Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson"

Transkript

1

2 Förord Bildskapandet sker i en relation där jag som bildterapeut står för en fast men osynlig ram i arbetet som bygger på barnets utforskande i rummet. Barnet måste få utforska själv och det måste ske utan tvång, till skillnad mot livet med våld. Det blir en läroprocess för barnet att det har ett inre som blivit påverkad av det våld de upplevt. Så beskriver bildterapeuten Lena Zachrisson sitt arbete med de barn hon arbetat med vid Sektionen för nätverks- och familjevåldsarbete i Botkyrka kommun. Barnen är upp till 20 år gamla och de har alla bevittnat/upplevt våld i sina familjer. I denna rapport beskriver Lena hur hon arbetat med barnen, och hon relaterar sitt arbete till de teoretiska perspektiv som ligger till grund för det bildterapeutiska arbetet. Hon sätter även in det arbete som bedrivs vid sektionen i ett vidare sammanhang. För mig som en person med en god kunskap om socialt arbete, men med begränsade kunskaper om det bildterapeutiska arbetssättet är hennes rapport en utmärkt introduktion till ett spännande verksamhetsområde. Men den är också något mer! För Lena Zachrisson visar också på det sociala arbetets möjligheter, att det går att bedriva ett kvalificerat socialt arbete till stöd för barn som upplevt mycket svåra situationer. Och att såväl teoretiska kunskaper, utrymme för reflektion och en öppenhet för de människor man möter är viktiga delar i ett sådant arbete. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson P.S. För den som (i likhet med mig) vill fördjupa sig vidare när det gäller bildterapi inom ramen för socialt arbete finns också Gunilla Borgs En bild av stillhet? en studie av bildterapeutiskt arbete i psykiatrisk rehabilitering (FoU-Södertörns skriftserie 90/10). D.S.

3 Författarens förord Jag arbetar sedan 2005 som socialsekreterare/bildterapeut på Barn- och ungdomsverksamheten (fd Barnverksamheten), i Sektionen för nätverks- och familjevåldsarbete i Botkyrka kommun. I mitt arbete möter jag barn och unga 0-20 år som har bevittnat/upplevt våld i sina familjer. Jag har länge haft en önskan att lyfta fram dessa modiga barns egna upplevelser, bilder och berättelser om det våld de varit utsatta för. Nu har jag en dag i veckan under ett års tid fått förmånen att på FoU-Södertörn studera mitt bildterapeutiska arbete med barnen på nära håll. Det har varit väldigt intressant att fördjupa mig i mitt arbete. Jag tycker mig fått syn på hur jag arbetar och jag har förstärkts i tron på vikten av att få tillgång till flera språk att uttrycka sig på. Jag har genom studien blivit än mer smärtsamt medveten om hur svårt och komplicerat livet kan vara för våldsutsatta barn. Ett stort tack till barnen och föräldrarna som så generöst delat med sig av sina liv och erfarenheter, och givit mig tillåtelse att använda deras material. Tack också för att ni har lärt mig så mycket både om mitt arbete och mig själv genom våra möten och denna studie. Jag vill tacka min handledare Eva Nyberg, fil dr, forskningsledare på FoU för hennes skarpa ögon, stora tålamod och kritiska frågor som på ett konstruktivt sätt hjälpt mig att hålla fokus i skrivandet. Jag vill också tacka min andra handledare Annika Alm, bildterapeut, leg. psykoterapeut, för hennes engagemang och osvikliga känsla för bildens språk. Stor tacksamhet vill jag också rikta till Elde, min käre son som har hjälpt mig med alla bilder och mycken datorkunskap, min kära kollega Johanna för kloka råd och till Tomas och alla andra trevliga arbetskamrater på FoU-Södertörn.

4 Sammanfattning Denna studie handlar om barn som upplevt våld i sina familjer. Syftet med studien har varit att undersöka och reflektera över mitt bildterapeutiska arbete med våldsutsatta barn och unga i Botkyrka kommun. Min övergripande fråga har varit kan bildterapi/bildskapande hjälpa de våldsutsatta barnen till en bättre psykisk hälsa? Fallbeskrivningarna med fem barn i åldrarna 4-10 år är själva kärnan i denna studie. De barn som presenteras har samtliga upplevt pappas våld mot mamma och några av dem har själva varit direkt utsatta. Jag har öppnat dörren till mitt behandlingsrum och försökt återge mötena mellan barnet och mig. Jag har beskrivit barnens bilder och bildprocesser och våra samtal på ett så oredigerat, dokumentärt sätt som möjligt. Jag har i mina reflektioner försökt väva in de områden som berör barnet såsom våldets påverkan, symptom, anknytning, bildutveckling/avvikelser, bildernas innehåll, vändpunkter, förskole-skolsituation, umgänge, nätverk, risk/skyddsfaktorer,ansvar m.m. Studien visar att de fem barnen verkar uppleva bildskapandet som ett neutralt och ofarligt sätt att uttrycka sig på. Alla fem uttrycker önskemål om att måla. Flera av dem har inte till en början ord för sina bilder men de använder bildskapandet som ett sätt att kommunicera och relatera. Barnen erbjuds möjlighet till både rekonstruktiva och fritt skapade bilder där jag som behandlare tar fasta på det känslomässiga innehållet och hjälper barnen att länka samman och integrera känslor och tankar till en begriplig helhet. För de fem barnen blir skapandet en hjälp att öka sin nyfikenhet och utforskande av sig själva och världen runt omkring. Bildskapandet hjälper dem att öva sin inlevelseoch reflektionsförmåga. Det man kan se i studien är att anknytningen mellan barnet och mamman har påverkats negativt av det våld de gemensamt varit utsatta för. Alla barn visar tecken på att deras uppmärksamhet och oro ligger på mammans mående och att det ska hända mamman något allvarligt samt pappans agerande. Deras eget utforskande av världen har mer eller mindre avstannat. De hanterar sin rädsla på olika sätt men gemensamt är att de anpassar sig och stänger av sina egna behov. De är omsorgstagande och duktiga. Att ta ansvar blir ett sätt att överleva och bemästra känslan av hjälplöshet. I studien framgår att barnens anknytning till pappan är allvarligt skadad. Inte något av barnen i studien nämner sin pappa som en person att lita på och känna sig trygg med. Alla barnen uttrycker rädsla för sin pappa. Det jag kan se i studien är att så länge barnet känner osäkerhet, rädsla och oro för umgänge med pappan fördröjer det barnets möjligheter att våga öppna sig och närma sig sina känslor. Det förhållandet har det varit mer eller mindre i alla fem barns fall. Vändpunkter i deras mående och bilder är kopplat till umgänges- och vårdnadsfrågan. Där mamman fått enskild vårdnad verkar barnen uppleva en lättnad som visar sig såsom minskad stress- och ångestnivå, det krampaktiga släpper taget och de uttrycker en försiktig glädje och framtidstro som blir synlig i deras bilder, ord och kroppsspråk.

5 Innehållsförteckning Sara 6år 3 Mathilda 7 år 4 Inledning... 5 Barn som upplever våld i sina familjer 5 Hur vanligt är det då att barn och ungdomar upplever våld i sina familjer? 5 Hur ser socialtjänstens ansvar ut? 6 Syfte och studiens upplägg 7 Urval av barn 7 Trauma... 9 Det specifika traumat vid våld 10 Våldets konsekvenser för barn i olika åldrar 11 Hur traumat påverkar barnet 12 Frekvens av våld 13 Graden av våld 13 Nätverk 14 Traumats efterverkningar och symptom 14 Emotionella aggressivitet, sorgsenhet, tillbakadragenhet, rädsla, oro, depression 14 Psykosomatiska magont, huvudvärk, ätstörningar, mardrömmar 15 Kognitiva inlärnings- och koncentrationssvårigheter 15 Sociala svårt med relationer, mobbad/mobbare, känna sig annorlunda 15 Anknytningsteori Trygg anknytning 16 Otrygg men organiserad anknytning 16 Desorganiserad anknytning 17 Specifika konsekvenser för barn och unga som bevittnar våld 18 Bildterapi Bildterapins utveckling i Sverige 21 Teoretiska referensramar och förgrundsgestalter 21 Bildskapandets betydelse Material 25 Form 25 Tid 26 Rum 26 Bildskapandets betydelse 26 1

6 Barns bildutveckling Stadie I: Klotter 28 Stadie II: Grundläggande former 28 Stadie III: Mänskliga figurer och begynnande struktur 29 Stadie IV: Utveckling av en visuell struktur 29 Stadie V: Realism 30 Stadie VI: Adolescensen 30 Hur kommer barn till Barn-och ungdomsverksamheten i Botkyrka Hur går arbetet med barnen till 32 Första mötet 32 Möte med moder och barn 32 Initialt skede 33 Rummet 33 Behandlingsarbetet 35 Maria 11 år 35 Rekonstruktion 36 Fritt skapande 36 Anknytning mor-barn 37 Avslut 37 Att arbeta med bildterapeutiska metoder med barn som upplevt våld i sina familjer Noa 4 år 39 William 6 år 45 Eric 10 år, 52 Anna 10 år 57 Nina 7 år 67 Slutord Litteratur

7 Sara 6år Mamma och pappa och vi är i köket. Pappa bråkar med mamma. Han har en plastgrej i handen. Han slår mamma med den. Överallt, på foten. Vid tårna kommer det blod. Det är blod överallt så man kan nästan inte gå på golvet. Vi blir rädda så jag tar mina syskon in i vårat rum. Och stänger dörren. Mamma ringde till polisen. Polisen tog pappa och satte han i fängelse. Mamma kom in till oss. Sara är 6 år och storasyster till tre yngre syskon. De bor tillsammans med mamma och pappa i en lägenhet. Detta är en av flera händelser som Sara har varit med om. Hon säger att pappa och mamma bråkar ofta. Pappa är arg och slår mamma och mamma gråter och är ledsen, säger Sara. Hon tar ett stort ansvar för sina syskon och hon tröstar mamman ofta. I förskolan har Sara svårt att koncentrera sig och hon hamnar ofta i konflikter. Hon tänker mycket på mamma. 3

8 Mathilda 7 år Pappa säger fula ord till mamma och han är jättearg. Han skriker. Han följer efter mamma. Han står i hallen och mamma är på toan. Mamma är ledsen och gråter. Jag går till mamma för jag vill trösta henne. Jag tröstade nog lite för mamma slutade gråta så mycket. Då gick jag ut till pappa, jag var arg på honom och sa att han skulle sluta. Men då svarade pappa att det skulle han inte. Sen gick han. Jag tror han sa förlåt men jag är inte säker. Mathilda har levt med pappans våld och utbrott tills för två år sedan då föräldrarna separerade. Mamman har varit utsatt för fysisk och psykisk misshandel samt materiellt våld. Pappan missbrukar alkohol och också andra droger. Det materiella våldet har handlat om sönderslagna dörrar och hål i väggar. Efter separationen har Mathilda varit vittne till många konflikter och gräl i telefon och vid hämtningar och lämningar vid umgänge. Pappan lämnar inte mamman ifred. Han ringer ofta och ändrar deras överenskommelser med tider och dagar för umgänge. 4

9 Inledning I mitt projekt på FoU- Södertörn har jag fått möjlighet och tid att undersöka mitt bildterapeutiska arbete med barn som upplevt våld i sina familjer med den övergripande frågan kan bildskapande hjälpa barnen till ett bättre mående och psykisk hälsa? Jag har tittat på och beskrivit barnens bilder och bildprocesser och våra samtal, och försökt väva in de områden som berör barnet såsom bildutveckling/avvikelser, bildernas innehåll, vändpunkter, våldets påverkan, symptom, skol-förskolesituation, relationer, umgänge, ansvar, risk/skyddsfaktorer m.m. Barn som upplever våld i sina familjer Det kan verka som en självklarhet att våra barn och ungdomar har rättighet att växa upp under trygga förhållanden med ett eget självklart värde. Men vi vet alla att det inte ser så ut. Många barn tvingas idag att leva och överleva under förhållanden där de måste ta ansvar för både sig, syskon och föräldrar redan från unga år. Barn som upplever våld i sina familjer får inte sina grundläggande behov av trygghet och omsorg uppfyllda. De är ofta både vittne till och offer för våld innanför hemmets väggar. I de flesta fall handlar det om en pappa eller partner till modern som utsätter modern för våld som barnet bevittnar. Barnet som är helt beroende av de vuxna blir ståendes på tröskeln ensam och har ingen att söka skydd och tröst hos. Även direkt våld mot barn i dessa familjer är inte ovanligt. Våld som har makt, kontroll och överlägsen fysisk styrka som vapen. Utöver det kan pålagor av missbruk och psykisk sjukdom förekomma vilket komplicerar livet för barnet ytterligare. Sara och Mathilda berättar för oss hur det kan vara att som barn leva i en familj där våld förekommer. Hur vanligt är det då att barn och ungdomar upplever våld i sina familjer? Det är svårt att veta exakt hur många barn det kan handla om eftersom man kan anta att mörkertalet är stort. Enligt beräkningar från Statiska centralbyrån (Arnell & Ekbom, 1999) upplever mellan barn i Sverige våld i sina familjer. Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) uppskattar att det handlar om vart tionde barn som någon gång upplevt våld och vart tjugonde barn har upplevt det ofta. Enligt en undersökning som gjordes på en kvinnojour i Sverige hade 77% av 5

10 barnen varit i samma rum som misshandeln skett. I 18 % av fallen hade barnet befunnit sig i ett annat rum av skäl såsom att det var på natten, blivit tillsagda att gå dit eller äldre syskon som på så sätt försökt skydda sina småsyskon. Hälften av barnen i undersökningen hade varit i direkt fysisk kontakt med någon av föräldrarna under misshandeln och 62 % hade själva blivit direkt utsatta för våld i olika former (Almqvist & Broberg, 2004). Med detta framför oss förstår vi att det endast är en liten del av de barn som upplever våld som kommer till myndigheters kännedom och får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Att bevittna misshandel mot sin omsorgsperson, vanligtvis modern, är att vara utsatt för psykisk misshandel. I lagens mening är barnet brottsoffer...barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp (5 kap. 11 SoL Lag 2007:225). Hur ser socialtjänstens ansvar ut? Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2009:22 ), om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga, bör en utredning till skydd eller stöd för ett barn ha en klar inriktning på barnets situation, hans eller hennes behov och hur dessa tillgodoses. När ett barn har bevittnat våld bör socialnämnden, med anledning av våldet, utreda bl.a -vilket behov barnet har av stöd och hjälp akut, -våldets karaktär och omfattning, -hur våldet har påverkat barnet och dess relation till föräldrarna, -barnets egen uppfattning om våldet, -vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för barnet, -om barnet också har blivit utsatt för våld, och -vilket behov barnet har av stöd och hjälp på kort och lång sikt. Enligt Socialstyrelsen har det i tidigare undersökningar konstaterats att stödet till våldsutsatta barn skiljer sig betänkligt i landet och att det finns brister i utredningar när det gäller risk- och säkerhetstänkande. De Allmänna råden som rör barn som bevittnat våld ger alltså rekommendationer hur utredningar ska göras i fråga om säkerhetstänkande och barnperspektiv för att få mer enhetlighet. Beroende på hur det våld barnet bevittnar benämns, som bråk, konflikter, partnervåld, kvinnomisshandel eller som pappans våld mot mamman får konsekvenser för hur barnets utsatthet uppmärksammas (Eriksson, m fl, 2008). - Stöd och hjälp till barnet kan bli olika beroende på hur man definierar det våld 6

11 som förekommit. Om våldet beskrivs i termer av bråk mellan jämbördiga aktörer, kan våldet hamna i den privata sfären såsom mindre allvarligt familjegräl. En risk är att barnet blir en medaktör och kan rubriceras som problembarn och på så vis förskjuts fokus från utsatthet till bärare av problemet. En annan viktig ingång till problemet är att barnet ska behandlas utifrån att ha upplevt våld i sin familj, inte utifrån sina eventuella symptom. Syfte och studiens upplägg Syftet med denna studie är reflektera kring hur våld/trauma påverkar barn att undersöka om bildskapande är en bra metod att hjälpa barn som upplevt våld i sina familjer, och att synliggöra barnens egna bilder och berättelser så oredigerat som möjligt och på så vis lyfta fram ett barnperspektiv Studien är uppdelad i två block med en teoridel och en del som beskriver mina möten med fem barn. Ett slutord där jag försöker väva ihop och sammanfatta mitt arbete avslutar rapporten. Urval av barn De fem barnen i studien är i åldrarna 4-10 år och har olika bakgrund och olika erfarenheter av våld. De har bevittnat fysiskt, psykiskt, sexuellt och/eller materiellt våld mot sin mamma. Några av dem har själva varit direkt utsatta. Av de 10-tal mammor som jag hade kontakt med under hösten 2010 tackade tre mammor ja till att delta i studien. Övriga deltagare.har tillfrågats och tackat ja i ett tidigare skede. För att inte röja varken barn eller föräldrars identitet har barnens namn ändrats och vissa ändringar i textmaterialet gjorts. Botkyrka kommuns arbete med våld i nära relationer I Botkyrka kommuns socialförvaltning, i Resursenheten finns Barn- och ungdomsverksamheten (benäms i texten framöver med förkortningen BUV), Kvinnorådgivningen, och Pappaverksamheten som arbetar med våld i nära relationer. BUV tar emot barn och unga 0-20 år som upplevt våld i sina familjer. Kvinnorådgivningen möter våldsutsatta kvinnor med och utan barn se (Römpötti, S. 2009). Pappaverksamheten, erbjuder samtalsstöd till pappor/föräldrar som utövar våld i 7

12 nära relationer se (Åkerlund, E-M. 2007). Ambitionen och målet för de tre verksamheterna är att aktivt samarbeta för att få stopp på våldet och därmed skapa en tryggare och stabilare tillvaro för barnen. Våld i nära relationer kan också vara det motsatta där mamman utsätter pappan för våld och det förekommer att mammor utsätter sina barn för övergrepp. Bildterapi som behandlingsmetod för barn och unga som upplever våld i sina familjer. BUV startade sin verksamhet år 2001 tar emot barn och unga 0-20 år som upplevt våld i sin familj (i texten framöver inkluderas alla i ordet barn). Verksamheten har sedan starten använt sig av bildterapeutiska metoder som komplement i barnens bearbetning. Någon litteratur eller studier från Sverige i bildterapi/våld/barn har jag inte funnit. Däremot finns mycket forskning kring barn som bevittnat våld i nära relationer och ett antal studier och forskning i bildterapi. I framförallt USA finns bildterapi som behandlingsmetod och därav mycket forskning och studier kring bildterapi/våld/barn. Därför känns denna studie särskilt rolig, angelägen och viktig. 8

13 Trauma Att vara utsatt för ett psykiskt trauma innebär att vara utsatt för en överväldigande och okontrollerbar yttre händelse som utlöser olika psykiska och fysiska reaktioner (Arnell & Ekbom,1999). Alla barn som upplever dramatiska eller skrämmande händelser blir inte psykiskt traumatiserade eller får en avvikande psykisk utveckling. Det finns en skillnad i den yttre händelsen och vad som sker inuti i varje enskilt barn. Det är inte händelsen i sig som är traumatiserande utan det beror på hur barnets coping-strategier fungerar samt hur barnet tolkar händelsen, vilken mening barnet ger händelsen (Dyregrov, 1997). Barnets sårbarhet, utvecklingsnivå, tidigare trauman, ålder och andra faktorer spelar in om barnet traumatiseras. Barn med egna goda inre resurser och som har en god omhändertagande miljö kan klara att bemästra svåra och smärtsamma upplevelser utan att deras utveckling och hälsa tar skada. Men lever barnet med upprepade trauman är möjligheterna små för barnet att skapa mening i det som sker och kan inte integrera det i sitt mentala liv. För att överleva smärtsamma inre känslor använder sig barnet av förnekande, bortträngning och i vissa fall dissociation. Dyregrov menar att risken vid långvarig traumatisering blir förflackning och ytlighet där förmågan att uppleva känslor förloras och det finns risk att utveckla psykisk ohälsa senare i livet. En sjuttonårig flicka, berättar att hon aldrig pratar med någon om det våld som förekommit i hennes hem. Hon är en högpresterande elev i skolan. Det är svårt för henne att beskriva och sätta ord på sina känslor och hon har ständig huvudvärk och magont. Det avgörande för barnets utveckling är således barnets samspel med sina omsorgspersoner och hur den omgivande miljön påverkar barnet med såväl riskfaktorer som friskfaktorer. Leonore Terr, amerikansk psykiatriker och forskare, beskriver två olika former av traumatiska situationer (Terr, 1991, i Dyregrov, 1997). Han kallar den ena formen typ 1-trauma, vilket innebär enstaka händelser t ex olyckor, plötsligt dödsfall, enstaka våldshändelse eller våldtäkt. Den andra formen kallar han typ 2-trauma, vilket omfattar upprepade händelser av våld, krig eller övergrepp. Att som barn ha bevittnat upprepat våld i nära relation menar han kan också härröras till typ 2- trauman. 9

14 Enligt Dyregrov (1997) behöver inte barnet självt vara den som är utsatt för att bli traumatiserad. Att bevittna skrämmande händelser, livshotande situationer eller få sig berättat om något allvarligt som hänt närstående kan medföra traumatiska reaktioner. Det specifika traumat vid våld För barnet innebär det alltid en katastrof när våld förekommer i familjen. Är våldet en enstaka händelse där de vuxna förklarat för barnet och tagit ansvar för det som hänt, eller om våldet är ett upprepat mönster och normaliserat i familjen avgör vilka konsekvenser det kan bli för barnet. I många fall är barnet närvarande när våldet sker. I en studie som Christensen (1998 ) gjorde på barn som bott på kvinnojour i Danmark med sina mammor visade att 85% av barnen hade befunnit sig i samma rum som misshandeln pågick, 13% hade varit i rummet bredvid och 2 % hade inte varit med om våldet. 25 % av barnen hade själva blivit utsatta för våld. Barnen är oavsett vem våldet är riktat mot direkt eller indirekt utsatta. Hemmet, platsen för trygghet, förvandlas till en plats förknippad med rädsla, oro, skam och skuld. Våldet är oftast tabuiserat. Barnet blir en bärare av våldet som en hemlighet som inte får röjas och vet att faran blir ännu större om den avslöjas. Det medför att mor och barn blir isolerade, barnet måste upprätthålla en fasad gentemot omvärlden och kan t ex inte ta med sig kompisar hem eftersom det inte vet om något hänt hemma. Ett annat skäl till att barnet inte berättar är dess skuld- och skamkänslor. Många barn och unga vittnar om att det är fyllt av skam att ha en förälder som hotar och slår, att inte ha en snäll pappa som alla andra och barn tar ofta på sig skuld - om de inte fanns skulle det inte bli något bråk, då skulle mamma och pappa inte behöva leva ihop. Att våldet utförs av en person som kontinuerligt finns i barnets liv och som barnet är beroende av, och att våldet riktas mot en annan sådan person i den miljö där barnet normalt sett skulle finna stöd och trygghet, gör med andra ord denna problematik speciell och särskilt allvarlig (Eriksson, M. m fl. 2008). Att som barn uppleva våld i sin familj innebär för barnet att det förlorar båda sina omsorgspersoner. Den ene är skrämmande och farlig och den andre är rädd och upptagen med att skydda sig och i många fall skydda barnen. Barnet som egentligen behöver trygghet och tröst blir lämnad i ensamhet och utsatthet. Anknytningssystemet som slår till vid fara sätts ur funktion. Upplever barnet att omsorgspersonerna är skrämmande eller inte tillgängliga för barnet kan den psykiska stressen bli överväldigande och barnet tappar kontroll över situationen. Resultatet bli en traumatisk upplevelse (Dyregrov, 1997). 10

15 Barn som lever i familjer där våld förekommer bevittnar inte alltid själva våldet men ser eller hör konsekvenserna av det. Hör barnet bara ljud av dunsar och slag kan barnet kanske tro att dessa skrämmande urladdningar mellan föräldrarna skall sluta med att mamman blir svårt skadad eller dödad (Arnell & Ekbom, 1999). En mamma som bär märken efter slag, som gråter mycket eller är deprimerad, eller sönderslagna möbler och dörrar är konkreta spår som barnet kan tvingas leva med och som ständigt påminner om vad som hänt och om vad som kan hända igen. Barnets relation till den våldsamme föräldern blir på dennes villkor, där barnets liv blir inriktat på vaksamhet och anpasslighet med en oförutsägbar utgång. Det är inte ovanligt att en diskussion om barnet eller något som rör barnet, t ex något enkelt som ett köp av ett par nya skor, kan vara starten på en misshandel. De blir bärare av konflikten vilket de flesta av barnen är smärtsamt medvetna om. De ser sig som orsak till föräldrarnas konflikter och tar på sig skulden för det våld som sedan inträffar. Efter separation finns en risk för ökat våld. Det fysiska våldet byter då ofta skepnad till psykisk misshandel av modern och indirekt även barnen. Under umgänge med fader är det inte ovanligt att den psykiska misshandeln fortsätter, med nedvärderande ord och utfrågningar om modern. På detta vis flyttas den psykiska misshandeln av modern också över på barnen. Även detta kan vara traumatiserande för barnet. Våldets konsekvenser för barn i olika åldrar Att uppleva våld i sin familj kan handla om ett enstaka tillfälle till ett våld som funnits i hela barnets liv. Det ger ett brett spektrum av symtom och reaktioner hos barnet, från en enstaka krisreaktion till en fullt utvecklad PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Leonore Terr (Metell, (red.) 2001) har forskat mycket om barn och trauma och har arbetat fram följande kriterier för PTSD och barn: Barnet har utsatts för, varit vittne till eller har hört talas om en händelse eller en serie händelser som ligger utanför normal mänsklig erfarenhet, och som innebär död, allvarlig skada eller hot om skada eller hot mot den egna eller andras fysiska integritet. Barnet har reagerat med en intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck, vilket hos barn kan ta sig uttryck i desorganiserat eller agiterat beteende. Barnet plågas av ständiga återupplevanden, drömmar påträngande minnesbilder och kan ha en känsla av att det ska hända igen. 11

16 Barnet försöker undvika smärtsamma minnen eller situationer och platser som påminner om händelsen samt kan få ändrad attityd till livet, t.ex. ett förkortat framtidsperspektiv. Barnet kan visa tecken på hyperkänslighet eller bestående kroppslig larmberedskap. Symptom kan vara sömnsvårigheter, sängvätning, irritabilitet, koncentrationssvårigheter eller lättskrämdhet. Hur traumat påverkar barnet Barnets sårbarhet, ålder, hur brutalt våldet har varit och omgivningens reaktioner är av betydelse för vilken påverkan traumat får på barnet. Barnets ålder avgör hur barnet förstår det våld det blir utsatt för. Det lilla barnet upplever våldet med kroppens reaktioner. Exempelvis kan barnet sluta äta eller gå eller få ett avskärmat beteende. Det är inte ovanligt att det lilla barnet befunnit sig i moderns famn då våldet pågått. En 2,5 årig flicka har under hela sitt liv upplevt våld mot sin mamma av sin pappa där pappan tagit strypgrepp och vid vissa tillfällen slängt mamman i golvet. Flickan har ett flertal gånger befunnit sig i moderns famn vid de tillfällena. Flickan uppvisar både ett utagerande beteende mot sina kamrater i form av slag och bitningar och ett självdestruktivt i form av att dra av sig hår och ögonfransar. Förskolebarnet har med sin ålder fått en bild av det sammanhang det lever i men är fortfarande inte utseparerat från sina primära objekt. De benämner vanligtvis våldet som att pappa och mamma bråkar. Den fyråriga pojken beskriver det som hänt hemma som dom bara bråkar och bråkar och bråkar, mamma skriker och pappa är arg. Skolbarnen däremot försöker se och hitta förklaringar och ursäkter för det våld de bevittnar/upplever. Skolbarn har ett utvecklat rättvisetänkande och försöker hitta orsaker till det som händer. Det är inte ovanligt att barn i den åldern tar på sig skulden för det som inträffat. Dessa olika strategier innebär ett sätt att överleva. 12

17 En åttaårig pojke har stora problem i skolan. Han är aggressiv och hamnar ständigt i konflikter och farliga situationer. När vi pratar om det våld han bevittnat mot sin mamma säger han att det är för att hon tjatar som pappa slår. Tonårsåldern präglas däremot av en mer realistisk syn på verkligheten, att förstå och analysera det man är med om. Tonåringen kan också se vem som bär ansvaret för våldet. Han blev ofta slagen av sin mamma när han var yngre. Han förstod aldrig varför. Nu när han är 18 år tänker han att en del av förklaringen kan vara att hans pappas våld mot mamman smittade av sig. Det blev deras sätt att lösa konflikter. Frekvens av våld Om våldet har förekommit vid ett enstaka tillfälle och det finns en god omsorgssituation kring barnet där det talas om vålde,t behöver det inte ge traumatiska effekter. Barnets inre struktur håller för den tillfälliga stressen. Däremot om det förekommit upprepade tillfällen av våld under lång tid kommer barnet vara tvunget till att ta till olika typer av försvar. För att uthärda det kaos som uppstår i barnets inre och de starka känslor som triggas igång använder sig barnet ofta av förnekande och bortträngning (Dyregrov, 1997). Han är två år och ser sin mamma bli slagen och sparkad på över hela kroppen av fadern vid ett tillfälle. Tack vare moderns goda omsorgsförmåga och kraft att separera från den våldsutövande pappan och ett stöttande nätverk visar han inga symptom eller beteendeförändringar. Den sjuåriga flickan målar bara blommor och glada flickor i veckor och säger att allt är bra, inget har hänt. Tills en dag då mamman råkar ut för en olycka där flickan är närvarande. Då rasar hennes försvar och hon kan berätta om sin rädsla och oro för sin mamma som hon gått och burit på. Hon berättar om flera situationer där fadern varit hotfull mot modern. Graden av våld Våldets påverkan på barnet skiljer sig naturligtvis om barnet upplevt en enstaka händelse eller upprepat våld under större delen av sitt liv. För ett barn som lever med ständiga övergrepp normaliseras både beteende och roller i familjen Men 13

18 barnet kan inte veta om och när en misshandel slutar. Barnets upplevelse av farlighet skiljer sig avsevärt från den vuxnes. För barnet kan våldet varje gång vara en realistisk upplevelse av dödligt hot. Den nioåriga flickan vaknar av mammans höga skrik. Hon går ut i köket till mamman och hennes sambo. Sambon håller mamman i ett strypgrepp. Flickan tror att mamman kommer att dö. Nätverk Finns andra vuxna i omgivningen, ett nätverk som tar aktiv del i barnets liv och lyssnar på barnet har det goda effekter på barnets hälsa, utveckling och läkande. Det bryter isolationen som våldet skapar. Barnet avlastas skuld och skam. Ser barnet att både modern och den våldsutövande får stöd och hjälp avlastas barnet också det ansvar som barn så ofta tar på sig. Barnet kan då återgå till ett större normalt vardagligt sammanhang. Traumats efterverkningar och symptom Att uppleva en traumatisk händelse, såsom våld i nära relation, medför en allvarlig hälsorisk. Det våld barnet bevittnar mot sin mamma uppfattar många barn också som ett hot mot dem själva enligt en forskningsstudie som gjorts på kvinnojourer i Göteborg. Stannar kvinnan kvar i relationen ökar risken för att barnet också blir utsatt för våld (Almqvist&Broberg, 2004). En annan konsekvens är att barn ser våld som ett sätt att lösa konflikter. Våld ger makt och kontroll. En studie av Katarina Weinehall (1997), där djupintervjuer gjorts med ungdomar som bevittnat pappas våld mot mamma, och som upplevt att de inte fått något stöd från samhällets sida, visar att flera av ungdomarna återupprepar sin förälders beteende dvs pojkarna slog sina flickvänner och flickorna blev misshandlade av sina pojkvänner. De vanligaste symptomen man brukar se hos barn är: Emotionella aggressivitet, sorgsenhet, tillbakadragenhet, rädsla, oro, depression En sexårig flicka har upplevt sin mamma utsättas för psykisk misshandel såsom hot om våld, stark aggressivitet och fula nedsättande omdömen av pappan under flera år. Flickan berättar att hon vid umgänget med pappan alltid är orolig för att pappan ska bli arg. Hon blir så rädd då. Hon försöker 14

19 att vara snäll, hela tiden, och inte tjafsa. En åttaårig flicka har stora svårigheter att koncentrera sig i skolan. Hon springer hem direkt efter skolan för att se att inget har hänt mamman. Flickan har upplevt modern bli fysiskt misshandlad och hotad ett flertal gånger. Flickan och modern har inga släktingar i Sverige. De två syskonen, sju och tio år, lever med sin mamma. De är ständigt övervakade av mannen och hans familj. Mannen/pappan är dömd för grov kvinnofridskränkning då han utsatt mamman för upprepat våld som syskonen bevittnat. Det yngsta barnet uppvisar ett kaotiskt, förvirrat och stresspåslaget beteende och det äldre växlar mellan ett aggressivt och ett uppgivet, depressivt sätt gentemot mamman. Psykosomatiska magont, huvudvärk, ätstörningar, mardrömmar En tioårig pojke har ständigt ont i magen. Han kan så småningom berätta om sin rädsla för att det ska hända hans mamma eller pappa något under de ständigt återkommande utbrotten. För att inte höra skruvar han upp TV:n och låtsas att inget händer. Kognitiva inlärnings- och koncentrationssvårigheter 10-årig pojke som ständigt hamnar i konflikter med andra barn i skolan. Han är mycket aggressiv och hårdhänt i bråken. Han är ständigt på sin vakt. Han tycker han har rätt att använda våld eftersom de andra är dumma och inte gör som han säger. Hans skolarbete blir lidande eftersom allt fokus ligger på det som händer på rasterna. Sociala svårt med relationer, mobbad/mobbare, känna sig annorlunda Den tioåriga flickan har under hela sitt liv bevittnat våld mot sin mamma och själv varit utsatt för fysiskt våld. Hon har också rollen att vara den som skyddar modern och sin bror gentemot fadern. Flickan har stora problem med att leka. Hon agerar vuxen i sina kamratrelationer och blir ofta mobbad och bortvald. Hon upplever sig annorlunda sina kamrater. Som exemplen här visar ger det upplevda våldet en komplex blandning av symptom. Våldet påverkar barnets hela grundstruktur och barnets normala utforskande och utveckling riskerar att avstanna. Det är alltför upptaget med att hantera sin ångest och att hålla ihop sina försvar. Fokus i barnets liv blir att hantera sin familjesituation. 15

20 Anknytningsteori Detta kapitel om olika typer av anknytning bygger på Broberg (2003) och Almqvist&Broberg (2004). Trygg anknytning Det nyfödda barnet har en disposition att knyta an till sin förälder/omsorgsperson men har ännu ingen förmåga att reglera eller ta om hand sina kroppsliga och känslomässiga reaktioner. Barnet har skriket som kommunikationsmedel och kan inte trösta sig eller lugna sig själv. Barnets signaler aktiverar förälderns gensvar och omhändertagande och barnet är i behov av en förälder som är tillräckligt god, som förstår sina egna känslor och har förmåga att ta emot barnets känslouttryck och ge tillbaka dem i bekräftande form. Om detta bemötande av barnet upprepas och blir till ett mönster bildas inom barnet en inre arbetsmodell av hur samspelet med föräldern ser ut. Relationen blir en trygg bas för barnets utforskande. Barnet får en inre föreställning om att någon finns där och ger barnet vad det behöver. En trygg anknytning utvecklas då en lyhörd förälder förstår barnets signaler. Förälderns uppgift är att minimera de negativa känslorna och maximera de positiva. Det innebär att reparera avbrott i kontakten och skapa kontinuitet i samspelet. Barnet använder föräldern för att reglera sin oro och rädsla, s.k affektreglering. Utvecklingspsykologiskt handlar det om två grundläggande behov hos människan: att komma andra nära och att skilja ut sig och separera sig från andra. Anknytningssystemet kontra utforskandesystemet hänger ihop och när det råder balans dem emellan utvecklas barnets egen styrka och förmåga. Barnet självt kan då härbärgera och reglera oro och ångest. Otrygg men organiserad anknytning Anknytningen mellan barn och förälder utvecklas inte alltid på bästa sätt. Sjukdom, trauman eller annan utsatthet kan göra att föräldern inte kan svara upp på barnets behov av lyhördhet och trygghet. Det kan också handla om barnets eget mående som kan försvåra samspelet. När barnets trygghet minskar eller barnet upplever rädsla aktiveras anknytningssystemet och barnet söker sig till föräldern för reglering av affekten. Finns det då ingen som tröstar måste barnet hitta ett annat förhållningssätt, en otrygg men organiserad anknytning. Det betyder att barnet har en anknytning och grundtrygghet att falla tillbaka på när en otrygg situation uppstår. Undvikande anknytning - 16

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Ingrid Gustavsson Meddelandeserien 2008:2 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Uppdrag... 6 2.2.1 Bakgrund till uppdraget...

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet FoU-Södertörn skriftserie nr 33/04 När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet Carina Hällberg ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Denna studie handlar om barn som bevittnat upprepat våld

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen När mamma blir slagen Att hjälpa barn som levt med våld i familjen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Våldsutsatta kvinnor Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Artikelnr. 2009-126-237 Tredje upplagan reviderad och publicerad www.socialstyrelsen.se, augusti 2009 Första tryckta upplagan publicerades

Läs mer

Förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp

Förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp Förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp Birgitta Eriksson Examensarbete 10 poäng VT 05 Examensarbete på lärarprogrammet 140 p Institutionen för Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer

Umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar ett område som berör

Umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar ett område som berör Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Höstterminen 2006 Umgänge

Läs mer

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Vindeln, Vännäs och Bjurholms kommuner i samarbete med Hälsocentralen Tre Älvar Antagen av ON, Bjurholms kommun 2011-04-06 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

5.2 KVINNOMISSHANDEL OCH VÅLD I PARFÖRHÅLLANDE 5.3 AMERIKANSK LITTERATUR OM MANSMISSHANDEL OCH PARVÅLD

5.2 KVINNOMISSHANDEL OCH VÅLD I PARFÖRHÅLLANDE 5.3 AMERIKANSK LITTERATUR OM MANSMISSHANDEL OCH PARVÅLD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. SYFTE 3.1 INTERVJUMETOD 3.2 BEGRÄNSNINGAR 3.3 GENOMFÖRANDE 3.4 VÅR DEFINITION AV MISSHANDEL 4. LAGEN OM FRIDSBROTT 5. LITTERATURSTUDIE 5.1 MANS- OCH KVINNOIDENTITET

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Barn och ungdomar utsatta för våld

Barn och ungdomar utsatta för våld Barn och ungdomar utsatta för våld Signs of Safety och BBIC metodstöd för myndighetsutövning form Masarin Illustrationer Illidesign tryck Edita copyright Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Stockholms stad

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Av: Anna-Stina Hansson Görel Johansson Vt-09 Handledare: Helena Hansson Examinator: Mats Hilte ABSTRACT Authors: Anna-Stina Hansson,

Läs mer

Att ge varandra glädje

Att ge varandra glädje Att ge varandra glädje Utvärdering av Barn i väntan (BIV) projektet 2004 2007 Zsofia Nestler, beteendevetare, leg. psykoterapeut April 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning.3 Inledning.5 Bakgrund...

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer