Delårsrapport januari - juni Clean Tech East Holding AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - juni 2011. Clean Tech East Holding AB (publ)"

Transkript

1 Delårsrapport januari - juni Clean Tech East Holding AB (publ)

2 Sammanfattning för perioden januari juni Orderingången blev (28 716) TSEK Nettoomsättningen uppgick till (27 959) TSEK EBITDA blev ( ) TSEK Rörelseresultatet blev ( ) TSEK Resultat före skatt blev ( ) TSEK Resultat efter skatt blev ( ) TSEK Likvida medel vid periodens utgång uppgick till (9 306) TSEK Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,33) SEK Viktiga händelser under perioden En extra bolagsstämma som avhölls den 25 februari gav styrelsen bemyndigande att förvärva Bio Energy Nord Ltd. ( BEN ). I BEN:s regi har utarbetats en projektplan kring etablering av storskalig träpelletstillverkning i Arkhangelsk i nordvästra Ryssand. Denna plan täcker bland annat de tekniska, ekonomiska och logistiska aspekterna. Genom utnyttjandet av utestående teckningsoptioner med ett lösenpris om 17 öre tillfördes Bolaget cirka 34,1 Mkr. Sammanlagt utnyttjades teckningsoptioner för nyteckning av aktier, motsvarande cirka 74,4% av det totala antalet emitterade teckningsoptioner. Den 13 maj meddelade Clean Tech East då marknadsläget försämrats att man initierat en strategisk översyn av pelletsverksamheten i Ystad vilken resulterade i att Bolaget beslöt stänga fabriken och påbörja projektarbetet med att flytta fabriken till Arkhangelsk för att få tillgång till en råvarubas som har en mycket tydlig kostnadsfördel jämfört med Ystad. Clean Tech East ingick den 25 maj ett slutgiltigt avtal kring förvärvet av samtliga aktier i Bio Energy Nord Ltd. ( BEN ). Förvärvet sker genom en apportemission där säljaren erhåller nyemitterade aktier som verderlag för 100% av aktierna. Dessutom utgavs totalt teckningsoptioner i Clean Tech East för ett pris av 0,25 SEK som förfaller till inlösen under perioden 1 juni 2013 till 30 maj Pelletsfabriken i Ystad stängdes under juni månad och kommer inte att öppnas efter sommaruppehållet. I samband med stängningen utvärderades anläggningens värde vilket medförde en extra nedskrivning om 4,6 Mkr. Nedskrivningen avser det bokförda värdet av den del av anläggningen som ej är flyttbar till Arkhangelsk. Vidare togs en engångskostnad om 1,5 Mkr för framtida återställningskostnader. Power Chemicals erhöll en kundorder på 7,2 Mkr som har fakturerats efter periodens utgång. Viktiga händelser efter perioden Samtliga anställda utom en har den 16 augusti avslutat sin anställning i fabriken i YPAB. Den återstående kommer att fortsätta sin anställning med fokus på att säcka köpt bulkpellets för konsumentledet. Utsikter under Omsättningen för Power Chemicals för helåret förväntas överstiga föregående års nivå. Som ett resultat av stängningen av fabriken i Ystad förväntas affärsområdet Biomass Fuels förlust bli betydligt lägre andra halvåret jämfört med det första halvåret. Nyckeltal TSEK Orderingång Nettoomsättning EBITDA Rörelseresultat Resultat per aktie, SEK -0,02-0,16-0,04-0,33-0,19 Antal utestående aktier vid periodens slut Soliditet 38% 55% 38% 55% 37% Rörelsevinstmarginal n/a n/a n/a n/a n/a Antal anställda vid periodens utgång För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lennart Ivarsson, VD och koncernchef, Tel: Delårsrapport januari - juni 1

3 Innehållsförteckning sid Verkställande direktören har ordet 2 Perioden januari - juni 3 Förvärvsanalys 5 Redovisningsprinciper 6 Transaktioner med närstående 6 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 6 Aktien 7 Resultaträkning - koncernen 8 Balansräkning - koncernen 9 Förändring eget kapital - koncernen 10 Kassaflödesanalys - koncernen 10 Resultaträkning - moderbolag 11 Balansräkning - moderbolag 11 Förändring eget kapital - moderbolag 12 Intäkter och rörelseresultat 12 Ägarstruktur 13 Clean Tech East Holding AB Sjöängsvägen 15, Sollentuna Tele: Fax: Kommande rapportdatum Clean Tech East avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret : Delårsrapport tredje kvartalet 14 november Bokslutskommuniké Februari 2012 Årsredovisning April 2012 Delårsrapport januari - juni

4 Verkställande direktören har ordet Strategisk översyn slutförd. Ystad fabriken stängd inför flytt till Arkhangelsk i nordvästra Ryssland. Tillsvidare fokuserar verksamheten i Ystad på att köpa in pellets i bulkvolymer och förpacka denna i säckar och sälja på den lukrativa konsumentmarknaden. Under det gångna kvartalet initierade och slutförde vi en strategisk översyn av Clean Tech Easts pelletsverksamhet. Som ett resultat av denna studie fattade Bolagets styrelse beslut om att upphöra med tillverkningen av pellets vid vår anläggning i Ystad inför en stundande flytt av vår samlade pelletsproduktionskapacitet till Ryssland. Jag vill ta tillfället i akt och passa på att rikta ett stort tack till samtliga de anställda som arbetat med vår pelletssatsning under de senaste åren. Pelletsfabriken i Ystad hade sedan slutet av uppvisat betydande förbättringar med avseende på produktionstakt, kostnadsbild samt kvalitet på den pellets vi producerade. Problemet med en hårt pressad prisbild på pelletsmarknaden i kombination med historiskt höga råvarupriser gjorde dock till slut att det var oförsvarligt att driva verksamheten i Ystad vidare på samma sätt som tidigare. Vad vi såg, och fortsätter att se, är att råvarupriserna på den svenska marknaden ökar i snabbare takt än vad pelletspriserna återhämtar sig. För Bolaget innebär beslutet att stänga ner den egna pelletstillverkningen vid fabriken i Ystad, och istället fokusera verksamheten på att köpa in pellets i bulkvolymer och förpacka denna i säckar och sälja på konsumentmarknaden, att Bolagets förluster kommer att sjunka kraftigt från och med årets tredje kvartal. I samband med stängningen av fabriken i Ystad utvärderades anläggningen utifrån den stundande flytten till Arkhangelsk. Detta medförde en nedskrivning om 4,6 Mkr, vilket avser det bokförda värdet av den del av anläggningen som inte kan användas i Arkhangelsk. Vidare togs en engångskostnad om 1,5 Mkr, som avser framtida återställningskostnader. Målsättningen är givetvis att den omstrukturerade verksamheten i Ystad framdeles ska generera ett positivt resultat. Som tidigare meddelats för Clean Tech East diskussioner med såväl industriella som finansiella aktörer för att så snart som möjligt flytta den befintliga pelletsproduktionsanläggningen i Ystad, samt den anläggning som bolaget äger i Liepaja i Lettland, till Arkhangelsk i nordvästra Ryssland. Som ett led i detta arbete förvärvade Clean Tech East under det gångna kvartalet samtliga aktier i Bio Energy Nord (BEN). När man planerar att etablera en ny fabrik är det självklart många faktorer att ta i beaktande, men framförallt handlar det om att säkra råvaruförsörjningen och ha tillgång till ett gott logistiskt läge det vill säga i direkt närhet till en fungerande hamn. Båda dessa nyckelfaktorer är uppfyllda genom köpet av BEN samt genom de långtgående diskussioner Clean Tech East har med ett av Rysslands ledande oberoende skogsbolag RusForest AB. I BEN:s regi har det tagits fram en komplett projektplan kring etablering av storskalig träpelletstillverkning i Arkhangelsk. Denna plan täcker bland annat de tekniska, ekonomiska och logistiska aspekterna av en etablering. Dessutom har BEN upparbetat industriella/finansiella kontakter och kontakter på myndighetsnivå med avseende på en etablering av pelletstillverkning i Arkhangelsk. BEN har även arbetat fram planer på att förvärva ett strategiskt beläget hamn/ industriområde i Arkhangelsk - ett område som förutom att ha den fördel att det är beläget i omedelbar anslutning till ett av regionens större sågverk också har en hamninfrastruktur som tillåter kostnadseffektiv, storskalig utskeppning av träpellets på fartyg året runt. Clean Tech East har också etablerat mycket goda kontakter med råvaruleverantörer, däribland RusForest AB, i Arkhangelskregionen - vilket kommer att underlätta för oss att uppnå en kostnadseffektiv och trygg råvaruförsörjning vid uppstarten av träpelletstillverkningen i Arkhangelsk. Den stora fördelen med en etablering av storskalig pelletstillverkning i Arkhangelsk är att råvarukostnaden i detta område är betydligt lägre än i Sverige, och att tillgången på högkvalitativ träråvara är mycket god. Dessutom möjliggör den befintliga infrastrukturen för storskalig export av pellets till industriella kunder i Europa. Clean Tech Easts affärsområde för utveckling och försäljning av specialkemiska produkter till bland annat oljeindustrin, Power Chemicals, utvecklades svagare än förväntat under årets två första kvartal. I juni erhölls dock en betydande order om 7 miljoner kronor från en kund i Asien - och denna order har efter rapportperiodens utgång både levererats och fakturerats. Det är mycket tillfredsställande att vår största kund fortsätter att uppvisa ett hundraprocentigt förtroende för våra produkters kvalitet och för vår snabba leveransförmåga. Vi har en mycket stark tro på att vi över tiden väsentligt kommer att öka vår försäljning i regionen. Det är vår bestämda uppfattning att Power Chemicals kommer att uppvisa en betydligt högre försäljning under det andra halvåret jämfört med det första. Stockholm den 16 augusti Lennart Ivarsson VD och Koncernchef Delårsrapport januari - juni 2

5 Perioden januari - juni - Koncernen Koncernen Koncernen är verksam inom två affärsområden Power Chemicals och Biomass Fuels med huvudkontor i Sollentuna, Stockholm Power Chemicals Affärsområdet Power Chemicals utvecklar och marknadsför innovativa högkvalitativa specialkemiska produkter som bidrar till lönsammare och miljövänligare energiproduktion i kraftverk, kraftvärmeverk, oljeraffinaderier och marina applikationer. Orderingången för perioden januari juni blev 12,9 (7,8) Mkr. Faktureringen för januari juni blev 5,3 (7,1) Mkr. Rörelseresultatet för perioden januari juni blev -5,2 (-4,8) Mkr. För perioden januari juni har inga engångskostnader eller omstruktureringskostnader tagits. Efter periodens utgång har en stor order som erhölls i juni fakturerats. Fakturavärdet uppgick till 7,2 Mkr. Biomass Fuels Affärsområdet bildades den 25 mars 2009 i samband med förvärvet av 100% av aktierna i Eastern Bio Holding AB. Affärsområdet består av en pelletsfabrik i Ystad som togs i drift under tredje kvartalet 2009 och en pelletsfabrik i Lettland som är stängd. Den 25 maj förvärvades, via en apportemission, Bio Energy Nord Ltd, som utarbetat ett koncept för storskalig pelletstillverkning i Arkhangelsk i nord västra Ryssland. Den 20 juni stängde fabriken i Ystad som tidigare annonserats på grund av dålig lönsamhet och svårigheter att få tillräckligt med råvara. Orderingången och omsättningen för perioden blev 29,7 (20,9) Mkr. Av omsättningen avser 25,3 Mkr pellets. Resterande avser försäljning av råmaterial (4,4 Mkr) sålda till cirka inköpspris. Av fakturerat ton pellets såldes drygt ton i bulk till ett försäljningspris i linje med våra råvarukostnader (material och energi). Resterande ton såldes med gynnsamma marginaler till konsumentledet, direkt eller via återförsäljare. Rörelseresultatet för affärsområdet för perioden januari till juni uppgick till -33,7 (-39,2) Mkr. Rörelseresultatet påverkades under första kvartal negativt av ett produktionsstopp, som varade 20 dagar från slutet av december, på grund av tekniska problem med ugnarna. Under den tiden genomgick ugnarna en fullständig renovering. Under kvartal två gick produktionen utan driftstörningar dock påverkades produktionen negativt av brist på råvara. Som tidigare meddelats har fabriken i Ystad under juni månad stängt produktionen då Bolaget inte ser en möjlighet att få verksamheten lönsam med de höga svenska råvarukostnaderna och brist på densamma samt ett försäljningspris som är nedtryckt av hård konkurrens främst från öst europeisk bulkpellets. Bolagets avsikt är att flytta produktionsanläggningen till Arkhangelsk där det nyligen förevärvade Bio Energy Nord Ltd har väl inarbetade kontakter. B.E.N. äger vidare en detaljerad projektplan innehållande ett komplett upplägg för en pelletsfabrik från råvaruförsörjning och produktion till distribution. B.E.N. beräknas med utrustningen från YPAB och vår fabrik i Lettland inledningsvis ha en årskapacitet på cirka ton träpellets. Den detaljerade projektplanen som B.E.N. har utarbetat ökar produktionskapaciteten med ytterligare ton pellets per år. I samband med stängningen av fabriken i Ystad har en utvärdering av anläggningen gjorts som medförde en nedskrivning på 4,6 Mkr som påverkat resultatet. Nedskrivningen avser det bokförda värdet av den del av anläggningen som ej visat sig ekonomiskt försvarbar att flytta till Arkhangelsk. Vidare har en engångskostnad på 1,5 Mkr tagits som bland annat avser framtida återställningskostnader. Kvar i Ystad efter flytt blir säckningsanläggningen. Bolagets avsikt är att köpa in pellets i bulk packa i småsäck och sälja till konsumenter. Avsikten är också att sälja bulk till industrin. Kostnaderna för pelletsfabriken i Lettland uppgick för perioden januari - juni till 0,6 Mkr och har bokförts som övriga rörelsekostnader. Bolaget har för avsikt också att flytta denna fabrik till Arkhangelsk. En utvärdering har gjorts som medförde en extra nedskrivning om 0,3 Mkr och en engångskostnad om 0,6 Mkr som avser återställningskostnader. Lagret av färdig pellets uppgick per 31 juni till cirka 3500 ton. Delårsrapport januari - juni 3

6 Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget består huvudsakligen av koncernlednings- och moderbolagsfunktioner. Moderbolaget redovisade en omsättning på 7,7 (5,7) Mkr under perioden januari juni. Omsättningen avser internfakturering. Rörelseresultatet för perioden januari juni blev 2,2 (-0,7) Mkr. I samband med stängningen av fabriken i Ystad har så kallade nedskrivningstester gjorts. Dessa gav till följd att moderbolaget skrev ned andelar i dotterföretaget Eastern Bio Holding AB från 17,8 Mkr till noll kronor. Moderbolaget tog ytterligare en nedskrivning på 7 Mkr mot fordran på Eastern Bio Holding AB. Vidare har under perioden aktieägartillskott om 23,0 Mkr getts till Ystad Pellets AB och ett aktieägartillskott om 2,0 Mkr till System Separation Sweden AB. Moderbolagets egna kapital uppgick den 30 juni till 55,3 (161,3) Mkr. Per 31 december var det egna kapitalet 65,8 Mkr. Förändringen mot det egna kapitalet den 31 december kommer huvudsakligen från teckningen av aktier genom teckningsoptionerna (34,1 Mkr), apportemission vid förvärvet av Bio Energy Nord Ltd (4,5 Mkr) och nedskrivningen av andelar i dotterbolag (-49,8 Mkr). Finansiering Clean Tech Easts utestående räntebärande skulder om 69,7 Mkr består av lån från Swedbank 9,7 Mkr, obligationslån om 40 Mkr samt lån från Vostok Nafta om 20 Mkr. Av dessa lån förfaller 63,8 Mkr inom 12 månader. Bolaget har i sin värdering av anläggningstillgångarna i Lettland och Ystad bedömt att finansiering kan säkerställas av flytt och upp start av anläggningstillgångarna i Arkhangelsk. Bolaget har gjort nedskrivningstester som visat att det bokförda värdet, av det som är ekonomisk försvarbart att flytta, bekräftar anläggningstillgångarnas bokförda värden. Bolaget utvärderar löpande tillgängliga och möjliga finansieringsmöjligheter. Det är bolagets bedömning att nuvarande och tillgänglig likviditet är tillräcklig för att säkerställa bolagets fortsatta drift. Delårsrapport januari - juni 4

7 Förvärv av B.E.N. Bio Energy Nord Limited - Förvärvsbalansräkning, preliminär Förvärvet av B.E.N. Bio Energy Nord Ltd redovisas nedan i enlighet med IFRS 3 uppdaterad. B.E.N. Bio Energy Nord limited Tillgångar Anläggningstillgångar - Omsättningstillgångar - Likvida medel 1 Summa tillgångar 1 Skulder Kortfristiga skulder och avsättningar 1 Nettotillgångar 0 Vid upprättande av förvärvsanalysen har tillgångar och skulder tagit upp till dess verkliga värde. Skillnaden mellan den beräknade köpeskillingen och redovisade nettotillgångar har i förvärvsanalysen ansetts hänförliga till den detaljerad projektplan innehållande ett komplett upplägg för en pelletsfabrik från råvaruförsörjning och produktion till distribution och återspeglas i balansräkningen som en ökning av immateriella anläggningstillgångar. Tillgången skrivs av under 5 år. Preliminär förvärvsanalys (TSEK) Köpeskilling Förvärvade nettotillgångar 0 Övervärde Varav: Detaljerad projektplan Uppskjuten skatt Delårsrapport januari - juni 5

8 Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standars (IFRS) och IFRIC-tolkningar sådana de angivits av EU. Vidare har rekomendation från Rådet för finanisell, RFR 1 avseende Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i överänsstämmelse med Årsredovsiningslagen (ÅRL) och IAS 34. Delårsrapportering och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rappotering rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Bolaget tillämpar från och med IFRS 3 (revised) rörelseförvärv samt IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. För detaljerad information beträffande redovisningsprinciperna hänvisas till årsredovisningen. Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen med undantag för att IAS 24 (uppdaterad) tillämpas från 1 januari. Detta har inte haft någon påverkan på koncernens räkenskaper under perioden. Denna delårsrapport har inte blivit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Transaktioner med närstående Clean Tech East som ägs till 44,33% av Vostok Nafta Ltd har den 25 mars 2009 förvärvat Eastern Bio Holding AB som till 43,4% ägdes av Vostok Nafta Ltd. I samband med förvärvet av Eastern Bio Holding övertog koncernen genom Eastern Bio Holding AB ett lån som det förvärvade bolaget tidigare erhållit från Vostok Nafta om 20 Mkr. Clean Tech East erhöll den 15 februari ett förskott om 8 Mkr som bryggfinansiering på teckningsoptionerna från Vostok Nafta. Det erhållna förskottet återbetalades i sin helhet den 30 mars. Vostok Nafta gick in som garant för det år upptagna obligationslånet på 40 Mkr och för detta erhåller man en marknadsmässig ersättning om 1,2 Mkr motsvarande 3%. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Om utförlig beskrivning av riskfaktorer och osäkerhetsfaktorer, se sidan och Not 3 sidan Riskhantering i års redovisningen. Utöver de riskfaktorer och osäkerhetsfaktorer som omnämns i Årsredovisningen så följer bolaget kontinuerligt risker avseende finansieringsbehov och värdering av bolagets tillgångar, s.k. impairment test. Delårsrapport januari - juni 6

9 Aktien Clean Tech East Holding AB (publ) är sedan 2004 noterat på Aktietorget. Clean Tech East Holding AB:s börsvärde uppgick den 30 juni till 73,3 (18,9) Mkr. Den 30 juni var aktier utgivna och totalt teckningsoptioner för ett pris av 0,25 SEK för inlösen under perioden 1 juni 2013 till 30 maj Alla aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Antalet aktieägare i Clean Tech East Holding AB uppgick den 30 juni till (777). Delårsrapport januari - juni 7

10 FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning - Koncernen TSEK Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Totalt Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Omräkningsdifferenser Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Antal aktier vid periodens utgång Resultat per aktie, SEK - före utspädning -0,02 kr -0,16 kr -0,04 kr -0,33 kr -0,19 kr Resultat per aktie, SEK - efter utspädning -0,02 kr -0,16 kr -0,04 kr -0,33 kr -0,19 kr Periodens resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare Delårsrapport januari - juni 8

11 FINANSIELL INFORMATION Balansräkning - Koncernen TSEK 30 juni 30 juni 31 dec Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgånger Materiella anläggningstillgånger Finansiella tillgångar Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital & Skulder Eget kapital Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder, långfristiga Långfristiga skulder, räntebärande Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder, räntebärande Leverantörsskulder Avsättningar Uppskjutna skatteskulder, kortfristiga Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital & skulder Delårsrapport januari - juni 9

12 FINANSIELL INFORMATION Förändring av eget kapital - Koncernen TSEK Kvartal 1-2 Ingående eget kapital Nyemission vid rörelseförvärv Teckningsoptioner inlösen Nyemission under registrering Nyemission Aktierelaterad ersättning Årets totalresultat Utgående eget kapital Kassaflödesanalys - Koncernen TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Delårsrapport januari - juni 10

13 FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning - Moderbolag TSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Totalt Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Balansräkning - Moderbolag TSEK 30 juni 30 juni 31 dec Tillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Finansiella tillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital & Skulder Eget kapital Långfristiga skulder, räntebärande Kortfristiga skulder räntebärande Leverantörsskulder Övriga skulder kortfristiga Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital & skulder Delårsrapport januari - juni 11

14 FINANSIELL INFORMATION Förändring av eget kapital - Moderbolag TSEK Ingående eget kapital Nyemission vid rörelseförvärv Teckningsoptioner inlösen Nyemission under registrering Nyemission Omklassifisering Aktierelaterad ersättning Periodens resultat Utgående eget kapital Omsättning och rörelseresultat - Koncernen Omsättning per marknadsområde TSEK Europa Asien/Pacific/Americas Ryssland/CIS Totalt Omsättning per affärsområde TSEK Power Chemicals Biomass Fuels Totalt Rörelseresultat per affärsområde TSEK Power Chemicals Biomass Fuels Koncerngemensamt Totalt Tillgångar per affärsområde TSEK Power Chemicals Biomass Fuels Koncerngemensamt Totalt Delårsrapport januari - juni 12

15 FINANSIELL INFORMATION Ägarstruktur per den 31 mars Aktieägare 1 Kvartal 1 Andel i % Vostok Nafta Ltd ,33% LMK Ventures AB ,25% Försäkringsbolaget, Avanza Pension ,56% Marmari Mediterranean Ltd ,37% Staffan Rasjö ,95% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,87% Lars Gerhard, Linzander ,44% Banque Carnegie Luxembourg SA ,37% HSBC Private Bank (Suisse) S A ,08% Per Brilioth ,84% Övriga ,95% Totalt ,00% 1) Utdrag enligt Euroclear AB (tidigare VPC AB) den 30 juni. Insynspersoners förändring av aktieinnehav för perioden Aktieägare Totalt antal aktier Per Brilioth Göran Brorsson Lennart Ivarsson Franz Bergstrand Tomas Anderbjer Sollentuna den 16 augusti Lennart Ivarsson Koncernchef och VD Delårsrapport januari - juni 13

16 Clean Tech East Holding AB Sjöängsvägen 15, Sollentuna Tele: Fax:

Delårsrapport januari - mars 2011. Clean Tech East Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2011. Clean Tech East Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars Clean Tech East Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari mars Orderingången blev 18 887 (16 872) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 18 887 (16 461) TSEK EBITDA

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2009 Clean Tech East Holding AB (publ) (Tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB)

Delårsrapport januari - september 2009 Clean Tech East Holding AB (publ) (Tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB) Delårsrapport januari - september Clean Tech East Holding AB (publ) (Tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB) Sammanfattning för perioden januari - september Orderingången blev 25 736 (29 660) TSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2010. Clean Tech East Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké januari - december 2010. Clean Tech East Holding AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december Clean Tech East Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden oktober december Orderingången ökade med 52% jämfört med 28 272 TSEK föregående kvartal. Intäkterna ökade

Läs mer

Delårsrapport oktober - december och bokslutskommuniké 2009. Clean Tech East Holding AB (publ)

Delårsrapport oktober - december och bokslutskommuniké 2009. Clean Tech East Holding AB (publ) Delårsrapport oktober - december och bokslutskommuniké Clean Tech East Holding AB (publ) Helåret Orderingången blev 49 645(34 454) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 51 795 (33 784) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari - mars Orderingången blev 10 929 (8 469) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 14 123 (6 020) TSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Andra kvartalet 1) Delårsperioden januari - juni 1) Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-3,0) Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -1,1 (-3,8) MSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER Fjärde kvartalet 1) Perioden januari december 1) Eastern Bio Holding AB med dotterbolag, B.E.N. Bio Energy Q4 Nord Ltd och SystemSeparation Sweden AB avyttrades under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2014 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 510 (5 647) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2013 januari - mars

DELÅRSRAPPORT 2013 januari - mars STOCKHOLM 2013-04-19 DELÅRSRAPPORT 2013 januari - mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2013. Händelser under januari-mars Rörelseresultatet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Bokslutskommuniké för Cortus Energy AB (publ) januari december 2015

Bokslutskommuniké för Cortus Energy AB (publ) januari december 2015 Sida 1 av 10 Bokslutskommuniké för Cortus Energy AB (publ) januari december 2015 Fjärde kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -3,5 (-7,4) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Delårsrapport

HomeMaid AB (publ) Delårsrapport HomeMaid AB (publ) Delårsrapport 2008-01-01-2008-09-30 Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 21 020 kkr (16 513 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 27% Tillväxten inom affärsområdet

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2015 31 december 2015 Oktober December 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,0 (-1,3) MSEK Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Nettoomsättning för perioden uppgick till Kkr ( Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 %

Delårsrapport Nettoomsättning för perioden uppgick till Kkr ( Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 % Delårsrapport 2006-01-01--2006-03-31 Nettoomsättning för perioden uppgick till 12 593 Kkr (11 309 Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 % Rörelseresultatet uppgick till 133 Kkr (167 Kkr) Resultat

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer