LOKALT ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE I NORDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALT ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE I NORDEN"

Transkript

1 LOKALT ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE I NORDEN REDAKTÖR KAREN ELMELAND NAD-PUBLIKATION Nr

2 Utgiven av: Nordiska nämnden för alkoholoch drogforskning (NAD) Adress: Annegatan 29 A 23 FIN Helsingfors FINLAND Telefon: +358-(0) , +358-(0) Telefax: +358-(0) E-post: Internet: Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning (NAD) är en institution vars verksamhet finansieras av Nordiska ministerrådet. Nordiskt samarbete sker mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Nordiska rådet är samarbetsorgan mellan parlament och regeringar i de nordiska länderna. Rådet består av 87 parlamentariker från de nordiska länderna. Tar politiska initiativ och utövar kontroll över nordiskt samarbete. Nordiska rådet bildades Nordiska ministerrådet är samarbetsorgan mellan de nordiska regeringarna. Verkställer och leder nordiskt samarbete. Statsministrarna har det överordnade ansvaret. Verksamheten koordineras av de nordiska samarbetsministrarna, den nordiska samarbets-kommittén och fackministerråd. Nordiska ministerrådet inrättades Pärmdesign: Ombrytning: Anders Carpelan Mischa Moss ISBN ISSN Edited for online publishing

3 Innehåll Introduktion 5 Karen Elmeland Introduction 13 Johdanto 20 Kulturelle endringer og globalisering betydning for lokal rusmiddelforebygging 27 Arne H. Eide Den nordiska kommunens roll i alkohol- och drogpolitiken. Traditioner och utmaningar 33 Kerstin Stenius Frivillige organisationers rolle på alkohol- og narkotikaområdet 42 Rummer disse organisationer en særlig rationalitet og særlige arbejdsmetoder? Kaspar Villadsen Vem får använda det offentliga rummet: alkohol- och drogbruk, ordningsproblem och kontroll 59 Aarne Kinnunen Lessons learned about the community initiatives in preventing alcohol and drug-related harm 67 Marja Holmila Responsible beverage service: lessons from server training and policy initiatives around the world 74 Tim Stockwell Ansvarsfull alkoholservering i Stockholm: STAD-projektet 82 Sven Andréasson Den finska restaurangbranschen och ansvarsfull alkoholhantering på lokal nivå 93 erfarenheter från ett projekt i Helsingforsregionen Leena Warsell och Kari Haavisto Ansvarlig vertskap 99 samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og restaurantbransjen i Kristiansand, Norge Marianne Virtanen Evaluering av Stockholms stads Alkohol Preventiva Program (ESAPP) 107 Anders Romelsjö och Ullalena Hæggman Kvalitetskriterier för alkoholskade- och drogförebyggande kommuner 112 Rustan Ekeroth Författarna 118 NAD-publikationer 120

4

5 Introduktion Karen Elmeland Lokalsamfundsprojekter set i et internationalt perspektiv Den internationale forskning i forebyggelse har igennem de seneste årtier fattet stigende interesse for indsatser i lokalområder. Stanford i USA og Nordkarelen i Finland dannede ramme om de første egentlige lokalsamfundsinterventions-programmer, og som målsætning havde man social- og sundheds-orienterede adfærdsændringer på flere niveauer i lokalsamfundet fra individ til institutions- og organisationsniveau. Programmerne betegnedes som community action en sundhedsorienteret forebyggelsesstrategi med involvering af lokal-befolkningen, nøglepersoner og organisationer i området. Programmerne i Nordkarelen og Stanford havde det overordnede formål at forebygge hjerte-kar-sygdomme, og indsatsen var derfor primært rettet mod befolkningens ryge-, kost- og motionsvaner. Forsøget i Nordkarelen startede i 1972 og varede 10 år. Det omfattede to områder med i alt indbyggere, hvor Nordkarelen var interventionsområde, og Kuopio fungerede som referenceområde. Indsatsen, som blandt andet skulle nedbringe forbruget af fedt, omfattede oplysningskampagner, opsporing og vejledning af personer med forhøjet kolesterol, samt involvering af brugerorganisationer, skoler og social- og sundhedsvæsen. Introduktion af mejeriprodukter med lavt fedtindhold, opfordring til mere grøntsagsdyrkning og bedre kost i institutionerne indgik ligeledes. Efter 10 års intensiv intervention (i 1982) kunne der i Nordkarelen påvises en reduktion i dødeligheden af hjerte-kar-sygdomme på 22% mod 12% i referenceomådet. Ved en opfølgning i begyndelsen af 1990 erne viste det sig, at Kuopio og det øvrige Finland havde indhentet Nordkarelens forspring med hensyn til reduktion af dødelighed. Det er i øvrigt stadig det eneste forsøg, der har vurderet interventionens effekt på befolkningens sygdom og dødelighed (Vartiainen et al., Opr. cit. Osler, 1996). I 1974 startede Stanford Community Study, hvor der gennem massemedierne blev givet information til indbyggerne i 2 byer med i alt indbyggere med henblik på at reducere fedtindholdet i den daglige kost. I en af de 2 byer blev der herudover også givet individuel information. En tredje by tjente som reference. Efter 2 års intervention omfattende intensiv oplysning og individuel vejledning kunne der påvises en reduktion i gennemsnitskostens indhold af fedt på 25 gram pr. dag i de 2 interventionsområder mod 3 gram pr. dag i referenceområdet. Tilsvarende kunne der i begge interventionsområder beskrives et signifikant fald i befolkningens kolesteroltal (Farquhar et al., Opr. cit. Osler, 1996). I New Zealand startede man i 1982 et tre-årigt projekt med fokus på forebyggelse af alkoholrelaterede problemer: The Community Action Project. I dette program tog man ikke udgangspunkt i en strategi med mål om individuelle adfærds-ændringer, men koncentrerede sig om en lokalsamfundsstrategi, der som mål havde påvirkning og ændring af holdninger og tiltag i relation til alkohol som samfundsmæssigt tema (fx. tilgængelighed, pris, antal udskænkningssteder og så videre). I begrundelsen for at vælge netop denne strategi pointerede projekt-lederne (Casswell et al., 1990), at uagtet kampagner rettet mod adfærds-ændringer på kost- og motionsområdet syntes at have haft effekt, så havde kampagner rettet mod individuelle ændringer af alkoholvaner tilsyneladende været effektløse. I det new zealandske projekt blev derfor anvendt en kombina-tion af forskellige tilgange til sundhedsoplysning i forbindelse med alkohol: information gennem massemedier, målgrupperettet uddannelse og forskellige lokalpolitiske tiltag. Efter projektets afslutning fandt man både øget viden og positivt ændrede holdninger til alkoholpolitiske emner (Jacobsen, 1994). Med førnævnte tre community action projekter som foregangsprojekter, og med den stigende interesse for at anvende comminity action strategien også i forhold til at forebygge rusmiddelrelaterede problemer, blev der i begyndelsen af 1980 erne i Kettil Bruun Society etableret en gruppe af forskere, der specielt beskæftigede sig med denne tilgang til forebyggelse. Der har i alt inden for dette forum været afholdt fire konferencer, hvor forskere fra hele verden har været samlet for at præsentere og udveksle erfaringer fra lokalsamfundsprojekter, hvortil der var knyttet forskning og/eller evaluering. Den første konference blev afholdt i Scarborough i Canada i 1989, den næste i 1992 i San Diego, Californien, den tredje i 1995 i Greve i Italien og den fjerde og foreløbig sidste konference i Russell, New Zealand. De oplæg, som præsenteres på konferencerne, udgives efterfølgende i samlede publikationer (Giesbrecht et al., 1990; Greenfield & Zimmerman, 1993; Community Action to Prevent Alcohol Problems, 1995; Casswell et al., 1999). Fra den første konference i 1989 og frem til den sidste i 1998 har man kunnet iagttage en markant udvikling inden

6 for området, ligesom flere og flere projekter er igangsat inden for den nævnte periode. På internationalt plan er der ved at udkrystallisere sig to hovedretninger inden for det forebyggende lokalsamfundsarbejde: 1) De såkaldte Community Trials, der henviser til forsøg, hvor der inddrages kontrolområder (områder, hvor der ikke foretages intervention). 2) Projekter, der primært arbejder mod en generel lokalsamfundsmobilisering. Kendetegnende for den første kategori af projekter er, at de er meget ressource-krævende de strækker sig typisk over mange år og kræver en stor stab af projekttilknyttede medarbejdere (forskere, praktikere og administratorer). Tilgangen til projekterne er top-down, hvilket vil sige, at projektledelsen definerer indsatsområderne for interventionerne og sammen med centralt placerede personer i lokalsamfundene udarbejder strategien for denne indsats. Kontrolområderne vælges med henblik på et intensivt evalueringsarbejde, der sigter mod at etablere et statistisk grundlag for at måle interventionernes effekt (Elmeland & Nygaard, 2000). Den anden kategori af projekter er kendetegnet ved en større involvering af de lokale borgere/beboere i såvel planlægnings- som udførelsesfasen. Grundidéen er, at hvis det lokalt baserede forebyggende arbejde skal kunne fortsætte efter selve projektets afslutning, forudsætter det lokalbefolkningens engagement. Disse projekter benytter sig som regel af en tilstræbt bottom-up strategi, det vil sige, at lokalbefolkningen her har langt større indflydelse på projektets forløb. Der inddrages som regel ikke kontrolområder, og evalueringen forgår primært som procesevaluering (Elmeland & Nygaard, 2000). Ser man på den historiske udvikling i grundlaget for community action projekterne kan der i de senere år konstateres et skift fra en Health Promotion strategi hen mod en mere Harm Reduction orienteret strategi. Hvor de første lokalsamfundsprojekter som målsætning havde holdnings- og adfærdsændringer hos lokalsamfundets medlemmer i retning af en sundere levevis (fx. mere motion, mindre alkohol og tobak) som søgtes opnået gennem iværksættelse af opdragende aktiviteter (information, debat, kampagner, nye fritidstilbud), så synes der i de senere år at have været sat større fokus på risikosituationer og risikoområder med henblik på at minimere de hermed traditionelt forbundne skadesepisoder. Metoderne har derfor også ændret karakter fra en centrering omkring informationsstrategier rettet bredt mod alle lokalsamfundets med-lemmer til en centrering omkring oplærings-/uddannelsestrategier rettet mod en mere snæver målgruppe, som for eksempel efteruddannelse af restaurations-personale med henblik på at undgå udskænkning til mindreårige og synligt berusede samt etablering og uddannelse af for eksempel forældregrupper, der afpatruljerer byens minefelter i week-end erne. Herudover kan det være svært at drage nogen entydig og generel lære af de mange community action projekter, hvilket primært skyldes, at de såvel i deres udgangspunkt som gennemførelse og målsætning har været vidt forskellige og som kontekst har haft mange og forskelligartede kulturer. Vi står således i dag med en enorm mængde beskrivelser af og resultater fra utallige community action projekter men uden en teoretisk referenceramme, hvor inden for vi kan forstå, analysere og videreudvikle endsige relatere metoderne, processerne, konteksterne og resultaterne til hinanden. Det er åbenbart, at der er brug for meget mere teoriudvikling inden for community action-feltet, hvis man på længere sigt skal kunne høste en generaliserbar viden fra alle disse projekter; og der er frem for alt brug for en teoretisk forståelsesramme, som koncentrerer sig mere omkring processen end om resultatet. Dette er imidlertid et problem, som ikke kun har rod i forskernes manglende vilje til at beskæftige sig med selve processen og den dermed basalt forbundne teoriudvikling, men primært bunder i bevillingsgivernes påtrængende og dominerende krav om at få dokumenteret resultater. For på trods af de umiddelbare forskelle i de mange lokalsamfunds-projekter, så har de næsten alle ét til fælles: finansieringsformen. Så godt som alle lokalsamfundsprojekter er finansieret af tidsbegrænsede midler fra forskellige fonde/puljer. Room (1999) beskriver eksempelvis følgevirkningerne af denne finansieringsform således: The U.S. grants process would also be unlikely to support a reflexive action research orientation in a community trial. Review committees usually want the project to start with a crisp set of hypotheses, set within a fully worked-out theoretical frame. These desiderata are hard to reconcile with an approach which is inductive and recursive, where the theoretical frame is to a considerable extent the result of the project rather than its starting point. And with so much at stake, U.S. projects cannot afford to fail to demonstrate positive outcome results (Ibid., p. 204f). Lokalsamfundsprojekternes finansieringsform har imidlertid ikke kun ind-flydelse på projektudformning og dermed vægtningen mellem den tilknyttede empiriproducerende og den teoriudviklende forskningsdel også når de til-knyttede forskere skal præsentere og diskutere erfaringer fra projekterne, synes der at være tale om en vis selvcensur, hvor man tenderer til at fremstille projektet som en succeshistorie. Istedet for ved for eksempel internationale konferencer at fremdrage og diskutere projekternes mere problematiske

7 aspekter og grundlæggende problemstillinger, vælger forskerne ofte at fokusere på de positive resultater, vel vidende at fiaskoerne tit og ofte er de mest lærerige (Elmeland & Nygaard, 2000). Netop med henblik på at udveksle og mere dybtgående at kunne diskutere erfaringer omkring problemfelter og ikke succes er i relation til community action traditionen, blev der i 1996 ved et møde i Hornbæk etableret et officielt nordisk netværk af lokalsamfundsforskere. Imidlertid syntes interessen for lokalsamfundsorienterede fiaskoer at være sådan en succes, at også forskere uden for Norden meldte deres interesse, og det blev derfor i forlængelse heraf besluttet at danne et europæisk netværk: ENLAPRE (European Network for Local Alcohol Prevention, Reasearch and Evaluation). Dette europæiske netværk afholdt december 1997 med støtte fra EU sit første symposium i Malmø, Sverige. Her samledes over 100 deltagere fra 26 forskellige lande, og på de to dage, symposiet strakte sig over, blev der præsenteret mere end 70 papers (Larsson & Hanson, 1999). Det næste og foreløbig sidste ENLAPRE-symposium fandt sted i Portugal Lokalsamfundsprojekter set i et nordisk perspektiv I Norden har lokalsamfundsprojekterne fulgt i kølvandet på den tredje decentralisering, der kan beskrives som en udviklingstendens gående i retning af, at det lokale udviklingsarbejde i stigende grad foregår i et samspil mellem det lokale offentlige system og de professionelle på den ene side og lokalområdets foreninger, organisationer og borgergrupper på den anden side. Denne lokale samspilstendens findes inden for og på tværs af sektorer i de nordiske samfund (Prahl, 1997). Hvor den første decentraliseringsbølge (i begyndelsen af 1970 erne) omfattede udlægning af opgaver, ansvar og ressourcer fra centralstatsligt til amtsligt/kommunalt niveau, og den anden decentraliseringsbølge (fra midten af 70 erne til begyndelsen af 80 erne) omfattede en udlægning af ansvar og kompetence fra den centrale kommunale forvaltning til lokalforvaltninger og institutioner, så omfatter den tredje decentralisering (fra midten af 80 erne) i højere grad et samarbejde mellem lokale offentlige og ikke-offentlige aktører især omkring at forebygge og afbøde virkningerne af aktuelle, sociale problemer dog under bibeholdelse af det offentliges overordnede socialpolitiske ansvar. Den tredje decentralisering kan således ses som en dynamisk udviklingsproces, der rummer såvel et magtaspekt som et opgaveløsningsaspekt (Prahl, 1997). I de nordiske lokalsamfundsforsøg har samarbejdet mellem de professionelle og ikke-professionelle lokale aktører været et væsentligt omdrejningspunkt, og empowerment -tanken har stået centralt (Holmila, 1997; Hanson et al., 1997; Andrews, 1999; Elmeland & Nygaard, 2000). I empowerment-modellen ses det som centralt at frigøre beboernes egne ressourcer, støtte dem i at påvirke deres egen livssituation, med det formål at få mere kontrol over deres eget liv. Ofte drejer det sig om at aktivere ressourcer hos mennesker, der på grund af negative oplevelser i vort samfund føler sig magtesløse, fordi de ikke længere tror på, at de har nogen mulighed for at øve indflydelse. Man kalder også denne strategi i det forebyggende lokalsamfundsarbejde for bottom-up strategien. Imidlertid rummer idéen om at inddrage borgere/beboere i beslutningsprocesserne omkring for eksempel forebyggelse af alkoholrelaterede skader også en risiko for lokale skævudviklinger. Tit og ofte sker der det, at det er de velargumenterende og velformulerede lokalsamfundsmedlemmer, som går ind i projektet og organiserer aktiviteter, der synes meningsfulde for dem selv. De, som er stærke lokalt, kan således tiltvinge sig offentlige ressourcer og goodwill, mens de mere grundlæggende behov hos kommunikationssvage og ikke-accepterede grupper/enkeltpersoner ikke opfyldes. Desuden er stigmatiseringen af de ressourcesvage (som fx. alkoholikere, narkomaner og så videre) ganske anderledes konkret og håndgribelig i lokalsamfundet end på centralt plan. Så ofte ender det med, at de stærke bliver stærkere, mens de svage bliver endnu svagere og det på trods af, at udgangspunktet faktisk var det omvendte (Hegland, 1995). Det er nok heller ikke i de nordiske velfærdssamfund længere muligt at opretholde illusionen om, at alle et lokalsamfunds medlemmer tilhører samme fællesskab, har fælles visioner eller er udsat for samme risici. Gundelach (1994) har blandt andet konkluderet, at det enkelte individs lokalområde/bo-område ikke nødvendigvis er ramme om et fællesskab her har de informelle selvskabte netværk som arbejdskollegaer og fritidsinteresse-grupper taget over. I slutningen af 1990 erne blev der foretaget en evaluering og analyse af i alt 109 nordiske lokalsamfundsprojekter set i lyset af den tredje decentraliserings intentioner (Prahl, 1997; Prahl & Olsen, 1997) og her pointeres dog: Som generel lokalsamfundsudviklingsstrategi synes tredje decentraliserings-forsøgenes principielt største betydning at være generel forebyggelse. Forsøgene antyder muligheder for, at der i samarbejdet med beboere, foreninger og organisationer ligger et potentiale for en kulturel og social udvikling, som det offentlige ikke ville kunne klare alene på grund af ressourceklemmen og de presserende andre opgaver, og som det måske heller ikke ville være egnet til at klare alene (Prahl, 1997:257).

8 Lokalsamfundet kan således anskues som et nødvendigt omend ikke uproblematisk virkefelt i forhold til forebyggende indsatser, men det må skønnes vigtigt at få systematiseret og analyseret de sociale processer, der sættes i gang ved iværksættelsen af de forskellige projekter blandt andet for at kunne medtænke og dermed søge at hindre førnævnte skævudviklinger. Præsentation af bogens bidrag I december 1999 arrangerede Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning (NAD) i samarbejde med ledelsen for STAD-projektet (i Stockholm) et seminar omkring lokalt alkohol- och drogförebyggande arbete i Norden. På seminaret deltog forskere, administratorer og praktikere som arbejdede inden for feltet: rusmiddelforebyggende lokalsamfundsarbejde og mødet havde ansvarsfull alkoholhantering som centralt tema. Denne bogs artikler er et bredt og repræsentativt udsnit af de oplæg, som blev præsenteret på seminaret. Bidragene i bogen falder i tre hovedkategorier: Dels behandles de overordnede problemstillinger om den lokale demokratiudvikling, hvor kommunernes og de frivillige organisationers rolle i lokalsamfundet diskuteres ud fra forskellige synsvinkler, dels præsenteres en række konkrete projekter omhandlende ansvarsfull alkoholhantering. Endelig diskuteres kvalitetskriterier vedrørende og evaluering af lokalt rusmiddelforebyggende arbejde. I artiklen Kulturelle endringer og globalisering betydning for rusmiddel-forebygging diskuterer Arne H. Eide lokalsamfundet som arbejdfelt for forebyggende interventioner. Han pointerer, at lokalområdet ofte kun har været anskuet som en arena for arbejdet uden hensyntagen til den særegne sociokulturelle kontekst som feltet også udgør. Forfatteren argumenterer for, at den måde, hvorpå det enkelte individ orienterer sig i mødet mellem globale og lokale kulturelle strømninger også har betydning for oplevelse af såvel sundhed som det gode liv. Såvel forskning som praksis kritiseres for hidtil manglende teoriudvikling omkring lokalsamfundet som begreb, og udfra et kultur-sociologisk perspektiv gives der et bud på hvorledes en sådan teoretisk platform kunne udformes. Kerstin Stenius giver i sin artikel Den nordiska kommunens roll i alkohol- och drogpolitiken en historisk oversigt over de nordiske kummuners rolle som ramme om og temasætter for det rusmiddelforebyggende arbejde. Stenius diskuterer i sin artikel desuden de senere års udvikling i kommunernes selvforståelse, hvor hun ser en tendens gående i retning af, at kommunerne i højere og højere grad anskuer sig selv og deres lokale socialpolitiske rolle i et markedsøkonomisk perspektiv. I stedet for at være forvaltere af idealer og politiske ideologier bliver kommunen således reduceret til en forvalter af økonomi. Stenius påpeger, at såvel forebyggelse, som behandling og omsorg har vanskeligt ved at forsvares med økonomiske argumenter. Aspekter i og forskellige fremtidsscenarier i relation til denne problematik diskuteres. Kaspar Villadsens artikel Frivillige organisationers rolle på alkohol- og narkotikaområdet tager udgangspunkt i den meget udbredte antagelse om, at frivillige sociale organisationer har en række særlige kvaliteter, der sætter dem i stand til at arbejde på en radikalt anderledes måde end offentlige organisationer. Forfatteren argumenter for, at et analytisk perspektiv med udgangspunkt i Michel Foucaults diskursanalyse kan bidrage med en alternativ belysning af problemstillingen. På baggrund af to case-analyser af indsatsen over for narkomaner og alkoholikere i Danmark i henholdsvis 1970 erne og 1990 erne påvises, at socialfaglige tænkemåder og behandlingsteknikker over tid sætter sig igennem på tværs af skellet mellem offentlige og private organisationer. I artiklen Vem får använda det offentliga rummet: alkohol- och drogbruk, ordningsproblem och kontroll diskuterer Aarne Kinnunen det offentlige rum i de finske større byer og angsten for vold. Kinnunen beskriver hvorledes et lokalområdes sociale liv og også antal voldsepisoder i området kan ses som afhængig af tre faktorer: befolkningsantal, befolkningstæthed og heterogenitet i befolkningen. Når der sker en kvalitativ øgning i de nævnte faktorer øges samtidig muligheden for voldshandlinger. Herudover påpeger forfatteren, at også den samlede alkoholkonsumtion indvirker direkte på voldsstatistikken, hvilket har betydning for forholdene i Finland, hvor der gennem de senere år har kunnet konstateres såvel et fald i priserne på alkohol som en øget tilgængelighed. I forlængelse heraf diskuteres tre forskellige strategier med henblik på at modvirke vold og offentlig gadeuorden og den dermed forbundne tryghed: 1) En skadesminimerings-strategi 2) en styrkelse af den informelle kontrol og 3) en øgning af den formelle kontrol. Kinnunen argumenterer for at der arbejdes på lokalt plan med en henblik på en styrkelse af den enkeltes tryghedsfølelse i og ansvarsfølelse for området og dermed også en øget informel kontrol. Marja Holmila beskriver i sin artikel Lessons learned about the community initiatives in preventing alcohol and drug-related harm udviklingen i det lokalbaserede rusmiddelforebyggende arbejde, såvel på

9 internationalt som på nationalt (finsk) plan. I takt med den stigende internationalisering og globalisering ser Holmila de lokale initiativer og politik-udformninger som et nødvendigt værn mod en stadig svagere national mulighed for at fastholde en restriktiv alkoholpolitik. Holmila ser community action strategien som en væsentlig del af det paradigmeskift, der er foregået inden for rusmiddelområdet i de seneste årtier, hvor man kan konstatere, at der er sket et skift fra en behandlingsorientering mod en forebyggelsesorientering og et skift fra en individfokusering mod en lokalsamfundsfokusering og dermed et skift fra sagsorientering mod systemorientering. Holmila pointerer nødvendigheden af at udarbejde en lokalsamfundsprofil for de aktuelle områder, før de forebyggende aktiviteter sættes i gang netop for at indsatsen kan tilvirkes og tilpasses den særlige lokale og sociokulturelle kontekst, hvor inden for den skal foregå. I artiklen Responsible beverage service: lessons from server training and policy initiatives around the world beskriver Tim Stockwell hidtidige internationale erfaringer med responsible beverage service uddannelse af restaurations-personale blandt andet med henblik på at forhindre udskænkning til mindreårige og synligt berusede personer. Denne form for forebyggelse har efterhånden vundet stor udbredelse, blandt andet fordi man i de fleste lande har oplevet en øgning i antal alkoholbevillinger, samtidig med at der generelt har været sat større fokus på alkoholrelaterede færdselsuheld. Forfatteren konstaterer, at server-training tilsyneladende ikke har den store effekt, såfremt den ikke kombineres med iværksættelse af kontrolforanstaltninger. Afslutningsvis argumenterer Stockwell for, at særlige regler for og omkring udskænkning af alkohol indgår i den lokale policy-udformning, og at der udarbejdes særlige regler for kontrol med og muligheder for sanktioner i forbindelse med ulovlig udskænkning. I artiklen Ansvarsfull alkoholservering i Stockholm beskriver Sven Andréasson et delprojekt under STADprojektet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) omhandlende udskænkning af alkohol til synligt berusede personer. Formålet med STAD-projektet, som startede op i 1995, er blandt andet at udvikle metoder til at reducere såvel udskænkning for mindreårige som til synligt berusede. Der er udviklet et uddannelsesforløb, som er blevet tilbudt bredt til restaurationspersonale i Stockholm city-området, der er projektets interventionsområde. I 1996 blev der gennemført en undersøgelse om udskænkning til synligt berusede. Skuespillere, som agerede berusede, opsøgte restauranter i såvel interventionsområdet som kontrolområdet og forsøgte her at bestille alkoholiske drikkevarer. Forsøget viste, at kun 5% af restauranterne nægtede at udskænke for den tilsyneladende meget berusede gæst. I 1999 blev der fulgt op på undersøgelsen her viste det sig, at man nu i 55% af restauranterne i interventionsområdet nægtede at servere for den berusede, mens man i kontrolområdet fandt, at 38% af restauranterne nægtede servering. Forfatteren redegør i artiklen for projektes teoretiske udgangspunkt og diskuterer de foreløbige resultater. Artiklen Den finska restaurangbranschen och ansvarsfull alkoholhantering på lokal nivå omhandler et et forsøg med selvovervågning i forbindelse med et ansvarsfull alkoholhantering -projekt i Helsingforsregionen. Centralt i forsøget står en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt restaurationsgæsterne i området i januar Forfatterne, Leena Warsell og Kari Haavisto, beskriver som nogle af de vigtigste resultater herfra, at undersøgelsen viser, at langt størstedelen af restaurantgæsterne havde drukket før besøget kun 1% var totalt ædru ved ankomsten til restauranten. Endvidere havde de fleste af gæsterne oplevet såvel skænderier som slagsmål i forbindelse med restaurations-besøg og næsten 2/3 af gæsterne havde oplevet at drikke mere end de egentlig havde lyst til. Overraskende nok forholdt hovedparten af gæsterne sig positivt til tanken om, at personalet fremover fik mulighed for at udøve en større grad af kontrol. I forlængelse heraf beskrives forsøget med selvovervågning på restauranterne og det hertil anvendte skema præsenteres. Marianne Virtanen beskriver i artiklen Ansvarlig vertskap samarbeids-prosjekt mellom det offentlige og restaurantbransjen et forsøgsprojekt i Kristiansand, Norge. Idéen med pilotprojektet var at forebygge og reducere rusmiddelrelateret vold i og omkring udskænkningssteder, at mobilisere myndigheder og frivillige i lokalsamfundet i forhold til en fælles indsats mod vold og beruselse samt at udvikle et norsk koncept for ansvarlig alkohol-håndtering. Forfatteren redegør for indsatsen og projektforløbet samt for evalueringsresultaterne, der peger på, at selv om såvel arbejdsfeltet som metoderne er meget arbejdskrævende, så skaber det et lokalt engagement og en opmærksomhed omkring rusmiddelproblematikken som ikke ville kunne opnås gennem for eksempel en traditionel mediekampagne. I artiklen Evaluering av Stockholms stads Alkohol Preventiva Program (ESAPP) beskriver Anders Romelsjö og Ullalena Hæggman evalueringsplanen for Stockholms alkoholforebyggende projekt, som udformedes i 1995 og hvor byens 18 stadsdelsförvaltninger hver har udarbejdet et lokalt handlingsprogram. Evalueringen startede i 1999 og forventes at strække sig over fem år, frem til Evalueringen består af to delstudier: en procesorienteret beskrivelse af realiseringen og gennemførelsen af handlingsprogrammerne i samtlige bydele samt herudover et mere dybtgående studie i tre af de 18 bydele med henblik på at studere effekterne

10 af de igangsatte aktiviteter. Baggrunden for evalueringen beskrives, og forfatterne diskuterer de foreløbige resultater. I bogens sidste bidrag Kvalitetskriterier för alkoholskade- och drog-förebyggande kommun redegør Rustan Ekeroth for baggrunden for og indholdet i de 10 kvalitetskriterier, som en international arbejdsgruppe i 1989 udarbejdede med henblik på at stimulere og foretage erfaringsopsamling i forbindelse med kommunalt forankrede rusmiddelforebyggelses-projekter. Kriterierne bygger på en kvalitetssikringsmodel, som omfatter organisation, struktur, proces og resultater, og er tænkt som en base for udviklingen af et tværsektorielt, kommunalt forankret forebyggelsesarbejde. Forfatteren argumenterer for, at de forebyggelsesarbejder i kommunalt regi, som opfylder kriterierne, samles i et internationalt netværk netop med henblik på en bred opsamling af de erhvervede erfaringer og videreudvikling af det rusmiddelforebyggende arbejde. Referencer Andrews, T. (1999): Makt og helse et kritisk blikk på forebyggingsideologien. I: Røiseland, A., Andrews, T., Eide, A.H., Fosse, E., eds.: Lokalsamfund og helse. Forebyggende arbeid i en brytningstid. Fakbokforlaget. Casswell, S., Holder, H., Holmila, M., Larsson, S., Midford, R., Barnes, H.M., Nygaard, P. & Stewart, L., eds. (1999): Fourth Symposium on Community Action Research and the Prevention of Alcohol and Other Drug Problems. Alcohol & Public Health Research Unit, University of Auckland. New Zealand. Casswell, S. & Stewart, L. (1990): Aftermath of the community action project on alcohol: Integration or attrition? In: OSAP Prevention Monograph 4: Research, Action and the Community: Experiences in the Prevention of Alcohol and Other Drug Problems. (p ). Rockville. Community Action to Prevent Alcohol Problems (1995): WHO Regional Office for Europe & Kettil Bruun Society. Papers presented at the third symposium on community action research september 1995, Greve, Italy. Elmeland, K. & Nygaard, P. (2000): Forebyggelse i lokalsamfund. Lokalsamfundet i forebyggelsen. CRF publikation. Aarhus Universitet. Farquhar, J.W., Fortmann, S.P., Flora, J.A. et al. (1990): Effects of communitywide education on cardiovascular disease risk factors. The Stanford Five-City Project. JAMA 264: Giesbrecht, N., Conley, P., Denniston, R.W., Glicksman, L., Holder, H., Pederson, A., Room, R. & Shain, M. (1990): Action and the Community: Experiences in the Prevention of Alcohol and Other Drug Problems. OSAP. Rockville. Greenfield, T.K. & Zimmermann, R., eds. (1993): Experiences with Community Action Projects: New Research in the Prevention of Alcohol and Other Drug Problems. CSAP. Rockville. Gundelach, P. (1994): Communities, grass-roots movements and substance abuse problems: new strategies. I: Nordic Alcohol Studies. Vol. 11, 1994: English Supplement, pp Helsinki. Hanson, B.S., Larsson, S. & Råstam, L. (1997): Time trends in alcohol habits. Results from the Kirseberg Project in Malmö. Paper prepared for First European Symposium on Community Action to Prevent Alcohol Problems. Malmö, 4 6th December Hegland, T.J. (1995): Centralisering og decentralisering i et socialpolitisk udviklings-perspektiv. Aalborg Universitet. Ålborg. Holmila, M., ed. (1997): Community Prevention of Alcohol Problems. Macmillan Press Ltd. London. Jacobsen, E.T. (1994): Sundhedsoplysende kampagner et litteraturstudie af afsender-perspektivet. Dansk Sygehus Institut. Rapport København. Larsson, S. & Hanson B.S., eds. (1999): Community Based Alcohol Prevention in Europe Research and Evaluations. Lunds universitet. Osler, M. (1996): Erfaringer med lokalsamfundsintervention. I: Forebyggelse af livsstilssygdomme. Rapport fra en konsensuskonference marts 1996, København (p ). Dansk Sygehus Institut & Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd. København. Prahl, A. (1997): Den tredie decentralisering og lokalsamfundsudvikling i de nordiske lande. TemaNord 1997:511. København. Prahl, A. & Olsen, C.B. (1997): Lokalsamfundet som samarbejdspartner. Nord 1997:2. København.

11 Room, R. (1999): Seeds on stony ground: recent experience in the community prevention of alcohol problems. In: Casswell, S. et al., eds.: Fourth Symposium on Community Action Research and the Prevention of Alcohol and Other Drug Problems (p ). Alcohol & Public Health Research Unit, University of Auckland. New Zealand. Vartiainen, E., Puska, P., Jousilahti, P., Korhonen, H.J., Tuomilehto, J. & Nissinen, A. (1994): A twenty-year trend in coronary risk factors in North Karelia and in other areas of Finland. International Journal of Epidemiology 23:

12

13 Introduction Karen Elmeland Community Action Projects from an International Perspective Over the past few decades international research in prevention has shown increasing interest in work in local communities. Stanford in the USA and North Karelia in Finland provided the settings for the first real community intervention programmes, whose goal was to bring about social and health-oriented behavioural changes on several levels in the community from the individual to the institutional and organisational levels. These programmes were called community action a health-oriented prevention strategy involving the local population, key people and organisations in the area. The general aim of the programmes in North Karelia and Stanford was to prevent cardiovascular diseases, and the work was therefore primarily directed at the population s smoking, food and exercise habits. The experiment in North Karelia started in 1972 and lasted 10 years. It covered two areas with a total of 430,000 inhabitants, where North Karelia was the intervention area and Kuopio acted as the reference area. The efforts were intended to reduce the consumption of fat, amongst other things, and included information campaigns, tracking and counselling of people with high cholesterol, and the involvement of user organisations, schools and the social and health services. The introduction of dairy products with a low fat content, encouragement to grow more vegetables, and better food in institutions were also features of the programme. After 10 years of intensive intervention (in 1982) a 22% reduction in mortality from cardiovascular diseases could be demonstrated in North Karelia, compared to 12% in the reference area. When this was followed up in the early 1990s, Kuopio and the rest of Finland appeared to have caught up with North Karelia with regards to the reduction in mortality. As a point of interest, this is still the only project which has evaluated the effect of intervention on the population s illness and mortality (Vartiainen et al., 1994, quoted in Osler, 1996). In 1974 the Stanford Community Study was started. Here information was broadcast via the mass media to the inhabitants in two towns with a total of 30,000 inhabitants, with the aim of reducing the fat content in the daily diet. Individual information was also provided in one of the two towns. A third town served as the reference. After two years of intervention including intensive information campaigns and individual counselling a reduction in the average fat content in diets of 25 grams per day was demonstrated in the two intervention areas, compared to three grams per day in the reference area. Similarly, a significant drop in the population s cholesterol count could be seen in both intervention areas (Farquhar et al., 1990, quoted in Osler, 1996). In New Zealand a three-year project was started in 1982 focussing on the prevention of alcohol-related problems. This was called the Community Action Project. This programme was not based on a strategy with goals for individual behavioural changes, but was concentrated on a community strategy with the goal of influencing and changing attitudes and initiatives in relation to alcohol as a social theme (such as accessibility, price, the number of public houses, etc.) Explaining why they had selected this particular strategy, the researchers (Casswell et al., 1990) pointed out that although campaigns directed at behavioural changes in diet and exercise did appear to have had an effect, campaigns directed at individual changes in alcohol habits had apparently had no effect. A combination of different approaches to health information concerning alcohol were therefore used in the New Zealand project: information via the mass media, education directed at the target group and various local political initiatives. At the end of the project the population was found to have both increased its knowledge, and positively changed its attitudes to alcohol political subjects (Jacobsen, 1994). With these three community action projects as pioneer projects, and with the increasing interest in using the community action strategy to prevent drug-related problems as well, the Kettil Bruun Society set up a group of researchers to work on this particular approach to prevention at the start of the 1980s. A total of four conferences have been held in this forum, bringing together researchers from all over the world to present and exchange experience from community projects involving research and/or evaluation. The first

14 conference was held in Scarborough in Canada in 1989, the next in San Diego, California in 1992, the third in Greve in Italy in 1995, and the fourth and last conference to date in Russell, New Zealand. The papers which were presented at the conferences have subsequently been published in joint publications (Giesbrecht et al., 1990, Greenfield & Zimmerman, 1993, Community Action to Prevent Alcohol Problems, 1995, Casswell et al., 1999). A significant development can be seen in this field from the first conference in 1989 to the last one in 1998, just as more and more projects have been started within this period. On an international level two main lines are being crystallised in the field of community prevention work: 1) The so-called Community Trials, which refer to experiments involving control areas (areas where there is no intervention). 2) Projects which primarily work towards a general mobilisation of the community members. The first category of project typically requires substantial resources projects typically stretch over a number of years, and require a large staff of workers associated with the project (researchers, practicians and administrators). The approach to the projects is top-down, which means that the project management defines the target areas for the interventions, and together with persons placed centrally in the communities, they draw up the strategy for this action. The control areas are chosen with a view to carrying out intensive evaluation work aiming at establishing a statistical basis for measuring the effect of the interventions (Elmeland & Nygaard, 2000). The other category of project typically involves the local citizens/residents more in both the planning and implementation phases. The basic concept is that if the locally-based prevention work is to be able to continue after the project itself comes to an end, then the commitment of the local population is required. These projects usually use a conscious bottom-up strategy, which means that the local population here has a much greater influence on the course of the project. There are not usually any control areas, and the evaluation is primarily carried out in the form of process evaluation (Elmeland & Nygaard, 2000). If we look at the historical development in the foundation of the community action projects, it can be seen that over the past few years there has been a change from a health promotion strategy towards a more harm reduction oriented strategy. Whereas the goal of the first community projects was to change the attitudes and behaviour of the members of the community towards a more healthy lifestyle (involving more exercise, less alcohol and tobacco), which was to be achieved by initiating educating activities (information, debate, campaigns, new leisure activities), the focus over the past few years appears to have been more on risk situations and areas of risk, with the aim of minimising the harmful episodes traditionally linked to this problem. For this reason the methods have also changed in nature from being centred around information strategies aimed broadly at all the members of a community, to being centred around teaching/educating strategies aimed at a narrower target group, by providing restaurant personnel with further training to prevent drinks being served to minors and those who are visibly drunk, and by setting up and training groups of parents to patrol the town s minefields at the weekends, for example. Apart from this, it can be difficult to draw any unambiguous and general lessons from the numerous community action projects, which is primarily due to the fact that both their starting point, implementation and goals have been very different and their context has comprised several and multifarious cultures. We are therefore left today with a large number of descriptions of, and results from, innumerable community action projects but without a theoretical reference framework within which we can understand, analyse and further develop, or even relate the methods, processes, contexts and results to one another. It is clear that much more theory needs to be developed on the subject of community action if we are to be able to reap a generalisable knowledge from all these projects in the longer-term, and the greatest need is for a theoretical frame for understanding which concentrates more on the process than on the result. However, this is a problem which is not only founded in the researchers lack of will to deal with the process itself, and the development of theory which is linked to it in such a fundamental way, but which is primarily based on the sponsors insistent and dominating demands to have documented results. Because despite the obvious differences in the numerous community projects, almost all of them have one thing in common: the form of financing. Just about all community projects are financed by time-limited resources from various funds/pools. Room (1999), for example, describes the effects of this form of financing as follows: The U.S. grants process would also be unlikely to support a reflexive action research orientation in a community trial. Review committees usually want the project to start with a crisp set of hypotheses, set within a fully worked-out theoretical frame. These desiderata are hard to reconcile with an approach which is inductive and recursive, where the theoretical frame is to a considerable extent the result of the project rather than its starting point. And with so much at stake, U.S. projects cannot afford to fail to demonstrate positive outcome results (Ibid., p. 204f).

15 The form of financing for the community projects does not, however, only have an influence on the design of the project, and thereby the weighting given to the empirical-producing and the theory-developing parts of the research - even when the researchers associated with the projects have to present and discuss their experience from the projects, there appears to be a certain form of self-censure, where there is a tendency to present the project as a success story. Instead of emphasising and discussing the more problematic aspects and fundamental problems of the projects at international conferences, for example the researchers often choose to focus on the positive outcome, well-knowing that the fiascos are usually those from which we learn the most (Elmeland & Nygaard, 2000). It was precisely with this idea in mind of exchanging and being able to discuss experience regarding problem areas and non-successes in relation to the community action tradition in more detail, that an official Nordic network of community researchers was established at a meeting in Hornbaek, Denmark, in The interest in community-oriented fiascos appeared to be such a success, however, that researchers outside of the Nordic countries also showed an interest, and it was thus decided that a European network should be formed: ENLAPRE (European Network for Local Alcohol Prevention, Research and Evaluation). This European network held its first symposium in Malmo, Sweden, in December 1997 with support from the EU. More than 100 participants from 26 different countries were gathered together, and more than 70 papers were presented (Larsson & Hanson, 1999) over the two days the symposium lasted. The next, and last ENLAPRE symposium to date took place in Portugal in Community Projects From a Nordic Perspective Community projects in the Nordic countries have followed in the wake of the third decentralisation, which can be described as a trend of developments towards local development work increasingly being carried out in an interaction between the local public system and the professionals on one side, and the associations, organisations and groups of citizens from the local area on the other. This local trend for interaction is found within and across sectors in the Nordic communities (Prahl, 1997). Whereas the first wave of decentralisation (in the start of the 1970s) dealt with the delegation of tasks, responsibility and resources from the central state to a county/municipal level, and the second wave of decentralisation (from the mid 70s to the start of the 80s) dealt with a delegation of responsibility and competence from the central municipal administration to local administrations and institutions, the third decentralisation (from the mid 80s) involves more cooperation between local public sector and non-public sector actors in particular with regards to preventing and averting the effects of current social problems but the public sector s general socio-political responsibility is retained. The third decentralisation can therefore be seen as a dynamic development process which includes both an aspect of power and one of problem solving (Prahl, 1997). In the Nordic community action projects, the cooperation between the professional and the non-professional local actors has been an important pivotal point, and the empowerment concept has been central (Holmila, 1997; Hanson et al., 1997; Andrews, 1999; Elmeland & Nygaard, 2000). The central themes of the empowerment model are the release of the residents own resources, and support for influencing their own situation in life with the aim of gaining more control over their own lives. This often involves activating resources in people who, due to negative experiences in our society, feel powerless because they no longer believe that they are able to exercise any influence. This strategy in the community prevention work is also called the bottom-up strategy. However, the idea of involving citizens/residents in the decision-making processes regarding the prevention of alcoholism, for example, also involves a risk of distorting developments locally. It is often those in the community who are good at arguing, and well-formulated, who go into the project and organise activities which appear to be meaningful to them. Those in a strong position locally can therefore compel public resources and goodwill, whilst the more fundamental needs of those who are poor at communicating, and unaccepted groups/individuals, are not met. Moreover, the stigmatisation of those lacking in resources (such as alcoholics, drug addicts and the like) is much more specific and tangible in the community than on a central level. So it often ends with the strong becoming stronger, whilst the weak become even weaker and this is despite the fact that the original aim was in fact the other way around (Hegland, 1995). Nor is it possible to retain the illusion that all the members of a community belong to the same fellowship, have the same visions, or are exposed to the same risks any more in the Nordic welfare societies. Gundelach (1994) concluded, amongst other things, that the individual s local area/housing area does not necessarily provide a framework for fellowship the informal, self-made networks of colleagues from work and groups sharing the same leisure interests have taken over here. At the end of the 1990s an evaluation and analysis of a total of 109 Nordic community projects was carried

16 out in light of the intentions of the third decentralisation (Prahl, 1997; Prahl & Olsen, 1997), and here it is emphasised that: As a general community development strategy the greatest impact of the third decentralisation trials would, in principal, appear to be general prevention. The trials suggest opportunities for a potential cultural and social development in the cooperation with residents, associations and organisations which the public sector would not be able to manage on its own, due to the lack of resources and other pressing tasks, and which they would possibly not be suited to managing on their own (Prahl, 1997:257). The community can therefore be seen as a necessary, if not unproblematic, sphere of activity for preventive actions, but it would seem to be important to get the social processes which are initiated when implementing the various projects systematised and analysed - in order to be able to consider, and thereby attempt to avoid, the distorted development mentioned above, amongst other things. Presentation of the Articles in the Book In December 1999, the Nordic Council for Alcohol and Drug Research (NAD), together with the management of the STAD project (in Stockholm), arranged a seminar on community prevention of alcohol and drug problems in the Nordic countries. Researchers, administrators and practicians working in the field of community drug prevention action took part in the seminar, and the central theme of the meeting was responsible beverage service. The articles in this book are a broad and representative selection of the papers presented at the seminar. The contributions in the book fall into three main categories: the general problems with the local development of democracy, where the role of the municipalities and the voluntary organisations in the community are discussed from various points of view; a presentation of a number of specific projects concerning responsible beverage service ; and a discussion of quality criteria regarding, and an evaluation of, local drug prevention work. In the article The Effect of Cultural Changes and Globalisation on Drug Prevention, Arne H. Eide discusses the community as a field of work for preventive intervention. He points out that the local area has often only been seen as an arena for the work without the special socio-cultural context also constituted by the area being taken into consideration. The author argues that the way in which the individual familiarises him/herself in the meeting between global and local cultural currents also has an effect on his/her experience of health as the good life. Both research and practice is criticised for its omission to develop theory concerning the community as a concept to date, and a proposal as to how such a theoretical platform could be formulated from a cultural-sociological perspective is put forward. Kerstin Stenius s article The Role of the Nordic Municipality in Alcohol and Drug Policy provides a historical description of the role of the Nordic municipalities as a framework around, and theme-setter for, drug prevention work. In her article Stenius also discusses the development in the municipalities understanding of themselves over the past few years, where she sees a tendency towards the municipalities increasingly seeing themselves and their local socio-political roles in a market economic perspective. Instead of administering ideals and political ideologies, the municipality is therefore reduced to being an administrator of finances. Stenius points out that both prevention, treatment and care are difficult to defend with economic arguments. Aspects of, and various future scenarios in relation to this problem are discussed. Kaspar Villadsen s article The Role of Voluntary Organisations in the Field of Alcohol and Drugs is based on the very widespread assumption that voluntary social organisations have a number of special qualities which enable them to work in a way which differs radically from that of public organisations. The author argues that an analytical perspective based on Michel Foucault s discourse analysis can contribute with an alternative illumination of the problem. Two case analyses of the work with drug addicts and alcoholics in Denmark in the 1970s and the 1990s respectively are used to show that, in time, sociological ways of thinking and treatment techniques cross the dividing line between public and private organisations. In the article Who May Use the Public Arena: Alcohol and Drug Use, Management Problem and Control Aarne Kinnunen discusses the public arena in the larger Finnish towns and the fear of violence. Kinnunen describes how a community s social life and the number of episodes of violence in the area can be seen to depend on three factors: the size of the population, the population density and the heterogeneity in the population. A qualitative increase in the factors named also increases the risk of violent actions. Furthermore, the author points out that the total alcohol consumption has a direct effect on the violence statistics, and that this has an impact on the situation in Finland, where the price of alcohol has fallen and accessibility has increased. Three different strategies aimed at counteracting violence and public disorder on the streets, and the sense of security linked to this, are then discussed: 1) a harm minimisation strategy, 2) a

17 strengthening of the informal control, and 3) an increase in the formal control. Kinnunen argues that work should be done on a local level in order to strengthen the individual s sense of security in, and sense of responsibility for, the area and is thus in favour of increased informal control. Marja Holmila describes in her article, Lessons Learned About the Community Initiatives in Preventing Alcohol and Drug-related Harm, the development in locally-based drug prevention work, both on an international and a national (Finnish) level. As internationalisation and globalisation have increased, Holmila sees the local initiatives and policy formulations as a necessary shield against the ever weaker possibility of retaining a restrictive national alcohol policy. Holmila sees the community action strategy as an important part of the change in paradigm which has taken place in drugs work over the past few decades, where there has been a shift from being oriented towards treatment to being oriented more towards prevention, and a change from a focus on the individual towards a focus on the community, and thus a shift from case orientation to system orientation. Holmila emphasises the necessity of drawing up a community profile for the areas in question before the prevention activities are started up - precisely so that the efforts can be made and adapted to the particular local and socio-cultural context in which they are to be implemented. In the article Responsible Beverage Service: Lessons from Server Training and Policy Initiatives Around the World Tim Stockwell describes international experience with responsible beverage service to date the training of restaurant personnel, for example, so as to prevent drinks being served to minors and those who are visibly drunk. This form of prevention has gradually become more widespread, partly because there has been an increase in the number of alcohol permits in most countries, and partly due to the greater focus on alcohol-related traffic accidents in general. The author notes that server training does not apparently have any great effect unless it is combined with the introduction of control measures. In conclusion, Stockwell argues that special rules for and about the serving of alcohol should be included in the local policy formulation, and that special rules should be drawn up for controlling, and possibly sanctioning against, illegal service. In the article Responsible Alcohol Service in Stockholm Sven Andréasson describes a sub-project under the STAD project (Stockholm prevents the alcohol and drug problem) dealing with the serving of alcohol to visibly drunk people. The main aim of the STAD project, which started up in 1995, is to develop methods of reducing service to both minors and those who are visibly drunk. A course of training has been developed and offered to a broad range of restaurant personnel in the Stockholm City area, which is the project s area of intervention. In 1996 a survey was carried out on service to those who are visibly drunk. Actors who acted drunk visited restaurants in both the area of intervention and the control area, and tried to order alcoholic drinks. The experiment showed that only 5% of the restaurants refused to serve the guest who was apparently very drunk. The survey was followed up in 1999 and here 55% of the restaurants in the area of intervention refused to serve the drunk person, whilst 38% of the restaurants in the control area refused to serve drinks. The author describes the project s theoretical background in the article, and discusses the results to date. The article The Finnish Restaurant Branch and Responsible Alcohol Management on a Local Level deals with an experiment with self-supervision in connection with a responsible alcohol management project in the Helsinki region. The central part of the experiment is a questionnaire carried out on restaurant guests in the area in January The authors, Leena Warsell and Kari Haavisto, describe some of the most important results of this survey, which show that by far the majority of the restaurant guests had drunk before their visit to the restaurant only 1% were completely sober on arrival at the restaurant. Moreover, most of the guests had experienced both arguments and fights in connection with visits to restaurants and almost 2/3 of the guests had experienced drinking more than they actually wanted to. Surprisingly, most of the guests reacted positively to the idea that the personnel would have the opportunity to exercise more control in the future. This is followed by a description of the experiment with self-supervision at the restaurants, and the questionnaire used is presented. In the article Responsible Hosts Collaborative Venture Between the Public Sector and the Restaurant Branch Marianne Virtanen describes a trial project in Kristiansand, Norway. The idea with the pilot project was to prevent and reduce violence related to drugs in and around public houses, to mobilise the authorities and volunteers in the community in a joint action against violence and drunkenness, and to develop a Norwegian concept for responsible alcohol management. The author describes the work and the course of the project, along with the results of the evaluation, which suggest that although both the field of work and the work methods are very labour intensive, the project created a local commitment and an awareness of the drugs problem which would not be possible via a traditional media campaign, for example. In the article Evaluation of Stockholm City s Alcohol Prevention Programme (ESAPP) Anders Romelsjö and

18 Ullalena Hæggman describe the plan for evaluating Stockholm s alcohol prevention project, which was formulated in 1995, and where the 18 neighbourhood administrations each drew up a local action programme. The evaluation started in 1999, and is expected to last five years, until The evaluation comprises two sub-studies: a process-oriented description of the realisation and implementation of the action programmes in all the neighbourhoods, and a more in-depth study of three of the 18 neighbourhoods, which aims to study the effects of the activities which have been implemented. The background for the evaluation is described, and the authors discuss the results so far. In the last article in the book, Quality Criteria for Municipalities Preventing Alcoholism and Drugs, Rustan Ekeroth describes the background for, and the content of the 10 quality criteria which an international workgroup drafted in 1989 with a view to stimulating and gathering experience from drug prevention projects under the auspices of municipalities. The criteria are based on a model of quality assurance which includes organisation, structure, process and results, and are intended as a basis for developing multisectoral, municipally-based prevention work. The author argues that prevention work carried out under the auspices of municipalities which meets the criteria should be brought together in an international network, so as to provide a broad collection of the experience gained, and so as to develop the work on drug prevention. Translation: Caroline Oldfield References Andrews, T. (1999): Makt og helse et kritisk blikk på forebyggingsideologien (Power and Health a Critical Look at the Prevention Ideology). In: Røiseland, A., Andrews, T., Eide, A.H. & Fosse, E., eds.: Lokalsamfund og helse. Forebyggende arbeid i en brytningstid. (Community and Health. Preventive Work in a Time of Unrest.) Fakbokforlaget publishers, Norway. Casswell, S., Holder, H., Holmila, M., Larsson, S., Midford, R., Barnes, H. M., Nygaard, P. & Stewart, L., eds. (1999): Fourth Symposium on Community Action Research and the Prevention of Alcohol and Other Drug Problems. Alcohol & Public Health Research Unit, University of Auckland, New Zealand. Casswell, S. & Stewart, L. (1990): Aftermath of the Community Action Project on Alcohol: Integration or Attrition? In: OSAP Prevention Monograph 4: Research, Action and the Community: Experiences in the Prevention of Alcohol and Other Drug Problems. (p ). Rockville. Community Action to Prevent Alcohol Problems (1995): WHO Regional Office for Europe & Kettil Bruun Society. Papers presented at the third symposium on community action research, 25 th 29 th September 1995, Greve, Italy. Elmeland, K. & Nygaard, P. (2000): Forebyggelse i lokalsamfund. Lokalsamfundet i forebyggelsen. (Prevention in the Community. The Community in Prevention.) CRF publication. The University of Aarhus, Denmark. Farquhar, J.W., Fortmann, S.P. Flora, J.A. et al. (1990): Effects of Community-wide Education on Cardiovascular Disease Risk Factors. The Stanford Five-City Project. JAMA 264: Giesbrecht, N., Conley, P., Denniston, R.W., Glicksman, L., Holder, H., Pederson, A., Room, R. & Shain, M. (1990): Action and the Community: Experiences in the Prevention of Alcohol and Other Drug Problems. OSAP. Rockville. Greenfield, T.K. & Zimmermann, R., eds. (1993): Experiences with Community Action Projects: New Research in the Prevention of Alcohol and Other Drug Problems. CSAP. Rockville. Gundelach, P. (1994): Communities, Grassroots Movements and Substance Abuse Problems: New Strategies. In: Nordic Alcohol Studies. Vol. 11, 1994: English Supplement, pp Helsinki, Finland. Hanson, B.S., Larsson, S. & Råstam, L. (1997): Time Trends in Alcohol Habits. Results from the Kirseberg Project in Malmo, Sweden. Paper prepared for the First European Symposium on Community Action to Prevent Alcohol Problems. Malmö, 4 th 6 th December Hegland, T.J. (1995): Centralisering og decentralisering i et socialpolitisk udviklings-perspektiv. (Centralisation and Decentralisation in a Socio-political Development Perspective.) Aalborg University. Aalborg, Denmark. Holmila, M., ed. (1997): Community Prevention of Alcohol Problems. Macmillan Press Ltd., London, England. Jacobsen, E.T. (1994): Sundhedsoplysende kampagner et litteraturstudie af afsender-perspektivet. (Health Information Campaigns a Literature Study of the Sender s Perspective.) Danish Hospital Institute. Report

19 Copenhagen, Denmark. Larsson, S. & Hanson B.S., eds. (1999): Community Based Alcohol Prevention in Europe Research and Evaluations. University of Lund, Sweden. Osler, M. (1996): Erfaringer med lokalsamfundsintervention. (Experience with Community Intervention.) In: Forebyggelse af livsstilssygdomme. (Prevention of Lifestyle Illnesses.) Report from a consensus conference, 4 th 6 th March 1996, Copenhagen (p ). Danish Hospital Institute & the State Health Information Research Council. Copenhagen, Denmark. Prahl, A. (1997): Den tredie decentralisering og lokalsamfundsudvikling i de nordiske lande. (The Third Decentralisation and Community Development in the Nordic Countries.) TemaNord 1997:511. Copenhagen, Denmark. Prahl, A. & Olsen, C.B. (1997): Lokalsamfundet som samarbejdspartner. (The Community as a Partner.) Nord 1997:2. Copenhagen, Denmark. Room, R. (1999): Seeds on Stony Ground: Recent Experience in the Community Prevention of Alcohol Problems. In: Casswell, S. et al., eds.: Fourth Symposium on Community Action Research and the Prevention of Alcohol and Other Drug Problems (p ). Alcohol & Public Health Research Unit, University of Auckland, New Zealand. Vartianen, E., Puska, P., Jousilahti, P., Korhonen, H.J., Tuomilehto, J. & Nissinen, A. (1994): A Twenty Year Trend in Coronary Risk Factors in North Karelia and in Other Areas of Finland. International Journal of Epidemiology 23:

20 Johdanto Karen Elmeland Paikallisyhteisöprojektit kansainvälisestä näkökulmasta Tutkimus eri maissa on viime vuosikymmenten aikana osoittanut kasvavaa kiinnostusta paikallistason ehkäisytyöhön. Stanford USA:ssa ja Pohjois-Karjala Suomessa loivat kehykset ensimmäisille varsinaisille paikallis-yhteisöllisille interventio-ohjelmille, joiden tavoitteena oli aikaansaada sosiaali- ja terveysorientoituneita käyttäytymismuutoksia usealla eri tasolla paikallis-yhteisössä yksilöstä instituutioja organisaatiotasolle. Ohjelmia kutsuttiin community actioniksi terveysorientoituneeksi ennaltaehkäisystrategiaksi johon osallistuu paikallisväestöä, avainhenkilöitä ja organisaatioita. Pohjois-Karjalan ja Stanfordin ohjelmilla oli yleisenä tavoitteena ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja, jonka takia panostettiin ensisijaisesti asukkaiden tupakointi-, ruokailu- ja liikuntatottumuksiin. Pohjois-Karjalan kokeilu alkoi 1972 ja kesti 10 vuotta. Se käsitti kaksi yhteensä asukkaan aluetta, joista Pohjois- Karjala oli interventioalue ja Kuopio toimi vertailualueena. Projektiin, jonka tarkoituksena oli muun muassa vähentää rasvan käyttöä, sisältyi valistuskampanjoita, korkean kolesterolin omaavien henkilöiden jäljittämistä ja opastusta, sekä järjestöjen, koulujen ja sosiaali- ja terveys-laitosten osallistumista. Lisäksi siihen kuului vähärasvaisten maitotuotteiden esittely, rohkaiseminen vihannesten viljelyyn ja pyrkimys parempaan laitos-ruokaan. 10 vuoden intensiivisen intervention jälkeen (vuonna 1982) Pohjois-Karjalassa voitiin todeta 22% vähennys sydän- ja verisuonitauteihin kuolleiden määrässä vertailualueen 12% vastaan luvun alussa suoritetussa seuranta-tutkimuksessa kävi ilmi että Kuopio ja muu Suomi olivat saavuttaneet Pohjois-Karjalan etumatkan kuolleisuuden vähenemisessä. Muutoin se on vieläkin ainoa kokeilu, joka on arvioinut intervention vaikutusta väestön sairauksiin ja kuolleisuuteen (Vartiainen et al., 1994 teoksessa Osler, 1996). Vuonna 1974 alkoi Stanford Community Study, jossa kahden yhteensä asukkaan kylän asukkaille annettin joukkotiedotusvälineiden kautta infor-maatiota tavoitteena alentaa päivittäisen ruoan sisältämää rasvamäärää. Toisessa kylistä annettiin tämän lisäksi yksilöllistä informaatiota. Kolmas kylä toimi verrokkina. Kahden vuoden intervention jälkeen sisältäen intensiivistä valis-tusta ja henkilökohtaista opastusta voitiin todeta keskivertoruoan sisältävän 25 grammaa / päivä vähemmän rasvaa kahdella interventioalueella kun taas vertailualueella määrä oli kolme grammaa/päivä. Vastaavasti kummankin interventioalueen asukkaiden kolesteroliluku oli alentunut huomattavasti (Farquhar et al., 1990 teoksessa Osler, 1996). Uudessa Seelannissa käynnistettiin 1982 kolmivuotinen projekti jossa keski-tyttiin alkoholiin liittyviin ongelmiin: The Community Action Project. Tämän ohjelman lähtökohtana ei ollut yksilöllisiin käytösmuutoksiin tähtäävä strategia, vaan paikallisyhteisöstrategia, joka tähtäsi asenteiden muuttamiseen ja vaikuttamiseen sekä aloitteisiin suhteessa alkoholiin yhteisöllisena teemana (esim. saatavuus, hinta, anniskelupaikkojen lukumäärä jne.). Syyksi valita juuri tämä strategia projektipäälliköt (Casswell et al., 1990) painottivat, että vaikka käyttäytymismuutoksiin tähtäävät kampanjat näyttivät tehonneen ravinto- ja liikuntatottumuksiin, yksilön alkoholikäyttötapojen muuttamiseen tähtäävät kampanjat olivat olleet tehottomia. Uusi Seelantilaisessa projektissa käytettiin siksi monenlaisen alkoholiin liittyvän terveysvalistuksen yhdistelmää: tiedotus-välineiden kautta annettavaa informaatiota, kohderyhmiin suuntautuvaa koulutusta sekä monenlaisia paikallispoliittisia aloitteita. Projektin päätöksen jälkeen havaittiin sekä lisääntynyttä tietoa että positiivisesti muuttuneita asenteita alkoholipoliittisia aiheita kohtaan (Jacobsen, 1994). Kiinnostuksen kasvaessa community action- strategian käyttämiseen myös päihteisiin liittyvien ongelmien ehkäisyyn perustettiin 1980-luvun alussa Kettil Bruun Societyssä kolmea edellämainittua community actionprojektia esi-kuvana käyttäen yhteistyöryhmä, joka teki työtä erityisesti tämän ehkäisy-resurssin parissa. Kaikkiaan tässä forumissa on pidetty neljä konferenssia, joissa tutkijat ympäri maailmaa ovat kokoontuneet esittelemään ja vaihtamaan kokemuksia paikallisyhteisöprojekteista, joihin on liittynyt tutkimusta ja/tai arviointia. Ensimmäinen konferenssi pidettiin Scarboroughissa Kanadassa vuonna 1989, seuraava vuonna 1992 San Diegossa Kaliforniassa, kolmas vuonna 1995 Grevessä Italiassa ja neljäs ja toistaiseksi viimeinen Russellissa Uudessa Seelannissa. Konferensseissa pidetyt esitelmät on julkaistu jälkeenpäin kootuissa

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Storyline & Maths Courses

Storyline & Maths Courses Storyline & Maths Courses Utbildningsforvaltningens Matematiksatsning Medioteket, Stockholm City, Sweden May & September 2010 At the invitation of advisers led by Mait Adegard working with curriculum development

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center Mukono - Vimmerby Young peoples voices in developing a youth center Lena Hallengren, former Swedish Minister of Youth. Lena Hallengren, tidigare svenska Ungdomsministern. Background On May 5, 2006 former

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer