Fastighetsbolag, risker och strategier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011"

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 285 Samhällsbyggnad 300 hp Magisternivå, 30 hp Bygg- och fastighetsekonomi Fastighetsbolag, risker och strategier En analys av svenska noterade fastighetsbolag Författare: Stockholm 2013 Handledare: Philip Lagelius Olof Netzell Alexander Pikosz

2 Master of Science thesis Title Real estate companies, risks and strategies Authors Philip Lagelius Alexander Pikosz Department Department of Real Estate and Construction Management Master Thesis number 285 Supervisor Olof Netzell Keywords Real estate corporations, financial strategies, operational strategies, financial crisis Abstract The 2008 financial crisis created new conditions for the listed Swedish property companies and the choice of operational and financial strategy became increasingly important. The purpose of this paper is to identify the listed property companies and their strategies for the period , in order to examine whether these has changed in any direction and if they were more or less profitable. To accomplish this, data was collected from the companies' annual reports and statistical institutes. This was followed up with interviews with company representatives and experts to further broadened the analytical basis. Collected data helped to identify each companies strategies year by year. The analysis revealed some trends among companies regarding their operational and financial strategy. By looking at the Operating strategies we have found that the companies have become more specialized towards either a particular property type or to a geographical region. The companies have also increased their focus on cash flow and reduced their focus on transactions. Financially, the companies have reduced their risks by seeking a more long term capital structure. Alternative sources of funding such as bonds have also become more common among the companies. With the exception of the specialization strategy, the most obvious change in strategy occurred in connection with the financial crisis of It was also found that the companies that were most transaction intensive also have been most volatile in a profit perspective. 2

3 Examensarbete Titel Fastighetsbolag, risker och strategier Författare Philip Lagelius Alexander Pikosz Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nummer 285 Handledare Olof Netzell Nyckelord Börsnoterade fastighetsbolag, finansiella strategier, operativa strategier, finanskrisen Sammanfattning Finanskrisen 2008 skapade nya förutsättningar för de noterade svenska fastighetsbolagen och valet av operativ och finansiell strategi blev allt mer viktig. Syftet med denna uppsats är att kartlägga de noterade Fastighetsbolagen och deras strategier under perioden , för att sedan undersöka huruvida dessa förändrats i någon riktning och om de varit mer eller mindre gynnsamma. För att genomföra detta samlades data in från bolagens årsredovisningar och statistiska institut. Detta följdes upp med intervjuer där bolagsrepresentanter och sakkunniga ytterligare breddade analysunderlaget. Insamlad data bidrog till att fastställa de enskilda bolagens strategier år för år. Analysen visade vissa trender bland bolagen gällande deras operativa och finansiella strategi. Operativt har bolagen blivit mer specialiserade mot antingen en viss fastighets typ eller mot en geografisk region. Bolagen har också ökat fokus på kassaflöden/förvaltning och minskat fokus på transaktioner. Finansiellt har bolagen minskat riskerna genom att sträva efter längre kapital och räntebindning. Man har också i större grad sökt alternativa finansieringskällor såsom obligationer. Med undantag för specialiseringsstrategin har de tydligaste förändringarna i strategin skett i samband med finanskrisen Det visade sig också att de bolag som varit mest transaktionsintensiva också har varit mest volatila i ett resultatperspektiv. 3

4 Förord Detta examensarbete är skrivet under vårterminen 2013 som ett sista kursmoment inom samhällsbyggnadsprogrammet med inriktningen Bygg och fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Vi skulle vilja tacka de personer som ställt upp med värdefull information och försett oss med möjligheten att fördjupa oss i vårt ämne. Utan dessa personer skulle vårt arbete varit mycket svårt att genomföra. Vi skulle också vilja tacka Tekn. dr. Han Suck Song och professor Hans Lind som varit till stor hjälp under uppsatsens genomförande. Främst skulle vi slutligen vilja tacka våra handledare Christina Hambäck, affärsutvecklingschef på IKANO Bostad, samt Olof Netzell, handledare på Kungliga Tekniska Högskolan. Stockholm, Juni 2013 Philip Lagelius Alexander Pikosz 4

5 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Syfte/Frågeställning Avgränsningar Disposition Metod Vetenskapligt synsätt Insamling av data Årsredovisningar och statistik Intervjuer Reliabilitet och Validitet Reliabilitet Validitet Teori Företagsanalys Trekantsmodellen Diversifiering/Specialisering Makroekonomiska förutsättningar IFRS Tio år i sammandrag ( ) Fastighetsbolagen Introduktion Atrium Ljungberg Balder Castellum Diös Fabege FastPartner

6 5.8 Hufvudstaden Klövern Kungsleden Sagax Wallenstam Wihlborgs Fastigheter Analys Operativ strategi Marknadsmässigt värde fastighetsbeståndet Diversifiering Direktavkastning Finansiell strategi Finansiella mål Finansiella mål 2005, fastighetsbolag, bestånd om minst 20 miljarder kr Finansiella mål 2011, fastighetsbolag, bestånd om minst 20 miljarder kr Målupfyllelse hos de storafastighets bolagen Finansiella mål hos småbolagen Finansiella mål hos småbolagen Måluppfyllelse hos de små fastighetsbolagen Soliditet Räntetäckningsgrad Kapitalmarknaden Riskbenägenhet Gynnsamhet Aktierna Aktieägare Slutsats och sammanfattning av resultatet Referenser Tryckta källor: Intervjuer: Elektroniska Källor: Appendix Bilaga 1. Intervjufrågor

7 Definitioner De begrepp som beskrivs nedan är alla nyckeltal som vi i den här uppsatsen noggrant valt ut i syfte att kunna urskilja strategier och att ge en helhetsbild av bolagens historiska resultat. Tabellen nedan redovisar vår tolkning/definition av dessa nyckeltal såsom vi räknat och standardiserat vår data. Samtliga finansiella nyckeltal följer IFRS:s definitioner av redovisningsprinciper (IFRS 2013). 7

8 Begrepp Formel Förklaring Aktiekurs Aktiens pris Anställda Antalet anställda inom koncernen Avkastning på eget kapital Årets resultat/eget kapital Ett mått på aktieägarnas avkastning Aktieägareinnehav Totalt antal egna aktier/totalt antal aktier bolaget Andelen av det totala antalet aktier som ägs av en och samma person/bolag Direktavkastning Driftnetto/Marknadsvärde Förenklat räknat som driftnetto dividerat med det totala marknadsvärdet för bolagets samtliga fastigheter Diversifiering fastighets typ Kategorisering av fastigheter efter typ såsom Butik/Handel, bostäder, kontor, retail m.m. Diversifiering geografiskt Driftnetto Hyresintäkter Fastighetskostnader Fastighetsbeståndets värde Kategorisering av fastigheter efter geografisk placering sett till uthyrningsbar area Förräntning på fastighetskapitalet Det verkliga/marknadsmässiga värdet på det totala fastighetsbeståndet (notera dock avsnittet om IFRS) Fastighetsbeståndet yta Förvärv Försäljningar Uthyrningsbar Area Varje års inköp av nya fastigheter, i svenska kronor Varje års försäljningar av nya fastigheter, i svenska kronor Bolagets förmåga att klara av sina finansiella kostnader Räntetäckningsgrad Resultat före skatt/finansiella kostnader Soliditet Eget kapital/totalt kapital Bolagets känslighet för skillnad i räntor och hur stor del av tillgångarna som är finansierat med eget kapital Utdelning Kapitalåterföring till aktieägare Årets resultat Det kapital som finns kvar efter att intäkter och kostnader har redovisats. 8

9 1. Inledning 1.1 Bakgrund Den 14 september 2008 ansökte den amerikanska banken Lehman Brothers om konkurs (Applebaum, Keller, Alvarez & Bedard 2012) och de tidigare finansiella oroligheterna vi kunde se världen över eskalerade nu kraftigt. Stora kreditförluster på den amerikanska bolånemarknaden spred sig över atlanten till den Europeiska unionen. Denna finansiella kris höll i sig och skapade enorma skulder vilket ledde till att banker världen över gick omkull. I förlängningen innebar detta att hela länder var satta i oerhört känsliga positioner som ledde till nödvändiga nationella sparpaket och ekonomiska åtstramningsåtgärder. De stora statsskulderna och ovissheten inför framtiden har fört stora delar av Europa till en kollektiv lågkonjunktur. I spåren av finanskrisen och stundande skuldkris, talas nu om att även Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Uppgifter om ökning av varsel runt om i landet och inom olika branscher ställer höga krav på företagen att varsamt välja strategi. Fastighetsbranschen utgör med sina enorma tillgångar, ca 9 % av Sveriges BNP (Statistiska Centralbyrån (SCB), 2013) och att noggrant se över vilken strategi företagen bör välja, blir oerhört viktigt, kanske framför allt då ekonomin går trögt. Lite forskning har gjorts inom detta område och en sammanställning där de noterade fastighetsbolagens strategier kartläggs med hjälp av en historisk tillbakablick, skulle kunna vara väldigt värdefullt för alla fastighetsbolag. 1.2 Syfte/Frågeställning Syftet med detta examensarbete är att studera och analysera svenska fastighetsbolag för att utreda hur dessa har agerat i olika ekonomiska klimat och förutsättningar över tiden. Kan vi se några specifika trender bland bolagen där en viss typ av agerande sammanfaller med en låg respektive högkonjunktur? Frågeställning i denna uppsats är: Hur har fastighetsbolagens strategier sett ut ur ett historiskt perspektiv, och har dessa förändrats i någon riktning? Har någon strategi visat sig vara mer gynnsam? 1.3 Avgränsningar Det här examensarbetet är avgränsat till att behandla 12 svenska noterade fastighetsbolag under åren Detta för att på ett effektivt sätt få tillgång till data i form av bolagens årsredovisningar. De noterade fastighetsbolag som sorterats bort har antingen haft en verksamhet som startats senare än 2007 alternativt koncentrerat sitt fastighetsbestånd till bostadsmarknaden, och därigenom agerat under helt andra förutsättningar än de andra bolagen. Den valda tidsperioden är tänkt att täcka 10 år av ekonomiska upp och nedgångar och ge en långsiktig bild av bolagens agerande och val av strategi. 9

10 1.4 Disposition Kapitel 2; Metod, beskriver de vetenskapliga tillvägagångssätt och metoder som använts i denna uppsats. Kapitel 3; Makroekonomiska förutsättningar, beskriver det grundläggande teoretiska ramverket i form av makroekonomiska förutsättningar under perioden och begreppet IFRS. Kapitel 4; Fastighetsbolagen, presenterar data från samtliga bolag, vilket följs upp av en kort diskussion. Kapitel 5; Analys, jämför bolagen med varandra i diverse diagram och tabeller. Detta följs av en reflekterande analys/diskussion. Kapitel 6; Slutsats, diskuterar resultat utifrån given frågeställning. 2. Metod 2.1 Vetenskapligt synsätt I denna uppsats har vi kartlagt svenska fastighetsbolag i syfte att urskilja deras strategier ur ett historiskt perspektiv. Genom att samla in data i form av balansräkningar, resultaträkningar och ekonomiska rapporter, har varje fastighetsbolag analyserats var för sig under de aktuella åren. Data från dessa rapporter har kompletterats med uppföljande intervjuer riktade till beslutsfattande personer inom de aktuella bolagen. Med bakgrund av detta har vi använt oss av en blandning av kvantitativa och kvalitativa (Holme & Solvang, 1997) metoder. De kvantitativa metoder som använts är insamlandet av data och konstruktioner av olika index för att på sådant sätt bredda vårt analysunderlag i det aktuella ämnet. För att ytterligare fördjupa oss i ämnet och förstå idéer och attityder har vi även använt oss av kvalitativa metoder där vi har genomfört intervjuer av induktiv karaktär (Holme & Solvang, 1997). 2.2 Insamling av data Årsredovisningar och statistik Data vi har samlat in är främst sekundär (Wallén, 1996) och kommer från bolagens egna årsredovisningar som finns publicerade på respektive bolags hemsida. Ytterligare data har inhämtats från fastighetskonsulter, statistiska institut och andra relevanta källor. Syftet med den sekundära datainsamlingen är att få tillgång till olika historiska nyckeltal för att på så vis kunna urskilja strategier och eventuella trender. 10

11 2.2.2 Intervjuer Primär data består av det underlag som inhämtats i de olika intervjuer som genomförts. Det huvudsakliga tillvägagångssättet har varit personliga möten och i vissa fall telefon och e postkonversationer. Intervjuerna har genomförts med en öppen karaktär i form av samtalande kring ett antal viktiga punkter. Intervjuerna har främst riktat sig till de aktuella bolagen, men även till professorer och chefer med god insyn i fastighetsbranschen. Syftet med den primära datainsamlingen är att skapa en fördjupad förståelse kring ämnet och tillsammans med sekundär data skapa ett intressant analysunderlag. 2.3 Reliabilitet och Validitet Reliabilitet Reliabilitet är ett begrepp som i korthet beskriver hur troligt det är att samma resultat uppnås vid upprepade mätningar (Wallén, 1996). Vår data är till största del baseras på sekundär data i form av finansiella rapporter där en mängd nyckeltal analyseras i kombination med varandra. Detta medför att våra mätningar inte nödvändigtvis syftar till att komma fram till ett mätbart resultat utan att ge en helhetsbild av de svenska fastighetsbolagens strategier och hur pass gynnsamma de varit i en mer generell mening. Tillsammans med andra statistiska källor och de intervjuer vi utfört borde reliabiliteten vara tillräcklig i den meningen att undersökningar liknande vår med hög sannolikhet borde resultera i samma slutsatser Validitet Validitet är ett begrepp som handlar om hur pass väl mätningen stämmer överens med det man faktiskt vill mäta (Wallén 1996). I den här uppsatsen behandlas ett antal nyckeltal som vi själva valt ut i syfte att besvara vår frågeställning. Därigenom existerar möjligheten att vissa nyckeltal felaktigt inkluderats alternativt exkluderats, vilket i sin tur kan minska validiteten. Då syftet med denna uppsats är att ge en helhetsbild av bolagen, tror vi ändå att det stora underlaget i form av nyckeltal ger en tillräckligt hög validitet för att motivera våra slutsatser. Vi är också medvetna om risken att påverkas av vinklade svar i våra intervjuer, men i kombination med vårt stora dataunderlag kan vi med stöd av detta granska våra intervjusvar kritiskt och öka validiteten i vår uppsats. 11

12 3. Teori Att börsintroducera ett bolag medför vissa skyldigheter. Noterade Fastighetsbolag har krav på sig att redovisa vissa nyckeltal enligt IFRS och även att handla enligt god redovisningssed. Bolagsrapporterna blir sedan tillgängliga för allmänheten. Trots att en stor mängd data i form av årsredovisningar finns tillgänglig är det inte helt lätt att analysera ett bolag. Vi har i den här uppsatsen baserat en stor del av vår analys utifrån den så kallade trekantsmodellen (Polesie & Jansson 2006) och den grundläggande teorin bakom nyckeltalsanalys. Vi har även tittat på de mest grundläggande aspekterna av begreppen portföljteori (Markowitz 1952). 3.1 Företagsanalys Ur ett bredare och mer generellt perspektiv kan ett företag analyseras med hjälp av nyckeltalsanalys. Även om en djup analys av ett företag bör ta hänsyn till bolagets operativa verksamhet kan en ekonomisk analys av nyckeltal ge en bra överskådlig bild av den finansiella verksamheten. Carlsson (2009) definierarnyckeltal som; Viktigt befintligt värde från redovisningsrapporterna, där han poängterar vikten av att inkludera rätt sorts information och att teorin många gånger skiljer sig från praktiken. I företagsanalyser med fokus på nyckeltal blir den historiska utvecklingen lättöverskådlig och underlättar även jämförelser mellan olika bolag. Nedan presenteras ett antal nyckeltal som vanligen förekommer inom finansiella analyser i syfte att belysa bolagets finansiella ställning och lönsamhet. Soliditet; kan i korthet beskrivas som bolagets förmåga att överleva på lång sikt, och ska visa på hur stor del av företagets tillgångar som är finansierat med eget kapital. Man skiljer på synligt och justerat kapital där det senare tar hänsyn till om verkligt värde på bolagets tillgångar skiljer sig från vad som redovisas. (Nordlund 2008). Driftöverskott; är ett mycket viktigt nyckeltal då man tittar på fastighetsbolag, och den grundläggande definitionen är företagets hyresintäkter reducerade med underhållskostnader. Inom fastighetsbranschen råder det dock en del oklarheter kring hur detta ska redovisas vilket medför att bolagens mer precisa definitioner skiljer sig åt något. (Lind 2004). Direktavkastning; är ett av de viktigaste begreppen inom fastighetsbranschen och beskrivs i sin grundläggande form som fastighetens driftnetto dividerat med fastighetens marknadsvärde. Lind (2004) skiljer här på faktisk direkt avkastning som ska baseras på driftnetto och marknadsvärden det aktuella året och Normaliserad direktavkastning som även tar hänsyn till kontrakttiderna. Marknadsvärde; definieras som Market Value is the estimated amount for which an asset should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm s length transaction after proper marketing wherein the parties had each acted knowledgeably and without compulsion (European Valuation standards). I redovisningssammanhang talar man om verkligt värde vilket ska motsvara marknadsvärdet. 12

13 Avkastning på eget kapital; kan beskrivas som avkastningen på ägarnas insatta kapital under året som gått, dvs. resultatet före skatt dividerat med justerat eget kapital. Detta nyckeltal kan jämföras mellan bolag som är verksamma i samma bransch för att mäta respektive företags lönsamhet under ett givet år. Aktiekursen; är det pris som den aktuella aktien handlas med. Fama (1970) utvecklade den så kallade effektiva marknadshypotesen som i korthet innebär att priset på en tillgång bestäms utifrån den information som finns tillgänglig. I förlängningen innebär det att aktiekursen speglar samtliga investerares syn på aktien och att det därigenom är omöjligt att överträffa marknaden så länge insiderinformation inte existerar. 3.2 Trekantsmodellen När man analyserar ett bolag ligger det nära till hands att titta på olika nyckeltal och på så sätt skapa sig en bild av bolaget och dess utveckling och lönsamhet. Finansiella nyckeltal som soliditet, driftöverskott, avkastning m.m. kan ge en idé kring hur bolaget har utvecklats över tiden och vad som kan förväntas av framtiden. Trekantsmodellen behandlar dels den finansiella aspekten av bolagen men också den driftbaserade aspekten där de två begreppen Subjekt och Objekt behandlas. Subjekt är den delen inom modellen som beskriver bolagets humana kapital. Att ha rätt folk på rätt plats med rätt kompetens har stor betydelse för hur pass väl företaget presterar. Objekt är den delen inom modellen som beskriver den operativa strategin. Företagen väljer vilka produkter och tjänster som skall produceras och på vilken marknad man ska agera. I den finansiella delen av modellen beskrivs hur bolagen kan agera inom de finansiella aspekterna av företagandet. Det kan t.ex. handla om vilken skuldsättningsgrad som är mest lämplig utifrån bedriven verksamhet eller om vilken räntebindning som är mest passande. Modell 1: Trekantsmodellen, Polesie & Janssons (2006) I Polesie & Janssons (2006) modell illustreras samverkan mellan de tre kategorierna med pilar. Modellen är applicerbar på de flesta företagen men kan skilja sig mellan olika branscher. (Polesie & Jansson, 2006). 13

14 I ett tjänsteorienterat företag läggs fokus först och främst på kategorin subjekt, då det humana kapitalet i form av arbetskraft är det som faktiskt utgör själva produkten. Ett tydligt exempel skulle kunna vara en juristbyrå där man säljer sina anställdas kompetens. I motsats till detta finns rena tillverkningsföretag där fokus läggs på en framställd produkt och där arbetskraft och humant kapital inte tillägnas lika stor betydelse. Ett exempel på detta skulle kunna vara en leksakstillverkare. Någonstans där emellan placerar sig fastighetsbranschen där man kombinerar ett kunskapsorienterat perspektiv med ett produktorienterat synsätt där själva fastigheten utgöt produkten. 3.3 Diversifiering/Specialisering Att skapa en portfölj av fastigheter kräver eftertanke. Ska fastigheterna koncentreras till samma geografiska område? Ska endast en viss typ av fastighet ingå i portföljen? Begreppet diversifiering handlar om att sprida sina risker genom att välja marknad och produkt (Ansoff, 1957). Grundtanken i detta kan sägas ligga i den moderna portföljteorin (Markowitz 1952) där man förespråkar en diversifierad portfölj för att sprida riskerna. En riskavers investerare jämför olika tillgångars avkastning, risk och hur de förhåller sig till varandra. Givet en förväntad avkastning väljer investeraren den kombinationen av tillgångar med lägst risk. Detta ska resultera i en optimal portfölj utifrån den risk investerarens väljer. Den moderna portföljteorin förutsätter att en tillgång kan beskrivas utifrån avkastning, risk och korrelation till andra tillgångar (Lekander & Söderberg, 2008). Detta är något som mycket väl skulle kunna appliceras på tillgångsslaget fastigheter dock med vissa svårigheter. De studier som behandlar begreppet diversifiering brukar oftast behandla aktier. Modern portföljteori och diversifiering kan dock appliceras även på fastighetsbolag. Svårigheter kan dock uppstå vid konstruering av en portfölj innehållandes fastigheter då de i mångt och mycket skiljer sig från aktier, obligationer, räntepapper osv. då fastigheter; Medför högre kostnader både vid en transaktion och vid själva förvaltandet (Chua, 1999) Har lägre likviditet vilket kan leda till att investerare kräver likviditetspåslag i avkastningskravet (Lekander & Söderberg, 2008) Medför informationssymmetrier mellan köpare och säljare (Lekander & Söderberg, 2008) Utifrån den moderna portföljteorin skulle det inom fastighetsbranschen betyda att man konstruerar en portfölj med fastigheter utspridda över olika marknader och efter olika typ för att på så sätt sprida riskerna och skapa en välbalans. Detta förutsätter dock att tillförlitliga studier görs i syfte att hitta korrelationskoefficienter mellan de olika marknaderna och fastighetstyperna, något som inte är helt lätt i praktiken (Lekander & Söderberg, 2008). 14

15 4. Makroekonomiska förutsättningar 4.1 IFRS 2005 infördes International Financial Reporting Standards (IFRS) vilka även innefattade International Accounting Standards (IAS). För de noterade fastighetsbolagen innebar den nya standarden främst en stor ändring i redovisandet av förvaltningsfastigheter samt finansiella instrument. Förvaltningsfastigheter måste, i enlighet med IAS40,redovisas till verkligt värde i balansräkningen och orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen. Tidigare hade ned och avskrivningar förekommit i redovisningar, men detta försvann helt efter införandet av standarden. Räntederivat ska i enlighet med IAS39 också värderas till verkligt värde i balansräkningen. Värdeförändringar på räntederivat skall redovisas som orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen. Uppskjutna skatteskulder och uppskjuten skattefordran ska i enlighet med IAS12 redovisas i nominellt belopp, mot tidigare i vissa fall diskonterade belopp. 15

16 4.2 Tio år i sammandrag ( ) Nedan följer korta sammandrag med vad som var karaktäristiskt för undersökningsperioden. Dessa var förutsättningarna under vilka fastighetsbolagen agerade. Information om reporäntan är hämtad från riksbanken. Data gällande BNP och inflation är inhämtade från statistiska centralbyrån (SCB), medan data som behandlar arbetslösheten är hämtad från Statens Folkhälsoinstitut. Stockholms prisindexkurser är inhämtade från Nasdaq OMX Genomsnittlig repo ränta: 4 % BNP: Mdr kr Inflation: 2,2 % Arbetslöshet: 6,7 % OMX Stockholm Real Estate PI: +32 % OMX Stockholm PI: 36 % 2002 i korthet: Året karaktäriserades av den lågkonjunktur som följde i spåren av IT kraschen Tillväxten i både Europa och USA bromsade in. För tredje året i rad var utvecklingen på Stockholmsbörsen negativ.(affärsvärlden, 2013) Inflationen uppgick till 2,2 % och arbetslösheten var i stort sätt oförändrad från året innan. Riksbanken sänkte räntan flertalet gånger under året för att stimulera ekonomin. Sista kvartalet 2002 steg dock SAX index med 18 % från bottennoteringen den 9 oktober Julhandeln var god under 2002 och detaljhandeln var starkare än föregående år. 12 stycken EU länder anslöt sig till EMU samarbetet. 16

17 2003 Genomsnittlig repo ränta: 3,083 % BNP: Mdr kr Inflation: 1,9 % Arbetslöshet: 6,9 % OMX Stockholm Real Estate index: +31 % OMX Stockholm PI: +25 % 2003 i korthet: 2003 präglades av fortsatt lågkonjunktur. Inflationen var låg och arbetslösheten något högre än året innan. Repo räntan sänktes ytterligare som ekonomisk stimulansåtgärd från riksbanken. Stockholmsbörsen steg under året med 25 %, detta var ett tydligt trendbrott från de föregående åren. Detaljhandeln var något starkare än under karaktäriserades utifrån fastighetsmarknadens perspektiv av många transaktioner och hög vakansgrad, i Stockholm uppskattades vakansgraden uppgå till mellan % totalt i hyresfastighetsbeståndet. (Klövern, 2003) 2004 Genomsnittlig repo ränta: 2,25 % BNP: Mdr kr Inflation: 0,4 % Arbetslöshet: 7,5 % OMX Stockholm Real Estate index: +16 % OMX Stockholm PI: +16 % 2004 i korthet: Året utvecklades positivt för svensk ekonomi. Den svenska BNP tillväxten stannade på cirka 4,5 %. Trots detta ökade arbetslösheten något medan inflationen var mycket låg. SAX index slutade på +16 % jämfört med året innan. I Stockholmsregionen utvecklades hyresnivåerna negativt och backade med cirka 100 kr/kvm för kontorsfastigheter. Vakanserna låg kvar på föregående års nivåer, men bromsades något var även året då USA påbörjade invasionen av Irak. 17

18 2005 Genomsnittlig repo ränta: 1,5 % BNP: Mdr kr Inflation: 0,5 % Arbetslöshet: 7,8 % OMX Stockholm Real Estate index: +26 % OMX Stockholm PI: +32 % 2005 i korthet: BNP tillväxten var något lägre än året innan. Arbetslösheten steg ytterligare, dock marginellt. SAX index slutade på +32 % vid årets slut. Inflationen bibehölls på en låg nivå samtidigt som riksbanken fortsatte sänka repo räntan. Hyror i bästa läge (prime rents) i Stockholm steg med 100 kr/kvm/år. Vakanserna i Stockholms CBD uppskattas varit relativt oförändrade jämfört med året innan. Däremot minskade vakanserna i ytterstaden. George W Bush installerades som USA:s president för andra gången. Kyoto avtalet trädde i kraft, USA och Australien valde att inte ingå Genomsnittlig repo ränta: 2, 375 % BNP: Mdr kr Inflation: 1,4 % Arbetslöshet: 7,3 % OMX Stockholm Real Estate PI: +42 % OMX Stockholm PI: +24 % 2006 i korthet: Fortsatt god utveckling av BNP. Stockholmsbörsen steg under året och slutade på +24 %. Den kommersiella fastighetsmarknaden slog nya rekord Omsättningen var rekordhög och transaktionsvolymerna noterades till 153 miljarder SEK. Cirka hälften av volymen uppmättes i Stockholmsregionen. (Newsec, 2006) Allians för Sverige vann riksdagsvalet. 18

19 2007 Genomsnittlig repo ränta: 3, 625 % BNP: Mdr kr Inflation: 2,2 % Arbetslöshet: 5,5 % OMX Stockholm Real Estate PI: 24 % OMX Stockholm PI: 7 % 2007 i korthet: 2007 var ett bra år för svensk ekonomi. Detaljhandeln var klart starkare än tidigare. Repo räntan höjdes under året samtidigt som BNP utvecklingen var god. Arbetslösheten sjönk kraftigt från året innan. Storstadsregionerna lyftes kraftigt av den starka ekonomin. I Stockholm var vakanser i princip obefintliga på handelslokaler i starka handelslägen. Detta samtidigt som efterfrågan på kontorsfastigheter ökade och hyresnivåerna höjdes samtidigt som vakanserna sjönk även för denna typ av fastigheter. Stockholmsbörsen vände ner något och slutade på 6,3 %, medan fastighetsindex sjönk med 24 %. I USA brast bostadsbubblan vilket bidrog till utvecklingen av bolånekrisen med bakomliggande sub prime lån, med extrem låg säkerhet Genomsnittlig repo ränta: 3, 917 % BNP: Mdr kr Inflation: 3,4 % Arbetslöshet: 5,0 % OMX Stockholm Real Estate PI: 30 % OMX Stockholm PI: 41 % 2008 i korthet: 2008 var finanskrisens år. Detta innebar en turbulent tid med en tvärvändning av konjunkturen. För första gången på cirka ett decennium mattades konsumtionen av. Finansmarknaden ändrades snabbt och häftigt vilket fick till följd att många företag fick problem att klara sin finansiering. I Stockholm sjönk vakanserna på kontorsfastigheter och hyrorna var stabila. Dock upplevdes en tydlig efterfrågenedgång på fastigheter inom detaljhandeln. Avkastningskraven ökade generellt bland fastighetsbolag. Väsentligt mycket färre fastighetstransaktioner genomfördes 2008, både inhemska och utländska investerare valde att lämna den svenska fastighetsmarknaden. SIX fastighetsindex sjönk med 24 % över året. (Newsec, 2008) Stockholmsbörsen sjönk med ca 41 % under året. De amerikanska finansiella institutionerna Lehman Brothers, Merrill Lynch, Fannie Mae och Freddie Mac m.fl. ansökte om konkursskydd hos de amerikanska myndigheterna. Barack Obama blev vald till USA:s 44:e president. 19

20 2009 Genomsnittlig repo ränta: 0,417 % BNP: Mdr kr Inflation: 0,3 % Arbetslöshet: 7,9 % OMX Stockholm Real Estate PI: +26 % OMX Stockholm PI: +48 % 2009 i korthet: Året präglades av fortsatt finanskris och oroligheter på de globala marknaderna. Den finansiella situationen gjorde att arbetslösheten steg kraftigt från föregående år. Stimulansåtgärder resulterade bland annat i att Riksbanken sänkte reporäntan till rekordlåga nivåer. Detta bidrog till ökad konsumtion Julförsäljningen nådde nya rekord under året. Stockholmsbörsen slutade året på +48 %. Den svenska fastighetsmarknaden ökade transaktionerna jämfört med året innan. Vakanserna steg något i Stockholm CBD och slutade på 7 8 %. Hyresnivåerna pressades något men stod ändå emot bra, mycket tack vare en relativt stabil svensk ekonomi i samspel med effektiva stimulansåtgärder Genomsnittlig repo ränta: 0,438 % BNP: Mdr kr Inflation: 1,3 % Arbetslöshet: 9,1 % OMX Stockholm Real Estate PI: +38 % OMX Stockholm PI: +22 % 2010 i korthet: 2010 karaktäriserades av en vändning i den svenska ekonomin, från finanskris och lågkonjunktur till stark tillväxt. BNP steg med hela 7 % från året innan. Detta följdes upp av en förstärkt fastighetsmarknad med stigande efterfrågan och minskad vakans. I Stockholm CBD steg även hyrorna något på kommersiella lokaler. Stockholmsbörsen steg med 22 % under året. Alliansen vann riksdagsvalet Grekland gick in i skuldkrisen vilket bidrog till att Eurozonen och IMF försedde Grekland med nöd lån på 110 miljarder.(gp, 2012) 20

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN Välkommen till årsstämma 2007 Året i korthet Positivt i Stockholm, stabilt i Göteborg Nyuthyrningar och omförhandlingar prioriteras Hyresnivå i årets omförhandlingar +/-0 procent Minskade vakanser Året

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Samband mellan substansvärde och aktiekurs - En studie av 9 fastighetsbolag och 4 investmentbolag

Samband mellan substansvärde och aktiekurs - En studie av 9 fastighetsbolag och 4 investmentbolag Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 138 Samband mellan substansvärde och aktiekurs - En studie av 9 fastighetsbolag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

5 september 2016 STENDÖRREN FASTIGHETER AB

5 september 2016 STENDÖRREN FASTIGHETER AB STENDÖRREN FASTIGHETER 5 september 2016 Stendörren Fastigheter Stendörren Fastigheter skapar långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter inom Storstockholm

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 14 februari 2013

Välkommen till analytikermöte 14 februari 2013 Välkommen till analytikermöte 14 februari 213 Året i korthet Stabilt i Stockholm och positivt i Göteborg Koncernens nettoomsättning +7% (+3%) Omförhandlingar +1% (+8%) Låga vakanser 3,7% (3,9%) Bruttoresultat

Läs mer

Analytiker 1/ Jakob Johannesson

Analytiker 1/ Jakob Johannesson Nyckelfaktorer Stabil tillväxt - Bra bolag som växer med stabilitet senaste 8 åren. Stort ägande från styrelsen - Rutger Arnhult äger 37,8 procent av alla stamaktier och 14,2 procent av alla preferensaktier,

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017

Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017 Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017 Året i korthet Positivt i Stockholm och Göteborg Koncernens nettoomsättning 1 790 mnkr (1 689), +6 % Omförhandlingar +10 % (+6) Hyresvakans 3,9 % (4,5) Fortsatt

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 13 februari 2014

Välkommen till analytikermöte 13 februari 2014 Välkommen till analytikermöte 13 februari 214 Året i korthet Stabilt i Stockholm och positivt i Göteborg Koncernens nettoomsättning 1,6 mdkr, +6% Omförhandlingar +4% (+1%) Hyresvakansgrad kvar på låg nivå,

Läs mer

grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 86 De börsnoterade fastighetsbolagens lönsamhet - En jämförande analys

grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 86 De börsnoterade fastighetsbolagens lönsamhet - En jämförande analys Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 86 De börsnoterade fastighetsbolagens lönsamhet - En jämförande analys Författare:

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 februari 2010 Vad är möjligheternas fastighetsbolag? Det beskriver på vilket sätt som vi vill särskilja oss i fastighetsbranschen. Våra

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 36 att köpa undervärderade värdepapper och tvärtom Det som är ute i dag kan vara inne i morgon. Genom att utveckla sin investerings strategi och ibland agera motvalls är tanken att en ökad satsning på

Läs mer

Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium. 24 november 2016

Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium. 24 november 2016 Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium 24 november 2016 Rikshem AB Rikshem Rikshem bildades 2010 genom ett förvärv av Vasakronans bostadsfastigheter. Ägarbild Affärsidé Att på utvalda tillväxtmarknader

Läs mer

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson 2013-02-10 Balder har de senaste åren haft en stark tillväxt både i omsättning samt börskurs, vilket vi tror kommer fortsätta. Därför ser vi inga anledningar till att inte hoppa på Baldertåget och åka

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag. 31 augusti 2016

Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag. 31 augusti 2016 Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag 31 augusti 2016 Rikshem AB Rikshem Rikshem bildades 2010 genom ett förvärv av Vasakronans bostadsfastigheter. Ägarbild Affärsidé Att på utvalda tillväxtmarknader i

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q3 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Kv. Apotekaren 22 Kvartalet i korthet Mkr 2010-Q3 2009-Q3 Stabilt

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege SPLITTRAD BILD AV MARKNADEN Vad vi läser och hör i media Avmattning

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007 Q1 2007 i korthet - Hyresmarknaden fortsätter stärkas - Fortsatt koncentration till prioriterade marknader - Förbättrad

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 11 februari 2016

Välkommen till analytikermöte 11 februari 2016 Välkommen till analytikermöte 11 februari 216 Året i korthet Positivt i Stockholm och Göteborg Koncernens nettoomsättning 1 689 mnkr (1 665) Omförhandlingar +6 % (+6) Hyresvakans 4,5 % (5,6) Rekordomsättning

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion FASTIGHETS AB TORNET (publ) Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca, miljoner kvm och ett bokfört värde på drygt 1 miljarder

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer