Barn som får bevittna våld i familjen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn som får bevittna våld i familjen"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan VT 2005 C-Uppsats Barn som får bevittna våld i familjen En kunskapsöversikt Tanja Venezia Kursansvarig: Sanna Tielman Handledare: Hugo Stranz 1

2 BARN SOM FÅR BEVITTNA VÅLD I FAMILJEN En kunskapsöversikt Tanja Venezia ABSTRAKT Studiens syfte var att sammanställa en kunskapsöversikt över den forskning som finns om barn som fått eller får bevittna våld i hemmet. Min övergripande problemformulering var; hur beskriver man i tidigare forskning de barns livsvillkor som fått bevittna våld i familjen och hur kan man inom det sociala arbetet skydda och stödja de utsatta barnen? Studiens omfattning begränsades till ett selektivt utvalt material med fokus på högst tio år gammal, svenskproducerad litteratur. Detta för att på ett bra sätt kunna visa var forskningen om barn som i Sverige lever med våld i familjen står idag. Huvudinriktningen var att sätta barnens livssituation, socialtjänstens ansvar och det sociala arbetets skydds- och stödinsatser i centrum. Analysen utgick från barnperspektivet och ett systemteoretiskt perspektiv. Resultaten pekade på att våld i familjen i regel består av mäns våld mot kvinnor, vilket drabbar barnen som ofrivilligt blir vittnen till misshandeln av sina mödrar. Många barn drabbas så hårt av sina upplevelser av familjevåldet att de behöver professionell hjälp med att bearbeta sina upplevelser. Dessvärre är det mycket få av dessa barn som faktiskt uppmärksammas och får hjälp, trots att det finns ett rikt utbud och många passande metoder för hur man inom det sociala arbetet kan skydda och stödja barn som lever i våldsmiljöer. Nyckelord: familjevåld, barn, våld, familj, kvinnovåld, misshandel. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 5 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 6 CENTRALA BEGREPP... 7 DISPOSITION... 7 AVGRÄNSNINGAR BAKGRUND... 8 FN:S BARNKONVENTION OCH BARNPERSPEKTIVET... 8 BARNPERSPEKTIVET INOM SOCIALTJÄNSTEN METOD DESIGN FÖRFÖRSTÅELSE LITTERATURSÖKNING OCH URVAL AV MATERIAL Litteratursökning Urval av material DATAANALYS TEMATISERING VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET Validitet Reliabilitet Generaliserbarhet TEORETISKT PERSPEKTIV SYSTEMTEORETISKT PERSPEKTIV Att se individen i sitt sammanhang Feedback och samband Helhetsbegreppet Hierarki i systemtänkandet Öppna och slutna system Homeostas Familje- och nätverksterapi RESULTAT DE DRABBADE BARNENS LIVSSITUATION Hur många barn är utsatta? Hur påverkas barnen? Posttraumatisk stress (PTS) Barn reagerar olika SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Anmälningsskyldighet Socialtjänstens samverkansansvar Stärkt skydd för barn DET SOCIALA ARBETETS SKYDDS- OCH STÖDINSATSER Centrala faktorer att beakta Vems är problemet? Att våga sätta barnens och kvinnans intressen före mannens Kompetens Vad behöver barnen för hjälp? Var kan mammor och barn få akut skydd? Åtgärder mot mäns våld...31 Olika behandlingsmodeller ANALYS

4 BARNENS LIVSVILLKOR Sammanfattande kommentar SOCIALT ARBETE MED BARN SOM FÅTT BEVITTNA VÅLD I FAMILJEN Nätverksarbete och barn Hela familjen i terapi Sammanfattande kommentar DISKUSSION SAMMANFATTNING AV RESULTATET METODDISKUSSION FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING REFERENSER

5 1. INLEDNING Av de flesta polisanmälda våldsbrotten mot kvinnor är gärningsmannen sedan tidigare bekant med offret. Det är också betydligt vanligare att det våld som riktas mot kvinnor utspelas inomhus än vad situationen är när män faller offer för misshandel. Det är således vanligare att kvinnor utsätts för våld av någon de har eller har haft någon form av relation till och då oftast av en man som kvinnan är känslomässigt och ekonomiskt beroende av. Majoriteten av våldet som riktas mot kvinnor kommer dock inte till polisens kännedom, varför det heller inte noteras i statistiken över anmälda brott. Mörkertalet är därmed också svårt att bestämma (Ds 2001:73, s ). Dessutom uppger Letmark (2005b, s. A8) att ungefär var tredje familj där barn bevittnat våld aldrig kommer till myndigheternas kännedom via polisen eftersom polisen aldrig rapporterar barnen till socialtjänsten. Enligt rapporten När mamma blir slagen (2005), har samhället under de senaste decennierna i högre grad börjat uppmärksamma det våld som barn indirekt utsätts för, då de lever i en familj där kvinnan blir misshandlad. Det har visat sig att barn som bevittnat våld mot modern, kan reagera på liknande sätt som de barn som själva blivit slagna, och de kan därmed vara i behov av stöd. Därför är det angeläget att barn som fått bevittna våld i familjen, och det skydd och stöd de behöver uppmärksammas i hela socialtjänstens arbete, samt i andra verksamheter som på olika sätt kommer i kontakt med dessa barn (Socialstyrelsen [SoS], 2005, s. 9-10). Med utgångspunkt i ett ganska radikalt barnperspektiv, har barnkonventionen gradvis vunnit insteg i vårt samhälle. Konventionen slår fast att barnet ska ses som en självständig individ med egna rättigheter och att vuxna ska respektera barnets fulla människovärde, men även att barn har speciella behov av skydd och stöd. Grundprincipen i barnkonventionen är att barnets bästa ska sättas i främsta rummet vid alla beslut. Man understryker också vikten av barnets rätt att säga sin mening. Framförallt tydliggörs detta i artikel 3 och 12 (Arnell & Ekbom, 1999, s. 37, SOU, 2001:72, s. 92). För att barnperspektivet skall kunna utvecklas och upprätthållas inom socialtjänsten måste särskilda förutsättningar finnas. Personalen måste exempelvis ha omfattande kunskaper om barns behov och utveckling. Verksamheten måste också vara organiserad så att det blir möjligt att sätta barnen i fokus. Eftersom arbetet med utsatta barn både är komplicerat och psy- 5

6 kiskt påfrestande, är ledningen en viktig faktor för att personalen ska få professionellt och personligt stöd, vari handledning ingår, för att man ska kunna lära av sina erfarenheter och få idéer om nya tillvägagångssätt (SOU, 2001:72, s ; Klefbeck & Ogden, 1995, s.61). De lagar som styr barnavårdsarbetet måste också vara utformade på så sätt att barnperspektivet och barnets bästa blir utslagsgivande (SOU, 2001:72, s ). Med denna uppsats vill jag bidra med att lyfta fram gruppen barn som blir utsatta för att bevittna misshandel i hemmet. Min förhoppning är att uppsatsen ska leda till ett ökat intresse, vidare forskning, samt väcka diskussion kring frågor som rör barn som lever med våld i familjen. Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att sammanställa en översikt av den forskning som finns om barn som fått eller får bevittna våld i hemmet. Uppsatsen syftar vidare till att, med utgångspunkt i ett barnperspektiv, tolka materialet och på så sätt belysa hur det kan vara för ett barn att leva i en familj där det förekommer våld, samt hur man inom det sociala arbetet sett ur ett systemteoretiskt perspektiv kan skydda och stödja dem som är utsatta. Min övergripande frågeställning är: Hur beskriver forskningen livsvillkoren för de barn som fått bevittna våld i familjen och hur kan man inom det sociala arbetet skydda och stödja de utsatta barnen? Denna bryts ner i följande delfrågor: Hur beskriver litteraturen situationen för de barn som lever med våld i familjen? Hur kan barnkonventionens barnperspektiv relateras till barn som får bevittna våld? Vilket ansvar har socialtjänsten för barnen? Hur kan man inom socialt arbete skydda och stödja de berörda barnen? 6

7 Centrala begrepp Definition av uppsatsens centrala begrepp: Barn I studien har FN:s definition av barn använts, det vill säga varje människa under 18 år. Denna definition har jag valt för att undvika att behöva skilja på barn och tonåringar. Kvinnomisshandel Med kvinnomisshandel avser jag såväl det psykiska som fysiska våld en kvinna utsätts för av den man hon har eller har haft en nära känslomässig relation till. I texten förkortar jag ibland begreppet till endast misshandel. Trauma Den katastrof som barnet upplever vid en plötslig yttre dramatisk händelse och som utlöser olika fysiska och psykiska reaktioner (Arnell & Ekbom, 1999, s.21). Posttraumatisk stressyndrom (PTS) Eller Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), som är en psykiatrisk diagnos som används för att beskriva ett syndrom som ibland kan utvecklas bland annat hos barn efter att ha bevittnat våld där händelserna varit extremt starka och överväldigande (Arnell & Ekbom, 1997, s.24; Dyregrov, 1997, s.36). Disposition Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Det första kapitlet utgörs av inledning, syfte och frågeställningar. Även begrepp, disposition och avgränsningar framgår här. Det andra kapitlet belyser uppsatsens bakgrund och innehåller en kort beskrivning av barnperspektivet och hur barnperspektivet tillämpas inom socialtjänsten. Därefter behandlas uppsatsens metod i kapitel tre. I det fjärde kapitlet presenteras systemteorin som analysperspektiv. Resultaten redovisas i kapitel fem och i det sjätte kapitlet analyseras desamma. Uppsatsens avslutande, sjunde kapitel utgörs av en slutdiskussion. Avgränsningar Jag har valt att avgränsa min studie till endast svenska publikationer. Utländsk litteratur är, i detta fall, inte jämförbar med den svenska på grund av en rad förhållanden, bland annat kulturskillnader gällande exempelvis var gränsen går för vad som betraktas som missförhållanden för och psykisk misshandel av barn och vilka konsekvenser det innebär för ett barn att leva med våld i sin vardag. Det finns även en fokusering på aktuellt material från åren , då samhället först under senare år börjat uppmärksamma den berörda gruppen. 7

8 2. BAKGRUND FN:s Barnkonvention och barnperspektivet FN:s konvention om barns rättigheter har varit en viktig milstolpe i kampen för att öka kunskaperna om barns behov och för att stärka deras ställning. Barnkonventionen kan sägas fungera som vår tids samhälleliga barnperspektiv på grund av att den uttrycker världssamfundets kollektiva syn på barn och ungdomar (Hindeberg, 1999, s. 35). Sedan Sverige, efter ett beslut i riksdagen, ratificerade barnkonventionen år 1990 har bestämmelser om barnets bästa tagits in i både föräldrabalken och socialtjänstlagen (SOU, 2001:72, s. 106, 262). Barnkonventionen innehåller dock inte någon möjlighet att framhålla klagomål till den övervakningskommitté som tillsatts av FN för att följa tillämpningen av konventionen. Bestämmelserna om konventionens genomförande kan sägas vara byggda på grundtanken att en dialog ska komma till stånd mellan staterna samt en vilja hos de olika staterna att uppfylla konventionens målsättning. Konventionen är indelad i 13 inledande paragrafer samt 54 artiklar (Andersson & Hollander, 1996, s ). Barnperspektivet tydliggörs framförallt i artikel 2 om förbud mot diskriminering, artikel 3 om barnets bästa i främsta rummet, artikel 6 om rätten till liv och utveckling samt i artikel 12 om barnets rätt att säga sin mening, vilka tillsammans utgör grunderna i ett barnperspektiv. Begreppet barnperspektiv är dock relativt och betyder olika saker för olika människor. Innebörden av begreppet förändras också över tid och i takt med att ny kunskap om barns livsvillkor växer fram och samhällsvärderingarena utvecklas (SOU, 2001:72, s ). Förutom att barnperspektivet är relativt så innehåller den även olika dimensioner; det vuxna barnperspektivet innefattar varje vuxens syn på barn och barndomen. Samhällets barnperspektiv varje samhälles generella syn på barn och barnpolitik, samt barnets eget barnperspektiv barnets egen syn på sin tillvaro. Det barnperspektiv som i princip dominerar och gör sig gällande i samhället idag är det vuxna barnperspektivet, vilket oftast omedvetet styrs av subjektiva uppfattningar. Frågor gällande barn berör vuxna på en känslomässig nivå utifrån det barn vi alla har inom oss. Även om känslorna är viktiga för vår empatiska förmåga kan de ibland försvåra vuxnas förmåga till sakliga bedömningar. Barnets eget perspektiv varierar beroende på den sociala miljö barnet befinner sig i och är lika svår som vuxnas barnperspektiv 8

9 att överflyttas från en kultur till en annan (SOU, 2001:72, s ). Barnperspektivet inom socialtjänsten Barnperspektivet används oftast i samband med socialt arbete. Genom socialtjänstreformen 1982 betonades samhällets ansvar för barnen. Enligt SoL har kommunerna ansvar för att alla barn utvecklas gynnsamt både fysiskt, psykiskt och socialt. I lagen betonas särskilt samarbetet med hemmet (Andersson & Hollander, 1996, s. 70). Utgångspunkten i såväl socialtjänstlagen som föräldrabalken är uttrycket barnets bästa, därigenom blir innebörden i uttrycket förutsättningen för föräldrarnas uppfostran och stöd, men även för samhällets insatser då det gäller barn (SOU, 2001:72, s. 95). Det har vuxit fram en kritisk inställning till att det sociala arbetet varit präglat av ett vuxenperspektiv i allt för hög grad, det vill säga både inhämtning av information och åtgärder har tidigare varit riktade till föräldrarna för att på så sätt indirekt stödja barnen. Diskussionen kring barns rättigheter är intensiv och förs på flera olika områden. Samtidigt är det svårt att veta vad stärkande av barns rättigheter egentlighen innebär. Därför fick Socialstyrelsen 1991 i uppdrag av regeringen att utarbeta ett åtgärdsprogram och i slutrapporten från Barn i fokusprojektet beskrivs vad som menas med att ha ett barnperspektiv i socialt arbete. Numera anses det självklart att principen om barnets bästa ska vara standard vid beslutsfattande som rör barn. Det innebär att de vuxna ser barnet, försöker förstå det, vidtar åtgärder som de bedömer vara till barnets bästa, vari ingår att lyssna till barnets egen röst (Andersson & Hollander, 1996, s. 67, 73; Hindeberg, 1999, s. 36). Det är barnets behov av insatser som bör vara styrande i tillämpningen av ett barnperspektiv i det praktiska arbetet (SOU, 2001:72, s. 139). Eftersom begreppet är relativt och därmed behöver fyllas med ett innehåll för att det ska vara till hjälp, finns det många hänsyn och intressen som gör sig gällande i exempelvis vårdnadsoch umgängesfrågor. En huvudfråga blir om barnets intresse ska vara helt avgörande för beslutet eller om hänsyn även ska tas till föräldrarnas intressen. Dessutom kan samhälleliga hänsyn komma att vägas in i exempelvis den målsättning som har för avsikt att stärka mäns ställning som vårdnadshavare. Förutsättningen att göra rationella val i användandet av barnets bästa som beslutsprincip ligger i att alla alternativ är kända (Andersson & Hollander, 1996, s. 73). 9

10 3. METOD I detta kapitel kommer jag att redogöra för uppsatsens design och min egen förförståelse. Även tillvägagångssätt för datainsamling och urval, en analysöversikt, samt valda teman kommer att beskrivas. Jag beaktar här även validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Design Denna studie är en kunskapsöversikt och utgör en beskrivning av kunskapsläget om barn som fått bevittna våld i familjen. Det finns idag ett starkt behov av översikter, vilket motiveras av den ständigt och mycket snabbt växande kunskapsmassan (Backman, 1998, s. 65). Då studien baseras på ett selektivt utvalt material är dess omfattning begränsad. Samhället har först under de senaste decennierna börjat uppmärksamma det skadliga våld som dessa barn indirekt utsätts för (SoS, 2005, s. 9), varför jag har valt relevant material som är högst tio år gammalt och publicerat mellan 1995 och Materialinsamlingen har även begränsats till svenskproducerad litteratur eftersom den engelska och amerikanska litteraturen av flera skäl inte är jämförbar med den svenska. Det föreligger bland annat kulturskillnader i synen på var gränsen går för vad som anses vara barnmisshandel. Min förhoppning är att med detta material på ett bra sätt kunna visa var forskningen om barn som i Sverige lever med våld i familjen står idag. Förförståelse Mitt intresse för den situation som de barn befinner sig i som fått bevittna våld i sina hem, grundar sig i en nyfikenhet på hur barn påverkas i olika uppväxtmiljöer. Under socionomutbildningens gång har jag dessutom kommit att förstå att barn i familjer där kvinnomisshandel förekommer eller har förekommit ofta blivit bortglömda eller åsidosatta. Min uppfattning har varit att det offentliga samhället som olika myndigheter och andra verksamheter som möter dessa barn många gånger misslyckats med att upptäcka och fånga upp barnen i den svåra livssituation de befinner sig i. Litteratursökning och urval av material Litteratursökning Denna studie inleddes med en litteratursökning kring det aktuella området. För att finna information kring barn som lever med våld i sina hemmiljöer har jag använt mig av databaser 10

11 som till exempel Libris, Kvinnsam, Artikelsök, Sociological abstracts, PressText och Mediearkivet. Utifrån olika kombinationer har jag använt mig av sökorden: familjevåld, barn, våld, familj, kvinnovåld och barnmisshandel. Andra sökvägar har varit referenslistor från relevant litteratur inom det specifika forskningsområdet, socialt arbete i vidare mening samt systemteori. Vidare har litteratur sökts via personlig kommunikation hos bland annat kursansvarig lärare, hos Rädda Barnen samt bibliotekspersonal. Urval av material Som framgått ovan har datainsamlingen genomförts genom insamling av litteratur som berör området barn som får bevittna våld i hemmet, för att utforma uppsatsen enligt en teoretiskt inriktad design. För att underlätta arbetet med urvalet har jag skriftligen registrerat mina iakttagelser och för detta ändamål upprättat ett kodningsschema. Litteraturen bör enligt Backman (1998, s. 71,72). granskas i följande avseenden; 1. Förutsättningar och antaganden Vilka antaganden författaren gör och om de är realistiska, trovärdiga och gäller för de slutsatser författaren drar. 2. Giltighet Vad som stödjer en viss argumentation eller ett påstående och om man redovisar och förklarar inkonsekvenser. 3. Konsistens Om utsagor och argument är internt konsistenta eller om de motsäger varandra. 4. Implikationer Vilka implikationer en utsaga leder till, om några har förbisetts och om dessa implikationer förstärker eller försvagar argumentationen. 5. Betydelse Vilka utsagor som är viktiga, vilka som är betydelselösa och om författaren motiverat varför en utsaga är betydelsefull eller betydelselös. Dataanalys Backman (1998, s.72) menar att analysmomentet är beroende av översiktens problem- eller frågeställning, vilken således bestämmer vad som ska analyseras. Det vanliga är att intresset riktas mot resultat i primärstudier och olika undersökningskarakteristika. Utifrån mitt syfte och mina frågesällningar har jag samlat in relevant material för att granska och värdera dem i relation till desamma. Granskningen av litteraturen har skett enligt de riktlinjer som nämndes ovan. Insamlade, granskade och värderade data har sedan sorterats utifrån fyra temaområden, vilka presenteras nedan, för att därefter analyseras mer i detalj med stöd av barnperspektivet och systemteorin. 11

12 För att analysen skulle bli mer lätthanterlig har jag använt mig av meningskategorisering, beskriven i Kvale (1997, s. 174). Detta är en analysmetod där man genom kategorisering av en stor text kan reducera och strukturera textmassan till enklare kategorier. Genom de teman som jag på förhand valt, vill jag ur ett barnperspektiv ge läsaren en bild av hur sådana barns livssituation ser ut som lever med våld i sin vardag, samt hur man i det sociala arbetet sett ur ett systemteoretiskt perspektiv kan skydda och stödja de utsatta. Tematisering Följande teman har mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar, varit i fokus vid undersökningen av materialet. 1. De drabbade barnens livssituation 2. Barnperspektivet 3. Socialtjänstens ansvar 4. Det sociala arbetets skydds- och stödinsatser Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet Verifiering av kunskap diskuteras i regel inom samhällvetenskaperna i relation till begrepp som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatets konsistens under datainsamling, databearbetning och analys, det vill säga, tillförlitligheten i undersökningen. Validitet hänför sig till om metoden studerar vad den är avsedd att studera, eller giltigheten i en undersökning (Kvale, 1997, s. 207; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004, s. 61 ). Gällande generalisering, måste studiens resultat ses i ett bredare perspektiv för att slutsatser ska kunna dras bortom den genomförda studiepopulationen (Olsson & Sörensen, 2001, s ). Validitet Validering är inte bara en granskning som utförs i slutet av produktionslinjen utan en kvalitetskontroll som genomförs under kunskapsproduktionens samtliga stadier. (Kvale, 1997, s. 213). Valideringen är bland annat beroende av forskarens hantverksskicklighet som under studiens gång utvecklas. För att uppnå en god validitet i studien krävs det att upptäckterna 12

13 ständigt kontrolleras, ifrågasätts och teoretiskt tolkas (Kvale, 1997, s. 218). Det material jag använt i min studie har genomgående bearbetats. Jag har noggrant kontrollerat mina resultat och analyser för att motverka en snedvriden tolkning. Jag har även ifrågasatt materialets trovärdighet genom en kritisk granskning av texterna. Vidare har jag använt mig av en form av teoretisk triangulering, vilket enligt Jensen (1995, s.95) innebär att man undersöker ett fenomen ur olika synvinklar. Jag har därmed tolkat mitt resultat utifrån såväl ett perspektiv och en teori, det vill säga barnperspektivet och systemteorin, för att avgöra ifall den metod jag använt undersöker vad den avser att undersöka. Utfallet är att den beskriver det jag enligt mitt syfte haft för avsikt att undersöka. Förutom forskarens hantverksskicklighet, vilar validiteten även på kommunikationen forskare emellan, det vill säga, vad som betraktas som en valid observation avgörs genom argumentering mellan deltagarna i en diskurs (Kvale, 1997, s. 221). Forskningen om barn som fått bevittna våld i sina hemmiljöer är ett relativt nytt område. Därmed har jag ansett det betydelsefullt att ge läsaren ett rikt antal referenser för att fånga upp en mångfald av olika tolkningar för att på så vis stärka validiteten. Det pragmatiska validitetsbegreppet går längre än det kommunikativa. Det bygger på observationer och tolkningar, men är även förenat med förpliktelsen om att handla i enlighet med tolkningarna. Det räcker inte med att bara tolka världen, det gäller också att förändra den (Kvale, 1997, s. 224). Kunskapen om barn som lever i våldsmiljöer anser jag i hög grad vara fruktbar och användbar för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med barn, eftersom det skapar förutsättningar för att dessa barn i ett tidigare skede ska kunna fångas upp och få skydd och stöd. Reliabilitet Validiteten kan sägas vara beroende på vad det är som mäts, medan reliabiliteten är beroende på hur det mäts (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002, s. 111). Bristande reliabilitet orsakas i första hand genom slarvfel under datainsamlingen och den efterföljande databearbetningen (Esaiasson et al., 2004, s. 67). En forskare kan välja att själv upprepa delar av sin undersökning för att stärka reliabiliteten. Ifall en omläsning av olika delar leder till samma resultat som vid den tidigare mätningen är den så kallade intrasubjektiviteten hög. (Bjereld et al., 2002, s. 112). Jag har granskat det undersökta materialet, därefter har jag låtit materialet vila i någon 13

14 dag, för att sedan ännu en gång göra en granskning för att se ifall resultatet blivit detsamma. Reliabilitetsfrågan hänför sig vidare till att forskaren ser var gränserna för hans egen upplevelsevärld inför ett fenomen går i jämförelse med det undersökta fenomenets. Forskaren ska sträva efter att få ett avstånd till fenomenet och söka avstå från egna antaganden eller tolkningar (Ruth, 1991, s. 283). I samband med urval och analys av materialet, men även under hela den efterkommande processen, har jag varit observant på och reflekterat kring hur min förförståelse påverkar utformningen av kunskap i denna studie. Därmed har min ambition varit att ställa mig så öppen som möjligt till materialet. Reliabiliteten kan även stärkas genom att proceduren i analysskedet synliggörs. För att läsaren ska kunna spåra de olika stegen i analysen gällande urval av material och dess sammanhang, förutsätts det att forskaren ger exempel på det material som använts vid tolkningen och explicit redogör för de olika stegen i analysprocessen. (Kvale, 1997, s. 188). Då jag utförligt redogör för mitt urval av material, noggrant redovisat referenser och genomgående i studien gjort sidhänvisningar, torde detta underlätta för läsaren att spåra och kontrollera analysförfarandet. Generaliserbarhet När ett forskningsarbete har genomförts måste frågan ställas: Vad betyder egentligen resultaten? Hur långtgående slutsatser kan egentligen dras? Att generalisera innebär att vi frågar oss hur säkra vi kan vara på att det vi finner i primärstudierna kan sägas gälla en hel population av personer, grupper, miljöer, procedurer, processer etcetera (Olsson & Sörensen, 2001, s.152; Backman, 1998, s. 70). För att på ett bra sätt kunna visa var forskningen om barn som i Sverige lever med våld i familjen står idag, har denna studies omfattning begränsats till ett selektivt utvalt material med fokus på högst tio år gammal, svenskproducerad litteratur. Att jag endast använt mig av material som beskriver svenska förhållanden, gör att det kan vara svårt att dra generella slutsatser som även går att applicera på utländska förhållanden. Men eftersom problemet finns överallt torde dock någon av slutsatserna även kunna användas vid internationella förhållanden. Jag har dessutom haft en fokusering på aktuellt material från åren , då samhället inte börjat uppmärksamma den berörda gruppen förrän under senare år. Med hänsyn till detta försvåras även en generalisering över tid. 14

15 4. TEORETISKT PERSPEKTIV Systemteoretiskt perspektiv Systemidéerna inom det sociala arbetet har sitt ursprung i Bertalanffys generella systemteori. Den fick sina första formuleringar på 1930-talet och utvecklades på allvar under slutet av 1940-talet (Schjödt & Egeland, 1994, s.56). Den generella systemteorin är en biologisk teori som går ut på att alla organismer utgör system, vilka är i ständig rörelse och som påverkar varandra. Systemen rymmer subsystem som själva utgör en del av överordnade system. Teorin tillämpas på såväl sociala system, som exempelvis familjer, grupper och samhällen, som biologiska system. Alla entiteter (mindre delar) och relationer påverkar och påverkas av varandra. Därmed kan vi bara förstå systemets delar som funktioner av det totala systemet. För att förstå det mänskliga beteendet utifrån systemteorin, måste man se till hela kretslopp och betrakta människan i sitt totala sammanhang (Payne, 2002, s. 193). Payne menar vidare att för att kunna leva ett tillfredsställande liv är människor beroende av olika system i sin närmaste sociala omgivning. Därmed bör också det sociala arbetet vara inriktat på sådana indelningar i system. Informella eller naturliga system består av exempelvis familj, vänskapskrets och kollegor. Men det finns även formella system som kommunala myndigheter och fackföreningar samt sociala eller samhälleliga system där skolor och sjukhus ingår (Payne 2002, s.198). Att se individen i sitt sammanhang Studiet av samspel, kommunikation och beroenden mellan individer har idag blivit viktigare än att följa ett psykodynamiskt förlopp inom ramen för en människas livsöde (Öquist, 2003, s10). Tillsammans med flera andra teoretiska inriktningar växte systemteorin ursprungligen fram som en reaktion mot den psykodynamiska teorins svårigheter med att hantera sociala aspekter i det sociala arbetet. Systemteorin har med sin sociologiska fokus möjliggjort ett svar på den psykodynamiska teorins problem (Payne, 2002, s 196). Socialt arbete går bland annat ut på att ta reda på vilka element i samspelet mellan klienter och deras omgivning som leder till problem. Det som föranleder svårigheter behöver inte vara varken klienten eller omgivningen, utan det kan vara samspelet mellan dem som är det problematiska. Målet är då att hjälpa individerna med att uppnå sina mål och positioner genom att mildra stress och påfrest- 15

16 ningar (Payne, 2002, s ). Genom att se individen i sitt sammanhang framstår tidigare helt oförklarliga psykiska symptom i ett helt nytt ljus, därmed framträder även nya behandlingsmöjligheter (Öquist, 2003,s ). Feedback och samband Enligt Schjödt och Egeland (1994, s.31) var det revolutionerande med användningen av begreppet feedback att man upptäckte nya sätt att beskriva samband på. Den traditionella modellen kan sammanfattas så här; om något utsätts för en påverkan A så sker B. Denna modell handlar om det linjära orsaks- och verkanstänkandet, med en ordnad och logisk sekvens där det finns en början och ett slut. Feedback kan sägas innebära ett brott i denna logiska ordningsföljd. Man hade nu ett begrepp som gjorde det möjligt att bryta den enkla kedjan som istället blev; om A så B, och sedan C. Då ett föremål påverkar sin omgivning kommer omgivningen att återverka på föremålet, som i sin tur kommer att påverka omgivningen på ett nytt sätt, och så vidare. Bernler och Johnsson (2001, s. 64) menar därmed att system även är dynamiska, det vill säga att rörelse, interaktion, samspel ständigt försiggår ständigt inom systemet och som ett resultat av interaktion med sin omgivning. Helhetsbegreppet Helhetsbegreppet är en av de mest centrala delarna i systemteorin. Samtidigt som vi måste förstå helheten utifrån delarna måste vi också förstå delarna utifrån helheten. I det sociala arbetet innebär helhetsbegreppet, att vi kan förstå klienten endast om vi ser honom i ljuset av helheten, det vill säga i det sociala sammanhang han ingår i (Bernler och Johnsson, 2001, s ). Men enligt Bernler och Johnsson (s. 60), finns det dock en missuppfattning bland många som arbetar utifrån en systemteoretisk referensram, att vi därmed också måste välja att behandla hela systemet. Detta är inte nödvändigt eftersom helhetsbegreppet säger oss att när vi i det sociala arbetet väljer att påverka en del av ett system, så kommer också resten av systemet att påverkas, helheten inbegripen. Hierarki i systemtänkandet System är också hierarkiska, vilket innebär att varje system kan betraktas som ett subsystem inom ett större system. Detta betyder att vi kan välja analysnivå och betrakta en klient som ett system eller som ett element i exempelvis ett familjesystem, men vi kan också välja att se familjen som ett element eller subsystem inom grannskapssystemet, etcetera. Den analysnivå 16

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen När mamma blir slagen Att hjälpa barn som levt med våld i familjen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Ingrid Gustavsson Meddelandeserien 2008:2 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Uppdrag... 6 2.2.1 Bakgrund till uppdraget...

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Våldsutsatta kvinnor Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Artikelnr. 2009-126-237 Tredje upplagan reviderad och publicerad www.socialstyrelsen.se, augusti 2009 Första tryckta upplagan publicerades

Läs mer

Ungdomar med utländsk bakgrund och socialt avvikande beteende

Ungdomar med utländsk bakgrund och socialt avvikande beteende STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för Socialt Arbete C-uppsats Socialhögskolan, VT 2005 Ungdomar med utländsk bakgrund och socialt avvikande beteende En studie av tre ungas upplevelser av sin livssituation

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Missbruk - en familjeangelägenhet

Missbruk - en familjeangelägenhet Missbruk - en familjeangelägenhet En kvalitativ studie av personals och anhörigas erfarenheter kring anhörigskap till missbrukare. Socionomprogrammet C-uppsats: HT 2009 Datum: 14 september 2009 Författare:

Läs mer

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet FoU-Södertörn skriftserie nr 33/04 När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet Carina Hällberg ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Denna studie handlar om barn som bevittnat upprepat våld

Läs mer

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger FoU-rapport 56:2009 Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen en kunskapsöversikt och en intervjustudie

Läs mer

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade.

och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade. UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats, 10 p HT-2005 och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade. Handledare: Cia

Läs mer

Man måste alltid vara steget före

Man måste alltid vara steget före UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, Uppsats 15 Hp Termin 6 Vårterminen 2014 Man måste alltid vara steget före En systemteoretisk analys av tre mödrars upplevelse av deras funktion

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Småbarnstiden tar ju aldrig slut

Småbarnstiden tar ju aldrig slut FoU-rapport 2009-03 Småbarnstiden tar ju aldrig slut Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat Anette Högberg Denna rapport kan beställas

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng VT 2013

ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng VT 2013 ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng VT 2013 En kvalitativ granskning utifrån kritisk-saklig utredningsmetodik

Läs mer

Barn som bevittnar våld i hemmet en straff- och skadeståndsrättslig studie Anna Nyholm

Barn som bevittnar våld i hemmet en straff- och skadeståndsrättslig studie Anna Nyholm Barn som bevittnar våld i hemmet en straff- och skadeståndsrättslig studie Anna Nyholm Examensarbete 30 poäng i straffrätt Juridiska institutionen, Stockholms universitet Höstterminen 2009 Handledare:

Läs mer

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2014 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur En kvantitativ undersökning av socialsekreterares

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Tonårsrevolt eller hedersproblematik?

Tonårsrevolt eller hedersproblematik? Tonårsrevolt eller hedersproblematik? En kvalitativ studie om socialsekreterares definitioner och interventioner i ärenden med hedersproblematik Av: Marie Ohlander och Ylva Jönsson Socialhögskolan, Campus

Läs mer

Ungdomar som lämnar samhällsvård vid 18 år - vilket ansvar har socialtjänsten?

Ungdomar som lämnar samhällsvård vid 18 år - vilket ansvar har socialtjänsten? Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete HT2005 Ungdomar som lämnar samhällsvård vid 18 år - vilket ansvar har socialtjänsten? Författare: Emma Berg Handledare: Anna Hollander Ungdomar som

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter från Uppsala län Linnea Bruno Stiftelsen Allmänna Barnhuset - 1-2012 Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv

Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv Institutionen för pedagogik/ikm Camilla Israelsson Pedagogik med inriktning mot Anne Olofsson Ungdoms- och missbrukarvård Mars 2007 MBC 232 C- uppsats Handledare:

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer