Memorandumet är inte reviderat eller översiktligt granskat av Bolagets revisor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Memorandumet är inte reviderat eller översiktligt granskat av Bolagets revisor."

Transkript

1 Inbjudan till teckning av Ränteobligation Olja 1 i Core Resources AB Femårig ränteobligation med 7 % årlig ränta. Viktig information Med "Bolaget" avses i detta Memorandum ( Memorandumet ) Core Resources Sverige AB (org.nr ). Memorandumet har upprättats av styrelsen för Bolaget i enlighet med lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Memorandumet har inte godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets kontor, på Mäster Samuelsgatan 3, Stockholm. Memorandumet är inte reviderat eller översiktligt granskat av Bolagets revisor. I Memorandumet inkluderas uttalanden om framtidsutsikter vilka är upprättade av Bolaget och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden samt i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Lämnad information angående framåtriktade antaganden utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden och är därmed förenade med osäkerhet. Uttryck som orden "förväntas", "antas", "bör", "bedöms" och liknande uttryck används för att indikera att informationen är att beakta som uppskattningar och prognoser. Uppskattningarna och prognoserna är gjorda på grundval av uppgifter som innehåller såväl kända som okända risker och osäkerheter. Någon försäkran av att lämnade uppskattningar och prognoser avseende framtiden kommer att realiseras lämnas inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Med anledning av detta rekommenderas investerare att självständigt göra en utvärdering av Bolagets utveckling inför sin investering med detta Memorandum som grund. Bolaget åtar sig inte att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden, oavsett om det skulle föranledas av ny information, framtida händelser eller av annan anledning. Erbjudandet riktar sig inte till investerare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospektregistrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga obligationer utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga obligationer utgivna av Bolaget överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Varken Memorandumet eller någon annan erbjudandedokumentation får distribueras i eller till något land där sådan distribution, eller erbjudandet, skulle kräva ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Anmälan om teckning i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. För detta Memorandum gäller svensk rätt. Tvist i anledning av innehållet i detta informationsmemorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

2 Erbjudandet i sammandrag Värdepapper: Ränteobligation Olja 1 Emitterande bolag: Löptid: Ränta/ränteutbetalning: Emissionsbelopp: Core Resources AB Ränteobligationerna löper från och med den 30 juni 2011 till och med den 30 juni Ränteobligationerna löper med en årlig ränta om sju (7) procent vilken betalas ut årsvis i efterskott med ränteutbetalningsdag den 30 juni 2012, den 30 juni 2013, den 30 juni 2014, den 30 juni 2015 samt den 30 juni Maximalt emissionsbelopp uppgår till ett belopp i svenska kronor om en miljon trehundra tusen ( ). Teckningspost: Varje Ränteobligation emitteras till en kurs om nominellt kronor. Minsta teckningspost uppgår till nominellt kronor och därefter i multiplar om kronor. Teckningsperiod: 9 maj till 17 juni Teckningsberättigade: Erbjudandet riktar sig till allmänheten. Skyldighet att upprätta prospekt föreligger ej då Erbjudandet faller in under 1MEURundantaget enligt Finansinspektionens regler. Återbetalningsdag: Återbetalning av nominellt belopp sker den 30 juni ISIN-kod: SE ; Bolagets affärsidé och syfte Bolaget avser att finansiera verksamheten genom dels eget kapital och dels genom en eller flera emissioner av obligationer för att finansiera förvärv av oljeproducerande mark. Syftet med verksamheten är att förvärva undervärderade eller outvecklade oljefält med en redan befintlig oljeproduktion. Genom att restaurera och använda ny teknik på oljekällorna ökar bolaget den befintliga oljeproduktionen och genererar en högre avkastning än vid investeringstillfället. Om styrelsen bedömer det lönsamt för bolaget kan avstyckning eller försäljning av delar eller hela oljefält förekomma. Investeringsinriktning Bolaget kommer att använda medlen från ränteobligationen till att att investera i oljefält i USA, The Illinois Basin där ledningen idag besitter erfarenhet, kunskap och kontaktnät samt där goda affärsmöjligheter finns. Bolaget investerar i undervärderade eller outvecklade oljefält med en befintlig oljeproduktion där Bolaget bedömer att restaureringsåtgärder kan höja den befintliga produktionen och därigenom öka avkastningen. Genom att hålla denna investeringsinriktning minimerar Bolaget riskerna samt ökar chanserna för goda kassaflöden och bra avkastning på investerat kapital. Till sin hjälp för att öka samt övervaka produktionen på fälten samarbetar Bolaget med ett lokalt driftsbolag. Bolagets partner har många års

3 erfarenhet av olje- och gasutvinning i The Illinois Basin. Samarbetet har redan visat goda resultat och Bolaget räknar med en fortsatt stadig produktionsökning. Personerna bakom bolaget har de senaste åren aktivt inventerat, analyserat och genomfört ett antal investeringar i oljefält i USA, The Illinois Basin. Detta område är mycket väl undersökt/genomlyst vilket ger stor tillgång till mängder av data som ligger till grund för Bolagets investeringsbeslut. Styrelse och ledning bedömer därför att de bästa investeringsmöjligheterna för Bolaget finns i USA, i The Illinois Basin. Om styrelsen bedömer det lönsamt för Bolaget kan avstyckning eller försäljning av delar eller hela oljefält förekomma. Befintligt innehav av oljefält Bolaget hade vid tidpunkten för detta Memorandums upprättande delägande i fyra olika oljefält där samtliga finns inom The Illinois Basin, USA och genererar ett löpande kassaflöde. Förvaltning och administration Operativ förvaltning sker på plats i USA genom avtal med driftsbolaget Omega Energy LLP som sköter daglig drift av Bolagets oljefält. Någon tillsatt VD finns ej i Bolaget då administrationen hålls på lägsta nivå. Den administration som finns sköts av Daniel Söderberg som även är extern firmatecknare. Investeringsbeslut fattas av Styrelsen. RISKER Nedan redogörs för ett antal faktorer som kan påverka bolagets framtidsutsikter. Dessa riskfaktorer är inte upptagna i prioriteringsordning och gör ej heller anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för närvarande bedöms som oväsentliga kan komma att påverka Bolagets verksamhet, utveckling, resultat och finansiella ställning. Potentiella investerare bör noggrant överväga de beskrivna riskfaktorerna liksom övrig information i detta Memorandum. Vid osäkerhet bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare. Motpartsrisk avseende emittenten Investerare tar en kreditrisk avseende emittentens förmåga att uppfylla sina åtaganden på räntebetalningsdag och återbetalningsdag. Obligationen är inte garanterad. Skulle emittenten försättas i konkurs kan värdet av det i obligationen investerade kapitalet minska eller helt utebli. Risk relaterad till beroende av marknaden för olja samt olje- och gasfält Investeringar i oljemarknaden är förenat med ett risktagande. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll kan påverka Bolagets resultat och finansiella ställning. Nedan följer en förteckning av de huvudsakliga av dessa risker, vilket inte utesluter att det kan finnas fler risker. Förvärvsrisker

4 Bolagets verksamhet består i att förvärva undervärderade eller outvecklade oljefält med en befintlig oljeproduktion i USA, The Illinois Basin. Oljefälten ägs normalt av privatpersoner som bedriver jordbruk på fälten. Dessa leasar i sin tur ut tillgångarna under marken till företag inom olje- och gasindustrin. Företag som har avtalat om dessa leasar kan i sin tur, om avtalet medgör, försälja vidare delar av eller hela leasar till ny part. Det finns ett antal risker kring förvärv bland annat, men inte uteslutande, relaterat till avtalsmässiga risker. Risk relaterad till volatilitet i olje- och gaspriser Investeringsobjektets intäkter, lönsamhet och framtida tillväxt är huvudsakligen beroende på vid varje tillfälle rådande priser på naturgas, olja och kondensat, som kan väsentligt påverkas av många faktorer utanför företagets kontroll, såsom ekonomiska, politiska och konkurrensen från andra olje- och gas leverantörer samt leverantörer av andra energikällor. Energimarknaderna har historiskt sett varit mycket volatil. En betydande eller förlängd nedgång i olje- och gaspriserna kan få väsentlig negativ inverkan på investeringsobjektets finansiella ställning, rörelseresultat, mängden olja och gas som kan vara ekonomiskt rationellt att producera. På samma sätt kan utvecklingen av utgifter som investeringsobjektet har också få en väsentlig negativ effekt på investeringsobjektets finansiella ställning. Dessutom beror säljbarheten av bolagets produktion på ett antal faktorer utanför dess kontroll, inklusive tillgänglighet och kapacitet av ekonomiskt genomförbar transport och bearbetning. Risk relaterad till volatilitet i produktion Bolaget kan få betydande volatilitet i sina produktionsnivåer vid olika tider under ett visst år, beroende till stor del på faktorer utanför Bolagets kontroll, inklusive, utan begränsning, sådana faktorer som väder, geologiska förutsättningar och på vilken typ av egendom på som produktionsförbättringsaktiviteter utförs. Andra faktorer som påtagligt skulle kunna påverka investeringsobjektets framtida produktionsnivåer kan omfatta; tillgången på arbetskraft, transport och material, tillgång och efterfrågan på olja, marknads- och ekonomiska förhållanden i allmänhet, strejker, krig, upplopp, naturkatastrofer och andra "force majeure". Vid utarbetandet av detta dokument har Bolaget gjort vissa antaganden om förväntad produktion på investeringsobjekten baserade på den genomsnittliga årsproduktionen från alla producerande enheterna under ett visst år, utan hänsyn till att variationer i produktionen inträffar inom dessa år. Om något av ovanstående skulle förekomma och förhindra investeringsobjekten från att producera olja och gas som planeras, kan det leda till att investeringsobjekten inte uppfyller sina förväntade produktionsnivåer på vilka antaganden som beskrivs ovan är baserade, vilket slutligen skulle medföra en väsentlig negativ effekt på investeringsobjekten, och Bolagets finansiella ställning. Risk relaterad till otillräcklig underliggande säkerhet vid obligationsförfall Bolaget äger oljeproducerande mark. Om Bolaget vid obligationsförfall ej kan uppfylla sina åtaganden ur löpande kassaflöde eller genom annan finansiering kommer Bolagets tillgångar i form av mark och utrustning att försäljas. Det finns en risk att priset för dessa tillgångar är lägre än Bolagets åtagande mot obligationsinnehavarna. Operativa risker Bolagets verksamhet är föremål för sedvanliga risker förknippade med utveckling och drift av olje- och gaskällor, såsom explosioner, okontrollerade flöden av olja, gas eller brunnvätskor, bränder, föroreningar och andra miljörisker. Alla sådana faror kan orsaka personskada och förlust av liv, skada och förstörelse av egendom och utrustning, miljöskador och inställande av verksamheten. Medan det kan vara möjligt att teckna försäkring mot alla dessa risker, kan

5 kostnaderna för denna försäkring göra den ekonomiskt oförsvarbar. Därför, i enlighet med branschpraxis, avser Bolagets Managing Partner att vidmakthålla försäkring mot vissa, men inte nödvändigtvis alla, av de risker som beskrivs ovan, av vilket följer att det finns en risk att operativa risker kan innebära att Bolagets finansiella ställning påverkas negativt. Risk för bristande överensstämmelse med lokala förordningar Olje- och gasverksamhet är föremål för omfattande statlig och federal statlig reglering, som kan ändras över tiden till följd av ekonomiska, miljömässiga eller politiska förhållanden. Bolaget bedömer att utvecklingen mot mer omfattande och strängare miljölagar och förordningar kommer att fortsätta. Genomförandet av nya, eller ändring av befintliga, miljö och andra relaterade lagar eller förordningar, kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning. Begränsad finansiell historik och nyckeltal Bolaget bildades den 31 maj 2010 och har bedrivit verksamheten i enlighet med vad som beskrivs i detta prospekt. Bolaget har under hösten 2010 tagit företagslån om sammanlagt SEK Likviderna från dessa företagslån har använts till investeringar på delar av tre stycken producerande oljefält som idag genererar löpande kassaflöde. Bolagets kostnader till och med den sista oktober 2010 uppgår till SEK En investerare kan inte göra en bedömning av Bolaget och de möjligheter och risker som en investering i Bolagets utgivna Ränteobligation Premium innebär baserat på den historiskt finansiella informationen och nyckeltalen. En investering i Bolagets obligation är främst baserad på huruvida Bolaget kommer kunna generera en högre avkastning än den fastställda obligationsräntan. Intäktsrelaterade risker priset på olja För Bolagets direktavkastning är priset på oljan den mest betydelsefulla parametern. I ett historiskt perspektiv har prisutvecklingen varit volatil. Ser man till de senaste 5 åren har kursen för WTI-olja som lägst varit nere strax under USD 40 och som mest strax över USD 140. Ser vi korrelationen mellan oljepriset och USD värde mot SEK kan vi konstatera att dessa har gått hand i hand ur ett avkastningsperspektiv i SEK. Det finns en osäkerhet om och i vilken omfattning den finansiella oron främst i världen och just nu kanske främst i USA kommer att påverka priset på oljan vilket även gäller för USD värdet mot SEK. Det finns en risk att fallande priser på oljefält innebär att Bolagets finansiella ställning påverkas negativt. Intäktsrelaterade risker priset på oljefält Oljepriset är avgörande när det gäller priset på ett oljefält. Detta gäller både vid köp såväl som vid försäljning av delar i eller hela oljefält. Det finns en risk att fallande priser på oljefält innebär att Bolagets finansiella ställning påverkas negativt. Valutarelaterade risker Bolaget tar in likvida medel i SEK via Ränteobligation Premium och investerar dessa i oljefält med USD. Därefter sker utbetalning av intäkterna/avkastningen (såld produktion av olja för perioden) till Bolaget i USD. Då Bolaget betalar ränta och återbetalning av obligationen i SEK uppstår en valutaexponering. Bolaget ägnar sig inte åt valutaspekulation, d v s att försöka skapa intäkter på valutaförändringar med Bolagets medel. Däremot kommer Bolaget att i viss mån använda sig av s k valutahedging, skyddande mot valutaförändringar, framförallt för skyddande av

6 valutaförändring mellan köptillfället och räntetillfällena. Det finns dock en risk att valutaexponeringen innebär att Bolagets finansiella ställning påverkas negativt. Styrelse, Ledning, Revisor och Rådgivare Styrelse Marcus Jibréus. Entreprenör inom finansbranschen. Marcus var med sedan Avanza grundades 1997 och var under 8 år medlem i Avanza Banks koncernledning med ansvar för marknadsföring och strategi. Idag är Marcus VD och partner i Jibréus & Ölvestad Alternativa Investeringar AB, ett produktbolag inriktat på investeringar i reala tillgångar. Jonas Ejvinsson. Lång erfarenhet från investeringar i fastighetssektorn. Flera års erfarenhet av investeringar med egna medel i oljeproduktion i USA. Marcus Ölvestad. Lång erfarenhet inom finansbranschen. Tidigare Chef Avanza private banking. Idag är Marcus partner i Jibréus & Ölvestad Alternativa Investeringar AB. Revisor Johan Pharmanson, BDO Stockholm Villkor och anvisningar Allmänt Styrelsen i Bolaget beslutade den 1 april 2011 att emittera ett ränteobligationslån i svenska kronor om en miljon trehundra tusen ( ). Ränteobligationslånet löper under 5 år med årsvis ränteutbetalning i efterskott. Varje ränteobligation emitteras till nominellt kronor. Teckningskurs Ränteobligationerna emitteras till en kurs om nominellt kronor. Minsta teckningspost uppgår till kronor och därefter i multiplar om kronor. Teckningsperiod Teckningsperioden infaller mellan den 9 maj till och med den 17 juni Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden. I det fall emissionen blir fulltecknad under teckningsperioden äger styrelsen rätt att stänga emissionen. Anmälan om teckning Anmälan om teckning skall ske under teckningsperioden genom att korrekt ifylld anmälningssedel skickas eller lämnas till Mangold Fondkommission på adress enligt nedan: Mangold Fondkommission AB Ärende: Core Resources Box Stockholm Besöksadress: Engelbrektsplan 2, plan 2 Telefon: Telefax: Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Om fler anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast inkomna anmälningssedeln att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller

7 ändringar får göras i den på anmälan förtryckta texten. Anmälan är bindande. Anmälningssedel tillhandahålls av Bolaget. Courtage Inget courtage utgår. Besked om tilldelning och betalning Beslut om tilldelning fattas av styrelsen. Vid överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre belopp än vad anmälningssedeln avsåg. Så snart tilldelning fastställts skickas besked om tilldelning i form av en avräkningsnota till den som erhållit tilldelning. Full betalning för tilldelade ränteobligationer skall erläggas kontant enligt instruktion på avräkningsnotan, dock senast tre (3) bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan. Avräkningsnotan beräknas skickas ut omkring den 22 juni Om full betalning för tilldelade ränteobligationer inte erläggs i tid kan ränteobligationerna komma att överlåtas till annan. Leverans av ränteobligationerna Bolaget är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem. När betalning erlagts och registrerats, sänder Euroclear ut en VP-avi som visar det nominella värdet på tecknade och tilldelade ränteobligationer som registrerats på det VP-konto som angivits på anmälningssedeln. För de som på anmälningssedeln angivit en depå hos bank eller annan förvaltare sker leverans av ränteobligationerna till respektive förvaltare och bokning av aktier på depån sker enligt förvaltarens egna rutiner. VILLKOR FÖR RÄNTEOBLIGATION OLJA 1 Följande villkor ( Villkor ) skall gälla för lån som Core Resources Sverige AB (publ) (org.nr ) ( Bolaget ) emitterar på den svenska marknaden genom att utge obligationer med löptider om (5) år, s.k. Ränteobligationer OLJA 1 ( Ränteobligationer ). Det sammanlagda nominella beloppet av Ränteobligationer som vid varje tid är utelöpande får ej överstiga EN MILJON TREHUNDRA TUSEN ( ) svenska kronor ( SEK ). 1. DEFINITIONER 1.1. Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa villkor följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag Emissionsinstitut dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag; [Mangold Fondkommission AB]; Euroclear Sweden Euroclear Sweden AB ( );

8 Fordringshavare ISIN Koncernbolag Koncernen Kontoförande Institut Lånedatum Nominellt Belopp den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning enligt en Ränteobligation; SE ; varje bolag som ingår i Koncernen utöver Bolaget; den koncern i vilken Bolaget är moderbolag; bank eller annan som medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende Ränteobligation; den 30 juni 2011, dag från vilken ränta skall börja löpa; det belopp med vilken respektive Ränteobligation skall återbetalas på förfallodagen (vilket framgår av registrering hos Euroclear Sweden); Obligationsmarknadslån varje form av lån som säljs, förmedlas eller placeras i organiserad form eller som kan bli föremål för handel på börs eller auktoriserad marknadsplats; Rambelopp Ränteförfallodag SEK EN MILJON TREHUNDRA TUSEN ( ) utgörande högsta sammanlagt Nominellt Belopp av Ränteobligation som vid varje tid får vara utelöpande i den mån inte annat följer av överenskommelse mellan Bolaget och Emissionsinstituten i dessa Villkor; Första gången den 30 juni 2012, andra gången den 30 juni 2013, tredje gången den 30 juni 2014, fjärde gången den 30 juni 2015 och sista gången den 30 juni 2016, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag; Ränteobligation ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och som utgivits av Bolaget i enlighet med dessa Villkor; SEK STIBOR VP-konto svenska kronor; den räntesats som publiceras av informationssystemet Reuters på sida SIOR (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) och som utgör genomsnittet av de räntesatser som ca kl på aktuell räntebestämningsdag noteras av banker i Sverige på interbankmarknaden i Stockholm för veckolån i SEK; värdepapperskonto hos Euroclear Sweden där respektive Fordringshavares innehav av Ränteobligation är registrerat enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument;

9 Återbetalningsdag dag då Nominellt Belopp avseende Ränteobligation skall återbetalas, vilken ska infalla den 30 juni BESKRIVNING AV RÄNTEOBLIGATION 2.1. Ränteobligationer utfärdas inom Rambeloppet i valörer om nominellt SEK tjugofemtusen (25.000) eller i hela multiplar därav, dock med lägsta lånebelopp om SEK femtiotusen (50 000) per Fordringshavare Bolaget förbinder sig härmed att till Fordringshavare betala vardera Ränteobligation Nominella Belopp i enlighet med dessa villkor på Ränteobligationens Återbetalningsdag. 3. REGISTRERING AV RÄNTEOBLIGATIONER M M 3.1. Ränteobligationer skall för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Ränteobligation skall riktas till Kontoförande Institut Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelser i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning avseende en Ränteobligation skall låta registrera sin rätt till betalning. 4. RÄNTEKONSTRUKTION 4.1. Ränteobligation löper med en årlig ränta om sju (7) procent från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen Räntan erläggs totalt vid fem tillfällen på respektive Ränteobligations Ränteförfallodag och beräknas på 365/365 dagarsbasis Om räntan skall beräknas för kortare tid än ett (1) år skall räntan beräknas på exakt antal dagar under ränteperioden dividerad med 365 dagar. 5. ÅTERBETALNING AV RÄNTEOBLIGATION OCH UTBETALNING AV RÄNTA 5.1. Ränteobligation förfaller till betalning med dess Nominella Belopp på Återbetalningsdagen. Ränta erläggs på aktuell Ränteförfallodag enligt punkt Betalning av Nominellt Belopp och ränta betalas till den som är Fordringshavare på femte Bankdagen före respektive förfallodag eller på den Bankdag närmare respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska obligationsmarknaden ( Avstämningsdagen ) Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Nominellt Belopp respektive ränta skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom Euroclear Swedens försorg på respektive förfallodag. I annat fall översänder Euroclear Sweden beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos Euroclear Sweden på Avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfallodag på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet först följande Bankdag; ränta utgår härvid dock endast t.o.m. förfallodagen Skulle Euroclear Sweden på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala belopp enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av

10 Euroclear Sweden så snart hindret upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare Om Bolaget ej kan fullgöra betalningsförpliktelse genom Euroclear Sweden enligt ovan på grund av hinder för Euroclear Sweden som avses i punkt 12.1, skall Bolaget ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen tills dess hindret har upphört. I sådant fall skall ränta utgå enligt punkt 6.2 nedan Visar det sig att den som tillställts belopp enligt vad ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Bolaget och Euroclear Sweden likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om Bolaget respektive Euroclear Sweden hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller inte varit normalt aktsam. 6. DRÖJSMÅLSRÄNTA 6.1. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen t.o.m. den dag då betalning erläggs efter en räntesats som motsvarar genomsnittet av en veckas STIBOR för Ränteobligationer, under den tid dröjsmålet varar, med tillägg av två procentenheter. STIBOR skall därvid avläsas den första Bankdagen i varje kalendervecka varunder dröjsmålet varar. Dröjsmålsränta enligt denna punkt skall dock aldrig utgå efter lägre räntesats än som motsvarar den som gällde för aktuell Ränteobligation på förfallodagen i fråga med tillägg av två procentenheter. Dröjsmålsränta kapitaliseras ej Beror dröjsmålet av sådant hinder för Emissionsinstitutet respektive Euroclear Sweden som avses i punkt 12.1, skall dröjsmålsränta utgå efter en räntesats som gällde för aktuell Ränteobligation på förfallodagen ifråga. 7. FÖRTIDA INLÖSEN Rätt till förtida inlösen av Ränteobligationer föreligger om någon eller flera som agerar gemensamt förvärvar aktier, direkt och/eller indirekt, motsvarande mer än 50 % av antalet röster av det totala aktiekapitalet i Bolaget. Det åligger Bolaget att så snart Bolaget fått kännedom om sådan ägarförändring meddela Fordringshavarna därom i enlighet med punkt 9. Om rätt till förtida inlösen föreligger skall Bolaget, om Fordringshavare så begär, återbetala Ränteobligation jämte upplupen ränta till och med Lösendagen till Fordringshavare på Lösendagen. Meddelande från Fordringshavare avseende påkallande av förtida inlösen av Ränteobligation skall tillställas Bolaget senast 30 dagar före Lösendagen. Vid förtida inlösen enligt denna paragraf skall vad som stadgas om återbetalning av Ränteobligation samt betalning av ränta i punkt äga motsvarande tillämpning. Med Lösendag avses den dag som infaller 90 dagar efter att meddelande om ägarförändringen tillställts Fordringshavare, dock att om Lösendagen inte är en Bankdag skall som Lösendag anses närmast påföljande Bankdag. 8. NEGATIVKLAUSUL Bolaget åtar sig

11 a) att inte självt ställa säkerhet eller låta annan ställa säkerhet - vare sig i form av ansvarsförbindelse eller eljest - för annat Obligationsmarknadslån eller liknande lån som upptagits eller som kan komma att upptas av Bolaget; b) att varken direkt eller indirekt ställa säkerhet - i annan form än genom ansvarsförbindelse, vilken inte i sin tur får säkerställas - för Obligationsmarknadslån eller liknande lån som upptagits eller som kan komma att upptas av annan än Bolaget; samt c) att tillse att Koncernbolag vid egen upplåning efterlever bestämmelserna enligt a) och b) ovan, varvid på vederbörande Koncernbolag skall tillämpas det som gäller för Bolaget dock med det undantaget att Bolaget kan ställa ansvarsförbindelse för Koncernbolag, vilken i sin tur inte får säkerställas. 9. MEDDELANDEN Eventuella meddelanden tillställes Fordringshavare under dennes hos Euroclear Sweden registrerade adress. 10. ÄNDRING AV VILLKOREN M.M Bolaget och Emissionsinstitutet äger avtala om ändring av dessa villkor under förutsättning att en sådan ändring inte inskränker Bolagets förpliktelse att erlägga betalning, eller på annat sätt enligt Emissionsinstitutets bedömning kan inverka negativt på Fordringshavarnas intressen i väsentligt hänseende Överenskommelse om ändring av lånevillkoren skall snarast meddelas. Meddelande skall lämnas i överensstämmelse med punkt FÖRVALTARREGISTRERING För Ränteobligation som är förvaltarregistrerad enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpning av dessa Villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare. 12. BEGRÄNSNING AV ANSVAR M.M I fråga om de på Emissionsinstitut respektive Euroclear Sweden ankommande åtgärderna gäller beträffande Euroclear Sweden med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om vederbörande själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Emissionsinstitut om vederbörande varit normalt aktsam. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada Föreligger hinder för Emissionsinstitut eller Euroclear Sweden på grund av sådan omständighet som angivits i punkt 12.1 att vidta åtgärd enligt dessa villkor, får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört. 13. LAG OCH JURISDIKTION

POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000

POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000 Informationsbroschyr POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Ledarbank Nordea Emissionsinstitut Nordea Danske Bank Handelsbanken SEB Capital

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM Arrangör: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank DNB Handelsbanken

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 16 DECEMBER 2014 WILLHEM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000 Ledarbank Emissionsinstitut Danske Bank SEB Issuing and Paying Agent Distribution av denna

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 15 januari 2013 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Vattenfall Aktiebolag (publ) FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Arrangör Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Danske

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer

Vasakronan AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 20.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Vasakronan AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 20.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Vasakronan AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 20.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Nordea Handelsbanken Capital Markets DNB SEB Swedbank Issuing and

Läs mer

Stockholms stads MTN-program

Stockholms stads MTN-program NOTERINGSDOKUMENT DATERAT 11 NOVEMBER 2014 Stockholms stads MTN-program Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Medium

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 november 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 29 november 2013 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Arrangör Swedbank Markets Emissionsinstitut Swedbank Markets Issuing and

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 20 december 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000

Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 LEDARBANK Nordea EMISSIONSINSTITUT Nordea Danske Bank SEB Swedbank ISSUING AND PAYING AGENT Nordea Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 Ord som har definierats

Läs mer

Hufvudstaden AB (publ)

Hufvudstaden AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 2 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Hufvudstaden AB (publ) MTN-program Ledarbank Svenska Handelsbanken AB (publ) Emissionsinstitut

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 25 oktober 2013 SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps 1(20) Emission av obligationslån 2013/2017 ISIN SE0005190253 om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) OBLIGATIONSVILLKOR 1. Definitioner 1 dessa villkor ( Villkoren

Läs mer

ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.

ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000. Informationsbroschyr ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: DNB Handelsbanken

Läs mer

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2013 och offentliggjort på Sparbanken Syds hemsida. Prospektet är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande. Program

Läs mer

SVEASKOG AB (publ) MTN-program

SVEASKOG AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 24 juli 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. SVEASKOG AB (publ) MTN-program LEGAL#12135721v6 Ledarbank & Emissionsinstitut Svenska

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 16 juli 2015 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets godkännande: 19 december 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Arrangör Swedbank Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Nordea Emissionsinstitut

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 27 mars 2015 och gäller i tolv månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 15 februari 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida den 15 februari 2012 och gäller i 12 månader

Läs mer

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Definitioner och förkortningar

Definitioner och förkortningar PROSPEKT Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Teckning av vinstandelsbevis 2012:1 Juni 2012 Definitioner och förkortningar HFF2, Hyresfastighetsfonden nr 2, Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Läs mer