SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (65)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)"

Transkript

1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Suzanne Frank (m) Margareta Schlee (m) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) ClasGöran Carlsson (s) Charlotta Svanberg (s) Carin Högstedt (v) Tjänstgörande ersättare Eva Löfquist (s) ersättare för Anna Fransson (s) deltog inte i beslut 54 Barbro Svensson (s) ersättare för Monica Widnemark (s) Per Elgestam (s) ersättare för Monica Haider (s) Mats Johnsson (m) ersättare för Arne Karlsson (m) Elisabeth Peltola (c) ersättare för Paul Johansson (c) Kjell Jormfeldt (c) ersättare för Robert Olesen (s) Övriga närvarande Ersättare Carina Bengtsson (c) Övriga förtroendevalda Tjänstemän Björn Johansson 36-68, Håkan Buller 36-68, Ulf Petersson 36-65, Thomas Nilsson 36-45, Clas Carlsson 36-45, Anders Unger 46, 57-65, Christine Elingfors 59, Tanja Mangalanayagam 67, Peter Hogla 36-68, Anders Unger 46-64, Erica Månsson 59-67, Urmas Kömmits Övriga Justering Justerare Tid och plats Charlotta Svanberg Tisdag 25 februari Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anders Göranson Marie-Louise Hilmersson (c) Charlotta Svanberg (s) Paragrafer 36 68

2 (65) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (65) Förteckning över styrelsens ärenden 36 Anmälan av Protokoll 37 Information från kansliet 38 Trafikdirektören informerar 39 Fordonsbehov Öresundstågtrafiken 40 Serviceresors verksamhet 41 Trafikproduktionsplan Trafikeringsrätt Öresundstågtrafiken 43 Biljettautomater samt annan utrustning 44 Gemensamt taxesystem för Öresundstågtrafiken 45 Extra utrustning i X-31 fordon 46 Budget 2008 revidering 47 Budget 2009 anvisningar 48 Direktupphandling regler 49 Restaurering och anläggning av våtmarker i odlingslandskapet - yttrande 50 Reaktor Sydost organisatorisk förändring 51 Regionförbundets styrdokument 52 Handlingsprogram för tillväxt uppdrag 53 sunderlag 54 Riksteatern Kronoberg utökat driftsanslag 55 Arbetsordning för Regionförbundet södra Smålands samrådsgrupp 56 Om att sätta ljus på frivilligrörelsen svar på motion 57 Regional utveckling återrapportering av mål för området 58 Granskningsrapport 59 Validering Kronoberg organisation och finansiering 60 Revisor ALMI Företagspartner Kronoberg AB 61 Kulturrapportörer 62 Att bli bäst i klassen på jämställdhet svar på motion 63 Ekonomisk information 64 Projektansökningar A. DISK B. Delta garden C. Pågående fotografi Rififi D. Mötesplats Ungt Entreprenörskap E. Hästen på Huseby F. Masterplan Glasriket G. I hasorna på Gustav Vasa H. Bioenergikluster Småland I. I möbelriket 2008 J. Demokrati Dialog - Delaktighet i Markaryds kommun K. Demokrati Dialog - Delaktighet i Tingsryds kommun L. ABF s föreläsningsserie M. Visit.smaland.com N. Fisketurism ung landsbygdsnäring O. Marknadsanpassning av Träindustrin P. SPIRA Q. Möjligheter blir hållbara affärer Mål och villkor för budgetåret 2008 anslaget 33:1

4 (65) 66 Marratech 67 Danskonsulent 68 Projektkriterier för Regionförbundet södra Småland

5 (65) 36 Anmälan av protokoll Arbetsutskottets sammanträde 16 januari 2008 Arbetsutskottets sammanträde 31 januari 2008 Trafikutskottets sammanträde 17 december 2007 Trafikutskottets sammanträde 9 januari 2008 Trafikutskottets sammanträde 18 januari 2008 Trafikutskottets sammanträde 6 februari 2008 lägger protokollen till handlingarna

6 (65) 37 Information från kansliet Samordnare Björn Johansson informerar om att arbetsutskottet beslutat om att två personer kan gå på konferensen Miljömålen Med fokus på näringsliv och kommuner den 29 maj i Växjö. Anmälan sker till Björn Johansson. Ulrika J Gustafsson anställs som vik. samordnare för Lena Lernå under tiden 1 maj 31 december Ulrika kommer närmast från Regionförbundet Kalmar. beslutar att notera informationen till protokollet

7 (65) 38 Information trafikdirektör Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om status avseende förhandlingarna med SJ. Just nu står parterna relativt långt ifrån varandra. Ett nytt möte sker torsdagen den 21/2. Arbetet med att minska kontanthanteringen på bussarna fortskrider. Ett förslag till handlingsplan har tagits fram och kommer att presenteras för kommunal den 27/2. Därefter kommer det upp som ett ärende på trafikutskottet samt regionstyrelsen. beslutar att notera informationen till protokollet

8 (65) 39 Fordonsbehov Öresundstågtrafiken Dnr 07/0022 Planeringschef Clas Carlsson informerar om fordonsbehov med anledning av resandeutvecklingen på Öresundstågen. Behovet av Öresundståg ökar kontinuerligt och det råder idag kapacitetsbrist genom att sittplatser saknas på många turer. Mot bakgrund av detta uppdrog Skånetrafiken åt en konsult att göra en analys av fordonsbehoven inom Skåne samt för det länsgränsöverskridande resandet. Länstrafiken Kronoberg beställde en fördjupning av resandet inom Kronobergs län. Konsulten redovisar tre olika utvecklingsscenarier för resandeökningen. I alla tre scenarierna förutsätts att ökningstakten avstannar runt Det är i dagsläget svårt att sia om vilket av scenarierna som är det mest sannolika. Hittills har utvecklingen överträffat alla prognoser. En annan viktig faktor med stor betydelse för dimensioneringen är om/när det tillkommer ett regionaltågsystem utmed Södra stambanan inom Kronobergs län. Ett sådant system avlastar även trafiken Alvesta-Växjö och Växjö-Älmhult. Det är heller inte känt vilka ambitioner Kalmar har vad gäller tågtrafiken. Det finns önskemål att förlänga en del av de Öresundståg som idag vänder i Växjö men för detta krävs nya tåg. Under 2008 kommer sex Öresundståg att levereras till Transitio och tågen är beställda av Länstrafiken Kronoberg för att i första hand användas till Kust till kusttrafiken. Sammanlagt förfogar länstrafiken över sju tåg. Leveranstiden för ett nytt tåg är c:a 18 mån. om inte produktionen är igång. Till 2009/2010 kommer det med största sannolikhet att vara en brist på Öresundståg för dagens trafik. En konsekvens av regeringens beslut att tilldela länstrafiken trafikeringsrätten är att det kommer att finnas ytterligare en operatör för tågtrafik i Kronobergs län. Hur fordonsresurserna ska fördelas mellan Kust till Kust och Öresundstågtrafiken är ytterst en förhandlingsfråga mellan länstrafiken och SJ. sunderlag PM angående resandeutvecklingen i Kronobergs län med Öresundståg Tjänsteskrivelse daterad Trafikutskottets beslut , 145

9 (65) Forts. 39 beslutar att uppdra åt Trafikdirektören att tillsammans med Skånetrafiken göra en gemensam bedömning av trafikutvecklingen och behovet av nya tåg att beakta införandet av ett regionaltågsystem längs Södra stambanan inom Kronobergs län att i första hand nyttja de Öresundståg som är avsedda för Kust till kust och i så fall ersätta dem med någon annan tågtyp som finns inom Transitio sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

10 (65) 40 Serviceresors verksamhet Dnr 07/0124 SET Revisionsbyrå AB har på regiondirektörens uppdrag utfört en studie av Serviceresors effektivitet. Studien presenterades för samtliga medlemmar Trafikdirektören fick ett kompletterande uppdrag att presentera vad Serviceresor kostar per invånare i Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Under mötet med länstrafikens medlemmar fick trafikdirektören i uppdrag att undersöka intresset hos medlemmarna att utlösa den option som finns beträffande färdtjänst- och sjukresor. Bo Frank (m) väcker frågan om Regionförbundets möjlighet att ta över uppdraget att sköta myndighetsutövningen/handläggningen kring tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst såsom skett i Kalmar län. Frank föreslår att styrelsen bjuder in länstrafiken i Kalmar län för mer information. sunderlag s beslut , 6 beslutar att med godkännande lägga rapporten om serviceresors verksamhet till handlingarna att uppdra till trafikdirektören att utlösa optionen samt att uppdra till Trafikutskottet och Trafikdirektören att vid behov genomföra kompletterande förhandlingar, alternativt upphandling i något ärende att uppdra till Thomas Nilsson i samråd med regiondirektören bjuda in Lars Lindahl administrativ chef Kalmar länstrafik sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

11 (65) 41 Trafikproduktionsplan Dnr 07/0136 Planeringschef Clas Carlsson informerar om trafikproduktionsplan 2008/2009. Trafikproduktionsplan 2008/2009 innebär förhållandevis små resurser till busstrafik, men i och med regeringens beslut om trafikeringsrätten, öppnas helt nya möjligheter för tågtrafiken och på sikt samverkan buss/tåg. Resandet med länstrafiken är fortsatt positiv, framför allt under och efter sommaren. Det finns två tydliga trender, skolkortsresandet minskar samtidigt som försäljningen ökar. Orsaken till att skolkortsresandet minskar är inte helt klarlagd. En möjlig förklaring är att färre ungdomar bor på landsbygden och i de mindre tätorterna än för ett par år sedan. Flygbussen återgick fr.o.m till länstrafiken, med nytt trafikupplägg genom att flygbussen utförs som en del av Växjö lokaltrafik (VL). Genom att integrera även VL-taxan i trafiken erhålls klart bättre anslutningsmöjligheter för resenärer till flygplatsen. Trafikens nettokostnad bör bli c:a kr/år och täcks av trafikfonden Trafikproduktionsplan följer affärsplanen och innehåller en trafikökning på de större linjerna med vagnkilometer samt en utökning av resdagar i kompletteringstrafiken för områden. Därutöver föreslås en strategi för att minska kontanthanteringen ombord på bussarna. sunderlag Trafikproduktionsplan Trafikutskottets beslut , 22 föreslår regionfullmäktige besluta att anta Trafikproduktionsplan Paragrafen justeras omedelbart

12 (65) 42 Trafikeringsrätt Öresundstågtrafiken Dnr 07/0364 Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om trafikeringsrätt Öresundstågtrafiken. Förberedelserna inför trafikstarten i januari 2009 fortskrider. Ett flertal gemensamma arbetsgrupper har bildats mellan de berörda länen, Banverket, Banestyrelsen och DSB/First. Fokus är att få igång trafiken samt att infrastrukturen runt försäljning och taxor skall vara väl förberedd. En planering för att utöka trafiken till 16 dubbelturer (dt) pågår och arbetas i ansökan till Banverkets tågplan. Trafiken förutsätts att gå direkt till Kalmar och ev. ansvar mellan SJ och DSB/First får lösas i gränssnittet av bolagen. Kalmars ambitioner att utöka Öresundstågtrafiken från dagens 8 dt kräver sannolikt nya mötesstationer. sunderlag Trafikutskottets beslut , 23 beslutar att uppdra åt trafikdirektören att ansöka om 16 dubbelturer (dt) Köpenhamn-Växjö-(Kalmar 8 dt), samt att uppdra åt trafikdirektören att inleda förhandlingar med SJ och DSB/First om gränsdragningar mellan respektive operatör samt om samverkan med SJ om taxesamverkan och försäljning sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

13 (65) 43 Biljettautomater samt annan utrustning Dnr 07/0364 Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om biljettautomater samt annan utrustning. En viktig del i förberedelserna är hur försäljningen av kort och biljetter skall gå till i tågsystemet. Eftersom det är ett gemensamt system är det viktigt att förhållningssättet är gemensamt eller i alla fall snarlikt i de respektive länen. Skåne och Blekinge har valt att utrusta alla stationer med s.k. Full Service automater som tar både kontanter och kort. De automaterna är c:a tre gånger så dyra som de som enbart tar kort. Därtill kommer högre underhålls-/tömningskostnader. I Kronobergs län behöver biljettautomater sättas ut på alla berörda stationer och i ett senare skede även i kommunhuvudorterna, bl.a. för att minska kontanthanteringen. Automaterna tar endast kort och inte kontanter. Beroende på hur disk, ussionerna förlöper med SJ och Kalmar kan det uppstå ett behov av utrustningar även installeras i Emmaboda. För att kortresenärer skall registreras krävs att plattformarna är utrustade med s.k. plattformsvalidatorer, en del i den gemensamma biljettmaskinsupphandlingen. Biljettautomater Validatorer Lessebo 1 1 Hovmantorp 1 1 Växjö 3 2 Alvesta 2 3 Älmhult 2 2 Summa 9 9 Investeringskostnaderna för automaterna inkl. montage är kr och för validatorerna kr. I länstrafikens investeringsbudget 2008 finns totalt 9,2 Mkr upptaget för investeringar i nytt biljettsystem. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Trafikutskottets beslut , 24 beslutar att inköpa 9 biljettautomater och 9 plattformsvalidatorer. Investeringskostnaderna uppgår till c: a 1,5 Mkr och belastar länstrafikens investeringsbudget 2008 sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

14 (65) 44 Gemensamt taxesystem för Öresundstågtrafiken Dnr 08/0022 Ekonomichef Ulf Petersson informerar om gemensamt taxesystem för Öresundstågtrafiken. et om gemensam trafikeringsrätt för Öresundstågtrafiken innebär att ett gemensamt taxesystem för hela trafiksystemet måste skapas. Det gemensamma taxesystemet måste också vara anpassat till respektive trafikhuvudmans taxesystem i övrigt. En av målsättningarna jämfört med dagens taxesystem är att skapa länsöverskridande periodkort, t.ex. Lund-Älmhult eller Växjö- Hässleholm. Gemensamma regler för t.ex. biljettyper, periodkortsvarianter, åldersgränser, resevillkor, resegarantivillkor m.m. måste arbetas fram och fastställas hos respektive trafikhuvudman i god tid före trafikstart. Den inventering som gjorts visar att det finns ett antal skillnader idag mellan de olika trafikhuvudmännens regelverk. Målsättningen är att ett slutligt förslag till gemensamt taxesystem för Öresundstågtrafiken skall kunna behandlas av regionfullmäktige den 23 maj. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Trafikutskottets beslut , 26 beslutar att uppdra åt trafikdirektören att tillsammans med övriga berörda trafikhuvudmän upprätta slutligt förslag till gemensamt taxesystem för Öresundstågtrafiken sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

15 (65) 45 Extra utrustning i X31-fordon för Öresundstågtrafiken Dnr 08/0022 Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om extra utrustning i X31-fordon för Öresundstågtrafiken. I avtalet med DSB/First om Öresundstågtrafiken föreligger möjlighet att få nedanstående teknisk utrustning inmonterad i fordonen. Avrop för dessa ska ske till DSB/First senast Ur Länstrafiken Kronobergs perspektiv kan vi ha olika synpunkter på dessa delar, men då länstrafiken endast innehar en bråkdel av samtliga fordon bör vi följa de beslut som Skånetrafiken fattar. 1. Infotainment är en tv-skärm som möjliggör information ombord på tåget som omfattar trafik, nyheter samt reklam, jmf. Arlanda Express. Meningen är att ny information skall föras över till systemet när man angör station i nytt län, så att reklam m.m. blir regionalt anpassat. Skånetrafiken har ett intresse av detta. Länstrafiken kan finna ett visst intresse av att kunna informera kunderna om trafiksituationen längs sträckan. 2. Mobilrepeater innebär att man installerar ett antal förstärkare ombord på tågen, vilka möjliggör mobiltelefonsamtal samt mobilt Internet. I denna fråga är trafikhuvudmännen överens om att detta är bra för resenärerna/kunderna. 3. Kameraövervakning För att skapa en trygghet för såväl ombordpersonal som resenärer/kunder har man som ambition att installera mellan 6-9 kameror på varje tågset. Kostnaden för detta är beräknad till c:a DKR. Skånetrafiken är positiv till detta och med tanke på att vår andel av fordonsparken är länstrafiken positiv till att installera kameraövervakning. 4. Varuautomater Skånetrafiken vill ta bort nuvarande varuautomater och göra en handikapplats där istället. Länstrafiken tycker detta är bra men att man måste beakta att ha någon form av ambulerande försäljningsvagn ombord istället. Ev. tillkommande kostnader för länstrafiken kommer att uppstå som en ökad hyreskostnad gentemot Transitio och kommer att belasta kontot för Öresundstågtrafiken i 2009-års budget. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets beslut , 27

16 (65) Forts. 45 beslutar att uppdra åt trafikdirektören att avropa optionerna gällande extra utrustning i X31-fordon för Öresundstågtrafiken med DSB/First under förutsättning att detta görs av samtliga fordonsägare inom det kommande Öresundstågtrafiksystemet. Ev. tillkommande kostnader ger en ökad hyreskostnad gentemot Transitio och belastar kontot för Öresundstågtrafiken i 2009-års budget sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

17 (65) 46 Budget revidering Dnr 07/0161 Den 31 maj 2007 beslutade regionfullmäktige om regionförbundets budget för Regionstyrelsen har därefter uppdragit åt regiondirektören att revidera budgeten för Den 31 maj 2007 beslutade regionfullmäktige om regionförbundets budget för Regionstyrelsen har därefter uppdragit åt regiondirektören att revidera budgeten för Budget för Länstrafiken Kronoberg Eftersom förändringar i Länstrafikens budget skulle innebära att samtliga nio medlemmars budgetar måste revideras föreslås att Länstrafikens budget inte revideras utan att de ökade kostnaderna tas med hjälp av uttag av fonder vid bokslutstillfället. 2. Budget för Reaktor Sydost Budgetförslaget är reviderat efter de nu kända intäkterna för verksamheten. 3. Budget för FoU Välfärd Budgetförslaget är reviderat efter de nu kända intäkterna för verksamheten. 4. Budget för Regionförbundets övriga verksamheter Budgetförslaget är reviderat efter de nu kända intäkterna för verksamheten samt med hänsyn tagen till utfallet för sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Reviderad budget daterad Arbetsutskottets beslut , 29 Yrkanden Bo Frank (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag Bengt Germundsson (kd) yrkar bifall till förslaget med tilläggsyrkande om att kansliet får i uppdrag att göra en analys av resultatenhet 203 och att detta redovisas på kommande styrelse

18 (65) Forts 46 föreslår fullmäktige besluta att revidera budget 2008 i enlighet med i handlingarna redovisat förslag beslutar att kansliet får i uppdrag att göra en analys av resultatenhet 203 och att detta redovisas på kommande styrelse Paragrafen justeras omedelbart sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson Ekonomichef Ulf Petersson

19 (65) 47 Budget anvisningar Dnr 07/0352 I förbundsordningen anges att regionförbundet under våren ska upprätta ett budgetförslag så att medlemmarna vet vilken medlemsavgift som skall utgå året efter. Förslaget till anvisningar för budgetarbetet går i stora drag ut på att regionförbundet i maj fastställer medlemsavgifter och förbundets totala utgifter. Mellan juni och september preciseras budgeten i sina olika delar utifrån de riktlinjer fullmäktige antagit. Slutligt beslut om förbundets budget fattas av regionfullmäktige 5 december. sunderlag Budget 2009 anvisningar daterad Arbetsutskottets beslut , 30 Yrkande Bo Frank (m) yrkar att arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram indikatorer i samband med budgetarbetet för beslutar att bifalla förslag till anvisningar för arbetet med budget 2009 att arbetsutskottet tar fram indikatorer i samband med budgetarbetet för 2009 sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson Ekonomichef Ulf Petersson

20 (65) 48 Direktupphandling Dnr 08/0072 Den tidigare Lagen om offentlig upphandling (1992:1528) delades den 1 januari 2008 upp i två nya lagar: Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) samt Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092). Regionförbundets upphandlingar lyder under Lagen om offentlig upphandling förutom Länstrafikens trafikupphandlingar som lyder under Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. I samband med förarbetet av lagarna diskuterades att införa en fast beloppsgräns för tillåten direktupphandling på 5-7 prisbasbelopp. Tyvärr infördes inte någon sådan gräns i den nya lagstiftningen. Konkurrensverket har nu lämnat förslag om att en fast beloppsgräns på kronor borde införas för att förenkla hanteringen av mindre upphandlingar. I avvaktan på eventuell ny lagförändring måste varje upphandlande enhet fastställa sina egna regler för tillåten direktupphandling. Efter konsultation med advokatfirman Lindmark Welinder AB samt inköpsavdelningen vid Växjö kommun föreslås att Regionförbundet fastställer beloppsgränsen för tillåten direktupphandling till 5 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2008 är kronor. sunderlag Skrivelse daterad Arbetsutskottets beslut , 31 beslutar att fastställa beloppsgränsen för tillåten direktupphandling till 5 prisbasbelopp sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson

21 (65) 49 Restaurering och anläggning av våtmarker i odlingslandskapet - yttrande Dnr 07/0363 Regionförbundet södra Småland har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till plan för restaurering och anläggning av våtmarker i odlingslandskapet. Regionförbundet bör undvika att ge några synpunkter på planen ur ekologiskt eller biologiskt perspektiv utan istället anlägga ett allmänt regionalt utvecklingsperspektiv. Restaurering av våtmarker i odlingslandskapet kan tillföra flera värden utöver de rent biologiska. I underlaget anges sociala effekter som ett sådant värde i form av rekreation och naturupplevelse om de anläggs i närheten av tätorter (skolor). Det är en viktig aspekt och vid planeringen av ett sådant objekt ska regeln vara att den närbelägna skolan deltar i planeringen. Vid anläggning av en våtmark bör också attraktionsfaktorer i stort vägas in. Med det menar vi att vid länsstyrelsens handläggning sådana värden som kan tillföra en större attraktivitet ur turistisk eller allmän rekreationsynpunkt ska vägas in. Det kan innebära att de anläggs så att tillgängligheten blir god eller att, om de biologiska förutsättningarna i övrigt är uppfyllda, kan tillföra redan etablerade besöksmål ytterligare värden. Det saknas ett avsnitt som berör de juridiska förutsättningarna. Kan endast markägare ta initiativ till anläggning av en våtmark? Denna kunskap finns säkert redan hos länsstyrelsen men inte nödvändigtvis hos allmänheten eller hos markägare varför dessa juridiska aspekter bör läggas till. sunderlag Regionförbundets yttrande förslag, Planeringsunderlag Arbetsutskottets beslut , 32 beslutar att bifalla förslag till yttrande över planeringsunderlag för restaurering och anläggning av våtmarker i odlingslandskapet i Kronobergs län daterat sexpediering Samordnare Björn Johansson

22 (65) 50 Reaktor Sydost organisation och finansiering Dnr 07/0223 Reaktor Sydost styrs och finansieras av Regionförbunden i Kalmar, Blekinge och Kronoberg samt Svenska Filminstitutet. Styr- och finansieringsformer har diskuterats en längre tid. Regionförbundets representant i Reaktors styrgrupp är Eva Löfqvist. Löfqvist redogjorde för arbetet med att revidera styr- och finansieringsformerna för Reaktor. AU beslutade att uppdra till Löfqvist att fortsätta diskussionerna samt att återkomma med rapport vid arbetsutskottets sammanträde sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets beslut , 50 beslutar att inriktningen är att Reaktor Sydost från 1 januari 2009 organiseras i föreningsform att uppdra till regiondirektören att påbörja det administrativa förberedelsearbetet att förberedelsearbetet tillsammans med en konsekvensbeskrivning ska föreligga senast 31 maj 2008 sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson Eva Löfquist

23 (65) 51 Regionförbundets styrdokument Dnr 07/0287 Arbetsutskottet har under hösten 2007 diskuterat regionförbundets långsiktiga inriktning, En förutsättningslös diskussion har också förts i beredningarna. Det dokument som nu presenteras för beslut om förbundets långsiktiga inriktning är ett resultat av arbetsutskottets och beredningarnas diskussioner. Beredningarnas synpunkter har tillfört flera värdefulla infallsvinklar på regionförbundets uppdrag och prioriteringar. Synpunkterna passar väl in i det nuvarande dokumentets huvudinriktning och kommer att utgöra ett bra underlag när arbetet går vidare med konkretisering. Innehållet bygger också på de dokument som låg till grund för bildandet av regionförbundet, på dokumentationen från styrelsens möte i Asa samt slutligen på förordningen om kommunala samverkansorgan och det ansvar som följer därav. Styrdokumentet ska ange den långsiktiga huvudinriktningen för förbundets arbete. Nästa steg är att precisera de valda områdena. sunderlag Regionförbundets styrdokument, PM, daterat Arbetsutskottets beslut , 37 föreslår fullmäktige besluta att bifalla förslag till styrdokument daterat Paragrafen justeras omedelbart

24 (65) 52 Handlingsprogram för tillväxt - uppdrag Dnr 08/0065 Regionförbundets styrdokument befinner sig i beslutsprocessen som avslutas i regionfullmäktige Nästa steg i arbetet att skaffa regionförbundet en tydligare profil och att prioritera blir att ta fram handlingsprogram inom de prioriterade områdena. Sedan tidigare finns handlingsprogram inom kulturområdet (Kreativa Kronoberg). beslutade om ett uppdrag inom transportområdet där resultatet blir en handlingsplan. Tillväxtområdet är både stort och viktigt varför det är lämpligt att inleda arbetet med en handlingsplan även för det. Arbetet bör ske i två steg. Efter styrelsens beslut utarbetar förvaltningen ett förslag till precisering av området samt en beskrivning av det fortsatta arbetet inklusive en bedömning av resursbehovet. Då fattas alltså beslut om steg två som innebär att mera i detalj beskriva de områden som styrelsen prioriterar. Handlingsprogrammet ska innehålla konkreta förslag till åtgärder för de två närmaste åren. Handlingsprogrammet för tillväxtområdet ska vara färdigt för beslut i regionfullmäktige hösten sunderlag Handlingsprogram för tillväxt uppdrag, Arbetsutskottets beslut , 38 beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att utarbeta handlingsprogram för tillväxtområdet att arbetet skall ske i samverkan med Tillväxtberedningen att steg 1 skall blir föremål för beslut i regionstyrelsen samt att handlingsprogrammet ska vara färdigt för beslut i fullmäktige hösten 2008 sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson Tillväxtberedningens ordförande Mats Johnsson

25 (65) 53 sunderlag Dnr 08/0074 Regiondirektören fick vid styrelsens sammanträde i uppdrag att föreslå hur beslutsunderlagen till regionförbundets politiska församlingar ska vara utformat. Det material som ska ligga till grund för beslut av regionförbundets politiska organ ska vara så utformat att följande går att utläsa: ärendets handläggning i stort vilka slutsatser som dras av tillgängligt material vilka överväganden som gjorts i anledning av slutsatserna förslagens ekonomiska och organisatoriska samt övriga konsekvenser Om pengar ska anslås (medelsanvisning) ska exakt summa för innevarande budgetår anges i beslutet samt vilken resultatenhet pengarna ska tas ur. Om det är fråga om ett beslut som får ekonomiska konsekvenser flera år fram i tiden ska totalsumman framgå samt fördelningen över åren. sunderlag Arbetsutskottets beslut , 39 beslutar att bifalla förslag till utformning av beslutsunderlag sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson Samordnare Björn Johansson

26 (65) 54 Riksteatern Kronoberg utökat driftsanslag för 2008 Dnr 08/0064 Riksteatern Kronoberg sköter sedan 2007 administrationen av länets stöd för scenkonst i skolan. Detta innebär bl.a. att de sätter ihop en katalog med de arrangemang som subventioneras, sammankallar länets scenkonstsamordnare samt sköter utbetalningen av själva subventionerna. Inför 2007 beräknades detta arbete uppta ca 2 timmar per vecka ( kr om året). Nu när systemet varit igång ett år är bedömningen att det tar 4 timmar per vecka ( kr om året). Riksteatern Kronoberg önskat därför ett ökat anslag från Regionförbundet södra Småland på kr för att täcka den ökade kostnader det innebär att administrera stödet för scenkonst i skolan. Kostnaderna för administration av scenkonststödet är inte inräknat i det driftbidrag till Riksteatern Kronoberg som regionförbundets styrelse beslutade om sunderlag Ansökan om ökat verksamhetsbidrag för Riksteatern Kronoberg för 2008 Arbetsutskottets beslut , 40 beslutar att bevilja kr från resultatenhet 208 Projektmedel och långsiktiga bidrag till Riksteatern Kronoberg som ersättning för administration av stödet för scenkonst i skolan Eva Löfquist (s) deltar ej i beslut sexpediering Samordnare Lisa Bergman Riksteatern Kronoberg

27 (65) 55 Arbetsordning för Regionförbundet södra Smålands samrådsgrupp för strukturfondsprogram i Småland och Öarna Dnr 07/0329 Strukturfondspartnerskapet för det regionala programmet för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning skall enligt lagen om strukturfondspartnerskap samråda med berörda samverkansorgan, regionala självstyrelseorgan eller länsstyrelser om projekt som skall medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Samrådet avser de aktuella projektens överensstämmelse med det regionala utvecklingsarbetet i berörda län. I Kronobergs län utgör Regionförbundet södra Småland samrådsorgan. Det står Regionförbundet fritt att till samrådsgruppen knyta externa parter. Regionförbundets styrelse beslutade att en samrådsgrupp sätts samman med 3 förtroendevalda från Regionförbundet, Marie-Louise Hilmersson (c), Bo Frank (m) och Monica Haider (s), och 3-5 externa ledamöter. Som externa parter har Företagarna/Svenskt Näringsliv, Växjö Universitet, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Nätverket SIP inbjudits att delta. Företagarna, Växjö Universitet och Nätverket SIP kommer fortsättningsvis att delta i arbetet. beslutade också att en arbetsordning för samrådsgruppen skall utarbetas och att gruppen skall ha informationsskyldighet gentemot Regionförbundets styrelse. sunderlag Arbetsordning för samrådsgruppen Arbetsutskottets beslut , 41 beslutar att fastställa föreslagen arbetsordning för Regionförbundets samrådsgrupp.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22) 2008-05-23 1 (22) Plats och tid Fredagen den 23 maj 2008, 09.00 12.00 med ajournering 11.25 11.45 Plats Beslutande Ledamöter Stenladan, Stallvägen 10 i Växjö Kent Alriksson (m) Rolf Andersson (fp) ClasGöran

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23) 2009-12-16 1 (23) Tid Onsdagen den 16 december kl.10.00 12.30 med ajournering kl. 11.30 11.50 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Korrö Hantverksby, Linneryd Marie-Louise

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-10-01 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-10-01 1 (26) 2008-10-01 1 (26) Plats och tid Onsdag den 1 oktober kl. 09.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15,

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP)

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-04-16 09:00 12:00 Plats Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 2011-05-31 60 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28) 2012-05-09 1 (28) Tid Onsdagen den 9 maj 2012, kl.10.00 12.00 Plats Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/ 1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2013-02-12 kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer