Öppen delaktighet på lika villkor. Referat av statsrådets demokratipolitiska redogörelse 2014 på lättläst svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppen delaktighet på lika villkor. Referat av statsrådets demokratipolitiska redogörelse 2014 på lättläst svenska"

Transkript

1 Öppen delaktighet på lika villkor Referat av statsrådets demokratipolitiska redogörelse 2014 på lättläst svenska

2

3 Öppen delaktighet på lika villkor Referat av statsrådets demokratipolitiska redogörelse 2014 på lättläst svenska Bearbetning Pertti Rajala Den här publikationen har gjorts tillsammans med LL-Center och Selkokeskus.

4 Justitieministeriet och Selkokeskus, Helsingfors 2014

5 INNEHÅLL 1 Inledning: Mot bättre möjligheter för medborgarna att delta i beslutsfattandet 2 2 Representativ demokrati och förbättringsåtgärder 3 3 Olika former av direkt demokrati 5 4 Öppen förvaltning och interaktion 6 5 Aktiv medborgar- och organisationsverksamhet 7 6 Mångsidigare demokratifostran 8 7 Finland och det internationella demokratiarbetet 9 8 Riktlinjer i redogörelsen 10 1

6 1 Inledning: Mot bättre möjligheter för medborgarna att delta i beslutsfattandet Demokrati betyder folkstyre. Den demokratipolitiska redogörelsen är ett dokument som beskriver utmaningar och möjligheter för den finländska demokratin. Redogörelsen har skrivits av statsrådet, det vill säga landets regering. Statsrådet överlämnar nu för första gången redogörelsen till riksdagen. Man kan säga att den största utmaningen för demokratin är att valdeltagandet har minskat. Medborgarna röstar inte lika aktivt som tidigare i valen. Samtidigt visar nya studier att medborgarna är allt nöjdare med hur demokratin fungerar. Också de ungas intresse för politik ökar. Tyvärr leder det här inte nödvändigtvis till att valdeltagandet ökar snabbt. Den demokratipolitiska redogörelsen ger riksdagen, medborgarna och andra aktörer tillfälle att diskutera mål och metoder som gäller demokratin. 2

7 2 Representativ demokrati och förbättringsåtgärder I Finland har vi representativ demokrati. Representativ demokrati betyder att medborgarna genom val väljer beslutsfattarna bland sig. De här valda representanterna har ett ansvar att fatta beslut som är goda och väl övervägda med tanke på medborgarna, som har valt dem. Varje finsk medborgare som fyllt 18 år har rätt att rösta i statliga val och folkomröstningar samt rätt att ställa upp i valen. Med statliga val avses riksdagsval, presidentval och val till Europaparlamentet. Varje finsk medborgare som fyllt 18 år och varje utlänning som bor stadigvarande i landet har rätt att rösta i kommunval och kommunala folkomröstningar. I kommunalvalet väljs ledamöter till kommunfullmäktige. Valen kunde ordnas på ett bättre sätt så att den representativa demokratin fungerar bättre. Då två val ordnas tätt inpå varandra leder det till valtrötthet hos partierna och väljarna. Partiernas partisekreterare har föreslagit att alla nationella val alltid ska hållas under det tredje veckoslutet i april. På det här sättet skulle man undvika att ha flera val under samma år. Valdatumet skulle också bli lättare att komma ihåg. Förhandsröstning borde också ordnas på fler platser, för att göra det så smidigt som möjligt att rösta. Man kan öka valdeltagandet genom att införa nya sätt att rösta. Nätröstning skulle göra det lättare att rösta och kunde öka valdeltagandet bland unga. Vid sidan om nätröstning borde man också utreda möjligheten att ta i bruk brevröstning. 3

8 De här två nya sätten att rösta skulle förbättra möjligheterna att rösta särskilt för personer med funktionsnedsättning. Men om man inför nätröstning innebär det också risker med valhemligheten och datasäkerheten. Det borde finnas mer information om valen och rätten att delta i dem på internet och i de sociala medierna. Till exempel många ungdomar letar efter information på internet och i de sociala medierna. Också invandrarnas valdeltagande borde diskuteras. 4

9 3 Olika former av direkt demokrati Medborgarna vill vara med och påverka beslutsfattandet mer än tidigare genom direkt demokrati. De viktigaste metoderna för att påverka genom direkt demokrati är folkomröstningar, medborgarinitiativ och invånarinitiativ, där medborgarna direkt kan delta i beslutsfattandet. Med medborgarinitiativ och invånarinitiativ kan medborgarna lägga fram ett förslag till statliga eller kommunala beslutsfattare. Beslutsfattarna behandlar initiativen och fattar vid behov beslut utifrån dessa. Medborgarinitiativen stimulerar den politiska debatten, ökar intresset för politiken och kan höja röstningsaktiviteten. I Finland är statliga och kommunala initiativ och folkomröstningar rådgivande. Det betyder att de politiska beslutsfattarna fattar det slutliga beslutet också då man har ordnat en folkomröstning. Man vill nu göra det lättare att ordna kommunala rådgivande folkomröstningar. Att ordna kommunala folkomröstningar på internet och i samband med val kan också öka valdeltagandet och intresset för kommunalvalen. 5

10 4 Öppen förvaltning och interaktion En öppen beredning är en förutsättning för en fungerande demokrati. Medborgarna ska informeras om beredningen. Även medborgare och medborgarorganisationer ska höras under beredningen. Den information som produceras av förvaltningen ska vara tillgänglig för medborgarna. Om man inte utvecklar tillgängliga kanaler för medborgarnas delaktighet, eller om man inte erbjuder tillräcklig utbildning i att använda kanalerna, leder det till ojämlikhet, då vissa grupper inom befolkningen inte kan delta på ett jämlikt sätt. Justitieministeriet har elektroniska tjänster där man kan göra medborgarinitiativ och invånarinitiativ. De finns på Internet på sidorna och Webbtjänster för att främja medborgares och organisationers deltagande finns på adresserna och 6

11 5 Aktiv medborgar- och organisationsverksamhet Medborgaraktiviteten och organisationerna är viktiga delar av samhället. Via medborgarorganisationerna kan medborgarna vara aktiva och påverka samhället. Organisationer kan ha en stor betydelse till exempel för invandrare, som via dem kan delta i samhället och få stöd av andra i samma situation. Medborgarorganisationernas verksamhet grundar sig på deras allmännyttiga karaktär. Syftet med organisationernas serviceverksamhet baserar sig på deras ideella värdegrund. De strävar inte efter att göra ekonomisk vinst. Det finns ett klart och tydligt behov av en ny form av dialog och gemensam verksamhet. Det finns ett tydligt behov av en ny form av dialog och samarbete mellan den offentliga sektorn, organisationerna och den privata sektorn. Man måste testa nya sätt att samarbeta och dela de ekonomiska resurser som finns på ett sådant sätt att man har råd att genomföra den nya verksamheten. 7

12 6 Mångsidigare demokratifostran Finländarna har rätt goda kunskaper om politiska val och det politiska systemet. Bäst har man lyckats med demokratifostran i gymnasierna. De största behoven att utveckla demokratifostran gäller årskurserna 1 6 i den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen. Det finns utredningar som visar att man kan påverka barns och ungas delaktighet allra bäst genom att ge dem undervisning i ett så tidigt skede som möjligt. Eleverna borde också få mer erfarenhet av delaktighet och inflytande i skolorna. Vuxna kan få demokratifostran via medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet och studiecentraler. Organisationer och den närmaste omgivningen spelar också en stor roll i demokratifostran. 8

13 7 Finland och det internationella demokratiarbetet Demokrati förverkligas inte överallt i världen. Alla människor har inte rätt till yttrandefrihet och mötesfrihet, som är delar av demokratin. Finland stöder utvecklingen av samhällen som är ansvarstagande, demokratiska och omfattar de mänskliga rättigheterna. Särskilt stöder Finland utvecklingen i vissa länder som man länge har samarbetat med Det här görs genom att man stärker de demokratiska institutionerna, medborgarsamhällets verksamhetsberedskap och medborgarnas förmåga att försvara sina rättigheter. Finlands mål är att stoppa diskriminering. Att öka öppenheten och rätten till delaktighet är andra viktiga mål. Finland betonar också kvinnors rätt till delaktighet. Det är allt viktigare att stödja sådan verksamhet som främjar demokratiutvecklingen och de mänskliga rättigheterna. 9

14 8 Riktlinjer i redogörelsen Statsrådet har dragit upp 23 riktlinjer för att främja demokratin. Statsrådet utarbetar senare ett åtgärdsprogram för genomförandet av riktlinjerna. Riktlinje 1: Ett åtgärdsprogram för att stärka demokratin Statsrådet bereder utifrån riktlinjerna i redogörelsen ett åtgärdsprogram för att stärka demokratin och för att följa och utvärdera åtgärderna. Statsrådets demokratipolitiska arbete stöds också med hjälp av forskning. Riktlinje 2: Samhällsdebatt och aktiv dialog Regeringen vill främja debatten om demokratin och dialogen mellan de olika aktörerna, inklusive medierna. Riktlinje 3: Ett valsystem som fungerar bättre och ökat valdeltagande Riksdagspartiernas partisekreterare har föreslagit att de statliga valen och kommunalvalen alltid ordnas samma datum. Man fortsätter att bereda detta förslag. Möjligheterna att ta i bruk brev- och nätröstning utreds. Risker som gäller datasäkerhet beaktas i beredningen. Kommunerna uppmuntras att öka antalet vallokaler och ha sådana på platser där folk vanligen rör sig. Personer med funktionsnedsättning ska få bättre möjligheter att ta sig till vallokalerna. Man ser också till att vallokalerna är tillgängliga. 10

15 I samband med riksdagsvalen genomförs en studie som utreder valdeltagandet, medborgarnas delaktighet och valsystemets funktion. Det är viktigt att man samtidigt bedömer hur demokratin fungerar ur ett jämställdhetsperspektiv. Riktlinje 4: Tydlig valinformation Man fortsätter att utveckla valinformationen, med särskild fokus på ungdomar och andra grupper med låg delaktighet. Man informerar mer på olika språk och samarbetar med invandrarorganisationer och invandraraktörer. Finländarna får mer information om EU-valet Information ges om Europaparlamentet och partierna på europeisk nivå. Information ges om de finländska partierna och deras kontakter till partier på europeisk nivå. Tillgången till valinformation och partiernas valreklam förbättras. Riktlinje 5: Ett fungerande system med förtroendevalda och effektivt lokalt inflytande De kommunala förtroendevalda får bättre möjligheter att arbeta och påverka. Förtroendevalda kvinnor och män ska ha lika möjligheter att kombinera förtroendeuppdrag, arbete och familjeliv. Riktlinje 6: Jämställt beslutsfattande En jämn representation av kvinnor och män främjas i de statliga och kommunala beslutsorganen. Partierna uppmuntras att främja jämställdhet mellan könen då man ställer upp kandidater och utser personer för förtroendeuppdrag. 11

16 Riktlinje 7: Barn och unga tas med i beslutsfattandet Kommunerna ska utarbeta ett kommunalt åtgärdsprogram för delaktighet och inflytande. Programmet ska också beakta möjligheterna för under 18-åringar att delta och påverka. Kommunerna ska inrätta ett ungdomsfullmäktige eller ett motsvarande organ. Dessutom utreds möjligheterna att sänka åldersgränsen för folkomröstnings- och medborgarinitiativ till 15 år. Riktlinje 8: Delaktiga invandrare Närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunerna uppmuntras att arbeta mer effektivt för att göra invandrarna delaktiga i samhället. Det här görs i samarbete med de aktörer som arbetar med invandrare och kulturell mångfald. Partierna uppmuntras att fästa vikt vid invandrarnas ställning då man ställer upp kandidater och utser personer för förtroendeuppdrag. Riktlinje 9: Fler kommunala folkomröstningar Man gör det möjligt att ordna kommunala rådgivande folkomröstningar i samband med valen. Ordnandet av kommunala folkomröstningar på nätet förbereds. I beredningen ägnas särskild uppmärksamhet åt datasäkerheten. Riktlinje 10: Bättre medborgar- och invånarinitiativtjänster Under nästa regeringsperiod utvärderas hur lagen om medborgarinitiativ har fungerat. Samtidigt utreder man hur deltagandet via nätet fungerat. Resurser för att utveckla dessa tjänster tryggas. 12

17 Riktlinje 11: Öppnare förvaltning Uppföljningen och utvärderingen av genomförandet av regeringsprogrammet görs öppna över nätet. Statsrådets elektroniska projektregister HARE görs mer användarvänligt. Också kompatibiliteten med förvaltningens tjänster för samråd och delaktighet beaktas. Samtidigt främjar registret medborgarnas rätt att ta del av information. Finland deltar aktivt i det internationella samarbetet för utveckling av nya verksamhetsmodeller, så att medborgarna i fortsättningen bättre kan tas med i planeringen av förvaltningen och dess verksamhet. Riktlinje 12: Interaktiv kommunikation Statsförvaltningens kommunikation utvecklas så att den blir mer interaktiv, tydlig och tillgänglig. Statsförvaltningens verksamhetsprinciper i de sociala medierna utreds. Kommunikationen och interaktionen i kommunerna ökas genom att man i den nya kommunallagen inför bestämmelser om kommunikation på nätet. Riktlinje 13: Öppnare förvaltningsinformation Man fortsätter att öppna förvaltningens information och gör den fritt tillgänglig på nätet. Den grundläggande informationen ska vara avgiftsfri. Riktlinje 14: Samarbetspartners tas med i beredningen Att olika samarbetspartners kan delta och höras på lika villkor och på ett tillgängligt sätt beaktas i lagberedningen och utvecklingsprojekten. 13

18 Hörandet tas med som en del av ministeriernas styrnings- och ledningssystem och stödtjänster utvecklas för detta. Ministerierna anlitar tjänsten dinåsikt.fi och utlåtandetjänsten i sin interaktiva beredning. Hörandet av organisationer och samarbetspartner utvecklas även i den nationella beredningen av EU-ärenden. Genom att samarbeta med invandrarorganisationer tryggar man att invandrarnas synpunkter tas med i beredningen, särskilt i frågor som gäller deras vardag. Detta sker via invandrarsamfunden. Riktlinje 15: Jämställdhet i beredningen och hörandet Ministerierna främjar jämställdheten i lagberedningen och ordnandet av höranden. De kallar till exempel organisationer som har sakkunskap om jämställdhetsfrågor till hörandena. När arbetsgrupper tillsätts läggs särskild vikt vid att kvotbestämmelsen i jämställdhetslagen följs. Riktlinje 16: Regeringens framtidsdiskussion Framtidsdiskussioner förs alltid i samband med beredningen av framtidsredogörelsen. Under framtidsdiskussionerna har medborgare och medborgarorganisationer möjlighet att diskutera framtida utmaningar och utvecklingsbehov. Riktlinje 17: Bättre verksamhetsförutsättningar för medborgarsamhället Medborgarorganisationernas verksamhetsförutsättningar förbättras. Detta sker genom att man gör ansökningsprocesserna för de stöd som beviljas till organisationerna tydliga och enhetliga. Organisationerna ska också få bättre rådgivning om stöden. 14

19 Organisationernas verksamhetsförutsättningar stöds bland annat genom att man i högre grad riktar Penningautomatföreningens finansiering till omfattande understödsprogram och genom att man utvecklar den elektroniska ansökningen. Riktlinje 18: Ökad öppenhet, interaktion och jämställdhet i medborgarsamhällsrelationerna Man säkerställer att ministerierna har en strategi för sin relation till medborgarsamhället. Det kan gälla enbart medborgarorganisationer eller omfatta medborgarorganisationer och annan verksamhet som bedrivs inom ramen för medborgarsamhället. Ministerierna tar med mål som gäller främjande av jämställdhet i sina program. Riktlinje 19: Utveckling av förutsättningarna för frivilligarbete En arbetsgrupp tillsätts för att utreda behoven av att utveckla lagstiftningen om frivilligarbete. Riktlinje 20: Unga som deltar och påverkar genom demokratifostran Skolundervisningen utvecklas så att den stärker elevernas delaktighet i samhället. Elevkårernas verksamhet utvecklas. Hemmets, skolans och medborgarsamhällets samarbete kring demokratifostran stärks. Innehållet i demokratifostran utvecklas i utbildningen och fortbildningen av lärare. Interaktionen mellan skolorna och beslutsfattarna ökas. Det är önskvärt att de kommunala och statliga beslutsfattarna och de politiska tjänstemännen besöker skolorna för att berätta om samhällspåverkan. En revidering av ungdomslagen inleds, och då utvärderas även hur bestämmelserna om ungas delaktighet fungerar. 15

20 Riktlinje 21: Finland framhäver i synnerhet kvinnornas och de mest utsatta befolkningsgruppernas rättigheter och möjligheter till delaktighet Finland lyfter fram frågor som gäller undanröjande av diskriminering i sin internationella verksamhet, i utvecklingssamarbetet och i övriga ekonomiska understöd. Riktlinje 22: Finland stöder medborgarsamhällets roll och ökad öppenhet i det internationella beslutsfattandet Finland agerar för att öka medborgarorganisationernas möjligheter till delaktighet och för att utveckla öppnare former för beredningen och beslutsfattandet i internationella organisationer. Yttrandefriheten och mediernas självständighet är viktiga delar av det internationella stärkandet av demokratin. Riktlinje 23: Finlands demokratipolitik drivs i samma riktning både i hemlandet och internationellt Grunden för såväl den nationella demokratipolitiken som Finlands internationella demokrativerksamhet är internationella bestämmelser och den demokratisyn som ingår i vår grundlag och lagstiftning. 16

21

22 Oikeusministeriö PL VALTIONEUVOSTO Justitieministeriet PB STATSRÅDET

Nya elektroniska påverkningskanaler: Medborgarinitiativet och webbplatsen www.dinasikt.fi. Niklas Wilhelmsson Justitieministeriet

Nya elektroniska påverkningskanaler: Medborgarinitiativet och webbplatsen www.dinasikt.fi. Niklas Wilhelmsson Justitieministeriet Nya elektroniska påverkningskanaler: Medborgarinitiativet och webbplatsen www.dinasikt.fi Niklas Wilhelmsson Justitieministeriet Presentationens struktur Demokrati, öppenhet och dialog Medborgarinitiativ

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Öppen delaktighet på lika villkor

Öppen delaktighet på lika villkor 15/2014 Öppen delaktighet på lika villkor Statsrådets demokratipolitiska redogörelse 2014 15/2014 Öppen delaktighet på lika villkor Statsrådets demokratipolitiska redogörelse 2014 Oikeusministeriö, Helsinki

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Regionförvaltningsverken utvärderar regelbundet basservicen i kommunerna. För ungdomsväsendets

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

ÅSS har tagit del av utredningen och vill med anledning av detta anföra följande:

ÅSS har tagit del av utredningen och vill med anledning av detta anföra följande: Yttrande över remiss SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden Svenska Ångestsyndromsällskapet ÅSS är ett partipolitiskt och religiöst neutralt förbund, som verkar för dem som är eller har varit drabbade av

Läs mer

RP 22/2012 rd. I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som är röstberättigade

RP 22/2012 rd. I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som är röstberättigade Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Valet av republikens president 2012

Valet av republikens president 2012 Valet av republikens president 2012 Lättläst Presidentval Den här broschyren berättar om presidentvalet, som ordnas i Finland år 2012. Presidentens uppgifter Presidenten leder Finlands utrikespolitik tillsammans

Läs mer

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen 10.2. 2010 Publikationens titel Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen Författare Justitieministeriets publikation Kommittén för en översyn av grundlagen Ordförande: minister, kansler Christoffer

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Kommittédirektiv. Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet. Dir. 2014:111

Kommittédirektiv. Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet. Dir. 2014:111 Kommittédirektiv Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet Dir. 2014:111 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2014 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog Strategi Luleå kommuns strategi för medborgardialog 2016-2020 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för medborgardialog Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad: Fastställd:

Läs mer

Statsrådets principbeslut om riktlinjer för politiken avseende romer

Statsrådets principbeslut om riktlinjer för politiken avseende romer Bilaga 1 Statsrådets principbeslut om riktlinjer för politiken avseende romer 2 Statsrådets principbeslut om riktlinjer för politiken avseende romer Inledning Den romska befolkningen har som finska medborgare

Läs mer

Plan för jämställdhet och likabehandling i Närpes stads skolor

Plan för jämställdhet och likabehandling i Närpes stads skolor Plan för jämställdhet och likabehandling i Närpes stads skolor Uppgifter i anslutning till planen Central författningsgrund: Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) Lag om ändring av lagen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Demokratiapäivä - Demokratidagen Forskningsledare Sari Pikkala Åbo Akademi, Offentlig förvaltning

Demokratiapäivä - Demokratidagen Forskningsledare Sari Pikkala Åbo Akademi, Offentlig förvaltning Demokratiapäivä - Demokratidagen 18.10.2016 Forskningsledare Sari Pikkala Åbo Akademi, Offentlig förvaltning sari.pikkala@abo.fi Sari Pikkala 2016 18.10.2016 1 Några nyckeltal om kommunalval 1980-2012

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

SRR 3/2014 rd. Öppen delaktighet på lika villkor Statsrådets demokratipolitiska redogörelse 2014

SRR 3/2014 rd. Öppen delaktighet på lika villkor Statsrådets demokratipolitiska redogörelse 2014 SRR 3/2014 rd Öppen delaktighet på lika villkor Statsrådets demokratipolitiska redogörelse 2014 Innehåll 1 Inledning: från representativitet till en mer interaktiv demokrati... 1 2 Framväxten och bedömningen

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Demokratipolitiskt program

Demokratipolitiskt program Demokratipolitiskt program 2017 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21 23 april 2017 i Stockholm. Programmet behandlar Centerstudenters syn på staten och demokratin samt redogör

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Demokrati Folket styr

Demokrati Folket styr Demokrati Folket styr Demokrati finns överallt i vårt samhälle, i skolan m m. Vad betyder demokrati? Och hur såg det ut om vi går tillbaka i historien? Ordet demokrati betyder folkstyre och kommer från

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett Vad är Demokrati Finland är en demokrati. Demokrati är ett grekiskt ord som betyder att folket bestämmer. Vi som bor i Finland får vara med och välja vilka som ska bestämma i vårt land. Vi får rösta på

Läs mer

Riktlinjer och principer för medborgardialog

Riktlinjer och principer för medborgardialog riktlinjer Riktlinjer och principer för medborgardialog Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 67 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se 1 Riktlinjer och principer

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KOMMUNALVAL. Förhandsröstning Valdagen är söndagen Lättläst

KOMMUNALVAL. Förhandsröstning Valdagen är söndagen Lättläst KOMMUNALVAL 2017 Förhandsröstning 29.3 4.4.2017 Valdagen är söndagen 9.4.2017 Lättläst Varför är det viktigt att rösta i kommunalvalet? Finland är indelat i kommuner, som har självbestämmanderätt, alltså

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Yttrande, Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Yttrande, Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Ert dnr Ku2016/00088/D Kulturdepartementet Enheten för demokrati och det civila samhället 103 33 Stockholm Yttrande, Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Piteå kommun har tagit del av departementets

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

RP 77/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009.

RP 77/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009. RP 77/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. och 8 kap. i kyrkolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kyrkolagen ändras

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr 2015 Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015 En lättläst broschyr Riksdagens uppgifter Vi har riksdagsval vart fjärde år. är det folket som har makten i Finland. Enligt Finlands

Läs mer

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-01-29 23 Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i. Dnr KS 2012-449 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

BILDNING, GEMENSKAP OCH DELAKTIGHET SOM GRUND FÖR VÄLFÄRDEN

BILDNING, GEMENSKAP OCH DELAKTIGHET SOM GRUND FÖR VÄLFÄRDEN BILDNING, GEMENSKAP OCH DELAKTIGHET SOM GRUND FÖR VÄLFÄRDEN Huvudtemats namn och diarienummer: Förebyggande av polarisering i samhället SRK/459/48/2014 Finansiering för huvudtemat: 600 000 Huvudtemats

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Centrala verksamheter Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 1(2) Diarienummer 130661 Landstingsfullmäktige Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Förslag till beslut

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Hälsa 2015 Broschyrer 2001:8swe

Hälsa 2015 Broschyrer 2001:8swe Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 Broschyrer 2001:8swe Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 Principbeslutet om folkhälsoprogrammet Hälsa 2015, som statsrådet godkände i maj 2001, drar upp linjerna för vår nationella

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Förtroendevaldas möjlighet att vara föräldralediga eller sjukskrivna (8.5.2)

Förtroendevaldas möjlighet att vara föräldralediga eller sjukskrivna (8.5.2) Sid 1 (5) Yttrande Ert dnr KU2016/0088/D Vårt dnr 16KS128-8 2016-05-16 Kulturdepartementet Enheten för demokrati och det civila samhället 103 33 Stockholm Remissyttrande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag SAMHÄLLSLÄRA Läroämnets uppdrag Syftet med undervisningen i samhällslära är att stödja elevens tillväxt till en aktiv, ansvarsfull och företagsam person. Elevens vägleds att agera enligt demokratins värden

Läs mer

Språkprogram för Nylands förbund

Språkprogram för Nylands förbund Lf 2/2012 Ärende nr 23 1 Språkprogram för Nylands förbund BAKGRUND Nylands förbund är en tvåspråkig samkommun som enligt lag ansvarar bl.a. för områdesplanering och regionutveckling i Nyland. Utöver dessa

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

Ett av programmen handlade just om medborgarinflytande och demokrati.

Ett av programmen handlade just om medborgarinflytande och demokrati. Landsbygdsriksdagen 24.11.2006 Karis Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos Bästa landsbygdsutvecklare! Regeringen är bekymrad över demokratiutvecklingen i vårt land. Särskilt när det gäller utvecklingen

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper I grundlagens 17 stadgas även om andra språkgruppers rättigheter att utveckla sitt språk och sin kultur. I paragrafen nämns förutom nationalspråken särskilt

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Verksamhetsplan för barnombudsmannens byrå år 2008

Verksamhetsplan för barnombudsmannens byrå år 2008 Barnombudsmannen Verksamhetsplan för barnombudsmannens byrå år 2008 Verksamhetsplan för barnombudsmannens byrå år 2008 Innehåll Barnombudsmannen har ordet... 3 Vi bedömer hur barnens rättigheter omsätts

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 1 Fi Lund vill se en annan utveckling och en ny syn på politiken. Vår politik handlar om jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering. Vi vill

Läs mer

Demokratiberedningen (extra sammanträde)

Demokratiberedningen (extra sammanträde) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 juni 2016 KS-2016/1349 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen (extra sammanträde) Nej Sammanträdesdag 3 juni 2016 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, ajournering

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014 Regeringsbeslut III:5 2012-03-29 UF2012/21825/UD/UP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Strategi för särskilda insatser för demokratisering och

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM RIKTLINJER FÖR FRÄMJANDE AV IDROTT OCH MOTION

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM RIKTLINJER FÖR FRÄMJANDE AV IDROTT OCH MOTION Bilaga 3 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM RIKTLINJER FÖR FRÄMJANDE AV IDROTT OCH MOTION Bakgrund Enligt regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens andra regering främjas befolkningens välbefinnande,

Läs mer

JUSTITIEMINISTERIETS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI. Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 6 /2017

JUSTITIEMINISTERIETS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI. Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 6 /2017 JUSTITIEMINISTERIETS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 6 /2017 1 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 VERKSAMHETSIDÉ... 4 3 VÄRDERINGAR... 5 4 STRATEGISKA PRIORITERINGAR...

Läs mer

24.4.2015. Barns och elevers rättigheter. Hem och skolas årsmöte, G18 18.4.2014, Ulrika Krook

24.4.2015. Barns och elevers rättigheter. Hem och skolas årsmöte, G18 18.4.2014, Ulrika Krook Barns och elevers rättigheter Hem och skolas årsmöte, G18 18.4.2014, Ulrika Krook 1 Barnens och elevens rättigheter Barnens rättigheter och barnens bästa Barnkonventionen grundläggande fri- och rättigheter

Läs mer

Jämställdhetsplan. Lemlands kommun

Jämställdhetsplan. Lemlands kommun Jämställdhetsplan Lemlands kommun Antagen av kommunstyrelsen den 25.1.2010 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Juridisk grund... 3 3. Syfte och målsättningar... 3 4. Kartläggning av situationen i

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Ordförande JL Riitta-Leena Paunio Sekreterare konsultativa tjänsteman Camilla Busck-Nielsen. 55/2013 Betänkanden och utlåtanden

Ordförande JL Riitta-Leena Paunio Sekreterare konsultativa tjänsteman Camilla Busck-Nielsen. 55/2013 Betänkanden och utlåtanden 30.10.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Sametingslagsarbetsgruppens betänkande Ordförande JL Riitta-Leena Paunio Sekreterare konsultativa tjänsteman Camilla Busck-Nielsen

Läs mer

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas Fyra sätt att påverka i Vanda Varför delta? I kommunen görs beslut i många saker som påverkar din vardag: de kan till exempel gälla skolor, bibliotek,

Läs mer