Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering"

Transkript

1 West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering Andra kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till 10,4 (13,4) Mkr, en minskning med 22% Rörelseresultatet uppgick till -2,1 (-0,1) Mkr, en minskning med 2,0 Mkr Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (-0,1) Mkr, en minskning med 1,6 Mkr Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,21 (-0,01) kr Januari juni 2013 Rörelseintäkterna uppgick till 21,0 (23,6) Mkr, en minskning med 11% Rörelseresultatet uppgick till -4,0 (-1,4) Mkr, en minskning med 2,6 Mkr Resultat efter skatt uppgick till -3,2 (-1,4) Mkr, en minskning med 1,8 Mkr Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,40 (-0,18) kr Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Rörelseintäkter, Tkr Rörelseresultat, Tkr Resultat efter skatt, Tkr Resultat efter skatt per aktie, kr -0,21-0,01-0,40-0,18-0,50 Väsentliga händelser under kvartalet Nyemission om ca 5,6 Mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Nyemissionen är garanterad i sin helhet utan kostnad för bolaget. En övertilldelningsoption om max 2,5 Mkr har lagts till för att öka ägarspridningen och tillmötesgå nya investerare som visat intresse för bolaget. Syftet med nyemissionen är att finansiera fortsatt satsning inom området Kortterminaler. Avanza Bank är bolagets finansiella rådgivare och teckning pågår fram till och med den 5 september Två order från Open Solution på nya mobila kortterminaler med NFC-teknik för säkrare och snabbare betalningar på arenor och restauranger. Totala ordervärdet är ca 5,5 Mkr och leveranser kommer ske under Q3 och Q4. Väsentliga händelser efter kvartalets utgång Centre har etablerats och blivit en framgång hos flera handlare runt om i Sverige. Boende i glesbefolkade områden kan nu göra kontantuttag, insättningar och betala sina räkningar direkt i butik. Lokala näringsidkare kan enkelt sätta in sina dagskassor direkt på sitt konto. Under juli har West kontrakterat nya ombud för Centre i Östergötland, Västernorrland och Jämtland till ett värde av 1,1 Mkr. Leveranser kommer genomföras under det tredje kvartalet ÖoB investerar i nya kortterminaler från West. Samtliga kortterminaler byts ut under hösten. ÖoB är en av Sveriges största lågpriskedjor och finns i dag på 100 platser runtom i Sverige. Totalt rör det sig om cirka 500 kassaplatser. West International AB (publ) Org.Nr (9)

2 Kort om West International West levererar smarta transaktions- och betalningslösningar som hjälper bolagets kunder att effektivisera handeln i fysiska miljöer. Kunderna utgörs av systemintegratörer, distributörer samt slutkunder inom områdena handel och besöksnäring. West International grundades 1988 med inriktning på distribution av datorkomponenter. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX First North sedan Huvudkontoret ligger i Upplands Väsby och där finns ca 20 anställda inom försäljning, projektledning, utveckling, inköp, lager och service. Marknadstrender Det pågår en urbaniseringstrend som gör att fler människor flyttar till storstäder och landsbygden avfolkas. Bolaget ser även tydliga effekter av säkerhetsproblematik och fördyring i hantering av kontanter i samhället. Detta har öppnat en marknad för säkra och effektiva betalningslösningar där West under ett antal år har utvecklat konceptet Centre och nya moderna kortterminaler. Vision och strategi För att bygga en långsiktighet i bolagets affär tar West kontroll över strategiska komponenter i sina erbjudanden. Detta minskar utbytbarheten och skapar en starkare koppling mellan levererad kundnytta och West. Genom starka och långvariga leverantörsrelationer skall West också fokusera på att lansera och vidareutveckla produkterbjudanden där West kan bibehålla unicitet på sina marknader. Produktstrategin för Kassautrustning är att fortsätta erbjuda ledande komponenter och produkter från de bästa tillverkarna i världen och integrera dessa till helhetslösningar på egen hand eller tillsammans med partners. Hur når vi dit? Genom en enkel vision bestående av tre delar: Vi vågar utmana det som är etablerat på marknaden. Vi förenklar processer och beteenden med våra produkter och tjänster vilket kommer våra kunder och deras kunder till nytta. Vi strävar efter att göra det bättre för konsumenterna i handeln. Utifrån denna vision har vi skapat ett tydligt fokus i våra produktområden Kortterminaler, Självbetjäning och Kassautrustning för att kunna hjälpa våra kunder att förenkla och förbättra handeln i fysiska miljöer. Våra grundläggande värderingar: professionalism, lyhördhet och respekt ger oss de verktyg vi behöver för att nå vår målsättning som är att vara och förbli en flexibel partner med en innovativ produktportfölj med mervärde för våra kunder. West International AB (publ) Org.Nr (9)

3 VD s kommentar Utvecklingen av Wests helt nya område Kortterminaler motsvarar våra mycket högt ställda förväntningar. Under drygt två år har vi av egen kraft genomfört den kanske största satsningen i Sverige av en oberoende aktör på den svenska kortterminalmarknaden. Nu har vi även passerat det sista formella nålsögat. Vi är nu igenom omställningsperioden och jag ser väldigt positivt på framtiden för West. Vår första kortterminal WestInt 8006 godkändes nyligen bl.a. av de internationella kortutgivarna och de svenska inlösande bankerna. I jämförelse med andra utvecklingsprojekt för kortterminaler har vi lyckats passera detta kritiska skede rekordkort tid. Med start under det andra kvartalet levererar vi nu dagligen ut kortterminaler till våra PSP-kunder och deras kunder inom handel, hotell och restaurang. Den första återkopplingen från användarna på marknaden är väldigt positiv och det är mycket glädjande för vi ska alltid vara ett bättre alternativ. Men vi är inte nöjda här utan kommer fortsätta ta vara på en rad möjligheter att växa mer. Till hösten startar vi leveranser av mobila kortterminalslösningar och introduktionen på nya marknader utanför Sverige inleds. Ett stort erkännande är att vi under perioden har erhållit flera order från stora PSP-kunder. Jag bedömer att tillväxten är så kraftig att innan året är slut kommer Kortterminaler vara vårt största produktområde. I detta sammanhang är det väldigt glädjande att intresset för den pågående nyemissionen är så stor. Vi genomför den för att öka bolagets finansiella stabilitet samt ge utrymme för nya affärer och investeringar. En ytterligare positiv effekt med emissionen är att aktien får en ökad spridning och West får fler aktieägare. Vi vårdar dock det förtroende vi har från våra aktieägare och kostnadsmedvetenheten inom West är mycket hög, inte minst då konjunkturen inom retail-sektorn under de senaste åren har varit under stark press. Glädjande är också att våra Centre -ombud forsätter att bli fler. Det går nästan dagligen att läsa om hur de etablerade bankerna stänger sina kontor för kontanthantering, hur betalningshantering blir dyrare för handlare och hur svårt det blir för många privatpersoner att utföra enklare bankärenden. Samtidigt lever två tredjedelar av Sveriges befolkning utanför våra tre storstadsregioner och Sverige har 1,7 miljoner pensionärer. I dessa tider när tillgängligheten på finansiella tjänster minskar dramatiskt känns det väldigt motiverande att vi på West kan erbjuda ett långsiktigt hållbart alternativ till hela Sverige. Vare sig du bor i Abisko eller på Östermalm ska du ha samma möjlighet att sköta dina bankärenden över disk. Sten Karlsson, vd West International AB West International AB (publ) Org.Nr (9)

4 Intäkter Rörelseintäkterna uppgick under andra kvartalet 2013 till 10,4 (13,4) Mkr vilket är en minskning med 22% i jämförelse med samma period förra året. Rörelseintäkterna för första halvåret uppgick till 21,0 (23,6) Mkr, vilket är en minskning med 11% Första amorteringen uppgår till 1,0 Mkr och därefter amorteras 0,5 Mkr per kvartal. Varulagret Varulagret uppgick på balansdagen till 2,9 (5,5) Mkr där 0,3 Mkr utgörs av varor på väg. Investeringar Under 6-månadersperioden har investeringar gjorts för 2,0 (4,3) Mkr. Investeringarna utgörs främst av aktiverade utvecklingskostnader. 0 Mkr jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Rörelseintäkter per kvartal Valutarisk För att minska valutarisken säkrar West International, en del av bolagets kontrakterade nettoflöden i utländsk valuta. De totala valutakursdifferenser som påverkat resultatet under det andra kvartalet 2013 uppgår till -0,2 (-0,1) Mkr. Resultat och kostnader Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet 2013 till -2,1 (-0,1) Mkr, vilket är en försämring med 2,0 Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 42% (39). 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 Mkr jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Rörelseresultat per kvartal Personalkostnaderna uppgick under andra kvartalet 2013 till 35% (25) av rörelseintäkterna. Finansiell ställning och likviditet Den 30 juni 2013 uppgick bolagets likvida medel till 0,0 (1,0) Mkr. Nettokassan var på bokslutsdagen -3,5 Mkr (-0,2). Beviljad outnyttjad checkkredit uppgick till 2,8 Mkr. Soliditeten var 40 % (59). Bolagets egna kapital uppgick till 10,9 (16,6) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,2 (2,3) Mkr under första halvåret Totala kassaflödet efter investerings- och finansieringsverksamheten var -3,0 (-1,8) Mkr. Beviljad checkkredit uppgår till 4,0 Mkr. Därutöver har bolaget ett banklån om 2,0 Mkr, som ska återbetalas i slutet av varje kvartal med start i tredje kvartalet 2013 och slut i första kvartalet Personal Antal anställda i slutet av perioden uppgick till 19 (18). Medelantalet anställda under andra kvartalet var 19,3 (16,7). Transaktioner med närstående I slutet av andra kvartalet har lån om totalt 0,4 Mkr upptagits från styrelseledamöterna Hans Johansson och David von Laskowski. Lånen ska återbetalas under tredje kvartalet och löper med en enkel årsränta om 10%. Aktiens utveckling På balansdagen uppgick antalet aktieägare till 614 (666) stycken och aktiekursen till 1,68 (2,50) kr. Väsentliga händelser under kvartalet Nyemission om ca 5,6 Mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Nyemissionen är garanterad i sin helhet utan kostnad för bolaget genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett antal större befintliga aktieägare, däribland ledning och styrelseledamöter. En övertilldelningsoption om max 2,5 Mkr har lagts till för att öka ägarspridningen och tillmötesgå nya investerare som visat intresse för bolaget. Syftet med nyemissionen är att finansiera fortsatt satsning inom området Kortterminaler. Avanza Bank är bolagets finansiella rådgivare och teckning pågår fram till och med den 5 september Två order från Open Solution på nya mobila kortterminaler med NFC-teknik för säkrare och snabbare betalningar på arenor och West International AB (publ) Org.Nr (9)

5 restauranger. Totala ordervärdet är ca 5,5 Mkr och leveranser kommer ske under Q3 och Q4. Väsentliga händelser efter kvartalets utgång Det nya konceptet för finansiella tjänster, Centre, har etablerats och blivit en framgång hos flera handlare runt om i Sverige. Boende i glesbefolkade områden kan nu göra kontantuttag, insättningar och betala sina räkningar direkt i butik. Lokala näringsidkare kan enkelt sätta in sina dagskassor direkt på sitt konto. Under juli har West kontrakterat nya ombud för Centre i Östergötland, Västernorrland och Jämtland till ett värde av 1,1 Mkr. Leveranser kommer genomföras under det tredje kvartalet Finansiellt mål Bolagets långsiktiga finansiella mål för perioden är att öka försäljningen med mer än 30% per år och att uppnå en rörelsemarginal på minst 10% vid periodens utgång. Redovisningsprinciper Utvecklingsutgifter aktiveras för större utvecklingsprojekt. För första halvåret uppgår detta till 1,9 Mkr (4,0) och 0,8 (3,0) för andra kvartalet. I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Granskning Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. ÖoB investerar i nya kortterminaler från West. ÖoB byter ut samtliga kortterminaler under hösten De nya kortterminalerna, WestInt 8006, har stöd för kommande mobila kortbetalningar genom bl a NFC-teknik (Near Field Communication). ÖoB är en av Sveriges största lågpriskedjor och finns i dag på 100 platser runtom i Sverige. Totalt rör det sig om cirka 500 kassaplatser. Kommande rapporter West International rapporterar resultatet kvartalsvis. Följande kommande rapporttillfällen är planerade: 14 november 2013 Delårsrapport jul-sep februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Upplands Väsby den 30 augusti 2013 West International AB (publ) Ytterligare information om denna delårsrapport: Sten Karlsson, vd tel: +46 (0) e-post: Hans Johansson, Styrelseordförande tel: +46 (0) West International AB (publ) Kanalvägen Upplands Väsby Telefon: +46 (0) Telefax: +46 (0) West International levererar smarta transaktions- och betalningslösningar inom butik, hotell och restaurang, samt retail banking. Bland företagets erbjudanden finns kortterminaler, utrustning till kassasystem, kontanthanteringslösningar, självbetjäningskiosker och andra produkter som alla syftar till att effektivisera våra kunders betalningsflöden för sina konsumenter. Försäljning sker dels via systemintegratörer och distributörer, men också direkt till slutkund. Bland kunder och användare återfinns exempelvis Visma, Schenker, EG Gruppen, Fujitsu, Micros- Fidelio, Volvo, Payzone Nordic, Citibank och Absa Bank. Bolaget har säte i Stockholm och är listat på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, Se även West International AB (publ) Org.Nr (9)

6 RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG Tkr Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Resultat per aktie, kr -0,21-0,01-0,40-0,18-0,50 Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,21-0,01-0,40-0,18-0,50 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Antal aktier vid periodens slut Totalt antal aktier efter utspädning West International AB (publ) Org.Nr (9)

7 BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG Tkr 30-jun 30-jun 31-dec Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder, avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG Tkr Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning Periodens resultat Utgående balans West International AB (publ) Org.Nr (9)

8 KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG Tkr Den löpande verksamheten Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Resultat efter finansiella poster Justering poster som inte ingår i kassaflödet mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Varulager Rörelsefordringar Rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Banklån Förändring checkkredit Ägarlån Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Beviljad outnyttjad checkkredit West International AB (publ) Org.Nr (9)

9 FINANSIELLA NYCKELTAL Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Nettoomsättning, tkr Nettoomsättningstillväxt, % -22% -7% -11% 3% -1% Bruttomarginal, % 42% 39% 38% 37% 38% Rörelsemarginal, % -20% 0% -19% -6% -11% EBITDA-marginal, % -8% 6% -8% 0% -4% Resultat före skatt, tkr Soliditet, % 40% 59% 40% 59% 51% Skuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 Investeringar materiella anläggningstillgångar, tkr Investeringar immateriella anläggningstillgångar, tkr Eget kapital per aktie, kr 1,38 2,10 1,38 2,10 1,78 Likvida medel per aktie, kr 0,00 0,13 0,00 0,13 0,38 Kassalikviditet, % 68% 106% 68% 106% 83% Genomsnittligt antal aktier Antal aktier vid periodens slut Resultat per aktie (kr) -0,21-0,01-0,40-0,18-0,50 Resultat per anställd, tkr Antal anställda vid utgången av perioden Snittantal anställda under perioden 19,3 16,7 19,2 16,5 17,3 Definitioner Bruttomarginal Nettoomsättning minus kostnad sålda varor, i förhållande till omsättning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till omsättning. EBITDA-marginal Rörelsemarginal före avskrivningar dividerat med nettoomsättningen. Soliditet Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital. Resultat per aktie Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier. Likvida medel per aktie Likvida medel i förhållande till antal utestående aktier. Kassalikviditet Omsättningstillgångar minus varulager dividerat med kortfristiga skulder. Resultat per anställd Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal anställda. West International AB (publ) Org.Nr (9)

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål.

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Pressmeddelande 2015-01- 16 Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360 Kvartalsrapport 1 (1 september 2014-30 november 2014) Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Samtliga finansiella

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

Fortsatt tillväxt under helåret 2013

Fortsatt tillväxt under helåret 2013 ZetaDisplay AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Fortsatt tillväxt under helåret 2013 HELÅR 2013 OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 60,9 [52,8] MSEK Tillväxt med 17 % under helåret Licensintäkter ökade med 50 % Investering

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 Nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent till 22,9 MSEK (23,6), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 0,9 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,0).

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ)

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) INDIVIDUALLY USTOMIZED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) NIQUE a BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Koncernredovisning enligt IFRS upprättades första gången i och med årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007

AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007 AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLL Viktiga händelser 2 Mål 2008 2 Nyckeltal 2 Organisation 3 Legal struktur 3 Kort om Axlon 3 Kort om HGL 3 Affärsidé och Mål 3 VD-ord 4 Historik 6 Axlon 8 HGL 12

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer