Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19"

Transkript

1 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande förvaltningsstrategier. Fonden skiljer sig från traditionella fonder genom att ha en relativt låg nettoexponering till underliggande marknader, varför Fonden kan definieras som en marknadsneutral fond. Normalt kommer därför Fondens avkastning att ha en relativt låg samvariation (korrelation) med avkastningen på aktie- och obligationsmarknaderna. Fondens avkastning grundar sig istället i huvudsak på förvaltarnas förmåga att positionera Fonden rätt mot enskilda värdepapper och marknader. Fondens positionstagande föregås av analys på flera nivåer, dels av en övergripande makroanalys, dels genom analyser av de olika strategiernas förutsättningar att bidra till Fondens utveckling. I analysprocessen utvärderas exempelvis historisk absolut och riskjusterad avkastning. Fondens avkastningsmål är att på längre sikt överträffa utvecklingen för fondens referensränta, vilken är definierad som OMRX Treasury Bill Index. Fonden får ha marknadsexponering mot enskilda finansiella instrument både genom positiva (långa) och negativa (korta) positioner. Utöver aktier får Fonden även placera i fondandelar, penningmarknadsinstrument och konto hos kreditinstitut samt utnyttja derivatinstrument som ett led i förvaltningsinriktningen. Fondens riskprofil Fondens övergripande riskbegränsning enligt fondbestämmelserna är att den beräknade sammanlagda risknivån för Fondens exponeringar (positiva och negativa) baserad på historisk s.k. Value-at-Risk (VaR) inte får överstiga två (2) procent av Fondens värde. Detta VaR skall beräknas på en dags sikt med 99 procent konfidensnivå. Fonden utnyttjar i stor omfattning derivatpositioner såsom terminskontrakt samt belåningsstrategier som exempelvis penninglån och blankningstrategier för att öka eller minska Fondens marknadsexponering. Detta medför att även måttliga förändringar i underliggande marknader kan leda till risk för stora förändringar i Fondens värde. Fonden kan vara exponerad mot ett flertal olika marknader som t.ex. aktie-, ränte-, råvaru- samt valutamarknaden. Vidare kan Fondens exponering variera betydligt över tiden. Fondens placeringar i utländska finansiella instrument behöver inte valutasäkras dessutom kan Fonden välja att ha exponering mot valuta som ett led i sin förvaltning. Detta får till följd att Fonden exponeras mot förändringar i växelkursen i olika valutor. Risken att förlora pengar minskar ju längre placeringshorisonten är men en viss förlustrisk kvarstår även vid mycket långsiktiga placeringar. Placeringshorisonten för Fondens andelsägare bör vara minst tre år. Fonden ska ha en god portföljlikviditet i syfte att kunna möta fondandelsägarnas begäran om inlösen av fondandelar. Fonden medger daglig inlösen av fondandelar.

2 Fondens mål Fondens mål är att ge investeraren en, över tiden, god absolut avkastning. Förvaltningen har också som mål att, i jämförelse med traditionella placeringsalternativ, ge investeraren en hög riskjusterad avkastning. Fondens förvaltning bygger på marknadsneutralitet, dvs. fonden skall kunna ge en positiv avkastning oavsett värdeutvecklingen på de underliggande marknaderna. Fondens förvaltning och tillhörande administration För fonden har avtal ingåtts med DNB Asset Management AB ("DNB") om kapitalförvaltning och fondadministration. Avtalet innebär att DNB i enlighet med Skandia Fonder AB:s ("Fondbolagets") riktlinjer skall sköta fondens placeringar samt administrationen av fonden. DNB har med stöd av avtalet uppdragit åt DNB Asset Management AS att utföra delar av fondadministrationen. Fondens målgrupp Skandia Global Hedge passar den kund som har en placeringshorisont på minst tre år och önskar en balanserad totalplacering eller en basplacering. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Fondens riskbedömningsmetod Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering. Åtagandemetoden innebär att derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Användning av derivatinstrument Fonden har rätt att handla med derivatinstrument i syfte att öka avkastningen. Placering i derivatinstrument kan påverka fondens riskprofil. Ändringar i fondbestämmelserna Fondbestämmelserna kan komma att ändras vilket bl.a. kan få till följd att fondens placeringsinriktning, avgifter och/eller riskprofil påverkas. En ändring av fondbestämmelserna förutsätter godkännande från såväl Fondbolagets styrelse som Finansinspektionen. Historisk avkastning Fondens historiska avkastning framgår av bilaga Historisk avkastning i Skandia Fonders investeringsfonder. Skatteregler Fonden är undantagen från beskattning. Beroende på ursprungsland betalar dock fonden i vissa fall kupongskatt på erhållna utdelningar. En andelsägare i fonden beskattas genom att en schablonintäkt motsvarande 0,4 procent av fondandelarnas värde per den 1 januari tas upp som inkomst av kapital. För fysisk person beskattas denna inkomst sedan med 30 procent kapitalskatt, nettoeffekten av kapitalskatten blir alltså 0,12 procent av fondandelarnas värde per den 1 januari. För fysiska personer lämnar Fondbolaget kontrolluppgift om fondinnehavet till Skatteverket. Fysiska personers vinst på försäljning av fondandelar belastas med 30 procent kapitalskatt. Kapitalförlust är avdragsgill. Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs ej. För sparande via IPS, Fondförsäkring eller via investeringssparkonto gäller särskilda skatteregler. Fondandelsägares skatt kan komma att påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Skadestånd Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att Fondbolaget överträtt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller fondbestämmelserna, kommer Fondbolaget att ersätta skadan. Registrering av fondandelsägare Register över innehavare av andelar förs av Fondbolaget. Distribution av fondandelar Fondandelar kan, förutom direkt hos Fondbolaget, förvärvas och avyttras via:

3 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), org.nr: ( Skandia ), via dess bifirma Skandia Link Skandiabanken Aktiebolag (publ), org.nr: ( Skandiabanken ) Avanza Bank AB, org.nr: Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ), org.nr: MFEX Mutual Funds Exchange AB, org.nr: Nordnet Bank AB, org.nr: DNB Asset Management AB, org.nr: Nasdaq OMX Broker Services AB, org.nr: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), org.nr: Teckning och inlösen av fondandelar Teckning (kundens förvärv av fondandelar) och inlösen (kundens avyttring av fondandelar) av fondandelar behandlas i fondbestämmelserna 9. Teckning och inlösen av fondandelar sker normalt varje bankdag. Begäran om teckning och inlösen av andelar skall vara Fondbolaget tillhanda senast kl (vardag före helgdag kl 13.00) för att teckning och inlösen skall ske till det andelsvärde som fastställs senare samma dag. Teckning av fondandelar förutsätter dessutom att investeringslikviden har bokförts på fondens konto. Vid inlösen av fondandelar erhålls likvid så snart som möjligt. För andelsägare med ett innehav i Skandia Fonder AB:s fonder överstigande totalt 10 miljarder kronor senareläggs likviden både vid teckning och inlösen av fondandelar. Sedvanlig kreditprövning görs. Lägsta belopp för teckning och inlösen av fondandelar är 200 kronor, såvida inte hela andelsinnehavet inlöses. Fonden har inga insättnings- eller uttagsavgifter. Observera att Fondbolaget under vissa förhållanden har rätt att tillfälligt stänga fonden för teckning och inlösen av fondandelar, se fondbestämmelserna 9 & 10. Övrig utlagd verksamhet Klagomålsansvarig finns hos Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt ( Skandia Liv ), på uppdrag av Fondbolaget. Skandia Liv tillhandahåller även funktionen för regelefterlevnad (compliance) och viss riskhantering på uppdrag av Fondbolaget. Avgifter Principerna för fondens avgiftsuttag beskrivs i fondbestämmelserna 11. Fonden tar inte ut någon avgift vid utgivning respektive inlösen av fondandelar. Av fondbestämmelserna följer dock att utgivningsavgift får uppgå till högst 5,0 procent av fondens andelsvärde och att inlösenavgift får uppgå till högst 2,0 procent av fondens andelsvärde. För Fondbolagets förvaltning och administration skall fondandelsägaren betala en årlig avgift som för närvarande uppgår till 1,25 procent. Denna ersättning kan högst uppgå till 2,0 procent. Årlig avgift helåret 2014 var 1,30 procent. Till bolaget skall även, efter att ersättning för förvaltning och administration har betalats, ett prestationsrelaterat arvode utgå om 20 procent av den del av totalavkastningen för fonden som överstiger en avkastningsnivå (referensränta) definierat som OMRX Treasury Bill Index. Det prestationsrelaterade arvodet beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad och utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens referensränta. Om fonden en viss dag uppnår en relativ värdeutveckling som understiger fondens referensränta och det under en framtida dag uppstår en positiv relativ värdeutveckling, skall inget prestationsrelaterat arvode utgå förrän fondens relativa underavkastning kompenserats. Det betyder att fondens avkastning skall uppnå ett ny högsta nivå för att det prestationsbaserade arvodet åter skall utgå.

4 Räkneexempel för fondens prestationsrelaterade arvode: Värdeutveckling Referens Andels Högsta Prestations Fond ränta Relativ värde nivå arvode Dag Dag % 0.02% 0.10% % Dag % 0.02% 0.05% % Dag % 0.02% -0.22% Dag % 0.02% 0.08% Dag % 0.02% 0.14% Dag % 0.02% 0.25% % Dag % 0.02% -0.04% Den första dagen stiger fondens andelsvärde med 0,10 procent mer än referensräntan och ett prestationsrelaterat arvode på 0,02 procent utgår (20 % av 0,1 %). Den andra dagen stiger fondens andelsvärde med 0,05 procent mer än referensräntan och ett prestationsrelaterat arvode på 0,01 procent utgår (20 % av 0,05 %). Dag tre sjunker fondens andelsvärde med 0,20 procent och fonden genererar sålunda inget prestationsarvode. Den fjärde dagen utvecklas fonden 0,08 procent bättre än referensräntan, men då fondens andelsvärde inte överstiger högsta nivån utfaller inget prestationsarvode. Även den femte dagen utvecklas fonden bättre än referensräntan, men då fondens relativa underavkastning ännu inte har kompenserats utfaller inget prestationsarvode. Det är först dag sex som det prestationsrelaterade arvodet ånyo utgår då fondens relativa avkastning uppnår en ny högsta nivå. Exemplet visar hur en kollektiv prestationsbaserad avgiftsmodell fungerar. En andelsägare som investerar dag tre behöver inte betala något resultatbaserat arvode dag fyra och fem trots att dennes innehav har ökat i värde (från 99,96 kr per andel till 100,22 kr) - det krävs att fondens avkastning uppnår en ny högsta nivå för att ett resultatbaserat arvode skall utgå. Andelsägaren har med andra ord erhållit en positiv värdeutveckling utan att behöva erlägga mer i arvode än fondens fasta förvaltningsarvode och har sålunda gynnats positivt genom att ta del av äldre andelsägares kompensation. Transaktionskostnader (dvs. courtage och andra kostnader i samband med köp och försäljning av finansiella instrument) belastar fonden. Fondens överlåtelse och upphörande Förvaltningen av ett fondbolags investeringsfonder skall omedelbart tas över av fondens förvaringsinstitut om 1. Finansinspektionen återkallat fondbolagets tillstånd, 2. beslut har fattats att fondbolaget ska gå i tvångslikvidation, eller 3. fondbolaget har försatts i konkurs. Om ett fondbolag vill upphöra med förvaltningen av en fond, skall förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet vid den tidpunkt då verksamheten upphör. Har en fond varken andelsägare eller fondförmögenhet får istället fondbolaget, efter tillstånd av Finansinspektionen, avveckla fonden. Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen överlåta förvaltningen av en fond till ett annat fondbolag. Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av en fond från ett fondbolag skall snarast överlåta förvaltningen av fonden till ett annat fondbolag om Finansinspektionen tillåter det. I annat fall skall fonden upplösas genom försäljning av dess tillgångar vartefter nettobehållningen i fonden skiftas ut till fondandelsägarna. Information om förändringar av det slag som nämnts ovan kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar, samt hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget får inte överlåta förvaltningen av

5 fonden till annat fondbolag eller till förvaringsinstitutet förrän tidigast efter tre månader från sådan kungörelse, om inte Finansinspektionen beslutar att förvaltningen får övertas tidigare. Information om Fondbolaget Fondbolagets firma är Skandia Fonder AB, organisationsnummer: Fondbolaget har sitt huvudkontor och säte på Lindhagensgatan 86, Stockholm. Fondbolagets aktiekapital är kronor. Fondbolaget är ett helägt dotterbolag i Skandiakoncernen. Fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades den 10 februari Nedanstående fonder förvaltas av Fondbolaget: Skandia Asien Skandia Cancerfonden Skandia Europa Exponering Skandia Global Exponering Skandia Global Företagsobligationsfond Skandia Global Hedge Skandia Idéer för Livet Skandia Japan Exponering Skandia Kapitalmarknadsfonden Skandia Nordamerika Exponering Skandia Norden Skandia Penningmarknadsfonden Skandia Realräntefonden Skandia Skala 1:5 Skandia Skala 2:5 Skandia Skala 3:5 Skandia Skala 4:5 Skandia Skala 5:5 Skandia SMART Balanserad Skandia SMART Försiktig Skandia SMART Offensiv Skandia Småbolag Sverige Skandia Sverige Skandia Sverige Exponering Skandia Tillväxtmarknadsfond Skandia Time Global Skandia USA Skandia Världen Skandia Världsnaturfonden Gällande informationsbroschyr, faktablad samt senaste årsberättelse och halvårsredogörelse för samtliga fonder finns tillgängliga på Fondbolagets hemsida, och kan även beställas kostnadsfritt på telefon Fondbolagets styrelse Anders Jonsson, Chef Institutionell Försäljning, Skandia Liv, ordförande Cecilia Wennerholm, Senior Counsel Apriori, Advokatbyrå AB Märtha Josefsson, Investeringskonsult Elsa Stattin, Chief Financial Officer, Skandia

6 Fondbolagets ledning Annelie Enquist, Verkställande direktör Göran Karlsson, Chief Operating Officer/Ställföreträdande Verkställande direktör Tommy Persson Levin, Chief Financial Officer Pirjo Andréasson, Head of Regulatory Affairs Mari Lindblad, Head of Market Support Fondbolagets tillika fondernas revisorer Patrick Honeth, Deloitte AB, Stockholm Fondens förvaringsinstitut Enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska fondernas tillgångar förvaras av ett förvaringsinstitut. Fondernas tillgångar förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB"), Stockholm. SEB är en svensk bank med säte och huvudkontor i Stockholm vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva bankverksamhet.

7 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA GLOBAL HEDGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Global Hedge. Fonden är en specialfond som avses i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Skandia Fonder AB företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden riktar sig till allmänheten. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Skandia Fonder AB (Fondbolaget) org.nr: Förvaringsinstitut Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken Aktiebolag (publ), org nr: Förvaringsinstitutet skall ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden. Förvaringsinstitutet skall bland annat se till att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet tillhanda samt att försäljning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde och användningen av fondens medel sker i enlighet med lag och dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av Fondbolaget och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. 4 Fondens karaktär Fonden är en s.k. hedgefond som har som målsättning att generera en över tiden jämn positiv avkastning oberoende av utvecklingen på svenska och utländska aktie- och obligationsmarknader. För att uppnå denna målsättning får fondens medel förvaltas inom vidare ramar än vad som gäller för en traditionell värdepappersfond. Fonden har till exempel möjlighet att i betydande omfattning öka respektive reducera risknivån på fondens exponeringar mot enskilda emittenter, segment av aktiemarknaden eller annan värdepappersmarknad genom att använda sig av derivatinstrument och blankning av värdepapper. Fonden kan genom s.k. hävstångseffekter öka risktagandet i syfte att öka fondens avkastning. Fonden kan även söka utnyttja situationer där kursnedgång förväntas genom negativa exponeringar mot viss emittent eller marknad. Fondbolaget tillämpar en multistrategi vilket innebär att fondens risk sprids till olika placeringsstrategier och ett stort antal positioner av olika slag. Syftet med att ha multistrategi som övergripande förvaltningsmodell är en önskan om att uppnå ett gynnsamt förhållande mellan risk och avkastning. Ett sådant förhållande kan uppnås genom att sprida riskerna på flera förvaltningsstrategier vars förväntade avkastning har en låg samvariation sinsemellan, ytterligare information rörande detta finns i fondens informationsbroschyr. 5 Fondens placeringsinriktning 5.1 Allmänt Fondens placeringar är inte inriktade på någon särskild bransch eller något särskilt geografiskt område. 5.2 Definitioner I dessa fondbestämmelser skall följande begrepp definieras enligt följande.

8 Exponering: Genom fondens innehav av finansiella instrument och andra placeringar samt åtaganden på grund av sålda finansiella instrument, upptagna lån eller handel med derivatinstrument exponeras fonden för värdeförändringar på dessa innehav och åtaganden. Positiv exponering: En exponering som innebär att fonden stiger i värde om exponeringen stiger i värde, och att fonden sjunker i värde om exponeringen sjunker i värde. Negativ exponering: En exponering som innebär att fonden stiger i värde om exponeringen sjunker i värde, och att fonden sjunker i värde om exponeringen stiger i värde. Bruttoexponering: Summan av samtliga exponeringar oavsett om dessa är positiva eller negativa. En positiv exponering på 100 och negativ exponering på 100 ger således en bruttoexponering på 200. Nettoexponering: Nettot av samtliga exponeringar, där negativa och positiva exponeringar kvittas mot varandra. En positiv exponering på 100 och negativ exponering på 100 ger således en nettoexponering på noll (0). Hävstångseffekt: Med hävstångseffekt menas att fonden genom att uppta lån eller genom handel med derivatinstrument uppnår en större exponering utan att finansiera hela den underliggande exponeringen med fondens egna medel. Därmed kan värdet på fonden öka eller minska i större utsträckning än om hela exponeringen enbart hade finansierats med fondens egna medel. 5.3 Value-at-Risk utgör den övergripande begränsningen för fondens risktagande Som övergripande begränsning av fondens risktagande gäller att den beräknade sammanlagda risknivån för fondens exponeringar (positiva och negativa) baserad på historisk Value-at-Risk (VaR) inte får överstiga tre (3) procent av fondens värde. Utifrån en statistisk multivariabel riskmodell, baserad på tre (3) års historik, uppskattas dagligen fondens risknivå med en konfidensnivå på 99 procent. Den sålunda beräknade risknivån utgör en uppskattning (med en sannolikhet av 99 procent) av den största värdenedgång fonden riskerar den påföljande dagen. Metoden att beräkna fondens risknivå med hjälp av Value-at-Risk är ett väsentligt hjälpmedel i styrningen av fondens risk, men utgör ingen garanti mot värdenedgångar överstigande den angivna risklimiten på tre procent. Om fondens exponeringar kommer att medföra att den ovan angivna gränsen på tre (3) procent överskrids skall rättelse vidtas så snart det lämpligen kan ske. Skälig hänsyn skall då tas till fondandelsägarnas intressen. 5.4 Placeringsgilla instrument Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. 5.5 Derivatinstrument Fonden får handla med alla slag av derivatinstrument där de underliggande tillgångarna utgörs av eller hänförs tillöverlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser, råvaror eller utländska valutor. Derivatinstrumenten kan till exempel utgöras av optioner, terminer, återköpsavtal eller swapavtal m.m. Handeln med derivatinstrument kan innebära att fonden erhåller en rättighet eller att fonden åtar sig en skyldighet. Fondens sammanlagda exponeringar hänförliga till derivatinstrument begränsas av de övergripande begränsningar som gäller för fonden avseende Value-at-Risk och de nedan angivna säkerhetskraven för derivatinstrument. Detta innebär att fondens sammanlagda exponeringar som hänför sig till derivatinstrument kan komma att överskrida fondens värde, vilket utgör en avvikelse från föreskrifterna i 5 kap. 13 andra stycket lagen om värdepappersfonder och 25 kap. 6 Finansinspektionens författningssamling, FFFS 2013:9.

9 5.6 Fondandelar Fondens medel får placeras i andelar i andra värdepappersfonder, utländska fondföretag och specialfonder enligt 5 kap. 15 första stycket lagen om värdepappersfonder (nedan gemensamt benämnda fonder), varvid de sammanlagda placeringarna i andra fonder eller fondföretag högst får uppgå till 10 procent av fondens värde. Fondens medel får placeras i andelar i andra fonder även om dessa fonder, enligt sina fondbestämmelser eller bolagsordningar, saknar restriktioner avseende placeringar i andra fonder. Detta utgör en avvikelse från 5 kap. 15 andra stycket lagen om värdepappersfonder. 5.7 Penninglån Fondbolaget får för fondens räkning ta upp penninglån på belopp som högst motsvarar 50 procent av fondens värde. Detta utgör en avvikelse från föreskrifterna i 5 kap. 23 första stycket lagen om värdepappersfonder. 5.8 Värdepapperslån, äkta blankning Fonden får försträcka (låna ut) överlåtbara värdepapper, dock inte i större omfattning än vad som motsvarar 20 procent av fondens värde. Fonden får uppta värdepapperslån, dock inte i större omfattning än vad som motsvarar 300 procent av fondens värde. Fonden får använda sig av s.k. blankning av finansiella instrument i syfte att utnyttja situationer där förvaltaren förväntar en kursnedgång i det aktuella finansiella instrumentet. Ett s.k. äkta blankningsförfarande innebär att fonden lånar upp finansiella instrument som den inte äger, varefter de inlånade finansiella instrumenten försäljs till aktuellt marknadspris. I samband med att de inlånade finansiella instrumenten återlämnas till långivaren återköper fonden instrumenten till det då gällande marknadspriset. Om marknadspriset på de inlånade instrumenten sjunkit under lånets löptid gör fonden en vinst, medan en förlust uppstår om marknadspriset i stället har stigit. Fonden får dock inte använda sig av s.k. oäkta blankning. Fondens innehav av överlåtbara värdepapper avseende en emittent inklusive in- och utlånade överlåtbara värdepapper avseende samma emittent regleras genom de begränsningar som gäller för nettoexponering mot enskild emittent under punkt 5.11 nedan. 5.9 Negativa exponeringar Fonden kan genom äkta blankning sälja överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument eller fondandelar som inte ingår i fonden, vilket utgör en avvikelse från föreskrifterna i 5 kap. 23 första stycket 3 punkten lagen om värdepappersfonder. Fondens handel med derivatinstrument får leda till negativa exponeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser, råvaror eller utländska valutor samt till ränteexponering med en negativ duration Säkerhetskrav på grund av derivatpositioner och upptagna lån Det totala säkerhetskravet för utfärdade optioner får inte överstiga 30 procent av fondens värde. Det totala säkerhetskravet för ingångna terminskontrakt får inte överstiga 30 procent av fondens värde. Det totala säkerhetskravet för utfärdade optioner och ingångna terminskontrakt får inte överstiga 50 procent av fondens värde. Det sammanlagda säkerhetskravet avseende fondens handel med derivatinstrument (såsom utfärdade optioner och ingångna terminskontrakt), upptagna värdepapperslån och penninglån samt eventuella ställda säkerheter i övrigt får inte överstiga 400 procent av fondens värde. Äganderätten till finansiella instrument som lämnas som säkerhet kan genom säkerhetsöverlåtelse övergå till fondens motpart.

10 5.11 Bruttoexponering Fondens totala bruttoexponering får maximalt uppgå till procent av fondens värde Nettoexponering mot enskild emittent m.m. Fondens sammanlagda exponeringar mot svenska staten eller annan stat inom EES får högst uppgå till procent av fondens värde och begränsas därutöver av de övergripande begränsningar som gäller för fonden avseende Value-at-Risk. Fondens sammanlagda exponeringar mot annan enskild emittent får högst uppgå till 30 procent av fondens värde. De ovan angivna emittentbegränsningarna utgör avvikelser från föreskrifterna i 5 kap. 6, 8 11, 13 och 21 i lagen om värdepappersfonder. Fondens nettoexponering mot en och samma motpart vid transaktioner med sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 andra stycket lagen om värdepappersfonder (s.k. OTC-derivat) får högst uppgå till 30 procent av fondens värde, när motparten är ett sådant kreditinstitut som avses i 5 kap. 10 lagen om värdepappersfonder. Detta utgör en avvikelse från föreskrifterna i 5 kap. 14 lagen om värdepappersfonder. För exponeringar mot övriga motparter gäller föreskrifterna i 5 kap. 14 lagen om värdepappersfonder. Bestämmelserna i 5 kap. 6, 11, 13, och 14 lagen om värdepappersfonder får inte tillämpas så att exponeringar mot ett och samma företag eller mot företag i samma företagsgrupp tillsammans överstiger 40 procent av fondens värde. Detta utgör en avvikelse från 5 kap. 22 lagen om värdepappersfonder Statsobligationer etc. Begränsningar avseende fondens exponeringar mot svenska staten och andra stater inom EES framgår av punkt 5.12 ovan. Därutöver har Finansinspektionen med stöd av 5 kap. 6 andra stycket, p. 2 och 3 lagen om värdepappersfonder lämnat tillstånd till att fondens medel får placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanteras av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar eller som garanteras av en stat inom EES. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde. 6 Marknadsplatser Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på en annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten. 7 Särskild placeringsinriktning 7.1 Sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 lagen om värdepappersfonder I fonden får det ingå sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om värdepappersfonder, dock högst till 50 procent av fondens värde. Detta utgör en avvikelse från föreskrifterna i 5 kap. 5 lagen om värdepappersfonder. 7.2 Derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen Vid förvaltningen av fonden får derivatinstrument användas, dels för att effektivisera förvaltningen, dels som ett led i placeringsinriktningen. När derivatinstrument används för att effektivisera förvaltningen är syftet att skydda en placering mot kursförluster eller att utnyttja instrumentet som ett alternativ till direkta placeringar i de underliggande tillgångarna. När derivatinstrument används som ett led i placeringsinriktningen är syftet att öka avkastningen, vilket normalt innebär ett ökat risktagande.

11 Fondens handel med derivat kan innebära att fondens kapitaltillväxt riskeras och att fondens totala förmögenhetsvärde i viss mån riskeras. 7.3 OTC-derivat Fondens handel med derivatinstrument får ske antingen på 1) en reglerad marknad inom EES, på en motsvarande marknad utanför EES eller på en annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten eller 2) genom handel direkt med motparten (s.k. OTC-derivat). Om handeln sker direkt med motparten fordras att motparten och instrumenten uppfyller de villkor som anges i 5 kap. 12 andra stycket lagen om värdepappersfonder. 8 Värdering Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar. Fondens värde beräknas genom att de skulder som avser fonden dras av från tillgångarna. De finansiella instrument som ingår i fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärde, d.v.s. senast, vid värderingstillfället, noterade betalkurs. Om sådant värde inte föreligger, sker värdering till senast, vid värderingstillfället, noterade köpkurs. Om inte heller något sådant värde föreligger får finansiella instrument upptas till det värde som Fondbolaget på objektiv grund beslutar. För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om värdepappersfonder fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Värderingen baseras normalt på uppgifter om senast betalt pris eller marknadspriser från market maker eller andra externa oberoende källor. Sådana penningmarknadsinstrument värderas till anskaffningsmarknadsränta. OTCderivat värderas enligt vanligen använda binomialträdsbaserade värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 eller till det pris som ställs av oberoende motpart. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Fondandelar utges av Fondbolaget hos vilket även begäran om inlösen sker. Försäljning och inlösen av fondandelar sker alltid till okänd kurs. Försäljnings- och säljorder kan inte limiteras, utan verkställs till den andelskurs som Fondbolaget beräknat för avslutsdagen enligt 8. När ordern lämnas är denna andelskurs inte känd. Fondens försäljnings- och säljkurs finns tillgängliga hos Fondbolaget nästföljande bankdag. Begäran om inlösen skall ske skriftligen till Fondbolaget. Inlösen skall ske enligt det vid inlösendagens slut fastställda fondandelsvärdet. Omedelbar inlösen sker endast i den mån det är möjligt utan avyttring av värdepapper i fonden. Om likvida medel måste anskaffas genom avyttring av värdepapper i fonden, skall detta ske snarast möjligt. Inlösen sker så snart försäljningslikvid influtit. Begäran om inlösen skall ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl (vardag före helgdag kl ) för att inlösen skall genomföras påföljande bankdag. Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen varje bankdag, undantaget de dagar då en betydande del av fondens medel är placerade på en marknad som inte är öppen för fondhandel. Lägsta belopp för inlösen är 200 kronor, såvida inte andelsägaren i samband med inlösen avslutar sitt konto. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger detta. 10 Extraordinära förhållanden Fondbolaget har rätt att stänga fonden för försäljning och inlösen för det fall att sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

12 11 Avgifter och ersättning Ur fondens medel skall ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Fondbolaget svarar för fondens avgifter till förvaringsinstitutet för dess förvaring av fondens egendom samt för fondens avgifter till Finansinspektionen. Ersättningen beräknas fortlöpande på fondens värde vid varje värderingstillfälle. Ersättningen enligt ovan får uppgå till högst två (2,0) procent av fondens värde per kalenderår. Till bolaget skall även, efter att ersättning för förvaltning och administration har betalats, ett prestationsrelaterat arvode utgå om 20 procent av den del av totalavkastningen för fonden som överstiger en avkastningsnivå (referensränta) definierat som OMRX Treasury Bill Index. Det prestationsrelaterade arvodet beräknas och reserveras dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad och utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens referensränta. Om fonden viss dag uppnår en relativ värdeutveckling som understiger fondens referensränta och det under en senare dag uppstår en positiv relativ värdeutveckling, skall inget prestationsrelaterat arvode utgå förrän fondens relativa underavkastning kompenserats. Det betyder att fondens avkastning skall uppnå en ny högsta nivå för att det prestationsbaserade arvodet åter skall utgå. Inlösenavgift får uppgå till högst två (2,0) procent av fondens andelsvärde. Avgiften skall tillfalla fonden för täckande av transaktionskostnader. I förekommande fall tillkommer vid varje tid gällande mervärdesskatt. Utgivningsavgift får uppgå till högst fem (5,0) procent av fondens andelsvärde. 12 Utdelning. Fonden lämnar ingen utdelning. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Fondbolaget skall för fonden lämna: 1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång, och 2. en redogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelse skickas kostnadsfritt på begäran till andelsägare och finns att tillgå hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet. Beslutar Fondbolaget om ändringar av dessa fondbestämmelser, skall beslutade ändringar underställas Finansinspektionen för godkännande. Godkända ändringar skall offentliggöras genom att hållas tillgängliga hos Fondbolaget eller på annat sätt som Finansinspektionen beslutar.

13 15 Pantsättning och överlåtelse Vid pantsättning av fondandelar skall panthavare och/eller pantsättare skriftligen underrätta Fondbolaget härom. Av underrättelsen skall framgå: vem som är panthavare, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen, och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Fondbolaget registrerar pantsättningen i andelsägarregistret. Fondandelsägaren underrättas skriftligen om registreringen av pantsättningen. När pantsättningen upphört tas uppgiften om pantsättningen bort efter anmälan från panthavaren. Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för registreringen. Ersättningen får högst uppgå till 1 procent av pantens värde vid registreringstillfället. 16 Annan information Utan att frångå vad som stadgas i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder gäller nedanstående beträffande Fondbolagets eller Förvaringsinstitutets ersättningsskyldighet. Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som är orsakad av en yttre händelse utanför Fondbolagets respektive Förvaringsinstitutets kontroll, såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är föremål för eller själva vidtar sådan konfliktåtgärd. Fondbolaget respektive Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan Marknadsplats, central värdepappersförvarare eller Clearingorganisation. Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada. Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är inte skyldigt att i andra fall ersätta skada om bolaget varit normalt aktsamt. Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Föreligger hinder för Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder p.g.a. omständighet som anges i andra stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Dröjsmålsränta skall inte utgå. Fastställda av Fondbolagets styrelse Godkända av Finansinspektionen

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är europeiska aktier, med en bred inriktning

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras.

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras. Informationsbroschyr 28 augusti 212 KPA-fonderna Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (28:11)

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Handelsbankens Eurolandfond Aktie

Handelsbankens Eurolandfond Aktie Frågor och svar: FÖR VEM PASSAR EUROLANDFOND AKTIE? Eurolandfond Aktie är en av Handels bankens aktiefonder och den är en indexfond. Fonden passar dig som tror på storföretagen inom Euroland. Med Euroland

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM Arrangör: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank DNB Handelsbanken

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer