Reflektion gör sig icke självt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reflektion gör sig icke självt"

Transkript

1 Projektrapport från Institutionen för pedagogik NR 1:2007 Reflektion gör sig icke självt Elisabeth Andersson ISSN ISBN

2

3 Reflektion gör sig icke självt Elisabeth Andersson Projektrapport från Institutionen för pedagogik, Nr 1:2007 Högskolan i Borås, Borås

4

5 Innehållsförteckning Förord 4 REFLEKTION GÖR SIG ICKE SJÄLVT 6 SYFTE 8 SAMTAL OCH LYSSNANDE 9 Det goda samtalet 9 Många gånger försummas meningsfulla utbyten 9 Det öppna lyssnandets möjlighet 10 Bekräftelsen överväger framför reflektion 11 Det sokratiska samtalet 11 Att samtala är att lyssna 12 En god lyssnare 12 Utmärkande för en mindre god lyssnare 12 Att skriva är att samtala med sig själv 13 Kommentar 13 REFLEKTION 14 Reflexiv kompetens 15 Praktisk reflektion 16 Att återkalla det som skett 17 Reflektion i lärarutbildningen 17 Behov av att utveckla den kollektiva reflektionen 18 Praxisbegreppet 18 En reflekterande praktiker 21 Kommentar 21 DEN KOLLEKTIVA REFLEKTIONEN 22 En analytisk diskurs 22 Rundan med ärenden 22 Notera - Fundera - Sammanfatta - Reflektera - Notera 23 Aktionslärgrupper och att formulera den nuvarande förståelsen och reflektionen 23 Problembaserat lärande 24 Kommentar 25 2

6 SLUTSATSER 26 På vilket sätt kan lärarutbildningen få/ge tid för samtal och reflektion? 26 På vilket sätt kan vi säkerställa möjlighet att ge och få respons? 26 På vilket sätt kan reflektion tränas? 27 Referenser 28 3

7 Förord till arbetsrapporter i projektet Yrkesdagbok mentorskap reflektion. Tre redskap i lärarutbildningen. Vid Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik, pågår sedan 2004 ett forsknings- och utvecklingsprojekt, Yrkesdagbok reflektion mentorskap. Tre redskap i lärarutbildningen. Projektet finansieras av Rådet för högre utbildning och löper över tre år. Det övergripande syftet för projektet är att med utgångspunkt i studenters dagboksskrivande utveckla redskap för att stödja det individuella såväl som det kollektiva lärandet. I projektet deltar tre olika aktörer, studenter, mentorer och forskare knutna till lärarutbildningen. Mentorn, dvs. en lärare med förankring i förskolans eller skolans verksamhet ses som en viktig aktör på två plan dels som medskapare i studenternas lärande dels som medskapare i en egen läroprocess vad gäller att utveckla förmåga att problematisera begreppet reflektion i relation till studenter och deras lärande. Till projektet finns också knutet en utvärderare. Vi som arbetar inom projektet har som ambition att fortlöpande informera om arbetet till dem som kan vara intresserade av att veta hur arbetet fortskrider. Istället för några få, omfattande rapporteringar har vi valt att publicera skrifter som har karaktär av arbetsrapporter och som dokumenterar delar av det pågående arbetet inom projektet. Av naturliga skäl får därför rapporterna varierande innehåll och varierande grad av vetenskaplig tyngd. Det är projektmedlemmarnas önskan att studenter, lärarutbildare, lärare i förskola och skola, forskare och andra alla skall hitta den information de söker om projektet i våra rapporter. Vi önskar också att läsarna skall inspireras att reflektera vidare kring de frågor som behandlas i rapporterna. Den här rapporten, nr 4 i serien, handlar om samtal och kollektiv reflektion som ett verktyg i lärarutbildningen. I rapporten diskuteras och problematiseras begreppen i relation till deras möjligheter att vara redskap för lärande både under utbildningen och i yrkespraktiken Borås i Februari 2007 Sonja Kihlström Birgitta Davidsson Elisabeth Andersson Ingamay Larsson Hemsida: 4

8 5

9 REFLEKTION GÖR SIG ICKE SJÄLVT Tankar om reflektion som ett verktyg i lärarutbildning Ett av de verktyg för lärande som fokuseras inom projektet Yrkesdagbok, reflektion och mentorskap är Reflektion. Många studenter och även lärare inom lärarutbildningen saknar kunskap om vad reflektion innebär. Begreppet har inte problematiserats tillräckligt och det utgör inte en tydlig röd tråd i utbildningen. Reflektion gör sig icke själv och det är inte självklart att yrkesdagboken och skrivandet bidrar till reflektion. Detta påstående är en av de slutsatser jag som projektmedlem och handledare drar då projektarbetet närmar sig sitt slut. I vår projektansökan beskrev vi hur yrkesdagboken ses som en tillgång och som något värdefullt och något man som student vill använda sig av. Men i realiteten använder sig de flesta studenter ändå inte av yrkesdagboken. Detta faktum förklaras av att studenterna saknar metoder och redskap för hur innehållet kan problematiseras. Studenterna ser inte riktigt meningen med att skriva. Många menar att de skriver ändå så mycket under utbildningen. Studenterna framhåller också att de i samtal med studiekamrater reflekterar över både teori och praktik. Under projektets gång har yrkesdagboken och skrivandet tonats ner och fokus har mera riktats in på reflektion och det goda samtalet i grupp. Mycket av projektets arbete har handlat om att finna olika modeller för hur mentorn kan leda och strukturera mentorsträffarna till en arena för reflekterande samtal. Vilket också har dokumenterats i en handbok för mentorer. 1 Ett flertal forskningsrapporter och studier både inom det egna lärosätet (Andersson, 2002; Arvidsson, 2006, Davidsson m.fl.1999, Eriksson m.fl.1999, Eriksson, 2001, Strömberg, 2001) och andra lärarutbildningar, nationellt (Berglund 1988; Emsheimer, 2002) och internationellt (El-Dib, 2002) bekräftar det resultat som gjorts inom det aktuella projektet och som beskrivs av Kihlström (2005) i en av projektets rapporter. 2 Projektrapporten fastslår att många studenter saknar kunskap om begreppet reflektion. Det finns ett fåtal studenter som verkligen ser skrivandet som ett verktyg där de hämtar underlag till reflektion och som är mycket positiva till att skriva. Men i det stora hela lämnas studenten att själv att ta ansvar för uppmaningen att skriva och reflektera. Kihlström konstaterar att skrivandet och reflektionen fordrar både tid och respons och träning. 1 Mentorshandbok (Andersson & Larsson, 2006) Skrifter från Institutionen för pedagogik Nr 3: Att skriva yrkesdagbok och att reflektera (Kihlström, 2006) 6

10 Något som ofta framkommer då man påtalar behovet av reflektion inom snart sagt alla sektorer av samhället är bristen på både tid och rum. På lärarutbildningen vid Högskolan i Borås har alltsedan 1997 en medvetenhet om detta fenomen funnits och en ambition att skapa en arena för den yrkesmässiga reflektionen. Yrkesdagboken 3, mentorn och mentorsgruppsträffar är det pedagogiska och organisatoriska uttrycket för att möta detta behov av tid för samtal och reflektion. Trots användning av både yrkesdagbok och mentorskap sedan flera år har det visat sig att det finns ett behov av att utveckla metoder för att stödja och underlätta skrivandet och det reflekterande samtalet inom mentorsgruppen och under utbildningen i övrigt. Både studenter och mentorer menar att det är det reflekterande samtalet som är det viktigaste vid mentorsgruppsträffen. Att få lov att komma till mentorsträffen full av upplevelser och frågor och att möta varandra och mentorn för givande samtal i en öppen och fri anda utan krav, är av stor betydelse. Denna rapport tar sin utgångspunkt i behovet av att utveckla reflektionen som ett viktigt och centralt verktyg för den blivande läraren. Rapporten kan ses som ett försök att närmare utreda vad begreppet reflektion innebär och att presentera konkreta modeller för reflektionsövningar (praktisk reflektion). En återkoppling till syftet med projektet är kanske på sin plats. I syftet ingick att genom dialog om det som dokumenterats i dagboken kommunicera, utveckla och använda gemensamma begrepp i samtal om pedagogisk yrkesverksamhet. genom dialog i mentorsgruppen utveckla ett gemensamt yrkesspråk och förmåga till pedagogisk reflektion. finna former och modeller för att utveckla mentorns roll i lärarutbildningen i relation till studenters dagboksskrivande och reflektion; genom reflekterande dialoger inom mentorsgruppen utveckla den inomprofessionella kompetensen. 3 Från utbildningsplanen för lärarutbildningen; Under hela utbildningstiden skall utbildningen innehålla moment kring skrivandet av s.k. yrkesdagbok. Att skriva yrkesdagbok utgör en del i utvecklandet av yrkesprofessionell kunskap relaterad till läraryrkets olika innehåll och delar. Den bidrar till utvecklandet av ett vetenskapligt förhållningssätt 7

11 SYFTE Denna delrapport syftar främst till att något svara mot ett av projektets syften, det som handlar om att finna former och modeller för att utveckla studenters förmåga till reflektion. Detta görs genom att studera olika teorier och modeller för det reflekterande samtalet i grupp. Sökorden blir Samtal - Reflektion - Kollektiv reflektion. 8

12 SAMTAL OCH LYSSNANDE Detta avsnitt inleds med några olika definitioner på samtalet. Vad kännetecknar samtalet? Vad menas med det goda samtalet? Till samtalet hör naturligtvis lyssnandet vilket också fokuseras i detta avsnitt. Det finns många definitioner på samtalet. I mentorsgruppen ges möjligheter till att både tala och att lyssna samt analysera och reflektera över innehållet i samtalen. Det är värdefullt att både mentor och studenter är förtrogna med vad som kännetecknar det goda samtalet. På så sätt kan man vara mer uppmärksam på sig själv som både lyssnare och talare. Det goda samtalet Samtal bidrar till att människor lär känna sig själva och andra och därigenom uppövas förmågan att skapa trygga och stabila relationer skriver Lindgren (2000) i sin avhandling om mentorskap inom högre utbildning. God kommunikation är lika stimulerande som starkt kaffe och det är precis lika svårt att sova efteråt skriver Persson (2005) en av projektets mentorer i sitt fördjupningsarbete om mentorskap. Hon menar att samtalet måste beröra och kännas angeläget. Alla måste vara mentalt närvarande, vara ärliga och öppna, både som talare och lyssnare, så att det som någon upplever som viktigt att föra fram verkligen sägs. Persson menar att reflekterande samtal ska leda till att se egna förutsättningar, möjligheter och begränsningar. Det är genom självkännedom man bygger en egen trygghet och personlig utveckling. Hon framhåller reflektionen över det egna tänkandet och förmågan att ifrågasätta egna känslor och handlingar. Många gånger försummas meningsfulla utbyten Trots att språket är människans värdefullaste tillgång försummas många gånger meningsfulla utbyten skriver Lindgren (2000). Hon refererar till flera författare som gör skillnad på prat och tal. De menar att människor oftast debatterar, kommenderar, konverserar, skvallrar och klagar och att det är sällan som det goda reflekterande samtalet uppstår. Detta kan bero på slentrian men kanske också på att det upplevs svårt på olika sätt att samtala. De flesta människor vill bli sedda, känna trygghet för att öppet kunna möta en annan människa, tidigare erfarenheter kan ha bidragit till att de undviker närhet och djupa samtal. Lindgren skriver att en orsak kan vara känslor av ensam- 9

13 het och otillräcklighet. Effektivitetskrav och brist på tid gör att det mest blir ytligt prat. Detta bekräftas av Mollberger Hedqvist (2006) som i sin doktorsavhandling undersöker hur pedagoger kan utveckla sin yrkeskicklighet genom samtal. Hon studerar de samtal och berättelser som uppstår mellan pedagoger under barnkonferenser och under grupphandledning. Hon finner två olika sätt att förhålla sig och att samtala. Hon beskriver samtal och berättelser där erfarenheten hålls tillbaka, den generella kunskapen och regler styr pedagogernas förhållningssätt. I samtalet framträder pedagogernas föreställningar om de olika synsätten på kunskap. De olika synsätten konstateras men bryts aldrig mot varandra. Det bjuds inget motstånd i dialogen mellan pedagogerna. Det handlar om reproduktion och att agendan utestänger den egna rösten, pedagogerna möter varandra med den givna kunskapen. De vet hur saker och ting förhåller sig. De tar sin egen kunskap för given. Nyfikenheten och alternativa tankar och göranden uteblir. Det handlar mer om bekräftelse än om reflektion Det öppna lyssnandets möjlighet Mollberger Hedqvist (2006) finner också ett annat sätt att förhålla sig och det kallar hon Det öppna lyssnandets möjlighet. Pedagogerna lär i dialogen de skymtar sin egen erfarenhet och de sätter ord på sin erfarenhet. Genom pedagogernas berättelser blir den egna erfarenheten synlig och tillgänglig. Att mötas blir ett lyssnandets utmaning och en öppenhet för nya erfarenheter och en möjlighet att vända blicken mot sig själv. Författaren menar att den insiktsskapande dialogen har skapats ur en reflektion över mötet med barnet. Hon sammanfattar och skriver att pedagogernas blick mycket sällan vändes till en reflektion över mötet med sig själv. Pedagogernas insikter om barnet framträder i berättelserna. Men deras insikter om sig själva lyser med sin frånvaro. När blicken har vänts mot dem själva har pedagogerna nyfiket närmat sig ett öppet lyssnande till sig själva och till varandra i handledningssamtalet. Detta att lyssna till sig själv blir en möjlighet till förståelse menar Mollberger Hedqvist. Det finns en inneboende kunskap i pedagogernas erfarenheter som kan komma till uttryck och bli en medveten kunskap. Hon framhåller att goda pedagoger kräver goda samtal och att samtal är en kunskapsform där man fördjupar sitt yrkeskunnande genom att samtala med sina kollegor. Om samtalet blir gott eller dåligt, beror på hur vi möter och förhåller oss till de utmaningar som samtalet ställer oss inför. 10

14 Bekräftelsen överväger framför reflektion I pedagogernas vardag finns dessa olika synsätt och insikten om skillnader i synsätt är en aspekt av pedagogens yrkeskunnande. Mollberger Hedqvist ser inte eller mycket sällan en förbindelse mellan pedagogernas föreställningar och deras erfarenhetsvärld i samtalen. Samtalen cirkulerar kring deras föreställningar om kunskap, tankar om kunskap - kunskapssyn. För att gå vidare i reflektionsprocessen och undersöka sina erfarenheter krävs en berättelse som kommer ur handlingen - görandet i yrkesutövandet. Berättandet tar med sig handlingen till tanken. Mollberger Hedqvist (2006) menar att det är viktigt återvända till handlingen och genom berättelsen kan handlingen förbindas med tanken. Med andra ord vi reflekterar över handlingen och har möjlighet att ompröva den. Det vill säga att vi är öppna för våra erfarenheter och att någon mottar vår berättelse och ger oss respons. Hon skriver vidare att för att utveckla ett yrkeskunnande i ett samtal krävs denna lyssnande hållning till varandra där olika sätt att se och handla får brytas mot varandra. Ett lärande som kommer inifrån handlar om att förstå det man erfarit. Pedagogernas medvetenhet om sin kunskap och deras bekräftelse av sig själva handlar mest om att sätta ord på det de redan vet och att de bekräftar sig själva i motsats till att de utmanar sig själv. Bekräftelsen överväger framför reflektion. Bekräftelse och reflektion handlar om omsorg och utmaning. Att bekräfta sig själv är ett slags omsorgsperspektiv på sig själv Att utmana sig själv är att befinna sig i en kreativ motgång i yrkeskunnandet menar Mollberger Hedqvist. Det sokratiska samtalet Det sokratiska samtalet utmärks av ett lyssnande som gör att insikten hos den andre kommer fram av sig själv. Bjurwill (1998) beskriver det sokratiska samtalet som består av följande kriterier Det är fritt löpande - dialogen är öppen för påkallade och opåkallade idéer. Vidare utmärks det sokratiska samtalet av att man accepterar den tysta kunskapen som grund för inlärning, den personliga eller privata kunskapen, den praktiska kunskapen. Vardagligheten ses som en plattform för pedagogisk påverkan. Det utmärks vidare av improvisation och tolerans för oliktänkande och en bredvillighet att ändra ståndpunkt och inställning, en vilja att bjuda på sig själv är också något som utmärker det sokratiska samtalet. 11

15 Att samtala är att lyssna Att föra ett samtal en verklig dialog innebär alltså till stor del att kunna lyssna och lyssna in. Inom aktionslärandet använder man sig av lärgrupper där det lärande samtalet är centralt. Jag finner där konkreta former för ett aktivt lyssnande. Deltagarna i lärgrupperna uppmanas att reflektera över den egna lyssnarkompetensen. Aktivt lyssnande innebär en förmåga att hänga med, att lyssna för full förståelse och att matcha och stimulera samtalet. Det viktigaste är att lyssna aktivt engagerat och intresserat. Här är kriterierna på en god lyssnare enligt aktionslärandet. 4 En god lyssnare Tar vara på tillfället frågar sig vad kan jag lära mig av detta? Undviker att bedöma, lyssnar för full förståelse. Lyssnar efter centrala teman eller idéer Är engagerad och visar också det med kroppsspråket - Ger feedback, frågar, stämmer av. Kämpar med okoncentration - Tolkar laddade ord och söker feedback på sin tolkning. Förutser, sammanfattar, lyssnar mellan raderna och ser helheten. Försöker möta samtalspartners sinnestämning, kalibrerar in stämning och matchar partnern. Ger akt på kroppsspråk - Har och uppvisar empati Utmärkande för en mindre god lyssnare Slutar lyssna om framförandet eller ämnet är tråkigt - Brukar ofta råka i argumentation. Lyssnar hela tiden efter fakta. Lyssnar inte till helheten. Blir lätt distraherad, hoppar i diskussionen. Visar inte engagemang, låtsas mer vara intresserad men kämpar inte med sin okoncentration. Reagerar på värdeladdade ord - Dömer ofta och snabbt. Tar egen utflykt i ord om samtalspartnern är långsam och avbryter. 4 Referat Reflektera över din lyssnarkompetens Utbildningsmaterial för aktionslärande metodkonsult Stefan Bergstrand Centrum för Aktionslärande i Sverige 12

16 Försöker i samtalet övertyga partnern om sin egen sanning. Startar gärna samtal med förbipasserande eller inbrytare. Påpekar ofta det som han/hon tycker är fel - Ignorerar kroppssignaler som ges. Visar ingen inlevelseförmåga 5 Att ges tillfälle att analysera sig själv som lyssnare och att inventera sina mindre goda lyssnar erfarenheter leder också till att man som deltagare i en samtalsgrupp kan ge tydliga signaler om hur man vill bli bemött. Om man upplever förtryckande samtal är det viktigt att kunna ge tydliga signaler så att förtryckaren kan reflektera över sitt beteende och i bästa fall förändra samtalsbeteendet menar Bergstrand. Att skriva är att samtala med sig själv Ett sätt att förtydliga, förädla och fördjupa den egna kunskapen är att skriva. Dagboksskrivande kan vara som att samtala med sig själv skriver Davidsson & Boglind (2000) I syfte att få bättre och djupare förståelse för något kan man säga att tanken stannar upp vid en företeelse t.ex. en händelse i förskola eller skola, något som man känner ett behov av att få en djupare förståelse av. Davidsson och Boglind refererar till Bengtssons (1996) båda begrepp självreflektion och reflektion som tänkande och framhåller att syftet med att skriva yrkesdagbok är att stödja både självreflektion och reflektion över det kommande yrket. När man har tänkt färdigt kommer en skrivfas menar Tiller (1998) i loggboken skriv man ner vad som händer. I dagboken integreras också tankar och känslor. Analytiskt kommer dagbokskrivandet efter loggboken. Kommentar Att samtala betyder att öppet våga möta en annan människa och därigenom också att möta sig själv. För att det goda samtalet skall infinna sig krävs ett aktivt lyssnande. Genom att identifiera det goda samtalet kan man uppöva sin lyssnarkompetens. Att skriva kan ses som ett samtal med sig själv. Tiller menar att i det första stadiet av skrivandet noterar man det som händer (loggboken) därefter går man tillbaka till det man skrivit och där integreras också tankar och känslor. 5 Referat Reflektera över din lyssnarkompetens Utbildningsmaterial för aktionslärande metodkonsult Stefan Bergstrand Centrum för Aktionslärande i Sverige 13

17 REFLEKTION Rent språkligt härstammar begreppet reflektion från det latinska verbet reflectere. Ordboken 6 beskriver betydelserna återkasta återspegla tänka, fundera överväga. Här innebär reflektion att i tankarna gå tillbaka för att tänka efter. Emsheimer (2005) har en definition på reflektion den får också bli min Reflektion skiljer sig från vanligt tänkande eller grubblande genom att den är påtagligt målinriktad, att den genomförs med någon form av systematik och struktur där syftet är att distansera sig från gamla tankemönster och utveckla nya samt söka lösningar på frågeställningar. (s.5) Dewey (1996) har utarbetat en teori angående reflektion i läraryrket. Det reflekterade tänkandets början är en upplevelse som får en att stanna upp. Reflektionens olika stadier definieras. Det handlar om att formulera ett problem och hypoteser för problemets lösning, samla relevanta observationer för att testa hypoteserna i tanke och handling. Det sista stadiet menar Dewey kan bestå i att se in i framtiden genom att göra en prognos en förutsägelse. Reflektionen innefattar observation. Reflektionen innefattar också förslag. Data och idéer påverkar varandra ömsesidigt och är oundgängliga faktorer i det reflekterande tänkandet. Dewey ser fem faser eller aspekter av det reflekterande tänkandet: Förslag - Intellektualisering - Den vägledande idén - Hypotesen - Resonemang. Ordningsföljden mellan dessa faser är inte given. En fas kan också utvidgas. Dewey menar att hypotesen prövas genom handlingar. Reflektionen innebär också en hänvisning till framtiden och till det förflutna. Förmågan att strukturera kunskaper utgörs till stor del av att man granskar tidigare fakta och idéer och att man relaterar dem till varandra utifrån en ny bas, nämligen den slutsats man kommit fram till. Van Manen i Alexandersson (1994) menar att reflektion har blivit ett annat ord för tänka inom undervisning i meningen av att överväga. Van Manen pekar på möjligheterna att bli medveten om sin kunskap och få möjligheter att utveckla den genom reflektionen. I en tankeväckande reflektion kan läraren upptäcka vad han gjort och inse både begränsningar och möjligheter. Van Manen ser det också som problematiskt att det råder en sådan brist på tillfällen då kollegor kan reflektera tillsammans runt sin praktik. Han ser fyra nivåer av systematisk reflektion. 6 Bonniers Svenska ordbok (1989) Malmström-Györki-Sjögern 14

18 Det vardagliga tänkandet Då vi sätter ord på våra erfarenheter Därefter en mera systematisk reflektion över egna och andras erfarenheter med målet att komma till teoretisk förståelse och kritisk insikt. Slutligen ett metatänkande, vi tänker över vårt sätt att reflektera och teoretisera för att komma till en mer självreflekterande uppfattning om kunskapens väsen Tiller (1998) menar att det är mycket viktigt att läraren liksom spelarna tar time out för att få en helhetssyn och en större överblick över spelet, en distansering. Läraren behöver liksom spelaren skaffa sig distans till sin egen verksamhet. Tiller beskriver hur läraren kan använda sig av ett outnyttjat utrymme för reflektion i vardagen, han föreslår fem minuter varje dag. Tiller ser tre steg där man använder tre minuter till att tänka på de ljusa och positiva händelserna - varför blev det så bra? Därefter använder man en minut för att tänka på de mest mörka och problematiska erfarenheterna och varför det blev som det blev. Den sista minuten skall användas till att tänka över vad man lärt av dagen och vad som är viktigt att ta med till kommande dagar. Reflexiv kompetens Den professionella personen måste utveckla en reflexiv kompetens menar (Sommer.2005). Han framhåller vikten av att avprivatisera den personligt upplevda kunskapen. I en starkt föränderlig värld måste kunskaper läras in och läras av för det skall kunna användas på ett meningsfullt sätt. Reflexiv kompetens innebär ett ständigt sökande och att man avstår från uni-versell förståelse av såväl teori som praktik och att välja en multi-versell förståelse skriver Sommer. Han menar också att det blir av allt större betydelse med en bred praktiskt erfaren och systematiskt reflekterad kunskap från vardagslivets många olika kontexter för att den reflekterande praktikern kontinuerligt ska kunna kvalificera sig. Bjurwill (1998) framhåller att reflektion handlar om att utveckla en förmåga till dubbla synsätt och därmed också en förmåga till beredskap för förändringar och en bättre handlingsberedskap 15

19 Praktisk reflektion Emsheimer (2005) har utvidgat reflektionsbegreppet ytterligare i boken med titeln Den svårfångade reflektionen där han försöker närma sig metoder och skissar på några utkast till praktisk reflektion Han påpekar att man inte blir klokare bara av att göra erfarenheter utan att göra något med dem. Han beskriver reflektion som ett slags pusselläggande och skriver att Forumspel kan jämföras med pusselläggande. Forumspelet när det är som bäst representerar reflektion - det handlar om att Se - tänka - relatera - pröva - resonera. Forumspelet utvecklar aspektseende Spelets poäng är inte att finna den ideala lösningen, det finns inget rätt eller fel. Alla tänkbara infallsvinklar är viktiga. Det kan hända att en lösning eller ett infall kan kännas så rätt att alla bitar faller på plats -. Men det handlar om att finna så många lösningar som möjligt. Och att kunna betrakta problemet ur en mängd olika perspektiv så att man börjar ompröva sina gamla tankar och får se sina relationer från ett annat håll - ur en annan människas perspektiv. Man får syn på nya kombinationer Gestaltandet är där med förutsättningen för att se företeelserna ur ett annat perspektiv. Reflektion och lärande kan också ses som ett slags pusselläggande menar Emsheimer. Det handlar om att genom uppmärksamhet och perception koppla samman skeenden och olika delprocesser att relatera, för att därefter bryta isär och nya infallsvinklar blir möjliga. Man måste vara van vid att stå utan förklaringsmodeller och själv arbeta med sitt material. Det handlar om att Se - förstå - handla och att Lägga märke till. Spontant lägger man märke till detaljer som motsvarar våra förutfattade meningar, där ett samtal kan synliggöra fenomenet eller situationen. Emsheimer jämför reflektionsprocessen med forskningens grundelement. Fenomen- Förståelse-Slutsats-Handling. Det handlar i realiteten om de olika forskningsstegen: Insamling av data - Bearbetning analys - Slutsatser. För att tänkandet skall bli reflektion inte bara spontana idéer är det viktigt att alltid inta minst två eller helst fler positioner och att sytematiskt söka och koppla samman olika idéer. Där igenom uppstår nya mönster menar författaren. Han uppmanar oss till att missförstå oss själva, till omtänkande och till perspektivbyte och att ändra utsiktspunkt. Han ställer olika frågor som fördjupar och utvidgar reflektionen. De handlar om aspektseende vidare om delarna i förhållande till helheten om tolkning och om sorteringsordning. 16

20 Vidare menar han att betraktandet av skillnaden är den mest kraftfulla källan för information vi kan nå. Skillnaden ökar förmågan att se och betrakta de gemensamma dragen. De konkreta råden blir då att: Ta fasta på skillnaden att söka skillnader och att försöka förstå den information skillnaden berättar om. Slutligen att ställa frågor som blottlägger skillnader. Han talar också om att arbeta med abduktion i reflektionsprocessen. Abduktion innebär en pendling mellan induktivt och dedutivt arbete. Induktion innebär att utgå från empiri och generera teori. Deduktion innebär däremot att man utgår från teori som läggs på materialet (datan). Abduktion gör att man genererar en förståelse - en liten teori utifrån sitt material. Emsheimer(2005) gör en genomgång av olika reflektionsteorier och ställer sig kritisk till att reflektion har likställts med metatänkande där fokus riktas mot tänkandet bakom handlingen och skälen till olika handlingar. Han menar att konsekvensen av metatänkandet blir att fokus flyttas från situationen till tänkandet bakom. Risken är att man förlorar fotfästet skriver författaren. Medan Grimmett (1988), Dewey (1933) och Schön (1983) framhåller situationen som kärnan för reflektionen är andledningslitteraturen är full av metareflektion menar Emsheimer. Att återkalla det som skett Det är viktigt att återkalla det som skett skriver Handal & Lauvås (2000). De beskriver tre faser i reflektionsprocessen. Det handlar först om att hämta fram och granska det som skett, därefter att återuppväcka känslor och att ställa frågorna om, vad som var viktigt, positivt eller negativt i den upplevda praxisen. De positiva känslorna kan användas som en drivkraft i reflektionsprocessen. De negativa får inte vara ett hinder för att synliggöra centrala förhållanden. Den tredje fasen blir det som de kallar omvärdering av erfarenhet. Tanken är att till den egna erfarenheten anknyta andra idéer begrepp kunskaper och känslor för att utveckla de kognitiva strukturerna, bygga ut och kanske förändra dem. Reflektion i lärarutbildningen Emsheimer (2005) fann i sin forskning att studenterna i stor utsträckning saknar metoder för reflektion. Något som även stöds av studier som utförts vid Högskolan i Borås (Andersson 2002; Eriksson 2001, Kihlström 2006). Han fann att studenter i sin praktikbearbetning oftast stannade på nivån att berätta för varandra istället för att reflektera över sina olika erfarenheter. Studenterna frågade efter hjälp och pedagogisk ledning vid bearbetningen av praktikerfarenheterna. De ställde frågan, vad 17

21 betyder det att utveckla sin reflektion och att nå fram till en fördjupning. Ofta söker studenten främst efter likheter för att kunna generalisera. Uppgiften att bearbeta praktikerfarenheter uppfattades som att omformatera. Man vet att man skall göra något - men inte HUR det ska gå till. Emsheimer(2005) fann tre nivåer i uppfattningar av innebörden av praktikbearbetning: Rapportera vad man varit med om - Göra vissa jämförelser - Försöka förstå skillnader och likheter. Han konstaterar att studenterna saknar metoder för bearbetning och det är inte intressant att bara berätta vad man varit med om. El-Dib (2002) studerar lärarstudenters praktikrapporter där studenterna i slutet av sin lärarutbildning förväntas ha utvecklat en reflexiv kompetens. Men hon finner att de flesta studenter beskriver sitt forskningsfokus utan att beakta tänkbara orsaker. De är bara ett fåtal studenter som kan problematisera och se fenomenet ur olika aspekter så som sociala, etiska och kulturella. El-Dib framhåller att man under hela utbildningen talat om vikten av reflektion men att man ej givit plats för reflektion som ett innehåll i utbildningen. Behov av att utveckla den kollektiva reflektionen Emheimer (2005) fann två uppfattningar av begreppet reflektion som framkom i lärarstudenters lärande. Reflektion som tyckande - att anlägga egna värderingar och reflektion som att anlägga ett vetenskapligt perspektiv objektivitet resonemangen kan inte påverkas av ett identifierat subjekt. Vem som helst ska kunna föra resonemanget. Emsheimer har också intervjuat lärarutbildare om hur de ser på begreppet reflektion. Han fann att även lärarutbildarna saknade svar på reflektionens innebörd liksom metoder för hur man skulle hjälpa studenterna till en djupare förståelse. Han menar att det finns en parallell mellan studenternas avsaknad av metoder och lärarutbildarnas. Det finns alltså ett behov av att utveckla den kollektiva reflektionen bland lärarutbildarna. Han ställer sig kritisk till att lärarutbildningen ofta arbetar med slutna teorier där ordningen redan är given. Det är inte en bra utgångspunkt för att utveckla kritiskt tänkande och reflektion mena författaren. Han refererat till Dewey som säger: För att kunna vara förvånad måste man hålla en given förklaring ifrån sig. Praxisbegreppet Handal & Lauvås (1990) diskuterar och definierar begreppet praktisk yrkesteori som handlingsberedskap. Det är i samband med bestämda situationer som yrkesteo- 18

22 rin aktualiseras och blir tillgänglig för reflektion och handledning. Den praktiska yrkesteorin utgörs av det vi faktiskt lägger tonvikten vid i det dagliga arbetet - under handlingstvånget, det är vardagskunskapen och de värderingar och kunskaper vi bär på. Vi har ett föga medvetet förhållande till våra yrkesteorier. Det handlar om vår omedvetna relation till förtrogenhetskunskapen. Men det är viktigt att ta reda på vad vi faktiskt vet - men som vi inte vet om att vi vet. För många yrken gäller att de praktiska yrkesteorierna utvecklas redan från tidig ålder. Föreställningar omkring yrket, värderingar, erfarenheter och kunskaper är sammanflätade. De minst tillgängliga är de äldsta och knutna till djupa känslomässiga aspekter av oss själva. Praktisk yrkesteori är ett individuellt fenomen men den utvecklas och formas i samspel med vår omgivning. Författarna ringar in de element som denna praktiska yrkesteori består av och hur de är förbundna med varandra. Det handlar om tre delkomponenter det är personliga erfarenheter, förmedlade kunskaper (teori) och värderingar. Lövile i Handal & Lauvås (2000) illustrerar pedagogens praktik genom en teoretisk modell i tre nivåer som kallas för Praxistriangeln. Nivå ett P1 utgör handlingsnivån. Det är på den nivån läraren befinner sig då hon/han handlar och vid planering av vad som skall göras. P2 nivån är den nivå där man motiverar den pedagogiska handlingen. Man anför beprövad erfarenhet och teoretiska skäl. På P3 nivån analyseras handlingen utifrån etiska skäl. Var det rätt att göra som man gjorde? Författarna använder sig av Lövlies praxistriangel och utifrån dennes språkbruk kommer man fram till att praktiska påståenden kan underbyggas av tre typer av skäl och argument så som praktikbaserade, teoribaserade och etiska skäl( Figur 1) 19

23 Figur 1 Praxistriangeln. Fri tolkning av Lövile i Handal & Lauvås ( 2000) Praxistriangeln kan även ses omvänt, där handlingsnivån är det översta och synliga (observationen) och teoretiska och etiska skäl är det underliggande. Mollberger Hedqvist (2006) både breddar och fördjupar begreppet Praxis hon menar att Praxis är alla mänskliga och sociala verksamheter som inte tar sikte på att framställa en produkt. Vår praxis skapas av våra hållningar där hållning och förhållningssätt kan beskrivas som inarbetade mönster och som vanemässiga former. Att möta och bemästra livets utmaningar är alltså en fråga om vår hållning till livet. Med vårt förhållningssätt till varandra signalerar vi något till varandra, vår praxis är grundläggande etisk. I vår praxis ingår följande mänskliga handlingar som: samtala - dansa - älska - ge omsorg - ge erkännande till andra och att kräva erkännande från andra. Hon menar att vår praxis är något som vi går in i eller ger oss hän till. Värdet 20

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

PBL-guiden. Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten

PBL-guiden. Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten PBL-guiden Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten Vision Linköpings universitet har som vision att vara ett universitet med internationell lyskraft - där människor

Läs mer

Förändringsarbete. Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund. Se lärare som lärande. Vad är viktigt i undervisningen

Förändringsarbete. Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund. Se lärare som lärande. Vad är viktigt i undervisningen 2015-02-03 Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund Karin Rönnerman 27 januari, 2015 Förändringsarbete Se lärare som lärande Vad är viktigt i undervisningen Lärare är nyckeln till förändring Karin.ronnerman@gu.se

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Kommunikation Samtal-Professionella samtal-pedagogiska professionella samtal - Handledning

Kommunikation Samtal-Professionella samtal-pedagogiska professionella samtal - Handledning Kommunikation Samtal-Professionella samtal-pedagogiska professionella samtal - Handledning Samtal - bottnar i social förmåga Varje samtal föregås av ett möte. Vårt bemötande av andra grundar sig i: Våra

Läs mer

Studiehandledning till PBL på IT för användare

Studiehandledning till PBL på IT för användare ÖREBRO UNIVERSITET ESI-Informatik Anders Avdic, Ulrika Sandberg, Magnus Österman, Jenny Lagsten 2003-08-25; 2004-03-30; 2004-08-25; 2005-01-17, 2005-08-24, 2006-01-16 Studiehandledning till PBL på IT för

Läs mer

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn:

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn: Kurs: Handledning 100p Handledarkurs Studiehandledning Namn: Uppläggning av studierna i samband med distans och flex. Träff 1. Presentation av kursen och uppläggning Träff 2. Introduktion av studieområdet

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Det lärande samtalet. Vad är ett lärande samtal?

Det lärande samtalet. Vad är ett lärande samtal? Det lärande samtalet För att skapa en bra grund för utveckling är det viktigt att få en förståelse hur andra tänker, uppfattar och förstår. I alla typer av utvecklingsarbete kan därför användandet av lärande

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Utvecklingsprofil för studenten under VFT

Utvecklingsprofil för studenten under VFT 1 Utvecklingsprofil för studenten under VFT Utvecklingsprofilen är organiserad efter examensordningens mål. Rubrikerna svarar mot fokus i På väg mot läraryrket Mentorer avgör, i samverkan med studenter

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap 2013-06-17 Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap Karin Rönnerman LiA, 30 maj, 2013 Aktionsforskning: Sker i samarbete

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Professionsutvecklande grupphandledning för pedagoger

Professionsutvecklande grupphandledning för pedagoger Professionsutvecklande grupphandledning för pedagoger En intervjustudie om hur pedagoger beskriver sin erfarenhet av professionsutvecklande grupphandledning Christina Almqvist Anna Holmberg Vår presentation

Läs mer

Integrerad sluttentamen. Reflekterande uppsats

Integrerad sluttentamen. Reflekterande uppsats Integrerad sluttentamen Reflekterande uppsats Mål för läkarexamen enligt högskoleförordningen Värderingsförmåga och Förhållningssätt För läkarexamen skall studenten Visa självkännedom och empatisk förmåga

Läs mer

Integrerad sluttentamen. Reflekterande uppsats

Integrerad sluttentamen. Reflekterande uppsats Integrerad sluttentamen Reflekterande uppsats Mål för läkarexamen enligt högskoleförordningen Värderingsförmåga och Förhållningssätt För läkarexamen skall studenten Visa självkännedom och empatisk förmåga

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Naturvetenskap och teknik i förskolan Susanne Thulin & Ann Zetterqvist 2010 01-18 Innehåll Skolverkets förslag till förtydliganden i Lpfö när det gäller

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där Sören Kirkegaard

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där Sören Kirkegaard Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där Sören Kirkegaard Hur handleder man? Handledandet måste bygga på en uppfattning

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Handledning av blivande handledare inom hälso och sjukvård Pedagogiskt docenturarbete

Handledning av blivande handledare inom hälso och sjukvård Pedagogiskt docenturarbete Handledning av blivande handledare inom hälso och sjukvård Pedagogiskt docenturarbete Agneta Andersson DATUM 2016-01-07 MEDICINSKA FAKULTETEN PEDAGOGISK REFLEKTION Handledning av blivande handledare inom

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Etnografi

Etnografi Etnografi 2009 10 05 sinna@kth.se Etnografi Vad är etnografi användbart till? Kontext Reflektion Att skriva Definition av etno-begrepp Etnografi (från grekiskans ethnos, folk, och grafein, skriva) Benämningen

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Verksamhet Tidsperiod som VFU omfattat Studerande, personnummer Studerande, namn Bemötande, kommunikation, förhållningssätt

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

RJSD13, IV Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 4 (1 hp), vt 2015

RJSD13, IV Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 4 (1 hp), vt 2015 RJSD13, IV Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 4 (1 hp), vt 2015 Ansvariga för kursen: Marianne Ahlner Elmqvist och Petra Lilja Andersson Introduktion Välkommen till PEH-kursens

Läs mer

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Betyg och bedömning Lokala kursplaner Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Johan Dahlberg 2010 Att arbeta med bedömning och betygssättning så att en rättssäker och likvärdig

Läs mer

Ingrid Liljeroth. Från antroposofi till intuitiv metod: Några teoretiska aspekter

Ingrid Liljeroth. Från antroposofi till intuitiv metod: Några teoretiska aspekter Artikel till LäS Mars 2008 Ingrid Liljeroth Från antroposofi till intuitiv metod: Några teoretiska aspekter Från antroposofi till metod en process i flera steg Temat "Vägar till en intuitiv metodik - Hur

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

Reflektion, Loggbok och Portfolio. Maria Larsson, PhD, Klinisk lektor

Reflektion, Loggbok och Portfolio. Maria Larsson, PhD, Klinisk lektor Reflektion, Loggbok och Portfolio 1 Lärprocessen Du formar din egen förståelse och ditt eget kunnande Genom att Du prövar och reflekterar över gammal kunskap och de nya situationer som Du möter 2 Att lära

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Studiehandledning VFU Barns språkliga utveckling 1: Språk som form, interaktivt medel och medierande redskap, VFU, 3 hp Termin: HT 2016 Kurskod: 970G14 Under veckorna 38 och 39 kommer

Läs mer

Att se och förstå undervisning och lärande

Att se och förstå undervisning och lärande Malmö högskola Lärande och Samhälle Kultur Språk Medier Självständigt arbete på grundnivå 15 högskolepoäng Att se och förstå undervisning och lärande Observing and understanding teaching and learning Karin

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet

Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet Inga-Britt Lindh Introduktion Etisk kompetens och professionellt förhållningssätt är viktiga utbildningsmål i sjuksköterskeexamen

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2016/2017 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Barns inflytande Ingela Nyberg, Barn och Utbildning, BU Chef/Adm

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), ht 2014

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), ht 2014 SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), ht 2014 Ansvariga för kursen: Marianne Ahlner Elmqvist och Petra Lilja Andersson Introduktion Välkommen till PEH-kursens

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier inom naturvetenskap, matematik

Läs mer

Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar

Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar Perspektiv Barnomsorg, Daghem, Dagis, Förskola (Förskolan nr 1. 2006) Finns

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Handledning inom APL

Handledning inom APL Handledning inom APL 2012-12-10 1 Handledningens tre syften Eleverna skall bli förtrogna med yrkets praxis Eleverna skall genom praxisen få fördjupad förståelse för ämnets teori Handledningen skall ge

Läs mer

PEDAGOGISK PLATTFORM FÖR FÖRSKOLAN TITTUT

PEDAGOGISK PLATTFORM FÖR FÖRSKOLAN TITTUT SYFTE: En tydlig beskrivning av hur Tittuts pedagoger och anställda arbetar professionellt utifrån barns lärande. Ett styrdokument som gäller över tid. Ett styrdokument som ska följas av alla anställda.

Läs mer

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1 Kommunikation Sida 1 Kommunikation uppstår i alla relationer och möten människor emellan. Kommunikation betyder överföring av budskap. En fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för framgång

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Dialogseminariet ett redskap för att kunna reflektera över sitt yrkeskunnande

Dialogseminariet ett redskap för att kunna reflektera över sitt yrkeskunnande Dialogseminariet ett redskap för att kunna reflektera över sitt yrkeskunnande Förskolebiennalen 17 oktober 2016 Ulrika Larsdotter Bodin Förskollärares Yrkeskunnande Handlingar speglar en känsla och känslor

Läs mer

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se Värdegrunden 52 kort för ett levande värdegrundarbete. Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska

Läs mer

Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1 Umeå universitet Fakultetsnämnden för lärarutbildning Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Studentens namn: Lokal lärarutbildare: Ansvarig universitetslärare: Kurs: Termin: Partnerområde/skola:

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP400, Specialpedagogik - lärares och organisationers lärande, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Teachers Competence and Organizational Development, 15.0 higher education

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran Värdegrund, vision, arbetsmetod För var och en inom Strands förskolor Att få växa och utvecklas med förundran Alla ska med! Allt går! Alla gör skillnad! Alltid framåt! Välkomna till Strands förskolor För

Läs mer

HANDLEDNING - GRUNDER

HANDLEDNING - GRUNDER HANDLEDNING - GRUNDER UNIVERSITY OF SKÖVDE HANIFE.REXHEPI@HIS.SE Bild 1 AGENDA Olika definitioner på Handledning De två vanligaste handledningsmodellerna Diskussion Verktyg för en reflekterande handledning

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Sandra Johansson The student seminar: a powerful tool for in-depth, critical discussion. Fritt översatt av Kajsa Eklund

Sandra Johansson The student seminar: a powerful tool for in-depth, critical discussion. Fritt översatt av Kajsa Eklund Sandra Johansson The student seminar: a powerful tool for in-depth, critical discussion Fritt översatt av Kajsa Eklund Seminarium En generell beskrivning Under utbildningen förekommer seminarier som en

Läs mer

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet FOKUS NÄTVERK EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM M A R I E E R L A N D S S O N, F R I D A T I V E R M A N & M A T T I A S T R A N B E R G

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Handledning är det att hålla någon i handen.? Jerry Albihn, RUC

Handledning är det att hålla någon i handen.? Jerry Albihn, RUC Handledning är det att hålla någon i handen.? Jerry Albihn, RUC Handledningens tre syften 2 Eleverna skall bli förtrogna med yrkets praxis Eleverna skall genom praxisen få fördjupad förståelse för ämnets

Läs mer

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen Lärarutbildningen vid Stockholms universitet CeHum Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik Britt-Marie Hansson 08 1207 6663 E:post: britt-marie.hansson@cehum.su.se Kursbeskrivning för kursen Att handleda

Läs mer

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Jönköping 8 november 2013 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal 1 PlanB teamet Kasper Arentoft Tue Juelsbo Team kompetenser: bl. a danske, processledning,

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen Stockholms universitet CeHum Kurskod:CH428F Kursbeskrivning för kursen Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen Vårterminen 2012 Välkommen till kursen! Att handleda och utveckla

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola LIVSKUNSKAP i Rudboda skola 1 Rudboda skolas vision Alla elever ska ha de kunskaper och färdigheter som fordras för en positiv självbild och framtidstro På Rudboda skola: har vi ett gemensamt, positivt

Läs mer

ATT LEDA SAMTAL FÖR UTVECKLING

ATT LEDA SAMTAL FÖR UTVECKLING ATT LEDA SAMTAL FÖR UTVECKLING Ledarskap i samtal Relationsinriktat Strukturerat Inramande Modellskapande Utvecklande Stöd Utmaning Salutogent Kommunikativt SAMTALSLEDARENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT - Ta ansvar

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

Forskningscirkeln en metod för kunskapsbildning

Forskningscirkeln en metod för kunskapsbildning Forskningscirkeln en metod för kunskapsbildning Forskning för ömsesidig kunskapsbildning 30 mars 2012 Fia Andersson, Stockholms universitet & Högskolan på Gotland Gunilla Larsson, Botkyrka kommun En väg

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Portfölj (portfolio): ett redskap för lärande och utveckling. PELU, Helen Setterud HT-12

Portfölj (portfolio): ett redskap för lärande och utveckling. PELU, Helen Setterud HT-12 Portfölj (portfolio): ett redskap för lärande och utveckling Utveckling Lärande Bedömning Resa mot en professionell identitet Kort bakgrund Ursprung inom konstnärliga professioner, (visa upp sina alster).

Läs mer

Lärande bedömning. Anders Jönsson

Lärande bedömning. Anders Jönsson Lärande bedömning Anders Jönsson Vart ska eleven? Var befinner sig eleven i förhållande till målet? Hur ska eleven göra för att komma vidare mot målet? Dessa tre frågor genomsyrar hela boken ur ett formativt

Läs mer