Fastighetsbolag, risker och strategier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011"

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 285 Samhällsbyggnad 300 hp Magisternivå, 30 hp Bygg- och fastighetsekonomi Fastighetsbolag, risker och strategier En analys av svenska noterade fastighetsbolag Författare: Stockholm 2013 Handledare: Philip Lagelius Olof Netzell Alexander Pikosz

2 Master of Science thesis Title Real estate companies, risks and strategies Authors Philip Lagelius Alexander Pikosz Department Department of Real Estate and Construction Management Master Thesis number 285 Supervisor Olof Netzell Keywords Real estate corporations, financial strategies, operational strategies, financial crisis Abstract The 2008 financial crisis created new conditions for the listed Swedish property companies and the choice of operational and financial strategy became increasingly important. The purpose of this paper is to identify the listed property companies and their strategies for the period , in order to examine whether these has changed in any direction and if they were more or less profitable. To accomplish this, data was collected from the companies' annual reports and statistical institutes. This was followed up with interviews with company representatives and experts to further broadened the analytical basis. Collected data helped to identify each companies strategies year by year. The analysis revealed some trends among companies regarding their operational and financial strategy. By looking at the Operating strategies we have found that the companies have become more specialized towards either a particular property type or to a geographical region. The companies have also increased their focus on cash flow and reduced their focus on transactions. Financially, the companies have reduced their risks by seeking a more long term capital structure. Alternative sources of funding such as bonds have also become more common among the companies. With the exception of the specialization strategy, the most obvious change in strategy occurred in connection with the financial crisis of It was also found that the companies that were most transaction intensive also have been most volatile in a profit perspective. 2

3 Examensarbete Titel Fastighetsbolag, risker och strategier Författare Philip Lagelius Alexander Pikosz Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nummer 285 Handledare Olof Netzell Nyckelord Börsnoterade fastighetsbolag, finansiella strategier, operativa strategier, finanskrisen Sammanfattning Finanskrisen 2008 skapade nya förutsättningar för de noterade svenska fastighetsbolagen och valet av operativ och finansiell strategi blev allt mer viktig. Syftet med denna uppsats är att kartlägga de noterade Fastighetsbolagen och deras strategier under perioden , för att sedan undersöka huruvida dessa förändrats i någon riktning och om de varit mer eller mindre gynnsamma. För att genomföra detta samlades data in från bolagens årsredovisningar och statistiska institut. Detta följdes upp med intervjuer där bolagsrepresentanter och sakkunniga ytterligare breddade analysunderlaget. Insamlad data bidrog till att fastställa de enskilda bolagens strategier år för år. Analysen visade vissa trender bland bolagen gällande deras operativa och finansiella strategi. Operativt har bolagen blivit mer specialiserade mot antingen en viss fastighets typ eller mot en geografisk region. Bolagen har också ökat fokus på kassaflöden/förvaltning och minskat fokus på transaktioner. Finansiellt har bolagen minskat riskerna genom att sträva efter längre kapital och räntebindning. Man har också i större grad sökt alternativa finansieringskällor såsom obligationer. Med undantag för specialiseringsstrategin har de tydligaste förändringarna i strategin skett i samband med finanskrisen Det visade sig också att de bolag som varit mest transaktionsintensiva också har varit mest volatila i ett resultatperspektiv. 3

4 Förord Detta examensarbete är skrivet under vårterminen 2013 som ett sista kursmoment inom samhällsbyggnadsprogrammet med inriktningen Bygg och fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Vi skulle vilja tacka de personer som ställt upp med värdefull information och försett oss med möjligheten att fördjupa oss i vårt ämne. Utan dessa personer skulle vårt arbete varit mycket svårt att genomföra. Vi skulle också vilja tacka Tekn. dr. Han Suck Song och professor Hans Lind som varit till stor hjälp under uppsatsens genomförande. Främst skulle vi slutligen vilja tacka våra handledare Christina Hambäck, affärsutvecklingschef på IKANO Bostad, samt Olof Netzell, handledare på Kungliga Tekniska Högskolan. Stockholm, Juni 2013 Philip Lagelius Alexander Pikosz 4

5 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Syfte/Frågeställning Avgränsningar Disposition Metod Vetenskapligt synsätt Insamling av data Årsredovisningar och statistik Intervjuer Reliabilitet och Validitet Reliabilitet Validitet Teori Företagsanalys Trekantsmodellen Diversifiering/Specialisering Makroekonomiska förutsättningar IFRS Tio år i sammandrag ( ) Fastighetsbolagen Introduktion Atrium Ljungberg Balder Castellum Diös Fabege FastPartner

6 5.8 Hufvudstaden Klövern Kungsleden Sagax Wallenstam Wihlborgs Fastigheter Analys Operativ strategi Marknadsmässigt värde fastighetsbeståndet Diversifiering Direktavkastning Finansiell strategi Finansiella mål Finansiella mål 2005, fastighetsbolag, bestånd om minst 20 miljarder kr Finansiella mål 2011, fastighetsbolag, bestånd om minst 20 miljarder kr Målupfyllelse hos de storafastighets bolagen Finansiella mål hos småbolagen Finansiella mål hos småbolagen Måluppfyllelse hos de små fastighetsbolagen Soliditet Räntetäckningsgrad Kapitalmarknaden Riskbenägenhet Gynnsamhet Aktierna Aktieägare Slutsats och sammanfattning av resultatet Referenser Tryckta källor: Intervjuer: Elektroniska Källor: Appendix Bilaga 1. Intervjufrågor

7 Definitioner De begrepp som beskrivs nedan är alla nyckeltal som vi i den här uppsatsen noggrant valt ut i syfte att kunna urskilja strategier och att ge en helhetsbild av bolagens historiska resultat. Tabellen nedan redovisar vår tolkning/definition av dessa nyckeltal såsom vi räknat och standardiserat vår data. Samtliga finansiella nyckeltal följer IFRS:s definitioner av redovisningsprinciper (IFRS 2013). 7

8 Begrepp Formel Förklaring Aktiekurs Aktiens pris Anställda Antalet anställda inom koncernen Avkastning på eget kapital Årets resultat/eget kapital Ett mått på aktieägarnas avkastning Aktieägareinnehav Totalt antal egna aktier/totalt antal aktier bolaget Andelen av det totala antalet aktier som ägs av en och samma person/bolag Direktavkastning Driftnetto/Marknadsvärde Förenklat räknat som driftnetto dividerat med det totala marknadsvärdet för bolagets samtliga fastigheter Diversifiering fastighets typ Kategorisering av fastigheter efter typ såsom Butik/Handel, bostäder, kontor, retail m.m. Diversifiering geografiskt Driftnetto Hyresintäkter Fastighetskostnader Fastighetsbeståndets värde Kategorisering av fastigheter efter geografisk placering sett till uthyrningsbar area Förräntning på fastighetskapitalet Det verkliga/marknadsmässiga värdet på det totala fastighetsbeståndet (notera dock avsnittet om IFRS) Fastighetsbeståndet yta Förvärv Försäljningar Uthyrningsbar Area Varje års inköp av nya fastigheter, i svenska kronor Varje års försäljningar av nya fastigheter, i svenska kronor Bolagets förmåga att klara av sina finansiella kostnader Räntetäckningsgrad Resultat före skatt/finansiella kostnader Soliditet Eget kapital/totalt kapital Bolagets känslighet för skillnad i räntor och hur stor del av tillgångarna som är finansierat med eget kapital Utdelning Kapitalåterföring till aktieägare Årets resultat Det kapital som finns kvar efter att intäkter och kostnader har redovisats. 8

9 1. Inledning 1.1 Bakgrund Den 14 september 2008 ansökte den amerikanska banken Lehman Brothers om konkurs (Applebaum, Keller, Alvarez & Bedard 2012) och de tidigare finansiella oroligheterna vi kunde se världen över eskalerade nu kraftigt. Stora kreditförluster på den amerikanska bolånemarknaden spred sig över atlanten till den Europeiska unionen. Denna finansiella kris höll i sig och skapade enorma skulder vilket ledde till att banker världen över gick omkull. I förlängningen innebar detta att hela länder var satta i oerhört känsliga positioner som ledde till nödvändiga nationella sparpaket och ekonomiska åtstramningsåtgärder. De stora statsskulderna och ovissheten inför framtiden har fört stora delar av Europa till en kollektiv lågkonjunktur. I spåren av finanskrisen och stundande skuldkris, talas nu om att även Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Uppgifter om ökning av varsel runt om i landet och inom olika branscher ställer höga krav på företagen att varsamt välja strategi. Fastighetsbranschen utgör med sina enorma tillgångar, ca 9 % av Sveriges BNP (Statistiska Centralbyrån (SCB), 2013) och att noggrant se över vilken strategi företagen bör välja, blir oerhört viktigt, kanske framför allt då ekonomin går trögt. Lite forskning har gjorts inom detta område och en sammanställning där de noterade fastighetsbolagens strategier kartläggs med hjälp av en historisk tillbakablick, skulle kunna vara väldigt värdefullt för alla fastighetsbolag. 1.2 Syfte/Frågeställning Syftet med detta examensarbete är att studera och analysera svenska fastighetsbolag för att utreda hur dessa har agerat i olika ekonomiska klimat och förutsättningar över tiden. Kan vi se några specifika trender bland bolagen där en viss typ av agerande sammanfaller med en låg respektive högkonjunktur? Frågeställning i denna uppsats är: Hur har fastighetsbolagens strategier sett ut ur ett historiskt perspektiv, och har dessa förändrats i någon riktning? Har någon strategi visat sig vara mer gynnsam? 1.3 Avgränsningar Det här examensarbetet är avgränsat till att behandla 12 svenska noterade fastighetsbolag under åren Detta för att på ett effektivt sätt få tillgång till data i form av bolagens årsredovisningar. De noterade fastighetsbolag som sorterats bort har antingen haft en verksamhet som startats senare än 2007 alternativt koncentrerat sitt fastighetsbestånd till bostadsmarknaden, och därigenom agerat under helt andra förutsättningar än de andra bolagen. Den valda tidsperioden är tänkt att täcka 10 år av ekonomiska upp och nedgångar och ge en långsiktig bild av bolagens agerande och val av strategi. 9

10 1.4 Disposition Kapitel 2; Metod, beskriver de vetenskapliga tillvägagångssätt och metoder som använts i denna uppsats. Kapitel 3; Makroekonomiska förutsättningar, beskriver det grundläggande teoretiska ramverket i form av makroekonomiska förutsättningar under perioden och begreppet IFRS. Kapitel 4; Fastighetsbolagen, presenterar data från samtliga bolag, vilket följs upp av en kort diskussion. Kapitel 5; Analys, jämför bolagen med varandra i diverse diagram och tabeller. Detta följs av en reflekterande analys/diskussion. Kapitel 6; Slutsats, diskuterar resultat utifrån given frågeställning. 2. Metod 2.1 Vetenskapligt synsätt I denna uppsats har vi kartlagt svenska fastighetsbolag i syfte att urskilja deras strategier ur ett historiskt perspektiv. Genom att samla in data i form av balansräkningar, resultaträkningar och ekonomiska rapporter, har varje fastighetsbolag analyserats var för sig under de aktuella åren. Data från dessa rapporter har kompletterats med uppföljande intervjuer riktade till beslutsfattande personer inom de aktuella bolagen. Med bakgrund av detta har vi använt oss av en blandning av kvantitativa och kvalitativa (Holme & Solvang, 1997) metoder. De kvantitativa metoder som använts är insamlandet av data och konstruktioner av olika index för att på sådant sätt bredda vårt analysunderlag i det aktuella ämnet. För att ytterligare fördjupa oss i ämnet och förstå idéer och attityder har vi även använt oss av kvalitativa metoder där vi har genomfört intervjuer av induktiv karaktär (Holme & Solvang, 1997). 2.2 Insamling av data Årsredovisningar och statistik Data vi har samlat in är främst sekundär (Wallén, 1996) och kommer från bolagens egna årsredovisningar som finns publicerade på respektive bolags hemsida. Ytterligare data har inhämtats från fastighetskonsulter, statistiska institut och andra relevanta källor. Syftet med den sekundära datainsamlingen är att få tillgång till olika historiska nyckeltal för att på så vis kunna urskilja strategier och eventuella trender. 10

11 2.2.2 Intervjuer Primär data består av det underlag som inhämtats i de olika intervjuer som genomförts. Det huvudsakliga tillvägagångssättet har varit personliga möten och i vissa fall telefon och e postkonversationer. Intervjuerna har genomförts med en öppen karaktär i form av samtalande kring ett antal viktiga punkter. Intervjuerna har främst riktat sig till de aktuella bolagen, men även till professorer och chefer med god insyn i fastighetsbranschen. Syftet med den primära datainsamlingen är att skapa en fördjupad förståelse kring ämnet och tillsammans med sekundär data skapa ett intressant analysunderlag. 2.3 Reliabilitet och Validitet Reliabilitet Reliabilitet är ett begrepp som i korthet beskriver hur troligt det är att samma resultat uppnås vid upprepade mätningar (Wallén, 1996). Vår data är till största del baseras på sekundär data i form av finansiella rapporter där en mängd nyckeltal analyseras i kombination med varandra. Detta medför att våra mätningar inte nödvändigtvis syftar till att komma fram till ett mätbart resultat utan att ge en helhetsbild av de svenska fastighetsbolagens strategier och hur pass gynnsamma de varit i en mer generell mening. Tillsammans med andra statistiska källor och de intervjuer vi utfört borde reliabiliteten vara tillräcklig i den meningen att undersökningar liknande vår med hög sannolikhet borde resultera i samma slutsatser Validitet Validitet är ett begrepp som handlar om hur pass väl mätningen stämmer överens med det man faktiskt vill mäta (Wallén 1996). I den här uppsatsen behandlas ett antal nyckeltal som vi själva valt ut i syfte att besvara vår frågeställning. Därigenom existerar möjligheten att vissa nyckeltal felaktigt inkluderats alternativt exkluderats, vilket i sin tur kan minska validiteten. Då syftet med denna uppsats är att ge en helhetsbild av bolagen, tror vi ändå att det stora underlaget i form av nyckeltal ger en tillräckligt hög validitet för att motivera våra slutsatser. Vi är också medvetna om risken att påverkas av vinklade svar i våra intervjuer, men i kombination med vårt stora dataunderlag kan vi med stöd av detta granska våra intervjusvar kritiskt och öka validiteten i vår uppsats. 11

12 3. Teori Att börsintroducera ett bolag medför vissa skyldigheter. Noterade Fastighetsbolag har krav på sig att redovisa vissa nyckeltal enligt IFRS och även att handla enligt god redovisningssed. Bolagsrapporterna blir sedan tillgängliga för allmänheten. Trots att en stor mängd data i form av årsredovisningar finns tillgänglig är det inte helt lätt att analysera ett bolag. Vi har i den här uppsatsen baserat en stor del av vår analys utifrån den så kallade trekantsmodellen (Polesie & Jansson 2006) och den grundläggande teorin bakom nyckeltalsanalys. Vi har även tittat på de mest grundläggande aspekterna av begreppen portföljteori (Markowitz 1952). 3.1 Företagsanalys Ur ett bredare och mer generellt perspektiv kan ett företag analyseras med hjälp av nyckeltalsanalys. Även om en djup analys av ett företag bör ta hänsyn till bolagets operativa verksamhet kan en ekonomisk analys av nyckeltal ge en bra överskådlig bild av den finansiella verksamheten. Carlsson (2009) definierarnyckeltal som; Viktigt befintligt värde från redovisningsrapporterna, där han poängterar vikten av att inkludera rätt sorts information och att teorin många gånger skiljer sig från praktiken. I företagsanalyser med fokus på nyckeltal blir den historiska utvecklingen lättöverskådlig och underlättar även jämförelser mellan olika bolag. Nedan presenteras ett antal nyckeltal som vanligen förekommer inom finansiella analyser i syfte att belysa bolagets finansiella ställning och lönsamhet. Soliditet; kan i korthet beskrivas som bolagets förmåga att överleva på lång sikt, och ska visa på hur stor del av företagets tillgångar som är finansierat med eget kapital. Man skiljer på synligt och justerat kapital där det senare tar hänsyn till om verkligt värde på bolagets tillgångar skiljer sig från vad som redovisas. (Nordlund 2008). Driftöverskott; är ett mycket viktigt nyckeltal då man tittar på fastighetsbolag, och den grundläggande definitionen är företagets hyresintäkter reducerade med underhållskostnader. Inom fastighetsbranschen råder det dock en del oklarheter kring hur detta ska redovisas vilket medför att bolagens mer precisa definitioner skiljer sig åt något. (Lind 2004). Direktavkastning; är ett av de viktigaste begreppen inom fastighetsbranschen och beskrivs i sin grundläggande form som fastighetens driftnetto dividerat med fastighetens marknadsvärde. Lind (2004) skiljer här på faktisk direkt avkastning som ska baseras på driftnetto och marknadsvärden det aktuella året och Normaliserad direktavkastning som även tar hänsyn till kontrakttiderna. Marknadsvärde; definieras som Market Value is the estimated amount for which an asset should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm s length transaction after proper marketing wherein the parties had each acted knowledgeably and without compulsion (European Valuation standards). I redovisningssammanhang talar man om verkligt värde vilket ska motsvara marknadsvärdet. 12

13 Avkastning på eget kapital; kan beskrivas som avkastningen på ägarnas insatta kapital under året som gått, dvs. resultatet före skatt dividerat med justerat eget kapital. Detta nyckeltal kan jämföras mellan bolag som är verksamma i samma bransch för att mäta respektive företags lönsamhet under ett givet år. Aktiekursen; är det pris som den aktuella aktien handlas med. Fama (1970) utvecklade den så kallade effektiva marknadshypotesen som i korthet innebär att priset på en tillgång bestäms utifrån den information som finns tillgänglig. I förlängningen innebär det att aktiekursen speglar samtliga investerares syn på aktien och att det därigenom är omöjligt att överträffa marknaden så länge insiderinformation inte existerar. 3.2 Trekantsmodellen När man analyserar ett bolag ligger det nära till hands att titta på olika nyckeltal och på så sätt skapa sig en bild av bolaget och dess utveckling och lönsamhet. Finansiella nyckeltal som soliditet, driftöverskott, avkastning m.m. kan ge en idé kring hur bolaget har utvecklats över tiden och vad som kan förväntas av framtiden. Trekantsmodellen behandlar dels den finansiella aspekten av bolagen men också den driftbaserade aspekten där de två begreppen Subjekt och Objekt behandlas. Subjekt är den delen inom modellen som beskriver bolagets humana kapital. Att ha rätt folk på rätt plats med rätt kompetens har stor betydelse för hur pass väl företaget presterar. Objekt är den delen inom modellen som beskriver den operativa strategin. Företagen väljer vilka produkter och tjänster som skall produceras och på vilken marknad man ska agera. I den finansiella delen av modellen beskrivs hur bolagen kan agera inom de finansiella aspekterna av företagandet. Det kan t.ex. handla om vilken skuldsättningsgrad som är mest lämplig utifrån bedriven verksamhet eller om vilken räntebindning som är mest passande. Modell 1: Trekantsmodellen, Polesie & Janssons (2006) I Polesie & Janssons (2006) modell illustreras samverkan mellan de tre kategorierna med pilar. Modellen är applicerbar på de flesta företagen men kan skilja sig mellan olika branscher. (Polesie & Jansson, 2006). 13

14 I ett tjänsteorienterat företag läggs fokus först och främst på kategorin subjekt, då det humana kapitalet i form av arbetskraft är det som faktiskt utgör själva produkten. Ett tydligt exempel skulle kunna vara en juristbyrå där man säljer sina anställdas kompetens. I motsats till detta finns rena tillverkningsföretag där fokus läggs på en framställd produkt och där arbetskraft och humant kapital inte tillägnas lika stor betydelse. Ett exempel på detta skulle kunna vara en leksakstillverkare. Någonstans där emellan placerar sig fastighetsbranschen där man kombinerar ett kunskapsorienterat perspektiv med ett produktorienterat synsätt där själva fastigheten utgöt produkten. 3.3 Diversifiering/Specialisering Att skapa en portfölj av fastigheter kräver eftertanke. Ska fastigheterna koncentreras till samma geografiska område? Ska endast en viss typ av fastighet ingå i portföljen? Begreppet diversifiering handlar om att sprida sina risker genom att välja marknad och produkt (Ansoff, 1957). Grundtanken i detta kan sägas ligga i den moderna portföljteorin (Markowitz 1952) där man förespråkar en diversifierad portfölj för att sprida riskerna. En riskavers investerare jämför olika tillgångars avkastning, risk och hur de förhåller sig till varandra. Givet en förväntad avkastning väljer investeraren den kombinationen av tillgångar med lägst risk. Detta ska resultera i en optimal portfölj utifrån den risk investerarens väljer. Den moderna portföljteorin förutsätter att en tillgång kan beskrivas utifrån avkastning, risk och korrelation till andra tillgångar (Lekander & Söderberg, 2008). Detta är något som mycket väl skulle kunna appliceras på tillgångsslaget fastigheter dock med vissa svårigheter. De studier som behandlar begreppet diversifiering brukar oftast behandla aktier. Modern portföljteori och diversifiering kan dock appliceras även på fastighetsbolag. Svårigheter kan dock uppstå vid konstruering av en portfölj innehållandes fastigheter då de i mångt och mycket skiljer sig från aktier, obligationer, räntepapper osv. då fastigheter; Medför högre kostnader både vid en transaktion och vid själva förvaltandet (Chua, 1999) Har lägre likviditet vilket kan leda till att investerare kräver likviditetspåslag i avkastningskravet (Lekander & Söderberg, 2008) Medför informationssymmetrier mellan köpare och säljare (Lekander & Söderberg, 2008) Utifrån den moderna portföljteorin skulle det inom fastighetsbranschen betyda att man konstruerar en portfölj med fastigheter utspridda över olika marknader och efter olika typ för att på så sätt sprida riskerna och skapa en välbalans. Detta förutsätter dock att tillförlitliga studier görs i syfte att hitta korrelationskoefficienter mellan de olika marknaderna och fastighetstyperna, något som inte är helt lätt i praktiken (Lekander & Söderberg, 2008). 14

15 4. Makroekonomiska förutsättningar 4.1 IFRS 2005 infördes International Financial Reporting Standards (IFRS) vilka även innefattade International Accounting Standards (IAS). För de noterade fastighetsbolagen innebar den nya standarden främst en stor ändring i redovisandet av förvaltningsfastigheter samt finansiella instrument. Förvaltningsfastigheter måste, i enlighet med IAS40,redovisas till verkligt värde i balansräkningen och orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen. Tidigare hade ned och avskrivningar förekommit i redovisningar, men detta försvann helt efter införandet av standarden. Räntederivat ska i enlighet med IAS39 också värderas till verkligt värde i balansräkningen. Värdeförändringar på räntederivat skall redovisas som orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen. Uppskjutna skatteskulder och uppskjuten skattefordran ska i enlighet med IAS12 redovisas i nominellt belopp, mot tidigare i vissa fall diskonterade belopp. 15

16 4.2 Tio år i sammandrag ( ) Nedan följer korta sammandrag med vad som var karaktäristiskt för undersökningsperioden. Dessa var förutsättningarna under vilka fastighetsbolagen agerade. Information om reporäntan är hämtad från riksbanken. Data gällande BNP och inflation är inhämtade från statistiska centralbyrån (SCB), medan data som behandlar arbetslösheten är hämtad från Statens Folkhälsoinstitut. Stockholms prisindexkurser är inhämtade från Nasdaq OMX Genomsnittlig repo ränta: 4 % BNP: Mdr kr Inflation: 2,2 % Arbetslöshet: 6,7 % OMX Stockholm Real Estate PI: +32 % OMX Stockholm PI: 36 % 2002 i korthet: Året karaktäriserades av den lågkonjunktur som följde i spåren av IT kraschen Tillväxten i både Europa och USA bromsade in. För tredje året i rad var utvecklingen på Stockholmsbörsen negativ.(affärsvärlden, 2013) Inflationen uppgick till 2,2 % och arbetslösheten var i stort sätt oförändrad från året innan. Riksbanken sänkte räntan flertalet gånger under året för att stimulera ekonomin. Sista kvartalet 2002 steg dock SAX index med 18 % från bottennoteringen den 9 oktober Julhandeln var god under 2002 och detaljhandeln var starkare än föregående år. 12 stycken EU länder anslöt sig till EMU samarbetet. 16

17 2003 Genomsnittlig repo ränta: 3,083 % BNP: Mdr kr Inflation: 1,9 % Arbetslöshet: 6,9 % OMX Stockholm Real Estate index: +31 % OMX Stockholm PI: +25 % 2003 i korthet: 2003 präglades av fortsatt lågkonjunktur. Inflationen var låg och arbetslösheten något högre än året innan. Repo räntan sänktes ytterligare som ekonomisk stimulansåtgärd från riksbanken. Stockholmsbörsen steg under året med 25 %, detta var ett tydligt trendbrott från de föregående åren. Detaljhandeln var något starkare än under karaktäriserades utifrån fastighetsmarknadens perspektiv av många transaktioner och hög vakansgrad, i Stockholm uppskattades vakansgraden uppgå till mellan % totalt i hyresfastighetsbeståndet. (Klövern, 2003) 2004 Genomsnittlig repo ränta: 2,25 % BNP: Mdr kr Inflation: 0,4 % Arbetslöshet: 7,5 % OMX Stockholm Real Estate index: +16 % OMX Stockholm PI: +16 % 2004 i korthet: Året utvecklades positivt för svensk ekonomi. Den svenska BNP tillväxten stannade på cirka 4,5 %. Trots detta ökade arbetslösheten något medan inflationen var mycket låg. SAX index slutade på +16 % jämfört med året innan. I Stockholmsregionen utvecklades hyresnivåerna negativt och backade med cirka 100 kr/kvm för kontorsfastigheter. Vakanserna låg kvar på föregående års nivåer, men bromsades något var även året då USA påbörjade invasionen av Irak. 17

18 2005 Genomsnittlig repo ränta: 1,5 % BNP: Mdr kr Inflation: 0,5 % Arbetslöshet: 7,8 % OMX Stockholm Real Estate index: +26 % OMX Stockholm PI: +32 % 2005 i korthet: BNP tillväxten var något lägre än året innan. Arbetslösheten steg ytterligare, dock marginellt. SAX index slutade på +32 % vid årets slut. Inflationen bibehölls på en låg nivå samtidigt som riksbanken fortsatte sänka repo räntan. Hyror i bästa läge (prime rents) i Stockholm steg med 100 kr/kvm/år. Vakanserna i Stockholms CBD uppskattas varit relativt oförändrade jämfört med året innan. Däremot minskade vakanserna i ytterstaden. George W Bush installerades som USA:s president för andra gången. Kyoto avtalet trädde i kraft, USA och Australien valde att inte ingå Genomsnittlig repo ränta: 2, 375 % BNP: Mdr kr Inflation: 1,4 % Arbetslöshet: 7,3 % OMX Stockholm Real Estate PI: +42 % OMX Stockholm PI: +24 % 2006 i korthet: Fortsatt god utveckling av BNP. Stockholmsbörsen steg under året och slutade på +24 %. Den kommersiella fastighetsmarknaden slog nya rekord Omsättningen var rekordhög och transaktionsvolymerna noterades till 153 miljarder SEK. Cirka hälften av volymen uppmättes i Stockholmsregionen. (Newsec, 2006) Allians för Sverige vann riksdagsvalet. 18

19 2007 Genomsnittlig repo ränta: 3, 625 % BNP: Mdr kr Inflation: 2,2 % Arbetslöshet: 5,5 % OMX Stockholm Real Estate PI: 24 % OMX Stockholm PI: 7 % 2007 i korthet: 2007 var ett bra år för svensk ekonomi. Detaljhandeln var klart starkare än tidigare. Repo räntan höjdes under året samtidigt som BNP utvecklingen var god. Arbetslösheten sjönk kraftigt från året innan. Storstadsregionerna lyftes kraftigt av den starka ekonomin. I Stockholm var vakanser i princip obefintliga på handelslokaler i starka handelslägen. Detta samtidigt som efterfrågan på kontorsfastigheter ökade och hyresnivåerna höjdes samtidigt som vakanserna sjönk även för denna typ av fastigheter. Stockholmsbörsen vände ner något och slutade på 6,3 %, medan fastighetsindex sjönk med 24 %. I USA brast bostadsbubblan vilket bidrog till utvecklingen av bolånekrisen med bakomliggande sub prime lån, med extrem låg säkerhet Genomsnittlig repo ränta: 3, 917 % BNP: Mdr kr Inflation: 3,4 % Arbetslöshet: 5,0 % OMX Stockholm Real Estate PI: 30 % OMX Stockholm PI: 41 % 2008 i korthet: 2008 var finanskrisens år. Detta innebar en turbulent tid med en tvärvändning av konjunkturen. För första gången på cirka ett decennium mattades konsumtionen av. Finansmarknaden ändrades snabbt och häftigt vilket fick till följd att många företag fick problem att klara sin finansiering. I Stockholm sjönk vakanserna på kontorsfastigheter och hyrorna var stabila. Dock upplevdes en tydlig efterfrågenedgång på fastigheter inom detaljhandeln. Avkastningskraven ökade generellt bland fastighetsbolag. Väsentligt mycket färre fastighetstransaktioner genomfördes 2008, både inhemska och utländska investerare valde att lämna den svenska fastighetsmarknaden. SIX fastighetsindex sjönk med 24 % över året. (Newsec, 2008) Stockholmsbörsen sjönk med ca 41 % under året. De amerikanska finansiella institutionerna Lehman Brothers, Merrill Lynch, Fannie Mae och Freddie Mac m.fl. ansökte om konkursskydd hos de amerikanska myndigheterna. Barack Obama blev vald till USA:s 44:e president. 19

20 2009 Genomsnittlig repo ränta: 0,417 % BNP: Mdr kr Inflation: 0,3 % Arbetslöshet: 7,9 % OMX Stockholm Real Estate PI: +26 % OMX Stockholm PI: +48 % 2009 i korthet: Året präglades av fortsatt finanskris och oroligheter på de globala marknaderna. Den finansiella situationen gjorde att arbetslösheten steg kraftigt från föregående år. Stimulansåtgärder resulterade bland annat i att Riksbanken sänkte reporäntan till rekordlåga nivåer. Detta bidrog till ökad konsumtion Julförsäljningen nådde nya rekord under året. Stockholmsbörsen slutade året på +48 %. Den svenska fastighetsmarknaden ökade transaktionerna jämfört med året innan. Vakanserna steg något i Stockholm CBD och slutade på 7 8 %. Hyresnivåerna pressades något men stod ändå emot bra, mycket tack vare en relativt stabil svensk ekonomi i samspel med effektiva stimulansåtgärder Genomsnittlig repo ränta: 0,438 % BNP: Mdr kr Inflation: 1,3 % Arbetslöshet: 9,1 % OMX Stockholm Real Estate PI: +38 % OMX Stockholm PI: +22 % 2010 i korthet: 2010 karaktäriserades av en vändning i den svenska ekonomin, från finanskris och lågkonjunktur till stark tillväxt. BNP steg med hela 7 % från året innan. Detta följdes upp av en förstärkt fastighetsmarknad med stigande efterfrågan och minskad vakans. I Stockholm CBD steg även hyrorna något på kommersiella lokaler. Stockholmsbörsen steg med 22 % under året. Alliansen vann riksdagsvalet Grekland gick in i skuldkrisen vilket bidrog till att Eurozonen och IMF försedde Grekland med nöd lån på 110 miljarder.(gp, 2012) 20

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson 2013-02-10 Balder har de senaste åren haft en stark tillväxt både i omsättning samt börskurs, vilket vi tror kommer fortsätta. Därför ser vi inga anledningar till att inte hoppa på Baldertåget och åka

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 14 februari 2013

Välkommen till analytikermöte 14 februari 2013 Välkommen till analytikermöte 14 februari 213 Året i korthet Stabilt i Stockholm och positivt i Göteborg Koncernens nettoomsättning +7% (+3%) Omförhandlingar +1% (+8%) Låga vakanser 3,7% (3,9%) Bruttoresultat

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 13 februari 2014

Välkommen till analytikermöte 13 februari 2014 Välkommen till analytikermöte 13 februari 214 Året i korthet Stabilt i Stockholm och positivt i Göteborg Koncernens nettoomsättning 1,6 mdkr, +6% Omförhandlingar +4% (+1%) Hyresvakansgrad kvar på låg nivå,

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B. Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken. Svenska Bostadsfonden 8 Uttern

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B. Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken. Svenska Bostadsfonden 8 Uttern Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken Svenska Bostadsfonden 8 Uttern 2008 förvaltningsber ättelse 2008 SVENSK A BOSTADSFONDEN 8 AB Faktaruta

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Tre verksamhetsområden

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Agenda. Vasakronan och marknadsläget. Fredrik Wirdenius, vd. Årsbokslut 2008. Christer Nerlich, chef ekonomi och finans.

Agenda. Vasakronan och marknadsläget. Fredrik Wirdenius, vd. Årsbokslut 2008. Christer Nerlich, chef ekonomi och finans. Agenda Vasakronan och marknadsläget Fredrik Wirdenius, vd Årsbokslut 2008 Christer Nerlich, chef ekonomi och finans Finansiering Björn Lindström, finanschef Frågor Moderator Hans Derninger, Deutsche Bank

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden

Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden Agenda Avkastningsmått Avkastning för bostäder Exempel på ägardirektiv till bostadsföretag Slutsatser IPD 2012

Läs mer

Perioden i korthet. Refinansiering är genomförd vilket lett till en belåningsgrad på 62 % och en soliditet på 34 %.

Perioden i korthet. Refinansiering är genomförd vilket lett till en belåningsgrad på 62 % och en soliditet på 34 %. Delårsrapport januari september 2012 SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Perioden i korthet Refinansiering är genomförd vilket lett till en belåningsgrad på 62 % och en soliditet på 34 %. Hyresintäkterna

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Årsredovisning 2010-2011

Årsredovisning 2010-2011 ! 1(6) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(6) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2011-08-31 Fondstyrelsen Årsredovisning 2010-2011 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Pressmeddelande Stockholm 2013-08-20 CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Catena AB (publ) ( Catena ) har tecknat ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och tillväxt till låg finansiell risk. År 2014 blev ytterligare

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding II AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding II AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding II AB > 4 200 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) > 2 200 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding II AS

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB 8 1 e Insänt till Københavns Fondsbørs via Company News Service den 23 maj 2007. Styrelsen i Keops har i dag genomfört styrelsemöte, där koncernens halvårsrapport blev avhandlad. Rapporten bifogas. Sammandrag:

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer