Mål och budget 2014 och planeringsramar för Huddinge kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj Paragraf Diarienummer KS-2013/ Mål och budget 2014 och planeringsramar för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Skattesatsen för 2014 fastställs till 19:95 per skattekrona. 2. Drift- och investeringsbudget för nämnderna fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande den 6 maj Huddinge kommun ingår borgen så som för egen skuld för kommunens hel eller delägda bolag, enligt bilagda låne- och borgensram (bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj 2013), om maximalt 9 865,8 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge kommuns finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram för 2014 uppgå till mnkr. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra erforderliga tekniska justeringar av budgeten enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj Förslag till Mål och budget 2014 och planeringsramar i övrigt fastställs enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande den 6 maj Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställer i juni Mål och budget för kommande år till nämnderna och en ekonomiplan för ytterligare två år. Då fastställs även skattesats för det kommande året. Nämndernas budgetunderlag, som beslutas i april, utgör en viktig del av det samlade underlaget för fullmäktiges beslut (bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj 2013).Förslaget till Mål och budget beskriver mål 2030 för ett hållbart Huddinge samt mål och delmål för Huddinge kommuns verksamheter Särskilt prioriterade områden lyfts fram i några generella uppdrag, som riktar sig till alla nämnder, och i beskrivande texter som inleder respektive nämnds avsnitt i Mål och budget. För att förstärka arbetet med att utveckla kommunens verksamheter genom processutveckling föreslås det strategiska målet Effektiva processer att tas bort. Bättre processer ska bidra till en ökad måluppfyllelse för kommunens övriga mål. Förslaget till budgetramar för nämnderna innehåller tillskott för volymer, lokaler och IT (93 mnkr 2014), uppräkning för löner, hyror och prisökningar (97 mnkr 2014) och riktade satsningar (32 mnkr 2014). För att kommunen ska klara en ekonomi i balans, när den ekonomiska tillväxten är något svagare och statsbidragen blir lägre till följd av ändrad kostnadsutjämning, har effektiviseringar motsvarande 0,36 procent lagts in för nämnderna. Sammantaget motsvarar det ett minskat budgetutrymme med 17,5 mnkr. Förbättras de ekonomiska förutsättningarna under hösten är inriktningen att effektiviseringen för nämnderna tas bort. Skattesatsen i Huddinge föreslås vara oförändrad 2013, 19,95 öre.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Överläggning Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V) anmäler att respektive parti/partigrupp inte deltar i beslutet. I övrigt yttrar sig Christina Eklund (M) i ärendet. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Samtliga nämnder

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 6 maj 2013 KS 2013/ (4) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist Kommunstyrelsen Mål och budget 2014 och planeringsramar för för Huddinge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Skattesatsen för 2014 fastställs till 19:95 per skattekrona. 2. Drift- och investeringsbudget för nämnderna fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande den 6 maj Huddinge kommun ingår borgen så som för egen skuld för kommunens hel eller delägda bolag, enligt bilagda låne- och borgensram (bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj 2013), om maximalt 9 865,8 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge kommuns finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram för 2014 uppgå till mnkr. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra erforderliga tekniska justeringar av budgeten enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj Förslag till Mål och budget 2014 och planeringsramar i övrigt fastställs enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande den 6 maj Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställer i juni Mål och budget för kommande år till nämnderna och en ekonomiplan för ytterligare två år. Då fastställs även skattesats för det kommande året. Nämndernas budgetunderlag, som beslutas i april, utgör en viktig del av det samlade underlaget för fullmäktiges beslut (bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj 2013). Förslaget till Mål och budget beskriver mål 2030 för ett hållbart Huddinge samt mål och delmål för Huddinge kommuns verksamheter Särskilt prioriterade områden lyfts fram i några generella uppdrag, som riktar sig till alla nämnder, och i beskrivande texter som inleder respektive nämnds avsnitt i Mål och budget. För att förstärka arbetet med att utveckla kommunens POSTADRESS BESÖKSADRESS Huddinge kommun Kommunalvägen 28 Ekonomiavdelningen Huddinge kommun, Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 6 maj 2013 KS 2013/ (4) verksamheter genom processutveckling föreslås det strategiska målet Effektiva processer att tas bort. Bättre processer ska bidra till en ökad måluppfyllelse för kommunens övriga mål. Förslaget till budgetramar för nämnderna innehåller tillskott för volymer, lokaler och IT (93 mnkr 2014), uppräkning för löner, hyror och prisökningar (97 mnkr 2014) och riktade satsningar (32 mnkr 2014). För att kommunen ska klara en ekonomi i balans, när den ekonomiska tillväxten är något svagare och statsbidragen blir lägre till följd av ändrad kostnadsutjämning, har effektiviseringar motsvarande 0,36 procent lagts in för nämnderna. Sammantaget motsvarar det ett minskat budgetutrymme med 17,5 mnkr. Förbättras de ekonomiska förutsättningarna under hösten är inriktningen att effektiviseringen för nämnderna tas bort. Skattesatsen i Huddinge föreslås vara oförändrad 2013, 19,95 öre. Förvaltningens synpunkter Förslaget till Mål och budget beskriver mål 2030 för ett hållbart Huddinge samt mål och delmål för Huddinge kommuns verksamheter Särskilt prioriterade områden lyfts fram i några generella uppdrag, som riktar sig till alla nämnder, och i beskrivande texter som inleder respektive nämnds avsnitt i Mål och budget. En rad kommande utmaningar ställer stora krav på utveckling och effektivisering av den kommunala organisationen vår alltmer föränderliga omvärld, stora klimatutmaningar samt en åldrande befolkning där allt färre måste försörja allt fler. Sammantaget blir det allt viktigare att det kommunala uppdraget genomförs på ett så smart sätt som möjligt och att vi får ut mesta möjliga kvalitet av varje insatt krona. För att förstärka arbetet med att utveckla kommunens verksamheter genom processutveckling föreslås det strategiska målet Effektiva processer att tas bort. Bättre processer ska bidra till en ökad måluppfyllelse för kommunens övriga mål. Istället förstärks punkten Processorientering i kommunens kvalitetsstrategi och beskrivs i ett eget avsnitt i anslutning till strategin i Mål och budget. Under väntas skatteintäkterna och de generella statsbidragen för kommunerna att öka realt med 1,5 respektive 2 procent i snitt per år. Trots det bedömer Sveriges kommuner och landsting (SKL) att intäkterna inte kommer att räcka för att täcka kostnaderna. En stor orsak till ett väntat försämrat resultat för kommunsektorn är de ökade demografiskt betingade behoven som väntas uppgå till drygt 1 procent år 2016, jämfört med 0,5 procent per år under 2000-talet. Enligt befolkningsprognosen från SCB kommer antalet förskolebarn, grundskolebarn och personer som är 65 år och äldre att öka mer än förväntat medan elevkullarna i gymnasieskolan fortsätter att minska kraftigt. Detta ställer fortsatt höga krav på kommunerna att anpassa sina verksamheter efter behoven. Andra orsaker till en ansträngd ekonomi

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 6 maj 2013 KS 2013/ (4) framöver är en generellt ökad efterfrågan på välfärdstjänster samt höjda investeringsnivåer som kräver ökad upplåning. Ekonomiplanen i Mål och budget är beräknad med SKL:s skatteprognos i april och med kommunens nya befolkningsprognos. Skattesatsen i Huddinge är beräknad till 19,95 öre. I förutsättningarna har effekterna av regeringens förslag till förändringar i det kommunala utjämningssystemet beaktats. Huddinge kommun förlorar drygt 60 mnkr i bidrag vilket främst förklaras av de föreslagna förändringarna av modellen för individ- och familjeomsorg. Med det föreslagna införandebidraget beaktat beräknas effekten för Huddinge till minus 25 mnkr 2014, minus 50 mnkr 2015 och minus 62 mnkr Förslaget till budgetramar för nämnderna innehåller tillskott för volymer, lokaler och IT (93 mnkr 2014), uppräkning för löner, hyror och prisökningar (97 mnkr 2014) och riktade satsningar (32 mnkr 2014). Nämnderna får ett tillskott för löneökningar och övriga prisökningar med 2 procent Därutöver riktas ytterligare 6,1 mnkr som ett utrymme för att möjliggöra en uppräkning på 2,5 procent för lärarna. För att kommunen ska klara en ekonomi i balans, när den ekonomiska tillväxten är något svagare och statsbidragen blir lägre till följd av ändrad kostnadsutjämning, har effektiviseringar motsvarande 0,36 procent lagts in för nämnderna. Sammantaget motsvarar det ett minskat budgetutrymme med 17,5 mnkr. Förbättras de ekonomiska förutsättningarna under hösten är inriktningen att effektiviseringen för nämnderna tas bort. Resultatet enligt kommunens ekonomiska mål är beräknat till 49,5 mnkr, 1 procent av skatt och utjämning. I ett läge med en fortsatt svagare ekonomisk tillväxt höjer Huddinge ambitionsnivån med en offensiv investeringsbudget. Sammantaget höjs ramen för investeringar till nästan mnkr under de kommande tre åren. Upplåningsram Huddinge kommun och låne- och borgensram för kommunens hel- och delägda bolag samt förbund Huddinge kommunkoncerns upplåning är omfattande och då huvuddelen av all upplåning för kommunens bolag sker genom internbanken i kommunens namn behöver kommunfullmäktige årligen fatta beslut om total upplåningsram. I Huddinge Kommuns finanspolicy, antagen av fullmäktige den 17 januari 2011, står under punkt 3.3 bland annat: Kommunkoncernens totala upplåningsram fastställs årligen av kommunfullmäktige med utgångspunkt i de kommunala bolagens och kommunens respektive borgens och låneramar. Huge Fastigheter har en beslutad borgens- och låneram om cirka mnkr. Söderenergi AB har en beslutad borgens- och låneram om totalt cirka mnkr varav Huddinge kommuns andel uppgår till mnkr.

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 6 maj 2013 KS 2013/ (4) För 2014 föreslår kommunstyrelsens förvaltning en oförändrad upplåningsram om mnkr för Huddinge kommun. För 2014 föreslår kommunstyrelsens förvaltning en oförändrad låne- och borgensram om totalt 9 865,8 mnkr enligt bilaga 2. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Ralph Strandqvist Budgetansvarig Bilagor 1. Mål och budget 2014 och planeringsramar för Fastställande av borgensramar för kommunens hel- och delägda bolag samt förbund bilaga till beslutspunkt 3 3. Nämndernas budgetunderlag 4. Budgetberedning för revisorerna. Förslag till budget 2014 för kommunrevisionen. Beslutet delges Samtliga nämnder och förvaltningar

7 Bilaga 1: KS 2013/ Mål och Budget 2014 och planeringsramar för för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning

8

9 Innehåll Innehåll 3 Inledning 5 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Storstockholm 6 Ett hållbart Huddinge Mål Mål för Huddinge Nöjda invånare 13 Hållbar samhällsutveckling 17 Attraktiv arbetsgivare 24 Sund ekonomi 25 Ekonomiplan Mål och budget för kommunens nämnder 37 KOMMUNSTYRELSEN 38 FÖRSKOLENÄMNDEN 41 GRUNDSKOLENÄMNDEN 45 GYMNASIENÄMNDEN 50 SOCIALNÄMNDEN 56 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 61 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 63 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 69 MILJÖNÄMNDEN 71 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET 74 Revision 75 Reserverade medel 76 Finansförvaltningen 77 Exploateringsverksamhet 78 3

10 Avskrivningar 79 Investeringsplan Så styrs kommunen 84 Kommunens organisation 85 Styrning av ekonomi och kvalitet 86 Folkmängdsutveckling 96 4

11 Inledning Daniel Dronjak Nordqvist (M) Kommunstyrelsens ordförande 5

12 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Storstockholm Vår vision om att Huddinge är en av de tre mest populära kommunerna i länet beskriver ett framtida läge som både är möjligt att nå men som också ställer stora krav på verksamheterna. Det handlar om hur vi inom den kommunala förvaltningen utför våra uppdrag, hur vi bemöter våra invånare och företag samt hur vi väljer att kommunicera med omvärlden och hur vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Processen att förändra bilden av ett helt geografiskt område är omfattande och tar tid. Alla i den kommunala organisationen ska arbeta för att visionen ska bli verklighet! Huddinges kärnvärden vad Huddinge skall stå för I varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast. Syftet med dessa kärnvärden är att fånga varumärkets själ och essens och talar om vad vi vill stå för. Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge skall stå för: Mod - betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet - betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv - betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. 6

13 Ett hållbart Huddinge Mål 2030 Det här är en ögonblicksbild av Huddinge år 2030 som i sin tur återger en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid. Genom ett strategiskt arbete med de årliga mål, medel och uppdrag som återfinns i resterande Mål och budget kan vi på sikt nå de målsättningar som beskrivs i följande avsnitt och genom det verkar vi också för att nå visionen om att vara en av de tre mest populära kommunerna i länet. Texten är skriven för att hålla över tid och målsättningarna kommer att utvärderas, samt vid behov revideras, en gång per mandatperiod. Kapitlet beskriver de prioriteringar som ligger till grund för Huddinge kommuns ställningstaganden i frågor som rör hållbar utveckling och för andra aktörer att inspireras av och förhålla sig till. Ambitionerna som uttrycks tar avstamp i de frågor som kommunen har rådighet över. Rådigheten finns i och över den egna organisationen, i det direkta mötet med de som verkar och bor i kommunen men också i attitydpåverkande arbete gentemot intressenter och med aktörer inom kommunen, i regional samverkan med mera. Vad är hållbar utveckling och varför är det viktigt? Utvecklingen går i stora delar av världen åt rätt håll med minskad fattigdom, bättre sjukvård, höjd utbildningsnivå, färre konflikter och andra tecken på ökad välfärd. Men situationen är ändå mycket allvarlig; förbrukningen av resurser är ojämnt fördelad mellan olika länder och regioner, tär hårt på naturens begränsade tillgångar och genererar utsläpp och avfall som skadar livsbetingelserna på jorden. Ett hållbart samhälle behöver formas där långsiktig hänsyn tas till ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter i planering, beslut och genomförande. Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Fyra hållbarhetsprinciper skapar grunden för den hållbara utvecklingen 1. Den första principen handlar om att minska spridningen och användningen av material som hämtas från berggrunden, som skadliga tungmetaller och olja. Den andra om att arbeta för att minska belast- ningen på naturen med allt vi producerar och släpper ut, bland annat genom källsortering och återvinning. Den tredje principen handlar om att inte använda mer av naturens resurser än vad naturen själv hinner återskapa, som att inte avverka mer skog än vad som växer åter. Den fjärde principen handlar om att hushållningen med resurser är så effektiv och rättvis att mänskliga behov kan tillgodoses överallt. Utvecklingen i världen påverkar Huddinges situation, och den lokala utvecklingen i kommunen bidrar till det globala läget. Vi har ansvar för att inom vårt geografiska område och mandat verka för ett hållbart Huddinge i en hållbar värld. För att producera en ökad välfärd i ett hållbart samhälle krävs att hänsyn tas till de ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiven i alla beslut och att de målkonflikter som finns inbyggda i hållbarhetsbegreppet lyfts fram i beslutsunderlagen för att möjliggöra medvetna politiska avvägningar. Den hållbara utvecklingen är beroende av människors kunskap, kreativitet och deltagande, men det måste också finnas en insikt om att hållbarhetsarbete tar tid, kräver målmedvetenhet och prioriteringar liksom tvärsektoriellt samarbete. För att klara av ambitionerna är de kärnvärden som Huddinge står för Mod, Omtänksamhet, Driv och Mångfald avgörande. Gemensam framtid år 2030 Befolkningen uppgår år 2030 till 2,6 miljoner i Stockholmsregionen och Södertörnskommunerna har tillsammans en dryg halv miljon invånare, varav nästan bor i Huddinge 2. Jämfört med de flesta andra kommuner är befolkningen i Huddinge ung. Huddinge är en av de tre mest populära kommunerna i Storstockholm att bo och verka i samt besöka. Huddinge har kommit långt i arbetet för ett hållbart samhälle och tillhör en av de ledande kommunerna i landet. Huddinge är som en kommun i Storstockholm en del av Europas mest attraktiva storstadsregion. 1 Framtagna av föreningen Det Naturliga Steget 2 Siffrorna är hämtade från TMR-Tillväxt, miljö och regionplanering och Huddinge kommuns befolkningsstatistiker 7

14 Ansvar för naturresurser 2030 närmar vi oss målet om att det ekologiska fotavtrycket är lika med ett jordklot 3. Huddinges bidrag till de negativa miljö- och klimatförändringarna minskar kontinuerligt. Växthusgasutsläppen per invånare minskar till följd av en medveten konsumtion, låg fossil energianvändning och hållbara transporter. Den välfungerande kollektivtrafiken samt de utbyggda och trygga gång- och cykelvägarna är en viktig faktor bakom denna utveckling. Exploatering och bostadsbyggande sker i första hand i och i anslutning till områden med goda infrastrukturoch kollektivtrafiklägen. Genom en väletablerad planeringsprocess är Huddinge ett samhälle med en effektiv markanvändning där hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv gynnas. Nya bostäder byggs med lösningar som skapar energieffektivitet och med miljöanpassade och giftfria material. Den elenergi och fjärrvärme som används i befintligt bestånd är utan fossila inslag. De drivmedel som används i gods- och persontransporter är även de näst intill fossilfria genom användning av ny miljöteknik och utbyggd infrastruktur som ger möjlighet till alternativa drivmedel. Luften är så gott som fri från luftföroreningar. Genom att transporterna är rena och att industriprocesserna släpper ut allt färre hälsovådliga ämnen har miljökvalitetsnormerna för luften uppnåtts. Konsumtionen i Huddinge är hållbar genom en stor medvetenhet bland invånarna. Vid samtliga kommunala inköp och upphandlingar ställs höga sociala och miljömässiga krav. En dominerande del av alla livsmedel inom den kommunala organisationen är ekologiska och måltiderna planeras utifrån ambitionen att minimera livsmedlens miljö- och klimatpåverkan. Den kommunala organisationen arbetar för ökad återvinning och energiutvinning i enlighet med EU:s avfallstrappa och möjliggör för invånarna att sortera sitt avfall för återvinning och lämna återbruk. Den hållbara konsumtionen medför dessutom att avfallet är begränsat. Huddinge värnar om naturreservaten, de gröna kilarna, sjöar och vattendrag samt utvecklar funktionella parker och sammanhängande grönområden för att stärka de gröna banden. Kommunen har natur- och grönområden kännetecknade av biologisk mångfald med myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. Genom ett strukturerat arbete med åtgärder för dagvatten, utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, åtgärder av brister i befintligt vatten- och avloppssystem och arbete med enskilda avlopp har miljökvalitetsnormerna för Huddinges sjöar nåtts och sjöarna har god ekologisk och kemisk status. Huddinges dricksvatten är av utmärkt kvalitet och uttaget är lägre än nybildat dricksvatten. Risken för smittspridning är liten genom god beredskap och tryggade vattentäkter. Mått Ekologiskt fotavtryck/invånare och år Senaste mätning 5,47 globala hektar Mål ,5 globala hektar Koldioxidavtryck/invånare och år 4 10,2 ton 4 ton Fosforhalt i - Orlången (Vidja) - Trehörningen - Långsjön - Drevviken 47 µg/l 120 µg/l 31 µg/l 41 ug/l Skyddad natur 33% 35% Gemenskap och delaktighet i samhällslivet I de allmänna valen är valdeltagandet högt. Det sociala kapitalet är stort och invånarna har förtroende för kommunen och varandra. Unga är intresserade av samhällsfrågor och har tillit till samhällets institutioner. Många är aktiva i den medborgardialog Huddinge har initierat som ett komplement till den representativa demokratin. Kommunens delaktighetsarbete ses som ett föredöme av andra kommuner. De förtroendevalda kan kombinera sitt politiska uppdrag med yrkes- och privatlivet bland annat genom den moderna kommunikationsteknik som Huddinges kommunala organisation arbetar med. Den verksamhet kommunen ansvarar för är anpassad till invånarnas och näringslivets varierande behov, önskemål och förutsättningar. Valfrihet är en självklar- 3 Ekologiskt fotavtryck är en mätning av den jord- och vattenyta en person tar i anspråk för det som denne konsumerar och för det avfall som måste tas om hand. Ett jordklot är värdet för global miljömässig hållbarhet. 4 Koldioxidavtryck är en mätning av den totala mängden koldioxid en person producerar genom sina levnadsvanor. 8

15 het. Verksamheten utvecklas hela tiden genom ny teknik, olika brukarråd, enkäter och kundvalssystem. Samverkan inom regionen med andra kommuner och aktörer är utbredd. Likaså är samverkan med det civila samhället en viktig del av vårt demokratiska system vilket ger invånarna stor påverkan på det offentliga uppdraget. Människor värderas lika och ges likvärdiga möjligheter oavsett förutsättningar och olikheter beaktas som berikande. Kommunens personal på alla nivåer återspeglar befolkningens sammansättning. Jämställdhetsarbetet har lett till att kvinnor och män delar makt, resurser, trygghet och frihet mer jämlikt. Då behovet av flerspråkighet och interkulturell kompetens blivit en konkurrensfördel i en allt mer globaliserad värld tas tidigare delvis outnyttjade kompetenser nu tillvara. Det diversifierade näringslivet bidrar till att det finns sysselsättning åt Huddingeborna, oavsett bakgrund eller utbildningsnivå. Det finns en god beredskap inom kommunen för dem som behöver anpassad sysselsättning. Alla människors resurser tas tillvara. Ett stort utbud av mötesplatser och ett rikt föreningsliv skänker inte bara glädje och kunskap till medlemmarna, utan fyller också en viktig samhällsfunktion genom att bidra till ökat förtroende och starkare tillit mellan invånarna. Mått Valdeltagande i val till kommunfullmäktige Fördelning av förtroendevalda i KF utifrån kön, ålder och geografiskt område Andelen som tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor Invånarnas förtroende för kommunen (index 0-100) Senaste mätning 78,6% 85% 52 % män/ 48 % kvinnor Medelålder 49,3 år 79% 90% Mål 2030 Kön: 50/50% Övrigt: <10% över/underrep. Attraktiva bostadsområden De nya regionala stadskärnorna är viktiga för Huddinge och hela Stockholmsregionen. Flemingsberg och Kungens kurva har stadsmässiga kvalitéer där bostäder, arbetsplatser, service och aktiviteter koncentreras. Det ökande antalet nystartade, växande och inflyttade företag bidrar till en förbättrad tillgång på arbetsplatser. Detta tillsammans med närhet till kvalificerad utbildning liksom inbjudande, hälsosamma boendemiljöer och service av olika slag gör att resandet mellan stadskärnorna i regionen har ökat. Det senare underlättas av utbyggda kollektiva kommunikationer. Närheten främjar social samvaro samtidigt som resor kan ske på ett hållbart sätt. Att bebyggelsen är koncentrerad till de regionala stadskärnorna betyder också att naturområden och gröna kilar värnas, även om en försiktig exploatering görs i grönområden i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Markfördelningen prioriteras utifrån principer om hållbart byggande och byggande i orörd natur sker enligt principen om ekologisk kompensation. Ny-, om- och tillbyggnation är energieffektiv och miljöanpassad vilket ger liten miljö- och klimatpåverkan. Byggandet anpassas till de risker som följer av klimatförändringar och den fjärrvärme som används i boenden och lokaler är producerad med hjälp av förnyelsebara bränslen. Anläggningar för solvärme, solel och vindkraft finns också i kommunen. Huddinges befolkningstillväxt sker i takt med länet och primärt genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen och i områden där kollektivtrafiken utvecklas, vilket underlättar för bland annat ungdomar att hitta bostad. Boendemiljöerna består av olika upplåtelseformer och bostadstyper med gemensamma mötesplatser, men också av stor funktionsblandning med arbetsplatser och service. Alla delar av Huddinge upplevs som lockande dit människor väljer att flytta och bo kvar. Bostadsområdena är trygga och sammanhållningen god. Boendet, och den offentliga miljö som omgärdar det, är utformade för att ge en lugn och trygg utemiljö. 9

16 Mått Antalet bostäder och arbetsplatser som tillkommer mellan 2013 och 2030 Färdmedelsfördelning: Bil, kollektivtrafik, gång, cykel Senaste mätning %, 25%, 20%, 5% Mål 2030 * Andelen K, G och C-resor ska öka Kungens kurva-skärholmen-vårby är en levande stadsmiljö med en mix av boende, handel, arbete, kultur och rekreation. Kungens kurva-skärholmen är Nordens största handelsområde. Förbifart Stockholm, Södertörnsleden och Spårväg Syd gör Flemingsberg och Kungens kurva lättillgängliga. Mått Senaste mätning Mål 2030 Andel invånare som har max 300 meter till ett grönområde större än 1000 m2 respektive 800 meter gångavstånd till ett grönområde som är större än 5 ha Invånare som kan rekommendera bekanta att flytta till kommunen 98% 88% Bevara Bevara Ökning av antalet företag respektive sysselsatta i branscherna J+K+L+M+N 5 (SNI) Andelen av befolkningen som uppger att de planerar att absolut eller kanske starta ett eget företag % 25% Fördubbling Fördubbling *Frågan om målsättning hanteras i Översiktsplanen God utbildning och kreativt näringsliv Alla barn och ungdomar i Huddinge har likvärdiga möjligheter att nå målen i skolan. Flerspråkighet bejakas i undervisningen eftersom det är en merit i en globaliserad värld. Utbildningsnivån i Huddinge ligger över snittet i länet. Genom att skolan har en pedagogik som främjar möjlighetstänkande och problemlösning, ges förutsättningar för en kompetensförsörjning som passar det globala samhället. Skolan har också en stark inriktning på entreprenörskap och stärker förmågor som är viktiga för ett innovativt näringsliv. Det är en bidragande faktor till att Huddingeborna själva skapar arbetsmöjligheter genom att starta företag Huddinge är en av kommunerna med lägst arbetslöshet i landet. Det kunskapsintensiva näringslivet är dominerande samtidigt som servicesektorn också expanderar och skapar många arbetstillfällen. Markanvändningen styrs för att prioritera etablering och utveckling av företag inom tjänste- och kunskapssektorn. Kommunen verkar på olika sätt för att företag som verkar i Huddinge ska ha ett aktivt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Förvärvsfrekvens år (i jämförelse med länet) Andelen invånare med eftergymnasial utbildning (i jämförelse med länet) 74,8% (76,1%) 22% (28%) 80% 35% Rik fritid och god hälsa Folkhälsan i Huddinge är god och jämlikt fördelad. Förklaringar till en god folkhälsa är flera: Det strategiska och strukturerade miljöarbetet bidrar till att de negativa hälsoeffekterna kopplade till vår miljöpåverkan, till exempel hälsovådliga partiklar i luften, minskar stadigt. Huddinge har en rik natur och en variation i naturupplevelser lockar många till vistelser i såväl parker, tätortsnära naturområden som i skogen. Naturområdena är tillgängliga och välkända och besöks av både Huddingebor, invånare i regionen men även av personer från övriga landet och utländska turister. Utbudet av fritidsaktiviteter är brett och diversifierat. Tillgängliga rekreationsområden, idrottsanläggningar, lekplatser och tillgång till bostadsnära aktivitetsytor för spontanidrott är tillsammans med föreningslivet viktiga grundstenar i bygget av ett hälsosamt Huddinge. Vi underlättar och stimulerar människor att gå och cykla genom trygga gång- och cykelvägar. Kommunen är attraktiv för kvalificerad arbetskraft och drar fördel av den högre utbildning och forskning som framför allt finns i Flemingsberg. Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Den regionala kärnan är en eftertraktad boendemiljö med internationell befolkning. Kulturen är viktig för den sociala sammanhållningen. Utöver att ge identitet, underhålla och skapa debatt är kulturen också ett bidrag till ett friskare liv. Mötesplatser och ett rikt kulturliv är viktiga inslag i de regionala stadskärnorna. 5 Motsvarar följande branscher: Information och kommunikation, Finans- och försäkringsverksamhet, Fastighetsverksamhet, Företagstjänster. SNI: SvenskNäringslivsIndelning 10

17 Kommunens verksamheter erbjuder god mat i trevliga och lugna miljöer samt har höga ambitioner avseende fysisk aktivitet och friskvård. Detta förbättrar barns och ungdomars kondition och hälsa och rustar dem med vanor och kunskaper som underlättar ett fortsatt hälsosamt liv. Detta främjar också ett långt och aktivt liv för Huddinges äldre. Berörda instanser, inom kommunorganisationen och med andra, samverkar obehindrat för att främja barns och ungdomars livsvillkor. Kommunens drogförebyggande arbete och ökade tillsynsverksamhet bidrar till att konsumtionen av tobak och alkohol är låg och att missbruket av dopningsmedel och narkotika i stort sett är borta. Mått Invånarnas betyg på tillgången till parker, grönområden och naturen (betyg 0-10) Andelen vuxna respektive ungdomar som skattar sin hälsa som god eller mycket god (Unga: index 1-100) Invånarnas betyg på tillgången till kulturevenemang (betyg 0-10) Andel ungdomar i åk 9 som provat alkohol respektive narkotika Senaste mätning Mål ,4% 8,0 66% 61 75% 75 5,9 8,0 A: 58% N: 8% A: 35% N: 3% 11

18 Mål för Huddinge 2014 Huddinge kommun har två övergripande mål: Nöjda invånare Hållbar samhällsutveckling Målet Nöjda invånare handlar om hur Huddinge kommun här och nu arbetar för att kommunens invånare får den levnadsmiljö, den service, det inflytande i vardagen och det bemötande de har rätt till. Målet Hållbar samhällsutveckling handlar om att på lång sikt utveckla det geografiska samhället Huddinge på ett ansvarsfullt och hållbart sätt vad avser miljö, boende, arbete, kunskap, folkhälsa och demokrati. Kommunens arbete för nöjda invånare tar avstamp i huddingebornas upplevelser av kommunen och de kommunala tjänsterna. Satsningar och prioriteringar för en hållbar samhällsutveckling utvecklas med stöd av statistik om faktiska förhållanden utifrån relevanta indikatorer. Till dessa två övergripande mål tillkommer två strategiska mål: attraktiv arbetsgivare och sund ekonomi. Framgång i detta arbete är nödvändigt för att de två övergripande målen ska kunna nås. De övergripande och strategiska målen utgör tillsammans kommunens målbild. Målbilden bryts längre fram i dokumentet ner i delmål med mått och resultatredovisning uppdelat i en tabell för var och ett av målen. Alla nämnder har på motsvarande sätt i sina verksamhetsplaner nämndens mål- och resultattabeller, som tas fram med utgångspunkt från kommunens mål- och resultatbild. I nämndens mål- och resultatbild finns mått för varje mål, senaste mätresultat samt etappmål, det vill säga mål för planeringsåret samt hänvisning till vilket av kommunens delmål nämndens mål stödjer. Kommunens och nämndernas mål- och resultattabeller, med de senaste mätresultaten, finns med i följande dokument: mål och budget, verksamhetsplaner, kommunplan, delårsrapporterna, verksamhetsberättelser och årsredovisning. 12

19 Nöjda invånare Ett grundläggande mål för att Huddinge ska upplevas som en av de tre mest populära kommunerna i Storstockholm att bo och verka i är att invånarna är nöjda med att leva i kommunen och med den verksamhet som kommunen bedriver. Målet om nöjda invånare handlar om hur Huddinge som geografiskt område och som organisation upplevs och fungerar idag men är samtidigt en viktig del i att utveckla ett framtida hållbart Huddinge. Huddinge ska vara en bra kommun att leva och bo i oavsett geografiskt område. Verksamheten ska präglas av god kommunal service, ett stort mått av valfrihet samt god kvalitet. Invånarna ska känna att de har inflytande i den egna vardagen och över den kommunala servicen de nyttjar. Ingen får diskrimineras i mötet med kommunen. Barn och unga ska särskilt prioriteras. Bra att leva och bo i Huddinge Huddingeborna ska känna att de lever och bor i ett öppet och trivsamt Huddinge. Värdet av att ha ett arbete med den gemenskap det innebär kan aldrig kompenseras av bidrag. Insatser som stödjer arbetslinjen ska prioriteras. Kommunen ska i nära samarbete med andra aktörer bidra till att personer som behöver försörjningsstöd på grund av arbetslöshet åter får ett arbete, genom exempelvis särskilda anställningar så som 100 Huddingejobb, coachning och praktikplatser. Alla former av utanförskap ska motarbetas och ingen kommuninvånare ska mot sin vilja hållas utanför arbetsmarknaden. Bostäderna i Huddinge kommun ska vara funktionella, tillgängliga, miljöanpassade och av god kvalitet. Det kommersiella utbudet i Huddinge ska vara brett och finnas inom rimligt avstånd. Kommunen ska inte själv bedriva näringsverksamhet utan säkerställa att det råder ett positivt näringslivsklimat och möjligheter för en mångfald av etableringar. Utbudet av kommunikationer i Huddinge ska vara anpassat efter resandebehov och önskemål. I det lokala vägnätet ska fokus ligga på trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet och miljö. Huddinges natur och livsmiljöer ska vara hälsosamma, funktionella och kreativa. Huddinge ska också kännetecknas av ett rikt och fritt kultur- och fritidsliv med mångfald och kvalitet. Goda möjligheter för kultur, idrott, friluftsliv och andra fritidsaktiviteter är viktigt för människors livskvalitet. Utbildningsmöjligheterna ska vara goda och anpassade efter kommuninvånarnas behov och önskemål samt arbetsmarknadens efterfrågan. Alla har rätt till en skola där kunskaper och studieresultat sätts i fokus och där alla känner sig trygga och får utvecklas efter sina egna förutsättningar. En bra utbildning är också grunden för att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Huddinges sociala omsorg ska erbjuda tjänster inom äldre-, individ- och familjeomsorg samt funktionshinderområdet som är lättillgängliga och av god kvalitet. Alla invånare ska vara säkra på att kunna få ett tryggt boende och en god omsorg när de blir äldre. Ökad trygghet bland invånarna, att färre människor känner rädsla för att utsättas för brott och att färre brott begås är viktiga faktorer i trygghetsarbetet. Detta är ett brett uppdrag som ska synliggöras i alla nämnders arbete och utvecklas i samverkan med olika aktörer. Åtgärderna ska ta sin utgångspunkt i kartläggningar, formuleras långsiktigt och anpassas till de olika bostadsområdena med särskild hänsyn tagen till ålder och kön. För invånarna är en ren, trygg och funktionell utemiljö angelägen. Skadegörelse och nedskräpning ska åtgärdas effektivt. Lekplatser och gemensamma grönområden ska vara trygga och funktionsdugliga. Det långsiktiga arbetet mot organiserad brottslighet ska fortsätta genom en god kommunal beredskap och en effektiv samverkan. Våld och övergrepp i nära relationer är ett folkhälsoproblem och utgör ett enskilt lidande. Brottsdrabbade ska få ett kompetent bemötande samt garanteras ett snabbt och säkert skydd. Ett särskilt fokus ska här läggas på barn som växer upp i familjer där våld förekommer och våldsutövare ska erbjudas behandling. En rimlig kommunalskatt är en viktig faktor för att Huddinge ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Målsättningen på sikt är att sänka skatten så att den hamnar på en genomsnittlig nivå bland kommunerna i Stockholms län. 13

20 God kommunal verksamhet Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god service och hög kvalitet oavsett utförare. Servicen ska anpassas till invånarnas olika behov, önskemål och förutsättningar. Kommunens invånare har i alla situationer rätt att förvänta sig ett professionellt och korrekt bemötande från kommunen. Vägen till nöjda invånare är att vi på ett effektivt och korrekt sätt genomför våra tjänster. Kommunens tjänster ska genom ett systematiskt kvalitetsarbete utvecklas och ständigt förbättras. Kvalitetsdeklarationer inom kommunens olika ansvarsområden beskriver vad brukare och invånare kan förvänta sig av kommunens tjänster, både till innehåll och till kvalitetsnivå. Syftet med att deklarera tjänsternas innehåll och kvalitet är att bidra till att skapa realistiska förväntningar och ge värdefull information inför val mellan olika utförare. Deklarationerna ska också stimulera till utveckling av kommunens tjänster genom att tydliggöra vad personal och ledning ska utvärdera, förbättra och utveckla. En viktig motor i kvalitetsarbetet är öppna jämförelser, så att brukarna själva kan jämföra hur olika utförare fullgör sina uppgifter och hur kommunens resultat står sig mot andra kommuner. Arbetet med kvalitetsuppföljningar ska fortsätta att utvecklas, där äldreomsorgsinspektörernas arbete och förskolenämndens tillsynsverksamhet kan tjäna som goda exempel. En viktig del av kvalitetsuppföljningen är det arbete som revisionen utför. Kommunens webbplats ska ge bra och tydlig information om den kommunala verksamheten och beslutsprocessen och vart man vänder sig i olika frågor. På webbplatsen ska det finnas möjligheter att lämna synpunkter, förslag och klagomål. I syfte att förbättra servicen till invånare, företag och andra ska kommunen utvecklas till en väl fungerande e-förvaltning, med e-tjänster för självbetjäning, insyn i ärendehandläggningen och samordnade myndighetskontakter. Servicecentret har en nyckelroll i arbetet med att ge invånare och besökare snabb och korrekt information. Kommunens användande av sociala medier för att möta Huddingeborna ska utvecklas. Samverkan mellan nämnderna och med myndigheter inom och utom kommunen är avgörande för god kommunal verksamhet och samtliga nämnder har ett ansvar för att samverka med berörda parter, inte minst med användaren som tjänsten är till för. Inflytande i vardagen Tron på varje människas egen drivkraft, vilja och förmåga ska prägla kommunens förhållningssätt till dem som bor och verkar i Huddinge. Utgångspunkten måste därför vara att det som människor enskilt eller tillsammans med andra kan göra bättre än kommunen ska skötas av dem istället. Beslut som rör den enskilda människan ska därför i högre utsträckning kunna fattas av den enskilde själv. Kommunen ska uppmuntra människor att ta ansvar både för den egna vardagen och för gemensamma angelägenheter. Eget ansvarstagande är positivt och skapar i längden invånare som både är självständiga och delaktiga. I Huddinge formas service, verksamheter och miljö i en öppen dialog och samverkan med berörda parter. Ett medvetet arbete med att öka delaktigheten är viktigt och speciellt att fokusera på barnens perspektiv. Delaktighetsarbetet vägleds av tre ledord: tydlighet, öppenhet och meningsfullhet. Med det menas tydlighet gentemot invånare och intressenter med vilken form av delaktighet som erbjuds att veta, tycka, resonera, genomföra eller bestämma. Med det menas också öppenhet genom stor insyn i processen och genom jämlikt deltagande. Meningsfullhet betyder inbjudan till delaktighet i ett tidigt skede och det alltid finns en tydlig koppling till styrprocess och verksamhetsutveckling. Valfrihet Alla människor har unika förutsättningar, drömmar och behov. Genom att erbjuda valmöjligheter inom olika områden skapas förutsättningar för alla att påverka sin livssituation. Denna insikt ska prägla kommunens olika verksamheter och invånarnas önskemål ska vara vägledande vid all verksamhetsplanering. Valfrihet med kvalitet ska vara ledord i den kommunala verksamheten. Även rätten för den enskilde att avstå från att välja måste värnas; den som inte kan eller vill göra ett aktivt val ska kunna förlita sig på att all kommunal service håller god kvalitet. Med ett större utbud och ökad valfrihet måste alla utförare kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättring 14

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Mål och budget 2014 Fastställd av kommunfullmäktige 10 juni 2013

Mål och budget 2014 Fastställd av kommunfullmäktige 10 juni 2013 Mål och budget 2014 Fastställd av kommunfullmäktige 10 juni 2013 Kunskap är nyckeln till framgång. Grunden för en bra undervisning är att eleverna möter behöriga, kompetenta och legitimerade lärare. Tillsammans

Läs mer

Mål och budget 2016 Fastställd av kommunfullmäktige 8 juni 2015

Mål och budget 2016 Fastställd av kommunfullmäktige 8 juni 2015 Mål och budget 2016 Fastställd av kommunfullmäktige 8 juni 2015 Kommunens planering av nya bostäder och arbetsplatser ska ske inom de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva, i Huddinge

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Mål och budget 2016 och planeringsramar för 2017-2018 för Huddinge kommun

Mål och budget 2016 och planeringsramar för 2017-2018 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 maj 2015 KS 2015/284.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Mål och budget

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner p.2014.808 Dnr.2011/354 Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-08 59 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Mål och budget 2015 och planeringsramar för Huddinge kommun

Mål och budget 2015 och planeringsramar för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/351.182 Mål och budget 2015 och planeringsramar 2016-2017 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Strategisk inriktning 2011-2014

Strategisk inriktning 2011-2014 Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Södertörns utvecklingsprogram 2013

Södertörns utvecklingsprogram 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-03 KS-2013/448.109 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Södertörns

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

SKL:s kongressmål och prioritering

SKL:s kongressmål och prioritering SKL:s kongressmål och prioritering SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna hälsoskillnader och långsiktigt säkerställa en effektiv resursanvändning i den

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Mål och budget 2017 och planeringsramar för för Huddinge kommun

Mål och budget 2017 och planeringsramar för för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-05-10 KS-2016/261.182 1 (8) HANDLÄGGARE Strandqvist, Ralph 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Mål och budget

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal Gott liv i Mölndal! Mål och inriktning för folkhälsoarbetet Gott liv i Mölndal 1 Innehåll Vår vision 2 Strategiskt arbete för hälsa och social hållbarhet 3 Mål och inriktning 4 Mål i sammanfattning 5 Delaktighet,

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Läsanvisningar Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål Övergripande mål: Skapa samhälliga

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Verktyg för jämlikhetsanalyser och styrning Huddinge kommun. Marcel Moritz Ledare Hållbarhetsteamet Kommunstyrelsens förvaltning

Verktyg för jämlikhetsanalyser och styrning Huddinge kommun. Marcel Moritz Ledare Hållbarhetsteamet Kommunstyrelsens förvaltning Verktyg för jämlikhetsanalyser och styrning Huddinge kommun Marcel Moritz Ledare Hållbarhetsteamet Kommunstyrelsens förvaltning Upplägg Om Huddinge Vad är jämlikhet och jämlik styrning i Huddinge På lång

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Program. med viljeinriktning för perioden

Program. med viljeinriktning för perioden STYRDOKUMENT 1(7) Program med viljeinriktning för perioden 2016-2019 Program Viljeinriktning för mandatperioden Fastställd KF 2016-04-25 Plan Riktlinje Giltighetstid 2019-12-31 Dokumentansvar Koncernstab

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Kallelse Sammanträdesdatum 2016-11-24 Plats Stadshuset, plan 3, Hamnen Tid Torsdagen den 24 november kl. 16:30-19:30 Ledamöter Elisabeth Mattsson (L) Ordförande Thomas Alpner (M) Vice ordförande Pia Gillerstedt

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål Bilaga 1 Kommunfullmäktiges mål Kunden i fokus Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god kvalitet Väsbybon ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar

Läs mer

Justering av budgetramar 2015

Justering av budgetramar 2015 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet Kommunfullmäktiges vision och mål 2016-2019. Antagna den 26 november 2015 108 Habo den hållbara kommunen för hela livet I Habo kommun ska alla få plats och känna sig välkomna oavsett ålder, etniskt ursprung,

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer