Mål och budget 2014 och planeringsramar för Huddinge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj Paragraf Diarienummer KS-2013/ Mål och budget 2014 och planeringsramar för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Skattesatsen för 2014 fastställs till 19:95 per skattekrona. 2. Drift- och investeringsbudget för nämnderna fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande den 6 maj Huddinge kommun ingår borgen så som för egen skuld för kommunens hel eller delägda bolag, enligt bilagda låne- och borgensram (bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj 2013), om maximalt 9 865,8 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge kommuns finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram för 2014 uppgå till mnkr. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra erforderliga tekniska justeringar av budgeten enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj Förslag till Mål och budget 2014 och planeringsramar i övrigt fastställs enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande den 6 maj Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställer i juni Mål och budget för kommande år till nämnderna och en ekonomiplan för ytterligare två år. Då fastställs även skattesats för det kommande året. Nämndernas budgetunderlag, som beslutas i april, utgör en viktig del av det samlade underlaget för fullmäktiges beslut (bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj 2013).Förslaget till Mål och budget beskriver mål 2030 för ett hållbart Huddinge samt mål och delmål för Huddinge kommuns verksamheter Särskilt prioriterade områden lyfts fram i några generella uppdrag, som riktar sig till alla nämnder, och i beskrivande texter som inleder respektive nämnds avsnitt i Mål och budget. För att förstärka arbetet med att utveckla kommunens verksamheter genom processutveckling föreslås det strategiska målet Effektiva processer att tas bort. Bättre processer ska bidra till en ökad måluppfyllelse för kommunens övriga mål. Förslaget till budgetramar för nämnderna innehåller tillskott för volymer, lokaler och IT (93 mnkr 2014), uppräkning för löner, hyror och prisökningar (97 mnkr 2014) och riktade satsningar (32 mnkr 2014). För att kommunen ska klara en ekonomi i balans, när den ekonomiska tillväxten är något svagare och statsbidragen blir lägre till följd av ändrad kostnadsutjämning, har effektiviseringar motsvarande 0,36 procent lagts in för nämnderna. Sammantaget motsvarar det ett minskat budgetutrymme med 17,5 mnkr. Förbättras de ekonomiska förutsättningarna under hösten är inriktningen att effektiviseringen för nämnderna tas bort. Skattesatsen i Huddinge föreslås vara oförändrad 2013, 19,95 öre.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Överläggning Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V) anmäler att respektive parti/partigrupp inte deltar i beslutet. I övrigt yttrar sig Christina Eklund (M) i ärendet. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Samtliga nämnder

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 6 maj 2013 KS 2013/ (4) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist Kommunstyrelsen Mål och budget 2014 och planeringsramar för för Huddinge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Skattesatsen för 2014 fastställs till 19:95 per skattekrona. 2. Drift- och investeringsbudget för nämnderna fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande den 6 maj Huddinge kommun ingår borgen så som för egen skuld för kommunens hel eller delägda bolag, enligt bilagda låne- och borgensram (bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj 2013), om maximalt 9 865,8 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge kommuns finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram för 2014 uppgå till mnkr. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra erforderliga tekniska justeringar av budgeten enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj Förslag till Mål och budget 2014 och planeringsramar i övrigt fastställs enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande den 6 maj Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställer i juni Mål och budget för kommande år till nämnderna och en ekonomiplan för ytterligare två år. Då fastställs även skattesats för det kommande året. Nämndernas budgetunderlag, som beslutas i april, utgör en viktig del av det samlade underlaget för fullmäktiges beslut (bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj 2013). Förslaget till Mål och budget beskriver mål 2030 för ett hållbart Huddinge samt mål och delmål för Huddinge kommuns verksamheter Särskilt prioriterade områden lyfts fram i några generella uppdrag, som riktar sig till alla nämnder, och i beskrivande texter som inleder respektive nämnds avsnitt i Mål och budget. För att förstärka arbetet med att utveckla kommunens POSTADRESS BESÖKSADRESS Huddinge kommun Kommunalvägen 28 Ekonomiavdelningen Huddinge kommun, Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 6 maj 2013 KS 2013/ (4) verksamheter genom processutveckling föreslås det strategiska målet Effektiva processer att tas bort. Bättre processer ska bidra till en ökad måluppfyllelse för kommunens övriga mål. Förslaget till budgetramar för nämnderna innehåller tillskott för volymer, lokaler och IT (93 mnkr 2014), uppräkning för löner, hyror och prisökningar (97 mnkr 2014) och riktade satsningar (32 mnkr 2014). För att kommunen ska klara en ekonomi i balans, när den ekonomiska tillväxten är något svagare och statsbidragen blir lägre till följd av ändrad kostnadsutjämning, har effektiviseringar motsvarande 0,36 procent lagts in för nämnderna. Sammantaget motsvarar det ett minskat budgetutrymme med 17,5 mnkr. Förbättras de ekonomiska förutsättningarna under hösten är inriktningen att effektiviseringen för nämnderna tas bort. Skattesatsen i Huddinge föreslås vara oförändrad 2013, 19,95 öre. Förvaltningens synpunkter Förslaget till Mål och budget beskriver mål 2030 för ett hållbart Huddinge samt mål och delmål för Huddinge kommuns verksamheter Särskilt prioriterade områden lyfts fram i några generella uppdrag, som riktar sig till alla nämnder, och i beskrivande texter som inleder respektive nämnds avsnitt i Mål och budget. En rad kommande utmaningar ställer stora krav på utveckling och effektivisering av den kommunala organisationen vår alltmer föränderliga omvärld, stora klimatutmaningar samt en åldrande befolkning där allt färre måste försörja allt fler. Sammantaget blir det allt viktigare att det kommunala uppdraget genomförs på ett så smart sätt som möjligt och att vi får ut mesta möjliga kvalitet av varje insatt krona. För att förstärka arbetet med att utveckla kommunens verksamheter genom processutveckling föreslås det strategiska målet Effektiva processer att tas bort. Bättre processer ska bidra till en ökad måluppfyllelse för kommunens övriga mål. Istället förstärks punkten Processorientering i kommunens kvalitetsstrategi och beskrivs i ett eget avsnitt i anslutning till strategin i Mål och budget. Under väntas skatteintäkterna och de generella statsbidragen för kommunerna att öka realt med 1,5 respektive 2 procent i snitt per år. Trots det bedömer Sveriges kommuner och landsting (SKL) att intäkterna inte kommer att räcka för att täcka kostnaderna. En stor orsak till ett väntat försämrat resultat för kommunsektorn är de ökade demografiskt betingade behoven som väntas uppgå till drygt 1 procent år 2016, jämfört med 0,5 procent per år under 2000-talet. Enligt befolkningsprognosen från SCB kommer antalet förskolebarn, grundskolebarn och personer som är 65 år och äldre att öka mer än förväntat medan elevkullarna i gymnasieskolan fortsätter att minska kraftigt. Detta ställer fortsatt höga krav på kommunerna att anpassa sina verksamheter efter behoven. Andra orsaker till en ansträngd ekonomi

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 6 maj 2013 KS 2013/ (4) framöver är en generellt ökad efterfrågan på välfärdstjänster samt höjda investeringsnivåer som kräver ökad upplåning. Ekonomiplanen i Mål och budget är beräknad med SKL:s skatteprognos i april och med kommunens nya befolkningsprognos. Skattesatsen i Huddinge är beräknad till 19,95 öre. I förutsättningarna har effekterna av regeringens förslag till förändringar i det kommunala utjämningssystemet beaktats. Huddinge kommun förlorar drygt 60 mnkr i bidrag vilket främst förklaras av de föreslagna förändringarna av modellen för individ- och familjeomsorg. Med det föreslagna införandebidraget beaktat beräknas effekten för Huddinge till minus 25 mnkr 2014, minus 50 mnkr 2015 och minus 62 mnkr Förslaget till budgetramar för nämnderna innehåller tillskott för volymer, lokaler och IT (93 mnkr 2014), uppräkning för löner, hyror och prisökningar (97 mnkr 2014) och riktade satsningar (32 mnkr 2014). Nämnderna får ett tillskott för löneökningar och övriga prisökningar med 2 procent Därutöver riktas ytterligare 6,1 mnkr som ett utrymme för att möjliggöra en uppräkning på 2,5 procent för lärarna. För att kommunen ska klara en ekonomi i balans, när den ekonomiska tillväxten är något svagare och statsbidragen blir lägre till följd av ändrad kostnadsutjämning, har effektiviseringar motsvarande 0,36 procent lagts in för nämnderna. Sammantaget motsvarar det ett minskat budgetutrymme med 17,5 mnkr. Förbättras de ekonomiska förutsättningarna under hösten är inriktningen att effektiviseringen för nämnderna tas bort. Resultatet enligt kommunens ekonomiska mål är beräknat till 49,5 mnkr, 1 procent av skatt och utjämning. I ett läge med en fortsatt svagare ekonomisk tillväxt höjer Huddinge ambitionsnivån med en offensiv investeringsbudget. Sammantaget höjs ramen för investeringar till nästan mnkr under de kommande tre åren. Upplåningsram Huddinge kommun och låne- och borgensram för kommunens hel- och delägda bolag samt förbund Huddinge kommunkoncerns upplåning är omfattande och då huvuddelen av all upplåning för kommunens bolag sker genom internbanken i kommunens namn behöver kommunfullmäktige årligen fatta beslut om total upplåningsram. I Huddinge Kommuns finanspolicy, antagen av fullmäktige den 17 januari 2011, står under punkt 3.3 bland annat: Kommunkoncernens totala upplåningsram fastställs årligen av kommunfullmäktige med utgångspunkt i de kommunala bolagens och kommunens respektive borgens och låneramar. Huge Fastigheter har en beslutad borgens- och låneram om cirka mnkr. Söderenergi AB har en beslutad borgens- och låneram om totalt cirka mnkr varav Huddinge kommuns andel uppgår till mnkr.

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 6 maj 2013 KS 2013/ (4) För 2014 föreslår kommunstyrelsens förvaltning en oförändrad upplåningsram om mnkr för Huddinge kommun. För 2014 föreslår kommunstyrelsens förvaltning en oförändrad låne- och borgensram om totalt 9 865,8 mnkr enligt bilaga 2. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Ralph Strandqvist Budgetansvarig Bilagor 1. Mål och budget 2014 och planeringsramar för Fastställande av borgensramar för kommunens hel- och delägda bolag samt förbund bilaga till beslutspunkt 3 3. Nämndernas budgetunderlag 4. Budgetberedning för revisorerna. Förslag till budget 2014 för kommunrevisionen. Beslutet delges Samtliga nämnder och förvaltningar

7 Bilaga 1: KS 2013/ Mål och Budget 2014 och planeringsramar för för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning

8

9 Innehåll Innehåll 3 Inledning 5 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Storstockholm 6 Ett hållbart Huddinge Mål Mål för Huddinge Nöjda invånare 13 Hållbar samhällsutveckling 17 Attraktiv arbetsgivare 24 Sund ekonomi 25 Ekonomiplan Mål och budget för kommunens nämnder 37 KOMMUNSTYRELSEN 38 FÖRSKOLENÄMNDEN 41 GRUNDSKOLENÄMNDEN 45 GYMNASIENÄMNDEN 50 SOCIALNÄMNDEN 56 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 61 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 63 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 69 MILJÖNÄMNDEN 71 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET 74 Revision 75 Reserverade medel 76 Finansförvaltningen 77 Exploateringsverksamhet 78 3

10 Avskrivningar 79 Investeringsplan Så styrs kommunen 84 Kommunens organisation 85 Styrning av ekonomi och kvalitet 86 Folkmängdsutveckling 96 4

11 Inledning Daniel Dronjak Nordqvist (M) Kommunstyrelsens ordförande 5

12 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Storstockholm Vår vision om att Huddinge är en av de tre mest populära kommunerna i länet beskriver ett framtida läge som både är möjligt att nå men som också ställer stora krav på verksamheterna. Det handlar om hur vi inom den kommunala förvaltningen utför våra uppdrag, hur vi bemöter våra invånare och företag samt hur vi väljer att kommunicera med omvärlden och hur vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Processen att förändra bilden av ett helt geografiskt område är omfattande och tar tid. Alla i den kommunala organisationen ska arbeta för att visionen ska bli verklighet! Huddinges kärnvärden vad Huddinge skall stå för I varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast. Syftet med dessa kärnvärden är att fånga varumärkets själ och essens och talar om vad vi vill stå för. Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge skall stå för: Mod - betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet - betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv - betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. 6

13 Ett hållbart Huddinge Mål 2030 Det här är en ögonblicksbild av Huddinge år 2030 som i sin tur återger en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid. Genom ett strategiskt arbete med de årliga mål, medel och uppdrag som återfinns i resterande Mål och budget kan vi på sikt nå de målsättningar som beskrivs i följande avsnitt och genom det verkar vi också för att nå visionen om att vara en av de tre mest populära kommunerna i länet. Texten är skriven för att hålla över tid och målsättningarna kommer att utvärderas, samt vid behov revideras, en gång per mandatperiod. Kapitlet beskriver de prioriteringar som ligger till grund för Huddinge kommuns ställningstaganden i frågor som rör hållbar utveckling och för andra aktörer att inspireras av och förhålla sig till. Ambitionerna som uttrycks tar avstamp i de frågor som kommunen har rådighet över. Rådigheten finns i och över den egna organisationen, i det direkta mötet med de som verkar och bor i kommunen men också i attitydpåverkande arbete gentemot intressenter och med aktörer inom kommunen, i regional samverkan med mera. Vad är hållbar utveckling och varför är det viktigt? Utvecklingen går i stora delar av världen åt rätt håll med minskad fattigdom, bättre sjukvård, höjd utbildningsnivå, färre konflikter och andra tecken på ökad välfärd. Men situationen är ändå mycket allvarlig; förbrukningen av resurser är ojämnt fördelad mellan olika länder och regioner, tär hårt på naturens begränsade tillgångar och genererar utsläpp och avfall som skadar livsbetingelserna på jorden. Ett hållbart samhälle behöver formas där långsiktig hänsyn tas till ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter i planering, beslut och genomförande. Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Fyra hållbarhetsprinciper skapar grunden för den hållbara utvecklingen 1. Den första principen handlar om att minska spridningen och användningen av material som hämtas från berggrunden, som skadliga tungmetaller och olja. Den andra om att arbeta för att minska belast- ningen på naturen med allt vi producerar och släpper ut, bland annat genom källsortering och återvinning. Den tredje principen handlar om att inte använda mer av naturens resurser än vad naturen själv hinner återskapa, som att inte avverka mer skog än vad som växer åter. Den fjärde principen handlar om att hushållningen med resurser är så effektiv och rättvis att mänskliga behov kan tillgodoses överallt. Utvecklingen i världen påverkar Huddinges situation, och den lokala utvecklingen i kommunen bidrar till det globala läget. Vi har ansvar för att inom vårt geografiska område och mandat verka för ett hållbart Huddinge i en hållbar värld. För att producera en ökad välfärd i ett hållbart samhälle krävs att hänsyn tas till de ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiven i alla beslut och att de målkonflikter som finns inbyggda i hållbarhetsbegreppet lyfts fram i beslutsunderlagen för att möjliggöra medvetna politiska avvägningar. Den hållbara utvecklingen är beroende av människors kunskap, kreativitet och deltagande, men det måste också finnas en insikt om att hållbarhetsarbete tar tid, kräver målmedvetenhet och prioriteringar liksom tvärsektoriellt samarbete. För att klara av ambitionerna är de kärnvärden som Huddinge står för Mod, Omtänksamhet, Driv och Mångfald avgörande. Gemensam framtid år 2030 Befolkningen uppgår år 2030 till 2,6 miljoner i Stockholmsregionen och Södertörnskommunerna har tillsammans en dryg halv miljon invånare, varav nästan bor i Huddinge 2. Jämfört med de flesta andra kommuner är befolkningen i Huddinge ung. Huddinge är en av de tre mest populära kommunerna i Storstockholm att bo och verka i samt besöka. Huddinge har kommit långt i arbetet för ett hållbart samhälle och tillhör en av de ledande kommunerna i landet. Huddinge är som en kommun i Storstockholm en del av Europas mest attraktiva storstadsregion. 1 Framtagna av föreningen Det Naturliga Steget 2 Siffrorna är hämtade från TMR-Tillväxt, miljö och regionplanering och Huddinge kommuns befolkningsstatistiker 7

14 Ansvar för naturresurser 2030 närmar vi oss målet om att det ekologiska fotavtrycket är lika med ett jordklot 3. Huddinges bidrag till de negativa miljö- och klimatförändringarna minskar kontinuerligt. Växthusgasutsläppen per invånare minskar till följd av en medveten konsumtion, låg fossil energianvändning och hållbara transporter. Den välfungerande kollektivtrafiken samt de utbyggda och trygga gång- och cykelvägarna är en viktig faktor bakom denna utveckling. Exploatering och bostadsbyggande sker i första hand i och i anslutning till områden med goda infrastrukturoch kollektivtrafiklägen. Genom en väletablerad planeringsprocess är Huddinge ett samhälle med en effektiv markanvändning där hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv gynnas. Nya bostäder byggs med lösningar som skapar energieffektivitet och med miljöanpassade och giftfria material. Den elenergi och fjärrvärme som används i befintligt bestånd är utan fossila inslag. De drivmedel som används i gods- och persontransporter är även de näst intill fossilfria genom användning av ny miljöteknik och utbyggd infrastruktur som ger möjlighet till alternativa drivmedel. Luften är så gott som fri från luftföroreningar. Genom att transporterna är rena och att industriprocesserna släpper ut allt färre hälsovådliga ämnen har miljökvalitetsnormerna för luften uppnåtts. Konsumtionen i Huddinge är hållbar genom en stor medvetenhet bland invånarna. Vid samtliga kommunala inköp och upphandlingar ställs höga sociala och miljömässiga krav. En dominerande del av alla livsmedel inom den kommunala organisationen är ekologiska och måltiderna planeras utifrån ambitionen att minimera livsmedlens miljö- och klimatpåverkan. Den kommunala organisationen arbetar för ökad återvinning och energiutvinning i enlighet med EU:s avfallstrappa och möjliggör för invånarna att sortera sitt avfall för återvinning och lämna återbruk. Den hållbara konsumtionen medför dessutom att avfallet är begränsat. Huddinge värnar om naturreservaten, de gröna kilarna, sjöar och vattendrag samt utvecklar funktionella parker och sammanhängande grönområden för att stärka de gröna banden. Kommunen har natur- och grönområden kännetecknade av biologisk mångfald med myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. Genom ett strukturerat arbete med åtgärder för dagvatten, utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, åtgärder av brister i befintligt vatten- och avloppssystem och arbete med enskilda avlopp har miljökvalitetsnormerna för Huddinges sjöar nåtts och sjöarna har god ekologisk och kemisk status. Huddinges dricksvatten är av utmärkt kvalitet och uttaget är lägre än nybildat dricksvatten. Risken för smittspridning är liten genom god beredskap och tryggade vattentäkter. Mått Ekologiskt fotavtryck/invånare och år Senaste mätning 5,47 globala hektar Mål ,5 globala hektar Koldioxidavtryck/invånare och år 4 10,2 ton 4 ton Fosforhalt i - Orlången (Vidja) - Trehörningen - Långsjön - Drevviken 47 µg/l 120 µg/l 31 µg/l 41 ug/l Skyddad natur 33% 35% Gemenskap och delaktighet i samhällslivet I de allmänna valen är valdeltagandet högt. Det sociala kapitalet är stort och invånarna har förtroende för kommunen och varandra. Unga är intresserade av samhällsfrågor och har tillit till samhällets institutioner. Många är aktiva i den medborgardialog Huddinge har initierat som ett komplement till den representativa demokratin. Kommunens delaktighetsarbete ses som ett föredöme av andra kommuner. De förtroendevalda kan kombinera sitt politiska uppdrag med yrkes- och privatlivet bland annat genom den moderna kommunikationsteknik som Huddinges kommunala organisation arbetar med. Den verksamhet kommunen ansvarar för är anpassad till invånarnas och näringslivets varierande behov, önskemål och förutsättningar. Valfrihet är en självklar- 3 Ekologiskt fotavtryck är en mätning av den jord- och vattenyta en person tar i anspråk för det som denne konsumerar och för det avfall som måste tas om hand. Ett jordklot är värdet för global miljömässig hållbarhet. 4 Koldioxidavtryck är en mätning av den totala mängden koldioxid en person producerar genom sina levnadsvanor. 8

15 het. Verksamheten utvecklas hela tiden genom ny teknik, olika brukarråd, enkäter och kundvalssystem. Samverkan inom regionen med andra kommuner och aktörer är utbredd. Likaså är samverkan med det civila samhället en viktig del av vårt demokratiska system vilket ger invånarna stor påverkan på det offentliga uppdraget. Människor värderas lika och ges likvärdiga möjligheter oavsett förutsättningar och olikheter beaktas som berikande. Kommunens personal på alla nivåer återspeglar befolkningens sammansättning. Jämställdhetsarbetet har lett till att kvinnor och män delar makt, resurser, trygghet och frihet mer jämlikt. Då behovet av flerspråkighet och interkulturell kompetens blivit en konkurrensfördel i en allt mer globaliserad värld tas tidigare delvis outnyttjade kompetenser nu tillvara. Det diversifierade näringslivet bidrar till att det finns sysselsättning åt Huddingeborna, oavsett bakgrund eller utbildningsnivå. Det finns en god beredskap inom kommunen för dem som behöver anpassad sysselsättning. Alla människors resurser tas tillvara. Ett stort utbud av mötesplatser och ett rikt föreningsliv skänker inte bara glädje och kunskap till medlemmarna, utan fyller också en viktig samhällsfunktion genom att bidra till ökat förtroende och starkare tillit mellan invånarna. Mått Valdeltagande i val till kommunfullmäktige Fördelning av förtroendevalda i KF utifrån kön, ålder och geografiskt område Andelen som tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor Invånarnas förtroende för kommunen (index 0-100) Senaste mätning 78,6% 85% 52 % män/ 48 % kvinnor Medelålder 49,3 år 79% 90% Mål 2030 Kön: 50/50% Övrigt: <10% över/underrep. Attraktiva bostadsområden De nya regionala stadskärnorna är viktiga för Huddinge och hela Stockholmsregionen. Flemingsberg och Kungens kurva har stadsmässiga kvalitéer där bostäder, arbetsplatser, service och aktiviteter koncentreras. Det ökande antalet nystartade, växande och inflyttade företag bidrar till en förbättrad tillgång på arbetsplatser. Detta tillsammans med närhet till kvalificerad utbildning liksom inbjudande, hälsosamma boendemiljöer och service av olika slag gör att resandet mellan stadskärnorna i regionen har ökat. Det senare underlättas av utbyggda kollektiva kommunikationer. Närheten främjar social samvaro samtidigt som resor kan ske på ett hållbart sätt. Att bebyggelsen är koncentrerad till de regionala stadskärnorna betyder också att naturområden och gröna kilar värnas, även om en försiktig exploatering görs i grönområden i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Markfördelningen prioriteras utifrån principer om hållbart byggande och byggande i orörd natur sker enligt principen om ekologisk kompensation. Ny-, om- och tillbyggnation är energieffektiv och miljöanpassad vilket ger liten miljö- och klimatpåverkan. Byggandet anpassas till de risker som följer av klimatförändringar och den fjärrvärme som används i boenden och lokaler är producerad med hjälp av förnyelsebara bränslen. Anläggningar för solvärme, solel och vindkraft finns också i kommunen. Huddinges befolkningstillväxt sker i takt med länet och primärt genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen och i områden där kollektivtrafiken utvecklas, vilket underlättar för bland annat ungdomar att hitta bostad. Boendemiljöerna består av olika upplåtelseformer och bostadstyper med gemensamma mötesplatser, men också av stor funktionsblandning med arbetsplatser och service. Alla delar av Huddinge upplevs som lockande dit människor väljer att flytta och bo kvar. Bostadsområdena är trygga och sammanhållningen god. Boendet, och den offentliga miljö som omgärdar det, är utformade för att ge en lugn och trygg utemiljö. 9

16 Mått Antalet bostäder och arbetsplatser som tillkommer mellan 2013 och 2030 Färdmedelsfördelning: Bil, kollektivtrafik, gång, cykel Senaste mätning %, 25%, 20%, 5% Mål 2030 * Andelen K, G och C-resor ska öka Kungens kurva-skärholmen-vårby är en levande stadsmiljö med en mix av boende, handel, arbete, kultur och rekreation. Kungens kurva-skärholmen är Nordens största handelsområde. Förbifart Stockholm, Södertörnsleden och Spårväg Syd gör Flemingsberg och Kungens kurva lättillgängliga. Mått Senaste mätning Mål 2030 Andel invånare som har max 300 meter till ett grönområde större än 1000 m2 respektive 800 meter gångavstånd till ett grönområde som är större än 5 ha Invånare som kan rekommendera bekanta att flytta till kommunen 98% 88% Bevara Bevara Ökning av antalet företag respektive sysselsatta i branscherna J+K+L+M+N 5 (SNI) Andelen av befolkningen som uppger att de planerar att absolut eller kanske starta ett eget företag % 25% Fördubbling Fördubbling *Frågan om målsättning hanteras i Översiktsplanen God utbildning och kreativt näringsliv Alla barn och ungdomar i Huddinge har likvärdiga möjligheter att nå målen i skolan. Flerspråkighet bejakas i undervisningen eftersom det är en merit i en globaliserad värld. Utbildningsnivån i Huddinge ligger över snittet i länet. Genom att skolan har en pedagogik som främjar möjlighetstänkande och problemlösning, ges förutsättningar för en kompetensförsörjning som passar det globala samhället. Skolan har också en stark inriktning på entreprenörskap och stärker förmågor som är viktiga för ett innovativt näringsliv. Det är en bidragande faktor till att Huddingeborna själva skapar arbetsmöjligheter genom att starta företag Huddinge är en av kommunerna med lägst arbetslöshet i landet. Det kunskapsintensiva näringslivet är dominerande samtidigt som servicesektorn också expanderar och skapar många arbetstillfällen. Markanvändningen styrs för att prioritera etablering och utveckling av företag inom tjänste- och kunskapssektorn. Kommunen verkar på olika sätt för att företag som verkar i Huddinge ska ha ett aktivt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Förvärvsfrekvens år (i jämförelse med länet) Andelen invånare med eftergymnasial utbildning (i jämförelse med länet) 74,8% (76,1%) 22% (28%) 80% 35% Rik fritid och god hälsa Folkhälsan i Huddinge är god och jämlikt fördelad. Förklaringar till en god folkhälsa är flera: Det strategiska och strukturerade miljöarbetet bidrar till att de negativa hälsoeffekterna kopplade till vår miljöpåverkan, till exempel hälsovådliga partiklar i luften, minskar stadigt. Huddinge har en rik natur och en variation i naturupplevelser lockar många till vistelser i såväl parker, tätortsnära naturområden som i skogen. Naturområdena är tillgängliga och välkända och besöks av både Huddingebor, invånare i regionen men även av personer från övriga landet och utländska turister. Utbudet av fritidsaktiviteter är brett och diversifierat. Tillgängliga rekreationsområden, idrottsanläggningar, lekplatser och tillgång till bostadsnära aktivitetsytor för spontanidrott är tillsammans med föreningslivet viktiga grundstenar i bygget av ett hälsosamt Huddinge. Vi underlättar och stimulerar människor att gå och cykla genom trygga gång- och cykelvägar. Kommunen är attraktiv för kvalificerad arbetskraft och drar fördel av den högre utbildning och forskning som framför allt finns i Flemingsberg. Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Den regionala kärnan är en eftertraktad boendemiljö med internationell befolkning. Kulturen är viktig för den sociala sammanhållningen. Utöver att ge identitet, underhålla och skapa debatt är kulturen också ett bidrag till ett friskare liv. Mötesplatser och ett rikt kulturliv är viktiga inslag i de regionala stadskärnorna. 5 Motsvarar följande branscher: Information och kommunikation, Finans- och försäkringsverksamhet, Fastighetsverksamhet, Företagstjänster. SNI: SvenskNäringslivsIndelning 10

17 Kommunens verksamheter erbjuder god mat i trevliga och lugna miljöer samt har höga ambitioner avseende fysisk aktivitet och friskvård. Detta förbättrar barns och ungdomars kondition och hälsa och rustar dem med vanor och kunskaper som underlättar ett fortsatt hälsosamt liv. Detta främjar också ett långt och aktivt liv för Huddinges äldre. Berörda instanser, inom kommunorganisationen och med andra, samverkar obehindrat för att främja barns och ungdomars livsvillkor. Kommunens drogförebyggande arbete och ökade tillsynsverksamhet bidrar till att konsumtionen av tobak och alkohol är låg och att missbruket av dopningsmedel och narkotika i stort sett är borta. Mått Invånarnas betyg på tillgången till parker, grönområden och naturen (betyg 0-10) Andelen vuxna respektive ungdomar som skattar sin hälsa som god eller mycket god (Unga: index 1-100) Invånarnas betyg på tillgången till kulturevenemang (betyg 0-10) Andel ungdomar i åk 9 som provat alkohol respektive narkotika Senaste mätning Mål ,4% 8,0 66% 61 75% 75 5,9 8,0 A: 58% N: 8% A: 35% N: 3% 11

18 Mål för Huddinge 2014 Huddinge kommun har två övergripande mål: Nöjda invånare Hållbar samhällsutveckling Målet Nöjda invånare handlar om hur Huddinge kommun här och nu arbetar för att kommunens invånare får den levnadsmiljö, den service, det inflytande i vardagen och det bemötande de har rätt till. Målet Hållbar samhällsutveckling handlar om att på lång sikt utveckla det geografiska samhället Huddinge på ett ansvarsfullt och hållbart sätt vad avser miljö, boende, arbete, kunskap, folkhälsa och demokrati. Kommunens arbete för nöjda invånare tar avstamp i huddingebornas upplevelser av kommunen och de kommunala tjänsterna. Satsningar och prioriteringar för en hållbar samhällsutveckling utvecklas med stöd av statistik om faktiska förhållanden utifrån relevanta indikatorer. Till dessa två övergripande mål tillkommer två strategiska mål: attraktiv arbetsgivare och sund ekonomi. Framgång i detta arbete är nödvändigt för att de två övergripande målen ska kunna nås. De övergripande och strategiska målen utgör tillsammans kommunens målbild. Målbilden bryts längre fram i dokumentet ner i delmål med mått och resultatredovisning uppdelat i en tabell för var och ett av målen. Alla nämnder har på motsvarande sätt i sina verksamhetsplaner nämndens mål- och resultattabeller, som tas fram med utgångspunkt från kommunens mål- och resultatbild. I nämndens mål- och resultatbild finns mått för varje mål, senaste mätresultat samt etappmål, det vill säga mål för planeringsåret samt hänvisning till vilket av kommunens delmål nämndens mål stödjer. Kommunens och nämndernas mål- och resultattabeller, med de senaste mätresultaten, finns med i följande dokument: mål och budget, verksamhetsplaner, kommunplan, delårsrapporterna, verksamhetsberättelser och årsredovisning. 12

19 Nöjda invånare Ett grundläggande mål för att Huddinge ska upplevas som en av de tre mest populära kommunerna i Storstockholm att bo och verka i är att invånarna är nöjda med att leva i kommunen och med den verksamhet som kommunen bedriver. Målet om nöjda invånare handlar om hur Huddinge som geografiskt område och som organisation upplevs och fungerar idag men är samtidigt en viktig del i att utveckla ett framtida hållbart Huddinge. Huddinge ska vara en bra kommun att leva och bo i oavsett geografiskt område. Verksamheten ska präglas av god kommunal service, ett stort mått av valfrihet samt god kvalitet. Invånarna ska känna att de har inflytande i den egna vardagen och över den kommunala servicen de nyttjar. Ingen får diskrimineras i mötet med kommunen. Barn och unga ska särskilt prioriteras. Bra att leva och bo i Huddinge Huddingeborna ska känna att de lever och bor i ett öppet och trivsamt Huddinge. Värdet av att ha ett arbete med den gemenskap det innebär kan aldrig kompenseras av bidrag. Insatser som stödjer arbetslinjen ska prioriteras. Kommunen ska i nära samarbete med andra aktörer bidra till att personer som behöver försörjningsstöd på grund av arbetslöshet åter får ett arbete, genom exempelvis särskilda anställningar så som 100 Huddingejobb, coachning och praktikplatser. Alla former av utanförskap ska motarbetas och ingen kommuninvånare ska mot sin vilja hållas utanför arbetsmarknaden. Bostäderna i Huddinge kommun ska vara funktionella, tillgängliga, miljöanpassade och av god kvalitet. Det kommersiella utbudet i Huddinge ska vara brett och finnas inom rimligt avstånd. Kommunen ska inte själv bedriva näringsverksamhet utan säkerställa att det råder ett positivt näringslivsklimat och möjligheter för en mångfald av etableringar. Utbudet av kommunikationer i Huddinge ska vara anpassat efter resandebehov och önskemål. I det lokala vägnätet ska fokus ligga på trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet och miljö. Huddinges natur och livsmiljöer ska vara hälsosamma, funktionella och kreativa. Huddinge ska också kännetecknas av ett rikt och fritt kultur- och fritidsliv med mångfald och kvalitet. Goda möjligheter för kultur, idrott, friluftsliv och andra fritidsaktiviteter är viktigt för människors livskvalitet. Utbildningsmöjligheterna ska vara goda och anpassade efter kommuninvånarnas behov och önskemål samt arbetsmarknadens efterfrågan. Alla har rätt till en skola där kunskaper och studieresultat sätts i fokus och där alla känner sig trygga och får utvecklas efter sina egna förutsättningar. En bra utbildning är också grunden för att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Huddinges sociala omsorg ska erbjuda tjänster inom äldre-, individ- och familjeomsorg samt funktionshinderområdet som är lättillgängliga och av god kvalitet. Alla invånare ska vara säkra på att kunna få ett tryggt boende och en god omsorg när de blir äldre. Ökad trygghet bland invånarna, att färre människor känner rädsla för att utsättas för brott och att färre brott begås är viktiga faktorer i trygghetsarbetet. Detta är ett brett uppdrag som ska synliggöras i alla nämnders arbete och utvecklas i samverkan med olika aktörer. Åtgärderna ska ta sin utgångspunkt i kartläggningar, formuleras långsiktigt och anpassas till de olika bostadsområdena med särskild hänsyn tagen till ålder och kön. För invånarna är en ren, trygg och funktionell utemiljö angelägen. Skadegörelse och nedskräpning ska åtgärdas effektivt. Lekplatser och gemensamma grönområden ska vara trygga och funktionsdugliga. Det långsiktiga arbetet mot organiserad brottslighet ska fortsätta genom en god kommunal beredskap och en effektiv samverkan. Våld och övergrepp i nära relationer är ett folkhälsoproblem och utgör ett enskilt lidande. Brottsdrabbade ska få ett kompetent bemötande samt garanteras ett snabbt och säkert skydd. Ett särskilt fokus ska här läggas på barn som växer upp i familjer där våld förekommer och våldsutövare ska erbjudas behandling. En rimlig kommunalskatt är en viktig faktor för att Huddinge ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Målsättningen på sikt är att sänka skatten så att den hamnar på en genomsnittlig nivå bland kommunerna i Stockholms län. 13

20 God kommunal verksamhet Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god service och hög kvalitet oavsett utförare. Servicen ska anpassas till invånarnas olika behov, önskemål och förutsättningar. Kommunens invånare har i alla situationer rätt att förvänta sig ett professionellt och korrekt bemötande från kommunen. Vägen till nöjda invånare är att vi på ett effektivt och korrekt sätt genomför våra tjänster. Kommunens tjänster ska genom ett systematiskt kvalitetsarbete utvecklas och ständigt förbättras. Kvalitetsdeklarationer inom kommunens olika ansvarsområden beskriver vad brukare och invånare kan förvänta sig av kommunens tjänster, både till innehåll och till kvalitetsnivå. Syftet med att deklarera tjänsternas innehåll och kvalitet är att bidra till att skapa realistiska förväntningar och ge värdefull information inför val mellan olika utförare. Deklarationerna ska också stimulera till utveckling av kommunens tjänster genom att tydliggöra vad personal och ledning ska utvärdera, förbättra och utveckla. En viktig motor i kvalitetsarbetet är öppna jämförelser, så att brukarna själva kan jämföra hur olika utförare fullgör sina uppgifter och hur kommunens resultat står sig mot andra kommuner. Arbetet med kvalitetsuppföljningar ska fortsätta att utvecklas, där äldreomsorgsinspektörernas arbete och förskolenämndens tillsynsverksamhet kan tjäna som goda exempel. En viktig del av kvalitetsuppföljningen är det arbete som revisionen utför. Kommunens webbplats ska ge bra och tydlig information om den kommunala verksamheten och beslutsprocessen och vart man vänder sig i olika frågor. På webbplatsen ska det finnas möjligheter att lämna synpunkter, förslag och klagomål. I syfte att förbättra servicen till invånare, företag och andra ska kommunen utvecklas till en väl fungerande e-förvaltning, med e-tjänster för självbetjäning, insyn i ärendehandläggningen och samordnade myndighetskontakter. Servicecentret har en nyckelroll i arbetet med att ge invånare och besökare snabb och korrekt information. Kommunens användande av sociala medier för att möta Huddingeborna ska utvecklas. Samverkan mellan nämnderna och med myndigheter inom och utom kommunen är avgörande för god kommunal verksamhet och samtliga nämnder har ett ansvar för att samverka med berörda parter, inte minst med användaren som tjänsten är till för. Inflytande i vardagen Tron på varje människas egen drivkraft, vilja och förmåga ska prägla kommunens förhållningssätt till dem som bor och verkar i Huddinge. Utgångspunkten måste därför vara att det som människor enskilt eller tillsammans med andra kan göra bättre än kommunen ska skötas av dem istället. Beslut som rör den enskilda människan ska därför i högre utsträckning kunna fattas av den enskilde själv. Kommunen ska uppmuntra människor att ta ansvar både för den egna vardagen och för gemensamma angelägenheter. Eget ansvarstagande är positivt och skapar i längden invånare som både är självständiga och delaktiga. I Huddinge formas service, verksamheter och miljö i en öppen dialog och samverkan med berörda parter. Ett medvetet arbete med att öka delaktigheten är viktigt och speciellt att fokusera på barnens perspektiv. Delaktighetsarbetet vägleds av tre ledord: tydlighet, öppenhet och meningsfullhet. Med det menas tydlighet gentemot invånare och intressenter med vilken form av delaktighet som erbjuds att veta, tycka, resonera, genomföra eller bestämma. Med det menas också öppenhet genom stor insyn i processen och genom jämlikt deltagande. Meningsfullhet betyder inbjudan till delaktighet i ett tidigt skede och det alltid finns en tydlig koppling till styrprocess och verksamhetsutveckling. Valfrihet Alla människor har unika förutsättningar, drömmar och behov. Genom att erbjuda valmöjligheter inom olika områden skapas förutsättningar för alla att påverka sin livssituation. Denna insikt ska prägla kommunens olika verksamheter och invånarnas önskemål ska vara vägledande vid all verksamhetsplanering. Valfrihet med kvalitet ska vara ledord i den kommunala verksamheten. Även rätten för den enskilde att avstå från att välja måste värnas; den som inte kan eller vill göra ett aktivt val ska kunna förlita sig på att all kommunal service håller god kvalitet. Med ett större utbud och ökad valfrihet måste alla utförare kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättring 14

Mål och budget 2016 och planeringsramar för 2017-2018 för Huddinge kommun

Mål och budget 2016 och planeringsramar för 2017-2018 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 maj 2015 KS 2015/284.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Mål och budget

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet?

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Kongressbeslut 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer