Deltaco skapar en av Nordens största koncerner inom IT-tillbehör. Stabila resultat i befintliga företagen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deltaco skapar en av Nordens största koncerner inom IT-tillbehör. Stabila resultat i befintliga företagen."

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT januari - mars Deltaco skapar en av Nordens största koncerner inom IT-tillbehör. Stabila resultat i befintliga företagen. - Nettoomsättningen ökar med 43%, bruttomarginalen förbättras med 4,7 procentenheter och rörelseresultatet ökar med 70% i. - Stabilt rörelseresultat i SweDeltaco och Alcadon. 1 januari - 31 mars * Nettoomsättning (MSEK) 162,7 113,8 Bruttomarginal (%) 28,4 23,7 Rörelseresultat före avskrivningar (MSEK) 11,2 6,1 Rörelseresultat efter avskrivningar (MSEK) 9,2 5,4 Rörelsemarginal före avskrivningar (%) 6,9 5,4 Rörelsemarginal efter avskrivningar (%) 5,7 4,7 Resultat per aktie efter full skatt (SEK) 0,49 0,32 Kassaflöde från den löpande verksamheten (MSEK) 11,4-3,8 * siffror exkluderar Aurora Group Danmark A/S som kommer att konsolideras i Deltaco-koncernen i samband med delårsrapporten för januari juni. Väsentliga händelser efter periodens utgång. - Deltaco fullföljer förvärvet av Aurora och skapar en av Nordens största koncerner inom distribution av IT-tillbehör. - Ekonomiska effekter av förvärvet: Förvärvspriset på skuldfri basis per består av två delar: en fast del på 15,2 MEUR och en tilläggsköpeskilling (earn out) som maximalt kan uppgå till 2 MEUR. Den rörliga delen är beroende på Auroras resultat i Solar A/S deltar i finansiering av förvärvet med ett lån på 4,3 MEUR som betalas i april Vidare medför transaktionen en tillkommande goodwill i Deltaco-koncernen om cirka 25 MSEK före eventuell tilläggsköpeskilling. Förvärvet beräknas redan under påverka vinsten i Deltaco-koncernen positivt med cirka 1 SEK per aktie. Aurora Group Danmark A/S kommer att konsolideras i Deltaco-koncernen i samband med delårsrapport januari juni. Koncernens soliditet, beräknad efter konvertering av utestående konvertibellån, beräknas minska från 61 procent till 35 procent genom förvärvet (respektive från 54 procent till 30 procent beräknat före konvertering). - Deltaco har utsett Hans Bråneryd till Ekonomi- och Finansdirektör. Hans Bråneryd, 59 år, är civilekonom och har en gedigen erfarenhet av ekonomistyrning som controller, ekonomichef och CFO från olika branscher, nationellt såväl som internationellt. Han arbetar för närvarande på Sharp Electronics Nordic AB med ansvar för ekonomi, personal, IT och intern service. Hans påbörjar sin tjänst som ekonomi- och finansdirektör (CFO) på Deltaco AB (publ) den 19 augusti.

2 Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Företag inom Deltaco koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och närliggande marknader. Koncernen har ca 217 anställda, är verksam i alla nordiska länder och omsätter ca 1,2mdkr om året. Aktierna i Deltaco AB är listade på First North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se Kvartal Helår Koncernens nyckeltal jan-mar jan-mar Nettoomsättning (MSEK) 162,7 113,8 494,4 Rörelseresultat före avskrivningar (MSEK) 11,2 6,1 23,9 Rörelseresultat efter avskrivningar (MSEK) 9,2 5,4 19,0 Resultat efter skatt (MSEK) 5,4 3,5 4,4 Bruttomarginal (%) 28,4 23,8 24,2 Rörelsemarginal före avskrivningar (%) 6,9 5,4 4,8 Rörelsemarginal efter avskrivningar (%) 5,7 4,7 3,9 Vinstmarginal (%) 5,1 4,2 2,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten (MSEK) 11,4-3,8-6,9 Soliditet (%) 53,3 67,5 53,8 Räntabilitet på eget kapital (%) 3,1 1,9 2,5 Nettoräntebärande skulder (MSEK) 17,9 2,9 28,3 Eget kapital per aktie (SEK) 16,03 16,46 15,54 Resultat per aktie efter betald skatt (SEK) 0,39 0,41 0,96 Resultat per aktie efter full skatt (SEK) 0,49 0,32 0,40 Antalet anställda vid periodens utgång (st.) Antalet anställda medeltal (st.) Antalet aktier vid periodens slut (st.) SweDeltaco jan-mar jan-mar Nettoomsättning (MSEK) 111,1 113,8 Bruttomarginal (%) 24,4 23,8 Rörelseresultat före avskrivningar (MSEK) 6,7 6,1 Rörelsemarginal före avskrivningar (%) 6,0 5,4 Vinstmarginal (%) 3,4 2,8 Alcadon jan-mar jan-mar * Nettoomsättning (MSEK) 50,7 57,7 Bruttomarginal (%) 37,4 37,4 Rörelseresultat före avskrivningar (MSEK) 6,2 6,7 Rörelsemarginal före avskrivningar (%) 12,2 11,6 Vinstmarginal (%) 9,5 12,2 * Alcadon konsolideras i Deltaco-koncernen från och med Q4 och siffror för är här endast för att skapa jämförbarhet mellan åren på bolagsnivå. 02

3 VD HAR ORDET MARKNADSANALYS De förändringar som som vi sett i branschen under de senaste månaderna bekräftar vår tidigare analys av marknaden. Det har skett en rad förvärv inom olika delar av hårdvarumarknaden med fokus på att skapa större enheter bland leverantörer, distributörer och återförsäljare. Dustin köpte det norska bolaget Norsk Data Senter och det finska bolaget Businessforum, Komplett i Norge förvärvar Webhallen med 9 butiker i Sverige, Appleåterförsäljaren Digital Inn förvärvar konkurrenten Macoteket och Deltaco fullföljer förvärvet av Aurora Group Danmark A/S. Konsolidering på IT-marknaden kommer att fortsätta även under resten av. Vi är glada att med våra två förvärv vara en av de mest aktiva aktörerna på marknaden under de senaste sex månaderna. Vi har en tydlig strategi, decentraliserad styrmodell och finansiell styrka som möjliggör vår fortsatta expansion. Samtidigt gör vi ett intensivt analysarbete och en riskbedömning innan varje förvärv. Vi letar efter nischade och väl positionerade distributörer inom IT-tillbehör med stabil intjäningsförmåga. DELTACO KONCERNEN OCH SYNERGIER Deltaco-koncernen består idag av tre välkända distributörer som kompletterar varandra på ett bra sätt. Det finns alltid en del naturliga synergier mellan distributionsbolag som ger storskalfördelar i exempelvis frakter, logistiklösningar, försäkringar, marknadsföringskostnader m.m. Utöver dessa naturliga synergier kommer vi att jobba internt inom koncernen för att identifiera och realisera synergier mellan bolagen när vinsten är större än samordningskostnaderna. En kort genomgång av våra innehav visar att våra bolag kan hjälpa varandra i olika sammanhang i syftet att få bättre inköpsvillkor inom vissa produktområden, att förbättra sina respektive bolags geografiska närvaro, få bredare produktutbud eller få tillgång till nya kundgrupper. SweDeltaco är en nischdistributör av allmänna IT tillbehör såsom kablar, nätverksprodukter, multimedia, lagring och mobility. SweDeltacos största marknader är Sverige och Finland. Företaget säljer till återförsäljare inom både konsument- och företagsmarknad. Kunderna finns inom både B2B, B2C och webbhandel. Alcadon är nischdistributör av nätverk, data- och telekommunikations produkter. Sverige är största marknaden medan ca 23% av omsättningen kommer från dotterbolaget i Norge. Alcadon säljer majoriteten av sina produkter till installatörer och teleoperatörer. Detta innebär att kunderna uteslutande är inom B2B. Aurora är specialist inom tillbehör till hemelektronik marknaden och företagets största marknader är Norge, Danmark och Sverige. Kunderna består huvudsakligen av kända retail kedjor inom hemelektronik och detaljhandel. Gemensamt för våra bolag är att de har starka positioner på sina respektive marknader, visar stabila resultat, har engagerade medarbetare med tydligt ledarskap, har lång historik och starka företagskulturer. Siamak Alian VD och Koncernchef 03

4 FINANSIELL INFORMATION KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 11,4 MSEK (-3,8). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden till -1,0 MSEK (-0,4). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden till -10,0 MSEK (-0,9). Den 31 mars uppgick nettoskulden till 17,9 MSEK (2,8). Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 48,6 MSEK (41,1), samt outnyttjade kreditlimiter till 30,0 MSEK (10,0). Totalt uppgick därmed koncernens disponibla likvida medel till 78,6 MSEK (51,1). UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Vid periodens utgång uppgick koncernens ansamlade underskottsavdrag till cirka 52 MSEK. I balansräkningen redovisas det för närvarande bedömda värdet av dessa underskott till 11,5 MSEK (12,5). INVESTERINGAR OCH FINANSIERING Investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgick netto till -3,2 MSEK (-0,4). Soliditeten uppgick till 53,3 procent (67,5) den 31 mars. Under perioden har koncernens skulder minskat med 10,0 MSEK och uppgick till 66,5 MSEK (39,8) den 31 mars. Inga förändringar har skett i redovisade ansvarsförbindelser. PERSONAL Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 128 (69). Medelantalet anställda under perioden uppgick till 127 personer (67). uppgick till 0,0 MSEK (0,0). Den 31 mars uppgick likvida medel till 0,5 MSEK (1,9). Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 0 (0). DELTACOS AKTIE Deltacos aktie är sedan den 19 april 2011 listad på NASDAQ OMX First North. Aktiekursen har under perioden varierat från 16,00 SEK som lägst till 19,80 SEK som högst. Deltacos börsvärde uppgick den 31 mars till 206 MSEK. Antalet aktieägare i Deltaco uppgick den 31 mars till Av dessa hade 422 fler än aktier. Deltacos aktiekapital uppgick den 31 mars till SEK, fördelat på antal aktier. FINANSIELL KALENDER Delårsrapport januari-juni 13 augusti Delårsrapport januari-september 6 november Deltaco AB (publ) Alfred Nobels Allé Tullinge Organisationsnummer tel Siamak Alian, VD och Koncernchef tel Thomas Jonsson, Finansdirektör tel MODERBOLAGET Verksamheten i moderbolaget omfattar koncernledning, ekonomi och IR/PR. Moderbolagets nettoomsättning, vilken i sin helhet är koncernintern, uppgick för perioden till 1,8 MSEK (0,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,4 MSEK (-0,7). Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar 04

5 DELTACOS AKTIE OCH ÄGARE NOTERINGSPLATS Deltacos aktie är listad på NASDAQ OMX First North sedan 19 april För bolag anslutna till NASDAQ OMX First North krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Remium Nordic AB är Deltacos Certified Adviser. AKTIEINFORMATION Kortnamn DELT ISIN-kod SE Antal aktier Handelspost 1 aktie Röstvärde 1 röst per aktie KONVERTIBLER Vid extra bolagsstämma i Deltaco AB (publ) den 10 juni 2011 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ett aktierelaterat incitamentsprogram genom emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst kronor, envar till ett nominellt belopp motsvarande konverteringskursen om 18,3 kronor. Vid full konvertering kommer antalet aktier att öka med , vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Deltaco. Aktiekapitalet ökar vid full konvertering med kronor. Konvertering ska äga rum mellan den 1 juni 2014 till och med den 13 juni Incitamentsprogrammet riktade sig till samtliga anställda i koncernen. AKTIEFÖRDELNING DEN 31 MARS Innehav Aktieägare Antal aktier Totalt DE 25 STÖRSTA AKTIEÄGARNA Namn Antal aktier Andel kapital och röster (%) FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,44 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,28 CATELLA FONDFÖRVALTNING ,00 UBS AG CLIENTS ACCOUNT ,63 RIBBSKOTTET AB ,43 HAJSKÄRET INVEST AB ,15 PICTET & CIE ,48 MÅRTENSSON, JONAS ,35 JEANSSON, THEODOR ,34 TAMT AB ,17 JEANSSON, KRISTOFER ,26 JEANSSON, CECILIA ,07 DIRBAL AB ,81 HANELL, MIKAEL ,63 ALIAN, SIAMAK ,56 UNITED COMPUTER SYSTEMS ,54 JEANSSON, ANNA ,36 JP MORGAN BANK ,36 RAPP, MARIANNE ,32 ULTI AB ,18 WIKSTRÖM, JONAS ,90 KIHLBERG, JAN ,82 KOCK, CHRISTIAN AXEL ,73 DANIELSSON, JERKER ,69 JEANSSON, KATARINA ,68 SUMMA DE 25 STÖRSTA ÄGARNA ,15 SUMMA ÖVRIGA ÄGARE ,85 TOTALT ,00 05

6 KONCERNEN DELTACO AB, KONCERNEN RESULTATRÄKNING (BELOPP I MSEK) Nettoomsättning 162,7 113,8 494,4 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 162,7 113,8 494,4 Rörelsekostnader -151,5-107,7-470,5 Rörelseresultat före avskrivningar 11,2 6,1 23,9 Avskrivningar materiella tillgångar -0,8-0,7-4,9 Avskrivningar immateriella tillgångar -1,2 0,0 0,0 Rörelseresultat efter avskrivningar 9,2 5,4 19,0 Resultat från finansiella investeringar -0,9-0,6-7,4 Resultat efter finansiella poster 8,3 4,8 11,6 Minoritetsandel -0,7 0,0-0,9 Skatt på årets resultat -2,2-1,3-6,3 Periodens resultat 5,4 3,5 4,4 DELTACO AB, KONCERNEN BALANSRÄKNING (BELOPP I MSEK) Anläggningstillgångar Goodwill 7,9 0,0 8,3 Övriga immateriella 14,3 0,0 14,7 Materiella anläggningstillgångar 50,6 52,4 50,8 Finansiella anläggningstillgångar 11,6 19,9 11,6 Summa anläggningstillgångar 84,4 72,3 85,4 Omsättningstillgångar Varulager 103,1 96,4 98,5 Övriga omsättningstillgångar 7,8 2,6 7,5 Kundfordringar 88,4 57,0 79,5 Kassa och bank 48,6 41,2 48,2 Summa omsättningstillgångar 247,9 197,2 233,7 SUMMA TILLGÅNGAR 332,3 269,5 319,1 06

7 DELTACO AB, KONCERNEN EGET KAPITAL OCH SKULDER (BELOPP I MSEK) Eget kapital Aktiekapital 22,1 22,1 22,1 Bundet eget kapital 0,0 0,0 0,0 Fria reserver 149,7 156,4 145,3 Periodens resultat 5,4 3,5 4,4 Summa eget kapital 177,2 182,0 171,8 Minoritet Skuld minoritet 3,5 0,0 2,9 Summa minoritetsskuld 3,5 0,0 2,9 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 34,0 17,3 44,0 Konvertibla lån 22,5 22,5 22,5 Summa långfristiga skulder 56,5 39,8 66,5 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 50,3 25,6 39,2 Räntebärande skulder 10,0 4,2 10,0 Övriga kortfristiga skulder 34,8 17,9 28,7 Summa kortfristiga skulder 95,1 47,7 77,9 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 332,3 269,5 319,1 DELTACO AB, KONCERNEN (BELOPP I MSEK) Ställda säkerheter 118,9 100,2 118,9 Ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,0 07

8 DELTACO AB, KONCERNEN KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG (BELOPP I MSEK) Rörelseresultat 9,2 5,4 19,0 Återläggning av av- och nedskrivningar 2,0 0,7 4,9 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0,0 0,0 6,8 Finansnetto -0,9-0,6-7,4 Betalda skatter -4,0-0,3-1,0 Förändring i rörelsekapital 5,1-9,0-29,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,4-3,8-6,9 Rörelsens investeringar -3,2-0,4-11,5 Finansiella anläggningstillgångar 2,2 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,0-0,4-11,5 Förändring lån -10,0-0,9 31,5 Återbetalda aktieägartillskott 0,0 0,0 0,0 Erhållna teckningspremier 0,0 0,0 0,0 Nyemission 0,0 0,0 0,0 Utdelning 0,0 0,0-11,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10,0-0,9 20,4 Förändring av likvida medel 0,4-5,1 2,0 Avstämning av förändring i likvida medel Ingående balans likvida medel 48,2 46,2 46,2 Utgående balans likvida medel 48,6 41,1 48,2 Förändring av likvida medel 0,4-5,1 2,0 DELTACO AB, KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (BELOPP I MSEK) Eget kapital vid periodens början 171,8 178,5 178,5 Utdelning 0,0 0,0-11,1 Periodens resultat 5,4 3,5 4,4 Eget kapital vid periodens slut 177,2 182,0 171,8 08

9 MODERBOLAGET DELTACO AB, MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING (BELOPP I MSEK) Nettoomsättning 1,8 0,0 3,1 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 1,8 0,0 3,1 Rörelsekostnader -2,0-0,3-1,7 Avskrivningar materiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat -0,2-0,3 1,4 Resultat från finansiella investeringar -0,2-0,4-1,4 Resultat efter finansiella poster -0,4-0,7 0,0 Skatt på årets resultat 0,0 0,0-0,4 Periodens resultat -0,4-0,7-0,4 DELTACO AB, MODERBOLAGET (BELOPP I MSEK) BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Goodwill 0,0 0,0 0,0 Övriga immateriella 0,0 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Aktier i dotterbolag 179,9 126,2 126,2 Andra lånfristiga fordringar 0,4 4,8 4,8 Uppskjuten skattefordran 11,5 16,3 16,3 Summa anläggningstillgångar 191,8 147,3 147,3 Omsättningstillgångar Varulager 0,0 0,0 0,0 Fordringar på koncernföretag 74,6 130,3 130,3 Övriga fordringar 0,8 0,1 0,2 Kundfordringar 0,0 0,0 0,0 Kassa och bank 0,5 1,9 2,7 Summa omsättningstillgångar 75,9 132,3 133,2 SUMMA TILLGÅNGAR 267,7 279,6 280,5 09

10 DELTACO AB, MODERBOLAGET EGET KAPITAL OCH SKULDER (BELOPP I MSEK) Eget kapital Aktiekapital 22,1 22,1 22,1 Bundet eget kapital 0,0 0,0 0,0 Fria reserver 219,7 227,9 228,3 Periodens resultat -0,4-0,7-0,4 Summa eget kapital 241,4 249,3 250,0 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 Konvertibla lån 22,5 22,5 22,5 Summa långfristiga skulder 22,5 22,5 22,5 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 0,8 0,1 0,0 Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 Skulder till koncernföretag 0,0 6,8 6,8 Övriga kortfristiga skulder 3,0 0,9 1,2 Summa kortfristiga skulder 3,8 7,8 8,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 267,7 279,6 280,5 10

11 ADRESSER Deltaco AB (publ) Alfred Nobels Allé Tullinge Tel: SweDeltaco AB Alfred Nobels Allé Tullinge Tel: FinDeltaco OY Bulevardi Helsinki Tel: DanDeltaco A/S Telegrafvej 5 A 2750 Ballerup Tel: NorDeltaco AS Arbins gate 2 NO-0120 Oslo Tel: Aurora Group Danmark A/S Lautruphøj Ballerup Tel: Aurora Group Sverige AB Box Sundbyberg Tel: Aurora Group Finland Oy Toiviontie Pirkkala Tel: +358 (0) Aurora Group Norge AS Fossegrenda Trondheim Tel: Alcadon AB Segelbåtsvägen Stockholm Tel: Alcadon AS Alfaset 1, Industrivei Oslo Tel: Fastighetsbolaget Genetikern2 AB Alfred Nobels Allé Tullinge Tel: Remium Nordic AB / Certified Adviser Kungsgatan Stockholm Tel: DELÅRSRAPPORT januari - mars

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet.

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Bolagen i Deltacokoncernen levererar både B2B och B2C

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål.

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Pressmeddelande 2015-01- 16 Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360 Kvartalsrapport 1 (1 september 2014-30 november 2014) Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Samtliga finansiella

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 172,8 (127,3) MSEK. Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 5,2 (5,0) MSEK, motsvarande 0,02 (0,02)

Läs mer