SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (65)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)"

Transkript

1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Suzanne Frank (m) Margareta Schlee (m) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) ClasGöran Carlsson (s) Charlotta Svanberg (s) Carin Högstedt (v) Tjänstgörande ersättare Eva Löfquist (s) ersättare för Anna Fransson (s) deltog inte i beslut 54 Barbro Svensson (s) ersättare för Monica Widnemark (s) Per Elgestam (s) ersättare för Monica Haider (s) Mats Johnsson (m) ersättare för Arne Karlsson (m) Elisabeth Peltola (c) ersättare för Paul Johansson (c) Kjell Jormfeldt (c) ersättare för Robert Olesen (s) Övriga närvarande Ersättare Carina Bengtsson (c) Övriga förtroendevalda Tjänstemän Björn Johansson 36-68, Håkan Buller 36-68, Ulf Petersson 36-65, Thomas Nilsson 36-45, Clas Carlsson 36-45, Anders Unger 46, 57-65, Christine Elingfors 59, Tanja Mangalanayagam 67, Peter Hogla 36-68, Anders Unger 46-64, Erica Månsson 59-67, Urmas Kömmits Övriga Justering Justerare Tid och plats Charlotta Svanberg Tisdag 25 februari Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anders Göranson Marie-Louise Hilmersson (c) Charlotta Svanberg (s) Paragrafer 36 68

2 (65) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (65) Förteckning över styrelsens ärenden 36 Anmälan av Protokoll 37 Information från kansliet 38 Trafikdirektören informerar 39 Fordonsbehov Öresundstågtrafiken 40 Serviceresors verksamhet 41 Trafikproduktionsplan Trafikeringsrätt Öresundstågtrafiken 43 Biljettautomater samt annan utrustning 44 Gemensamt taxesystem för Öresundstågtrafiken 45 Extra utrustning i X-31 fordon 46 Budget 2008 revidering 47 Budget 2009 anvisningar 48 Direktupphandling regler 49 Restaurering och anläggning av våtmarker i odlingslandskapet - yttrande 50 Reaktor Sydost organisatorisk förändring 51 Regionförbundets styrdokument 52 Handlingsprogram för tillväxt uppdrag 53 sunderlag 54 Riksteatern Kronoberg utökat driftsanslag 55 Arbetsordning för Regionförbundet södra Smålands samrådsgrupp 56 Om att sätta ljus på frivilligrörelsen svar på motion 57 Regional utveckling återrapportering av mål för området 58 Granskningsrapport 59 Validering Kronoberg organisation och finansiering 60 Revisor ALMI Företagspartner Kronoberg AB 61 Kulturrapportörer 62 Att bli bäst i klassen på jämställdhet svar på motion 63 Ekonomisk information 64 Projektansökningar A. DISK B. Delta garden C. Pågående fotografi Rififi D. Mötesplats Ungt Entreprenörskap E. Hästen på Huseby F. Masterplan Glasriket G. I hasorna på Gustav Vasa H. Bioenergikluster Småland I. I möbelriket 2008 J. Demokrati Dialog - Delaktighet i Markaryds kommun K. Demokrati Dialog - Delaktighet i Tingsryds kommun L. ABF s föreläsningsserie M. Visit.smaland.com N. Fisketurism ung landsbygdsnäring O. Marknadsanpassning av Träindustrin P. SPIRA Q. Möjligheter blir hållbara affärer Mål och villkor för budgetåret 2008 anslaget 33:1

4 (65) 66 Marratech 67 Danskonsulent 68 Projektkriterier för Regionförbundet södra Småland

5 (65) 36 Anmälan av protokoll Arbetsutskottets sammanträde 16 januari 2008 Arbetsutskottets sammanträde 31 januari 2008 Trafikutskottets sammanträde 17 december 2007 Trafikutskottets sammanträde 9 januari 2008 Trafikutskottets sammanträde 18 januari 2008 Trafikutskottets sammanträde 6 februari 2008 lägger protokollen till handlingarna

6 (65) 37 Information från kansliet Samordnare Björn Johansson informerar om att arbetsutskottet beslutat om att två personer kan gå på konferensen Miljömålen Med fokus på näringsliv och kommuner den 29 maj i Växjö. Anmälan sker till Björn Johansson. Ulrika J Gustafsson anställs som vik. samordnare för Lena Lernå under tiden 1 maj 31 december Ulrika kommer närmast från Regionförbundet Kalmar. beslutar att notera informationen till protokollet

7 (65) 38 Information trafikdirektör Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om status avseende förhandlingarna med SJ. Just nu står parterna relativt långt ifrån varandra. Ett nytt möte sker torsdagen den 21/2. Arbetet med att minska kontanthanteringen på bussarna fortskrider. Ett förslag till handlingsplan har tagits fram och kommer att presenteras för kommunal den 27/2. Därefter kommer det upp som ett ärende på trafikutskottet samt regionstyrelsen. beslutar att notera informationen till protokollet

8 (65) 39 Fordonsbehov Öresundstågtrafiken Dnr 07/0022 Planeringschef Clas Carlsson informerar om fordonsbehov med anledning av resandeutvecklingen på Öresundstågen. Behovet av Öresundståg ökar kontinuerligt och det råder idag kapacitetsbrist genom att sittplatser saknas på många turer. Mot bakgrund av detta uppdrog Skånetrafiken åt en konsult att göra en analys av fordonsbehoven inom Skåne samt för det länsgränsöverskridande resandet. Länstrafiken Kronoberg beställde en fördjupning av resandet inom Kronobergs län. Konsulten redovisar tre olika utvecklingsscenarier för resandeökningen. I alla tre scenarierna förutsätts att ökningstakten avstannar runt Det är i dagsläget svårt att sia om vilket av scenarierna som är det mest sannolika. Hittills har utvecklingen överträffat alla prognoser. En annan viktig faktor med stor betydelse för dimensioneringen är om/när det tillkommer ett regionaltågsystem utmed Södra stambanan inom Kronobergs län. Ett sådant system avlastar även trafiken Alvesta-Växjö och Växjö-Älmhult. Det är heller inte känt vilka ambitioner Kalmar har vad gäller tågtrafiken. Det finns önskemål att förlänga en del av de Öresundståg som idag vänder i Växjö men för detta krävs nya tåg. Under 2008 kommer sex Öresundståg att levereras till Transitio och tågen är beställda av Länstrafiken Kronoberg för att i första hand användas till Kust till kusttrafiken. Sammanlagt förfogar länstrafiken över sju tåg. Leveranstiden för ett nytt tåg är c:a 18 mån. om inte produktionen är igång. Till 2009/2010 kommer det med största sannolikhet att vara en brist på Öresundståg för dagens trafik. En konsekvens av regeringens beslut att tilldela länstrafiken trafikeringsrätten är att det kommer att finnas ytterligare en operatör för tågtrafik i Kronobergs län. Hur fordonsresurserna ska fördelas mellan Kust till Kust och Öresundstågtrafiken är ytterst en förhandlingsfråga mellan länstrafiken och SJ. sunderlag PM angående resandeutvecklingen i Kronobergs län med Öresundståg Tjänsteskrivelse daterad Trafikutskottets beslut , 145

9 (65) Forts. 39 beslutar att uppdra åt Trafikdirektören att tillsammans med Skånetrafiken göra en gemensam bedömning av trafikutvecklingen och behovet av nya tåg att beakta införandet av ett regionaltågsystem längs Södra stambanan inom Kronobergs län att i första hand nyttja de Öresundståg som är avsedda för Kust till kust och i så fall ersätta dem med någon annan tågtyp som finns inom Transitio sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

10 (65) 40 Serviceresors verksamhet Dnr 07/0124 SET Revisionsbyrå AB har på regiondirektörens uppdrag utfört en studie av Serviceresors effektivitet. Studien presenterades för samtliga medlemmar Trafikdirektören fick ett kompletterande uppdrag att presentera vad Serviceresor kostar per invånare i Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Under mötet med länstrafikens medlemmar fick trafikdirektören i uppdrag att undersöka intresset hos medlemmarna att utlösa den option som finns beträffande färdtjänst- och sjukresor. Bo Frank (m) väcker frågan om Regionförbundets möjlighet att ta över uppdraget att sköta myndighetsutövningen/handläggningen kring tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst såsom skett i Kalmar län. Frank föreslår att styrelsen bjuder in länstrafiken i Kalmar län för mer information. sunderlag s beslut , 6 beslutar att med godkännande lägga rapporten om serviceresors verksamhet till handlingarna att uppdra till trafikdirektören att utlösa optionen samt att uppdra till Trafikutskottet och Trafikdirektören att vid behov genomföra kompletterande förhandlingar, alternativt upphandling i något ärende att uppdra till Thomas Nilsson i samråd med regiondirektören bjuda in Lars Lindahl administrativ chef Kalmar länstrafik sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

11 (65) 41 Trafikproduktionsplan Dnr 07/0136 Planeringschef Clas Carlsson informerar om trafikproduktionsplan 2008/2009. Trafikproduktionsplan 2008/2009 innebär förhållandevis små resurser till busstrafik, men i och med regeringens beslut om trafikeringsrätten, öppnas helt nya möjligheter för tågtrafiken och på sikt samverkan buss/tåg. Resandet med länstrafiken är fortsatt positiv, framför allt under och efter sommaren. Det finns två tydliga trender, skolkortsresandet minskar samtidigt som försäljningen ökar. Orsaken till att skolkortsresandet minskar är inte helt klarlagd. En möjlig förklaring är att färre ungdomar bor på landsbygden och i de mindre tätorterna än för ett par år sedan. Flygbussen återgick fr.o.m till länstrafiken, med nytt trafikupplägg genom att flygbussen utförs som en del av Växjö lokaltrafik (VL). Genom att integrera även VL-taxan i trafiken erhålls klart bättre anslutningsmöjligheter för resenärer till flygplatsen. Trafikens nettokostnad bör bli c:a kr/år och täcks av trafikfonden Trafikproduktionsplan följer affärsplanen och innehåller en trafikökning på de större linjerna med vagnkilometer samt en utökning av resdagar i kompletteringstrafiken för områden. Därutöver föreslås en strategi för att minska kontanthanteringen ombord på bussarna. sunderlag Trafikproduktionsplan Trafikutskottets beslut , 22 föreslår regionfullmäktige besluta att anta Trafikproduktionsplan Paragrafen justeras omedelbart

12 (65) 42 Trafikeringsrätt Öresundstågtrafiken Dnr 07/0364 Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om trafikeringsrätt Öresundstågtrafiken. Förberedelserna inför trafikstarten i januari 2009 fortskrider. Ett flertal gemensamma arbetsgrupper har bildats mellan de berörda länen, Banverket, Banestyrelsen och DSB/First. Fokus är att få igång trafiken samt att infrastrukturen runt försäljning och taxor skall vara väl förberedd. En planering för att utöka trafiken till 16 dubbelturer (dt) pågår och arbetas i ansökan till Banverkets tågplan. Trafiken förutsätts att gå direkt till Kalmar och ev. ansvar mellan SJ och DSB/First får lösas i gränssnittet av bolagen. Kalmars ambitioner att utöka Öresundstågtrafiken från dagens 8 dt kräver sannolikt nya mötesstationer. sunderlag Trafikutskottets beslut , 23 beslutar att uppdra åt trafikdirektören att ansöka om 16 dubbelturer (dt) Köpenhamn-Växjö-(Kalmar 8 dt), samt att uppdra åt trafikdirektören att inleda förhandlingar med SJ och DSB/First om gränsdragningar mellan respektive operatör samt om samverkan med SJ om taxesamverkan och försäljning sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

13 (65) 43 Biljettautomater samt annan utrustning Dnr 07/0364 Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om biljettautomater samt annan utrustning. En viktig del i förberedelserna är hur försäljningen av kort och biljetter skall gå till i tågsystemet. Eftersom det är ett gemensamt system är det viktigt att förhållningssättet är gemensamt eller i alla fall snarlikt i de respektive länen. Skåne och Blekinge har valt att utrusta alla stationer med s.k. Full Service automater som tar både kontanter och kort. De automaterna är c:a tre gånger så dyra som de som enbart tar kort. Därtill kommer högre underhålls-/tömningskostnader. I Kronobergs län behöver biljettautomater sättas ut på alla berörda stationer och i ett senare skede även i kommunhuvudorterna, bl.a. för att minska kontanthanteringen. Automaterna tar endast kort och inte kontanter. Beroende på hur disk, ussionerna förlöper med SJ och Kalmar kan det uppstå ett behov av utrustningar även installeras i Emmaboda. För att kortresenärer skall registreras krävs att plattformarna är utrustade med s.k. plattformsvalidatorer, en del i den gemensamma biljettmaskinsupphandlingen. Biljettautomater Validatorer Lessebo 1 1 Hovmantorp 1 1 Växjö 3 2 Alvesta 2 3 Älmhult 2 2 Summa 9 9 Investeringskostnaderna för automaterna inkl. montage är kr och för validatorerna kr. I länstrafikens investeringsbudget 2008 finns totalt 9,2 Mkr upptaget för investeringar i nytt biljettsystem. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Trafikutskottets beslut , 24 beslutar att inköpa 9 biljettautomater och 9 plattformsvalidatorer. Investeringskostnaderna uppgår till c: a 1,5 Mkr och belastar länstrafikens investeringsbudget 2008 sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

14 (65) 44 Gemensamt taxesystem för Öresundstågtrafiken Dnr 08/0022 Ekonomichef Ulf Petersson informerar om gemensamt taxesystem för Öresundstågtrafiken. et om gemensam trafikeringsrätt för Öresundstågtrafiken innebär att ett gemensamt taxesystem för hela trafiksystemet måste skapas. Det gemensamma taxesystemet måste också vara anpassat till respektive trafikhuvudmans taxesystem i övrigt. En av målsättningarna jämfört med dagens taxesystem är att skapa länsöverskridande periodkort, t.ex. Lund-Älmhult eller Växjö- Hässleholm. Gemensamma regler för t.ex. biljettyper, periodkortsvarianter, åldersgränser, resevillkor, resegarantivillkor m.m. måste arbetas fram och fastställas hos respektive trafikhuvudman i god tid före trafikstart. Den inventering som gjorts visar att det finns ett antal skillnader idag mellan de olika trafikhuvudmännens regelverk. Målsättningen är att ett slutligt förslag till gemensamt taxesystem för Öresundstågtrafiken skall kunna behandlas av regionfullmäktige den 23 maj. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Trafikutskottets beslut , 26 beslutar att uppdra åt trafikdirektören att tillsammans med övriga berörda trafikhuvudmän upprätta slutligt förslag till gemensamt taxesystem för Öresundstågtrafiken sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

15 (65) 45 Extra utrustning i X31-fordon för Öresundstågtrafiken Dnr 08/0022 Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om extra utrustning i X31-fordon för Öresundstågtrafiken. I avtalet med DSB/First om Öresundstågtrafiken föreligger möjlighet att få nedanstående teknisk utrustning inmonterad i fordonen. Avrop för dessa ska ske till DSB/First senast Ur Länstrafiken Kronobergs perspektiv kan vi ha olika synpunkter på dessa delar, men då länstrafiken endast innehar en bråkdel av samtliga fordon bör vi följa de beslut som Skånetrafiken fattar. 1. Infotainment är en tv-skärm som möjliggör information ombord på tåget som omfattar trafik, nyheter samt reklam, jmf. Arlanda Express. Meningen är att ny information skall föras över till systemet när man angör station i nytt län, så att reklam m.m. blir regionalt anpassat. Skånetrafiken har ett intresse av detta. Länstrafiken kan finna ett visst intresse av att kunna informera kunderna om trafiksituationen längs sträckan. 2. Mobilrepeater innebär att man installerar ett antal förstärkare ombord på tågen, vilka möjliggör mobiltelefonsamtal samt mobilt Internet. I denna fråga är trafikhuvudmännen överens om att detta är bra för resenärerna/kunderna. 3. Kameraövervakning För att skapa en trygghet för såväl ombordpersonal som resenärer/kunder har man som ambition att installera mellan 6-9 kameror på varje tågset. Kostnaden för detta är beräknad till c:a DKR. Skånetrafiken är positiv till detta och med tanke på att vår andel av fordonsparken är länstrafiken positiv till att installera kameraövervakning. 4. Varuautomater Skånetrafiken vill ta bort nuvarande varuautomater och göra en handikapplats där istället. Länstrafiken tycker detta är bra men att man måste beakta att ha någon form av ambulerande försäljningsvagn ombord istället. Ev. tillkommande kostnader för länstrafiken kommer att uppstå som en ökad hyreskostnad gentemot Transitio och kommer att belasta kontot för Öresundstågtrafiken i 2009-års budget. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets beslut , 27

16 (65) Forts. 45 beslutar att uppdra åt trafikdirektören att avropa optionerna gällande extra utrustning i X31-fordon för Öresundstågtrafiken med DSB/First under förutsättning att detta görs av samtliga fordonsägare inom det kommande Öresundstågtrafiksystemet. Ev. tillkommande kostnader ger en ökad hyreskostnad gentemot Transitio och belastar kontot för Öresundstågtrafiken i 2009-års budget sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

17 (65) 46 Budget revidering Dnr 07/0161 Den 31 maj 2007 beslutade regionfullmäktige om regionförbundets budget för Regionstyrelsen har därefter uppdragit åt regiondirektören att revidera budgeten för Den 31 maj 2007 beslutade regionfullmäktige om regionförbundets budget för Regionstyrelsen har därefter uppdragit åt regiondirektören att revidera budgeten för Budget för Länstrafiken Kronoberg Eftersom förändringar i Länstrafikens budget skulle innebära att samtliga nio medlemmars budgetar måste revideras föreslås att Länstrafikens budget inte revideras utan att de ökade kostnaderna tas med hjälp av uttag av fonder vid bokslutstillfället. 2. Budget för Reaktor Sydost Budgetförslaget är reviderat efter de nu kända intäkterna för verksamheten. 3. Budget för FoU Välfärd Budgetförslaget är reviderat efter de nu kända intäkterna för verksamheten. 4. Budget för Regionförbundets övriga verksamheter Budgetförslaget är reviderat efter de nu kända intäkterna för verksamheten samt med hänsyn tagen till utfallet för sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Reviderad budget daterad Arbetsutskottets beslut , 29 Yrkanden Bo Frank (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag Bengt Germundsson (kd) yrkar bifall till förslaget med tilläggsyrkande om att kansliet får i uppdrag att göra en analys av resultatenhet 203 och att detta redovisas på kommande styrelse

18 (65) Forts 46 föreslår fullmäktige besluta att revidera budget 2008 i enlighet med i handlingarna redovisat förslag beslutar att kansliet får i uppdrag att göra en analys av resultatenhet 203 och att detta redovisas på kommande styrelse Paragrafen justeras omedelbart sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson Ekonomichef Ulf Petersson

19 (65) 47 Budget anvisningar Dnr 07/0352 I förbundsordningen anges att regionförbundet under våren ska upprätta ett budgetförslag så att medlemmarna vet vilken medlemsavgift som skall utgå året efter. Förslaget till anvisningar för budgetarbetet går i stora drag ut på att regionförbundet i maj fastställer medlemsavgifter och förbundets totala utgifter. Mellan juni och september preciseras budgeten i sina olika delar utifrån de riktlinjer fullmäktige antagit. Slutligt beslut om förbundets budget fattas av regionfullmäktige 5 december. sunderlag Budget 2009 anvisningar daterad Arbetsutskottets beslut , 30 Yrkande Bo Frank (m) yrkar att arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram indikatorer i samband med budgetarbetet för beslutar att bifalla förslag till anvisningar för arbetet med budget 2009 att arbetsutskottet tar fram indikatorer i samband med budgetarbetet för 2009 sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson Ekonomichef Ulf Petersson

20 (65) 48 Direktupphandling Dnr 08/0072 Den tidigare Lagen om offentlig upphandling (1992:1528) delades den 1 januari 2008 upp i två nya lagar: Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) samt Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092). Regionförbundets upphandlingar lyder under Lagen om offentlig upphandling förutom Länstrafikens trafikupphandlingar som lyder under Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. I samband med förarbetet av lagarna diskuterades att införa en fast beloppsgräns för tillåten direktupphandling på 5-7 prisbasbelopp. Tyvärr infördes inte någon sådan gräns i den nya lagstiftningen. Konkurrensverket har nu lämnat förslag om att en fast beloppsgräns på kronor borde införas för att förenkla hanteringen av mindre upphandlingar. I avvaktan på eventuell ny lagförändring måste varje upphandlande enhet fastställa sina egna regler för tillåten direktupphandling. Efter konsultation med advokatfirman Lindmark Welinder AB samt inköpsavdelningen vid Växjö kommun föreslås att Regionförbundet fastställer beloppsgränsen för tillåten direktupphandling till 5 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2008 är kronor. sunderlag Skrivelse daterad Arbetsutskottets beslut , 31 beslutar att fastställa beloppsgränsen för tillåten direktupphandling till 5 prisbasbelopp sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson

21 (65) 49 Restaurering och anläggning av våtmarker i odlingslandskapet - yttrande Dnr 07/0363 Regionförbundet södra Småland har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till plan för restaurering och anläggning av våtmarker i odlingslandskapet. Regionförbundet bör undvika att ge några synpunkter på planen ur ekologiskt eller biologiskt perspektiv utan istället anlägga ett allmänt regionalt utvecklingsperspektiv. Restaurering av våtmarker i odlingslandskapet kan tillföra flera värden utöver de rent biologiska. I underlaget anges sociala effekter som ett sådant värde i form av rekreation och naturupplevelse om de anläggs i närheten av tätorter (skolor). Det är en viktig aspekt och vid planeringen av ett sådant objekt ska regeln vara att den närbelägna skolan deltar i planeringen. Vid anläggning av en våtmark bör också attraktionsfaktorer i stort vägas in. Med det menar vi att vid länsstyrelsens handläggning sådana värden som kan tillföra en större attraktivitet ur turistisk eller allmän rekreationsynpunkt ska vägas in. Det kan innebära att de anläggs så att tillgängligheten blir god eller att, om de biologiska förutsättningarna i övrigt är uppfyllda, kan tillföra redan etablerade besöksmål ytterligare värden. Det saknas ett avsnitt som berör de juridiska förutsättningarna. Kan endast markägare ta initiativ till anläggning av en våtmark? Denna kunskap finns säkert redan hos länsstyrelsen men inte nödvändigtvis hos allmänheten eller hos markägare varför dessa juridiska aspekter bör läggas till. sunderlag Regionförbundets yttrande förslag, Planeringsunderlag Arbetsutskottets beslut , 32 beslutar att bifalla förslag till yttrande över planeringsunderlag för restaurering och anläggning av våtmarker i odlingslandskapet i Kronobergs län daterat sexpediering Samordnare Björn Johansson

22 (65) 50 Reaktor Sydost organisation och finansiering Dnr 07/0223 Reaktor Sydost styrs och finansieras av Regionförbunden i Kalmar, Blekinge och Kronoberg samt Svenska Filminstitutet. Styr- och finansieringsformer har diskuterats en längre tid. Regionförbundets representant i Reaktors styrgrupp är Eva Löfqvist. Löfqvist redogjorde för arbetet med att revidera styr- och finansieringsformerna för Reaktor. AU beslutade att uppdra till Löfqvist att fortsätta diskussionerna samt att återkomma med rapport vid arbetsutskottets sammanträde sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets beslut , 50 beslutar att inriktningen är att Reaktor Sydost från 1 januari 2009 organiseras i föreningsform att uppdra till regiondirektören att påbörja det administrativa förberedelsearbetet att förberedelsearbetet tillsammans med en konsekvensbeskrivning ska föreligga senast 31 maj 2008 sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson Eva Löfquist

23 (65) 51 Regionförbundets styrdokument Dnr 07/0287 Arbetsutskottet har under hösten 2007 diskuterat regionförbundets långsiktiga inriktning, En förutsättningslös diskussion har också förts i beredningarna. Det dokument som nu presenteras för beslut om förbundets långsiktiga inriktning är ett resultat av arbetsutskottets och beredningarnas diskussioner. Beredningarnas synpunkter har tillfört flera värdefulla infallsvinklar på regionförbundets uppdrag och prioriteringar. Synpunkterna passar väl in i det nuvarande dokumentets huvudinriktning och kommer att utgöra ett bra underlag när arbetet går vidare med konkretisering. Innehållet bygger också på de dokument som låg till grund för bildandet av regionförbundet, på dokumentationen från styrelsens möte i Asa samt slutligen på förordningen om kommunala samverkansorgan och det ansvar som följer därav. Styrdokumentet ska ange den långsiktiga huvudinriktningen för förbundets arbete. Nästa steg är att precisera de valda områdena. sunderlag Regionförbundets styrdokument, PM, daterat Arbetsutskottets beslut , 37 föreslår fullmäktige besluta att bifalla förslag till styrdokument daterat Paragrafen justeras omedelbart

24 (65) 52 Handlingsprogram för tillväxt - uppdrag Dnr 08/0065 Regionförbundets styrdokument befinner sig i beslutsprocessen som avslutas i regionfullmäktige Nästa steg i arbetet att skaffa regionförbundet en tydligare profil och att prioritera blir att ta fram handlingsprogram inom de prioriterade områdena. Sedan tidigare finns handlingsprogram inom kulturområdet (Kreativa Kronoberg). beslutade om ett uppdrag inom transportområdet där resultatet blir en handlingsplan. Tillväxtområdet är både stort och viktigt varför det är lämpligt att inleda arbetet med en handlingsplan även för det. Arbetet bör ske i två steg. Efter styrelsens beslut utarbetar förvaltningen ett förslag till precisering av området samt en beskrivning av det fortsatta arbetet inklusive en bedömning av resursbehovet. Då fattas alltså beslut om steg två som innebär att mera i detalj beskriva de områden som styrelsen prioriterar. Handlingsprogrammet ska innehålla konkreta förslag till åtgärder för de två närmaste åren. Handlingsprogrammet för tillväxtområdet ska vara färdigt för beslut i regionfullmäktige hösten sunderlag Handlingsprogram för tillväxt uppdrag, Arbetsutskottets beslut , 38 beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att utarbeta handlingsprogram för tillväxtområdet att arbetet skall ske i samverkan med Tillväxtberedningen att steg 1 skall blir föremål för beslut i regionstyrelsen samt att handlingsprogrammet ska vara färdigt för beslut i fullmäktige hösten 2008 sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson Tillväxtberedningens ordförande Mats Johnsson

25 (65) 53 sunderlag Dnr 08/0074 Regiondirektören fick vid styrelsens sammanträde i uppdrag att föreslå hur beslutsunderlagen till regionförbundets politiska församlingar ska vara utformat. Det material som ska ligga till grund för beslut av regionförbundets politiska organ ska vara så utformat att följande går att utläsa: ärendets handläggning i stort vilka slutsatser som dras av tillgängligt material vilka överväganden som gjorts i anledning av slutsatserna förslagens ekonomiska och organisatoriska samt övriga konsekvenser Om pengar ska anslås (medelsanvisning) ska exakt summa för innevarande budgetår anges i beslutet samt vilken resultatenhet pengarna ska tas ur. Om det är fråga om ett beslut som får ekonomiska konsekvenser flera år fram i tiden ska totalsumman framgå samt fördelningen över åren. sunderlag Arbetsutskottets beslut , 39 beslutar att bifalla förslag till utformning av beslutsunderlag sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson Samordnare Björn Johansson

26 (65) 54 Riksteatern Kronoberg utökat driftsanslag för 2008 Dnr 08/0064 Riksteatern Kronoberg sköter sedan 2007 administrationen av länets stöd för scenkonst i skolan. Detta innebär bl.a. att de sätter ihop en katalog med de arrangemang som subventioneras, sammankallar länets scenkonstsamordnare samt sköter utbetalningen av själva subventionerna. Inför 2007 beräknades detta arbete uppta ca 2 timmar per vecka ( kr om året). Nu när systemet varit igång ett år är bedömningen att det tar 4 timmar per vecka ( kr om året). Riksteatern Kronoberg önskat därför ett ökat anslag från Regionförbundet södra Småland på kr för att täcka den ökade kostnader det innebär att administrera stödet för scenkonst i skolan. Kostnaderna för administration av scenkonststödet är inte inräknat i det driftbidrag till Riksteatern Kronoberg som regionförbundets styrelse beslutade om sunderlag Ansökan om ökat verksamhetsbidrag för Riksteatern Kronoberg för 2008 Arbetsutskottets beslut , 40 beslutar att bevilja kr från resultatenhet 208 Projektmedel och långsiktiga bidrag till Riksteatern Kronoberg som ersättning för administration av stödet för scenkonst i skolan Eva Löfquist (s) deltar ej i beslut sexpediering Samordnare Lisa Bergman Riksteatern Kronoberg

27 (65) 55 Arbetsordning för Regionförbundet södra Smålands samrådsgrupp för strukturfondsprogram i Småland och Öarna Dnr 07/0329 Strukturfondspartnerskapet för det regionala programmet för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning skall enligt lagen om strukturfondspartnerskap samråda med berörda samverkansorgan, regionala självstyrelseorgan eller länsstyrelser om projekt som skall medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Samrådet avser de aktuella projektens överensstämmelse med det regionala utvecklingsarbetet i berörda län. I Kronobergs län utgör Regionförbundet södra Småland samrådsorgan. Det står Regionförbundet fritt att till samrådsgruppen knyta externa parter. Regionförbundets styrelse beslutade att en samrådsgrupp sätts samman med 3 förtroendevalda från Regionförbundet, Marie-Louise Hilmersson (c), Bo Frank (m) och Monica Haider (s), och 3-5 externa ledamöter. Som externa parter har Företagarna/Svenskt Näringsliv, Växjö Universitet, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Nätverket SIP inbjudits att delta. Företagarna, Växjö Universitet och Nätverket SIP kommer fortsättningsvis att delta i arbetet. beslutade också att en arbetsordning för samrådsgruppen skall utarbetas och att gruppen skall ha informationsskyldighet gentemot Regionförbundets styrelse. sunderlag Arbetsordning för samrådsgruppen Arbetsutskottets beslut , 41 beslutar att fastställa föreslagen arbetsordning för Regionförbundets samrådsgrupp.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (28) 2008-02-13 1 (28) Plats och tid Onsdag den 13 februari 08.30 13.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Suzanne Frank (m) Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23) 2008-08-14 1 (23) Plats och tid Torsdag den 14 augusti kl. 09.00 12.00 med ajournering kl. 10.15 10.30 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c)

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17) 2012-09-05 1 (17) Plats och tid Onsdagen den 5 september 2012 kl. 08.30-11.30 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Bodil Hansen

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26) 2010-02-10 1 (26) Tid Onsdagen den 10 februari 2010 kl.10.00 12.30 Plats Glasriket, Vidéum Science Park, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sida 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sida 1 (20) 2008-08-27 Sida 1 (20) Plats och tid Onsdag den 27 augusti 2008 kl. 08.30 11.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20) 2010-02-24 1 (20) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Onsdag den 24 februari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-15 1 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-15 1 (41) 2008-05-15 1 (41) Tid Torsdagen den 15 maj 09.00 13.50 med ajournering kl. 12.15 13.15 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-18 1 (46)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-18 1 (46) 2008-06-18 1 (46) Tid Onsdagen den 18 maj kl. 09.00 13.00 med ajournering 11.20 12.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-06-04 1 (16) Plats och tid Måndag 4 juni 2007 kl. 9.00 11.15 Plats Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-12-08 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-12-08 1 (40) 2010-12-08 1 (40) Tid Onsdagen den 8 december 2010 kl. 10.00 12.30 med ajournering kl. 11.00 11.15 och 11.25 11.40 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26 1 (12) 2011-10-26 Tid Onsdagen den 26 oktober kl.16.00 17.00 Plats ande Ledamöter Videum Science Park, sammanträdesrum: Newton, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c),

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-03-12 09:00 11:45 Plats Kosta Boda Art Hotel ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-05-07 1 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-05-07 1 (25) 2008-05-07 1 (25) Plats och tid Onsdag den 7 maj kl. 08.30 12.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-04-06 10:00-13:20 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö 2014-02-19 1 (23) Tid Onsdagen den 19 februari kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordförande Per Hansson (L) 1:e vice ordf. Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf. Bengt Petersson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-05-16 1 (36)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-05-16 1 (36) 2007-05-16 1 (36) Plats och tid Onsdagen den 16 maj 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Övriga deltagande Regionförbundet, Kunskapen, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22) 2008-05-23 1 (22) Plats och tid Fredagen den 23 maj 2008, 09.00 12.00 med ajournering 11.25 11.45 Plats Beslutande Ledamöter Stenladan, Stallvägen 10 i Växjö Kent Alriksson (m) Rolf Andersson (fp) ClasGöran

Läs mer

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11)

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Plats och tid Smålands Museum i Växjö fredagen den 13 februari 2015 kl.14.00 14.30. Beslutande och närvarande ersättare Britta Lundén (S), Tingsryd, Ålderspresident

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 1 2008-02-04 kl 13.30 16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Ulrika

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (11) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 7 december 2016 kl 09:00-10:40 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-08-20 1 (16) Tid Onsdagen den 20 augusti 2014 kl. 08.30-11.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (22) 2008-04-16 1 (22) Plats och tid Onsdag den 16 april 08.30 11.45 med ajournering kl. 10.00 10.15 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Sunnerbo, Regionförbundet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 12 december 2014 kl. 08.45 Plats: Utvandrarnas Hus,

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-09-01 09:00-12:15 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer