Adapto Nordic INFORMATIONSBROSCHYR SAMMANFATTNING. Adapto Nordic Bloomberg: ADAPNOA LX ISIN: LU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adapto Nordic INFORMATIONSBROSCHYR SAMMANFATTNING. Adapto Nordic Bloomberg: ADAPNOA LX ISIN: LU0246348501"

Transkript

1 Informationsbroschyr Adapto Nordic INFORMATIONSBROSCHYR Informationsbroschyr för fonden Adapto Nordic. Denna broschyr och fondbestämmelserna för angiven fond utgör tillsammans informationsbroschyren. Informationsbroschyren publicerades per den 1 mars Adapto Nordic Bloomberg: ADAPNOA LX ISIN: LU Adapto SICAV (Luxemburg) Incorporation Nr. B SAMMANFATTNING FONDENS NAMN Adapto Nordic FONDBOLAGET Adapto Nordic ( Fonden ) är en s.k. delfond till Adapto SICAV ( Fondbolaget ), reglerad och hemmahörande i Luxemburg. Adapto SICAV ägs i sin helhet av fondandelsägarna i proportion till sina investeringar i fondbolagets delfonder. Förvaltning av fonden påbörjades 13 Mars FÖRVALTNING Adapto Nordic förvaltas av Adapto Advisors AB ( Förvaltningsbolaget ) med säte i Stockholm. FÖRVARINGSINSTITUT Fondens förvaringsinstitut, RBC Investor Services S.A. ( RBCIS ), är ett servicebolag tillhörande Royal Bank of Canada ( RBC ). RBCIS har verksamhet i Luxemburg och är specialist på finansiella tjänster för bolag och institutioner. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Fondandelar kan tecknas och lösas in dagligen. Teckning och inlösen görs i poster uppgående till ett minsta belopp om SEK INVESTERINGSFILOSOFI Förvaltningsbolagets förvaltning av fonden syftar till att över tiden och med ett väl avvägt risktagande ge andelsägarna maximal avkastning på investerat kapital, oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Fonden inriktar sig således på absolut avkastning, till skillnad mot traditionella investeringsfonder vars inriktning är relativ avkastning gentemot ett index. Fondens placeringsinriktning innebär att fonden är en så kallad lång/kort aktiefond (eng. long/short equity fund). Blankningar och olika derivatstrategier får användas i förvaltningen. Fonden kommer från tid till annan att använda belåning och kommer normalt att ha en mera koncentrerad portfölj, d.v.s. större enskilda positioner än en traditionell investeringsfond. RAPPORTER Fondbolaget upprättar årsberättelse och halvårsredovisning för fonden. Därutöver sammanställs kvartals- och månadsvisa rapporter. Samtliga rapporter finns tillgängligt på förfrågan eller via förvaltningsbolagets hemsida

2 BESKRIVNING AV FONDEN Adapto Nordic ( Fonden ) är en delfond till Adapto SICAV. Adapto Nordic klassificeras som en specialfond enligt lagen om investeringsfonder (LIF). Adapto Nordic är en etisk så kallad SRI-anpassad fond (Social Responsibility Investment) som tar hänsyn till hållbarhetskriterier och ansvarsfullhet i sina investeringar. Fonden beaktar därmed sitt sociala ansvar genom att försöka bidra till ett hållbart samhälle. I samband med en investering beaktas sålunda följande kriterier för hållbar utveckling: socialpolitik, mänskliga rättigheter, företagens styrning, miljöpolitik och etik. Adapto Nordics investeringsfilosofi är att, på ett fundamentalt och riskbalanserat sätt, skapa vinster via så kallad alfagenerering. Fonden har en strukturerad investeringsprocess med fokus på fundamental analys kombinerad med kvantativ/teknisk analys. Sedan 19 november 2010 har fondbolaget Finansinspektionens tillstånd att marknadsföra och sälja andelar i fondbolagets delfonder Adapto Nordic och Adapto Commodity i Sverige, i enlighet med 1 kap. 9 lagen om investeringsfonder (LIF). Adapto Nordic förvaltas av Adapto Advisors AB ( Förvaltningsbolaget ). Förvaltningsbolagets förvaltning av fonden syftar till att över tiden och med ett väl avvägt risktagande ge andelsägarna maximal avkastning på investerat kapital oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Fonden inriktar sig således på absolut avkastning, till skillnad mot traditionella investeringsfonder vars inriktning är relativ avkastning gentemot ett index. Uppgift om Adapto Nordics resultat och utveckling finns i fondens årsberättelser och halvårsredogörelser. Därutöver sammanställs kvartalsvis och månadsvis kortare rapporter. Dagligen publicerar fondbolaget Adapto Nordics resultat till öppna fondplattformar såsom Morningstar, Bloomberg, Avanza, Mfex etc. Adapto Nordics resultat och utveckling är även tillgängligt på förvaltningsbolagets hemsida,

3 FONDEN OCH FONDBOLAGET ALLMÄNT Finansinspektionen i Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), utövar tillsyn över fondbolaget Adapto SICAV. STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Fondbolagets styrelse består av följande personer MICHAEL GULDSTRAND, CHAIRMAN VD, Adapto Advisors AB, Stockholm JEAN PHILIPPE CLAESSENS, DIRECTOR General Manager, Lemanik Asset Management S.A, Luxemburg ARMELLE MOULIN, DIRECTOR Senior Legal Counsel, Lemanik Asset Management S.A, Luxemburg REVISOR Till revisor har utsetts det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers S.à.r l (PWC) i Luxemburg. FONDBOLAGETS ORGANISATION Fondbolaget Adapto SICAV har sitt säte i Luxemburg med adress; 41, op Bierg, L-8217 Mamer. Fondbolaget har genom uppdragsavtal lagt ut olika uppgifter till tredje part. Dessa företag har specialiserat sig på vissa tjänster och utför olika arbetsuppgifter som ingår i verksamheten, däribland back-office och redovisningstjänster samt funktionen för riskhantering. Enligt fondbolagets uppfattning bedrivs verksamhet därigenom på ett mer kostnadseffektivt sätt. Följande verksamheter är utlagda via uppdragsavtal; Promoter till Adapto SICAV är Lemanik S.A. med adress 19, Via Cantonale, CH-9600 Lugano. Domiciliary Agent till Adapto SICAV är Lemanik Asset Management S.A. med adress 41, op Bierg, L-8217 Mamer. Förvaringsinstitut (Custodian och Principal Paying Agent tillika Central Administration Agent, Registrar samt Transfer Agent) till Adapto SICAV är RBC Investor Services Bank S.A. med adress 14, Porte de France, L Esch-sur-Alzette. Fondbolaget har ingått ett uppdragsavtal med RBC Investor Services S.A. som utför olika arbetsuppgifter som ingår i verksamheten, däribland back-office och redovisningstjänster samt är ansvarig för funktionen för riskhantering. Enligt fondbolagets uppfattning bedrivs verksamhet därigenom på ett mer kostnadseffektiv sätt. Investment Manager till Adapto SICAV är Förvaltingsbolaget Adapto Advisors AB, Oxtorgsgatan 4, SE Stockholm. Legal rådgivare (Legal Advisors) till Adapto SICAV är Arendt & Medernach, 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg.

4 FÖRVALTINGSBOLAGET ALLMÄNT Adapto Advisors AB har utsetts till förvaltare av fonden enligt ett förvaltningsavtal daterat den 3 mars Förvaltningsbolaget Adapto Advisors AB, med säte i Sverige och kontor på Oxtorgsgatan 4, SE Stockholm, har tillstånd av Finansinspektionen för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Vidare har förvaltningsbolaget även tillstånd för investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument samt mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument. Förvaltningsbolaget ägs till 100% av Michael Guldstrand som även är grundare till förvaltningsbolaget. Michael Guldstrand har investerat en betydande del av sina personliga finansiella tillgångar i fonden. FÖRVALTINGSFÖRETAGETS ORGANISATION Förvaltningen av delfonden Adapto Nordic utförs av förvaltningsbolaget Adapto Advisors AB. Michael Guldstrand är VD i förvaltningsbolaget och har mer än 20 års erfarenhet från arbete i den finansiella sektorn. Han har bl.a. erfarenhet som Equity Sales på Carnegie i Stockholm, Vice President hos JP Morgan i London och Frankfurt samt från ABG Sundal Collier i London. Adapto Advisors AB har lagt ut funktionen för regelefterlevnad på Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB. Huvudansvarig för uppdraget är Lars Söderqvist. Ansvarig för funktionen för regelefterlevnad är advokat Karin Claesson. Förvaltingsföretaget anlitar funktionen på konsultbasis genom ett uppdragsavtal med Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB. Förvaltningsbolaget har även ingått ett uppdragsavtal med That's IT Sweden AB, som tillhandahåller ett heltäckande driftsstöd för verksamhetens IT-system. FÖRVALTNINGSERSÄTTNING Ersättningen till förvaltningsbolaget utgår med en fast ersättning om 1,5% av fondens värde per år. Denna ersättning beräknas och belastar fondandelsvärdet på daglig basis. PRESTATIONSBASERAD ERSÄTTNING Utöver årlig förvaltningsersättning, beskriven i föregående stycke, utgår ett prestationsbaserat arvode till fondbolaget om 20% av den del av totalavkastningen för fonden som överstiger en avkastningströskel (High Water Mark). Avkastningströskeln definieras som fondens tidigare högsta andelsvärde Samtliga kostnader och ersättningar beräknas och belastar fondandelsvärdet på daglig basis. Michael Guldstrand, John Helgesson med 10 års arbetslivserfarenhet från den finansiella sektorn, samt Ludvig Kapanen arbetar med förvaltningen av fonden. Med tre medarbetare har förvaltningsbolaget bra beredskap att kunna hantera sjukdomsfall och annan frånvaro från arbetsplatsen.

5 STRATEGI OCH RISKPROFIL INVESTERINGSMÅL Adapto Nordics mål är att skapa en konsistent och enhetlig totalavkastning över de traditionella investeringsinstrumentens avkastning, genom investeringar i långa/korta strategier, för att därigenom dra fördel av de möjligheter som ineffektivitet och obalanser medför på och mellan marknader. INVESTERINGSFILOSOFI Adapto Nordics investeringsfilosofi är att på ett fundamentalt och riskbalanserat sätt skapa vinster via så kallad alfagenerering. Fonden har en strukturerad investeringsprocess med fokus på fundamental analys kombinerad med kvantativ/teknisk analys. Förvaltningen är fokuserad på väl underbyggda analyser samt ekonomiska principer och följer inte marknadsmodet för dagen. Mycket energi läggs på skapa egen analys genom möten med företagsledningar och platsbesök hos de bolag fonden analyserar eller är investerade i. Ekonomisk och finansiell fakta är de starkaste argumenten för investering. Adapto Nordic är en etisk så kallad SRI-anpassad fond (Social Responsibility Investment) som tar hänsyn till hållbarhetskriterier och ansvarsfullhet i sina investeringar. Fonden beaktar därmed sitt sociala ansvar genom att försöka bidra till ett hållbart samhälle. I samband med en investering beaktas sålunda följande kriterier för hållbar utveckling: socialpolitik, mänskliga rättigheter, företagens styrning, miljöpolitik och etik. Urvalskriterier för fondens investeringar omfattar även tillgångsslagets omsättningshastighet och likviditet. Adapto Nordic fokuserar inte på någon specifik industriell eller finansiell sektor. INVESTERINGSSTRATEGI För att nå sina investeringsmål investerar Adapto Nordic framförallt i en diversifierad lång/kort aktieportfölj. Adapto Nordics investeringsfokus är Norden men fonden kan utöka sitt investeringsområde till övriga Europa och de globala marknaderna (marknader för aktier, obligationer, penningmarknadsinstrument eller derivat). Fonden får investera i statsskuldväxlar/ penningmarknadsinstrument utgivna eller garanterade av en stat, en kommun eller en statlig myndighet i ett land inom EES eller av en mellanstatlig organisation i vilken en eller fleras stater inom EES är medlemmar. Högst 100% av fondens värde får investeras i dessa instrument under förutsättning att innehavet härrör från olika emissioner och en enskild emission inte överstiger 20% av fondens värde. Fonden får även investera i företagsobligationer med syfte att diversifiera sina investeringar i likvida tillgångar. Sådana obligationer ska minst ha så kallad kreditvärdig ranking (investment grade) vid tillfället för investeringen. Utifrån förvaltarens bedömning och med hänsyn till marknadsvillkoren får upp till 100% av fondens nettotillgångar placeras i kontanter, eller motsvarande instrument om det bedöms vara i bästa intresse för fondandelsägarna. Dessa instrument ska minst ha kreditvärdig ranking (investment grade) vid tillfället för investeringen. Adapto Nordics totala bruttoexponering får utgöra maximalt 400% av fondens värde. Inget enskilt innehav får överstiga 20% för överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av en enskild emittent.

6 Fondens risknivå uppskattas dagligen med en konfidensnivå på 95%. Den beräknade risknivån utgör således en uppskattning med en sannolikhet av 95% av den största värdenedgång fonden riskerar nästkommande dag. Metoden för beräkning av risknivån är ett hjälpmedel och utgör ingen garanti mot värdenedgångar överstigande den maximalt angivna ackumulerade tremånadersförlusten (s.k. draw-down) om 12%. En blankning får uppgå till högst 20% av fondens totala värde för ett överlåtbart värdepapper noterat på börs eller handlat på annan reglerad marknad. En blankning får uppgå till högst 10% av fondens totala värde för ett överlåtbart värdepapper ej noterat på börs eller handlat på annan reglerad marknad under förutsättning att värdepappret kan anses ha tillräcklig likviditet. Om fondens exponeringar av någon anledning medför att limiter överskrids skall rättelse vidtas så snart det lämpligen kan ske. Skälig hänsyn skall då tas till fondandelsägarnas intressen. Fondens exponering och riskvärderingar kontrolleras dagligen av RBC Investor Services S.A, genom en så kallad Compliance Monitoring Control. Fondbestämmelserna för fonderna kan komma att ändras. Ändringarna kan påverka fondens egenskaper, t.ex. dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. INVESTERINGSRESTIKTIONER Adapto Nordics tillgångar placeras med iakttagande av följande restriktioner: Adapto Nordics totala bruttoexponering får utgöra maximalt 400% av fondens värde. Inget enskilt innehav får överstiga 20% för överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av enskild emittent. Fonden får även placera högst 20% av fondens värde på konto hos en och samma bank. Fonden får göra så kallad blankning av överlåtbara värdepapper d.v.s. sälja överlåtbara värdepapper som fonden inte äger men som har levererats fonden genom ett låneavtal och/eller återköps-/sälj-avtal. Det sammanlagda underskottet från blankning får vid ingen tidpunkt överstiga 50% av fondens totala värde (NAV - Net Asset Value). Upptagna värdepapperslån måste ske på för branschen sedvanliga villkor, hos eller via värdepappersinstitut som står under myndigheters tillsyn. Fonden får varaktigt ta upp penninglån till ett belopp motsvarande högst 200% av fondens värde. Fondens tillgångar kan komma att lämnas som säkerhet för upptagna lån. RISKHANTERING Fondbolaget tillämpar etablerade rutiner och system för att mäta, analysera och korrigera risk i såväl enskilda positioner som fondens sammanlagda portfölj. Förvaltningsbolaget använder sig av det egenutvecklade front-end -verktyget KingsX för portföljövervakning och riskkontroll. Vidare nyttjar förvaltningsbolaget Secura Portfolio, för att ta fram information om portföljens volatilitet. Fonden strävar efter att på årsbasis ha lägre volatilitet än OMX N40 (Index för de 40 mest likvida noterade bolagen i Norden). Secura Portfolio ger även fonden möjlighet att mäta risk enligt den vedertagna metoden Value-at-Risk. Metoden innefattar ett sannolikhetsbaserat statistiskt mått på risken i en portfölj. Måttet anges som den maximala förlust portföljen förväntas drabbas av under en angiven tidsperiod, vanligen en dag eller en vecka, med en given grad av statistisk säkerhet, vanligen ett konfidensintervall om 95 eller 99%.

7 Fondbolaget har ett uppdragsavtal med RBC Investor Services Bank S.A för tjänster som Custodian och Principal Paying Agent tillika Central Administration Agent, Registrar samt Transfer Agent till Adapto SICAV. RBCIS utför olika arbetsuppgifter som ingår i verksamheten. RBCIS är ansvarig för daglig riskkontroll och regelefterlevnad, så kallad Compliance Monitoring Control. Slutligen utför fondbolagets Promoter och Domiciliary Agent, Lemanik Asset Management S.A, löpande rapportering i en riskrapport till fondbolagets styrelse av fondens risklimiter, vilken även tillställs förvaltningsbolaget. Riskmåtten och metoderna omfattar bland annat; övergripande riskexponering (Global Risk Exposure), hävstångsrisk (Leverage), likviditetsrisk (Liquidity risk), kreditrisk (Credit risk), motpartsrisk (Counterparty risk), koncentrationsrisk (Concentration risk) samt volatilitet (Volatility). FONDANDELAR ANDELSKLASSER Inom fonden utfärdas aktier i form av A och B-aktier. Aktier av serie A är så kallade kapitaliseringsaktier (återinvesterar värdestegringar genom högre pris på fondandelar). Aktier av serie B är så kallade utdelningsaktier vilka ger årlig utdelning beslutad av styrelsen i fondbolaget. A-aktier och B-aktier emitteras i SEK. Aktier av samtliga klasser kan utfärdas för alla typer av investerare. Fondbolagets styrelse kan besluta att emittera ytterligare aktieklasser, A eller B, i annan valuta än SEK. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN Pris per aktie motsvarar substansvärdet per andelsklass. Fondandelar kan tecknas och lösas in dagligen. Det lägsta investeringsbelopp per investerare och för någon teckning av aktier i fonden är SEK En uttagsavgift om 5% tas ut om försäljning av andelar görs med totalt belopp understigande SEK SUBSTANSVÄRDESBERÄKNING Andelsvärdet per andelsklass beräknas på daglig basis under ett övergripande ansvar av fondens styrelse. SKATTEREGLER INLEDNING Detta avsnitt är en sammanfattning och allmän beskrivning av de regler som gäller för beskattning av fonden. Mot bakgrund av framställningens allmänna karaktär bör varje investerare som är osäker på eventuella skattekonsekvenser rådfråga sin skatterådgivare, då en fondandelsägares skatt kan komma att påverkas av individuella omständigheter. Detta gäller inte minst fysiska personer som är beskattade i Sverige. BESKATTNING Fonden som sådan är inte skattepliktig för någon skatt på vinst eller intäkt i Luxemburg. Fonden är dock skyldig att betala en årlig avgift s.k. taxe d abonnement om 0,05% på hela fondförmögenheten. Denna avgift betalas kvartalsvis baserat på den aggregerade fondförmögenheten vid samma kvartalsslut.

8 RÄKNEEXEMPEL FÖR ADAPTO NORDIC Räkneexemplet visar en tidsperiod om 6 månader. I exemplet är det fasta arvodet, förvaltningsarvodet som löpande tas ur fondens fondförmögenhet, redan avräknat i de kurser som utgör underlag för beräkning av om eventuell resultatbaserad ersättning (s.k. prestationsarvode) skall tas ut ur fonden. Fonden tar ut resultatbaserad ersättning månadsvis, om innevarande månadens substansvärde (NAV-kurs) överträffar fondens historiskt tidigare högsta substansvärde. På avkastningen som överstiger det tidigare högsta substansvärdet tar fondbolaget ut 20% i prestationsarvode. De månader fondens andelsvärde understiger eller är samma som det tidigare högsta substansvärdet belastas fonden inte av prestationsarvode. Månad Ingångsvärde per andel (SEK) 100,00 101,60 101,60 100,58 101,09 102,40 Utgångsvärde per andel, innan resultatbaserad ersättning (SEK) 102,00 101,60 100,58 101,09 102,60 105,68 Utveckling, innan resultatbaserad ersättning (%) 2,0% 0,0% -1,0% 0,5% 1,5% 3,0% Värdeutveckling, innan resultatbaserad ersättning (SEK) 2,00 0,00-1,02 0,50 1,52 3,28 Beräkning av resultatbaserad ersättning Högsta tidigare andelsvärde (SEK) 100,00 101,60 101,60 101,60 101,60 102,40 Värdeutvecklingsgrund för beräkning (SEK) 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,28 Resultatbaserad ersättning om 20% (SEK) 0,40 0,00 0,00 0,00 0,20 0,66 Utgångsvärde per andel, efter resultatbaserad ersättning (SEK) 101,60 101,60 100,58 101,09 102,40 105,03 Utveckling, efter resultatbaserad rörlig ersättning (%) 1,6% 0,0% -1,0% 0,5% 1,3% 2,6% Värdeutveckling, efter resultatbaserad ersättning (SEK) 1,60 0,00-1,02 0,50 1,32 2,62

9 HISTORISK AVKASTNING AVKASTNING SEDAN FONDENS START DEN 13 MARS 2006 Fonden Adapto Nordics värde per andel var vid starten 13 mars 2006 var SEK Värdet per andel, NAV-kursen, var per 31:a december 2013 SEK 1 429,45 efter avdrag för samtliga kostnader. Nettoavkastningen kan för den enskilde andelsägaren under en given tidsperiod vara högre såväl som lägre, beroende på när den enskilde andelsägaren förvärvade sina andelar. Per 31 december 2013 hade en investering som gjordes när fonden startade, 13 mars 2006, ökat med 43% efter avdrag för samtliga kostnader omfattande även förvaltnings- och prestationsarvode. Nedan redovisas fondens månadsavkastning. Redovisade värden i tabell Performance % avser månadsvis nettoavkastning i procent. Den högra kolumnen i tabellen FY (Fiscal Year) redovisar avkastningen per kalenderår för fonden. Redovisade värden i tabell NAV avser det månadsvisa värdet per andel i fonden. Samtliga avkastningstal och värden per andel i fonden redovisas efter avdrag för samtliga kostnader och arvoden.

Adapto Commodity INFORMATIONSBROSCHYR SAMMANFATTNING. Adapto Commodity Bloomberg: Tbd ISIN: Tbd. Adapto SICAV (Luxemburg) Incorporation Nr.

Adapto Commodity INFORMATIONSBROSCHYR SAMMANFATTNING. Adapto Commodity Bloomberg: Tbd ISIN: Tbd. Adapto SICAV (Luxemburg) Incorporation Nr. Adapto Nordic Informationsbroschyr Adapto Commodity INFORMATIONSBROSCHYR Informationsbroschyr för fonden Adapto Commodity. Denna broschyr och fondbestämmelserna för angiven fond utgör tillsammans informationsbroschyren.

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR ARCTURUS HEDGEFOND 1 Fonden Fondens namn är Arcturus Hedgefond. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Stockholm 30 oktober 2013 Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Investerum Basic Value

Investerum Basic Value Informationsbroschyr: Investerum Basic Value Publiceringsdatum: 2014-09-08 Investerum Basic Value Informationsbroschyr Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064 Portföljförvaltningen utförs av Investerum AB

Läs mer

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Bäste andelsägare! Finansinspektionen har den 30 juni 2016 godkänt ändringar i fondbestämmelser

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Swedish Equity Fund och Carnegie Småbolagsfond

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Swedish Equity Fund och Carnegie Småbolagsfond Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Swedish Equity Fund och Carnegie Småbolagsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment i Carnegie. Därför har vi

Läs mer

Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB 1 (27)

Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB 1 (27) Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB 1 (27) INFORMATIONSBROSCHYR Enligt 10 kap. 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ( LAIF ) skall för varje specialfond finnas en aktuell

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB

World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB World Equity Replication Fund 15 Maj 2016 Sentat Asset Management AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och fondandelarna...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Småbolagsfond

Fondbestämmelser Strand Småbolagsfond Fondbestämmelser Strand Småbolagsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Småbolagsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden riktar

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Nowo Fund... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning...

Läs mer

Faktablad Simplicity Sverige

Faktablad Simplicity Sverige Faktablad Simplicity Sverige Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond

Humle Kapitalförvaltningsfond Humle Kapitalförvaltningsfond 23 Juni 2014 ISEC Services AB Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Humle Kapitalförvaltningsfond... 3 Fonden och fondandelarna... 3

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är globala aktier, med en bred inriktning

Läs mer

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB Peab-fonden 21 Maj 2014 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Peab-fonden... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning... 3 Risk... 3

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Fondbytesprogrammet. n Fondbytesprogrammet 0-50 Movestic n Fondbytesprogrammet Movestic

INFORMATIONSBROSCHYR. Fondbytesprogrammet. n Fondbytesprogrammet 0-50 Movestic n Fondbytesprogrammet Movestic INFORMATIONSBROSCHYR Fondbytesprogrammet n Fondbytesprogrammet 0-50 Movestic n Fondbytesprogrammet 0-100 Movestic Informationsbroschyr Fondbytesprogrammet INFORMATIONSBROSCHYR Fondbytesprogrammet 0-50

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Investerum Basic Value 25 juni 2015 Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064

Investerum Basic Value 25 juni 2015 Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064 Investerum Basic Value 25 juni 2015 Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064 Portföljförvaltningen utförs av Investerum AB 556693-7495 Humlegårdsgatan 20 114 46 Stockholm Ansvarigt Fondbolag ISEC Services

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR GLADIATOR 1 Fonden Fondens namn är Gladiator. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Fondbestämmelserna för denna fond utgör en del av denna informationsbroschyr. Faktabladet för fonden utgör en bilaga till denna informationsbroschyr.

Fondbestämmelserna för denna fond utgör en del av denna informationsbroschyr. Faktabladet för fonden utgör en bilaga till denna informationsbroschyr. Informationsbroshyr Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet. Detta dokument utgör informationsbroschyren

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

S E E A D L E R INFORMATIONSBROSCHYR FÖR SEEADLER TOTAL SELECTION FUND S E E A D L E R TOTAL SELECTION FUND SVENSK HEDGEFOND INFORMATIONSBROSCHYR

S E E A D L E R INFORMATIONSBROSCHYR FÖR SEEADLER TOTAL SELECTION FUND S E E A D L E R TOTAL SELECTION FUND SVENSK HEDGEFOND INFORMATIONSBROSCHYR S E E A D L E R TOTAL SELECTION FUND SVENSK HEDGEFOND INFORMATIONSBROSCHYR 1 Innehållsförteckning: Sammanfattning 4 Fondens namn 4 Legal Status 4 Fondbolag 4 Förvaringsinstitut 4 Investeringsstrategi 4

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

ARCTURUS HEDGEFOND. Informationsbroschyr 1 (27)

ARCTURUS HEDGEFOND. Informationsbroschyr 1 (27) ARCTURUS HEDGEFOND Informationsbroschyr 1 (27) INFORMATIONSBROSCHYR Enligt 10 kap. 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ( LAIF ) ska för varje specialfond finnas en aktuell

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Consortum Global. Denna broschyr utgör tillsammans med fondbestämmelserna den s.k. Informationsbroschyren för Fonden.

Consortum Global. Denna broschyr utgör tillsammans med fondbestämmelserna den s.k. Informationsbroschyren för Fonden. Consortum Global Informationsbroschyr för Consortum Global som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Publicerad 2012-06-30 Informationsbroschyr för nedan angivna fond är upprättad i enlighet med lagen

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus Lannebo Sverige Plus, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

infor m ationsbrosch y r

infor m ationsbrosch y r infor m ationsbrosch y r JULI 2016 1 sammanfattning fondfakta namn isin typ webbplats portföljförvaltare strategi medel avkastningsmål TECKNING teckningsanmälan inlösen inlösenanmälan minsta investering

Läs mer