CLASSIC LINE Technical Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CLASSIC LINE Technical Guide"

Transkript

1 CLASSIC CLASSIC LINE Technical Guide 1

2 Photos: Zumbrunn AUSTRO DAIMLER "PRINZ HEINRICH" / 1910 CONTENTS INNEHÅLL 4-STROKE ENGINES 4-TAKTSMOTORER 3-6 GEARBOXES VÄXELLÅDA 7-9 REAR AXLES BAKAXLAR OTHER LUBRICATION POINTS ANDRA SMÖRJSTÄLLEN GREASE LUBRICATION POINTS FETTSMÖRJSTÄLLEN MISCELLANEOUS DIVERSE PETROL AND ADDITIVES BENSIN OCH TILLSATSER STROKE ENGINES 2-TAKTSMOTORER 19 2

3 4-STROKE ENGINES 4-TAKTSMOTORER OIL SPLASH AND MIST LUBRICATION, WITHOUT PRESSURISED OIL SUPPLY These engines require a lubricating oil that forms an oil mist during operation. This lubricates all lubrication points that are not supplied with oil by the "oil splash lubrication", such as pistons, cylinders, valve train, petrol pump drive, etc. A motor oil is required that will adhere to the lubrication points to guarantee emergency lubrication. If the vehicle has not been used for a long time, it is a good idea to lubricate camshafts and the valve train by hand. No filter systems are used in these engines. Caution: Only REGULAR motor oils form an oil mist. Do not use other oils. REGULAR SAE 30 or SAE 40 Oil change: km or every 6 months Era: SLUNG- OCH DIMSMÖRJNING, UTAN TRYCKOLJEFÖRSÖRJNING Dessa motorer behöver en smörjolja som i drift bildar en oljedimma. Denna smörjer alla smörjställen, vilka inte försörjer "slungsmörjning" med olja, som kolv, cylinder, ventildrift, bensinpumpsdrift, osv. Det förutsätter en motorolja som fäster på smörjställena, för att garantera en akut smörjning. Vid längre stillastående är det en fördel att smörja kamaxlar och ventildrift för hand. Hos dessa motorer säkerställs i princip att filtersystemen ingår. Varning! Endast REGULAR-motorolja bildar en oljedimma. Använd inga andra oljor. REGULAR SAE 30 eller SAE 40 Oljebyte: km eller varannan månad Period:

4 OIL SPLASH AND MIST LUBRICATION, WITHOUT PRESSURISED OIL SUPPLY, WITH OIL PUMP These engines lubricate certain bearings with pressurised oil. Other bearings are supplied only by the oil mist or splash lubrication. Therefore a REGULAR oil should be used here too. SLUNG- OCH DIMSMÖRJNING, UTAN TRYCKOLJEFÖRSÖRJNING, MED OLJEPUMP Dessa motorer smörjer vissa lager med tryckolja. Andra lagerställen försörjs endast via oljedimman eller stänksmörjningen. Därför används också här en REGULAR-olja. REGULAR SAE 30 or SAE 40 Oil change: km or every 6 months Era: REGULAR SAE 30 eller SAE 40 Oljebyte: km eller varannan månad Period: PRESSURE CIRCULATION LUBRICATION, WITHOUT FINE FILTER These engines have a built-in oil pump to supply all relevant lubrication points via corresponding line systems. They are designed to draw dirt and abraded particles into a recess in the oil sump using a magnet or collect them in a coarse filter (centrifugal filter, disc filter, metal gauze filter or edge filter). To allow dirt to settle out, the motor oil must not contain a dispersant additive that keeps contaminants in suspension. If a solenoid is present, this, along with the coarse filter, should be cleaned using petroleum ether when the oil is changed. SUPREME SAE 30, 40, 50 Oil change: Era: km 5000 km or every 12 months TRYCKCIRKULATIONSSMÖRJNING, UTAN FINFILTER Dessa motorer har en inbyggd oljepump som försörjer alla relevanta smörjställen över motsvarande rörsystem. De är konstruerade så att smuts och nötning har samlats i en fördjupning av oljetråget med hjälp av en magnet eller i ett grovkorningt filter (centrifugalfilter, lamellfilter, metallsilfilter eller spaltfilter). Genom att smutsen kan avsättas förutsätter det en motorolja som inte i något fall håller föroreningarna genom dispergeringstillsatser i balans! Om det finns en magnet ska den tillsammans med det grovkorninga filtret rengöras med hjälp av lacknafta vid oljebytet. SUPREME SAE 30, 40, 50 Oljebyte: 2000 km 5000 km eller varje månad Period: PRESSURE CIRCULATION LUBRICATION, WITH FINE FILTER These engines have a built-in oil pump to supply all relevant lubrication points via corresponding line systems. Since they also contain fine mesh filter systems, a motor oil with detergents and dispersants is essential. This enables dirt to be dissolved, carried to the filter and deposited there. The efficacy of these additives depends on the standard met by the oil. Filter types used: filter cartridges, paper filters, felt filters. Fully synthetic products (PAO base oils) should be treated with caution: under some circumstances these are not compatible with older sealing materials. Motor oils based upon MC or HC base oils can generally be used without problems. HEAVY DUTY SAE 30, 40, 50, 20W/50 Oil change: 5000 km 7500 km or every 12 months Era: TRYCKCIRKULATIONSSMÖRJNING MED FINFILTER Dessa motorer har en inbyggd oljepump, som alla relevanta smörjställen försörjer över motsvarande rörsystem. På grund av inbyggda finkorniga filtersystem förutsätts en motorolja innehålla detergentiens- och dispergentienstillsatser. Därmed kann smutsen lösas upp och filtret tillföras och läggas däri. Verkan för denna tillsats är avhängig på vilken norm oljan uppfyller. Använda filtertyper: filterpatroner, pappersfilter, filtfilter. Undvik helsyntetiska produkter (PAO-basiska oljor); dessa kann absolut inte användas med äldre tätningsmaterial. Motoroljor på basis av MC eller HC-basiska oljor kan i regel sättas in utan problem. HEAVY DUTY SAE 30, 40, 50, 20W/50 Oljebyte: Period: km 7500 km eller varje månad EVOTEC SAE 10W/30, 15W/40, 20W50, 50 Oil change: 5000 km km or every 12 months Era: EVOTEC SAE 10W/30, 15W/40, 20W50, 50 Oljebyte: 5000 km km eller varje månad Period:

5 MOTOR OIL VISCOSITIES For normal use. Engines with water cooling and vehicles with a starter (no winter operation): SAE 40. For engines with a crank (hand start): SAE 30. For air-cooled engines and motorbikes: SAE 50 In the event of overheating problems, SAE 50 can also be used (improved cooling performance) In the event of high oil consumption, SAE 50 can also be used Warning: viscous motor oils have a longer lubrication time (the time it takes for oil pressure to build up and for all lubrication points to be supplied with oil). MOTOROLJA-VISKOSITET För den normala insättningen. Motorer med vattenkylning och fordon med startmotor (ingen vinterdrift): SAE 40. Hos motorer med startvev (handstart): SAE 30. För luftkylda Motorer och motorcyklar: SAE 50 Vid överhettningsproblem kan också SAE 50 användas (förbättra kyleffekt) Vid stor oljeförbrukning kann också SAE 50 användas Obs! Tjockflytande motorolja har en längre oljecirkulationstid (tidsperiod tills oljetrycket har byggts upp och alla smörjställen har försörjts med olja). OIL CHANGE INTERVALS If possible, always follow the manufacturer's instructions. If the documentation is no longer available, the following general non-binding guidelines apply: OLJEBYTSINTERVALL Om möjligt genomförs alltid bestämmelserna enligt tillverkaren. Om det inte finns några underlag gäller dessa allmänna, ej bindande riktlinjer: REGULAR SUPREME HEAVY DUTY EVOTEC km or 6 months km or every 12 months km or every 12 months km or every 12 months REGULAR SUPREME HEAVY DUTY EVOTEC km eller varannan månad km eller varje månad km eller varje månad km eller varje månad These guide values depend upon the oil quantity, power, driving style, engine condition, thermal loading of the oil (change more frequently for air-cooled engines). Due to condensation, an oil change should always be performed before long periods of disuse (> 6 months) regardless of the number of kilometres travelled. If the vehicle remains out of service for longer than 2 years, the oil should be checked before starting the engine for the first time (possible ageing due to the air humidity at the storage location). Additional lubrication to the cylinder should be provided via the spark plug hole. In the case of doubt, it is better to perform one oil or filter change too many than one too few. If the operating manual is present, study this thoroughly and follow its instructions. The oil change should be performed before taking the vehicle out of service, i.e. usually in autumn. The oil should be drained at operating temperature. This will allow combustion residues that have collected in the oil and which lead to oxidation to be eliminated. The new oil should be brought up to operating temperature in the engine so that all relevant parts are properly in contact with the lubricating oil and a protective film is created to impede corrosion. Dessa riktvärden är beroende av oljemängden, arbetsförmågan, körstilen, motorns tillstånd, oljans termiska belasning (vid luftkylda motorers ofta förekommande byten). Vid längre stillastående (> 6 månader) ska alltid ett oljebyte göras (kondensvatten), oberoende av körda kilometer. Om avstängningen har varit mer 2 år ska oljan innan start kontrolleras (eventuell ändring via luftfuktigheten på lagerställe). Ytterligare smörjning av cylindern genom att smörja över tändstiftshålet bör testas. I tveksamma fall är det bättre att göra ett olje- eller filterbyte för mycket än ett för litet. Om det finns en bruksanvisning tillgänglig ska den läsas igenom ordentligt och utgås från denna. Oljebyte görs för det mesta på hösten då motorerna är stillastående. Oljan ska tömmas vid arbetstemperatur. Därmed kann förbränningsresterna som har samlats i oljan och som har lett till oxidation, eliminerats. Den nya oljan har förts in i motorn med arbetstemperaturperatur, som gör att alla relevanta delar kommer i beröring med smörjoljan varvid en korrosionsskyddsfilm bildas. RUNNING-IN OIL Older engines containing cylinders, pistons, piston rings and other friction surfaces that are not hard chrome-plated or surface-coated are run in after an engine overhaul. The purpose of this procedure is to adapt the friction points to one another and smooth the surface structure. An unalloyed motor oil which permits a relatively high level of friction will speed up the process. Run-in time between 10 and 20 hours. When running in, high engine speeds and engine loads should be avoided. Vary the load and speed. Check the motor oil level frequently. After the run-in procedure, drain off the oil while hot and replace the oil filter. Fill with the prescribed motor oil. RUNNING IN SAE 30 INKÖRNINGSOLJA Äldre motorer som innehåller cylinder, kolv, kolvring och andra friktionspartner, vilka inte är hårdförkromade eller ytbelagda kommer att dras in efter en motorrevision. Detta förlopp ska anpassas efter friktionsställena och slätas ut efter ytbeläggningsstrukturen. Efter att ha påskyndat flödet använder man en olegerad motorolja som tillåter en högre friktion. Införningstid mellan 10 och 20 timmar. Vid införning undviks höga rotationshastigheter, höga motorbelastningar. Belastning och rotationshastighet varierar. Motoroljenivån kontrolleras ofta. Efter införningsförloppet töms den heta oljan och även oljefiltret byts ut. Motorolja fylls på enligt föreskrift. RUNNING IN SAE 30 5

6 CLASSIFICATIONS AND SPECIFICATIONS KLASSIFICERINGAR OCH SPECIFIKATIONER REGULAR SAE 30 REGULAR SAE 40 RUNNING IN SAE 30 SUPREME SAE 30 SUPREME SAE 40 SUPREME SAE 50 HEAVY DUTY SAE 30 HEAVY DUTY SAE 40 HEAVY DUTY SAE 50 HEAVY DUTY SAE 20W/50 EVOTEC SAE 10W/30 EVOTEC SAE 15W/40 EVOTEC SAE 20W/50 EVOTEC SAE 50 Era Period Classification API 1947 API-klassificering 1947 API classification 1952 API-klassificering 1952 API classification 1971 API-klassificering 1971 CCMC Classification CCMC Klassificering Petrol Bensin REGULAR PREMIUM HEAVY DUTY ML MM MS Diesel DG/DM DM DS Petrol Bensin SA SB SC/SD SE/SF SG Diesel CA/CB CC CD CE/CF Petrol Bensin G1/G2/G3 Diesel D1 D2/D3/PD1 DF4/PD2 G4 Military Specifications Militär Specifikationer MIL L 2104A, MIL L 2104A SUPPLEMENT 1 OEM Specifications OEM Specifikationer CATERPILLAR SERIES 1 Definition Beskrivning Mineral oil with minimal additives Mineral oil with additives MIL L 2104B, MIL L 46152A/B FORD ESE M2C101 A/B GM 6041 M CATERPILLAR SERIES 2 Mineral oil with additives MIL L 2104C/D, MIL L 45199B, MIL L 46152C FORD ESE-M2C101-C, FORD ESE-M2C153-B/D, FORD SSM-2C9001-AA, FORD SSM-2C9011-A GM 6136-M, GM 6048-M, GM 6049-M CATERPILLAR SERIES 3 Paraffin base oil with additives MIL L 2104E, MIL L 46152D (corrosion protection) (anti-misting additive, oxidation protection, corrosion protection, wear protection, detergents) (anti-misting additive, oxidation protection, corrosion protection, wear protection, detergents, dispersants) (anti-misting additive, oxidation protection, corrosion protection, significant wear protection, detergents, dispersants) Mineralolja minimalt legerad Mineralolja legerad Mineralolja legerad Paraffinbasolja legerad (korrosionsskydd) (antifogtillsats, oxidationsskydd, korrosionsskydd, tillslutningsskydd, detergenter) (antifogtillsats, oxidationsskydd, korrosionsskydd, tillslutningsskydd, detergenter, dispergeringsmedel) (antiofogtillsats, oxidationsskydd, korrosionsskydd, utpräglat tillslutningsskydd, detergenter, dispergeringsmedel) 6

7 KÖPFLI JK / 1959 GEARBOX VÄXELLÅDA UNSYNCHRONISED In these gearboxes, no attention need be paid to synchronisation. These gearboxes also run with oils with higher additive levels, such as rear-axle oils in accordance with the standard API GL-5. However, industrial gear oils can also be used, but always follow the manufacturer's instructions. GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90, 80W/140 GEAR COMPOUND PLUS 220, 460, 680 GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 FETT 174 OSYNKRONISERAD Hos dessa växellådor behöver man vid synkroniseringen ingen utsikt bakåt. Dessa växellådor använder också starka legerade oljor, såsom bakaxeloljor med normeringen API GL-5. Det går också att använda oljor för industrins växellådor. Var dock alltid uppmärksam på tillverkarens anvisningar. GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90, 80W/140 GEAR COMPOUND PLUS 220, 460, 680 GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 FETT 174 SYNCHRONISED In synchronised gearboxes, gear oils that contain a lower level of highpressure additives are used. This is the only way to guarantee that the gear change will work without the use of excess force. The standard normally provides for an API GL-4 oil. Manufacturers have specified various oils in their operating manuals. For example gear oil, motor oil or automatic gearbox oil. GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 SYNKRONISERADE Hos synkroniserade växellådor förs växellådeolja in vilken innehåller mindre högtryckstillsatser. Det måste dock garanteras att förloppet fungerar utan överdriven kraft. Normen förutser för det mesta en API GL-4-olja. Tillverkaren har föreskrivet i bruksanvisningen olika oljor att välja mellan. Som t.ex. växellådeolja, motorolja eller automatolja. GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 7

8 FORCED SYNCHRONISATION - PORSCHE SYNCHRONISATION This special synchronisation also works with rear-axle oil in accordance with the standard API GL-5. Please follow the manufacturer's instructions. GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90 PÅTVINGAD SYNKRONISERING - PORSCHE-SYNKRONISERING Denna speciella synkronisering fungerar också med bakaxeloljan för normen API GL-5. Var dock uppmärksam på tillverkarens anvisningar. GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90 AUTOMATIC GEARBOX Automatic gearboxes were introduced to a wide range of vehicles at any early stage. There were therefore various automatic gearbox oil specifications for vehicles by around GM Type A, Suffix A, DEXRON B, DEXRON C, these were covered by DEXRON II and III. AUTOMATIKGETRIEBE Automatisk växellåda fann redan tidigt sin väg i olika fordon. Hos fordon till ca 1970 fanns det därför också olika Automatiska oljespecifikationer. GM Typ A, Suffix A, DEXRON B, DEXRON C, dessa upptäcktes via DEXRON II och III. Ford M2C 033F / G defines automatic gearbox oils that have a different coefficient of friction structure from the DEXRON ATFs. Caution: Do not fill automatic gearboxes that require the FORD specifications with ATF of DEXRON quality. Ford M2C 033F / G betecknat automatolja som har en annan friktionsuppbyggnad än DEXRON ATF. Varning! Automater som FORD-specifikationerna kräver, fylls inte på med ATF:s DEXRON-kvalitet. OVERDRIVE, HALF GEARS, TRANSFER GEARBOXES If the gears can be changed under load, then a friction clutch or fluid coupling is generally fitted. In these cases, API GL-4 or an ATF oil is usually used. Intermediate gearboxes with shifting claws can be filled with API GL-5 oils. Feature: Gear change only possible when stationary. GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90 PRISMA ZX SAE 75W/90 ÖVERVÄXEL, SEMIÖVERGÅNGAR, FÖRDELNINGSVÄXEL Där övergångarna kan kopplas under belastning, finns det vanligen en friktionskoppling eller en vätskekoppling inbyggd. I dessa fall kommer för det mesta en API GL-4 eller en ATF-olja att föras in. Mellanväxel med kopplingsklor kan med fyllas med API GL-5-olja. Kännetecken: Stående koppling är endas möjlig. GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90 PRISMA ZX SAE 75W/90 API STANDARDS FOR AXLE OILS API NORMALISERING FÖR AXELOLJA Standard Norm API GL-1/2/3 API GL-4 API GL-4-5 API GL-5 Valid Giltig no, no longer nej inte mer yes ja yes ja yes ja Suitable for Lämplig för Gearbox Kopplingsväxellåda Transfer gearbox, differential gearbox Fördelningsväxel, differentialväxel Hypoid gearbox Hypoiddrift Recommendation Rekommendation GEAR OIL EP SAE 80W, 80W/90 PRISMA ZX SAE 75W/90 GEAR COMPOUND PLUS 220, 460, 680 GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90, 80W/140 GEARBOX OIL CHANGE If possible, the oil should be changed at operating temperature. It makes sense to catch the oil in a container to see whether any abraded particles come out of the gearbox. Old gearboxes are sealed using felt washers, graphite seals or return flow grooves in the bearing bushes. Care should be taken to ensure the gearbox is not overfilled. The oil level should be checked on a regular basis. If gearbox ventilation valves are present, check they work faultlessly at every oil change. VÄXELLÅDA-OLJEBYTE Oljan ska om möjligt vara driftsvarm vid byte. Det är vettigt att oljan fångas upp i en behållare för att se om det kommer nötning ut ur växellådan. Gamla växellådor är tätat med filtringar, grafittätningar eller matarspåren i lagerbussningarna. Här måste man tänka på att växellådorna inte ska vara överfulla. Oljenivån ska kontrolleras regelbundet. I förekommande fall kontrolleras vid varje oljebyte växellådans luftningsventil på felfri funktion. 8

9 COMPARISON OF API WITH ISO VISCOSITY CLASSES AND ENGLER JÄMFÖR API MED ISO-VISKOSITETSKLASSEN OCH MED ENGLER VISCOSITY CLASSES, BASIC VI = 100 VISKOSITETSKLASSENS BAS VI = Kinematic viscosity mm 2 /s 40 C Kinematisk viskositet mm 2 /s 40 C W 80W 75W 15W 10W 5W 0W Kinematic viscosity mm 2 /s 100 C Kinematisk viskositet mm 2 /s 100 C Engler degrees at 50 ISO VG Industrial lubricating oil SAE class Vehicle gearbox oil SAE class Vehicle gearbox oil Grad-Engler vid 50 ISO VG Smörjolja för industri SAE-klass Motorfordon- Växellådeolja SAE-klass Motorfordon- Växellådeolja 9

10 Photos: LüchingerMotorcycle INDIAN SCOUT 37 / 1926 REAR AXLES BAKAXLAR ANGULAR GEARBOXES The bevel gear is mounted centrally on the shaft in relation to the ring gear. As a result, shear forces are lower than in the hypoid drive. API GL-4, GL 4-5, GL-5 and industrial gear oils are used in these gearboxes. The viscosities differ greatly depending upon the design. GEAR OIL EP SAE 80W/90 GEAR COMPOUND PLUS 220, 460, 680 VINKLAD AXELVÄXELLÅDA Det koniska kugghjulet är axiellt monterat till kardanhjulet. Därigenom skapas mindre skjuvningskrafter jämfört med hypoiddrift. Till dessa växellådor kommer API GL-4, GL 4-5, GL-5 och växellådsolja för industrin att föras in. Viskositeterna skiljs åt starkt för varje konstruktion. GEAR OIL EP SAE 80W/90 GEAR COMPOUND PLUS 220, 460, 680 HYPOID DRIVE The central axis (2) of the bevel gear (1) is offset in relation to the central axis of the ring gear (3). This gives rise to high shear forces but also a larger area of interaction despite small sizes. API GL 4-5 and GL-5 are used in these gearboxes. Viscosities differ depending upon design and usage. Caution: The use of pure API GL-4 oils can lead to severe damage! GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90, 80W/140 PRISMA ZX SAE 75W/90 HYPOIDDRIFT Det koniska kugghjulet (1) är med mellanaxeln förflyttad till kardanhjulets (3) mellanaxel (2). Därigenom skapas starka skjuvningskrafter men också en större kontaktytor genom mindre byggstorlekar. Till dessa växellådor kommer API GL 4-5 och GL-5 att föras in. Viskositeterna skiljs åt för varje konstruktion och införande. Varning! Användningen av ren API GL-4-olja kan medföra svåra skador! GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90, 80W/140 PRISMA ZX SAE 75W/90 SELF-LOCKING DIFFERENTIAL Locking differentials can be designed in the form of a hypoid gearbox or an angular gearbox. We differentiate between self-locking differentials and switchable locks. Self-locking differentials with a multi-plate clutch must have an LS (limited slip) additive in the rear axle oil. This leads to soft engagement of the clutch and prevents noise. GEAR OIL UNIVERSAL LS SAE 90, 80W/140 MOTOREX 200 (LS concentrate) SJÄLVSPÄRRNINGSDIFFERENTIAL Spärrningsdifferentialen kan vara utformade som hypoidväxellåda eller vinklad axelväxellådan. Man skiljer mellan självspärrningsdifferentialen och omkopplingsbara spärrar. Hos självspärrningsdifferentialerna måste var och en med lamellkopplingar ha en LS-tillsats (begränsas slip) i bakaxeloljan. Detta gör att det blir ett mjukt ingripande i kopplingen som förhindrar buller. GEAR OIL UNIVERSAL LS SAE 90, 80W/140 MOTOREX 200 (LS-koncentrat) 10

11 WORM GEARBOXES Sometimes, even more recent cars, such as the Peugeot 203, 403 and 404 had a bronze worm or worm gear in the rear axle. An industrial gearbox oil according to the CLP standard as per DIN Part 3 should be used with very mild lead-free and sulphur-free high-pressure additives. These are classified according to the ISO VG viscosity classes. If there is any doubt about the metals used in the gearbox or differential, we recommend using such an industrial gearbox oil. GEAR COMPOUND PLUS 220 SNÄCKVÄXELLÅDA Delvis har också nyare bilar, som t.ex. Peugeot 203, 403 och 404 i bakaxeln en snäcka eller ett snäckhjul gjort av brons. Att använda är en växellådeolja för industrin efter CLP-normens mätning av DIN Del 3, med mycket svaga bly- och svavelfria högtryckstillsatser, som är indelade efter ISO VG-viskositetsklasser. Finns det tvivel om metallerna, som är inbyggda i en växellåda eller i differentialen rekommenderar vi att en sådan växellådeolja för industrin förs in. GEAR COMPOUND PLUS 220 CHAIN DRIVES O-ring chains. Clean chains using chain cleaner, not petrol or thinners. Leave to dry; do not blow out. Spray a thin layer of chain lubricant onto the clean, dry chain. Spraying chain lubricant onto chains that are dirty or soaked in old lubricant will result in a detrimental and abrasive effect. KEDJEDRIFT O-ringskedja. Kedja. Rengöra kedja med kedjerengörare, inte med bensin eller lösningsmedel. Låt torka, inte blåsa ut. Spruta ett tunt skikt av kedjesmörjmedel på den rena torra kedjan. Sprutning av kedjesmörjsmaterial på smutsiga eller med gammalt smörjmaterial dränkt kedja har en negativ och slipande effekt som följd. CHAIN CLEAN DEGREASER CHAIN LUBE RACING (contains PFTE) CHAIN CLEAN DEGREASER CHAIN LUBE RACING (innehåller PFTE) Without O-ring chains. Clean as above. Spray with chain lubricant. Strong, heavy chains can also be heated with a high-pressure grease. (Do not heat grease to above 100 C) Utan O-ringskedja. Rengöring som ovan. Insprutning med kedjesmösrjmedel. Starka, svåra kedjor kan också kockas med ett högtrycksfett. (Fett får inte värmas upp över 100 C). CHAIN CLEAN DEGREASER JOKER 440 SYNTHETIC FETT 3000 CHAIN CLEAN DEGREASER JOKER 440 SYNTHETIC FETT

12 Photos: Zumbrunn FORD MUSTANG SHELBY GT 350 / 1965 OTHER LUBRICATION POINTS ANDRA SMÖRJSTÄLLEN STEERING GEARBOXES Various gearbox types are used: recirculating ball steering, finger steering, screw-and-nut steering, worm and roller steering, rack-and-pinion steering, gear-segment steering, etc. Servo-assisted steering systems are often lubricated using ATF. Individually filled steering gearboxes are filled with industrial gearbox oil if no other information is available. In the event of sealing problems, fluid gearbox grease can also be used. Here, too, it is important to check the lubricant level regularly. GEAR COMPOUND PLUS FETT 174 LÄNKVÄXELLÅDA Det kommer olika växellådetyper till användning: kulrotationslänk, fingerlänk, skruvlänk, rullsnäckslänk, kuggstångslänk, kuggsegmentslänk, osv. Servounderstödda länkar smörjs ofta med ATF. Individuell ifylld länkväxellåda när ingen annan information är tillgänglig, med fylld växellådeolja för industrin. Vid tätningsproblem kan också växellådeflytande fett föras in. Också här är det viktigt att regelbundet kontrollera smörjmaterialsnivån. GEAR COMPOUND PLUS FETT 174 CENTRAL LUBRICATION SYSTEMS In RR, Bentley and other marques, lubrication points on the axle and suspension can be lubricated using a foot pedal. This is a total-loss lubrication system. The oil is not caught but drips onto the floor. However, we advise against the use of biodegradable oils because these tend to stick. Use a slideway oil that contains a good adhesive additive. Lubrication will have to be repeated less often if you do this. CENTRALSMÖRJSYSTEM RR, Bentley och andra märken kan över en fotpedal avfetta smörjställen på en axel och en upphängning. Här handlar det om en förlustsmörjning. Oljan fångas inte upp utan droppar på golvet. Vi råder dock att föra in biologiskt nedbrytbara oljor, då dessa brukar fastna. Använd en styrbansolja som innehåller en bra häfttillsats. Då behövs det ofta mindre eftersmörjning. SUPERGLISS 220K SUPERGLISS 220K 12

13 DAMPER PISTON OF SU CARBURETTORS The damper piston is raised by negative pressure and regulates the mix via the jet needle. Chamber 7 contains a damper fluid that slows the piston's lifting movement. Its damping action depends upon its viscosity. If the engine stalls during acceleration, the oil is too thin; if it fails to get up to speed, the oil is too thick. DÄMPARKOLV FRÅN SU-FÖRGASARE Dämparkolven höjs när det blir undertryck samt regleras över blandningens nålventil. I utrymme 7 finns en dämparvätska som efter varje viskositets hastighet fördröjer av kolvens lyftrörelse. När motorn vid accelereringen stryps är oljan för tunn, om den inte börjar rotera är den för tjock. Motor oil in various viscosity classes e.g. SAE 30, 10W/30, 20W/50 Motorolja i versch. Viskositetsklasser, t.ex. SAE 30, 10W/30, 20W/50 IGNITION DISTRIBUTOR The ignition distributor shaft, which is adjusted against the direction of rotation using flyweights, should be lubricated with motor oil at every service. The felt is removed from the shaft and the hollow shaft is then lubricated. The cams for the circuit breaker are lubricated using an adhesive grease. Please apply only a thin layer. FETT 2000 STRÖMFÖRDELARE Strömfördelaraxeln som reglerar centrifugalvikt mot rotationsriktning, ska vid varje service smörjas med motorolja. Filten på axeln är avlägsen när den ihåliga axeln smörjs. Nocken för strömbrytaren smörjer man med ett vidhäftande fett. Använd endast ett tunt skikt. FETT 2000 ELECTRICAL CABLE CONNECTIONS Plug-and-socket connections in electrical cables should be sprayed with a dielectric spray before connection. Such sprays are characterised by excellent corrosion protection, they are very effective at repelling water and they provide flawless electrical contacts. They are also very well suited for use on hinges, ignition distributor caps, Bowden cables and everything that would otherwise start to squeak over time. ELEKTRISKA KABELANSLUTNINGAR Elektriska kontakter från elkablar för parning med dielektrisk spraybesprutning. Sådana sprayer märks genom ett framstående korrosionsskydd, som avskiljer vatten mycket bra och resulterar i utmärkta elkontakter. De är också för alla gångjärn, strömfördelarlock, glidkablar och allt som annars har med tiden att göra och som börjar att skjutas fram på ett lämpligt sätt. JOKER 440 SYNTHETIC JOKER 440 SYNTHETIC 13

14 HÜRLIMANN D 100 SSP / 1957 GREASE LUBRICATION POINTS FETTSMÖRJSSTÄLLEN WHEEL BEARING Roller bearings, ball bearings and rolling bearings in general are filled to around 30% full of grease. It is important to ensure cleanliness. Smear all bare parts within the bearing with grease to prevent corrosion. FETT 3000 HJULLAGER Rullager, kullager och allmänt rullager fylls till ca. 30% med fett. Viktig är att renheten. Alla rena delar på insidan av lagren stryks med fett för att hindra korrosion. FETT CARDAN SHAFT There are two different lubrication points on a Cardan shaft: 1. The slider that guarantees longitudinal compensation 2. The swivel joint with needle bearings that compensates for shaft offset KARDANAXEL På en kardanaxel finns det två olika smörjställen: 1. Glidstycket med garanterad längdkompensation 2. Vredleden med nållager med garanterad axelförflyttning 2 FETT 218 M FETT 3000 FETT 218 M FETT 3000 STAUFFER LUBRICATOR Lubrication of shafts at water pumps with lubricator (Stauffer lubricator). FETT 2000 SMÖRJKOPP Axelsmörjning av vattenpumpen med smörjmedelsgivare (smörjkopp). FETT

15 AXLE AND SUSPENSION PARTS Unlike today's axle suspensions, axles on older vehicles require regular maintenance. Joints, ball studs, self-aligning bearings, track rods etc. must be lubricated regularly. This is largely due to the danger of penetrating water, which can cause corrosion. AXEL- OCH UPPHÄNGNINGSDELAR I motsats till akuella axelupphängningar är de tidigare fordonens axlar ett regelbundet underhåll att utföra. Länkar, kultappar, pendellager, parallellstag, osv. måste regelbundet smörjas. Detta gäller framför allt mot fara för inträngande vatten som kan förorsaka korrosion. FETT 2000 (water-resistant) FETT 218 M (good emergency running properties) FETT 2000 (vattenbeständig) FETT 218 M (bra nödkörningsegenskap) LEAF SPRINGS Take the load off springs, clean and blow off with compressed air. When they are clean and dry, spray with grease spray. If possible, the springs should be wrapped. Follow the procedure described above, but fill the spaces between them with adhesive grease, allow the springs to take the load and then wrap them in Tensoband or similar. Springs treated in this way will do their job silently for many years. BLADFJÄDRAR Avlasta fjädrar, göra rent och blåsa ut med tryckluft. Spruta med fettspray när de är rena och torra. Täck om möjligt fjädrarna på samma sätt som ovan, fyll dock mellanrummen med vidhäftande fett, belasta fjädrar och täck med Tensoband eller liknande. Fjädrar som har behandlats så här gör ert arbete under åren åter bullerfritt. GREASE SPRAY FETT 2000 GREASE SPRAY FETT 2000 BRAKE CALLIPERS, BRAKE SHOES, EXHAUST PARTS Parts that are exposed to very high temperatures (> 200 C) and are not exposed to any rotating movement are lubricated with a solid lubrication paste. For example, the contact surfaces of brake shoes on the brake plate, brake blocks on the guide plates, exhaust screws, exhaust manifold - threaded bolts, exhaust plug connectors. BROMSOK, BROMSKLOSSAR, AVGASDELAR Delar som utsätts för mycket höga temperaturer (> 200 C) och inte någon roterande rörelse smörjs med en fast smörjmedelspasta. t.ex. bromsklossarnas anläggningsyta på bromsskölden, bromsklossarna på styrplattan, avgasbultar, avgasrör gängade bultar, avgaskontakterna, osv. COPPER PASTE COPPER SPRAY COPPER PASTE COPPER SPRAY SHOCK ABSORBER OIL Old vehicles have oil shock absorbers in which the oil can be changed. Even if the shock absorbers are oil tight, the oil will age and the damping effect will decrease over time. If the vehicle is bouncing uncomfortably, check whether the fluid needs changing. The viscosity of the fluid significantly affects the damping properties. STÖTDÄMPAROLJA Äldre fordon har oljestötdämpare som man kan göra oljebyte på. Också när dämparen är tät, åldras oljan och dämpningsverkan avtar. När fordonet gungar obehagligt är det dags för vätskebyte. Vätskans viskositet bestämmer dämpningsegenskapernas auktoritet. COREX HLP 22, 32, 46 COREX HLP 22, 32, 46 FELT WASHER, GRAPHITE SEALS These should be matched to the diameter of the shaft before fitting. During fitting, good lubrication should be provided so that the ring does not heat up on the shaft and become eroded. The surface of the shaft should be finished appropriately so that there are no large rough areas. FILTRINGAR, GRAFITTÄTNINGAR Dessa är anpassade för axelns monteringsdiameter. Vid monteringen sörjs för en bra smörjning, som gör att ringen på axeln inte kan upphettas och frätas. Då axelns yta kommer att bearbetas, uppstår inga stora grovenheter. FETT 218 M Motor oil Gear oil FETT 218 M Motorolja Växellådeolja 15

CLASSIC LINE Technical Guide

CLASSIC LINE Technical Guide CLASSIC CLASSIC LINE Technical Guide 1 Photos: Zumbrunn AUSTRO DAIMLER "PRINZ HEINRICH" / 1910 CONTENTS INNEHÅLL 4-STROKE ENGINES 4-TAKTSMOTORER 3-6 GEARBOXES VÄXELLÅDOR 7-9 REAR AXLES BAKAXLAR 10-11 OTHER

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5 RM3 - RM 5 Ringmaster We offer ball pickers in 5 different sizes with a picking width of up to 6 m. RM3 - RM5 has a self-supporting chassis so that the collected balls do not place a load on the picking

Läs mer

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008 LINC MODELL 13 151005 Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE VAROBARRR S/M MMSA BY CHOC K L A B D M C H A B C D 522 K 524 Right leg Right leg 514L 514R 510L 510R L 526L M 526R S508 S509 521 6X 521 + H 527 529 528 8X/1 18X 8X/1 M-460641AL M-SM6X14A M-460641B M-M37202_2014

Läs mer

GULF SYNTRAC 4T 100% SYNTET SAE 5W-40 och 10W-40

GULF SYNTRAC 4T 100% SYNTET SAE 5W-40 och 10W-40 GULF SYNTRAC 4T 100% SYNTET SAE 5W-40 och 10W-40 100% syntetisk olja till 4-takts mc-motorer. Passar motorer med våt eller torr koppling. Speciellt designad för motorer med hög effekt. API SL, JASO MA/MA2

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Kopplingsdelar Clutch components

Kopplingsdelar Clutch components Kopplingsdelar Clutch components Amazon B 18, B 20 1962-70 140 - serien 1967-74 240 - serien 1975-78 Kopplingssats / Clutch kit 271263 KS - 1500 Tryckplatta / Pressure plate 1340758 3082185031 Lamell /

Läs mer

GGP ENGINE SM70 Model Year 2010/2011

GGP ENGINE SM70 Model Year 2010/2011 GGP ENGINE Model Year 2010/2011 Use GLOBAL GARDEN PRODUCT Genuine Spare Parts specified in the parts list for repair and/or replacement. The contents described in the parts list may change due to improvement.

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES

SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES BSV Excellence in Electric Drives and Power Generation SNÄCKVÄXLAR MED TILLBEHÖR / WORM GEARBOXES WITH OPTIONS Hålaxel Utgående axel / Output shaft Momentstag Utgående Fläns

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 00-0718 120 Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

www.pianoflygelservice.com

www.pianoflygelservice.com PRESENTERAR KLIMATANLÄGGNING FÖR PIANON OCH FLYGLAR. Varför blir ett piano eller en flygel ostämd? Det kan vara många orsaker, t.ex. hårdhänt bruk, flyttning av instrument, stora skillnader i luftfuktighet

Läs mer

A » VW

A » VW 00-0706 90 Audi A3 96-03 Skoda Octavia/oct kombi 97-04 Seat Leon 99-05 - Toledo 99-04 - Toledo 2012» VW Golf IV/Bora/New Beatle/Roomster 2006» Skoda Rapid 5p 2012» Skoda Spaceback 2013» 659-0700 rev. 2014-05-13

Läs mer

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok 00-95 65 668-04x rev. 204-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar is sold with a unique

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use KOMBIDON OUTSIDE WALL HOOD SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna montageanvisning omfattar produkten KOMBIDON. BESKRIVNING/ ANVÄNDNING Kombidon från AB C.A. Östberg är

Läs mer

Alfa Romeo » x

Alfa Romeo » x 00-0517 90 Alfa Romeo 156 1997»2005 601-050x rev. 2014-04-07 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

3HAC 15864-3. ABB Robotics. Figur 1. Separatoravdragare och separator. Assembly Instruction. Maintenance instruction. Underhållsinstruktion

3HAC 15864-3. ABB Robotics. Figur 1. Separatoravdragare och separator. Assembly Instruction. Maintenance instruction. Underhållsinstruktion Allmänt Detta är en instruktion för hur underhåll av balanseringsdon 3HAC 1475-1 utförs. I instruktionen beskrivs hur kolvstång, lagerhylsa och stödaxel samt de sfäriska rullagren på husets tappar byts

Läs mer

LINC Modell 17 130624A

LINC Modell 17 130624A LINC Modell 17 130624A Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschregler och monteringsanvisning följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

CASTROL OLJEUTBILDNING

CASTROL OLJEUTBILDNING CASTROL OLJEUTBILDNING Skolforum Oktober 2013 Katharina Fineman Technical Advisor Agenda Varför behöver bilen motorolja? Basolja Tillsatser/additiv Viskositet Specifikationer Heavy Duty Fyrtaktscykeln

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone David Andersson BUM 733 684 Stämpel/Etikett Security stamp/label ÅTDRAGNINGSMOMENT TIGHTENING TORQUE Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

AirCare - Bakteriekontroll i offentliga utrymmen

AirCare - Bakteriekontroll i offentliga utrymmen AirCare - Bakteriekontroll Ohygiensk toalett ger negativa kunder Bakterier finns överallt i vår omgivning och i våra kroppar. I skolor och på andra platser där det finns mycket människor trivs de extra

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

SKF smörjsystem. SKF/ToolsMomentum Vindkraftsdag Janne Westerlund, SKF Lubrication Competence Centre 2010-04-26

SKF smörjsystem. SKF/ToolsMomentum Vindkraftsdag Janne Westerlund, SKF Lubrication Competence Centre 2010-04-26 SKF smörjsystem SKF/ToolsMomentum Vindkraftsdag Janne Westerlund, SKF Lubrication Competence Centre 2010-04-26 Varför centralsmörjning? Enligt branschens beräkningar går i genomsnitt 10% av en turbins

Läs mer

STRICT Art.nr ,

STRICT Art.nr , 170209 STRICT Art.nr 800 004 91, 800 005 66 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Produktöversikt Sida 3 Innan montering Sida 4 Montering Sida 5-6 Skötselråd Sida 7 Kontakt Sida 8 TABLE OF CONTTS Product overview Page

Läs mer

55R Kia Carens 2013»

55R Kia Carens 2013» 55R-013714 60 Kia Carens 2013» 630-0810 rev. 2014-06-09 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016

SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016 SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016 Fastställd/Approved: 2016-01-25 Publicerad/Published: 2016-02-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.220.20 Brand och räddning Fasta släcksystem

Läs mer

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V »

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V » 55R-01 3687 90 Volvo XC60 2008-2013» Volvo XC60 2013» Volvo S60 2010» Volvo V60 2010» Volvo XC70 2007» Volvo V70 2007» 668-0312 rev. 2014-05-07 RG Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars

Läs mer

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount Installation och Bruksanvisning Inledning Välj fästpunkterna för dina dome TW250 Silk diskanter. Kom ihåg att för bästa prestanda bör diskanterna monteras så nära mitten av bas som möjligt, med fri, direkt

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM Rastercell Digital Rastrering Hybridraster, Rastervinkel, Rotation av digitala bilder, AM/FM rastrering Sasan Gooran (VT 2007) Önskat mått * 2* rastertätheten = inläsningsupplösning originalets mått 2

Läs mer

AquaTeq Sweden AB Radarvägen 12 SE KALMAR. PHONE: +46 (0) INTERNET:

AquaTeq Sweden AB Radarvägen 12 SE KALMAR. PHONE: +46 (0) INTERNET: JF KULVENTILER JF kulventiler har flytande kula, dvs kulan är inspänd mellan två elastiska säten och har möjlighet att röra sig i ventilens längdriktning. Detta medför att ledningstrycket medverkar till

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400

Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400 Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400 Tools: 2pcs of spanner 13 and 17mm or 2pcs of adjustable spanner, cross slotted screwdriver PZ 2 Warning: Plates can be sharp in the edges and corners,

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

This animation illustrates the four stroke cycle for a diesel: suck, squeeze, bang, blow.

This animation illustrates the four stroke cycle for a diesel: suck, squeeze, bang, blow. In the engine, the energy stored in the fuel is released and converted to power. In most vehicles, this process has four steps and we call this the four stroke cycle. Some engines operate on the two stroke

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

SCdefault. 9-5 Installation instructions

SCdefault. 9-5 Installation instructions SCdefault 9-5 Installation instructions SITdefault Tuning Kit MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

MERCEDES SPRINTER VW.L T 35/LT 28LT40 /L T

MERCEDES SPRINTER VW.L T 35/LT 28LT40 /L T 00-0538 120 MERCEDES SPRINTER VW.L T 35/LT 28LT40 /L T46 641-0720 rev. 2014-10-30 RG Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 One of the most important accessories today is the very familiar shopping bag, now in common use throughout many countries of the world. Created to carry all sorts of

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable PROVNINGSBESTÄMMELSE OFRSTRANDE PROVNING AV STÅLGJUTGODS TEST SPECIFICATION NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL CASTINGS Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3 SPGO0867.0900 Ersättning styrkort GOLD, stl -, Version -/ Replacement control circuit board GOLD, sizes -, Version -. Allmänt När styrkortet byts ut försvinner alla injusterade värden som tex temperaturreglering,

Läs mer

2. lyft bilen med domkraft vänster fram så att hjulet går fritt från golvet.

2. lyft bilen med domkraft vänster fram så att hjulet går fritt från golvet. Classic Power Nition för Citroen DS/ID/TA. Elektronisk fördelare med i en signalprocessor förprogrammerade tändkurvor för alla förekommande motorer i Traction Avant, HY & ID/DS. Lämplig för 6 och 12 volt:

Läs mer

EASA FTL (Flygarbetstid)

EASA FTL (Flygarbetstid) EASA FTL EASA FTL (Flygarbetstid) Ett urval av reglerna Christer Ullvetter Transportstyrelsen i Norrköping 1 Air taxi operation New definition Air taxi operation means, for the purpose of flight time and

Läs mer

Monteringsanvisning Installation instructions

Monteringsanvisning Installation instructions Monteringsanvisning Installation instructions TAKGENOMFÖRING med överbeslag TGÖ/THÖ och underbeslag TGU ROOF CURB with mounting plate TGÖ/THÖ and bottom fixing plate TGU Denna bruksanvisning omfattar följande

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg 1(7) Distribution: Scania, Supplier Presskruvar med rundat huvud - Metrisk gänga med grov delning Innehåll Sida Orientering... 1 Ändringar från föregående utgåva... 1 1 Material och hållfasthet... 1 2

Läs mer

Why Steam Engine again??

Why Steam Engine again?? Småskalig ångteknik för värmeåtervinning inom Stålindustrin med modern ångmotor 1 Why Steam Engine again?? Rankine power cycles is more fuel flexible than any other power cycles but in the small scale

Läs mer

BRÄNSLEBESPARANDE LÅGFRIKTIONS MOTOROLJOR VÄXELLÅDSOLJOR BRÄNSLETILLSATSER

BRÄNSLEBESPARANDE LÅGFRIKTIONS MOTOROLJOR VÄXELLÅDSOLJOR BRÄNSLETILLSATSER BRÄNSLEBESPARANDE LÅGFRIKTIONS MOTOROLJOR VÄXELLÅDSOLJOR BRÄNSLETILLSATSER MED VÅR PRISBELÖNTA NANODRIVE BRÄNSLEBESPARANDE LÅGFRIKTIONS - MOTOROLJOR VÄXELLÅDSOLJOR BRÄNSLETILLSATSER NANODRIVE TECHNICAL

Läs mer

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 Svaren skall vara läsligt skrivna och så uppställda att lösningen går att följa. När du börjar på en ny uppgift - tag

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/

Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/ 00-0615 120 Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/2001 667-0420 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of

Läs mer

GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem

GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem Reparation GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem 311809L SV - För målning och lackering inom byggbranschen - 2,8 Mpa, 228 bar maximalt arbetstryck En lista med modeller finns på sidan

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Företagspresentation Samekab Produkter AB

Företagspresentation Samekab Produkter AB Företagspresentation startade 1979 som ett familjeföretag, med målsättning att tillgodose fordonsindustrins behov av specialverktyg för reparation och underhåll av motorer och växellådor. I takt med att

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

INNOVATION HYDRAULSLANG MED ÖVERLÄGSEN PRESTANDA FÖR SKOGSAPPLIKATIONER

INNOVATION HYDRAULSLANG MED ÖVERLÄGSEN PRESTANDA FÖR SKOGSAPPLIKATIONER INNOVATION HYDRAULSLANG MED ÖVERLÄGSEN PRESTANDA FÖR SKOGSAPPLIKATIONER UTMANINGEN Hydraulslangarna på en skogsmaskin utsätts för extremt tuffa förhållanden med höga arbetstryck, stora flöden, nötning,

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR Slingdetektorn används som ett alternativ till mekaniska gränslägen, momentbrytare eller annat gränsläge i gödselrännor. Detektorn är kopplad till en trådslinga

Läs mer