Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund."

Transkript

1 Årsberättelse 2012

2 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag 39 Utmärkelser Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Tryckt i mars 2013 Västerbottens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 3005, Umeå Tfn Epost: Vår definition av SF-förening: I denna berättelse kommer du att mötas av uttrycket SF-förening. Med det avser vi varje del av en förening - ofta i form av en sektion med egen specialidrottstillhörighet

3 Styrelsens förord Styrelsens sammansättning Ordförande Börje Sandgren Umeå Vice ordförande Catarina Hanell Umeå Ledamöter Ingemar Ericson Umeå, Eva Andersson Umeå, Göran Svanberg Lycksele, Katarina Sandberg Lycksele, Lars Lindgren Skellefteå, Marjo Bodén Skellefteå, Hans Pettersson Skellefteå, Annelie Nilsson Skellefteå, personalrepresentant Adjungerad/sekreterare Niclas Bromark Sävar Revisorer Ordinarie Andreas Vretblom Umeå, suppleant Henrik Jonsson Umeå Lekmannarevisorer Ordinarie Stellan Berglund Skellefteå, suppleant Lars Hjalmarsson Valberedning Tore Brännlund (sammankallande) Umeå, Lena Sandlin Umeå, Ulf Norgren Skellefteå Uppdrag Västerbottens Idrottsförbunds uppdrag är att företräda länets idrott mot myndigheter, organisationer och företag. Vi bedriver idrottspolitiskt arbete och opinionsbildning. Dessutom fördelar vi bidrag och stödjer idrotten med service samt inom utbildning och utveckling. Vi arbetar efter idrottens eget idéprogram Idrotten vill, där Svensk idrott världens bästa - är visionen. Vi ska - samordna, stödja och skapa möjligheter för länsidrottens utveckling, - verkställa VIF-stämmans beslut, vara ett sammanhållande organ och hålla oss väl informerade om den verksamhet som bedrivs inom specialidrotterna, - vara Riksidrottsförbundets regionala kontor. Styrelsens förord Styrelsens uppfattning är att vi i allt väsentligt uppfyllt av stämman 2012 uppsatta mål och att verksamheten genomförts enligt angivna (fastställda) riktlinjer. Styrelsen har haft ambitionen att på ett strategiskt och övergripande sätt följa och stödja genomförandet men också inom vissa specifika områden, operativt, leda verksamhet. Internt har vi haft följande arbets och ansvarsfördelning: EIC Norr Catarina ordförande, Lars ledamot BingoLotto Ingemar ordförande Idrottslyftet Göran ordförande i styrgruppen Doroteaidrotten i Samverkan Katarina kontaktperson Idrottsservice AB svb Börje ordförande, Katarina, Niclas ledamöter Länsbildningsförbundet Annelie ordinarie ledamot, Affe ersättare Idrottspolitiskt arbete Börje, Ingemar Utbildning Lars Samsyn Västerbotten Catarina, Lars Integration/mångfald Eva, Hasse, Marjo Kommunikation med uppdragsgivarna Katarina (SDF, IF, RF, SISU R) Jag inleder årsberättelsen med en tillbakablick på de fem åren som jag haft förtroendet och förmånen att leda våra två stödorganisationer, Västerbottens Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Fem år tillsammans har gjort oss Starkare och Bättre Ja, så kortfattat skulle jag kunna sammanfatta dessa år men tillåt mig göra några reflektioner. Årsmötet 2008 beslöt att vi skulle ha ett gemensamt kansli under en gemensam chef, länsidrottschefen, behålla de båda styrelserna som i personunion skulle leda verksamheten. Min erfarenhet av dessa fem år är mycket positiv vilket också vårt resultat inom de båda organisationerna visar. Nu jobbar alla mot gemensamma mål för att på bästa möjliga sätt FÖRETRÄDA LEDA STÖDJA - UTBILDA och UTVECKLA idrottsverksamheten i Västerbotten. Det finns i dag - inom dessa organisationer - inget VI och DOM. Vi jobbar tillsammans, anställda och förtroendevalda från båda organisationerna, mot vårt gemensamma mål, att utveckla idrotten i Västerbotten. Beträffande styrelsearbetet har förändringen inneburit en halvering av antalet förtroendevalda men en klart utökad verksamhet. Vi är således ett styrelsegäng som ska leda och tjäna båda organisationerna, hälften så många med utökade uppgifter och ansvar. Antalet styrelsemöten har inte ökat inte heller avsatt mötestid. 3

4 Styrelsens berättelse Vi har fått lära oss, tvingats, prioritera uppgifterna, ägna oss åt de strategiska, övergripande frågorna och måhända inte hunnit på alla fronter sätta oss in i varje fråga. Kravet på styrelseledamöterna har definitivt ökat vad gäller antal frågor, vidden av uppdraget och därmed arbetsbelastningen och ansvaret. Omsättningen bland styrelseledamöterna har varit relativt stor, enligt min uppfattning för stor, för att det ska kännas riktigt bra. Under senaste året har vi förändrat arbetsfördelning innebärande att varje ledamot har ett bevakningsområde, ett område som vederbörande är intresserad av, har kunskap om och känner ett speciellt ansvar för och därmed kan vara ett stöd, en hjälp, i genomförandet, utan att därför tappa helhetsperspektivet eller i alltför stor utsträckning bli operativ. Styrelsemötena genomförs utifrån en gemensam dagordning som sedan utmynnar i två separata protokoll. Möten, representation Vi har haft åtta protokollförda styrelsemöten varav två på video, men tyvärr inget möte med fulltalig styrelse. Vi har genomfört två styrelsekonferenser, maj och november. Styrelsen har varit representerad på den med övriga distrikt gemensamma distriktledningskonferensen på Aronsborg i Bålstad. I anslutning till denna genomfördes också en regional styrelsekonferens, en norrlandskonferens, med de fyra norra distrikten. Vidare har styrelsen varit representerad vid Riksidrottsforum i Stockholm samt ett antal centrala ordförandeträffar. Kommunvisa idrottsträffar Styrelsen har varit representerad vid alla fjorton kommunträffarna och upplevt att dessa varit mycket väl förberedda och bra genomförda. Dessa träffar ger varje deltagare en god insyn i vår totala och gemensamma verksamhet. Mötet, träffen, skapar och förstärker förståelsen mellan idrotterna och mellan idrotten och beslutsfattarna. Deltagarna ges möjlighet att påverka den framtida verksamheten. För oss i styrelsen är det ett utmärkt sätt att verkligen känna pulsen på vår verksamhet och bli delaktiga i genomförandet. Konsulenterna har genom sitt kommunansvar fått en ny och viktig roll som de väl motsvarat och som vi under året kompletterat med ett ansvar även för styrelseledamöterna. Kontakten med respektive idrott har stärkts genom att varje idrott har en utsedd konsulent som följer verksamheten, knyter ihop kontakten mellan idrottsföreningen, SDF och i vissa fall SF. Kommunikation med uppdragsgivarna (SDF, IF, RF, SISU R) Utöver vår årliga SDF-konferens hade styrelsen ambitionen att under 2012 ersätta tidigare dialoger, där vi inbjöd alla SDF, med idrottsspecifika dialoger för att på så sätt knyta ännu bättre kontakt med SDF. Tyvärr har vi lyckats genomföra detta med endast sex av tio planerade SDF. Styrelsens erfarenhet av det vi genomfört är mycket positiv, kommer närmare SDF, lär känna varandra och får en ökad insikt och förståelse för respektive idrotts förutsättningar. Ambitionen är att fullfölja grundtanke att under en treårsperiod träffa samtliga SDF. Ekonomi Som framgår av redovisad förvaltningsberättelse gjorde vi ett verksamhetsunderskott 2012, vilket var planerat. Dotterbolaget (BL) gör dock att vi redovisar ett positivt resultat. En mer ingående beskrivning av det ekonomiska utfallet framgår av förvaltningsberättelsen. Medarbetarna Genomförd medarbetarenkät inom RF, SISU och distrikten visar att vi i Västerbotten håller hög klass. Vi har ett förtroendeindex på 83 procent vilket är = en bra arbetsplats enligt sammanställningen. Distrikten är ingen homogen grupp vilket vi tydligt bevisar i positiv riktning utom i ett avseende, nämligen får vi en rimlig lön för det arbete vi utför där våra medarbetare ligger mycket lågt. Sammanfattning - Fem år under gemensam ledning har gjort oss starkare och bättre att företräda idrotten i Västerbotten. - Jag påstår att båda organisationerna flyttat fram sina positioner och då inte minst under de senaste åren. - Idrottsförbundet har avsevärt stärkt sin position både mot kommuner, region och uppdragsgivare. - Vårt idrottspolitiska arbete, främst de kommunvisa idrottsträffarna, har satt VIF på kartan och klargjort för beslutsfattarna vilka vi är och vad vi kan bidra med. - Vi har tagit plats i Regionsarbetet, drivit några stora avgörande projekt och utvecklat vår service till uppdragsgivarna. - Tyvärr har vi inte lyckats öka det ekonomiska stödet från Regionen. - Fler IF och SDF har upptäckt vilket stöd och vilken service vi kan ge inom olika områden, ekonomi, administration, anläggningsfrågan och projektverksamheten. - Vi har, enligt min uppfattning, väl levt upp till vårt uppdrag att Leda, Stödja och Företräda idrotten i Västerbotten med syftet att Utveckla idrottsverksamheten, Skapa förutsättningar och resurser samt ge Service. Tack för ett mycket bra Nu går vi vidare mot nya utmaningar ny möjligheter för idrottens utveckling i Västerbotten. //Börje Sandgren, ordförande 4

5 Våra möten med SDF:en Under hösten 2012 genomfördes årets SDF-konferens. Den syftar till att samla våra SDF och diskutera de utmaningar som våra idrotter står inför och andra aktuella frågor. Årets konferens ägde rum på Medlefors i Skellefteå och inleddes fredag eftermiddag med gemensam lunch på lördagen som avslutning. Under fredagen behandlades SDF-bidraget och kvällen leddes av Göran Svanberg i rollen som ordförande för den grupp som valts för att utreda det nuvarande SDF-bidraget som en följd av Västerbottens Fotbollförbunds motion vid årsmötet Följande frågor diskuterades: Skall årsmötet och SDF-konferensen premieras med pengar? Skall nuvarande system med ej rekvirerade medel kvarstå? Skall verksamhetsbidragets nuvarande fördelning förändras? En bra diskussion avslutade fredagen och lördagen inleddes med reflektioner på ovanstående från deltagarna. Resten av lördagen ägnades till att diskutera Framtidens förening. Ola Svensson från SISU föreläste om hur föreningslivet har förändrats samt kan komma att förändras. Sen följde en längre gruppdiskussion kring ämnet och hur vi kan förbereda våra idrotter för förändring och fortsätta vara attraktiva för barn, unga och vuxna som vill hålla på med idrott. Totalt deltog 27 representanter från ridsport, skyttesport, gymnastik, handikappidrott, bordtennis, bilsport, boule, fotboll, styrkelyft, mc- och snöskoter, innebandy, badminton, friidrott, orientering, karate och golf på konferensen. Många berömde innehållet och ansåg att det lyft dem och bidragit med tankar till det vidare arbetet i respektive specialdistriktsförbund. Vi har genom åren kontinuerligt också träffat våra SDF i en mindre dialog för att lyssna av idrottens utvecklingsbehov. Under det gångna året har vi formaliserat detta och träffat ett antal specialdistriktsförbund var för sig. Därigenom kan vi utifrån deras enskilda perspektiv resonera om vilka behov just den idrotten har. Ett uppskattat möte med utveckling i fokus som vi kommer att fortsätta med under kommande år, då med nya idrottsförbund för att på sikt träffa samtliga. Följande SDF har vi träffat under 2012: Västerbottens Fotbollförbund, Nordsvenska Volleybollförbundet, Svensk Tennis Norr, Västerbottens Handikappförbund, Västerbottens Ishockeyförbund och Västerbottens Skyttesportförbund. Några SDF-representanter samlade på årsstämman

6 Idrotten Medverka samt bidra till att aktiviteter och utövare inom idrottsrörelsen i Västerbotten ökar Västerbottens Idrottsförbund ansvarade även 2012 för den del av Idrottslyftet som satsade på samverkan mellan idrotten och skolan. Syftet med skolsamverkan har varit att stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill. Verksamheten har bedrivits i föreningsregi och stödet utgått endast till idrottsföreningar. Under 2012 fördelades kronor på 56 beviljade projekt. Totalt inkom 195 ansökningar. Under 2012 genomfördes den fjärde upplagan av Sportscamp, den gigantiska friluftsdagen då skolelever får testa en mängd olika idrotter. Det är också ett bra tillfälle för de lokala idrottsföreningarna att visa upp sin verksamhet. Sportscamp har varit ett projekt inom Idrottslyftet - skolsamverkan och arrangerats av Västerbottens Idrottsförbund i samarbete med SISU Idrottsutbildarna, kommuner och lokala idrottsföreningar. Huvudsyftet med Sportscamp är att bidra till att stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill. I Umeå arrangerades Sportscamp på Noliaområdet torsdagen den 6 september med cirka deltagande sjätteklassare. Här fanns 32 föreningar på plats för att visa upp sina idrotter med hjälp av 80 funktionärer från Dragonskolan. I Skellefteå arrangerades Sportscamp på Vitbergs- och Norrvallaområdet tisdagen den 18 september med cirka 700 deltagande sjätteklassare. Här fanns 22 föreningar på plats för att visa upp sina idrotter med hjälp av 60 funktionärer från Anderstorpskolan. SPORTSCAMP 2012 Go & Grow Under 2012 har Västerbottens Idrottsförbund engagerat sig i den digitala plattformen Go & Grow. Det är en mötesplattform på nätet, där du kan söka efter andra att göra saker med. Innehållet är användargenererat och aktivitetsfokuserat vilket möjliggör chansen att hitta alla möjliga aktiviteter. Om det du söker inte finns, så kan du själv lägga till det. Vi vill utnyttja den digitala världen för att idrottsintresserade ska hitta andra eldsjälar, men vill sedan uppmana individer att gå ut i den riktiga världen där du kan engagera dig i riktiga aktiviteter med de riktiga människorna som du har fått kontakt med. Vi ser denna plattform som en stor möjlighet för att stärka folkhälsan och som en plattform där fysisk aktivitet på recept (FaR ) kan nå ut till fler. Vårt engagemang är främst för att säkerställa att FaR - funktionen finns med och att idrott och fysisk aktivitet är en naturlig del av Go & Grow. Det arbetet har fungerat väl under

7 Idrotten Projektutbildning - Idrottslyftet När vi bedömer idrottsföreningarnas kunskapsnivå och erfarenhet av att hantera projekt i allt ifrån ansökan till slutrapport ser vi att det finns stora skillnader inom Västerbotten. Det är en skillnad som vi har velat bidra till att jämna ut under 2012 genom att erbjuda en grundläggande projektutbildning. Utbildningen genomfördes i samarbete med SISU Idrottsutbildarna i Skellefteå, Storuman och Umeå med totalt 70 deltagare. Sammantaget kan vi konstatera att idrotten har ökat under Åtminstone om vi granskar rapporterade LOK-stöd (enligt bilaga på sidorna 38-39). Där framgår att antalet deltagartillfällen ökat med knappt en procent. Antalet sammankomster har minskat något. Samtidigt visar detta på en svaghet i att vi har relativt begränsat underlag att faktiskt mäta aktiviteter och deltagare. Efter 2013 räknar vi med att begreppet Aktiv i idrott utdraget ur IdrottOnline ska vara tillräckligt tillförlitligt att använda. Detta blir då ett välkommet tillskott, eftersom det har uppenbara brister att endast mäta i LOK-stödsaktiviter. Bevaka barnrättsperspektivet och aktivt verka för en sund barnidrott. Erbjuda SF-föreningar och SF stöd att leva upp till Idrotten vill Rädda Barnen inledde en debattartikel med Rätten att känna glädje inom idrotten och tryckte på glädje, gemenskap och en härlig laganda, där alla får vara med och kämpa måste vara en målsättning för idrotten. Vi svarade på denna och instämmer såklart till fullo. Det går hand i hand med vårt arbete med idrottens värdegrund, idrotten vill. Vi arbetar aktivt med stöd genom SISU Idrottsutbildarna som arrangerade en kväll med just Rädda Barnen och High Five som utgångspunkt i Skellefteå under hösten Utöver det svaret så publicerades ytterligare tre debattartiklar. Den första som publicerades hade titeln Är tävlingsfria föreningar lösningen, och här följer ett utdrag från den: Vi - Västerbottens Idrottsförbund tror att all idrottsverksamhet, oavsett när och hur den bedrivs, gagnar utvecklingen till ett ännu större idrottsintresse. Och enligt idéprogrammet Idrotten vill ska också idrott finnas för alla. Därför är vi glada för det inspel som Erwin Apitzschs besök gett upphov till och som kan bidra till en nödvändig debatt. Frågan behöver belysas i föreningar och förbund. Tanken att tävlingsfria föreningar kan vara ett komplement är inte helt otänkbar. Men vi anser att även andra organisatoriska lösningar som de ovanstående kan bidra till att behålla och locka fler till idrotten, där de kan träna och tävla på sina villkor, i enlighet med Idrotten vill. Tillsammans kan vi då leva upp till visionen Svensk idrott - Världens bästa. De andra publicerade debattartiklarna hade titlarna; Idrott är också kultur, publicerad samt Idrottsföräldern, hjälp eller stjälp, publicerad Arbetet med att tydligare tycka till om idrotten i länet har stärkts under 2012 där debattartiklarna är en del. De som publicerats har möts av mycket positiva kommentar och fått en bra viral spridning i sociala medier. Satsningen Samsyn Västerbotten syftar till att idrotten ska efterleva Idrotten Vill och alla SDF som vill vara med bjuds in i detta viktiga arbete. Inledningsvis har vi riktat in arbetet på Idrott för barn för att SDF:en ska erbjuda en sund barnidrott som möjliggör att barnen kan utöva flera idrotter och inte tvingas välja i tidig ålder. Deltagande SDF är Motorcykel- och Snöskoterförbundet, Innebandyförbundet, Volleybollförbundet, Tennisförbundet, Fotbollförbundet, Ishockeyförbundet, Handbollförbundet, Skidförbundet, Gymnastikförbundet, Simförbundet och Friidrottsförbundet. Vi har genomfört två möten för ordföranden och en för tävlingsansvariga. I mars månad hölls en gemensam träff för de båda målgrupperna som inleddes med en föreläsning med Christer Malm från Idrottsmedicin i Umeå. Christer pratade om fysisk träning för barn- och ungdom, och diskussionen fokuserade på vad vi kan göra för att informera, utbilda och underlätta för idrottsföreningarna i detta arbete. Decemberträffen med ordföranden var en presentation av SISU Idrottsutbildarnas utbildningspaket Värdefullt. Diskussionen var inriktad på om det är fult att tävla och hur vi kan stödja föreningarna i arbete med ledarna och föräldrarnas kompetenspåfyllnad i ämnet. 7

8 Idrotten Erbjuda utvecklingskompetens inom barn- ungdoms- och vuxenidrott avseende bredd- och elitrinriktning samt för ekonomi och föreningsjuridik Det finns en fantastisk kompetens med både bredd och djup i den med SISU Idrottsutbildarna samordnade personalkåren. Personalsammansättningen representerar en verklig mångfald rent idrottsmässigt och utbildningsnivån är mycket hög. Fortbildning och kompetensutveckling är centralt i vår organisation. De senaste åren har vi speciellt inhämtat komptens inom bland annat en sund barnidrott med kloka spelarutvecklingsplaner, idrott hela livet med särskild tonvikt på bredd- och motionsidrott, föreningsjuridik inom ramen för Idrottens föreningslära, ekonomi med anledning av nya bestämmelser för bokföring och skatteverkets nya tolkningar för ideella organisationer, kompetens i filmproduktion samt IdrottOnline. Med IdrottOnline som bas har vi under året också utarbetat en tydligare kompetensplan och ansvarsfördelning, allt för att ytterligare spetsa komptensen och erbjudandet. Att erbjuda utvecklingskompetens handlar också om att ha ett bra externt nätverk av kompetenser. Under året har vi bland annat arbetat aktivt med Norrlands Energikontor, Idrottekonomiskt Center i Lund, Skatteverket, Folksam, Umeå Centrum för Idrottsvetenskap, Rädda Barnen, Friends, Soja Film samt med Sven Knutson. Även det interna nätverket är viktigt. Här har vi under året arbetat aktivt med att koppla distriktsförbunden tydligare till RF och den kompetens som finns där. Till det interna nätverket räknar vi också kontakter med SF och/eller SDF för stöd i idrottsspecifika frågor och även här bistår vi idrotten med en rad kontakter. Västerbotens Idrottsförbund har engagerat ekonomen Sven Knutson - en av landets största aktoriteter gällande ekonomi och bokföring i ideella föreningar - i utbildningar kring föreningsekonomi. Under 2012 handlade det övervägande om nya, mer uppgiftskrävande deklarationsregler, som innebar att föreningarna var tvungna att se över kontoplanen för att inte felaktigt anses skattepliktiga. För Mariehems SK blev utbildningen en insikt i att man behövde ytterligare hjälp. Sven Knutson gjorde ett extra arbete med föreningen - deras farmarklubb och aktiebolag - vilket innebar en besparing med kronor för MSK. VIF har fortsatt samarbetet med Sven Knutson genom en bokslutskurs, men även samverkat med Skatteverket och övriga Norrlandsdistrikt kring skatteutbildningar för föreningar. Sammantaget lever vi upp till målet att erbjuda utvecklingskompetens på ett godtagbart sätt. Inom vissa områden exempelvis ekonomi, juridik och finansiering är det mycket bra, men nivån är för ojämn. Erbjudandet är också för passivt. Vi behöver under kommande år arbeta med mer kompetensutveckling, med att knyta fler starka nätverk samt med att konkretsisera erbjudandet både internt och externt. Genom att erbjudandet blir konkretiserat kan det också saluföras bättre i förhoppningen att vi blir något mer offensiva. 8 Uppskattad koncernredovisning Sven Knutsons föreläsning om koncernredovisning hösten 2012 var uppskattad och gav flera kloka insikter för deltagande idrottsföreningar med aktiebolag. SISU Idrottsutbildarna tog, på initiativ av VIF, upp den välrenommerade ekonomen till Umeå för att informera idrottsföreningar med aktiebolag reglerna som gäller särskilt för dem. I samband med besöket hjälpte Sven Knutson några föreningar konkret och framgångsrikt med deras ekonomiska redovisning. Han vet mycket om hur många föreningars bokföring ser ut, vilka brister dom brukar ha och vad föreningarna har dålig koll på. Stina Johansson på Umeå Golfklubb gillade greppet att ta sig an ett smalt ämne och Anton Jonsson från IFK Umeå fick kunskaper att smälta. Se filmen på VIF SISU-tv, YouTube.

9 Idrotten Allt kommunicerar Vår ambition är att hålla Västerbottens Idrottsförbunds webbsida levande och aktuell genom att i första hand publicera artiklar och reportage som knyter an till vår verksamhet. Ibland passar också nyheter med tydlig SISU-koppling på VIF:s webb. Vår webstrategi för främst hösten 2012 omfattade bland annat ett förbättrat nyhetsarkiv samt bilder på alla anställda, men eftersom RF under hösten framförde tanken på en ny, ombyggd distriktswebb, har vi inte lagt ner några större åtgärder. Däremot såg vi över besöksstatistiken på våra webbar, där VIF:s sjunkit från till 6 033, troligen beroende på att Attraktiv Arbetsplats webb legat därunder och numera inte drar lika många besökare. Ett genomsnittligt sidbesök varar i 55 sekunder och de flesta handlar om information om ekonomiskt stöd eller kontaktuppgifter. Vi fortsätter att publicera kortare fakta via nyhetsbrev som vi fick ett bättre verktyg för i IdrottOnline under Båda dessa kanaler samverkar förstås med den tredje - vår Facebooksida - där vi under året har utsett fler kollegor att administrera och publicera fakta, nyheter samt nerslag i vår verksamhet. Genom det anser vi att vi får allt fler positiva kommentarer och ökar också antalet följare. Sammantaget tycker vi att vår externa kommunikation stadigt förbättras men söker ständig utveckling. Under året har Västerbottens Idrottsförbund fortsatt sitt samarbete med Soja film och börjat producera egna filmer i större utsträckning. Viss produktion sker i samverkan med Soja film och vissa delar produceras helt och hållet på förbundet. Under 2012 har vi arbetat fram tio filmer som berättar om olika delar av vår verksamhet och framför allt våra föreningars verksamhet. Samtliga publiceras på vår egna Youtubekanal VIF/SISU-tv, samt till stor del på VIF:s och SISU:s webbsidor. Uppsatsskrivning med Umeå universitet Under vårterminen 2012 fortsatte samarbete med Umeå universitet och de studenter som där skriver kandidatuppsatser med inriktning mot idrott. I samverkan med Västerbottens Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och Elitidrottscentrum Norr, handledde vi sex uppsatser med följande titlar: - Attityder gällande kosttillskott och doping bland tävlingsidrottare inom Umeå området - Förekomst och attityder gällande kosttillskott och doping bland tränande på gym i Umeå - Vad gör dom? - En studie om vad idrottsföreningarna i Skellefteå kommun gör utanför sin kärnverksamhet - Idrotts- och motionsrörelsens roll i samhället - Kommunal idrottspolitik i Västerbotten - Motiv till att fortsätta föreningsidrotta - En enkätstudie om åriga föreningsidrottande flickor - Idrottspolitik i Västerbotten - en kvalitativ studie på politiker och tjänstemäns syn på idrottspolitik. I början av juni genomfördes ett förmiddagsseminarium med ett tjugotal åhörare där uppsatserna presenterades och diskuterades. Ett lyckat samarbete som stärker kompetensen såväl internt som externt till länets idrottsföreningar. Elitidrottscentrum Norr Elitidrottscentrum Norr (EIC Norr) är ett regionalt utvecklingscentra med uppgift att ge utvecklingsstöd och service till elitidrottare, tränare, föreningar, idrottsgymnasier och förbund. EIC Norr är en stiftelse med VIF som stiftare, och bygger verksamheten på samarbete mellan aktiva idrottare, tränare, forskare, föreningar och förbund. EIC Norrs kunskap om de enskilda aktiva idrottarnas, liksom föreningarnas ambitioner och utvecklingspotential är stor. I Västerbotten syns en intressant framtid då kommuner, regionala organisationer och Umeå universitet med sin forskning och utbildning inom bland annat fysiologi, nutrition, idrottspsykologi och idrottsmedicin visar positiva ambitioner. Fyra specialidrottsförbund har förlagt sina utvecklingssatsningar i Umeå och fler har visat intresse. Universitetet har cirka 240 studenter med elitidrottsavtal och Umeå Idrottsgymnasier med två Riksidrottsgymnasier (RIG) och nio Nationella Idrottsgymnasier (NIU) erbjuder bra villkor för cirka 300 elever med elitambitioner. I Skellefteå kommun finns fyra NIU, Vännäs kommun har tre NIU, Storumans kommun två NIU och i Vilhelmina och Lycksele kommuner finns vardera ett NIU. I regionen finns dessutom väldigt många elitidrottare och klubbar med elitverksamhet. 9

10 Idrotten Stödja verksamheten vid länets riksidrottsgymnasier och nationella idrottsutbildningar Genom Elitidrottscentrum Norr genomförs kontinuerligt träffar med företrädare för länets två Riksidrottsgymnasier (innebandy och friidrott). Träffarna har utbildningsinnehåll för de instruktörer som arbetar där samtidigt som vi hjälper till med behovsanalys av miljöutvecklingsarbetet. På samma sätt har vi bistått utvecklingsarbetet - exempelvis spetskompetenser i undervisning och träning - med NIU-programmen i Umeå, Vännäs och Vilhelmina. Under januari genomfördes en studieresa tillsammans med instruktörer från RIG och NIU på Dragonskolan i Umeå. Då träffade vi elitföreträdare i Helsingfors, Finland. Här har vi fått ett bra samarbete som vi under 2013 kommer att utveckla ännu mer, samt med ytterligare NIUgymnasier runt om i länet. Vi ska även fortsätta bistå idrotter som vill starta upp ny NIU-verksamhet i länet. Innan vi kan ta nästa steg för satsningen Entreprenad tränarstöd till NIU, behöver vi diskutera och konkretisera, liksom motsvarande för elitidrottsutvecklingen för universitetet. Förutsättningarna för ett idrottsmedicinskt stöd för elever vid idrottsgymnasierna är olika beroende på skola och kommun. Några av idrottsgymnasierna är hänvisade till skolhälsovården och hälsocentraler och någon har avtal med specialistvård. I läroplanen samt anvisningarna från respektive SF finns rekommendationer om de fysiska tester som bör göras. Endast RIG/ NIU på Dragonskolan i Umeå använder sig av idrottspsykologisk spetskompetens i föreläsningsform. Stödja Umeå universitet i etableringen av landets första Riksidrottsuniversitet Västerbottens Idrottsförbund har bland annat genom Elitidrottscentrum Norr haft ett drygt tjugoårigt etablerat samarbete med Umeå universitet. Samarbetet sker på olika plan som exempelvis de sex årligt återkommande Idrottsluncherna med aktuell idrottsforskning - en mötesplats för forskare, utbildare, tränare och andra som har idrotten som intresseområde. Vi finns även med när Umeå universitet genomför olika konferenser, som förra årets Svensk Beteendevetenskaps Forskningskonferens i november med cirka 150 deltagare. Vi ingår också i ett forskningsnätverk med idrottsforskare från framför allt Umeå universitet och Linnéuniversitetet i Växjö. Under 2012 förde vi dessutom en dialog med Idrottshögskolan om förutsättningarna att förlägga ett antal idrottsluncher vid campus i Skellefteå med start någon gång under Västerbottens idrottsförbund har under 2011 och 2012 deltagit i en referensgrupp till Umeå universitet under arbetet med att utveckla och stärka idrottsprofilen hos universitetet. Resultatet av utvecklingsarbetet är att Umeå Centrum för Idrottsvetenskap i slutet av året ombildats till Idrottshögskolan. Därigenom har den redan starka idrottsprofilen vid universitetet stärkts ytterligare. Förutom en starkare och mer kommunikativ plattform ska forskningsdelen av Idrottshögskolan stärkas. I den nya Idrottshögskolan har RF/Västerbottens Idrottsförbund fått en ordinarie plats i styrelsen. En plats som med början 2013 innehas av länsidrottschefen. 10

11 Idrotten Fortsätta satsningen på värdegrundsarbete med SISU, samt initiera till debatt i idrottsideologiska värdegrundsfrågor Idrotten vill är Svensk Idrotts värdegrund och vi ämnade kommunicera denna värdegrund till våra föreningar ännu mer under Vi tryckte på Idrotten vill i reportage på webben, debattartiklar och på vår Facebook-sida. Däremot har vi inte nått fram i att kommunicera budskapet fullt ut till våra föreningar. Det är ett arbete som fortsätter under 2013 bland annat med en tydligare koppling till idrottslyftet och processarbete samt genom föreningsanalyser i samverkan med SISU. Just nu pågår satsningen Värdefullt med syftet att få idrottsföreningar runt om i länet att samtala och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten. Vi vill med satsningen väcka frågan om vad våra föreningar vill stå för och vilka värden de vill förknippas med. Målgrupperna vi riktar våra insatser mot är aktiva, aktivitetsledare, organisationsledare och föräldrar. När vi har träffat de SDF som deltar i Samsyn Västerbotten under 2012 har vi bland annat diskuterat SISU:s utbildningspaket Värdefullt. Dialogen har handlat om vad exempelvis ordförande och tävlingsansvariga kan göra utifrån sina roller i förbunden, men också om den temautbildning som SISU genomfört mot föräldrar och ledare på föreningsnivå samt föräldrarnas engagemang. Ibland hamnade fokus på tävlandet inom barnidrotten och självklart tycker ingen medverkande att det är fult att tävla. Däremot är förhållningssättet hos våra ledare och föräldrar samt ett levande värdegrundsarbete i föreningen helt avgörande för att nå en sund barnidrott. Legend och ungdomsprofil får Fair Play En stor boxningsprofil fick i december Fair Play-priset av Västerbottens Idrottsförbund. Raad Al-Duhan bedriver ett inspirerande ledarskap bland barn och ungdomar och brinner för respekt, moral och familjeliv i Umeå Legend Club. Raad Al-Duhan var 11 år när han kom till Sverige och Gävle som flykting från Irak. Ond bråd död var en vanlig syn för honom som liten, samtidigt som han upplevde tryggheten i en muslimskt troende familj. Resan gick via ett flyktingläger i Saudarabien där familjen befann sig i sex år. - Redan då bestämde jag mig för att om jag nånsin får det bra i livet så vill jag hjälpa andra, berättar han. Vid ankomsten till Sverige var han en duktig fotbollsspelare om än ingen mönsterelev i skolan. Lockad till boxningslokalen utvecklade han snabbt en talang även där. - Jag var väldigt tuff men ändå skötsam, aldrig kriminell, ler Raad. Samtidigt praktiserade han hos en i Gävle legendarisk ungdomsledare som jobbade framgångsrikt med barn och värdegrund. Med inspirationen och erfarenheterna från flyktinglivet, bestämde sig Raad för att avstå från en egen karriär. - Jag ville använda min kraft och talang till att hjälpa barn i utanförskap istället och visste att jag hade något att bidra med. Läs artikeln i sin helhet i tidningen Västerbottensidrotten

12 Idrotten Intensifiera arbetet med jämställdhetsintegrering Västerbottens Idrottsförbund deltar sedan två år tillbaka i länsdelegationen för jämställdhet. Inom ramen för detta utarbetades en plan för att med stöd av länsstyrelsen och Umeå Universitet genomföra en jämställdhetsgenomlysning (JämLys) av idrotten i Västerbotten med start under Bytet av landshövding och den utdragna processen runt detta har dock inneburit att arbetet hos Länsdelegationen legat nere, vilket också har resulterat i att vi inte påbörjat JämLys Idrott under Frågor som hotar idrottens trovärdighet Missbruk av bland annat anabola androgena steroider (AAS) är i dag ett växande samhällsproblem. Detta drogrelaterade missbruk sker i syfte att förändra kroppen men också de psykiska effekterna av drogen eftersträvas. Rikskriminalpolisen rapporterar ett ökat användande av AAS bland kriminella individer. AAS ökar aggressivitet och mod och gör användarna mer våldsbenägna. Bland narkomaner verkar AAS etablerat sig som en drog bland andra. Ett annat problem är styrketränande motionärer med kroppsbyggarideal som tar till AAS för att snabbt öka i vikt. Bland motionärer förekommer det att AAS också blir inkörsporten till traditionellt narkotikamissbruk. Idrottsrörelsen har under många år bekämpat doping inom idrotten och även uppmärksammat missbruket av AAS utanför idrotten. Dopingproblemet inom svensk elitidrott är idag minimalt. Att det pågår ett massivt antidopingarbete inom svensk idrott på alla nivåer är en viktig faktor för att fortsätta hålla svensk elitidrott dopingfri. Den ökade spridningen av AAS i samhället är dock oroande då det finns risk att problemet spiller över till den organiserade idrotten. Många av länets tävlingsidrottare och elitidrottare tränar idag på anläggningar som kan vara potentiella riskzoner. I samverkan med gym och träningsanläggningar i Västerbotten genomförs ett förebyggande arbete/ information om risker med doping och kosttillskott. Vi genomför årligen utbildning för personal vid träningsanläggningar. Förra året hölls tre föreläsningar kring kosttillskott och dopingfri miljö i Umeå och Skellefteå med totalt 64 åhörare. Två C-uppsatsstudier av studenter från Umeå Universitets idrottsvetenskapliga program har belyst nuläget. kring; Attityder till kosttillskott och doping hos tränande i idrottsgymnasiet och bland idrottsföreningar, samt Attityder till kosttillskott och doping hos tränande på tre gym i Umeå. Båda studierna visar bland annat att användandet av proteintillskott är mer än 70 procent hos de tränande samt att kunskapen om risken med kosttillskott är låg. Västerbottens Idrottsförbund och Elitidrottscentrum Norr ingår i en länssamrådsgrupp för ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) som genomfört fyra möten under Dessutom har Västerbottens Idrottsförbunds dopingkommitté genomfört sex möten under samma tid. 12

13 Idrotten Samliga länets elever vid Nationella idrottsgymnasier och riksidrottsgymnasier samt övriga intressenter har erbjudits flera föreläsningar, bland annat av överläkare Martin Fahlström om risker med doping och kosttillskott. Den har totalt nått 416 åhörare. Även Lars Lilja, ordförande i dopingkommittén, har föreläst i samma ämne för 152 elever. En utbildning hölls i Umeå om risker, prevention och mobilisering kring AAS med Tommy Moberg för18 deltagare. Även elitidrottare i Umeå har fått en föreläsning på temat Sanningar och myter om kosttillskott. I Västerbotten finns förnärvarande sex dopingfunktionärer. Dessa har under 2012 utfört 115 provtagningar bland länets idrottare och motionärer. En av dem visade sig innehålla AAS vilket resulterade i en avstängning på 36 månader. 13

14 Resurserna Varje kommun ska bearbetas i att stödja sin lokala idrott samt i att säkra tillgängligheten till idrottsmiljöer Under året genomfördes 14 träffar med våra 15 kommuner. Innan varje kommunträff fick de lokala föreningarna tycka till om förutsättningarna för idrott i just sin kommun genom att svara på följande frågor i enkätform. Varje fråga fick bedömas på en skala mellan 1-6, där 1 var lägst betyg och 6 det bästa möjliga. 1. Hur upplever din förening möjligheterna till idrott och idrottande i er kommun? 2. Vilken kvalité på idrottsanläggningar har er kommun enligt din förening? 3. Hur upplever din förening samarbetet mellan idrottsföreningarna i er kommun idag? 4. Hur stor potential har er kommun att utöka och förbättra sina idrottsevenemang? 5. Vilken potential har er förening att bidra till en positiv utveckling av er kommun? 6. Hur upplever din förening möjligheten till utbildning och utveckling av ledare och förtroendevalda i kommunen? 7. Vad anser din förening är viktigast att prioritera i er kommun för en bra idrott för alla i kommunen? (frivillig fråga, möjlighet till längre svar) Under dessa 14 kommunträffar svarade 121 idrottsföreningar i länet. Av de som svarade såg många positivt på möjligheterna till idrottande i sin respektive kommun enligt figuren nedan. En annan fråga som är värd att lyfta är idrottsföreningens syn på hur den kan vara med och utveckla sin specifika kommun. Där ansåg sig många ha en stor potential. Vi kan inte annat än instämma i att det finns en kraft i våra idrottsföreningar. 14

15 Resurserna Sista frågan i enkäten bjöd in till att skriva fritext Efter en sammanställning av dessa kommentarer utkristalliserades tre områden som var av särskild vikt för en bra idrott i våra kommuner. De var följande i prioritetsordning: 1. Samverkan 2. Ekonomi 3. Anläggningar Enkäterna fungerande bra som ett diskussionsunderlag på träffarna och vi ämnar genomföra dessa en gång per år för att se skillnader/utveckling från år till år. I samband med kommunträffarna presenterade även ett antal mätpunkter för att jämföra kommuner med varandra och se vad en kommun kan lära av andra eller lära ut till andra när det gäller idrotten och idrottsföreningarna verksamhet. Nyckeltalen var under 2012:s kommunträffar: Antal SF-föreningar Antal idrotter Antal föreningar som uppbar LOK-stöd Utbetalt LOK-stöd från RF Antal utbildningstimmar inom SISU 2010 & 2011 Antal föreningar som aktiverat IdrottOnline Utbetalt idrottslyft i kommunen under de senaste 4 ansökningsåren Antal föreningar som fått utbetalt idrottslyft Dessa nyckeltal fungerar bra, utmaningen är att hitta jämförbara kommuner utifrån övrig demografi eftersom våra 15 kommuner är väldigt olika. Men det gick nästan alltid att hitta en eller två jämförbara kommuner att lära av. Stärka konsulentens roll Att jobba nära kommunerna i syfte att tillsammans hitta bra lösningar för idrotten är en naturligt viktig del för oss. En del i detta arbete är att SISU:s konsulenter som har ett kommunansvar, är rustade för att möta kommunerna. Det är främst ett sätt att stärka dem i sitt ordinarie uppdrag, men vi merutnyttjar nätverk, kunskap och annat för att även stödja Idrottsförbundets uppdrag. Under året har vi arbetat för att utveckla relationen med kommunerna och haft kontinuerliga möten med ansvariga i kommunerna. Vi har också under 2012 tillgodosett oss kunskap samt erfarenhet för att på ett bra sätt fortsätta framtida arbete. 15

16 Resurserna Vi genomförde under våren en konsulentträff med inriktning mot idrottspolitik. Syftet med dagen var att internt skapa samsyn och stärka oss kring idrottens kraft som regional och lokal utvecklingsfaktor. Under denna dag valde vi även att skapa en samsyn på hur vi jobbar med kommunen som en viktig samarbetspartner med det lokala idrottslivet och för oss inom idrottens stödorganisationer. Det finns befintliga föreningssamarbeten i ett antal kommuner; Doroteaidrott i samverkan (DIS), Lyckseleidrott i samverkan (LIDS), Norsjöidrott i samverkan (NIDS). Vi hade inför 2012 ambitioner att bilda idrottsråd i ett antal kommuner, samt vara bollplank till befintliga samarbeten. Dock har vi inte riktigt mäktat med att starta idrottsråd men NIDS har kommit riktigt långt i denna fråga och även DIS har påbörjat diskussionerna. Förutom dessa föreningssamarbeten så har det även genomförts träffar mellan föreningar i syfte att skapa mer och bättre föreningssamverkan. Dessa träffar har genomförts i Malå, Robertsfors och Skellefteå. Tillsammans med Fritid Skellefteå arrangerades åtta föreningssamrådsträffar under 2012 med syfte att skapa ett nära samarbete och goda förutsättningar att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Ändringarna i bidragsnormerna och inriktningar som är aktuella inför framtiden diskuterades. Därutöver genomfördes arbetspass med värdegrundsfokus som genererade medskick om hur man kan jobba med det i sin förening. Fritid Skellefteå och dess föreningar har inledningsvis valt att inte formalisera dessa samrådsträffar som föreningsråd. Målsättningen under 2012 var att genomföra två fritidschefsträffar där vi samlar den tjänsteman eller i vissa fall tjänstemän som har ansvaret för idrotts- och fritidsfrågor i sin kommun. Den första ägde rum under april och där var sju kommuner representerade. Vi enades där om att försöka få till en träff för det nätverket under vår och höst varje år. Tyvärr passade inte de föreslagna datumen för hösten vilket gjorde att den aldrig genomfördes. Men nätverket lever och vi fortsätter arbeta med mötesplatsen. Under 2012 års träff diskuterades anläggningsfrågan en hel del samt om idrottspolitiska program i respektive kommun. Utveckla kompetensen kring idrottsanläggningar och idrottsmiljöer Under 2012 har det varit möjligt för idrottsföreningar att, inom ramen för RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer, söka bidrag för energieffektiviseringsåtgärder på en befintlig idrottsanläggning. För att ansökan ska behandlas kräver RF att det genomförs en opartisk miljökonsekvensanalys av objektet, vilket visat sig vara både svårt och kostsamt att åstadkomma för föreningen. Av den anledningen bestämde sig Västerbottens Idrottsförbund för att om möjligt öka kompetensen inom området. Med inspiration från ett nationellt energiprojekt som drivs av RF och Örebro energikontor togs kontakt med Norrbottens energikontor, Nenet, som också har lokalkontor i Umeå. Det visade sig finnas ett ömsesidigt intresse av att inleda ett samarbete och redan under 2012 har vi sett flera positiva resultat av det samarbetet. Genom Nenet har Västerbottens Idrottsförbund nu tillgång till ett nätverk där alla energi- och klimatrådgivare i Västerbottens kommuner ingår. Nenet bidrog också med att förmedla kontakten till lämpliga föreläsare till den anläggningskonferens vi genomförde 2012 på temat Energieffektiv idrottsanläggning. Syftet var att skapa ett nätverk mellan föreningar, kommunernas anläggningsansvariga tjänstemän och kommunernas energi- och klimatrådgivare samt öka kompetensen inom området. Totalt medverkade 27 deltagare och alla var överens om att det var ett nytt spännande nätverk som skapats. Vi kunde också bidra till ett av Nenets energiprojekt genom att hjälpa till att rekrytera ytterligare en idrottsförening från Västerbotten i form av Skellefteå Ridklubb. 16

17 Resurserna Avsätta max 20 procent av RF:s bidrag till anläggningar för investeringar i miljöanpassade lösningar Västerbottens Idrottsförbund handlägger RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer. Under 2012 fanns kronor att fördela och stöd utgår endast till idrottsföreningar. Totalt inkom 24 bidragsansökningar varav följande satsningar har beviljats stöd: Morön BK kr till omklädningsrum, Umeå BGK kr till bangolfbana, SK Storm kr till gymlokal, Föreningen Bygdsiljumsbacken kr till snökanonsystem, Storumans IK kr till omklädning/samlingslokal, Hissjö SK kr till konstgräsplan, Skellefteå AIK Hockey kr till träningshall Lycksele KF kr till hoppsele med rundbana. Numera stoltserar Skellefteå Folkets Park med en egen klättersvamp. Det är KFUM Skellefteå Klätter som fått medel för att utöka parkens redan befintliga utbud av beachvolley, skating och klättring. Skellefteå Klätterklubb KFUM fick kronor från RF:s anläggningar och idrottsmiljöer. Så nu har svampen vuxit upp och ståtar bland andra klättervänliga redskap på området. Öka det offentliga stödet till idrotten från Region Västerbotten och kommunerna Västerbottens Idrottsförbund är från och med 2012 en av 28 aktörer i Västerbottens läns utvecklingsråd. Rådet arbetar med regional utveckling och träffas cirka två gånger per år. Utvecklingsrådets roll är att bidra med kunskap om hur länet kan utvecklas och att ge synpunkter på strategier och andra dokument som har betydelse för hur länet arbetar med regional utveckling. Region Västerbotten har under hösten 2012 startat sitt arbete med att skriva en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för perioden RUS:en är ett verktyg för att samordna och skapa genomslagskraft för tillväxtarbetet. Många utmaningar på lokal nivå måste angripas på regional, nationell eller europeisk nivå för att lösas, samtidigt som till exempel nationella utmaningar inte kan lösas utan att det sker något på lokal nivå. Västerbottens Idrottsförbund ingår i en av åtta arbetsgrupper - Kultur och livsmiljöer. Arbetsgruppen har träffats sex gånger under hösten. Ett första utkast på RUS:en kommer att presenteras under februari

18 Resurserna Det regionala stödet till idrotten har flyttats från landstinget och Nämnden för regional utveckling till Region Västerbotten. Den treåriga överenskommelsen med idrotten löpte ut 2012 och borde ha förhandlats om. Med anledning av att uppdraget flyttats fattade Region Västerbottens styrelse under hösten beslutet att prolongera överenskommelsen till En ny överenskommelse kommer således att gälla från tidigast Förhandlingar kring den nya överenskommelsen kommer att genomföras under Nätverket Social Ekonomi Övre Norrland Västerbottens Idrottsförbund har aktivt under året medverkat till bildandet av en intresseförening för ideella föreningar/stiftelser/kooperativ. Föreningen är ett nätverk för regionalt verksamma idéburna organisationer i Norr- och Västerbotten. Syftet är att vara en trovärdig lokal och regional part i frågor som rör ideell verksamhet. För detta krävs en samlad, kunskapsdriven och samhällsengagerad idéburen sektor. Den idéburna sektorn är ett samlingsbegrepp för organisationer som främjar ett värde, ett mål eller en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset, som återinvesterar eventuella vinster och som är fristående från den offentliga sektorn. Västerbottens Idrottsförbund innehar ordförandeskapet i den nybildade föreningen. RF:s kommunundersökning En effektiv idrottspolitik behöver vila på väl underbyggd kunskap. Vi tror att det är nödvändigt att vi genom denna kunskap kan utveckla nyckeltal som gör att vi kan jämföra en kommun med en annan. Det kommer vara en viktig del i den argumentation vi behöver för att bedriva en offensiv idrottspolitik som i slutändan har som mål att idrotten lokalt och regionalt ska få ökade resurser. En viktig beståndsdel i denna kunskap borde kunna vara de omfattande undersökning som RF årligen genomför med alla kommuner. Så upplever vi inte att det varit då själva utformningen av undersökningen inte levt upp till våra krav. Vi upplever inte heller att man i kommunerna hanterat undersökningen väl. Resultatet av undersökningen har därför inte haft den precision som behövs för att kunna användas som ett skarpt instrument på lokal eller regional nivå. Av den anledningen har vi engagerat oss i att utveckla processen. Dels genom att arbeta tillsammans med RF och ett antal andra distrikt för att utveckla själva undersökningen och sättet den presenteras på. Dels också tillsammans med våra kommuner för att tillse att rätt personer med rätt kunskap fyller i rätt uppgifter. Vi upplever en rejäl uppryckning under 2012, men är fortfarande inte nöjda. Vi är inte i mål än. Vi kan inte jämföra kommunerna på rättvist sätt än. Arbetet kommer därför att fortsätta kommande år. Öka stödet från andra intressenter Under året har några medarbetare haft ett speciellt fokus att bevaka och hålla koll på intressenter som i dag har resurser för att utveckla och skapa mer idrott i Västerbotten. Det har gett oss en bra bild över vilka intressenter vi kan hitta samarbete med. Några av dessa nämns i kommande stycken som Europeiska Sociala Fonden, Tillväxtverket och Region Västerbotten. Västerbottens Idrottsförbund arrangerade en nationell konferens i december med syfte att höja kunskapsnivån och synliggöra krav och förutsättningar för att lyckas med extern finansiering, både inom SISU Idrottsutbildarna och distriktsförbunden. Fjorton distrikt och riksidrottskansliet var närvarande vid konferensen. Idrotten har under de senaste åren finansierat delar av sin verksamhet med hjälp av EUfonder och annat stöd. Totalt sett har den svenska idrotten hämtat hem 232 miljoner kronor i finansiellt stöd från 2007 till våren 2011 genom EU:s strukturfonder. Vi hade under året en målsättning att skapa målgruppsanpassade mötesplatser för vissa roller i olika föreningar som sponsoransvarig, arrangörer av tävlingar och evenemang, klubb/sportchef, ordförande med flera. Här räckte vi inte till under året. Vår målsättning var att skapa fler mötesplatser än de vi faktiskt genomförde. Vi genomförde en heldag tillsammans med HEJA! event som var en fördjupad utbildning i sponsring med elva deltagare från idrotten. Däremot genomförde vi inte träffar för arrangörer och klubb-/sportchefer som vi hade som mål. Vi fortsätter med arbetet under

19 Resurserna MODUL/MODIG Två projektansökningar med inriktning mot integration och mångfald lämnades in av Västerbottens Idrottsförbund under MODIG var inlämnat till Europeiska flyktingfonden och involverade Västerbottens fotbollsförbund samt kommunerna Dorotea, Vilhelmina, Sorsele, Norsjö och Malå. MODUL var inlämnat till Europeiska integrationsfonden och involverade skolan och kommunerna Skellefteå och Umeå. Tyvärr fick båda projekten avslag och arbetet inriktas nu mot alternativa integrationssatsningar tillsammans med berörda kommuner. Lobben Västerbottens Idrottsförbund medverkade under våren i en förstudie finansierad av Europeiska Sociala Fonden (ESF) som handlade om att skapa sysselsättning och ett minskat utanförskap för arbetslösa ungdomar. Ett delsyfte med projektet var att erbjuda yrkespraktik inom, samt intresse för att jobba med idrott. Förstudien genomfördes i samverkan med Västernorrlands, Gästriklands och Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund. Arbetsförmedlingen Marknadsområde Norra Norrland valde att inte medverka i genomförande av projektet varför projektet för Västerbottens del avslutades efter förstudien. Bingolotto Under 2012 har Västerbottens Idrottsförbund dotterbolag BL i Västerbotten AB likviderats. Orsaken var att vi inte fick ett förnyat avtal med Folkspel om försäljning av deras produkter. Försäljningsorganisationen som alltjämt finns kvar i Västerbotten har genom denna omorganisation blivit anställda direkt av Folkspel istället. Det innebär att föreningarna har lika goda möjligheter som tidigare att tjäna pengar på att sälja någon av Folkspels produkter. Det är fortfarande en betydande inkomstkälla för många av våra föreningar. Likvidationen av bolaget har inneburit att ett överskott på ca 1,8 mkr förts över till ägaren, allt enligt förvaltningsberättelsen. Stärka SportRegion Västerbotten för funktionell samverkan mellan aktörer inom sportnäringen Västerbottens Idrottsförbund arbetar för ett koncept där aktörer inom sport- & fritidssektorn ska samlas under benämningen SportRegion Västerbotten. Tanken bakom SportRegion Västerbotten är att driva på utvecklingen av sportsektorn i regionen. Under året har Region Västerbotten och Tillväxtverket uppvaktats för att betona vinsterna för regionen om denna sektor lyfts fram. Två ansökningar har legat inne till Region Västerbotten och Tillväxtverket under hela 2012 men några medel för beslut har inte funnits. 19

20 Resurserna Verka för att ta fram en strategi för idrottsevenemang genom samverkan mellan kommuner, näringsliv och idrottsrörelsen En målsättning för 2012 var att jobba fram en evenemangsstrategi för att få fler idrottsevenemang till länet. För att verkligen sätta fokus på frågan så har vi aktivt jobbat och presenterat möjligheterna med evenemang i arbete med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Det har vi lyckats med och en skrivelse om evenemangsstrategi finns nu med. Det gör att vi nu kan arbeta vidare med en tydlig plan för våra idrottsevenemang med stöd från Region Västerbottens strategidokument. Vi har samtidigt jobbat aktivt med att till exempel få SM-veckan 2014 (läs mer på sid 24) till länet och bidragit till att stötta andra evenemang. Umeåregionen har under 2011 och 2012 arbetat med att nybilda sitt destinationsbolag och Västerbottens Idrottsförbund har deltagit i nybildandet av Visit Umeå för att säkerställa idrottens närvaro och självklara plats som marknadsförare. Genom att delta i diskussioner och mötesplatser där Visit Umeå tagit form har vi varit en del av processen. Det har gjort att idrott är en naturlig del av Umeåregionens profilering. VIF är nu en av de medlemsorganisationer som ingår i Visit Umeå och kan på så sätt använda den stödstruktur som erbjuds vid exempelvis större event som VIF, SISU eller idrotten organiserar. En del i VIF:s strävan att vara en kompetent och tydlig resurs för idrotten i länet är att aktivt verka för att i dialog med kommuner och destinationsbolag ta fram strategier för att få idrottsevenemang till länet. Under året har vi fört en dialog med Robertsfors kommun för att bistå, fungera som rådgivare och även processleda dem i sitt arbete med sin evenemangsstrategi. Ett arbete vi tror kommer att starta rent operativt under Destination Skellefteå arbetar för att skapa attraktionskraft kring Skellefteåområdet. Vi har inlett samtal med dem under 2012 för att se hur idrotten kan vara en del av lösningen i deras uppdrag. Vi har i dagsläget inte kommit längre än att båda parter har en vilja att profilera Skellefteå mer mot idrott och evenemang. Efter en tids noggrann kartläggning av evenemang, publicerade vi i november en evenemangskalender på Västerbotten Idrottsförbunds hemsida som innehåller merparten av matcher, tävlingar, cuper och evenemang inom länet och täcker in såväl bredd- som elitidrott samt barn- ungdoms och vuxenidrott. Vi kommer löpande att scanna idrottslänet för en uppdaterad kalender. Även föreningar kan lägga in evenemang genom att skicka ett mail till oss. Volontärbyrån Under året har en dialog förts med kommuner om möjligheten att stödja det ideella engagemanget genom en samordningsfunktion. Tanken med en volontärbyrå är att göra det enkelt för volontärer och ideella organisationer att söka, bevaka och registrera volontäruppdrag så att volontärer och ideella organisationer enklare kan hitta varandra. Tyvärr så uteblev finansieringen och denna idé är nu lagd på is. 20

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

2013-04-24 Årsstämmoprotokoll 2013-04-13

2013-04-24 Årsstämmoprotokoll 2013-04-13 Årsstämmoprotokoll 2013 Scandic Hotell, Skellefteå 2013-04-13 Årsstämmans öppnande Västerbottens Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas ordförande Börje Sandgren, hälsar alla välkomna till denna för

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Innehåll Vår definition av SF-förening:

Innehåll Vår definition av SF-förening: Årsberättelse 2013 Innehåll 3 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:en 6 Idrotten 16 Resurserna 23 Stöd & service 25 Umeå 2014 26 Medarbetarna 28 Förvaltningsberättelse 35 Olympic Day 38 Bidrag 40

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Redovisning av Idrottslyftet år 3 för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO)

Redovisning av Idrottslyftet år 3 för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO) 1 Redovisning av Idrottslyftet år 3 för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO) Totalt antal beviljade, och slutredovisade projekt: 37 Även under år 3 valde vi att jobba vidare med det arbetssätt

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus. Protokoll styrelsemöte: Nummer: 4/11 Datum: 2011-04-11 Närvarande: Mats Hult, Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström. Frånvarande: Inga. Telefonmöte över Skype:

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Innehåll. Tryckt i mars 2013 SISU Idrottsutbildarna Västerbottens Idrottsförbund Box 3005, 903 02 Umeå Tfn 010-476 54 00

Innehåll. Tryckt i mars 2013 SISU Idrottsutbildarna Västerbottens Idrottsförbund Box 3005, 903 02 Umeå Tfn 010-476 54 00 Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra fyra målområden 6 Fler och mer 14 Alla och mer 15 Bra och mer 17 Nytt och mer 19 Fokusområden 22 I kommunerna 28 Statistik - utbildningstimmar per

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna KUN 2014-02-11 Enhetsnamn Handläggare: Margareta Wennerberg Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna Ärendebeskrivning

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE

ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE Visionen är att Göteborg ska ha den mest attraktiva friidrottsmiljön i Sverige BAKGRUND På distriktsårsmötet 2009 beslutade Göteborgsklubbarna

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi.

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. Medlemsregister Hemsida LOK-stöd Idrottslyftet Utbildningsmodulen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1)

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) 5. 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och

Läs mer

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER Lärgruppsplan Simlinjen svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER SIMLINJEN är simningens utvecklingstrappa och utgör grunden för svensk simning. Boken belyser vilka färdigheter individen bör

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se)

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se) Nyhetsbrev nr 2: 28 maj 2015 Att studera socialt entreprenörskap medför att vi som forskare blir en del av någon annans entreprenörskap. De sociala entreprenörerna berättar om problem i samhället och om

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa

Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa Hur ökar vi deltagandet hos nyanlända flyktingar? Projektledare: Anton Olofsson anton.olofsson@olif.se Fritids- och föreningslivet en arena

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go!

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go! V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016 Go, Sthlm go! Vision Stockholm ska bli det otvivelaktigt ledande ishockeydistriktet! Att vara ledande innebär så mycket mer

Läs mer

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete RS 2013-04-08--09 Bilaga A till RS-prot nr 16/11-13 Strategi fö r Riksidröttsfö rbundets internatiönella arbete 2013-2017 Inledning Idrotten är

Läs mer

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Protokoll Nr 5/2014 Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 22 oktober 2014 Plats: Coompanion, Malmö Närvarande: Olle Möller Ingmar Holm Sonny Spurr Anmält förhinder Pernilla Röjner Maria Andersson 51 Mötet

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Protokoll nr: 5. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2014-05-19. Tid: kl.16.00-18.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 55-65

Protokoll nr: 5. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2014-05-19. Tid: kl.16.00-18.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 55-65 Protokoll nr: 5 för sammanträde med GI-styrelsen Datum: 2014-05-19 Tid: kl.16.00-18.00 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: 55-65 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Mats Ladebäck Roger Wärn Mona Snäckerström

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

Tid Fredagen den 12 maj 2000. First Hotel Strand, Sundsvall

Tid Fredagen den 12 maj 2000. First Hotel Strand, Sundsvall Norrköping 00 05 16 1(5) PROTOKOLL UK 2/00 Sammanträdesdata Tid Fredagen den 12 maj 2000 Plats Deltagare First Hotel Strand, Sundsvall Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank (frånvaro p g a sjukdom)

Läs mer

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE Kursbeskrivning Kursen är framtagen för personer mellan 16-18 år som vill lära sig hur man administrerar och leder en skolidrottsförening. Kursen innefattar vissa

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

Rapport Utredning regionala stödfunktioner

Rapport Utredning regionala stödfunktioner Rapport Utredning regionala stödfunktioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se

Läs mer