OptiFlo och lobrotorpumpen TopWing, vilken är avsedd att användas där hygien och skonsam produkthantering är väsentlig. Marin marknad JP Marine har delat in målmarknaden i fyra delsegment: Kylvattenpumpar för marinmotorer, Kommersiella fartyg, Båtbyggare samt Eftermarknad. Inom området Kylvattenpumpar för marinmotorer har Johnson Pump av tradition en mycket stark ställning och har idag en global marknadsandel på ca 70 procent. De flesta motortillverkarna är idag kunder hos JP Marine, däribland Volvo Penta, Indmar och Yanmar. Inom segmentet Kommersiella fartyg inriktar sig JP Marine på varv och distributörer av bl a yrkesfiskebåtar och andra kommersiella, mindre fartyg, exempelvis färjor. Marknadssegmentet Båtbyggare efterfrågar i allt högre utsträckning ett komplett produktsortiment av hög kvalitet. Idag erbjuder JP Marine den internationella marknaden ett komplett pumpsortiment, inklusive reservdelar, för fritidsbåtar. Genom Johnson Pumps globala nätverk av distributörer förses slutanvändarna med reservdelar och ersättningspumpar. Marknadssegmentet Eftermarknad drivs till stor del av faktorerna kvalitet, pris och tillgänglighet och JP Marine s strategi är att vidareutveckla verksamheten inom detta lönsamma område. Marina produkter JP Marine s produktsortiment består av en mängd olika pumpar för marin användning. Bland de viktigare produkterna är kylvattenpumpar för marinmotor samt dränkbara länspumpar. Ett annat exempel är Aqua Jet, ett helt nytt koncept för färskvattensystem och däckspolning, vilket 12

14 Om Bolaget introducerades Aqua Jet erbjuder kraftigt reducerade ljud- och pulsationsnivåer och har blivit en succé på marknaden. JP Marine s produktsortiment innehåller därutöver en rad andra marina pumpar, t ex cirkulationspumpar, katastrofpumpar och toalettpumpar. KONKURRENTER Den globala pumpmarknaden är mycket fragmenterad och någon dominerande aktör kan inte urskiljas. Ett exempel på detta är den europeiska förträngningspumpmarknaden, där de 22 största varumärkena bedöms stå för endast cirka en tredjedel av marknaden. Johnson Pumps konkurrentbild skiljer sig därför betydligt mellan de olika segmenten på pumpmarknaden. På marknaden för industripumpar ryms en rad globala konkurrenter från främst Europa, USA och Japan samt lokala aktörer. Inom Johnson Pumps specifika verksamhetsområden som t ex tryckluftsdrivna membranpumpar, kugghjulspumpar och lobrotorpumpar återfinns bl a konkurrenterna Wilden, Sandpiper, Viking Pump, Waukesha och Alfa Laval. Vad gäller marinpumpar är Johnson Pump världsledande inom segmentet kylning av marinmotorer, medan marknadsandelen är lägre inom övriga marinsegment. Huvudkonkurrenten är amerikanska ITT-Jabsco. FORSKNING OCH UTVECKLING Inom Johnson Pump finns ett 25-tal ingenjörer i Sverige, Nederländerna och Belgien verksamma med forskning och utveckling. Johnson Pump utvecklar kontinuerligt nya serier pumpar. Exempel på detta är marinpumpen Aqua Jet (hösten 1999), den nya generationen lobrotorpumpar, TopWing (1999) och den tryckluftsdrivna membranpumpen OptiFlo (våren 2001). En stor del av utvecklingsprojekten genomförs i direkt samarbete med en specifik kund. Kvalitet i leveranser av produkter och tjänster har hög prioritet i Johnson Pumps verksamhet och de europeiska produktionsbolagen är därför certifierade enligt ISO Det indiska produktionsbolaget är certifierat enligt ISO MILJÖ Johnson Pump bedriver ett aktivt miljöarbete och som ett led i detta arbete genomgår koncernens svenska produktionsbolag en process för ISO certifiering. Slutrevision genomfördes i juni och certifikatet väntas under oktober ISO är en kravstandard vars syfte är att införa dokumenterade system och rutiner för att säkerställa och förbättra ett företags miljöarbete. 13

15 Finansiella mål Generellt bedömer styrelsen i Industriförvaltnings AB Johnson Pump att koncernens förutsättningar att nå de uppsatta finansiella och rörelsebetingade målen är goda. Detta då de viktigaste framgångsfaktorerna utgörs av åtaganden som till stor del är inom koncernens beslutsmakt och kontroll, snarare än bedömningar om olika externa faktorers framtida utveckling. Omstruktureringsprogrammet i koncernen är delvis genomfört och möjligheterna att framgångsrikt slutföra programmet förbättras ytterligare genom koncernens stärkta finansiella ställning. TILLVÄXTMÅL Efter slutfört omstruktureringsprogram strävar koncernen efter en årlig tillväxt överstigande snittet för pumpbranschen. LÖNSAMHETSMÅL Koncernens långsiktiga mål är att uppnå en vinstmarginal på 10 procent, där vinstmarginal definieras som resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Vidare har koncernen som målsättning att uppnå erforderligt kassaflöde för att motsvara utdelningspolicyn såväl som behovet av interna medel. SOLIDITETSMÅL Koncernen har som målsättning att soliditeten skall överstiga 40 procent. UTDELNINGSPOLICY Koncernens långsiktiga målsättning är att årligen dela ut minst halva resultatet efter skatt till aktieägarna, alternativt användas för återköp av egna aktier. KREDITPOLICY Kreditbeslut i koncernen skall fattas centralt. Upplåning skall i huvudsak ske i svenska kronor och/eller Euro. Vidare finns limiter med banker i syfte att möta det fluktuerande behovet av likvida medel. VALUTAPOLICY Koncernen kommer normalt inte att använda sig av valutasäkringar, men kan komma att använda sig av sådana vid perioder med större obalanser i valutaexponeringen. Koncernen kan också i framtiden komma att övergå till Euro som redovisningsvaluta. 14

16 Framtidsutsikter Det åtgärdsprogram som Johnson Pump inledde under år 2000 planeras nå full effekt mot slutet av år 2003, och avser då att minska kostnaderna med ca 50 Mkr på årsbasis. Huvuduppgifterna i strukturarbetet är att öka samordningen mellan de olika dotterbolagen och marknaderna, att införa en ny logistiklösning i Europa samt att effektivisera produktionen. Ökad samordning uppnås bl a via det nya, koncerngemensamma affärssystemet som möjliggör högre effektivitet via ökat användande av informationsteknologi. Den nya logistiklösningen i Europa innebär upprättande av ett centrallager i Europa för reservdelar samt tredjepartsprodukter, ett helt nytt transportsystem med dagliga leveranser från fabrik till slutkund samt en transferering av montering av pumpaggregat från säljbolagen till fabrikerna. Lokala varulager i säljbolagen har därmed kunnat stängas, vilket har inneburit en kostnadseffektivisering såväl som en ökad kundservice. Komponenttillverkningen kommer också fortsättningsvis att läggas ut på underleverantörer i länder med lägre kostnadsläge, medan den egna produktionen i högre grad inriktas på montering av pumpar och aggregat mot specifika kundorder. När omstruktureringsprogrammet är genomfört har en mer sammanhållen koncern skapats med ett samordnat informationsflöde och effektiviserad logistik och produktion. Detta utgör en stark plattform för framtida tillväxt. Genom budet som Industriförvaltnings AB Johnson Pump lade på Johnson Pump i februari 2002 stärktes den finansiella ställningen i rörelsen, vilket ökar möjligheterna för att snabbt och effektivt slutföra omstruktureringsprogrammet. Med avstamp från den plattform som skapats kan koncernen fokusera på tillväxt. Förutsättningar finns för att denna tillväxt skall kunna ske på såväl geografisk, produktsom kundbranschnivå, både i form av organisk tillväxt och via eventuella förvärv, samgåenden och samarbeten. 15

17 Finansiell utveckling i sammandrag Nedanstående finansiella information beträffande Industriförvaltnings AB Johnson Pump är hämtad från de historiska räkenskaperna och skall läsas tillsammans med de räkenskaper samt de därtill hörande noter som återges senare i prospektet under avsnitt Räkenskaper. Noteras bör att Industriförvaltnings AB Johnson Pump under perioden år 1996 till inledningen av år 2000 var en integrerad del av dåvarande moderbolaget Öresunds riskhantering. På grund av detta är räkenskaperna för perioden fram till år 2000 inte jämförbara med dem från år 2000 eller tiden därefter. Under åren 1999 och 2000 har bolaget erhållit skattepliktiga koncernbidrag från dotterföretag. Dessa koncernbidrag har redovisats i enlighet med Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande vilket har givit upphov till positiva skatteeffekter i resultaträkningarna för åren 1999 och Orsaken till att värdepappersportföljens marknadsvärde är negativt vissa år (se nyckeltalen nedan) är att värdepapperslån och utställda optioner på skuldsidan representerar ett högre värde än aktier och andelar på tillgångssidan. RESULTATRÄKNINGAR, MKR Nettoomsättning 914, , , , ,3 Kostnad sålda värdepapper -962, , , , ,9 Rörelsens övriga kostnader -11,4-6,9-2,3-6,5-17,0 Rörelseresultat -59,2-29,7-580,4-468,8-180,6 Finansiella poster 12,3 50,1 63,5 20,5 7,7 Resultat efter finansiella poster -46,9 20,4-516,9-448,3-172,9 Villkorat aktieägartillskott 0,0 0,0 511,3 448,3 172,9 Skatt 0,0 13,6 5,6 0,0 0,0 Årets resultat -46,9 34,0 0,0 0,0-0,1 BALANSRÄKNINGAR, MKR Materiella anläggningstillgångar 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 Finansiella anläggningstillgångar 77,1 0,0 109,2 44,0 0,1 Varulager 407,3 397, , , ,0 Övriga omsättningstillgångar 0,5 29,0 203,2 214,8 529,0 Likvida medel 306,8 444,5 38,8 1,7 10,1 Summa tillgångar 792,0 871, , , ,7 Eget kapital 714,0 856,1 0,1 0,1 0,1 Kortfristiga skulder 78,0 14, , , ,6 Summa eget kapital och skulder 792,0 871, , , ,7 KASSAFLÖDESANALYSER, MKR Kassaflöde från den löpande verksamheten -58,6-457,9-452,9 118,1-199,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -59,4 28,0-65,2-44,0-0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19,7 835,6 555,2-82,5 172,9 Årets kassaflöde -137,7 405,7 37,1-8,4-26,4 16

18 Finansiell utveckling i sammandrag NYCKELTAL Kapitalstruktur Substansvärde 714,0 856,0 0,1 0,1 0,1 Soliditet, % 90,2 98,3 0,0 0,0 0,0 Skuldsättningsgrad, % 0,0 0,0 0, ,5 0,0 Räntetäckningsgrad, % Neg 378,8 Neg Neg Neg Andel riskbärande kapital 0,9 1,0 0,0 0,0 0,0 Värdepappersportföljens marknadsvärde 407,1 393,0 Neg Neg Neg Värdepappersportföljens bokförda värde 407,1 393,0 Neg Neg Neg Anställda Genomsnittligt antal anställda Data per aktie Antal aktier Årets resultat per aktie Neg 4,8 Neg Neg Neg Substansvärde per aktie, kr 72,1 73, , , ,0 Börskurs 31 december, kr DEFINITIONER AV NYCKELTAL Substansvärde Marknadsvärderat eget kapital i procent av balansomslutning. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutning. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Genomsnittligt antal anställda Det under året genomsnittligt antal anställda omräknat till heltidstjänster. Årets resultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. Vid beräkningen har nyemissionslikvid jämställts med aktieägartillskott. Substansvärde per aktie Marknadsvärderat eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier. Andel riskbärande kapital Summan av eget kapital och latenta skatteskulder dividerat med balansomslutningen. 17

19 Räkenskaper RESULTATRÄKNINGAR, TKR Not Nettoomsättning Kostnad för sålda värdepapper Bruttoresultat Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter från dotterföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter till moderföretag Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

20 Räkenskaper BALANSRÄKNINGAR, TKR Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andelar i dotterföretag Fordringar hos dotterföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Andelar i dotterföretag Varulager mm Varulager av aktier och andelar Varulager av konvertibler Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer