Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram Socialdemokraterna Karlskrona

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona"

Transkript

1 Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram Mer info:

2 Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina strålar högt i luften och blinkar med kulörta lampor händer något fantastiskt, ett barn föds och ganska ofta kommer det barnet tillsammans med sina föräldrar till sitt hem i Karlskrona. Detta innebär starten på den fantastiska resa livet innebär. Resan kommer att innehålla massor med glädjeämnen men det kan också innebära tider som inte är lika roliga. Vår ambition är att varje medborgare i Karlskrona kommun skall känna att man kan växa och utvecklas här. Det handlar om de basala sakerna som en god start i livet i förskola och skola men också en visshet om att när behoven uppstår skall det finnas en god vård och omsorg som kan leverera den trygghet man alltid behöver. Men det handlar också om något mer, det handlar om att man skall finna en stad att känna stolthet över och olika möjligheter till upplevelser som kan kittla nyfikenheten. Mitt mellan dessa båda saker finns det mest grundläggande av allt, att ha ett jobb. Inget slöseri är så stort som att inte ta vara på den kraft som vi idag lämnar onyttjad då så många människor är utan arbete. Den största orättvisan i samhället finns mellan de som har jobb och de som står utan. Detta har alltid varit och kommer alltid att vara vår allt annat överordnade uppgift. Att pressa tillbaka arbetslösheten, procent för procent kommer att vara huvuduppgiften för den samlade socialdemokratiska politiken. Vi skall göra det utifrån ett offensivt perspektiv, inte med sänkta löner och otryggare anställningar utan genom höjd kompetens och ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Här återkommer skolan, från förskola till högskola som en avgörande faktor och mycket av detta har vi huvudansvar för i kommunen. Genom en god utbildning får det nyfödda barnet en bra möjlighet att hävda sig på framtidens arbetsmarknad. Vi vill i detta program ganska kort presentera det socialdemokratiska alternativet för Karlskrona kommun. Vi kan göra det med en stolthet över hur kommunen utvecklats men vi kommer aldrig att bli nöjda med hur allting är. Med det nyfödda barnets möjligheter att växa och utvecklas i Karlskrona på näthinnan söker vi mandat från väljarna att fortsätta styra staun de kommande fyra åren. Socialdemokraterna i Karlskrona

3 Växa och utvecklas i Karlskrona Den 17 september går vi Socialdemokrater i Karlskrona till val för att söka förnyat förtroende av väljarna att leda kommunen. Vi gör det för att vi är övertygade om att vår politik är den bästa för karlskronaborna. Handlingsprogrammet du just nu läser kommer att beskriva den politik vi står för, vilka utmaningar vi ser och vad vi vill göra under kommande mandatperiod. Rubriken på vårt program är Växa och Utvecklas och den genomsyrar hela vår politik för de kommande fyra åren. Alla människors grundläggande behov som återfinns inom skola, vård och omsorg vill vi fylla på bästa sätt. Dessa områden ska utvecklas och förbättras under vår ledning. Men våra ambitioner stannar inte där. Alla behöver vi det där lilla extra i livet som ger en sann livskvalité. Vi vill skapa ett Karlskrona där alla kan känna att man både har något att leva av och att leva för, det är utgångspunkten för hela vårt handlingsprogram. Vi i håller vad vi lovar! Under de tolv år vi har haft förtroendet att leda Karlskrona kommun har det hänt mycket. Karlskrona har förvandlats från en kommun med krisstämpel och ekonomiskt förfall till en kommun med framtidstro och en stabil ekonomi. Ett viktigt beslut under den gångna mandatperioden var att Karlskrona blev Sveriges Marinbas. Det beslutet var resultatet av ett politiskt arbete som vi socialdemokrater jobbade hårt med. Den övergripande strategin har varit att skapa ordning i ekonomin för att därifrån kunna bygga vidare på det samhälle vi vill skapa. Samhällsbyggande är inget som görs under en enskild mandatperiod utan kräver ett långsiktigt politiskt arbete. Vi vill fortsätta det påbörjade arbetet. När vi nu är i slutet av mandatperioden kan vi konstatera att arbetslösheten sjunker och tillväxten utvecklas positivt. Karlskronas befolkning ökar och allt fler barn föds. Karlskronaborna är nu lika många som på 1950-talet. Karlskrona har ett bra utgångsläge för att gå vidare med samhällsbyggandet. Om vi blickar tillbaka till vad vi sa i valet 2002 så kan vi se att de ambitioner vi då hade har givit resultat. Vi kan konstatera att vårt stora vallöfte att bygga en ny samlad idrottsarena i Karlskrona har blivit verklighet. Arenan på Rosenholm invigdes hösten 2005 till mångas glädje och nytta sa vi också att vi skulle fortsätta utveckla vården, skolan och omsorgen. När nu fyra år har gått kan vi se att vi mycket tydligt har styrt våra gemensamma resurser till dessa verksamheter. Ett diagram illustrerar detta:

4 Jobben och tillväxten Vi socialdemokrater anser att en nations största tillgång är ett folk i arbete. Därför är en av våra viktigaste uppgifter att pressa tillbaka arbetslösheten. Målet är detsamma som det alltid har varit - full sysselsättning. Full sysselsättning är viktigt både utifrån den enskildes situation men också för att vi ska klara framtidens utmaningar i välfärdssektorn. Särskilt viktigt är det att ungdomarna snabbt kommer i arbete. Vi kommer därför att ta särskilda initiativ för ett gemensamt ansvarstagande hos samtliga aktörer på arbetsmarknaden för att unga ska få en bra start på arbetslivet. Ett konkret sätt att göra detta på är att öka antalet sommarjobb. I Karlskrona ska alla gymnasieungdomar erbjudas sommarjobb. En bra välfärd är beroende av en stark ekonomi och en stark ekonomi kräver att arbetslösheten pressas tillbaka. Detta kan beskrivas som välfärdens hjul enligt bilden nedan: Helheten är viktig för det samhälle vi vill skapa. Man kan alltså inte utesluta någon del av välfärdens hjul utan måste se samband mellan olika områden i politiken. Vi kommer att fortsätta stärka Karlskronas attraktionskraft för företagande. Detta arbete vill vi göra i nära samarbete med fackliga organisationer, näringslivets företrädare och andra aktörer på den lokala arbetsmarknaden i Karlskrona. Syftet är att fortsätta utveckla det som idag fungerar samtidigt som vi ska försöka hitta sätt att stärka tillväxten i kommunen i ännu högre grad. De tillväxtområden vi kommer att utveckla är främst informationsteknik och telecom, idrott och hälsa, handel och östersjöutveckling samt turism och världsarvet. Detta är grundområden. Vi kommer dessutom att söka ytterligare områden för tillväxt och utveckling. För att skapa tillväxt i ett samhälle krävs en väl fungerande välfärdssektor, kompetent arbetskraft, ett bra klimat för företagande och innovationer samt inte minst goda kommunikationer. Goda kommunikationer är en förutsättning för att klara transporter av varor men också för att skapa en större arbetsmarknadsregion. E22:an kan beskrivas som Blekinges pulsåder. Det är angeläget för Karlskrona att E22:ans utbyggnad kommer till stånd, både kapacitetsmässigt och med en ny förbifart vid Jämjö. Vi socialdemokrater har även arbetat hårt för ett antal andra viktiga kommunikationsprojekt. Det handlar om en stabil färjelinje till Gdynia, elektrifiering av Blekinge Kustbana samt en upprustning av järnvägen upp mot Emmaboda och vidare till Växjö/Kalmar. En fortsatt positiv utveckling av Karlskrona är i högsta grad beroende av goda kommunikationer. Kommunen som arbetsgivare Karlskrona kommun är en stor arbetsgivare. Därför presenterar vi ett särskilt program om detta område. Vi vill dock redan här lyfta fram några för oss viktiga bitar. Vi vill göra kommunen till en mönsterarbetsplats som präglas av trivsel med rättvisa löner, trygga anställnings-

5 former och låga sjuktal. Vi ska dessutom fortsätta att arbeta med rätt till heltid och möjlighet till deltid. För att uppnå detta är det av stor vikt att mångas röster får bli hörda, därför vill vi skapa ett samtalsklimat ute i verksamheterna som innebär att man blir lyssnad på och tagen på allvar. Vi är helt övertygade om att personalens inflytande kan och måste stärkas. Integration Ett samhälle med stora klyftor och växande utanförskap är inget bra samhälle. Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle där alla får plats. Vi ska självklart arbeta hårdare för att göra Karlskrona till en förebild på området. Den mångfald som olika kulturer tillför det svenska samhället är positiv och gör oss rikare. Vi ska med alla medel bekämpa de fördomar som leder till diskriminering av enskilda människor eller hela folkgrupper. En aktiv bostadsoch arbetsmarknadspolitik är viktiga redskap för ökad integration i det svenska samhället. Förskolan och skolan Under livets första skede ges barnen en plattform som de sedan ska stå på resten av livet. En stor del av denna levereras av kommunen i form av för-, grund- och gymnasieskola. En bärande princip för oss är att slå vakt om den sammanhållna skolan. Vi ser idag tecken på att segregationen ökar mellan olika skolor exempelvis på grund av föräldrars studiebakgrund och inkomst. Detta är en oroande utveckling. För oss är skolan och förskolan en del av den generella välfärden där barn från olika typer av hem kan mötas. För att möta denna utveckling måste vi se till att alla skolor är bra och attraktiva skolor som står sig väl i konkurrensen som idag råder inom skolans värld. I såväl förskola som skola behöver vi utveckla samarbetet med barn- och skolhälsovården i syfte att se till barnens hälsa i ett bredare perspektiv. Förskolan är mer än barnomsorg. Personalens insatser uppskattas väldigt mycket av barn och föräldrar. Vi ser förskolan som en naturlig start på barnens väg mot en god utbildning. Därför kommer vi under nästa mandatperiod fortsätta att bygga ut verksamheten med målet att alla barn har rätt till en plats på förskolan i Karlskrona. För oss är det självklart att det i förskolan finns en god kompetens såväl pedagogiskt som omvårdnadsmässigt. Vi ser idag en god verksamhet men också att barngrupperna i många fall är för stora. Vi socialdemokrater kommer därför under nästa mandatperiod se till så att antal barn i grupperna blir mindre för att på så sätt bidra till att ge barnen en ännu bättre start i livet. Skolans viktigaste uppgift är att vara en miljö där kunskap och bildning kan skapas. Vi vill att man ska göra det utifrån ett kreativt arbetssätt och genom att ständigt utveckla former och kompetens i skolan. En bra skola är beroende av bra personal. Vi vill stärka skolan i Karlskrona genom att successivt öka personaltätheten och utveckla nya undervisningsmetoder. De barn som behöver extra stöd och erforderliga hjälpmedel i skolan ska känna en trygghet i att det finns. Den individanpassning av skolan som pågått under några år ska utvecklas ytterligare. Varje barn utvecklas i sin egen takt och det måste vara riktmärket även för skolan. Dessutom vill vi socialdemokrater stärka elevers och föräldrars inflytande i skolan. Det är självklart att verksamheten blir bättre om fler är med i arbetet att utveckla den. Ju äldre barnen blir ju mer ska skolan förbereda dem för ett kommande arbetsliv. Målet för oss är att kunskapsnivån i skolan ska nå upp till riksgenomsnittet under mandatperioden.

6 Vi ska utveckla våra gymnasier så att de bättre svarar mot framtidens arbetsmarknadskrav. Många av dem som lämnar gymnasiet väljer att gå vidare till högre studier men det gäller inte alla. Därför är det angeläget att vi har bra yrkesförberedande utbildningar med olika inriktningar. Vi vill också bygga vidare på det arbete som finns med lärlingsprogram i gymnasiet. Vi ska tillsammans med de lokala företagen skapa bättre kvalité och tillgång till den företagsförlagda delen av utbildningen. Vi överger dock aldrig kravet på att även de yrkesförberedande utbildningarna ska ge möjlighet till fortsatta studier. Allt annat riskerar att skapa återvändsgränder som leder till orättvisa kunskapsklyftor. Gymnasieskolan ska ha som mål att ge alla elever förutsättningar att avsluta en utbildning med godkända betyg. Regeringens fastställda mål om att hälften av alla 25-åringar ska ha påbörjat en högskoleutbildning når vi redan idag. Lärandet tar dock inte slut efter gymnasiet och högskolan. För oss finns ytterligare en dimension. Det livslånga lärandet är en avgörande förutsättning för Sveriges framtida konkurrenskraft. Vi vill fortsätta att utveckla en kvalificerad vuxenutbildning som ger alla en andra chans till utbildning. Tillgången till utbildning under hela livet är ett mycket viktigt sätt att utjämna klyftor i samhället. För att ytterligare stärka möjligheten för vuxnas lärande kommer vi att etablera ett så kallat lärcentrum. Där erbjuds en studiemiljö med teknik för distansstudier, personal för stöd och handledning samt studievägledning. Ett lärcentrum ska vara lättillgängligt och ha som syfte att öka studenters möjlighet till utvecklande studier och bidra till att sänka tröskeln till högre utbildning. Vård och omsorg För oss socialdemokrater är en av samhällets huvuduppgifter att stöd ska finnas när man behöver det. Det kan till exempel vara när man blir äldre och inte längre klarar sig själv men det handlar också om att finnas på plats för människor med livslångt behov av stöd. Det är alltid den enskildes behov som avgör formerna för stöd och service. Målsättningen är att alla ska kunna ha en väl fungerande och aktiv vardag. Gruppen äldre karlskronabor blir allt större. Det är resultatet av att det drivits en bra välfärdspolitik. Alla människor har samma självklara rätt att växa och utvecklas oavsett ålder. Det ställer dock nya krav på hur vi formar politiken för de äldre invånarna i kommunen. Vår utgångspunkt är att varje enskild individ ska känna frihet och trygghet i sitt liv, oavsett om man är en pigg pensionär eller finns i livets slutskede och behöver kvalificerade sjuk- och omvårdnadsinsatser. En trygg och innehållsrik ålderdom kan övergå i isolering och ensamhet när vänner inte längre finns kvar och familj och anhöriga kanske bor på annan ort. Ett värdigt åldrande förutsätter en social gemenskap och möjligheter att dela intressen med andra människor. Pensionärsorganisationerna gör här ett stort arbete och vi vill därför öka stödet till dessa. Vi socialdemokrater vill skapa fler mötesplatser och dagverksamheter där äldre kan mötas och i gemenskap utveckla sina intressen. När man blir äldre ska man inte behöva flytta då behovet av hjälp i vardagen uppstår. Idag utförs kvalitativa och välbehövliga insatser av hemtjänsten. Under kommande mandatperiod kommer vi att satsa på att ytterligare förbättra den service som dagligen ges till de äldre karlskronaborna. Idag utförs även kvalificerad sjukvård i hemmen och det vill vi fortsätta med. Vi ser dock att det finns problem i gränsdragningen mellan vad som är kommunens respektive landstingets uppgifter. Vi kan få en mer effektiv och ännu bättre hemsjukvård genom att

7 ansvaret för denna överförs till kommunen. När behoven av hjälp ökar och man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns våra särskilda boenden. Vi vill att alla ska känna en trygghet i att man får plats i särskilt boende när behovet uppstår. Vi ser att det behövs ytterligare ett särskilt boende och det ska vi bygga. Leva och utvecklas i Karlskrona Vi socialdemokrater vill skapa ett Karlskrona där alla kan känna att man både har något att leva av och att leva för. I vår kommun ska det finnas ett brett utbud av fritidsaktivteter för alla. Vi ska ha kulturarenor såsom exempelvis bibliotek, scener och utställningshallar. Vi vill också skapa fler möjligheter till spontan lek och idrott ska samhället vara utformat så att det är tillgängligt för alla. Detta kommer vi att genomföra under mandatperioden vilket innebär att en lång rad lokaler och verksamheter ska anpassas och ställas om. Målet är enkelt, alla människor, även de med synliga eller osynliga funktionshinder ska kunna växa och utvecklas i Karlskrona på lika villkor. I oktober 2005 invigdes idrottsarenan på Rosenholm, men vi är inte färdiga med det. Vi vill nu ta nästa steg i utvecklingen av området runt arenan, det ska bli en angelägenhet för hela kommunen. Bland annat ska vi utveckla det nyförvärvade området Kopparudden. Med hjälp av en investerartävling får vi förslag kring hur spännande aktiviteter kan skapas där, förhoppningsvis redan under kommande mandatperiod. Vi socialdemokrater fortsätter jobba för att stävja mäns våld mot kvinnor och barn med fokusering på barnens utsatta situation i familjer där fysisk och psykisk misshandel pågår. Vi vill satsa på ytterligare förebyggande arbete, bland annat i skolorna, och därmed bidra till förändrade attityder och nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor, vilket även gagnar barnen. Boendet Bostaden är en del av den generella välfärden. Vi socialdemokrater vill motverka segregation och utanförskap i kommunen med en aktiv bostadspolitik. Vi vill också att människor ska ha möjlighet att byta bostad allteftersom livet förändras. Karlskrona har en positiv befolkningsutveckling och efterfrågan på bostäder är stor. Vi har goda förutsättningar för att skapa bra boende i olika former i hela kommunen. Vi kommer att fortsätta arbetet med att ta fram nya områden för bostäder i hela kommunen. För oss socialdemokrater är målet tydligt, vi vill att Karlskrona växer vidare. Vi socialdemokrater vill under mandatperioden att det ska byggas minst 500 nya bostäder. I detta sammanhang vill vi särskilt betona att vi behöver bostäder i olika upplåtelseformer som kan komma alla till del. Vårt kommunala bostadsföretag, Karlskronahem, har visat att det går att bygga hyresrätter centralt till en rimlig kostnad. Vi vill fortsätta att utveckla Karlskronahem och stärka dess roll i bostadspolitiken. Idag växer det fram så kallade seniorboenden i olika former. Det är boenden som utformas så att de kan uppfylla de behov som uppstår på äldre dar. De projekt som växer fram har gemensamt att de kräver någon slags egeninsats. Det är bra att sådana initiativ tas men det räcker inte. Vi måste skapa denna möjlighet även för dem som inte kan betala en insats i en bostadsrättsförening eller liknande. Därför vill vi socialdemokrater att Karlskronahem vid framtida byggnationer även ska se till de äldres behov av boende.

8 Miljön För oss socialdemokrater är målet att kunna överlämna en bättre värld till kommande generationer än den vi fick av våra föräldrar. När en stad växer som Karlskrona gör så måste man också vara vaksam på att utvecklingen sker på ett hållbart sätt. Ett led i detta är att slå vakt om de gröna lungorna i staden, våra strandpromenader och tillgängligheten till havet. Före år 2020 ska vårt oljeberoende vara brutet. Det kommer vi socialdemokrater i kommunen att jobba för på olika sätt. Utbyggnaden av fjärrvärme är en viktig del i detta och ska fortsätta. Utbyggnaden har varit den enskilt mest betydelsefulla miljöinvesteringen i Karlskronas historia. Vi har för avsikt att öka kapaciteten i det stora nätet genom att bygga ytterligare en förbränningsanläggning. Utöver denna satsning vill vi också undersöka intresset för att bygga mindre fjärrvärmenät i ytterområden. Vi ska ställa höga miljökrav vid upphandling och tecknande av avtal. De fordon som kommunen använder ska drivas med alternativa bränslen när så är möjligt. Ytterligare område där det finns möjlighet att bidra är när vi som kommun handlar upp livsmedel till våra verksamheter. Idag finns det många livsmedel som är ekologiskt odlade och produkter som är rättvisemärkta. Vi kommer att väsentligt öka mängden av dessa produkter i kommunens verksamhet via krav i de upphandlingar som görs. Nytt stadsbibliotek Karlskrona behöver ett nytt modernt stadsbibliotek. Vi kommer under mandatperioden att se till att det byggs. Hur biblioteket ska utformas vill vi diskutera med alla som vill delta. Samtidigt som vi nu skapar ett nytt stadsbibliotek vill vi också utveckla och göra de andra biblioteken mer tillgängliga för att på så sätt skapa möjlighet till en hög servicenivå för kommunens alla invånare. Förutom biblioteken vill vi socialdemokrater se på förutsättningarna att skapa en ändamålsenlig utställningshall och en mindre scen då vi söker nya möjligheter för att utöka kulturlivet i Karlskrona. En levande stadskärna Trossö är kommunens centrum och något som alla kommuninvånare ska kunna känna sig stolta över. Stadens centrum är unikt, det är aldrig längre än 500 m till havet. I Karlskrona har vi lyckats förena utveckling med bevarandet av vårt historiska arv. Att Karlskrona är upptaget på UNESCOs världsarvslista är ett tecken på detta. Stadens unika karaktär vill vi ta tillvara på och utveckla på ett varsamt sätt även i fortsättningen. Trossö har en attraktionskraft även för besökare och har potential att förstärkas. Vi är väl medvetna om vilka fantastiska miljöer vi har runt om i staden. Vi vet också att det finns många tankar och idéer kring hur dessa kan göras mer attraktiva och lättillgängliga. Vi vill att många ska vara med och ha synpunkter på utvecklingen av stadens kärna. För att möjliggöra detta kommer vi att presentera olika idéer och förslag under nästa mandatperiod som sedan karlskronaborna kan debattera och diskutera. Livet utanför centrum Hela kommunen ska leva. Vare sig man väljer att bo i staden eller utanför ska det finnas tillgång till en kvalitativ samhällsservice. I våra byar och samhällen spelar det lokala föreningslivet en viktig roll. Redan idag sköter föreningslivet en del av den kommunala servicen som exempelvis skötsel av miljöstationer och lekplatser. Detta arbete vill vi utveckla.

9 Vi tror att både kommunen i sin helhet och de lokala föreningarna kan vinna på det. Genom att utföra en del av den kommunala verksamheten får den lokala föreningen ekonomisk ersättning. Denna kan användas i föreningens verksamhet samtidigt som kommunens personal kan koncentrera sig på färre områden. Detta kallas för den sociala ekonomin, vi menar att det handlar om en rejäl chans att utveckla områdena utanför centrum och kommunens föreningsliv. Idrott och fritid Idrottsarenan på Rosenholm är nu invigd och den ger oss helt nya möjligheter att utveckla verksamhet inom idrott och hälsa. För oss handlar dock en satsning på idrott och hälsa om mer än bra arenor. Det handlar om att förbättra folkhälsan, skapa fler mötesplatser för unga och att ge föreningar goda möjligheter att bedriva verksamhet på ett bra sätt. Vi vet att föreningslivet gör ovärderliga insatser för samhällsbygget. Därför vill vi socialdemokrater ytterligare förbättra stödet för föreningarnas verksamhet. Alla ska med så enkelt är det För oss socialdemokrater är helheten i politiken viktig. Vi vill inte ha ett samhälle för några, inte heller för de flesta utan för alla. För oss duger det inte att sätta en grupp på undantag för att flertalet vill vidare. Detta är och har alltid varit den bärande idén för vårt parti. Den genomsyrar hela vår politik och det är detta vi vill bygga vidare på. Vi vill med politiken som verktyg bekämpa utanförskap och orättvisor. Vi vill skapa ett Karlskrona där alla tillåts att växa och utvecklas.

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Kungsbacka har ännu mer att erbjuda

Kungsbacka har ännu mer att erbjuda Kungsbacka har ännu mer att erbjuda Per Ödman, Onsala Kungsbacka - en bra kommun där många vill bo Tillsammans med allianspartierna styr moderaterna i Kungsbacka. Här presenterar vi vad vi har gjort och

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Socialdemokraterna BUDGET 2015. Kommunen Kristianstad Kan bättre! Förslag Planeringsramar

Socialdemokraterna BUDGET 2015. Kommunen Kristianstad Kan bättre! Förslag Planeringsramar Socialdemokraterna Kommunen Kristianstad Kan bättre! Förslag Planeringsramar BUDGET 2015 Flerårsplan 2016-2017 Kommunen Kristianstad kan bättre! Planeringsramar för Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017.

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Möjligheternas Mölndal

Möjligheternas Mölndal Möjligheternas Mölndal 48 förslag för utveckling och framtidstro i Mölndal Mandatperiod 2010 2014 Socialdemokraterna 1. Fria resor för pensionärer Möjligheternas Mölndal Socialdemokraterna redovisar 48

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se Riktiga jobb åt alla Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006 www.centerpartiet.se Arbetslösheten bland funktionshindrade har ökat Ingen grupp i samhället har drabbats så hårt

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer