Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

2

3 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

4 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation Året som gått viktiga händelser...6 Sektionen för hälsa och samhälle...7 Sektionen för lärande och miljö...8 LärandeResursCentrum Kvalitetsarbete Jämställdhet, mångfald och likabehandling Breddad rekrytering Studentinflytande Hållbar utveckling Intern styrning och kontroll Grundutbildning verksamhetsuppföljning...16 Prioriterade satsningar Ansökningar...20 Utfärdade examina Prestationer...23 Forskning och forskarutbildning verksamhetsuppföljning...24 Prioriterade satsningar Prestationer...28 Forskningsfinansiering...28 Framtid...29 Samverkan verksamhetsuppföljning...30 Prioriterade satsningar Högskolegemensam administration verksamhetsuppföljning...34 Prioriterade satsningar Medarbetare verksamhetsuppföljning...38 Prioriterade satsningar Personalsammansättning...40 Sjukfrånvaro...40 Återrapportering...42 Väsentliga uppgifter...43 Studieavgifter för tredjelandsstudenter...44 Dimensionering av lärarutbildningarna...44 Utbildningsutbudet...45 Studenter som inte tar poäng...46 Rekryteringsmål för professorer...46 Utökat antal programnybörjare Kostnader för personskadeförsäkringar Förvaltningsberättelse...48 Kapitalförändring...49 Redovisnings- och värderingsprinciper...50 Resultaträkning...52 Balansräkning...53 Noter till resultaträkningen och balansräkningen...54 Anslagsredovisning...59 Anslagsmedel som använts för att samfinansiera bidragsfinansierad verksamhet...59 Sammanställning av anslagsbelastning...59 Underlag för beräkning av belastning av anslaget avseende grundutbildning Bilaga till anslagsavräkning för grundutbildningen Resultat per verksamhetsområden (tkr)...62 Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)...63 Myndighetskapital (tkr)...63 Planerat ianspråkstagande av oförbrukade bidrag (tkr)...63 Styrelsen...65 Kristianstad Studentkårs kommentarer i siffror Studenter i grundutbildningen Prestationsgrad 82 % 80 % Antal Prio 1-sökande program Antal Prio 1-sökande fristående kurser Antal examina grundutbildningen Antal forskarstuderande Antal professorer, årsarbeten Antal vetenskapliga refereegranskade publikationer Omsättning grundutbildningen (mkr) Omsättning forskning (mkr) Andel externa forskningsmedel 25% 26 % Omsättning totalt (mkr)

5 Högskolan Kristianstad 3 Rektor har ordet När jag skriver detta har det i princip gått 365 dagar sedan jag tillträdde tjänsten som rektor här på Högskolan Kristianstad. För en historiker är 365 dagar inte så mycket att komma med, men när jag blickar bakåt och funderar på allt som dessa dagar har givit mig så blir jag ödmjuk, stolt och fylld med framtidstro. Vi är ett dynamiskt lärosäte i ett av Sveriges mest spännande utvecklingsområden, Skåne, och det ger oss exceptionella möjligheter att forma och att formas av vår närmiljö och vårt samhälle. Kristianstad är en kommun som utvecklas. Staden och kommunen är drivkraften i nordöstra Skåne vilket även det svenska hovet har uppmärksammat. Kungaparet besökte vårt vackra campus den 5 april och blev inspirerade av att vår högskola satsar på mångfald. Detta resulterade i att jag bjöds med på statsbesöket i Kroatien, och att min hustru och jag blev inbjudna till en representationsmiddag på kungliga slottet. Vi det tillfället fick jag åter möjlighet att berätta för kungen om vår framgångsrika högskola. Region Skåne har sitt säte i Kristianstad och satsade under 2013 på att bygga nya centrala lokaler. Denna nya mötesplats kommer att möta våra studenter som varje dag pendlar till Kristianstads centralstation. Vi är en del av det flöde av framtid som populariserar regionen och det har Kristianstads politiker uppmärksammat. De bjöd därför in oss till kommunfullmäktige och gav mig chansen att berätta mer om högskolan, våra mål, utmaningar och framtidsplaner. Ett frö som började gro vid detta möte var ett samarbete om en professur som staden skulle finansiera och som vi tillsammans skulle tillsätta. Denna professur kan bli ett av många samarbeten mellan högskolan och kommunen. Under året fick vi även ordförandeklubban i samarbetsplattformen Lärosäten syd som består av Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, Malmö högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp samt Blekinge Tekniska Högskola. Denna plattform är en viktig resurs för oss i att stärka samarbetena mellan våra lärosäten samt att arbeta gemensamt med politiker och näringsliv. Under året har vi även fortsatt att slå rekord i antalet ansökningar från studenter, vi ökade med nästan 50 procent och är det mest framträdande lärosätet i landet på denna front. Vårt rykte som ett lärosäte med hög kvalitet, och som utbildar de mest anställningsbara studenterna, har med andra ord burit frukt under Högskolans goda relation till studenterna är avgörande. Vi kommer därför att fortsätta satsa på god pedagogik, engagerade lärare och samverkan med näringsliv för att skapa nätverk och verksamhetsplatser för våra studenter. Den pedagogiska karriärstegen är en nyligen inrättad process som rustar våra lärare så att vi även fortsättningsvis kommer ha briljanta pedagoger på högskolan. För andra året i rad erhöll vi utmärkelsen Bästa jämställdhetsindex, JÄ- MIX, inom universitet och högskola. Arbetet med högskolans nya strategi inför 2020 har pågått hela året. Före semestern lämnade utredningsgruppen rapporten HKR 2020, i vilken flera styrkor, utmaningar och möjligheter presenterades. Alla medarbetare samlades sedan i oktober till en stor workshop med denna rapport som underlag. Många goda förslag kom fram under dagen och dessa har varit viktiga riktmärken för strategigruppens fortsatta arbete. Forskningen var en av hörnpunkterna i HKR 2020 och för att stärka denna del av högskolans verksamhet har vi tillsatt en vicerektor med särskilt ansvar för forskningen. Vi har även påbörjat arbetet med ansökningar om examensrättigheter för forskarutbildning och hyser stort hopp om att högskolan kommer att erhålla dessa under Avslutningsvis lyckades vi få högskolan miljöcertifierad, ISO 14001:2004, och har därmed påbörjat en grönare resa mot en hållbar framtid. Jag tackar alla medarbetare och studenter för ett fantastiskt 2013, och jag ser med förväntan fram emot 2014 och alla möjligheter att skriva högskolans historia även detta år. Sanimir Resic Rektor Rektor Lars Carlsson

6 4 Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Idag studerar nästan studenter vid Högskolan Kristianstad (HKR). Högskolan har ett brett utbud av professionsinriktade program, fristående kurser och uppdragsutbildningar. De tre största utbildningsområdena är lärarutbildningarna, vårdutbildningarna och ekonomprogrammen. Ytterligare ett stort utbildningsområde, med nätbaserad undervisning, är psykologi. Mer än hälften av helårsstudenterna finns inom dessa områden. Profilutbildningar som är unika för HKR är Gastronomiprogrammet, Landskapsvetarprogrammet och VA- och kretsloppsteknikerprogrammet. Högskolan Kristianstad har generellt sett ett högt söktryck och god rekrytering. År 2013 var HKR det lärosäte som hade störst procentuell ökning av både totalt antal sökande och antal förstahandssökande av alla lärosäten i Sverige. Den stora satsningen på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gör Högskolan Kristianstad unik. Som enda lärosäte i landet erbjuder HKR verksamhetsförlagd utbildning i alla program på grundnivå. Studenterna genomför delar av sin utbildning i samverkan med företag, skolor, sjukhus, andra organisationer eller forskningsmiljöer. Det ger studenterna möjlighet att redan under studietiden knyta kontakter och hitta vägen in i ett utvecklande och intressant arbetsliv. Satsningen utgår ifrån högskolans vision om att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter. Högskolan Kristianstads forskning är väl citerad och har väckt såväl nationell som internationell uppmärksamhet. Forskningen bedrivs inom områdena utbildningsvetenskap, hälsovetenskap, teknik och naturvetenskap/biomedicin samt humaniora och samhällsvetenskap. En särskild forskningsansats görs inom verksamhetsförlagd utbildning. Högskolan har även fokus på att utveckla och intensifiera relationerna med det omgivande samhället. Den mest omfattande formen av samverkan sker inom den verksamhetsförlagda utbildningen. Under de senaste åren har samverkan inom Lärosäten syd, där de fem lärosätena i Skåne och Blekinge ingår, utvecklats och stärkts. Vision och strategi Högskolan Kristianstads vision är att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter. Studenterna ska ha de kunskaper, färdigheter och förmågor som är mest eftertraktade på arbetsmarknaden, och som dessutom svarar mot vetenskapssamhällets krav och behov. Studenterna ska vara förberedda på att under sitt yrkesliv ansvarsfullt tillämpa och förnya sina kunskaper och färdigheter. De ska också ha en beredskap för att möta framtida förändringar och ha förmåga till entreprenörskap. Studenterna ska inte enbart ha sådana kunskaper och färdigheter som leder till en första anställning. Utbildningen vid Högskolan Kristianstad ska dessutom ge studenterna ett förhållningssätt som innebär en utvecklad förmåga och vilja att ständigt förnya sina kunskaper, ta till sig nytt, ta del i utveckling och våga utmana. Högskolan Kristianstad har som mål att bedriva forskning, som tydligt knyter an till och utvecklar grundutbildningen och som är av sådan kvalitet att den väcker nationell och internationell uppmärksamhet. Högskolans huvuduppgift är att bedriva utbildning inom avgränsade områden med betoning på yrkeskompetens samt den regionala och nationella arbetsmarknadens behov. Utbildningen är den bas till vilken forskning och samverkan med det omgivande samhället knyts. Det är i detta ljus man ska se högskolans ambitioner att genom samverkan med andra högskolor aktivt bidra till en ändamålsenlig arbetsfördelning, som motsvarar studenternas förväntningar och behov. Högskolan Kristianstad har prioriterat fem strategiska utmaningar under perioden : utveckla Högskolan Kristianstads profil öka andelen kurser och program med god rekrytering stärka kopplingen mellan forskning och utbildning öka forskningens andel av verksamheten öka uppdragsverksamheten. Med utgångspunkt i strategin fattar högskolestyrelsen årligen ett inriktningsbeslut med prioriterade satsningar. Dessa operationaliseras sedan i rektors verksamhetsuppdrag och verksamhetsplanerna. Inriktningsbeslutet följs upp i årsredovisningen, se avsnitten verksamhetsuppföljning. Under 2013 har processen med att ta fram en ny vision inletts. Ett första steg i det arbetet var att analysera högskolans förutsättningar. En arbetsgrupp med externa och interna representanter har under året arbetat med analysen som resulterade i rapporten HKR I november 2013 tillsattes en strategigrupp, ledd av prorektor, som under 2014 kommer att arbeta med att ta fram högskolans nya vision som kommer att gälla från 2015.

7 Högskolan Kristianstad 5 Högskolan Kristianstads organisation 2013 Högskolestyrelsen Rektor Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle Utbildningsnämnden för lärande och miljö Forskningsnämnden LRC-nämnden Sektioner Sektionen för hälsa och samhälle Sektionschef Sektionen för lärande och miljö Sektionschef Regionalt utvecklingscentrum/ Regionalt samverkansråd ledningsgrupp ledningsgrupp Rektors kansli ekonomi fastighetsservice personal studieadministration internationalisering studentstöd IT samverkan verksamhetssupport intern och extern kommunikation marknadsföring Förvaltnings- och planeringschef Högskolegemensam administration och service LärandeResursCentrum (LRC) LRC-chef Disciplinnämnd, Personalansvarsnämnd, Rådet för kvalitetsutveckling, Rådet för studieadministration och studentstöd och Rådet för läraranställning

8 6 Årsredovisning 2013 Året som gått - viktiga händelser

9 Högskolan Kristianstad 7 Sektionen för hälsa och samhälle Sektionen för hälsa och samhälle har haft ett på många sätt framgångsrikt Sektionens ämnes- och forskningsområden spänner över ett mycket brett fält från utbildning av sjuksköterskor, ekonomer och sociologer till datatekniker. Gemensamt för samtliga sektionens program- och ämnesområden är ett högt och under året ökat söktryck till program och kurser. Detta är viktigt av många skäl, bland annat för att det ger en bekräftelse på att Högskolan Kristianstad utvecklas åt rätt håll och att attraktionskraften inte bara är konstant utan tilltar. Utbildning Ett antal utvärderingar av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har varit dominerande på många sätt under Sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen inklusive magisterexamen samt tandhygienistprogrammet har samtliga blivit utvärderade under I samtliga fall har processen att skriva självvärderingarna samt förberedelser och genomförande av intervjuer betytt mycket för tankar om förbättringsarbete som i en del fall initierats redan innan UKÄ meddelat sina bedömningar. Sjuksköterskeprogrammet har haft ett normalår bortsett från ett ökat söktryck och självvärderingen har inneburit relativt omfattande planer på kvalitetshöjande åtgärder. En ny specialistsjuksköterskeutbildning, "Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning medicinsk vård", har startat under hösten 2013 i samverkan med Malmö Högskola (MAH). Kurserna ges växelvis av Högskolan Kristianstad och Malmö Högskola och studenterna genomför sina examensarbeten på den högskola där de är antagna. Region Skåne ger utbildningsbidrag till studenterna för studierna som bedrivs på halvfart under två år. Avdelningen för oral hälsa har under 2013 varit engagerade i frågan om en förlängd utbildning. Tandhygienistexamen kan erhållas efter två år även om Högskolan Kristianstad har ett tredje år (som en majoritet av studenterna väljer). I december blev det klart att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram riktlinjer för att ett tredje år ska läggas till utbildningen som då blir ett komplett kandidatprogram. Avdelningen har tagit emot de första utländska studenterna i programmet under hösten 2013 och planerar för ytterligare studenter som kommer från Zambia under våren Det distansbaserade masterprogrammet integrerad hälsovetenskap har, på eget initiativ, blivit granskat under 2013 av två oberoende granskare som i sina slutsatser skriver att: Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Programmet har till vissa delar omarbetats enligt rekommendationer av granskarna och programmet kommer från och med höstterminen2014 att enbart erbjudas på engelska. En av de största utmaningarna inför 2014 är att öka genomströmningen som av olika anledningar varit förhållandevis låg. Inom ämnesområdet sociologi och kriminologi har de nätbaserade kurserna ökat och till viss del ersatt de tidigare campusförlagda kurserna. Detta innebär många utmaningar och kräver kontinuerliga satsningar när det gäller lärarnas högskolepedagogiska kompetens. De första stegen för att arbeta för ökad kompetens i distanspedagogiken, bland annat i e-learning och genom nya pedagogiska angreppssätt, har tagits under en intensiv uppbyggnadsfas. Planering av ett beteendevetenskapligt program i samarbete med kriminologi, psykologi och sociologi har initierats, en programutveckling som innebär ett samarbete över sektionsgränserna. Under 2013 fick program- och ämnesområdet datavetenskap sitt utvärderingsresultat från UKÄ, ett resultat som indikerade att ett fortsatt förbättringsarbete är nödvändigt. Detta förbättringsarbete startade redan under senare delen av 2013 och ska vara klart inför sommaren En annan stor utmaning för ämnesområdet datavetenskap är flytten av den del av verksamheten som varit förlagd till Hässleholm till Kristianstad under Programmen som startar höstterminen 2014 ska starta i ombyggda specialanpassade lokaler på Högskolan Kristianstad. Ekonomprogrammets kandidatprogram fick våren 2012 bedömningen mycket hög kvalitet i UKÄ:s utvärdering men utvecklingssamt kvalitetsarbetet fortsätter. Exempelvis har det genomförts ett omfattande utvecklingsarbete på ekonomprogrammets tre inriktningar på kandidatnivå. Syftet med detta arbete har varit att dels skapa tydligare profiler på de olika inriktningarna, dels anpassa programmet till omvärldsförändringar där den viktigaste har varit ändrade krav från Revisorsnämnden vad gäller revisorsexamen. Inom programmet syns en positiv utveckling med fler sökande studenter med högre betyg. Mest populära är bank- och finansinriktningen och den valfria inriktningen. Tre nya magisterprogram sjösattes hösten Forskning Sektionen innehåller ett antal forskningsmiljöer; Forskningsplattformen Hälsa i samverkan, Människa-hälsa-samhälle, Oral hälsaallmänhälsa-livskvalitet, PRO-CARE (Patient Reported Outcomes Clinical Assessment Research and Education) samt GRIP (Governance, Regulation, Internationalization and Performance). Forskningsplattformen Hälsa i samverkan (FPL) bedriver verksamhetsnära flervetenskaplig forskning och från året 2013 kan nämnas två minnesvärda presentationer, en vid en hearing i närvaro av socialminister Göran Hägglund och en presentation av FPL som ett gott exempel på hur Högskolan Kristianstad arbetar med utbildning-forskning-samverkan vid kungaparets besök under årets Eriksgata i april. En bok om aktionsforskning publicerades lagom till plattformens 10-års jubileum som firades med jubileumsmiddag den 26 september och jubileumskonferens den 27 september. Forskningsmiljön Människa- hälsa- samhälle firade 15 år med bland annat en jubileumsskrift. Miljön har ett antal aktiva dokto-

10 8 Årsredovisning 2013 rander och ett par projekt i samverkan med Region Skåne. Miljön utvecklas med regelbundna seminarier, deltagande i nationella och internationella konferenser samt är synliga för allmänheten genom radio och tidningar. PRO-CARE bedriver tvärprofessionell vårdforskning med inriktning nutrition/ätande, "outcomes research" och neurologi. Målsättningen är att verka för personcentrerad vård och förbättrad förståelse för effekter av sjukdom och behandling samt att underlätta arbetet med patientsäkerhet och att förbättra den vetenskapliga förankringen i VFU för sjuksköterskestudenter. Miljön har anordnat två konferenser, en intern: "Utvecklings- och Forskningsdag med fokus på Omvårdnad och en nationell: "Nationella workshopen i psykometri". I samverkan med Mat och måltid har forskningsmiljön erhållit ett anslag från Kampradstiftelsen. Ett större tvärprofessionellt projekt har löpt under året, Databaserad Utbildning Ätande och Näring, finansierat av Vårdalstiftelsen. Forskningsmiljön inom Oral hälsa har under 2013 haft ett flertal seminarier med genomgångar av projekten som drivs av medlemmar i miljön. Publiceringstakten har under 2013 varit mycket hög och är fortsatt mycket god. Studier av inflammationsmarkörer i samband med peri-implantit, systemsjukdom och diet har prioriterats. Ett påbörjat samarbete med biomedicingruppen syftar till att genomföra studier angående genetisk variation och inflammatoriska svar hos äldre patienter. Samverkan Sektionen försöker kontinuerligt utveckla den del av uppdraget som kallas samverkan med omgivande samhälle. På programnivå sker samverkan i de flesta fall inom ramen för programråd och/ eller i samband med olika verksamheter relaterat till studenternas VFU. Högskolan har under 2013 samverkat med andra lärosäten inom utbildningar, bland annat specialistsjuksköterskor inriktning äldre och medicin, och för att möjliggöra socionomexamen för studenter som läser socialt arbete vid HKR. Datautbildningarna samverkar också med andra lärosäten inom ramen för exempelvis CDIO (Conceiving Designing Implementing Operating). Arbetet med utveckling av VFU-verksamheten inom ekonomprogrammet har fortsatt och varit framgångsrikt, med en ny VFU-samordnare som ansvarar för all administration på VFU-kurserna och en stor del av kontakterna med företag och studenter. Samverkan sker också kontinuerligt inom ramen för olika forskningsprojekt. Både forskningsplattformen och temat Människa- Hälsa-Samhälle bedriver forskning som karaktäriseras av verksamhetsnära aktionsforskning, som under året har planerats och genomförts i samverkan med i huvudsak olika verksamheter inom offentlig sektor. Sektionen för lärande och miljö Sektionen för lärande och miljö består som namnet avslöjar av huvudsakligen två områden: lärarutbildningar och utbildningar inom miljöområdet. Utöver dessa finns starka utbildningsområden inom mat-och måltidskunskap med gastronomiprogrammet, inom psykologi upp till och med magisternivån och olika kurspaket inom humaniora. Mat- och måltidskunskap Gastronomiprogrammet är en uppmärksammad profilutbildning, som bland annat anknyter till den stora livsmedelsindustrin i regionen och Kristianstads varumärke. Utbildningen fortsätter att attrahera långt fler studenter än det finns tillgängliga platser. Under 2013 har forskningen inom mat- och måltidskunskap byggts upp efter en målmedveten satsning som året innan innebar kallelse av en ny kvinnlig professor. Utvecklingen har inneburit att ämnesgruppen i mat- och måltidskunskap nu deltar i närmare femtontalet externfinansierade forskningsprojekt, med finansiering från bland andra Vinnova, Formas, Länsstyrelsen, EU, Familjen Kamprads stiftelse och Vetenskapsrådet. Intern finansiering av en forskningsmiljö med beteckningen MEAL beviljades under året av forskningsnämnden. Forskningen omfattar allt från mat och måltider i förskolan till måltidslösningar för äldre. Inom det senare märks exempelvis projektet Mat- och Måltidsteknik för ett hälsosamt och oberoende åldrande. Stor uppmärksamhet under året fick de konferenser i måltidspedagogik som arrangerades på fem olika platser runt om i Sverige och som i Kristianstad var ett samarrangemang med Barnens smakdag. De välbesökta konferenserna kan sägas befästa HKR som en nationell frontaktör och stark samverkanspartner inom detta kunskapsfält. Psykologi Psykologi är det programområde inom sektionen som har klart flest antal sökande studenter. Det är efter lärarutbildning, sjuksköterskeutbildning och ekonomutbildning det fjärde största utbildningsområdet vid HKR. Programområdet består av fristående kurser i psykologi, rättspsykologi och familje- och föräldraskapsspykologi. Magisterprogrammet i psykologi vid HKR fick som enda magisterexamen i Sverige under 2012 omdömet mycket hög kvalitet av Högskoleverket, nuvarande Universitetskanslerämbetet,. De exceptionella söktalen till de avancerade kurserna i psykologi vid HKR under 2013 (98 prio1-sökande, 5 på varje plats till ett magisterprogram står ut i en nationell jämförelse) kan sannolikt till del tillskrivas detta omdöme. Under 2013 framladeds avhandlingen The Importance of personality, och en ny professor rekryterades till ämnesgruppen. Forsk-

11 Högskolan Kristianstad 9 ningsmiljön CYPHiSCO Children s and Young People s Health in Social Context inrättades med Gowert Masche som ledare. Naturvetenskap Merparten av de naturvetenskapliga utbildningarna utvärderades under Kandidatexamen i biologi respektive landskapsvetenskap och magisterexamen i biologi respektive vattenvård meddelades samtliga hålla hög kvalitet. Under hösten sjösattes ett ytterligare utbildningsprogram: Kandidatprogram i miljöteknik strategisk resursanvändning, som arbetats fram under lång tid och i nära samarbete med omgivande näringsliv och samhälle. De naturvetenskapliga utbildningarna har en nära koppling till både närliggande forskargrupper och varandra och drar på så sätt fördel av kompetens och samordning där det är kvalitetshöjande. Landskapsvetarprogrammet har rankats högt i Svenskt näringslivs undersökningar kring samverkan och kring etablering på arbetsmarknaden i kvalificerade yrken inom kompetensfältet. En tidigare landskapsvetarstudent blev utsedd till årets alumn. Ett exempel på ett alltid lika uppskattat event är Café karriär för biologprogrammet, landskapsvetarprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet (BMA) i november, som likt föregående år lockade nära 100 studenter med inspirationsföreläsningar och eftermingel bland yrkesutövare. Programområdet BMA utmärker sig under 2013 nationellt genom ett markant ökat söktryck, vilket innebär att utbildningen nu är översökt på Högskolan Kristianstad, medan utbildningen på andra ställen i landet i vissa fall hotas av nedläggning. Det är dessutom den utbildning inom sektionen där den omgivande arbetsmarknadens tryck är som störst på utbildad kompetens, enligt Region Skånes prognos för perioden fram till Utbildningen har en nära koppling till starka forskargrupper inom genetik och mikrobiologi. Inom programområdet har det under 2013 startats en kurs på avancerad nivå (Molekylärbiologisk fördjupningskurs med detektion av genetisk variation), 15 hp. Målsättningen är att under nästkommande år utveckla ett kurspaket för en framtida magisterexamen. De naturvetenskapliga forskningsmiljöerna har under lång tid framgångsrikt attraherat extern finansiering från såväl större forskningsråden som näringsliv och stiftelser. För 2013 bör framhållas att HKR tillsammans med lokala miljöteknikföretag erhållit forskningsmedel från KK-stiftelsen, Crafoordska Stiftelsen, Sparbanken 1826 och Åforsk. Den totala budgeten är cirka 10 miljoner kronor och syftet är att utveckla nya analysmetoder och tekniska lösningar för vattenrening och biogasproduktion, som ska möjliggöra ett hållbart kretslopp av näringsämnen och rent vatten i samspelet mellan stad och landsbygd. Denna verksamhet samverkar med plattformen Citiblues++ som är ett internationellt projekt med syftet att etablera konceptet Green Cities i utvecklingsekonomier såsom Vietnam och Laos. Lärarutbildning Lärarutbildningarna är ett viktigt område inom sektionen. Under 2013 gick de nuvarande lärarutbildningarna in på sitt tredje år. Inför starten av dessa utbildningar behövde alla lärosäten söka om examensrättigheter. HKR erhöll, speciellt sett i förhållande till lärosätets storlek, en stor bredd av sådana examensrättigheter, nämligen förskollärarutbildning, grundlärarutbildningens samtliga inriktningar, speciallärar- och specialpedagogutbildning, yrkeslärarutbildning och ett flertal ämnen inom ämneslärarutbildningens båda inriktningar. Den sistnämnda utbildningen genomförs i samarbete med Lunds universitet. Under hösten 2013 lämnade Högskolan Kristianstad in en ansökan om att få komplettera examensrättigheterna med gymnasielärarexamen i matematik respektive i kemi. Rekryteringen till lärarutbildningarna är god. Störst är intresset för förskollärarutbildning. Däremot delar HKR samma erfarenhet som resten av Sveriges lärarutbildningar när det gäller svårigheten att rekrytera till ämneslärarutbildningens matematiska och naturvetenskapliga ämneskombinationer. Ansökan om ytterligare examensrättigheter ska ses som ett försök att öka attraktiviteten för ämneslärarutbildning i dessa ämnen vid HKR. Lärarutbildningarna inom Skåne samarbetar sedan några år nära, bland annat i frågor kring verksamhetsförlagd utbildning, dimensionering, examensrätter och ämneskombinationer. Lärarutbildningarna har fått ett särskilt uppdrag med en sådan inriktning från prorektorsgruppen inom Lärosäten Syd. Under 2013 bildades dessutom ett nytt Skåneövergripande Regionalt samverkansråd, där företrädare för de tre lärosätena med lärarutbildning och ledande ansvariga inom kommunal skola i regionen möts i strategiska diskussioner gällande skolutvecklings- och lärarutbildningsfrågor. Lärarutbildningarna har flera sedan länge etablerade och stabila samverkansytor med det omgivande samhället. Några aktiviteter som genomförts under 2013 kan nämnas särskilt. Programområdet kring förskollärarutbildning har genomfört ytterst uppskattade och välbesökta inspirationseftermiddagar i syfte att sprida pågående och aktuell forskning vid HKR med relevans för förskola. Målgruppen är yrkesverksamma och utvecklingsansvariga inom förskola och forskare inom HKR. Grundlärar- och förskollärarutbildningarna vid HKR anordnade för första gången Kulturdagen. Det är ett samverkansprojekt mellan HKR:s lärarutbildningar, Musik i Syd, Kultur i skolan och Kulturhuset Barbacka. Arrangemanget planeras få en upprepning under Ämnesgruppen i pedagogik hade under 2013 ett särskilt uppdrag att etablera ett högre seminarium och att samordna de olika forskningsmiljöerna och forskargrupperna. Uppdraget gavs till en gästprofessor vid högskolan som sedermera rekryterades som tillsvidareanställd professor i pedagogik under hösten. Det resulterade i tio genomförda seminarier med specifika föredrag, gästföreläsare och forskningspresentationer. Det kan sägas ha revitaliserat pedagogikämnet vid HKR. Under 2013 utvecklade och genomförde ämnesgruppen i samarbete med pedagogikkollegierna vid Lunds universitet och Malmö högskola konferensen Pedagogisk forskning i Skåne, vilken syftar till att stärka forskningssamarbeten mellan kollegierna. Konferensen hölls vid Lunds universitet i augusti 2013 och 2014 går turen till HKR.

12 10 Årsredovisning 2013 Samordningsuppdraget bidrog till att en ny forskningsmiljö etablerades med anknytning till pedagogik. Forskningsgrupperna BALU (Barndom, lärande, utbildning) och SpecPed (Specialpedagogik kompetens att utbilda alla elever) samverkar nu under paraplybeteckningen FoRP (Forskning relationell pedagogik). Relationell pedagogik står för Kunskapsutveckling på omsorgspedagogisk grund. FoRP bygger på en helhetssyn där kunskap, omsorg och fostran integreras och utgör centrala delar av all pedagogisk verksamhet. Miljön syftar till utveckling och samordning av teoretisk och empirisk forskning om utbildningens relationella praktiker, tillvägagångssätt och förhållningssätt. Inom dessa forskagrupperingar disputerade tre doktorander under året. Inom forskargruppen Arbete i skolan har en doktorand disputerat och ett betydande anslag om tre miljoner kronor från AFA försäkring inbringades för forskningsprojektet Villkor för lärararbetets organisering. I slutet av 2013 tillkännagav Vetenskapsrådet (VR) beslut om finansiering av lic-forskarskolor för yrkesverksamma förskollärare och lärare. Av 24 ansökningar beviljades medel till sju forskarskolor och HKR är partner i tre av dessa. Enligt utlysningen ska den av regeringen instiftade satsningen på licentiandutbildning för yrkesverksamma förskollärare och lärare bidra till att ytterligare stärka det vetenskapliga förhållningssättet hos förskollärare och lärare, höja kvaliteten i undervisningen och öka förskolans och skolans kunskapsbas. Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA) var starkt bidragande i det lyckosamma utfallet för HKR:s del. Kvalitetsutvärderingar I mars 2013 fick sektionen ett omdöme om bristande kvalitet i utbildningen, i samband med att litteraturvetenskap utvärderades. Det är endast andra gången som sektionen har fått detta omdöme i den nya utvärderingsordningen. Av nio utvärderade examina har Högskolan Kristianstad bedömts hålla hög eller mycket hög kvalitet i sex av fallen. Litteraturvetenskap fick tillsammans med engelska (som bedömdes som bristande i utvärderingen 2012) ett uppdrag att arbeta fram en åtgärdsplan. För engelskans del rapporterades denna till UKÄ i december 2013 och åtgärdsplanen för litteraturvetenskap ska lämnas våren En konsekvens av bedömningen är att magisternivån i engelska inte har startat under 2013 och planeras starta tidigast 2015 (vid ett positivt beslut angående åtgärdsplanen). Däremot startade det nya kandidatprogrammet i engelska våren Att inordna engelska i ett nytt program är en av de åtgärder som vidtagits för att garantera kvalitet och progression. LärandeResursCentrum LärandeResursCentrum (LRC) ansvarar för högskolepedagogisk utveckling, stöd till studenter med funktionsnedsättning, samt stöd kring IT och media i undervisningen, och det är via LRC som studenter och personal får tillgång till elektroniska tidskrifter, e-böcker och högskolans lärplattform. LRC strävar efter att ha goda och återkommande kontakter med högskolans studenter, lärare och forskare för att kunna erbjuda en så aktuell och givande stödverksamhet som möjligt. Under 2013 har detta lett till följande satsningar: Utökad drop-in-verksamhet Under 2013 har LRC utökat sin stödverksamhet på campus. Sedan i maj har LRC drop-in-verksamhet varje vardag där kan studenter och personal få hjälp av en IKT-pedagog och en bibliotekarie med hur man arbetar med Office-paketet, spelar in en intervju, gör en bra presentation, söker vetenskaplig litteratur, arbetar med referenser och publicerar olika typer av material på HKR:s lärplattform. De utökade öppettiderna har gjort att antalet besökare nästan dubblerats jämfört med För att förbättra stödet även för de studenter som inte har möjlighet att besöka oss på campus har LRC sammanställt en kunskapsbank på högskolans webbplats där de vanligaste frågorna besvaras. Tillgänglighet LRC, som är till för alla studenter och all personal, har under året arbetat aktivt för att ge användarna så likvärdiga villkor som möjligt. Ett led i detta arbete har varit att investera i campuslicenser för datorprogrammen StavaRex, SpellRight och ClaroRead Plus, som erbjuder stöd i läsande och skrivande. Ett annat är arbetet med att öka tillgängligheten och användandet av talböcker. I samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier deltar LRC i ett pilotprojekt där biblioteket beställer förproduktion av kurslitteratur inom utvalda kurser. På detta sätt görs kurslitteraturen tillgänglig för studenterna direkt när kursen börjar. För att öka integrationen mellan stödfunktionerna och utbildningarna har LRC på ett stort antal programträffar informerat om rättigheter och skyldigheter vad gäller särskilt pedagogiskt stöd, och inbjudit till en fortsatt dialog och ett fortsatt samarbete kring arbetet med tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning. Utöver detta har LRC arbetat för att högskolan ska nå ut till det omgivande samhället och presumtiva studenter med information om tillgänglighet vid HKR för studenter med funktionsnedsättning. Detta har skett bland annat genom föreläsningar för specialpedagoger vid Skånes gymnasieskolor samt vid Region Skånes seminarium om tillgänglighet. Kompetensutveckling för lärare I nära samarbete med lärare på högskolan har LRC under året tagit fram Skrivhandboken. Boken är tänkt både som ett underlag till arbetet med skrivprogressionsplaner och som en hjälp för enskilda lärare i kontakten med studenternas skrivande. Boken har delats ut till högskolans personal. Den har varit efterlängtad och även efterfrågats av andra lärosäten. Under året har LRC arbetat aktivt med att handleda lärare som vill spela in föreläsningar till nätkurser. LRC har också erbjudit ett tjugotal workshoppar kring användningen av IT och media i undervisningen. De öppna workshopparna har varit uppskattade, men

13 Högskolan Kristianstad 11 inte så välbesökta, och LRC har därför försökt att hitta nya vägar att sprida information om sin verksamhet och se om det finns andra former som passar lärarna bättre. Under våren besökte LRC arbetsplatsträffar på högskolan, vilket ledde till att det under hösten genomfördes fem workshoppar som var specialutformade för olika grupper. Studieteknik och akademiskt skrivande LRC har länge arbetat för att stödja studenternas lärande och deras arbete med att skriva vetenskapliga texter. Under 2013 har detta inneburit en satsning på föreläsningar i studieteknik för nya studenter på ett stort antal program. LRC har på detta sätt nått ut till mer än 350 studenter på bland annat sjuksköterske-, förskolläraroch tandhygienistprogrammen. På ett stort antal program har LRC även genomfört föreläsningar i akademiskt skrivande. Formerna för dessa har varierat något, men utgångspunkten har varit att det ska ske i samarbete med lärarna och i samband med att studenterna arbetar med en skrivuppgift. På omvårdnadsprogrammet och på landskapsvetarprogrammet följdes exempelvis föreläsningarna av en workshop där studenterna arbetade med sina egna texter och fick handledning och kommentarer i språkutvecklande syfte. Under hösten 2012 och våren 2013 arbetade LRC med ett projekt kring examensarbeten på folkhälsopedagogiska programmet. Projektet innebar att de studenter som ville fick individuellt stöd inför två av uppsatskursernas seminarier. Vid dessa tillfällen fick studenterna respons framförallt på sitt skrivande, men också på referenshantering och kritiskt förhållningssätt. Utvärderingarna var positiva och under slutet av året påbörjades en fortsättning på projektet. Satsning på e-resurser Under 2013 har LRC fortsatt sin satsning på att tillgängliggöra och utöka högskolans e-resurser. LRC har utökat samlingen av e-tidskrifter med ett tidskriftspaket som innehåller e-tidskrifter från olika akademiska områden. För att förbättra tillgängligheten till såväl tryckta som elektroniska resurser integrerades under året en sökfunktion på LRC:s webbsida. En följd av detta är att användningen av som är bibliotekets samlade ingång till alla resurser, har stigit markant. En jämförelse mellan augusti till oktober 2012 och motsvarande period 2013 visar på en ökning av antalet sökningar med 78 procent. Antalet unika besökare har under samma tidsperiod ökat med 116 procent. Pedagogisk karriärstege För att premiera skickliga lärare och stimulera pedagogisk utveckling har LRC under 2013 arbetat med att introducera och implementera högskolans pedagogiska meriteringsväg, den pedagogiska karriärstegen. Två workshopserier för presumtiva sökanden har genomförts och 19 deltagare har fullföljt och erhållit kursbevis för detta. Under våren 2014 genomförs den första bedömningsprocessen, där lärare kan ansöka om att utnämnas till meriterad eller excellent lärare. Enklare bokhantering och fler studieplatser Under januari 2013 fick LRC ett nytt cirkulations- och larmsystem för bibliotekets böcker. Systemet använder sig av radiovågor och kalllas RFID (Radio Frequency Identification). Fördelarna med systemet är en effektivare cirkulation samt bättre kontroll och förbättrad säkerhet över bibliotekets tryckta samlingar. Det har också gjort hanteringen av utlån, återlämning och reservationer smidigare för både personal och användare, samt gjort det möjligt att enkelt skanna av bibliotekets bokhyllor för snabbare och säkrare inventering. I samband med detta gjordes en stor översyn av bibliotekets bokbestånd vilket ledde till att det skapades utrymme för tjugo nya studieplatser. Ändamålsenlig digital lärmiljö Under 2013 fattade högskolan ett beslut om att samtliga kurser, från höstterminen 2014, ska använda sig av itslearning, den lärplattform som idag används för högskolans nätbaserade kurser. För att göra övergången så smidig som möjligt har LRC påbörjat ett pilotprojekt tillsammans med högskolan studieadministratörer. Målet med detta är att automatisera de administrativa uppgifterna, förbättra rättssäkerheten och göra studenternas ingång, från anmälan till genomförande av kurs, enkel och tydlig. För att ytterligare underlätta övergången har LRC producerat två webbresurser för att stödja användarna av lärplattformen, en inriktad mot studenter och en mot lärare. Kompetensutveckling och internationalisering Som ett led i kompetensutvecklingen av personalen och i linje med högskolans mål om ökad internationalisering har LRC:s personal under 2013 deltagit i ett antal internationella utbyten. Genom Erasmus har tre medarbetare besökt universitet i Finland, Spanien och Grekland, och en medarbetare har varit på utbyte i Tanzania i Linneaus-Palmes regi. Därtill har LRC:s personal besökt en konferens i Rom om utvärdering, statistik och mätning av kvalitet i biblioteksverksamhet, en konferens i Helsingfors om social och akademisk integration och en konferens i Dublin om Universal Design och om att undervisa tillgängligt. Utöver det har LRC:s personal besökt ett flertal nationella konferenser och deltagit i webbinarier och kurser. LRC har även arrangerat två dagar av erfarenhetsutbyte med Bibliotek & Läranderesurser vid Högskolan i Borås och personal från biblioteken vid Malmö Högskola, i syfte att diskuterat för- och nackdelar med respektive organisationer.

14 12 Årsredovisning 2013 Kvalitetsarbete Vid Högskolan Kristianstad finns sedan 2008 ett särskilt råd med ansvar för det övergripande kvalitetsarbetet. Rådet för kvalitetsutveckling (nedan kallat Rådet) består av ordförandena i utbildningsnämnderna och LRC-nämnden (nämnden upphörde vid årsskiftet), vice ordförande i forskningsnämnden, förvaltningschef, studentkårens ordförande och en av rektor utsedd ordförande (sedan 2010 prorektor och från och med maj 2013 vicerektor med särskilt ansvar för högskolans kvalitetsarbete). Till sitt stöd har Rådet en kvalitetskoordinator. Koordinatorn är sekreterare i Rådet och arbetar operativt med det övergripande kvalitetsarbetet. Kvalitet skapas i en mängd olika situationer, allt ifrån det dagliga arbetet till de aktiviteter som sker i olika nämnder, råd och styrgrupper. Rådets ambition är att med hjälp av utvecklade system och rutiner medverka till att högskolans kvalitetsarbete sker på ett systematiskt och genomtänkt sätt. Under 2013 har rådet arbetat med följande områden: högskolans kvalitetssäkringssystem Universitetskanslersämbetets nationella kvalitetsutvärderingar högskolans kursutvärderingssystem EvaSys översyn av högskolans styrdokument och regelverk. Högskolans kvalitetssäkringssystem Sedan 2010 har Rådet arbetat med att utveckla och implementera ett integrerat kvalitetssäkringssystem med ambitionen att kvalitetsarbetet ska ha en hög prioritet och ingå som en naturlig del i planering, genomförande och uppföljning av all verksamhet. Som en del i kvalitetssäkringssystemet ingår kvalitetsstyrkort för sex fokusområden: utbildning, studentinflytande, forsknings- och forskarutbildning, samverkan, medarbetare samt stödstruktur. Högskolans strategidokument, och i vissa fall andra centralt styrande dokument, ligger till grund för de strategiska utmaningarna som anges inom varje fokusområde. Varje strategisk utmaning preciseras i övergripande mål och ett antal kvalitetsindikatorer gör dessa mål planerings-, mät- och uppföljningsbara. I styrkortet anges vem som har det operativa ansvaret och vem som ansvarar för uppföljning. Kvalitetsindikatorerna är medvetet formulerade på ett sådant sätt att de operativt ansvariga själva måste fastställa ett värde med utgångspunkt från vars och ens faktiska förhållanden och en bedömning av vad som är rimligt att uppnå under den aktuella planeringsperioden. I enlighet med kvalitetssäkringssystemets intentioner inleddes året med en uppföljning av 2012 års verksamhet. I juni presenterade Rådet den årliga kvalitetsrapporten för Högskolestyrelsen. Uppföljningen pekade ut några områden som är viktiga för högskolan att vidareutveckla, exempelvis strategisk kompetensförsörjning och rutiner för säkerställande av kvalitet i de självständiga arbetena. I augusti genomfördes de årliga dialogmötena mellan högskolans ledningsråd och programområdesansvariga. Denna uppföljningsform är mycket givande och kommer att utvecklas under Dialogmöten mellan avdelningschefer och ledningsråd är planerade till februari. Därefter kommer ledningsrådets möten att, förutom den traditionella ärendelistan, innehålla dialog med någon av de i kvalitetsstyrkortet utpekade operativt ansvariga. Under hösten har Rådet på sedvanligt sätt reviderat kvalitetssäkringssystemet inför 2014 års verksamhet. Rådet kan konstatera att formerna för att säkerställa kvalitet i utbildning, forskning och samverkan är tillfredställande. Dock behövs ytterligare utvecklingsarbete för att säkerställa kvaliteten inom fokusområdena medarbetare och stödstruktur. Under ledning av förvaltningschefen har ett sådant arbete initierats under UK-ämbetets nationella kvalitetsutvärderingar Den första utvärderingscykeln av UK-ämbetets kvalitetsutvärderingar håller på att avslutas. Sammanfattningsvis kan konstateras att HKR är ett av de lärosäten som har fallit förhållandevis väl ut i de nationella kvalitetsutvärderingarna. Ända sedan systemet infördes 2011 har betydande resurser avdelats för framtagning och kvalitetssäkring av utvärderingsunderlag (självvärderingarna). För att erhålla hög kvalitet eller mycket hög kvalitet krävs även att studenternas självständiga arbeten har hög vetenskaplig standard. För att uppnå detta är det viktigt att studenterna redan från första terminen får en gedigen akademisk skolning. Kvalitetssäkringssystemet ska medverka till att säkerställa ett sådant arbetssätt inom programområdena. Även nämndernas granskning av bland annat utbildningsplaner och kursplaner har en central roll i processen. Den process som har tillämpats vid framtagning av de olika självvärderingarna har fungerat väl. Under 2013 har Rådet dock gjort vissa justeringar. Exempelvis har slutgranskningen av självvärderingarna kompletterats med en halvtidsuppföljning där ansvariga för en självvärdering träffar den interna granskningsgruppen (vicerektor, kvalitetskoordinator, berörd sektionschef och nämndsordförande) för avstämning. Eftersom högskolan har erhållit omdömet bristande kvalitet inom några områden har även processbeskrivningen för sådana händelser tillämpats. Under 2013 har vidtagna åtgärder inom området engelska skickats in till UKÄ. Ett gott arbete har gjorts och högskolan har starka förhoppningar om att examensrättigheterna ska kunna behållas. Utbildningar inom HKR som har granskats och där resultat har publicerats under året är: Program Nivå Resultat Biologi kandidat Hög kvalitet Biologi magister Hög kvalitet Datalogi kandidat Bristande kvalitet Datalogi magister Bristande kvalitet Landskapsvetenskap (utvärderad inom miljövetenskap) kandidat Hög kvalitet Litteraturvetenskap magister Bristande kvalitet Sustainable Water Management (utvärderat inom miljövetenskap) magister Hög kvalitet

15 Högskolan Kristianstad 13 Dessutom har kursen Coachande ledarskap valts ut av UKÄ och utvärderats inom ramen kurser som inte omfattas av kursfordringar för någon examen, av UKÄ även kallade uddakurser. Utvärderingsresultatet för kursen blev Hög kvalitet. Många kritiska synpunkter har framförts om det nu gällande nationella kvalitetsutvärderings-systemet. Högskolan Kristianstad har varit representerad vid merparten av de konferenser och seminarier som har anordnats. Många goda idéer och synpunkter har framkommit vid dessa sammankomster och högskolan ser fram emot en ny version som enligt preliminära besked kommer att implementeras under Kursutvärderingssystemet EvaSys Hösten 2008 inhandlade HKR kursutvärderingssystemet EvaSys ett system som används av flera andra lärosäten. Sedan 2011 tilllämpas en centraliserad kursutvärderingsmodell. Detta innebära att alla kurstillfällen utvärderas enligt en högskolegemensam process som till stora delar är automatiserad för att minska administrationen för kursansvariga. Den gemensamma utvärderingsenkäten kan kompletteras med kursspecifika frågor om kursansvarig så önskar. I samband med övergången till det centraliserade systemet uppstod en rad problem av teknisk och administrativ art. Dessa är nu åtgärdade. Däremot har det framförts stort missnöje med det gemensamma kursutvärderingsformuläret vilket har föranlett Rådet att initiera en förändring som innebär att varje programområde ansvarar för framtagning av sina utvärderingsformulär. Dock kommer det att finnas ett begränsat antal gemensamma inledande frågor. Denna utvärderingsform är förankrad hos programområdesansvariga och en testomgång kommer att genomföras under våren EvaSys används även i olika forsknings- och utredningsprojekt och används numera dessutom i samband med interna val till nämnder och styrelser. Översyn av högskolans styrdokument och regelverk Vid högskolan finns en rad olika styrdokument, allt ifrån regler och riktlinjer till handläggningsrutiner och blanketter avsedda för olika ändamål. Rådet har tidigare konstaterat att det saknas en tydlig struktur för benämning, fastställande och tillämpning av dessa. Efter interna analyser och jämförelser med andra lärosäten har Rådet identifierat sex olika kategorier och dessutom initierat ett utvecklingsprojekt som syftar till att dels se över styrdokumentens aktualitet, innehållsliga relevans, layout, diarieföring, arkivering, dels ta fram en hanteringsordning och rutinbeskrivning gällande styrdokument vid HKR. Jämställdhet, mångfald och likabehandling Högskolan ska skapa en kultur där olikheter och mångfald skänker mervärde till nytta för såväl den enskilde som för hela verksamheten. Handlingsplanen för jämställdhet, mångfald och likabehandling utgår ifrån högskolans Jämställdhets- och mångfaldspolicy och är framtagen i samarbete med personal och studenter. Handlingsplanen tydliggör hur Högskolan Kristianstad arbetar med personalens och studenternas rättigheter och möjligheter i arbetslivet och under studietiden, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, könsidentitet och könsuttryck. Handlingsplanen pekar ut ett antal åtgärdspunkter inom högskolans verksamhetsområden. Utöver det kontinuerliga arbetet med jämställdhet, mångfald och likabehandling har högskolan under 2013 lagt särskilt fokus på följande områden: Samtliga programområdesansvariga har fått möjlighet att delta i utbildning om vilka möjligheter högskolan har att anpassa undervisningen och göra den mer tillgänglig för studenter med funktionsnedsättning. Samtliga programområdesansvariga har tilldelats rapporten Undervisa tillgängligt för att ytterligare fördjupa sina kunskaper inom området. l den högskolepedagogiska grundkursen har ett moment förts in som fokusera på hur lärare kan göra för att undervisa mer tillgängligt. Även anpassningar i samband med verksamhetsförlagd utbildning och vid examination ingår i kursen. Ökad integration mellan stödfunktioner på LärandeResurs- Centrum sker genom samarbete med den högskolepedagogiska grundkursen och högskolans högskolepedagogiska utvecklare, utvecklare för lärverkstäder, IT-pedagog, bibliotekarie och samordnaren för studenter med funktionsnedsättningar. Detta kommer i sin tur att leda till fler gemensamma projekt och uppdrag över yrkesgränserna för en ökad integration med utbildningarna. Högskolans arbete med tillgänglighet har presenterats under ett seminarium för Region Skåne samt vid Malmö stads utbildningsförvaltning. Breddad rekrytering Målet med breddad rekrytering är att studenterna i den högre utbildningen ska spegla mångfalden i samhället. Högskolan ska vara öppen för alla som är behöriga, oavsett bakgrund och erfarenheter. Den breddade rekryteringen riktar sig till grupper som är underrepresenterade på utbildningarna, exempelvis personer som kommer från studieovana miljöer, har utländsk bakgrund eller är av underrepresenterat kön på utbildningarna. Arbetet med att bredda studentrekryteringen till utbildningarna sker integrerat med samverkans- och mångfaldsarbetet vid Högskolan Kristianstad. Utifrån högskolans regionala roll, studentgruppens sammansättning och utbildningsutbudet riktar sig rekryteringen till alla presumtiva studenter. Den breda rekryteringen ska gälla såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Breddad rekrytering avser dock inte bara rekryteringen utan också studenternas möjligheter att fullfölja sina studier och komma ut i arbetslivet. Högskolan Kristianstads vision är att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter. Det är viktigt att öka genomströmningen med hjälp av ett bra mottagande, en välfungerande studiemiljö, stödfunktioner, karriärvägledning och liknande. Lärarna ska också ges möjlighe-

16 14 Årsredovisning 2013 ter att utveckla sina pedagogiska verktyg och sätta studenterna i centrum. Arbetet med att bredda studentrekryteringen sker integrerat i flera av högskolans verksamheter. Ett exempel är det permanenta mentorsprojektet Näktergalen som högskolan driver tillsammans med Kristianstads kommun. Syftet med projektet är att öka medvetenheten om högskolestudier redan i tidiga år hos grupper med låg representation i dagens studentgrupper. Andra exempel på hur HKR arbetar med breddad rekrytering är: nationella högskolenätverket Include samverkan med Lunds universitet, Malmö högskola och Skånes folkhögskolor för vägledning och information om högskolestudier kompetensutveckling för yrkesverksamma validering av reell kompetens pedagogiskt stöd och karriärvägledning under utbildningen VFU i alla program studentambassadörer. Studentinflytande Efter kårobligatoriets avskaffande har Högskolan Kristianstad slutit avtal med Kristianstad studentkår, som utsetts till kår av högskolans styrelse från första juli 2013 till sista juni Avtalet innebär bland annat att högskolan betalar stöd till studentkåren för studiesocial verksamhet. Under 2013 förnyades avtalet mellan högskolan och studentkåren. Bland annat åtar sig högskolan ett större ekonomisk ansvar samtidigt som kåren på ett tydligare sätt ska inkluderas i högskolans huvudprocess kring budget och verksamhetsplanering. I december 2013 beslutade högskolestyrelsen även om studentkårens nya stadga. Ett starkt studentinflytande är en viktig förutsättning för hög utbildningskvalitet. För att garantera detta har studentkåren studeranderepresentanter i samtliga av högskolans beslutande och beredande organ. Studenterna deltar också i högskolans programråd där de tillsammans med lärare och representanter för arbetslivet diskuterar frågor som rör utbildningarna. Även i arbetet med arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor är studenterna delaktiga. I kvalitetsstyrkortet, som är en del i kvalitetssäkringssystemet på Högskolan Kristianstad, är studentinflytande utpekat som ett särskilt fokusområde. Kvalitetsstyrkortet tydliggör hur arbetet med exempelvis programråd, kursutvärderingar och studentrepresentation i högskolans olika organ ska följas upp. Dessutom tydliggörs vem som har ansvar för utförande och uppföljning. Under året flyttade studentkåren in till nyrenoverade lokaler på campus där de huserar tillsammans med Studenthälsan och Kyrkan på högskolan. Kåren har därmed kommit närmre studenterna och högskolans övriga verksamhet. Hållbar utveckling Högskolan Kristianstad arbetar med miljöfrågor för hållbar utveckling, vilket överensstämmer väl med högskolans policy och tillämplig lagstiftning. Aktiviteterna vid högskolan ska vara klimatneutrala och ha låg miljöpåverkan. Genom utbildning verkar högskolan för en hållbar samhällsutveckling. HKR har implementerat miljöledningssystem (MLS) i sin verksamhet. Det genomförda arbetet certifierades i december 2013 av Den Norske Veritas. Målet är att högskolan ska vara klimatneutral MLS uppfyller krav i Förordningen om miljöstyrning i statliga myndigheter. Det inrättade Rådet för hållbar utveckling ska leda arbetet med MLS som omfattar två processteg med direkta och indirekta miljöaspekter. Högskolans direkta miljömål för 2013 omfattade: certifiering av miljöledningssystem minskad miljöbelastning enligt instruktioner från Naturvårdsverket utbildning och information till personalen om MLS minskad el- och fjärrvärmeanvändning minskade utsläpp av koldioxid från resor med bil och flyg. Målet för de indirekta miljöaspekterna avsåg införande av utbildning för hållbar utveckling i relevant utsträckning i högskolans alla program. Enligt rapportering i kvalitetsstyrkort omfattade 14 av 24 program perspektivet hållbar utveckling i alla eller nästan alla kurser. Sju program arbetar med definition av hållbar utveckling i sina respektive kurser. Under 2013 uppfylldes samtliga miljömål. Styrgrupen för införande av MLS avslutade sitt projekt i och med certifieringen. Under 2014 introduceras ytterligare två hållbarhetsprocesser, nämligen forskning och samverkan. I februari varje år rapporterar HKR resultat av sitt miljöarbete till Naturvårdsverket. Jämfört med 2009 minskade energianvändningen under 2013 med 18 procent och utsläppen av koldioxid från tjänsteresor minskade med 14 procent. HKR deltar i Klimatalliansen Kristianstad, som är en plattform för företag som vill mäta sin miljöpåverkan i nära samarbete med Kristianstads kommun, i Hållbar utveckling Skåne och i MLUH, som är ett nationellt nätverk för arbete med MLS på högskolor och universitet.

17 Högskolan Kristianstad 15 Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll är en process som utförs av en organisations styrelse, ledning och annan personal, och är utformad för att ge en rimlig försäkran om att organisationen arbetar effektivt, att den finansiella redovisningen är tillförlitlig samt att tillämpliga regler och lagar följs. Sedan 2008 har Högskolan Kristianstad internrevisorer som på uppdrag av högskolestyrelsen granskar verksamheten. Högskolan åtgärdar de brister som framkommer i revisionerna. Under 2013 har högskolans arbete med kursplaner och informationssäkerhet granskats och åtgärder har vidtagits i enlighet med internrevisionens rekommendationer. Högskolan Kristianstad arbetar ständigt för att uppnå god intern styrning och kontroll inom alla områden. Under året har högskolan arbetat specifikt med att förbättra den interna styrningen och kontrollen bland annat inom systemförvaltning, budgetberedning och inköps- och upphandlingsrutiner.

18 16 Årsredovisning 2013 Grundutbildning - verksamhetsuppföljning

19 Högskolan Kristianstad 17 Prioriterade satsningar 2013 Högskolan Kristianstads vision är att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter. Studenterna ska ha de kunskaper, färdigheter och förmågor som är mest eftertraktade på arbetsmarknaden, och som dessutom svarar mot vetenskapssamhällets krav och behov. Studenterna ska vara förberedda på att under sitt yrkesliv ansvarsfullt tillämpa och förnya sina kunskaper och färdigheter. De ska också ha en beredskap för att möta framtida förändringar och ha förmåga till entreprenörskap. Inför verksamhetsåret 2013 har styrelsen gett högskolan i uppdrag att prioritera studenternas anställningsbarhet, högskolans utbildningsutbud, verksamhetsförlagd utbildning, studenternas prestationsgrad samt internationell rörlighet. Nedan redovisas de satsningar och aktiviteter som har genomförts under året för att nå de målsättningar som styrelsen har beslutat om. Studenternas anställningsbarhet Anställningsbarhet Målsättningen är att studenterna ska vara anställningsbara och eftertraktade på arbetsmarknaden. Under året har fokus riktats mot att stärka kvaliteten i utbildningarna med särskilt fokus på examensarbeten samt att utveckla formerna för samarbete med det omgivande samhället utifrån utbildningsaktiviteter som stärker studenternas kunskapsinhämtning och kunskapernas tillämpning. Det har visat sig att HKR tillhör de lärosäten som klarat sig mycket bra i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) kvalitetsutvärderingar. Högskolan har också noterat att söktrycket över lag har ökat markant, vilket visar att HKR har attraktiva utbildningar. I UKÄ:s rapport om etablering på arbetsmarknaden 2011 som utkom under året har HKR under åren respektive 2011 (2010 ej redovisad) gått från en etableringsgrad på 68,3 procent till 80,9 procent. Vid en jämförelse med riksgenomsnittet för de utbildningar som finns på lärosätet (normaliserat till 100 procent) har ökningen gått från 93 procent till 102 procent. Vid en jämförelse med andra högskolor ligger HKR väl till och troligen har högskolans satsning på verksamhetsförlagd utbildning bidragit till utvecklingen, även om det inte kan förklara hela uppgången. Vid en jämförelse med de andra lärosätena inom Lärosäten Syd står HKR för den största ökningen (MAH 101 procent, LU 95 procent, BTH 89 procent). Utbildningskvalitet Högskolan Kristianstad har under 2013 än mer fokuserat på att uppnå ytterligare akademisk höjd genom strategiska lärarrekryteringar och uppbyggnad av den interna kompetensen genom strategiska forskarstödsinsatser, ämneskompetenshöjning samt peda- Program på grundnivå Biologprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Datasystemutvecklingsprogrammet Digital design Ekonomprogrammet Folkhälsopedagogiskt program Förskollärarutbildning Gastronomiprogrammet Grundlärarutbildning Högskoleingenjörsprogram i datateknik IT-drifttekniker Kandidatprogram i engelska Kandidatprogram i miljöteknik Landskapsvetarprogrammet Leanprogrammet Personal- och arbetslivsprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammet Speciallärarprogrammet Specialpedagogiskt program Tandhygienistprogrammet VA- och kretsloppsteknikerprogrammet Ämneslärarutbildning Yrkeslärarutbildning Program på avancerad nivå Magisterprogram i biologi Magisterprogram i ekonomi Magisterprogram i inbyggda system Magisterprogram i lärande och undervisning i engelska som andraspråk Magisterprogram i psykologi Magisterprogram i svenska med didaktisk inriktning Magisterprogram i vattenvård Masterprogram i integrerad hälsovetenskap Masterprogram i utbildningsvetenskap gogisk utveckling, till exempel satsningen på en pedagogisk karriärstege. Arbetet med kvalitetshöjning av examensarbeten har bland annat inneburit en ökad satsning på så kallade akademiska slingor inom många programområden, där fokus ligger på akademiskt skrivande, men även akademiskt förhållningssätt och ve-

20 18 Årsredovisning 2013 tenskapliga metoder. Vid träffar med programområdesansvariga har goda exempel på skrivprogression och mer formaliserade samarbeten med det omgivande samhället tagits upp och diskuterats. Inom programområden har också mer lärarledd tid allokerats till examensarbeteskurserna. Projekt med fokus på handledning av examensarbeten har drivits med hjälp av högskolepedagogiska utvecklare. Dessa projekt har engagerat ett flertal lärare. Ett av projekten undersöker hur man kan kvalitetssäkra examensarbeten inom naturvetenskap och biomedicin, det andra arbetet behandlar interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete inom sjuksköterskeutbildningar. Programråd Nytt för 2013 är att majoriteten av högskolans programområden nu har fungerande programråd med externa representanter. De områden där detta ännu inte har uppnåtts är de områden som endast innefattar fristående kurser eller där det inte finns en tydlig framtida yrkesroll för studenterna, till exempel utbildning inom kriminologi, alternativt de utbildningar där en omfattande kontakt med omvärlden ändå förekommer, till exempel inom lärarutbildningarna. De externa representanterna har en viktig roll i att forma utbildningen efter verksamheternas behov. Genom HKR:s satsning på verksamhetsförlagd utbildning i alla utbildningsprogram har kontakterna med och inflytandet från avnämare ytterligare stärkts (se nedan). Alumn- och karriärverksamhet För tio år sedan anlände de första kinesiska utbytesstudenterna till Högskolan Kristianstad. I augusti 2013 kom ett 30-tal av dessa studenter tillbaka till högskolan för att återuppliva gamla minnen, men också för att leda det framgångsrika alumnarbetet framåt. Idag har HKR fördjupade relationer med flera kinesiska universitet och hälften av högskolans internationella studenter kommer från Kina. Alumnbesöket kan ses som ett kvitto på den höga kvalitén på utbildningarna vid HKR. Under 2013 fungerade också HKR som nationell samordnare av alumnens vecka och en hemvändardag anordnades. Exempel på övriga aktiviteter under 2013 är Café karriär och Framtidsdagen, mötesformer som inspirerar studenterna genom möten med blivande arbetsgivare, samt olika workshoppar där studenterna får tips inom olika områden, exempelvis skriva personliga brev och CV och använda digitala medier för nätverkande och ansökningar. Utbildningsutbudet Högskolans utbildningsutbud ska möta omvärldens behov, krav på kvalitet och ekonomisk bärkraft. Under 2012 utformades en ny utbildningsstrategi för Högskolan Kristianstad med tydliga mål. Högskolan Kristianstads utbildningsstrategi Högskolans utbildningsstrategi innebär att planeringen och genomförandet av högskolans utbildningsverksamhet ska ske på ett medvetet och aktivt sätt i förhållande till ett antal externa beslut och de omvärldsförändringar som påverkar och kommer att påverka HKR. Dessa innefattar demografiska och konjunkturmässiga förändringar som påverkar rekryteringen av framtida studenter, en förändrad högskolepolitik, utvärderingsverksamheten som får en allt större betydelse för allokeringen av resurser, studenternas efterfrågan på utbildning, samt den ökande konkurrensen om kvalificerade lärare och forskare. Allt detta har ett antal implikationer för bedömningen av HKR:s nuvarande ställning i högskolelandskapet men framför allt för lärosätets framtida utveckling. Enligt UKÄ:s årsrapport 2013 är ett flertal av HKR:s viktiga utbildningar sådana som leder till yrken där det finns en omfattande brist på arbetskraft. Detta inkluderar biomedicinska analytiker, förskolelärare och fritidspedagoger, sjuksköterskeutbildningar, yrkes- och speciallärare, specialpedagoger samt flera av de övriga lärarutbildningarna. HKR:s utbildningsstrategi syftar därför till att göra lärosätet till ett kraftfullt lärosäte som förmår att utvecklas vidare och därmed befästa sin ställning. De övergripande målen för utbildning vid HKR innefattar att: alla programområden ska ha koppling till forskningsmiljöer samtliga program ska utformas så att studenterna ges förutsättningar att utveckla yrkeskompetenser varje programområde ska vara attraktivt, ekonomiskt bärkraftigt och kostnadseffektivt utbildningen ska uppvisa hög eller mycket hög kvalitet i interna och externa kvalitetsgranskningar fristående kurser som erbjuds ska ingå som en del i en generell examen och öka valbarheten kurser som ges ska ta hänsyn till kompetensutvecklingsbehovet i det omgivande samhället Vid utbildningsstrategiska prioriteringarna under 2013 har den akademiska kvaliteten på utbildningen vägt tyngst, därefter kommer söktryck och samhällets behov. Detta har medfört att kurspaket tagits bort eller att program omarbetats. Speciellt tydligt har detta varit för kurser och program som fått bristande omdöme vid utvärderingar internt eller externt. Därför har högskolan bland annat beslutat att utbildningar inom datalogi som nu ligger vid campus Hässleholm ska flyttas tillbaka till Högskolan Kristianstad. Både studenter och lärare har önskat detta dels för att öka tillgängligheten till bibliotek och lärverkstäder, dels för att tydligare kunna integrera datalogiutbildningarna med övrig utbildningsverksamhet i syfte att höja kvaliteten. Verksamhetsförlagd utbildning Den verksamhetsförlagda delen i utbildningarna ska på ett medvetet och tydligt sätt integrera forskning, utbildning och arbetsliv. Under 2013 fick högskolan i uppdrag att vidareutveckla forskningsoch professionsanknytning i de verksamhetsförlagda utbildningsdelarna. Högskolan Kristianstad är det enda lärosätet i Sverige som sedan 2008 erbjuder minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i alla program. År 2013 kunde mer än 95 procent av alla program erbjuda mer än dessa obligatoriska fem veckor. Kristianstadsmodellens definition på verksamhetsförlagd utbildning är de arbetsplatsanknutna lärprocesser vari studenterna med stöd av

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012 Verksamhetsplan NMS 2012 Innehåll Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2 Verksamheter 2012 A. Utbildning 3 B. Forskning och forskarutbildning 4 C. Samverkan 4 D. Lärandemiljö och arbetsmiljö 5 E.

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2014 uppföljning av 2013 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2014 uppföljning av 2013 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2014 uppföljning av 2013 års verksamhet Sidan 1 av 17 2014-03-31 Innehåll Inledning... 2 Del 1. Sammanfattning av högskolans kvalitetsarbete 2013... 2 Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad Utvärderingsavdelningen Ann-Britt Gabrielsson BESLUT 2004-03-02 Reg.nr 641-3907-02 Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad ges rätt att utfärda specialpedagogexamen.

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i pedagogik, 120 högskolepoäng. Master Programme of Pedagogical Science, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i pedagogik, 120 högskolepoäng. Master Programme of Pedagogical Science, 120 ECTS Credits Dnr 145/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i pedagogik, 120 högskolepoäng Master Programme of Pedagogical Science, 120 ECTS Credits Ansvarig institution

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dnr: G 217 237/11 Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå Programme in dietetics 180/240

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2014

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2014 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2014 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2014 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Vision och strategi...4 Högskolan Kristianstads organisation 2014 enligt delegationsordningen...5

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU 2016-02-04 Dnr: ST 2015/210-1.1 A. Kompetensförsörjning I. Rekryteringsstöd vetenskapligt kompetenta lärare i undervisningen Målsättning: NLU ska

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning NLU

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning NLU Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2017-2019 NLU 2017-02-09 Dnr: ST 2016/4704-1.1 Verksamhetsplan NLU 2017-2019 A. Kompetensförsörjning I. Vetenskaplig kompetens Målsättning: NLU ska genom

Läs mer

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER LINNÉUNIVERSITETET Nämnden för utbildningsvetenskap BESLUT 2010-12- 02 KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER Inledning Linnéuniversitetet etablerades 2010-01- 01, och under våren 2010 har bl.a. Linnéuniver-

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2012

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2012 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2012 2 Årsredovisning 2012 Rektors sammanfattning...3 Högskolan Kristianstad...4 Högskolans organisation...4 Högskolan Kristianstads organisation 2012...5 Högskolans

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Rektor Högskolan Kristianstad

Rektor Högskolan Kristianstad Rektor Högskolan Kristianstad Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Järplid Linde 08-563 087 86 karin.jarplid.linde@hsv.se

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå 1 I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå Validering av nya program är ett grundläggande element i kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet. Förutsättningarna

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-01-19

Sektionsstyrelsen 2012-01-19 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-01-19 Datum 2012-01-19 Tid Kl. 9-12 Plats Q 436 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) Nature, Health and Garden - Master s Programme, 60 Credits 1 Beslut Utbildningsplanen fastställdes den 30 maj 2007 av Fakultetsnämnden vid

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete 2011/2012

Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete 2011/2012 Lunds universitet -02-01 Medicinska fakulteten Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Boel Heister Trygg Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete /2012 Sakområde Fokus Mål Strategi Tid Ansvar

Läs mer

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPRT DNR: 3.1.1-215-786 Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 216:15 Det livslånga lärandet inom högre utbildning RIKSREVISINEN Sida 2 av 8 3. Bedriver ert lärosätet,

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram RIKTLINJER Diarienummer: 40-388/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Grundutbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Strategi Kungl. Musikhögskolan

Strategi Kungl. Musikhögskolan Strategi Kungl. Musikhögskolan 2015-2017 KMH:s vision KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. KMH:s vision Kungl. Musikhögskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng Inledning Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap är en utbildning

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016.

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. dnr 1001-14 Birgitta Påhlsson Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling och avser aktiviteter

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Lunds universitet Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Medicinska fakulteten 02-01 Kristina Hansson och Boel Heister Trygg Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Sakområde

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017.

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017. HB Akademin för Bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2015-06-10 Dnr 286-15 1 (8) Lokal handlingsplan för hållbar utveckling på Akademi A3, 2015-16 Högskolan i Borås arbetar

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer