Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten (S, M); kl Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (C, FP, V); kl Björken, Elektron. Oppositionen (MP); kl Lokal, Elektron. Förslag till justerare Ordinarie: Ulf Bergner (S) Ersättare: Annika Eriksson (S) Tid och plats för justering Torsdagen den 11 juni 2015, kl Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta Allmänheten Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet. Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på samt för läsning digitalt i kommunens reception och på medborgarkontoret. Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: Dagordning Sammanträdets öppnande samt upprop Val av justerare och tid för justering Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Information: ~ Information om verksamheten vid VIA (Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad), Karl Löfgren Offentliga 1-11, Ej offentliga Nr. Diarienummer Ärende 1 SN Ekonomiska uppföljningar efter april 2 SN Personuppgiftsombud för vuxen- och omsorgsnämnden 3 SN Stimulansmedel för att utbilda värdegrundsledare inom äldreomsorgen och stödverksamheten - uppföljning

2 Socialnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE 4 SN Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - kvartal ett SN Redovisning av verksamhetsuppföljningar 2015 dagverksamhet Skogsgläntan 6 SN Revidering av delegationsordning 7 SN Revidering av handlingsplan för vuxen- och omsorgsnämndens arbete mot mäns våld mot kvinnor och övriga former av våld i nära relationer 8 SN Kartläggning av omfattningen av mäns våld mot kvinnor och övriga former av våld i nära relationer i Gnesta kommun för år SN Inspektion - Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 10 SN Anmälningsärenden 11 SN Redovisning av delegationsbeslut SN Förvaltningschefen informerar 13 SN Ansökan om insats enligt LSS (Ärendet dukas) Ingrid Jerneborg Glimne Ordförande Marie Karlsson Sekreterare

3 Vuxen- och omsorgsförvaltningen UPPFÖLJNING Upprättad: Diarienummer: SN Vuxen- och omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning efter april Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden 1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen. Gemensam verksamhet Nämndens totala avvikelse gentemot budget för hela år 2015 kan i dagsläget prognostiseras till 2,2 mkr. Förvaltningen fortsätter arbetet med Treserva och resursfördelningsmodell inom hemtjänsten. För att kunna möta framtida behov inom omsorg ser förvaltningen över vilka möjligheter som finns för att integrera ny teknik i verksamheten. Här nedan kommenteras endast de största prognostiserade avvikelserna gentemot budget. Verksamhetsstöd - uppföljning - tillsyn Den preliminära bedömningen är att verksamheten kommer att gå enligt budget. Då enheten har långtidssjukskriven personal avviker personalkostnaderna med +328 tkr. Vidare ligger det +681 tkr ofördelat som ska användas för att täcka personalkostnader inom verksamheten för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Prognos: Enligt budget Individ och familjeomsorg I dagsläget beräknas verksamheten gå med ett överskott gentemot budget på +500 tkr. Prognosen är dock något osäker då antalet placeringar kan ändras med kort varsel. På grund av brist på utbildad personal har enheten inhyrd personal för att täcka det behov som finns. Det har medfört att personalkostnaderna i barn- och familjegruppen avviker från budget med -307 tkr. Kostnaderna för försörjningsstöd (-16 tkr), familjehemsplaceringar (-95 tkr) och familjerådgivning (- 64) avviker även de från budget. Totalt visar verksamhetsområdet en positiv avvikelse på +823 tkr efter april månad. Prognos: +500 tkr

4 Socialförvaltningen EKONOMISK UPPFÖLJ NING 2(3) Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Totalt för verksamhetsområdet som har en budget på tkr är avvikelsen efter april tkr. En utökning av kommunens hemtjänst har påbörjats samtidigt med att den externa hemtjänsten avvecklas. Detta beräknas resultera i en kostnadsökning med tkr. Kostnadsökningen för hemtjänsten balanseras av att biståndsenheten får en kostnadsminskning med tkr. Överskottet för biståndsenheten totalt beräknas bli tkr. Till följd av ett beräkningsfel i personalmallarna för äldreboendena visar verksamhetsområdet en större avvikelse från budget än förväntat. Detta kommer att justeras med de ofördelade medel som finns på Verksamhetsstöd, samt de tkr som tidigare reserverats för att stärka upp inom äldreomsorgen. Bemanningen inom verksamheten är fortsatt hög på grund av det omsorgsbehov som finns inom demensområdet. Det slutliga utfallet beräknas bli tkr. Avvikelsen på -819 tkr på LSS-boendena förklaras av att man på grund av extraordinära omständigheter har satt in extra personal och vaktbolag under en kortare period, samt utestående ersättning från Försäkringskassan. Extrainsatserna har medfört extra kostnader på cirka -700 tkr. Utfallet för övriga områden efter april är +743 tkr och förväntas bli tkr för Främst beror detta på att de kr som avsatts för externa LSS-platser ännu inte har använts. Prognos: Enligt budget Vuxenutbildning - Integration - Arbetsmarknad Verksamheten har startats upp och ett samarbete med arbetsförmedlingen har inletts. Efter april visar verksamheten en positiv avvikelse på tkr. Detta beror delvis på att merparten av fakturorna för Yrkesvux är terminsbundna och att personalkostnaderna avviker med +157 tkr då budgeten är beräknad för helår. Prognos: +200 tkr Hälso och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten visar efter april en positiv avvikelse på mkr. Det beror delvis på att Landstinget Sörmland har ersatt Gnesta kommun med tkr för utgifter som kommunen har haft för palliativ vård under Personalkostnaderna har en positiv avvikelse vilket behövs inför semesterperioden.

5 Socialförvaltningen EKONOMISK UPPFÖLJ NING 3(3) Vidare har enheten inte köpt externa tjänster i den omfattning som beräknats. Överskottet kan i dagsläget beräknas till cirka tkr för Prognos: tkr Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Prognos Prognos Budget Utfall - budget Avvikelse Avvikelse Jan-April Febr April Nämndkostnader Vsh.stöd -Uppföljning - Tillsyn Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg o funktionsned därav Bistånd Hemtjänst Äldreboende Boende LSS Övrigt Vuxenutb/Integr/Arb.mar kn Hälso- och sjukvård Totalt Marja Kammouna Förvaltningschef Charlotta Rosenqvist Ekonom

6 Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: SN Vuxen- och omsorgsnämnden Personuppgiftsombud för vuxen- och omsorgsnämnden Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden 1. Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att entlediga Mia Öhrnell och utse Karl Löfgren och Helene Ekeberg som personuppgiftsombud för vuxen- och omsorgsnämnden från och med Ärendebeskrivning Enligt personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) är en personuppgiftsansvarig den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlem för behandlingen av personuppgifter. Behandling av personuppgifter ska anmälas till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Genom att välja ett personuppgiftsombud behöver inte sådan anmälan ske. Det är då personuppgiftsombudets uppgift att självständigt se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. I Gnesta kommun ligger uppgiften som personuppgiftsombud på kanslichefen. Mia Öhrnell har därför varit förordnad för vuxen- och omsorgsnämnden. Då tjänsten tillsatts med två nya personer, Karl Löfgren och Helene Ekeberg, behöver vuxen- och omsorgsnämnden fatta beslut om att förordna dom som personuppgiftsombud. ~ Datainspektionen Marja Kammouna Förvaltningschef Maj-Lie Taengh Nämndsekreterare

7 Vuxen- och omsorgsförvaltningen Upprättad: Diarienummer: SN Vuxen- och omsorgsnämnden Stimulansmedel för att utbilda värdegrundsledare inom äldreomsorgen och stödverksamheten - uppföljning Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden 1. Nämnden tar del av uppföljningen av lokala värdighetsgarantierna. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta utifrån föreslagna förbättringar. Ärendebeskrivning På uppdrag av nämnden har Carlén & Werner AB genomfört uppföljning av lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Gnesta kommun. Enligt rapporten har uppföljningen skett med stort engagemang från alla som deltagit i intervjuer inte minst med brukarna. Lokala värdighetsgarantierna är integrerade i kommunens styrdokument. I rapporten anges att är det ganska stora skillnader mellan enheterna. I Ekhagens äldreboende prioriteras nationella värdegrunden vilket också ger effekter. T.ex. bokar kontaktmannen tid med sin äldre för egen tid två timmar per månad. Den tiden bestämmer den boende hur hon/han vill använda. Enheten kallar det för guldkant. Verksamheten har också informerat om garantierna muntligt och skriftligt. Personalen (även vikarierna), boende och anhöriga har fått de beslutade garantierna i skriftlig form. Anhöriga är mycket nöjda och uttrycker att andra borde åka dit på studiebesök. I och med att enheten för Liljedalshemmet och Frustunagården har infört önskeschema där bemanningen sker utifrån personalbehovet samt att enheten har en rullande schema för tre avdelningar medför dessa val sämre kontinuitet för de boende. Anhöriga och brukare har inte fått information om värdighetsgarantierna eftersom enheten har valt att vänta på att garantierna ska tryckas i en folder. Hemtjänstområdena har kommit olika långt med värdegrundsarbetet. Björnlunda har kommit lite längre. Hemtjänsten i Gnesta har inte kommit igång med att informera om och förankra garantierna. Detta med anledning av att enheten har en ny chef som inte var med på värdegrundsutbildningen.

8 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 2(5) Eftersom biståndsenheten har en nyanställd chef och flera nyanställda biståndshandläggare så har dessa inte deltagit i utvecklingsarbetet med värdighetsgarantier. Biståndsenheten arbetar utifrån modellen äldres behov i centrum (ÄBIC) vilket bidrar till samma synsätt som nationella värdegrunden. Förslag till förbättringar Carlén & Werner AB föreslår att förslag till förbättringar överförs till en handlingsplan och där prioriteras utifrån viktning i förhållande till möjligheten att uppfylla intentionerna i nationella värdegrunden och Gnesta kommuns lokala värdighetsgarantier. Information och marknadsföring 1a) Information om nationella värdegrunden och vad lokala värdighetsgarantierna innebär, bör finnas på hemsidan. På hemsidan bör också finnas information om hur man framför klagomål om garantierna inte uppfylls. 1b) En skriftlig broschyr med lokala värdighetsgarantierna som också innehåller information om hur man framför klagomål om garantierna bör tas fram och finnas tillgänglig på särskilda boenden och i kommunhusets entré. Initialt bör alla nuvarande brukare och anhöriga få broschyren. Den bör också naturligt finnas med i det informationsmaterial som biståndshandläggarna ger till äldre som ansöker om bistånd. 1c) Muntlig information om garantierna bör ges till nya brukare av både biståndshandläggare och omvårdnadspersonal. Upprepad information och dialog om garantierna bör ges av kontaktmännen till respektive brukare. Detta skulle kunna ingå som en rutin vid uppföljning av genomförandeplanen. Klagomålshantering 2a) Brukare behöver uppmuntras ännu mer till att våga framföra synpunkter och klagomål. Personalen behöver få utbildning och insikter i att se klagomål som en möjlighet att kunna förbättra verksamheten. Alla muntliga klagomål måste dokumenteras och registreras av personalen. Genom att registrera alla klagomål får förvaltningen en samlad information om vad brukare tycker om t.ex. lokala värdighetsgarantierna och dess innehåll och får därmed en möjlighet att rätta till fel och brister och att även arbeta förebyggande så att inte samma brister uppstår på en annan enhet. 2b) Blankettens kategorisering bör revideras utifrån nationella värdegrunden och lokala värdighetsgarantiernas intentioner. Ledningssystem Syftet med Vuxen- och omsorgsnämndens ledningssystem är att fastställa ett system för systematiskt kvalitetsarbete innehållande planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheter. 3) Lokala värdighetsgarantierna följs upp generellt enligt kvalitetsledningssystemet i dag, men samtliga garantier bör också redovisas i uppföljningen. Uppföljningen bör ske på tre nivåer och aggregeras samman till en helhet för att säkra en likvärdig äldreomsorg med individanpassning:

9 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 3(5) Nämndnivå Äldreomsorgens ledningsgrupp analyserar de uppföljningar och förbättringar som genomförts på enhetsnivå och beaktar särskilt förbättringar som behöver genomföras för att få en likvärdig äldreomsorg med individanpassning i Gnesta kommun. Resultatet redovisas för nämnden enligt plan i kvalitetsledningssystemet. Enhetsnivå Varje enhet följer upp hur nationella värdegrunden och lokala värdighetsgarantierna införlivas. Uppföljning kan ske genom t.ex. självskattning och reflekterande samtal. Förbättringar förs över i en handlingsplan och prioriteras löpande. Resultatet presenteras för äldreomsorgens ledningsgrupp exempelvis två ggr/år. Individnivå Kontaktmannen dokumenterar den äldres behov och önskemål i genomförandeplanen. Planen följs upp var 3:e (särskilda boenden) eller var 6.e månad (hemtjänst) eller oftare vid förändrade behov. Vid uppföljningen bör de sju områdena i nationella värdegrunden och lokala värdighetsgarantierna särskilt beaktas. Äldres behov i centrum (ÄBIC) 4) Införandet av Äldres behov i centrum (ÄBIC) medför att biståndshandläggarna får ett nytt bedömningsinstrument (ICF) som utgår ifrån den äldres livssituation och behov. Det gör att även genomförandeplanerna behöver förändras så att det blir en gemensam struktur och ett gemensamt synsätt från biståndsbedömning till genomförande av insatser. En processledare i ÄBIC behöver därför också finnas på utförarsidan. Kontaktmannaskapet 5a) Kontaktmannaskapet bygger på en relation och brukaren behöver därför få möjlighet att uttrycka önskemål om vem som ska vara kontaktman, utifrån den personal som hon eller han har en god relation till. 5b) Kontaktmannaskapet i hemtjänsten behöver åter aktualiseras, framför allt för de brukare som har omvårdnadsinsatser. 5c) Brukarna behöver aktivt informeras om att de har rätt att byta kontaktman om de anser att relationen inte fungerar. 5d) Rutiner för kontaktmannaskapet behöver revideras utifrån nationella värdegrundens och lokala värdighetsgarantiernas intentioner. Kontaktmannen har, enligt garantierna ansvar för att ta reda på hur, när och av vem brukaren vill att insatserna utförs. Kontaktmannen behöver också särskilt ta reda på om brukaren vill att manlig eller kvinnlig personal ska hjälpa till vid den kroppsliga omvårdnaden. Kontaktmannen bör också, vid behov, ansvara för att den äldre att får hjälp med att upprätthålla relationer med anhöriga och närstående. Kontaktmannen bär också ha ansvar för att, vid behov, vara samtalspartner och stöd i existentiella frågor. Måltider 6a) Måltiderna behöver förbättras på särskilda boenden för att säkerställa att brukarna får näringsriktig och god husmanskost som de både vill och kan äta. 6b) Måltidsordningen behöver också anpassa utifrån brukarnas förändrade rutiner vid uppstigning och sänggående. En balans behöver finnas mellan måltider, aktivitet och vila. Måltiderna bör fördelas jämt över dygnets

10 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 4(5) timmar och inte komma för nära inpå varandra. Måltidsordningen bör utgå helt från brukarens behov och önskemål. Mellanmålen på förmiddagar och eftermiddagar är inte specificerade och de äldre vet inte vad det finns att välja på, framkommer vid intervjuer med brukare. Personalen behöver aktivt erbjuda de äldre mellanmål och fråga vad den enskilde önskar. Med en förändrad måltidsordning hinner brukaren bli hungrig mellan måltiderna och äter bättre. Det gör att brukaren blir piggare på dagen och sover bättre på natten. Dessutom minskar risken för undernäring. Ett gott exempel ges här från Kaggeledsgatans äldreboende i Göteborg: - Sängkantsmat (när den boende vaknat och får sin medicin) - 08:30-10:00 Frukostbuffé där det finns t.ex. gröt, ägg, yoghurt, smörgås - Ca 11:30 Kaffe - Ca 14:00 Huvudmål (middag) som inleds med en aptitretare (t.ex. en liten snitt, en drink eller en räkröra). Dessert serveras alltid efter huvudmålet. - Ca 19:00 Kvällsmål, enklare lagad mat som pannkaka, mannagrynspudding, matiga smörgåsar den typ av rätter som brukarna säger att de vill ha. - Nattfösare, i samband med sänggåendet på kvällen, som t.ex. fruktsoppa, en halv banan eller något annat lätt som underlättar insomnandet. Enhetliga namnskyltar och identitetskort 8) För att skapa trygghet för de äldre behöver enhetliga namnskyltar tas fram som också har Gnesta kommuns logotyp. Anställda i hemtjänsten bör ha identitetskort som visar att de arbetar inom hemtjänsten i Gnesta kommun. Nätverk för värdegrundsledare 9) Vi rekommenderar att ett nätverk bildas för värdgrundsledarna för att skapa ett lärande emellan enheterna. Nätverket behöver hållas vid liv och kontinuerliga möten anordnas. Genom nätverket kan värdegrundsledarna bidra till en likvärdig äldreomsorg med individanpassning i Gnesta kommun. Utifrån detta synsätt anser vi att verksamhetschefen bör vara ansvarig för nätverket. Äldre- och omsorgsförvaltningens synpunkter Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta utifrån föreslagna förbättringar.

11 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 5(5) Bilaga: 1. Uppföljning av lokala värdighetsgarantierna Gnesta kommun , Carlén & Werner AB 2. Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen, Gnesta kommun Marja Kammouna Förvaltningschef

12 Uppföljning av lokala värdighetsgarantierna Gnesta kommun Kerstin Carlén och Johan Werner

13 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH IAKTTAGELSER INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING UPPFATTNING OM LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA KLAGOMÅL UTIFRÅN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE IAKTTAGELSER VID GRANSKNING AV DOKUMENT OCH RUTINER UPPFÖLJNING AV LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA BAKGRUND METODER OCH URVAL ÄLDRE SOM OMFATTAS AV LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA UPPFATTNING OM INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING UPPFATTNING OM LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA RÄTT TILL PRIVATLIV OCH KROPPSLIG INTEGRITET MÖJLIGHET ATT UPPRÄTTHÅLLA SITT SJÄLVBESTÄMMANDE INDIVIDANPASSNING OCH MÖJLIGHET TILL DELAKTIGHET I BESLUT OCH INSATSER INSATSER AV GOD KVALITET GOTT BEMÖTANDE KÄNSLA AV TRYGGHET UPPLEVELSE AV MENINGSFULLHET MEDARBETARNAS UPPFATTNING OM LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA KLAGOMÅL UTIFRÅN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA MISSFÖRHÅLLANDEN ELLER ANDRA OVÄNTADE NEGATIVA EFFEKTER IAKTTAGELSER VID GRANSKNING AV DOKUMENT OCH RUTINER ÄLDREOMSORGSPLANEN RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING, VERKSTÄLLIGHET OCH UPPFÖLJNING ENLIGT SOL LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE UTREDNING AV BEHOV OCH BESLUT AV INSATSER GENOMFÖRANDEPLANER VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PÅ ENHETSNIVÅ KONTAKTMANNASKAPET FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR 47 BILAGA: LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I GNESTA KOMMUN Carlén & Werner AB 2 (50)

14 1. Sammanfattning och iakttagelser Denna uppföljning av lokala värdighetsgarantierna i Gnesta kommun har genomförts under våren Det har skett med hjälp av olika metoder som individuella intervjuer, gruppintervjuer samt granskning av olika dokument och rutiner. Medarbetarnas uppfattning har fångats in via ett självskattningsformulär där de svarande tagit ställning till de förhållningssätt som beskriver hur lokala värdighetsgarantierna ska visa sig i yrkesutövningen. Riktlinjer, äldreomsorgsplan, kvalitetsledningssystem, urval av biståndshandläggares utredningar, rutiner för kontaktmannaskapet och urval av genomförandeplaner har granskats för att se hur dessa påverkats eller förändrats sedan nationella värdegrunden och Gnesta kommuns lokala värdighetsgarantier infördes. Uppföljningen har skett med stort engagemang från alla som deltagit i intervjuer. Inte minst mötet med brukarna var en positiv känsla som blev bestående. Utvecklingen av lokala värdighetsgarantierna skedde utifrån ett underifrånperspektiv vilket innebar att implementeringen gjordes allra först. Medarbetarna deltog i tvärgrupper för att beskriva hur de arbetar i konkreta situationer. Tiden för att genomföra tvärgruppsarbetet var relativt kort och enheterna genomförde arbetet på olika sätt. Ekhagens särskilda boende avsatte särskild tid för arbetet. Övriga enheter använde hela eller delar av några arbetsplatsträffar (APT). Vid genomförda intervjuer kan vi notera att Ekhagen har kommit långt i förankringen av nationella värdegrunden och lokala värdighetsgarantierna. Tid avsätts för reflektion bl.a. genom en fast punkt på APT. Mognaden i värdegrundsarbetet upplevs också vara högre på Ekhagen i jämförelse med övriga enheter, vilket värdegrundsledarna också tydligt ger exempel på. Medarbetarna på Ekhagen har blivit mer medvetna om vad de behöver förbättra och vilka förhållningssätt de inte alltid lever upp till. Hemtjänsten har inte kommit så långt i förankringen av lokala värdighetsgarantierna av olika skäl. Chefsbyte har skett efter att utvecklingsarbetet genomförts kan vara en anledning. Det har medfört att det inte funnits någon naturlig bärare av det fortsätta arbetet med lokala värdighetsgarantierna. 1.1 Information och marknadsföring Det hade vid denna uppföljnings arbete ännu inte skett någon marknadsföring av lokala värdighetsgarantierna. En broschyr skulle tas fram, enligt tjänsteutlåtandet till nämnden som skrevs i samband med när förslaget till lokala värdighetsgarantier skulle beslutas. Garantierna skulle också, enligt planeringen, läggas ut på kommunens hemsida. 1.2 Uppfattning om lokala värdighetsgarantierna Ett urval av brukare, värdegrundsledare, biståndshandläggare och anhöriga/närståendes uppfattning om lokala värdighetsgarantierna har fångats in via intervjuer. Här redovisas en kort sammanfattning av resultatet från intervjuerna. Resultatet redovisas utifrån se sju områdena i lokala värdighetsgarantierna. Avsnitt 5 i denna rapport innehåller intervjuresultat i sin helhet. Carlén & Werner AB 3 (50)

15 Rätt till privatliv och kroppslig integritet Samtliga brukare som intervjuades och även anhöriga eller närstående anser att personalen visar respekt och finkänslighet för den äldres privatliv. Detta visar de genom att knacka på dörren och fråga om de får komma in. De flesta presenterar sig när de kommer och oftast bär de namnbricka. Inom särskilda boenden visar personalen respekt genom att fråga innan de öppnar skåp och garderober. Brukarna och anhöriga/närstående upplever också att de visar hänsyn vid besök eller när de talar i telefon. Vid den kroppsliga omvårdnaden visar personalen stor flexibilitet och omtanke genom att fråga hur den enskilde vill ha det i olika situationer. De flesta av de intervjuade brukarna uttrycker att de är nöjda med all personal, men menar att det ibland blir språkförbistringar eftersom flera i personalgruppen har annat modersmål än svenska. Värdegrundsledarna berättar hur de på olika sätt arbetar med värdighetsgarantierna på sina arbetsplatser. Värdegrundsledarna på särskilda boenden tycker generellt att de arbetar mer i team och att klimatet blivit bättre. Hemtjänsten har haft flera chefsbyten de senaste två åren vilket gjort att värdegrundsarbetet stannat upp. Vid intervjun framkommer att personalen i hemtjänsten tar mycket individuell hänsyn eftersom det är olika vad man får göra i de enskildas hem. Möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande Samtliga brukare som intervjuades berättar att de har möjlighet att bestämma när de vill gå upp på morgonen och lägga sig på kvällen. På särskilda boenden kan de också ändra tiden för t.ex. uppstigning på morgonen. Inom hemtjänsten påverkas ibland insatserna av att det blir många byten av tider och personal. Det framkommer önskemål om att kunna få ha samma personal under dagen om man har hjälp med flera insatser. De intervjuade brukarna uttrycker att de är nöjda med sin kontaktman, men känner inte till at de, enligt garantierna, har rätt att byta kontaktman eller annan personal om det inte fungerar. Anhöriga/närstående berättar att de boende har möjlighet att inta sina måltider var de själva vill och att personalen försöker ta reda på vilka som passar bra tillsammans när de äter gemensamt. Anhöriga påtalar att äldre som har stora omvårdnadsbehov och/eller är mest sängliggande inte alltid kan påverka innehållet under dagen. Någon berättar ett exempel där personalen gör i ordning den äldre för natten redan vid 16:30- tiden. En annan önskat att den sängliggande skulle kunna få komma upp mer. Värdegrundsledarna anser genomgående att personalen blivit bättre på att fråga och ta reda på hur den äldre vill ha det. De äldre kan välja när de vill gå upp, när de vill duscha Carlén & Werner AB 4 (50)

16 och när de vill lägga sig. Personalen visar flexibilitet genom att försöka komma överens om tider för t.ex. dusch. Ekhagens kontaktmän har avsatt tid för guldkant två timmar per månad med de boende som de har särskilt ansvar för. Då får den äldre bestämma vad den vill använda tiden till. Frustunagården har mer personal mellan kl Då finns möjlighet att genomföra mer aktiviteter. I hemtjänsten finns ingen sådan tid utan det behöver finnas biståndsbeslut för t.ex. social samvaro eller promenadstöd. Värdegrundsledarna berättar att de skriver mer utförligt i genomförandeplanerna ni än tidigare. Planerna ska uppdateras var 3:e månad på boendena och var 6:e månad i hemtjänsten enligt garantierna. Värdegrundsledarna på Ekhagen och Liljedalshemmet berättar att de gör en uppföljning av statusen varje månad. Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser Flertalet av de brukare som intervjuades på särskilda boende kommer inte ihåg om de varit med när genomförandeplanen upprättades. Inom hemtjänsten däremot känner alla till och har varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen. I ordinärt boende har brukaren genomförandeplanen i sitt eget hem, medan man inom särskilda boenden har planerna inlåsta i brandsäkert skåp på kontoret/expeditionen. Detta visar på skillnaden i hur man uppfattar den enskildes hem. Särskilt boende betraktas fortfarande som en institution eller vårdinrättning där sekretessen hanteras mer strikt (som det är enligt lagstiftningen). Det finns möjlighet att neka vissa insatser inom hemtjänsten utifrån dagsform, t.ex. att citat ner och fika i stället för promenad om vädret inte är så lämpligt. Flertalet av anhöriga/närstående som intervjuades vet att det finns en genomförandeplan, men inte i vilken omfattning den följs upp. Några av de anhöriga har varit med och skrivit en levnadsberättelse. Värdgrundsledare på särskilda boende berättar att det går bra att förändra och anpassa utifrån den äldres dagsform. Inom hemtjänsten kan man byta en insats mot en annan beviljad insats. Insatser av god kvalitet Brukare på särskilda boenden berättar att de få välja om de vill äta i sin lägenhet eller tillsammans med andra. Flera äter frukost i sin egen lägenhet och övriga måltider med andra. Maten är en återkommande fråga i alla intervjuer och under flera områden. Det finns en skillnad mellan Björnlunda och övriga delar av kommunen. Ekhagen har eget kök, men samma matsedel som Åsbackaköket. Flexibiliteten och anpassningen är större på Ekhagen och det finns två rätter att välja på vid lunch. En positiv förändring är att den äldre som har beviljad hjälp med matlåda nu kan få lättare matlagning i stället om hon eller han önskar. De intervjuade brukarna på Frustunagården och Liljedalshemmet är inte så nöjda med maten. De upplever att det inte är mat anpassad för äldre utan att de ibland får thai- mat Carlén & Werner AB 5 (50)

17 eller bakad potatis med olika röror. De framför att de vill ha mer traditionell husmanskost som är mat de känner igen. Någon anser också att det är för lite kunskap om vegetarisk kost och att den varieras för lite. Mellanmålen på förmiddagar och eftermiddagar är inte specificerade och de äldre vet inte vad de kan önska. Det händer ofta att de äldre inte bli tillfrågade om de vill ha något mellanmål, enligt intervjuer ned brukarna. Anhöriga/närstående har också olika erfarenheter om maten beroende på om de har erfarenhet från Frustungården och Liljedalshemmet eller Ekhagen. Anhöriga till boende på Ekhagen är mer nöjda och upplever också att personalen kar koll på hur varje boende äter. Personalen på demensavdelningen på Ekhagen sitter med vid måltiderna. Värdegrundsledarna tar också upp matsituationen. Möjligheten att välja mellan två rätter i Björnlunda är mycket uppskattat, berättar värdegrundsledarna. De upplever att Åsbackaköket har blivit mer hörsamma sedan en tid tillbaka och att de tagit in synpunkter från brukare och kostombud. Gott bemötande Brukarna som intervjuades både inom särskilda boende och hemtjänsten har olika upplevelse om personalens bemötande och om de tar tid för samtal. Ibland pratar personalen med varandra över huvudet på den äldre, vilket inte upplevs positivt. Flertalet av de anhöriga/närstående som intervjuats tycker att personalen är trevlig och uppmärksammar den äldre. Det handlar mycket om vilken personal det gäller. Vissa anhöriga är mycket positiva medan andra är kritiska och anser bl.a. att det är för mycket kollektivt tänkande. De poängterar också kontaktmannens betydelse för en bra kommunikation och bemötande. Kontaktmannen måste ta reda på mer om den äldres intressen och måste kunna föra den äldres talan, vid behov, anser några anhöriga. Det individuella behovet blir inte alltid tillfredsställt, menar flera anhöriga/närstående. Värdegrundsledarna pekar också på kontaktmannens betydelse och att det är viktigt att de tar sig tid vid upprättande och uppföljning av genomförandeplanen. Inom hemtjänsten försöker man som kontaktman ta hand om det första mötet med ny brukare. Tiden upplevs dock för kort. Ibland blir det bara ett möte på 15 minuter. Känsla av trygghet Samtliga brukare som intervjuades i såväl ordinärt som särskilt boende känner sig trygga i sina hem. I hemtjänsten kommer personalen ganska snabbt om det behövs efter att den äldre larmat. Brukare inom särskilda boende upplever att det känns tryggt att det finns personal dygnet runt. Personalkontinuiteten är viktig för att kunna uppleva trygghet. I hemtjänsten är det också viktigt att meddela om man blir försenad eftersom väntan skapar oro. En annan trygghetsfaktor är att veta vilken personal som kommer vid nästa tillfälle. Äldre som har anhöriga upplever att tryggheten finns främst hos dem och att de samtalar med dem när de känner sig nedstämda eller oroliga. Ibland kan kontaktmannen vara ett alternativ. Carlén & Werner AB 6 (50)

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013

Kvalitetsberättelse 2013 Datum 2014-03-03 Handläggare Ulla Nord Direkttelefon 0380-51 82 67 E-postadress ulla.nord@nassjo.se Kvalitetsberättelse 2013 Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Vad efterfrågar kommunerna

Vad efterfrågar kommunerna Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012 Du får gärna

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer