Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten (S, M); kl Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (C, FP, V); kl Björken, Elektron. Oppositionen (MP); kl Lokal, Elektron. Förslag till justerare Ordinarie: Ulf Bergner (S) Ersättare: Annika Eriksson (S) Tid och plats för justering Torsdagen den 11 juni 2015, kl Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta Allmänheten Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet. Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på samt för läsning digitalt i kommunens reception och på medborgarkontoret. Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: Dagordning Sammanträdets öppnande samt upprop Val av justerare och tid för justering Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Information: ~ Information om verksamheten vid VIA (Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad), Karl Löfgren Offentliga 1-11, Ej offentliga Nr. Diarienummer Ärende 1 SN Ekonomiska uppföljningar efter april 2 SN Personuppgiftsombud för vuxen- och omsorgsnämnden 3 SN Stimulansmedel för att utbilda värdegrundsledare inom äldreomsorgen och stödverksamheten - uppföljning

2 Socialnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE 4 SN Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - kvartal ett SN Redovisning av verksamhetsuppföljningar 2015 dagverksamhet Skogsgläntan 6 SN Revidering av delegationsordning 7 SN Revidering av handlingsplan för vuxen- och omsorgsnämndens arbete mot mäns våld mot kvinnor och övriga former av våld i nära relationer 8 SN Kartläggning av omfattningen av mäns våld mot kvinnor och övriga former av våld i nära relationer i Gnesta kommun för år SN Inspektion - Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 10 SN Anmälningsärenden 11 SN Redovisning av delegationsbeslut SN Förvaltningschefen informerar 13 SN Ansökan om insats enligt LSS (Ärendet dukas) Ingrid Jerneborg Glimne Ordförande Marie Karlsson Sekreterare

3 Vuxen- och omsorgsförvaltningen UPPFÖLJNING Upprättad: Diarienummer: SN Vuxen- och omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning efter april Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden 1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen. Gemensam verksamhet Nämndens totala avvikelse gentemot budget för hela år 2015 kan i dagsläget prognostiseras till 2,2 mkr. Förvaltningen fortsätter arbetet med Treserva och resursfördelningsmodell inom hemtjänsten. För att kunna möta framtida behov inom omsorg ser förvaltningen över vilka möjligheter som finns för att integrera ny teknik i verksamheten. Här nedan kommenteras endast de största prognostiserade avvikelserna gentemot budget. Verksamhetsstöd - uppföljning - tillsyn Den preliminära bedömningen är att verksamheten kommer att gå enligt budget. Då enheten har långtidssjukskriven personal avviker personalkostnaderna med +328 tkr. Vidare ligger det +681 tkr ofördelat som ska användas för att täcka personalkostnader inom verksamheten för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Prognos: Enligt budget Individ och familjeomsorg I dagsläget beräknas verksamheten gå med ett överskott gentemot budget på +500 tkr. Prognosen är dock något osäker då antalet placeringar kan ändras med kort varsel. På grund av brist på utbildad personal har enheten inhyrd personal för att täcka det behov som finns. Det har medfört att personalkostnaderna i barn- och familjegruppen avviker från budget med -307 tkr. Kostnaderna för försörjningsstöd (-16 tkr), familjehemsplaceringar (-95 tkr) och familjerådgivning (- 64) avviker även de från budget. Totalt visar verksamhetsområdet en positiv avvikelse på +823 tkr efter april månad. Prognos: +500 tkr

4 Socialförvaltningen EKONOMISK UPPFÖLJ NING 2(3) Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Totalt för verksamhetsområdet som har en budget på tkr är avvikelsen efter april tkr. En utökning av kommunens hemtjänst har påbörjats samtidigt med att den externa hemtjänsten avvecklas. Detta beräknas resultera i en kostnadsökning med tkr. Kostnadsökningen för hemtjänsten balanseras av att biståndsenheten får en kostnadsminskning med tkr. Överskottet för biståndsenheten totalt beräknas bli tkr. Till följd av ett beräkningsfel i personalmallarna för äldreboendena visar verksamhetsområdet en större avvikelse från budget än förväntat. Detta kommer att justeras med de ofördelade medel som finns på Verksamhetsstöd, samt de tkr som tidigare reserverats för att stärka upp inom äldreomsorgen. Bemanningen inom verksamheten är fortsatt hög på grund av det omsorgsbehov som finns inom demensområdet. Det slutliga utfallet beräknas bli tkr. Avvikelsen på -819 tkr på LSS-boendena förklaras av att man på grund av extraordinära omständigheter har satt in extra personal och vaktbolag under en kortare period, samt utestående ersättning från Försäkringskassan. Extrainsatserna har medfört extra kostnader på cirka -700 tkr. Utfallet för övriga områden efter april är +743 tkr och förväntas bli tkr för Främst beror detta på att de kr som avsatts för externa LSS-platser ännu inte har använts. Prognos: Enligt budget Vuxenutbildning - Integration - Arbetsmarknad Verksamheten har startats upp och ett samarbete med arbetsförmedlingen har inletts. Efter april visar verksamheten en positiv avvikelse på tkr. Detta beror delvis på att merparten av fakturorna för Yrkesvux är terminsbundna och att personalkostnaderna avviker med +157 tkr då budgeten är beräknad för helår. Prognos: +200 tkr Hälso och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten visar efter april en positiv avvikelse på mkr. Det beror delvis på att Landstinget Sörmland har ersatt Gnesta kommun med tkr för utgifter som kommunen har haft för palliativ vård under Personalkostnaderna har en positiv avvikelse vilket behövs inför semesterperioden.

5 Socialförvaltningen EKONOMISK UPPFÖLJ NING 3(3) Vidare har enheten inte köpt externa tjänster i den omfattning som beräknats. Överskottet kan i dagsläget beräknas till cirka tkr för Prognos: tkr Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Prognos Prognos Budget Utfall - budget Avvikelse Avvikelse Jan-April Febr April Nämndkostnader Vsh.stöd -Uppföljning - Tillsyn Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg o funktionsned därav Bistånd Hemtjänst Äldreboende Boende LSS Övrigt Vuxenutb/Integr/Arb.mar kn Hälso- och sjukvård Totalt Marja Kammouna Förvaltningschef Charlotta Rosenqvist Ekonom

6 Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: SN Vuxen- och omsorgsnämnden Personuppgiftsombud för vuxen- och omsorgsnämnden Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden 1. Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att entlediga Mia Öhrnell och utse Karl Löfgren och Helene Ekeberg som personuppgiftsombud för vuxen- och omsorgsnämnden från och med Ärendebeskrivning Enligt personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) är en personuppgiftsansvarig den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlem för behandlingen av personuppgifter. Behandling av personuppgifter ska anmälas till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Genom att välja ett personuppgiftsombud behöver inte sådan anmälan ske. Det är då personuppgiftsombudets uppgift att självständigt se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. I Gnesta kommun ligger uppgiften som personuppgiftsombud på kanslichefen. Mia Öhrnell har därför varit förordnad för vuxen- och omsorgsnämnden. Då tjänsten tillsatts med två nya personer, Karl Löfgren och Helene Ekeberg, behöver vuxen- och omsorgsnämnden fatta beslut om att förordna dom som personuppgiftsombud. ~ Datainspektionen Marja Kammouna Förvaltningschef Maj-Lie Taengh Nämndsekreterare

7 Vuxen- och omsorgsförvaltningen Upprättad: Diarienummer: SN Vuxen- och omsorgsnämnden Stimulansmedel för att utbilda värdegrundsledare inom äldreomsorgen och stödverksamheten - uppföljning Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden 1. Nämnden tar del av uppföljningen av lokala värdighetsgarantierna. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta utifrån föreslagna förbättringar. Ärendebeskrivning På uppdrag av nämnden har Carlén & Werner AB genomfört uppföljning av lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Gnesta kommun. Enligt rapporten har uppföljningen skett med stort engagemang från alla som deltagit i intervjuer inte minst med brukarna. Lokala värdighetsgarantierna är integrerade i kommunens styrdokument. I rapporten anges att är det ganska stora skillnader mellan enheterna. I Ekhagens äldreboende prioriteras nationella värdegrunden vilket också ger effekter. T.ex. bokar kontaktmannen tid med sin äldre för egen tid två timmar per månad. Den tiden bestämmer den boende hur hon/han vill använda. Enheten kallar det för guldkant. Verksamheten har också informerat om garantierna muntligt och skriftligt. Personalen (även vikarierna), boende och anhöriga har fått de beslutade garantierna i skriftlig form. Anhöriga är mycket nöjda och uttrycker att andra borde åka dit på studiebesök. I och med att enheten för Liljedalshemmet och Frustunagården har infört önskeschema där bemanningen sker utifrån personalbehovet samt att enheten har en rullande schema för tre avdelningar medför dessa val sämre kontinuitet för de boende. Anhöriga och brukare har inte fått information om värdighetsgarantierna eftersom enheten har valt att vänta på att garantierna ska tryckas i en folder. Hemtjänstområdena har kommit olika långt med värdegrundsarbetet. Björnlunda har kommit lite längre. Hemtjänsten i Gnesta har inte kommit igång med att informera om och förankra garantierna. Detta med anledning av att enheten har en ny chef som inte var med på värdegrundsutbildningen.

8 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 2(5) Eftersom biståndsenheten har en nyanställd chef och flera nyanställda biståndshandläggare så har dessa inte deltagit i utvecklingsarbetet med värdighetsgarantier. Biståndsenheten arbetar utifrån modellen äldres behov i centrum (ÄBIC) vilket bidrar till samma synsätt som nationella värdegrunden. Förslag till förbättringar Carlén & Werner AB föreslår att förslag till förbättringar överförs till en handlingsplan och där prioriteras utifrån viktning i förhållande till möjligheten att uppfylla intentionerna i nationella värdegrunden och Gnesta kommuns lokala värdighetsgarantier. Information och marknadsföring 1a) Information om nationella värdegrunden och vad lokala värdighetsgarantierna innebär, bör finnas på hemsidan. På hemsidan bör också finnas information om hur man framför klagomål om garantierna inte uppfylls. 1b) En skriftlig broschyr med lokala värdighetsgarantierna som också innehåller information om hur man framför klagomål om garantierna bör tas fram och finnas tillgänglig på särskilda boenden och i kommunhusets entré. Initialt bör alla nuvarande brukare och anhöriga få broschyren. Den bör också naturligt finnas med i det informationsmaterial som biståndshandläggarna ger till äldre som ansöker om bistånd. 1c) Muntlig information om garantierna bör ges till nya brukare av både biståndshandläggare och omvårdnadspersonal. Upprepad information och dialog om garantierna bör ges av kontaktmännen till respektive brukare. Detta skulle kunna ingå som en rutin vid uppföljning av genomförandeplanen. Klagomålshantering 2a) Brukare behöver uppmuntras ännu mer till att våga framföra synpunkter och klagomål. Personalen behöver få utbildning och insikter i att se klagomål som en möjlighet att kunna förbättra verksamheten. Alla muntliga klagomål måste dokumenteras och registreras av personalen. Genom att registrera alla klagomål får förvaltningen en samlad information om vad brukare tycker om t.ex. lokala värdighetsgarantierna och dess innehåll och får därmed en möjlighet att rätta till fel och brister och att även arbeta förebyggande så att inte samma brister uppstår på en annan enhet. 2b) Blankettens kategorisering bör revideras utifrån nationella värdegrunden och lokala värdighetsgarantiernas intentioner. Ledningssystem Syftet med Vuxen- och omsorgsnämndens ledningssystem är att fastställa ett system för systematiskt kvalitetsarbete innehållande planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheter. 3) Lokala värdighetsgarantierna följs upp generellt enligt kvalitetsledningssystemet i dag, men samtliga garantier bör också redovisas i uppföljningen. Uppföljningen bör ske på tre nivåer och aggregeras samman till en helhet för att säkra en likvärdig äldreomsorg med individanpassning:

9 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 3(5) Nämndnivå Äldreomsorgens ledningsgrupp analyserar de uppföljningar och förbättringar som genomförts på enhetsnivå och beaktar särskilt förbättringar som behöver genomföras för att få en likvärdig äldreomsorg med individanpassning i Gnesta kommun. Resultatet redovisas för nämnden enligt plan i kvalitetsledningssystemet. Enhetsnivå Varje enhet följer upp hur nationella värdegrunden och lokala värdighetsgarantierna införlivas. Uppföljning kan ske genom t.ex. självskattning och reflekterande samtal. Förbättringar förs över i en handlingsplan och prioriteras löpande. Resultatet presenteras för äldreomsorgens ledningsgrupp exempelvis två ggr/år. Individnivå Kontaktmannen dokumenterar den äldres behov och önskemål i genomförandeplanen. Planen följs upp var 3:e (särskilda boenden) eller var 6.e månad (hemtjänst) eller oftare vid förändrade behov. Vid uppföljningen bör de sju områdena i nationella värdegrunden och lokala värdighetsgarantierna särskilt beaktas. Äldres behov i centrum (ÄBIC) 4) Införandet av Äldres behov i centrum (ÄBIC) medför att biståndshandläggarna får ett nytt bedömningsinstrument (ICF) som utgår ifrån den äldres livssituation och behov. Det gör att även genomförandeplanerna behöver förändras så att det blir en gemensam struktur och ett gemensamt synsätt från biståndsbedömning till genomförande av insatser. En processledare i ÄBIC behöver därför också finnas på utförarsidan. Kontaktmannaskapet 5a) Kontaktmannaskapet bygger på en relation och brukaren behöver därför få möjlighet att uttrycka önskemål om vem som ska vara kontaktman, utifrån den personal som hon eller han har en god relation till. 5b) Kontaktmannaskapet i hemtjänsten behöver åter aktualiseras, framför allt för de brukare som har omvårdnadsinsatser. 5c) Brukarna behöver aktivt informeras om att de har rätt att byta kontaktman om de anser att relationen inte fungerar. 5d) Rutiner för kontaktmannaskapet behöver revideras utifrån nationella värdegrundens och lokala värdighetsgarantiernas intentioner. Kontaktmannen har, enligt garantierna ansvar för att ta reda på hur, när och av vem brukaren vill att insatserna utförs. Kontaktmannen behöver också särskilt ta reda på om brukaren vill att manlig eller kvinnlig personal ska hjälpa till vid den kroppsliga omvårdnaden. Kontaktmannen bör också, vid behov, ansvara för att den äldre att får hjälp med att upprätthålla relationer med anhöriga och närstående. Kontaktmannen bär också ha ansvar för att, vid behov, vara samtalspartner och stöd i existentiella frågor. Måltider 6a) Måltiderna behöver förbättras på särskilda boenden för att säkerställa att brukarna får näringsriktig och god husmanskost som de både vill och kan äta. 6b) Måltidsordningen behöver också anpassa utifrån brukarnas förändrade rutiner vid uppstigning och sänggående. En balans behöver finnas mellan måltider, aktivitet och vila. Måltiderna bör fördelas jämt över dygnets

10 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 4(5) timmar och inte komma för nära inpå varandra. Måltidsordningen bör utgå helt från brukarens behov och önskemål. Mellanmålen på förmiddagar och eftermiddagar är inte specificerade och de äldre vet inte vad det finns att välja på, framkommer vid intervjuer med brukare. Personalen behöver aktivt erbjuda de äldre mellanmål och fråga vad den enskilde önskar. Med en förändrad måltidsordning hinner brukaren bli hungrig mellan måltiderna och äter bättre. Det gör att brukaren blir piggare på dagen och sover bättre på natten. Dessutom minskar risken för undernäring. Ett gott exempel ges här från Kaggeledsgatans äldreboende i Göteborg: - Sängkantsmat (när den boende vaknat och får sin medicin) - 08:30-10:00 Frukostbuffé där det finns t.ex. gröt, ägg, yoghurt, smörgås - Ca 11:30 Kaffe - Ca 14:00 Huvudmål (middag) som inleds med en aptitretare (t.ex. en liten snitt, en drink eller en räkröra). Dessert serveras alltid efter huvudmålet. - Ca 19:00 Kvällsmål, enklare lagad mat som pannkaka, mannagrynspudding, matiga smörgåsar den typ av rätter som brukarna säger att de vill ha. - Nattfösare, i samband med sänggåendet på kvällen, som t.ex. fruktsoppa, en halv banan eller något annat lätt som underlättar insomnandet. Enhetliga namnskyltar och identitetskort 8) För att skapa trygghet för de äldre behöver enhetliga namnskyltar tas fram som också har Gnesta kommuns logotyp. Anställda i hemtjänsten bör ha identitetskort som visar att de arbetar inom hemtjänsten i Gnesta kommun. Nätverk för värdegrundsledare 9) Vi rekommenderar att ett nätverk bildas för värdgrundsledarna för att skapa ett lärande emellan enheterna. Nätverket behöver hållas vid liv och kontinuerliga möten anordnas. Genom nätverket kan värdegrundsledarna bidra till en likvärdig äldreomsorg med individanpassning i Gnesta kommun. Utifrån detta synsätt anser vi att verksamhetschefen bör vara ansvarig för nätverket. Äldre- och omsorgsförvaltningens synpunkter Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta utifrån föreslagna förbättringar.

11 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 5(5) Bilaga: 1. Uppföljning av lokala värdighetsgarantierna Gnesta kommun , Carlén & Werner AB 2. Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen, Gnesta kommun Marja Kammouna Förvaltningschef

12 Uppföljning av lokala värdighetsgarantierna Gnesta kommun Kerstin Carlén och Johan Werner

13 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH IAKTTAGELSER INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING UPPFATTNING OM LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA KLAGOMÅL UTIFRÅN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE IAKTTAGELSER VID GRANSKNING AV DOKUMENT OCH RUTINER UPPFÖLJNING AV LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA BAKGRUND METODER OCH URVAL ÄLDRE SOM OMFATTAS AV LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA UPPFATTNING OM INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING UPPFATTNING OM LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA RÄTT TILL PRIVATLIV OCH KROPPSLIG INTEGRITET MÖJLIGHET ATT UPPRÄTTHÅLLA SITT SJÄLVBESTÄMMANDE INDIVIDANPASSNING OCH MÖJLIGHET TILL DELAKTIGHET I BESLUT OCH INSATSER INSATSER AV GOD KVALITET GOTT BEMÖTANDE KÄNSLA AV TRYGGHET UPPLEVELSE AV MENINGSFULLHET MEDARBETARNAS UPPFATTNING OM LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA KLAGOMÅL UTIFRÅN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA MISSFÖRHÅLLANDEN ELLER ANDRA OVÄNTADE NEGATIVA EFFEKTER IAKTTAGELSER VID GRANSKNING AV DOKUMENT OCH RUTINER ÄLDREOMSORGSPLANEN RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING, VERKSTÄLLIGHET OCH UPPFÖLJNING ENLIGT SOL LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE UTREDNING AV BEHOV OCH BESLUT AV INSATSER GENOMFÖRANDEPLANER VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PÅ ENHETSNIVÅ KONTAKTMANNASKAPET FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR 47 BILAGA: LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I GNESTA KOMMUN Carlén & Werner AB 2 (50)

14 1. Sammanfattning och iakttagelser Denna uppföljning av lokala värdighetsgarantierna i Gnesta kommun har genomförts under våren Det har skett med hjälp av olika metoder som individuella intervjuer, gruppintervjuer samt granskning av olika dokument och rutiner. Medarbetarnas uppfattning har fångats in via ett självskattningsformulär där de svarande tagit ställning till de förhållningssätt som beskriver hur lokala värdighetsgarantierna ska visa sig i yrkesutövningen. Riktlinjer, äldreomsorgsplan, kvalitetsledningssystem, urval av biståndshandläggares utredningar, rutiner för kontaktmannaskapet och urval av genomförandeplaner har granskats för att se hur dessa påverkats eller förändrats sedan nationella värdegrunden och Gnesta kommuns lokala värdighetsgarantier infördes. Uppföljningen har skett med stort engagemang från alla som deltagit i intervjuer. Inte minst mötet med brukarna var en positiv känsla som blev bestående. Utvecklingen av lokala värdighetsgarantierna skedde utifrån ett underifrånperspektiv vilket innebar att implementeringen gjordes allra först. Medarbetarna deltog i tvärgrupper för att beskriva hur de arbetar i konkreta situationer. Tiden för att genomföra tvärgruppsarbetet var relativt kort och enheterna genomförde arbetet på olika sätt. Ekhagens särskilda boende avsatte särskild tid för arbetet. Övriga enheter använde hela eller delar av några arbetsplatsträffar (APT). Vid genomförda intervjuer kan vi notera att Ekhagen har kommit långt i förankringen av nationella värdegrunden och lokala värdighetsgarantierna. Tid avsätts för reflektion bl.a. genom en fast punkt på APT. Mognaden i värdegrundsarbetet upplevs också vara högre på Ekhagen i jämförelse med övriga enheter, vilket värdegrundsledarna också tydligt ger exempel på. Medarbetarna på Ekhagen har blivit mer medvetna om vad de behöver förbättra och vilka förhållningssätt de inte alltid lever upp till. Hemtjänsten har inte kommit så långt i förankringen av lokala värdighetsgarantierna av olika skäl. Chefsbyte har skett efter att utvecklingsarbetet genomförts kan vara en anledning. Det har medfört att det inte funnits någon naturlig bärare av det fortsätta arbetet med lokala värdighetsgarantierna. 1.1 Information och marknadsföring Det hade vid denna uppföljnings arbete ännu inte skett någon marknadsföring av lokala värdighetsgarantierna. En broschyr skulle tas fram, enligt tjänsteutlåtandet till nämnden som skrevs i samband med när förslaget till lokala värdighetsgarantier skulle beslutas. Garantierna skulle också, enligt planeringen, läggas ut på kommunens hemsida. 1.2 Uppfattning om lokala värdighetsgarantierna Ett urval av brukare, värdegrundsledare, biståndshandläggare och anhöriga/närståendes uppfattning om lokala värdighetsgarantierna har fångats in via intervjuer. Här redovisas en kort sammanfattning av resultatet från intervjuerna. Resultatet redovisas utifrån se sju områdena i lokala värdighetsgarantierna. Avsnitt 5 i denna rapport innehåller intervjuresultat i sin helhet. Carlén & Werner AB 3 (50)

15 Rätt till privatliv och kroppslig integritet Samtliga brukare som intervjuades och även anhöriga eller närstående anser att personalen visar respekt och finkänslighet för den äldres privatliv. Detta visar de genom att knacka på dörren och fråga om de får komma in. De flesta presenterar sig när de kommer och oftast bär de namnbricka. Inom särskilda boenden visar personalen respekt genom att fråga innan de öppnar skåp och garderober. Brukarna och anhöriga/närstående upplever också att de visar hänsyn vid besök eller när de talar i telefon. Vid den kroppsliga omvårdnaden visar personalen stor flexibilitet och omtanke genom att fråga hur den enskilde vill ha det i olika situationer. De flesta av de intervjuade brukarna uttrycker att de är nöjda med all personal, men menar att det ibland blir språkförbistringar eftersom flera i personalgruppen har annat modersmål än svenska. Värdegrundsledarna berättar hur de på olika sätt arbetar med värdighetsgarantierna på sina arbetsplatser. Värdegrundsledarna på särskilda boenden tycker generellt att de arbetar mer i team och att klimatet blivit bättre. Hemtjänsten har haft flera chefsbyten de senaste två åren vilket gjort att värdegrundsarbetet stannat upp. Vid intervjun framkommer att personalen i hemtjänsten tar mycket individuell hänsyn eftersom det är olika vad man får göra i de enskildas hem. Möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande Samtliga brukare som intervjuades berättar att de har möjlighet att bestämma när de vill gå upp på morgonen och lägga sig på kvällen. På särskilda boenden kan de också ändra tiden för t.ex. uppstigning på morgonen. Inom hemtjänsten påverkas ibland insatserna av att det blir många byten av tider och personal. Det framkommer önskemål om att kunna få ha samma personal under dagen om man har hjälp med flera insatser. De intervjuade brukarna uttrycker att de är nöjda med sin kontaktman, men känner inte till at de, enligt garantierna, har rätt att byta kontaktman eller annan personal om det inte fungerar. Anhöriga/närstående berättar att de boende har möjlighet att inta sina måltider var de själva vill och att personalen försöker ta reda på vilka som passar bra tillsammans när de äter gemensamt. Anhöriga påtalar att äldre som har stora omvårdnadsbehov och/eller är mest sängliggande inte alltid kan påverka innehållet under dagen. Någon berättar ett exempel där personalen gör i ordning den äldre för natten redan vid 16:30- tiden. En annan önskat att den sängliggande skulle kunna få komma upp mer. Värdegrundsledarna anser genomgående att personalen blivit bättre på att fråga och ta reda på hur den äldre vill ha det. De äldre kan välja när de vill gå upp, när de vill duscha Carlén & Werner AB 4 (50)

16 och när de vill lägga sig. Personalen visar flexibilitet genom att försöka komma överens om tider för t.ex. dusch. Ekhagens kontaktmän har avsatt tid för guldkant två timmar per månad med de boende som de har särskilt ansvar för. Då får den äldre bestämma vad den vill använda tiden till. Frustunagården har mer personal mellan kl Då finns möjlighet att genomföra mer aktiviteter. I hemtjänsten finns ingen sådan tid utan det behöver finnas biståndsbeslut för t.ex. social samvaro eller promenadstöd. Värdegrundsledarna berättar att de skriver mer utförligt i genomförandeplanerna ni än tidigare. Planerna ska uppdateras var 3:e månad på boendena och var 6:e månad i hemtjänsten enligt garantierna. Värdegrundsledarna på Ekhagen och Liljedalshemmet berättar att de gör en uppföljning av statusen varje månad. Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser Flertalet av de brukare som intervjuades på särskilda boende kommer inte ihåg om de varit med när genomförandeplanen upprättades. Inom hemtjänsten däremot känner alla till och har varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen. I ordinärt boende har brukaren genomförandeplanen i sitt eget hem, medan man inom särskilda boenden har planerna inlåsta i brandsäkert skåp på kontoret/expeditionen. Detta visar på skillnaden i hur man uppfattar den enskildes hem. Särskilt boende betraktas fortfarande som en institution eller vårdinrättning där sekretessen hanteras mer strikt (som det är enligt lagstiftningen). Det finns möjlighet att neka vissa insatser inom hemtjänsten utifrån dagsform, t.ex. att citat ner och fika i stället för promenad om vädret inte är så lämpligt. Flertalet av anhöriga/närstående som intervjuades vet att det finns en genomförandeplan, men inte i vilken omfattning den följs upp. Några av de anhöriga har varit med och skrivit en levnadsberättelse. Värdgrundsledare på särskilda boende berättar att det går bra att förändra och anpassa utifrån den äldres dagsform. Inom hemtjänsten kan man byta en insats mot en annan beviljad insats. Insatser av god kvalitet Brukare på särskilda boenden berättar att de få välja om de vill äta i sin lägenhet eller tillsammans med andra. Flera äter frukost i sin egen lägenhet och övriga måltider med andra. Maten är en återkommande fråga i alla intervjuer och under flera områden. Det finns en skillnad mellan Björnlunda och övriga delar av kommunen. Ekhagen har eget kök, men samma matsedel som Åsbackaköket. Flexibiliteten och anpassningen är större på Ekhagen och det finns två rätter att välja på vid lunch. En positiv förändring är att den äldre som har beviljad hjälp med matlåda nu kan få lättare matlagning i stället om hon eller han önskar. De intervjuade brukarna på Frustunagården och Liljedalshemmet är inte så nöjda med maten. De upplever att det inte är mat anpassad för äldre utan att de ibland får thai- mat Carlén & Werner AB 5 (50)

17 eller bakad potatis med olika röror. De framför att de vill ha mer traditionell husmanskost som är mat de känner igen. Någon anser också att det är för lite kunskap om vegetarisk kost och att den varieras för lite. Mellanmålen på förmiddagar och eftermiddagar är inte specificerade och de äldre vet inte vad de kan önska. Det händer ofta att de äldre inte bli tillfrågade om de vill ha något mellanmål, enligt intervjuer ned brukarna. Anhöriga/närstående har också olika erfarenheter om maten beroende på om de har erfarenhet från Frustungården och Liljedalshemmet eller Ekhagen. Anhöriga till boende på Ekhagen är mer nöjda och upplever också att personalen kar koll på hur varje boende äter. Personalen på demensavdelningen på Ekhagen sitter med vid måltiderna. Värdegrundsledarna tar också upp matsituationen. Möjligheten att välja mellan två rätter i Björnlunda är mycket uppskattat, berättar värdegrundsledarna. De upplever att Åsbackaköket har blivit mer hörsamma sedan en tid tillbaka och att de tagit in synpunkter från brukare och kostombud. Gott bemötande Brukarna som intervjuades både inom särskilda boende och hemtjänsten har olika upplevelse om personalens bemötande och om de tar tid för samtal. Ibland pratar personalen med varandra över huvudet på den äldre, vilket inte upplevs positivt. Flertalet av de anhöriga/närstående som intervjuats tycker att personalen är trevlig och uppmärksammar den äldre. Det handlar mycket om vilken personal det gäller. Vissa anhöriga är mycket positiva medan andra är kritiska och anser bl.a. att det är för mycket kollektivt tänkande. De poängterar också kontaktmannens betydelse för en bra kommunikation och bemötande. Kontaktmannen måste ta reda på mer om den äldres intressen och måste kunna föra den äldres talan, vid behov, anser några anhöriga. Det individuella behovet blir inte alltid tillfredsställt, menar flera anhöriga/närstående. Värdegrundsledarna pekar också på kontaktmannens betydelse och att det är viktigt att de tar sig tid vid upprättande och uppföljning av genomförandeplanen. Inom hemtjänsten försöker man som kontaktman ta hand om det första mötet med ny brukare. Tiden upplevs dock för kort. Ibland blir det bara ett möte på 15 minuter. Känsla av trygghet Samtliga brukare som intervjuades i såväl ordinärt som särskilt boende känner sig trygga i sina hem. I hemtjänsten kommer personalen ganska snabbt om det behövs efter att den äldre larmat. Brukare inom särskilda boende upplever att det känns tryggt att det finns personal dygnet runt. Personalkontinuiteten är viktig för att kunna uppleva trygghet. I hemtjänsten är det också viktigt att meddela om man blir försenad eftersom väntan skapar oro. En annan trygghetsfaktor är att veta vilken personal som kommer vid nästa tillfälle. Äldre som har anhöriga upplever att tryggheten finns främst hos dem och att de samtalar med dem när de känner sig nedstämda eller oroliga. Ibland kan kontaktmannen vara ett alternativ. Carlén & Werner AB 6 (50)

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier Från och med 2014 gäller värdighetsgarantier i Botkyrkas äldreomsorg. Garantierna är äldreomsorgens löften till

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors 2013-02-08 Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors Inledning Den nationella värdegrunden och dess innehåll ligger till grund för värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Robertsfors kommun.

Läs mer

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Rutin 1 (5) 2012-11-28 Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Nationell värdegrund I Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) infördes den 1 januari 2011 en bestämmelse om en nationell värdegrund för

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Bjö rkens Ä ldreböende

Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Bjö rkens Ä ldreböende 2016-10-13 1 (4) Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Bjö rkens Ä ldreböende Information och marknadsföring Biståndshandläggarna lämnar ut om nationella värdegrunden och vad lokala värdighetsgarantierna

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Olövslund Ä ldreböende

Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Olövslund Ä ldreböende 2016-10-19 1 (6) Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Olövslund Ä ldreböende Information och marknadsföring Ge information om nationella värdegrunden och vad lokala värdighetsgarantierna innebär till

Läs mer

Socialförvaltningen informerar

Socialförvaltningen informerar Socialförvaltningen informerar Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Lokal värdegrund i Norbergs

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Lokala värdighetsgarantier i Norrköping Värdigt liv och välbefinnande Nationella värdegrunden Enligt ett tillägg

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-10-26 Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar: att förslag till lokala

Läs mer

Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband med den personliga omvårdnaden

Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband med den personliga omvårdnaden Lokala värdighetsgarantier inom verksamheter som ger stöd och service till personer med funktionsnedsättning i Upplands-Bro kommun (beslutade av socialnämnden 2012-11-28) Rätt till privatliv och kroppslig

Läs mer

KVALITETSKRAV OCH MÅL

KVALITETSKRAV OCH MÅL Fastställd 2012-11-22 Omsorgs- och utbildningsutskottet KVALITETSKRAV OCH MÅL VÅRD OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE Gäller från 2013-01-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro:

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-19 AN-2013/108.730 1 (4) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05, 0708-79 04 80 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Äldreomsorgens Trygghetsträd

Äldreomsorgens Trygghetsträd Äldreomsorgens Trygghetsträd EXISTENTIELL TRYGGHET PSYKISK TRYGGHET FYSISK TRYGGHET SOCIAL TRYGGHET TRYGGHETS- BEHOV Genomförandeplan Biståndsbeslut INDIVIDEN Övergripande mål 2010-2013; Att utveckla en

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-29 Handläggare Ida Öhman Pils Telefon: 08-508 09 560 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Äldres behov i centrum. Erik Wessman

Äldres behov i centrum. Erik Wessman Äldres behov i centrum Erik Wessman Behovsinriktat arbetssätt Äldres behov i centrum systematiskt arbetssätt Strukturerad dokumentation Gemensamt språk (ICF) Äldres behov i centrum 2 Det ska bli bättre

Läs mer

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad april 2015 Garantier för kvalitet Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier. Vård- och omsorgsboende Kungälvs Kommun

Lokala värdighetsgarantier. Vård- och omsorgsboende Kungälvs Kommun Lokala värdighetsgarantier Vård- och omsorgsboende Kungälvs Kommun Nationell värdegrund Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som infördes den 1 januari 2011 i socialtjänstlagen (2001:453) SoL

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

De nya föreskrifterna och den nationella värdegrunden i genomförandeplanen

De nya föreskrifterna och den nationella värdegrunden i genomförandeplanen De nya föreskrifterna och Välkommen! De nya föreskrifterna och den nationella värdegrunden i genomförandeplanen Ann Nilsson och Thomas Carlsson Nationell värdegrund! ICF! ÄBIC/IBIC! SOSFS 2014:5! Genomförandeplaner!

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Nykvarn

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Nykvarn Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Nykvarn Inledning Den nationella värdegrunden och dess innehåll ligger till grund för värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Nykvarns kommun. Enligt regeringens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas

Läs mer

Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden antar föreslagna revideringar i delegeringsordningen att gälla från och med

Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden antar föreslagna revideringar i delegeringsordningen att gälla från och med TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(9) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2015.59 Datum: 2015-09-08 Verksamhetschef Äldreomsorg Ann-Sofie Borg E-post: ann-sofie.borg@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

För dokumentation i social journal för utförare

För dokumentation i social journal för utförare För dokumentation i social journal för utförare Innehållsförteckning 1. SOCIAL DOKUMENTATION... 3 2. ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 3 3. GRUNDER FÖR DOKUMENTATION... 3 4. SYFTE OCH MÅL... 4 5. HUR SKA JAG

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Granskning av äldreomsorgen

Granskning av äldreomsorgen REVISIONSRAPPORT Granskning av äldreomsorgen Socialtjänstlagen från biståndshandläggning till verkställighet Tingsryds kommun Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen

Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen Katarina Andersson, FD, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet Konferens: skal vi have en värdighetsgaranti? Köpenhamn,

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier 1 (7) 2012-10-26 Bilaga 2 PM Lokala värdighetsgarantier Bakgrund Den 1 januari 2011 tillkom en lagändring i socialtjänstlagen (2001:453) som innebär att en nationell värdegrund införs inom äldreomsorgen.

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg Värdighetsgarantier inom Vård och omsorg Om Hjo kommuns värdighetsgarantier Värdighetsgarantierna för Vård och Omsorg är garantier som mer konkret talar om vad brukarna inom Vård och Omsorg i Hjo kommun

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten Nr 3/2012 Februari

Läs mer

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Mölndals stad

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Mölndals stad Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Mölndals stad Värdigt liv och välbefinnande Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier för vård och omsorg i Kumla kommun Införande av värdighetsgarantier Socialnämnden beslutade i januari om att anta värdighetsgarantierna Väntar på socialstyrelsens godkännande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFV-2015-56 Sammanfattning

Läs mer

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Särskilt boende. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Särskilt boende. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Särskilt boende i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer