EKONOMIPLAN BUDGET 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014"

Transkript

1 EKONOMIPLAN BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag

2

3 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN I ANTALET ANSTÄLLDA I VANDA...14 HUR OMFATTNINGEN PÅ STADENS VERKSAMHETSLOKALER UTVECKLAS...15 PRODUKTIVITETSMÄTARE...17 STRATEGIN FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN ARBETET MED ATT SAMMANSTÄLLA EN STRATEGI FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN...19 VÄRDEGRUND OCH VISION...20 STRATEGISKA PRIORITERINGSOMRÅDEN OCH DERAS HUVUDMÅL...21 PROGRAM SOM INGÅR I STRATEGIN FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN VANDA STADS BINDANDE MÅL FÖR ÅR DRIFTSEKONOMIDELEN...41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN JÄMFÖRELSE ENLIGT VERKSAMHETSOMRÅDE OCH RAM...47 ALLMÄN FÖRVALTNING...57 CENTRALVALNÄMNDEN...59 STADSFULLMÄKTIGE...60 REVISIONSNÄMNDEN OCH DEN EXTERNA REVISIONEN...61 STADSSTYRELSEN...62 SAMARBETSANDELAR OCH -BIDRAG...64 STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE...67 VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE...73 VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE TOTALT...75 VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE BRUTTOENHETERNA...79 HELSINGFORSREGIONENS TOLKCENTRAL...83 SYSSELSÄTTNINGSSERVICEN...84 VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD...87 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE TOTALT...89 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE UTAN SPECIALISERAD SJUKVÅRD...89 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN...94 EKONOMI- OCH FÖRVALTNINGSSERVICEN...95 SPECIALISERAD SJUKVÅRD...98 HÄLSOVÅRDSSERVICE FAMILJESERVICEN ÄLDRE- OCH HANDIKAPPSERVICE AFFÄRSVERKET FÖR MUN- OCH TANDHÄLSA BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE TOTALT BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE BRUTTOENHETERNA UNDERVISNINGSNÄMNDEN OCH FRITIDSNÄMNDEN GEMENSAMMA TJÄNSTER FINSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDEUTBILDNING UNGDOMS- OCH VUXENUTBILDNINGEN BRUTTOENHETERNA SMÅBARNSFOSTRAN BIBLIOTEKSTJÄNSTER ÖVRIG UTBILDNING DET SVENSKSPRÅKIGA RESULTATOMRÅDET KULTURSERVICEN IDROTTSSERVICEN UNGDOMSSERVICEN YRKESUTBILDNING

4 VUXENUTBILDNINGSINSTITUTET MUSIKINSTITUTET KONSTSKOLAN VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH MILJÖ STADSPLANERINGSNÄMNDEN STADSPLANERINGSNÄMNDEN SAMMANLAGT STADSPLANERINGSNÄMNDEN VERKSAMHETSOMRÅDETS FÖRVALTNING FÖRETAGSSERVICEN STADSPLANERINGEN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANLAGT TEKNISKA NÄMNDEN BRUTTOENHETER TEKNISKA NÄMNDEN FASTIGHETSCENTRALENS RESULTATOMRÅDE KOLLEKTIVTRAFIKEN KOMMUNALTEKNIKCENTRALEN DEPÅN MILJÖNÄMNDEN MILJÖ TOTALT MILJÖN SAMMANLAGT BRUTTOENHETER MILJÖNÄMNDEN MILJÖCENTRALEN BYGGNADSTILLSYNEN AFFÄRSVERKEN MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK AFFÄRSVERKET FÖRETAGSHÄLSAN I VANDA FONDERNA BOSTADSLÅNEFONDEN UTVECKLINGSFONDEN FÖR MARJA-VANDA OCH CENTRUMOMRÅDENA SOCIAL KREDITGIVNING SKADEFONDEN RESULTATRÄKNINGSDELEN INVESTERINGSDELEN NYBYGGEN OMBYGGNAD ÄNDRINGSARBETEN I HYRES- OCH AKTIELOKALER IMMATERIELL EGENDOM OFFENTLIGA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR LÖS EGENDOM FAST EGENDOM AKTIER OCH ANDELAR FINANSIERINGSDELEN KOMPLETTERANDE UPPGIFTER BILAGOR NYBYGGEN, EP BILAGA OMBYGGNAD, EP BILAGA ÄNDRINGSARBETEN I HYRES- OCH AKTIELOKALER, EP BILAGA

5 Vanda byggs upp på en solid värdegrund 1 "Det ekonomiskt solida Vanda är ett internationellt centrum för hållbar tillväxt där staden och servicens kvalitet utvecklas tillsammans med invånarna. Vanda är en trygg och säker hemstad för sina invånare, den bästa samarbetspartnern i Finland för företag och landets bäst ledda stad för de anställda", så här uttrycks det i den vision för staden som sträcker sig fram till år I enlighet med strategin för fullmäktigeperioden byggs staden upp och utvecklas utgående från värderingar som innovativitet, hållbar utveckling och samhällsgemenskap. Det viktigaste prioriteringsområdet i stadens strategi är balanseringen av ekonomin och transparens utgör den ledande principen för all verksamhet. Bland de första av de stora städerna i landet inledde Vanda kraftfulla åtgärder för att balansera ekonomin och göra inbesparingar genom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin som bereddes våren 2012 och godkändes av stadsfullmäktige. Programmets viktigaste mål är att stävja utgiftsökningen och att sänka stadens investeringsnivå för att få stadens skuldsättning under kontroll. Den utdragna ekonomiska recessionen och nedskärningarna i statsandelarna försvagar inkomstbasen och bidrar till att öka utgifterna särskilt i de stora städerna. Förslaget till budget för Vanda stad 2014 utgår från att man fortsätter att följa riktlinjerna för att balansera ekonomin. Efterhand som 2013 har framskridit har utvecklingsutsikterna inom nationalekonomin och den kommunala ekonomin ytterligare försvagats, vilket också har återspeglats på budgetförslagets viktigaste nyckeltal oavsett anpassnings- och effektiveringsåtgärderna. År 2014 kommer att utgöra en rejäl utmaning för stadens finansieringsförmåga i och med att de stora trafikinvesteringarnas tyngsta finansieringsår infaller under en ekonomisk lågkonjunktur, mitt i nedskärningar i statsandelarna och försvagade skattefinansieringsutsikter. Av detta skäl har budgetförslaget satt nivån på stadens egna investeringar till under 100 miljoner euro och ökningen i driftsekonomins utgifter nere på 1,5 procent i jämförelse med bokslutsprognosen för Från och med 2015 sjunker stadens investeringsnivå i och med att projekten Ringbanan och den andra etappen av ombyggnaden av Ring III är slutförda. Då blir det möjligt att genom att balansera upp stadens driftsekonomi och se till att årsbidraget är tillräckligt stort lyckas täcka en betydligt större andel av investeringarna genom stadens egen inkomstfinansiering än vad som varit fallet under de senaste åren. Vanda byggs upp utgående från järnvägen och goda kollektivtrafikförbindelser och med stambanan och Ringbanan som viktiga trafikleder. Förtätandet och harmoniseringen av stadens struktur är det viktigaste kriteriet i planeringen av markanvändningen och planläggningen av nya områden. Uppbyggnaden av det nya Dickursby centrum och området kring stationen har kommit i gång med fart, detta gäller såväl byggandet av verksamhetslokaler, som bostäder. Flygplatsen byggs ut och utvecklas vidare genom byggnadsprojekt för en knapp miljard under de kommande åren. Ringbanan blir färdig och tas i bruk sommaren 2015 och det andra skedet av ombyggnaden av Ring III förverkligas åren Verkställandet av stadens nya markpolitiska riktlinjer har inletts och stadens livskraft stärks genom ett livskraftsprogram som är inriktat på närings- och sysselsättningspolitiken. Det är också viktigt att nå framgång i bostads- och sysselsättningspolitiken för att stärka både stadsbornas och stadens inkomstbas. Kommunreformen inkluderar en stor mängd med den förknippade delreformer, av dessa är statsandelsreformen, reformen av social- och hälsovårdstjänsterna, kommunstrukturreformen samt grundandet av en metropolförvaltning alla för Vanda stad viktiga intressebevakningsobjekt. För att balansera den offentliga ekonomin på lång sikt har staten ställt upp målet att spara in en miljard euro i kommunernas kostnader genom att minska på de uppgifter som sköts av kommunerna. Vidare har kommunerna ålagts omfattande mål för att förbättra produktiviteten. Vandas styrkor när det gäller verksamhetsförutsättningarna och stadens läge garanterar under kommande år framgång som självständig kommun och del av det konkurrenskraftiga metropolområdet. För att stärka Vandas ställning är det emellertid nödvändigt att fortsättningsvis balansera upp stadens ekonomi. Kari Nenonen Stadsdirektör

6 Förändringar i Vanda stads omvärld Varje år ökar befolkningen med dryga tvåtusen personer 2 I början av 2013 hade Vanda invånare. Av Vandaborna hade finska som modersmål medan de svenskspråkiga uppgick till stycken och personer talade något annat språk. De största grupperna personer som talar något främmande språk utgörs av ryskspråkiga som var till antalet och estniskspråkiga, som var till antalet. Stadens befolkning har under 2000-talet vuxit med en årstakt på hela invånare i året. Under 2012 var ökningen något större än den genomsnittliga ökningen och uppgick till personer. Under 2013 förutspås ökningen uppgå till personer. Ökningen i befolkningsantalet påverkas av den s.k. naturliga befolkningsökningen, dvs. differensen mellan födda och avlidna, men likaså av differensen mellan dem som flyttar till kommunen och dem som flyttar bort. Den naturliga befolkningsökningens andel av ändringarna i stadens befolkningsmängd har uppgått till i snitt 70 procent varje år. Karta 1. Flyttströmmarna i snitt per år i Vanda till och från olika områden åren Källa: Statistikcentralen Under de senaste åren har Vanda fått migrationsvinst från Helsingfors och utlandet. De största migrationsförlusterna går till kranskommunerna och övriga kommuner i södra Finland. Migrationsvinsten från utlandet har ökat från år till år samtidigt som nettomigrationen i hemlandet till och med har vänt i en nedgång.

7 3 Figur 1. Nettomigrationen i Vanda från hemlandet och utomlandsifrån åren nettomigration, pers Från utlandet sammanlagt Finland sammanlagt Källa: Statistikcentralen Migrationsrörelsens andel av ändringen i befolkningsantalet har växlat mer än den naturliga befolkningsökningen: nettomigrationen har under 2000-talet varit som lägst ett par hundra personer på minus medan den som mest har legat på över tusen på plus. Under de senaste åren har särskilt nettomigrationen från utlandet till Vanda och hela huvudstadsregionen varit klart större än tidigare medan det inhemska migrationsöverskottet samtidigt har krympt. Befolkningen med främmande språk i Vanda har ökat klart snabbare än den finskspråkiga befolkningen: 70 procent av hela befolkningsökningen under de fem senaste åren har utgjorts av personer som talar något främmande språk. Enligt prognoserna kommer andelen som talar något främmande språk av den årliga befolkningsökningen i Vanda att närma sig 90 procent redan i början av talet. Figur 2. Vandas årliga befolkningsökning åren enligt modersmål, prognos för åren befolkningsökning, personer andra språk svenska finska Källa: Statistikcentralen

8 4 Det förutspås att Vandas befolkning i fortsättningen kommer att öka med en genomsnittlig årstakt på invånare per år. Varje år föds närmare fler Vandabor än det dör och migrationsöverskottet uppgår till personer om året. Vandas i dag relativt ungdomliga befolkning kommer att åldras, även om antalet barn i dagis- och skolåldern till och med kommer att uppvisa en viss ökning under de närmaste åren. Figur 3. Den prognostiserade förändringen bland befolkningen i de yngsta åldersgrupperna åren antal personer Källa: Statistikcentralen Antalet Vandabor som uppnått pensionsåldern växer snabbt, under de närmaste fem åren med en genomsnittlig årstakt på personer. I början av år 2018 beräknas de vara (25 %) fler än idag. Antalet personer som fyllt 75 år förutspås öka från i dag, med en årstakt på i genomsnitt 620 personer till personer år Antalet personer som fyllt minst 85 år kommer enligt prognosen att vara knappa 36 procent fler år 2018 än i början av Figur 4. Befolkningsutvecklingen bland 65 år fyllda och äldre antal personer Källa: Statistikcentralen

9 5 Antalet personer i arbetsför ålder ökar genom tillskott av personer med främmande modersmål Antalet Vandabor i arbetsför ålder, dvs år, förutspås fortsättningsvis öka, så att de i början av 2018 är fler än i dag. Ökningen i antalet personer i arbetsför ålder baserar sig enbart på den ökande andelen av befolkningen som har ett främmande språk som modersmål, eftersom antalet personer i arbetsför ålder med ett inhemskt språk som modersmål har minskat från och med Figur 5. Den årliga förändringen bland Vandas befolkning i arbetsför ålder (20 64 år) enligt modersmål åren och enligt prognos fram till personer finsk-/svenskspråkiga främmande språk Källa: Vanda stad samt Esbo och Helsingfors städer Det förutspås att antalet personer som talar något främmande språk snabbt kommer att öka i huvudstadsregionen. Enligt den befolkningsprojektion över den del av befolkningen med främmande modersmål, som år 2012 har sammanställts för hela Helsingforsregionen, beräknas antalet personer som talar något annat än ett inhemskt språk öka med dryga personer i Vanda under de följande fem åren, så att deras andel av stadens befolkning i arbetsför ålder 2018 skulle uppgå till närmare 18 procent. Utvecklingen i grannstäderna förutspås gå i samma riktning. I Vanda uppskattar man att antalet barn med främmande modersmål som är under skolåldern kommer att öka med runt personer fram till Andelen av befolkningen som är i skolåldern och har ett främmande modersmål kommer att öka med ca personer. Figur 6. Ändringen i den del av Vandabefolkningen som talar något främmande språk enligt åldersgrupp personer Källa: Statistikcentralen

10 6 Den ekonomiska försörjningskvoten har försvagats Den ekonomiska försörjningskvoten mäter hur många personer utanför arbetskraften samt arbetslösa det finns för varje sysselsatt. Som sysselsatta definieras personer som varit i förvärvsarbete under årets sista vecka. Som arbetslösa räknas de personer i åldrarna år som varit arbetslösa årets sista arbetsdag. Informationen om arbetslösheten har inhämtats från arbetsministeriets register över arbetssökande. Till de personer som är utanför arbetskraften räknas alla i åldrarna 0 14 år, studerande, beväringar och pensionärer samt övriga som står utanför arbetskraften. Studerande eller skolelev är den person som fyllt 15 år och som på heltid studerar i någon läroinrättning och inte är i förvärvsarbete eller arbetslös. Skolelever under 15 år ingår i kategorin "0 14 år". Som pensionärer definieras alla personer som enligt Folkpensionsanstaltens eller Pensionsskyddscentralens uppgifter uppbär pension (borträknat familjepension och deltidspension) och inte är i förvärvsarbete. Likaså har alla över 74 år bedömts vara pensionärer. En del personer har också definierats som pensionärer på basis av pensionsinkomster. Under 2011 var den ekonomiska försörjningskvoten i Vanda 1,00 vilket betyder att för varje person i arbetslivet fanns det en arbetslös eller person utanför arbetslivet. I grannstäderna var detta nyckeltal något sämre, i Esbo 1,01 och i Helsingfors 1,02 medan nyckeltalet för hela landet på 1,29 var klart sämre. Ännu år 2008 låg siffran i alla städer i huvudstadsregionen under ett. Figur 7. Den ekonomiska försörjningskvoten i Vanda, Esbo, Helsingfors och hela landet åren ,6 1,4 ekonomisk försörjningsvot 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Vanda Hela landet Esbo Helsingfors 0, Källa: Statistikcentralen I framtiden när befolkningen åldras kommer den ekonomiska försörjningskvoten oundvikligen att vara större än i dag. Utvecklingstakten påverkas också i hög grad av ändringar i antalet arbetslösa. Vandabornas utbildningsnivå är högre än i landet i övrigt, men lägre än i grannkommunerna Bäst utbildade bland Vandaborna är de i ålderskategorin år, av dem är det över två femtedelar som har en examen på högre nivå. Av dem som fyllt 60 år eller är äldre utgörs den största gruppen av personer som inte har någon examen alls efter grundskolan, bland dem som fyllt 70 år ligger andelen på över hälften.

11 7 Figur 8. Vandabor över 15 år enligt utbildning och åldersgrupp under ,0 90,0 80,0 andel av åldersgruppen i % 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Yli 70 Ingen eller okänd examen Mellanstadium Högre utbildning Källa: Statistikcentralen Av Helsingforsregionens kommuner är det invånarna i Grankulla, Esbo, Helsingfors och Kyrkslätt som har den högsta utbildningsnivån. Även i de övriga grannkommunerna är befolkningen mer utbildad än i Vanda. I jämförelse med år 2000 har Vandabornas utbildningsnivå stigit fjärde långsammast jämfört med vad den gjort i Helsingforsregionens övriga kommuner: endast i Grankulla och Esbo och Kervo steg den långsammare. Störst har förändringen varit i Mäntsälä, Borgnäs, Vichtis, Sibbo, Nurmijärvi och Tusby, där utbildningsnivån från år 2000 stigit med minst 21 procent i alla kommuner. I Vanda var ökningen 14 procent. Figur 9. Den genomsnittliga utbildningsnivån bland befolkningen över 15 år i Vanda, i grannkommunerna och hela landet 2011 Grankulla Esbo Helsingfors Kyrkslätt Sibbo Tusby Träskända Nurmijärvi Kervo Vichtis Vanda Finland Hyvinge Borgnäs Mäntsälä utbildningsnivå=längden på den högsta utbildningen per person räknat i år Källa: Statistikcentralen

12 8 I Vanda ligger arbetsplatssufficiensen klart över 100 procent Vanda har något fler arbetsplatser än det bor sysselsatt arbetskraft i kommunen. Av arbetsplatserna förekom en knapp fjärdedel inom handeln samt inkvarterings- och kosthållsbranschen medan en sjättedel förekom både inom transport- och lagerbranschen och en annan sjättedel inom den offentliga förvaltningen, utbildningen samt social- och hälsovårdsservicen. Antalet arbetsplatser inom den traditionella industrin har minskat i Vanda liksom i landet i övrigt. Andelen industriarbetsplatser i Vanda utgör emellertid fortfarande omkring en åttondedel av samtliga arbetsplatser i kommunen. Nya arbetsplatser som tillkommer i Vanda har koncentrerats till området kring flygplatsen och intill Ring III. Antalet arbetsplatser i hela Helsingforsregionen ökade efter den korta recessionen i början av 2000-talet snabbt från år 2004 till år Under 2009 minskade antalet arbetsplatser med cirka Under 2010 började antalet arbetsplatser i regionen ånyo öka, såpass att det i slutet av året redan fanns tiotusen fler arbetsplatser än i slutet av Utslaget på en tioårsperiod har antalet arbetsplatser i området ökat med dryga sju procent. Relativt sett har ökningen i antalet arbetsplatser varit störst i Vanda och i vissa kranskommuner, där antalet arbetsplatser har ökat med över 15 procent. I Helsingfors har ökningen stannat på bara ett par procent. Karta 2. Ändringen i antalet arbetsplatser i Helsingforsregionen åren Källa: Kaupunkitutkimus TA Oy Under 2011 minskade antalet arbetsplatser i Vanda i någon mån, men har från början av 2012 helt tydligt ökat. Antalet arbetsplatser borde nu uppgå till runt stycken. Sysselsättningsgraden i Vanda har, liksom i hela huvudstadsregionen, hört till de högsta i landet. Under 2000-talet var sysselsättningsgraden högst i slutet av 2007, därefter har den så småningom sjunkit. nder det andra kvartalet av 2013 var den 72,7 procent i Vanda. I grannstäderna var den något högre. Sysselsättningsgraden i hela landet stannade på under 70 procent. Arbetslöshetsgraden sjönk ner till under sex procent när den var som lägst i Vanda i början av 2008, men har därefter igen börjat öka och steg till över 10 procent sommaren Av kommunerna i Helsingforsregionen var det endast i Hyvinge som arbetslöshetsgraden var högre än i Vanda.

13 9 I slutet av juli 2013 hade Vanda arbetslösa arbetssökande, av vilka hade varit arbetslösa längre än ett år. Antalet långtidsarbetslösa började åter öka i och med den ökande arbetslösheten: som lägst var antalet i slutet av 2009, mindre än Under det år som gått har antalet som varit arbetslösa längre än ett år ökat med runt 300 stycken. Figur 10. Arbetslöshetsgraden i Vanda, Esbo och Helsingfors fr.o.m. januari 2005 arbetslöshetsgraden, % 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, jan maj sept jan maj sept jan maj sept jan maj sept jan maj sept jan maj sept jan maj sept jan maj sept jan maj Esbo Helsingfors Vanda Källa: TEM Antalet unga arbetslösa under 25 år minskade i Vanda ännu i början av 2013 men satte igång att öka från och med maj månad. Av städerna i huvudstadsregionen har antalet unga arbetslösa dock vuxit långsammast i Vanda, där antalet 25-åringar som i slutet av juli 2013 var arbetslösa uppgick till 1470 personer. Det är emellertid 300 fler än ett år tidigare. Figur 11. Antalet personer i Vanda under 25 som varit arbetslösa längre än i ett år månadsvis fr.o.m arbetslösa jan mars maj juli sept nov jan mars maj juli sept nov jan mars maj juli sept nov jan mars maj juli sept nov jan mars maj juli Under 25-åringar I över ett år Källa: TEM

14 10 För dem som har en utländsk bakgrund och talar något främmande språk är möjligheterna att få arbete betydligt sämre än för dem som talar något av de inhemska språken. Arbetslöshetsgraden hos den del av befolkningen som talar något främmande språk växlar också mellan 15 och 40 procent beroende på personens ursprungsland och språk. Bostadsbyggandet har igen saktat av, men är på väg att ta fart I Vanda hade recessionen återverkningar inom alla verksamhetsområden. I mängden byggande, särskilt då i fråga om bostäder, märktes det exempelvis under 2009 då ett rekordlågt antal nya bostäder färdigställdes i Vanda. År 2010 började bostadsbyggandet sätta fart och 2011 nådde man det uppställda målet på nya bostäder. Året därpå stannade man igen på en mycket svag nivå, antalet bostäder som blev färdiga uppgick till stycken. Under innevarande år har det emellertid börjat byggas fler bostäder än förut. Trots detta kommer antalet bostäder som färdigställs att ännu i år troligen att stanna på runt halvtannat tusental, men 2014 lovar att medföra ett betydligt större antal nya bostäder. I de övriga kommunerna i huvudstadsregionen ligger man också klart efter bostadsproduktionsmålen. Figur 12. Antalet bostäder som färdigställts i Vanda, Esbo och Helsingfors åren antal bostäder Helsingfors Esbo Vanda Källa: kommunregistret Facta Under de senaste åren har bostadsproduktionen i Vanda koncentrerats till områdena utmed järnvägen och området Backas Rosendal. Att tomtpriserna och kostnaderna för att skaffa bostad i Vanda är lägre jämfört med grannstäderna utgör Vandas trumfkort bland dem som letar bostad i småhus i huvudstadsregionen. Figur 13. Antalet bostäder som färdigställts i Vanda åren samt prognosen för åren antal bostäder Flervåningshus Rad- och kedjehus Separata småhus Källa: kommunregistret Facta

15 11 Färdigställandet av Ringbanan sommaren 2015 och de nya möjligheterna till markanvändning utmed järnvägsbanan har skapat förutsättningar för den prognostiserade befolkningsökningen och bostadsbyggandet. Byggandet av lokaliteter Under 2000-talet har mängden våningsyta som färdigställts i Vanda, förutom bostäder, varit mycket omfattande, med en årstakt på omkring kvadratmeter våningsyta, under vissa år har mängden till och med uppgått till kvadratmeter våningsyta. Byggandet har koncentrerats till områdena kring flygplatsen samt utmed Ring III. Under 2010 färdigställdes lokaliteter i en rekordartat liten omfattning, bara knappa m 2 -vy. Ett år senare, 2011, uppfördes dubbla mängden våningsyta för lokaliteter jämfört med året innan, m 2 -vy och ytterligare något mer, m 2 -vy under Under de sju första månaderna under 2013 ökade antalet påbörjade byggnadsprojekt ytterligare i någon mån jämfört med Figur 14. Annat än bostadsbyggande i Vanda åren (m 2 -vy) mängden våningsyta som färdigställts, m 2-vy Övriga Lager Industri Offentliga Trafik Affär och kontor Källa: kommunregistret Facta Ekonomins utvecklingsutsikter Allmänna ekonomiska utsikter Recessionen i Finlands nationalekonomi upphörde under det andra kvartalet 2013 efter att ha varat i ett års tid enligt Statistikcentralens uppgifter. Bruttonationalproduktens volym minskade med 0,8 procent under 2012 och en sänkning på 0,5 procent i BNP prognostiseras för Bedömningen är att ekonomin börjar växa så sakta under hösten För 2014 förutspår finansministeriet en ekonomisk tillväxt på 1,2 procent medan en tillväxt på ca 2 procent förutspås för åren därpå. Den viktigaste orsaken till den svaga ekonomiska utvecklingen är de svårigheter euroområdet och den internationella ekonomin kämpar med och dessa svårigheters inverkan på exportindustrin och då särskilt inom skogs- och pappersindustrin samt ict-sektorn. Likaså har utsikterna för den inhemska konsumtionen varit svaga. Osäkerheten om ett ekonomiskt uppsving kan komma igång genom att exporten blir livligare är mycket stor. Räntorna bedöms förbli på en rimlig nivå i åtminstone två års tid och inflationen bedöms ligga på en nivå på under två procent under de närmaste åren. Finlands sysselsättningsgrad ligger på runt 69 procent och arbetslöshetsgraden ligger på runt 8 procent enligt Statistikcentralen, medan inkomstnivån bedöms växa med ca 2 procent årligen. Utbudet på arbetskraft

16 12 har vänt i en bestående nedgång och problemen i att få arbetslösa och de arbetsplatser som står till buds att förenas kommer att försvåra minskningen av arbetslösheten och tillgången på arbetskraft kommande år. Den offentliga ekonomin kommer fortsättningsvis att uppvisa ett underskott under hela planperioden fram till år 2017, konstaterar finansministeriet i sin konjunkturöversikt hösten Åldersstrukturen med en befolkning som åldras gör att utgifterna för de offentliga tjänsterna ökar medan minskningen i befolkningen i arbetsför ålder tillsammans med den ekonomiska recessionen har medfört ett strukturellt finansieringsunderskott som korrigeras med hjälp av det strukturpolitiska program som godkänns i samband med statsbudgeten för år Den offentliga ekonomins skuld i relation till BNP stiger till över 60 procent under De offentliga samfundens utgifter ligger på runt 58 procent och skattegraden på 45 procent av BNP under Statsskulden spränger gränsen på 100 miljarder euro under Den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala sektorn Problemet inom den kommunala ekonomin har varit den betydligt större ökningen i verksamhetsutgifterna jämfört med skattefinansieringen. Under 2012 räckte årsbidraget inte ens till för att täcka avskrivningarna och för att finansiera sina ökande investeringar skuldsatte sig kommunerna och samkommunerna med ytterligare 1,5 miljarder euro. Även under 2013 uppvisar den kommunala ekonomin underskott oavsett de avvikande inkomstposter som styrts till den kommunala beskattningen. Sammanlagt beräknas kommunernas skattefinansiering öka med 4,5 procent och verksamhetsutgifterna med 3 procent år Trots att årsbidraget förbättras prognostiseras att kommunernas sammanräknade resultat för räkenskapsperioden kommer att uppvisa ett underskott på runt 200 miljoner euro och att kommunernas och samkommunernas skuld ännu kommer att öka med ca 1,6 miljarder euro under Kommunernas skatteinkomster prognostiseras öka med ca 2 procent, antagandena om ökningar i de kommunala skattesatserna och fastighetsskattesatserna 2014 oräknade. Bedömningen är att avkastningen av kommunalskatten kommer att växa med 1,5 procent tack vare förskjutningar i inkomstnivån och skattegrunderna, tillväxtprocenten minskas genom de extraordinära posterna av engångskaraktär under Staten kompenserar kommunerna för ändringarna i samfundsskattestocken och andra ändringar i företagsbeskattningen genom att höja kommungruppens andel av samfundsskatten från nuvarande 29,49 procent till närmare 35 procent. Under 2016 sjunker kommunernas andel av samfundsskatten i enlighet med tidigare beslut med 5 procentenheter. Fastighetsskattens värderingsgrunder justeras och detta medför ett tillskott på 100 miljoner euro till kommunerna i fastighetsskatter. I Vanda för dessa ändringar i beskattningen av fastigheter ett tillskott på 3,8 miljoner euro till fastighetsskatteinkomsterna utöver den ordinarie skattebasen. I Helsingforsregionen bör fastighetsskattesatsen för en obyggd byggnadsplats vara minst 1,5 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskattesatsen och alla obyggda byggnadsplatser ska omfattas av den förhöjda fastighetsskattesatsen. Under 2014 fortsätter staten att vidta anpassningsåtgärder för att minska hållbarhetunderskottet i den offentliga ekonomin, dessa berör även den kommunala ekonomin. Under 2012 skars kommunernas statsandelar ner med 631 milj. euro, under 2013 är summan 125 milj. euro och under 2014 fortsättningsvis kumulativt 125 milj. euro medan summan för år 2014 uppgår till 237 milj. euro. Under 2014 innebär dessa nedskärningar i statsandelarna att Vandas statsandelar minskar med 42,5 miljoner euro, då varje procentenhet i kommunalskattesatsen bedöms avkasta 41,6 miljoner euro samma år. Avkastningen på runt 70 miljoner euro av avfallsskatten överförs som en andel av statsandelen för basservice i relation till befolkningen. Indexjustering görs i statsandelen för basservice men inte i statsandelen för undervisnings- eller kulturväsendet. Sammanlagt minskar kommunernas statsandelar med 1,5 procent under 2014 och på grund av detta bedöms hela skattefinansieringen öka med endast en procent Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter prognostiseras öka med ca 3,5 procent 2014 medan årsbidraget bedöms minska med 800 miljoner euro jämfört med prognosen 2013 och skuldbördan antas öka med över 2 miljarder euro Kommunernas lagstadgade förpliktelser ökar åtminstone på grund av att lagen om äldreservice verkställs liksom genom ändringarna i studerande- och elevvården, utvecklingen av barnskyddet samt ungdomsgarantin. Redan tidigare har man dragit upp riktlinjerna för att arbetsmarknadsstödet skulle överföras på kommunerna Kommunstrukturreformen Kommunstrukturreformen utgör underlag för den totalreform av kommunallagen som är avsedd att träda i kraft i början av Kommunernas statsandelssystem reformeras som en del av kommunreformen från

17 13 och med början av Utredningsmannens förslag till statsandelssystemets reformbehov blir klara i slutet av Enligt beslut taget av Finlands regering bildas för metropolområdet från och med 2017 en metropolförvaltning som styrs av ett metropolfullmäktige som tillsätts genom val. Genom metropolförvaltningen tryggas metropolområdets konkurrenskraft, förebyggs segregering och effektiveras planeringen och förverkligandet av markanvändning, boende och trafik genom att främja kommunsammanslagningar i området och genom att sammanföra en metropolförvaltning som stöd för detta. Enligt rekommendationer från metropolutredarna skulle metropolförvaltningen svara för att förverkliga områdets konkurrenskraft samt närings- och innovationspolitik, markanvändning, boende och trafik samt att lösa regionala frågor angående segregation, arbetskraft och invandring. Metropolfullmäktige skulle godkänna metropolplanen och dess verkställighetsdel som skulle styra kommunernas beslutsfattande i markanvändning, boende och trafik på ett sådant sätt att de planläggnings- och bostadsmål som överenskommits tillsammans med staten fullföljs. I Vanda har man redan 2010 genomfört omfattande utredningar om fördelarna och nackdelarna med en eventuell kommunsammanslagning mellan Helsingfors och Vanda samt utrett en metropolförvaltning tillsammans med kommunerna i Helsingforsregionen. Utgående från resultaten av HeVa-utredningen beslutade Vanda stadsfullmäktige att låta bli att inleda förfarande för sammanslagning av kommunerna i enlighet med kommunindelningslagen. Vanda har i olika sammanhang fört fram behovet av en metropolförvaltning samt en granskning av helheten av kommuner kring flygplatsen i samband med att kommunstrukturerna utreds. Enligt regeringens riktlinjer tas beslut om den helhet som omfattar kommunsammanslagningar och en gemensam metropolförvaltning före början av år 2015 och den nya strukturen träder i kraft senast från början av år Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda lagstiftningen som rör metropolförvaltningen. Arbetsgruppen ska före utgången av mars 2014 lämna en mellanrapport. Dessutom tillsätter finansministeriet en separat kommunindelningsutredning för metropolområdet. Utredningen är avsedd att bli klar hösten Omändringarna i lagen om ordnandet av social- och hälsovården bereds sida vid sida med kommunstrukturreformen. Som en del av processen för att bereda reformen utreds även finansieringen av servicen. För metropolområdets del tas separata beslut om hur social- och hälsovårdsservicen ordnas. Det strukturreformprogram för att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och åtgärda hållbarhetsunderskottet i den offentliga servicen som statsrådet godkände innehåller betydande mål och åtgärder som berör kommunerna och den kommunala ekonomin. Mål för utredning är bl.a. reformeringen av kommunernas ekonomiska styrsystem och balanseringen av den kommunala ekonomin medräknat reformen av statsandelssystemet och utvecklingen av basserviceprogramförfarandet samt den offentliga serviceproduktionens produktivitet. Ett detaljerat åtgärdsprogram preciseras före utgången av oktober Statens kommunalpolitik har dragits upp i samband med statens rambeslut i och med det Basserviceprogram som godkänts för åren samt genom Basservicebudgeten 2014 i anslutning till budgeten, i vilken det ingår prognoser för den kommunala ekonomins utvecklingsutsikter fram till år 2017 och över hur statens åtgärder inverkar på kommunernas uppgifter, utgifter, skatteinkomster och statsandelar 2014 (www.vm.fi/kunta-asiat). Den ekonomiska utvecklingen i Vanda Det av stadsfullmäktige godkända balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (FGE ) har varit utgångspunkt för budgeten 2013 och ekonomiplanen De centrala målsättningarna i programmet har varit att minska ökningen i verksamhetsutgifterna och investeringsnivån. Ökningen i verksamhetsutgifterna har begränsats till 1,5 procent och stadens investeringar, exklusive Ringbanan och Ring III till 90 miljoner euro i året. Målet är att balansera ekonomin och stoppa ytterligare skuldsättning före utgången av programperioden. Om programmets genomförande har rapporterats i samband med delårsöversikterna. Stadens verksamhetsutgifter för år 2013 är på väg att överskridas på grund av överskridningarna för den specialiserade sjukvården, kommunalandelen för utkomst- och arbetsmarknadsstödet samt serviceupphandlingarna för barnskyddets räkning med ca 16 miljoner euro och verksamhetsbidraget med ca 10 miljoner euro. Prognosen för skatteinkomsterna är att de förverkligas enligt budget och att statsandelarna överskrids med 2,4 miljoner euro. Räntekostnaderna underskrider klart budgeten på grund av den exceptionellt låga räntenivån. Årsbidraget prognostiseras till ca 64 miljoner euro i enlighet med budgeten. Budgeten 2013 fixerades enligt ett underskott på 11 miljoner euro och enligt prognosen i delårsöversikten skulle underskottet för räkenskapsperioden sätta sig på en nivå omkring 10 miljoner euro.

18 14 Statens åtgärder för att täppa till hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin har en betydande inverkan även på Vandas statsandelar som vänt i en nedgång från den ovanligt höga nivån Nedskärningarna i statsandelarna åren minskar stadens statsandelar med sammanlagt 42,5 miljoner euro, då avkastningen av en procent i skattesatsen bedöms till 41,6 miljoner euro Ännu under år 2015 skärs statsandelarna kumulativt ned med 250 miljoner euro och tilläggsnedskärningen som rör år 2015 uppgår till 175 miljoner euro, varvid nedskärningarnas sammanlagda verkan i Vanda innebär en minskning med ca 50 miljoner euro. Under 2015 träder det nya statsandelssystemet i kraft och arbetsmarknadsstödet och skötseln av långtidsarbetslösa överförs som uppgift på kommunerna. Riktlinjerna i statens strukturreformprogram om att minska kommunernas uppgifter med en sänkande inverkan på utgiftsverkningarna på runt en miljard euro fram till 2017 är ett nytt mål som med tanke på den kommunala ekonomin innebär en lättnad, detta mål måste beredas i samråd mellan stat och kommuner. Stadens inkomstbas har stärkts under de senaste åren visavi förtjänstinkomsterna (kommunalskatten), samfundsskatterna (fördelningsandelen) och fastighetsskatterna. Reformerna i anknytning till fastighetsskatten från och med början av 2014 stärker ytterligare fastighetsskattens ställning som inkomstkälla för kommunerna. Trots det svaga ekonomiska läget och sysselsättningsläget i hela landet kan man förhålla sig vagt optimistiskt till en fortsatt stärkning av stadens skatteinkomstbas. Framgångar i stads- och bostadsbyggandet har en stor inverkan på den framtida utvecklingen. Det livskraftsprogram som är under beredning utgör ett viktigt redskap för att trygga en positiv utveckling. Under 2014 investerar staden 98 miljoner euro bl.a. i verkställandet av det markpolitiska programmet, ombyggnadsarbeten, infrastrukturen i Kivistö bostadsmässområde och byggandet av servicelokaliteter. Dessutom uppgår Vanda stads investeringar i byggandet av Ringbanan och i fas 2 av ombyggnaden av Ring III till sammanlagt 66 miljoner euro år 2014, medan 16 miljoner euro ännu investeras under Ringbanan tas i bruk sommaren 2015 innan bostadsmässan öppnas. Dessutom finansierar staden byggandet av statens andel av fas 2 av ombyggnaden av Ring III under åren med sammanlagt omkring 40 miljoner euro, denna summa betalar staten tillbaka till Vanda i form av en inlösningssumma i två rater under åren 2016 och Stadens totala investeringar 2014 uppgår till 176 miljoner euro medan investeringsdelens netto uppgår till 168 miljoner euro. Den höga investeringsnivån i kombination med den svaga utvecklingen i inkomsterna från skatter och statsandelar bidrar till att stadens lånestock ökar med runt 140 miljoner euro Investeringsnivån normaliseras 2016 när Ringbanan och Ring III är klara. Staden uppfyller fortsättningsvis de s.k. kriskommunkriterierna när det gäller skuldbeloppet uträknat per invånare, den relativa skuldsättningen och kommunens soliditetsgrad. Om man ser till andra kriterier är årsbidraget positivt, staden har inget ackumulerat underskott och Vandas inkomstskattesats är lägre än det vägda medeltalet för alla kommuner i landet. Budgeten innehåller åtgärder, genom vilka de uppställda ekonomiska målen nås, samtidigt som stadens konkurrenskraft på längre sikt garanteras. Genom att strikt styra markanvändnings- och avtalspolitiken, prioritera investeringarna och planera servicenäten på stadsnivå, begränsas stadens investeringar till en nivå om 90 miljoner euro per år (exklusive Ringbanan, Ring III samt fondernas och affärsverkens investeringar). Genom begränsningarna i verksamhetsutgifterna, genom en årlig ökning på 2 4 procent i skattefinansieringen och genom investeringstaket strävar man till att stoppa ökningen i stadens lånestock mot slutet av ekonomiplanperioden En oundviklig förutsättning för att lyckas med balanseringen av ekonomin är att ökningarna i verksamhetsutgifterna hålls på ca 1,5 procent. Utvecklingen i antalet anställda i Vanda Antalet anställda i stadens tjänst har minskat under de senaste tre åren. Störst inverkan har omvandlingen av den tidigare enheten fastighetscentralens verksamhetsområde till bolag haft (ca 1000 personer). Tabell 1. Utvecklingen i antalet anställda Personalplanen BS2012 DP Hela staden Bildningsväsendet Antalet anställda totalt Social- och hälsovårdsväsendet Antalet anställda totalt Mun- och tandhälsan i Vanda Antalet anställda totalt

19 15 Personalplanen BS2012 DP Markanvändning, byggnad och miljö Antalet anställda totalt Koncern- och invånarservice Antalet anställda totalt Mellersta Nylands räddningsväsende Antalet anställda totalt Företagshälsan i Vanda Antalet anställda totalt Stadsdirektörens verksamhetsområde Antalet anställda totalt Allmän förvaltning Antalet anställda totalt Personalkostnaderna utgör även i fortsättningen en stor del av stadens driftsutgifter. Utgångspunkten för personalplanen under kommande år är de mål som överenskommits i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin. På antalet anställda under de kommande åren inverkar främst antalet lagstadgade uppgifter för kommunerna, dimensioneringarna och produktionssätten. Tabell 2. Utvecklingen i förhållandet mellan antalet invånare och årsverken Omkring personer av Vanda stads nuvarande personal går i pension eller säger upp sig av andra orsaker före utgången av Den stora utmaningen staden ställs inför är att trygga tillgången på kompetent personal och samtidigt kunna förnya verksamhetssätt och uppgiftsstrukturer på ett ändamålsenligt vis. Redan i sex års tid har genomsnittsåldern för när man går i pension varit i stigande i Vanda. Tabell 3. Pensionsavgången i Vanda Åren Pensionsavgång (%) % % % Hur omfattningen på stadens verksamhetslokaler utvecklas Figurerna här nedan visar Invånare Årsverke Invånare/årsverke 25,3 25,4 25,2 Utvecklingen i mängden verksamhetslokaler i staden verksamhetsområdesvis i enlighet med investeringsprogrammet Hur stadens lokaliteter har ökat i förhållande till befolkningsutvecklingen. Stadens lokaliteter minskar med över m² under Den viktigaste orsaken till minskningen i mängden lokaliteter 2013 är rivningen av byggnader i dåligt skick. De största enskilda rivningsobjekten har utgjorts av Myrbacka gamla hälsostation, gamla centralbrandstationen i Sandkulla samt internatbyggnaderna vid Kivistön koulu. Investeringar som ökar stadens serviceförmåga riktas till byggandet av daghem och skolor. Effektiviteten i användningen av lokaler ökar i enlighet med målen i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin, vilket stävjar ökningen i lokalitetskostnaderna. Förverkligandet av planen förutsätter att man lyckas i planeringen av servicenätverken samt i optimeringen av lokaliteternas användning.

20 16 Figur 15. Utvecklingen i lokaliteternas brm² åren Lokaliteter Brm2 Övriga Sivi Soster Källa: Fastighetscentralen Figur 16. Lokalitetsmängdens utveckling i relation till befolkningsutvecklingen. 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Hur stadens verksamhetslokaler ökar i antal åren och befolkningsökningen jämfört med början av Befolkningsförändring Verksamhetslokaler Källa: Fastighetscentralen

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet B 10/2012 rd Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II Finansministeriets publikationer 17b/2012 Styrning

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets publikationer 12b/2015 Ekonomiska utsikter Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II 24b/2010 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2010 rd Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II Finansministeriets publikationer 24b/2010 Styrning

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II 23b/2009 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2009 rd Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II Finansministeriets publikationer 23b/2009 Styrning

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2016 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningar i ekonomin och den ekonomiska politiska linjen.......... 5 2. Planen för de offentliga finanserna...............................

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2014 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

En livskraftig kommunoch

En livskraftig kommunoch En livskraftig kommunoch servicestruktur Utredning av strukturgruppen för kommunförvaltningen DEL I Utredningsdel 5b/2012 Kommunerna Del I Utredningsdel En livskraftig kommun- och servicestruktur Utredning

Läs mer

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 11.12.2012 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2013... 14 Driftsbudget... 15 Koncerntjänster... 16 Bildning...

Läs mer