Skandrenting årsredovisning 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skandrenting årsredovisning 2002"

Transkript

1 Skandrenting årsredovisning 2002

2 Välkommen till Skandrenting Skandrenting äger och hyr ut fastigheter till starka motparter inom näringslivet och den offentliga sektorn. Hyresavtalen är långa och till största delen räntebaserade. Skandrenting äger mer än 90 fastigheter och bedriver verksamhet i Sverige och Finland. Balansomslutningen per 31 december 2002 uppgick till MSEK och antalet anställda var 18, varav 3 i Finland. Skandrentings affärskultur bygger på insikten att långa relationer kräver prestigelöshet i kombination med en konservativ syn på affärsrisker.

3 Innehåll Året i korthet 5 Vd-ord 6 Affärsidé och koncept 8 Kvalitetsarbete 9 Affärsförutsättningar och fördelar 10 Medarbetare 12 Skandrenting i Sverige 16 Skandrenting i Finland 17 Analys och värdering 18 Finansiella risker 19 Möten med kunder Spendrups 20 Möten med kunder Bussdepån i Kristianstad 21 Möten med kunder HKC Hotels 22 Möten med kunder Kesko/K-Rauta 23 Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Tilläggsupplysningar 31 Revisionsberättelse 36 Styrelse, vd, revisor och medarbetare 37 Adresser 38 Innehåll 4

4 Året i korthet 2002 var ännu ett bra år för Skandrenting. Genom det arbete som gjorts under året har Skandrenting lagt en god grund för den fortsatta utvecklingen. Intresset för renting har ökat och året har kännetecknats av ett starkt affärsflöde. Den konjunkturella avmattningen har dock fört med sig att affärerna tagit längre tid än tidigare att genomföra. FINANSIELL UTVECKLING Resultat efter finansiella poster uppgick till 27,7 (27,8) MSEK. Med beaktande av en engångsersättning från 2001 har resultatet 2002 ökat med drygt 8 MSEK. Under året förvärvades tolv fastigheter till ett värde av 866 MSEK. Tre fastigheter till ett värde av 61,4 MSEK avyttrades och medförde en reavinst på 2,2 MSEK. Vid utgången av året ägde Skandrenting 94 (85) fastigheter till ett bokfört värde av (2 725) MSEK. Fastigheterna omfattade sammanlagt cirka kvm. AFFÄRSHÄNDELSER Sport- och mässcentrum i Nyköping Nyköpings kommun beslutade under våren att utveckla idrottsanläggningen Rosvalla i Nyköping till ett sport- och mässcentrum. Skandrenting tecknade i april ett långsiktigt hyresavtal med kommunen om förvärv av anläggningen vid färdigställandet. Projektet är ett samarbete mellan Skandrenting och Peab, där Peab är entreprenör och ansvarar för utvecklingsarbetet av anläggningen. Bryggeriaffär med Spendrups Skandrenting träffade i maj avtal om förvärv och uthyrning till Spendrups Bryggeri AB av två bryggeri-, lageroch kontorsfastigheter. En av fastigheterna ligger i Vårby, söder om Stockholm och en i Grängesberg. Fastigheterna omfattar cirka kvm och avtalsperioden är 20 år. Indoor Group möbelvaruhus i Finland I juni ingick Skandrenting avtal med den ledande koncernen inom finska möbel- och inredningsbranschen, Indoor Group. Avtalet avser förvärv vid färdigställandet samt uthyrning av två möbelvaruhus som byggs för Indoor. Fastigheterna har en sammanlagd yta om kvm och ligger i städerna Mikkeli och Lappeenranta. Förvärv av Hotel Noble House i Malmö I december förvärvades Hotel Noble House i Malmö av HKC Hotellfastigheter AB. I samband med förvärvet tecknades ett långsiktigt hyresavtal med HKC Hotels som driver Hotel Noble House. Hotellet är centralt beläget vid Gustav Adolfs torg i Malmö. Försäljning Av de tre försäljningar Skandrenting genomförde under året kan nämnas försäljningen av en fastighet i Karlskrona till Metso Minerals Holding AB. Avyttringarna genomfördes i enlighet med tidigare träffade optionsavtal. HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG I januari rekryterades en kreditchef för att ytterligare stärka kreditfunktionen. Skandrenting förvärvade i februari en försäljningsoch serviceanläggning för lastbilar i Finland om cirka kvm. Fastigheten ligger i Tammerfors och hyrs av Bilia AB:s finska dotterbolag. Skandrenting har tillsammans med YIT Rakennus Oy och Esbo kommun i Finland tecknat ett 20-årigt hyresavtal avseende en hälso- och sjukvårdsanläggning. YIT är såväl byggherre som entreprenör. Fastigheten beräknas att färdigställas i september 2004 och kommer att ha en yta om cirka kvm. FYRA ÅR MED SKANDRENTING MSEK Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Eget kapital Antal fastigheter Antal rörelsedrivande bolag Antal anställda Affär med Kesko nybyggda K-Rautavaruhus i Sverige I juni tecknades avtal mellan byggvaruhuskedjan K-Rauta som ägs av den finska handelskoncernen Kesko. Affären avser förvärv och uthyrning av två byggvaruhus till K-Rauta AB, belägna i Södertälje och Göteborg. Fastigheterna har en sammanlagd yta om kvm och avtalsperioden är på 15 år. 5 Året i korthet

5 Möt Stefan Silfver, vd för Skandrenting Den goda utvecklingen för Skandrenting fortsatte under Marknadens intresse för renting fortsatte att växa och Skandrenting är idag en etablerad och konkurrenskraftig aktör på rentingmarknaden. Året präglades av hög affärsaktivitet, dock med något längre affärsprocesser än tidigare på grund av konjunkturavmattningen var ett bra år för Skandrenting, kan du plocka ut några särskilda glädjeämnen? Under året har vi tydligt känt att omvärlden i form av potentiella kunder, konkurrenter och banker nu betraktar Skandrenting som helt och hållet etablerat. Den organisation vi byggt under de senaste åren är professionell. Ett par konkreta glädjeämnen är att Spendrups valt en Skandrentinglösning för sina bryggerier och att vår finska satsning fungerar så bra; till exempel har Kesko valt oss för ett par nya K-Rautavaruhus i Sverige. Får nya kundkategorier upp ögonen för rentinglösningar? En tydlig trend är att medelstora företag börjat se rentinglösningar som ett alternativ. Vi har förstärkt organisationen för att kunna göra ännu fler affärer i det medelstora segmentet. En annan trend är att fler inom den offentliga sektorn blir medvetna om hur kapital kan frigöras med hjälp av renting utan att man förlorar kontrollen över fastigheten. Hur möter ni era kunder? Professionalism för Skandrenting är att kunna lyssna och att vara ödmjuk inför kundens behov. Kundrelationerna sträcker sig över många år och därför är långsiktighet och flexibilitet A och O för att göra ett bra jobb. Kundens behov kan skifta snabbt och det gäller att ha både vilja och beredskap för anpassningar. Ömsesidig respekt är minst lika viktigt som juridiska dokument. Under året har vi också breddat vår refinansieringsbas och genomgående fått en god ekonomi i de nya affärerna. Har konjunkturen påverkat Skandrenting? Rentingaffärer tar ofta ganska lång tid att ro i land, oavsett konjunkturläge. Avtalen är långa och det är många affärsförutsättningar som måste klarläggas innan avtalen kan signeras. Men visst kan vi konstatera att avmattningen i konjunkturen fört med sig en viss avvaktan. Affärsprocesserna har tagit längre tid att genomföra och några av de affärer vi hoppades att slutföra under 2002 har slutförts i början av 2003 istället. Kan du säga något om er fastighetsstrategi? Först och främst ska fastigheten ha ett strategiskt värde för kunden. I övrigt eftersträvar vi en blandad portfölj av olika fastighetstyper, med undantag för traditionella bostäder. Det betyder fastigheter inom kontor, industri, lager och offentliga fastigheter med till exempel äldreboende och sjukvårdsanläggningar. I vår fastighetsstrategi ingår noggranna analyser av fastigheterna, av både läget och fastighetens eventuella alternativanvändning. Vi går igenom fastighetens skick och sätter upp rullande underhållsplaner. Vi gör också miljöstudier före och löpande under avtalstiden. Vilken är Skandrentings roll på marknaden? Det är viktigt att slå fast att vi inte är ett fastighetsbolag och inte heller ett finansbolag. Vi är ett rentingbolag, kort och gott. Vi erbjuder kunskap och kapital. En rentingaffär är ofta ganska komplicerad och att stå till tjänst med information kring renting är en del i vår verksamhet. Vad gäller vår geografiska position kommer vi att satsa på fortsatt expansion i Sverige och Finland. Det är Vd-ord 6

6 marknader med fortsatt stor potential. Finland är fortfarande en relativt outvecklad rentingmarknad och där har vi en stor uppgift att fylla som leverantör av en ny produkt och som informatör kring dessa frågor. Hur ser du på marknaden de närmaste åren? Den stora förändringen kommer den dag då vi öppnar dörrarna för valutaunionen. Jag tror det finns många fördelar med ökad konkurrens och ännu friare kapitalrörelser inom Europa. Om Sverige kommer med i valutaunionen kommer vi att få hit fler aktörer som verkar i hela valutaområdet och där varje fastighet är en mycket liten del av aktörernas totala portfölj. Det kommer att bli hård konkurrens kring prissättningen. Vi har naturligtvis en fortsatt stor fördel av att kunna den svenska marknaden väl. Jag tror att vår service och vårt personliga förhållningssätt gentemot kunderna och deras behov kommer att gagna oss en hel del framöver. Vad är Skandrentings framgångsformel, idag och framöver? Skandrenting hade inte haft en så god utveckling utan vår kompetenta personal, så enkelt är det. De har gjort en stor arbetsinsats under 2002 och det är jag stolt och glad över. Alla har en stor förmåga att jobba i samma riktning. Dessutom satsar vi väldigt mycket på affärsoch omvärldsanalys och har byggt en effektiv och kompetent organisation. Vi har infört ett kvalitetssäkringssystem i affärsflödet och upprättat en ny avtalsstruktur. Under året har vi fortsatt att integrera det finska bolaget i de svenska rutinerna. Genom att kombinera analys och lyhördhet kommer vi att ha fortsatt stora möjligheter att skapa bra mervärden i förhållande till de risker vi tar. Jag ser fram emot de närmaste åren med stor optimism. Stockholm mars 2003 Stefan Silfver Verkställande direktör Hur är din syn på renting i ett omvärldsperspektiv? Fastighetsrenting löser många olika behov och är i en stark tillväxttrend med fortsatt stor potential. I Europa ägs bara drygt 30 procent av fastighetsbeståndet direkt eller indirekt av fastighetsinvesterare. I USA är motsvarande andel över 75 procent. Vi gör bedömningen att fastighetsmarknaden i Sverige, Finland och övriga Norden står inför betydande förändringar när alltfler privata och offentliga företag upptäcker att renting ger dem möjlighet att minska sin kapitalbindning och ändå behålla kontroll över lokalanvändningen. 7 Vd-ord

7 Skandrentings affärsidé och koncept Skandrenting ger sina kunder tillgång till kapital och kunskap. Varje rentingavtal är konstruerat för att ge den grad av trygghet och flexibilitet som kunden eftersträvar. Skandrenting balanserar risktagandet genom sitt synsätt på fastigheter och kunder. Affärsidé Skandrenting erbjuder finansieringslösningar i samband med förvärv av fast egendom för uthyrning på långa hyresavtal till starka motparter. Kunder Skandrenting vänder sig till etablerade medelstora och större företag med låg kreditrisk samt stat, kommun och landsting. Strategi Skandrenting strävar efter att ha en väl balanserad fastighetsportfölj som ger god avkastning på det egna kapitalet i förhållande till risknivån. I varje affär har Skandrenting gjort ett försiktigt antagande om fastighetens marknadsvärde vid hyresperiodens slut och detta värde sätts som restvärde. Valet av kunder, i kombination med den konservativa synen på restvärdet, gör att Skandrenting minimerar riskerna för förluster i framtiden. Hyresavtalen är i de flesta fall räntebaserade, vilket ytterligare begränsar Skandrentings risktagande. En del av Skandrentings fastighetsportfölj består av vanlig uthyrningsverksamhet med KPI-baserade hyresavtal istället för räntebaserade. Skandrentings organisation har även kompetens att bedriva fastighetsförvaltning i traditionell bemärkelse, vilket underlättar hanteringen av fastigheterna när rentingavtalen löper ut. Skandrenting fäster stor vikt vid att skapa en strömlinjeformad organisation med system och rutiner som gör det lättare att genomföra och kvalitetssäkra affärer. För en kund betyder denna värdegrund att Skandrenting är en pålitlig partner som är öppen för dialog och nya möjligheter. Ägare Skandrentings ägarstruktur ger finansiell styrka och är en garanti för kontinuitet och långsiktighet. Ägarna är Sparta Holding AB* (71,2%), Svenska Byggnadsarbetareförbundet (9,2%), Metall Finans i Stockholm AB (7,5%), Svenska Kommunalarbetareförbundet (7,5%) och FöreningsSparbanken AB (4,6%). Under året sålde KF-Invest samtliga sina aktier i Skandrenting AB till Sparta Holding AB. Ägarstruktur (kapitalandel) * Sparta Holding AB ägs indirekt av FöreningsSparbanken AB och de fristående Sparbankerna via Svenska sparbanksföreningen. Mål Skandrenting ska vara en naturlig partner för de företag som vill frigöra kapital i en fastighet. Med fokus på kunden, långsiktighet och flexibilitet är Skandrenting en kompetent och stark samarbetspartner som ska växa på den nordiska marknaden. Företagskultur Skandrenting kombinerar ett prestigelöst sätt att arbeta med ett konservativt synsätt kring risknivåer och värderingsprinciper. Företaget sätter stort värde på professionalism, ödmjukhet, flexibilitet och långsiktighet. Affärsidé och koncept 8

8 Kvalitetsarbete för framtiden En rentingaffär löper under många år och därför är det av stor betydelse att kunden och Skandrenting är överens om hur affären ska fortlöpa och hur fastigheten ska skötas. Skandrentings kvalitetsarbete i korthet: Strömlinjeformad organisation Skandrenting har idag en smidig och effektiv organisation. Detta har uppnåtts genom rutiner, system och regelverk som är enhetliga och överskådliga. Vid varje affär bildas en särskilt anpassad intern projektgrupp som samarbetar med Skandrentings stora nätverk av experter i form av fastighetskonsulter, jurister och andra specialister. Med den här organisationen åstadkommer Skandrenting rentinglösningar som är effektiva och förhållandevis enkla att genomföra och administrera. Skandrenting arbetar för att alla funktioner i företaget ska genomsyras av detta, i både Sverige och Finland. Fastighetskonsulter Skandrenting samarbetar med ett antal fastighetskonsulter som har stor erfarenhet av hur man bygger, utvecklar och underhåller fastigheter. Fastighetskonsulterna är dessutom ofta lokalt förankrade, vilket gör dem till en bra samtalspartner kring lokala hyresnivåer, aktuella byggplaner inom kommunen, myndighetsbeslut och liknande. Övertagandebesiktning I samband med att Skandrenting tar över ägandet av en fastighet sker en övertagandebesiktning där bland annat fastighetens skick kontrolleras och dokumenteras. Årliga besök En gång om året får kunden besök av Skandrentings fastighetskonsulter. Tillsammans med den fastighetsansvarige hos kunden besiktigas fastighetens skick, yttre och inre installationer, brandsäkerhet, miljöfrågor med mera. Resultatet är en betygsättning av Avtal Under året har Skandrenting implementerat ett nytt avtalspaket. Syftet är att förenkla och höja den juridiska kvaliteten i ett långsiktigt perspektiv. System Under 2001 implementerades ett nytt administrativt datasystem i Skandrentingkoncernen. Systemet samordnar och säkerställer ekonomifunktion, fakturering och avtalsdatabas. Systemet har inneburit en betydande rationalisering och effektivisering, vilket har haft en stor betydelse för koncernen under året. Ett kvalitetssäkringssystem i affärsflödet infördes under året, vilket har medfört att affärsprocessen effektiviserats och säkerställts. samtliga fastigheter. För de fastigheter som inte når en godkänd nivå tar Skandrenting, tillsammans med kunden, fram en plan för att åtgärda bristerna. Ett gott skick är viktigt både för fastighetens värdeutveckling och för att verksamheten i fastigheten ska kunna fungera ändamålsenligt. Planerat underhåll är billigare än akut underhåll. Miljösyn Skandrenting arbetar efter synsättet att det är mest lönande för båda parter om eventuella miljöhot kartläggs tidigt istället för att omfattande och dyra överraskningar dyker upp i framtiden. Därför ingår en miljörevision som en viktig del i både övertagandebesiktningarna och de årliga besöken. 9 Kvalitetsarbete

9 Skandrenting hyreslösningar med frihet och trygghet Renting är ett unikt sätt att kombinera det bästa av att både äga och hyra. Renting ger hyresgästen en effektiv fastighetshantering med stora friheter och en lättare balansräkning samtidigt. Renting är en finansieringslösning som innebär att kunden hyr fastigheten och betalar en räntebaserad hyra. Nyckeltalen i kundens balansräkning blir bättre och möjligheterna att satsa på kärnverksamhet blir större. Kännetecken och förutsättningar för rentingaffären: Olika utgångspunkter En kund önskar sälja en eller flera av sina befintliga fastigheter. En annan kund söker en långsiktig fastighetsägare för en nybyggnation. Skandrenting har lösningar för de olika utgångspunkterna. Gemensamt för Skandrentings kunder är att de är långsiktiga och vill ha en fortsatt kontroll av fastigheterna med möjlighet att påverka fastighetens drift och underhåll. även erbjuda ett alternativ där kunden betalar fast hyra som uppräknas mot index. Hyreskostnaden är ren Den räntebaserade hyran står i direkt förhållande till en alternativ kapitalkostnad och ingenting annat. Det betyder att försäkringar, moms, fastighetsskatt och liknande tillkommer utanför rentingavtalet. Det innebär också att kunden själv svarar för fastighetens drift- och underhållskostnader. Flexibilitet Genom att Skandrenting förvärvar fastigheten till marknadspris och hyr ut den enligt ett hyresavtal som löper över lång tid, ofta år, kan hyressättning och hyresnivå anpassas enligt kundens önskemål. Ofta ingår en optionslösning som ger kunden möjlighet att köpa tillbaka fastigheten. Optionen kan konstrueras på olika sätt beroende på kundens önskemål. Lång finansiering En hyreslösning hos Skandrenting ger hundraprocentig finansiering av fastigheten. Räntebaserad hyra är huvudprincipen En räntebaserad hyra är lättare att jämföra med andra kapitalkostnader inom företaget. Hyran består av en kapitaldel och en rörlig hyresdel. Skandrenting kan Affärsförutsättningar och fördelar 10

10 Många skäl talar för renting Motiven till att välja renting skiftar från kund till kund. Rentingmodellens kombination av frihet och trygghet gör det möjligt att hyra även de mest strategiska fastigheterna. Att ha full kontroll över sin fastighet utan att behöva äga den ger en rad fördelar. Några argument för fastighetsrenting: Starkare balansräkning Renting ger minskad långsiktig kapitalbindning och lägre skuldsättning. Det ger en ökad handlingsfrihet för till exempel företagsförvärv och expansion i rörelseverksamheten. Ökat fokus på kärnverksamheten Att få tillgång till mer kapital ger utrymme till större satsningar inom företagets kärnverksamhet. Det viktiga är inte att äga fastigheten utan att se till att det som sker i fastigheten leder företaget framåt. Renting kan lösa kapital- och ägarfrågor mellan parter Vid komplicerade generationsskiften kan renting vara en bra lösning eftersom man då får tillgång till det kapital som behövs för att lösa upp befintliga strukturer. Detta kan även gälla fastigheter som används av flera olika parter. Handlingsfrihet vid drift och underhåll Möjligheterna att påverka fastigheterna är i princip lika stora som vid eget ägande. Hyresgästen får dessutom tillgång till Skandrentings kunnande och kontaktnät inom fastighetsbranschen. Fördelaktiga hyresvillkor En hyra hos Skandrenting står i direkt relation till kapitalkostnaden och ingenting annat. Det finns med andra ord inga extra premier för oförutsedda händelser inbakade i hyran. Som hyreslösning är renting ett svårslaget alternativ. Långsiktighet och trygghet En lång hyresperiod är ett annat sätt att utrycka en lång kreditlöftesperiod. Det kan vara en stor trygghet att ha finansieringen av fastigheten säkrad för många år framöver. Samtidigt kan ett optionsavtal garantera total handlingsfrihet även i framtiden. 11 Affärsförutsättningar och fördelar

11 Röster från Skandrenting Skandrentings medarbetare har stor erfarenhet av fastighets- och finansieringsfrågor. Företaget lägger stor vikt vid att utveckla affärsverksamheten och att säkerställa en hög kvalitet genom hela avtalsstiden. I nätverket finns professionella fastighetskonsulter, byggentreprenörer och jurister. Skandrenting satsar genomgående på stor tillgänglighet gentemot sina kunder. Här presenteras några av medarbetarna. Pär Johansson, arbetar med marknads- och affärsfrågor. Han har tidigare arbetat med finansfrågor på Nordea, NCC och ABB. Pär kom till Skandrenting Varför jobbar du på Skandrenting? Det är spännande att arbeta på ett litet expansivt bolag. Här kan jag kombinera min tidigare yrkeserfarenhet från bank och byggbolag på ett bra sätt. Hur ser du på framtiden för renting? Det är definitivt en starkt expanderande marknad med nya aktörer. Trenden är att alltfler bolag väljer att satsa på sin kärnverksamhet och inte binda kapital i de fastigheter där man bedriver sin verksamhet. Vilket är ditt favoritobjekt i Skandrentings portfölj? Spendrups anläggning i Vårby är en dynamisk anläggning med långa traditioner som ständigt utvecklas och växer. Härifrån kommer produkter som alla känner till och har en uppfattning om. Drycker som Loka, Norrlands Guld, Mariestads, Spendrups och Heineken har släckt törsten på oss alla någon gång. Medarbetare 12

12 Helena Malmgren, arbetar på Skandrenting sedan 2001 med fakturering och redovisning. Helena har tidigare arbetat som redovisningsekonom på HSB Södertörn. Varför jobbar du på Skandrenting? Skandrenting är en bra arbetsgivare och jag har trevliga kollegor. Det är en intressant affärsverksamhet och arbetsuppgifterna är utvecklande eftersom företaget hela tiden växer vilket för med sig en kontinuerlig förändring av de administrativa rutinerna. Hur ser du på framtiden för renting? Renting öppnar för många möjligheter: företag får möjlighet att koncentrera sig på kärnverksamheten, kan tidigarelägga viktiga investeringar och får en stärkt balansräkning. Vilket är ditt favoritobjekt i Skandrentings portfölj? K-Rautavaruhuset i Södertälje. Som nybliven husägare är det extra roligt med en rentingaffär där man kan relatera verksamheten i fastigheten till sin egen vardag. Mikael Igelström, arbetar med marknads- och affärsfrågor på Skandrenting. Mikael har tidigare arbetat inom finans- och kapitalmarknaden som bland annat finanschef, Vice President och Investment Manager. Han kom till Skandrenting Varför jobbar du på Skandrenting? Skandrenting är ett företag där affärsidén ligger helt rätt i tiden. Jag har tidigare erfarenhet av den här typen av affärer och trivs mycket bra med det. Hur ser du på framtiden för renting? Renting kommer att öka i betydelse för företagens möjligheter att frigöra kapital för offensiva satsningar när konjunkturen vänder. När vi blir fler aktörer på marknaden kommer det också att bli en helt naturlig del i företags och kommuners val mellan olika finansiella lösningar. Vilket är ditt favoritobjekt i Skandrentings portfölj? HemoCues fastighet utanför Ängelholm är inte bara vacker utan även mycket funktionell för hyresgästen. Ur ett fastighetsägarperspektiv kan jag också se hur lätt det skulle vara att anpassa fastigheten till andra hyresgäster i framtiden. 13 Medarbetare

13 Tiina Juhe, arbetar med administration på Skandrenting i Finland. Hon har tidigare arbetat på Ramirent som är ett maskinuthyrningsföretag till byggbranschen. Där har hon bland annat arbetat som bolagsjurist och som administrationsansvarig. Tiina började på Skandrenting Varför jobbar du på Skandrenting? Det är intressant att vara med i utvecklingen av den här branschen och spännande att vara med att bygga upp ett nytt bolag och dess verksamhet i Finland. Dessutom har det varit en ny och rolig dimension för mig att jobba med svenskar. Hur ser du på framtiden för renting? Jag tror att renting kommer att bli allt vanligare i framtiden. Vi känner tydligt att fler och fler intresserar sig för oss och vår verksamhet. Vilket är ditt favoritobjekt i Skandrentings portfölj? Indoor möbelvaruhuset. Här ryms både Asko och Sotka i samma hus. Kunderna kan komma till ett enda ställe och hitta möbler från två bra varumärken som kompletterar varandra. Det är funktionellt för kunderna och utmärkt för möbelföretagen med tanke på logistik och varuleveranser. Arne Edström, har arbetat inom Armerad Betong (nu NCC), Åke Larson Byggare och Hifab. Arne har arbetat med kraftverk, industrier, hotell, kontor och äldreboenden. Han arbetar som fastighetskonsult sedan 1982 och för Skandrenting sedan Varför jobbar du för Skandrenting? Det är ett trevligt gäng att jobba ihop med! Dessutom får jag användning av mina erfarenheter från tidigare projekt. Vi fastighetskonsulter har i princip två uppgifter. När nya fastigheter ska förvärvas bedömer vi dem ur ett byggtekniskt perspektiv och när fastigheten är förvärvad bevakar vi att fastigheten sköts på ett professionellt sätt. Hur ser du på framtiden för renting? Allt oftare ser man i media att företagen vill frigöra det kapital som är bundet i fastigheter för att använda i sin produktiva verksamhet. I den situationen är renting perfekt. Renting har kommit för att stanna. Vilket är ditt favoritobjekt i Skandrentings portfölj? Polishuset i Växjö är rätt på alla sätt. Det är en förvaltningsfastighet med utmärkt läge i centrum, det pryder verkligen sin plats vid torget. De tre hyresgästerna Åklagare, Kriminalvård och Polis har fått ett skräddarsytt hus där de kan samverka effektivt. Och projektutvecklaren Skanska är kvar i projektet, de sköter förvaltningen och kan gå vidare med sitt kapital till nya projekt. Medarbetare 14

14 Conny Sandberg, arbetar med marknads- och affärsfrågor på Skandrenting. Han har tidigare arbetat på Handelsbanken, Götabanken, Credit Lyonnais Bank och Okobanken i Sverige. Conny kom till Skandrenting Varför jobbar du på Skandrenting? Jag har tidigare arbetat med företags- och fastighetsfinansieringar, alltifrån det lilla handelsföretaget till det stora börsföretaget. Det känns bra att fortsätta arbetet med fastighetsfinansieringar med renting som redskap. Hur ser du på framtiden för renting? Jag tror att det kommer att finnas fortsatt behov för företag att frigöra kapital till sin kärnverksamhet genom att göra rentingaffärer med strategiska fastigheter. Vilket är ditt favoritobjekt i Skandrentings portfölj? Ett äldreboende i Norrköping, en affär som var den första Skandrenting gjorde med NCC som byggentreprenör och som sedan har följts av fler affärer. Norrköpings kommun fick ett mycket centralt beläget äldreboende. 15 Medarbetare

15 Skandrenting i Sverige Den svenska rentingmarknaden präglas av fortsatt tillväxt. Alltfler företag och organisationer har ett ökande behov av att frigöra kapital. Till skillnad från tidigare tillväxtperioder präglas den nuvarande volymökningen av lägre risktagande och större amorteringsåtaganden från kunderna. En tydlig trend är att medelstora företag i allt större omfattning intresserar sig för renting. Även den offentliga sektorn uppmärksammar renting som ett smidigt sätt att frigöra kapital med bibehållen frihet och kontroll över fastigheten även i framtiden. Generellt sett är det allra viktigaste vid en ny affär. De prioriterade kunderna är etablerade medelstora och större företag samt stat, kommun och landsting. Kunderna bör kunna uppvisa starka ägare, god historik, stabil lönsamhet, måttligt risktagande och långsiktig syn på sin verksamhet. Fastigheter Skandrenting väger samman ett antal faktorer för bedömning av fastigheten vid en ny affär. Fastigheten bör ha ett strategiskt värde för kunden, ett bra geografiskt läge och kunna användas för en alternativ verksamhet. Skandrenting eftersträvar en balanserad fastighetsportfölj med god spridning mellan olika ändamål, till exempel kontor, lager, industri och olika offentliga verksamheter. Framåtblick Skandrenting ser en fortsatt stark efterfrågan på rentinglösningar i Sverige. Alltfler medelstora företag inom den privata sektorn och den offentliga sektorn kommer att välja rentinglösningar för sina fastigheter. Skandrenting kommer att fortsätta med ett kontinuerligt kvalitetsarbete i den befintliga portföljen och med ytterligare strömlinjeformning av rutiner och analysinstrument för att kunna göra ännu fler affärer med bibehållen eller högre kvalitet. har kompetensnivån kring rentinglösningar höjts avsevärt på den svenska marknaden de senaste åren. Affärsklimatet är gott med en väl utvecklad finansmarknad. Verksamhetsåret Under året har Skandrenting förvärvat elva fastigheter i Sverige. Den svenska fastighetsportföljen hade vid utgången av 2002 ett bokfört värde av MSEK, och bestod av 94 fastigheter som är fördelade på 45 kunder. Utöver fastighetsportföljen innehar Skandrenting ett större fastighetsrelaterat låneengagemang. Lånefordran uppgick vid årsskiftet till MSEK. Under 2002 renodlades organisationen och delades in i följande funktioner: marknad och transaktioner, administration, förvaltning samt en kredit- och finansfunktion. Genom denna funktionsindelning har både effektiviteten och den interna kvalitetssäkringen förbättrats. Skandrenting har i samband med detta vidareutvecklat sina interna rutiner och avtal. Företaget är väl rustat för fortsatt tillväxt. Vid utgången av 2002 arbetade 15 personer på Skandrenting AB. Kunder För Skandrenting är det av högsta vikt att minimera kassaflödesrisken. Det gör att bedömningen av kunden Skandrenting i Sverige 16

16 Skandrenting i Finland På den finska fastighetsmarknaden är inte renting ett lika etablerat begrepp som i Sverige. De senaste årens etablering av rentingbolag i Finland har dock fört med sig ett större intresse och en ökning av antalet rentingaffärer. I och med att Finland är med i EMU spås en hårdnande konkurrens inom fastighetsbranschen och fler investerare som är öppna för att placera i finska fastigheter. Trots att renting inte är lika utbrett i Finland som i Sverige är renting på stark frammarsch i Finland. Skandrenting bedömer att denna trend håller i sig. Skandrenting har funnits på den finska marknaden kunden? Svaren på frågorna vägs samman för att bedöma om fastigheten passar in i Skandrentings fastighetsstrategi. Framåtblick Skandrenting kommer att fortsätta bearbetningen av den finska marknaden. Det utåtriktade arbetet för att öka intresset för rentinglösningar kommer i huvudsak att vara inriktat på att förstärka relationerna med kunder och samarbetspartners. Skandrenting bedömer att det finns en stor potential för fastighetsrenting i Finland. sedan hösten 2000, då Oy Skandrenting Ab etablerades. Affärsflödet har ökat successivt sedan starten. Verksamhetsåret Den finska fastighetsportföljen hade vid utgången av 2002 ett bokfört värde av 10 MEUR. Utöver de genomförda affärerna kontrakterades framtida fastighetsförvärv för ytterligare 4 MEUR. Under året har ett stort arbete lagts ned på att standardisera dokumentationen för att skapa en smidig process i alla led. Dessutom har de administrativa rutinerna integrerats med de svenska för att säkerställa kraven på effektivitet och kvalitet. Vid utgången av 2002 arbetade tre personer på Oy Skandrenting Ab. Kunder Synen på kunder är densamma i Finland och Sverige. Det betyder att de prioriterade kunderna är etablerade medelstora och större företag samt stat och kommun. Fastigheter För att bedöma en fastighet vid en ny affär görs en värdering av ett antal faktorer. Har fastigheten ett bra geografiskt läge? Finns någon alternativ användning för fastigheten? Är fastigheten strategiskt viktig för 17 Skandrenting i Finland

17 Analys och värdering Den långa avtalsperioden för en rentingaffär ställer särskilda krav på att förutsättningar och antaganden om framtiden analyseras noggrant och korrekt. Skandrenting lägger stor vikt vid fastighetsanalys samt kreditbedömning. Arbetet sker med både egna och externa modeller för att skapa en samlad bild av risk och lönsamhet. Varje enskild rentingaffär utgör en separat risk i Skandrentings portfölj. Varje affär tar också en del av Skandrentings eget kapital i anspråk. Högre risk kräver högre avkastningskrav. När Skandrenting gör en värdering av ett nytt projekt är det tre riskfaktorer som avgör vilket totalt avkastningskrav affären måste uppnå för att investeringen ska godkännas. De olika riskerna poängsätts och vägs samman. För att skapa en jämförbar utgångspunkt mellan de olika projekten arbetar Skandrenting med en kassaflödesmodell där samtliga betalningsflöden nuvärdesberäknas. Modellen sträcker sig över hela avtalsperioden. Fundamenten i Skandrentings riskmodell: Motpartsrisk Skandrenting delar in motparterna i tre olika kategorier: offentlig sektor (eller likvärdig), företag som är bedömda av ratinginstitut samt företag som är prövade och godkända enligt Skandrentings egen kreditbedömning. De krav som ingår i kreditbedömningen är att företaget ska vara etablerat, kunna uppvisa en stabil lönsamhet och ha en långsiktig syn på sin verksamhet. Objektsrisk Även objekstrisken har flera dimensioner. Fastigheten ska ha ett strategiskt värde för kunden och även kunna fungera för alternativa användningsområden. Dessutom måste fastigheten bidra till att Skandrentings portfölj är balanserad sett ur ett verksamhetsperspektiv med en god spridning mellan de olika fastighetskategorierna. Varje objekt bedöms även utifrån fastighetens skick. Geografisk risk Den geografiska risken bedöms efter vilken kommun fastigheten ligger i och var i kommunen den är belägen. Bedömningen görs med hjälp av externa och etablerade rankingmodeller för kommuner, särskilt avsedda för fastighetsinvesteringar och vägs samman med Skandrentings egen bedömning. En kombination av makro- och mikroperspektiv är en förutsättning för att göra en bra totalbedömning och det synsättet präglar all analys- och riskverksamhet inom Skandrenting. Fastighetsstruktur Volym per fastighetskategori Kundstruktur Volym per kundkategori Skandrentings tio största kunder Volym Kund Kund MSEK kategori Utile Dulci 2 HB (Länsförsäkringar) övriga Spendrups Bryggeri 358 övriga Alstom 327 börsbolag Bonnier Cityfastigheter 320 övriga Banverket 196 offentlig Lindab 192 övriga Staten (Förvaltningsfastighet i Växjö) 148 offentlig Kesko 139 övriga Duni 134 övriga Whirlpool 132 börsbolag Summa Procent av Skandrentings totala portfölj 66% Analys och värdering 18

18 Finansiella risker De finansiella riskerna i Skandrentings portfölj är mycket begränsade. Riskerna är noga beräknade och dessutom fördelade på ett sätt som förbättrar den totala exponeringen. Vid utgången av 2002 omfattade den totala balansomslutningen MSEK, det egna kapitalet uppgick till 392 MSEK och soliditeten var drygt 8 procent. Soliditeten är affärsmässigt motiverad med hänsyn tagen till verksamhetens låga finansiella riskexponering. Ränterisk Skandrenting eftersträvar en så låg resultatpåverkan som möjligt till följd av ränte- och valutakursfluktuationer. Merparten av den externa finansieringen är matchade mot hyresintäkterna och därmed bär kunden ränterisken. Den del av fastighetsinvesteringarna som Skandrenting finansierar med eget kapital är dock utsatt för en viss omvänd ränterisk. Det betyder att Skandrentings resultat minskar vid en räntenedgång och ökar vid ränteuppgång. Denna ränterisk utgör i sig en balans mot den mindre del av portföljen som utgörs av traditionella KPI-baserade hyresavtal. Sammantaget är Skandrentings totala ränterisk mycket låg. Valutarisk Vid utgången av 2002 var 2 MEUR placerade i den finska verksamheten, vilket motsvarar cirka 5 procent av Skandrenting egna kapital. Denna del av Skandrentings egna kapital är exponerat för valutaförändringar. Den externa finansieringen i både Finland och Sverige är inte utsatt för någon valutarisk i och med att den är fullt ut matchad mot tillgångar i lokal valuta. I Skandrentings fastighetsportfölj görs avskrivningar enligt plan ned till avtalat restvärde. Kassaflödesrisk Genom att Skandrentings kunder är etablerade och starka samt har tecknat långa hyresavtal har Skandrenting en låg kassaflödesrisk. Avtalsperioder Skandrenting strävar efter att få en spridning av hyresavtalens förfall över tiden. Vid utgången av 2002 var den genomsnittliga återstående avtalsperioden 14,1 år i Skandrentings totala portfölj. Eftersom Skandrenting oftast hyr ut hela fastigheten till samma hyresgäst uppstår sällan vakanser i fastighetsportföljen. Hyresavtalens förfallostruktur Andel av hyresavtal som löper vid utgången av respektive år. Refinansieringsrisk Skandrenting har eliminerat refinansieringsrisken i portföljen genom att den externa finansieringen av projekten alltid innehåller lånelöften som är kopplade till hyresavtalens längd. Likviditetshantering Likviditetsförvaltningen inom Skandrenting är ett stöd till huvudverksamheten och de likvida tillgångarna är placerade till låg risk på korta löptider. Vid slutet av 2002 uppgick de likvida medlen till 172 MSEK. Restvärdesrisk Skandrentings fastighetsportfölj består i huvudsak av två delar; dels en ny del som byggts upp inom Skandrenting de senaste åren och dels en del som utgörs av den rentingportfölj som övertogs 2001 genom förvärvet av Skandinavisk Fastighetsrenting AB. 19 Finansiella risker

19 Spendrups väljer renting för företagets själ och hjärta Spendrups Bryggeri AB har valt att inte längre äga sina mest strategiska fastigheter bryggerierna. Genom ett 20-årigt hyresavtal med Skandrenting har Spendrups frigjort kapital och behåller samtidigt full kontroll över verksamheten i lokalerna. De två fastigheterna det handlar om är bryggerifastigheterna i Vårby och Grängesberg på sammanlagt cirka kvadratmeter. Det jobbar cirka 300 personer på varje ort och i fastigheterna tillverkas öl, bordsvatten och läsk. Bryggeriet i Grängesberg utanför Ludvika har funnits i hela Spendrups drygt hundraåriga historia och Vårby Källa utanför Stockholm är en så kallad surbrunn dit kungligheter och andra begav sig för att dricka källa. Spendrups köpte Vårby Bryggeri från KF i slutet av åttiotalet. Spendrups hela själ och hjärta ligger i de här bryggerierna, säger Göran Hesseborn, ekonomidirektör på Spendrups. Och båda fastigheterna är lika viktiga för oss. Två fördelar med renting När Spendrups såg över sin finansieringssituation stod företaget inför valet att ligga kvar med traditionell fastighetsbelåning eller att försöka hitta en mer flexibel lösning. När fastighetsrenting dök upp som alternativ föll bitarna snabbt på plats. Vi fastnade framför allt för två stora fördelar med renting, säger Göran Hesseborn. Dels så fick vi en mer långsiktig lösning än vid vanlig belåning och dels innebar rentinglösningen att vi kunde frigöra mer kapital än annars. Viktigt med samsyn När Spendrups skulle välja motpart för sin stora bryggeriaffär jämförde de olika konkurrenter. Skandrenting var den som förstod Spendrups idéer, synpunkter och krav bäst. Göran Hesseborn menar att Skandrenting också var väldigt tydliga med att visa att de ville äga fastigheter som var av strategisk betydelse för sina kunder. Det var precis det vi var ute efter. Deras tydlighet och proffsighet gjorde att vi kom bra överens direkt. De ser våra fastigheter mer som en operativ enhet än som en penningtransaktion och det är förstås väldigt viktigt för ett långsiktigt samarbete. Renting även i framtiden Samarbetet inleddes hösten 2001 och efter diskussioner och förhandlingar genomfördes affären i maj Det har fungerat över förväntan, fortsätter Göran Hesseborn. Jag kan i princip tänka mig att använda renting för alla framtida fastigheter. Det finns ingen vits med att äga fastigheterna själv. Möten med kunder Spendrups 20

20 En modern depå för biogasbussar Bussdepån i Kristianstad drivs av bussentreprenörerna i regionen tillsammans med Skånetrafiken, d v s Region Skånes (landstingets) trafikförvaltning. Finansieringen är löst med hjälp av ett 25-årigt hyresavtal med Skandrenting. Depån har ett centralt och strategiskt läge som gör att kostnaderna för tomkörning minimeras. En smidig totallösning Göran Lundblad, chef för affärsområde Stadsbuss inom Skånetrafiken, berättar om några av de affärsmässiga frågor som fanns och varför valet föll på Skandrenting: Bussdepån i Kristianstad stod inför valet att antingen låna pengar av Region Skåne eller på marknaden. Vi Varje bussbolag som får tillstånd att driva busstrafik i Kristianstad förbinder sig också att köpa aktier i Bussdepån i Kristianstad AB. Om de förlorar eller avslutar sitt kontrakt är de tvungna att sälja sina aktier till den entreprenör som sedan tar över. Skånetrafiken äger en minoritetsandel och står för kontinuitet och ett övervakande öga. Bussdepån i Kristianstad AB hyr i sin tur själva fastigheten av Skandrenting. Miljövänliga bussar Stadsbusstrafiken inom Kristianstad körs med biogasbussar. Biogas framställs bland annat av kompost- och slakteriavfall och gasen kommer till depån i ledningar från två närliggande produktionsanläggningar. Biogasbussar kräver ett centralt depåläge; ju kortare transportsträcka för biogasen desto mindre energisvinn. fann att det sammantaget var bättre att låna på marknaden. En bidragande orsak till att vi valde just rentingmodellen var att själva beslutsprocessen var så smidig. Vi fick kontakt med Skandrenting via rekommendationer från depåns byggentreprenör, NCC. Tillsammans hittade vi en totallösning för projektering, byggande och finansiering som fungerade bra och snabbt. Vi satte spaden i jorden i september 2001 och i maj 2002 var depån klar. Det hela har fungerat mycket bra. Renting är definitivt ett alternativ vi kommer att överväga även i fortsättningen. En komplett depå Fastigheten består av uppställningsytor för drygt sextio bussar med en totalyta på cirka kvadratmeter. Depån kan växa om behoven förändras: kapacitet kan enkelt utökas till knappt nittio bussar med reservutrymme för ytterligare trettio. Depån är inhägnad med staket och kodlås och inne på området finns bland annat värmeramper som gör att varmvatten cirkulerar i bussarna tre timmar innan bussen tar emot passagerare. Där finns också en långsam biogastankning för biogasbussar som behöver en hel natt för att bli fulltankade. Dessutom finns tvättanläggning, verkstads-, personal- och kontorsutrymmen. 21 Möten med kunder Bussdepån i Kristianstad

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Kurt Eriksson Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Nordisk Renting Källa till utveckling och tillväxt Presentation av Nordisk Renting Kundnyttan och motiv Exempel på genomförda affärer Nordisk Rentings affärsidé

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 PRESSMEDDELANDE 2001-08-16 Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 Koncernens resultat före skatt uppgick till 315 MSEK (260), varav vinster från fastighetsförsäljningar m m utgjorde 167

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport januari - juni 1998

Halvårsrapport januari - juni 1998 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1998-08-20 Halvårsrapport januari - juni 1998 Resultatet efter skatt för första halvåret 1998 uppgick till 32,9 Mkr (11,0) vilket motsvarar en vinst

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Invest I AB

Årsredovisning 2013 GoodCause Invest I AB Årsredovisning 2013 GoodCause Invest I AB Innehållsförteckning VD-ord..... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Tilläggsupplysningar och noter.. 8 Fotograf Laurent Duvillier,

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2014

Delårsrapport för kvartal 1 2014 Delårsrapport för kvartal 1 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer