Reflektion gör sig icke självt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reflektion gör sig icke självt"

Transkript

1 Projektrapport från Institutionen för pedagogik NR 1:2007 Reflektion gör sig icke självt Elisabeth Andersson ISSN ISBN

2

3 Reflektion gör sig icke självt Elisabeth Andersson Projektrapport från Institutionen för pedagogik, Nr 1:2007 Högskolan i Borås, Borås

4

5 Innehållsförteckning Förord 4 REFLEKTION GÖR SIG ICKE SJÄLVT 6 SYFTE 8 SAMTAL OCH LYSSNANDE 9 Det goda samtalet 9 Många gånger försummas meningsfulla utbyten 9 Det öppna lyssnandets möjlighet 10 Bekräftelsen överväger framför reflektion 11 Det sokratiska samtalet 11 Att samtala är att lyssna 12 En god lyssnare 12 Utmärkande för en mindre god lyssnare 12 Att skriva är att samtala med sig själv 13 Kommentar 13 REFLEKTION 14 Reflexiv kompetens 15 Praktisk reflektion 16 Att återkalla det som skett 17 Reflektion i lärarutbildningen 17 Behov av att utveckla den kollektiva reflektionen 18 Praxisbegreppet 18 En reflekterande praktiker 21 Kommentar 21 DEN KOLLEKTIVA REFLEKTIONEN 22 En analytisk diskurs 22 Rundan med ärenden 22 Notera - Fundera - Sammanfatta - Reflektera - Notera 23 Aktionslärgrupper och att formulera den nuvarande förståelsen och reflektionen 23 Problembaserat lärande 24 Kommentar 25 2

6 SLUTSATSER 26 På vilket sätt kan lärarutbildningen få/ge tid för samtal och reflektion? 26 På vilket sätt kan vi säkerställa möjlighet att ge och få respons? 26 På vilket sätt kan reflektion tränas? 27 Referenser 28 3

7 Förord till arbetsrapporter i projektet Yrkesdagbok mentorskap reflektion. Tre redskap i lärarutbildningen. Vid Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik, pågår sedan 2004 ett forsknings- och utvecklingsprojekt, Yrkesdagbok reflektion mentorskap. Tre redskap i lärarutbildningen. Projektet finansieras av Rådet för högre utbildning och löper över tre år. Det övergripande syftet för projektet är att med utgångspunkt i studenters dagboksskrivande utveckla redskap för att stödja det individuella såväl som det kollektiva lärandet. I projektet deltar tre olika aktörer, studenter, mentorer och forskare knutna till lärarutbildningen. Mentorn, dvs. en lärare med förankring i förskolans eller skolans verksamhet ses som en viktig aktör på två plan dels som medskapare i studenternas lärande dels som medskapare i en egen läroprocess vad gäller att utveckla förmåga att problematisera begreppet reflektion i relation till studenter och deras lärande. Till projektet finns också knutet en utvärderare. Vi som arbetar inom projektet har som ambition att fortlöpande informera om arbetet till dem som kan vara intresserade av att veta hur arbetet fortskrider. Istället för några få, omfattande rapporteringar har vi valt att publicera skrifter som har karaktär av arbetsrapporter och som dokumenterar delar av det pågående arbetet inom projektet. Av naturliga skäl får därför rapporterna varierande innehåll och varierande grad av vetenskaplig tyngd. Det är projektmedlemmarnas önskan att studenter, lärarutbildare, lärare i förskola och skola, forskare och andra alla skall hitta den information de söker om projektet i våra rapporter. Vi önskar också att läsarna skall inspireras att reflektera vidare kring de frågor som behandlas i rapporterna. Den här rapporten, nr 4 i serien, handlar om samtal och kollektiv reflektion som ett verktyg i lärarutbildningen. I rapporten diskuteras och problematiseras begreppen i relation till deras möjligheter att vara redskap för lärande både under utbildningen och i yrkespraktiken Borås i Februari 2007 Sonja Kihlström Birgitta Davidsson Elisabeth Andersson Ingamay Larsson Hemsida:www.hb.se/ped/YRM 4

8 5

9 REFLEKTION GÖR SIG ICKE SJÄLVT Tankar om reflektion som ett verktyg i lärarutbildning Ett av de verktyg för lärande som fokuseras inom projektet Yrkesdagbok, reflektion och mentorskap är Reflektion. Många studenter och även lärare inom lärarutbildningen saknar kunskap om vad reflektion innebär. Begreppet har inte problematiserats tillräckligt och det utgör inte en tydlig röd tråd i utbildningen. Reflektion gör sig icke själv och det är inte självklart att yrkesdagboken och skrivandet bidrar till reflektion. Detta påstående är en av de slutsatser jag som projektmedlem och handledare drar då projektarbetet närmar sig sitt slut. I vår projektansökan beskrev vi hur yrkesdagboken ses som en tillgång och som något värdefullt och något man som student vill använda sig av. Men i realiteten använder sig de flesta studenter ändå inte av yrkesdagboken. Detta faktum förklaras av att studenterna saknar metoder och redskap för hur innehållet kan problematiseras. Studenterna ser inte riktigt meningen med att skriva. Många menar att de skriver ändå så mycket under utbildningen. Studenterna framhåller också att de i samtal med studiekamrater reflekterar över både teori och praktik. Under projektets gång har yrkesdagboken och skrivandet tonats ner och fokus har mera riktats in på reflektion och det goda samtalet i grupp. Mycket av projektets arbete har handlat om att finna olika modeller för hur mentorn kan leda och strukturera mentorsträffarna till en arena för reflekterande samtal. Vilket också har dokumenterats i en handbok för mentorer. 1 Ett flertal forskningsrapporter och studier både inom det egna lärosätet (Andersson, 2002; Arvidsson, 2006, Davidsson m.fl.1999, Eriksson m.fl.1999, Eriksson, 2001, Strömberg, 2001) och andra lärarutbildningar, nationellt (Berglund 1988; Emsheimer, 2002) och internationellt (El-Dib, 2002) bekräftar det resultat som gjorts inom det aktuella projektet och som beskrivs av Kihlström (2005) i en av projektets rapporter. 2 Projektrapporten fastslår att många studenter saknar kunskap om begreppet reflektion. Det finns ett fåtal studenter som verkligen ser skrivandet som ett verktyg där de hämtar underlag till reflektion och som är mycket positiva till att skriva. Men i det stora hela lämnas studenten att själv att ta ansvar för uppmaningen att skriva och reflektera. Kihlström konstaterar att skrivandet och reflektionen fordrar både tid och respons och träning. 1 Mentorshandbok (Andersson & Larsson, 2006) Skrifter från Institutionen för pedagogik Nr 3: Att skriva yrkesdagbok och att reflektera (Kihlström, 2006) 6

10 Något som ofta framkommer då man påtalar behovet av reflektion inom snart sagt alla sektorer av samhället är bristen på både tid och rum. På lärarutbildningen vid Högskolan i Borås har alltsedan 1997 en medvetenhet om detta fenomen funnits och en ambition att skapa en arena för den yrkesmässiga reflektionen. Yrkesdagboken 3, mentorn och mentorsgruppsträffar är det pedagogiska och organisatoriska uttrycket för att möta detta behov av tid för samtal och reflektion. Trots användning av både yrkesdagbok och mentorskap sedan flera år har det visat sig att det finns ett behov av att utveckla metoder för att stödja och underlätta skrivandet och det reflekterande samtalet inom mentorsgruppen och under utbildningen i övrigt. Både studenter och mentorer menar att det är det reflekterande samtalet som är det viktigaste vid mentorsgruppsträffen. Att få lov att komma till mentorsträffen full av upplevelser och frågor och att möta varandra och mentorn för givande samtal i en öppen och fri anda utan krav, är av stor betydelse. Denna rapport tar sin utgångspunkt i behovet av att utveckla reflektionen som ett viktigt och centralt verktyg för den blivande läraren. Rapporten kan ses som ett försök att närmare utreda vad begreppet reflektion innebär och att presentera konkreta modeller för reflektionsövningar (praktisk reflektion). En återkoppling till syftet med projektet är kanske på sin plats. I syftet ingick att genom dialog om det som dokumenterats i dagboken kommunicera, utveckla och använda gemensamma begrepp i samtal om pedagogisk yrkesverksamhet. genom dialog i mentorsgruppen utveckla ett gemensamt yrkesspråk och förmåga till pedagogisk reflektion. finna former och modeller för att utveckla mentorns roll i lärarutbildningen i relation till studenters dagboksskrivande och reflektion; genom reflekterande dialoger inom mentorsgruppen utveckla den inomprofessionella kompetensen. 3 Från utbildningsplanen för lärarutbildningen; Under hela utbildningstiden skall utbildningen innehålla moment kring skrivandet av s.k. yrkesdagbok. Att skriva yrkesdagbok utgör en del i utvecklandet av yrkesprofessionell kunskap relaterad till läraryrkets olika innehåll och delar. Den bidrar till utvecklandet av ett vetenskapligt förhållningssätt 7

11 SYFTE Denna delrapport syftar främst till att något svara mot ett av projektets syften, det som handlar om att finna former och modeller för att utveckla studenters förmåga till reflektion. Detta görs genom att studera olika teorier och modeller för det reflekterande samtalet i grupp. Sökorden blir Samtal - Reflektion - Kollektiv reflektion. 8

12 SAMTAL OCH LYSSNANDE Detta avsnitt inleds med några olika definitioner på samtalet. Vad kännetecknar samtalet? Vad menas med det goda samtalet? Till samtalet hör naturligtvis lyssnandet vilket också fokuseras i detta avsnitt. Det finns många definitioner på samtalet. I mentorsgruppen ges möjligheter till att både tala och att lyssna samt analysera och reflektera över innehållet i samtalen. Det är värdefullt att både mentor och studenter är förtrogna med vad som kännetecknar det goda samtalet. På så sätt kan man vara mer uppmärksam på sig själv som både lyssnare och talare. Det goda samtalet Samtal bidrar till att människor lär känna sig själva och andra och därigenom uppövas förmågan att skapa trygga och stabila relationer skriver Lindgren (2000) i sin avhandling om mentorskap inom högre utbildning. God kommunikation är lika stimulerande som starkt kaffe och det är precis lika svårt att sova efteråt skriver Persson (2005) en av projektets mentorer i sitt fördjupningsarbete om mentorskap. Hon menar att samtalet måste beröra och kännas angeläget. Alla måste vara mentalt närvarande, vara ärliga och öppna, både som talare och lyssnare, så att det som någon upplever som viktigt att föra fram verkligen sägs. Persson menar att reflekterande samtal ska leda till att se egna förutsättningar, möjligheter och begränsningar. Det är genom självkännedom man bygger en egen trygghet och personlig utveckling. Hon framhåller reflektionen över det egna tänkandet och förmågan att ifrågasätta egna känslor och handlingar. Många gånger försummas meningsfulla utbyten Trots att språket är människans värdefullaste tillgång försummas många gånger meningsfulla utbyten skriver Lindgren (2000). Hon refererar till flera författare som gör skillnad på prat och tal. De menar att människor oftast debatterar, kommenderar, konverserar, skvallrar och klagar och att det är sällan som det goda reflekterande samtalet uppstår. Detta kan bero på slentrian men kanske också på att det upplevs svårt på olika sätt att samtala. De flesta människor vill bli sedda, känna trygghet för att öppet kunna möta en annan människa, tidigare erfarenheter kan ha bidragit till att de undviker närhet och djupa samtal. Lindgren skriver att en orsak kan vara känslor av ensam- 9

13 het och otillräcklighet. Effektivitetskrav och brist på tid gör att det mest blir ytligt prat. Detta bekräftas av Mollberger Hedqvist (2006) som i sin doktorsavhandling undersöker hur pedagoger kan utveckla sin yrkeskicklighet genom samtal. Hon studerar de samtal och berättelser som uppstår mellan pedagoger under barnkonferenser och under grupphandledning. Hon finner två olika sätt att förhålla sig och att samtala. Hon beskriver samtal och berättelser där erfarenheten hålls tillbaka, den generella kunskapen och regler styr pedagogernas förhållningssätt. I samtalet framträder pedagogernas föreställningar om de olika synsätten på kunskap. De olika synsätten konstateras men bryts aldrig mot varandra. Det bjuds inget motstånd i dialogen mellan pedagogerna. Det handlar om reproduktion och att agendan utestänger den egna rösten, pedagogerna möter varandra med den givna kunskapen. De vet hur saker och ting förhåller sig. De tar sin egen kunskap för given. Nyfikenheten och alternativa tankar och göranden uteblir. Det handlar mer om bekräftelse än om reflektion Det öppna lyssnandets möjlighet Mollberger Hedqvist (2006) finner också ett annat sätt att förhålla sig och det kallar hon Det öppna lyssnandets möjlighet. Pedagogerna lär i dialogen de skymtar sin egen erfarenhet och de sätter ord på sin erfarenhet. Genom pedagogernas berättelser blir den egna erfarenheten synlig och tillgänglig. Att mötas blir ett lyssnandets utmaning och en öppenhet för nya erfarenheter och en möjlighet att vända blicken mot sig själv. Författaren menar att den insiktsskapande dialogen har skapats ur en reflektion över mötet med barnet. Hon sammanfattar och skriver att pedagogernas blick mycket sällan vändes till en reflektion över mötet med sig själv. Pedagogernas insikter om barnet framträder i berättelserna. Men deras insikter om sig själva lyser med sin frånvaro. När blicken har vänts mot dem själva har pedagogerna nyfiket närmat sig ett öppet lyssnande till sig själva och till varandra i handledningssamtalet. Detta att lyssna till sig själv blir en möjlighet till förståelse menar Mollberger Hedqvist. Det finns en inneboende kunskap i pedagogernas erfarenheter som kan komma till uttryck och bli en medveten kunskap. Hon framhåller att goda pedagoger kräver goda samtal och att samtal är en kunskapsform där man fördjupar sitt yrkeskunnande genom att samtala med sina kollegor. Om samtalet blir gott eller dåligt, beror på hur vi möter och förhåller oss till de utmaningar som samtalet ställer oss inför. 10

14 Bekräftelsen överväger framför reflektion I pedagogernas vardag finns dessa olika synsätt och insikten om skillnader i synsätt är en aspekt av pedagogens yrkeskunnande. Mollberger Hedqvist ser inte eller mycket sällan en förbindelse mellan pedagogernas föreställningar och deras erfarenhetsvärld i samtalen. Samtalen cirkulerar kring deras föreställningar om kunskap, tankar om kunskap - kunskapssyn. För att gå vidare i reflektionsprocessen och undersöka sina erfarenheter krävs en berättelse som kommer ur handlingen - görandet i yrkesutövandet. Berättandet tar med sig handlingen till tanken. Mollberger Hedqvist (2006) menar att det är viktigt återvända till handlingen och genom berättelsen kan handlingen förbindas med tanken. Med andra ord vi reflekterar över handlingen och har möjlighet att ompröva den. Det vill säga att vi är öppna för våra erfarenheter och att någon mottar vår berättelse och ger oss respons. Hon skriver vidare att för att utveckla ett yrkeskunnande i ett samtal krävs denna lyssnande hållning till varandra där olika sätt att se och handla får brytas mot varandra. Ett lärande som kommer inifrån handlar om att förstå det man erfarit. Pedagogernas medvetenhet om sin kunskap och deras bekräftelse av sig själva handlar mest om att sätta ord på det de redan vet och att de bekräftar sig själva i motsats till att de utmanar sig själv. Bekräftelsen överväger framför reflektion. Bekräftelse och reflektion handlar om omsorg och utmaning. Att bekräfta sig själv är ett slags omsorgsperspektiv på sig själv Att utmana sig själv är att befinna sig i en kreativ motgång i yrkeskunnandet menar Mollberger Hedqvist. Det sokratiska samtalet Det sokratiska samtalet utmärks av ett lyssnande som gör att insikten hos den andre kommer fram av sig själv. Bjurwill (1998) beskriver det sokratiska samtalet som består av följande kriterier Det är fritt löpande - dialogen är öppen för påkallade och opåkallade idéer. Vidare utmärks det sokratiska samtalet av att man accepterar den tysta kunskapen som grund för inlärning, den personliga eller privata kunskapen, den praktiska kunskapen. Vardagligheten ses som en plattform för pedagogisk påverkan. Det utmärks vidare av improvisation och tolerans för oliktänkande och en bredvillighet att ändra ståndpunkt och inställning, en vilja att bjuda på sig själv är också något som utmärker det sokratiska samtalet. 11

15 Att samtala är att lyssna Att föra ett samtal en verklig dialog innebär alltså till stor del att kunna lyssna och lyssna in. Inom aktionslärandet använder man sig av lärgrupper där det lärande samtalet är centralt. Jag finner där konkreta former för ett aktivt lyssnande. Deltagarna i lärgrupperna uppmanas att reflektera över den egna lyssnarkompetensen. Aktivt lyssnande innebär en förmåga att hänga med, att lyssna för full förståelse och att matcha och stimulera samtalet. Det viktigaste är att lyssna aktivt engagerat och intresserat. Här är kriterierna på en god lyssnare enligt aktionslärandet. 4 En god lyssnare Tar vara på tillfället frågar sig vad kan jag lära mig av detta? Undviker att bedöma, lyssnar för full förståelse. Lyssnar efter centrala teman eller idéer Är engagerad och visar också det med kroppsspråket - Ger feedback, frågar, stämmer av. Kämpar med okoncentration - Tolkar laddade ord och söker feedback på sin tolkning. Förutser, sammanfattar, lyssnar mellan raderna och ser helheten. Försöker möta samtalspartners sinnestämning, kalibrerar in stämning och matchar partnern. Ger akt på kroppsspråk - Har och uppvisar empati Utmärkande för en mindre god lyssnare Slutar lyssna om framförandet eller ämnet är tråkigt - Brukar ofta råka i argumentation. Lyssnar hela tiden efter fakta. Lyssnar inte till helheten. Blir lätt distraherad, hoppar i diskussionen. Visar inte engagemang, låtsas mer vara intresserad men kämpar inte med sin okoncentration. Reagerar på värdeladdade ord - Dömer ofta och snabbt. Tar egen utflykt i ord om samtalspartnern är långsam och avbryter. 4 Referat Reflektera över din lyssnarkompetens Utbildningsmaterial för aktionslärande metodkonsult Stefan Bergstrand Centrum för Aktionslärande i Sverige 12

16 Försöker i samtalet övertyga partnern om sin egen sanning. Startar gärna samtal med förbipasserande eller inbrytare. Påpekar ofta det som han/hon tycker är fel - Ignorerar kroppssignaler som ges. Visar ingen inlevelseförmåga 5 Att ges tillfälle att analysera sig själv som lyssnare och att inventera sina mindre goda lyssnar erfarenheter leder också till att man som deltagare i en samtalsgrupp kan ge tydliga signaler om hur man vill bli bemött. Om man upplever förtryckande samtal är det viktigt att kunna ge tydliga signaler så att förtryckaren kan reflektera över sitt beteende och i bästa fall förändra samtalsbeteendet menar Bergstrand. Att skriva är att samtala med sig själv Ett sätt att förtydliga, förädla och fördjupa den egna kunskapen är att skriva. Dagboksskrivande kan vara som att samtala med sig själv skriver Davidsson & Boglind (2000) I syfte att få bättre och djupare förståelse för något kan man säga att tanken stannar upp vid en företeelse t.ex. en händelse i förskola eller skola, något som man känner ett behov av att få en djupare förståelse av. Davidsson och Boglind refererar till Bengtssons (1996) båda begrepp självreflektion och reflektion som tänkande och framhåller att syftet med att skriva yrkesdagbok är att stödja både självreflektion och reflektion över det kommande yrket. När man har tänkt färdigt kommer en skrivfas menar Tiller (1998) i loggboken skriv man ner vad som händer. I dagboken integreras också tankar och känslor. Analytiskt kommer dagbokskrivandet efter loggboken. Kommentar Att samtala betyder att öppet våga möta en annan människa och därigenom också att möta sig själv. För att det goda samtalet skall infinna sig krävs ett aktivt lyssnande. Genom att identifiera det goda samtalet kan man uppöva sin lyssnarkompetens. Att skriva kan ses som ett samtal med sig själv. Tiller menar att i det första stadiet av skrivandet noterar man det som händer (loggboken) därefter går man tillbaka till det man skrivit och där integreras också tankar och känslor. 5 Referat Reflektera över din lyssnarkompetens Utbildningsmaterial för aktionslärande metodkonsult Stefan Bergstrand Centrum för Aktionslärande i Sverige 13

17 REFLEKTION Rent språkligt härstammar begreppet reflektion från det latinska verbet reflectere. Ordboken 6 beskriver betydelserna återkasta återspegla tänka, fundera överväga. Här innebär reflektion att i tankarna gå tillbaka för att tänka efter. Emsheimer (2005) har en definition på reflektion den får också bli min Reflektion skiljer sig från vanligt tänkande eller grubblande genom att den är påtagligt målinriktad, att den genomförs med någon form av systematik och struktur där syftet är att distansera sig från gamla tankemönster och utveckla nya samt söka lösningar på frågeställningar. (s.5) Dewey (1996) har utarbetat en teori angående reflektion i läraryrket. Det reflekterade tänkandets början är en upplevelse som får en att stanna upp. Reflektionens olika stadier definieras. Det handlar om att formulera ett problem och hypoteser för problemets lösning, samla relevanta observationer för att testa hypoteserna i tanke och handling. Det sista stadiet menar Dewey kan bestå i att se in i framtiden genom att göra en prognos en förutsägelse. Reflektionen innefattar observation. Reflektionen innefattar också förslag. Data och idéer påverkar varandra ömsesidigt och är oundgängliga faktorer i det reflekterande tänkandet. Dewey ser fem faser eller aspekter av det reflekterande tänkandet: Förslag - Intellektualisering - Den vägledande idén - Hypotesen - Resonemang. Ordningsföljden mellan dessa faser är inte given. En fas kan också utvidgas. Dewey menar att hypotesen prövas genom handlingar. Reflektionen innebär också en hänvisning till framtiden och till det förflutna. Förmågan att strukturera kunskaper utgörs till stor del av att man granskar tidigare fakta och idéer och att man relaterar dem till varandra utifrån en ny bas, nämligen den slutsats man kommit fram till. Van Manen i Alexandersson (1994) menar att reflektion har blivit ett annat ord för tänka inom undervisning i meningen av att överväga. Van Manen pekar på möjligheterna att bli medveten om sin kunskap och få möjligheter att utveckla den genom reflektionen. I en tankeväckande reflektion kan läraren upptäcka vad han gjort och inse både begränsningar och möjligheter. Van Manen ser det också som problematiskt att det råder en sådan brist på tillfällen då kollegor kan reflektera tillsammans runt sin praktik. Han ser fyra nivåer av systematisk reflektion. 6 Bonniers Svenska ordbok (1989) Malmström-Györki-Sjögern 14

18 Det vardagliga tänkandet Då vi sätter ord på våra erfarenheter Därefter en mera systematisk reflektion över egna och andras erfarenheter med målet att komma till teoretisk förståelse och kritisk insikt. Slutligen ett metatänkande, vi tänker över vårt sätt att reflektera och teoretisera för att komma till en mer självreflekterande uppfattning om kunskapens väsen Tiller (1998) menar att det är mycket viktigt att läraren liksom spelarna tar time out för att få en helhetssyn och en större överblick över spelet, en distansering. Läraren behöver liksom spelaren skaffa sig distans till sin egen verksamhet. Tiller beskriver hur läraren kan använda sig av ett outnyttjat utrymme för reflektion i vardagen, han föreslår fem minuter varje dag. Tiller ser tre steg där man använder tre minuter till att tänka på de ljusa och positiva händelserna - varför blev det så bra? Därefter använder man en minut för att tänka på de mest mörka och problematiska erfarenheterna och varför det blev som det blev. Den sista minuten skall användas till att tänka över vad man lärt av dagen och vad som är viktigt att ta med till kommande dagar. Reflexiv kompetens Den professionella personen måste utveckla en reflexiv kompetens menar (Sommer.2005). Han framhåller vikten av att avprivatisera den personligt upplevda kunskapen. I en starkt föränderlig värld måste kunskaper läras in och läras av för det skall kunna användas på ett meningsfullt sätt. Reflexiv kompetens innebär ett ständigt sökande och att man avstår från uni-versell förståelse av såväl teori som praktik och att välja en multi-versell förståelse skriver Sommer. Han menar också att det blir av allt större betydelse med en bred praktiskt erfaren och systematiskt reflekterad kunskap från vardagslivets många olika kontexter för att den reflekterande praktikern kontinuerligt ska kunna kvalificera sig. Bjurwill (1998) framhåller att reflektion handlar om att utveckla en förmåga till dubbla synsätt och därmed också en förmåga till beredskap för förändringar och en bättre handlingsberedskap 15

19 Praktisk reflektion Emsheimer (2005) har utvidgat reflektionsbegreppet ytterligare i boken med titeln Den svårfångade reflektionen där han försöker närma sig metoder och skissar på några utkast till praktisk reflektion Han påpekar att man inte blir klokare bara av att göra erfarenheter utan att göra något med dem. Han beskriver reflektion som ett slags pusselläggande och skriver att Forumspel kan jämföras med pusselläggande. Forumspelet när det är som bäst representerar reflektion - det handlar om att Se - tänka - relatera - pröva - resonera. Forumspelet utvecklar aspektseende Spelets poäng är inte att finna den ideala lösningen, det finns inget rätt eller fel. Alla tänkbara infallsvinklar är viktiga. Det kan hända att en lösning eller ett infall kan kännas så rätt att alla bitar faller på plats -. Men det handlar om att finna så många lösningar som möjligt. Och att kunna betrakta problemet ur en mängd olika perspektiv så att man börjar ompröva sina gamla tankar och får se sina relationer från ett annat håll - ur en annan människas perspektiv. Man får syn på nya kombinationer Gestaltandet är där med förutsättningen för att se företeelserna ur ett annat perspektiv. Reflektion och lärande kan också ses som ett slags pusselläggande menar Emsheimer. Det handlar om att genom uppmärksamhet och perception koppla samman skeenden och olika delprocesser att relatera, för att därefter bryta isär och nya infallsvinklar blir möjliga. Man måste vara van vid att stå utan förklaringsmodeller och själv arbeta med sitt material. Det handlar om att Se - förstå - handla och att Lägga märke till. Spontant lägger man märke till detaljer som motsvarar våra förutfattade meningar, där ett samtal kan synliggöra fenomenet eller situationen. Emsheimer jämför reflektionsprocessen med forskningens grundelement. Fenomen- Förståelse-Slutsats-Handling. Det handlar i realiteten om de olika forskningsstegen: Insamling av data - Bearbetning analys - Slutsatser. För att tänkandet skall bli reflektion inte bara spontana idéer är det viktigt att alltid inta minst två eller helst fler positioner och att sytematiskt söka och koppla samman olika idéer. Där igenom uppstår nya mönster menar författaren. Han uppmanar oss till att missförstå oss själva, till omtänkande och till perspektivbyte och att ändra utsiktspunkt. Han ställer olika frågor som fördjupar och utvidgar reflektionen. De handlar om aspektseende vidare om delarna i förhållande till helheten om tolkning och om sorteringsordning. 16

20 Vidare menar han att betraktandet av skillnaden är den mest kraftfulla källan för information vi kan nå. Skillnaden ökar förmågan att se och betrakta de gemensamma dragen. De konkreta råden blir då att: Ta fasta på skillnaden att söka skillnader och att försöka förstå den information skillnaden berättar om. Slutligen att ställa frågor som blottlägger skillnader. Han talar också om att arbeta med abduktion i reflektionsprocessen. Abduktion innebär en pendling mellan induktivt och dedutivt arbete. Induktion innebär att utgå från empiri och generera teori. Deduktion innebär däremot att man utgår från teori som läggs på materialet (datan). Abduktion gör att man genererar en förståelse - en liten teori utifrån sitt material. Emsheimer(2005) gör en genomgång av olika reflektionsteorier och ställer sig kritisk till att reflektion har likställts med metatänkande där fokus riktas mot tänkandet bakom handlingen och skälen till olika handlingar. Han menar att konsekvensen av metatänkandet blir att fokus flyttas från situationen till tänkandet bakom. Risken är att man förlorar fotfästet skriver författaren. Medan Grimmett (1988), Dewey (1933) och Schön (1983) framhåller situationen som kärnan för reflektionen är andledningslitteraturen är full av metareflektion menar Emsheimer. Att återkalla det som skett Det är viktigt att återkalla det som skett skriver Handal & Lauvås (2000). De beskriver tre faser i reflektionsprocessen. Det handlar först om att hämta fram och granska det som skett, därefter att återuppväcka känslor och att ställa frågorna om, vad som var viktigt, positivt eller negativt i den upplevda praxisen. De positiva känslorna kan användas som en drivkraft i reflektionsprocessen. De negativa får inte vara ett hinder för att synliggöra centrala förhållanden. Den tredje fasen blir det som de kallar omvärdering av erfarenhet. Tanken är att till den egna erfarenheten anknyta andra idéer begrepp kunskaper och känslor för att utveckla de kognitiva strukturerna, bygga ut och kanske förändra dem. Reflektion i lärarutbildningen Emsheimer (2005) fann i sin forskning att studenterna i stor utsträckning saknar metoder för reflektion. Något som även stöds av studier som utförts vid Högskolan i Borås (Andersson 2002; Eriksson 2001, Kihlström 2006). Han fann att studenter i sin praktikbearbetning oftast stannade på nivån att berätta för varandra istället för att reflektera över sina olika erfarenheter. Studenterna frågade efter hjälp och pedagogisk ledning vid bearbetningen av praktikerfarenheterna. De ställde frågan, vad 17

21 betyder det att utveckla sin reflektion och att nå fram till en fördjupning. Ofta söker studenten främst efter likheter för att kunna generalisera. Uppgiften att bearbeta praktikerfarenheter uppfattades som att omformatera. Man vet att man skall göra något - men inte HUR det ska gå till. Emsheimer(2005) fann tre nivåer i uppfattningar av innebörden av praktikbearbetning: Rapportera vad man varit med om - Göra vissa jämförelser - Försöka förstå skillnader och likheter. Han konstaterar att studenterna saknar metoder för bearbetning och det är inte intressant att bara berätta vad man varit med om. El-Dib (2002) studerar lärarstudenters praktikrapporter där studenterna i slutet av sin lärarutbildning förväntas ha utvecklat en reflexiv kompetens. Men hon finner att de flesta studenter beskriver sitt forskningsfokus utan att beakta tänkbara orsaker. De är bara ett fåtal studenter som kan problematisera och se fenomenet ur olika aspekter så som sociala, etiska och kulturella. El-Dib framhåller att man under hela utbildningen talat om vikten av reflektion men att man ej givit plats för reflektion som ett innehåll i utbildningen. Behov av att utveckla den kollektiva reflektionen Emheimer (2005) fann två uppfattningar av begreppet reflektion som framkom i lärarstudenters lärande. Reflektion som tyckande - att anlägga egna värderingar och reflektion som att anlägga ett vetenskapligt perspektiv objektivitet resonemangen kan inte påverkas av ett identifierat subjekt. Vem som helst ska kunna föra resonemanget. Emsheimer har också intervjuat lärarutbildare om hur de ser på begreppet reflektion. Han fann att även lärarutbildarna saknade svar på reflektionens innebörd liksom metoder för hur man skulle hjälpa studenterna till en djupare förståelse. Han menar att det finns en parallell mellan studenternas avsaknad av metoder och lärarutbildarnas. Det finns alltså ett behov av att utveckla den kollektiva reflektionen bland lärarutbildarna. Han ställer sig kritisk till att lärarutbildningen ofta arbetar med slutna teorier där ordningen redan är given. Det är inte en bra utgångspunkt för att utveckla kritiskt tänkande och reflektion mena författaren. Han refererat till Dewey som säger: För att kunna vara förvånad måste man hålla en given förklaring ifrån sig. Praxisbegreppet Handal & Lauvås (1990) diskuterar och definierar begreppet praktisk yrkesteori som handlingsberedskap. Det är i samband med bestämda situationer som yrkesteo- 18

22 rin aktualiseras och blir tillgänglig för reflektion och handledning. Den praktiska yrkesteorin utgörs av det vi faktiskt lägger tonvikten vid i det dagliga arbetet - under handlingstvånget, det är vardagskunskapen och de värderingar och kunskaper vi bär på. Vi har ett föga medvetet förhållande till våra yrkesteorier. Det handlar om vår omedvetna relation till förtrogenhetskunskapen. Men det är viktigt att ta reda på vad vi faktiskt vet - men som vi inte vet om att vi vet. För många yrken gäller att de praktiska yrkesteorierna utvecklas redan från tidig ålder. Föreställningar omkring yrket, värderingar, erfarenheter och kunskaper är sammanflätade. De minst tillgängliga är de äldsta och knutna till djupa känslomässiga aspekter av oss själva. Praktisk yrkesteori är ett individuellt fenomen men den utvecklas och formas i samspel med vår omgivning. Författarna ringar in de element som denna praktiska yrkesteori består av och hur de är förbundna med varandra. Det handlar om tre delkomponenter det är personliga erfarenheter, förmedlade kunskaper (teori) och värderingar. Lövile i Handal & Lauvås (2000) illustrerar pedagogens praktik genom en teoretisk modell i tre nivåer som kallas för Praxistriangeln. Nivå ett P1 utgör handlingsnivån. Det är på den nivån läraren befinner sig då hon/han handlar och vid planering av vad som skall göras. P2 nivån är den nivå där man motiverar den pedagogiska handlingen. Man anför beprövad erfarenhet och teoretiska skäl. På P3 nivån analyseras handlingen utifrån etiska skäl. Var det rätt att göra som man gjorde? Författarna använder sig av Lövlies praxistriangel och utifrån dennes språkbruk kommer man fram till att praktiska påståenden kan underbyggas av tre typer av skäl och argument så som praktikbaserade, teoribaserade och etiska skäl( Figur 1) 19

23 Figur 1 Praxistriangeln. Fri tolkning av Lövile i Handal & Lauvås ( 2000) Praxistriangeln kan även ses omvänt, där handlingsnivån är det översta och synliga (observationen) och teoretiska och etiska skäl är det underliggande. Mollberger Hedqvist (2006) både breddar och fördjupar begreppet Praxis hon menar att Praxis är alla mänskliga och sociala verksamheter som inte tar sikte på att framställa en produkt. Vår praxis skapas av våra hållningar där hållning och förhållningssätt kan beskrivas som inarbetade mönster och som vanemässiga former. Att möta och bemästra livets utmaningar är alltså en fråga om vår hållning till livet. Med vårt förhållningssätt till varandra signalerar vi något till varandra, vår praxis är grundläggande etisk. I vår praxis ingår följande mänskliga handlingar som: samtala - dansa - älska - ge omsorg - ge erkännande till andra och att kräva erkännande från andra. Hon menar att vår praxis är något som vi går in i eller ger oss hän till. Värdet 20

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Vad händer i handledning?

Vad händer i handledning? Vad händer i handledning? Några pedagogers upplevelser ur processen i handledning Karin H Bladh Examensarbete, 15 hp, inom det Specialpedagogiska programmet Nivå: Grundnivå Termin/år: ht 2007 Handledare:

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Pedagogers definition och syn på lek

Pedagogers definition och syn på lek Pedagogers definition och syn på lek En enkätstudie mellan pedagoger inom två pedagogiker Maria Svensson & Linda Torstenson Kurs. LAU370 Handledare: Staffan Stukát Examinator: Pia Williams Rapportnummer:

Läs mer

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker På fritids tänker man inte på att man lär sig saker Lärande på fritidshem Ingrid Bardon D-uppsats Pedagogik Höstterminen 2008 Handledare Ann Ludvigsson Examinator Christina Chaib HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Redaktörer: Carina Rönnqvist & Monika Vinterek Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Författarna 2008 Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den?

rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den? rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den? ERFARENHETSBASERAD KUNSKAP VAD ÄR DET OCH HUR VÄRDERAR VI DEN? Redaktion: Gerthrud Östlinder Astrid Norberg Ewa Pilhammar Andersson Joakim

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer