CLASSIC LINE Technical Guide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CLASSIC LINE Technical Guide"

Transkript

1 CLASSIC CLASSIC LINE Technical Guide 1

2 Photos: Zumbrunn AUSTRO DAIMLER "PRINZ HEINRICH" / 1910 CONTENTS INNEHÅLL 4-STROKE ENGINES 4-TAKTSMOTORER 3-6 GEARBOXES VÄXELLÅDA 7-9 REAR AXLES BAKAXLAR OTHER LUBRICATION POINTS ANDRA SMÖRJSTÄLLEN GREASE LUBRICATION POINTS FETTSMÖRJSTÄLLEN MISCELLANEOUS DIVERSE PETROL AND ADDITIVES BENSIN OCH TILLSATSER STROKE ENGINES 2-TAKTSMOTORER 19 2

3 4-STROKE ENGINES 4-TAKTSMOTORER OIL SPLASH AND MIST LUBRICATION, WITHOUT PRESSURISED OIL SUPPLY These engines require a lubricating oil that forms an oil mist during operation. This lubricates all lubrication points that are not supplied with oil by the "oil splash lubrication", such as pistons, cylinders, valve train, petrol pump drive, etc. A motor oil is required that will adhere to the lubrication points to guarantee emergency lubrication. If the vehicle has not been used for a long time, it is a good idea to lubricate camshafts and the valve train by hand. No filter systems are used in these engines. Caution: Only REGULAR motor oils form an oil mist. Do not use other oils. REGULAR SAE 30 or SAE 40 Oil change: km or every 6 months Era: SLUNG- OCH DIMSMÖRJNING, UTAN TRYCKOLJEFÖRSÖRJNING Dessa motorer behöver en smörjolja som i drift bildar en oljedimma. Denna smörjer alla smörjställen, vilka inte försörjer "slungsmörjning" med olja, som kolv, cylinder, ventildrift, bensinpumpsdrift, osv. Det förutsätter en motorolja som fäster på smörjställena, för att garantera en akut smörjning. Vid längre stillastående är det en fördel att smörja kamaxlar och ventildrift för hand. Hos dessa motorer säkerställs i princip att filtersystemen ingår. Varning! Endast REGULAR-motorolja bildar en oljedimma. Använd inga andra oljor. REGULAR SAE 30 eller SAE 40 Oljebyte: km eller varannan månad Period:

4 OIL SPLASH AND MIST LUBRICATION, WITHOUT PRESSURISED OIL SUPPLY, WITH OIL PUMP These engines lubricate certain bearings with pressurised oil. Other bearings are supplied only by the oil mist or splash lubrication. Therefore a REGULAR oil should be used here too. SLUNG- OCH DIMSMÖRJNING, UTAN TRYCKOLJEFÖRSÖRJNING, MED OLJEPUMP Dessa motorer smörjer vissa lager med tryckolja. Andra lagerställen försörjs endast via oljedimman eller stänksmörjningen. Därför används också här en REGULAR-olja. REGULAR SAE 30 or SAE 40 Oil change: km or every 6 months Era: REGULAR SAE 30 eller SAE 40 Oljebyte: km eller varannan månad Period: PRESSURE CIRCULATION LUBRICATION, WITHOUT FINE FILTER These engines have a built-in oil pump to supply all relevant lubrication points via corresponding line systems. They are designed to draw dirt and abraded particles into a recess in the oil sump using a magnet or collect them in a coarse filter (centrifugal filter, disc filter, metal gauze filter or edge filter). To allow dirt to settle out, the motor oil must not contain a dispersant additive that keeps contaminants in suspension. If a solenoid is present, this, along with the coarse filter, should be cleaned using petroleum ether when the oil is changed. SUPREME SAE 30, 40, 50 Oil change: Era: km 5000 km or every 12 months TRYCKCIRKULATIONSSMÖRJNING, UTAN FINFILTER Dessa motorer har en inbyggd oljepump som försörjer alla relevanta smörjställen över motsvarande rörsystem. De är konstruerade så att smuts och nötning har samlats i en fördjupning av oljetråget med hjälp av en magnet eller i ett grovkorningt filter (centrifugalfilter, lamellfilter, metallsilfilter eller spaltfilter). Genom att smutsen kan avsättas förutsätter det en motorolja som inte i något fall håller föroreningarna genom dispergeringstillsatser i balans! Om det finns en magnet ska den tillsammans med det grovkorninga filtret rengöras med hjälp av lacknafta vid oljebytet. SUPREME SAE 30, 40, 50 Oljebyte: 2000 km 5000 km eller varje månad Period: PRESSURE CIRCULATION LUBRICATION, WITH FINE FILTER These engines have a built-in oil pump to supply all relevant lubrication points via corresponding line systems. Since they also contain fine mesh filter systems, a motor oil with detergents and dispersants is essential. This enables dirt to be dissolved, carried to the filter and deposited there. The efficacy of these additives depends on the standard met by the oil. Filter types used: filter cartridges, paper filters, felt filters. Fully synthetic products (PAO base oils) should be treated with caution: under some circumstances these are not compatible with older sealing materials. Motor oils based upon MC or HC base oils can generally be used without problems. HEAVY DUTY SAE 30, 40, 50, 20W/50 Oil change: 5000 km 7500 km or every 12 months Era: TRYCKCIRKULATIONSSMÖRJNING MED FINFILTER Dessa motorer har en inbyggd oljepump, som alla relevanta smörjställen försörjer över motsvarande rörsystem. På grund av inbyggda finkorniga filtersystem förutsätts en motorolja innehålla detergentiens- och dispergentienstillsatser. Därmed kann smutsen lösas upp och filtret tillföras och läggas däri. Verkan för denna tillsats är avhängig på vilken norm oljan uppfyller. Använda filtertyper: filterpatroner, pappersfilter, filtfilter. Undvik helsyntetiska produkter (PAO-basiska oljor); dessa kann absolut inte användas med äldre tätningsmaterial. Motoroljor på basis av MC eller HC-basiska oljor kan i regel sättas in utan problem. HEAVY DUTY SAE 30, 40, 50, 20W/50 Oljebyte: Period: km 7500 km eller varje månad EVOTEC SAE 10W/30, 15W/40, 20W50, 50 Oil change: 5000 km km or every 12 months Era: EVOTEC SAE 10W/30, 15W/40, 20W50, 50 Oljebyte: 5000 km km eller varje månad Period:

5 MOTOR OIL VISCOSITIES For normal use. Engines with water cooling and vehicles with a starter (no winter operation): SAE 40. For engines with a crank (hand start): SAE 30. For air-cooled engines and motorbikes: SAE 50 In the event of overheating problems, SAE 50 can also be used (improved cooling performance) In the event of high oil consumption, SAE 50 can also be used Warning: viscous motor oils have a longer lubrication time (the time it takes for oil pressure to build up and for all lubrication points to be supplied with oil). MOTOROLJA-VISKOSITET För den normala insättningen. Motorer med vattenkylning och fordon med startmotor (ingen vinterdrift): SAE 40. Hos motorer med startvev (handstart): SAE 30. För luftkylda Motorer och motorcyklar: SAE 50 Vid överhettningsproblem kan också SAE 50 användas (förbättra kyleffekt) Vid stor oljeförbrukning kann också SAE 50 användas Obs! Tjockflytande motorolja har en längre oljecirkulationstid (tidsperiod tills oljetrycket har byggts upp och alla smörjställen har försörjts med olja). OIL CHANGE INTERVALS If possible, always follow the manufacturer's instructions. If the documentation is no longer available, the following general non-binding guidelines apply: OLJEBYTSINTERVALL Om möjligt genomförs alltid bestämmelserna enligt tillverkaren. Om det inte finns några underlag gäller dessa allmänna, ej bindande riktlinjer: REGULAR SUPREME HEAVY DUTY EVOTEC km or 6 months km or every 12 months km or every 12 months km or every 12 months REGULAR SUPREME HEAVY DUTY EVOTEC km eller varannan månad km eller varje månad km eller varje månad km eller varje månad These guide values depend upon the oil quantity, power, driving style, engine condition, thermal loading of the oil (change more frequently for air-cooled engines). Due to condensation, an oil change should always be performed before long periods of disuse (> 6 months) regardless of the number of kilometres travelled. If the vehicle remains out of service for longer than 2 years, the oil should be checked before starting the engine for the first time (possible ageing due to the air humidity at the storage location). Additional lubrication to the cylinder should be provided via the spark plug hole. In the case of doubt, it is better to perform one oil or filter change too many than one too few. If the operating manual is present, study this thoroughly and follow its instructions. The oil change should be performed before taking the vehicle out of service, i.e. usually in autumn. The oil should be drained at operating temperature. This will allow combustion residues that have collected in the oil and which lead to oxidation to be eliminated. The new oil should be brought up to operating temperature in the engine so that all relevant parts are properly in contact with the lubricating oil and a protective film is created to impede corrosion. Dessa riktvärden är beroende av oljemängden, arbetsförmågan, körstilen, motorns tillstånd, oljans termiska belasning (vid luftkylda motorers ofta förekommande byten). Vid längre stillastående (> 6 månader) ska alltid ett oljebyte göras (kondensvatten), oberoende av körda kilometer. Om avstängningen har varit mer 2 år ska oljan innan start kontrolleras (eventuell ändring via luftfuktigheten på lagerställe). Ytterligare smörjning av cylindern genom att smörja över tändstiftshålet bör testas. I tveksamma fall är det bättre att göra ett olje- eller filterbyte för mycket än ett för litet. Om det finns en bruksanvisning tillgänglig ska den läsas igenom ordentligt och utgås från denna. Oljebyte görs för det mesta på hösten då motorerna är stillastående. Oljan ska tömmas vid arbetstemperatur. Därmed kann förbränningsresterna som har samlats i oljan och som har lett till oxidation, eliminerats. Den nya oljan har förts in i motorn med arbetstemperaturperatur, som gör att alla relevanta delar kommer i beröring med smörjoljan varvid en korrosionsskyddsfilm bildas. RUNNING-IN OIL Older engines containing cylinders, pistons, piston rings and other friction surfaces that are not hard chrome-plated or surface-coated are run in after an engine overhaul. The purpose of this procedure is to adapt the friction points to one another and smooth the surface structure. An unalloyed motor oil which permits a relatively high level of friction will speed up the process. Run-in time between 10 and 20 hours. When running in, high engine speeds and engine loads should be avoided. Vary the load and speed. Check the motor oil level frequently. After the run-in procedure, drain off the oil while hot and replace the oil filter. Fill with the prescribed motor oil. RUNNING IN SAE 30 INKÖRNINGSOLJA Äldre motorer som innehåller cylinder, kolv, kolvring och andra friktionspartner, vilka inte är hårdförkromade eller ytbelagda kommer att dras in efter en motorrevision. Detta förlopp ska anpassas efter friktionsställena och slätas ut efter ytbeläggningsstrukturen. Efter att ha påskyndat flödet använder man en olegerad motorolja som tillåter en högre friktion. Införningstid mellan 10 och 20 timmar. Vid införning undviks höga rotationshastigheter, höga motorbelastningar. Belastning och rotationshastighet varierar. Motoroljenivån kontrolleras ofta. Efter införningsförloppet töms den heta oljan och även oljefiltret byts ut. Motorolja fylls på enligt föreskrift. RUNNING IN SAE 30 5

6 CLASSIFICATIONS AND SPECIFICATIONS KLASSIFICERINGAR OCH SPECIFIKATIONER REGULAR SAE 30 REGULAR SAE 40 RUNNING IN SAE 30 SUPREME SAE 30 SUPREME SAE 40 SUPREME SAE 50 HEAVY DUTY SAE 30 HEAVY DUTY SAE 40 HEAVY DUTY SAE 50 HEAVY DUTY SAE 20W/50 EVOTEC SAE 10W/30 EVOTEC SAE 15W/40 EVOTEC SAE 20W/50 EVOTEC SAE 50 Era Period Classification API 1947 API-klassificering 1947 API classification 1952 API-klassificering 1952 API classification 1971 API-klassificering 1971 CCMC Classification CCMC Klassificering Petrol Bensin REGULAR PREMIUM HEAVY DUTY ML MM MS Diesel DG/DM DM DS Petrol Bensin SA SB SC/SD SE/SF SG Diesel CA/CB CC CD CE/CF Petrol Bensin G1/G2/G3 Diesel D1 D2/D3/PD1 DF4/PD2 G4 Military Specifications Militär Specifikationer MIL L 2104A, MIL L 2104A SUPPLEMENT 1 OEM Specifications OEM Specifikationer CATERPILLAR SERIES 1 Definition Beskrivning Mineral oil with minimal additives Mineral oil with additives MIL L 2104B, MIL L 46152A/B FORD ESE M2C101 A/B GM 6041 M CATERPILLAR SERIES 2 Mineral oil with additives MIL L 2104C/D, MIL L 45199B, MIL L 46152C FORD ESE-M2C101-C, FORD ESE-M2C153-B/D, FORD SSM-2C9001-AA, FORD SSM-2C9011-A GM 6136-M, GM 6048-M, GM 6049-M CATERPILLAR SERIES 3 Paraffin base oil with additives MIL L 2104E, MIL L 46152D (corrosion protection) (anti-misting additive, oxidation protection, corrosion protection, wear protection, detergents) (anti-misting additive, oxidation protection, corrosion protection, wear protection, detergents, dispersants) (anti-misting additive, oxidation protection, corrosion protection, significant wear protection, detergents, dispersants) Mineralolja minimalt legerad Mineralolja legerad Mineralolja legerad Paraffinbasolja legerad (korrosionsskydd) (antifogtillsats, oxidationsskydd, korrosionsskydd, tillslutningsskydd, detergenter) (antifogtillsats, oxidationsskydd, korrosionsskydd, tillslutningsskydd, detergenter, dispergeringsmedel) (antiofogtillsats, oxidationsskydd, korrosionsskydd, utpräglat tillslutningsskydd, detergenter, dispergeringsmedel) 6

7 KÖPFLI JK / 1959 GEARBOX VÄXELLÅDA UNSYNCHRONISED In these gearboxes, no attention need be paid to synchronisation. These gearboxes also run with oils with higher additive levels, such as rear-axle oils in accordance with the standard API GL-5. However, industrial gear oils can also be used, but always follow the manufacturer's instructions. GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90, 80W/140 GEAR COMPOUND PLUS 220, 460, 680 GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 FETT 174 OSYNKRONISERAD Hos dessa växellådor behöver man vid synkroniseringen ingen utsikt bakåt. Dessa växellådor använder också starka legerade oljor, såsom bakaxeloljor med normeringen API GL-5. Det går också att använda oljor för industrins växellådor. Var dock alltid uppmärksam på tillverkarens anvisningar. GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90, 80W/140 GEAR COMPOUND PLUS 220, 460, 680 GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 FETT 174 SYNCHRONISED In synchronised gearboxes, gear oils that contain a lower level of highpressure additives are used. This is the only way to guarantee that the gear change will work without the use of excess force. The standard normally provides for an API GL-4 oil. Manufacturers have specified various oils in their operating manuals. For example gear oil, motor oil or automatic gearbox oil. GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 SYNKRONISERADE Hos synkroniserade växellådor förs växellådeolja in vilken innehåller mindre högtryckstillsatser. Det måste dock garanteras att förloppet fungerar utan överdriven kraft. Normen förutser för det mesta en API GL-4-olja. Tillverkaren har föreskrivet i bruksanvisningen olika oljor att välja mellan. Som t.ex. växellådeolja, motorolja eller automatolja. GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 7

8 FORCED SYNCHRONISATION - PORSCHE SYNCHRONISATION This special synchronisation also works with rear-axle oil in accordance with the standard API GL-5. Please follow the manufacturer's instructions. GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90 PÅTVINGAD SYNKRONISERING - PORSCHE-SYNKRONISERING Denna speciella synkronisering fungerar också med bakaxeloljan för normen API GL-5. Var dock uppmärksam på tillverkarens anvisningar. GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90 AUTOMATIC GEARBOX Automatic gearboxes were introduced to a wide range of vehicles at any early stage. There were therefore various automatic gearbox oil specifications for vehicles by around GM Type A, Suffix A, DEXRON B, DEXRON C, these were covered by DEXRON II and III. AUTOMATIKGETRIEBE Automatisk växellåda fann redan tidigt sin väg i olika fordon. Hos fordon till ca 1970 fanns det därför också olika Automatiska oljespecifikationer. GM Typ A, Suffix A, DEXRON B, DEXRON C, dessa upptäcktes via DEXRON II och III. Ford M2C 033F / G defines automatic gearbox oils that have a different coefficient of friction structure from the DEXRON ATFs. Caution: Do not fill automatic gearboxes that require the FORD specifications with ATF of DEXRON quality. Ford M2C 033F / G betecknat automatolja som har en annan friktionsuppbyggnad än DEXRON ATF. Varning! Automater som FORD-specifikationerna kräver, fylls inte på med ATF:s DEXRON-kvalitet. OVERDRIVE, HALF GEARS, TRANSFER GEARBOXES If the gears can be changed under load, then a friction clutch or fluid coupling is generally fitted. In these cases, API GL-4 or an ATF oil is usually used. Intermediate gearboxes with shifting claws can be filled with API GL-5 oils. Feature: Gear change only possible when stationary. GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90 PRISMA ZX SAE 75W/90 ÖVERVÄXEL, SEMIÖVERGÅNGAR, FÖRDELNINGSVÄXEL Där övergångarna kan kopplas under belastning, finns det vanligen en friktionskoppling eller en vätskekoppling inbyggd. I dessa fall kommer för det mesta en API GL-4 eller en ATF-olja att föras in. Mellanväxel med kopplingsklor kan med fyllas med API GL-5-olja. Kännetecken: Stående koppling är endas möjlig. GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90 PRISMA ZX SAE 75W/90 API STANDARDS FOR AXLE OILS API NORMALISERING FÖR AXELOLJA Standard Norm API GL-1/2/3 API GL-4 API GL-4-5 API GL-5 Valid Giltig no, no longer nej inte mer yes ja yes ja yes ja Suitable for Lämplig för Gearbox Kopplingsväxellåda Transfer gearbox, differential gearbox Fördelningsväxel, differentialväxel Hypoid gearbox Hypoiddrift Recommendation Rekommendation GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 PRISMA ZX SAE 75W/90 GEAR COMPOUND PLUS 220, 460, 680 GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90, 80W/140 GEARBOX OIL CHANGE If possible, the oil should be changed at operating temperature. It makes sense to catch the oil in a container to see whether any abraded particles come out of the gearbox. Old gearboxes are sealed using felt washers, graphite seals or return flow grooves in the bearing bushes. Care should be taken to ensure the gearbox is not overfilled. The oil level should be checked on a regular basis. If gearbox ventilation valves are present, check they work faultlessly at every oil change. VÄXELLÅDA-OLJEBYTE Oljan ska om möjligt vara driftsvarm vid byte. Det är vettigt att oljan fångas upp i en behållare för att se om det kommer nötning ut ur växellådan. Gamla växellådor är tätat med filtringar, grafittätningar eller matarspåren i lagerbussningarna. Här måste man tänka på att växellådorna inte ska vara överfulla. Oljenivån ska kontrolleras regelbundet. I förekommande fall kontrolleras vid varje oljebyte växellådans luftningsventil på felfri funktion. 8

9 COMPARISON OF API WITH ISO VISCOSITY CLASSES AND ENGLER JÄMFÖR API MED ISO-VISKOSITETSKLASSEN OCH MED ENGLER VISCOSITY CLASSES, BASIC VI = 100 VISKOSITETSKLASSENS BAS VI = Kinematic viscosity mm 2 /s 40 C Kinematisk viskositet mm 2 /s 40 C W 80W 75W 15W 10W 5W 0W Kinematic viscosity mm 2 /s 100 C Kinematisk viskositet mm 2 /s 100 C Engler degrees at 50 ISO VG Industrial lubricating oil SAE class Vehicle gearbox oil SAE class Vehicle gearbox oil Grad-Engler vid 50 ISO VG Smörjolja för industri SAE-klass Motorfordon- Växellådeolja SAE-klass Motorfordon- Växellådeolja 9

10 Photos: LüchingerMotorcycle INDIAN SCOUT 37 / 1926 REAR AXLES BAKAXLAR ANGULAR GEARBOXES The bevel gear is mounted centrally on the shaft in relation to the ring gear. As a result, shear forces are lower than in the hypoid drive. API GL-4, GL 4-5, GL-5 and industrial gear oils are used in these gearboxes. The viscosities differ greatly depending upon the design. GEAR OIL EP SAE 80W/90 GEAR COMPOUND PLUS 220, 460, 680 VINKLAD AXELVÄXELLÅDA Det koniska kugghjulet är axiellt monterat till kardanhjulet. Därigenom skapas mindre skjuvningskrafter jämfört med hypoiddrift. Till dessa växellådor kommer API GL-4, GL 4-5, GL-5 och växellådsolja för industrin att föras in. Viskositeterna skiljs åt starkt för varje konstruktion. GEAR OIL EP SAE 80W/90 GEAR COMPOUND PLUS 220, 460, 680 HYPOID DRIVE The central axis (2) of the bevel gear (1) is offset in relation to the central axis of the ring gear (3). This gives rise to high shear forces but also a larger area of interaction despite small sizes. API GL 4-5 and GL-5 are used in these gearboxes. Viscosities differ depending upon design and usage. Caution: The use of pure API GL-4 oils can lead to severe damage! GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90, 80W/140 PRISMA ZX SAE 75W/90 HYPOIDDRIFT Det koniska kugghjulet (1) är med mellanaxeln förflyttad till kardanhjulets (3) mellanaxel (2). Därigenom skapas starka skjuvningskrafter men också en större kontaktytor genom mindre byggstorlekar. Till dessa växellådor kommer API GL 4-5 och GL-5 att föras in. Viskositeterna skiljs åt för varje konstruktion och införande. Varning! Användningen av ren API GL-4-olja kan medföra svåra skador! GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90, 80W/140 PRISMA ZX SAE 75W/90 SELF-LOCKING DIFFERENTIAL Locking differentials can be designed in the form of a hypoid gearbox or an angular gearbox. We differentiate between self-locking differentials and switchable locks. Self-locking differentials with a multi-plate clutch must have an LS (limited slip) additive in the rear axle oil. This leads to soft engagement of the clutch and prevents noise. GEAR OIL UNIVERSAL LS SAE 90, 80W/140 MOTOREX 200 (LS concentrate) SJÄLVSPÄRRNINGSDIFFERENTIAL Spärrningsdifferentialen kan vara utformade som hypoidväxellåda eller vinklad axelväxellådan. Man skiljer mellan självspärrningsdifferentialen och omkopplingsbara spärrar. Hos självspärrningsdifferentialerna måste var och en med lamellkopplingar ha en LS-tillsats (begränsas slip) i bakaxeloljan. Detta gör att det blir ett mjukt ingripande i kopplingen som förhindrar buller. GEAR OIL UNIVERSAL LS SAE 90, 80W/140 MOTOREX 200 (LS-koncentrat) 10

11 WORM GEARBOXES Sometimes, even more recent cars, such as the Peugeot 203, 403 and 404 had a bronze worm or worm gear in the rear axle. An industrial gearbox oil according to the CLP standard as per DIN Part 3 should be used with very mild lead-free and sulphur-free high-pressure additives. These are classified according to the ISO VG viscosity classes. If there is any doubt about the metals used in the gearbox or differential, we recommend using such an industrial gearbox oil. GEAR COMPOUND PLUS 220 SNÄCKVÄXELLÅDA Delvis har också nyare bilar, som t.ex. Peugeot 203, 403 och 404 i bakaxeln en snäcka eller ett snäckhjul gjort av brons. Att använda är en växellådeolja för industrin efter CLP-normens mätning av DIN Del 3, med mycket svaga bly- och svavelfria högtryckstillsatser, som är indelade efter ISO VG-viskositetsklasser. Finns det tvivel om metallerna, som är inbyggda i en växellåda eller i differentialen rekommenderar vi att en sådan växellådeolja för industrin förs in. GEAR COMPOUND PLUS 220 CHAIN DRIVES O-ring chains. Clean chains using chain cleaner, not petrol or thinners. Leave to dry; do not blow out. Spray a thin layer of chain lubricant onto the clean, dry chain. Spraying chain lubricant onto chains that are dirty or soaked in old lubricant will result in a detrimental and abrasive effect. KEDJEDRIFT O-ringskedja. Kedja. Rengöra kedja med kedjerengörare, inte med bensin eller lösningsmedel. Låt torka, inte blåsa ut. Spruta ett tunt skikt av kedjesmörjmedel på den rena torra kedjan. Sprutning av kedjesmörjsmaterial på smutsiga eller med gammalt smörjmaterial dränkt kedja har en negativ och slipande effekt som följd. CHAIN CLEAN DEGREASER CHAIN LUBE RACING (contains PFTE) CHAIN CLEAN DEGREASER CHAIN LUBE RACING (innehåller PFTE) Without O-ring chains. Clean as above. Spray with chain lubricant. Strong, heavy chains can also be heated with a high-pressure grease. (Do not heat grease to above 100 C) Utan O-ringskedja. Rengöring som ovan. Insprutning med kedjesmösrjmedel. Starka, svåra kedjor kan också kockas med ett högtrycksfett. (Fett får inte värmas upp över 100 C). CHAIN CLEAN DEGREASER JOKER 440 SYNTHETIC FETT 3000 CHAIN CLEAN DEGREASER JOKER 440 SYNTHETIC FETT

12 Photos: Zumbrunn FORD MUSTANG SHELBY GT 350 / 1965 OTHER LUBRICATION POINTS ANDRA SMÖRJSTÄLLEN STEERING GEARBOXES Various gearbox types are used: recirculating ball steering, finger steering, screw-and-nut steering, worm and roller steering, rack-and-pinion steering, gear-segment steering, etc. Servo-assisted steering systems are often lubricated using ATF. Individually filled steering gearboxes are filled with industrial gearbox oil if no other information is available. In the event of sealing problems, fluid gearbox grease can also be used. Here, too, it is important to check the lubricant level regularly. GEAR COMPOUND PLUS FETT 174 LÄNKVÄXELLÅDA Det kommer olika växellådetyper till användning: kulrotationslänk, fingerlänk, skruvlänk, rullsnäckslänk, kuggstångslänk, kuggsegmentslänk, osv. Servounderstödda länkar smörjs ofta med ATF. Individuell ifylld länkväxellåda när ingen annan information är tillgänglig, med fylld växellådeolja för industrin. Vid tätningsproblem kan också växellådeflytande fett föras in. Också här är det viktigt att regelbundet kontrollera smörjmaterialsnivån. GEAR COMPOUND PLUS FETT 174 CENTRAL LUBRICATION SYSTEMS In RR, Bentley and other marques, lubrication points on the axle and suspension can be lubricated using a foot pedal. This is a total-loss lubrication system. The oil is not caught but drips onto the floor. However, we advise against the use of biodegradable oils because these tend to stick. Use a slideway oil that contains a good adhesive additive. Lubrication will have to be repeated less often if you do this. CENTRALSMÖRJSYSTEM RR, Bentley och andra märken kan över en fotpedal avfetta smörjställen på en axel och en upphängning. Här handlar det om en förlustsmörjning. Oljan fångas inte upp utan droppar på golvet. Vi råder dock att föra in biologiskt nedbrytbara oljor, då dessa brukar fastna. Använd en styrbansolja som innehåller en bra häfttillsats. Då behövs det ofta mindre eftersmörjning. SUPERGLISS 220K SUPERGLISS 220K 12

13 DAMPER PISTON OF SU CARBURETTORS The damper piston is raised by negative pressure and regulates the mix via the jet needle. Chamber 7 contains a damper fluid that slows the piston's lifting movement. Its damping action depends upon its viscosity. If the engine stalls during acceleration, the oil is too thin; if it fails to get up to speed, the oil is too thick. DÄMPARKOLV FRÅN SU-FÖRGASARE Dämparkolven höjs när det blir undertryck samt regleras över blandningens nålventil. I utrymme 7 finns en dämparvätska som efter varje viskositets hastighet fördröjer av kolvens lyftrörelse. När motorn vid accelereringen stryps är oljan för tunn, om den inte börjar rotera är den för tjock. Motor oil in various viscosity classes e.g. SAE 30, 10W/30, 20W/50 Motorolja i versch. Viskositetsklasser, t.ex. SAE 30, 10W/30, 20W/50 IGNITION DISTRIBUTOR The ignition distributor shaft, which is adjusted against the direction of rotation using flyweights, should be lubricated with motor oil at every service. The felt is removed from the shaft and the hollow shaft is then lubricated. The cams for the circuit breaker are lubricated using an adhesive grease. Please apply only a thin layer. FETT 2000 STRÖMFÖRDELARE Strömfördelaraxeln som reglerar centrifugalvikt mot rotationsriktning, ska vid varje service smörjas med motorolja. Filten på axeln är avlägsen när den ihåliga axeln smörjs. Nocken för strömbrytaren smörjer man med ett vidhäftande fett. Använd endast ett tunt skikt. FETT 2000 ELECTRICAL CABLE CONNECTIONS Plug-and-socket connections in electrical cables should be sprayed with a dielectric spray before connection. Such sprays are characterised by excellent corrosion protection, they are very effective at repelling water and they provide flawless electrical contacts. They are also very well suited for use on hinges, ignition distributor caps, Bowden cables and everything that would otherwise start to squeak over time. ELEKTRISKA KABELANSLUTNINGAR Elektriska kontakter från elkablar för parning med dielektrisk spraybesprutning. Sådana sprayer märks genom ett framstående korrosionsskydd, som avskiljer vatten mycket bra och resulterar i utmärkta elkontakter. De är också för alla gångjärn, strömfördelarlock, glidkablar och allt som annars har med tiden att göra och som börjar att skjutas fram på ett lämpligt sätt. JOKER 440 SYNTHETIC JOKER 440 SYNTHETIC 13

14 HÜRLIMANN D 100 SSP / 1957 GREASE LUBRICATION POINTS FETTSMÖRJSSTÄLLEN WHEEL BEARING Roller bearings, ball bearings and rolling bearings in general are filled to around 30% full of grease. It is important to ensure cleanliness. Smear all bare parts within the bearing with grease to prevent corrosion. FETT 3000 HJULLAGER Rullager, kullager och allmänt rullager fylls till ca. 30% med fett. Viktig är att renheten. Alla rena delar på insidan av lagren stryks med fett för att hindra korrosion. FETT CARDAN SHAFT There are two different lubrication points on a Cardan shaft: 1. The slider that guarantees longitudinal compensation 2. The swivel joint with needle bearings that compensates for shaft offset KARDANAXEL På en kardanaxel finns det två olika smörjställen: 1. Glidstycket med garanterad längdkompensation 2. Vredleden med nållager med garanterad axelförflyttning 2 FETT 218 M FETT 3000 FETT 218 M FETT 3000 STAUFFER LUBRICATOR Lubrication of shafts at water pumps with lubricator (Stauffer lubricator). FETT 2000 SMÖRJKOPP Axelsmörjning av vattenpumpen med smörjmedelsgivare (smörjkopp). FETT

15 AXLE AND SUSPENSION PARTS Unlike today's axle suspensions, axles on older vehicles require regular maintenance. Joints, ball studs, self-aligning bearings, track rods etc. must be lubricated regularly. This is largely due to the danger of penetrating water, which can cause corrosion. AXEL- OCH UPPHÄNGNINGSDELAR I motsats till akuella axelupphängningar är de tidigare fordonens axlar ett regelbundet underhåll att utföra. Länkar, kultappar, pendellager, parallellstag, osv. måste regelbundet smörjas. Detta gäller framför allt mot fara för inträngande vatten som kan förorsaka korrosion. FETT 2000 (water-resistant) FETT 218 M (good emergency running properties) FETT 2000 (vattenbeständig) FETT 218 M (bra nödkörningsegenskap) LEAF SPRINGS Take the load off springs, clean and blow off with compressed air. When they are clean and dry, spray with grease spray. If possible, the springs should be wrapped. Follow the procedure described above, but fill the spaces between them with adhesive grease, allow the springs to take the load and then wrap them in Tensoband or similar. Springs treated in this way will do their job silently for many years. BLADFJÄDRAR Avlasta fjädrar, göra rent och blåsa ut med tryckluft. Spruta med fettspray när de är rena och torra. Täck om möjligt fjädrarna på samma sätt som ovan, fyll dock mellanrummen med vidhäftande fett, belasta fjädrar och täck med Tensoband eller liknande. Fjädrar som har behandlats så här gör ert arbete under åren åter bullerfritt. GREASE SPRAY FETT 2000 GREASE SPRAY FETT 2000 BRAKE CALLIPERS, BRAKE SHOES, EXHAUST PARTS Parts that are exposed to very high temperatures (> 200 C) and are not exposed to any rotating movement are lubricated with a solid lubrication paste. For example, the contact surfaces of brake shoes on the brake plate, brake blocks on the guide plates, exhaust screws, exhaust manifold - threaded bolts, exhaust plug connectors. BROMSOK, BROMSKLOSSAR, AVGASDELAR Delar som utsätts för mycket höga temperaturer (> 200 C) och inte någon roterande rörelse smörjs med en fast smörjmedelspasta. t.ex. bromsklossarnas anläggningsyta på bromsskölden, bromsklossarna på styrplattan, avgasbultar, avgasrör gängade bultar, avgaskontakterna, osv. COPPER PASTE COPPER SPRAY COPPER PASTE COPPER SPRAY SHOCK ABSORBER OIL Old vehicles have oil shock absorbers in which the oil can be changed. Even if the shock absorbers are oil tight, the oil will age and the damping effect will decrease over time. If the vehicle is bouncing uncomfortably, check whether the fluid needs changing. The viscosity of the fluid significantly affects the damping properties. STÖTDÄMPAROLJA Äldre fordon har oljestötdämpare som man kan göra oljebyte på. Också när dämparen är tät, åldras oljan och dämpningsverkan avtar. När fordonet gungar obehagligt är det dags för vätskebyte. Vätskans viskositet bestämmer dämpningsegenskapernas auktoritet. COREX HLP 22, 32, 46 COREX HLP 22, 32, 46 FELT WASHER, GRAPHITE SEALS These should be matched to the diameter of the shaft before fitting. During fitting, good lubrication should be provided so that the ring does not heat up on the shaft and become eroded. The surface of the shaft should be finished appropriately so that there are no large rough areas. FILTRINGAR, GRAFITTÄTNINGAR Dessa är anpassade för axelns monteringsdiameter. Vid monteringen sörjs för en bra smörjning, som gör att ringen på axeln inte kan upphettas och frätas. Då axelns yta kommer att bearbetas, uppstår inga stora grovenheter. FETT 218 M Motor oil Gear oil FETT 218 M Motorolja Växellådeolja 15

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

CASTROL OLJEUTBILDNING

CASTROL OLJEUTBILDNING CASTROL OLJEUTBILDNING Skolforum Oktober 2013 Katharina Fineman Technical Advisor Agenda Varför behöver bilen motorolja? Basolja Tillsatser/additiv Viskositet Specifikationer Heavy Duty Fyrtaktscykeln

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

This animation illustrates the four stroke cycle for a diesel: suck, squeeze, bang, blow.

This animation illustrates the four stroke cycle for a diesel: suck, squeeze, bang, blow. In the engine, the energy stored in the fuel is released and converted to power. In most vehicles, this process has four steps and we call this the four stroke cycle. Some engines operate on the two stroke

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Framgångsrik användning av miljöanpassade smörjmedel. Adj. Prof., Statoil Fuel & Retail, Lubricants R&D

Framgångsrik användning av miljöanpassade smörjmedel. Adj. Prof., Statoil Fuel & Retail, Lubricants R&D Framgångsrik användning av miljöanpassade smörjmedel Name: Marika Torbacke Adj. Prof., Statoil Fuel & Retail, Lubricants R&D Statoil Lubricants 400 anställda i 8 länder Marknadsledare i Skandinavien och

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Klassningssystem. På den amerikanska marknaden sätts kraven och klassificeringen genom en etablerad process som leds av API, AAM EMA och ACC.

Klassningssystem. På den amerikanska marknaden sätts kraven och klassificeringen genom en etablerad process som leds av API, AAM EMA och ACC. Klassningssystem Behovet av att kunna klassificera prestandan hos motoroljor har funnits länge. I dag är det kanske viktigare än någonsin med tanke på den accelererande takt med vilken nya krav på lägre

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Användarmanual User manual THERMOS OFFICE

Användarmanual User manual THERMOS OFFICE Användarmanual User manual THERMOS OFFICE SE Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 1,9 liter Lätt att installera och använda EN Power saving coffee machines. Capacity 1,9 litres Simple installation and easy

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Lignin i pulverpannor

Lignin i pulverpannor Lignin i pulverpannor SEKAB 1 Project A08-847 2 Ca 100 anställda Omsättning ca 1,2 miljarder SEK Kemikalier och drivmedel baserade på etanol Utvecklat cellulosabaserad etanol ca 15 år 3 ED95 VEHICLES Euro

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160. inr.se

LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160. inr.se LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation. LINC 22 DUSCHBLANDARE

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB 1 Scania och gasmotorer Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB Agenda Bakgrund kring Scania Drivkrafter för hållbara transporter Biodrivmedel CNG/LNG Transportutrustning Lastbilar och Bussar

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual SE Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 2,2 liter Lätt att installera och använda COFFEE QUEEN Termos M U SE/GB GB Power saving coffee machines. Capacity

Läs mer

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM Since 1975 we engineer and manufacture automatic form/fill/seal machines to put all types of granular or dusty product into sacks, we also design and manufacture machines

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual COFFEE QUEEN M-2 U SE/GB

A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual COFFEE QUEEN M-2 U SE/GB A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual SE Svenska COFFEE QUEEN M-2 U SE/GB GB English Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 1,8 liter eller 2 x 1,8 liter. Lätt att installera och använda Power

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Oljetankar / Oil tanks

Oljetankar / Oil tanks Kraftigt gjuten konstruktion Uttag i konstruktionen för plantätning eller gummitätning mot lock Låg vikt God kylning på grund av aluminiums värmeledningsförmåga Tankbotten lutar från alla håll mpt dräneringspluggen

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders

Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders HCN-16 ISO 6020/1 HCN-16_12 sid broschyr.indd 1 09-11-12 11.29.41 2 2 Telefon: Telefon: +46 +46 (0)382-525 (0)382-525 00 00 Telefax: Telefax: +46 +46 (0)382 (0)382

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar BRANDGLAS & TRÄ Vetrotech SG Nordic & Baltic Robert Jacobsens Vej 62 A 8-tallet DK-2300 København S Tel: +45 70 225 258 Fax: +45 70 225 259 www.vetrotech.com/dk Version 2014.03 Guide för montering i trädörrar

Läs mer

Optik. Montage. Elektronik. Priser. Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas. med polyuretan packning

Optik. Montage. Elektronik. Priser. Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas. med polyuretan packning 217 mm 672 mm 317 mm 672 mm 317 mm 183 mm Högtryck gjuten aluminium Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas Montering på en vertikal stolpe eller ett horisontellt

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer