CLASSIC LINE Technical Guide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CLASSIC LINE Technical Guide"

Transkript

1 CLASSIC CLASSIC LINE Technical Guide 1

2 Photos: Zumbrunn AUSTRO DAIMLER "PRINZ HEINRICH" / 1910 CONTENTS INNEHÅLL 4-STROKE ENGINES 4-TAKTSMOTORER 3-6 GEARBOXES VÄXELLÅDA 7-9 REAR AXLES BAKAXLAR OTHER LUBRICATION POINTS ANDRA SMÖRJSTÄLLEN GREASE LUBRICATION POINTS FETTSMÖRJSTÄLLEN MISCELLANEOUS DIVERSE PETROL AND ADDITIVES BENSIN OCH TILLSATSER STROKE ENGINES 2-TAKTSMOTORER 19 2

3 4-STROKE ENGINES 4-TAKTSMOTORER OIL SPLASH AND MIST LUBRICATION, WITHOUT PRESSURISED OIL SUPPLY These engines require a lubricating oil that forms an oil mist during operation. This lubricates all lubrication points that are not supplied with oil by the "oil splash lubrication", such as pistons, cylinders, valve train, petrol pump drive, etc. A motor oil is required that will adhere to the lubrication points to guarantee emergency lubrication. If the vehicle has not been used for a long time, it is a good idea to lubricate camshafts and the valve train by hand. No filter systems are used in these engines. Caution: Only REGULAR motor oils form an oil mist. Do not use other oils. REGULAR SAE 30 or SAE 40 Oil change: km or every 6 months Era: SLUNG- OCH DIMSMÖRJNING, UTAN TRYCKOLJEFÖRSÖRJNING Dessa motorer behöver en smörjolja som i drift bildar en oljedimma. Denna smörjer alla smörjställen, vilka inte försörjer "slungsmörjning" med olja, som kolv, cylinder, ventildrift, bensinpumpsdrift, osv. Det förutsätter en motorolja som fäster på smörjställena, för att garantera en akut smörjning. Vid längre stillastående är det en fördel att smörja kamaxlar och ventildrift för hand. Hos dessa motorer säkerställs i princip att filtersystemen ingår. Varning! Endast REGULAR-motorolja bildar en oljedimma. Använd inga andra oljor. REGULAR SAE 30 eller SAE 40 Oljebyte: km eller varannan månad Period:

4 OIL SPLASH AND MIST LUBRICATION, WITHOUT PRESSURISED OIL SUPPLY, WITH OIL PUMP These engines lubricate certain bearings with pressurised oil. Other bearings are supplied only by the oil mist or splash lubrication. Therefore a REGULAR oil should be used here too. SLUNG- OCH DIMSMÖRJNING, UTAN TRYCKOLJEFÖRSÖRJNING, MED OLJEPUMP Dessa motorer smörjer vissa lager med tryckolja. Andra lagerställen försörjs endast via oljedimman eller stänksmörjningen. Därför används också här en REGULAR-olja. REGULAR SAE 30 or SAE 40 Oil change: km or every 6 months Era: REGULAR SAE 30 eller SAE 40 Oljebyte: km eller varannan månad Period: PRESSURE CIRCULATION LUBRICATION, WITHOUT FINE FILTER These engines have a built-in oil pump to supply all relevant lubrication points via corresponding line systems. They are designed to draw dirt and abraded particles into a recess in the oil sump using a magnet or collect them in a coarse filter (centrifugal filter, disc filter, metal gauze filter or edge filter). To allow dirt to settle out, the motor oil must not contain a dispersant additive that keeps contaminants in suspension. If a solenoid is present, this, along with the coarse filter, should be cleaned using petroleum ether when the oil is changed. SUPREME SAE 30, 40, 50 Oil change: Era: km 5000 km or every 12 months TRYCKCIRKULATIONSSMÖRJNING, UTAN FINFILTER Dessa motorer har en inbyggd oljepump som försörjer alla relevanta smörjställen över motsvarande rörsystem. De är konstruerade så att smuts och nötning har samlats i en fördjupning av oljetråget med hjälp av en magnet eller i ett grovkorningt filter (centrifugalfilter, lamellfilter, metallsilfilter eller spaltfilter). Genom att smutsen kan avsättas förutsätter det en motorolja som inte i något fall håller föroreningarna genom dispergeringstillsatser i balans! Om det finns en magnet ska den tillsammans med det grovkorninga filtret rengöras med hjälp av lacknafta vid oljebytet. SUPREME SAE 30, 40, 50 Oljebyte: 2000 km 5000 km eller varje månad Period: PRESSURE CIRCULATION LUBRICATION, WITH FINE FILTER These engines have a built-in oil pump to supply all relevant lubrication points via corresponding line systems. Since they also contain fine mesh filter systems, a motor oil with detergents and dispersants is essential. This enables dirt to be dissolved, carried to the filter and deposited there. The efficacy of these additives depends on the standard met by the oil. Filter types used: filter cartridges, paper filters, felt filters. Fully synthetic products (PAO base oils) should be treated with caution: under some circumstances these are not compatible with older sealing materials. Motor oils based upon MC or HC base oils can generally be used without problems. HEAVY DUTY SAE 30, 40, 50, 20W/50 Oil change: 5000 km 7500 km or every 12 months Era: TRYCKCIRKULATIONSSMÖRJNING MED FINFILTER Dessa motorer har en inbyggd oljepump, som alla relevanta smörjställen försörjer över motsvarande rörsystem. På grund av inbyggda finkorniga filtersystem förutsätts en motorolja innehålla detergentiens- och dispergentienstillsatser. Därmed kann smutsen lösas upp och filtret tillföras och läggas däri. Verkan för denna tillsats är avhängig på vilken norm oljan uppfyller. Använda filtertyper: filterpatroner, pappersfilter, filtfilter. Undvik helsyntetiska produkter (PAO-basiska oljor); dessa kann absolut inte användas med äldre tätningsmaterial. Motoroljor på basis av MC eller HC-basiska oljor kan i regel sättas in utan problem. HEAVY DUTY SAE 30, 40, 50, 20W/50 Oljebyte: Period: km 7500 km eller varje månad EVOTEC SAE 10W/30, 15W/40, 20W50, 50 Oil change: 5000 km km or every 12 months Era: EVOTEC SAE 10W/30, 15W/40, 20W50, 50 Oljebyte: 5000 km km eller varje månad Period:

5 MOTOR OIL VISCOSITIES For normal use. Engines with water cooling and vehicles with a starter (no winter operation): SAE 40. For engines with a crank (hand start): SAE 30. For air-cooled engines and motorbikes: SAE 50 In the event of overheating problems, SAE 50 can also be used (improved cooling performance) In the event of high oil consumption, SAE 50 can also be used Warning: viscous motor oils have a longer lubrication time (the time it takes for oil pressure to build up and for all lubrication points to be supplied with oil). MOTOROLJA-VISKOSITET För den normala insättningen. Motorer med vattenkylning och fordon med startmotor (ingen vinterdrift): SAE 40. Hos motorer med startvev (handstart): SAE 30. För luftkylda Motorer och motorcyklar: SAE 50 Vid överhettningsproblem kan också SAE 50 användas (förbättra kyleffekt) Vid stor oljeförbrukning kann också SAE 50 användas Obs! Tjockflytande motorolja har en längre oljecirkulationstid (tidsperiod tills oljetrycket har byggts upp och alla smörjställen har försörjts med olja). OIL CHANGE INTERVALS If possible, always follow the manufacturer's instructions. If the documentation is no longer available, the following general non-binding guidelines apply: OLJEBYTSINTERVALL Om möjligt genomförs alltid bestämmelserna enligt tillverkaren. Om det inte finns några underlag gäller dessa allmänna, ej bindande riktlinjer: REGULAR SUPREME HEAVY DUTY EVOTEC km or 6 months km or every 12 months km or every 12 months km or every 12 months REGULAR SUPREME HEAVY DUTY EVOTEC km eller varannan månad km eller varje månad km eller varje månad km eller varje månad These guide values depend upon the oil quantity, power, driving style, engine condition, thermal loading of the oil (change more frequently for air-cooled engines). Due to condensation, an oil change should always be performed before long periods of disuse (> 6 months) regardless of the number of kilometres travelled. If the vehicle remains out of service for longer than 2 years, the oil should be checked before starting the engine for the first time (possible ageing due to the air humidity at the storage location). Additional lubrication to the cylinder should be provided via the spark plug hole. In the case of doubt, it is better to perform one oil or filter change too many than one too few. If the operating manual is present, study this thoroughly and follow its instructions. The oil change should be performed before taking the vehicle out of service, i.e. usually in autumn. The oil should be drained at operating temperature. This will allow combustion residues that have collected in the oil and which lead to oxidation to be eliminated. The new oil should be brought up to operating temperature in the engine so that all relevant parts are properly in contact with the lubricating oil and a protective film is created to impede corrosion. Dessa riktvärden är beroende av oljemängden, arbetsförmågan, körstilen, motorns tillstånd, oljans termiska belasning (vid luftkylda motorers ofta förekommande byten). Vid längre stillastående (> 6 månader) ska alltid ett oljebyte göras (kondensvatten), oberoende av körda kilometer. Om avstängningen har varit mer 2 år ska oljan innan start kontrolleras (eventuell ändring via luftfuktigheten på lagerställe). Ytterligare smörjning av cylindern genom att smörja över tändstiftshålet bör testas. I tveksamma fall är det bättre att göra ett olje- eller filterbyte för mycket än ett för litet. Om det finns en bruksanvisning tillgänglig ska den läsas igenom ordentligt och utgås från denna. Oljebyte görs för det mesta på hösten då motorerna är stillastående. Oljan ska tömmas vid arbetstemperatur. Därmed kann förbränningsresterna som har samlats i oljan och som har lett till oxidation, eliminerats. Den nya oljan har förts in i motorn med arbetstemperaturperatur, som gör att alla relevanta delar kommer i beröring med smörjoljan varvid en korrosionsskyddsfilm bildas. RUNNING-IN OIL Older engines containing cylinders, pistons, piston rings and other friction surfaces that are not hard chrome-plated or surface-coated are run in after an engine overhaul. The purpose of this procedure is to adapt the friction points to one another and smooth the surface structure. An unalloyed motor oil which permits a relatively high level of friction will speed up the process. Run-in time between 10 and 20 hours. When running in, high engine speeds and engine loads should be avoided. Vary the load and speed. Check the motor oil level frequently. After the run-in procedure, drain off the oil while hot and replace the oil filter. Fill with the prescribed motor oil. RUNNING IN SAE 30 INKÖRNINGSOLJA Äldre motorer som innehåller cylinder, kolv, kolvring och andra friktionspartner, vilka inte är hårdförkromade eller ytbelagda kommer att dras in efter en motorrevision. Detta förlopp ska anpassas efter friktionsställena och slätas ut efter ytbeläggningsstrukturen. Efter att ha påskyndat flödet använder man en olegerad motorolja som tillåter en högre friktion. Införningstid mellan 10 och 20 timmar. Vid införning undviks höga rotationshastigheter, höga motorbelastningar. Belastning och rotationshastighet varierar. Motoroljenivån kontrolleras ofta. Efter införningsförloppet töms den heta oljan och även oljefiltret byts ut. Motorolja fylls på enligt föreskrift. RUNNING IN SAE 30 5

6 CLASSIFICATIONS AND SPECIFICATIONS KLASSIFICERINGAR OCH SPECIFIKATIONER REGULAR SAE 30 REGULAR SAE 40 RUNNING IN SAE 30 SUPREME SAE 30 SUPREME SAE 40 SUPREME SAE 50 HEAVY DUTY SAE 30 HEAVY DUTY SAE 40 HEAVY DUTY SAE 50 HEAVY DUTY SAE 20W/50 EVOTEC SAE 10W/30 EVOTEC SAE 15W/40 EVOTEC SAE 20W/50 EVOTEC SAE 50 Era Period Classification API 1947 API-klassificering 1947 API classification 1952 API-klassificering 1952 API classification 1971 API-klassificering 1971 CCMC Classification CCMC Klassificering Petrol Bensin REGULAR PREMIUM HEAVY DUTY ML MM MS Diesel DG/DM DM DS Petrol Bensin SA SB SC/SD SE/SF SG Diesel CA/CB CC CD CE/CF Petrol Bensin G1/G2/G3 Diesel D1 D2/D3/PD1 DF4/PD2 G4 Military Specifications Militär Specifikationer MIL L 2104A, MIL L 2104A SUPPLEMENT 1 OEM Specifications OEM Specifikationer CATERPILLAR SERIES 1 Definition Beskrivning Mineral oil with minimal additives Mineral oil with additives MIL L 2104B, MIL L 46152A/B FORD ESE M2C101 A/B GM 6041 M CATERPILLAR SERIES 2 Mineral oil with additives MIL L 2104C/D, MIL L 45199B, MIL L 46152C FORD ESE-M2C101-C, FORD ESE-M2C153-B/D, FORD SSM-2C9001-AA, FORD SSM-2C9011-A GM 6136-M, GM 6048-M, GM 6049-M CATERPILLAR SERIES 3 Paraffin base oil with additives MIL L 2104E, MIL L 46152D (corrosion protection) (anti-misting additive, oxidation protection, corrosion protection, wear protection, detergents) (anti-misting additive, oxidation protection, corrosion protection, wear protection, detergents, dispersants) (anti-misting additive, oxidation protection, corrosion protection, significant wear protection, detergents, dispersants) Mineralolja minimalt legerad Mineralolja legerad Mineralolja legerad Paraffinbasolja legerad (korrosionsskydd) (antifogtillsats, oxidationsskydd, korrosionsskydd, tillslutningsskydd, detergenter) (antifogtillsats, oxidationsskydd, korrosionsskydd, tillslutningsskydd, detergenter, dispergeringsmedel) (antiofogtillsats, oxidationsskydd, korrosionsskydd, utpräglat tillslutningsskydd, detergenter, dispergeringsmedel) 6

7 KÖPFLI JK / 1959 GEARBOX VÄXELLÅDA UNSYNCHRONISED In these gearboxes, no attention need be paid to synchronisation. These gearboxes also run with oils with higher additive levels, such as rear-axle oils in accordance with the standard API GL-5. However, industrial gear oils can also be used, but always follow the manufacturer's instructions. GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90, 80W/140 GEAR COMPOUND PLUS 220, 460, 680 GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 FETT 174 OSYNKRONISERAD Hos dessa växellådor behöver man vid synkroniseringen ingen utsikt bakåt. Dessa växellådor använder också starka legerade oljor, såsom bakaxeloljor med normeringen API GL-5. Det går också att använda oljor för industrins växellådor. Var dock alltid uppmärksam på tillverkarens anvisningar. GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90, 80W/140 GEAR COMPOUND PLUS 220, 460, 680 GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 FETT 174 SYNCHRONISED In synchronised gearboxes, gear oils that contain a lower level of highpressure additives are used. This is the only way to guarantee that the gear change will work without the use of excess force. The standard normally provides for an API GL-4 oil. Manufacturers have specified various oils in their operating manuals. For example gear oil, motor oil or automatic gearbox oil. GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 SYNKRONISERADE Hos synkroniserade växellådor förs växellådeolja in vilken innehåller mindre högtryckstillsatser. Det måste dock garanteras att förloppet fungerar utan överdriven kraft. Normen förutser för det mesta en API GL-4-olja. Tillverkaren har föreskrivet i bruksanvisningen olika oljor att välja mellan. Som t.ex. växellådeolja, motorolja eller automatolja. GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 7

8 FORCED SYNCHRONISATION - PORSCHE SYNCHRONISATION This special synchronisation also works with rear-axle oil in accordance with the standard API GL-5. Please follow the manufacturer's instructions. GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90 PÅTVINGAD SYNKRONISERING - PORSCHE-SYNKRONISERING Denna speciella synkronisering fungerar också med bakaxeloljan för normen API GL-5. Var dock uppmärksam på tillverkarens anvisningar. GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90 AUTOMATIC GEARBOX Automatic gearboxes were introduced to a wide range of vehicles at any early stage. There were therefore various automatic gearbox oil specifications for vehicles by around GM Type A, Suffix A, DEXRON B, DEXRON C, these were covered by DEXRON II and III. AUTOMATIKGETRIEBE Automatisk växellåda fann redan tidigt sin väg i olika fordon. Hos fordon till ca 1970 fanns det därför också olika Automatiska oljespecifikationer. GM Typ A, Suffix A, DEXRON B, DEXRON C, dessa upptäcktes via DEXRON II och III. Ford M2C 033F / G defines automatic gearbox oils that have a different coefficient of friction structure from the DEXRON ATFs. Caution: Do not fill automatic gearboxes that require the FORD specifications with ATF of DEXRON quality. Ford M2C 033F / G betecknat automatolja som har en annan friktionsuppbyggnad än DEXRON ATF. Varning! Automater som FORD-specifikationerna kräver, fylls inte på med ATF:s DEXRON-kvalitet. OVERDRIVE, HALF GEARS, TRANSFER GEARBOXES If the gears can be changed under load, then a friction clutch or fluid coupling is generally fitted. In these cases, API GL-4 or an ATF oil is usually used. Intermediate gearboxes with shifting claws can be filled with API GL-5 oils. Feature: Gear change only possible when stationary. GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90 PRISMA ZX SAE 75W/90 ÖVERVÄXEL, SEMIÖVERGÅNGAR, FÖRDELNINGSVÄXEL Där övergångarna kan kopplas under belastning, finns det vanligen en friktionskoppling eller en vätskekoppling inbyggd. I dessa fall kommer för det mesta en API GL-4 eller en ATF-olja att föras in. Mellanväxel med kopplingsklor kan med fyllas med API GL-5-olja. Kännetecken: Stående koppling är endas möjlig. GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90 PRISMA ZX SAE 75W/90 API STANDARDS FOR AXLE OILS API NORMALISERING FÖR AXELOLJA Standard Norm API GL-1/2/3 API GL-4 API GL-4-5 API GL-5 Valid Giltig no, no longer nej inte mer yes ja yes ja yes ja Suitable for Lämplig för Gearbox Kopplingsväxellåda Transfer gearbox, differential gearbox Fördelningsväxel, differentialväxel Hypoid gearbox Hypoiddrift Recommendation Rekommendation GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 PRISMA ZX SAE 75W/90 GEAR COMPOUND PLUS 220, 460, 680 GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90, 80W/140 GEARBOX OIL CHANGE If possible, the oil should be changed at operating temperature. It makes sense to catch the oil in a container to see whether any abraded particles come out of the gearbox. Old gearboxes are sealed using felt washers, graphite seals or return flow grooves in the bearing bushes. Care should be taken to ensure the gearbox is not overfilled. The oil level should be checked on a regular basis. If gearbox ventilation valves are present, check they work faultlessly at every oil change. VÄXELLÅDA-OLJEBYTE Oljan ska om möjligt vara driftsvarm vid byte. Det är vettigt att oljan fångas upp i en behållare för att se om det kommer nötning ut ur växellådan. Gamla växellådor är tätat med filtringar, grafittätningar eller matarspåren i lagerbussningarna. Här måste man tänka på att växellådorna inte ska vara överfulla. Oljenivån ska kontrolleras regelbundet. I förekommande fall kontrolleras vid varje oljebyte växellådans luftningsventil på felfri funktion. 8

9 COMPARISON OF API WITH ISO VISCOSITY CLASSES AND ENGLER JÄMFÖR API MED ISO-VISKOSITETSKLASSEN OCH MED ENGLER VISCOSITY CLASSES, BASIC VI = 100 VISKOSITETSKLASSENS BAS VI = Kinematic viscosity mm 2 /s 40 C Kinematisk viskositet mm 2 /s 40 C W 80W 75W 15W 10W 5W 0W Kinematic viscosity mm 2 /s 100 C Kinematisk viskositet mm 2 /s 100 C Engler degrees at 50 ISO VG Industrial lubricating oil SAE class Vehicle gearbox oil SAE class Vehicle gearbox oil Grad-Engler vid 50 ISO VG Smörjolja för industri SAE-klass Motorfordon- Växellådeolja SAE-klass Motorfordon- Växellådeolja 9

10 Photos: LüchingerMotorcycle INDIAN SCOUT 37 / 1926 REAR AXLES BAKAXLAR ANGULAR GEARBOXES The bevel gear is mounted centrally on the shaft in relation to the ring gear. As a result, shear forces are lower than in the hypoid drive. API GL-4, GL 4-5, GL-5 and industrial gear oils are used in these gearboxes. The viscosities differ greatly depending upon the design. GEAR OIL EP SAE 80W/90 GEAR COMPOUND PLUS 220, 460, 680 VINKLAD AXELVÄXELLÅDA Det koniska kugghjulet är axiellt monterat till kardanhjulet. Därigenom skapas mindre skjuvningskrafter jämfört med hypoiddrift. Till dessa växellådor kommer API GL-4, GL 4-5, GL-5 och växellådsolja för industrin att föras in. Viskositeterna skiljs åt starkt för varje konstruktion. GEAR OIL EP SAE 80W/90 GEAR COMPOUND PLUS 220, 460, 680 HYPOID DRIVE The central axis (2) of the bevel gear (1) is offset in relation to the central axis of the ring gear (3). This gives rise to high shear forces but also a larger area of interaction despite small sizes. API GL 4-5 and GL-5 are used in these gearboxes. Viscosities differ depending upon design and usage. Caution: The use of pure API GL-4 oils can lead to severe damage! GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90, 80W/140 PRISMA ZX SAE 75W/90 HYPOIDDRIFT Det koniska kugghjulet (1) är med mellanaxeln förflyttad till kardanhjulets (3) mellanaxel (2). Därigenom skapas starka skjuvningskrafter men också en större kontaktytor genom mindre byggstorlekar. Till dessa växellådor kommer API GL 4-5 och GL-5 att föras in. Viskositeterna skiljs åt för varje konstruktion och införande. Varning! Användningen av ren API GL-4-olja kan medföra svåra skador! GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90, 80W/140 PRISMA ZX SAE 75W/90 SELF-LOCKING DIFFERENTIAL Locking differentials can be designed in the form of a hypoid gearbox or an angular gearbox. We differentiate between self-locking differentials and switchable locks. Self-locking differentials with a multi-plate clutch must have an LS (limited slip) additive in the rear axle oil. This leads to soft engagement of the clutch and prevents noise. GEAR OIL UNIVERSAL LS SAE 90, 80W/140 MOTOREX 200 (LS concentrate) SJÄLVSPÄRRNINGSDIFFERENTIAL Spärrningsdifferentialen kan vara utformade som hypoidväxellåda eller vinklad axelväxellådan. Man skiljer mellan självspärrningsdifferentialen och omkopplingsbara spärrar. Hos självspärrningsdifferentialerna måste var och en med lamellkopplingar ha en LS-tillsats (begränsas slip) i bakaxeloljan. Detta gör att det blir ett mjukt ingripande i kopplingen som förhindrar buller. GEAR OIL UNIVERSAL LS SAE 90, 80W/140 MOTOREX 200 (LS-koncentrat) 10

11 WORM GEARBOXES Sometimes, even more recent cars, such as the Peugeot 203, 403 and 404 had a bronze worm or worm gear in the rear axle. An industrial gearbox oil according to the CLP standard as per DIN Part 3 should be used with very mild lead-free and sulphur-free high-pressure additives. These are classified according to the ISO VG viscosity classes. If there is any doubt about the metals used in the gearbox or differential, we recommend using such an industrial gearbox oil. GEAR COMPOUND PLUS 220 SNÄCKVÄXELLÅDA Delvis har också nyare bilar, som t.ex. Peugeot 203, 403 och 404 i bakaxeln en snäcka eller ett snäckhjul gjort av brons. Att använda är en växellådeolja för industrin efter CLP-normens mätning av DIN Del 3, med mycket svaga bly- och svavelfria högtryckstillsatser, som är indelade efter ISO VG-viskositetsklasser. Finns det tvivel om metallerna, som är inbyggda i en växellåda eller i differentialen rekommenderar vi att en sådan växellådeolja för industrin förs in. GEAR COMPOUND PLUS 220 CHAIN DRIVES O-ring chains. Clean chains using chain cleaner, not petrol or thinners. Leave to dry; do not blow out. Spray a thin layer of chain lubricant onto the clean, dry chain. Spraying chain lubricant onto chains that are dirty or soaked in old lubricant will result in a detrimental and abrasive effect. KEDJEDRIFT O-ringskedja. Kedja. Rengöra kedja med kedjerengörare, inte med bensin eller lösningsmedel. Låt torka, inte blåsa ut. Spruta ett tunt skikt av kedjesmörjmedel på den rena torra kedjan. Sprutning av kedjesmörjsmaterial på smutsiga eller med gammalt smörjmaterial dränkt kedja har en negativ och slipande effekt som följd. CHAIN CLEAN DEGREASER CHAIN LUBE RACING (contains PFTE) CHAIN CLEAN DEGREASER CHAIN LUBE RACING (innehåller PFTE) Without O-ring chains. Clean as above. Spray with chain lubricant. Strong, heavy chains can also be heated with a high-pressure grease. (Do not heat grease to above 100 C) Utan O-ringskedja. Rengöring som ovan. Insprutning med kedjesmösrjmedel. Starka, svåra kedjor kan också kockas med ett högtrycksfett. (Fett får inte värmas upp över 100 C). CHAIN CLEAN DEGREASER JOKER 440 SYNTHETIC FETT 3000 CHAIN CLEAN DEGREASER JOKER 440 SYNTHETIC FETT

12 Photos: Zumbrunn FORD MUSTANG SHELBY GT 350 / 1965 OTHER LUBRICATION POINTS ANDRA SMÖRJSTÄLLEN STEERING GEARBOXES Various gearbox types are used: recirculating ball steering, finger steering, screw-and-nut steering, worm and roller steering, rack-and-pinion steering, gear-segment steering, etc. Servo-assisted steering systems are often lubricated using ATF. Individually filled steering gearboxes are filled with industrial gearbox oil if no other information is available. In the event of sealing problems, fluid gearbox grease can also be used. Here, too, it is important to check the lubricant level regularly. GEAR COMPOUND PLUS FETT 174 LÄNKVÄXELLÅDA Det kommer olika växellådetyper till användning: kulrotationslänk, fingerlänk, skruvlänk, rullsnäckslänk, kuggstångslänk, kuggsegmentslänk, osv. Servounderstödda länkar smörjs ofta med ATF. Individuell ifylld länkväxellåda när ingen annan information är tillgänglig, med fylld växellådeolja för industrin. Vid tätningsproblem kan också växellådeflytande fett föras in. Också här är det viktigt att regelbundet kontrollera smörjmaterialsnivån. GEAR COMPOUND PLUS FETT 174 CENTRAL LUBRICATION SYSTEMS In RR, Bentley and other marques, lubrication points on the axle and suspension can be lubricated using a foot pedal. This is a total-loss lubrication system. The oil is not caught but drips onto the floor. However, we advise against the use of biodegradable oils because these tend to stick. Use a slideway oil that contains a good adhesive additive. Lubrication will have to be repeated less often if you do this. CENTRALSMÖRJSYSTEM RR, Bentley och andra märken kan över en fotpedal avfetta smörjställen på en axel och en upphängning. Här handlar det om en förlustsmörjning. Oljan fångas inte upp utan droppar på golvet. Vi råder dock att föra in biologiskt nedbrytbara oljor, då dessa brukar fastna. Använd en styrbansolja som innehåller en bra häfttillsats. Då behövs det ofta mindre eftersmörjning. SUPERGLISS 220K SUPERGLISS 220K 12

13 DAMPER PISTON OF SU CARBURETTORS The damper piston is raised by negative pressure and regulates the mix via the jet needle. Chamber 7 contains a damper fluid that slows the piston's lifting movement. Its damping action depends upon its viscosity. If the engine stalls during acceleration, the oil is too thin; if it fails to get up to speed, the oil is too thick. DÄMPARKOLV FRÅN SU-FÖRGASARE Dämparkolven höjs när det blir undertryck samt regleras över blandningens nålventil. I utrymme 7 finns en dämparvätska som efter varje viskositets hastighet fördröjer av kolvens lyftrörelse. När motorn vid accelereringen stryps är oljan för tunn, om den inte börjar rotera är den för tjock. Motor oil in various viscosity classes e.g. SAE 30, 10W/30, 20W/50 Motorolja i versch. Viskositetsklasser, t.ex. SAE 30, 10W/30, 20W/50 IGNITION DISTRIBUTOR The ignition distributor shaft, which is adjusted against the direction of rotation using flyweights, should be lubricated with motor oil at every service. The felt is removed from the shaft and the hollow shaft is then lubricated. The cams for the circuit breaker are lubricated using an adhesive grease. Please apply only a thin layer. FETT 2000 STRÖMFÖRDELARE Strömfördelaraxeln som reglerar centrifugalvikt mot rotationsriktning, ska vid varje service smörjas med motorolja. Filten på axeln är avlägsen när den ihåliga axeln smörjs. Nocken för strömbrytaren smörjer man med ett vidhäftande fett. Använd endast ett tunt skikt. FETT 2000 ELECTRICAL CABLE CONNECTIONS Plug-and-socket connections in electrical cables should be sprayed with a dielectric spray before connection. Such sprays are characterised by excellent corrosion protection, they are very effective at repelling water and they provide flawless electrical contacts. They are also very well suited for use on hinges, ignition distributor caps, Bowden cables and everything that would otherwise start to squeak over time. ELEKTRISKA KABELANSLUTNINGAR Elektriska kontakter från elkablar för parning med dielektrisk spraybesprutning. Sådana sprayer märks genom ett framstående korrosionsskydd, som avskiljer vatten mycket bra och resulterar i utmärkta elkontakter. De är också för alla gångjärn, strömfördelarlock, glidkablar och allt som annars har med tiden att göra och som börjar att skjutas fram på ett lämpligt sätt. JOKER 440 SYNTHETIC JOKER 440 SYNTHETIC 13

14 HÜRLIMANN D 100 SSP / 1957 GREASE LUBRICATION POINTS FETTSMÖRJSSTÄLLEN WHEEL BEARING Roller bearings, ball bearings and rolling bearings in general are filled to around 30% full of grease. It is important to ensure cleanliness. Smear all bare parts within the bearing with grease to prevent corrosion. FETT 3000 HJULLAGER Rullager, kullager och allmänt rullager fylls till ca. 30% med fett. Viktig är att renheten. Alla rena delar på insidan av lagren stryks med fett för att hindra korrosion. FETT CARDAN SHAFT There are two different lubrication points on a Cardan shaft: 1. The slider that guarantees longitudinal compensation 2. The swivel joint with needle bearings that compensates for shaft offset KARDANAXEL På en kardanaxel finns det två olika smörjställen: 1. Glidstycket med garanterad längdkompensation 2. Vredleden med nållager med garanterad axelförflyttning 2 FETT 218 M FETT 3000 FETT 218 M FETT 3000 STAUFFER LUBRICATOR Lubrication of shafts at water pumps with lubricator (Stauffer lubricator). FETT 2000 SMÖRJKOPP Axelsmörjning av vattenpumpen med smörjmedelsgivare (smörjkopp). FETT

15 AXLE AND SUSPENSION PARTS Unlike today's axle suspensions, axles on older vehicles require regular maintenance. Joints, ball studs, self-aligning bearings, track rods etc. must be lubricated regularly. This is largely due to the danger of penetrating water, which can cause corrosion. AXEL- OCH UPPHÄNGNINGSDELAR I motsats till akuella axelupphängningar är de tidigare fordonens axlar ett regelbundet underhåll att utföra. Länkar, kultappar, pendellager, parallellstag, osv. måste regelbundet smörjas. Detta gäller framför allt mot fara för inträngande vatten som kan förorsaka korrosion. FETT 2000 (water-resistant) FETT 218 M (good emergency running properties) FETT 2000 (vattenbeständig) FETT 218 M (bra nödkörningsegenskap) LEAF SPRINGS Take the load off springs, clean and blow off with compressed air. When they are clean and dry, spray with grease spray. If possible, the springs should be wrapped. Follow the procedure described above, but fill the spaces between them with adhesive grease, allow the springs to take the load and then wrap them in Tensoband or similar. Springs treated in this way will do their job silently for many years. BLADFJÄDRAR Avlasta fjädrar, göra rent och blåsa ut med tryckluft. Spruta med fettspray när de är rena och torra. Täck om möjligt fjädrarna på samma sätt som ovan, fyll dock mellanrummen med vidhäftande fett, belasta fjädrar och täck med Tensoband eller liknande. Fjädrar som har behandlats så här gör ert arbete under åren åter bullerfritt. GREASE SPRAY FETT 2000 GREASE SPRAY FETT 2000 BRAKE CALLIPERS, BRAKE SHOES, EXHAUST PARTS Parts that are exposed to very high temperatures (> 200 C) and are not exposed to any rotating movement are lubricated with a solid lubrication paste. For example, the contact surfaces of brake shoes on the brake plate, brake blocks on the guide plates, exhaust screws, exhaust manifold - threaded bolts, exhaust plug connectors. BROMSOK, BROMSKLOSSAR, AVGASDELAR Delar som utsätts för mycket höga temperaturer (> 200 C) och inte någon roterande rörelse smörjs med en fast smörjmedelspasta. t.ex. bromsklossarnas anläggningsyta på bromsskölden, bromsklossarna på styrplattan, avgasbultar, avgasrör gängade bultar, avgaskontakterna, osv. COPPER PASTE COPPER SPRAY COPPER PASTE COPPER SPRAY SHOCK ABSORBER OIL Old vehicles have oil shock absorbers in which the oil can be changed. Even if the shock absorbers are oil tight, the oil will age and the damping effect will decrease over time. If the vehicle is bouncing uncomfortably, check whether the fluid needs changing. The viscosity of the fluid significantly affects the damping properties. STÖTDÄMPAROLJA Äldre fordon har oljestötdämpare som man kan göra oljebyte på. Också när dämparen är tät, åldras oljan och dämpningsverkan avtar. När fordonet gungar obehagligt är det dags för vätskebyte. Vätskans viskositet bestämmer dämpningsegenskapernas auktoritet. COREX HLP 22, 32, 46 COREX HLP 22, 32, 46 FELT WASHER, GRAPHITE SEALS These should be matched to the diameter of the shaft before fitting. During fitting, good lubrication should be provided so that the ring does not heat up on the shaft and become eroded. The surface of the shaft should be finished appropriately so that there are no large rough areas. FILTRINGAR, GRAFITTÄTNINGAR Dessa är anpassade för axelns monteringsdiameter. Vid monteringen sörjs för en bra smörjning, som gör att ringen på axeln inte kan upphettas och frätas. Då axelns yta kommer att bearbetas, uppstår inga stora grovenheter. FETT 218 M Motor oil Gear oil FETT 218 M Motorolja Växellådeolja 15

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Lera Ofrusen jord Frusen jord A = Över grundvattenytan B = Under grundvattenytan 0,83-1,0 0,54-0,57 Torrskorpe -lera Siltig lera 0,47-0,57 0,54-0,57

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

SGC Rapport 2013:276

SGC Rapport 2013:276 Tar reforming through autothermal partial oxidation combined with catalytic ammonia reduction (Tjärreformering via autoterm partiell oxidation kombinerad med katalytisk ammoniak reduktion) Per Tunå, Fredric

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

Foto Tommy Schröder Andersén, Nordex Sverige AB. Vindkra park Långåsen. Bilagor

Foto Tommy Schröder Andersén, Nordex Sverige AB. Vindkra park Långåsen. Bilagor Foto Tommy Schröder Andersén, Nordex Sverige AB Vindkra park Långåsen Bilagor Förteckning över bilagor Bilaga 1 Parklayout med koordinater Bilaga 2 Ritning av vindkraftverk N100 (med tillhörande faktablad)

Läs mer

Laboratory safety and management. Department of Molecular Biosciences, Wenner-Gren Institute (MBW)

Laboratory safety and management. Department of Molecular Biosciences, Wenner-Gren Institute (MBW) Laboratory safety and management Department of Molecular Biosciences, Wenner-Gren Institute (MBW) I. Welcome to MBW 5 - Responsible for safety - General regulations - In case of emergency - Important telephone

Läs mer

OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ÄGARHANDBOK OCH UNDERHÅLLSGUIDE

OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ÄGARHANDBOK OCH UNDERHÅLLSGUIDE 605512 OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ÄGARHANDBOK OCH UNDERHÅLLSGUIDE ELECTRIC POWERED FLEET GOLF CARS & PERSONAL VEHICLES ELEKTRISKT DRIVNA GOLFKÄRROR & PERSONLIGA FORDON REVISED DECEMBER 2006 REVIDERAD

Läs mer

All Clean 5P, 5S, 24S

All Clean 5P, 5S, 24S All Clean Industri Sortiment / All Clean Industry Range Användarmanual Operating manual All Clean 0.5P All Clean 1.25P All Clean 5P All Clean 5S All Clean 24S Övrigt Industri Sortiment / Other Industry

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar

Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Konsekvenserna av senaste ändringar i skrotningspremierna Rapport 5414 december 2004 Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Konsekvenserna av senaste

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK 1 MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK Tack för att du har valt att använda vår luftkonditioneringsapparat. Innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten, läs noga igenom denna

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Musik, musiker och hörsel - en kunskapssammanställning om höga ljudnivåer och hörselskaderisker i musik- och underhållningssektorn

Musik, musiker och hörsel - en kunskapssammanställning om höga ljudnivåer och hörselskaderisker i musik- och underhållningssektorn Musik, musiker och hörsel - en kunskapssammanställning om höga ljudnivåer och hörselskaderisker i musik- och underhållningssektorn 2 Innehåll Förord sid. 3 Sammanfattning 5 Summary in English... 11 1.

Läs mer

Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory

Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory Master of Science Thesis in the Master Degree Programme, Automation

Läs mer

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län.

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use RFTX 140A, RFTX 140C, RFTX 160A, RFTX 160C RFTX 200A, RFTX 200B, RFTX 200C SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna bruksanvisning tillsammans med kompletterande montage-,

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se EPO beskriver år 2000 hur man ser på läget: Allt fler vill ha mjukvarupatent, en ny tolkning av EPC gör det möjligt att

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX KNX Mätning är smart Smart Metering with KNX KNX Sweden Irisgatan 4B, 431 61 Mölndal tel: +46 (0)734 330 250 epost: info@knx.se hemsida:www.knx.se Innehåll / Content KNX Mätning är smart KNX Metering is

Läs mer