Mål och budget 2014 och planeringsramar för Huddinge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj Paragraf Diarienummer KS-2013/ Mål och budget 2014 och planeringsramar för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Skattesatsen för 2014 fastställs till 19:95 per skattekrona. 2. Drift- och investeringsbudget för nämnderna fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande den 6 maj Huddinge kommun ingår borgen så som för egen skuld för kommunens hel eller delägda bolag, enligt bilagda låne- och borgensram (bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj 2013), om maximalt 9 865,8 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge kommuns finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram för 2014 uppgå till mnkr. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra erforderliga tekniska justeringar av budgeten enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj Förslag till Mål och budget 2014 och planeringsramar i övrigt fastställs enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande den 6 maj Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställer i juni Mål och budget för kommande år till nämnderna och en ekonomiplan för ytterligare två år. Då fastställs även skattesats för det kommande året. Nämndernas budgetunderlag, som beslutas i april, utgör en viktig del av det samlade underlaget för fullmäktiges beslut (bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj 2013).Förslaget till Mål och budget beskriver mål 2030 för ett hållbart Huddinge samt mål och delmål för Huddinge kommuns verksamheter Särskilt prioriterade områden lyfts fram i några generella uppdrag, som riktar sig till alla nämnder, och i beskrivande texter som inleder respektive nämnds avsnitt i Mål och budget. För att förstärka arbetet med att utveckla kommunens verksamheter genom processutveckling föreslås det strategiska målet Effektiva processer att tas bort. Bättre processer ska bidra till en ökad måluppfyllelse för kommunens övriga mål. Förslaget till budgetramar för nämnderna innehåller tillskott för volymer, lokaler och IT (93 mnkr 2014), uppräkning för löner, hyror och prisökningar (97 mnkr 2014) och riktade satsningar (32 mnkr 2014). För att kommunen ska klara en ekonomi i balans, när den ekonomiska tillväxten är något svagare och statsbidragen blir lägre till följd av ändrad kostnadsutjämning, har effektiviseringar motsvarande 0,36 procent lagts in för nämnderna. Sammantaget motsvarar det ett minskat budgetutrymme med 17,5 mnkr. Förbättras de ekonomiska förutsättningarna under hösten är inriktningen att effektiviseringen för nämnderna tas bort. Skattesatsen i Huddinge föreslås vara oförändrad 2013, 19,95 öre.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Överläggning Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V) anmäler att respektive parti/partigrupp inte deltar i beslutet. I övrigt yttrar sig Christina Eklund (M) i ärendet. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Samtliga nämnder

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 6 maj 2013 KS 2013/ (4) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist Kommunstyrelsen Mål och budget 2014 och planeringsramar för för Huddinge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Skattesatsen för 2014 fastställs till 19:95 per skattekrona. 2. Drift- och investeringsbudget för nämnderna fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande den 6 maj Huddinge kommun ingår borgen så som för egen skuld för kommunens hel eller delägda bolag, enligt bilagda låne- och borgensram (bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj 2013), om maximalt 9 865,8 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge kommuns finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram för 2014 uppgå till mnkr. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra erforderliga tekniska justeringar av budgeten enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj Förslag till Mål och budget 2014 och planeringsramar i övrigt fastställs enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande den 6 maj Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställer i juni Mål och budget för kommande år till nämnderna och en ekonomiplan för ytterligare två år. Då fastställs även skattesats för det kommande året. Nämndernas budgetunderlag, som beslutas i april, utgör en viktig del av det samlade underlaget för fullmäktiges beslut (bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj 2013). Förslaget till Mål och budget beskriver mål 2030 för ett hållbart Huddinge samt mål och delmål för Huddinge kommuns verksamheter Särskilt prioriterade områden lyfts fram i några generella uppdrag, som riktar sig till alla nämnder, och i beskrivande texter som inleder respektive nämnds avsnitt i Mål och budget. För att förstärka arbetet med att utveckla kommunens POSTADRESS BESÖKSADRESS Huddinge kommun Kommunalvägen 28 Ekonomiavdelningen Huddinge kommun, Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 6 maj 2013 KS 2013/ (4) verksamheter genom processutveckling föreslås det strategiska målet Effektiva processer att tas bort. Bättre processer ska bidra till en ökad måluppfyllelse för kommunens övriga mål. Förslaget till budgetramar för nämnderna innehåller tillskott för volymer, lokaler och IT (93 mnkr 2014), uppräkning för löner, hyror och prisökningar (97 mnkr 2014) och riktade satsningar (32 mnkr 2014). För att kommunen ska klara en ekonomi i balans, när den ekonomiska tillväxten är något svagare och statsbidragen blir lägre till följd av ändrad kostnadsutjämning, har effektiviseringar motsvarande 0,36 procent lagts in för nämnderna. Sammantaget motsvarar det ett minskat budgetutrymme med 17,5 mnkr. Förbättras de ekonomiska förutsättningarna under hösten är inriktningen att effektiviseringen för nämnderna tas bort. Skattesatsen i Huddinge föreslås vara oförändrad 2013, 19,95 öre. Förvaltningens synpunkter Förslaget till Mål och budget beskriver mål 2030 för ett hållbart Huddinge samt mål och delmål för Huddinge kommuns verksamheter Särskilt prioriterade områden lyfts fram i några generella uppdrag, som riktar sig till alla nämnder, och i beskrivande texter som inleder respektive nämnds avsnitt i Mål och budget. En rad kommande utmaningar ställer stora krav på utveckling och effektivisering av den kommunala organisationen vår alltmer föränderliga omvärld, stora klimatutmaningar samt en åldrande befolkning där allt färre måste försörja allt fler. Sammantaget blir det allt viktigare att det kommunala uppdraget genomförs på ett så smart sätt som möjligt och att vi får ut mesta möjliga kvalitet av varje insatt krona. För att förstärka arbetet med att utveckla kommunens verksamheter genom processutveckling föreslås det strategiska målet Effektiva processer att tas bort. Bättre processer ska bidra till en ökad måluppfyllelse för kommunens övriga mål. Istället förstärks punkten Processorientering i kommunens kvalitetsstrategi och beskrivs i ett eget avsnitt i anslutning till strategin i Mål och budget. Under väntas skatteintäkterna och de generella statsbidragen för kommunerna att öka realt med 1,5 respektive 2 procent i snitt per år. Trots det bedömer Sveriges kommuner och landsting (SKL) att intäkterna inte kommer att räcka för att täcka kostnaderna. En stor orsak till ett väntat försämrat resultat för kommunsektorn är de ökade demografiskt betingade behoven som väntas uppgå till drygt 1 procent år 2016, jämfört med 0,5 procent per år under 2000-talet. Enligt befolkningsprognosen från SCB kommer antalet förskolebarn, grundskolebarn och personer som är 65 år och äldre att öka mer än förväntat medan elevkullarna i gymnasieskolan fortsätter att minska kraftigt. Detta ställer fortsatt höga krav på kommunerna att anpassa sina verksamheter efter behoven. Andra orsaker till en ansträngd ekonomi

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 6 maj 2013 KS 2013/ (4) framöver är en generellt ökad efterfrågan på välfärdstjänster samt höjda investeringsnivåer som kräver ökad upplåning. Ekonomiplanen i Mål och budget är beräknad med SKL:s skatteprognos i april och med kommunens nya befolkningsprognos. Skattesatsen i Huddinge är beräknad till 19,95 öre. I förutsättningarna har effekterna av regeringens förslag till förändringar i det kommunala utjämningssystemet beaktats. Huddinge kommun förlorar drygt 60 mnkr i bidrag vilket främst förklaras av de föreslagna förändringarna av modellen för individ- och familjeomsorg. Med det föreslagna införandebidraget beaktat beräknas effekten för Huddinge till minus 25 mnkr 2014, minus 50 mnkr 2015 och minus 62 mnkr Förslaget till budgetramar för nämnderna innehåller tillskott för volymer, lokaler och IT (93 mnkr 2014), uppräkning för löner, hyror och prisökningar (97 mnkr 2014) och riktade satsningar (32 mnkr 2014). Nämnderna får ett tillskott för löneökningar och övriga prisökningar med 2 procent Därutöver riktas ytterligare 6,1 mnkr som ett utrymme för att möjliggöra en uppräkning på 2,5 procent för lärarna. För att kommunen ska klara en ekonomi i balans, när den ekonomiska tillväxten är något svagare och statsbidragen blir lägre till följd av ändrad kostnadsutjämning, har effektiviseringar motsvarande 0,36 procent lagts in för nämnderna. Sammantaget motsvarar det ett minskat budgetutrymme med 17,5 mnkr. Förbättras de ekonomiska förutsättningarna under hösten är inriktningen att effektiviseringen för nämnderna tas bort. Resultatet enligt kommunens ekonomiska mål är beräknat till 49,5 mnkr, 1 procent av skatt och utjämning. I ett läge med en fortsatt svagare ekonomisk tillväxt höjer Huddinge ambitionsnivån med en offensiv investeringsbudget. Sammantaget höjs ramen för investeringar till nästan mnkr under de kommande tre åren. Upplåningsram Huddinge kommun och låne- och borgensram för kommunens hel- och delägda bolag samt förbund Huddinge kommunkoncerns upplåning är omfattande och då huvuddelen av all upplåning för kommunens bolag sker genom internbanken i kommunens namn behöver kommunfullmäktige årligen fatta beslut om total upplåningsram. I Huddinge Kommuns finanspolicy, antagen av fullmäktige den 17 januari 2011, står under punkt 3.3 bland annat: Kommunkoncernens totala upplåningsram fastställs årligen av kommunfullmäktige med utgångspunkt i de kommunala bolagens och kommunens respektive borgens och låneramar. Huge Fastigheter har en beslutad borgens- och låneram om cirka mnkr. Söderenergi AB har en beslutad borgens- och låneram om totalt cirka mnkr varav Huddinge kommuns andel uppgår till mnkr.

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 6 maj 2013 KS 2013/ (4) För 2014 föreslår kommunstyrelsens förvaltning en oförändrad upplåningsram om mnkr för Huddinge kommun. För 2014 föreslår kommunstyrelsens förvaltning en oförändrad låne- och borgensram om totalt 9 865,8 mnkr enligt bilaga 2. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Ralph Strandqvist Budgetansvarig Bilagor 1. Mål och budget 2014 och planeringsramar för Fastställande av borgensramar för kommunens hel- och delägda bolag samt förbund bilaga till beslutspunkt 3 3. Nämndernas budgetunderlag 4. Budgetberedning för revisorerna. Förslag till budget 2014 för kommunrevisionen. Beslutet delges Samtliga nämnder och förvaltningar

7 Bilaga 1: KS 2013/ Mål och Budget 2014 och planeringsramar för för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning

8

9 Innehåll Innehåll 3 Inledning 5 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Storstockholm 6 Ett hållbart Huddinge Mål Mål för Huddinge Nöjda invånare 13 Hållbar samhällsutveckling 17 Attraktiv arbetsgivare 24 Sund ekonomi 25 Ekonomiplan Mål och budget för kommunens nämnder 37 KOMMUNSTYRELSEN 38 FÖRSKOLENÄMNDEN 41 GRUNDSKOLENÄMNDEN 45 GYMNASIENÄMNDEN 50 SOCIALNÄMNDEN 56 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 61 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 63 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 69 MILJÖNÄMNDEN 71 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET 74 Revision 75 Reserverade medel 76 Finansförvaltningen 77 Exploateringsverksamhet 78 3

10 Avskrivningar 79 Investeringsplan Så styrs kommunen 84 Kommunens organisation 85 Styrning av ekonomi och kvalitet 86 Folkmängdsutveckling 96 4

11 Inledning Daniel Dronjak Nordqvist (M) Kommunstyrelsens ordförande 5

12 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Storstockholm Vår vision om att Huddinge är en av de tre mest populära kommunerna i länet beskriver ett framtida läge som både är möjligt att nå men som också ställer stora krav på verksamheterna. Det handlar om hur vi inom den kommunala förvaltningen utför våra uppdrag, hur vi bemöter våra invånare och företag samt hur vi väljer att kommunicera med omvärlden och hur vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Processen att förändra bilden av ett helt geografiskt område är omfattande och tar tid. Alla i den kommunala organisationen ska arbeta för att visionen ska bli verklighet! Huddinges kärnvärden vad Huddinge skall stå för I varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast. Syftet med dessa kärnvärden är att fånga varumärkets själ och essens och talar om vad vi vill stå för. Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge skall stå för: Mod - betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet - betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv - betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. 6

13 Ett hållbart Huddinge Mål 2030 Det här är en ögonblicksbild av Huddinge år 2030 som i sin tur återger en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid. Genom ett strategiskt arbete med de årliga mål, medel och uppdrag som återfinns i resterande Mål och budget kan vi på sikt nå de målsättningar som beskrivs i följande avsnitt och genom det verkar vi också för att nå visionen om att vara en av de tre mest populära kommunerna i länet. Texten är skriven för att hålla över tid och målsättningarna kommer att utvärderas, samt vid behov revideras, en gång per mandatperiod. Kapitlet beskriver de prioriteringar som ligger till grund för Huddinge kommuns ställningstaganden i frågor som rör hållbar utveckling och för andra aktörer att inspireras av och förhålla sig till. Ambitionerna som uttrycks tar avstamp i de frågor som kommunen har rådighet över. Rådigheten finns i och över den egna organisationen, i det direkta mötet med de som verkar och bor i kommunen men också i attitydpåverkande arbete gentemot intressenter och med aktörer inom kommunen, i regional samverkan med mera. Vad är hållbar utveckling och varför är det viktigt? Utvecklingen går i stora delar av världen åt rätt håll med minskad fattigdom, bättre sjukvård, höjd utbildningsnivå, färre konflikter och andra tecken på ökad välfärd. Men situationen är ändå mycket allvarlig; förbrukningen av resurser är ojämnt fördelad mellan olika länder och regioner, tär hårt på naturens begränsade tillgångar och genererar utsläpp och avfall som skadar livsbetingelserna på jorden. Ett hållbart samhälle behöver formas där långsiktig hänsyn tas till ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter i planering, beslut och genomförande. Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Fyra hållbarhetsprinciper skapar grunden för den hållbara utvecklingen 1. Den första principen handlar om att minska spridningen och användningen av material som hämtas från berggrunden, som skadliga tungmetaller och olja. Den andra om att arbeta för att minska belast- ningen på naturen med allt vi producerar och släpper ut, bland annat genom källsortering och återvinning. Den tredje principen handlar om att inte använda mer av naturens resurser än vad naturen själv hinner återskapa, som att inte avverka mer skog än vad som växer åter. Den fjärde principen handlar om att hushållningen med resurser är så effektiv och rättvis att mänskliga behov kan tillgodoses överallt. Utvecklingen i världen påverkar Huddinges situation, och den lokala utvecklingen i kommunen bidrar till det globala läget. Vi har ansvar för att inom vårt geografiska område och mandat verka för ett hållbart Huddinge i en hållbar värld. För att producera en ökad välfärd i ett hållbart samhälle krävs att hänsyn tas till de ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiven i alla beslut och att de målkonflikter som finns inbyggda i hållbarhetsbegreppet lyfts fram i beslutsunderlagen för att möjliggöra medvetna politiska avvägningar. Den hållbara utvecklingen är beroende av människors kunskap, kreativitet och deltagande, men det måste också finnas en insikt om att hållbarhetsarbete tar tid, kräver målmedvetenhet och prioriteringar liksom tvärsektoriellt samarbete. För att klara av ambitionerna är de kärnvärden som Huddinge står för Mod, Omtänksamhet, Driv och Mångfald avgörande. Gemensam framtid år 2030 Befolkningen uppgår år 2030 till 2,6 miljoner i Stockholmsregionen och Södertörnskommunerna har tillsammans en dryg halv miljon invånare, varav nästan bor i Huddinge 2. Jämfört med de flesta andra kommuner är befolkningen i Huddinge ung. Huddinge är en av de tre mest populära kommunerna i Storstockholm att bo och verka i samt besöka. Huddinge har kommit långt i arbetet för ett hållbart samhälle och tillhör en av de ledande kommunerna i landet. Huddinge är som en kommun i Storstockholm en del av Europas mest attraktiva storstadsregion. 1 Framtagna av föreningen Det Naturliga Steget 2 Siffrorna är hämtade från TMR-Tillväxt, miljö och regionplanering och Huddinge kommuns befolkningsstatistiker 7

14 Ansvar för naturresurser 2030 närmar vi oss målet om att det ekologiska fotavtrycket är lika med ett jordklot 3. Huddinges bidrag till de negativa miljö- och klimatförändringarna minskar kontinuerligt. Växthusgasutsläppen per invånare minskar till följd av en medveten konsumtion, låg fossil energianvändning och hållbara transporter. Den välfungerande kollektivtrafiken samt de utbyggda och trygga gång- och cykelvägarna är en viktig faktor bakom denna utveckling. Exploatering och bostadsbyggande sker i första hand i och i anslutning till områden med goda infrastrukturoch kollektivtrafiklägen. Genom en väletablerad planeringsprocess är Huddinge ett samhälle med en effektiv markanvändning där hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv gynnas. Nya bostäder byggs med lösningar som skapar energieffektivitet och med miljöanpassade och giftfria material. Den elenergi och fjärrvärme som används i befintligt bestånd är utan fossila inslag. De drivmedel som används i gods- och persontransporter är även de näst intill fossilfria genom användning av ny miljöteknik och utbyggd infrastruktur som ger möjlighet till alternativa drivmedel. Luften är så gott som fri från luftföroreningar. Genom att transporterna är rena och att industriprocesserna släpper ut allt färre hälsovådliga ämnen har miljökvalitetsnormerna för luften uppnåtts. Konsumtionen i Huddinge är hållbar genom en stor medvetenhet bland invånarna. Vid samtliga kommunala inköp och upphandlingar ställs höga sociala och miljömässiga krav. En dominerande del av alla livsmedel inom den kommunala organisationen är ekologiska och måltiderna planeras utifrån ambitionen att minimera livsmedlens miljö- och klimatpåverkan. Den kommunala organisationen arbetar för ökad återvinning och energiutvinning i enlighet med EU:s avfallstrappa och möjliggör för invånarna att sortera sitt avfall för återvinning och lämna återbruk. Den hållbara konsumtionen medför dessutom att avfallet är begränsat. Huddinge värnar om naturreservaten, de gröna kilarna, sjöar och vattendrag samt utvecklar funktionella parker och sammanhängande grönområden för att stärka de gröna banden. Kommunen har natur- och grönområden kännetecknade av biologisk mångfald med myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. Genom ett strukturerat arbete med åtgärder för dagvatten, utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, åtgärder av brister i befintligt vatten- och avloppssystem och arbete med enskilda avlopp har miljökvalitetsnormerna för Huddinges sjöar nåtts och sjöarna har god ekologisk och kemisk status. Huddinges dricksvatten är av utmärkt kvalitet och uttaget är lägre än nybildat dricksvatten. Risken för smittspridning är liten genom god beredskap och tryggade vattentäkter. Mått Ekologiskt fotavtryck/invånare och år Senaste mätning 5,47 globala hektar Mål ,5 globala hektar Koldioxidavtryck/invånare och år 4 10,2 ton 4 ton Fosforhalt i - Orlången (Vidja) - Trehörningen - Långsjön - Drevviken 47 µg/l 120 µg/l 31 µg/l 41 ug/l Skyddad natur 33% 35% Gemenskap och delaktighet i samhällslivet I de allmänna valen är valdeltagandet högt. Det sociala kapitalet är stort och invånarna har förtroende för kommunen och varandra. Unga är intresserade av samhällsfrågor och har tillit till samhällets institutioner. Många är aktiva i den medborgardialog Huddinge har initierat som ett komplement till den representativa demokratin. Kommunens delaktighetsarbete ses som ett föredöme av andra kommuner. De förtroendevalda kan kombinera sitt politiska uppdrag med yrkes- och privatlivet bland annat genom den moderna kommunikationsteknik som Huddinges kommunala organisation arbetar med. Den verksamhet kommunen ansvarar för är anpassad till invånarnas och näringslivets varierande behov, önskemål och förutsättningar. Valfrihet är en självklar- 3 Ekologiskt fotavtryck är en mätning av den jord- och vattenyta en person tar i anspråk för det som denne konsumerar och för det avfall som måste tas om hand. Ett jordklot är värdet för global miljömässig hållbarhet. 4 Koldioxidavtryck är en mätning av den totala mängden koldioxid en person producerar genom sina levnadsvanor. 8

15 het. Verksamheten utvecklas hela tiden genom ny teknik, olika brukarråd, enkäter och kundvalssystem. Samverkan inom regionen med andra kommuner och aktörer är utbredd. Likaså är samverkan med det civila samhället en viktig del av vårt demokratiska system vilket ger invånarna stor påverkan på det offentliga uppdraget. Människor värderas lika och ges likvärdiga möjligheter oavsett förutsättningar och olikheter beaktas som berikande. Kommunens personal på alla nivåer återspeglar befolkningens sammansättning. Jämställdhetsarbetet har lett till att kvinnor och män delar makt, resurser, trygghet och frihet mer jämlikt. Då behovet av flerspråkighet och interkulturell kompetens blivit en konkurrensfördel i en allt mer globaliserad värld tas tidigare delvis outnyttjade kompetenser nu tillvara. Det diversifierade näringslivet bidrar till att det finns sysselsättning åt Huddingeborna, oavsett bakgrund eller utbildningsnivå. Det finns en god beredskap inom kommunen för dem som behöver anpassad sysselsättning. Alla människors resurser tas tillvara. Ett stort utbud av mötesplatser och ett rikt föreningsliv skänker inte bara glädje och kunskap till medlemmarna, utan fyller också en viktig samhällsfunktion genom att bidra till ökat förtroende och starkare tillit mellan invånarna. Mått Valdeltagande i val till kommunfullmäktige Fördelning av förtroendevalda i KF utifrån kön, ålder och geografiskt område Andelen som tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor Invånarnas förtroende för kommunen (index 0-100) Senaste mätning 78,6% 85% 52 % män/ 48 % kvinnor Medelålder 49,3 år 79% 90% Mål 2030 Kön: 50/50% Övrigt: <10% över/underrep. Attraktiva bostadsområden De nya regionala stadskärnorna är viktiga för Huddinge och hela Stockholmsregionen. Flemingsberg och Kungens kurva har stadsmässiga kvalitéer där bostäder, arbetsplatser, service och aktiviteter koncentreras. Det ökande antalet nystartade, växande och inflyttade företag bidrar till en förbättrad tillgång på arbetsplatser. Detta tillsammans med närhet till kvalificerad utbildning liksom inbjudande, hälsosamma boendemiljöer och service av olika slag gör att resandet mellan stadskärnorna i regionen har ökat. Det senare underlättas av utbyggda kollektiva kommunikationer. Närheten främjar social samvaro samtidigt som resor kan ske på ett hållbart sätt. Att bebyggelsen är koncentrerad till de regionala stadskärnorna betyder också att naturområden och gröna kilar värnas, även om en försiktig exploatering görs i grönområden i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Markfördelningen prioriteras utifrån principer om hållbart byggande och byggande i orörd natur sker enligt principen om ekologisk kompensation. Ny-, om- och tillbyggnation är energieffektiv och miljöanpassad vilket ger liten miljö- och klimatpåverkan. Byggandet anpassas till de risker som följer av klimatförändringar och den fjärrvärme som används i boenden och lokaler är producerad med hjälp av förnyelsebara bränslen. Anläggningar för solvärme, solel och vindkraft finns också i kommunen. Huddinges befolkningstillväxt sker i takt med länet och primärt genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen och i områden där kollektivtrafiken utvecklas, vilket underlättar för bland annat ungdomar att hitta bostad. Boendemiljöerna består av olika upplåtelseformer och bostadstyper med gemensamma mötesplatser, men också av stor funktionsblandning med arbetsplatser och service. Alla delar av Huddinge upplevs som lockande dit människor väljer att flytta och bo kvar. Bostadsområdena är trygga och sammanhållningen god. Boendet, och den offentliga miljö som omgärdar det, är utformade för att ge en lugn och trygg utemiljö. 9

16 Mått Antalet bostäder och arbetsplatser som tillkommer mellan 2013 och 2030 Färdmedelsfördelning: Bil, kollektivtrafik, gång, cykel Senaste mätning %, 25%, 20%, 5% Mål 2030 * Andelen K, G och C-resor ska öka Kungens kurva-skärholmen-vårby är en levande stadsmiljö med en mix av boende, handel, arbete, kultur och rekreation. Kungens kurva-skärholmen är Nordens största handelsområde. Förbifart Stockholm, Södertörnsleden och Spårväg Syd gör Flemingsberg och Kungens kurva lättillgängliga. Mått Senaste mätning Mål 2030 Andel invånare som har max 300 meter till ett grönområde större än 1000 m2 respektive 800 meter gångavstånd till ett grönområde som är större än 5 ha Invånare som kan rekommendera bekanta att flytta till kommunen 98% 88% Bevara Bevara Ökning av antalet företag respektive sysselsatta i branscherna J+K+L+M+N 5 (SNI) Andelen av befolkningen som uppger att de planerar att absolut eller kanske starta ett eget företag % 25% Fördubbling Fördubbling *Frågan om målsättning hanteras i Översiktsplanen God utbildning och kreativt näringsliv Alla barn och ungdomar i Huddinge har likvärdiga möjligheter att nå målen i skolan. Flerspråkighet bejakas i undervisningen eftersom det är en merit i en globaliserad värld. Utbildningsnivån i Huddinge ligger över snittet i länet. Genom att skolan har en pedagogik som främjar möjlighetstänkande och problemlösning, ges förutsättningar för en kompetensförsörjning som passar det globala samhället. Skolan har också en stark inriktning på entreprenörskap och stärker förmågor som är viktiga för ett innovativt näringsliv. Det är en bidragande faktor till att Huddingeborna själva skapar arbetsmöjligheter genom att starta företag Huddinge är en av kommunerna med lägst arbetslöshet i landet. Det kunskapsintensiva näringslivet är dominerande samtidigt som servicesektorn också expanderar och skapar många arbetstillfällen. Markanvändningen styrs för att prioritera etablering och utveckling av företag inom tjänste- och kunskapssektorn. Kommunen verkar på olika sätt för att företag som verkar i Huddinge ska ha ett aktivt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Förvärvsfrekvens år (i jämförelse med länet) Andelen invånare med eftergymnasial utbildning (i jämförelse med länet) 74,8% (76,1%) 22% (28%) 80% 35% Rik fritid och god hälsa Folkhälsan i Huddinge är god och jämlikt fördelad. Förklaringar till en god folkhälsa är flera: Det strategiska och strukturerade miljöarbetet bidrar till att de negativa hälsoeffekterna kopplade till vår miljöpåverkan, till exempel hälsovådliga partiklar i luften, minskar stadigt. Huddinge har en rik natur och en variation i naturupplevelser lockar många till vistelser i såväl parker, tätortsnära naturområden som i skogen. Naturområdena är tillgängliga och välkända och besöks av både Huddingebor, invånare i regionen men även av personer från övriga landet och utländska turister. Utbudet av fritidsaktiviteter är brett och diversifierat. Tillgängliga rekreationsområden, idrottsanläggningar, lekplatser och tillgång till bostadsnära aktivitetsytor för spontanidrott är tillsammans med föreningslivet viktiga grundstenar i bygget av ett hälsosamt Huddinge. Vi underlättar och stimulerar människor att gå och cykla genom trygga gång- och cykelvägar. Kommunen är attraktiv för kvalificerad arbetskraft och drar fördel av den högre utbildning och forskning som framför allt finns i Flemingsberg. Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Den regionala kärnan är en eftertraktad boendemiljö med internationell befolkning. Kulturen är viktig för den sociala sammanhållningen. Utöver att ge identitet, underhålla och skapa debatt är kulturen också ett bidrag till ett friskare liv. Mötesplatser och ett rikt kulturliv är viktiga inslag i de regionala stadskärnorna. 5 Motsvarar följande branscher: Information och kommunikation, Finans- och försäkringsverksamhet, Fastighetsverksamhet, Företagstjänster. SNI: SvenskNäringslivsIndelning 10

17 Kommunens verksamheter erbjuder god mat i trevliga och lugna miljöer samt har höga ambitioner avseende fysisk aktivitet och friskvård. Detta förbättrar barns och ungdomars kondition och hälsa och rustar dem med vanor och kunskaper som underlättar ett fortsatt hälsosamt liv. Detta främjar också ett långt och aktivt liv för Huddinges äldre. Berörda instanser, inom kommunorganisationen och med andra, samverkar obehindrat för att främja barns och ungdomars livsvillkor. Kommunens drogförebyggande arbete och ökade tillsynsverksamhet bidrar till att konsumtionen av tobak och alkohol är låg och att missbruket av dopningsmedel och narkotika i stort sett är borta. Mått Invånarnas betyg på tillgången till parker, grönområden och naturen (betyg 0-10) Andelen vuxna respektive ungdomar som skattar sin hälsa som god eller mycket god (Unga: index 1-100) Invånarnas betyg på tillgången till kulturevenemang (betyg 0-10) Andel ungdomar i åk 9 som provat alkohol respektive narkotika Senaste mätning Mål ,4% 8,0 66% 61 75% 75 5,9 8,0 A: 58% N: 8% A: 35% N: 3% 11

18 Mål för Huddinge 2014 Huddinge kommun har två övergripande mål: Nöjda invånare Hållbar samhällsutveckling Målet Nöjda invånare handlar om hur Huddinge kommun här och nu arbetar för att kommunens invånare får den levnadsmiljö, den service, det inflytande i vardagen och det bemötande de har rätt till. Målet Hållbar samhällsutveckling handlar om att på lång sikt utveckla det geografiska samhället Huddinge på ett ansvarsfullt och hållbart sätt vad avser miljö, boende, arbete, kunskap, folkhälsa och demokrati. Kommunens arbete för nöjda invånare tar avstamp i huddingebornas upplevelser av kommunen och de kommunala tjänsterna. Satsningar och prioriteringar för en hållbar samhällsutveckling utvecklas med stöd av statistik om faktiska förhållanden utifrån relevanta indikatorer. Till dessa två övergripande mål tillkommer två strategiska mål: attraktiv arbetsgivare och sund ekonomi. Framgång i detta arbete är nödvändigt för att de två övergripande målen ska kunna nås. De övergripande och strategiska målen utgör tillsammans kommunens målbild. Målbilden bryts längre fram i dokumentet ner i delmål med mått och resultatredovisning uppdelat i en tabell för var och ett av målen. Alla nämnder har på motsvarande sätt i sina verksamhetsplaner nämndens mål- och resultattabeller, som tas fram med utgångspunkt från kommunens mål- och resultatbild. I nämndens mål- och resultatbild finns mått för varje mål, senaste mätresultat samt etappmål, det vill säga mål för planeringsåret samt hänvisning till vilket av kommunens delmål nämndens mål stödjer. Kommunens och nämndernas mål- och resultattabeller, med de senaste mätresultaten, finns med i följande dokument: mål och budget, verksamhetsplaner, kommunplan, delårsrapporterna, verksamhetsberättelser och årsredovisning. 12

19 Nöjda invånare Ett grundläggande mål för att Huddinge ska upplevas som en av de tre mest populära kommunerna i Storstockholm att bo och verka i är att invånarna är nöjda med att leva i kommunen och med den verksamhet som kommunen bedriver. Målet om nöjda invånare handlar om hur Huddinge som geografiskt område och som organisation upplevs och fungerar idag men är samtidigt en viktig del i att utveckla ett framtida hållbart Huddinge. Huddinge ska vara en bra kommun att leva och bo i oavsett geografiskt område. Verksamheten ska präglas av god kommunal service, ett stort mått av valfrihet samt god kvalitet. Invånarna ska känna att de har inflytande i den egna vardagen och över den kommunala servicen de nyttjar. Ingen får diskrimineras i mötet med kommunen. Barn och unga ska särskilt prioriteras. Bra att leva och bo i Huddinge Huddingeborna ska känna att de lever och bor i ett öppet och trivsamt Huddinge. Värdet av att ha ett arbete med den gemenskap det innebär kan aldrig kompenseras av bidrag. Insatser som stödjer arbetslinjen ska prioriteras. Kommunen ska i nära samarbete med andra aktörer bidra till att personer som behöver försörjningsstöd på grund av arbetslöshet åter får ett arbete, genom exempelvis särskilda anställningar så som 100 Huddingejobb, coachning och praktikplatser. Alla former av utanförskap ska motarbetas och ingen kommuninvånare ska mot sin vilja hållas utanför arbetsmarknaden. Bostäderna i Huddinge kommun ska vara funktionella, tillgängliga, miljöanpassade och av god kvalitet. Det kommersiella utbudet i Huddinge ska vara brett och finnas inom rimligt avstånd. Kommunen ska inte själv bedriva näringsverksamhet utan säkerställa att det råder ett positivt näringslivsklimat och möjligheter för en mångfald av etableringar. Utbudet av kommunikationer i Huddinge ska vara anpassat efter resandebehov och önskemål. I det lokala vägnätet ska fokus ligga på trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet och miljö. Huddinges natur och livsmiljöer ska vara hälsosamma, funktionella och kreativa. Huddinge ska också kännetecknas av ett rikt och fritt kultur- och fritidsliv med mångfald och kvalitet. Goda möjligheter för kultur, idrott, friluftsliv och andra fritidsaktiviteter är viktigt för människors livskvalitet. Utbildningsmöjligheterna ska vara goda och anpassade efter kommuninvånarnas behov och önskemål samt arbetsmarknadens efterfrågan. Alla har rätt till en skola där kunskaper och studieresultat sätts i fokus och där alla känner sig trygga och får utvecklas efter sina egna förutsättningar. En bra utbildning är också grunden för att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Huddinges sociala omsorg ska erbjuda tjänster inom äldre-, individ- och familjeomsorg samt funktionshinderområdet som är lättillgängliga och av god kvalitet. Alla invånare ska vara säkra på att kunna få ett tryggt boende och en god omsorg när de blir äldre. Ökad trygghet bland invånarna, att färre människor känner rädsla för att utsättas för brott och att färre brott begås är viktiga faktorer i trygghetsarbetet. Detta är ett brett uppdrag som ska synliggöras i alla nämnders arbete och utvecklas i samverkan med olika aktörer. Åtgärderna ska ta sin utgångspunkt i kartläggningar, formuleras långsiktigt och anpassas till de olika bostadsområdena med särskild hänsyn tagen till ålder och kön. För invånarna är en ren, trygg och funktionell utemiljö angelägen. Skadegörelse och nedskräpning ska åtgärdas effektivt. Lekplatser och gemensamma grönområden ska vara trygga och funktionsdugliga. Det långsiktiga arbetet mot organiserad brottslighet ska fortsätta genom en god kommunal beredskap och en effektiv samverkan. Våld och övergrepp i nära relationer är ett folkhälsoproblem och utgör ett enskilt lidande. Brottsdrabbade ska få ett kompetent bemötande samt garanteras ett snabbt och säkert skydd. Ett särskilt fokus ska här läggas på barn som växer upp i familjer där våld förekommer och våldsutövare ska erbjudas behandling. En rimlig kommunalskatt är en viktig faktor för att Huddinge ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Målsättningen på sikt är att sänka skatten så att den hamnar på en genomsnittlig nivå bland kommunerna i Stockholms län. 13

20 God kommunal verksamhet Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god service och hög kvalitet oavsett utförare. Servicen ska anpassas till invånarnas olika behov, önskemål och förutsättningar. Kommunens invånare har i alla situationer rätt att förvänta sig ett professionellt och korrekt bemötande från kommunen. Vägen till nöjda invånare är att vi på ett effektivt och korrekt sätt genomför våra tjänster. Kommunens tjänster ska genom ett systematiskt kvalitetsarbete utvecklas och ständigt förbättras. Kvalitetsdeklarationer inom kommunens olika ansvarsområden beskriver vad brukare och invånare kan förvänta sig av kommunens tjänster, både till innehåll och till kvalitetsnivå. Syftet med att deklarera tjänsternas innehåll och kvalitet är att bidra till att skapa realistiska förväntningar och ge värdefull information inför val mellan olika utförare. Deklarationerna ska också stimulera till utveckling av kommunens tjänster genom att tydliggöra vad personal och ledning ska utvärdera, förbättra och utveckla. En viktig motor i kvalitetsarbetet är öppna jämförelser, så att brukarna själva kan jämföra hur olika utförare fullgör sina uppgifter och hur kommunens resultat står sig mot andra kommuner. Arbetet med kvalitetsuppföljningar ska fortsätta att utvecklas, där äldreomsorgsinspektörernas arbete och förskolenämndens tillsynsverksamhet kan tjäna som goda exempel. En viktig del av kvalitetsuppföljningen är det arbete som revisionen utför. Kommunens webbplats ska ge bra och tydlig information om den kommunala verksamheten och beslutsprocessen och vart man vänder sig i olika frågor. På webbplatsen ska det finnas möjligheter att lämna synpunkter, förslag och klagomål. I syfte att förbättra servicen till invånare, företag och andra ska kommunen utvecklas till en väl fungerande e-förvaltning, med e-tjänster för självbetjäning, insyn i ärendehandläggningen och samordnade myndighetskontakter. Servicecentret har en nyckelroll i arbetet med att ge invånare och besökare snabb och korrekt information. Kommunens användande av sociala medier för att möta Huddingeborna ska utvecklas. Samverkan mellan nämnderna och med myndigheter inom och utom kommunen är avgörande för god kommunal verksamhet och samtliga nämnder har ett ansvar för att samverka med berörda parter, inte minst med användaren som tjänsten är till för. Inflytande i vardagen Tron på varje människas egen drivkraft, vilja och förmåga ska prägla kommunens förhållningssätt till dem som bor och verkar i Huddinge. Utgångspunkten måste därför vara att det som människor enskilt eller tillsammans med andra kan göra bättre än kommunen ska skötas av dem istället. Beslut som rör den enskilda människan ska därför i högre utsträckning kunna fattas av den enskilde själv. Kommunen ska uppmuntra människor att ta ansvar både för den egna vardagen och för gemensamma angelägenheter. Eget ansvarstagande är positivt och skapar i längden invånare som både är självständiga och delaktiga. I Huddinge formas service, verksamheter och miljö i en öppen dialog och samverkan med berörda parter. Ett medvetet arbete med att öka delaktigheten är viktigt och speciellt att fokusera på barnens perspektiv. Delaktighetsarbetet vägleds av tre ledord: tydlighet, öppenhet och meningsfullhet. Med det menas tydlighet gentemot invånare och intressenter med vilken form av delaktighet som erbjuds att veta, tycka, resonera, genomföra eller bestämma. Med det menas också öppenhet genom stor insyn i processen och genom jämlikt deltagande. Meningsfullhet betyder inbjudan till delaktighet i ett tidigt skede och det alltid finns en tydlig koppling till styrprocess och verksamhetsutveckling. Valfrihet Alla människor har unika förutsättningar, drömmar och behov. Genom att erbjuda valmöjligheter inom olika områden skapas förutsättningar för alla att påverka sin livssituation. Denna insikt ska prägla kommunens olika verksamheter och invånarnas önskemål ska vara vägledande vid all verksamhetsplanering. Valfrihet med kvalitet ska vara ledord i den kommunala verksamheten. Även rätten för den enskilde att avstå från att välja måste värnas; den som inte kan eller vill göra ett aktivt val ska kunna förlita sig på att all kommunal service håller god kvalitet. Med ett större utbud och ökad valfrihet måste alla utförare kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättring 14

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 6 Paragraf Diarienummer KS-/398.181 Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer