Adapto Nordic INFORMATIONSBROSCHYR SAMMANFATTNING. Adapto Nordic Bloomberg: ADAPNOA LX ISIN: LU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adapto Nordic INFORMATIONSBROSCHYR SAMMANFATTNING. Adapto Nordic Bloomberg: ADAPNOA LX ISIN: LU0246348501"

Transkript

1 Informationsbroschyr Adapto Nordic INFORMATIONSBROSCHYR Informationsbroschyr för fonden Adapto Nordic. Denna broschyr och fondbestämmelserna för angiven fond utgör tillsammans informationsbroschyren. Informationsbroschyren publicerades per den 1 mars Adapto Nordic Bloomberg: ADAPNOA LX ISIN: LU Adapto SICAV (Luxemburg) Incorporation Nr. B SAMMANFATTNING FONDENS NAMN Adapto Nordic FONDBOLAGET Adapto Nordic ( Fonden ) är en s.k. delfond till Adapto SICAV ( Fondbolaget ), reglerad och hemmahörande i Luxemburg. Adapto SICAV ägs i sin helhet av fondandelsägarna i proportion till sina investeringar i fondbolagets delfonder. Förvaltning av fonden påbörjades 13 Mars FÖRVALTNING Adapto Nordic förvaltas av Adapto Advisors AB ( Förvaltningsbolaget ) med säte i Stockholm. FÖRVARINGSINSTITUT Fondens förvaringsinstitut, RBC Investor Services S.A. ( RBCIS ), är ett servicebolag tillhörande Royal Bank of Canada ( RBC ). RBCIS har verksamhet i Luxemburg och är specialist på finansiella tjänster för bolag och institutioner. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Fondandelar kan tecknas och lösas in dagligen. Teckning och inlösen görs i poster uppgående till ett minsta belopp om SEK INVESTERINGSFILOSOFI Förvaltningsbolagets förvaltning av fonden syftar till att över tiden och med ett väl avvägt risktagande ge andelsägarna maximal avkastning på investerat kapital, oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Fonden inriktar sig således på absolut avkastning, till skillnad mot traditionella investeringsfonder vars inriktning är relativ avkastning gentemot ett index. Fondens placeringsinriktning innebär att fonden är en så kallad lång/kort aktiefond (eng. long/short equity fund). Blankningar och olika derivatstrategier får användas i förvaltningen. Fonden kommer från tid till annan att använda belåning och kommer normalt att ha en mera koncentrerad portfölj, d.v.s. större enskilda positioner än en traditionell investeringsfond. RAPPORTER Fondbolaget upprättar årsberättelse och halvårsredovisning för fonden. Därutöver sammanställs kvartals- och månadsvisa rapporter. Samtliga rapporter finns tillgängligt på förfrågan eller via förvaltningsbolagets hemsida

2 BESKRIVNING AV FONDEN Adapto Nordic ( Fonden ) är en delfond till Adapto SICAV. Adapto Nordic klassificeras som en specialfond enligt lagen om investeringsfonder (LIF). Adapto Nordic är en etisk så kallad SRI-anpassad fond (Social Responsibility Investment) som tar hänsyn till hållbarhetskriterier och ansvarsfullhet i sina investeringar. Fonden beaktar därmed sitt sociala ansvar genom att försöka bidra till ett hållbart samhälle. I samband med en investering beaktas sålunda följande kriterier för hållbar utveckling: socialpolitik, mänskliga rättigheter, företagens styrning, miljöpolitik och etik. Adapto Nordics investeringsfilosofi är att, på ett fundamentalt och riskbalanserat sätt, skapa vinster via så kallad alfagenerering. Fonden har en strukturerad investeringsprocess med fokus på fundamental analys kombinerad med kvantativ/teknisk analys. Sedan 19 november 2010 har fondbolaget Finansinspektionens tillstånd att marknadsföra och sälja andelar i fondbolagets delfonder Adapto Nordic och Adapto Commodity i Sverige, i enlighet med 1 kap. 9 lagen om investeringsfonder (LIF). Adapto Nordic förvaltas av Adapto Advisors AB ( Förvaltningsbolaget ). Förvaltningsbolagets förvaltning av fonden syftar till att över tiden och med ett väl avvägt risktagande ge andelsägarna maximal avkastning på investerat kapital oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Fonden inriktar sig således på absolut avkastning, till skillnad mot traditionella investeringsfonder vars inriktning är relativ avkastning gentemot ett index. Uppgift om Adapto Nordics resultat och utveckling finns i fondens årsberättelser och halvårsredogörelser. Därutöver sammanställs kvartalsvis och månadsvis kortare rapporter. Dagligen publicerar fondbolaget Adapto Nordics resultat till öppna fondplattformar såsom Morningstar, Bloomberg, Avanza, Mfex etc. Adapto Nordics resultat och utveckling är även tillgängligt på förvaltningsbolagets hemsida,

3 FONDEN OCH FONDBOLAGET ALLMÄNT Finansinspektionen i Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), utövar tillsyn över fondbolaget Adapto SICAV. STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Fondbolagets styrelse består av följande personer MICHAEL GULDSTRAND, CHAIRMAN VD, Adapto Advisors AB, Stockholm JEAN PHILIPPE CLAESSENS, DIRECTOR General Manager, Lemanik Asset Management S.A, Luxemburg ARMELLE MOULIN, DIRECTOR Senior Legal Counsel, Lemanik Asset Management S.A, Luxemburg REVISOR Till revisor har utsetts det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers S.à.r l (PWC) i Luxemburg. FONDBOLAGETS ORGANISATION Fondbolaget Adapto SICAV har sitt säte i Luxemburg med adress; 41, op Bierg, L-8217 Mamer. Fondbolaget har genom uppdragsavtal lagt ut olika uppgifter till tredje part. Dessa företag har specialiserat sig på vissa tjänster och utför olika arbetsuppgifter som ingår i verksamheten, däribland back-office och redovisningstjänster samt funktionen för riskhantering. Enligt fondbolagets uppfattning bedrivs verksamhet därigenom på ett mer kostnadseffektivt sätt. Följande verksamheter är utlagda via uppdragsavtal; Promoter till Adapto SICAV är Lemanik S.A. med adress 19, Via Cantonale, CH-9600 Lugano. Domiciliary Agent till Adapto SICAV är Lemanik Asset Management S.A. med adress 41, op Bierg, L-8217 Mamer. Förvaringsinstitut (Custodian och Principal Paying Agent tillika Central Administration Agent, Registrar samt Transfer Agent) till Adapto SICAV är RBC Investor Services Bank S.A. med adress 14, Porte de France, L Esch-sur-Alzette. Fondbolaget har ingått ett uppdragsavtal med RBC Investor Services S.A. som utför olika arbetsuppgifter som ingår i verksamheten, däribland back-office och redovisningstjänster samt är ansvarig för funktionen för riskhantering. Enligt fondbolagets uppfattning bedrivs verksamhet därigenom på ett mer kostnadseffektiv sätt. Investment Manager till Adapto SICAV är Förvaltingsbolaget Adapto Advisors AB, Oxtorgsgatan 4, SE Stockholm. Legal rådgivare (Legal Advisors) till Adapto SICAV är Arendt & Medernach, 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg.

4 FÖRVALTINGSBOLAGET ALLMÄNT Adapto Advisors AB har utsetts till förvaltare av fonden enligt ett förvaltningsavtal daterat den 3 mars Förvaltningsbolaget Adapto Advisors AB, med säte i Sverige och kontor på Oxtorgsgatan 4, SE Stockholm, har tillstånd av Finansinspektionen för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Vidare har förvaltningsbolaget även tillstånd för investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument samt mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument. Förvaltningsbolaget ägs till 100% av Michael Guldstrand som även är grundare till förvaltningsbolaget. Michael Guldstrand har investerat en betydande del av sina personliga finansiella tillgångar i fonden. FÖRVALTINGSFÖRETAGETS ORGANISATION Förvaltningen av delfonden Adapto Nordic utförs av förvaltningsbolaget Adapto Advisors AB. Michael Guldstrand är VD i förvaltningsbolaget och har mer än 20 års erfarenhet från arbete i den finansiella sektorn. Han har bl.a. erfarenhet som Equity Sales på Carnegie i Stockholm, Vice President hos JP Morgan i London och Frankfurt samt från ABG Sundal Collier i London. Adapto Advisors AB har lagt ut funktionen för regelefterlevnad på Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB. Huvudansvarig för uppdraget är Lars Söderqvist. Ansvarig för funktionen för regelefterlevnad är advokat Karin Claesson. Förvaltingsföretaget anlitar funktionen på konsultbasis genom ett uppdragsavtal med Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB. Förvaltningsbolaget har även ingått ett uppdragsavtal med That's IT Sweden AB, som tillhandahåller ett heltäckande driftsstöd för verksamhetens IT-system. FÖRVALTNINGSERSÄTTNING Ersättningen till förvaltningsbolaget utgår med en fast ersättning om 1,5% av fondens värde per år. Denna ersättning beräknas och belastar fondandelsvärdet på daglig basis. PRESTATIONSBASERAD ERSÄTTNING Utöver årlig förvaltningsersättning, beskriven i föregående stycke, utgår ett prestationsbaserat arvode till fondbolaget om 20% av den del av totalavkastningen för fonden som överstiger en avkastningströskel (High Water Mark). Avkastningströskeln definieras som fondens tidigare högsta andelsvärde Samtliga kostnader och ersättningar beräknas och belastar fondandelsvärdet på daglig basis. Michael Guldstrand, John Helgesson med 10 års arbetslivserfarenhet från den finansiella sektorn, samt Ludvig Kapanen arbetar med förvaltningen av fonden. Med tre medarbetare har förvaltningsbolaget bra beredskap att kunna hantera sjukdomsfall och annan frånvaro från arbetsplatsen.

5 STRATEGI OCH RISKPROFIL INVESTERINGSMÅL Adapto Nordics mål är att skapa en konsistent och enhetlig totalavkastning över de traditionella investeringsinstrumentens avkastning, genom investeringar i långa/korta strategier, för att därigenom dra fördel av de möjligheter som ineffektivitet och obalanser medför på och mellan marknader. INVESTERINGSFILOSOFI Adapto Nordics investeringsfilosofi är att på ett fundamentalt och riskbalanserat sätt skapa vinster via så kallad alfagenerering. Fonden har en strukturerad investeringsprocess med fokus på fundamental analys kombinerad med kvantativ/teknisk analys. Förvaltningen är fokuserad på väl underbyggda analyser samt ekonomiska principer och följer inte marknadsmodet för dagen. Mycket energi läggs på skapa egen analys genom möten med företagsledningar och platsbesök hos de bolag fonden analyserar eller är investerade i. Ekonomisk och finansiell fakta är de starkaste argumenten för investering. Adapto Nordic är en etisk så kallad SRI-anpassad fond (Social Responsibility Investment) som tar hänsyn till hållbarhetskriterier och ansvarsfullhet i sina investeringar. Fonden beaktar därmed sitt sociala ansvar genom att försöka bidra till ett hållbart samhälle. I samband med en investering beaktas sålunda följande kriterier för hållbar utveckling: socialpolitik, mänskliga rättigheter, företagens styrning, miljöpolitik och etik. Urvalskriterier för fondens investeringar omfattar även tillgångsslagets omsättningshastighet och likviditet. Adapto Nordic fokuserar inte på någon specifik industriell eller finansiell sektor. INVESTERINGSSTRATEGI För att nå sina investeringsmål investerar Adapto Nordic framförallt i en diversifierad lång/kort aktieportfölj. Adapto Nordics investeringsfokus är Norden men fonden kan utöka sitt investeringsområde till övriga Europa och de globala marknaderna (marknader för aktier, obligationer, penningmarknadsinstrument eller derivat). Fonden får investera i statsskuldväxlar/ penningmarknadsinstrument utgivna eller garanterade av en stat, en kommun eller en statlig myndighet i ett land inom EES eller av en mellanstatlig organisation i vilken en eller fleras stater inom EES är medlemmar. Högst 100% av fondens värde får investeras i dessa instrument under förutsättning att innehavet härrör från olika emissioner och en enskild emission inte överstiger 20% av fondens värde. Fonden får även investera i företagsobligationer med syfte att diversifiera sina investeringar i likvida tillgångar. Sådana obligationer ska minst ha så kallad kreditvärdig ranking (investment grade) vid tillfället för investeringen. Utifrån förvaltarens bedömning och med hänsyn till marknadsvillkoren får upp till 100% av fondens nettotillgångar placeras i kontanter, eller motsvarande instrument om det bedöms vara i bästa intresse för fondandelsägarna. Dessa instrument ska minst ha kreditvärdig ranking (investment grade) vid tillfället för investeringen. Adapto Nordics totala bruttoexponering får utgöra maximalt 400% av fondens värde. Inget enskilt innehav får överstiga 20% för överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av en enskild emittent.

6 Fondens risknivå uppskattas dagligen med en konfidensnivå på 95%. Den beräknade risknivån utgör således en uppskattning med en sannolikhet av 95% av den största värdenedgång fonden riskerar nästkommande dag. Metoden för beräkning av risknivån är ett hjälpmedel och utgör ingen garanti mot värdenedgångar överstigande den maximalt angivna ackumulerade tremånadersförlusten (s.k. draw-down) om 12%. En blankning får uppgå till högst 20% av fondens totala värde för ett överlåtbart värdepapper noterat på börs eller handlat på annan reglerad marknad. En blankning får uppgå till högst 10% av fondens totala värde för ett överlåtbart värdepapper ej noterat på börs eller handlat på annan reglerad marknad under förutsättning att värdepappret kan anses ha tillräcklig likviditet. Om fondens exponeringar av någon anledning medför att limiter överskrids skall rättelse vidtas så snart det lämpligen kan ske. Skälig hänsyn skall då tas till fondandelsägarnas intressen. Fondens exponering och riskvärderingar kontrolleras dagligen av RBC Investor Services S.A, genom en så kallad Compliance Monitoring Control. Fondbestämmelserna för fonderna kan komma att ändras. Ändringarna kan påverka fondens egenskaper, t.ex. dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. INVESTERINGSRESTIKTIONER Adapto Nordics tillgångar placeras med iakttagande av följande restriktioner: Adapto Nordics totala bruttoexponering får utgöra maximalt 400% av fondens värde. Inget enskilt innehav får överstiga 20% för överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av enskild emittent. Fonden får även placera högst 20% av fondens värde på konto hos en och samma bank. Fonden får göra så kallad blankning av överlåtbara värdepapper d.v.s. sälja överlåtbara värdepapper som fonden inte äger men som har levererats fonden genom ett låneavtal och/eller återköps-/sälj-avtal. Det sammanlagda underskottet från blankning får vid ingen tidpunkt överstiga 50% av fondens totala värde (NAV - Net Asset Value). Upptagna värdepapperslån måste ske på för branschen sedvanliga villkor, hos eller via värdepappersinstitut som står under myndigheters tillsyn. Fonden får varaktigt ta upp penninglån till ett belopp motsvarande högst 200% av fondens värde. Fondens tillgångar kan komma att lämnas som säkerhet för upptagna lån. RISKHANTERING Fondbolaget tillämpar etablerade rutiner och system för att mäta, analysera och korrigera risk i såväl enskilda positioner som fondens sammanlagda portfölj. Förvaltningsbolaget använder sig av det egenutvecklade front-end -verktyget KingsX för portföljövervakning och riskkontroll. Vidare nyttjar förvaltningsbolaget Secura Portfolio, för att ta fram information om portföljens volatilitet. Fonden strävar efter att på årsbasis ha lägre volatilitet än OMX N40 (Index för de 40 mest likvida noterade bolagen i Norden). Secura Portfolio ger även fonden möjlighet att mäta risk enligt den vedertagna metoden Value-at-Risk. Metoden innefattar ett sannolikhetsbaserat statistiskt mått på risken i en portfölj. Måttet anges som den maximala förlust portföljen förväntas drabbas av under en angiven tidsperiod, vanligen en dag eller en vecka, med en given grad av statistisk säkerhet, vanligen ett konfidensintervall om 95 eller 99%.

7 Fondbolaget har ett uppdragsavtal med RBC Investor Services Bank S.A för tjänster som Custodian och Principal Paying Agent tillika Central Administration Agent, Registrar samt Transfer Agent till Adapto SICAV. RBCIS utför olika arbetsuppgifter som ingår i verksamheten. RBCIS är ansvarig för daglig riskkontroll och regelefterlevnad, så kallad Compliance Monitoring Control. Slutligen utför fondbolagets Promoter och Domiciliary Agent, Lemanik Asset Management S.A, löpande rapportering i en riskrapport till fondbolagets styrelse av fondens risklimiter, vilken även tillställs förvaltningsbolaget. Riskmåtten och metoderna omfattar bland annat; övergripande riskexponering (Global Risk Exposure), hävstångsrisk (Leverage), likviditetsrisk (Liquidity risk), kreditrisk (Credit risk), motpartsrisk (Counterparty risk), koncentrationsrisk (Concentration risk) samt volatilitet (Volatility). FONDANDELAR ANDELSKLASSER Inom fonden utfärdas aktier i form av A och B-aktier. Aktier av serie A är så kallade kapitaliseringsaktier (återinvesterar värdestegringar genom högre pris på fondandelar). Aktier av serie B är så kallade utdelningsaktier vilka ger årlig utdelning beslutad av styrelsen i fondbolaget. A-aktier och B-aktier emitteras i SEK. Aktier av samtliga klasser kan utfärdas för alla typer av investerare. Fondbolagets styrelse kan besluta att emittera ytterligare aktieklasser, A eller B, i annan valuta än SEK. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN Pris per aktie motsvarar substansvärdet per andelsklass. Fondandelar kan tecknas och lösas in dagligen. Det lägsta investeringsbelopp per investerare och för någon teckning av aktier i fonden är SEK En uttagsavgift om 5% tas ut om försäljning av andelar görs med totalt belopp understigande SEK SUBSTANSVÄRDESBERÄKNING Andelsvärdet per andelsklass beräknas på daglig basis under ett övergripande ansvar av fondens styrelse. SKATTEREGLER INLEDNING Detta avsnitt är en sammanfattning och allmän beskrivning av de regler som gäller för beskattning av fonden. Mot bakgrund av framställningens allmänna karaktär bör varje investerare som är osäker på eventuella skattekonsekvenser rådfråga sin skatterådgivare, då en fondandelsägares skatt kan komma att påverkas av individuella omständigheter. Detta gäller inte minst fysiska personer som är beskattade i Sverige. BESKATTNING Fonden som sådan är inte skattepliktig för någon skatt på vinst eller intäkt i Luxemburg. Fonden är dock skyldig att betala en årlig avgift s.k. taxe d abonnement om 0,05% på hela fondförmögenheten. Denna avgift betalas kvartalsvis baserat på den aggregerade fondförmögenheten vid samma kvartalsslut.

8 RÄKNEEXEMPEL FÖR ADAPTO NORDIC Räkneexemplet visar en tidsperiod om 6 månader. I exemplet är det fasta arvodet, förvaltningsarvodet som löpande tas ur fondens fondförmögenhet, redan avräknat i de kurser som utgör underlag för beräkning av om eventuell resultatbaserad ersättning (s.k. prestationsarvode) skall tas ut ur fonden. Fonden tar ut resultatbaserad ersättning månadsvis, om innevarande månadens substansvärde (NAV-kurs) överträffar fondens historiskt tidigare högsta substansvärde. På avkastningen som överstiger det tidigare högsta substansvärdet tar fondbolaget ut 20% i prestationsarvode. De månader fondens andelsvärde understiger eller är samma som det tidigare högsta substansvärdet belastas fonden inte av prestationsarvode. Månad Ingångsvärde per andel (SEK) 100,00 101,60 101,60 100,58 101,09 102,40 Utgångsvärde per andel, innan resultatbaserad ersättning (SEK) 102,00 101,60 100,58 101,09 102,60 105,68 Utveckling, innan resultatbaserad ersättning (%) 2,0% 0,0% -1,0% 0,5% 1,5% 3,0% Värdeutveckling, innan resultatbaserad ersättning (SEK) 2,00 0,00-1,02 0,50 1,52 3,28 Beräkning av resultatbaserad ersättning Högsta tidigare andelsvärde (SEK) 100,00 101,60 101,60 101,60 101,60 102,40 Värdeutvecklingsgrund för beräkning (SEK) 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,28 Resultatbaserad ersättning om 20% (SEK) 0,40 0,00 0,00 0,00 0,20 0,66 Utgångsvärde per andel, efter resultatbaserad ersättning (SEK) 101,60 101,60 100,58 101,09 102,40 105,03 Utveckling, efter resultatbaserad rörlig ersättning (%) 1,6% 0,0% -1,0% 0,5% 1,3% 2,6% Värdeutveckling, efter resultatbaserad ersättning (SEK) 1,60 0,00-1,02 0,50 1,32 2,62

9 HISTORISK AVKASTNING AVKASTNING SEDAN FONDENS START DEN 13 MARS 2006 Fonden Adapto Nordics värde per andel var vid starten 13 mars 2006 var SEK Värdet per andel, NAV-kursen, var per 31:a december 2013 SEK 1 429,45 efter avdrag för samtliga kostnader. Nettoavkastningen kan för den enskilde andelsägaren under en given tidsperiod vara högre såväl som lägre, beroende på när den enskilde andelsägaren förvärvade sina andelar. Per 31 december 2013 hade en investering som gjordes när fonden startade, 13 mars 2006, ökat med 43% efter avdrag för samtliga kostnader omfattande även förvaltnings- och prestationsarvode. Nedan redovisas fondens månadsavkastning. Redovisade värden i tabell Performance % avser månadsvis nettoavkastning i procent. Den högra kolumnen i tabellen FY (Fiscal Year) redovisar avkastningen per kalenderår för fonden. Redovisade värden i tabell NAV avser det månadsvisa värdet per andel i fonden. Samtliga avkastningstal och värden per andel i fonden redovisas efter avdrag för samtliga kostnader och arvoden.

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är europeiska aktier, med en bred inriktning

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras.

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras. Informationsbroschyr 28 augusti 212 KPA-fonderna Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (28:11)

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Detta prospekt ( Grundprospektet ) avseende E. J:or Capital AB:s ( Capital ) emissionsprogram

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer