RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2014 RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll i innovationssystemet, genom effektiv ägarstyrning och genom arbete med struktur, effekt och finansieringsfrågor. Årligen mottar RISE AB medel från staten för strategisk kompetensutveckling vilka ska investeras i RISE gruppen, det vill säga SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP), Swedish ICT Research AB (Swedish ICT), Swerea AB (Swerea) och Innventia AB (Innventia). Medlen investeras utifrån samma investeringskriterier oavsett ägarandel. Delårsrapporten omfattar information avseende både den legala koncernen RISE koncernen och samtliga institut RISE gruppen. För definitioner och detaljer om ägandet se sid 20. RISE institutens verksamheter kompletterar högskolans forskning och näringslivets utveckling. Forskningsinstituten bygger upp kunskap, utför behovsmotiverad forskning och utveckling, med syfte att skapa nytta och tillväxt och långsiktig hållbarhet i näringsliv och samhälle. Forskningsinstituten bedriver egen forskning men kunskap hämtas även från lärosäten och andra forskningsinstitut inom och utom landet och anpassas till nya behov, branscher och problem. Instituten genomför även uppdragsforskning för näringslivet. Internationellt starka forskningsmiljöer uppvisar ett dynamiskt kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och samhälle. I sådana miljöer fungerar en kraftfull institutssektor som en flexibel och innovativ katalysator och kontaktyta. RISE AB:s verksamhet har som övergripande mål att skapa en svensk institutssektor i världsklass. RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) Oktober december 2014 Januari december 2014 Omsättningen uppgick till 880 (806) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 77,3 (54,4) MSEK Resultat efter skatt uppgick till 65,6 (45,6) MSEK SK medel uppgick till 173,5 (123,4) MSEK Omsättningen uppgick till (2 779) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 51,2 (42,4) MSEK Resultat efter skatt uppgick till 53,8 (44,1) MSEK SK medel uppgick till 541,3 (481,7) MSEK Om inte annat framgår avser kommentarer och beloppsuppgifter perioden oktober december samt januari december Föregående års jämförelsesiffror inom parentes.

2 VD har ordet RISE gruppens omsättning för helåret 2014 uppgick till (2 779) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 6,2 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för helåret ökade till 51,2 (42,4) MSEK. Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 880 (806) MSEK, motsvarande en tillväxt på 9,2 % jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 77,3 (54,4) MSEK. Utvecklingen och tillväxten inom RISE gruppen totalt sett har varit god under 2014 och det är en positiv utveckling av såväl omsättning som resultat. Utvecklingen har sett olika ut i RISE gruppens olika delar. Omsättningstillväxten kommer främst från SP som ökat med 10 % under året. Tillväxten i SP förklaras till 45 % av förvärvade enheter, 35 % av nya satsningar och resterande 20 % är organisk tillväxt. Tillväxten i Swedish ICT förklaras helt av att Swedish ICT erhållit strukturmedel för att göra nödvändiga omstruktureringsåtgärder. Swerea har haft en marginell tillväxt under året och har också haft en hel del åtgärdsprogram igång. Innventias omsättning har minskat något. Rörelseresultatet har minskat i samtliga institut under året förutom för Swedish ICT vars vinst ökat till följd av ovan nämnda strukturmedel. Vi kan konstatera att institutens projekt når framgång och acceptans i näringslivet och hos forskningsfinansiärer, vilket gör att vi kan fortsätta bygga kompetens och utveckla erbjudandet till näringsliv och samhälle. Mer information om institutens verksamheter finns i de enskilda institutens kommentarer. Under 2014 har RISE gruppen arbetat vidare med utvecklingen av verksamheten bland annat genom ett antal arbetsgrupper med representanter från alla instituten. En av arbetsgrupperna, Teknikrådet, har adresserat utmaningar för näringsliv och samhälle och identifierat fyra områden där institutssektorn har relevant kompetens för att bidra med lösningar. Arbetet med dessa lösningar innebär också ett fördjupat samarbete mellan instituten i RISE gruppen och en koncentration av gemensamma resurser. Vi ser det som en möjlighet att stärka RISE gruppens kunderbjudande på områdena Digitalisering, Material, Bioekonomi och Energi. Vid ett slutseminarium i februari redovisades resultaten av RISEs tvärgående Test och Demo projekt som genomförts de senaste 14 månaderna. Arbetet har varit omfattande och involverat drygt 50 deltagare från de olika instituten. Projektet har i 10 pilotprojekt och ett utvecklingsprojekt undersökt hur testbäddar och demonstratorer kan tillgängliggöras på ett bättre sätt gentemot SME och lärosäten, för att därigenom öka beläggningsgraden. Projektet går nu vidare i fas två och implementering, som kommer att pågå under de kommande två åren. Ett annat tvärgående initiativ är uppbyggnaden av Grants Office funktioner, där vi redan börjar se tydliga effekter i förbättrade ansökningar, bättre träffsäkerhet och ökad koordination. En annan verksamhetsutveckling som är betydelsefull är en förbättrad effektmätning. Här pågår ett arbete som lett till nya arbetssätt, vilka kommer att testas i ett par pilotstudier under Det strategiarbete som initierades under sommaren 2014 tillsammans med alla delägarna i instituten har fortlöpt, dock utan Swerea vars övriga ägare utöver RISE valde att stå utanför detta arbete. Före jul avslutades den första fasen som beskriver nuläget tvärs instituten och ett antal förbättringsområden. Dessa kommer nu att adresseras under våren i ett arbete kring mål och strategier. Vi ser med stor tillförsikt fram emot 2015 och kommer att fortsätta vara en aktiv aktör i det svenska forskningsoch innovationssystemet. Olof Sandén Verkställande direktör, RISE Research Institutes of Sweden AB 2 (21)

3 Investering i strategisk kompetensutveckling De medel som RISE AB erhöll från staten för helåret 2014 uppgick till 616 (599) MSEK, varav 40 (100) MSEK tilldelas SP Process Development i enlighet med prop. 2012/13:30 Forskning och innovation. Av resterande medel beslutade styrelsen i RISE AB att fördela 457 (452) MSEK för strategisk kompetensutveckling (SK medel) och, 90 (29) MSEK för strukturutveckling (strukturmedel) samt 25 (18) MSEK som driftmedel till ägarbolaget RISE AB. I december kom ett regeringsbeslut avseende en budgetökning om 3,6 MSEK. Om dessa medel fattas beslut Syftet med de strategiska kompetensmedlen till industriforskningsinstituten inom RISE gruppen är att institutsgruppen ska utveckla strategisk kompetens och fortsatt vara en attraktiv samarbetspartner till näringslivet i forsknings och innovationsverksamhet. Genom att möta näringslivets nuvarande och framtida behov och utmaningar ska instituten aktivt bidra till att stärka det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft och arbeta för en hållbar utveckling i näringsliv och samhälle. Syftet med stödet till strukturutveckling är att stimulera till fortsatt strukturering i institutssektorn såväl organisatoriskt som i verksamheten och därigenom uppnå ökad effektivitet. Statliga medel för strategisk kompetensutveckling omfattar samtliga bolag i RISE gruppen, det vill säga SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia, och utgår ifrån samma fördelningsvillkor oavsett statlig ägarandel. Fördelningen görs med definierade kriterier utgående från institutens operativa omsättning. Det är respektive instituts styrelse som ansvarar för prioritering och användning av kompetensmedel på basis av institutens strategier. Stöd till struktursatsningar beslutas av RISE AB:s styrelse för varje enskilt projekt. För 2014 har följande beslut fattats: SP har givits fortsatt stöd för utvecklingen av AstaZero, en testbana för aktiv trafiksäkerhet som byggs utanför Borås, och där flera RISE institut kommer att samverka. SP samäger AstaZero med Chalmers. Banan invigdes den 21 augusti. Ett Teknikråd, med representation av samtliga institut, arbetar vidare med att etablera strategiska samarbeten mellan RISE instituten där nya värdekedjor skapas genom att flera RISE institut samverkar. Rådet har hittills fördelat medel för RISE institutens deltagande i SIO ansökningar, FoodKIC, tjänsteforskning och bioekonomi. Medel har också avsatts för att förstärka och utveckla en Grants Office struktur inom RISE för att effektivisera institutens deltagande i Horizon Bl.a. har en representant i Bryssel engagerats. Ett projekt för att stärka kompetensen inom RISE instituten på IP området har också inletts med målet att få en mer enhetlig hantering av immateriella rättigheter hos instituten. Projektet ska bl.a. understödja utnyttjandet av den patentdatabas som upphandlats förra året men som finansieras även i år. Samverkan för stöd till SMF (små och medelstora företag) mellan RISE instituten fortsätter med målet att öka samverkan med andra aktörer på området, främst Almi Företagspartner och SISP (Swedish Incubators and Science Parks). Fortsatt stöd ges också till RISE institutens deltagande i ansökningar till EIT inom hälso och råvaruområdena. Utveckling av mineralverksamhet inom RISE. Utvecklingsmöjligheter avseende energieffektivisering och Big Data relaterade till datahallsetablering i norra Sverige. Gear Up svensk tysk industriell och institutssamverkan inom produktionsteknik avseende drivlinor för tunga fordon. Stöd till omstruktureringsåtgärder. Analys av möjligheter till ytterligare effektivisering inom RISE strukturen genom ett närmare samarbete mellan instituten. Strategiska kompetensmedel redovisas i RISE AB:s balansräkning och inte i resultaträkningen. Endast driftmedel och finansiella intäkter påverkar resultaträkningen på intäktssidan. I dotterbolag/intresseföretag redovisas strategiska kompetensmedel i bolagens resultaträkningar. 3 (21)

4 Resultat och finansiell ställning RISE-gruppen Omsättning och resultat RISE-gruppen Under perioden oktober december ökade omsättningen med 9,2 % jämfört med föregående år. Omsättningen uppgick till 880 (806) MSEK och rörelseresultatet till 77,3 (54,4) MSEK. Omsättningen ökade med 6,2 % under perioden januari december jämfört med föregående år. Omsättningen uppgick till (2 779) MSEK och rörelseresultatet till 51,2 (42,4) MSEK. Finansiell ställning RISE-gruppen Bolagens likviditet är god. Kassa och bank, samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 795 (711) MSEK, varav RISE AB 48 (18) MSEK. Medarbetare RISE-gruppen Antal årsanställda uppgick till (2 326), varav 35 % (35 %) kvinnor. Okt dec Okt dec Helår Helår RISE gruppen, KSEK Omsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Resultat efter skatt Likvida medel Anställda Rörelsemarginal 8,8 6,8 1,7 1,5 Oktober december SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia RISE AB RISE AB Belopp i KSEK Omsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Resultat efter skatt Likvida medel Eget kapital Balansomslutning Soliditet % Avkastning på eget kapital % 5,4 6,1 18,1 12,4 2,9 1,9 125,1 5,7 0,1 0,1 Rörelsemarginal % 10,7 11,7 9,5 5,2 5,0 2,1 7,5 11,9 2,6 13,3 Tilldelade SK medel Anställda (21)

5 Januari december SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia RISE AB RISE AB Belopp i KSEK Omsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Resultat efter skatt Likvida medel Eget kapital Balansomslutning Soliditet % Avkastning på eget kapital % 4,1 5,2 22,3 24,1 2,5 4,2 0,3 7,4 0,4 0,1 Rörelsemarginal % 2,1 2,9 3,6 3,1 0,4 1,3 0,0 3,5 0,6 9,2 Tilldelade SK medel Anställda Intäktsfördelning Intäkterna i RISE gruppen fortsätter att öka med ca 6 % från föregående år. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga ökningen varit strax över 5 % årligen. Alla intäktsslag har ökat jämfört med föregående år. Ökningen har varit störst inom segmentet statliga forskningsfinansiärer. Instituten har medvetet satsat på att förbättra kvaliteten i sina ansökningar bl.a. genom införandet av en Grants Office funktion tvärs RISEinstituten. 7% 20% Näringslivsintäkter 18% 55% SK och strukturmedel Statliga forskningsfinansiärer EU projekt 5 (21)

6 Institutens verksamheter SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB SP-koncernen är ett internationellt ledande forsknings- och innovationsinstitut med inriktning mot sex affärsområden: Energi, Life Science, Samhällsbyggnad, Transport, Informations- och kommunikationsteknik samt Risk och säkerhet. Forskning, innovation och tjänster bidrar till värdeskapande i näringslivet och en hållbar samhällsutveckling. SP är helägt av RISE AB. Fjärde kvartalet uppvisade en omsättningsökning för SP koncernen om ca 5 % jämfört med Omsättningen uppgick till 437,5 (418) MSEK och rörelseresultatet till 46,8 (48,9) MSEK. Omsättningen för helåret 2014 blev (1 356) MSEK, en ökning med ca 10 %, vilket är något över budget. Delar inom verksamheten har haft svårt att uppnå budgetnivån, samtidigt som andra delar har överträffat förväntningarna. Koncernen som helhet har leverererat ett 2014 enligt plan. Rörelseresultatet för året uppgick till 31,8 (38,8) MSEK. Antalet genomsnittligt anställda i koncernen under perioden januari december uppgick till (1 219). Händelser under perioden Under året gjordes ett antal strategiska etableringar/förvärv: Sedan 1 januari 2014 ägs SP Fire Research AS till 70 % av SP koncernen och till 30 % av SINTEF AS. Bolaget, som har knappt 40 anställda, är beläget i Trondheim, Norge. Verksamheten kompletterar SP Fire Research i Borås rent tekniskt men har ett fokus på offshore, huvudsakligen olja och gas. SP koncernens nya verksamhet inom förbränningsområdet, SP Energy Technology Centre (SP ETC) med placering i Piteå, inrättades under hösten med övertag av verksamhet i slutet av november. Inledningsvis anställs ett 15 tal personer. Verksamheten kompletterar befintlig verksamhet inom moderbolagets enhet för energiteknik. I december slutfördes, med övergång januari 2015, förvärvet av Urban Water Management AB. Verksamheten integreras i enheten för Bygg och Mekanik som en sektion. Kompetensen kompletterar och förstärker befintlig kompetens kopplad till vattenfrågor. Koncernens deltagande i EU finansierade projekt har fortsatt varit stark under Under året hade SP 110 EUprojektdeltaganden varav 12 koordinerades av koncernen. Den totala omsättningen för SP koncernens deltagande i EU projekt var ca 14,42 M. Fokus har varit och kommer framöver att vara på att höja kvaliteten på ansökningar. Målsättningen är att ha en success rate om minst 30 %. Antalet beviljade koordinerade projekt kommer att vara en bra måttstock på hur kvaliteten är. Av koncernens 92 hittills inlämnade ansökningar i Horizon 2020 har 10 st blivit beviljade. Merparten väntar dock fortfarande på besked. SP koncernen har under året kraftigt ökat den offentligt finansierade forskningen. Redan vid årets början hade Vinnova som största nationella finansiär beviljat 70 MSEK till olika forsknings och innovationsprojekt inom SPkoncernen. Totalt beviljade medel under 2014 från Vinnova är 105 MSEK (2013: 100 MSEK). Ett flertal stora satsningar föll väl ut i ett antal utlysningar, däribland Strategiska Innovationsprogram (SIO) och Utmaningsdriven Innovation (UDI). Under året gjordes en sammanställning av koncernens gemensamma test och demonstrationsanläggningar, totalt 63 st. Dessa anläggningar omsatte tillsammans ca 490 MSEK under Institutens test och demonstrationsanläggningar fungerar ofta som en innovativ mötesplats för företag, forskare och andra intressenter. De är därmed en central och viktig resurs för koncernen och under 2015 planeras att stärka upp dessa anläggningar med olika erbjudanden och interna utbildningsinsatser. SPs internationella samarbete är omfattande och består, förutom av uppdragsverksamhet, också av medverkan i internationell forskning, bland annat i de europeiska ramprogrammen, i andra internationella projekt samt deltagande i internationella branschorgan och i standardisering. 6 (21)

7 Swedish ICT Research AB Swedish ICT-koncernens roll är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att bidra till ökad konkurrenskraft och förnyelse i näringsliv och samhälle samt förbättrad livskvalitet. Verksamheten ska bedrivas inom strategiskt valda ICT-områden (Informations- och kommunikationsteknik). RISE AB äger 60 % av Swedish ICT. Resterande del, 40 %, ägs av ägarföreningar inom näringslivet. Swedish ICT koncernens omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 143,7 (119,7) MSEK och rörelseresultatet till 13,7 ( 6,2) MSEK. Omsättningen för helåret 2014 blev 449 (432) MSEK. Ökningen förklaras av att Swedish ICT erhållit strukturmedel för att göra nödvändiga omstruktureringsåtgärder. Rörelseresultatet uppgick till 16,0 ( 13,3) MSEK. Vinsten har ökat till följd av ovan nämnda strukturmedel. I 2013 års siffror för omsättning och resultat ingick dotterbolagen IRnova och Fibertronix, vilka såldes Genom försäljningen av Fibertronix har utveckling och produktion av optisk fiber i Hudiksvall säkrats. Totalt för instituten inom Swedish ICT ökade nettoomsättningen under året med 2 % till 422 (413) MSEK. SICS Swedish ICT ökade sin omsättning med 11 % till 154 (139) MSEK medan Interactive Institute Swedish ICT minskade sin omsättning med 3 % till 51 (52) MSEK. Viktoria Swedish ICT ökade sin omsättning med hela 29 % till 55 (43) MSEK. För Acreo Swedish ICT har året inneburit neddragningar och omställning av verksamheten, vilken genomförts med stöd från RISE. Antalet genomsnittligt anställda i koncernen under året uppgick till 358 (361). Händelser under perioden Swedish ICT är en del i en snabb och dynamisk utveckling avseende digitalisering, vilket gör att stora delar av verksamheten utvecklas mycket positivt samtidigt som förändringstrycket internt är stort. Under 2014 har Swedish ICT varit drivande i att ta fram nationella innovationsagendor och program för en utveckling där Sverige ska fortsätta vara med i täten för digitaliseringen: PiiA (Process industriell IT och Automation) leds av SICS Swedish ICT I Västerås I samarbete med 200 företag i Automation Region och Mälardalens Högskola. Electronic systems Smartare Elektronikssystem: Tillsammans med över 100 organisationer har vi identifierat insatser för att vi i Sverige ska kunna utveckla och tillverka elektroniksystem. ehealth for improved homecare Ehälsa i hemmet: Hur ska framtidens hälso och sjukvård med hemmet som bas utvecklas? Den nationella agendan har tagit fram med offentliga och privata aktörer. Games Spel: Spel på nätet har blivit en svensk framgångssaga. Tillsammans med företag och universitet har Swedish ICT definierat hur vi ska behålla denna position i framtiden. Information Driven Society: Big Data Analytics, Cloud teknologi och Internet of Things skapar tillsammans det informationsdrivna samhället. Här sammanstrålar intresse och behov för flera industrigrenar som telekom, bank, energi, transport och hälsovård. Aktörer från alla branscher har tillsammans formulerat en nationell agenda. Future Media Distribution: Hur kommer media att kommuniceras mellan producenter och konsumenter i framtiden? Den nationella inovationsagendan för Future Media Distribition har samlat teknologi och mediaföretag för att definiera behovet av forskning och innovation. Inför 2015 har Swedish ICT stora möjligheter när det gäller vidareutvecklingen av expertkompetens i instituten och hur denna expertkompetens ska utnyttjas i samarbetsprojekt för att skapa nya lösningar som bidrar till ökad konkurrenskraft och förnyelse i näringsliv och samhälle. 7 (21)

8 Swerea AB Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom material-, process- och produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och andra kunder. Bolaget ska också arbeta för att stärka konkurrens- och innovationsförmågan för näringslivet i Sverige. RISE AB:s ägarandel är 42,8 %. Swerea koncernens omsättning för för fjärde kvartalet uppgick till 196,1 (190,0) MSEK och rörelseresultatet till 9,9 (3,9) MSEK. Omsättningen för helåret blev 677 (667) MSEK, en ökning med 10 MSEK jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 2,9 (8,6) MSEK. Antalet anställda var vid utgången av (532) personer. Händelser under perioden Swerea har investerat ytterligare i teknik och kompetensutveckling för additiv tillverkning (3D printing). Parallellt med ett omfattande forsknings och utvecklingsarbete av keramiska och metalliska komponenter hos Swerea IVF har bolaget investerat drygt 2 MSEK i en utrustning för litografibaserad additiv tillverkning av keramiska komponenter, utgående från keramiska suspensioner. Swerea har med stöd av RISE påbörjat en förstudie beträffande ett nytt verksamhetsområde mineralteknisk forskning. Bakgrunden är en ökande efterfrågan på metaller som finns i världen för mineralutvinning. Projektet ska identifiera den samlade kompetensen som finns inom mineralområdet och skapa förutsättningar för en ökad samverkan mellan RISE instituten. Finansiering erhålls från RISE (2 MSEK) och MEFOR (1 MSEK). Projektet leds av Swerea MEFOS. I styrgruppen ingår representanter från LKAB, Boliden, LTU, SweMin, MinFo och Swerea MEFOS och i projektarbetet deltar bl.a. SP och Sw ICT. Förstudien ska vara klar senast juni Compraser Labs drivs som ett medlemsprogram av Swerea SICOMP och Swerea IVF sedan 1 januari 2014 och finns sedan maj 2014 i nya lokaler i Linköping. Verksamheten inriktas på effektiv produktion av polymera fiberkompositer. Pågående forskningsprojekt är t ex den nya robotcellen som byggs upp på Compraser Labs inom det s k Triple Use projektet. Den är tänkt att demonstrera nya koncept för automatisk tillverkning av högprestandakomponenter inom flygindustrin. Swerea har genom Swerea KIMABs franska dotterbolag utsetts att leda ett stort internationellt JIP (Joint Industrial Project) avseende användning av utskiljshärdade superlegeringar i krävande havsvattentillämpningar. Projektet är helt industrifinansierat av åtta företag och löper över tre år med en budget på totalt 11 MSEK. Swerea har påbörjat uppbyggnaden av en industriell prototypanläggning för tillverkning av textila material baserade på cellulosa. Anläggningen är placerad på Swerea IVF i Mölndal och uppbyggnaden sker i mycket nära samarbete med multinationella företag inom möbel och textilindustrin, som går in med omfattande insatser rörande såväl utrustningar som forskningsmedel. Anläggningen beräknas vara i drift under Inom området biobaserade strukturella kompositer har Swerea genom Swerea SICOMP och Innventia inlett ett samarbete för utveckling av ligninbaserad kolfiber och lanserat en RoadMap för svensk ligninfiber Swerea MEFOS har fått ansvaret att koordinera ett nybildat nätverk av oberoende pilotanläggningar för mineralteknik och metallurgi i Europa. Europeiska kommissionen har pekat ut pilotanläggningar som strategiskt viktiga för att säkra råvaruförsörjningen och göra europeisk industri mer konkurrenskraftig. Förutom Swerea MEFOS ingår ytterligare fem europeiska företag i nätverket Metnet. Swerea SICOMP deltar i ett nystartat projekt för att utveckla modeller för kompositer i krocksituationer. Projektet genomförs i samarbete med Chalmers, Volvo Cars, Volvo Trucks m fl företag och är avgörande för en ökad användning av kompositer i framtidens lättare och bränslesnålare fordon. Inom kompositområdet deltar också Swerea SICOMP med simulering och provning av slagresponsen hos nanomodifierade kompositer inom ramen för EU projektet SARITSU. Målsättningen är att drastiskt förbättra materialets slagtålighet och övriga prestanda genom tillsats av små mängder nanomaterial i kompositen. I EU projektet CHATT utvecklas användning av kompositer i tankar för flytande syre och väte i framtida rymdfarkoster och hypersoniska flygplan. I syfte att formulera nödvändiga riktlinjer för fullgod svetskvalitet vid reparationssvetsning av plastmaterial har Materials Technology Institute (MTI), USA, initierat ett stort utvecklingsprojekt vid Swerea KIMAB baserat på Swereas expertis på plastkorrosion och svetsning. För svetsning av nytillverkad kemisk processutrustning i plast finns standardiserade metoder, däremot saknas det fortfarande riktlinjer för svetsarbeten på plastmaterial som redan varit utsatta för kemikalieexponering. 8 (21)

9 Swerea SWECAST har startat ett samarbete med SP för återvinning av gjuterisand till betong. Återvinning av gjuterisand är ett stort problem som innebär stora kostnader för gjuteriindustrin. Målet är att föra samman gjuteriindustrin och betongindustrin för att hitta lösningar tillsammans. Swerea IVF har utvecklat en teknik för plasmabehandling av textilier som innebär att en starkt smutsavvisande effekt uppstår i textilens ytskikt. Detta innebär i sin tur att t ex beklädnader för bilsäten kan utvecklas som står emot nedsmutsning från kläder eller på annat sätt. European Institute of Technology (EIT) har beviljat etableringen av en ny Knowledge Innovation Community (KIC) RawMatTERS, som blir EU:s största råvarusatsning någonsin. Swerea MEFOS har haft en betydande roll i arbetet bakom RawMatTERS och har ingått i den internationella grupp som skrivit hela ansökan. RISE ingår också som partner knutna till co location centre i Luleå. Innventia AB Innventia-koncernens forsknings- och innovationsverksamhet inom pappersområdet sträcker sig längs hela värdekedjan från massafiber och pappersutveckling till färdig förpackning. En viktig del av verksamheten är arbetet med nya material och biobränslen. RISE AB:s ägarandel är 29 %. Innventia koncernens omsättning för för fjärde kvartalet uppgick till 85,8 (72,4) MSEK och rörelseresultatet till 6,5 (8,6) MSEK. Omsättningen för helåret blev 298 (305) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (10,1) MSEK. Förutsättningarna för 2015 är i stort oförändrade. Antalet genomsnittligt anställda i koncernen under året var 211 (208). Händelser under perioden Innventia utvecklade under 2014 ett nytt 3 årigt industriforskningsprogram för baserat på en ny programmodell. Modellen har en högre flexibilitet för kunderna vilket också medfört ett program med flera nya kunder och nära 15 % högre industrifinansiering än det just avslutade programmet. Totalt är 32 företag från Europa, Nord och Sydamerika samt Asien med och finansierar forskningen. Forskningssamarbetet Smedpack ska ta fram säkerhetslösningar som förhindrar att förfalskade läkemedel tar sig in i den legala distributionskedjan. De nya förpackningskoncepten kommer att underlätta för konsumenten att skilja äkta från falskt. Projektet har rönt ett stort intresse från samhälle och näringsliv och får nu ytterligare 7 MSEK från Vinnova för att ta steget från koncept till kommersiella lösningar. Samarbetet som koordineras av Innventia involverar ett 30 tal partners. Skogsindustrierna har tillsammans med Innventia tagit fram en film om möjligheterna med fiberbaserade produkter från skogen och hur vi kan gå mot en bioekonomi. Innventia och BillerudKorsnäs har ingått ett samarbete om att bygga en flyttbar demonstrationsfabrik för nanocellulosa och testa materialet i fullskalig papperstillverkning. Projektet finansieras av Vinnova, Innventia och BillerudKorsnäs. Nanocellulosa kan användas som tillsats vid papperstillverkning för att göra lättare och starkare papper och kartong men kan även användas i en rad andra tillämpningar inom livsmedels, läkemedels och byggindustrin etc. Innventia och Swerea SICOMP har lanserat en road map för kolfiber från skogsråvaran lignin. Målet är att senast 2025 ha utvecklat och skapat marknad för en ny svensk produkt med högt värde från skogsråvara ligninbaserad kolfiber för användning framförallt i avancerade kompositmaterial. I målbilden ingår även att utveckla Svensk FoU, forskningsinfrastruktur och produktionskompetens i hela värdekedjan från skogsråvara till högförädlad kolfiber i avancerade material som bidrar till etablering av industriell kolfiberproduktion i Sverige. Ett processtekniskt samarbete mellan Innventia och KTH leder till vetenskapliga framgångar och ett träbaserat material starkare än stål och som dessutom kan ersätta bomull. Det handlar om att sätta samman fibriller från cellulosa till mycket starka trådar. Till grund för dessa resultat ligger ett tvärvetenskapligt samarbete med Innventia som en av aktörerna inom Wallenberg Wood Science Center på KTH och Chalmers. Resultaten är så lysande att de rapporteras i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Nature Communications. Vikande efterfrågan på tryckpapper i kombination med en lovande framtid för nya klimatvänliga produkter driver på omställningen av pappersindustrin. Rapporten Innventia Global Outlook Papermaking Towards the 9 (21)

10 Future presenterar de viktigaste trenderna och drivkrafterna för framtidens papperstillverkning. Rapporten är den andra i serien Global Outlooks och presenterades den 17 mars vid ett releaseevent på Innventia. Rapporten är en kritisk analys av de viktigaste frågorna för branschen i dag och i framtiden. The Nordic Wood Biorefinery Conference (NWBC) är ett internationellt ledande event där forskning och näringsliv möts för att diskutera senaste utveckling inom vedbaserade bioraffinaderier. Konferensen anordnas gemensamt av Innventia och VTT omväxlande i Sverige och Finland. Den femte upplagan hölls i Stockholm mars med 240 delegater från 26 länder. Omvärldsanalys Återhämtningen från den senaste globala finanskrisen fortsätter, om än svagt, och fortfarande upplevs stor osäkerhet kopplat till marknaderna i exempelvis Euro området och Nord och Sydamerika. De globala kriserna i kombination med den geopolitiska krisen i omvärlden, bland annat Ukraina och Mellanöstern, ökar osäkerheten samt medför störningar för många svenska företag. Detta kommer med all sannolikhet att påverka RISE gruppen och vi följer därför händelseutvecklingen nogsamt för att bedöma det generella konjunkturläget och på vilket sätt det påverkar vår verksamhet. Vår bedömning är att beredskapen i instituten för förändringar i omvärlden är relativt god till följd av en bred kundbas och hög flexibilitet inför eventuella konjunkturförändringar. EU:s ramprogram för forskning och innovation har stor betydelse för Sveriges medverkan i det europeiska forskningsområdet. Horizon 2020, som startade 2014 och kommer att pågå fram till 2020, är av vitalt svenskt intresse och har inriktningar som väl passar RISE instituten. Bekymmersamt är dock att Kommissionen inte kommer att kunna göra förskottsbetalningar, i samma utsträckning som tidigare, vilket kan leda till att projekt måste minska på takten eller ställas in. EARTO, institutens europeiska samarbetsorganisation, har reagerat starkt på dessa inskränkningar. RISE gruppen utgör en allt viktigare strategisk forsknings och utvecklingsresurs för näringslivet i Sverige vad avser innovationsnära kompetenser. Företagens behov av att komplettera sina FoU enheter med industriforskningsinstitutens unika tjänster och innovationskompetens är ökande inom institutens verksamhetsområden. Vi bedömer därför att näringslivets efterfrågan på institutens kompetenser och tjänster kommer att öka framöver. Framtidsutsikter Under 2014 har forsknings och utvecklingsmarknaden fortsatt att utvecklas positivt trots en i övrigt fortsatt långsam utveckling för några branscher. Detta till trots har vi fortsatta utmaningar inom vissa marknader och en kvardröjande tendens till längre beslutsprocesser. Det är fortfarande resurskrävande att få uppdrag på plats för vissa av våra kunder, men i större grad till följd av kapacitet än ekonomiska förutsättningar. I och med att RISE instituten arbetar mot många branscher erfar instituten påverkan av ovan nämnda faktorer men även ständigt fler kunder och större spridning i uppdrag och forskningsprojekt vilket minskar marknadsrisken. Detta kompenserar nedgång på något område med uppgång inom andra områden, speciellt verksamheter som är kopplade till olika materialapplikationer, systemanalys, mekanik, risk, transport och bioekonomi. Marknaden var i slutet av 2014 fortsatt svårbedömd på grund av en orolig marknad för flera kunder, och nu senast olje och gasprisets utveckling. Instituten bevakar kontinuerligt utvecklingen på de olika marknader man arbetar mot. Totalt sett hyser vi en försiktig optimism om en positiv utveckling av RISE gruppen under (21)

11 RISE-koncernen RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) var den 31 december 2014 majoritetsägare i dotterbolagen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (100 %) och Swedish ICT Research AB (60 %) samt delägare i intressebolagen Swerea AB (42,8 %) och Innventia AB (29 %). Oktober december 2014 Januari december 2014 Omsättningen uppgick till 598 (544) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 66,7 (50,3) MSEK Resultat efter skatt uppgick till 55,5 (40,8) MSEK Omsättningen uppgick till (1 807) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 51,1 (32,5) MSEK Resultat efter skatt uppgick till 47,7 (30,0) MSEK Om inte annat framgår avser kommentarer och beloppsuppgifter perioden oktober december 2014 samt januari december Föregående års jämförelsesiffror inom parentes. Väsentliga händelser under perioden Strukturmedel för att göra nödvändiga omstruktureringsåtgärder har givits till Swedish ICT. Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser efter periodens utgång. 11 (21)

12 Resultat och finansiell ställning koncernen Omsättning och resultat Under perioden oktober december uppgick omsättningen till 598 (544) MSEK. Rörelseresultat uppgick till 66,7 (50,3) MSEK, varav andelar från intresseföretag 0,3 (4,7) MSEK. Under perioden januari december uppgick omsättningen till (1 807) MSEK. Rörelseresultat uppgick till 51,1 (32,5) MSEK, varav andelar från intresseföretag 8,3 (8,8) MSEK. Likviditet, kassaflöde och eget kapital Koncernens likviditet är god. Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 488 (423) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 927 (875) MSEK. Kassaflödet för perioden oktober december uppgick till 149 ( 21) MSEK och för perioden januari december till 65 (48) MSEK. Investeringar RISE-koncernen Bruttoinvesteringarna uppgick under perioden oktober december till 85,4 (87,2) MSEK. Därav utgör förvärv 0 (0), materiella anläggningstillgångar 82,9 (85,1) MSEK, finansiella anläggningstillgångar 0 (0,3) MSEK samt immateriella anläggningstillgångar 2,5 (1,8) MSEK. Medarbetare RISE-koncernen Antal årsanställda uppgick till (1 586) varav 33 % (33 %) kvinnor. Flerårsöversikt Nettoomsättning, Mkr Resultat efter fin. poster, Mkr Årets resultat, Mkr Eget kapital, Mkr Balansomslutning, Mkr Antal årsanställda Soliditet, % Avkastning på eget kapital, % 5,1 3,4 1,4 4,9 7,8 Kassalikviditet, % Rörelsemarginal, % 2,6 1,8 0,9 2,7 5,3 Definitioner Soliditet = justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Avkastning på eget kapital = nettoresultat i procent av justerat eget kapital Kassalikviditet = omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder Rörelsemarginal = rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen Resultat och finansiell ställning moderbolaget Omsättning och resultat Under oktober december uppgick omsättningen till 17 (5,8) MSEK och rörelseresultat till 0,4 ( 0,8) MSEK. Omsättningen under perioden januari december uppgick till 40,7 (19,3) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 0,3 ( 1,8) MSEK. Likviditet, kassaflöde och eget kapital Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 48,1 (18,4) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 463,2 (461,3) MSEK. Investeringar Investeringar under perioden oktober december uppgick till 0 (0) KSEK. Medarbetare Antal årsanställda är 7 (6) varav 43 % (50 %) kvinnor. 12 (21)

13 Finansiella rapporter KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Okt dec Okt dec Helår Helår Belopp i tkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Resultat från andelar i intresseföretag Rörelseresultat Finansiella poster netto Inkomstskatt Periodens resultat Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande KONCERNENS RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som inte ska återföras i resultaträkningen Omvärdering av nettopensionsförpliktelser Skatteeffekt av ovanstående Övrigt totalresultat för perioden Summa total resultat för perioden Summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie, räknat på resultat till moderföretagets aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie) Resultat per aktie, före och efter utspädning (kronor) Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning (21)

14 KONCERNENS BALANSRÄKNING Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL (21)

15 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Belopp i tkr Aktiekapital Balanserad vinst Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital IB per 1 januari Periodens totalresultat Transaktioner med minoritet UB per 31 december Periodens resultat Transaktioner i övrigt totalresultat Omräkningsdifferens Avyttrade dotterföretag Förvärvat minoritetsintresse Förändring i minoriteten UB per 31 december KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Okt dec Okt dec Helår Helår Belopp i tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut (21)

16 MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING Okt dec Okt dec Helår Helår Belopp i tkr Intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Periodens resultat Periodens resultat överensstämmer med totalresultatet varför ingen separat rapport över totalresultatet presenteras. MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 16 (21)

17 FÖRÄNDRINGAR I MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL Belopp i tkr Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa eget kapital IB per 1 januari Periodens resultat UB per 31 december Periodens resultat UB per 31 december MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS Okt dec Okt dec Helår Helår Belopp i tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Noter Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. För en närmare beskrivning av koncernens tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till senast lämnade årsredovisning. Inga förändringar av redovisningsprinciperna har skett under perioden. Not 1 Segmentrapportering Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som styrelsen i RISE Research Institutes of Sweden AB. Dessa redovisas i sin helhet i tabellen nedan. De två segmenten är koncernerna SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB respektive Swedish ICT Research AB. Resultatmåttet styrelsen följer upp är rörelseresultatet. 17 (21)

18 Oktober december 2014 RISE AB SP Sw ICT Justering RISE Belopp i tkr koncernen Omsättning varav SK medel Resultat intressebolag Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnad Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt Likvida medel Eget kapital Balansomslutning Soliditet % Avkastning på eget kapital % 0,1 5,4 18,1 6,0 Rörelsemarginal % 2,6 10,7 9,5 11,2 Anställda Oktober december 2013 RISE AB SP Sw ICT Justering RISE Belopp i tkr koncernen Omsättning varav SK medel Resultat intressebolag Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnad Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt Likvida medel Eget kapital Balansomslutning Soliditet % Avkastning på eget kapital % 0,1 6,1 12,4 4,7 Rörelsemarginal % 13,3 11,7 5,2 9,3 Anställda Januari december 2014 RISE AB SP Sw ICT Justering RISE Belopp i tkr koncernen Omsättning varav SK medel Resultat intressebolag Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnad Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt Likvida medel Eget kapital Balansomslutning Soliditet % Avkastning på eget kapital % 0,4 4,1 22,3 5,1 Rörelsemarginal % 0,6 2,1 3,6 2,6 Anställda (21)

19 Januari december 2013 RISE SP Sw ICT Justering RISE Belopp i tkr Holding koncernen Omsättning varav SK medel Resultat intressebolag Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnad Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt Likvida medel Eget kapital Balansomslutning Soliditet % Avkastning på eget kapital % 0,1 5,2 24,1 3,4 Rörelsemarginal % 9,2 2,9 3,1 1,8 Anställda Poster i kolumen Justering härrör från intressebolag och konsolideringsposter. Not 2 Transaktioner med närstående Närståendetransaktioner, köp och försäljning inom koncernen mellan moderbolaget och dotterbolag/intresseföretag förekommer inte. Transaktioner med strategiska kompetensmedel påverkar inte RISE AB:s resultaträkning och behandlas därför inte som närståendetransaktion. Se text om Investering i strategisk kompetensutveckling ovan. Not 3 Nya dotterbolag under året I koncernen ingår fr o m bolaget SP Fire Research AS som ägs av SP till 70 %. Koncernens balansomslutning har i samband med detta förvärv ökats med ca 28,5 MSEK. Vad gäller tillgångssidan utgörs dessa av anläggningstillgångar i form av inventarier och utrustningar 1,2 MSEK samt omsättningstillgångar i form av kundfordringar 4,0 MSEK, övriga fordringar 6,1 MSEK samt likvida medel 17,2 MSEK. Skuldsidan utgörs av avsättningar 1,2 MSEK, leverantörsskulder 0,9 MSEK samt övriga kortfristiga skulder 19,2 MSEK. Eget kapital uppgår till 7,2 MSEK. Som framgår ovan under investeringar har koncernens likvida medel i samband med förvärvet påverkats positivt med 9,2 MSEK. Den intäkt från SP Fire Research AS som ingår i koncernens resultaträkning uppgår till 41,0 MSEK. SP Fire Research AS bidrog också med ett resultat uppgående till 2,0 MSEK. Vid förvärvet av SP Fire Research AS uppstod en goodwill uppgående till 2,9 MSEK som utgörs av värdet av förvärvade nettotillgångar minus erlagd köpeskilling för andelarna, vilket är den enda goodwill posten i koncernen. Posten ingår i koncernens balansräkning under anläggningstillgångar. 19 (21)

20 Not 4 Sålda dotterbolag under året Acreo Swedish ICT AB sålde sin andel i intressebolaget IRnova i samband med att IRnova genomfört en nyemission på 10 MSEK från extern finansiär. Försäljningslikviden uppgick till 133 KSEK vilket medförde en reaförlust om KSEK i Acreo Swedish ICT och en reaförlust om KSEK i koncernen. Innehavet i Fibertronix såldes i september för KSEK vilket medförde en reavinst om KSEK i Acreo Swedish ICT och en reaförlust i koncernen om 949 KSEK. Tilläggsköpeskilling kan erhållas beroende på vissa kriterier för produktionen. Acreo Swedish ICT sålde Imego Navigation för KSEK vilket medförde en reavinst om 977 KSEK i Acreo Swedish ICT och en reavinst i koncernen på 987 KSEK. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer RISE koncernens verksamhet är exponerad för ett flertal risker. Affärsmässiga, finansiella och övriga risker i koncernen har beskrivits i RISE AB:s senaste årsredovisning. Bedömningen kvarstår som anges i avsnitten under Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. RISE AB har under året genomfört en behovsanalys för att effektivisera RISE instituten och under våren fortsätter arbetet med fokus på mål och strategier. Definition av koncernen och gruppen RISE koncernen RISE AB var den 31 december 2014 majoritetsägare i dotterbolagen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (100 %) och Swedish ICT Research AB (60 %) samt delägare i intressebolagen Swerea AB (42,8 %) och Innventia AB (29 %). RISE gruppen presenterar koncernerna till 100 % oavsett ägarandel, dvs. RISE AB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Swedish ICT Research AB, Swerea AB och Innventia AB. Syftet är att visa RISE gruppens resultat och ställning i sin helhet. Utdelningspolicy Enligt bolagsordningen för RISE AB är syftet med verksamheten att vara vinstdrivande men inte att ge utdelning till aktieägaren. Årsstämma Årsstämman 2015 inklusive öppet stämmoseminarium äger rum den 23 april 2015 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm. Kallelse skickas per brev till aktieägaren och genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats Information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kommande ekonomisk information Årsredovisning mars 2015 Årsstämma 23 april 2015 Delårsrapport januari mars april 2015 Delårsrapport januari juni augusti 2015 Delårsrapport januari september oktober 2015 Bokslutskommuniké februari (21)

Swedish ICT Research

Swedish ICT Research RISE RISE Januari-mars SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Holding Holding Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Omsättning 296 762 266 387 110 088 108 202 172

Läs mer

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Delårsrapport för perioden januari mars 2011. Org nr 556179-8520

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Delårsrapport för perioden januari mars 2011. Org nr 556179-8520 Org nr 556179-8520 Delårsrapport för perioden januari mars 2011 RISE-koncernen RISE-gruppen Januari mars 2011 Januari mars 2011 Omsättningen ökade till 379 mkr (346 mkr) Omsättningen uppgick till 609 mkr

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Året i sammandrag för IRECO-koncernen

Året i sammandrag för IRECO-koncernen Året i sammandrag för IRECO-koncernen Verksamheten IRECOs syfte är att främja teknisk utveckling och kompetensspridning inom svenskt näringsliv. Syftet förverkligas bl a genom att äga och förvalta aktier

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) Delårsrapport januari september 2014 RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 1 (8) Org nr

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 1 (8) Org nr RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 1 (8) Perioden januari juni Omsättningen uppgick till 211 Mkr (192 Mkr) Rörelseresultatet före strukturförändringar uppgick till 2 Mkr (17 Mkr) Fördelade Strategiska

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Org. nr

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(10) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Org. nr 556464-6874 Fjärde kvartalet Omsättningen uppgick till 346,1 Mkr (315,6). Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen

Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen Datum Org. nr Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) Delårsrapport januari mars 2014 Industriforskningsinstituten i RISE Research Institutes of Sweden har som mål att vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Org. nr 556464-6874 Första kvartalet Omsättningen uppgick till 384,5 Mkr (361,9). Rörelseresultatet uppgick till -8,1

Läs mer

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Delårsrapport för perioden januari mars Första kvartalet Kommentar av VD Peter Holmstedt

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Delårsrapport för perioden januari mars Första kvartalet Kommentar av VD Peter Holmstedt RISE Research Institutes of Sweden Holding AB Org.nr 556179-8520 Delårsrapport för perioden januari mars 2010 Första kvartalet 2010 Omsättningen uppgick till 346 Mkr (104 Mkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Org. nr

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Org. nr 556464-6874 Året 2008 Omsättningen uppgick till 854,9 Mkr (768,1). Rörelseresultatet uppgick till 33,1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden januari - september Omsättningen uppgick till 594,5 Mkr (531,4). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer