Anställning av Samhällsbyggnadschef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anställning av Samhällsbyggnadschef"

Transkript

1 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Barbro Norén Sundin Dnr Kommunstyrelsen Anställning av Samhällsbyggnadschef Förslag till beslut Emelie Grind anställs som samhällsbyggnadschef i Upplands-Bro kommun från och med den 2 juli Sammanfattning Samhällsbyggnadschef Ulla Larsson slutar sin anställning i Upplands-Bro kommun den 1juli Kommunstyrelsen, som är anställningsmyndighet för samtliga förvaltningschefer, utsåg den 2 februari en rekryteringsgrupp bestående av Kommunstyrelsens ordförande Irène Seth, Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Yvonne Stein och Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Camilla Janson. Därutöver ingår tf. kommundirektör Karl-Erik Lindholm och personalchef Barbro Norén Sundin i rekryteringsgruppen. Gruppen har, tillsammans med en konsult, arbetat med rekryteringen av samhällsbyggnadschef under våren. De fackliga organisationerna har träffat den tilltänkta samhällsbyggnadschefen den 14 juni och formellt samråd sker den 15 juni Rekryteringsgruppen förslår att Emelie Grind anställs som ny samhällsbyggnadschef i Upplands-Bro kommun. Emelie Grind är 35 år och arbetar idag som plan- och exploateringschef i Upplands-Bro kommun. Hon är för närvarande föräldraledig och kommer därför att komma i tjänst vid en senare tidpunkt. Beslut om tillträde och anställningsvillkor är delegerat till Kommundirektören. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juni 2011 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Karl-Erik Lindholm Tf. Kommundirektör Barbro Norén Sundin Personalchef Kopia av beslut till: Emelie Grind Personalavdelningen

2 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Märit Olofsson Nääs Dnr Kommunstyrelsen Förvärv av fastigheten Upplands-Bro Bro Prästgård 1:101 Förslag till beslut 1. Upprättat köpekontrakt mellan Vaxholm HW konsult AB, Hans Wahlberg och Upplands-Bro Kommun för förvärv av fastigheten Bro Prästgård 1:101 godkänns. 2. Finansiering sker genom disposition ur eget kapital. Sammanfattning Fastigheten Bro Prästgård 1:101är till salu och är en ur plan- och exploateringssynpunkt strategiskt belägen fastighet för att skapa ett förbindelsestråk mellan centrala Finnsta och Järnvägsstationen i Bro. Ett förvärv av denna fastighet kan även sättas i ett samband där hela Enköpingsvägens sträckning genom Bro samhälle kan utvecklas mot en mer stadsmässig gata. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 juni Ärendet Fastigheten Bro Prästgård, belägen i gamla Bro, är under försäljning. Köpekontrakt har upprättats och undertecknats av säljaren, se bilaga 1. Köpeskillingen är kronor, fastighetens areal är kvm. I köpekontraktet är vidare reglerat att kommunen godtar fastighetens nuvarande skick och att kommunen övertar befintligt hyreskontrakt med Telia. Fastigheten har varit ute till försäljning på öppna marknaden och säljaren hade en köpare med överenskommet pris kr. Försäljningen har dock ej skett på öppna marknaden, utan säljaren stoppade denna försäljning då kommunen visade intresse för förvärv av fastigheten. Priset baseras på betalningsviljan på öppna marknaden. Värderingsutlåtande med värdetidpunkt maj 2011, se bilaga 2, har tagits fram av Densia AB på uppdrag av kommunen. Värdet på fastigheten bestäms till kr, utifrån befintliga detaljplaneförhållanden. Kommunens syfte med förvärvet är att förändra detaljplanen för fastigheten. Detta ger möjlighet till en gång- och cykelväg över fastigheten samt även annan användning av fastigheten. Fastigheten ligger på Snickarvägen 56 i gamla Bro och gränsar till Enköpingsvägen, se karta bilaga 3. Fastigheten ligger i ett bostadsområde och är enligt detaljplan 6803 planlagd för allmänt ändamål. På fastigheten finns en byggnad om ca 500 kvm som på

3 2(2) tillfälligt bygglov använts som lagerlokal. Befintlig hyersgäst,telia AB, disponerar utrymme i byggnadens källare för utrustning för kommunikation och multimedia. Fastigheten belastas med avtalsservitut för kabelkällare/intagsbrunn mm. I kompendiet Ortsbeskrivning av Bro samhälle av Svante Guterstam sommaren 2007 utpekas fastigheten som ett mycket strategiskt läge för ett förbindelsestråk mellan centrala Finnsta och Järnvägsstationen, se bilaga 4. Ett förvärv av denna ur plan- och exploateringssynpunkt strategiskt placerade fastighet kan även sättas i ett samband där hela Enköpingsvägens sträckning genom Bro samhälle kan utvecklas mot en mer stadsmässig gata. Barnperspektiv Ett stråk för att sammanlänka Finnsta med gamla Bro är av gagn för alla invånare i Bro. En gång- och cykelväg skulle särskilt underlätta för barn att ta sig säkrare över den barriär som Enköpingsvägen utgör mellan norra och södra delarna av Bro samhälle. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ulla Larsson Förvaltningschef Bilagor: Bilaga 1: Köpekontrakt Bilaga 2: Fastighetsvärdering Bilaga 3: Kartöversikt David Lanthén Tillförordnad Plan- och exploateringschef Bilaga 4: Utdrag ur Ortsbeskrivning av Bro samhälle av Svante Guterstam sommaren 2007

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 1:26 1:10 1:229 Vårdcentral 1:165 1: 270 Skola s:1 2 1:21 6:55 6:54 1: 59 2:3 2:1 2:2 1: 5 1 1: 105 1: 5 2 6: 1 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:12 1:13 1:14 1:15 1:16 s:3 1:163 1:11 1:230 Finnsta 1:21 1:22 1:20 1:19 1:18 1:17 6: 30 6: 77 6: 89 6: 16 6: 4 6: 23 6: 22 6: 11 6: 24 1: 30 1: 32 1: 51 3: 21 6: 32 6: 7 3: 22 1: 31 6: 21 1:1041:29 3: 24 3: 23 3: 25 1:23 1:25 1:24 1:27 1:28 1:71 1:49 1 1:72 s: 6 1 BRO 3: 26 PRÄSTGÅRD 3: 27 6: 87 (s:1) 4:1 6: 9 6:12 1: :73 1: 101 1:74 1:75 5: 2 1:76 1:77 5: 3 1:78 s: 6 2 5: 4 1:79 1:80 5: 5 1:81 1:82 5: 6 1:83 1:84 5: 7 1:85 1:86 5: 8 5: 9 1:87 5: 10 1:88 1:89 1:90 5: 11 5: 12 1:91 1:92 1:67 1:93 5: 13 1:66 1:50 5: 14 1:52 1:12 1:65 5: 21 1:64 1:63 s: 4 1: 58 5: 16 5: 17 1: 98 5: 18 1: 99 5: 19 5: 20 5: 15 5: 1 3: 6 1:13 1:14 1:16 1:15 1:17 6: 29 6:80 6:81 6:82 6:6 6:79 6: 13 6: 5 6: : 31 3 s: 5 1:68 1: 54 1: 59 1: 60 1: 100 1: 62 3: 7 3: 8 6:83 6:84 6:85 6:88 6:33 6:34 6:35 6:36 6:37 6:3 6:38 6:39 6:40 6:41 6:42 6: :43 6: 20 6: 19 6: 10 6: 76 6: 45 6: 46 3:16 3:28 3:29 s: 7 3:30 3:31 3:32 1:53 1:70 1:69 1: 35 1: 34 3: 18 1: 36 1: 55 1: 97 1: 61 1: 56 3: 2 1: 94 1: 57 1: 95 1: 96 1: 40 1: 39 1: 38 1: 37 3: 15 3: 3 3: 5 3: 14 3: 9 3: 10 3: 4 3: 11 3: 12 3: m 1: 2 1: 2 HÄRNEVI Bilaga 3

55 Bilaga 4 Utdrag ur Ortsbeskrivning av Bro samhälle Svante Guterstam sommaren 2007 Sid 31: Den blå linjen visar en möjlig förbindelse mellan centrala Finnsta och Järnvägsstationen. Stråket som skulle kunna gå över Enköpingsvägen och in i gamla Bro omöjliggörs av en tillsynes oanvänd byggnad. Den ägs idag av företaget Vaxholm HW konsult AB och används som lager trots att den ligger i ett område med bara bostäder. Byggnaden ser ut att avsiktligt ha placerats så att den blockerar det möjliga stråket. På husets vänstra sida i bilden ovan finns dessutom ett plank som gör det omöjligt att gena förbi huset.

56 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson Dnr Kommunstyrelsen Val av ombud till bolagsstämmor i helägda kommunala bolag 2011 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Till ombud och ersättare vid bolagsstämmor under 2011 för Upplands-Bro Kommunföretag AB, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, Upplands-Bro Lokalvård AB samt AB Upplands-Brohus utses: Ombud Ersättare Sammanfattning Kommunstyrelsen utser ombud och ersättare som ska representera kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. Enligt policy för Upplands-Bro kommuns bolag ska kommunfullmäktige utse representanter och fastställa direktiv för kommunens helägda bolag. Vid partiöverläggningar inför 1998 års val träffades en överenskommelse om att den sittande politiska majoriteten skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen vid uppdrag av tillfällig natur, för enstaka tillfällen eller där endast en ordinarie ledamot representerar kommunen. Till ombud vid 2010 års bolagsstämmor utsågs: Ombud Yvonne Stein (FP) Ersättare Berit Svensson (S) För frågor som vanligtvis förekommer på stämmor som fastställande av resultat- och balansräkning, fråga om ansvarsfrihet mm förutsätts kommunens ombud inhämta den information som behövs för att ta ställning. Förslag till årligt ägardirektiv för koncernens bolag redovisas i särskilt ärende till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kommunstyrelsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juni 2011 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Karl-Erik Lindholm tf kommundirektör Maria Johansson Ekonomichef Kopia av beslut till: De valda

57 Läsanvisning Mål för Upplands-Bro = Mål = Aktivitet = Mått Övergripande mål Upplands-Bro ska ha en ekonomi i balans. använda skattebetalarnas pengar effektivt. fortsätta att vara en expansiv kommun förbättra servicen till medborgare och företagare varje år vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Befolkningstillväxten ska vara minst 1,5 % per år 200 nya bostäder varje år 350 nya medborgare varje år Skattesänkning under mandatperioden Budgetöverskott om 2% ska uppnås på två mandatperioder Varje verksamhet ska hålla sin budget varje år Kommunstyrelsen ska nå de övergripande målen genom att Erbjuda attraktiva bostäder och verksamhetsmiljöer Vi ska bygga i vackra lägen och försköna befintliga områden Vi är positiva till boende och verksamhetsetableringar på landsbygden genom att uppmuntra mindre by bildningar och enskild bebyggelse (även utan detaljplan) Vi ska erbjuda blandade upplåtelseformer för bostäder i de olika kommundelarna. Därför uppmuntrar vi till byggande av ungdomsbostäder, hyresrätter, ombildning till bostadsrätter, småhus osv. där dessa former är underrepresenterade. Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd standard så fort som möjligt. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska påskyndas En kommuntäckande bullerinventering med utredning av konkreta åtgärder ska genomföras.

58 (7) En miljöcertifiering ska göras av kommunens verksamheter inom mandatperioden En utredning bör fastställa lämplig metod Antalet företag bör öka med 15 % under mandatperioden Vi ska öka antalet mötesplatser mellan företagare och tjänstemän Vi utser Månadens företag Vi ska förbättra våra företagstjänster Vi ska förkorta handläggningstiderna SCBs servicemätning Svenskt näringslivs rankning SBA (Stockholm Business Alliance) Antal e-tjänster ökar Ev. ytterligare servicemätningar Konkurrensutsätt kommunens verksamheter Antalet brott per invånare ska minska under mandatperioden Vi ska förbättra utomhusbelysningen, förbättra tillgängligheten och bygga fler gång- och cykelvägar Vi ska öka samarbetet med volontärverksamheter Vi ska öka samarbetet med den lokala polisen Upplands-Bro ska vara en attraktiv arbetsgivare Vi strävar mot att minska sjukskrivningarna till 4 % Personalomsättningen ska minska Antalet ansökningar till tjänster ska fortsätta att vara hög Vi fortsätter att utveckla möjligheten till heltidserbjudande Förbättra integrationen Arbetslösheten bland invandrare ska vara lika låg som för övrig befolkning Bildningsnämnden ska nå de övergripande målen genom att Upplands-Bros skolor ska vara bland Stockholms läns bästa skolor. Våra skolor och förskolor ska vara trygga och stimulerande miljöer och främja lust till studier och lärande. Den glädje och förväntan som eleven känner vid skolstart ska hållas vid liv och resultera i ett avslut i åk 9 med minst godkända betyg och beredskap för nya utmaningar. Modern informationsteknik ska användas i det pedagogiska arbetet. Alla elever i grund- och gymnasieskolan ska kunna förbättra sina resultat. Elever ska bemötas utifrån sina individuella förutsättningar för att kunna utvecklas som individer. Eleverna ska ha en tydlig och känd studieplan och de ska väl känna till vad de presterar och vad som krävs för att uppnå olika betygsnivåer

59 (7) Fler elever ska fullfölja vuxenutbildningen och 95 % ska vara nöjda med utbildningen Det ska finnas möjlighet att välja praktiskt inriktade linjer. Alla elever ska kunna lämna grundskolan med godkända betyg Höjda meritvärden/betyg i grundskolan och fler högskolebehöriga gymnasieelever Fler elever ska fullfölja komvux Elever ska få den hjälp och det stöd som de behöver Förebygga att ungdomar kommer i utanförskap genom ett förtroendefullt samarbete mellan socialtjänsten, skolan och polis. (se Socialnämnden) Vi vill att flickor i våra skolor ska må bättre än de gör enligt nuvarande undersökningar Vi inför nolltolerans för skolk, mobbning, droger, alkohol och våld Vi genomför föräldrautbildningar Volontärer, t.ex. klassmormor/klassmorfar ska få möjlighet att fungera som extra stödpersoner för eleverna Implementering av alla reformer ska genomföras i takt med statliga direktiv (Ny skollag, ny läroplan i grundskolan, reviderad läroplan i förskolan, Nytt betygsystem, Gy-11, Vux-12, Lärarlegitimation) Uppföljning (betygskriterier, frånvaro och liknande) ska bli tydlig och enkel att förstå för alla berörda Öka skolpersonalens kompetens Alla medarbetare i skolan ska ha en individuell utvecklingsplan för att styra sin kompetensutveckling Informationsteknik är ett pedagogiskt redskap. IT-utrustning för pedagoger och elever och stödjande infrastruktur i alla kommunens skolor ska förbättras. Vi inrättar lektorstjänster i gymnasieskolan för att öka kvaliteten i undervisningen Läraryrkets status i vår kommun ska öka. Mångfalden av förskolor och skolor ska öka Etablering av fristående skolor och förskolor ska främjas, t.ex. ska kommunen erbjuda lokaler till de skolor och förskolor som vill etablera sig i vår kommun. Skolor/förskolor i nya bostadsområden i första hand ska läggas ut på entreprenad. 30% av våra nuvarande förskolor ska vara fristående skolor 20% av våra nuvarande grundskolor ska vara fristående Skolan ska ha ett nära samarbete med näringslivet Entreprenörskap och företagande ska lyftas inom gymnasieskolan En virtuell mötesplats för näringsliv och skola ska inrättas 2012 Vi ökar kontakten mellan gymnasieskolan och universiteten/högskolorna

60 (7) Fler elever ska erbjudas sommarjobb och praktikplatser, från årskurs nio Fler ska vara nöjda med skolmaten Vi vill att andelen ekologiska livsmedel ska öka till 50 % senast 2020 Nya egna skolor och förskolor ska ha tillagningskök Befintliga skolor ska i möjligaste mån ha tillagningskök Brukarenkäter Bygg- och miljönämnden ska nå de övergripande målen genom att Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro ska av kommuninvånarna uppfattas som en positiv, obyråkratisk, rättvis, lyhörd nämnd med en hög kompetens och servicegrad, som inom lagen behandlar alla ärenden på lika villkor, utan tidsfördröjning, hävdar en god bebyggd miljö och goda naturmiljöer samt främjar god hälsa och välmående hos människor. Bygg- och miljönämnden ska aktivt bidra till kommunens expansion av bostäder, verksamheter och andra förbättringar. Nämnden ska uppmuntra till och underlätta för kommunens invånare att investera i sina fastigheter, genom en obyråkratisk och rättvis hantering och aktiv information. Samtliga som får bygglov och andra myndighetsbeslut ska med enkla rutiner ges möjlighet lämna synpunkter på hanteringen. Minst två gånger per år ska en uppföljning redovisas för nämnden, som underlag för formulering av förbättringsmål. Nämnden ska sträva efter att förenkla för kommunens invånare och minska kostnaderna för sin myndighetsutövning. Vi ska pröva om en minskad bygglovsplikt för olika åtgärder kan införas i kommande detaljplaner En komplett bygglovsansökan ska behandlas inom 2 veckor från och med 2012, om beslut fattas på delegation. Handläggningstiderna ska därefter ytterligare kortas. e-tjänsten för bygglovshantering och den webbaserade handläggningen ska utvecklas kontinuerligt. Nämnden är positiv till att alla delar av kommunen utvecklas efter sina förutsättningar och 2011 års översiktsplan ska vara ledande för nämndens hantering av bebyggelse på landsbygden. Nämnden ska medverka till kreativa lösningar på bullerproblematik för att möjliggöra bebyggelse i goda kommunikationslägen och en attraktiv boendeoch gatumiljö.

61 (7) Kultur- och fritidsnämnden ska nå de övergripande målen genom att Öka kunskapen i och utanför Upplands-Bro kommun och vårt rika kulturarv Utveckla och marknadsför vår kulturhistoria, genomför kulturvandringar och ta fram kartor och vägbeskrivningar Öka turismnäringen från dagens nivå och samarbeta med näringslivet, Mälarkommunerna, Stockholm Tourist Center, Strömma kanal m.fl. Erbjuda den ökande befolkningen ett rikt och varierat kultur-, frilufts- och fritidsutbud Kulturhuset ska byggas i Kungsängen (färdigt aug 2014) och Brohuset byggas om till allaktivitetshus (färdigt hösten 2013) Kulturskolan ska tillhandshålla musikundervisning, teater och dans till alla barn som söker Möjligheten att lägga ut Bro simhall och andra delar av Brohuset på entreprenad ska utredas Kommunens bidrag till föreningar och kommunala taxor ska eftersträva jämlika villkor för pojkar och flickor, underlätta ökade aktiviteter för barn och unga samt till effektivt lokalnyttjande. Planera för en ny träningshall i Bro och en ny stallbyggnad i anslutning till kommunens ridhus. Utveckla Kvistaberg/Fiskartorpet tillsammans med näringsidkare och öppna området för allmänhet och besökare Socialnämnden ska nå de övergripande målen genom att Upplands- Bro ska vara en kommun för alla! Ett gott bemötande ska prägla all vår verksamhet. Alla kommunens medborgare ska känna sig väl bemötta, respekterade och delaktiga samt ha inflytande i planering, genomförande och uppföljning av insatser i alla socialnämndens verksamheter. Det handlar i grunden om att bli respekterad och bemött fullt ut för den man är, oavsett etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder. Det är en fråga om mänskliga rättigheter, om att få leva i ett tillgängligt samhälle och om att inte känna sig kränkt eller diskriminerad. Detta är särskilt viktigt då man är i beroendeställning. Makten att välja utförare ska överföras till kommunmedborgarna Vi ska införa Lagen om valfrihetssystem, LOV, inom alla områden där det är möjligt och medborgarna ska få tydlig information om olika valmöjligheter Vi ska skapa en effektiv uppföljning av egna och externa vårdgivare Kvalitetsuppföljning Brukarenkäter Individens behov av insatser ska vara ledande vid biståndsbedömningar Biståndsbedömningar ska utgå från individens behov och önskemål och påbörjas omedelbart Medarbetarna ska få kontinuerlig kompetensutveckling

62 (7) Brukarenkäter Utveckla socialförvaltningens kvalitetskontroll av interna och externa leverantörer Vi utreder förutsättningar för kvalitetscertifiering Vi ska förbättra vår internkontroll för att se över rutiner inom socialtjänsten, vår egen uppdrag granskning Stickprovskontroller Brukarenkäter De lokala värdighetsgarantierna ska implementeras i verksamheterna för förbättrad kvalité och service Servicegarantier ska konkretiseras och prioriteras med realistiska tidsramar Vi ska erbjuda kompensation vid ej uppfyllda servicegarantier Uppföljning genom brukarenkäter Förebygga att ungdomar kommer i utanförskap genom ett förtroendefullt samarbete mellan socialtjänsten, skolan och polis (se Bildningsnämnden) Vi vill minska utanförskapet och öka ungdomarnas möjligheter till självförsörjning Uppföljning av befintligt samarbete Årlig revidering av handlingsplan Öka arbetslösas chanser att hitta tillbaka till arbetslivet genom samverkan mellan socialförvaltning, arbetsförmedling och arbetsgivare Visa på goda exempel från andra kommuner Personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden såsom t.ex. personer med funktionshinder ska särbehandlas positivt Familjer i kris ska i förtroende kunna vända sig till socialtjänsten och snabbt få råd och stöd Vi inleder samarbete med andra aktörer Arbetsmarknadsenheten ska återföras Kommunstyrelsen Prioritera öppenvårdsinsatser på hemmaplan när så är möjligt Vi vill alltid pröva kommunens egen öppenvård i första hand Vi vill omförhandla avtal med externa aktörer Kvalitetsuppföljningar Minska antalet brott i nära relationer Stödja inrättandet av en mansjour Stödja Kvinnojouren Anna

63 (7) De kommunala bolagen ska nå de övergripande målen genom att Upp till 20% av fastighetsbeståndet ska försäljas eller omvandlas till bostadsrätter. Intäkterna används till eftersatt underhåll samt till att bygga attraktiva hyresrätter och lägenheter för ungdomar samt till trygghetsboende. Serviceinsatserna i tid och kvalitet till hyresgästerna ska motsvara en kundnöjdhet på minst 80%. Vara ledande i arbetet att utveckla Bro, med fokus på Bro Centrum och stråket mellan centrum och järnvägsstationen samt även Kungsängens Centrum. Underhållsinsatserna av alla Upplands-Bro Kommunfastigheters lokaler ska öka med minst 20%.

64 Anmäls till kommunstyrelsen för kännedom och läggs till handlingarna Namn/ Organisation Rubrik 1. Sveriges Kommuner och Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Landsting 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Nationella minoriteter årsrapport Stockholms Läns Landsting Årsredovisning Miljödepartementet Skogens mångfald handlar om vår framtid 5. Regeringskansliet Inbjudan till samråd om det framtida arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige 6. Statens Offentliga Utredningar SOU 2011:29 Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter Sveriges Kommuner och Enkelt avhjälpta hinder Landsting 8. Sveriges Kommuner och Landsting Kallelse till ordinarie kongress med Sveriges Kommuner och Landsting den 8-10 november Sveriges Kommuner och 310 val 2010 års kommun- och landstingsval Landsting 10. Medl. I LR, Sveriges Ingenjörer, Lärarförbundet Öppet brev till Kommunstyrelsen angående lärares och yrkes- och studievägledares löner 11. Polismyndigheten i Stockholms Året 2010 med hållbarhetsredovisning Län 12. Sveriges Kommuner och Landsting Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi, maj Länsstyrelsen i Stockholms län Stöd till lokalt drogpreventivt arbete 14. Kommunal/Lärarförbundet Se förskolans hela uppdrag! 15. Kommunförbundet Stockholms Budget och verksamhetsplan för 2011 län 16. Länsstyrelsen i Stockholms Län Länsstyrelsen inbjuder till dialog om klimatanpassning med Upplands-Bro kommun 17. Naturvatten Sjöundersökningen i Upplands-Bro kommun 2010 Delegationsbeslut 18. Samhällsbyggnadsförvaltningen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade april st 19. Samhällsbyggnadsförvaltningen Flyttning och omhändertagande av fordon april st 20. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bostadsanpassningsbidrag april st 21. Samhällsbyggnadsförvaltningen Upphävande av inaktuell lokal trafikföreskrift maj 12 st Bildningsförvaltningen Resa utanför Sverige, Riga Protokoll 23. Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsutskott Protokoll från Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 18 maj Norrvatten Sammanträdesprotokoll Förbundsfullmäktige Kultur- och fritidsnämnden Kfn 30 Sporthall Bro 26. Socialnämnden Sn 50 Vårprognos två 2011 per den 30 april (dnr )

65 Cirkulär 27. Sveriges Kommuner och Landsting 28. Sveriges Kommuner och Landsting 29. Sveriges Kommuner och Landsting 30. Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta 31. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 11:21 Budgetförutsättningar för åren Cirkulär 11:22 Möjlighet att träffa samverkansavtal kring nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) Cirkulär 11:24 Preliminär kostnads- och LSSutjämning 2012 Cirkulär 11:27 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta, arbetsdomstolens dom 2011 nr 3 om det förelegat laga grund för avsked av läkare som framkallat hot Cirkulär 11:25 från Sveriges Kommuner och Landsting, Studie av kommunernas arbete med RS

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 31 augusti 2011

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 31 augusti 2011 Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 31 augusti 2011 Ärende 1 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Karl-Erik Lindholm 2011-08-08 Dnr 2011-000387

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2010-06-16 1(9) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14:00-15:45 :Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S)

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 KALLELSE 1 (6) Kommunstyrelsen Datum 2015-12-04 Reviderad 2015-12-02 Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 Tid: onsdagen den 9 december 2015, kl 14:00 Plats: Stora scenen Ordförande:

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober KALLELSE 1(5) Kommunstyrelsen 2011-09-20 Rev 2011-09-27 Rev 2011-09-28 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober Kung Birger 1 och 2, Kommunhuset,

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010 KALLELSE 1(8) Kommunstyrelsen 2010-11-17 Rev 2010-11-23 Rev 2010-11-29 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl.

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2012-03-21 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 Kung Birger 1+2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen, 2011-08-29 Paragrafer 88-91. Camilla Janson (S) Datum för anslags nedtagande

Kommunstyrelseförvaltningen, 2011-08-29 Paragrafer 88-91. Camilla Janson (S) Datum för anslags nedtagande 2011-08-24 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.05 Beslutande Ledamöter Irène Seth (M) ordf Anders Åkerlind (M) Tom Slettengren (M) Inez Kapborg (M) Yvonne Stein (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014 Kommunstyrelsen KALLELSE 2014-01-17 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 16 juni 2011 Kung Birger, Kommunhuset, kl

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 16 juni 2011 Kung Birger, Kommunhuset, kl Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2011-06-07 Rev 2011-06-14 Rev 2011-06-16 1(6) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 16 juni 2011 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken

Läs mer

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Nämndplan 2016.. Overförmyndarnämnden 7c2 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 42 Telefon, växel 0171-62 50 00 Telefax 0171-365

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Målarbete för mandatperioden

Målarbete för mandatperioden Målarbete för mandatperioden 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-10-20 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 17.20 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Monica Styhr (S) Martin Normark

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2013-01-15 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari Kung Birger 1 + 2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014 Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014 Sidan 3 av 28 Ärende 1 Sidan 4 av 28 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014 Kommunstyrelsen KALLELSE 2014-01-17 Rev. 2014-01-23 Rev. 2014-01-28 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014 Kung Birger, Kommunhuset,

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan

Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan ! Handläggning Pernilla Alm Direkttelefon E-post Datum 2015-11-16 Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Namn på enheten: Citronfjärilen Innehåll 1. Vision 2. Bakgrund 3. Likabehandlingsarbete

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 137/14 2014-10-08 Kf 39 1 Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun Riktlinjer för introduktion av nya medborgare INNEHÅLLSFÖRETCKNING

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2015-2016 2015-10-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-10-11 Ks/2016:176 Sida 1(5) Motion att införa servicegarantier till näringslivet

Läs mer

Utbildningsnämnden kallar till sammanträde

Utbildningsnämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (6) kallar till sammanträde Tid: tisdagen den 23 augusti 2016, kl 15:00 Plats: Gemaket Ordförande: Rolf Nersing Sekreterare: Anna-Lena Örvander Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar TIERPS KOMMUN Riktlinjer för kommunala markanvisningar 4"4, Bill - -?-s Dokumenttyp Riktlinjer för kommunal markanvisningar att gälla från och med 15 juni 2016 Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, kulturhuset pl. 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201301 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan Förskolan Fantasi Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för förskolan fantasi. Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Alla på Förskolan Fantasi är skyldiga

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 28 (33) 116 KÖP AV COOPS FASTIGHETER, DALSKOGEN 1:1, 1:36 och 1:39 Dnr: LKS 2014-359-253 Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk

Läs mer