Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram Socialdemokraterna Karlskrona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona"

Transkript

1 Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram Mer info:

2 Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina strålar högt i luften och blinkar med kulörta lampor händer något fantastiskt, ett barn föds och ganska ofta kommer det barnet tillsammans med sina föräldrar till sitt hem i Karlskrona. Detta innebär starten på den fantastiska resa livet innebär. Resan kommer att innehålla massor med glädjeämnen men det kan också innebära tider som inte är lika roliga. Vår ambition är att varje medborgare i Karlskrona kommun skall känna att man kan växa och utvecklas här. Det handlar om de basala sakerna som en god start i livet i förskola och skola men också en visshet om att när behoven uppstår skall det finnas en god vård och omsorg som kan leverera den trygghet man alltid behöver. Men det handlar också om något mer, det handlar om att man skall finna en stad att känna stolthet över och olika möjligheter till upplevelser som kan kittla nyfikenheten. Mitt mellan dessa båda saker finns det mest grundläggande av allt, att ha ett jobb. Inget slöseri är så stort som att inte ta vara på den kraft som vi idag lämnar onyttjad då så många människor är utan arbete. Den största orättvisan i samhället finns mellan de som har jobb och de som står utan. Detta har alltid varit och kommer alltid att vara vår allt annat överordnade uppgift. Att pressa tillbaka arbetslösheten, procent för procent kommer att vara huvuduppgiften för den samlade socialdemokratiska politiken. Vi skall göra det utifrån ett offensivt perspektiv, inte med sänkta löner och otryggare anställningar utan genom höjd kompetens och ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Här återkommer skolan, från förskola till högskola som en avgörande faktor och mycket av detta har vi huvudansvar för i kommunen. Genom en god utbildning får det nyfödda barnet en bra möjlighet att hävda sig på framtidens arbetsmarknad. Vi vill i detta program ganska kort presentera det socialdemokratiska alternativet för Karlskrona kommun. Vi kan göra det med en stolthet över hur kommunen utvecklats men vi kommer aldrig att bli nöjda med hur allting är. Med det nyfödda barnets möjligheter att växa och utvecklas i Karlskrona på näthinnan söker vi mandat från väljarna att fortsätta styra staun de kommande fyra åren. Socialdemokraterna i Karlskrona

3 Växa och utvecklas i Karlskrona Den 17 september går vi Socialdemokrater i Karlskrona till val för att söka förnyat förtroende av väljarna att leda kommunen. Vi gör det för att vi är övertygade om att vår politik är den bästa för karlskronaborna. Handlingsprogrammet du just nu läser kommer att beskriva den politik vi står för, vilka utmaningar vi ser och vad vi vill göra under kommande mandatperiod. Rubriken på vårt program är Växa och Utvecklas och den genomsyrar hela vår politik för de kommande fyra åren. Alla människors grundläggande behov som återfinns inom skola, vård och omsorg vill vi fylla på bästa sätt. Dessa områden ska utvecklas och förbättras under vår ledning. Men våra ambitioner stannar inte där. Alla behöver vi det där lilla extra i livet som ger en sann livskvalité. Vi vill skapa ett Karlskrona där alla kan känna att man både har något att leva av och att leva för, det är utgångspunkten för hela vårt handlingsprogram. Vi i håller vad vi lovar! Under de tolv år vi har haft förtroendet att leda Karlskrona kommun har det hänt mycket. Karlskrona har förvandlats från en kommun med krisstämpel och ekonomiskt förfall till en kommun med framtidstro och en stabil ekonomi. Ett viktigt beslut under den gångna mandatperioden var att Karlskrona blev Sveriges Marinbas. Det beslutet var resultatet av ett politiskt arbete som vi socialdemokrater jobbade hårt med. Den övergripande strategin har varit att skapa ordning i ekonomin för att därifrån kunna bygga vidare på det samhälle vi vill skapa. Samhällsbyggande är inget som görs under en enskild mandatperiod utan kräver ett långsiktigt politiskt arbete. Vi vill fortsätta det påbörjade arbetet. När vi nu är i slutet av mandatperioden kan vi konstatera att arbetslösheten sjunker och tillväxten utvecklas positivt. Karlskronas befolkning ökar och allt fler barn föds. Karlskronaborna är nu lika många som på 1950-talet. Karlskrona har ett bra utgångsläge för att gå vidare med samhällsbyggandet. Om vi blickar tillbaka till vad vi sa i valet 2002 så kan vi se att de ambitioner vi då hade har givit resultat. Vi kan konstatera att vårt stora vallöfte att bygga en ny samlad idrottsarena i Karlskrona har blivit verklighet. Arenan på Rosenholm invigdes hösten 2005 till mångas glädje och nytta sa vi också att vi skulle fortsätta utveckla vården, skolan och omsorgen. När nu fyra år har gått kan vi se att vi mycket tydligt har styrt våra gemensamma resurser till dessa verksamheter. Ett diagram illustrerar detta:

4 Jobben och tillväxten Vi socialdemokrater anser att en nations största tillgång är ett folk i arbete. Därför är en av våra viktigaste uppgifter att pressa tillbaka arbetslösheten. Målet är detsamma som det alltid har varit - full sysselsättning. Full sysselsättning är viktigt både utifrån den enskildes situation men också för att vi ska klara framtidens utmaningar i välfärdssektorn. Särskilt viktigt är det att ungdomarna snabbt kommer i arbete. Vi kommer därför att ta särskilda initiativ för ett gemensamt ansvarstagande hos samtliga aktörer på arbetsmarknaden för att unga ska få en bra start på arbetslivet. Ett konkret sätt att göra detta på är att öka antalet sommarjobb. I Karlskrona ska alla gymnasieungdomar erbjudas sommarjobb. En bra välfärd är beroende av en stark ekonomi och en stark ekonomi kräver att arbetslösheten pressas tillbaka. Detta kan beskrivas som välfärdens hjul enligt bilden nedan: Helheten är viktig för det samhälle vi vill skapa. Man kan alltså inte utesluta någon del av välfärdens hjul utan måste se samband mellan olika områden i politiken. Vi kommer att fortsätta stärka Karlskronas attraktionskraft för företagande. Detta arbete vill vi göra i nära samarbete med fackliga organisationer, näringslivets företrädare och andra aktörer på den lokala arbetsmarknaden i Karlskrona. Syftet är att fortsätta utveckla det som idag fungerar samtidigt som vi ska försöka hitta sätt att stärka tillväxten i kommunen i ännu högre grad. De tillväxtområden vi kommer att utveckla är främst informationsteknik och telecom, idrott och hälsa, handel och östersjöutveckling samt turism och världsarvet. Detta är grundområden. Vi kommer dessutom att söka ytterligare områden för tillväxt och utveckling. För att skapa tillväxt i ett samhälle krävs en väl fungerande välfärdssektor, kompetent arbetskraft, ett bra klimat för företagande och innovationer samt inte minst goda kommunikationer. Goda kommunikationer är en förutsättning för att klara transporter av varor men också för att skapa en större arbetsmarknadsregion. E22:an kan beskrivas som Blekinges pulsåder. Det är angeläget för Karlskrona att E22:ans utbyggnad kommer till stånd, både kapacitetsmässigt och med en ny förbifart vid Jämjö. Vi socialdemokrater har även arbetat hårt för ett antal andra viktiga kommunikationsprojekt. Det handlar om en stabil färjelinje till Gdynia, elektrifiering av Blekinge Kustbana samt en upprustning av järnvägen upp mot Emmaboda och vidare till Växjö/Kalmar. En fortsatt positiv utveckling av Karlskrona är i högsta grad beroende av goda kommunikationer. Kommunen som arbetsgivare Karlskrona kommun är en stor arbetsgivare. Därför presenterar vi ett särskilt program om detta område. Vi vill dock redan här lyfta fram några för oss viktiga bitar. Vi vill göra kommunen till en mönsterarbetsplats som präglas av trivsel med rättvisa löner, trygga anställnings-

5 former och låga sjuktal. Vi ska dessutom fortsätta att arbeta med rätt till heltid och möjlighet till deltid. För att uppnå detta är det av stor vikt att mångas röster får bli hörda, därför vill vi skapa ett samtalsklimat ute i verksamheterna som innebär att man blir lyssnad på och tagen på allvar. Vi är helt övertygade om att personalens inflytande kan och måste stärkas. Integration Ett samhälle med stora klyftor och växande utanförskap är inget bra samhälle. Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle där alla får plats. Vi ska självklart arbeta hårdare för att göra Karlskrona till en förebild på området. Den mångfald som olika kulturer tillför det svenska samhället är positiv och gör oss rikare. Vi ska med alla medel bekämpa de fördomar som leder till diskriminering av enskilda människor eller hela folkgrupper. En aktiv bostadsoch arbetsmarknadspolitik är viktiga redskap för ökad integration i det svenska samhället. Förskolan och skolan Under livets första skede ges barnen en plattform som de sedan ska stå på resten av livet. En stor del av denna levereras av kommunen i form av för-, grund- och gymnasieskola. En bärande princip för oss är att slå vakt om den sammanhållna skolan. Vi ser idag tecken på att segregationen ökar mellan olika skolor exempelvis på grund av föräldrars studiebakgrund och inkomst. Detta är en oroande utveckling. För oss är skolan och förskolan en del av den generella välfärden där barn från olika typer av hem kan mötas. För att möta denna utveckling måste vi se till att alla skolor är bra och attraktiva skolor som står sig väl i konkurrensen som idag råder inom skolans värld. I såväl förskola som skola behöver vi utveckla samarbetet med barn- och skolhälsovården i syfte att se till barnens hälsa i ett bredare perspektiv. Förskolan är mer än barnomsorg. Personalens insatser uppskattas väldigt mycket av barn och föräldrar. Vi ser förskolan som en naturlig start på barnens väg mot en god utbildning. Därför kommer vi under nästa mandatperiod fortsätta att bygga ut verksamheten med målet att alla barn har rätt till en plats på förskolan i Karlskrona. För oss är det självklart att det i förskolan finns en god kompetens såväl pedagogiskt som omvårdnadsmässigt. Vi ser idag en god verksamhet men också att barngrupperna i många fall är för stora. Vi socialdemokrater kommer därför under nästa mandatperiod se till så att antal barn i grupperna blir mindre för att på så sätt bidra till att ge barnen en ännu bättre start i livet. Skolans viktigaste uppgift är att vara en miljö där kunskap och bildning kan skapas. Vi vill att man ska göra det utifrån ett kreativt arbetssätt och genom att ständigt utveckla former och kompetens i skolan. En bra skola är beroende av bra personal. Vi vill stärka skolan i Karlskrona genom att successivt öka personaltätheten och utveckla nya undervisningsmetoder. De barn som behöver extra stöd och erforderliga hjälpmedel i skolan ska känna en trygghet i att det finns. Den individanpassning av skolan som pågått under några år ska utvecklas ytterligare. Varje barn utvecklas i sin egen takt och det måste vara riktmärket även för skolan. Dessutom vill vi socialdemokrater stärka elevers och föräldrars inflytande i skolan. Det är självklart att verksamheten blir bättre om fler är med i arbetet att utveckla den. Ju äldre barnen blir ju mer ska skolan förbereda dem för ett kommande arbetsliv. Målet för oss är att kunskapsnivån i skolan ska nå upp till riksgenomsnittet under mandatperioden.

6 Vi ska utveckla våra gymnasier så att de bättre svarar mot framtidens arbetsmarknadskrav. Många av dem som lämnar gymnasiet väljer att gå vidare till högre studier men det gäller inte alla. Därför är det angeläget att vi har bra yrkesförberedande utbildningar med olika inriktningar. Vi vill också bygga vidare på det arbete som finns med lärlingsprogram i gymnasiet. Vi ska tillsammans med de lokala företagen skapa bättre kvalité och tillgång till den företagsförlagda delen av utbildningen. Vi överger dock aldrig kravet på att även de yrkesförberedande utbildningarna ska ge möjlighet till fortsatta studier. Allt annat riskerar att skapa återvändsgränder som leder till orättvisa kunskapsklyftor. Gymnasieskolan ska ha som mål att ge alla elever förutsättningar att avsluta en utbildning med godkända betyg. Regeringens fastställda mål om att hälften av alla 25-åringar ska ha påbörjat en högskoleutbildning når vi redan idag. Lärandet tar dock inte slut efter gymnasiet och högskolan. För oss finns ytterligare en dimension. Det livslånga lärandet är en avgörande förutsättning för Sveriges framtida konkurrenskraft. Vi vill fortsätta att utveckla en kvalificerad vuxenutbildning som ger alla en andra chans till utbildning. Tillgången till utbildning under hela livet är ett mycket viktigt sätt att utjämna klyftor i samhället. För att ytterligare stärka möjligheten för vuxnas lärande kommer vi att etablera ett så kallat lärcentrum. Där erbjuds en studiemiljö med teknik för distansstudier, personal för stöd och handledning samt studievägledning. Ett lärcentrum ska vara lättillgängligt och ha som syfte att öka studenters möjlighet till utvecklande studier och bidra till att sänka tröskeln till högre utbildning. Vård och omsorg För oss socialdemokrater är en av samhällets huvuduppgifter att stöd ska finnas när man behöver det. Det kan till exempel vara när man blir äldre och inte längre klarar sig själv men det handlar också om att finnas på plats för människor med livslångt behov av stöd. Det är alltid den enskildes behov som avgör formerna för stöd och service. Målsättningen är att alla ska kunna ha en väl fungerande och aktiv vardag. Gruppen äldre karlskronabor blir allt större. Det är resultatet av att det drivits en bra välfärdspolitik. Alla människor har samma självklara rätt att växa och utvecklas oavsett ålder. Det ställer dock nya krav på hur vi formar politiken för de äldre invånarna i kommunen. Vår utgångspunkt är att varje enskild individ ska känna frihet och trygghet i sitt liv, oavsett om man är en pigg pensionär eller finns i livets slutskede och behöver kvalificerade sjuk- och omvårdnadsinsatser. En trygg och innehållsrik ålderdom kan övergå i isolering och ensamhet när vänner inte längre finns kvar och familj och anhöriga kanske bor på annan ort. Ett värdigt åldrande förutsätter en social gemenskap och möjligheter att dela intressen med andra människor. Pensionärsorganisationerna gör här ett stort arbete och vi vill därför öka stödet till dessa. Vi socialdemokrater vill skapa fler mötesplatser och dagverksamheter där äldre kan mötas och i gemenskap utveckla sina intressen. När man blir äldre ska man inte behöva flytta då behovet av hjälp i vardagen uppstår. Idag utförs kvalitativa och välbehövliga insatser av hemtjänsten. Under kommande mandatperiod kommer vi att satsa på att ytterligare förbättra den service som dagligen ges till de äldre karlskronaborna. Idag utförs även kvalificerad sjukvård i hemmen och det vill vi fortsätta med. Vi ser dock att det finns problem i gränsdragningen mellan vad som är kommunens respektive landstingets uppgifter. Vi kan få en mer effektiv och ännu bättre hemsjukvård genom att

7 ansvaret för denna överförs till kommunen. När behoven av hjälp ökar och man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns våra särskilda boenden. Vi vill att alla ska känna en trygghet i att man får plats i särskilt boende när behovet uppstår. Vi ser att det behövs ytterligare ett särskilt boende och det ska vi bygga. Leva och utvecklas i Karlskrona Vi socialdemokrater vill skapa ett Karlskrona där alla kan känna att man både har något att leva av och att leva för. I vår kommun ska det finnas ett brett utbud av fritidsaktivteter för alla. Vi ska ha kulturarenor såsom exempelvis bibliotek, scener och utställningshallar. Vi vill också skapa fler möjligheter till spontan lek och idrott ska samhället vara utformat så att det är tillgängligt för alla. Detta kommer vi att genomföra under mandatperioden vilket innebär att en lång rad lokaler och verksamheter ska anpassas och ställas om. Målet är enkelt, alla människor, även de med synliga eller osynliga funktionshinder ska kunna växa och utvecklas i Karlskrona på lika villkor. I oktober 2005 invigdes idrottsarenan på Rosenholm, men vi är inte färdiga med det. Vi vill nu ta nästa steg i utvecklingen av området runt arenan, det ska bli en angelägenhet för hela kommunen. Bland annat ska vi utveckla det nyförvärvade området Kopparudden. Med hjälp av en investerartävling får vi förslag kring hur spännande aktiviteter kan skapas där, förhoppningsvis redan under kommande mandatperiod. Vi socialdemokrater fortsätter jobba för att stävja mäns våld mot kvinnor och barn med fokusering på barnens utsatta situation i familjer där fysisk och psykisk misshandel pågår. Vi vill satsa på ytterligare förebyggande arbete, bland annat i skolorna, och därmed bidra till förändrade attityder och nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor, vilket även gagnar barnen. Boendet Bostaden är en del av den generella välfärden. Vi socialdemokrater vill motverka segregation och utanförskap i kommunen med en aktiv bostadspolitik. Vi vill också att människor ska ha möjlighet att byta bostad allteftersom livet förändras. Karlskrona har en positiv befolkningsutveckling och efterfrågan på bostäder är stor. Vi har goda förutsättningar för att skapa bra boende i olika former i hela kommunen. Vi kommer att fortsätta arbetet med att ta fram nya områden för bostäder i hela kommunen. För oss socialdemokrater är målet tydligt, vi vill att Karlskrona växer vidare. Vi socialdemokrater vill under mandatperioden att det ska byggas minst 500 nya bostäder. I detta sammanhang vill vi särskilt betona att vi behöver bostäder i olika upplåtelseformer som kan komma alla till del. Vårt kommunala bostadsföretag, Karlskronahem, har visat att det går att bygga hyresrätter centralt till en rimlig kostnad. Vi vill fortsätta att utveckla Karlskronahem och stärka dess roll i bostadspolitiken. Idag växer det fram så kallade seniorboenden i olika former. Det är boenden som utformas så att de kan uppfylla de behov som uppstår på äldre dar. De projekt som växer fram har gemensamt att de kräver någon slags egeninsats. Det är bra att sådana initiativ tas men det räcker inte. Vi måste skapa denna möjlighet även för dem som inte kan betala en insats i en bostadsrättsförening eller liknande. Därför vill vi socialdemokrater att Karlskronahem vid framtida byggnationer även ska se till de äldres behov av boende.

8 Miljön För oss socialdemokrater är målet att kunna överlämna en bättre värld till kommande generationer än den vi fick av våra föräldrar. När en stad växer som Karlskrona gör så måste man också vara vaksam på att utvecklingen sker på ett hållbart sätt. Ett led i detta är att slå vakt om de gröna lungorna i staden, våra strandpromenader och tillgängligheten till havet. Före år 2020 ska vårt oljeberoende vara brutet. Det kommer vi socialdemokrater i kommunen att jobba för på olika sätt. Utbyggnaden av fjärrvärme är en viktig del i detta och ska fortsätta. Utbyggnaden har varit den enskilt mest betydelsefulla miljöinvesteringen i Karlskronas historia. Vi har för avsikt att öka kapaciteten i det stora nätet genom att bygga ytterligare en förbränningsanläggning. Utöver denna satsning vill vi också undersöka intresset för att bygga mindre fjärrvärmenät i ytterområden. Vi ska ställa höga miljökrav vid upphandling och tecknande av avtal. De fordon som kommunen använder ska drivas med alternativa bränslen när så är möjligt. Ytterligare område där det finns möjlighet att bidra är när vi som kommun handlar upp livsmedel till våra verksamheter. Idag finns det många livsmedel som är ekologiskt odlade och produkter som är rättvisemärkta. Vi kommer att väsentligt öka mängden av dessa produkter i kommunens verksamhet via krav i de upphandlingar som görs. Nytt stadsbibliotek Karlskrona behöver ett nytt modernt stadsbibliotek. Vi kommer under mandatperioden att se till att det byggs. Hur biblioteket ska utformas vill vi diskutera med alla som vill delta. Samtidigt som vi nu skapar ett nytt stadsbibliotek vill vi också utveckla och göra de andra biblioteken mer tillgängliga för att på så sätt skapa möjlighet till en hög servicenivå för kommunens alla invånare. Förutom biblioteken vill vi socialdemokrater se på förutsättningarna att skapa en ändamålsenlig utställningshall och en mindre scen då vi söker nya möjligheter för att utöka kulturlivet i Karlskrona. En levande stadskärna Trossö är kommunens centrum och något som alla kommuninvånare ska kunna känna sig stolta över. Stadens centrum är unikt, det är aldrig längre än 500 m till havet. I Karlskrona har vi lyckats förena utveckling med bevarandet av vårt historiska arv. Att Karlskrona är upptaget på UNESCOs världsarvslista är ett tecken på detta. Stadens unika karaktär vill vi ta tillvara på och utveckla på ett varsamt sätt även i fortsättningen. Trossö har en attraktionskraft även för besökare och har potential att förstärkas. Vi är väl medvetna om vilka fantastiska miljöer vi har runt om i staden. Vi vet också att det finns många tankar och idéer kring hur dessa kan göras mer attraktiva och lättillgängliga. Vi vill att många ska vara med och ha synpunkter på utvecklingen av stadens kärna. För att möjliggöra detta kommer vi att presentera olika idéer och förslag under nästa mandatperiod som sedan karlskronaborna kan debattera och diskutera. Livet utanför centrum Hela kommunen ska leva. Vare sig man väljer att bo i staden eller utanför ska det finnas tillgång till en kvalitativ samhällsservice. I våra byar och samhällen spelar det lokala föreningslivet en viktig roll. Redan idag sköter föreningslivet en del av den kommunala servicen som exempelvis skötsel av miljöstationer och lekplatser. Detta arbete vill vi utveckla.

9 Vi tror att både kommunen i sin helhet och de lokala föreningarna kan vinna på det. Genom att utföra en del av den kommunala verksamheten får den lokala föreningen ekonomisk ersättning. Denna kan användas i föreningens verksamhet samtidigt som kommunens personal kan koncentrera sig på färre områden. Detta kallas för den sociala ekonomin, vi menar att det handlar om en rejäl chans att utveckla områdena utanför centrum och kommunens föreningsliv. Idrott och fritid Idrottsarenan på Rosenholm är nu invigd och den ger oss helt nya möjligheter att utveckla verksamhet inom idrott och hälsa. För oss handlar dock en satsning på idrott och hälsa om mer än bra arenor. Det handlar om att förbättra folkhälsan, skapa fler mötesplatser för unga och att ge föreningar goda möjligheter att bedriva verksamhet på ett bra sätt. Vi vet att föreningslivet gör ovärderliga insatser för samhällsbygget. Därför vill vi socialdemokrater ytterligare förbättra stödet för föreningarnas verksamhet. Alla ska med så enkelt är det För oss socialdemokrater är helheten i politiken viktig. Vi vill inte ha ett samhälle för några, inte heller för de flesta utan för alla. För oss duger det inte att sätta en grupp på undantag för att flertalet vill vidare. Detta är och har alltid varit den bärande idén för vårt parti. Den genomsyrar hela vår politik och det är detta vi vill bygga vidare på. Vi vill med politiken som verktyg bekämpa utanförskap och orättvisor. Vi vill skapa ett Karlskrona där alla tillåts att växa och utvecklas.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan Visioner Vision 2015 Kommunfullmäktige antog i maj 2004 en vision för Hammarö, Vision 2015. Utarbetandet av visionen har varit en process

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Framtidskontraktet Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Sverige är ett bra land och Lysekil är en bra kommun. Det är aldrig fel att ha höga ambitioner. Felet ligger i förankringen i den verklighet

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016.

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. 14(14) 32 Dnr 2015-000021 Verksamhetsplan 2016 Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. Ärendebeskrivning 1 FINANSIELLT God ekonomisk hushållning är en sammanvägd bedömning

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

VAL 2014 ETT BÄTTRE KARLSHAMN. FÖR ALLA KORTVERSION

VAL 2014 ETT BÄTTRE KARLSHAMN. FÖR ALLA KORTVERSION VAL 2014 ETT BÄTTRE KARLSHAMN. FÖR ALLA KORTVERSION EN BÄTTRE FRAMTID. FÖR ALLA. Möjligheten att vara med och påverka i stort och smått är viktigt för att vi ska må bra och känna tillfredställelse i livet.

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar inom alla kommunens områden. Centerpartiet i

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Trygghet på ålderns höst Sammanfattning Många oroar

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Valprogram utbildning, kultur och fritid

Valprogram utbildning, kultur och fritid Valprogram 2014 - utbildning, kultur och fritid FÖRSKOLAN Viktigast för kvaliteten i förskolan är personalen. Det krävs därför fortsatta investeringar i kompetensutveckling för förskolans personal. Förskolans

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Mål för Eslövs kommun

Mål för Eslövs kommun Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Eslöv 2006-12-18 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Vår välfärd är inget vi kan ta för givet. Vi kan inte slå oss till ro och tro att välfärdsbygget är

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land Den 19 september är det val. Då avgör du hur vårt land ska vara i framtiden. Ska klyftorna minska eller ska de fortsätta öka? Utifrån våra ledstjärnor Frihet,

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE Ett varmare samhällsklimat. Föreställ dig att det bor 100 personer på din gata, varav 80 är vuxna och resten är barn. Som ett kundägt

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Örebro - världens bästa stad för barn!

Örebro - världens bästa stad för barn! Socialdemokraterna i Örebro Örebro 2011-05-05 Örebro - världens bästa stad för barn! Hur man kan göra Örebro bättre för barn? Ja, man vill ju ha roliga lekplatser dit man kan gå och träffa andra barn och

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? I Täby har Moderaterna genom flera mandatperioder av egen majoritet kunnat forma politiken utan att ta hänsyn till andra partier.

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008

Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008 Investera i Sveriges framtid Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008 Socialdemokraterna presenterar idag sin vårbudgetmotion för 2008. Motionen har fokus på nödvändiga investeringar i Sveriges

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer