Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram Socialdemokraterna Karlskrona

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona"

Transkript

1 Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram Mer info:

2 Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina strålar högt i luften och blinkar med kulörta lampor händer något fantastiskt, ett barn föds och ganska ofta kommer det barnet tillsammans med sina föräldrar till sitt hem i Karlskrona. Detta innebär starten på den fantastiska resa livet innebär. Resan kommer att innehålla massor med glädjeämnen men det kan också innebära tider som inte är lika roliga. Vår ambition är att varje medborgare i Karlskrona kommun skall känna att man kan växa och utvecklas här. Det handlar om de basala sakerna som en god start i livet i förskola och skola men också en visshet om att när behoven uppstår skall det finnas en god vård och omsorg som kan leverera den trygghet man alltid behöver. Men det handlar också om något mer, det handlar om att man skall finna en stad att känna stolthet över och olika möjligheter till upplevelser som kan kittla nyfikenheten. Mitt mellan dessa båda saker finns det mest grundläggande av allt, att ha ett jobb. Inget slöseri är så stort som att inte ta vara på den kraft som vi idag lämnar onyttjad då så många människor är utan arbete. Den största orättvisan i samhället finns mellan de som har jobb och de som står utan. Detta har alltid varit och kommer alltid att vara vår allt annat överordnade uppgift. Att pressa tillbaka arbetslösheten, procent för procent kommer att vara huvuduppgiften för den samlade socialdemokratiska politiken. Vi skall göra det utifrån ett offensivt perspektiv, inte med sänkta löner och otryggare anställningar utan genom höjd kompetens och ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Här återkommer skolan, från förskola till högskola som en avgörande faktor och mycket av detta har vi huvudansvar för i kommunen. Genom en god utbildning får det nyfödda barnet en bra möjlighet att hävda sig på framtidens arbetsmarknad. Vi vill i detta program ganska kort presentera det socialdemokratiska alternativet för Karlskrona kommun. Vi kan göra det med en stolthet över hur kommunen utvecklats men vi kommer aldrig att bli nöjda med hur allting är. Med det nyfödda barnets möjligheter att växa och utvecklas i Karlskrona på näthinnan söker vi mandat från väljarna att fortsätta styra staun de kommande fyra åren. Socialdemokraterna i Karlskrona

3 Växa och utvecklas i Karlskrona Den 17 september går vi Socialdemokrater i Karlskrona till val för att söka förnyat förtroende av väljarna att leda kommunen. Vi gör det för att vi är övertygade om att vår politik är den bästa för karlskronaborna. Handlingsprogrammet du just nu läser kommer att beskriva den politik vi står för, vilka utmaningar vi ser och vad vi vill göra under kommande mandatperiod. Rubriken på vårt program är Växa och Utvecklas och den genomsyrar hela vår politik för de kommande fyra åren. Alla människors grundläggande behov som återfinns inom skola, vård och omsorg vill vi fylla på bästa sätt. Dessa områden ska utvecklas och förbättras under vår ledning. Men våra ambitioner stannar inte där. Alla behöver vi det där lilla extra i livet som ger en sann livskvalité. Vi vill skapa ett Karlskrona där alla kan känna att man både har något att leva av och att leva för, det är utgångspunkten för hela vårt handlingsprogram. Vi i håller vad vi lovar! Under de tolv år vi har haft förtroendet att leda Karlskrona kommun har det hänt mycket. Karlskrona har förvandlats från en kommun med krisstämpel och ekonomiskt förfall till en kommun med framtidstro och en stabil ekonomi. Ett viktigt beslut under den gångna mandatperioden var att Karlskrona blev Sveriges Marinbas. Det beslutet var resultatet av ett politiskt arbete som vi socialdemokrater jobbade hårt med. Den övergripande strategin har varit att skapa ordning i ekonomin för att därifrån kunna bygga vidare på det samhälle vi vill skapa. Samhällsbyggande är inget som görs under en enskild mandatperiod utan kräver ett långsiktigt politiskt arbete. Vi vill fortsätta det påbörjade arbetet. När vi nu är i slutet av mandatperioden kan vi konstatera att arbetslösheten sjunker och tillväxten utvecklas positivt. Karlskronas befolkning ökar och allt fler barn föds. Karlskronaborna är nu lika många som på 1950-talet. Karlskrona har ett bra utgångsläge för att gå vidare med samhällsbyggandet. Om vi blickar tillbaka till vad vi sa i valet 2002 så kan vi se att de ambitioner vi då hade har givit resultat. Vi kan konstatera att vårt stora vallöfte att bygga en ny samlad idrottsarena i Karlskrona har blivit verklighet. Arenan på Rosenholm invigdes hösten 2005 till mångas glädje och nytta sa vi också att vi skulle fortsätta utveckla vården, skolan och omsorgen. När nu fyra år har gått kan vi se att vi mycket tydligt har styrt våra gemensamma resurser till dessa verksamheter. Ett diagram illustrerar detta:

4 Jobben och tillväxten Vi socialdemokrater anser att en nations största tillgång är ett folk i arbete. Därför är en av våra viktigaste uppgifter att pressa tillbaka arbetslösheten. Målet är detsamma som det alltid har varit - full sysselsättning. Full sysselsättning är viktigt både utifrån den enskildes situation men också för att vi ska klara framtidens utmaningar i välfärdssektorn. Särskilt viktigt är det att ungdomarna snabbt kommer i arbete. Vi kommer därför att ta särskilda initiativ för ett gemensamt ansvarstagande hos samtliga aktörer på arbetsmarknaden för att unga ska få en bra start på arbetslivet. Ett konkret sätt att göra detta på är att öka antalet sommarjobb. I Karlskrona ska alla gymnasieungdomar erbjudas sommarjobb. En bra välfärd är beroende av en stark ekonomi och en stark ekonomi kräver att arbetslösheten pressas tillbaka. Detta kan beskrivas som välfärdens hjul enligt bilden nedan: Helheten är viktig för det samhälle vi vill skapa. Man kan alltså inte utesluta någon del av välfärdens hjul utan måste se samband mellan olika områden i politiken. Vi kommer att fortsätta stärka Karlskronas attraktionskraft för företagande. Detta arbete vill vi göra i nära samarbete med fackliga organisationer, näringslivets företrädare och andra aktörer på den lokala arbetsmarknaden i Karlskrona. Syftet är att fortsätta utveckla det som idag fungerar samtidigt som vi ska försöka hitta sätt att stärka tillväxten i kommunen i ännu högre grad. De tillväxtområden vi kommer att utveckla är främst informationsteknik och telecom, idrott och hälsa, handel och östersjöutveckling samt turism och världsarvet. Detta är grundområden. Vi kommer dessutom att söka ytterligare områden för tillväxt och utveckling. För att skapa tillväxt i ett samhälle krävs en väl fungerande välfärdssektor, kompetent arbetskraft, ett bra klimat för företagande och innovationer samt inte minst goda kommunikationer. Goda kommunikationer är en förutsättning för att klara transporter av varor men också för att skapa en större arbetsmarknadsregion. E22:an kan beskrivas som Blekinges pulsåder. Det är angeläget för Karlskrona att E22:ans utbyggnad kommer till stånd, både kapacitetsmässigt och med en ny förbifart vid Jämjö. Vi socialdemokrater har även arbetat hårt för ett antal andra viktiga kommunikationsprojekt. Det handlar om en stabil färjelinje till Gdynia, elektrifiering av Blekinge Kustbana samt en upprustning av järnvägen upp mot Emmaboda och vidare till Växjö/Kalmar. En fortsatt positiv utveckling av Karlskrona är i högsta grad beroende av goda kommunikationer. Kommunen som arbetsgivare Karlskrona kommun är en stor arbetsgivare. Därför presenterar vi ett särskilt program om detta område. Vi vill dock redan här lyfta fram några för oss viktiga bitar. Vi vill göra kommunen till en mönsterarbetsplats som präglas av trivsel med rättvisa löner, trygga anställnings-

5 former och låga sjuktal. Vi ska dessutom fortsätta att arbeta med rätt till heltid och möjlighet till deltid. För att uppnå detta är det av stor vikt att mångas röster får bli hörda, därför vill vi skapa ett samtalsklimat ute i verksamheterna som innebär att man blir lyssnad på och tagen på allvar. Vi är helt övertygade om att personalens inflytande kan och måste stärkas. Integration Ett samhälle med stora klyftor och växande utanförskap är inget bra samhälle. Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle där alla får plats. Vi ska självklart arbeta hårdare för att göra Karlskrona till en förebild på området. Den mångfald som olika kulturer tillför det svenska samhället är positiv och gör oss rikare. Vi ska med alla medel bekämpa de fördomar som leder till diskriminering av enskilda människor eller hela folkgrupper. En aktiv bostadsoch arbetsmarknadspolitik är viktiga redskap för ökad integration i det svenska samhället. Förskolan och skolan Under livets första skede ges barnen en plattform som de sedan ska stå på resten av livet. En stor del av denna levereras av kommunen i form av för-, grund- och gymnasieskola. En bärande princip för oss är att slå vakt om den sammanhållna skolan. Vi ser idag tecken på att segregationen ökar mellan olika skolor exempelvis på grund av föräldrars studiebakgrund och inkomst. Detta är en oroande utveckling. För oss är skolan och förskolan en del av den generella välfärden där barn från olika typer av hem kan mötas. För att möta denna utveckling måste vi se till att alla skolor är bra och attraktiva skolor som står sig väl i konkurrensen som idag råder inom skolans värld. I såväl förskola som skola behöver vi utveckla samarbetet med barn- och skolhälsovården i syfte att se till barnens hälsa i ett bredare perspektiv. Förskolan är mer än barnomsorg. Personalens insatser uppskattas väldigt mycket av barn och föräldrar. Vi ser förskolan som en naturlig start på barnens väg mot en god utbildning. Därför kommer vi under nästa mandatperiod fortsätta att bygga ut verksamheten med målet att alla barn har rätt till en plats på förskolan i Karlskrona. För oss är det självklart att det i förskolan finns en god kompetens såväl pedagogiskt som omvårdnadsmässigt. Vi ser idag en god verksamhet men också att barngrupperna i många fall är för stora. Vi socialdemokrater kommer därför under nästa mandatperiod se till så att antal barn i grupperna blir mindre för att på så sätt bidra till att ge barnen en ännu bättre start i livet. Skolans viktigaste uppgift är att vara en miljö där kunskap och bildning kan skapas. Vi vill att man ska göra det utifrån ett kreativt arbetssätt och genom att ständigt utveckla former och kompetens i skolan. En bra skola är beroende av bra personal. Vi vill stärka skolan i Karlskrona genom att successivt öka personaltätheten och utveckla nya undervisningsmetoder. De barn som behöver extra stöd och erforderliga hjälpmedel i skolan ska känna en trygghet i att det finns. Den individanpassning av skolan som pågått under några år ska utvecklas ytterligare. Varje barn utvecklas i sin egen takt och det måste vara riktmärket även för skolan. Dessutom vill vi socialdemokrater stärka elevers och föräldrars inflytande i skolan. Det är självklart att verksamheten blir bättre om fler är med i arbetet att utveckla den. Ju äldre barnen blir ju mer ska skolan förbereda dem för ett kommande arbetsliv. Målet för oss är att kunskapsnivån i skolan ska nå upp till riksgenomsnittet under mandatperioden.

6 Vi ska utveckla våra gymnasier så att de bättre svarar mot framtidens arbetsmarknadskrav. Många av dem som lämnar gymnasiet väljer att gå vidare till högre studier men det gäller inte alla. Därför är det angeläget att vi har bra yrkesförberedande utbildningar med olika inriktningar. Vi vill också bygga vidare på det arbete som finns med lärlingsprogram i gymnasiet. Vi ska tillsammans med de lokala företagen skapa bättre kvalité och tillgång till den företagsförlagda delen av utbildningen. Vi överger dock aldrig kravet på att även de yrkesförberedande utbildningarna ska ge möjlighet till fortsatta studier. Allt annat riskerar att skapa återvändsgränder som leder till orättvisa kunskapsklyftor. Gymnasieskolan ska ha som mål att ge alla elever förutsättningar att avsluta en utbildning med godkända betyg. Regeringens fastställda mål om att hälften av alla 25-åringar ska ha påbörjat en högskoleutbildning når vi redan idag. Lärandet tar dock inte slut efter gymnasiet och högskolan. För oss finns ytterligare en dimension. Det livslånga lärandet är en avgörande förutsättning för Sveriges framtida konkurrenskraft. Vi vill fortsätta att utveckla en kvalificerad vuxenutbildning som ger alla en andra chans till utbildning. Tillgången till utbildning under hela livet är ett mycket viktigt sätt att utjämna klyftor i samhället. För att ytterligare stärka möjligheten för vuxnas lärande kommer vi att etablera ett så kallat lärcentrum. Där erbjuds en studiemiljö med teknik för distansstudier, personal för stöd och handledning samt studievägledning. Ett lärcentrum ska vara lättillgängligt och ha som syfte att öka studenters möjlighet till utvecklande studier och bidra till att sänka tröskeln till högre utbildning. Vård och omsorg För oss socialdemokrater är en av samhällets huvuduppgifter att stöd ska finnas när man behöver det. Det kan till exempel vara när man blir äldre och inte längre klarar sig själv men det handlar också om att finnas på plats för människor med livslångt behov av stöd. Det är alltid den enskildes behov som avgör formerna för stöd och service. Målsättningen är att alla ska kunna ha en väl fungerande och aktiv vardag. Gruppen äldre karlskronabor blir allt större. Det är resultatet av att det drivits en bra välfärdspolitik. Alla människor har samma självklara rätt att växa och utvecklas oavsett ålder. Det ställer dock nya krav på hur vi formar politiken för de äldre invånarna i kommunen. Vår utgångspunkt är att varje enskild individ ska känna frihet och trygghet i sitt liv, oavsett om man är en pigg pensionär eller finns i livets slutskede och behöver kvalificerade sjuk- och omvårdnadsinsatser. En trygg och innehållsrik ålderdom kan övergå i isolering och ensamhet när vänner inte längre finns kvar och familj och anhöriga kanske bor på annan ort. Ett värdigt åldrande förutsätter en social gemenskap och möjligheter att dela intressen med andra människor. Pensionärsorganisationerna gör här ett stort arbete och vi vill därför öka stödet till dessa. Vi socialdemokrater vill skapa fler mötesplatser och dagverksamheter där äldre kan mötas och i gemenskap utveckla sina intressen. När man blir äldre ska man inte behöva flytta då behovet av hjälp i vardagen uppstår. Idag utförs kvalitativa och välbehövliga insatser av hemtjänsten. Under kommande mandatperiod kommer vi att satsa på att ytterligare förbättra den service som dagligen ges till de äldre karlskronaborna. Idag utförs även kvalificerad sjukvård i hemmen och det vill vi fortsätta med. Vi ser dock att det finns problem i gränsdragningen mellan vad som är kommunens respektive landstingets uppgifter. Vi kan få en mer effektiv och ännu bättre hemsjukvård genom att

7 ansvaret för denna överförs till kommunen. När behoven av hjälp ökar och man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns våra särskilda boenden. Vi vill att alla ska känna en trygghet i att man får plats i särskilt boende när behovet uppstår. Vi ser att det behövs ytterligare ett särskilt boende och det ska vi bygga. Leva och utvecklas i Karlskrona Vi socialdemokrater vill skapa ett Karlskrona där alla kan känna att man både har något att leva av och att leva för. I vår kommun ska det finnas ett brett utbud av fritidsaktivteter för alla. Vi ska ha kulturarenor såsom exempelvis bibliotek, scener och utställningshallar. Vi vill också skapa fler möjligheter till spontan lek och idrott ska samhället vara utformat så att det är tillgängligt för alla. Detta kommer vi att genomföra under mandatperioden vilket innebär att en lång rad lokaler och verksamheter ska anpassas och ställas om. Målet är enkelt, alla människor, även de med synliga eller osynliga funktionshinder ska kunna växa och utvecklas i Karlskrona på lika villkor. I oktober 2005 invigdes idrottsarenan på Rosenholm, men vi är inte färdiga med det. Vi vill nu ta nästa steg i utvecklingen av området runt arenan, det ska bli en angelägenhet för hela kommunen. Bland annat ska vi utveckla det nyförvärvade området Kopparudden. Med hjälp av en investerartävling får vi förslag kring hur spännande aktiviteter kan skapas där, förhoppningsvis redan under kommande mandatperiod. Vi socialdemokrater fortsätter jobba för att stävja mäns våld mot kvinnor och barn med fokusering på barnens utsatta situation i familjer där fysisk och psykisk misshandel pågår. Vi vill satsa på ytterligare förebyggande arbete, bland annat i skolorna, och därmed bidra till förändrade attityder och nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor, vilket även gagnar barnen. Boendet Bostaden är en del av den generella välfärden. Vi socialdemokrater vill motverka segregation och utanförskap i kommunen med en aktiv bostadspolitik. Vi vill också att människor ska ha möjlighet att byta bostad allteftersom livet förändras. Karlskrona har en positiv befolkningsutveckling och efterfrågan på bostäder är stor. Vi har goda förutsättningar för att skapa bra boende i olika former i hela kommunen. Vi kommer att fortsätta arbetet med att ta fram nya områden för bostäder i hela kommunen. För oss socialdemokrater är målet tydligt, vi vill att Karlskrona växer vidare. Vi socialdemokrater vill under mandatperioden att det ska byggas minst 500 nya bostäder. I detta sammanhang vill vi särskilt betona att vi behöver bostäder i olika upplåtelseformer som kan komma alla till del. Vårt kommunala bostadsföretag, Karlskronahem, har visat att det går att bygga hyresrätter centralt till en rimlig kostnad. Vi vill fortsätta att utveckla Karlskronahem och stärka dess roll i bostadspolitiken. Idag växer det fram så kallade seniorboenden i olika former. Det är boenden som utformas så att de kan uppfylla de behov som uppstår på äldre dar. De projekt som växer fram har gemensamt att de kräver någon slags egeninsats. Det är bra att sådana initiativ tas men det räcker inte. Vi måste skapa denna möjlighet även för dem som inte kan betala en insats i en bostadsrättsförening eller liknande. Därför vill vi socialdemokrater att Karlskronahem vid framtida byggnationer även ska se till de äldres behov av boende.

8 Miljön För oss socialdemokrater är målet att kunna överlämna en bättre värld till kommande generationer än den vi fick av våra föräldrar. När en stad växer som Karlskrona gör så måste man också vara vaksam på att utvecklingen sker på ett hållbart sätt. Ett led i detta är att slå vakt om de gröna lungorna i staden, våra strandpromenader och tillgängligheten till havet. Före år 2020 ska vårt oljeberoende vara brutet. Det kommer vi socialdemokrater i kommunen att jobba för på olika sätt. Utbyggnaden av fjärrvärme är en viktig del i detta och ska fortsätta. Utbyggnaden har varit den enskilt mest betydelsefulla miljöinvesteringen i Karlskronas historia. Vi har för avsikt att öka kapaciteten i det stora nätet genom att bygga ytterligare en förbränningsanläggning. Utöver denna satsning vill vi också undersöka intresset för att bygga mindre fjärrvärmenät i ytterområden. Vi ska ställa höga miljökrav vid upphandling och tecknande av avtal. De fordon som kommunen använder ska drivas med alternativa bränslen när så är möjligt. Ytterligare område där det finns möjlighet att bidra är när vi som kommun handlar upp livsmedel till våra verksamheter. Idag finns det många livsmedel som är ekologiskt odlade och produkter som är rättvisemärkta. Vi kommer att väsentligt öka mängden av dessa produkter i kommunens verksamhet via krav i de upphandlingar som görs. Nytt stadsbibliotek Karlskrona behöver ett nytt modernt stadsbibliotek. Vi kommer under mandatperioden att se till att det byggs. Hur biblioteket ska utformas vill vi diskutera med alla som vill delta. Samtidigt som vi nu skapar ett nytt stadsbibliotek vill vi också utveckla och göra de andra biblioteken mer tillgängliga för att på så sätt skapa möjlighet till en hög servicenivå för kommunens alla invånare. Förutom biblioteken vill vi socialdemokrater se på förutsättningarna att skapa en ändamålsenlig utställningshall och en mindre scen då vi söker nya möjligheter för att utöka kulturlivet i Karlskrona. En levande stadskärna Trossö är kommunens centrum och något som alla kommuninvånare ska kunna känna sig stolta över. Stadens centrum är unikt, det är aldrig längre än 500 m till havet. I Karlskrona har vi lyckats förena utveckling med bevarandet av vårt historiska arv. Att Karlskrona är upptaget på UNESCOs världsarvslista är ett tecken på detta. Stadens unika karaktär vill vi ta tillvara på och utveckla på ett varsamt sätt även i fortsättningen. Trossö har en attraktionskraft även för besökare och har potential att förstärkas. Vi är väl medvetna om vilka fantastiska miljöer vi har runt om i staden. Vi vet också att det finns många tankar och idéer kring hur dessa kan göras mer attraktiva och lättillgängliga. Vi vill att många ska vara med och ha synpunkter på utvecklingen av stadens kärna. För att möjliggöra detta kommer vi att presentera olika idéer och förslag under nästa mandatperiod som sedan karlskronaborna kan debattera och diskutera. Livet utanför centrum Hela kommunen ska leva. Vare sig man väljer att bo i staden eller utanför ska det finnas tillgång till en kvalitativ samhällsservice. I våra byar och samhällen spelar det lokala föreningslivet en viktig roll. Redan idag sköter föreningslivet en del av den kommunala servicen som exempelvis skötsel av miljöstationer och lekplatser. Detta arbete vill vi utveckla.

9 Vi tror att både kommunen i sin helhet och de lokala föreningarna kan vinna på det. Genom att utföra en del av den kommunala verksamheten får den lokala föreningen ekonomisk ersättning. Denna kan användas i föreningens verksamhet samtidigt som kommunens personal kan koncentrera sig på färre områden. Detta kallas för den sociala ekonomin, vi menar att det handlar om en rejäl chans att utveckla områdena utanför centrum och kommunens föreningsliv. Idrott och fritid Idrottsarenan på Rosenholm är nu invigd och den ger oss helt nya möjligheter att utveckla verksamhet inom idrott och hälsa. För oss handlar dock en satsning på idrott och hälsa om mer än bra arenor. Det handlar om att förbättra folkhälsan, skapa fler mötesplatser för unga och att ge föreningar goda möjligheter att bedriva verksamhet på ett bra sätt. Vi vet att föreningslivet gör ovärderliga insatser för samhällsbygget. Därför vill vi socialdemokrater ytterligare förbättra stödet för föreningarnas verksamhet. Alla ska med så enkelt är det För oss socialdemokrater är helheten i politiken viktig. Vi vill inte ha ett samhälle för några, inte heller för de flesta utan för alla. För oss duger det inte att sätta en grupp på undantag för att flertalet vill vidare. Detta är och har alltid varit den bärande idén för vårt parti. Den genomsyrar hela vår politik och det är detta vi vill bygga vidare på. Vi vill med politiken som verktyg bekämpa utanförskap och orättvisor. Vi vill skapa ett Karlskrona där alla tillåts att växa och utvecklas.

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Valmanifest Valet 2006

Valmanifest Valet 2006 Valmanifest Valet 2006 Antaget 2006-05-05 Socialdemokraterna i Västerbotten 1 INLEDNING Vi tror på Västerbotten och på människorna i vårt län! Västerbotten erbjuder stora möjligheter till ett gott och

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Aro(s)bladet En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Under valrörelsen delade Anna Wallén ut rosor med vidhängande budskap om att välfärden går före

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

En strategi för ungdomspolitiken

En strategi för ungdomspolitiken 2009/10 mnr: Kr4 pnr: -s25003 Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Innehållsförteckning Inledning...2 Ungdomar

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer