SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (65)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)"

Transkript

1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Suzanne Frank (m) Margareta Schlee (m) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) ClasGöran Carlsson (s) Charlotta Svanberg (s) Carin Högstedt (v) Tjänstgörande ersättare Eva Löfquist (s) ersättare för Anna Fransson (s) deltog inte i beslut 54 Barbro Svensson (s) ersättare för Monica Widnemark (s) Per Elgestam (s) ersättare för Monica Haider (s) Mats Johnsson (m) ersättare för Arne Karlsson (m) Elisabeth Peltola (c) ersättare för Paul Johansson (c) Kjell Jormfeldt (c) ersättare för Robert Olesen (s) Övriga närvarande Ersättare Carina Bengtsson (c) Övriga förtroendevalda Tjänstemän Björn Johansson 36-68, Håkan Buller 36-68, Ulf Petersson 36-65, Thomas Nilsson 36-45, Clas Carlsson 36-45, Anders Unger 46, 57-65, Christine Elingfors 59, Tanja Mangalanayagam 67, Peter Hogla 36-68, Anders Unger 46-64, Erica Månsson 59-67, Urmas Kömmits Övriga Justering Justerare Tid och plats Charlotta Svanberg Tisdag 25 februari Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anders Göranson Marie-Louise Hilmersson (c) Charlotta Svanberg (s) Paragrafer 36 68

2 (65) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (65) Förteckning över styrelsens ärenden 36 Anmälan av Protokoll 37 Information från kansliet 38 Trafikdirektören informerar 39 Fordonsbehov Öresundstågtrafiken 40 Serviceresors verksamhet 41 Trafikproduktionsplan Trafikeringsrätt Öresundstågtrafiken 43 Biljettautomater samt annan utrustning 44 Gemensamt taxesystem för Öresundstågtrafiken 45 Extra utrustning i X-31 fordon 46 Budget 2008 revidering 47 Budget 2009 anvisningar 48 Direktupphandling regler 49 Restaurering och anläggning av våtmarker i odlingslandskapet - yttrande 50 Reaktor Sydost organisatorisk förändring 51 Regionförbundets styrdokument 52 Handlingsprogram för tillväxt uppdrag 53 sunderlag 54 Riksteatern Kronoberg utökat driftsanslag 55 Arbetsordning för Regionförbundet södra Smålands samrådsgrupp 56 Om att sätta ljus på frivilligrörelsen svar på motion 57 Regional utveckling återrapportering av mål för området 58 Granskningsrapport 59 Validering Kronoberg organisation och finansiering 60 Revisor ALMI Företagspartner Kronoberg AB 61 Kulturrapportörer 62 Att bli bäst i klassen på jämställdhet svar på motion 63 Ekonomisk information 64 Projektansökningar A. DISK B. Delta garden C. Pågående fotografi Rififi D. Mötesplats Ungt Entreprenörskap E. Hästen på Huseby F. Masterplan Glasriket G. I hasorna på Gustav Vasa H. Bioenergikluster Småland I. I möbelriket 2008 J. Demokrati Dialog - Delaktighet i Markaryds kommun K. Demokrati Dialog - Delaktighet i Tingsryds kommun L. ABF s föreläsningsserie M. Visit.smaland.com N. Fisketurism ung landsbygdsnäring O. Marknadsanpassning av Träindustrin P. SPIRA Q. Möjligheter blir hållbara affärer Mål och villkor för budgetåret 2008 anslaget 33:1

4 (65) 66 Marratech 67 Danskonsulent 68 Projektkriterier för Regionförbundet södra Småland

5 (65) 36 Anmälan av protokoll Arbetsutskottets sammanträde 16 januari 2008 Arbetsutskottets sammanträde 31 januari 2008 Trafikutskottets sammanträde 17 december 2007 Trafikutskottets sammanträde 9 januari 2008 Trafikutskottets sammanträde 18 januari 2008 Trafikutskottets sammanträde 6 februari 2008 lägger protokollen till handlingarna

6 (65) 37 Information från kansliet Samordnare Björn Johansson informerar om att arbetsutskottet beslutat om att två personer kan gå på konferensen Miljömålen Med fokus på näringsliv och kommuner den 29 maj i Växjö. Anmälan sker till Björn Johansson. Ulrika J Gustafsson anställs som vik. samordnare för Lena Lernå under tiden 1 maj 31 december Ulrika kommer närmast från Regionförbundet Kalmar. beslutar att notera informationen till protokollet

7 (65) 38 Information trafikdirektör Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om status avseende förhandlingarna med SJ. Just nu står parterna relativt långt ifrån varandra. Ett nytt möte sker torsdagen den 21/2. Arbetet med att minska kontanthanteringen på bussarna fortskrider. Ett förslag till handlingsplan har tagits fram och kommer att presenteras för kommunal den 27/2. Därefter kommer det upp som ett ärende på trafikutskottet samt regionstyrelsen. beslutar att notera informationen till protokollet

8 (65) 39 Fordonsbehov Öresundstågtrafiken Dnr 07/0022 Planeringschef Clas Carlsson informerar om fordonsbehov med anledning av resandeutvecklingen på Öresundstågen. Behovet av Öresundståg ökar kontinuerligt och det råder idag kapacitetsbrist genom att sittplatser saknas på många turer. Mot bakgrund av detta uppdrog Skånetrafiken åt en konsult att göra en analys av fordonsbehoven inom Skåne samt för det länsgränsöverskridande resandet. Länstrafiken Kronoberg beställde en fördjupning av resandet inom Kronobergs län. Konsulten redovisar tre olika utvecklingsscenarier för resandeökningen. I alla tre scenarierna förutsätts att ökningstakten avstannar runt Det är i dagsläget svårt att sia om vilket av scenarierna som är det mest sannolika. Hittills har utvecklingen överträffat alla prognoser. En annan viktig faktor med stor betydelse för dimensioneringen är om/när det tillkommer ett regionaltågsystem utmed Södra stambanan inom Kronobergs län. Ett sådant system avlastar även trafiken Alvesta-Växjö och Växjö-Älmhult. Det är heller inte känt vilka ambitioner Kalmar har vad gäller tågtrafiken. Det finns önskemål att förlänga en del av de Öresundståg som idag vänder i Växjö men för detta krävs nya tåg. Under 2008 kommer sex Öresundståg att levereras till Transitio och tågen är beställda av Länstrafiken Kronoberg för att i första hand användas till Kust till kusttrafiken. Sammanlagt förfogar länstrafiken över sju tåg. Leveranstiden för ett nytt tåg är c:a 18 mån. om inte produktionen är igång. Till 2009/2010 kommer det med största sannolikhet att vara en brist på Öresundståg för dagens trafik. En konsekvens av regeringens beslut att tilldela länstrafiken trafikeringsrätten är att det kommer att finnas ytterligare en operatör för tågtrafik i Kronobergs län. Hur fordonsresurserna ska fördelas mellan Kust till Kust och Öresundstågtrafiken är ytterst en förhandlingsfråga mellan länstrafiken och SJ. sunderlag PM angående resandeutvecklingen i Kronobergs län med Öresundståg Tjänsteskrivelse daterad Trafikutskottets beslut , 145

9 (65) Forts. 39 beslutar att uppdra åt Trafikdirektören att tillsammans med Skånetrafiken göra en gemensam bedömning av trafikutvecklingen och behovet av nya tåg att beakta införandet av ett regionaltågsystem längs Södra stambanan inom Kronobergs län att i första hand nyttja de Öresundståg som är avsedda för Kust till kust och i så fall ersätta dem med någon annan tågtyp som finns inom Transitio sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

10 (65) 40 Serviceresors verksamhet Dnr 07/0124 SET Revisionsbyrå AB har på regiondirektörens uppdrag utfört en studie av Serviceresors effektivitet. Studien presenterades för samtliga medlemmar Trafikdirektören fick ett kompletterande uppdrag att presentera vad Serviceresor kostar per invånare i Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Under mötet med länstrafikens medlemmar fick trafikdirektören i uppdrag att undersöka intresset hos medlemmarna att utlösa den option som finns beträffande färdtjänst- och sjukresor. Bo Frank (m) väcker frågan om Regionförbundets möjlighet att ta över uppdraget att sköta myndighetsutövningen/handläggningen kring tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst såsom skett i Kalmar län. Frank föreslår att styrelsen bjuder in länstrafiken i Kalmar län för mer information. sunderlag s beslut , 6 beslutar att med godkännande lägga rapporten om serviceresors verksamhet till handlingarna att uppdra till trafikdirektören att utlösa optionen samt att uppdra till Trafikutskottet och Trafikdirektören att vid behov genomföra kompletterande förhandlingar, alternativt upphandling i något ärende att uppdra till Thomas Nilsson i samråd med regiondirektören bjuda in Lars Lindahl administrativ chef Kalmar länstrafik sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

11 (65) 41 Trafikproduktionsplan Dnr 07/0136 Planeringschef Clas Carlsson informerar om trafikproduktionsplan 2008/2009. Trafikproduktionsplan 2008/2009 innebär förhållandevis små resurser till busstrafik, men i och med regeringens beslut om trafikeringsrätten, öppnas helt nya möjligheter för tågtrafiken och på sikt samverkan buss/tåg. Resandet med länstrafiken är fortsatt positiv, framför allt under och efter sommaren. Det finns två tydliga trender, skolkortsresandet minskar samtidigt som försäljningen ökar. Orsaken till att skolkortsresandet minskar är inte helt klarlagd. En möjlig förklaring är att färre ungdomar bor på landsbygden och i de mindre tätorterna än för ett par år sedan. Flygbussen återgick fr.o.m till länstrafiken, med nytt trafikupplägg genom att flygbussen utförs som en del av Växjö lokaltrafik (VL). Genom att integrera även VL-taxan i trafiken erhålls klart bättre anslutningsmöjligheter för resenärer till flygplatsen. Trafikens nettokostnad bör bli c:a kr/år och täcks av trafikfonden Trafikproduktionsplan följer affärsplanen och innehåller en trafikökning på de större linjerna med vagnkilometer samt en utökning av resdagar i kompletteringstrafiken för områden. Därutöver föreslås en strategi för att minska kontanthanteringen ombord på bussarna. sunderlag Trafikproduktionsplan Trafikutskottets beslut , 22 föreslår regionfullmäktige besluta att anta Trafikproduktionsplan Paragrafen justeras omedelbart

12 (65) 42 Trafikeringsrätt Öresundstågtrafiken Dnr 07/0364 Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om trafikeringsrätt Öresundstågtrafiken. Förberedelserna inför trafikstarten i januari 2009 fortskrider. Ett flertal gemensamma arbetsgrupper har bildats mellan de berörda länen, Banverket, Banestyrelsen och DSB/First. Fokus är att få igång trafiken samt att infrastrukturen runt försäljning och taxor skall vara väl förberedd. En planering för att utöka trafiken till 16 dubbelturer (dt) pågår och arbetas i ansökan till Banverkets tågplan. Trafiken förutsätts att gå direkt till Kalmar och ev. ansvar mellan SJ och DSB/First får lösas i gränssnittet av bolagen. Kalmars ambitioner att utöka Öresundstågtrafiken från dagens 8 dt kräver sannolikt nya mötesstationer. sunderlag Trafikutskottets beslut , 23 beslutar att uppdra åt trafikdirektören att ansöka om 16 dubbelturer (dt) Köpenhamn-Växjö-(Kalmar 8 dt), samt att uppdra åt trafikdirektören att inleda förhandlingar med SJ och DSB/First om gränsdragningar mellan respektive operatör samt om samverkan med SJ om taxesamverkan och försäljning sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

13 (65) 43 Biljettautomater samt annan utrustning Dnr 07/0364 Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om biljettautomater samt annan utrustning. En viktig del i förberedelserna är hur försäljningen av kort och biljetter skall gå till i tågsystemet. Eftersom det är ett gemensamt system är det viktigt att förhållningssättet är gemensamt eller i alla fall snarlikt i de respektive länen. Skåne och Blekinge har valt att utrusta alla stationer med s.k. Full Service automater som tar både kontanter och kort. De automaterna är c:a tre gånger så dyra som de som enbart tar kort. Därtill kommer högre underhålls-/tömningskostnader. I Kronobergs län behöver biljettautomater sättas ut på alla berörda stationer och i ett senare skede även i kommunhuvudorterna, bl.a. för att minska kontanthanteringen. Automaterna tar endast kort och inte kontanter. Beroende på hur disk, ussionerna förlöper med SJ och Kalmar kan det uppstå ett behov av utrustningar även installeras i Emmaboda. För att kortresenärer skall registreras krävs att plattformarna är utrustade med s.k. plattformsvalidatorer, en del i den gemensamma biljettmaskinsupphandlingen. Biljettautomater Validatorer Lessebo 1 1 Hovmantorp 1 1 Växjö 3 2 Alvesta 2 3 Älmhult 2 2 Summa 9 9 Investeringskostnaderna för automaterna inkl. montage är kr och för validatorerna kr. I länstrafikens investeringsbudget 2008 finns totalt 9,2 Mkr upptaget för investeringar i nytt biljettsystem. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Trafikutskottets beslut , 24 beslutar att inköpa 9 biljettautomater och 9 plattformsvalidatorer. Investeringskostnaderna uppgår till c: a 1,5 Mkr och belastar länstrafikens investeringsbudget 2008 sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

14 (65) 44 Gemensamt taxesystem för Öresundstågtrafiken Dnr 08/0022 Ekonomichef Ulf Petersson informerar om gemensamt taxesystem för Öresundstågtrafiken. et om gemensam trafikeringsrätt för Öresundstågtrafiken innebär att ett gemensamt taxesystem för hela trafiksystemet måste skapas. Det gemensamma taxesystemet måste också vara anpassat till respektive trafikhuvudmans taxesystem i övrigt. En av målsättningarna jämfört med dagens taxesystem är att skapa länsöverskridande periodkort, t.ex. Lund-Älmhult eller Växjö- Hässleholm. Gemensamma regler för t.ex. biljettyper, periodkortsvarianter, åldersgränser, resevillkor, resegarantivillkor m.m. måste arbetas fram och fastställas hos respektive trafikhuvudman i god tid före trafikstart. Den inventering som gjorts visar att det finns ett antal skillnader idag mellan de olika trafikhuvudmännens regelverk. Målsättningen är att ett slutligt förslag till gemensamt taxesystem för Öresundstågtrafiken skall kunna behandlas av regionfullmäktige den 23 maj. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Trafikutskottets beslut , 26 beslutar att uppdra åt trafikdirektören att tillsammans med övriga berörda trafikhuvudmän upprätta slutligt förslag till gemensamt taxesystem för Öresundstågtrafiken sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

15 (65) 45 Extra utrustning i X31-fordon för Öresundstågtrafiken Dnr 08/0022 Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om extra utrustning i X31-fordon för Öresundstågtrafiken. I avtalet med DSB/First om Öresundstågtrafiken föreligger möjlighet att få nedanstående teknisk utrustning inmonterad i fordonen. Avrop för dessa ska ske till DSB/First senast Ur Länstrafiken Kronobergs perspektiv kan vi ha olika synpunkter på dessa delar, men då länstrafiken endast innehar en bråkdel av samtliga fordon bör vi följa de beslut som Skånetrafiken fattar. 1. Infotainment är en tv-skärm som möjliggör information ombord på tåget som omfattar trafik, nyheter samt reklam, jmf. Arlanda Express. Meningen är att ny information skall föras över till systemet när man angör station i nytt län, så att reklam m.m. blir regionalt anpassat. Skånetrafiken har ett intresse av detta. Länstrafiken kan finna ett visst intresse av att kunna informera kunderna om trafiksituationen längs sträckan. 2. Mobilrepeater innebär att man installerar ett antal förstärkare ombord på tågen, vilka möjliggör mobiltelefonsamtal samt mobilt Internet. I denna fråga är trafikhuvudmännen överens om att detta är bra för resenärerna/kunderna. 3. Kameraövervakning För att skapa en trygghet för såväl ombordpersonal som resenärer/kunder har man som ambition att installera mellan 6-9 kameror på varje tågset. Kostnaden för detta är beräknad till c:a DKR. Skånetrafiken är positiv till detta och med tanke på att vår andel av fordonsparken är länstrafiken positiv till att installera kameraövervakning. 4. Varuautomater Skånetrafiken vill ta bort nuvarande varuautomater och göra en handikapplats där istället. Länstrafiken tycker detta är bra men att man måste beakta att ha någon form av ambulerande försäljningsvagn ombord istället. Ev. tillkommande kostnader för länstrafiken kommer att uppstå som en ökad hyreskostnad gentemot Transitio och kommer att belasta kontot för Öresundstågtrafiken i 2009-års budget. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets beslut , 27

16 (65) Forts. 45 beslutar att uppdra åt trafikdirektören att avropa optionerna gällande extra utrustning i X31-fordon för Öresundstågtrafiken med DSB/First under förutsättning att detta görs av samtliga fordonsägare inom det kommande Öresundstågtrafiksystemet. Ev. tillkommande kostnader ger en ökad hyreskostnad gentemot Transitio och belastar kontot för Öresundstågtrafiken i 2009-års budget sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

17 (65) 46 Budget revidering Dnr 07/0161 Den 31 maj 2007 beslutade regionfullmäktige om regionförbundets budget för Regionstyrelsen har därefter uppdragit åt regiondirektören att revidera budgeten för Den 31 maj 2007 beslutade regionfullmäktige om regionförbundets budget för Regionstyrelsen har därefter uppdragit åt regiondirektören att revidera budgeten för Budget för Länstrafiken Kronoberg Eftersom förändringar i Länstrafikens budget skulle innebära att samtliga nio medlemmars budgetar måste revideras föreslås att Länstrafikens budget inte revideras utan att de ökade kostnaderna tas med hjälp av uttag av fonder vid bokslutstillfället. 2. Budget för Reaktor Sydost Budgetförslaget är reviderat efter de nu kända intäkterna för verksamheten. 3. Budget för FoU Välfärd Budgetförslaget är reviderat efter de nu kända intäkterna för verksamheten. 4. Budget för Regionförbundets övriga verksamheter Budgetförslaget är reviderat efter de nu kända intäkterna för verksamheten samt med hänsyn tagen till utfallet för sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Reviderad budget daterad Arbetsutskottets beslut , 29 Yrkanden Bo Frank (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag Bengt Germundsson (kd) yrkar bifall till förslaget med tilläggsyrkande om att kansliet får i uppdrag att göra en analys av resultatenhet 203 och att detta redovisas på kommande styrelse

18 (65) Forts 46 föreslår fullmäktige besluta att revidera budget 2008 i enlighet med i handlingarna redovisat förslag beslutar att kansliet får i uppdrag att göra en analys av resultatenhet 203 och att detta redovisas på kommande styrelse Paragrafen justeras omedelbart sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson Ekonomichef Ulf Petersson

19 (65) 47 Budget anvisningar Dnr 07/0352 I förbundsordningen anges att regionförbundet under våren ska upprätta ett budgetförslag så att medlemmarna vet vilken medlemsavgift som skall utgå året efter. Förslaget till anvisningar för budgetarbetet går i stora drag ut på att regionförbundet i maj fastställer medlemsavgifter och förbundets totala utgifter. Mellan juni och september preciseras budgeten i sina olika delar utifrån de riktlinjer fullmäktige antagit. Slutligt beslut om förbundets budget fattas av regionfullmäktige 5 december. sunderlag Budget 2009 anvisningar daterad Arbetsutskottets beslut , 30 Yrkande Bo Frank (m) yrkar att arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram indikatorer i samband med budgetarbetet för beslutar att bifalla förslag till anvisningar för arbetet med budget 2009 att arbetsutskottet tar fram indikatorer i samband med budgetarbetet för 2009 sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson Ekonomichef Ulf Petersson

20 (65) 48 Direktupphandling Dnr 08/0072 Den tidigare Lagen om offentlig upphandling (1992:1528) delades den 1 januari 2008 upp i två nya lagar: Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) samt Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092). Regionförbundets upphandlingar lyder under Lagen om offentlig upphandling förutom Länstrafikens trafikupphandlingar som lyder under Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. I samband med förarbetet av lagarna diskuterades att införa en fast beloppsgräns för tillåten direktupphandling på 5-7 prisbasbelopp. Tyvärr infördes inte någon sådan gräns i den nya lagstiftningen. Konkurrensverket har nu lämnat förslag om att en fast beloppsgräns på kronor borde införas för att förenkla hanteringen av mindre upphandlingar. I avvaktan på eventuell ny lagförändring måste varje upphandlande enhet fastställa sina egna regler för tillåten direktupphandling. Efter konsultation med advokatfirman Lindmark Welinder AB samt inköpsavdelningen vid Växjö kommun föreslås att Regionförbundet fastställer beloppsgränsen för tillåten direktupphandling till 5 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2008 är kronor. sunderlag Skrivelse daterad Arbetsutskottets beslut , 31 beslutar att fastställa beloppsgränsen för tillåten direktupphandling till 5 prisbasbelopp sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson

21 (65) 49 Restaurering och anläggning av våtmarker i odlingslandskapet - yttrande Dnr 07/0363 Regionförbundet södra Småland har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till plan för restaurering och anläggning av våtmarker i odlingslandskapet. Regionförbundet bör undvika att ge några synpunkter på planen ur ekologiskt eller biologiskt perspektiv utan istället anlägga ett allmänt regionalt utvecklingsperspektiv. Restaurering av våtmarker i odlingslandskapet kan tillföra flera värden utöver de rent biologiska. I underlaget anges sociala effekter som ett sådant värde i form av rekreation och naturupplevelse om de anläggs i närheten av tätorter (skolor). Det är en viktig aspekt och vid planeringen av ett sådant objekt ska regeln vara att den närbelägna skolan deltar i planeringen. Vid anläggning av en våtmark bör också attraktionsfaktorer i stort vägas in. Med det menar vi att vid länsstyrelsens handläggning sådana värden som kan tillföra en större attraktivitet ur turistisk eller allmän rekreationsynpunkt ska vägas in. Det kan innebära att de anläggs så att tillgängligheten blir god eller att, om de biologiska förutsättningarna i övrigt är uppfyllda, kan tillföra redan etablerade besöksmål ytterligare värden. Det saknas ett avsnitt som berör de juridiska förutsättningarna. Kan endast markägare ta initiativ till anläggning av en våtmark? Denna kunskap finns säkert redan hos länsstyrelsen men inte nödvändigtvis hos allmänheten eller hos markägare varför dessa juridiska aspekter bör läggas till. sunderlag Regionförbundets yttrande förslag, Planeringsunderlag Arbetsutskottets beslut , 32 beslutar att bifalla förslag till yttrande över planeringsunderlag för restaurering och anläggning av våtmarker i odlingslandskapet i Kronobergs län daterat sexpediering Samordnare Björn Johansson

22 (65) 50 Reaktor Sydost organisation och finansiering Dnr 07/0223 Reaktor Sydost styrs och finansieras av Regionförbunden i Kalmar, Blekinge och Kronoberg samt Svenska Filminstitutet. Styr- och finansieringsformer har diskuterats en längre tid. Regionförbundets representant i Reaktors styrgrupp är Eva Löfqvist. Löfqvist redogjorde för arbetet med att revidera styr- och finansieringsformerna för Reaktor. AU beslutade att uppdra till Löfqvist att fortsätta diskussionerna samt att återkomma med rapport vid arbetsutskottets sammanträde sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets beslut , 50 beslutar att inriktningen är att Reaktor Sydost från 1 januari 2009 organiseras i föreningsform att uppdra till regiondirektören att påbörja det administrativa förberedelsearbetet att förberedelsearbetet tillsammans med en konsekvensbeskrivning ska föreligga senast 31 maj 2008 sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson Eva Löfquist

23 (65) 51 Regionförbundets styrdokument Dnr 07/0287 Arbetsutskottet har under hösten 2007 diskuterat regionförbundets långsiktiga inriktning, En förutsättningslös diskussion har också förts i beredningarna. Det dokument som nu presenteras för beslut om förbundets långsiktiga inriktning är ett resultat av arbetsutskottets och beredningarnas diskussioner. Beredningarnas synpunkter har tillfört flera värdefulla infallsvinklar på regionförbundets uppdrag och prioriteringar. Synpunkterna passar väl in i det nuvarande dokumentets huvudinriktning och kommer att utgöra ett bra underlag när arbetet går vidare med konkretisering. Innehållet bygger också på de dokument som låg till grund för bildandet av regionförbundet, på dokumentationen från styrelsens möte i Asa samt slutligen på förordningen om kommunala samverkansorgan och det ansvar som följer därav. Styrdokumentet ska ange den långsiktiga huvudinriktningen för förbundets arbete. Nästa steg är att precisera de valda områdena. sunderlag Regionförbundets styrdokument, PM, daterat Arbetsutskottets beslut , 37 föreslår fullmäktige besluta att bifalla förslag till styrdokument daterat Paragrafen justeras omedelbart

24 (65) 52 Handlingsprogram för tillväxt - uppdrag Dnr 08/0065 Regionförbundets styrdokument befinner sig i beslutsprocessen som avslutas i regionfullmäktige Nästa steg i arbetet att skaffa regionförbundet en tydligare profil och att prioritera blir att ta fram handlingsprogram inom de prioriterade områdena. Sedan tidigare finns handlingsprogram inom kulturområdet (Kreativa Kronoberg). beslutade om ett uppdrag inom transportområdet där resultatet blir en handlingsplan. Tillväxtområdet är både stort och viktigt varför det är lämpligt att inleda arbetet med en handlingsplan även för det. Arbetet bör ske i två steg. Efter styrelsens beslut utarbetar förvaltningen ett förslag till precisering av området samt en beskrivning av det fortsatta arbetet inklusive en bedömning av resursbehovet. Då fattas alltså beslut om steg två som innebär att mera i detalj beskriva de områden som styrelsen prioriterar. Handlingsprogrammet ska innehålla konkreta förslag till åtgärder för de två närmaste åren. Handlingsprogrammet för tillväxtområdet ska vara färdigt för beslut i regionfullmäktige hösten sunderlag Handlingsprogram för tillväxt uppdrag, Arbetsutskottets beslut , 38 beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att utarbeta handlingsprogram för tillväxtområdet att arbetet skall ske i samverkan med Tillväxtberedningen att steg 1 skall blir föremål för beslut i regionstyrelsen samt att handlingsprogrammet ska vara färdigt för beslut i fullmäktige hösten 2008 sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson Tillväxtberedningens ordförande Mats Johnsson

25 (65) 53 sunderlag Dnr 08/0074 Regiondirektören fick vid styrelsens sammanträde i uppdrag att föreslå hur beslutsunderlagen till regionförbundets politiska församlingar ska vara utformat. Det material som ska ligga till grund för beslut av regionförbundets politiska organ ska vara så utformat att följande går att utläsa: ärendets handläggning i stort vilka slutsatser som dras av tillgängligt material vilka överväganden som gjorts i anledning av slutsatserna förslagens ekonomiska och organisatoriska samt övriga konsekvenser Om pengar ska anslås (medelsanvisning) ska exakt summa för innevarande budgetår anges i beslutet samt vilken resultatenhet pengarna ska tas ur. Om det är fråga om ett beslut som får ekonomiska konsekvenser flera år fram i tiden ska totalsumman framgå samt fördelningen över åren. sunderlag Arbetsutskottets beslut , 39 beslutar att bifalla förslag till utformning av beslutsunderlag sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson Samordnare Björn Johansson

26 (65) 54 Riksteatern Kronoberg utökat driftsanslag för 2008 Dnr 08/0064 Riksteatern Kronoberg sköter sedan 2007 administrationen av länets stöd för scenkonst i skolan. Detta innebär bl.a. att de sätter ihop en katalog med de arrangemang som subventioneras, sammankallar länets scenkonstsamordnare samt sköter utbetalningen av själva subventionerna. Inför 2007 beräknades detta arbete uppta ca 2 timmar per vecka ( kr om året). Nu när systemet varit igång ett år är bedömningen att det tar 4 timmar per vecka ( kr om året). Riksteatern Kronoberg önskat därför ett ökat anslag från Regionförbundet södra Småland på kr för att täcka den ökade kostnader det innebär att administrera stödet för scenkonst i skolan. Kostnaderna för administration av scenkonststödet är inte inräknat i det driftbidrag till Riksteatern Kronoberg som regionförbundets styrelse beslutade om sunderlag Ansökan om ökat verksamhetsbidrag för Riksteatern Kronoberg för 2008 Arbetsutskottets beslut , 40 beslutar att bevilja kr från resultatenhet 208 Projektmedel och långsiktiga bidrag till Riksteatern Kronoberg som ersättning för administration av stödet för scenkonst i skolan Eva Löfquist (s) deltar ej i beslut sexpediering Samordnare Lisa Bergman Riksteatern Kronoberg

27 (65) 55 Arbetsordning för Regionförbundet södra Smålands samrådsgrupp för strukturfondsprogram i Småland och Öarna Dnr 07/0329 Strukturfondspartnerskapet för det regionala programmet för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning skall enligt lagen om strukturfondspartnerskap samråda med berörda samverkansorgan, regionala självstyrelseorgan eller länsstyrelser om projekt som skall medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Samrådet avser de aktuella projektens överensstämmelse med det regionala utvecklingsarbetet i berörda län. I Kronobergs län utgör Regionförbundet södra Småland samrådsorgan. Det står Regionförbundet fritt att till samrådsgruppen knyta externa parter. Regionförbundets styrelse beslutade att en samrådsgrupp sätts samman med 3 förtroendevalda från Regionförbundet, Marie-Louise Hilmersson (c), Bo Frank (m) och Monica Haider (s), och 3-5 externa ledamöter. Som externa parter har Företagarna/Svenskt Näringsliv, Växjö Universitet, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Nätverket SIP inbjudits att delta. Företagarna, Växjö Universitet och Nätverket SIP kommer fortsättningsvis att delta i arbetet. beslutade också att en arbetsordning för samrådsgruppen skall utarbetas och att gruppen skall ha informationsskyldighet gentemot Regionförbundets styrelse. sunderlag Arbetsordning för samrådsgruppen Arbetsutskottets beslut , 41 beslutar att fastställa föreslagen arbetsordning för Regionförbundets samrådsgrupp.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet 2005:9 Nya former för Statens konstråds verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2005-04-20 2004/321-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-05-19 Ku2004/1277/Kr Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar

Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar 1(5) 2014-05-19 LJ 2014/353 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar Inledning För den fortsatta processen med att från 2015-01-01

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer