Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten (S, M); kl Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (C, FP, V); kl Björken, Elektron. Oppositionen (MP); kl Lokal, Elektron. Förslag till justerare Ordinarie: Ulf Bergner (S) Ersättare: Annika Eriksson (S) Tid och plats för justering Torsdagen den 11 juni 2015, kl Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta Allmänheten Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet. Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på samt för läsning digitalt i kommunens reception och på medborgarkontoret. Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: Dagordning Sammanträdets öppnande samt upprop Val av justerare och tid för justering Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Information: ~ Information om verksamheten vid VIA (Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad), Karl Löfgren Offentliga 1-11, Ej offentliga Nr. Diarienummer Ärende 1 SN Ekonomiska uppföljningar efter april 2 SN Personuppgiftsombud för vuxen- och omsorgsnämnden 3 SN Stimulansmedel för att utbilda värdegrundsledare inom äldreomsorgen och stödverksamheten - uppföljning

2 Socialnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE 4 SN Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - kvartal ett SN Redovisning av verksamhetsuppföljningar 2015 dagverksamhet Skogsgläntan 6 SN Revidering av delegationsordning 7 SN Revidering av handlingsplan för vuxen- och omsorgsnämndens arbete mot mäns våld mot kvinnor och övriga former av våld i nära relationer 8 SN Kartläggning av omfattningen av mäns våld mot kvinnor och övriga former av våld i nära relationer i Gnesta kommun för år SN Inspektion - Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 10 SN Anmälningsärenden 11 SN Redovisning av delegationsbeslut SN Förvaltningschefen informerar 13 SN Ansökan om insats enligt LSS (Ärendet dukas) Ingrid Jerneborg Glimne Ordförande Marie Karlsson Sekreterare

3 Vuxen- och omsorgsförvaltningen UPPFÖLJNING Upprättad: Diarienummer: SN Vuxen- och omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning efter april Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden 1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen. Gemensam verksamhet Nämndens totala avvikelse gentemot budget för hela år 2015 kan i dagsläget prognostiseras till 2,2 mkr. Förvaltningen fortsätter arbetet med Treserva och resursfördelningsmodell inom hemtjänsten. För att kunna möta framtida behov inom omsorg ser förvaltningen över vilka möjligheter som finns för att integrera ny teknik i verksamheten. Här nedan kommenteras endast de största prognostiserade avvikelserna gentemot budget. Verksamhetsstöd - uppföljning - tillsyn Den preliminära bedömningen är att verksamheten kommer att gå enligt budget. Då enheten har långtidssjukskriven personal avviker personalkostnaderna med +328 tkr. Vidare ligger det +681 tkr ofördelat som ska användas för att täcka personalkostnader inom verksamheten för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Prognos: Enligt budget Individ och familjeomsorg I dagsläget beräknas verksamheten gå med ett överskott gentemot budget på +500 tkr. Prognosen är dock något osäker då antalet placeringar kan ändras med kort varsel. På grund av brist på utbildad personal har enheten inhyrd personal för att täcka det behov som finns. Det har medfört att personalkostnaderna i barn- och familjegruppen avviker från budget med -307 tkr. Kostnaderna för försörjningsstöd (-16 tkr), familjehemsplaceringar (-95 tkr) och familjerådgivning (- 64) avviker även de från budget. Totalt visar verksamhetsområdet en positiv avvikelse på +823 tkr efter april månad. Prognos: +500 tkr

4 Socialförvaltningen EKONOMISK UPPFÖLJ NING 2(3) Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Totalt för verksamhetsområdet som har en budget på tkr är avvikelsen efter april tkr. En utökning av kommunens hemtjänst har påbörjats samtidigt med att den externa hemtjänsten avvecklas. Detta beräknas resultera i en kostnadsökning med tkr. Kostnadsökningen för hemtjänsten balanseras av att biståndsenheten får en kostnadsminskning med tkr. Överskottet för biståndsenheten totalt beräknas bli tkr. Till följd av ett beräkningsfel i personalmallarna för äldreboendena visar verksamhetsområdet en större avvikelse från budget än förväntat. Detta kommer att justeras med de ofördelade medel som finns på Verksamhetsstöd, samt de tkr som tidigare reserverats för att stärka upp inom äldreomsorgen. Bemanningen inom verksamheten är fortsatt hög på grund av det omsorgsbehov som finns inom demensområdet. Det slutliga utfallet beräknas bli tkr. Avvikelsen på -819 tkr på LSS-boendena förklaras av att man på grund av extraordinära omständigheter har satt in extra personal och vaktbolag under en kortare period, samt utestående ersättning från Försäkringskassan. Extrainsatserna har medfört extra kostnader på cirka -700 tkr. Utfallet för övriga områden efter april är +743 tkr och förväntas bli tkr för Främst beror detta på att de kr som avsatts för externa LSS-platser ännu inte har använts. Prognos: Enligt budget Vuxenutbildning - Integration - Arbetsmarknad Verksamheten har startats upp och ett samarbete med arbetsförmedlingen har inletts. Efter april visar verksamheten en positiv avvikelse på tkr. Detta beror delvis på att merparten av fakturorna för Yrkesvux är terminsbundna och att personalkostnaderna avviker med +157 tkr då budgeten är beräknad för helår. Prognos: +200 tkr Hälso och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten visar efter april en positiv avvikelse på mkr. Det beror delvis på att Landstinget Sörmland har ersatt Gnesta kommun med tkr för utgifter som kommunen har haft för palliativ vård under Personalkostnaderna har en positiv avvikelse vilket behövs inför semesterperioden.

5 Socialförvaltningen EKONOMISK UPPFÖLJ NING 3(3) Vidare har enheten inte köpt externa tjänster i den omfattning som beräknats. Överskottet kan i dagsläget beräknas till cirka tkr för Prognos: tkr Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Prognos Prognos Budget Utfall - budget Avvikelse Avvikelse Jan-April Febr April Nämndkostnader Vsh.stöd -Uppföljning - Tillsyn Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg o funktionsned därav Bistånd Hemtjänst Äldreboende Boende LSS Övrigt Vuxenutb/Integr/Arb.mar kn Hälso- och sjukvård Totalt Marja Kammouna Förvaltningschef Charlotta Rosenqvist Ekonom

6 Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: SN Vuxen- och omsorgsnämnden Personuppgiftsombud för vuxen- och omsorgsnämnden Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden 1. Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att entlediga Mia Öhrnell och utse Karl Löfgren och Helene Ekeberg som personuppgiftsombud för vuxen- och omsorgsnämnden från och med Ärendebeskrivning Enligt personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) är en personuppgiftsansvarig den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlem för behandlingen av personuppgifter. Behandling av personuppgifter ska anmälas till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Genom att välja ett personuppgiftsombud behöver inte sådan anmälan ske. Det är då personuppgiftsombudets uppgift att självständigt se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. I Gnesta kommun ligger uppgiften som personuppgiftsombud på kanslichefen. Mia Öhrnell har därför varit förordnad för vuxen- och omsorgsnämnden. Då tjänsten tillsatts med två nya personer, Karl Löfgren och Helene Ekeberg, behöver vuxen- och omsorgsnämnden fatta beslut om att förordna dom som personuppgiftsombud. ~ Datainspektionen Marja Kammouna Förvaltningschef Maj-Lie Taengh Nämndsekreterare

7 Vuxen- och omsorgsförvaltningen Upprättad: Diarienummer: SN Vuxen- och omsorgsnämnden Stimulansmedel för att utbilda värdegrundsledare inom äldreomsorgen och stödverksamheten - uppföljning Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden 1. Nämnden tar del av uppföljningen av lokala värdighetsgarantierna. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta utifrån föreslagna förbättringar. Ärendebeskrivning På uppdrag av nämnden har Carlén & Werner AB genomfört uppföljning av lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Gnesta kommun. Enligt rapporten har uppföljningen skett med stort engagemang från alla som deltagit i intervjuer inte minst med brukarna. Lokala värdighetsgarantierna är integrerade i kommunens styrdokument. I rapporten anges att är det ganska stora skillnader mellan enheterna. I Ekhagens äldreboende prioriteras nationella värdegrunden vilket också ger effekter. T.ex. bokar kontaktmannen tid med sin äldre för egen tid två timmar per månad. Den tiden bestämmer den boende hur hon/han vill använda. Enheten kallar det för guldkant. Verksamheten har också informerat om garantierna muntligt och skriftligt. Personalen (även vikarierna), boende och anhöriga har fått de beslutade garantierna i skriftlig form. Anhöriga är mycket nöjda och uttrycker att andra borde åka dit på studiebesök. I och med att enheten för Liljedalshemmet och Frustunagården har infört önskeschema där bemanningen sker utifrån personalbehovet samt att enheten har en rullande schema för tre avdelningar medför dessa val sämre kontinuitet för de boende. Anhöriga och brukare har inte fått information om värdighetsgarantierna eftersom enheten har valt att vänta på att garantierna ska tryckas i en folder. Hemtjänstområdena har kommit olika långt med värdegrundsarbetet. Björnlunda har kommit lite längre. Hemtjänsten i Gnesta har inte kommit igång med att informera om och förankra garantierna. Detta med anledning av att enheten har en ny chef som inte var med på värdegrundsutbildningen.

8 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 2(5) Eftersom biståndsenheten har en nyanställd chef och flera nyanställda biståndshandläggare så har dessa inte deltagit i utvecklingsarbetet med värdighetsgarantier. Biståndsenheten arbetar utifrån modellen äldres behov i centrum (ÄBIC) vilket bidrar till samma synsätt som nationella värdegrunden. Förslag till förbättringar Carlén & Werner AB föreslår att förslag till förbättringar överförs till en handlingsplan och där prioriteras utifrån viktning i förhållande till möjligheten att uppfylla intentionerna i nationella värdegrunden och Gnesta kommuns lokala värdighetsgarantier. Information och marknadsföring 1a) Information om nationella värdegrunden och vad lokala värdighetsgarantierna innebär, bör finnas på hemsidan. På hemsidan bör också finnas information om hur man framför klagomål om garantierna inte uppfylls. 1b) En skriftlig broschyr med lokala värdighetsgarantierna som också innehåller information om hur man framför klagomål om garantierna bör tas fram och finnas tillgänglig på särskilda boenden och i kommunhusets entré. Initialt bör alla nuvarande brukare och anhöriga få broschyren. Den bör också naturligt finnas med i det informationsmaterial som biståndshandläggarna ger till äldre som ansöker om bistånd. 1c) Muntlig information om garantierna bör ges till nya brukare av både biståndshandläggare och omvårdnadspersonal. Upprepad information och dialog om garantierna bör ges av kontaktmännen till respektive brukare. Detta skulle kunna ingå som en rutin vid uppföljning av genomförandeplanen. Klagomålshantering 2a) Brukare behöver uppmuntras ännu mer till att våga framföra synpunkter och klagomål. Personalen behöver få utbildning och insikter i att se klagomål som en möjlighet att kunna förbättra verksamheten. Alla muntliga klagomål måste dokumenteras och registreras av personalen. Genom att registrera alla klagomål får förvaltningen en samlad information om vad brukare tycker om t.ex. lokala värdighetsgarantierna och dess innehåll och får därmed en möjlighet att rätta till fel och brister och att även arbeta förebyggande så att inte samma brister uppstår på en annan enhet. 2b) Blankettens kategorisering bör revideras utifrån nationella värdegrunden och lokala värdighetsgarantiernas intentioner. Ledningssystem Syftet med Vuxen- och omsorgsnämndens ledningssystem är att fastställa ett system för systematiskt kvalitetsarbete innehållande planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheter. 3) Lokala värdighetsgarantierna följs upp generellt enligt kvalitetsledningssystemet i dag, men samtliga garantier bör också redovisas i uppföljningen. Uppföljningen bör ske på tre nivåer och aggregeras samman till en helhet för att säkra en likvärdig äldreomsorg med individanpassning:

9 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 3(5) Nämndnivå Äldreomsorgens ledningsgrupp analyserar de uppföljningar och förbättringar som genomförts på enhetsnivå och beaktar särskilt förbättringar som behöver genomföras för att få en likvärdig äldreomsorg med individanpassning i Gnesta kommun. Resultatet redovisas för nämnden enligt plan i kvalitetsledningssystemet. Enhetsnivå Varje enhet följer upp hur nationella värdegrunden och lokala värdighetsgarantierna införlivas. Uppföljning kan ske genom t.ex. självskattning och reflekterande samtal. Förbättringar förs över i en handlingsplan och prioriteras löpande. Resultatet presenteras för äldreomsorgens ledningsgrupp exempelvis två ggr/år. Individnivå Kontaktmannen dokumenterar den äldres behov och önskemål i genomförandeplanen. Planen följs upp var 3:e (särskilda boenden) eller var 6.e månad (hemtjänst) eller oftare vid förändrade behov. Vid uppföljningen bör de sju områdena i nationella värdegrunden och lokala värdighetsgarantierna särskilt beaktas. Äldres behov i centrum (ÄBIC) 4) Införandet av Äldres behov i centrum (ÄBIC) medför att biståndshandläggarna får ett nytt bedömningsinstrument (ICF) som utgår ifrån den äldres livssituation och behov. Det gör att även genomförandeplanerna behöver förändras så att det blir en gemensam struktur och ett gemensamt synsätt från biståndsbedömning till genomförande av insatser. En processledare i ÄBIC behöver därför också finnas på utförarsidan. Kontaktmannaskapet 5a) Kontaktmannaskapet bygger på en relation och brukaren behöver därför få möjlighet att uttrycka önskemål om vem som ska vara kontaktman, utifrån den personal som hon eller han har en god relation till. 5b) Kontaktmannaskapet i hemtjänsten behöver åter aktualiseras, framför allt för de brukare som har omvårdnadsinsatser. 5c) Brukarna behöver aktivt informeras om att de har rätt att byta kontaktman om de anser att relationen inte fungerar. 5d) Rutiner för kontaktmannaskapet behöver revideras utifrån nationella värdegrundens och lokala värdighetsgarantiernas intentioner. Kontaktmannen har, enligt garantierna ansvar för att ta reda på hur, när och av vem brukaren vill att insatserna utförs. Kontaktmannen behöver också särskilt ta reda på om brukaren vill att manlig eller kvinnlig personal ska hjälpa till vid den kroppsliga omvårdnaden. Kontaktmannen bör också, vid behov, ansvara för att den äldre att får hjälp med att upprätthålla relationer med anhöriga och närstående. Kontaktmannen bär också ha ansvar för att, vid behov, vara samtalspartner och stöd i existentiella frågor. Måltider 6a) Måltiderna behöver förbättras på särskilda boenden för att säkerställa att brukarna får näringsriktig och god husmanskost som de både vill och kan äta. 6b) Måltidsordningen behöver också anpassa utifrån brukarnas förändrade rutiner vid uppstigning och sänggående. En balans behöver finnas mellan måltider, aktivitet och vila. Måltiderna bör fördelas jämt över dygnets

10 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 4(5) timmar och inte komma för nära inpå varandra. Måltidsordningen bör utgå helt från brukarens behov och önskemål. Mellanmålen på förmiddagar och eftermiddagar är inte specificerade och de äldre vet inte vad det finns att välja på, framkommer vid intervjuer med brukare. Personalen behöver aktivt erbjuda de äldre mellanmål och fråga vad den enskilde önskar. Med en förändrad måltidsordning hinner brukaren bli hungrig mellan måltiderna och äter bättre. Det gör att brukaren blir piggare på dagen och sover bättre på natten. Dessutom minskar risken för undernäring. Ett gott exempel ges här från Kaggeledsgatans äldreboende i Göteborg: - Sängkantsmat (när den boende vaknat och får sin medicin) - 08:30-10:00 Frukostbuffé där det finns t.ex. gröt, ägg, yoghurt, smörgås - Ca 11:30 Kaffe - Ca 14:00 Huvudmål (middag) som inleds med en aptitretare (t.ex. en liten snitt, en drink eller en räkröra). Dessert serveras alltid efter huvudmålet. - Ca 19:00 Kvällsmål, enklare lagad mat som pannkaka, mannagrynspudding, matiga smörgåsar den typ av rätter som brukarna säger att de vill ha. - Nattfösare, i samband med sänggåendet på kvällen, som t.ex. fruktsoppa, en halv banan eller något annat lätt som underlättar insomnandet. Enhetliga namnskyltar och identitetskort 8) För att skapa trygghet för de äldre behöver enhetliga namnskyltar tas fram som också har Gnesta kommuns logotyp. Anställda i hemtjänsten bör ha identitetskort som visar att de arbetar inom hemtjänsten i Gnesta kommun. Nätverk för värdegrundsledare 9) Vi rekommenderar att ett nätverk bildas för värdgrundsledarna för att skapa ett lärande emellan enheterna. Nätverket behöver hållas vid liv och kontinuerliga möten anordnas. Genom nätverket kan värdegrundsledarna bidra till en likvärdig äldreomsorg med individanpassning i Gnesta kommun. Utifrån detta synsätt anser vi att verksamhetschefen bör vara ansvarig för nätverket. Äldre- och omsorgsförvaltningens synpunkter Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta utifrån föreslagna förbättringar.

11 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 5(5) Bilaga: 1. Uppföljning av lokala värdighetsgarantierna Gnesta kommun , Carlén & Werner AB 2. Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen, Gnesta kommun Marja Kammouna Förvaltningschef

12 Uppföljning av lokala värdighetsgarantierna Gnesta kommun Kerstin Carlén och Johan Werner

13 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH IAKTTAGELSER INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING UPPFATTNING OM LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA KLAGOMÅL UTIFRÅN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE IAKTTAGELSER VID GRANSKNING AV DOKUMENT OCH RUTINER UPPFÖLJNING AV LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA BAKGRUND METODER OCH URVAL ÄLDRE SOM OMFATTAS AV LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA UPPFATTNING OM INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING UPPFATTNING OM LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA RÄTT TILL PRIVATLIV OCH KROPPSLIG INTEGRITET MÖJLIGHET ATT UPPRÄTTHÅLLA SITT SJÄLVBESTÄMMANDE INDIVIDANPASSNING OCH MÖJLIGHET TILL DELAKTIGHET I BESLUT OCH INSATSER INSATSER AV GOD KVALITET GOTT BEMÖTANDE KÄNSLA AV TRYGGHET UPPLEVELSE AV MENINGSFULLHET MEDARBETARNAS UPPFATTNING OM LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA KLAGOMÅL UTIFRÅN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERNA MISSFÖRHÅLLANDEN ELLER ANDRA OVÄNTADE NEGATIVA EFFEKTER IAKTTAGELSER VID GRANSKNING AV DOKUMENT OCH RUTINER ÄLDREOMSORGSPLANEN RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING, VERKSTÄLLIGHET OCH UPPFÖLJNING ENLIGT SOL LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE UTREDNING AV BEHOV OCH BESLUT AV INSATSER GENOMFÖRANDEPLANER VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PÅ ENHETSNIVÅ KONTAKTMANNASKAPET FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR 47 BILAGA: LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I GNESTA KOMMUN Carlén & Werner AB 2 (50)

14 1. Sammanfattning och iakttagelser Denna uppföljning av lokala värdighetsgarantierna i Gnesta kommun har genomförts under våren Det har skett med hjälp av olika metoder som individuella intervjuer, gruppintervjuer samt granskning av olika dokument och rutiner. Medarbetarnas uppfattning har fångats in via ett självskattningsformulär där de svarande tagit ställning till de förhållningssätt som beskriver hur lokala värdighetsgarantierna ska visa sig i yrkesutövningen. Riktlinjer, äldreomsorgsplan, kvalitetsledningssystem, urval av biståndshandläggares utredningar, rutiner för kontaktmannaskapet och urval av genomförandeplaner har granskats för att se hur dessa påverkats eller förändrats sedan nationella värdegrunden och Gnesta kommuns lokala värdighetsgarantier infördes. Uppföljningen har skett med stort engagemang från alla som deltagit i intervjuer. Inte minst mötet med brukarna var en positiv känsla som blev bestående. Utvecklingen av lokala värdighetsgarantierna skedde utifrån ett underifrånperspektiv vilket innebar att implementeringen gjordes allra först. Medarbetarna deltog i tvärgrupper för att beskriva hur de arbetar i konkreta situationer. Tiden för att genomföra tvärgruppsarbetet var relativt kort och enheterna genomförde arbetet på olika sätt. Ekhagens särskilda boende avsatte särskild tid för arbetet. Övriga enheter använde hela eller delar av några arbetsplatsträffar (APT). Vid genomförda intervjuer kan vi notera att Ekhagen har kommit långt i förankringen av nationella värdegrunden och lokala värdighetsgarantierna. Tid avsätts för reflektion bl.a. genom en fast punkt på APT. Mognaden i värdegrundsarbetet upplevs också vara högre på Ekhagen i jämförelse med övriga enheter, vilket värdegrundsledarna också tydligt ger exempel på. Medarbetarna på Ekhagen har blivit mer medvetna om vad de behöver förbättra och vilka förhållningssätt de inte alltid lever upp till. Hemtjänsten har inte kommit så långt i förankringen av lokala värdighetsgarantierna av olika skäl. Chefsbyte har skett efter att utvecklingsarbetet genomförts kan vara en anledning. Det har medfört att det inte funnits någon naturlig bärare av det fortsätta arbetet med lokala värdighetsgarantierna. 1.1 Information och marknadsföring Det hade vid denna uppföljnings arbete ännu inte skett någon marknadsföring av lokala värdighetsgarantierna. En broschyr skulle tas fram, enligt tjänsteutlåtandet till nämnden som skrevs i samband med när förslaget till lokala värdighetsgarantier skulle beslutas. Garantierna skulle också, enligt planeringen, läggas ut på kommunens hemsida. 1.2 Uppfattning om lokala värdighetsgarantierna Ett urval av brukare, värdegrundsledare, biståndshandläggare och anhöriga/närståendes uppfattning om lokala värdighetsgarantierna har fångats in via intervjuer. Här redovisas en kort sammanfattning av resultatet från intervjuerna. Resultatet redovisas utifrån se sju områdena i lokala värdighetsgarantierna. Avsnitt 5 i denna rapport innehåller intervjuresultat i sin helhet. Carlén & Werner AB 3 (50)

15 Rätt till privatliv och kroppslig integritet Samtliga brukare som intervjuades och även anhöriga eller närstående anser att personalen visar respekt och finkänslighet för den äldres privatliv. Detta visar de genom att knacka på dörren och fråga om de får komma in. De flesta presenterar sig när de kommer och oftast bär de namnbricka. Inom särskilda boenden visar personalen respekt genom att fråga innan de öppnar skåp och garderober. Brukarna och anhöriga/närstående upplever också att de visar hänsyn vid besök eller när de talar i telefon. Vid den kroppsliga omvårdnaden visar personalen stor flexibilitet och omtanke genom att fråga hur den enskilde vill ha det i olika situationer. De flesta av de intervjuade brukarna uttrycker att de är nöjda med all personal, men menar att det ibland blir språkförbistringar eftersom flera i personalgruppen har annat modersmål än svenska. Värdegrundsledarna berättar hur de på olika sätt arbetar med värdighetsgarantierna på sina arbetsplatser. Värdegrundsledarna på särskilda boenden tycker generellt att de arbetar mer i team och att klimatet blivit bättre. Hemtjänsten har haft flera chefsbyten de senaste två åren vilket gjort att värdegrundsarbetet stannat upp. Vid intervjun framkommer att personalen i hemtjänsten tar mycket individuell hänsyn eftersom det är olika vad man får göra i de enskildas hem. Möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande Samtliga brukare som intervjuades berättar att de har möjlighet att bestämma när de vill gå upp på morgonen och lägga sig på kvällen. På särskilda boenden kan de också ändra tiden för t.ex. uppstigning på morgonen. Inom hemtjänsten påverkas ibland insatserna av att det blir många byten av tider och personal. Det framkommer önskemål om att kunna få ha samma personal under dagen om man har hjälp med flera insatser. De intervjuade brukarna uttrycker att de är nöjda med sin kontaktman, men känner inte till at de, enligt garantierna, har rätt att byta kontaktman eller annan personal om det inte fungerar. Anhöriga/närstående berättar att de boende har möjlighet att inta sina måltider var de själva vill och att personalen försöker ta reda på vilka som passar bra tillsammans när de äter gemensamt. Anhöriga påtalar att äldre som har stora omvårdnadsbehov och/eller är mest sängliggande inte alltid kan påverka innehållet under dagen. Någon berättar ett exempel där personalen gör i ordning den äldre för natten redan vid 16:30- tiden. En annan önskat att den sängliggande skulle kunna få komma upp mer. Värdegrundsledarna anser genomgående att personalen blivit bättre på att fråga och ta reda på hur den äldre vill ha det. De äldre kan välja när de vill gå upp, när de vill duscha Carlén & Werner AB 4 (50)

16 och när de vill lägga sig. Personalen visar flexibilitet genom att försöka komma överens om tider för t.ex. dusch. Ekhagens kontaktmän har avsatt tid för guldkant två timmar per månad med de boende som de har särskilt ansvar för. Då får den äldre bestämma vad den vill använda tiden till. Frustunagården har mer personal mellan kl Då finns möjlighet att genomföra mer aktiviteter. I hemtjänsten finns ingen sådan tid utan det behöver finnas biståndsbeslut för t.ex. social samvaro eller promenadstöd. Värdegrundsledarna berättar att de skriver mer utförligt i genomförandeplanerna ni än tidigare. Planerna ska uppdateras var 3:e månad på boendena och var 6:e månad i hemtjänsten enligt garantierna. Värdegrundsledarna på Ekhagen och Liljedalshemmet berättar att de gör en uppföljning av statusen varje månad. Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser Flertalet av de brukare som intervjuades på särskilda boende kommer inte ihåg om de varit med när genomförandeplanen upprättades. Inom hemtjänsten däremot känner alla till och har varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen. I ordinärt boende har brukaren genomförandeplanen i sitt eget hem, medan man inom särskilda boenden har planerna inlåsta i brandsäkert skåp på kontoret/expeditionen. Detta visar på skillnaden i hur man uppfattar den enskildes hem. Särskilt boende betraktas fortfarande som en institution eller vårdinrättning där sekretessen hanteras mer strikt (som det är enligt lagstiftningen). Det finns möjlighet att neka vissa insatser inom hemtjänsten utifrån dagsform, t.ex. att citat ner och fika i stället för promenad om vädret inte är så lämpligt. Flertalet av anhöriga/närstående som intervjuades vet att det finns en genomförandeplan, men inte i vilken omfattning den följs upp. Några av de anhöriga har varit med och skrivit en levnadsberättelse. Värdgrundsledare på särskilda boende berättar att det går bra att förändra och anpassa utifrån den äldres dagsform. Inom hemtjänsten kan man byta en insats mot en annan beviljad insats. Insatser av god kvalitet Brukare på särskilda boenden berättar att de få välja om de vill äta i sin lägenhet eller tillsammans med andra. Flera äter frukost i sin egen lägenhet och övriga måltider med andra. Maten är en återkommande fråga i alla intervjuer och under flera områden. Det finns en skillnad mellan Björnlunda och övriga delar av kommunen. Ekhagen har eget kök, men samma matsedel som Åsbackaköket. Flexibiliteten och anpassningen är större på Ekhagen och det finns två rätter att välja på vid lunch. En positiv förändring är att den äldre som har beviljad hjälp med matlåda nu kan få lättare matlagning i stället om hon eller han önskar. De intervjuade brukarna på Frustunagården och Liljedalshemmet är inte så nöjda med maten. De upplever att det inte är mat anpassad för äldre utan att de ibland får thai- mat Carlén & Werner AB 5 (50)

17 eller bakad potatis med olika röror. De framför att de vill ha mer traditionell husmanskost som är mat de känner igen. Någon anser också att det är för lite kunskap om vegetarisk kost och att den varieras för lite. Mellanmålen på förmiddagar och eftermiddagar är inte specificerade och de äldre vet inte vad de kan önska. Det händer ofta att de äldre inte bli tillfrågade om de vill ha något mellanmål, enligt intervjuer ned brukarna. Anhöriga/närstående har också olika erfarenheter om maten beroende på om de har erfarenhet från Frustungården och Liljedalshemmet eller Ekhagen. Anhöriga till boende på Ekhagen är mer nöjda och upplever också att personalen kar koll på hur varje boende äter. Personalen på demensavdelningen på Ekhagen sitter med vid måltiderna. Värdegrundsledarna tar också upp matsituationen. Möjligheten att välja mellan två rätter i Björnlunda är mycket uppskattat, berättar värdegrundsledarna. De upplever att Åsbackaköket har blivit mer hörsamma sedan en tid tillbaka och att de tagit in synpunkter från brukare och kostombud. Gott bemötande Brukarna som intervjuades både inom särskilda boende och hemtjänsten har olika upplevelse om personalens bemötande och om de tar tid för samtal. Ibland pratar personalen med varandra över huvudet på den äldre, vilket inte upplevs positivt. Flertalet av de anhöriga/närstående som intervjuats tycker att personalen är trevlig och uppmärksammar den äldre. Det handlar mycket om vilken personal det gäller. Vissa anhöriga är mycket positiva medan andra är kritiska och anser bl.a. att det är för mycket kollektivt tänkande. De poängterar också kontaktmannens betydelse för en bra kommunikation och bemötande. Kontaktmannen måste ta reda på mer om den äldres intressen och måste kunna föra den äldres talan, vid behov, anser några anhöriga. Det individuella behovet blir inte alltid tillfredsställt, menar flera anhöriga/närstående. Värdegrundsledarna pekar också på kontaktmannens betydelse och att det är viktigt att de tar sig tid vid upprättande och uppföljning av genomförandeplanen. Inom hemtjänsten försöker man som kontaktman ta hand om det första mötet med ny brukare. Tiden upplevs dock för kort. Ibland blir det bara ett möte på 15 minuter. Känsla av trygghet Samtliga brukare som intervjuades i såväl ordinärt som särskilt boende känner sig trygga i sina hem. I hemtjänsten kommer personalen ganska snabbt om det behövs efter att den äldre larmat. Brukare inom särskilda boende upplever att det känns tryggt att det finns personal dygnet runt. Personalkontinuiteten är viktig för att kunna uppleva trygghet. I hemtjänsten är det också viktigt att meddela om man blir försenad eftersom väntan skapar oro. En annan trygghetsfaktor är att veta vilken personal som kommer vid nästa tillfälle. Äldre som har anhöriga upplever att tryggheten finns främst hos dem och att de samtalar med dem när de känner sig nedstämda eller oroliga. Ibland kan kontaktmannen vara ett alternativ. Carlén & Werner AB 6 (50)

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen

Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen Katarina Andersson, FD, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet Konferens: skal vi have en värdighetsgaranti? Köpenhamn,

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

För dokumentation i social journal för utförare

För dokumentation i social journal för utförare För dokumentation i social journal för utförare Innehållsförteckning 1. SOCIAL DOKUMENTATION... 3 2. ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 3 3. GRUNDER FÖR DOKUMENTATION... 3 4. SYFTE OCH MÅL... 4 5. HUR SKA JAG

Läs mer

Äldrenämnden. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut. Äldrenämnden föreslås besluta

Äldrenämnden. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut. Äldrenämnden föreslås besluta KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Hedberg Jenny 2013-07-09 ALN-2013-0199.00 Äldrenämnden Uppföljningsplan 2013-2014 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta att

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Äldreomsorgens Trygghetsträd

Äldreomsorgens Trygghetsträd Äldreomsorgens Trygghetsträd EXISTENTIELL TRYGGHET PSYKISK TRYGGHET FYSISK TRYGGHET SOCIAL TRYGGHET TRYGGHETS- BEHOV Genomförandeplan Biståndsbeslut INDIVIDEN Övergripande mål 2010-2013; Att utveckla en

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Social dokumentation inom vård- och omsorgsförvaltningen

Social dokumentation inom vård- och omsorgsförvaltningen RUTIN Sid: 1 (11) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 2 2015-10-22 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp för social dokumentation) 1 2015-04-27 Beslutande

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt

Läs mer

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg Värdighetsgarantier inom Vård och omsorg Om Hjo kommuns värdighetsgarantier Värdighetsgarantierna för Vård och Omsorg är garantier som mer konkret talar om vad brukarna inom Vård och Omsorg i Hjo kommun

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ge vård och omsorg till äldre och funktionshindrade. PartilleRehab,

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer