Delårsrapport januari - juni Clean Tech East Holding AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - juni 2011. Clean Tech East Holding AB (publ)"

Transkript

1 Delårsrapport januari - juni Clean Tech East Holding AB (publ)

2 Sammanfattning för perioden januari juni Orderingången blev (28 716) TSEK Nettoomsättningen uppgick till (27 959) TSEK EBITDA blev ( ) TSEK Rörelseresultatet blev ( ) TSEK Resultat före skatt blev ( ) TSEK Resultat efter skatt blev ( ) TSEK Likvida medel vid periodens utgång uppgick till (9 306) TSEK Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,33) SEK Viktiga händelser under perioden En extra bolagsstämma som avhölls den 25 februari gav styrelsen bemyndigande att förvärva Bio Energy Nord Ltd. ( BEN ). I BEN:s regi har utarbetats en projektplan kring etablering av storskalig träpelletstillverkning i Arkhangelsk i nordvästra Ryssand. Denna plan täcker bland annat de tekniska, ekonomiska och logistiska aspekterna. Genom utnyttjandet av utestående teckningsoptioner med ett lösenpris om 17 öre tillfördes Bolaget cirka 34,1 Mkr. Sammanlagt utnyttjades teckningsoptioner för nyteckning av aktier, motsvarande cirka 74,4% av det totala antalet emitterade teckningsoptioner. Den 13 maj meddelade Clean Tech East då marknadsläget försämrats att man initierat en strategisk översyn av pelletsverksamheten i Ystad vilken resulterade i att Bolaget beslöt stänga fabriken och påbörja projektarbetet med att flytta fabriken till Arkhangelsk för att få tillgång till en råvarubas som har en mycket tydlig kostnadsfördel jämfört med Ystad. Clean Tech East ingick den 25 maj ett slutgiltigt avtal kring förvärvet av samtliga aktier i Bio Energy Nord Ltd. ( BEN ). Förvärvet sker genom en apportemission där säljaren erhåller nyemitterade aktier som verderlag för 100% av aktierna. Dessutom utgavs totalt teckningsoptioner i Clean Tech East för ett pris av 0,25 SEK som förfaller till inlösen under perioden 1 juni 2013 till 30 maj Pelletsfabriken i Ystad stängdes under juni månad och kommer inte att öppnas efter sommaruppehållet. I samband med stängningen utvärderades anläggningens värde vilket medförde en extra nedskrivning om 4,6 Mkr. Nedskrivningen avser det bokförda värdet av den del av anläggningen som ej är flyttbar till Arkhangelsk. Vidare togs en engångskostnad om 1,5 Mkr för framtida återställningskostnader. Power Chemicals erhöll en kundorder på 7,2 Mkr som har fakturerats efter periodens utgång. Viktiga händelser efter perioden Samtliga anställda utom en har den 16 augusti avslutat sin anställning i fabriken i YPAB. Den återstående kommer att fortsätta sin anställning med fokus på att säcka köpt bulkpellets för konsumentledet. Utsikter under Omsättningen för Power Chemicals för helåret förväntas överstiga föregående års nivå. Som ett resultat av stängningen av fabriken i Ystad förväntas affärsområdet Biomass Fuels förlust bli betydligt lägre andra halvåret jämfört med det första halvåret. Nyckeltal TSEK Orderingång Nettoomsättning EBITDA Rörelseresultat Resultat per aktie, SEK -0,02-0,16-0,04-0,33-0,19 Antal utestående aktier vid periodens slut Soliditet 38% 55% 38% 55% 37% Rörelsevinstmarginal n/a n/a n/a n/a n/a Antal anställda vid periodens utgång För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lennart Ivarsson, VD och koncernchef, Tel: Delårsrapport januari - juni 1

3 Innehållsförteckning sid Verkställande direktören har ordet 2 Perioden januari - juni 3 Förvärvsanalys 5 Redovisningsprinciper 6 Transaktioner med närstående 6 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 6 Aktien 7 Resultaträkning - koncernen 8 Balansräkning - koncernen 9 Förändring eget kapital - koncernen 10 Kassaflödesanalys - koncernen 10 Resultaträkning - moderbolag 11 Balansräkning - moderbolag 11 Förändring eget kapital - moderbolag 12 Intäkter och rörelseresultat 12 Ägarstruktur 13 Clean Tech East Holding AB Sjöängsvägen 15, Sollentuna Tele: Fax: Kommande rapportdatum Clean Tech East avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret : Delårsrapport tredje kvartalet 14 november Bokslutskommuniké Februari 2012 Årsredovisning April 2012 Delårsrapport januari - juni

4 Verkställande direktören har ordet Strategisk översyn slutförd. Ystad fabriken stängd inför flytt till Arkhangelsk i nordvästra Ryssland. Tillsvidare fokuserar verksamheten i Ystad på att köpa in pellets i bulkvolymer och förpacka denna i säckar och sälja på den lukrativa konsumentmarknaden. Under det gångna kvartalet initierade och slutförde vi en strategisk översyn av Clean Tech Easts pelletsverksamhet. Som ett resultat av denna studie fattade Bolagets styrelse beslut om att upphöra med tillverkningen av pellets vid vår anläggning i Ystad inför en stundande flytt av vår samlade pelletsproduktionskapacitet till Ryssland. Jag vill ta tillfället i akt och passa på att rikta ett stort tack till samtliga de anställda som arbetat med vår pelletssatsning under de senaste åren. Pelletsfabriken i Ystad hade sedan slutet av uppvisat betydande förbättringar med avseende på produktionstakt, kostnadsbild samt kvalitet på den pellets vi producerade. Problemet med en hårt pressad prisbild på pelletsmarknaden i kombination med historiskt höga råvarupriser gjorde dock till slut att det var oförsvarligt att driva verksamheten i Ystad vidare på samma sätt som tidigare. Vad vi såg, och fortsätter att se, är att råvarupriserna på den svenska marknaden ökar i snabbare takt än vad pelletspriserna återhämtar sig. För Bolaget innebär beslutet att stänga ner den egna pelletstillverkningen vid fabriken i Ystad, och istället fokusera verksamheten på att köpa in pellets i bulkvolymer och förpacka denna i säckar och sälja på konsumentmarknaden, att Bolagets förluster kommer att sjunka kraftigt från och med årets tredje kvartal. I samband med stängningen av fabriken i Ystad utvärderades anläggningen utifrån den stundande flytten till Arkhangelsk. Detta medförde en nedskrivning om 4,6 Mkr, vilket avser det bokförda värdet av den del av anläggningen som inte kan användas i Arkhangelsk. Vidare togs en engångskostnad om 1,5 Mkr, som avser framtida återställningskostnader. Målsättningen är givetvis att den omstrukturerade verksamheten i Ystad framdeles ska generera ett positivt resultat. Som tidigare meddelats för Clean Tech East diskussioner med såväl industriella som finansiella aktörer för att så snart som möjligt flytta den befintliga pelletsproduktionsanläggningen i Ystad, samt den anläggning som bolaget äger i Liepaja i Lettland, till Arkhangelsk i nordvästra Ryssland. Som ett led i detta arbete förvärvade Clean Tech East under det gångna kvartalet samtliga aktier i Bio Energy Nord (BEN). När man planerar att etablera en ny fabrik är det självklart många faktorer att ta i beaktande, men framförallt handlar det om att säkra råvaruförsörjningen och ha tillgång till ett gott logistiskt läge det vill säga i direkt närhet till en fungerande hamn. Båda dessa nyckelfaktorer är uppfyllda genom köpet av BEN samt genom de långtgående diskussioner Clean Tech East har med ett av Rysslands ledande oberoende skogsbolag RusForest AB. I BEN:s regi har det tagits fram en komplett projektplan kring etablering av storskalig träpelletstillverkning i Arkhangelsk. Denna plan täcker bland annat de tekniska, ekonomiska och logistiska aspekterna av en etablering. Dessutom har BEN upparbetat industriella/finansiella kontakter och kontakter på myndighetsnivå med avseende på en etablering av pelletstillverkning i Arkhangelsk. BEN har även arbetat fram planer på att förvärva ett strategiskt beläget hamn/ industriområde i Arkhangelsk - ett område som förutom att ha den fördel att det är beläget i omedelbar anslutning till ett av regionens större sågverk också har en hamninfrastruktur som tillåter kostnadseffektiv, storskalig utskeppning av träpellets på fartyg året runt. Clean Tech East har också etablerat mycket goda kontakter med råvaruleverantörer, däribland RusForest AB, i Arkhangelskregionen - vilket kommer att underlätta för oss att uppnå en kostnadseffektiv och trygg råvaruförsörjning vid uppstarten av träpelletstillverkningen i Arkhangelsk. Den stora fördelen med en etablering av storskalig pelletstillverkning i Arkhangelsk är att råvarukostnaden i detta område är betydligt lägre än i Sverige, och att tillgången på högkvalitativ träråvara är mycket god. Dessutom möjliggör den befintliga infrastrukturen för storskalig export av pellets till industriella kunder i Europa. Clean Tech Easts affärsområde för utveckling och försäljning av specialkemiska produkter till bland annat oljeindustrin, Power Chemicals, utvecklades svagare än förväntat under årets två första kvartal. I juni erhölls dock en betydande order om 7 miljoner kronor från en kund i Asien - och denna order har efter rapportperiodens utgång både levererats och fakturerats. Det är mycket tillfredsställande att vår största kund fortsätter att uppvisa ett hundraprocentigt förtroende för våra produkters kvalitet och för vår snabba leveransförmåga. Vi har en mycket stark tro på att vi över tiden väsentligt kommer att öka vår försäljning i regionen. Det är vår bestämda uppfattning att Power Chemicals kommer att uppvisa en betydligt högre försäljning under det andra halvåret jämfört med det första. Stockholm den 16 augusti Lennart Ivarsson VD och Koncernchef Delårsrapport januari - juni 2

5 Perioden januari - juni - Koncernen Koncernen Koncernen är verksam inom två affärsområden Power Chemicals och Biomass Fuels med huvudkontor i Sollentuna, Stockholm Power Chemicals Affärsområdet Power Chemicals utvecklar och marknadsför innovativa högkvalitativa specialkemiska produkter som bidrar till lönsammare och miljövänligare energiproduktion i kraftverk, kraftvärmeverk, oljeraffinaderier och marina applikationer. Orderingången för perioden januari juni blev 12,9 (7,8) Mkr. Faktureringen för januari juni blev 5,3 (7,1) Mkr. Rörelseresultatet för perioden januari juni blev -5,2 (-4,8) Mkr. För perioden januari juni har inga engångskostnader eller omstruktureringskostnader tagits. Efter periodens utgång har en stor order som erhölls i juni fakturerats. Fakturavärdet uppgick till 7,2 Mkr. Biomass Fuels Affärsområdet bildades den 25 mars 2009 i samband med förvärvet av 100% av aktierna i Eastern Bio Holding AB. Affärsområdet består av en pelletsfabrik i Ystad som togs i drift under tredje kvartalet 2009 och en pelletsfabrik i Lettland som är stängd. Den 25 maj förvärvades, via en apportemission, Bio Energy Nord Ltd, som utarbetat ett koncept för storskalig pelletstillverkning i Arkhangelsk i nord västra Ryssland. Den 20 juni stängde fabriken i Ystad som tidigare annonserats på grund av dålig lönsamhet och svårigheter att få tillräckligt med råvara. Orderingången och omsättningen för perioden blev 29,7 (20,9) Mkr. Av omsättningen avser 25,3 Mkr pellets. Resterande avser försäljning av råmaterial (4,4 Mkr) sålda till cirka inköpspris. Av fakturerat ton pellets såldes drygt ton i bulk till ett försäljningspris i linje med våra råvarukostnader (material och energi). Resterande ton såldes med gynnsamma marginaler till konsumentledet, direkt eller via återförsäljare. Rörelseresultatet för affärsområdet för perioden januari till juni uppgick till -33,7 (-39,2) Mkr. Rörelseresultatet påverkades under första kvartal negativt av ett produktionsstopp, som varade 20 dagar från slutet av december, på grund av tekniska problem med ugnarna. Under den tiden genomgick ugnarna en fullständig renovering. Under kvartal två gick produktionen utan driftstörningar dock påverkades produktionen negativt av brist på råvara. Som tidigare meddelats har fabriken i Ystad under juni månad stängt produktionen då Bolaget inte ser en möjlighet att få verksamheten lönsam med de höga svenska råvarukostnaderna och brist på densamma samt ett försäljningspris som är nedtryckt av hård konkurrens främst från öst europeisk bulkpellets. Bolagets avsikt är att flytta produktionsanläggningen till Arkhangelsk där det nyligen förevärvade Bio Energy Nord Ltd har väl inarbetade kontakter. B.E.N. äger vidare en detaljerad projektplan innehållande ett komplett upplägg för en pelletsfabrik från råvaruförsörjning och produktion till distribution. B.E.N. beräknas med utrustningen från YPAB och vår fabrik i Lettland inledningsvis ha en årskapacitet på cirka ton träpellets. Den detaljerade projektplanen som B.E.N. har utarbetat ökar produktionskapaciteten med ytterligare ton pellets per år. I samband med stängningen av fabriken i Ystad har en utvärdering av anläggningen gjorts som medförde en nedskrivning på 4,6 Mkr som påverkat resultatet. Nedskrivningen avser det bokförda värdet av den del av anläggningen som ej visat sig ekonomiskt försvarbar att flytta till Arkhangelsk. Vidare har en engångskostnad på 1,5 Mkr tagits som bland annat avser framtida återställningskostnader. Kvar i Ystad efter flytt blir säckningsanläggningen. Bolagets avsikt är att köpa in pellets i bulk packa i småsäck och sälja till konsumenter. Avsikten är också att sälja bulk till industrin. Kostnaderna för pelletsfabriken i Lettland uppgick för perioden januari - juni till 0,6 Mkr och har bokförts som övriga rörelsekostnader. Bolaget har för avsikt också att flytta denna fabrik till Arkhangelsk. En utvärdering har gjorts som medförde en extra nedskrivning om 0,3 Mkr och en engångskostnad om 0,6 Mkr som avser återställningskostnader. Lagret av färdig pellets uppgick per 31 juni till cirka 3500 ton. Delårsrapport januari - juni 3

6 Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget består huvudsakligen av koncernlednings- och moderbolagsfunktioner. Moderbolaget redovisade en omsättning på 7,7 (5,7) Mkr under perioden januari juni. Omsättningen avser internfakturering. Rörelseresultatet för perioden januari juni blev 2,2 (-0,7) Mkr. I samband med stängningen av fabriken i Ystad har så kallade nedskrivningstester gjorts. Dessa gav till följd att moderbolaget skrev ned andelar i dotterföretaget Eastern Bio Holding AB från 17,8 Mkr till noll kronor. Moderbolaget tog ytterligare en nedskrivning på 7 Mkr mot fordran på Eastern Bio Holding AB. Vidare har under perioden aktieägartillskott om 23,0 Mkr getts till Ystad Pellets AB och ett aktieägartillskott om 2,0 Mkr till System Separation Sweden AB. Moderbolagets egna kapital uppgick den 30 juni till 55,3 (161,3) Mkr. Per 31 december var det egna kapitalet 65,8 Mkr. Förändringen mot det egna kapitalet den 31 december kommer huvudsakligen från teckningen av aktier genom teckningsoptionerna (34,1 Mkr), apportemission vid förvärvet av Bio Energy Nord Ltd (4,5 Mkr) och nedskrivningen av andelar i dotterbolag (-49,8 Mkr). Finansiering Clean Tech Easts utestående räntebärande skulder om 69,7 Mkr består av lån från Swedbank 9,7 Mkr, obligationslån om 40 Mkr samt lån från Vostok Nafta om 20 Mkr. Av dessa lån förfaller 63,8 Mkr inom 12 månader. Bolaget har i sin värdering av anläggningstillgångarna i Lettland och Ystad bedömt att finansiering kan säkerställas av flytt och upp start av anläggningstillgångarna i Arkhangelsk. Bolaget har gjort nedskrivningstester som visat att det bokförda värdet, av det som är ekonomisk försvarbart att flytta, bekräftar anläggningstillgångarnas bokförda värden. Bolaget utvärderar löpande tillgängliga och möjliga finansieringsmöjligheter. Det är bolagets bedömning att nuvarande och tillgänglig likviditet är tillräcklig för att säkerställa bolagets fortsatta drift. Delårsrapport januari - juni 4

7 Förvärv av B.E.N. Bio Energy Nord Limited - Förvärvsbalansräkning, preliminär Förvärvet av B.E.N. Bio Energy Nord Ltd redovisas nedan i enlighet med IFRS 3 uppdaterad. B.E.N. Bio Energy Nord limited Tillgångar Anläggningstillgångar - Omsättningstillgångar - Likvida medel 1 Summa tillgångar 1 Skulder Kortfristiga skulder och avsättningar 1 Nettotillgångar 0 Vid upprättande av förvärvsanalysen har tillgångar och skulder tagit upp till dess verkliga värde. Skillnaden mellan den beräknade köpeskillingen och redovisade nettotillgångar har i förvärvsanalysen ansetts hänförliga till den detaljerad projektplan innehållande ett komplett upplägg för en pelletsfabrik från råvaruförsörjning och produktion till distribution och återspeglas i balansräkningen som en ökning av immateriella anläggningstillgångar. Tillgången skrivs av under 5 år. Preliminär förvärvsanalys (TSEK) Köpeskilling Förvärvade nettotillgångar 0 Övervärde Varav: Detaljerad projektplan Uppskjuten skatt Delårsrapport januari - juni 5

8 Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standars (IFRS) och IFRIC-tolkningar sådana de angivits av EU. Vidare har rekomendation från Rådet för finanisell, RFR 1 avseende Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i överänsstämmelse med Årsredovsiningslagen (ÅRL) och IAS 34. Delårsrapportering och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rappotering rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Bolaget tillämpar från och med IFRS 3 (revised) rörelseförvärv samt IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. För detaljerad information beträffande redovisningsprinciperna hänvisas till årsredovisningen. Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen med undantag för att IAS 24 (uppdaterad) tillämpas från 1 januari. Detta har inte haft någon påverkan på koncernens räkenskaper under perioden. Denna delårsrapport har inte blivit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Transaktioner med närstående Clean Tech East som ägs till 44,33% av Vostok Nafta Ltd har den 25 mars 2009 förvärvat Eastern Bio Holding AB som till 43,4% ägdes av Vostok Nafta Ltd. I samband med förvärvet av Eastern Bio Holding övertog koncernen genom Eastern Bio Holding AB ett lån som det förvärvade bolaget tidigare erhållit från Vostok Nafta om 20 Mkr. Clean Tech East erhöll den 15 februari ett förskott om 8 Mkr som bryggfinansiering på teckningsoptionerna från Vostok Nafta. Det erhållna förskottet återbetalades i sin helhet den 30 mars. Vostok Nafta gick in som garant för det år upptagna obligationslånet på 40 Mkr och för detta erhåller man en marknadsmässig ersättning om 1,2 Mkr motsvarande 3%. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Om utförlig beskrivning av riskfaktorer och osäkerhetsfaktorer, se sidan och Not 3 sidan Riskhantering i års redovisningen. Utöver de riskfaktorer och osäkerhetsfaktorer som omnämns i Årsredovisningen så följer bolaget kontinuerligt risker avseende finansieringsbehov och värdering av bolagets tillgångar, s.k. impairment test. Delårsrapport januari - juni 6

9 Aktien Clean Tech East Holding AB (publ) är sedan 2004 noterat på Aktietorget. Clean Tech East Holding AB:s börsvärde uppgick den 30 juni till 73,3 (18,9) Mkr. Den 30 juni var aktier utgivna och totalt teckningsoptioner för ett pris av 0,25 SEK för inlösen under perioden 1 juni 2013 till 30 maj Alla aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Antalet aktieägare i Clean Tech East Holding AB uppgick den 30 juni till (777). Delårsrapport januari - juni 7

10 FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning - Koncernen TSEK Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Totalt Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Omräkningsdifferenser Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Antal aktier vid periodens utgång Resultat per aktie, SEK - före utspädning -0,02 kr -0,16 kr -0,04 kr -0,33 kr -0,19 kr Resultat per aktie, SEK - efter utspädning -0,02 kr -0,16 kr -0,04 kr -0,33 kr -0,19 kr Periodens resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare Delårsrapport januari - juni 8

11 FINANSIELL INFORMATION Balansräkning - Koncernen TSEK 30 juni 30 juni 31 dec Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgånger Materiella anläggningstillgånger Finansiella tillgångar Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital & Skulder Eget kapital Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder, långfristiga Långfristiga skulder, räntebärande Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder, räntebärande Leverantörsskulder Avsättningar Uppskjutna skatteskulder, kortfristiga Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital & skulder Delårsrapport januari - juni 9

12 FINANSIELL INFORMATION Förändring av eget kapital - Koncernen TSEK Kvartal 1-2 Ingående eget kapital Nyemission vid rörelseförvärv Teckningsoptioner inlösen Nyemission under registrering Nyemission Aktierelaterad ersättning Årets totalresultat Utgående eget kapital Kassaflödesanalys - Koncernen TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Delårsrapport januari - juni 10

13 FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning - Moderbolag TSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Totalt Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Balansräkning - Moderbolag TSEK 30 juni 30 juni 31 dec Tillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Finansiella tillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital & Skulder Eget kapital Långfristiga skulder, räntebärande Kortfristiga skulder räntebärande Leverantörsskulder Övriga skulder kortfristiga Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital & skulder Delårsrapport januari - juni 11

14 FINANSIELL INFORMATION Förändring av eget kapital - Moderbolag TSEK Ingående eget kapital Nyemission vid rörelseförvärv Teckningsoptioner inlösen Nyemission under registrering Nyemission Omklassifisering Aktierelaterad ersättning Periodens resultat Utgående eget kapital Omsättning och rörelseresultat - Koncernen Omsättning per marknadsområde TSEK Europa Asien/Pacific/Americas Ryssland/CIS Totalt Omsättning per affärsområde TSEK Power Chemicals Biomass Fuels Totalt Rörelseresultat per affärsområde TSEK Power Chemicals Biomass Fuels Koncerngemensamt Totalt Tillgångar per affärsområde TSEK Power Chemicals Biomass Fuels Koncerngemensamt Totalt Delårsrapport januari - juni 12

15 FINANSIELL INFORMATION Ägarstruktur per den 31 mars Aktieägare 1 Kvartal 1 Andel i % Vostok Nafta Ltd ,33% LMK Ventures AB ,25% Försäkringsbolaget, Avanza Pension ,56% Marmari Mediterranean Ltd ,37% Staffan Rasjö ,95% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,87% Lars Gerhard, Linzander ,44% Banque Carnegie Luxembourg SA ,37% HSBC Private Bank (Suisse) S A ,08% Per Brilioth ,84% Övriga ,95% Totalt ,00% 1) Utdrag enligt Euroclear AB (tidigare VPC AB) den 30 juni. Insynspersoners förändring av aktieinnehav för perioden Aktieägare Totalt antal aktier Per Brilioth Göran Brorsson Lennart Ivarsson Franz Bergstrand Tomas Anderbjer Sollentuna den 16 augusti Lennart Ivarsson Koncernchef och VD Delårsrapport januari - juni 13

16 Clean Tech East Holding AB Sjöängsvägen 15, Sollentuna Tele: Fax:

Delårsrapport januari - mars 2011. Clean Tech East Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2011. Clean Tech East Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars Clean Tech East Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari mars Orderingången blev 18 887 (16 872) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 18 887 (16 461) TSEK EBITDA

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2010. Clean Tech East Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké januari - december 2010. Clean Tech East Holding AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december Clean Tech East Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden oktober december Orderingången ökade med 52% jämfört med 28 272 TSEK föregående kvartal. Intäkterna ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER Fjärde kvartalet 1) Perioden januari december 1) Eastern Bio Holding AB med dotterbolag, B.E.N. Bio Energy Q4 Nord Ltd och SystemSeparation Sweden AB avyttrades under

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015 Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015 Tredje kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -5,2 (-4,1) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,3 (-4,0) MSEK. Periodens

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Bokslutskommuniké januari - december 2014 Turn-around och omstrukturering genomförd, omsättning och resultat bottnade i kvartal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31. Utveckling första kvartalet

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31. Utveckling första kvartalet Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 71 599 tkr (68 543 tkr), en ökning med ca 4 % mot motsvarande period föregående år. Resultatet (EBITDA)

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer