Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ) Lead manager Co-manager

2 Viktig information Erbjudandet (såsom definierat i detta Prospekt) riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Prospektet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. De aktier som omfattas av Erbjudandet enligt detta Prospekt har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, inte heller i enlighet med motsvarande lagar i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land än Sverige och får ej erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller sådant annat land där registrering krävs, eller till personer med hemvist där. Detta Prospekt har upprättats i enlighet med lagstiftningen i Sverige och de författningar och regler som är tillämpliga på prospekt i Sverige. Tvist rörande, eller som uppkommer med anledning av, Erbjudandet enligt detta Prospekt skall avgöras enligt svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. Detta Prospekt har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i detta Prospekt är korrekta eller fullständiga. Förutom vad som uttryckligen anges i revisionsberättelserna, införlivade genom hänvisning, har inga andra delar av Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Detta Prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar ScandBooks syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Framtidsinriktade uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att de kan innefatta ord som kan, skall, förväntas, tros, uppskattas, planeras, avses, beräknas, förutses, har som målsättning att, prognostiseras, försöker, skulle kunna eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för Prospektets offentliggörande och Scand- Book gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt, utöver vad som följer av tillämpliga lagar och regler. Även om ScandBook anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte uttömmande, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller faktisk utveckling kan komma att skilja sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden i detta Prospekt. Prospektet innehåller prognoser avseende hushållens konsumtion samt historisk marknadsinformation, bland annat avseende storleken på marknader där ScandBook är verksamt. Informationen har hämtats från utomstående källor såsom Svenska Förläggareföreningen, övriga nordiska länders förläggareföreningar samt Konjunkturinstitutet. ScandBook ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om ScandBook anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför informationens riktighet och fullständighet inte kan garanteras. Branschpublikationer anger i allmänhet att den historiska information de tillhandahåller har inhämtats från källor och genom metoder som anses tillförlitliga, men att informationens riktighet eller fullständighet inte garanteras. Såvitt ScandBook känner till och kan säkerställa genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje part har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen rörande marknad och ekonomiska prognoser felaktig eller missvisande. Prospektet innehåller också information om ScandBooks uppskattningar av storleken på bokproducentmarknaden. En investerare skall vara medveten om att ekonomisk information, branschinformation och ekonomiska prognoser samt uppskattningar av marknadsinformation, som finns i Prospektet, möjligen inte utgör tillförlitliga indikationer på ScandBooks framtida resultat.

3 Innehållsförteckning Planerade datum för publicering av finansiell information Sammanfattning... 2 Riskfaktorer... 7 Delårsrapport för första kvartalet 2010: 4 maj 2010 Delårsrapport för andra kvartalet 2010: 16 augusti 2010 Inbjudan till förvärv av aktier i Delårsrapport för tredje kvartalet 2010: 3 november 2010 ScandBook Holding AB (publ) Bokslutskommuniké för 2010: 9 februari 2011 Bakgrund och motiv Frågor om Erbjudandet Villkor och anvisningar Frågor rörande Erbjudandet kan ställas till HQ Bank på telefon VD har ordet (0) Information finns även tillgänglig på HQ Marknadsöversikt Banks hemsida (www.hq.se). Verksamhetsbeskrivning Information om ScandBook-aktien Finansiell information i sammandrag Beräknad första dag för handel på First North: 31 mars 2010 Kommentarer till den finansiella utvecklingen ISIN-kod: SE Eget kapital, skulder och annan finansiell information Kortnamn: SBOK Aktiekapital och ägarförhållanden Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Bolagsstyrning Legala frågor och kompletterande information Vissa skattefrågor i Sverige Bolagsordning Adresser Definitioner Accent Accent avser investeringsfonderna Accent Equity 2003 KB och Accent Equity 2003 L.P. Erbjudandet Erbjudande till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och i utlandet om förvärv av aktier i ScandBook, vilka innehas av Säljarna. First North Alternativ marknadsplats för handel med aktier och andra värdepapper som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Koncernen ScandBook Holding AB (publ) med dotterbolag. Prospektet Detta prospekt som upprättats i samband med Erbjudandet. ScandBook eller Bolaget ScandBook Holding AB (publ), organisationsnummer , med eller utan dotterbolag, beroende på sammanhang. Styrelsen Styrelsen i ScandBook Holding AB (publ). Säljarna Accent samt Pär Nilsson, Jonas Björ och Alf Linder som tillsammans lämnar Erbjudandet.

4 Sammanfattning Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till och ett sammandrag av informationen i Prospektet. Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds till förvärv skall därför baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet och således inte enbart på denna sammanfattning. Potentiella investerare bör uppmärksamma att personer får göras ansvariga för uppgifter som ingår eller saknas i sammanfattningen endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Prospektet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungen att bekosta en översättning av detsamma. Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ) Styrelsen för ScandBook har ansökt om upptagande av Bolagets aktier till handel på First North. Säljarna har beslutat att i samband med detta genomföra en spridning av ägandet i Bolaget. Spridningen av ägandet sker genom ett erbjudande från Säljarna om förvärv av högst aktier, motsvarade omkring 49 procent av samtliga aktier i Bolaget. 1 Försäljningspriset kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande inom intervallet kronor per aktie. Det fastställda försäljningspriset kommer att offentliggöras omkring den 24 mars Vid full anslutning i Erbjudandet kommer huvudägaren Accent att inneha aktier som representerar omkring 40 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet. 2 Accent avser att kvarstå som aktieägare då Accent anser att det finns goda möjligheter till ytterligare värdetillväxt. Accent, samt aktieägare i ScandBooks styrelse och ledning har förbundit sig att inte utan föregående samtycke från HQ Bank och ScandBooks styrelse avyttra ytterligare av dem innehavda aktier i ScandBook förrän tidigast efter en avtalad tidsperiod efter första handelsdag på First North. Denna tidsperiod uppgår till nio månader för Accent och tolv månader för aktieägare i ScandBooks styrelse och ledning, se vidare Aktiekapital och ägarförhållanden. Upptagande till handel av aktierna i ScandBook vid First North beräknas ske från och med omkring den 31 mars Allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och i utlandet inbjuds härmed att förvärva aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Prospekt. Bakgrund och motiv ScandBook är Nordens ledande bokproducent inom svartvit skönlitteratur med en uppskattad marknadsandel i Sverige om 65 procent och i Norge och Danmark om procent. Bolaget förvärvades 2006 av dess nuvarande huvudägare Accent som har som affärsidé att förvärva bolag och utveckla dessa för att i ett senare skede genomföra en avyttring. Genom ett antal åtgärder för att öka den operativa effektiviteten har Bolagets lönsamhet under Accents ägande ökats ytterligare. Ur ett strategiskt perspektiv har positionen Övergripande tidplan för Erbjudandet 1) Accent förbehåller sig rätten att, vid god efterfrågan, öka antalet aktier som omfattas av Erbjudandet med ytterligare upp till aktier, motsvarande 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. 2) Under förutsättning att Accent inte utnyttjar rätten att öka antalet aktier som omfattas av Erbjudandet. Sammanfattning 2

5 på den svenska marknaden stärkts i och med förvärvet av Media Print under 2007 samt en satsning på expansion i övriga Norden, vilket har ökat försäljnings-andelen till dessa marknader från 26 procent under 2006 till 40 procent under Under 2009 utvidgades tjänste-utbudet till att även innefatta produktion av pocketböcker och ScandBook blev därigenom en komplett producent genom bokens hela livscykel. Bolaget har idag nått en mycket god lönsamhet och marknadsposition i Norden. Nästa fas består i att bredda tjänsteutbudet samt växa även utanför Norden såväl organiskt som genom förvärv. Ett naturligt steg inför en fortsatt expansion är föreliggande marknadsnotering genom vilken möjligheterna att genomföra förvärv förbättras eftersom ScandBook därmed kan erbjuda betalning med en likvid aktie samt, genom aktiemarknaden, får tillgång till ytterligare en kanal för kapitalanskaffning. Genom en marknadsnotering kan ScandBook fortsätta sin framgångsrika väg som en oberoende bokproducent, istället för att bli en del av en större europeisk bokproducent eller något av de större nordiska förlagen. ScandBook i korthet ScandBook producerar limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur, på uppdrag av dess kunder. Bolaget fokuserar huvudsakligen på svartvitt tryck av böcker med hård pärm, så kallade hårdbandsböcker, och inom detta område är ScandBook marknadsledande i Norden. ScandBook har upplevt en stor efterfrågan på en kostnadseffektiv svenskproducerad pocket och satsningen på pocketböcker som inleddes under slutet av 2009 är ytterligare ett steg i Bolagets strävan att bli en helhetsleverantör till sina kunder. Tack vare läget i Falun är ScandBook välpositionerat ur såväl ett råvaruperspektiv som vad gäller närhet till de flesta kunder i Norden vilket innebär korta ledtider och låga logistikkostnader. Lägre arbetskraftskostnader generellt i Sverige jämfört med övriga nordeuropeiska länder samt möjligheten att anpassa personalstyrkan efter säsongsvariationer i efterfrågan är andra konkurrensfördelar som bidragit till ScandBooks framgång. Finansiella mål ScandBooks styrelse har fastställt följande finansiella mål: Under den närmaste treårsperioden är det Styrelsens mål att den organiska omsättningstillväxten i genom snitt skall överstiga 10 procent per år på grund av en initialt hög försäljningstillväxt inom pocketproduk tionen som påbörjades i november Därefter är det Styrelsens mål att den organiska omsättningstillväxten skall öka med i genomsnitt 5 procent per år över en konjunkturcykel. Utöver detta avser Styrelsen att kontinuerligt utvärdera lämpliga förvärvskandidater för att Bolaget skall växa ytterligare. Rörelsemarginalen skall uppgå till i genomsnitt 14 procent över en konjunkturcykel. Avkastningen på eget kapital skall uppgå till lägst 20 procent. Soliditeten skall uppgå till lägst 30 procent. Utdelningspolicy Styrelsens mål är att Bolaget skall lämna en utdelning om procent av årets resultat efter skatt. Kunder ScandBooks kunder utgörs i huvudsak av de dominerande bokförlagen i Norden samt cirka 300 mindre och medelstora förlag. De fem största kunderna utgörs av Bonnierkoncernen (Sverige), Kooperativa Förbundet (Sverige), Forma Publishing Group (Sverige), Gyldendal (Danmark) samt Egmont Books (Danmark och Norge) och dessa representerade tillsammans 61 procent av Bolagets omsättning Tjänsteutbud ScandBook erbjuder produktion av förlagsband, kartonnage samt pocketböcker. Under 2009 producerade Bolaget omkring 17,7 miljoner böcker. Utöver böcker är ScandBook specialiserat på vissa effekter och ytbehandlingar av böcker. Utvecklingsmöjligheter Potential inom pocketproduktion I dagsläget har ScandBook en produktionskapacitet av pocketböcker uppgående till 20 miljoner böcker per år, vilket motsvarar en försäljning på uppemot 100 MSEK. Det är ScandBooks uppfattning att Bolaget på sikt har goda möjligheter att uppnå samma höga marknadsandel inom pocketproduktion som inom produktion av hårdband samt att en ökad pocketförsäljning kommer att påverka Bolagets marginal positivt då den inte kräver några nämnvärda ökningar av de fasta kostnaderna. Om ScandBook lyckas väl med pocketsatsningen har Bolaget möjlighet att väsentligt utöka kapaciteten i befintliga lokaler genom att investera i ytterligare en tryckpress. Sammanfattning 3

6 Omsättning 2009 per boktyp Omsättning 2009 per land Storpocket/ broschyrband 7 % Pocket 3 % Övriga 5% Danmark 17% Kartonnage 28 % Förlagsband 62 % Norge 21% Sverige 57% Geografisk expansion Norge är den marknad där Bolaget för närvarande ser den kraftigaste och snabbaste tillväxtpotentialen men även på den danska marknaden finns fortsatt goda utvecklingsmöjligheter. De aktuella strukturförändringarna på den finska bokproduktionsmarknaden, exempelvis fusionen mellan bokproducenten WS Bookwell och förlaget Gummerus Boktryckeri, kan möjliggöra för ScandBook att ta marknadsandelar även på denna marknad. Vidare bedömer Bolaget att det i norra Tyskland, England, Irland, Holland och Polen finns en potential att öka marknadsandelarna. Förvärv ScandBook har identifierat ett antal förvärvsmöjligheter i Bolagets närområde för att möjliggöra expansion i nya geografiska marknader eller utöka tjänsteutbudet. Utökat tjänsteutbud Potentiella framtida tjänsteområden inkluderar bland annat print-on-demand teknik, fyrfärgstryck samt tjänster som normalt sett infaller före eller efter den normala förädlingskedjan. Exempelvis skulle ScandBook i framtiden kunna ta en större roll i pre-press momentet genom att även erbjuda sättning samt formgivning av inlaga och omslag. Marknadsöversikt Allmänt om bokproducentmarknaden hårdband, närmare 100 procent av alla pocketböcker samt cirka 50 procent av övriga mjukband. Produktionen av böcker är främst driven av hur stor volym som säljs. Bokförsäljningen i Sverige har historiskt haft en stark korrelation med hushållens konsumtion där konsumtion av böcker representerat cirka 0,5 procent av den totala konsumtionen under de senaste fem åren. ScandBook konkurrerar framförallt med utländska bokproducenter. Aktiva utländska bokproducenter på den svenska marknaden utgörs huvudsakligen av tyska GGP, finska WS Bookwell, litauiska PrintIT och danska Norhaven, där de två sistnämnda är oberoende pocketproducenter. Bokmarknadens utveckling i Sverige Utvecklingen inom skönlitteratur uppdelat på litteraturkategorier visar att antalet nyutgivna tryckta hårdinbundna böcker har minskat marginellt från cirka 6,0 till cirka 5,5 miljoner exemplar mellan åren 2001 och 2008 medan antalet tryckta pocketböcker ökat från cirka 5,6 till 7,7 miljoner exemplar under samma period. Bokbranschen påverkades på liknande sätt som många andra branscher av den allmänna lågkonjunkturen med en minskad bokförsäljning under 2008 och första halvåret 2009 som följd. Under sommaren 2009 vände dock branschen upp igen. Tack vare en generell återhämtning inom handeln och publicering av flertalet starka titlar var efterfrågan under hösten god och försäljningen för helåret minskade med 2 procent, att jämföras med en minskning med 11 procent under Bokproducentmarknaden skiljer sig väsentligt från den generella tryckerimarknaden då den är stabil med relativt få producenter och höga inträdesbarriärer medan den generella tryckerimarknaden är mer konkurrensutsatt, bland annat från producenter i lågkostnadsländer. Bokproducentmarknaden kan delas in i färgtryck respektive svartvitt tryck. ScandBook verkar på den nordiska marknaden för produktion av skönlitterära böcker med svartvitt tryck. I Sverige står svartvitt tryck för cirka 60 procent av alla Sammanfattning 4

7 Styrelse, ledande befattningshavare, rådgivare och revisorer Styrelse: Curt Lönnström (styrelseordförande), Pia Gideon, Niklas Sloutski, Roland Svensson, Håkan Söderbäck, Stefan Holst (arbetstagarrepresentant), Pia Linder (arbetstagarrepresentant) och Hanna Tufvesson (suppleant arbetstagarrepresentant). Ledande befattningshavare: Pär Nilsson (verkställande direktör), Jonas Björ (driftschef), Camilla Danielsson (ekonomichef), Kenneth Magnusson (marknadschef) och Ann-Kristin Sunnanhagen (controller). Juridisk rådgivare: Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Finansiell rådgivare: HQ Bank. Revisorer: Ernst & Young AB med Björn Bäckvall som huvudansvarig revisor. Riskfaktorer Några av de risker som en investerare skall beakta bedöms vara risker förknippade med kundkoncentration och kundberoende, dominerande ställning, konkurrenter, teknologiutveckling och nya beteendemönster, drift, Bolagets framtida vinstutdelningsmöjligheter samt ägare med betydande inflytande. En investerare måste därutöver beakta en allmän omvärldsanalys samt övrig information i detta Prospekt. Ägarförhållanden I tabellen nedan visas antalet aktier innehavda av Scandbooks aktieägare före respektive efter Erbjudandet under förutsättning att maximalt antal aktier inom ramen för Erbjudandet säljs. Tendenser och väsentliga händelser efter 31 december 2009 Omförhandling av ramavtal avseende bokproduktionstjänster sker regelbundet och löpande under året. Från tid till annan genomför vissa större kunder också upphandlingar avseende dessa ramavtal där flera bokproducenter bjuds in att delta. För närvarande genomför ScandBooks största kund en samordnad upphandling av bokproduktionstjänster på den svenska och finska marknaden. ScandBook har sedan mycket lång tid tillbaka producerat hårdband åt denna kund och deltar i år för första gången även i upphandlingen avseende produktion av pocketböcker. Upphandlingen beräknas inte vara avslutad före marknadsnoteringen av ScandBook-aktien. I övrigt har införsäljningen av pocketproduktionen utvecklats väl under det första kvartalet och hittills har ramavtal tecknats med två av Bolagets fem största kunder. De hittills tecknade ramavtalen motsvarar en väsentlig andel av det förväntade ordervärdet för pocketproduktionen I övrigt har inga väsentliga händelser ägt rum efter den 31 december 2009 som har påverkat Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden. Aktieägare före och efter Erbjudandet Sammanfattning 5

8 Finansiell information i sammandrag Historisk finansiell utveckling Trots svängningar i omsättningen från år till år har Bolaget sedan 2002 haft en god och stabil resultatutveckling. Detta tack vare Bolagets förmåga att anpassa rörliga kostnader för framförallt personal till förändringar i efterfrågan. För ytterligare information om extraordinära händelser som påverkat Bolagets finansiella utveckling , se avsnittet Eget kapital, skulder och annan finansiell information under rubriken Historisk finansiell utveckling. Omsättning och resultatutveckling MSEK % 205 8% % % 9% 222 9% % % 2 14% 12% 10% 8% 6% % 2% % 2% 0% Omsättning Rörelseresultat f goodwillavskr. Rörelsemarginal f goodwillavskr., % 1) Då ScandBook-koncernen med moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolaget ScandBook AB bildades 2006 avser omsättning och resultat för åren det rörelsedrivande bolaget ScandBook AB. 2) Marginalen 2009 justerad för kostnader om 2,2 MSEK i samband med marknadsnoteringen av Bolagets aktier. Sammanfattning 6

9 Riskfaktorer Investeringar i aktier är förenade med risktagande och olika faktorer påverkar värdet på aktien liksom likviditeten och möjligheten att handla i aktien. Innan en investerare beslutar sig för att investera i Scand- Books aktier bör innehavaren därför beakta de riskfaktorer som beskrivs nedan, beakta all övrig information i detta Prospekt samt göra en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs utan inbördes rangordning några av de riskfaktorer och förhållanden som bedöms ha väsentlig betydelse för ScandBooks framtida utveckling. Beskrivningen nedan är inte fullständig utan även andra risker kan aktualiseras för ScandBook och dess aktieägare. Ytterligare risker, bland annat sådana som för närvarande inte är kända för Bolaget eller som Bolaget inte uppfattar som väsentliga i nuläget, kan framdeles få väsentlig inverkan på ScandBooks verksamhet, resultat och finansiella ställning. Verksamhets- och branschrelaterade risker Produktionsanläggningar Dotterbolagets verksamhet är beroende av ScandBooks produktionsanläggningar. Om någon av dessa förstörs, stängs eller om utrustningen i anläggningarna blir allvarligt skadad, kan produktion och distribution av ScandBooks produkter komma att försvåras eller avbrytas. Ett omfattande och långvarigt driftsstopp kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet. Det kan inte garanteras att eventuella förluster, i sin helhet, kommer att ersättas av tecknade försäkringar vid eventuella skador och/eller driftsstopp. Skador på produktionsanläggningar kan därför få negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Personal Då det förekommer säsongsvariationer i efterfrågan på ScandBooks produkter är det av stor betydelse för Scand- Book att Bolaget kan anpassa arbetsstyrkans storlek i förhållande till efterfrågan genom så kallade visstidsanställningar. Om möjligheterna till visstidsanställningar skulle inskränkas genom lagändringar eller på annat sätt kan detta få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Förhållande till fackförbund Cirka 75 procent av ScandBooks arbetskraft är ansluten till och företräds av GS - Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. Utöver dessa är ett mindre antal anställda anslutna till tjänstemannaförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Civilekonomerna. Även om Bolaget har en god relation till anställda och fackförbund idag kan det inte uteslutas att problem kan uppstå i framtiden. Om sådana problem resulterar i strejk eller lock-out skulle detta kunna medföra produktionsavbrott och en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Skatter och avgifter Skatteverket skulle kunna göra andra bedömningar, exempelvis i fråga om incitamentsprogram för ledningen, som alltid aktualiserar ett antal svårbedömda skattefrågor, och villkor för transaktioner med aktieägare som Bolaget bedömt vara marknadsmässiga men där det kan vara svårt att hitta jämförbara transaktioner för att kunna bekräfta detta. Det kan således inte uteslutas att Skatteverket i vissa frågor skulle kunna göra en annan bedömning än den Bolaget har gjort och att ScandBook i sådant fall skulle kunna påföras tillkommande skatt, sociala avgifter och skattetillägg, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. Bolaget kan inte ge några garantier för att dess tolkning och tillämpning av lagar, föreskrifter, domstolspraxis samt Skatteverkets administrativa praxis har varit, eller kommer att fortsätta vara, korrekta eller att sådana lagar, föreskrifter och praxis inte kan komma att ändras, eventuellt med retroaktiv effekt. Belånings- och ränterisk Bolaget avser att även fortsättningsvis finansiera viss del av verksamheten genom att ta upp lån från kreditinstitut. Låneavtal innehåller villkor med restriktioner för Bolaget (s.k. covenants). Belåning innebär vissa risker för Bolagets aktieägare. Bland annat skulle Bolaget, vid kraftigt förändrade omständigheter på Bolagets marknader, kunna få problem att teckna nya kreditfaciliteter och därmed behöva använda en större del av kassaflödet för räntebetalningar och amorteringar. Det skulle påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Valutarisk Vid handel och transaktioner med leverantörer och kunder uppstår en transaktionsrisk om betalning sker i utländsk valuta. ScandBooks internationella verksamhet innebär försäljning i olika valutor och därmed valutariskexponering. Valutarisken är främst gentemot euro, norska kronor och danska kronor. Det finns ingen garanti för att Bolagets resultat och finansiella ställning inte kan komma att påverkas negativt av valutakursförändringar. ScandBook bedriver verksamhet i enlighet med dess tolkning av gällande skattelagstiftning och Skatteverkets krav och bestämmelser. Det kan emellertid inte uteslutas att Riskfaktorer 7

10 Framtida kapitalbehov Det kan inte uteslutas att kapital kan komma att behöva anskaffas för att finansiera ScandBooks framtida verksamhet och fortsatta expansion. Detta kan komma att ske i ett marknadsläge som är mindre gynnsamt än idag. Kapitalbehov kan komma att aktualiseras i situationer där extern finansiering endast kan ske till villkor som är mindre fördelaktiga än vad styrelsen för Bolaget anser att villkoren är idag. Dessa villkor kan komma att ha en negativ inverkan på ScandBooks verksamhet eller aktieägarnas rättigheter. Om Bolaget skaffar finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument kan Bolagets aktieägare komma att drabbas av utspädning medan skuldfinansiering, om sådan är tillgänglig för Bolaget, kan innehålla begränsande villkor som kan inskränka Bolagets flexibilitet. Det kan inte garanteras att nytt kapital kan anskaffas då behov uppstår eller att det kan anskaffas på för Bolaget acceptabla villkor. Kundkoncentration och kundberoende En stor del av ScandBooks omsättning härrör från ett begränsat antal kundgrupperingar bland de större nordiska förlagen. Med några av dessa har ScandBook tecknat ramavtal, som dock inte innehåller några volymutfästelser eller bestämmelser om exklusivitet. ScandBook är därför beroende av att långvariga upparbetade relationer till dessa större kunder vidmakthålls. Om ScandBook skulle förlora en eller flera av dessa kunder kan det få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Dominerande ställning Det kan inte uteslutas att ScandBook i konkurrensrättsligt hänseende kan anses ha en dominerande ställning på en eller flera marknader. Om ScandBook skulle anses ha en dominerande ställning på någon marknad, skulle den konkurrensrättsliga regleringen medföra krav och begränsningar med avseende på ScandBook avtal och affärsmässiga arrangemang med sina kunder. Detta skulle i sin tur kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Konkurrenter ScandBook agerar på en internationell marknad och har idag flera konkurrenter på sina delmarknader. De flesta konkurrerande bokproducenter ägs av stora mediegrupper och har ofta genom sina ägare betydligt större finansiella och industriella resurser till sitt förfogande än ScandBook. Konkurrensen kan även komma att öka ytterligare i takt med att nya företag etablerar sig. Det finns inga garantier för att ScandBook i framtiden kommer att kunna erbjuda produkter på tillräckligt konkurrenskraftiga villkor. En sådan utveckling skulle kunna få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Konjunkturberoende Produktionen av böcker är främst driven av hur stora volymer som säljs i konsumentledet. Bokförsäljningen i Sverige har historiskt varit starkt korrelerad med hushållens konsumtion, varvid konsumtionen av böcker har representerat cirka 0,5 procent av hushållens totala konsumtion under de senaste fem åren. Konsumtionsmönstren påverkas av ett antal allmänna faktorer utanför Bolagets kontroll, bland annat av allmänna affärsförhållanden, räntor, valutakurser, inflationsnivå, skatter, kredittillgång, aktiemarknadens utveckling, arbetslöshetsnivå samt andra lokala ekonomiska faktorer, osäkerheter om framtida ekonomiska utsikter med mera. En negativ konjunkturutveckling, med minskad disponibel inkomst för hushållen som följd, kan följaktligen medföra en negativ inverkan på bokmarknaden, vilket också kan påverka ScandBooks verksamhet, resultat och finansiella ställning. Teknologiutveckling och nya beteendemönster ScandBook följer noga utvecklingen av nya, medieformat, såsom exempelvis ljudböcker och e-böcker och den därtill förknippade utvecklingen av mediebärare såsom läsplattor. Det är svårt att förutsäga i vilken omfattning nya medieformat och dess bärare kan komma att konkurrera med den tryckta skönlitterära boken i framtiden. Det skall därför inte uteslutas att ScandBook kan komma att påverkas negativt med vikande försäljning och minskade marginaler som följd. Risker förenade med aktien och Erbjudandet Likviditetsrisk Likviditeten och omsättningen i ScandBooks aktie kan komma att påverkas av ett antal olika faktorer såsom ScandBooks offentliggöranden, kvartalsvariationer i Bolagets rörelseresultat och rekommendationer från aktieanalytiker. Från tid till annan kan avståndet mellan köp- och säljkurs vara stort. Det finns därför ingen garanti för att aktier förvärvade genom Erbjudandet kan säljas på kort tid och till önskade villkor. Aktiekursen kan vara volatil och sjunka väsentligt Kursen för aktier som säljs i samband med en marknadsintroduktion är ofta volatil under en period efter introduktionen. Aktiemarknaden i synnerhet marknaden för relativt sett mindre bolag kan bli föremål för betydande kurs- och volymsvängningar, vilket kan komma att få en negativ påverkan på ScandBooks aktiekurs. Riskfaktorer 8

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Lead manager Co manager Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB 8 Bakgrund

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent Inbjudan till teckning av B-aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) Lead manager and bookrunner Retail selling agent Retail selling agent VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Global Coordinator och Bookrunner Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ) Innehåll Sammanfattning 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier 10 Bakgrund och motiv 11 Villkor och anvisningar 12 VD har ordet

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL) Swedbank Markets VILLKOR I SAMMANDRAG Emissionskurs Emissionskursen i erbjudandet förväntas komma att fastställas inom intervallet 30 34 kronor

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units)

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) Den Norske Opera & Ballett i Oslo Du kommer som aktieägare i Kentima Holding att erhålla uniträtter. Observera att

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) Innehåll 1 Sammanfattning 7 Riskfaktorer 8 I nbjudan till teckning av aktier i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 9 Bakgrund och

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i Eco Supplies Europe AB företrädesemission i november 2010 Eco Supplies utvecklar och kommersialiserar innovativa tjänster och produkter som bidrar till en bättre miljö.

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007 Libertas Capital ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: De som på avstämningsdagen den 12 april 2007

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer