Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden"

Transkript

1 Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Nämndens uppgift Tillsyn och prövning Miljöövervakning Kommunikation och samverkan Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål Egen organisation Nämndens egna mål Nämndens verksamhet Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden Miljöförvaltningen gemensamt Livsmedelskontroll Miljökommunikation Konsument Borås Verksamhetsmått Miljöförvaltningen gemensamt Livsmedelskontroll Miljötillsyn Konsument Borås Personal Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 2(35)

3 1 Inledning 1.1 Nämndens uppgift Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet för att Borås ska vara en ledande miljökommun att vi når stadens miljömål och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Genom tillsyn och prövning, övervakning av miljösituationen samt kommunikation och samverkan stödjer nämnden det hållbarhetsarbete som sker hos företag, organisationer och enskilda. De övergripande målen är: Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter. Värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska mångfalden ska skyddas och bevaras. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. Återanvändning och återvinning av och annan hushållning med material och råvaror ska främjas så att ett kretslopp uppnås. Hushållning med energi samt minskad användning av fossila bränslen ska främjas. Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel av hög kvalitet och kunna lita på märkningen av matvaror. Konsumentintressena ska stödjas genom konsumenträttslig och ekonomisk rådgivning. Borås Stad ska leva upp till de kriterier som gäller för etisk upphandling och Fairtradediplomering. Nämndens verksamhet bedrivs i tre huvudprocesser: Tillsyn och prövning, Miljöövervakning samt Kommunikation och samverkan. 1.2 Tillsyn och prövning Nämnden är lokal tillsynsmyndighet med uppgift att kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken samt livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Att bedriva tillsyn innebär att säkerställa lagstiftningens syfte. Utgångspunkten för tillsynen är att stärka verksamhetsutövarens egen förmåga att följa lagstiftningen. Tillsynen omfattar såväl direkt kontroll av att lagar och regler efterlevs som förebyggande åtgärder för att undvika lagöverträdelser. 1.3 Miljöövervakning Kunskap om miljösituationen i staden är en förutsättning för hållbara beslut och prioriteringar inom olika samhällssektorer. Olika typer av gröna nyckeltal och indikatorer är nödvändiga verktyg för att vi ska kunna se om utvecklingen går åt rätt håll när det gäller miljökvalitet samt stadens miljömål. Nämnden har genom sitt tillsynsarbete en god överblick över miljön i staden, men svarar också för kunskapsuppbyggnad genom provtagningar, inventeringar samt mätningar och beräkningar. Den kontinuerliga övervakningen av luftkvaliteten, kartläggning av trafikbuller, miljörapporten för Borås samt naturdatabasen är några exempel på nämndens uppgifter inom miljöövervakningen. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 3(35)

4 1.4 Kommunikation och samverkan Miljö- och konsumentnämnden arbetar med att utifrån sitt ansvarsområde bidra till en levande dialog om en hållbar samhällsutveckling. Kunskap och medvetenhet om miljö- och energifrågor är en förutsättning för att såväl företag och organisationer som enskilda boråsare ska kunna fatta miljöriktiga beslut i sin vardag. Kommunikation, nätverksbyggande och samverkan är därför viktiga verktyg i hållbarhetsarbetet. Oavsett om det handlar om att se till att lagarna följs eller att inspirera till och stödja frivilliga insatser är nyckeln till framgång att skapa förståelse och insikt hos dem vi möter. Ansvaret för att informera framgår i lagstiftningen, men finns också formulerat i uppdrag från centrala myndigheter och från kommunledningen. Samordningen av stadens miljöstrategiska arbete och miljömålsarbetet, Fairtrade City, deltagandet i stadens samhällsplanering, olika former av remissarbete samt konsumenträttslig och ekonomisk rådgivning är andra exempel på kommunikations- och samverkansinsatser för att nå en hållbar samhällsutveckling. I den ekonomiska rådgivningen ingår även en skyldighet för kommunen att enligt 2 skuldsaneringslagen lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 4(35)

5 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål 2.1 Egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Målvärde Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 2,7% 5% 2% 5% Antalet sjukfall över 60 dagar Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 0 0,4 0 0 För hela låg sjukfrånvaron på 5,0% för den senaste tolvmånadersperioden, vilket är samma nivå som Genomsnittet för Borås Stad totalt var 6,1%. I en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen får några få långa sjukfall stort genomslag i statistiken - pendeln kan svänga ganska kraftigt. et per månad under varierar mellan 2,7% och 8,3% med en tydligt nedåtgående trend under andra halvåret och antalet långa sjukfall har minskat. Målet på 2% är satt utifrån ambitionen att vi bara ska ha "normal" korttidsfrånvaro utan några längre sjukskrivningar. Det bör understrykas att förvaltningen inte har full rådighet över sjukfrånvaron, den är till stora delar inte arbetsrelaterad. I de fall det är aktuellt bedrivs ett aktivt rehabiliteringsarbete. Antalet sjukfall över 60 dagar. et, två långa sjukfall för den senaste tolvmånadersperioden, är en minskning jämfört med 2012 då antalet var fyra. Ambitionen och målet måste dock vara att vi inte ska ha några långa sjukfall. Förvaltningen har dock oftast inte rådighet över frågan. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. I den ordinarie verksamheten använder sig Miljöförvaltningen inte av timanställningar, utan det sker endast i undantagsfall. Under har detta inte varit aktuellt. Ett exempel på när timanställningar använts är den nationella Fairtrade Forum-konferensen som anordnades i Borås hösten 2012 då extra personal anlitades. Detta har synts i tertialrapporterna under året, eftersom statistiken avser den senaste tolvmånadersperioden. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 5(35)

6 3 Nämndens egna mål Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 6(35)

7 4 Nämndens verksamhet Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget Bokslut Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys För redovisar Miljö- och konsumentnämnden ett underskott på 352 tkr, vilket överensstämmer väl med nämndbudgeten som innehöll ett underskott på 400 tkr. Den samlade avvikelsen mot budget är således 48 tkr, men inom förvaltningen finns större avvikelser på de olika avdelningarna, vilka kommenteras närmare nedan i avsnittet 4.3 Verksamhetsanalys. I korthet handlar avvikelserna bl.a. om lägre avgifter än budgeterat avseende livsmedelskontroll och miljötillsyn. På dessa punkter har insatser gjorts för att förbättra utfallet Även på kostnadssidan finns av olika skäl negativa budgetavvikelser inom dessa enheter. Vidare blev intäkterna högre än budget inom Miljökommunikation till följd av externa bidrag och inom Konsument Borås genom tillkommande externa uppdrag. Förvaltningsgemensamt har satsningar gjorts på inventarier och utrustning för att möjliggöra fler arbetsplatser inom befintliga lokalytor, vilket påverkar årets resultat negativt. I resultatet ligger även ca 90 tkr som avser kostnader för konsultstöd för framtagande av underlag för en bidragsansökan avseende en sanering av Viskan, vilket egentligen är en kommunledningsfråga. Vidare finns ett särskilt kommunstyrelsebeslut om användning av ytterligare 100 tkr av tidigare överskott när det gäller projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Med de korrigeringarna är Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 7(35)

8 utfallet mot budget 238 tkr bättre än budget. Verksamhetsmått Intäktsfinansiering, % (intäkter i % av bruttokostnaden) Bokslut 2011 Bokslut ,0 33,3 Nettokostnader, tkr Budget Bokslut 4.2 Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Miljö- och konsumentnämnden Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget Bokslut Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Miljöförvaltningen gemensamt Intäkter Kostnader Resultat Livsmedelskontroll Intäkter Kostnader Resultat Miljötillsyn Intäkter Kostnader Resultat Miljökommunikation Intäkter Kostnader Resultat Konsument Borås Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 8(35)

9 Tkr Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget Bokslut Avvikelse Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 9(35)

10 4.3 Verksamhetsanalys Miljö- och konsumentnämnden Ekonomiskt sammandrag (tkr) Tkr Budget Bokslut Intäkter 0 0 Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat 0-49 Här redovisas kostnaderna för den politiska ledningen av verksamheten inklusive nämndsekretariat. Resultatet blev ett underskott på 49 tkr, främst beroende på kostnader för leasing av datautrustning (läsplattor) som inte var budgeterade för. Fr.o.m. august använder sig nämnden av digitala nämndhandlingar Miljöförvaltningen gemensamt Ekonomiskt sammandrag Tkr Budget Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Gemensamma funktioner Under denna rubrik redovisas intäkter och kostnader som avser hela förvaltningens verksamhet och som det inte bedömts meningsfullt att fördela per verksamhetsområde. Det handlar om kostnader för förvaltningschef och verksamhetsstöd, inventarier, kontorsmaterial, telefon, porto, IT-kostnader samt lokalhyra m.m. Här finns också 180 tkr avseende den "buffert" för oförutsedda kostnader som nämnderna uppmanas budgetera. Underskottet gentemot budget beror i huvudsak på kostnader i samband med rekrytering (platsannonsering) samt kostnader för möbler och övrig utrustning i samband med "förtätning" av lokalerna för att inrymma flera nya medarbetare på befintlig yta på avdelningarna för miljökommunikation respektive miljötillsyn. Dessutom har möblerna i förvaltningens sammanträdesrum kompletterats. Vidare uppkom en oplanerad kostnad när Lokalförsörjningsförvaltningen under året beslutade att installera inbrottslarm på plan 1 i Fullmäktigehuset. Miljö- och kvalitetsledning Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 10(35)

11 Förvaltningen har fortsatt arbetet med att utveckla ledningssystemet för miljö och kvalitet. Sedan tidigare finns en miljöcertifiering enligt ISO och målet är att även klara en kvalitetscertifiering. I slutet av har ledningssystemet lagts över i en ny webbmiljö som är tydligare och mer lättillgänglig än den tidigare versionen i Lotus Notes. Arbetet bygger på Borås Stads kvalitetspolicy och modellen för ständiga förbättringar enligt LEAN-metodiken, dvs. att kartlägga och förbättra verksamhetens processer. Tillsynsutveckling i Väst (TUV) Tillsynsutveckling i Väst (TUV) har varit ett gemensamt projekt för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland som har pågått under tiden september februari Projektdeltagarna arbetar, direkt eller indirekt, med tillsyn enligt miljöbalken, livsmedels- och djurskyddslagarna samt angränsande frågor. Cirka personer i 58 organisationer har medverkat i projektet. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har som projektägare drivit TUV i samverkan med Länsstyrelsen i Halland, alla 55 kommuner i Halland och Västra Götaland, Region Halland och fyra kommunalförbund i Västra Götaland. Europeiska Socialfonden har finansierat projektet. TUV har fokuserat på de mjuka frågorna, som kommunikation, retorik, ledarskap och processledning. För att nå framgång i sakfrågorna behöver vi känna oss trygga i vår roll, vara duktiga på att kommunicera, göra rätt saker, samverka och tycka att det känns bra att gå till jobbet. Inom projektet har utbildningar genomförts avseende Kommunikation och bemötande Retorik och presentationsteknik Processledning Ledarskap Förhandlingsteknik Personlig effektivitet Dessa utbildningar har varit individinriktade och har syftat till att höja varje medarbetares kompetens, men också att stärka nätverken mellan olika arbetsplatser. Utbildningarna har därför förlagts på olika orter och vid många olika tidpunkter för att få en blandning av deltagarna. Projektet har också haft arbetsplatsinriktade utbildningar i Processkartläggning Jämställdhet Klarspråk Mötesteknik Den genomförda utvärderingen av projektet visar bl.a. att deltagarna anser att den egna kompetensen ökat, att man börjat tillämpa nya arbetssätt och att projektaktiviteterna påverkat utvecklingen på arbetsplatsen på ett positivt sätt. En annan effekt av projektet är att samverkan mellan de olika deltagande arbetsplatserna har ökat. Flera olika nätverksgrupper har skapats och samarbetet kring att utveckla nya arbetssätt har ökat. Konkret har projektet också inneburit att miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland från och med 2014 kommer att förstärka och permanenta sitt samarbete framöver. Detta kommer att ske via de befintliga samverkansorganen Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland. Miljöförvaltningens medarbetare har deltagit i ett stort antal av utbildningarna. Totalt under projekttiden har 32 personer deltagit i 21 olika aktiviteter. Flera av dessa har varit utbildningar som omfattat flera utbildningsdagar, som t.ex. Ledarskap och Kommunikation och bemötande. Förvaltningen har också tagit del av de arbetsplatsförlagda utbildningarna i processkartläggning och klarspråk. Vidare har förvaltningschefen medverkat i projektets styrgrupp och arbetet med att vidareutveckla det regionala samarbetet. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 11(35)

12 4.3.3 Livsmedelskontroll Ekonomiskt sammandrag Tkr Budget Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Ekonomiskt utfall Det ekonomiska resultatet blev ett underskott på ca 300 tkr beroende på lägre avgifter än budgeterat, främst avseende de årliga kontrollavgifterna. Det är en kvarstående konsekvens av den nya taxa som beslutades inför 2012 till följd av en ny vägledning från Livsmedelsverket avseende kontrolltider. I budgetarbetet gjordes bedömningen att kontrolltiderna skulle bli högre, men så blev inte fallet. För 2014 har en ny beräkning gjorts och flera verksamheter har tillkommit. Såväl lönekostnader som intäkter (statsbidrag) överstiger budget till följd av anställning med arbetsmarknadsstöd. Verksamhet Miljö- och konsumentnämnden har kontrollansvar för ca 820 livsmedelsverksamheter i kommunen. Majoriteten ryms i gruppen storhushåll, t.ex. restauranger, kaféer, förskolor och skolor. Den näst största gruppen utgörs av butiker, stora och små med mer eller mindre avancerad hantering av livsmedel. I Borås finns vidare ett mindre antal grossister och producenter inom livsmedelsbranschen. Livsmedelskontrollen styrs av en gemensam EU-lagstiftning. I Sverige har denna kompletterats med regler om att kontrollmyndigheterna även har ansvar för allmän rådgivning och information. Vidare har Livsmedelsverket som central myndighet ansvar för att vägleda kommunerna i kontrollarbetet. Bl.a. har man tagit fram en vägledning för hur livsmedelsföretagen ska riskklassas och vilka kontrolltider som krävs för olika typer av verksamheter. Sammantaget kan konstateras att utrymmet för lokala prioriteringar inom livsmedelskontrollen är begränsat. Syftet med kontrollen är att försäkra konsumenterna om säkra livsmedel och ärlighet i handeln. De gemensamma målen för den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan, som finns i den nationella kontrollplanen, är att: Konsumenterna har trygga och säkra livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och en god grund för val av produkt. Som konsument ska man kunna lita på att maten i butiken, på restaurangen och i skolan är av god kvalitet och att informationen som ges vid köpet är tillförlitlig. Intressenterna har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull. De samverkande kontrollmyndigheterna har en optimal samverkan och förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan. Kontrollverksamheten är riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Den kommunala kontrollmyndighetens ansvar i kedjan är livsmedelsföretagen. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 12(35)

13 Löpande kontroll Alla livsmedelsanläggningar ska registreras hos den behöriga kontrollmyndigheten. Enda undantaget är om anläggningen måste godkännas. Det är livsmedelsföretagaren som ansvarar för att anmäla registrering av sin anläggning hos Miljö- och konsumentnämnden. Livsmedel får inte släppas ut på marknaden från en anläggning innan anmälan om registrering skett eller beslut om godkännande fattats. I anslutning till registreringen görs normalt en revision (en fullständig genomgång) av verksamheten. Den sista december fanns det 824 livsmedelsanläggningar i kommunen. Under har kontrollen bedrivits i veckobegränsade projekt och med fokus på samtliga verksamheter inom områdena Norr, Centrum, Väster och Öster i Borås. Intervallet och frekvensen av inspektioner styrs av verksamhetens art. Vissa anläggningar har besökts en, två eller tre gånger under året. Andra verksamheter, med lägre risk och därmed lägre kontrolltid, besöks vartannat eller vart tredje år. Efter varje avslutat projekt har resultaten sammanfattats. Utifrån vilka avvikelser som har konstaterats och hur ofta de förekommer kan den framtida kontrollen planeras och fokuseras på de risker som uppmärksammats. Under året har livsmedelskontrollen lagt fokus på förpackningsmaterial i kontakt med livsmedel, rengöring, temperaturkontroller samt märkning/redlighet. Genomgående kan det konstateras att rengöring av ytor och redskap, bristfällig/felaktig märkning samt brister i temperaturhållningen är de främsta orsakerna till avvikelser och förelägganden bland storhushåll och butiker. Privata verksamheter får fler avvikelser på rengöringen av ytor och lokaler. Brister i temperaturhållningen är någorlunda jämnt fördelat mellan grupperna. Redlighetsproblematik och bristande/felaktig märkning av livsmedel är de kontrollområden som efter rengöring orsakat flest avvikelser i både butiker samt storhushåll under. Kommunala verksamheter har fått något fler avvikelser på felaktig material som kommer i kontakt med livsmedel. Oftast har avvikelsen handlat om engångshandskar som används vid hantering av oförpackade livsmedel. Under har mer än 100 mikrobiologiska prover tagits på olika livsmedel. Vidare har stickprover tagits på kött för att kontrollera att typningen (redligheten och märkningen) stämmer. Sammanlagt har ca. 300 rengöringsprover gjorts med ATP- metoden. Mikrobiologiska prover och rengöringsprover var en del av planeringen för, där utvalda verksamheter och processer hos dessa kontrollerades. Vidare har gruppen deltagit i PiK- projekt (Projektinriktad kontroll i länet) som handlade om provtagning på is. Fram till sista december har livsmedelsavdelningen gjort totalt 871 kontrollbesök, varav 49 var klagomålsärenden och 82 revisioner. Deta innebär 223 kontrollbesök fler än föregående år, då antalet var 648. Effektivare planering och något större personalresurser är förklaringen Projekt under året Inom ramen för ordinarie kontroll har avdelningen arbetat med olika projekt såsom: Allergikost på förskolor och skolor, där provtagning på allergenerna kasein och ägg skedde. Provtagning på charkvaror som omfattade kontroll av bäst före-datum samt förvaringstemperatur. Dricksvatten. Inspektioner och provtagning samt granskning av vattenanalyser. AZO-ämnen i produkter riktade till barn. Kontroll om AZO-ämnen förekommer i produkter som säljs i detaljhandeln samt om varningstexten Kan ha negativ effekt på barns beteende och koncentration fanns på produkterna. Redlighetskontroll och märkning av kött. Provtagning- typning från vilket djur köttet kommer ifrån. Provtagning (mikrobiologisk) av egentillverkad is som var ett PiK-projekt (Projektinriktad kontroll) i Västra Götaland. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 13(35)

14 Samverkan med andra Livsmedelsavdelningen träffar regelbundet inspektörerna i övriga kommuner i Sjuhärad för att diskutera gemensamma frågor och skapa samsyn kring hur livsmedelskontrollen ska bedrivas. Avdelningen deltar vidare i länsträffar för livsmedelsinspektörer i Västra Götalands län och ingår även i arbetsgruppen för livsmedelskontroll inom ramen för MVG - Miljösamverkan Västra Götaland). Avdelningen deltar också i nätverket Livs levande, som består av nio kommuner av Borås storlek, samt "Livssamverkan Sverige" som är en samverkan på chefsnivå mellan Livsmedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt ett antal kommuner. Inom ramen för Tillsynsutveckling i Väst har avdelningen deltagit i ett stort antal kompetenshöjande utbildningar såsom: Kommunikation/Bemötande, Personlig effektivitet, Retorik och presentationsteknik, Processledning och Klarspråk Miljötillsyn Ekonomiskt sammandrag Tkr Budget Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Ekonomiskt utfall Intäkterna under året når inte upp till den budgeterade nivån för. Vakanserna på avdelningen under det andra halvåret påverkade både tillsyn och intäkter negativt. Intäkterna är likväl större jämfört med föregående år på grund av ökade tillsynsinsatser, höjningen av taxorna vid årsskiftet och det för nya avtalet med Samhällsbyggnadsförvaltningen, som innebär att vi får ersättning för vårt deltagande i handläggningen av bygglov. Målsättningen är att höja intäkterna ytterligare under 2014 genom att en stor del av tillsynen kommer att bedrivas i projektform. Projekten ger goda möjligheter att öka både tillsynsfrekvens och intäkter i väsentlig utsträckning. På kostnadssidan består budgeten huvudsakligen av lönekostnader och avdelningen har i stort sett haft full bemanning under det första och andra tertialet. Under senare delen av året uppstod vakanser. Nyrekryteringen gick relativt fort, så personalkostnaderna hamnade bara marginellt under budgeterad nivå. Övriga kostnader, som avviker från förväntad nivå, är köp av tjänster. Kostnaderna är högre än förväntat, bland annat på grund av utredningar om Viskan. Verksamhet Miljö- och konsumentnämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken omfattar miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall samt hälsoskydd. Nämnden har tillsynsansvar för i princip samtliga miljöfarliga verksamheter i staden (Länsstyrelsen ansvarar för Ryaverket samt ett fåtal objekt inom textilindustrin). Det finns för närvarande drygt 180 tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter samt omkring övriga verksamheter som på något sätt kan medföra risker för människors hälsa eller miljön. Tillsyn och prövning av enskilda Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 14(35)

15 avloppsanläggningar samt handläggning av anmälningar avseende bl.a. värmepumpar, cisterner, köldmedia samt verksamhet inom vattenskyddsområden är andra uppgifter. Inom hälsoskyddsområdet omfattar nämndens tillsynsansvar inomhusmiljön i både bostäder och offentliga lokaler. Det handlar om att t.ex. skolor, förskolor, lokaler för vård och omsorg samt samlingslokaler ska vara fria från hälsorisker i form av fukt, mögel, dålig ventilation, bullerstörningar m.m. En annan viktig uppgift är att förebygga hälsorisker till följd av förhöjda radonhalter i byggnader. Till hälsoskyddet hör vidare tillsyn av lokaler för hygienisk behandling samt bassäng- och strandbad. Verksamhetsutveckling Avdelningen har tagit fram nya och uppdaterade rutiner för jourverksamheten med avgränsningar, komplettering av utrustning, checklistor m.m. De nya nedskräpningsrutinerna har börjat tillämpas med en snabbare hantering som sparar tid för oss och medverkar till att skräpet försvinner fortare efter klagomål. Vi medverkar också i förvaltningens arbete med miljö- och kvalitetsledningssystem. Inom ramen för Tillsynsutveckling i Väst har avdelningen deltagit i ett stort antal kompetenshöjande utbildningar. Avdelningen arbetar även med utveckling av tillsyn i projektform. Ett exempel på kompetenshöjande tillsynsinsatser i projektform har varit kemikalietillsyn enligt REACH, tillsyn av förskolor, tillsyn av avlopp och tillsyn av bilvårdsanläggningar (projekten beskrivs nedan) Bostadsärenden Bostadsklagomål Under det gångna året har de bostadsklagomål som handlagts främst handlat om bullerstörningar och låg temperatur. Vi har genomfört ett flertal bullermätningar i bostäder där de boende störts av musik, grannar och miljöfarlig verksamhet. Vidare har vi arbetat med våra handläggningsrutiner för att kunna ge snabba besked om störningen kan anses vara en olägenhet enligt miljöbalken, minska handläggningstiden samt se till att befogade klagomål debiteras. För att minska antalet inkommande ärenden har vi satsat mycket på information till de klagande om vad vi kan göra samt ge information vad de själva kan göra vid störningar i inomhusmiljön. Målsättningen för 2014 är att höja intäkterna ytterligare, minska handläggningstiden ytterligare och skapa rutiner för att avgränsa bland de klagomål som inkommer. Vi kommer under år 2014 fortsätta fokusera på buller som är ett stort problem för många. Radon Under året har ett stort antal radonmätningar registrerats för flerbostadshus. Avdelningen har även planerat för en mer aktiv tillsynsroll gentemot fastighetsägare, eftersom det ännu saknas radonundersökningar av många flerbostadshus i Borås Förorenade områden Exploatering Ett antal större markföroreningsärenden i staden har initierats via planärenden och exploatering. Utredningsarbetet är generellt både tidskrävande och under tidspress, eftersom vi ofta kommer in sent i processen. Vi har haft möten med berörda från Samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att förbättra samarbetet och effektivisera arbetet - i sista änden till gagn för medborgarna och de som vill bygga i staden. Föroreningar från miljöfarlig verksamhet Parallellt med mer omfattande utredningar hanterar avdelningen även mindre, löpande ärenden med markföroreningar, t.ex. bensinstationer, nedläggningen av Eka Chemicals och rivning eller ombyggnad av hetvattencentraler. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 15(35)

16 Klorerade lösningsmedel Vi har deltagit i ett projekt om klorerade lösningsmedel som Länsstyrelsen initierat. Projektet pågår och syftet är att hjälpa kommunerna med utbildningsinsatser m.m. Kvicksilver från tandläkarmottagningar Kvicksilver från tidigare och pågående tandläkarmottagningar finns inlagrat i avloppsledningar i ett antal fastigheter i kommunen. Avlagringarna läcker kvicksilver till avloppsledningsnätet och skapar problem för slamhanteringen vid Gässlösa avloppsreningsverk. Avdelningen arbetar med kartläggning av förekomst, förebyggande åtgärder och sanering i förekommande fall. PCB i fogmassor Tillsynsarbetet med PCB i fogmassor i flerbostadshus och andra byggnader intensifierades under slutet av året. Arbetet fortsätter även under Syftet med tillsynen är att se till att berörda fastighetsägare inventerar och undersöker förekomsten av fogmassor, golvmassor, isolerrutor, kondensatorer och andra utrustningar som kan innehålla PCB. För fog- och golvmassor finns krav på sanering. Övriga produkter, varor och utrustningar ska märkas upp så att det tydligt framgår att de innehåller PCB. Schaktmassor Avdelningen fortsätter att bedriva tillsyn över hur schaktmassor (som ofta är förorenade) hanteras. Vi har bl.a. bedrivit tillsyn på kommunens egna hantering av massor. Vi har även medverkat i samarbete med de nio större kommunerna avseende förorenade områden och bedömningsunderlag för schaktmassor. Viskan Avdelningen har arbetat med att ta fram underlag till en bidragsansökan för en sanering av Viskan enligt Kommunfullmäktiges beslut Arbetet har omfattat upphandling av konsult, kontakter med konsulten samt kontakter med Länsstyrelsen under året. Vi inväntar Länsstyrelsens ansvarsutredning, som kommer att visa fördelningen av kostnader vid en eventuell sanering. Ansvarsutredningen ska kommuniceras med Borås Stad och andra berörda. Ansvarsutredningen måste vara klar för att bidragsansökan ska kunna behandlas politiskt i Borås Stad och för att Länsstyrelsen ska kunna ta emot den Enskilda avlopp Inkommande avloppsärenden har hanterats fortlöpande under året. Parallellt har uppföljning av tidigare års inventeringar skett. Fler ärenden måste hanteras som en följd av att vi tidigare har ställt krav på bristfälliga befintliga avlopp. Vi har dessutom börjat besluta om förbud att använda WC som är anslutet till bristfälliga avlopp. Förbud aktualiseras när fastighetsägaren har underlåtit att åtgärda sitt bristfälliga avlopp trots påpekande från vår sida och en relativt lång respittid. Under året har avdelningen genomfört tre möten med berörda fastighetsägare inför vårens och sommarens inventeringsarbete. Inventeringsarbetet fortsatte även en bit in i det tredje tertialet. Dessutom har fastighetsägare fått utskick med information. Inventeringsarbetet har omfattat ca 60 fastigheter under våren-sommaren och ca 150 fastigheter under sensommar och höst. Vid inventeringen inspekterades inte fastigheter som är obebodda eller där avloppen är yngre än 10 år. Antalet inspektioner var därför väsentligt lägre än totalantalet fastigheter inom de berörda områdena. Sedan några år tillbaka följs nyanlagda avlopp upp genom kontroll av nivårör som visar grundvattennivån. Avdelningens erfarenhet visar att detta höjt anläggningarnas kvalitet, eftersom entreprenörerna är mer noggranna med att ha marginal för grundvattnets variation under året. Entreprenörernas kompetens har dessutom höjts generellt, som en effekt av den aktiva tillsynen och rikatde utbildningsinsatser. Entreprenörerna som anlägger avloppen och som är verksamma i Borås är generellt kunniga och Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 16(35)

17 ansvarstagande. Vi har under flera år informerat och utbildat avloppsentreprenörerna vid möten och utbildningstillfällen. De kan numera stödja sin kund i väsentligt större utsträckning när det gäller placering och utformning av enskilda avlopp. Handläggningsrutinerna för prövning av enskilda avlopp har effektiviserats och förenklats under senare år. I normalfallet sker ingen inspektion vid ansökan om det inte är ett komplicerat ärende med potentiella intressekonflikter eller om det rör sig om infiltration i ett känsligt område. I övriga fall prövas ärendet utifrån ansökningshandlingarna, kartunderlag och vår kännedom om det aktuella området Miljöfarlig verksamhet Avfallshantering Miljöförvaltningen har tillsammans med Tekniska förvaltningens skogsavdelning besökt tre pågående stubb/veg/schaktupplag. Syftet med besöken var att göra en bedömning av hur upplagen ska hanteras framöver. Upplagen har tidigare inte bedömts vara anmälningspliktiga, men synen på hur massor ska hanteras i enlighet med lagstiftningen är idag något striktare. Miljöförvaltningen har även uppfattat att omfattningen på vissa upplag är större än vad det har varit tidigare. Kommunens kontroll av ingående massor behöver också förändras och förbättras. Det blir troligen nödvändigt att göra miljötekniska markundersökningar på kommunal mark som nyttjats för upplagen. Vi kommer att ha en fortlöpande dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen om deponier och upplag i kommunal regi. Avdelningen har även medverkat i Borås Energi & Miljö AB:s arbete med den nya avfallsplanen. Avlopp Avdelningen har medverkat till att Borås Energi & Miljö AB genomför mer planerade bräddningar från pumpstationer med bl.a. slamsugning som en skyddsåtgärd. Volymen bräddat avloppsvatten kan därmed förväntas minska. Bilvårdsanläggningar Drygt 70 verksamheter har inspekterats under. Tillsynen har omfattat kemikalie- och avfallshantering samt risker för utsläpp till mark och vatten. Särskild vikt har lagts vid oljeavskiljare där det finns risk för utsläpp. Fokusering sker på verksamhetsutövarens egna arbete och dokumentation av försiktighetsåtgärder. Det handlar om utformning av lokaler, utrustning och den egna kontrollen av verksamheten. Ett informationsmöte för verksamhetsutövarna planeras där någon sakkunnig deltar och informerar om skötsel, krav och provtagning av oljeavskiljare och larm. Inspektionerna under kommer att följas upp under 2014, eftersom det är uppenbart att det finns ett behov av ytterligare tillsynsinsatser, information och rådgivning. Energitillsyn Avdelningen har i samband med tillsynsbesök informerat om möjligheten att få energirådgivning. Miljöfarlig verksamhet Avdelningen har bedrivit tillsyn på tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter, men även mindre verksamheter såsom bilvårdsanläggningar ovan. Avdelningen har arbetet med några större tillståndsprövningar, t.ex. Borås Energi & Miljö AB, Diazo AB samt några stora vindkraftsärenden. Vi har under hösten deltagit vid domstolsförhandlingar för nytt Energi- och Miljöcenter på Sobacken. Efter förhandlingarna har avdelningen lämnat yttrande till domstolen över inkomna kompletteringar. Mark- och miljödomstolen beslutade om nytt tillstånd för verksamheten i januari Skadliga ämnen Avdelningen har genomfört ett informations- och upplysningsprojekt enligt REACH Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 17(35)

18 (Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). Projektet har omfattat att ta fram bakgrundsinformation, planera tillsyn, ta kontakt med Kemikalieinspektionen samt utföra inspektioner, som sammantaget tog en dag i anspråk per företag. Totalt har 13 företag fått besök där vi informerat om Reach och vad lagstiftningen innebär för företagen. Även en mindre inspektion utifrån lagstiftningen har genomförts på företagen. Sammanlagt har ca 120 timmar lagts ner på projektet inklusive besök/inspektioner. Besöken har skett på de verksamheter som betalar en årlig avgift. Projektet fortsätter under Miljötillsyn, Miljökommunikation och Konsument Borås har gemensamt planerat för ett projekt som rör skadliga ämnen i konsumentprodukter Undervisningslokaler Förskolor Avdelningen har inspekterat samtliga 96 förskolor i kommunen. Tillsynen har huvudsakligen omfattat egenkontroll, med tyngdpunkt på ventilation. Stadsdel Väster har arbetat fram en gemensam egenkontroll för sina förskolor. Tillsynen visar att det finns brister i kunskapen om hur många barn som kan vistas i lokalerna utgående från befintlig ventilation. Det är också uppenbart att vissa lokaler är bristfälliga ur ventilationssynpunkt med nuvarande utnyttjandegrad. Ytterligare tillsyns- och informationsinsatser behövs för att förbättra barnens inomhusmiljö. Förskolorna har uppmanats att märka upp lokalerna så det tydligt framgår hur många barn som stadigvarande får vistas i lokalerna. Avdelningen har även haft en dialog med förvaltaren av fastigheterna (Lokalförsörjningsförvaltningen), som fortsätter under Radon Avdelningen har haft flera kontakter med Lokalförsörjningsförvaltningen för att reda ut de frågetecken som varit angående de kommunala skolor och förskolor som är med i radonprojektet. Vi har nu en säkrare dokumentation av de uppmätta radonhalterna och i de flesta fall är halterna under 200 Bq/m3, vilket är positivt Övrig tillsynsverksamhet Hygienlokaler Avdelningen har handlagt inkomna anmälningsärenden och flytt av verksamheter. Vi har även genomfört två utbildningsinsatser i hygien, som har varit riktade till tatuerare, piercare och fotvårdare. Utbildningsinsatserna var mycket uppskattade av deltagarna. Vattendirektivet Arbetet med vattendirektivet har huvudsakligen omfattat vår tillsyn och prövning av enskilda avlopp, tillsynen av miljöfarliga verksamheter samt vårt arbete med miljöskadade områden. Vi har även samarbetat med de nio större kommunerna med dagvattenfrågor och arbetat internt med handläggarrutiner för oljeavskiljare. Vattenskyddsområden Avdelningen har hanterat inkomna tillstånds- och anmälningsärenden som främst rör Öresjös vattenskyddsområde. Värmepumpar Det fortsätter att komma in anmälningsärenden som huvudsakligen rör bergvärmepumpar, men för dessa kan man se en avmattning jämfört med tidigare år. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 18(35)

19 Uppdragsverksamhet Badvattenprovtagning Avdelningen har planerat och genomfört sommarens provtagning av kommunala strandbad (21 badplatser och 96 provtagningstillfällen) med fastställande av datum, platser och kontakter med berörda internt och externt. Beredning av bygglovsärenden Avdelningen medverkar i Sambyggnadsförvaltningens beredning av bygglovsärenden. Vår roll har förändrats från att vara remissinstans till att arbeta mer (pro)aktivt med handläggning/beredning av bygglovsärenden åt Samhällsbyggnadsnämnden. Ett av de större ärendena, med en betydande arbetsinsats från vår sida, rörde etableringen av en ny förskola på Sjöbo i nära anslutning till Rv 42. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om avslag på grund av lokaliseringen, som skulle inneburit risker vid olyckor och exponering för buller och luftföroreningar. Kalkningsuppföljning På uppdrag av Länsstyrelsen genomför Miljöförvaltningen kalkningsuppföljning inom de olika avrinningsområdena i Borås och grannkommunerna. Miljötillsyn administrerar provtagningen och fältarbetet med provtagningar utförs gemensamt av Miljötillsyn och Miljökommunikation. Under det gångna året har drygt 230 provtagningar i fält utförts. Utbildningsinsatser Avdelningen har genomfört flera utbildningsinsatser för Räddningstjänsten om miljö, vattenskyddsområden, olyckor, utsläpp, bränder, släckvatten m.m. Därutöver har vi anordnat två hygienutbildningar och bjudit in till informationsmöten om enskilda avlopp Miljökommunikation Ekonomiskt sammandrag Budget Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Ekonomiskt utfall et blev ett överskott gentemot budget på ca 700 tkr. Det beror främst på avsevärt högre intäkter än budgeterat till följd av LONA-bidrag (Lokal Naturvårdssatsning) och bidrag från WWF (Världsnaturfonden) för olika inventeringsprojekt samt att projektmedel från tidigare år avseende bl.a. energieffektivisering tagits in i resultatet. På kostnadssidan har tjänsterna som energi- och klimatrådgivare samt projektledare för Orangeriet varit vakanta under delar av året. Överskottet till följd av vakanserna har dock använts inom verksamheten, bl.a. för inköp av konsultstöd för att klara rådgivningen samt planering för Orangeriet. Vidare har kostnader tillkommit för projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. För detta finns ett särskilt beslut i Kommunstyrelsen om möjlighet att använda 100 tkr av tidigare överskott, vilket dock inte behöver utnyttjas. Även vissa kostnader relaterade till de inventeringar vi fått externa bidrag till har tillkommit i förhållande till budget. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 19(35)

20 Verksamhet Avdelningen för Miljökommunikation har i uppdrag att driva på och samordna Borås Stads miljöstrategiska arbete, att svara för miljöövervakningen, dvs. att ha kunskap om miljösituationen i kommunen, samt att kommunicera kunskap om miljö- och livsstilsfrågor. Under har även verksamhetsutvecklingen av Orangeriet varit en del av avdelningens verksamhet Miljöövervakning Inom miljöövervakningen har avdelningens kontinuerliga arbete fortgått, där mätning av luftföroreningar och partiklar utgör en del, liksom kommunbiologens ordinarie verksamhet med naturvärdesbedömning. Inventering av skyddsvärda träd har utförts med stöd från Kulturarvslyftet. Under sommaren genomfördes inventering av vildbin och fjärilar inom ett projekt finansierat av LONA (Lokala naturvårdsbidrag). Inom ett projekt finansierat av WWF har åtta rikkärr inventerats. Inventeringarna ger god kunskap och kompletterar informationen i Naturdatabasen. Resultat från luftmätningar redovisas löpande på förvaltningens webbsida. En naturdatabas uppdateras kontinuerligt vad avser naturvärden. Naturdatabasen har under året migrerats till en ny IT-miljö. Avdelningen deltar i kommunens vattengrupp samt är kontakt gentemot Länsstyrelsen för redovisning av kommunens arbete i klimatanpassningsfrågor. Vattenprovtagningar har genomförts på uppdrag av Tekniska förvaltningen, i kalkningsuppföljning enligt provtagningsprogram som Länsstyrelsen upprättat. En inventering av vattensalamandrar pågår och en fladdermusinventering har avslutats. Även störande trafikbuller ingår i miljöövervakningsarbetet, som en del av detta pågår en utredning av tysta områden. Även en utredning om lågstrålande områden avseende elektromagnetisk strålning har tagits fram Miljöstrategiskt arbete Förvaltningens uppdrag är att driva på och samordna Borås Stads miljöarbete. I uppdraget ingår samordning av förvaltningars och bolags miljökoordinatorer och fyra träffar har genomförts under året. Träffarna genomförs med rullande schema ute på olika förvaltningar och bolag och syftet är både att informera och inspirera i miljöarbetet. Första träffen för året genomfördes på Återbruk på Arbetslivsförvaltningen. På träffen var även Borås Stads hållbarhetsstrateg på plats och diskuterade Borås 2025 Vision och strategi och miljökoordinatorns uppdrag i relation till denna. Den andra träffen var förlagd till Borås Djurpark. Djurparken redogjorde för sitt miljöarbete och därutöver informerades bl.a. om Kretsloppsveckan, klimatkompensation för resor samt miljörapporten för Höstens första träff var AB Bostäder värd för och temat var energi- och klimatarbete. Årets sista träff genomfördes på stadsdelsförvaltning Norr, som även tilldelats Borås Stads miljöpris för sitt drivande miljöarbete. I det miljöstrategiska arbetet bedrivs ett antal projekt, under kan följande projekt nämnas: Orangeri/Rådrum i Stadsparken Arbetet med att konkretisera innehåll och verksamhet i Orangeriet med Rådrummet startade i april under ledning av den projektledare som rekryterats. I juni genomfördes en första workshop med bred uppslutning från förvaltningar och bolag för att börja mejsla ut möjliga aktiviteter. En inredningsarkitekt har påbörjat arbetet med gestaltningen utifrån konceptet återbruk, miljömärkt och redesignat. En kommunikationsplan har tagits fram och ett restaurangavtal har utarbetats som förbereder kommande upphandling av restauratör. Ett partnersök har gått ut inom EU med målsättningen att hitta två partners i Europa att samarbeta med om metodutveckling och hållbar konsumtion. En förvaltningsövergripande grupp arbetar med möjligheterna att digitalt kommunicera bl.a. annat stadsutvecklingsfrågorna i Orangeriet genom ett visualiseringsbord samt på webben. Gruppen har genomfört studiebesök till Norrköpings kommun och Göteborgs Stad där sådana verktyg Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder 20(35)

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Företagandet växer genom samverkan...

Läs mer

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-01-29 Tid Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag Hämtning

Läs mer

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn Rapport 5 2014 Förstudie systemtillsyn och systemdialog 1 Inventeringar Riskbaserad tillsynsplan 1 1 2 1 2 2 Anmälningar från civilsamhället Systemtillsyn/ systemdialog 3 Objekttillsyn Anna-Clara Sjöström,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Landshövdingen har ordet 2 Organisation 4 Resultatredovisning 5 Länsstyrelseinstruktion 2 5 Övrig förvaltning 10 Trafikföreskrifter 13 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer