Delårsrapport januari - juni Clean Tech East Holding AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - juni 2011. Clean Tech East Holding AB (publ)"

Transkript

1 Delårsrapport januari - juni Clean Tech East Holding AB (publ)

2 Sammanfattning för perioden januari juni Orderingången blev (28 716) TSEK Nettoomsättningen uppgick till (27 959) TSEK EBITDA blev ( ) TSEK Rörelseresultatet blev ( ) TSEK Resultat före skatt blev ( ) TSEK Resultat efter skatt blev ( ) TSEK Likvida medel vid periodens utgång uppgick till (9 306) TSEK Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,33) SEK Viktiga händelser under perioden En extra bolagsstämma som avhölls den 25 februari gav styrelsen bemyndigande att förvärva Bio Energy Nord Ltd. ( BEN ). I BEN:s regi har utarbetats en projektplan kring etablering av storskalig träpelletstillverkning i Arkhangelsk i nordvästra Ryssand. Denna plan täcker bland annat de tekniska, ekonomiska och logistiska aspekterna. Genom utnyttjandet av utestående teckningsoptioner med ett lösenpris om 17 öre tillfördes Bolaget cirka 34,1 Mkr. Sammanlagt utnyttjades teckningsoptioner för nyteckning av aktier, motsvarande cirka 74,4% av det totala antalet emitterade teckningsoptioner. Den 13 maj meddelade Clean Tech East då marknadsläget försämrats att man initierat en strategisk översyn av pelletsverksamheten i Ystad vilken resulterade i att Bolaget beslöt stänga fabriken och påbörja projektarbetet med att flytta fabriken till Arkhangelsk för att få tillgång till en råvarubas som har en mycket tydlig kostnadsfördel jämfört med Ystad. Clean Tech East ingick den 25 maj ett slutgiltigt avtal kring förvärvet av samtliga aktier i Bio Energy Nord Ltd. ( BEN ). Förvärvet sker genom en apportemission där säljaren erhåller nyemitterade aktier som verderlag för 100% av aktierna. Dessutom utgavs totalt teckningsoptioner i Clean Tech East för ett pris av 0,25 SEK som förfaller till inlösen under perioden 1 juni 2013 till 30 maj Pelletsfabriken i Ystad stängdes under juni månad och kommer inte att öppnas efter sommaruppehållet. I samband med stängningen utvärderades anläggningens värde vilket medförde en extra nedskrivning om 4,6 Mkr. Nedskrivningen avser det bokförda värdet av den del av anläggningen som ej är flyttbar till Arkhangelsk. Vidare togs en engångskostnad om 1,5 Mkr för framtida återställningskostnader. Power Chemicals erhöll en kundorder på 7,2 Mkr som har fakturerats efter periodens utgång. Viktiga händelser efter perioden Samtliga anställda utom en har den 16 augusti avslutat sin anställning i fabriken i YPAB. Den återstående kommer att fortsätta sin anställning med fokus på att säcka köpt bulkpellets för konsumentledet. Utsikter under Omsättningen för Power Chemicals för helåret förväntas överstiga föregående års nivå. Som ett resultat av stängningen av fabriken i Ystad förväntas affärsområdet Biomass Fuels förlust bli betydligt lägre andra halvåret jämfört med det första halvåret. Nyckeltal TSEK Orderingång Nettoomsättning EBITDA Rörelseresultat Resultat per aktie, SEK -0,02-0,16-0,04-0,33-0,19 Antal utestående aktier vid periodens slut Soliditet 38% 55% 38% 55% 37% Rörelsevinstmarginal n/a n/a n/a n/a n/a Antal anställda vid periodens utgång För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lennart Ivarsson, VD och koncernchef, Tel: Delårsrapport januari - juni 1

3 Innehållsförteckning sid Verkställande direktören har ordet 2 Perioden januari - juni 3 Förvärvsanalys 5 Redovisningsprinciper 6 Transaktioner med närstående 6 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 6 Aktien 7 Resultaträkning - koncernen 8 Balansräkning - koncernen 9 Förändring eget kapital - koncernen 10 Kassaflödesanalys - koncernen 10 Resultaträkning - moderbolag 11 Balansräkning - moderbolag 11 Förändring eget kapital - moderbolag 12 Intäkter och rörelseresultat 12 Ägarstruktur 13 Clean Tech East Holding AB Sjöängsvägen 15, Sollentuna Tele: Fax: Kommande rapportdatum Clean Tech East avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret : Delårsrapport tredje kvartalet 14 november Bokslutskommuniké Februari 2012 Årsredovisning April 2012 Delårsrapport januari - juni

4 Verkställande direktören har ordet Strategisk översyn slutförd. Ystad fabriken stängd inför flytt till Arkhangelsk i nordvästra Ryssland. Tillsvidare fokuserar verksamheten i Ystad på att köpa in pellets i bulkvolymer och förpacka denna i säckar och sälja på den lukrativa konsumentmarknaden. Under det gångna kvartalet initierade och slutförde vi en strategisk översyn av Clean Tech Easts pelletsverksamhet. Som ett resultat av denna studie fattade Bolagets styrelse beslut om att upphöra med tillverkningen av pellets vid vår anläggning i Ystad inför en stundande flytt av vår samlade pelletsproduktionskapacitet till Ryssland. Jag vill ta tillfället i akt och passa på att rikta ett stort tack till samtliga de anställda som arbetat med vår pelletssatsning under de senaste åren. Pelletsfabriken i Ystad hade sedan slutet av uppvisat betydande förbättringar med avseende på produktionstakt, kostnadsbild samt kvalitet på den pellets vi producerade. Problemet med en hårt pressad prisbild på pelletsmarknaden i kombination med historiskt höga råvarupriser gjorde dock till slut att det var oförsvarligt att driva verksamheten i Ystad vidare på samma sätt som tidigare. Vad vi såg, och fortsätter att se, är att råvarupriserna på den svenska marknaden ökar i snabbare takt än vad pelletspriserna återhämtar sig. För Bolaget innebär beslutet att stänga ner den egna pelletstillverkningen vid fabriken i Ystad, och istället fokusera verksamheten på att köpa in pellets i bulkvolymer och förpacka denna i säckar och sälja på konsumentmarknaden, att Bolagets förluster kommer att sjunka kraftigt från och med årets tredje kvartal. I samband med stängningen av fabriken i Ystad utvärderades anläggningen utifrån den stundande flytten till Arkhangelsk. Detta medförde en nedskrivning om 4,6 Mkr, vilket avser det bokförda värdet av den del av anläggningen som inte kan användas i Arkhangelsk. Vidare togs en engångskostnad om 1,5 Mkr, som avser framtida återställningskostnader. Målsättningen är givetvis att den omstrukturerade verksamheten i Ystad framdeles ska generera ett positivt resultat. Som tidigare meddelats för Clean Tech East diskussioner med såväl industriella som finansiella aktörer för att så snart som möjligt flytta den befintliga pelletsproduktionsanläggningen i Ystad, samt den anläggning som bolaget äger i Liepaja i Lettland, till Arkhangelsk i nordvästra Ryssland. Som ett led i detta arbete förvärvade Clean Tech East under det gångna kvartalet samtliga aktier i Bio Energy Nord (BEN). När man planerar att etablera en ny fabrik är det självklart många faktorer att ta i beaktande, men framförallt handlar det om att säkra råvaruförsörjningen och ha tillgång till ett gott logistiskt läge det vill säga i direkt närhet till en fungerande hamn. Båda dessa nyckelfaktorer är uppfyllda genom köpet av BEN samt genom de långtgående diskussioner Clean Tech East har med ett av Rysslands ledande oberoende skogsbolag RusForest AB. I BEN:s regi har det tagits fram en komplett projektplan kring etablering av storskalig träpelletstillverkning i Arkhangelsk. Denna plan täcker bland annat de tekniska, ekonomiska och logistiska aspekterna av en etablering. Dessutom har BEN upparbetat industriella/finansiella kontakter och kontakter på myndighetsnivå med avseende på en etablering av pelletstillverkning i Arkhangelsk. BEN har även arbetat fram planer på att förvärva ett strategiskt beläget hamn/ industriområde i Arkhangelsk - ett område som förutom att ha den fördel att det är beläget i omedelbar anslutning till ett av regionens större sågverk också har en hamninfrastruktur som tillåter kostnadseffektiv, storskalig utskeppning av träpellets på fartyg året runt. Clean Tech East har också etablerat mycket goda kontakter med råvaruleverantörer, däribland RusForest AB, i Arkhangelskregionen - vilket kommer att underlätta för oss att uppnå en kostnadseffektiv och trygg råvaruförsörjning vid uppstarten av träpelletstillverkningen i Arkhangelsk. Den stora fördelen med en etablering av storskalig pelletstillverkning i Arkhangelsk är att råvarukostnaden i detta område är betydligt lägre än i Sverige, och att tillgången på högkvalitativ träråvara är mycket god. Dessutom möjliggör den befintliga infrastrukturen för storskalig export av pellets till industriella kunder i Europa. Clean Tech Easts affärsområde för utveckling och försäljning av specialkemiska produkter till bland annat oljeindustrin, Power Chemicals, utvecklades svagare än förväntat under årets två första kvartal. I juni erhölls dock en betydande order om 7 miljoner kronor från en kund i Asien - och denna order har efter rapportperiodens utgång både levererats och fakturerats. Det är mycket tillfredsställande att vår största kund fortsätter att uppvisa ett hundraprocentigt förtroende för våra produkters kvalitet och för vår snabba leveransförmåga. Vi har en mycket stark tro på att vi över tiden väsentligt kommer att öka vår försäljning i regionen. Det är vår bestämda uppfattning att Power Chemicals kommer att uppvisa en betydligt högre försäljning under det andra halvåret jämfört med det första. Stockholm den 16 augusti Lennart Ivarsson VD och Koncernchef Delårsrapport januari - juni 2

5 Perioden januari - juni - Koncernen Koncernen Koncernen är verksam inom två affärsområden Power Chemicals och Biomass Fuels med huvudkontor i Sollentuna, Stockholm Power Chemicals Affärsområdet Power Chemicals utvecklar och marknadsför innovativa högkvalitativa specialkemiska produkter som bidrar till lönsammare och miljövänligare energiproduktion i kraftverk, kraftvärmeverk, oljeraffinaderier och marina applikationer. Orderingången för perioden januari juni blev 12,9 (7,8) Mkr. Faktureringen för januari juni blev 5,3 (7,1) Mkr. Rörelseresultatet för perioden januari juni blev -5,2 (-4,8) Mkr. För perioden januari juni har inga engångskostnader eller omstruktureringskostnader tagits. Efter periodens utgång har en stor order som erhölls i juni fakturerats. Fakturavärdet uppgick till 7,2 Mkr. Biomass Fuels Affärsområdet bildades den 25 mars 2009 i samband med förvärvet av 100% av aktierna i Eastern Bio Holding AB. Affärsområdet består av en pelletsfabrik i Ystad som togs i drift under tredje kvartalet 2009 och en pelletsfabrik i Lettland som är stängd. Den 25 maj förvärvades, via en apportemission, Bio Energy Nord Ltd, som utarbetat ett koncept för storskalig pelletstillverkning i Arkhangelsk i nord västra Ryssland. Den 20 juni stängde fabriken i Ystad som tidigare annonserats på grund av dålig lönsamhet och svårigheter att få tillräckligt med råvara. Orderingången och omsättningen för perioden blev 29,7 (20,9) Mkr. Av omsättningen avser 25,3 Mkr pellets. Resterande avser försäljning av råmaterial (4,4 Mkr) sålda till cirka inköpspris. Av fakturerat ton pellets såldes drygt ton i bulk till ett försäljningspris i linje med våra råvarukostnader (material och energi). Resterande ton såldes med gynnsamma marginaler till konsumentledet, direkt eller via återförsäljare. Rörelseresultatet för affärsområdet för perioden januari till juni uppgick till -33,7 (-39,2) Mkr. Rörelseresultatet påverkades under första kvartal negativt av ett produktionsstopp, som varade 20 dagar från slutet av december, på grund av tekniska problem med ugnarna. Under den tiden genomgick ugnarna en fullständig renovering. Under kvartal två gick produktionen utan driftstörningar dock påverkades produktionen negativt av brist på råvara. Som tidigare meddelats har fabriken i Ystad under juni månad stängt produktionen då Bolaget inte ser en möjlighet att få verksamheten lönsam med de höga svenska råvarukostnaderna och brist på densamma samt ett försäljningspris som är nedtryckt av hård konkurrens främst från öst europeisk bulkpellets. Bolagets avsikt är att flytta produktionsanläggningen till Arkhangelsk där det nyligen förevärvade Bio Energy Nord Ltd har väl inarbetade kontakter. B.E.N. äger vidare en detaljerad projektplan innehållande ett komplett upplägg för en pelletsfabrik från råvaruförsörjning och produktion till distribution. B.E.N. beräknas med utrustningen från YPAB och vår fabrik i Lettland inledningsvis ha en årskapacitet på cirka ton träpellets. Den detaljerade projektplanen som B.E.N. har utarbetat ökar produktionskapaciteten med ytterligare ton pellets per år. I samband med stängningen av fabriken i Ystad har en utvärdering av anläggningen gjorts som medförde en nedskrivning på 4,6 Mkr som påverkat resultatet. Nedskrivningen avser det bokförda värdet av den del av anläggningen som ej visat sig ekonomiskt försvarbar att flytta till Arkhangelsk. Vidare har en engångskostnad på 1,5 Mkr tagits som bland annat avser framtida återställningskostnader. Kvar i Ystad efter flytt blir säckningsanläggningen. Bolagets avsikt är att köpa in pellets i bulk packa i småsäck och sälja till konsumenter. Avsikten är också att sälja bulk till industrin. Kostnaderna för pelletsfabriken i Lettland uppgick för perioden januari - juni till 0,6 Mkr och har bokförts som övriga rörelsekostnader. Bolaget har för avsikt också att flytta denna fabrik till Arkhangelsk. En utvärdering har gjorts som medförde en extra nedskrivning om 0,3 Mkr och en engångskostnad om 0,6 Mkr som avser återställningskostnader. Lagret av färdig pellets uppgick per 31 juni till cirka 3500 ton. Delårsrapport januari - juni 3

6 Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget består huvudsakligen av koncernlednings- och moderbolagsfunktioner. Moderbolaget redovisade en omsättning på 7,7 (5,7) Mkr under perioden januari juni. Omsättningen avser internfakturering. Rörelseresultatet för perioden januari juni blev 2,2 (-0,7) Mkr. I samband med stängningen av fabriken i Ystad har så kallade nedskrivningstester gjorts. Dessa gav till följd att moderbolaget skrev ned andelar i dotterföretaget Eastern Bio Holding AB från 17,8 Mkr till noll kronor. Moderbolaget tog ytterligare en nedskrivning på 7 Mkr mot fordran på Eastern Bio Holding AB. Vidare har under perioden aktieägartillskott om 23,0 Mkr getts till Ystad Pellets AB och ett aktieägartillskott om 2,0 Mkr till System Separation Sweden AB. Moderbolagets egna kapital uppgick den 30 juni till 55,3 (161,3) Mkr. Per 31 december var det egna kapitalet 65,8 Mkr. Förändringen mot det egna kapitalet den 31 december kommer huvudsakligen från teckningen av aktier genom teckningsoptionerna (34,1 Mkr), apportemission vid förvärvet av Bio Energy Nord Ltd (4,5 Mkr) och nedskrivningen av andelar i dotterbolag (-49,8 Mkr). Finansiering Clean Tech Easts utestående räntebärande skulder om 69,7 Mkr består av lån från Swedbank 9,7 Mkr, obligationslån om 40 Mkr samt lån från Vostok Nafta om 20 Mkr. Av dessa lån förfaller 63,8 Mkr inom 12 månader. Bolaget har i sin värdering av anläggningstillgångarna i Lettland och Ystad bedömt att finansiering kan säkerställas av flytt och upp start av anläggningstillgångarna i Arkhangelsk. Bolaget har gjort nedskrivningstester som visat att det bokförda värdet, av det som är ekonomisk försvarbart att flytta, bekräftar anläggningstillgångarnas bokförda värden. Bolaget utvärderar löpande tillgängliga och möjliga finansieringsmöjligheter. Det är bolagets bedömning att nuvarande och tillgänglig likviditet är tillräcklig för att säkerställa bolagets fortsatta drift. Delårsrapport januari - juni 4

7 Förvärv av B.E.N. Bio Energy Nord Limited - Förvärvsbalansräkning, preliminär Förvärvet av B.E.N. Bio Energy Nord Ltd redovisas nedan i enlighet med IFRS 3 uppdaterad. B.E.N. Bio Energy Nord limited Tillgångar Anläggningstillgångar - Omsättningstillgångar - Likvida medel 1 Summa tillgångar 1 Skulder Kortfristiga skulder och avsättningar 1 Nettotillgångar 0 Vid upprättande av förvärvsanalysen har tillgångar och skulder tagit upp till dess verkliga värde. Skillnaden mellan den beräknade köpeskillingen och redovisade nettotillgångar har i förvärvsanalysen ansetts hänförliga till den detaljerad projektplan innehållande ett komplett upplägg för en pelletsfabrik från råvaruförsörjning och produktion till distribution och återspeglas i balansräkningen som en ökning av immateriella anläggningstillgångar. Tillgången skrivs av under 5 år. Preliminär förvärvsanalys (TSEK) Köpeskilling Förvärvade nettotillgångar 0 Övervärde Varav: Detaljerad projektplan Uppskjuten skatt Delårsrapport januari - juni 5

8 Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standars (IFRS) och IFRIC-tolkningar sådana de angivits av EU. Vidare har rekomendation från Rådet för finanisell, RFR 1 avseende Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i överänsstämmelse med Årsredovsiningslagen (ÅRL) och IAS 34. Delårsrapportering och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rappotering rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Bolaget tillämpar från och med IFRS 3 (revised) rörelseförvärv samt IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. För detaljerad information beträffande redovisningsprinciperna hänvisas till årsredovisningen. Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen med undantag för att IAS 24 (uppdaterad) tillämpas från 1 januari. Detta har inte haft någon påverkan på koncernens räkenskaper under perioden. Denna delårsrapport har inte blivit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Transaktioner med närstående Clean Tech East som ägs till 44,33% av Vostok Nafta Ltd har den 25 mars 2009 förvärvat Eastern Bio Holding AB som till 43,4% ägdes av Vostok Nafta Ltd. I samband med förvärvet av Eastern Bio Holding övertog koncernen genom Eastern Bio Holding AB ett lån som det förvärvade bolaget tidigare erhållit från Vostok Nafta om 20 Mkr. Clean Tech East erhöll den 15 februari ett förskott om 8 Mkr som bryggfinansiering på teckningsoptionerna från Vostok Nafta. Det erhållna förskottet återbetalades i sin helhet den 30 mars. Vostok Nafta gick in som garant för det år upptagna obligationslånet på 40 Mkr och för detta erhåller man en marknadsmässig ersättning om 1,2 Mkr motsvarande 3%. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Om utförlig beskrivning av riskfaktorer och osäkerhetsfaktorer, se sidan och Not 3 sidan Riskhantering i års redovisningen. Utöver de riskfaktorer och osäkerhetsfaktorer som omnämns i Årsredovisningen så följer bolaget kontinuerligt risker avseende finansieringsbehov och värdering av bolagets tillgångar, s.k. impairment test. Delårsrapport januari - juni 6

9 Aktien Clean Tech East Holding AB (publ) är sedan 2004 noterat på Aktietorget. Clean Tech East Holding AB:s börsvärde uppgick den 30 juni till 73,3 (18,9) Mkr. Den 30 juni var aktier utgivna och totalt teckningsoptioner för ett pris av 0,25 SEK för inlösen under perioden 1 juni 2013 till 30 maj Alla aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Antalet aktieägare i Clean Tech East Holding AB uppgick den 30 juni till (777). Delårsrapport januari - juni 7

10 FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning - Koncernen TSEK Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Totalt Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Omräkningsdifferenser Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Antal aktier vid periodens utgång Resultat per aktie, SEK - före utspädning -0,02 kr -0,16 kr -0,04 kr -0,33 kr -0,19 kr Resultat per aktie, SEK - efter utspädning -0,02 kr -0,16 kr -0,04 kr -0,33 kr -0,19 kr Periodens resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare Delårsrapport januari - juni 8

11 FINANSIELL INFORMATION Balansräkning - Koncernen TSEK 30 juni 30 juni 31 dec Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgånger Materiella anläggningstillgånger Finansiella tillgångar Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital & Skulder Eget kapital Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder, långfristiga Långfristiga skulder, räntebärande Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder, räntebärande Leverantörsskulder Avsättningar Uppskjutna skatteskulder, kortfristiga Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital & skulder Delårsrapport januari - juni 9

12 FINANSIELL INFORMATION Förändring av eget kapital - Koncernen TSEK Kvartal 1-2 Ingående eget kapital Nyemission vid rörelseförvärv Teckningsoptioner inlösen Nyemission under registrering Nyemission Aktierelaterad ersättning Årets totalresultat Utgående eget kapital Kassaflödesanalys - Koncernen TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Delårsrapport januari - juni 10

13 FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning - Moderbolag TSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Totalt Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Balansräkning - Moderbolag TSEK 30 juni 30 juni 31 dec Tillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Finansiella tillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital & Skulder Eget kapital Långfristiga skulder, räntebärande Kortfristiga skulder räntebärande Leverantörsskulder Övriga skulder kortfristiga Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital & skulder Delårsrapport januari - juni 11

14 FINANSIELL INFORMATION Förändring av eget kapital - Moderbolag TSEK Ingående eget kapital Nyemission vid rörelseförvärv Teckningsoptioner inlösen Nyemission under registrering Nyemission Omklassifisering Aktierelaterad ersättning Periodens resultat Utgående eget kapital Omsättning och rörelseresultat - Koncernen Omsättning per marknadsområde TSEK Europa Asien/Pacific/Americas Ryssland/CIS Totalt Omsättning per affärsområde TSEK Power Chemicals Biomass Fuels Totalt Rörelseresultat per affärsområde TSEK Power Chemicals Biomass Fuels Koncerngemensamt Totalt Tillgångar per affärsområde TSEK Power Chemicals Biomass Fuels Koncerngemensamt Totalt Delårsrapport januari - juni 12

15 FINANSIELL INFORMATION Ägarstruktur per den 31 mars Aktieägare 1 Kvartal 1 Andel i % Vostok Nafta Ltd ,33% LMK Ventures AB ,25% Försäkringsbolaget, Avanza Pension ,56% Marmari Mediterranean Ltd ,37% Staffan Rasjö ,95% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,87% Lars Gerhard, Linzander ,44% Banque Carnegie Luxembourg SA ,37% HSBC Private Bank (Suisse) S A ,08% Per Brilioth ,84% Övriga ,95% Totalt ,00% 1) Utdrag enligt Euroclear AB (tidigare VPC AB) den 30 juni. Insynspersoners förändring av aktieinnehav för perioden Aktieägare Totalt antal aktier Per Brilioth Göran Brorsson Lennart Ivarsson Franz Bergstrand Tomas Anderbjer Sollentuna den 16 augusti Lennart Ivarsson Koncernchef och VD Delårsrapport januari - juni 13

16 Clean Tech East Holding AB Sjöängsvägen 15, Sollentuna Tele: Fax:

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Förvärv i Härnösand slutfört under fjärde kvartalet Ny förvaltningsorganisation operativ från årsskiftet Ytterligare lån refinansierade till förbättrade villkor Väsentliga händelser

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Nyckeltal helår 2008 MSEK 2008 2007 Skillnad Nettoomsättning 46,6 16,2 +30,4 EBIT -80,7-61,3-19,4 Resultat -73,0-63,5-9,5 Kassafl öde -12,2 9,8-22,0

Nyckeltal helår 2008 MSEK 2008 2007 Skillnad Nettoomsättning 46,6 16,2 +30,4 EBIT -80,7-61,3-19,4 Resultat -73,0-63,5-9,5 Kassafl öde -12,2 9,8-22,0 Nyckeltal helår 28 MSEK 28 27 Skillnad Nettoomsättning 46,6 16,2 +3,4 EBIT -8,7-61,3-19,4 Resultat -73, -63,5-9,5 Kassafl öde -12,2 9,8-22, Försäljningsutveckling ksek 18 16 Oktober-december 28 i korthet

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2011 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Rekordvinst och fortsatt ordertillväxt

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 JUNI Finansiell

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer