Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) Nyemission 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) Nyemission 2009"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) Nyemission 2009

2 GENERELL INFORMATION Med SRAB eller Bolaget avses i detta prospekt SRAB Shipping AB (publ), org. nr , eller den koncern som SRAB Shipping AB (publ) är moderbolag i. Med Koncernen avses den koncern som SRAB Shipping AB (publ) är moderbolag i. Med Avanza avses Avanza Bank Holding AB (publ) org. nr Med Erbjudandet avses det erbjudande att teckna aktier i SRAB som beskrivs i prospektet och som med företrädesrätt tillkommer Bolagets aktieägare. Med Apportemissionen avses den apportemission varigenom preferensaktieägarna i SRAB Kemtank 1 AB, SRAB Kemtank 2 AB och SRAB Kemtank 3 AB ( Kemtankbolagen ) erbjuds att överlåta B-aktier i Kemtankbolagen till Bolaget mot erhållande av nya B-aktier i Bolaget. Detta prospekt har upprättats av Bolaget i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet finns tillgängligt på Finansinspektionens hemsida på SRAB:s huvudkontor och hemsida samt på Avanzas kontor och hemsida www. avanza.se. För detta prospekt gäller svensk lag. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Varken Erbjudandet eller Apportemissionen riktar sig till aktieägare eller andra investerare i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av SRAB har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av SRAB överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Varken prospektet eller någon annan dokumentation rörande Erbjudandet eller Apportemissionen får distribueras i eller till något land där sådan distribution, Erbjudandet eller Apportemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Avanza ombesörjer försäljning av de teckningsrätter som tillkommer aktieägare som inte äger rätt att delta i Erbjudandet samt distribution av försäljningslikviden till sådana aktieägare. FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN Detta prospekt innehåller olika framtidsinriktade uttalanden som återspeglar SRAB:s syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för prospektet och SRAB gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt. Även om SRAB anser att de förväntningar som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta och följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa och andra framtidsinriktade uttalanden. I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiska resultat eller prestationer skiljer sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden. MARKNADSINFORMATION Prospektet innehåller historisk ekonomisk information, branschinformation och branschprognoser. Informationen har inhämtats från en rad branschpublikationer, marknadsundersökningar och andra oberoende utomstående källor. SRAB ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt och såvitt SRAB känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande. Branschpublikationerna anger i allmänhet att den historiska information de tillhandahåller har inhämtats från källor och genom metoder som anses vara tillförlitliga, men att informationens riktighet eller fullständighet inte garanteras. Likaledes har riktigheten eller fullständigheten i marknadsundersökningar, även om dessa anses vara tillförlitliga, inte oberoende verifierats av SRAB. Varken SRAB eller Avanza kan garantera att denna historiska information är riktig. Marknadsstatistik är till sin natur förutsägande och är föremål för osäkerhet. Dessutom reflekterar den inte nödvändigtvis de faktiska förhållandena på marknaden. Sådan statistik är baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur baseras på stickprovsundersökningar och subjektiva bedömningar av såväl de som utför som de som svarar på undersökningarna. Bedömningarna kan bland annat avse vilken typ av produkter och transaktioner som skall anses omfattas av den relevanta marknaden. Prospektet innehåller också information om de marknader där SRAB är verksamt och om SRAB:s konkurrensmässiga ställning på dessa marknader, däribland information om marknadernas storlek samt information om marknadsandelar. SRAB känner inte till några uttömmande bransch- eller marknadsrapporter som omfattar eller vänder sig till marknaden för SRAB:s produkter. Om inte annat anges avser all information om marknadsstorlek och marknadsandelar i prospektet räkenskapsåret SRAB anser att informationen om marknadsstorlekar och marknadsandelar i prospektet utgör rättvisande och ändamålsenliga uppskattningar av storleken på de marknader där SRAB är verksamt och på ett rättvisande sätt speglar Bolagets konkurrensmässiga ställning på dessa marknader. Informationen har dock inte blivit bekräftad av någon oberoende part och SRAB kan inte garantera att en tredje part som använder andra metoder för insamling, analys eller sammanställning av marknadsinformation skulle komma fram till samma resultat. Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt En (1) befintlig aktie oavsett aktieslag berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier i SRAB 1 Teckningskurs 0,20 kronor per aktie Teckningstid 28 september oktober 2009 Handel med teckningsrätter 28 september oktober 2009 ISIN-kod Kortnamn SE SRAB B HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING Följande handlingar utgör en del av prospektet: 1. SRAB:s reviderade årsredovisning för 2008, inklusive revisionsberättelse, sidorna SRAB:s reviderade årsredovisning för 2007, inklusive revisionsberättelse, sidorna SRAB:s reviderade årsredovisning för 2006, inklusive revisionsberättelse, sidorna Räkenskaperna finns att läsa i sin helhet på Bolagets hemsida, De sidor i SRAB:s årsredovisningar för 2006, 2007 och 2008 som inte hänvisas till enligt ovan bedöms sakna relevans. 1 Vid extra bolagsstämma den 17 september 2009 beslutades att ändra Bolagets bolagsordning, innebärande att Bolaget inte längre skall ha olika aktieslag utan att samtliga aktier skall ha lika rätt i Bolaget. Ändringen av bolagsordningen avses verkställas omedelbart efter Erbjudandets genomförande. För mer information, se avsnittet Legala frågor och övriga upplysningar.

3 Innehåll Sammanfattning...4 Riskfaktorer...7 Inbjudan till teckning av aktier i SRAB...10 Bakgrund och motiv...12 VD har ordet...14 Villkor och anvisningar...16 Marknadsöversikt...18 Verksamhet...22 Historik...28 Finansiella mål och framtidsutsikter...29 Kommentarer till den finansiella utvecklingen...32 Aktiekapital och ägarförhållanden...36 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor...38 Skattefrågor i Sverige...40 Legala frågor och övriga upplysningar...42 Bolagsordning...46 Delårsrapport januari juni Ordlista...53 Adresser...54 Finansiell information i sammandrag...30

4 Sammanfattning Sammanfattningen nedan skall ses som en introduktion till prospektet och gör inte anspråk på att vara fullständig. Varje beslut om att investera i Erbjudandet skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet, inklusive dokument införlivade genom hänvisning. Sammanfattningen skall i sin helhet läsas mot bakgrund av den mer detaljerade information samt Bolagets räkenskaper med tillhörande noter som återfinns på andra ställen i detta prospekt eller som införlivats genom hänvisning. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungen att ansvara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen, eller en översättning av den, endast om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Vid extra bolagsstämma den 17 september 2009 beslutades om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Bolagsstämmans beslut om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare medför att högst nya B-aktier utges, varvid en befintlig aktie oavsett aktieslag i SRAB berättigar till teckning av fem nya B-aktier i SRAB. Genom nyemissionen som är garanterad i sin helhet tillförs Bolaget således högst ca 34,6 Mkr före emissionskostnader. Företrädesrätt En (1) befintlig aktie oavsett aktieslag i SRAB berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier i SRAB Teckningskurs 0,20 kronor per aktie Teckningstid 28 september oktober 2009 Handel med teckningsrätter 28 september oktober 2009 SRAB I KORTHET SRAB bedriver industriell sjöfart inom olje- och kemikaliesektorn med en modern flotta bestående av tre tankfartyg som sysselsätts på långfristiga kontrakt med väletablerade, stora kunder. Bolaget opererar de nybyggda tankfartygen M/T Nordic Victory, M/T Nordic Glory och M/T Prima som ägs via dotterbolag. Härutöver är Bolaget via intressebolag engagerat i torrlastsektorn, inom skeppsmäkleri samt teknisk management och fartygsbemanning. M/T Nordic Victory och M/T Nordic Glory är uthyrda på timecharterkontrakt till det danska rederiet Herning Shipping A.S. Kontrakten löper till sommaren/hösten 2010 med option till förlängning ytterligare ett år för SRAB och en rätt för Herning Shipping att förlänga kontrakten under ytterligare två år. M/T Prima sysselsätts på ett treårigt timecharterkontrakt till våren 2011 med det svenska oljebolaget Preem AB. Finanskris och konjunkturnedgång har inneburit att Bolagets expansionsplaner senarelagts och fokus sätts idag på kostnadseffektiv operation av befintliga tankfartyg parallellt med en öppenhet för affärsmöjligheterna i rådande marknadsläge. Affärsidé SRAB skall, inom ett begränsat marknadsområde, erbjuda tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter. Transporterna skall utföras på välskötta fartyg med engagerad och välutbildad personal samt med största möjliga miljöhänsyn. Strategi SRAB skall koncentrera sin verksamhet till tanksjöfart i storleksklassen dwt. Flottan skall bestå av moderna, välskötta fartyg och drivas med största möjliga miljöhänsyn. Det geografiska marknadsområdet skall primärt vara Europa och särskilt Östersjöområdet där högre krav ställs på miljö, säkerhet och inte minst fartygens förmåga att navigera i isförhållanden. Med en liten, egen organisation skall Bolaget via allianser och samarbeten tillföras de personella resurser, den kunskap och de kompetenser som krävs för lönsam drift. Teknisk drift och bemanning av SRAB:s fartyg skall skötas av ett managementbolag i vilket SRAB är delägare och därmed har inflytande och kontroll av att fastställda kvalitets- och kostnadsmål uppfylls. Bolaget skall kunna uppvisa stabila kassaflöden baserade på långfristiga timecharterkontrakt med väletablerade, pålitliga kunder. På sikt, med ett större antal fartyg och i syfte att höja lönsamhetspotentialen, skall Bolaget teckna volymkontrakt, som komplement till timecharterkontrakt. MARKNADSÖVERSIKT Det senaste årets turbulenta marknad och rådande lågkonjunktur har slagit hårt mot shippingmarknaden var 4 Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ)

5 ett volatilt år för shippingindustrin med en ökad efterfrågan under första halvåret följt av en kraftig tillbakagång vid slutet av året. Volymnedgången har fortsatt under våren 2009, i både tank- och torrlastmarknaden, vilket inneburit att fraktpriserna fallit till rekordlåga nivåer. Under försommaren har fraktnivåerna emellertid stabiliserats och till och med börjat stiga något. Enligt Bolagets bedömning har en viss försiktig optimism börjat sprida sig i branschen. Sverige är mycket beroende av sjöfart och drygt 80 % av allt gods till och från Sverige går via fartyg. Den totala omsättningen för svenska rederier uppgick under 2007 till ca 43 miljarder kronor, vilket i praktiken är oförändrat jämfört med Att omsättningen inte ökat beror till största del på att rederiernas intäkter huvudsakligen är i USD. Under 2007 låg växelkursen USD/SEK 8 % lägre än året innan. För den totala världshandeln ser siffrorna likartade ut vilket betyder att närmare 90 % av alla varor som produceras och exporteras transporteras på fartyg. Den nedgång i världshandeln som vi nu upplever får därmed omedelbara negativa effekter på shippingindustrin. Omvänt så innebär en konjunkturuppgång en omedelbart positiv påverkan på branschen som ligger tidigt i konjunkturcykeln och som därmed är en bra konjunkturbarometer. Konkurrensen inom den Nordeuropeiska produkt- och kemikalietanksjöfarten kännetecknas av ett stort antal mindre aktörer. I marknadssegmentet mellan dwt och dwt, som omfattar närmare 90 fartyg, konkurrerar SRAB med ett 30-tal rederier. Aktiekapital och ägarförhållanden Vid årsstämman den 28 april 2009 beslutades om minskning av aktiekapitalet från kronor till kr kronor för förlusttäckning och avsättning till fri fond. Efter nedsättning uppgår det nya kvotvärdet till 0,20 kronor. Tabellen nedan visar de största aktieägarna per den sista juni SRAB hade vid detta datum ca 660 aktieägare och störst ägare var Bernt Plotek med familj och bolag med 39 % av rösterna och 33 % av kapitalet. Ägarförhållandena i Bolaget kan komma att förändras på grund av Apportemissionens genomförande. Ägarförteckning Totalt antal aktier A-aktier B-aktier Antal röster Andel av kapital, % Andel av röster, % Bernt Plotek med familj och bolag ,54% 38,68% Karl Mosvold med bolag ,44% 8,02% Färsäkringsbolaget Alandia ,02% 6,41% Ulf Barkman med bolag ,27% 5,28% Brøvigtank AS ,56% 5,23% Belmagon AB ,66% 4,90% Ivar Lundh & Co AB ,85% 4,87% Marianne Rapp ,83% 3,09% Lars Swahn med bolag ,71% 2,82% James Croft med familj och bolag ,02% 2,78% Övriga aktieägare ,10% 17,92% Totalt ,00% 100,00% Finansiell information i sammandrag Jan-Jun 2009 Jan-Jun Nettoomsättning 44,2 40,9 81,7 64,4 55,4 Rörelsens kostnader -73,9-27,3-76,1-68,3-50,1 Resultat från andelar i intresseföretag -1,9 0,1-2,9 1,4 1,3 Rörelseresultat -31,6 13,7 2,7-2,5 6,6 Finansiella intäkter och kostnader -9,4-9, ,9-1,8 Resultat efter finansiella poster -41,0 4,6-14,3-11,4 4,8 Skatt -1,9-0,4-0,1-0,2-2,2 Minoritetsandelar i årets resultat -7,3-5,8-13,1-2,6-0,3 Resultat efter skatt -50,2-1,6-27,5-14,2 2,3 Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) 5

6 FINANSIELLA MÅL Nedan presenteras Bolagets långsiktiga finansiella mål Avkastning på eget kapital: minst 14 % över en konjunkturcykel Soliditet: % exklusive minoritetsandelar Intäktstillväxt: 5-10 % i genomsnitt under en treårsperiod Utdelning: % av årets vinst STYRELSE och LEDNING Styrelse: Michael Berlin (Ledamot sedan 1999, och ordförande sedan 2005) Geir B. Larsen (Ledamot sedan 2008) Karl Mosvold (Ledamot sedan 2004) Bernt Plotek (Ledamot sedan 2000) Lars Swahn (Ledamot sedan 1993) Kundberoende Bolagets tankfartyg är idag utchartrade till två kunder, Preem AB och Herning Shipping A.S. Torrlastfartygen, som ägs av det delägda bolaget Norswede Shipping, är utchartrade till Union Transport plc. Detta innebär att det föreligger ett relativt stort kundberoende. I det fall någon av dessa kunder av någon anledning inte kan fullgöra sina kontraktsåtaganden skulle det kunna få stora konsekvenser på SRAB:s omsättning och resultat. Ledning Rolf Hollmén (Verkställande direktör sedan 2003) RISKFAKTORER De som överväger att investera i SRAB bör noga beakta de risker som är förenade med Bolagets verksamhet och aktie. Nedan följer ett utdrag av dessa risker, för en mer omfattande redogörelse av riskfaktorerna se avsnittet Riskfaktorer. Frakter och förnyelse av kontrakt Utbud och efterfrågan på frakter varierar över tiden vilket innebär en osäkerhet för Bolaget. SRAB:s delägda fartyg går nästan uteslutande på längre kontrakt. I de fall marknaden försämras finns det en risk att avtalen inte kan förlängas till acceptabla villkor. Det finns inte heller någon garanti att SRAB lyckas ingå nya kontrakt då befintliga löper ut. Olyckor och haverier Bolagets fartyg kan bli föremål för olyckor och haverier. Skulle detta drabba SRAB:s fartyg kan detta ha en negativ påverkan på intjäning, resultatutveckling och Bolagets framtidsutsikter. SRAB har för detta ändamål tecknat sedvanliga sak- och ansvarsförsäkringar. För mer information om Bolagets försäkringar se avsnittet Legala frågor och övriga upplysningar. 6 Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ)

7 Riskfaktorer Vid bedömning av Bolagets framtida utveckling är det viktigt att vid sidan av möjligheter till resultattillväxt även bedöma de riskfaktorer som finns knutna till verksamheten och Erbjudandet. Ett antal faktorer ligger helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. De kan påverka Bolaget negativt och därmed också påverka aktiernas värde. Ytterligare risker som i nuläget är okända för Bolaget kan också komma att försämra Bolagets affärsverksamhet. Nedan framgår en icke uttömmande beskrivning av de riskfaktorer, utan inbördes rangordning, som bedöms ha störst betydelse för Bolagets verksamhet. Utöver nedan beskrivna riskfaktorer bör en investerare även beakta all annan information i detta prospekt. RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VERKSAMHET FRAKTER OCH FÖRNYELSE AV KONTRAKT Utbud och efterfrågan på frakter varierar över tiden vilket innebär en osäkerhet för Bolaget. SRAB:s delägda fartyg går nästan uteslutande på längre kontrakt. I de fall marknaden försämras finns det en risk att avtalen inte kan förlängas till acceptabla villkor. Det finns inte heller någon garanti att SRAB lyckas ingå nya kontrakt då befintliga löper ut. FÖRÄNDRINGAR I REGELVERKET SRAB är verksamma på en marknad som påverkas av lagstiftning och regelverk vilka kan förändras över tiden. Tank- och kemikalietransporter medför risker för miljön då petroleumprodukter och vissa kemikalier är miljöfarliga. För att skydda miljön mot att transporterna sker med säkerhetsmässigt bristfälliga fartyg kan myndigheterna införa regler som är kostnadskrävande eller i värsta fall gör att fartygen ej kan användas på avsett vis. SRAB:s fartyg skall alltid uppfylla aktuella miljö- och säkerhetskrav men det kan inte uteslutas att förändringar i regelverk kan innebära en negativ inverkan på Bolagets verksamhet. Om SRAB eller dess fartyg skulle drabbas av förelägganden, ingripanden och/eller skärpa krav från myndigheter skulle detta kunna leda till ökade kostnader eller investeringsbehov för Bolaget. FRAMTIDA MARKNADSUTVECKLING Det är Bolagets uppfattning att marknaden där SRAB är verksamt förväntas uppvisa en god tillväxt under de kommande åren. Det finns dock risk att dessa förväntningar inte infrias och att marknaden istället utvecklas negativt för Bolaget. Faktorer som spelar in är exempelvis förändringar på energimarknaden, nya regelverk, makroekonomiska faktorer eller andra omvärldsfaktorer. KONKURRENS SRAB har ett flertal konkurrenter. Många av dessa är betydligt större, har längre verksamhetshistorik samt är finansiellt starkare än SRAB. Ökad konkurrens skulle kunna innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget. KONJUNKTURUTVECKLING Bolagets framtida utveckling är till stor del beroende av den generella konjunkturen. En konjunkturnedgång på de marknader där Bolaget verkar skulle kunna minska efterfrågan vilket negativt kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. BEROENDE AV NYCKELPERSONER OCH BESÄTTNINGENS KVALITET SRAB är beroende av ett antal nyckelpersoner. Ett positivt framtida resultat beror bland annat på Bolaget och dotterföretagens förmåga att attrahera och behålla kvalificerad personal. Utöver det kan en bristande tillgång på kvalificerad besättning påverka Bolagets verksamhet negativt. En risk utgörs exempelvis av en eventuell ökad kostnad för sjöpersonal vilket skulle påverka Bolagets resultat negativt. OLYCKOR OCH HAVERIER Bolagets fartyg kan bli föremål för olyckor och haverier. Skulle detta drabba SRAB:s fartyg kan detta ha en negativ påverkan på intjäning, resultatutveckling och Bolagets framtidsutsikter. SRAB har för detta ändamål tecknat sedvanliga sak- och ansvarsförsäkringar. För mer information om Bolagets försäkringar se avsnittet Legala frågor och övriga upplysningar. MILJÖKRAV OCH INTERNATIONELLA REGELVERK Rederiverksamhet är reglerad genom internationella konventioner, EU-bestämmelser och nationell lagstiftning. Nationella myndigheter har ofta befogenheter att meddela förelägganden eller göra andra ingripanden avseende ett fartyg, vilket kan leda till straffrättsliga sanktioner. Skulle SRAB drabbas av förelägganden, ingripanden eller skärpta krav skulle detta i sin tur kunna leda till ökade kostnader för Bolaget. Avtalsrisker SRAB har ingått så kallade T/C-avtal med olika befraktare (SRAB:s kunder). Dessa avtal stipulerar ett åtagande från befraktarens sida att betala en förutbestämd dagshyra för fartyget. I gengäld är SRAB skyldiga att tillhandahålla fartyg med besättning. Fartygen skall även uppfylla vissa krav och vara godkända av ett eller flera olika oljebolag, s.k. Approvals. Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) 7

8 Skulle SRAB inte uppfylla kraven för godkännande av oljebolagen skall SRAB åtgärda dessa brister inom en åttaveckors period. Klarar man inte de har befraktaren rätt att säga upp avtalet. Det finns således en risk att befraktaren har grund att säga upp T/C-avtalen med SRAB i det fall SRAB:s fartyg under en längre period inte klarar kraven för godkännande av oljebolagen. KUNDBEROENDE Bolagets tankfartyg är idag utchartrade till två kunder, Preem AB och Herning Shipping A.S. Torrlastfartygen, som ägs av det delägda bolaget Norswede Shipping, är utchartrade till Union Transport plc. Detta innebär att det föreligger ett relativt stort kundberoende. I det fall någon av dessa kunder av någon anledning inte kan fullgöra sina kontraktsåtaganden skulle det kunna få stora konsekvenser på SRAB:s omsättning och resultat. FINANSIELLA RISKFAKTORER Bolaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: prisrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk. Styrelsen utvärderar fortlöpande behovet av riskhantering och upprättar skriftliga principer för såväl den övergripande riskhanteringen som för specifika områden. Nedan finns även risker relaterade till befintliga och framtida kapitalbehov, räntenivå och valutaförändringar presenterade. REFINANSIERING AV LÅN Bolaget är beroende av att kunna refinansiera lån. Det finns ingen garanti för att lån förlängs eller kan erhållas från annan långivare, ej heller att framtida lån kan erhållas på för Bolaget bra villkor. FRAMTIDA KAPITALBEHOV Styrelsen för SRAB har gjort bedömningen att föreliggande nyemission i kombination med Apportemissionen samt de åtgärder som beslutades vid årsstämman 2009 är tillräckliga för att genomföra det påbörjade förändringsarbetet i erforderlig utsträckning och stärka Bolagets finansiella ställning. Det kan dock inte uteslutas att SRAB inte kommer att kunna generera tillräckligt med egna vinstmedel för framtida finansiering och därmed behöva söka nytt externt kapital. Det kan heller inte garanteras att kapital kan anskaffas då behov uppstår och att villkoren för eventuell framtida finansiering är godtagbara för Bolaget och dess ägare. Finanskris Det rådande förhållandet på den globala kapitalmarknaden och ekonomin i Europa påverkar till viss del Bolagets verksamhet och finansiella ställning. Under en ekonomisk nedgång, likt den vi upplever nu, kan påverka SRAB:s verksamhet negativt. Främst är det sjunkande efterfrågan på transporttjänster som utgör ett försämrat marknadsklimat för Bolaget men även valutaförändringar, räntenivåer och lånevillkor har betydelse (se Refinansiering av lån, Beroende av valutaförändringar samt Räntenivåer i detta avsnitt). VALUTAkursFÖRÄNDRINGAR Valutakursförändringar berör SRAB huvudsakligen genom förändringar i USD-, NOK- och EUR-kursen i förhållande till SEK. Koncernen har genom en flexibel termin kurssäkrat en stor del av intjäningen i USD. Detta garanterar en lägsta kurs till vilken USD kan säljas samtidigt som det ger möjlighet att dra nytta av en eventuell kursförstärkning. Det kan dock inte uteslutas att Bolaget skulle kunna påverkas negativt av valutakursförändringar framgent. RÄNTENIVÅER Bolaget är verksamt inom en bransch som kräver mycket kapital. Detta gör att SRAB påverkas av förändringar i ränteläget. Samtliga lån som Bolaget har för de nybyggda fartygen är i svenska kronor och har till största delen räntesäkrats under en period av fem år. Rekonstruktion SRAB genomgår en rekonstruktion där Bolaget förväntas stärka aktiekapitalet och likviditeten med ca 34,6 Mkr, före emissionskostnader. Vidare genomförs en uppgörelse med Preferensaktieägarna i Kemtanksbolagen. I det fall rekonstruktionen inte skulle bli framgångsrik finns det risk att Bolaget inte kommer kunna fullgöra sina åtaganden och försätts i konkurs. SKATTERISK Bolaget agerar i enlighet med Bolagets tolkning av gällande skatteregler, skatteavtal och bestämmelser i de länder där Bolaget är verksamt. Oberoende skatterådgivare har anlitats av Bolaget med det kan dock inte uteslutas att deras tolkning är felaktig, eller att regler ändras och då eventuellt med retroaktiv verkan. Genom berörda myndigheters beslut kan även skattesituationen ändras. RISKER RELATERADE TILL ERBJUDANDET Aktiekursen, avyttringar och begränsad likviditet Marknadspriset på Bolagets aktier kan, bland annat på grund av det ökade antalet aktier i Bolaget, falla efter Erbjudandets och Apportemissionens genomförande. Därutöver kan aktiekursen påverkas negativt till följd av att aktier avyttras på marknaden i osedvanlig utsträckning eller till följd av förväntningar om att sådana avyttringar kommer att ske. Vidare kan begränsad likviditet i SRAB:s aktie medföra ökade aktiekursfluktuationer. Aktiens begränsade likviditet kan 8 Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ)

9 resultera i svårigheter för enskilda aktieägare att avyttra större eller ojämna aktieposter. Det kan inte garanteras att SRAB:s aktier alltid kan säljas till ett för innehavaren godtagbart pris. En positiv aktiekursutveckling kan inte garanteras. Ägare med betydande inflytande Bolagets största ägare, Bernt Plotek, äger själv samt genom familj och bolag per dagen för detta prospekt ca 39 % av rösterna i Bolaget. Bernt Plotek kan därmed komma att utöva ett betydande inflytande över samtliga frågor som rör Bolaget. Detta kan gynna SRAB men också vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än Bernt Plotek. Bolagets större aktieägare kan komma att avyttra sina aktieinnehav vilket kan leda till kursfall och/eller med följd att Bolaget får andra större ägare. TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTIER Flera av de största aktieägarna i SRAB samt andra investerare har var för sig och inte solidariskt förbundit sig att teckna och garantera sammanlagt 100 procent av de nya aktierna. Åtagandena gentemot Bolaget med anledning härav är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang. Det finns därför en risk för att åtagandena inte kommer att infrias. Uppfylls inte ovannämnda teckningsåtaganden eller garantier kan det inverka negativt på SRAB:s möjligheter att genom nyemissionen tillföras ett belopp om ca 34,6 Mkr före emissionskostnader. HANDEL PÅ FIRST NORTH SRAB:s aktie handlas på First North. First North är en alternativ marknadsplats inom NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte föremål för samma regler som bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad, utan ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därmed medföra högre risk än en investering i ett bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar efterlevnaden av regelverket. Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) 9

10 Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Vid extra bolagsstämma den 17 september 2009 beslutades om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna. En befintlig aktie oavsett aktieslag berättigar till teckning av fem nya B-aktier i SRAB. Genom nyemissionen ökar Bolagets aktiekapital med kronor, från kronor till kronor och antalet aktier i Bolaget ökar med B-aktier, från A-aktier och B-aktier till A-aktier och B-aktier. 1 Teckningskursen är 0,20 kronor per aktie. För de aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer utspädningseffekten uppgå till ca 83 %. Genom nyemissionen som är garanterad i sin helhet (se nedan) tillförs Bolaget således ca 34,6 Mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 5,5 Mkr varav 2,6 Mkr utgör garantiprovision. Vid den extra bolagsstämman den 17 september 2009 fattades vidare beslut om en nyemission av B-aktier till preferensaktieägarna i Kemtankbolagen. Preferensaktieägarna i Kemtankbolagen skall erlägga betalning för de nya B-aktierna genom överlåtelse av preferensaktier (B-aktier) i Kemtankbolagen. 2 För mer information om Apportemissionen, se avsnittet Bakgrund och motiv. Förutsatt full anslutning i Erbjudandet och Apportemissionen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till kronor och antalet aktier till Full utspädning efter genomförande av Erbjudandet och Apportemissionen är ca 90 %. SRAB har inhämtat teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende Erbjudandet i sådan utsträckning att Erbjudandet är garanterat i sin helhet. Flera större aktieägare i SRAB, nämligen Bernt Plotek, Familjen Rapp, Belmagon AB (Mikael Berlin), Brövigtank AS, Försäkringsbolaget Alandia, Ivar Lundh & Co, Ulf Barkman, Karl Mosvold, Stoc Tankers AB, Björn Magnusson, Dovi Steinbock, Lars Swahn, Knaper Förvaltning AB (Rolf Hollmén) samt Carl Urban har förbundit sig att med företrädesrätt teckna aktier i Erbjudandet genom separata åtaganden som sammanlagt motsvarar en teckningslikvid om ca 8,6 Mkr, dvs. ca 25 % av Erbjudandet. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsförbindelser. Utöver teckningsförbindelserna enligt ovan har Traction Delta AB, Lawhill AB, Pomonagruppen, Gezina AB, Mikael Kamras, Mikael Berlin, Björn Magnusson och Dag Rolander förbundit sig att teckna återstående aktier, om Erbjudandet inte skulle bli fulltecknat, genom separata åtaganden som sammanlagt motsvarar en teckningslikvid om upp till ca 26 Mkr, dvs. ca 75 % av Erbjudandet. SRAB har för dessa garantiåtaganden förbundit sig att betala en ersättning om 10 % av det garanterade beloppet Åtagandena gentemot Bolaget med anledning härav är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang. Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktieägarna i SRAB att med företrädesrätt teckna aktier i Bolaget. För ytterligare information hänvisas till detta prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i SRAB med anledning av Erbjudandet. Styrelsen för SRAB är ansvarig för innehållet i prospektet och försäkrar härmed att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt den känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 1 Vid extra bolagsstämma den 17 september 2009 beslutades att ändra Bolagets bolagsordning, innebärande att Bolaget inte längre skall ha olika aktieslag utan att samtliga aktier skall ha lika rätt i Bolaget. Ändringen av bolagsordningen avses verkställas omedelbart efter Erbjudandets genomförande. För mer information, se avsnittet Legala frågor och övriga upplysningar. 2 Fem B-aktier i SRAB Kemtank 1 AB berättigar till teckning av nya B-aktier i SRAB mot betalning genom överlåtelse till SRAB av en B-aktie i SRAB Kemtank 1 AB. Fem B-aktier i SRAB Kemtank 2 AB berättigar till teckning av nya B-aktier i SRAB mot betalning genom överlåtelse till SRAB av en B-aktie i SRAB Kemtank 2 AB. Fem B-aktier i SRAB Kemtank 3 AB berättigar till teckning av nya B-aktier i SRAB mot betalning genom överlåtelse till SRAB av en B-aktie i SRAB Kemtank 3 AB. Genom Apportemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst kronor och antalet aktier med högst B-aktier. Stockholm, september 2009 SRAB Shipping AB (publ) Styrelsen 10 Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ)

11 Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) 11

12 Bakgrund och motiv Det senaste årets kraftiga konjunkturnedgång har tillsammans med den finansiella turbulensen inneburit en stor påfrestning på shippingbranschen. Minskad handel har lett till kraftigt försämrade fraktrater, inom vissa segment till nivåer som man knappast upplevt i modern tid. Kollapsen i det finansiella systemet har inneburit att nyutlåning till fartygsinvesteringar i det närmaste har upphört med en våg av annullerade fartygsbeställningar som följd. SRAB har, i likhet med många andra rederier, påverkats av situationen som ovan beskrivits. I november 2007 beställde SRAB tre kemikalietankers om vardera dwt från ett varv i Turkiet. Från samma varv hade SRAB tidigare beställt och tagit leverans av tre fartyg i ungefär samma storlek. De nykontrakterade fartygen skulle enligt avtal levereras under 2009 och Konjunkturnedgången och den finansiella oron innebar kraftigt sjunkande fartygspriser och betydande svårigheter att lösa nybyggnadsfinansieringen. Efter förhandlingar träffade SRAB under våren 2009 en uppgörelse med varvet om att inte fullfölja förvärvet av de tre fartygen. Marknadspriset för fartygen hade fallit med 5-6 miljoner euro per fartyg sedan kontrakten tecknades. Uppgörelsen med varvet innebar att den handpenning, om ca 1 miljon euro per fartyg, som SRAB erlagt i samband med att kontraktet skrevs, skulle tillfalla varvet. Därutöver har parterna efter uppgörelsen inga krav gentemot varandra. SRAB:s förlust för annulleringen av kontraktet kom därmed att uppgå till ca 33 Mkr. En kontrollbalansräkning upprättades och denna visade att mer än hälften av bolagets registrerade aktiekapital var förbrukat till följd av kontraktsannulleringen. Med anledning av detta kallades till en första kontrollstämma. Stämman beslutade att bolaget, såsom styrelsen föreslagit, inte skulle träda i likvidation. Stämman beslutade också att ändra aktiekapitalgränserna enligt punkt 4 i bolagsordningen till att utgöra lägst kronor och högst kronor samt en minskning av aktiekapitalet med kronor för täckning av förlusten och avsättning till fri fond. Därmed kom aktiens kvotvärde att uppgå till 0,20 kronor. Ett omfattande förändringsarbete krävs för att skapa ett uthålligt lönsamt SRAB och SRAB:s ledning och styrelse implementerar nu en handlingsplan vars fokusering i det korta perspektivet är att nå ett positivt kassaflöde med befintlig flotta. På längre sikt handlar det om att skapa ett finansiellt stabilt bolag som kan utvecklas och expandera när rätt möjlighet ges. Efter samråd med SRAB:s större ägare och kreditgivare initierade styrelsen förberedelser för att åstadkomma en finansiell rekonstruktion av SRAB. I det fall rekonstruktionen inte skulle bli framgångsrik finns det risk att Bolaget inte kommer kunna fullgöra sina åtaganden och försätts i konkurs. Rekonstruktionen innebär att bolagets aktiekapital och likviditet förstärks med ca 34,6 Mkr, före emissionskostnader, genom den företrädesemission som beskrivs i detta prospekt. Beslut om att föreslå dessa åtgärder fattades i augusti Emissionen är till 100 % garanterad genom teckningsförbindelser från Bolagets största ägare samt genom teckningsgarantier från externa garanter. Nästa steg i rekonstruktionen är ett anstånd med amortering av befintliga fartygskrediter under ett år. Ett sådant anstånd har beviljats av långivande banker. Ett års amorteringar uppgår till ca kronor och innebär därmed en löpande likviditetsförstärkning. Övriga villkor för fartygslånen, som löptid och räntemarginaler, förblir oförändrade. Vidare har SRAB träffat en uppgörelse med samtliga preferensaktieägare i Kemtankbolagen, dvs de dotterbolag 1 som äger Bolagets kemikalietankers. Preferensaktieägarna har enligt tidigare aktieägaravtal varit garanterade en årlig utdelning om 9 %. Denna utdelning halveras från och med år 2010 och för innevarande år lämnas ingen utdelning. För 2009 innebär den uteblivna utdelningen en likviditetsförstärkning för SRAB med ca 12 Mkr. En nyemission (Apportemissionen), på samma villkor som i företrädesemissionen, görs parallellt till preferensaktieägarna i Kemtanksbolagen. Syftet med Apportemissionen är i första hand att ge preferensaktieägarna en möjlighet att byta preferensaktier som inte är noterade och där ingen handel sker till en mer likvid tillgång, dvs aktier i SRAB som är noterade på First North. Preferensaktieägarna kan därmed, om man så önskar, enkelt minska sin exponering mot SRAB och/ eller shippingbranschen. Vidare kvarstår optionen för preferensaktieägarna att sälja sina aktier till SRAB dock går det att välja att senarelägga försäljningen med som mest ytterligare 3 år. Vid försäljning är det upp till SRAB att besluta om vilket vederlag som skall utgå. För SRAB innebär Apportemissionen att Bolagets ställning blir 1 SRAB Kemtank 1 AB ( ), SRAB Kemtank 2 AB ( ) och SRAB Kemtank 3 AB ( ). 12 Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ)

13 starkare då bolaget tillförs 27,9 Mkr i eget kapital (vid full teckning). Dessutom påverkas SRAB:s kassaflöde positivt då underlaget för utdelning minskar. I moderbolaget förbättras rörelseresultatet då den bareboathyra som moderbolaget betalar till kemtanksbolagen, och som bl a skall räcka till för att betala utdelningar, minskar. Apportemissionen motsvarar 27,9 Mkr, dvs 20 % av preferensaktieägarnas investerade kapital i Kemtankbolagen. Betalning för de nyemitterade aktierna i SRAB görs med preferensaktier i Kemtankbolagen. I det fall Erbjudandet och Apportemissionen fulltecknas kommer SRAB:s aktiekapital att uppgå till cirka 69,4 Mkr. SRAB äger före Apportemissionen 10 % av aktierna och 52,6 % av rösterna i Kemtanksbolagen. Efter Apportemissionen, och förutsatt att den blir fulltecknad, kommer SRAB att äga 28 % av aktierna och 62,1 % av rösterna. SRAB:s utfästelser till preferensaktieägarna regleras i ett aktieägaravtal, vilket innebär att SRAB trots en röstmajoritet inte kan ändra villkoren (exempelvis rätt till utdelning) utan en överenskommelse med samtliga preferensaktieägare. Under 2009 kommer effektivitetsåtgärder att genomföras i syfte att sänka kostnaderna med 2-3 Mkr per år. Den finansiella rekonstruktionen kommer tillsammans med övriga planerade åtgärder att, förutom en omedelbar likviditetsförstärkning, leda till att Bolagets kapitalbas långsiktigt förbättras. Detta möjliggör genomförandet av den handlingsplan som SRAB:s ledning tagit fram i syfte att utveckla SRAB till ett lönsamt bolag. Det skapas ett robust företag som har förutsättningar att både klara av en längre marknadsnedgång och även tillvarata de affärsmöjligheter som kan uppkomma när marknaden väl stabiliserats. Detta betyder samtidigt att Bolagets expansionsplaner skjuts på framtiden och kommer att aktualiseras först då lönsamhet och positiva kassaflöden uppnåtts med nuvarande flotta samt då tecken på en stabilare frakt- och finansmarknad kan skönjas. Stockholm september 2009 SRAB Shipping Aktiebolag (publ) Styrelsen Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) 13

14 VD har ordet Konjunkturen i sank Sjöfarten upplever för närvarande sin tuffaste tid på flera decennier. Man får gå tillbaka till 1970-talet för att finna en liknande situation som den branschen för närvarande upplever. Konjunkturnedgången i världen innebär att industriproduktionen har fallit vilket i sin tur leder till minskad världshandel. Efterfrågan på transporttjänster faller dramatiskt när såväl volymen av råvaror till som färdigvaror från industriföretagen minskar. I en marknad präglad av konkurrens, blir resultatet därmed sjunkande fraktpriser och kraftigt vikande lönsamhet. Detta leder i sin tur till uppläggning av fartyg på grund av bristande sysselsättning och, vilket på sikt är positivt, till en ökad utskrotning av äldre fartyg. Vissa segment inom sjöfartsmarknaden påverkas mera än andra. Torrlastmarknaden har hittills påverkats mer negativt än tankmarknaden. Container- och biltransporter har varit särskilt drabbade medan produkt- och kemikaliemarknaden stått emot bättre i nedgången. Visserligen har fraktnivåerna inom tanksektorn fallit men inte i den omfattning som vi sett inom torrlastsegmentet. Annullering av varvskontrakt SRAB har påverkats negativt av den turbulenta marknadsutvecklingen. Under våren annullerade vi tre fartygskontrakt vilket ledde till att vår handpenning om 5 % av kontraktspriset, motsvarande drygt 33 Mkr, gick förlorad. Det skall ses i ljuset av att vi därmed undgick att ta leverans av fartyg vars marknadspris låg betydligt under kontraktspris. Förlusten innebar dessvärre att en kontrollbalansräkning fick upprättas och styrelsen kunde då konstatera att mer än hälften av bolagets aktiekapital var förbrukat. Mot denna bakgrund gav styrelsen mig i uppdrag att arbeta fram ett förslag till en finansiell rekonstruktion av företaget. Syftet med denna är att stärka såväl kapitalbas som likviditet för att därigenom skapa möjligheter för SRAB att ta sig igenom den lågkonjunktur som vi befann oss och fortfarande befinner oss i. Rekonstruktionsplan Den rekonstruktionsplan som vi nu sjösätter berör aktieägare, långivare och den egna organisationen. Rekonstruktionen innebär i korthet att en företrädesemission om ca 34,6 Mkr genomförs amorteringsanstånd för samtliga fartygskrediter lämnas under ett år villkoren för preferensaktieägare i våra fartygsägande dotterbolag justeras kostnaden för bolagets administration reduceras med lägst 25 % Beträffande ändringen av villkoren för våra preferensaktieägare så kan detta kräva en lite utförligare beskrivning. SRAB:s tre tankfartyg ägs samtliga av delägda dotterbolag i vilka vi även har externa aktieägare. Dessa ägare har preferensaktier med rätt till en årlig utdelning om 9 % av investerat belopp och med en option att efter 5 år sälja sina aktier till SRAB för 107 % av investerat belopp med en tilläggsköpeskilling om 35 % av skillnaden mellan fartygens marknadspris och bokförda värden. Villkorsändringen innebär att utdelning för innevarande år slopas utdelning från år 2010 halveras till 4,5 % optionen att sälja sina aktier till SRAB kvarstår men preferensaktieägaren kan välja att senarelägga försäljningen med som mest ytterligare 3 år vid förvärv av preferensaktier kan SRAB välja att som betalning antingen erlägga kontanter eller egna nyemitterade aktier Efter regn kommer sol Det är lätt att i tider som vi nu befinner oss i bli överdrivet pessimistisk. Förändringar sker fort samtidigt som minnet är kort. Så sent som i början på 2008 talade man fortfarande om en superkonjunktur som skulle vara under överskådlig tid. Tolv månader senare var vi i den djupaste lågkonjunkturen på flera decennier. På samma sätt kommer inte heller nuvarande lågkonjunktur att bli bestående. I många branscher andas man nu lite mer optimism och i vår bransch kan vi nu faktiskt se tecken inte bara på att kurvorna har planat ut utan till och med en ökning av volymer och fraktrater inom vissa segment. Det finns därmed anledning att tro att botten är nådd och min bedömning är att vi relativt snart kommer att märka av en förbättring eftersom shipping är en bransch som ligger tidigt i konjunkturcykeln. Vägen tillbaka till den goda marknad vi upplevde för ett par år sedan kan dock bli lång. Det krävs att vi hela tiden ser över våra kostnader och söker lösningar som gör driften av våra fartyg billigare och effektivare utan att vi tummar på kvalitén. För bara ett år sedan rådde en stor brist på sjöfolk vilket ledde till att lönekostnaderna steg i snabb takt. Det senaste årets våg av annullerade nybyggnadskontrakt och upplagda fartyg har nu inneburit att lönekostnaderna inte bara planat ut utan faktiskt också börjat sjunka. Lågkonjunkturen för också det goda med sig 14 Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ)

15 att kostnaden för reservdelar och underhåll pressas. Jag kan slutligen också konstatera att skrotningspriserna under de senaste månaderna stigit vilket kommer att leda till en ökad utskrotning av äldre fartyg. Allianser byggs SRAB är ett företag med en mycket slimmad organisation. Vår strategi är att bygga allianser och samarbeten, gärna kombinerat med ett delägande, istället för att bygga upp en egen stor organisation som tar hand om allt. Redan under 2006 förvärvade vi 25 % av Crew Chart som sköter drift och bemanning av våra nya fartyg. Ägandet innebär att vi har full insyn och därmed också kan påverka hur arbetet sköts. I slutet av 2007 fick vi en möjlighet att förvärva 20 % av Ivar Lundh & Co AB, ett företag som vi samarbetat med under många år. Ivar Lundh, som är ett av Sveriges äldsta skeppsmäklerier, är inne i en intressant utvecklingsfas och vi ser fram emot att tillsammans med övriga ägare kunna bidra till bolagets utveckling. Till saken hör också att vi gör en hel del affärer genom Ivar Lundh och på samma sätt som i Crew Chart så är det viktigt för oss att både få insyn och kunna påverka. En ytterligare tanke är att vi på sikt vill gå från att, som idag, sysselsätta våra fartyg på timecharter till en sysselsättning baserad på volymkontrakt och spotlaster. Detta kräver en organisation och ett kunnande som Ivar Lundh besitter. Vårt delägande får dock aldrig hindra oss från att också samarbeta med andra aktörer i marknaden. Strategin med samarbeten och delägande innebär att vi inte sitter fast i en stor kostnadskostym. Rationaliseringspotentialen är samtidigt ganska blygsam men vi kommer trots detta att kunna minska våra kostnader för bolagets administration med åtminstone 25 % på årsbasis. på så kallad bareboatbasis hyra in fartyg, förutsatt att vi kan sysselsätta dem på längre kontrakt med goda kunder. Som en konsekvens av lågkonjunkturen kommer det att uppstå intressanta möjligheter framförallt när varven söker lösningar och sysselsättning för fartyg som byggts men inte levererats till den ursprungliga beställaren. I denna process kan SRAB komma att delta. Stockholm i september 2009 Rolf Hollmén VD Framtiden Genom den finansiella rekonstruktion som nu genomförs skapar vi förutsättningar för att ta oss igenom den djupa konjunktursvacka som vi befinner oss i samtidigt som den nyemission som beskrivs i detta prospekt ger oss möjligheter att tillvarata de affärsmöjligheter som alltid uppstår i svåra tider. Huvuduppgiften i det korta perspektivet är att på bästa möjliga sätt bevara de stora värden som finns i de fartyg som vi tillsammans med ett antal externa investorer äger. Fartygsvärdena kommer självfallet också våra aktieägare tillgodo. En investering i SRAB kan idag liknas vid en option på hur branschen och framförallt fartygsvärden utvecklas framöver. Våra expansionsplaner har nu gjort halt. Däremot tror jag att möjligheten att expandera fartygsflottan på lite sikt, utan att för den skull öka vår finansiella riskexponering, är god. Vi behöver inte nödvändigtvis äga våra fartyg helt eller delvis, utan kan titta på förutsättningarna att Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) 15

16 Villkor och anvisningar ERBJUDANDET SRAB:s aktieägare erbjuds att med företrädesrätt teckna nya B-aktier i Bolaget, varvid en (1) befintlig aktie oavsett aktieslag berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier. 1 TECKNINGSKURS Teckningskursen uppgår till 0,20 kronor per aktie. Courtage utgår ej. AVSTÄMNINGSDAG Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ( Euroclear ) för att fastställa vilka aktieägare som äger rätt att med företrädesrätt teckna sig för nya aktier i Erbjudandet är den 24 september Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Erbjudandet är den 21 september Aktierna handlas exklusive rätt att delta i Erbjudandet från och med den 22 september REDOVISNING FRÅN Euroclear TILL DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE Prospekt och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande förtryckt bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 24 september 2009 är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat hur många teckningsrätter som erhållits och det antal aktier som kan tecknas. VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller ingen emissionsredovisning utan meddelas separat. FÖRVALTARREGISTRERAT INNEHAV Aktieägare vars innehav i SRAB är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare kommer inte att erhålla någon emissionsredovisning. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med förvaltarens instruktioner. TECKNINGSRÄTTER För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls fem (5) teckningsrätter. För teckning av en (1) ny aktie erfordras en (1) teckningsrätt. 1 Vid extra bolagsstämma den 17 september 2009 beslutades att ändra Bolagets bolagsordning, innebärande att Bolaget inte längre skall ha olika aktieslag utan att samtliga aktier skall ha lika rätt i Bolaget. Ändringen av bolagsordningen avses verkställas omedelbart efter Erbjudandets genomförande. För mer information, se avsnittet Legala frågor och övriga upplysningar. HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER Handel med teckningsrätter kommer att ske på First North från och med den 28 september till och med den 7 oktober Aktieägare kan vända sig direkt till sin bank eller värdepappersbolag med erforderligt tillstånd för att genomföra köp eller försäljning av teckningsrätter. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE TECKNINGSTID Teckning av nya aktier skall ske på nedan angivet sätt från och med den 28 september till och med den 12 oktober Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear, att avregistreras från aktieägarnas VP-konton. För att inte värdet av erhållna teckningsrätter skall gå förlorat måste aktieägaren antingen utnyttja teckningsrätter genom att teckna aktier senast den 12 oktober 2009 eller sälja erhållna teckningsrätter, som ej avses utnyttjas, senast den 7 oktober Styrelsen i SRAB äger rätt att förlänga den tid under vilken teckning kan ske. Styrelsen ska meddela en förlängning senast den 7 oktober En teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter är oåterkallelig och aktieägaren kan inte återta eller modifiera en teckning av nya aktier. information om återbetalning För de fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer emittenten att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning, antingen genom att använda den förtryckta bankgiroavin eller därför avsedd anmälningssedel enligt något av följande alternativ. Bankgiroavi Bankgiroavin används om samtliga teckningsrätter, enligt emissionsredovisningen från Euroclear benämnt jämnt teckningsbart, skall utnyttjas. Anmälningssedeln skall inte användas i detta fall. Anmälningssedel I de fall teckningsrätter har köpts eller överförts, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen avses utnyttjas skall särskild anmälningssedel ( Anmälningssedel för teckning med företrädesrätt ) användas. Den förtryckta 16 Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ)

17 inbetalningsavin skall då inte användas. Anmälningssedel skickas ut tillsammans med emissionsredovisningen. Betalning skall ske i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Ifylld anmälningssedel skall tillsammans med betalning vara Avanza tillhanda på nedanstående adress senast kl den 12 oktober Teckning är bindande. Avanza Bank AB Corporate Finance Box Stockholm Besöksadress: Klarabergsgatan 60 Telefon: Telefax: AKTIEÄGARE EJ BOSATTA I SVERIGE Aktieägare som är teckningsberättigade i Erbjudandet men som inte är bosatta i Sverige bör vända sig till Avanza på ovanstående adress och telefonnummer för information om teckning och betalning. TECKNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER Aktier som inte tecknas med företrädesrätt skall tilldelas dem som anmält sig för tilldelning utan företrädesrätt. Vid överteckning skall fördelning ske i förhållande till det antal aktier de anmält sig för teckning av, dock att, i förekommande fall, de personer som utställt emissionsgarantier skall ges prioritet att erhålla tilldelning i förhållande till gjorda åtaganden. I den mån så erfordras skall lottning ske. Eventuella återstående aktier skall fördelas mellan de personer som utställt emissionsgarantier, med fördelning i förhållande till gjorda åtaganden. Teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras på en särskild anmälningssedel, varvid önskat antal aktier skall anges, och vara Avanza tillhanda senast kl den 12 oktober Anmälningsdelar kan erhållas från Bolagets webbplats: samt från Avanzas webbplats: Teckning är bindande och endast en anmälan per person kommer att beaktas. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utfärdande av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 15 oktober Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt skall erläggas senast tre bankdagar efter avräkningsnotans utfärdande. Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet kan den som erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Den som erhöll tilldelning av dessa aktier kan vidare få komma att svara för eventuella kostnader för sådan överlåtelse. Observera att för aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller förvaltare gäller att teckning och betalning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom förvaltaren. BETALDA TECKNADE AKTIER Efter att betalning erlagts kommer Euroclear att skicka ut en avi som bekräftelse på att betalda tecknade aktier ( BTA ) bokats in på respektive aktieägares VP-konto. De inbokade aktierna är registrerade på VP-kontot som BTA till dess att registrering av nyemissionen skett hos Bolagsverket. Registreringen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 44. Därefter bokas BTA om till vanliga aktier. ISIN-koden för BTA är SE Observera att inget meddelande skickas ut för att bekräfta ombokningen av BTA till vanliga aktier. HANDEL MED BTA Handel med BTA äger rum på First North med början den 28 september 2009 och pågår till dess att nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket. De nyemitterade aktierna väntas bli föremål för handel på First North omkring vecka 44. RÄTT TILL UTDELNING De nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i Bolagets aktiebok, dock senast från och med för räkenskapsåret Utdelningen fastställs av bolagsstämma och utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden. Om aktieägaren inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på SRAB avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Det föreligger inte några restriktioner för utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare har rätt till andel av överskott vid en eventuell likvidation i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger. Aktieägare i SRAB äger företräde vid nyteckning av aktier i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger om inte annat beslutas av bolagsstämma. För mer information om Bolagets utdelningspolicy se avsnittet Finansiella mål och framtidsutsikter. OFFENTLIGGÖRANDET AV TECKNINGSRESULTAT Teckningsresultatet av föreliggande nyemission kommer att offentliggöras genom pressmeddelande från SRAB omkring den 14 oktober ÖVRIGT Avanza agerar emissionsinstitut åt Bolaget i samband med Erbjudandet. Avanzas innehav i SRAB före och efter Erbjudandet, uppgår till noll (0) aktier. Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) 17

18 Marknadsöversikt Det senaste årets turbulenta marknad och rådande lågkonjunktur har slagit hårt mot shippingmarknaden var ett volatilt år för shippingindustrin med en ökad efterfrågan under första halvåret följt av en kraftig tillbakagång framåt slutet av året. Volymnedgången har fortsatt under våren 2009, i både tank- och torrlastmarknaden, vilket inneburit att fraktpriserna fallit till rekordlåga nivåer. Under försommaren i år har fraktnivåerna dock planat ut och inom torrlastmarknaden till och med börjat stiga något. Enligt Bolagets bedömning har en viss försiktig optimism börjat sprida sig i branschen. Produkt- och kemikalietanksjöfarten är konkurrensutsatt och den uppnådda frakten är en direkt följd av utbud och efterfrågan. Trots marknadsförutsättningarna uppvisade kemikalietankmarknaden en högre snittintjäning under 2008 jämfört med förgående år, troligen på grund av oljepriset. Torrlastfartygen upplevde dock ett dramatiskt prisfall till följd av reducerade fraktvolymer under slutet av Många av de fartyg som beställts förväntas nu avbeställas av shippingbolagen. 1 Det Norske Veritas 1 Ness, Risan & Partners AS, Marknadsrapport februari 2009 uppskattar att knappt 500 fartyg, varav 325 bulkfartyg, på totalt 37,2 miljoner ton dödvikt har avbeställts globalt. Detta visar att det råder stor osäkerhet i marknaden. För en del av de avbeställda fartygen har byggprocessen kommit så långt att fartygen kommer att färdigställas. Därefter säljs de antingen till reducerade priser eller så kommer varven själva att operera och driva dem till dess att marknaden vänt och man lyckas sälja dem till en högre prisnivå. Det stora flertalet av avbeställningarna avser fartyg där konstruktion ännu inte påbörjats och dessa fartyg kommer således aldrig ut på marknaden för att konkurrera med befintligt tonnage. På sikt leder detta till att jämvikt fortare uppnås och att såväl fraktnivåer som fartygspriser därmed åter har goda förutsättningar att stiga. En annan positiv konsekvens av konjunkturnedgången är att utskrotning av äldre fartyg påskyndas eftersom intjäningen på dessa är för dålig. Idag efterfrågar köpare av transporttjänster i allt större utsträckning hög kvalitet och säkerhet snarare än enbart lågt pris. Miljöaspekten spelar även en allt större roll och det Största godsflödena inom sjöfart i eu Map 1: Largest flows (Top 20) between reporting countries and sea regions (gross weight of goods in Mio tonnes) Source : Eurostat Källa: Eurostat 18 Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ)

19 blir enligt SRAB:s uppfattning viktigare att kunna erbjuda fartyg med en hög miljöprofil. SRAB:s huvudsakliga marknad är produkt- och kemikaliesektorn. Produkter benämns de varor som man får efter att man raffinerat råolja, dvs bensin, diesel, eldningsolja smörjoljor mm. Det betyder att fartygen då oftast lastar vid något av oljebolagens raffinaderier (Brofjorden, Rotterdam etc) och distribuerar produkterna till oljebolagens depåer längs kusterna. Slutkunden är i regel ett oljebolag eller ett tradingföretag. Kemikaliesektorn fungerar i princip på samma sätt men där tillkommer ytterligare en aspekt dvs större kunskap hos besättning samt mera avancerade fartyg. Kemikalietransporter kräver kunskap om vilka lastkombinationer man får köra, hur man rengör tankar osv. Fartygen kräver mera avancerade system för rengöring och lasttankar skall antingen vara av rostfritt stål eller målade med Marineline coating för att tåla aggressiva kemikalier som t ex syror, kaustik soda mm. Marknaden för både produkt och kemikaliesektorn kännetecknas av ett fåtal stora kunder medan leverantörerna (redarna) oftast är mindre/medelstora företag. Marknaden är perfekt i den meningen att utbud och efterfrågan hela tiden avgör fraktnivåerna. För närvarande är utbudet av fartyg större än efterfrågan och därmed pressas fraktnivåerna. SRAB äger och opererar för närvarande åtta fartyg, tre kemikalie- och produkttankers samt fem delägda torrlastfartyg. Tankfartygen transporterar antingen lätta petroleumprodukter som bensin, diesel och smörjoljor eller flytande kemikalier som t ex etanol och kaustik soda. Fartygen är byggda för att kunna transportera en mängd olika produkter. De är utrustade med avancerad tankrengöring som gör det möjligt att direkt efter lossning av en smutsig oljeprodukt rengöra tankarna för att några timmar senare kunna lasta en ren kemikalieprodukt. Torrlastfartygen är sysselsatta i trafik mellan hamnar i södra England och kontinenten och då ofta hamnar belägna i de europeiska flodsystemen. Lasterna utgörs i huvudsak av stål och råvaror till industrin samt spannmål. Sverige är mycket beroende av sjöfart och drygt 80 % av allt gods till och från Sverige går via fartyg. Den totala omsättningen för svenska rederier uppgick under 2007 till ca 43 miljarder kronor, vilket i praktiken är oförändrat jämfört med För Europa och den totala världshandeln ser siffrorna likartade ut vilket betyder att närmare 90 % av alla varor som produceras och exporteras transporteras på fartyg. Den nedgång i världshandeln som vi nu upplever får därmed omedelbara negativa effekter på shippingindustrin. Omvänt så innebär en konjunkturuppgång en omedelbart positiv påverkan på branschen som ligger tidigt i konjunkturcykeln och som därmed är en bra konjunkturbarometer. Den europeiska sjötransporten domineras av flytande bulk som står för nära hälften av den totala transportvolymen. Figure 3: EU-27 SSS of goods by type of cargo Näst största segment är torrlast som står för ca 20 % av den for each sea region of partner ports totala transportvolymen. in 2007 (% based 2 on gross weight of goods) Källa: Eurostat Fördelning av typ av gods och region inom eu för 2007 Atlantic Ocean Första kvartalet Source Flytande : Eurostat bulk är den största lasttypen inom sjötransporter. Under första kvartalet 2009 hanterade de svenska hamnarna 17,3 miljoner ton flytande bulk, 5,8 miljoner ton torr bulk och 2,5 miljoner ton containergods. Till skillnad från övriga lasttyper ökade hanteringen av flytande bulkgods något med 1,2 procent. Övriga lasttyper uppvisade minskningar med 12 till 28 procent. Den totala utrikes varutrafiken på fartyg uppgick till 35,0 miljoner ton under första kvartalet och jämfört med motsvarande period 2008 minskade de lossade kvantiteterna av utrikes gods med 11 procent och de lastade med 18 procent. I hamnarna lossades 19,3 miljoner ton gods från utrikes ort och närmare hälften utgjordes av råolja och petroleumprodukter 5,4 respektive 3,6 miljoner ton. För dessa produkter ökade de lossade kvantiteterna något, medan övrigt lossat gods minskade med 21 procent. Internationella regler och marknadsutveckling Under de senare åren har tanksjöfarten genomgått en konsolideringsfas, bland annat som resultat av att ny och strängare lagstiftning införts både regionalt och globalt. Detta har lett till ett ökat samarbete mellan redare och befraktare, då båda parter eftersträvar ökad effektivitet och fortsatt arbete med kvalitets-, säkerhets- och miljöskyddsförbättringar. För fartyg inom segmentet upp till dwt kännetecknas 1 Källa: SIKA 2 Källa: Eurostat 3 Källa: SIKA Baltic Sea Black Sea Mediterranean Sea North Sea Total 100% 80% 60% 40% 20% Liquid bulk Dry bulk Containers Roll-on/Roll-off units Other cargo 0% Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) 19

20 marknaden av att transportsträckorna är korta med flera krävande hamnanlöp. Då lossning och lastning ofta sker med flera olika laster samtidigt är fartygens operativa tid därför nästan jämt fördelad mellan lossning och lastning och gång till sjöss. Fartygens konstruktion, lasthantering och kvalitet på besättning är därmed avgörande för lönsamheten och fartygets långsiktiga värde. Ny EU-lagstiftning har påskyndat utfasningen av äldre enkelskroviga tankfartyg och sedan oktober 2003 är det förbjudet att använda dessa för transport av tjockolja och råolja i Europa. Från och med april 2005 har FN:s sjöfartsorgan IMO infört en ny standard som utvidgar det europeiska tjockolje- och råoljeförbudet till att inkludera merparten av världens länder. Detta innebär att alla enkelskroviga fartyg skall vara utfasade senast Konkurrens Konkurrensen inom den Nordeuropeiska produkt- och kemikalietanksjöfarten kännetecknas av ett stort antal mindre aktörer. I marknadssegmentet mellan och dwt, som omfattar närmare 90 fartyg, konkurrerar SRAB med ett 30-tal rederier. Det utmärkande för sjöfart inom Östersjöområdet är svåra isförhållanden under vinterhalvåret. Antalet fartyg mellan och dwt med högsta isklass 1A eller 1A super är begränsat och uppgår idag endast till ett 20-tal fartyg 1. Fartygsflottan och åldersstruktur Globalt uppskattas antalet tankfartyg, produkt- och kemikalietankers, i storlek under dwt till ca fartyg om tillsammans ca 10 miljoner dwt. Den svenska handelsfartygsflottan ökade med 32 fartyg under 2008 och uppgick till totalt 594 fartyg. Den svenska flottan har inte varit så stor sedan Efter en period med trendmässig minskning av den svenska handelsflottan har nu utvecklingen vänt och flottan har ökat med ca 7 % sedan Fartygsflottan är relativt gammal då ca 35 % av fartygen är äldre än 20 år. Idag finns det beställningar om ca 1,7 miljoner dwt, som motsvarar ungefär 17 % av dagens flotta. Den generella trenden är att den svenska handelsflottan blir yngre och yngre även om förändringstakten har varit relativt långsam. 2 Diagrammet nedan visar medelåldern på svenskregistrerade fartyg Fartyg med en bruttodräktighet om minst 100. Källa: Eurostat Framtidsutsikter Befintlig åldersstruktur bland produkt- och kemikalietankfartyg under dwt i kombination med nya hårdare regler innebär ett fortsatt behov av att förnya fartygsflottan. Med anledning av rådande marknadsklimat har dock många fartyg avbeställts alternativt blivit försenade vid leverans. Som en följd av detta har fartygspriserna sjunkit, vilket enligt Bolagets bedömning i sin tur kan innebära affärsmöjligheter för shippingbolagen framgent. Även med en begränsad tillväxt i oljekonsumtionen i Nordeuropa förväntas en ökning i transportaktiviteten till följd av såväl ökad rysk oljeexport via Östersjön som ökade transporter av kemikalieprodukter. Kemikalietransporter till Asien har visat tillväxt under de senaste månaderna, vilket lett till en prisökning. Efterfrågan på transporter över Atlanten ligger dock kvar på låga volymer enligt Pareto Securities rapport från April Sjötransportens totala godsvolym (miljoner ton) i EU:s hamnar (exkl. italien) Graph Gr h a r ha a p r Källa:SRAB 2 Källa: SIKA Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q % Medelåldern på svenskregistrerade fartyg Medelålder Källa: SIKA Tankfartyg /Tankers Torrlastfartyg/Dry cargo ships Passagerarfärjor/Passenger ferries 20 Diagram 4 Medelåldern på svenskregistrerade fartyg Fartyg med en bruttodräktighet om minst 100. Average age of the Swedish merchant fleet Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning Punkt 15 Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner teckningsoptionsprogram 2015/2019

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Rörvik Timber AB (publ) genomför garanterad företrädesemission om 250 miljoner kronor

Rörvik Timber AB (publ) genomför garanterad företrädesemission om 250 miljoner kronor Pressmeddelande från Rörvik Timber AB (publ) Rörvik Timber AB (publ) genomför garanterad företrädesemission om 250 miljoner kronor Rörvik Timber-koncernen driver träförädling på tio produktionsställen

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676. Oasmia Pharmaceutical AB Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala Sweden Telephone +46 18 50 54 40 Fax +46 18 51 08 73 info@oasmia.com www.oasmia.com Vat no SE5563326676 PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

KALLELSE. till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014

KALLELSE. till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014 KALLELSE till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014 Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043, fredagen den 10

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB registrerade i norska VPS Stockholm den 23 oktober 2009 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB kallar härmed

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013 1 AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum Gällande fr o m den 1 december 2013 Krav på prospekt eller memorandum vid nyemissioner Om ett noterat bolag gör en nyemission krävs, som huvudregel, enligt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ) Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ) Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 Klockan 13:00, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Anmälan sker i receptionen

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) Aktieägarna i Coeli Private Equity 2009 AB (publ), 556762-6873, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 januari 2015

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A.

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Utställande av optioner (i) till bolagets anställda och till nyckelpersoner med uppdrag för bolaget samt (ii) till styrelseledamöter B. Riktad emission av

Läs mer

1. SRAB Shippings verksamhet. 2. Organisation. 3. Konkurrenssituationen. 4. Marknadsöversikt. 1.1. Affärsmodell. SRAB Shipping AB (publ)

1. SRAB Shippings verksamhet. 2. Organisation. 3. Konkurrenssituationen. 4. Marknadsöversikt. 1.1. Affärsmodell. SRAB Shipping AB (publ) 1. SRAB Shippings verksamhet SRAB Shipping AB (publ) bedriver rederiverksamhet. Rederiet opererar sju fartyg (två kemikalie- och produkttankers samt fem delägda torrlastfartyg) och sysselsätter ombord

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Till Dig som är aktieägare i PA Resources

Till Dig som är aktieägare i PA Resources I ett flertal jurisdiktioner, särskilt USA, Kanada, Australien, Japan och Nya Zeeland, finns restriktioner i lag och andra regler avseende distribution av denna broschyr, prospektet och anmälningssedeln,

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en markör för bestämning av celltillväxt, som ger viktig information vid prognos, övervakning

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 29 april 2014 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta LEGAL#12007324v6 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV TECKNINGSOPTIONSSPROGRAM 2015/2019 OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH AKTIER

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer