HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN"

Transkript

1 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2 Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING... 1 BAKGRUND... 2 FÖRSKOLAN/SKOLANS UPPDRAG... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET OCH TJÄNSTEMANNAANSVAR... 4 ELEVHÄLSA I SÄTERS KOMMUN... 4 SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR... 7 SOCIALTJÄNSTEN I SÄTER, ORGANISATION RÅDGIVNING/KONSULTATION... 7 EGEN ANSÖKAN - HÄNVISNING FRÅN SKOLAN... 7 VAD HÄNDER HOS SOCIALTJÄNSTEN... 7 FRIVILLIGHET OCH TVÅNG... 8 UTREDNINGEN AVSLUTAS... 8 SEKRETESS... 9 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET OCH TJÄNSTEMANNAANSVAR... 9 RUTINER FÖR ANMÄLAN MELLAN BUN/SN... 9 UNGDOMAR SOM BLIR MYNDIGA UNDER SKOLTIDEN ANONYMITET VID ANMÄLAN ATT ÅTERTA ANMÄLAN NY ANMÄLAN ÅTERKOPPLING TILL SKOLAN UNDER UTREDNINGSTIDEN OCH OM BESLUTET GEMENSAMMA MÖTEN MELLAN SKOLA OCH SOCIALTJÄNST SAMVERKAN KRING PLACERADE BARN OCH UNGDOMAR BILAGOR CHECKLISTA FÖR ANMÄLANDE MYNDIGHET/VERKSAMHET HANDLINGSPLAN VID OLOVLIG FRÅNVARO SKOLPLIKT... 15

3 SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKE- RAR ATT FARA ILLA Handbok för dig som arbetar inom förskola/skola samt socialtjänst i Säters kommun. INLEDNING Alla som arbetar med barn och unga har en skyldighet att samverka i frågor som rör barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Detta regleras i respektive lagstiftning. Bestämmelser om samverkan barn i riskzonen (gäller från ) SoL 5 kap. 1a Socialnämnden skall i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap denna lag och sekretesslagen. Nämnden skall aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. Skollagen 29 kap. 13 Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i sådan verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 14 och offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Ansvaret för att ge barn och ungdomar i behov av annat stöd än vad den egna familjen kan ge måste ses ur ett helhetsperspektiv, där familjens och samhällets resurser utnyttjas på bästa sätt oavsett förvaltning. Skola och socialtjänst har ett gemensamt ansvar för att barn och ungdomar i kommunen mår bra och utvecklas positivt. För att kunna göra detta krävs att vi tillsammans tidigt identifierar de barn som far illa eller riskerar att fara illa och att det finns struktur och rutiner i hur vi tillsammans agerar. Med Samverkan menas när någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra. Gemensamt har vi uppdraget att bevaka barns rätt utifrån barnkonventionens tredje paragraf: Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet. Barnets bästa utgår från två perspektiv: o Objektivt perspektiv; beslutsfattare gör bedömningar som grundas på forskning och beprövad erfarenhet. o Subjektivt perspektiv; det berörda barnet, och vårdnadshavare, får ge uttryck för vad som är hans/ hennes bästa. Barn försummas när deras basbehov inte tillfredsställs oavsett orsak 1

4 Barn definieras här som personer under 18 år. Barn och unga som far illa. Med detta uttryck avses barn som inte får sina behov tillgodosedda inom familjen. Det är barn och ungdomar som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse. Det är också barn och ungdomar med ett socialt nedbrytande beteende, såsom missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende. Även barn och ungdomar som utsätts för mobbning, hot, våld och andra övergrepp från jämnåriga ingår i begreppet. Likaså barn och ungdomar som har allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj och omgivning samt elever där stora svårigheter i skolsituationen uppstått BAKGRUND I Säters Kommun har samverkansfrågor mellan Barn och Utbildningsnämnden (BUN) och Socialnämnden (SN) diskuterats under flera år. En grupp bestående av presidierna samt tjänstemän har träffats några gånger årligen och diskuterat gemensamma frågor. B l a har (Vilja VågaVara Ung i Säter 2.0 (VVVUiS) fötts via denna grupp. Det är nu dags att ta ytterligare ett steg och genom ett samverkansavtal föra ner samverkan till en samarbetsnivå. Samverkan mellan BUN och SN ska: o Ha ett tydligt barnperspektiv, barnet ska vara i fokus. o Utgå från metoder som möjliggör en helhetssyn på barnets situation o Verka för att barn får hjälp i ett tidigt skede I Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, rapport från Socialstyrelsen, rikspolisstyrelsen och Myndigheten för Skolutveckling talar man om tre övergripande mål. Hjälp i ett tidigt skede: Med detta avses insatser i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Målgruppen är barn och unga som riskerar att fara illa. Helhetssyn: Med detta avses att barnets eller den unges hemsituation, relationer, skolsituation, fritid samt fysiska och psykiska hälsa ses i ett sammanhang där de olika delarna ömsesidigt påverkar varandra. Insatser utformas utifrån en helhetsbedömning. Barnet i fokus: I ett svårt arbete är det lätt att överföra vanmakt och skylla på andra. Det är ett känt fenomen, liksom att revirtänkande och prestige hindrar utvecklingen mot en ökad samverkan. Från de två förvaltningarna är det klart uttalat att samverkan skall ha barnet i centrum oavsett vår organisatoriska hemvist. 2

5 FÖRSKOLAN/SKOLANS UPPDRAG Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare Skollagen 1 kap. 4 ). I skollagen slås fast att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i Skollagen (1 kap. 8-9 ). Särskild hänsyn till barnets bästa I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. (1 kap. 10 ). Barns och elevers utveckling mot målen Utredning Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. (3 kap. 8 ). Åtgärdsprogram Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 eller i form av anpassad studiegång enligt 12 får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. Om en utredning enligt 8 visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas. (3 kap. 8 ). Elever i behov av särskilt stöd. 3

6 Orsaken till att en elev kan få behov av särskilda stödåtgärder kan finnas hos individen, i gruppen, i elevens omgivning eller i skolans organisation. Ofta är det en blandning av flera orsaker. Ansvaret för elevhälsan är primärt att arbeta med skolrelaterade problem. Det kan vara svårt att göra tydliga avgränsningar eftersom elevens skolgång och svårigheter i skolan ofta är ett resultat av elevens samlade livssituation. Det krävs därför ett gemensamt ansvarstagande och samverkan såväl inom kommunen som mellan kommun och landsting för att skolan skall lyckas i sitt uppdrag. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen. Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses i 3 kap. 9. (Skollagen 10 kap. 12 ). Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan 1 ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i, och 2 sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen. Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen än vid ett utvecklingssamtal. (Skollagen 10 kap. 13 ). ANMÄLNINGSSKYLDIGHET OCH TJÄNSTEMANNAANSVAR Alla anställda i en myndighet vars verksamhet berör barn och ungdomar är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om något som gör att socialtjänsten kan behöva ingripa till ett barns skydd. (SoL 14kap1 andra stycket.) I anmälningsskyldigheten ingår också att myndigheter, befattningshavare (även nämndledamöter) och andra som arbetar med barn och ungdomar är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredningar av barns behov av skydd. (SoL 14 kap 4 ). Detta innebär att den som har misstankar om att ett barn eller en ungdom far illa i skolan, i hemmet eller på fritiden, oavsett vad oron eller misstankarna gäller, såsom fysisk eller psykisk misshandel, sexuellt utnyttjande, missbruk, kriminalitet eller annan social utsatthet eller misär, skall utan dröjsmål anmäla detta till socialtjänsten ELEVHÄLSA I SÄTERS KOMMUN Ärendegång för förskola, grundskolan och särskolan Elevhälsa i Säters kommun består av ett antal olika kompetenser för att kunna möta den problembild som finns när det gäller barns och ungdomars utveckling, lärande och hälsa: Omvårdnadskompetens, psykologisk kompetens, medicinsk kompetens, kompetens i socialt arbete och specialpedagogisk kompetens. Organisation: Specialpedagoger, tal- språkpedagog, skolkuratorer, familjebehandlare, skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog är knutna till Elevhälsan. Till varje rektorsområde/arbetslag i kommunens skolområden kopplas en specialpedagog och en kurator från Elevhälsan. Ärenden där behov finns av basutredning eller ytterligare stödresurs går via ärendeansökan till Elevhälsan. 4

7 Elevhälsas uppdrag Elevhälsa ska främja hälsa hos alla elever men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande Arbetet med elevhälsan ska så långt som möjligt vara förebyggande och hälsofrämjande och utgå från en analys av risk- och skyddsfaktorer Rektorerna leder områdets elevvårdsarbete via barn- och elevvårdsteam Förebyggande insatser och elevvårdsarbete sker på arbetslagsnivå Specialpedagog och kurator deltar kontinuerligt i elevvårdsarbetet i varje arbetslag Samverkan med de sociala myndigheterna vidareutvecklas Samverkan med landstingets verksamhetsområden för barn/ungdomar vidareutvecklas Arbetet sker i etapper utifrån en s.k. trappa Steg 1 Ett mindre team från Elevhälsan, bestående av specialpedagog och kurator, har som uppdrag att samordna elevvårdsarbetet i arbetslagen i kommunens rektorsområden. Detta sker, bland annat, genom att man kontinuerligt deltar i arbetslagens konferenser. Teamet ska tillsammans med klasslärare, mentorer och ansvarig förskollärare ansvara för att kartläggningar genomförs, att åtgärdsprogram skrivs och utvärderas. Arbetet utgår från arbetslagets behovsanalys I arbetslagen genomförs elevvårdsarbete utifrån i forskning utprovade metoder, Arbetet ska vara väl dokumenterat och utvärderas kontinuerligt. Steg 2 Skolledarna, skolkurator, skolsköterska och specialpedagog bildar ett elevvårdsteam per rektorsområde. I förskolan bildar skolledare och specialpedagog ett barnteam. Där sker det strategiska elevvårdsarbetet, t.ex. Analys av rektorsområdets behov på individ- grupp- och organisationsnivå, planering av förebyggande insatser, fördelning av resurser, planering av kompetensutveckling rörande barn/elever i behov av särskilt stöd, arbetsfördelning för speciallärare och andra stödresurser, kontinuerlig utvärdering av rektorsområdets elevvårdsarbete. Steg 3 Ärenden där behov finns av basutredning eller ytterligare stödresurs går via ärendeansökan till Elevhälsan. Där arbetar hela elevhälsagruppen med ärenden utifrån sin specialkompetens, man gör fördjupade kartläggningar, utredningar och insatser. Elevhälsan ansvarar för kompetensutveckling inom området barn/elever i behov av särskilt stöd och initierar, planerar och genomför förebyggande insatser övergripande i kommunen. 5

8 Steg 4 Samarbete med samhällets övriga stödfunktioner; barnhabilitering, barn- och ungdomspsykiatrin, sociala myndigheten i kommunen, barnavårdscentralen, barnmedicin, logopedmottagningen och polismyndigheten ska ske på övergripande nivå bl.a. via Barnplanegruppen och Nätverk för elevhälsa, där deltar rektor för Elevhälsan. Specialpedagogerna samarbetar med barnhabilitering och barn- och ungdomspsykiatrin i förkommande ärenden. Tal- och språkpedagogen samarbetar med logopedmottagningen enligt gemensam överenskommen rutin. Personalen i de särskilda undervisningsgrupperna samverkar med kommunens socialsekreterare med särskilt ansvar för barn och ungdom och polisen i kontinuerligt återkommande träffar. Skolkuratorerna och familjebehandlare samarbetar med socialtjänsten i förekommande ärenden. Skolsköterskorna har kontinuerligt samarbete med barnmedicin och BVC. Förskolans specialpedagog samarbetar också med BVC. 6

9 SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Socialnämnden har det övergripande ansvaret för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden och Socialtjänsten har enligt lag det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar ska få det stöd och den hjälp de behöver.. (Socialtjänstlagen (SoL) 2kap 2 första stycket och 5kap 1 ). Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. För att kunna fullfölja sina skyldigheter är socialtjänsten beroende av sina samverkanspartners, där skolan är en av dessa. Skolpersonalens kunskap om hur barnen fungerar i skolmiljön, på fritiden och om deras hemförhållanden är en mycket viktig och nödvändig information för socialtjänsten vid sociala utredningar om vilka insatser som är lämpliga till skydd och stöd för enskilda barn och ungdomar. Socialtjänsten i Säter, organisation. Socialtjänsten i Säters Kommun är uppdelad i 6 olika verksamhetsområden. Biståndsbedömningen där utreds bistånd enl. LSS och SoL med inriktning mot äldre. SÄBO- särskilda boenden LSS- har ansvar för gruppbostäder, daglig sysselsättning för funktionshindrade, SPT (socialpsykiatriska teamet) Hemtjänsten HSL- hälso- och sjukvård inom SÄBO IFO- individ och familjeomsorg som omfattar Socialkontoret och öppenvården 4:an. Vid socialkontoret handläggs frågor enligt SOL, LVM och LVU inom myndighetsdelarna. Vid öppenvården 4:an erbjuds samtal enskilt och i grupp till personer med missbruk eller beroende samt deras anhöriga. Här finns också samtalsstöd för ungdomar och föräldrar som behöver stöd och hjälp i sitt föräldraskap. Rådgivning/konsultation Socialtjänsten har en skyldighet att informera skolan om gällande lagstiftning samt bistå med rådgivning och konsultation när det finns oro för att barn och ungdomar far illa och/ eller riskerar att utvecklas ohälsosamt eller på annat sätt utsätter sig för fara. Egen ansökan - hänvisning från skolan Skolan kan alltid hänvisa föräldrar och barn att själva ta kontakt med socialtjänsten om de har bekymmer och behöver någon form av hjälp eller bistånd. Då skolan hänvisar någon att själva kontakta socialtjänsten fråntar det inte skolan skyldigheten att anmäla om förhållandena är sådana att anmälningsskyldighet föreligger. Vad händer hos socialtjänsten När en anmälan kommer till socialtjänsten görs en aktualisering samt återkoppling till anmälaren om att anmälan inkommit. Därefter görs en förhandsbedömning om utredning skall inledas eller inte. Förhandsbedömningen får enbart göras utifrån uppgifterna i anmälan, övrig dokumentation som e v finns hos socialtjänsten samt samtal med den anmälan avser och dennes vårdnadshavare 7

10 och föräldrar. Om beslut fattas att utredning skall inledas skall en utredningsplan upprättas och delges vårdnadshavarna. Utredningen skall genomföras snabbt i nära samarbete med vårdnadshavare och barn samt leda till beslut senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får beslut fattas att förlänga utredningstiden. Socialtjänstens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med den det berör och vid behov i samverkan med andra. När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning klarläggas så långt det är möjligt genom att handläggaren samtalar med barnet. Hänsyn skall alltså tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad (SoL 3kap 5 ) Lagen säger även att barn under 15 år bör höras om det är till nytta för utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det. (SoL 11kap 10 andra stycket). Om barnet över 15 år skall även det underrättas (förutom vårdnadshavarna) om att utredning inleds. (SoL 11kap1 ). En 15 åring har dessutom rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden som rör den själv. (SoL 11kap10 första stycket). Även beslut om kontaktperson och andra frivilliga sociala tjänster får beviljas enbart om den unge själv begär det eller samtycker till det. (SoL 3kap 6 ) Frivillighet och tvång Skillnaden mellan insatser utifrån SoL och Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är att i det första fallet sker biståndet i samförstånd, frivillighet, mellan den unge, dennes vårdnadshavare och socialtjänsten, medan det i LVU-fallet sker utan samtycke, tvångsvård. Grunden till beslut om tvångsvård är att den unge utsätts eller utsätter sin hälsa och utveckling för allvarlig fara eller att vårdnadshavarna motsätter sig ett omhändertagande. Från 15 års ålder skall den unge själv lämna sitt samtycke till vård. Denne har då även rätt att själv föra sin talan i mål enligt LVU. Beslut om tvångsvård föregås alltid av beslut i Socialnämnden om att hos länsrätten ansöka om vård enligt LVU. Länsrättens beslut kan överklagas. Omedelbart omhändertagande enligt LVU kan göras om Länsrättens beslut inte kan avvaktas och det är troligt att den unge kan komma att bli föremål för vård enligt LVU. Beslut om omedelbart omhändertagande fattas av ordförande i Socialnämnden. Detta beslut underställs Länsrätten inom en vecka och Länsrätten har upp till en vecka på sig att fatta beslut om omhändertagandet skall kvarstå eller inte. Vid en LVU förhandling får både barnet och föräldrarna ett offentligt biträde. Utredningen avslutas När utredningen är slutförd lämnar handläggaren et förslag till beslut, utifrån de uppgifter som är insamlade och sammanställda, till den som av socialnämnde erhållit delegation på att fatta beslut i ärendet. Utredningen skall dessförinnan vara delgiven i sin helhet till familjen som den berör. Dessa skall också ha fått lämna sina kommentarer till utredningen. Socialnämnden, eller annan beslutsfattare, kan göra en egen bedömning av utredningen och fatta ett annat beslut än handläggarens förslag till beslut. Detsamma gäller om ett beslut överklagas till Förvaltningsrätten. En utredning kan även avslutas utan åtgärd under förutsättning att barnet inte anses vara i behov av individinriktade stödinsatser från socialtjänsten. I de fall det påvisats ett behov av stöd men barnet och/ eller vårdnadshavarna inte lämnar sitt samtycke till det, finns inga tvångsåtgärder att tillgå från socialtjänstens sida om behovet inte bedöms så omfattande att framställan om ett LVU kan göras. 8

11 SEKRETESS Huvudregeln inom socialtjänsten är att sekretess råder. (Offentlighets och SekrL 26 kap 1 ) Det betyder att den som tar kontakt med socialtjänsten inte behöver befara att uppgifter lämnas ut till obehöriga. Uppgifter som rör enskildas personliga förhållanden är inte offentliga. Däremot har man i de flesta fall rätt att se alla uppgifter i dokument som rör en själv. Vårdnadshavare kan bryta sekretessen genom att ge sitt samtycke till att socialtjänstens uppgifter lämnas ut. Om Länsrätten har beslutat om vård enligt LVU kan socialtjänsten lämna ut information utan vårdnadshavares samtycke om det behövs för att kunna genomföra vården. All personal inom förskola, skola och skolhälsa omfattas av sekretess som regleras i Offentlighets och Sekretesslagen. Styrkan av sekretessen skiljer sig åt beroende av yrkesroll. I lagen finns också undantagsbestämmelser som t ex att sekretessen kan brytas. ANMÄLNINGSSKYLDIGHET OCH TJÄNSTEMANNAANSVAR Alla anställda i en myndighet vars verksamhet berör barn och ungdomar är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om något som gör att socialtjänsten kan behöva ingripa till ett barns skydd. (SoL 14kap1 andra stycket.) I anmälningsskyldigheten ingår också att myndigheter, befattningshavare (även nämndledamöter) och andra som arbetar med barn och ungdomar är skyldiga at lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredningar av barns behov av skydd. (SoL 14 kap 4 ). Detta innebär att den som har misstankar om att ett barn eller en ungdom far illa i skolan, i hemmet eller på fritiden, oavsett vad oron eller misstankarna gäller, såsom fysisk eller psykisk misshandel, sexuellt utnyttjande, missbruk, kriminalitet eller annan social utsatthet eller misär, skall utan dröjsmål anmäla detta till socialtjänsten. RUTINER FÖR ANMÄLAN MELLAN BUN/SN En anmälan kan göras muntligt och/eller skriftligt. Lagen ställer inga formella krav på hur anmälan görs. Socialstyrelsen har i sina allmänna råd om anmälan om missförhållanden rekommenderat att en anmälan görs skriftligt med hänsyn till de ingripande åtgärder som en anmälan kan innebära för den enskilde. Ur rättssäkerhetssynpunkt och av respekt för den enskilde är det av yttersta vikt att anmälan sker skriftligt Alla anmälningar aktualiseras av socialtjänsten och anmälaren skall få en återkoppling om att anmälan mottagits. Återkopplingen sker till rektor och återkopplingen registreras på skolan Den som har gjort en anmälan är dessutom skyldig att informera socialtjänsten om förhållandena ändras eller om situationen fortgår. Detsamma gäller för den som har lämnat uppgifter som senare visar sig vara felaktiga. 9

12 Anmälningar görs vid ett Trepartsmöte Trepartssmöten hålls företrädesvis på Onsdag em. Syftet är att gemensamt gå igenom anmälan för att undvika misstolkningar samt tydliggöra för samtliga inblandade vad skolans oro består i. Skolan, oftast Rektor kallar till mötet.. Vid mötet medverkar: Den som gör en anmälan till socialtjänsten. Vårdnadshavare. Socialtjänsten. (Tänk på att begränsa antalet deltagare.) Socialtjänsten leder mötet. Varje part för sina egna anteckningar. En kopia på anmälan lämnas till vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Vid mötet tas också frågan om sekretess och återkoppling upp. Detta protokollförs. I en akut situation kan det vara nödvändigt att göra en muntlig anmälan, men den bör då senare kompletteras med en skriftlig anmälan. Socialtjänsten antecknar alltid en muntlig anmälan. Ovanstående rutiner gäller ej i följande situationer. När information inte skall ges till vårdnadshavare. Det finns några tillfällen då vårdnadshavaren inte skall informeras om att anmälan görs. Det är när misstanke finns om att barnet utsätts för brott av sin egen vårdnadshavare eller andra till barnet närstående i form av fysisk och/ eller psykisk misshandel samt sexuellt brott samt vid ärenden där det kan förekomma hedersrelaterade händelser. UNGDOMAR SOM BLIR MYNDIGA UNDER SKOLTIDEN. Om barnet hinner bli myndigt under skoltiden kvarstår skolans skyldighet att lämna ut uppgifter till socialtjänsten, man har dock inte rätt att informera tidigare vårdnadshavare utan den unges samtycke. ANONYMITET VID ANMÄLAN Det är endast privatpersoner som kan vara anonyma vid en anmälan om att ett barn eller en ungdom far illa. Privatpersoner som vill vara anonyma vid en anmälan ska tänka på att inte presentera sig vid kontakten med socialtjänsten. Så fort man sagt sitt namn är man inte längre anonym. Personer som i sin yrkesutövning känner en oro för ett barn eller en ungdom har anmälningsplikt (SoL14kap1 andra stycket) och kan inte vara anonyma. 10

13 ATT ÅTERTA ANMÄLAN Den myndighet eller person som har gjort anmälan kan inte återta den. Den som har gjort en anmälan är dessutom skyldig att informera socialtjänsten om förhållandena ändras. Detsamma gäller för den som har lämnat uppgifter som senare visar sig vara felaktiga. NY ANMÄLAN Om en utredning har avslutats utan åtgärd från socialtjänstens sida och nya uppgifter framkommer om att barnet eller ungdomen fortsatt mår dåligt eller på annat sätt far illa skall en ny anmälan göras ÅTERKOPPLING TILL SKOLAN UNDER UTREDNINGSTIDEN OCH OM BESLU- TET Socialtjänstens rätt att lämna ut information till skolan om enskildas personliga förhållanden regleras både av reglerna om tystnadsplikt i Socialtjänstlagen (15kap 1 ) och Offentlighets och Sekretesslagen (26 kap 1 ). Detta gäller även när skolan har gjort en anmälan till socialnämnden. Sekretessen kan dock brytas om den unge och dennes familj samtycker till detta. Såväl Socialtjänsten som den enskilde kan dock göra begränsningar i den information som skall lämnas ut. Skolan har alltid möjligheten att fråga vårdnadshavare/vårdnadshavarna om hur ärendet går. GEMENSAMMA MÖTEN MELLAN SKOLA OCH SOCIALTJÄNST. I syfte att öka kunskapen om varandras kompetensområden, arbetssätt och den lagstiftning som styr respektive myndighets beslutsfattande samt för att underlätta konsultation och rådgivning kommer socialtjänsten from ht 2009 att medverka på EVT/Barnteam. Medverkan kommer att ske ca 1 gång/månad och vid dessa träffar kan ärenden bollas anonymt. Funktionen kommer att vara konsulterande. Skolpersonal kan alltid kontakta socialtjänsten för rådgivning och konsultation utan att nämna namn även vid sidan av dessa möten. Kontakt tas då i första hand med 1:e soc.sekr. SAMVERKAN KRING PLACERADE BARN OCH UNGDOMAR. Den kommun där ett barn vistas är enligt skollagen skyldig att ta emot barnet i sin grundskola. Detta gäller både vid tillfälliga placeringar i till exempel jourhem eller vid mer stadigvarande placeringar (Skollagen 10 kap ). Vistelsekommunen har rätt till ersättning för sina kostnader för barnets utbildning från hemkommunen (10 kap. 34 ). Om ett sådant barn har behov av extra stöd i skolan skall beslut fattas av utbildningsförvaltningen i hemkommunen. Det görs därvid en bedömning av vad som är skolans ansvar enligt skollagen och vad som behövs av stöd därutöver. Stöd som har samband med vårdbehovet beslutas genomplacerande kommun. Det skall kart framgå vem som fattar beslut om eventuellt extra stöd i skolan. Ersättning för extra stöd kan normalt inte begäras i efterhand. Det är lämpligt att utbildningsförvaltningen och socialtjänsten redan på ett tidigt stadium samråder när det gäller skolgången i samband med en placering samt har gemensamma möten och uppföljningar med mottagande skola. En särskild rutin för detta finns. 11

14 BILAGOR Checklista för anmälande myndighet/verksamhet Rutiner olovlig frånvaro Rutiner, samverkan vid placering. Länkar Barnahus Öppenvården 4:an Vad gör jag om jag misstänker 12

15 Bil. Checklista för anmälande myndighet/verksamhet Denna information kan delges myndigheter/verksamheter som vill ha information om vad en anmälan enligt 14 kap 1 socialtjänstlagen bör innehålla. Den kan användas som ett stöd när anmälan skrivs och anpassas efter de aktuella förutsättningarna. Uppgiftslämnare, uppgifter lämnade i tjänsten 1. Namn, tjänsteadress och telefonnummer till arbetet 2. Befattning, förskola, fritidshem och/eller skola 3. Relation till barnet Barnet 1. Förnamn och efternamn 2. Personnummer 3. Bostadsadress (aven ev. annan nuvarande tillfällig adress) 4. Vem bor barnet med (även växelvis boende) 5. Förskola/skola/arbetsplats Barnets vårdnadshavare (ange för båda) 1. Förnamn och efternamn 2. Bostadsadress (även ev. annan nuvarande tillfällig adress) 3. Telefon/mobiltelefonnummer Anledning till anmälan (bekymmer) För att kartlägga de bekymmer som finns för barnet så uppge så detaljrika och konkreta uppgifter som möjligt. Vid specifika händelser så uppge om möjligt datum för dessa händelser. Som hjälp när de problem/bekymmer ni har ska formuleras kan nu använda er av punkterna nedan som stöd. Beskriv de bekymmer ni har den oro som finns för barnet vad handlar den om? Varför görs anmälan just nu? Hur länge har oron/problemen funnits? Sett över tid, har det pågått länge, bättre eller sämre nu, akut? Vad skulle hända om inget görs nu? Var finns barnet just nu? Tror ni det är akut fara för barnet? Finns det andra barn i familjen som ni tror kan fara illa? Är det något särskilt som vi inom socialtjänsten behöver tänka på när vi kontaktar barnet och/eller vårdnadshavare? Finns det särskilda omständigheter att kalla barnet självt? Vet barnets vårdnadshavare om att anmälan görs och i så fall vad säger vårdnadshavarna om den oro som finns? Vet barnet om att anmälan görs och i så fall vad säger barnet om den oro som finns? Vilket stöd finns för barnet? Vad har den anmälande myndigheten redan gjort för att komma till rätta med problemen? Övrigt 13

16 Bil. Handlingsplan vid olovlig frånvaro Utbildningen i grundskolan är obligatorisk (Skollagen 7 kap.). Kravet på att eleven ska delta i skolarbetet finns för att eleven ska kunna nå målen för utbildningen. Det är också en förutsättning för att lärarens ska kunna göra en riktig och rättvis bedömning av elevens kunskaper. All frånvaro som inte beror på sjukdom eller beviljad ledighet betraktas som olovlig. Olovlig frånvaro från undervisningen kan vara tecken på ohälsa, brister i skolmiljön, dåliga relationer med kamrater eller lärare, oro eller missförhållanden i hemmet, alkohol- eller drogmissbruk, psykisk eller fysisk sjukdom. Att kontakta vårdnadshavare för omyndiga elever om frånvaron är en del av skolans ansvar för att komma tillrätta med olovlig frånvaro. 1. Vid frånvaro kontrollerar berörd mentor om eleven sjukanmälts eller har annan giltig orsak till frånvaro. 2. Vid ogiltig frånvaro kontaktas hemmet samma dag. 3. Efter tre dagars oanmäld frånvaro eller tre tillfällen med oanmäld frånvaro kallar mentor elev och vårdnadshavare till samtal. Mentor upprättar tillsammans med elev och vårdnadshavare ett åtgärdsprogram med tidsbestämd återkoppling och tid för nytt möte. 4. Infinner sig inte vårdnadshavare till möte skickar rektor, senast påföljande vardag, ett brev till vårdnadshavarna och erinrar om skolplikt enligt Skollagen 7 kap 2 samt vårdnadshavares ansvar 7 kap 20 i skollagen. Förvaltningsledningen informeras. 5. Vid fortsatt frånvaro kallar rektor/biträdande rektor inom fem arbetsdagar till elevvårdskonferens. Åtgärdsprogram upprättas. 6. Vid fortsatt oanmäld frånvaro, trots åtgärdsprogram, görs anmälan till socialförvaltningen inom fem arbetsdagar. Mentor skriver anmälan tillsammans med rektor/biträdande rektor. Vårdnadshavaren informeras. Barn- och utbildningsnämnden informeras. 7. Rektor fortsätter att aktivt arbeta för att få eleven att återgå till utbildningen. 8. Fortsätter den oanmälda frånvaron trots vidtagna åtgärder anmäls ärendet till barn- och utbildningsnämnden efter 20 arbetsdagar. Rektor gör anmälan som åtföljs av dokumentation av hur ärendet har hanterats. 9. Rektor fortsätter att aktivt arbeta för att få eleven att återgå till utbildningen. 10. Barn- och utbildningsnämnden tar beslut om ett ev. vitesförläggande (Skollagen 7 kap, 23 ). 14

17 Skolplikt Vad innebär skolplikt? Alla barn i åldern 7 till 16 år som är bosatta i Sverige måste gå i grundskolan. Det kallas för skolplikt och innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar. Vårdnadshavarens skyldighet Politikerna i Sveriges riksdag har bestämt i skollagen att vårdnadshavaren är skyldig att se till att barnet kommer till skolan. Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan. Kommunens skyldighet I skollagen står det också att kommunen är skyldig att kontrollera att eleverna finns i skolan. Skolan ska kontakta hemmet när eleven är frånvarande och vårdnadshavaren inte anmält frånvaron. Otillåten frånvaro anmäls Rektorn måste lämna en anmälan till barn- och utbildningsnämnden om en elev har mycket otilllåten frånvaro. Till denna anmälan bifogas en redovisning om skolans åtgärder för att hjälpa elev och vårdnadshavare. Otillåten frånvaro är skolk eller att eleven är frånvarande utan att ha sökt ledigt. Risk för penningböter (vitesföreläggande) Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att vårdnadshavaren inte har gjort sitt för att barnet går i skolan kan barn- och utbildningsnämnden förelägga föräldern att ta sitt ansvar. Vitesföreläggande betyder att vårdnadshavaren hotas med penningböter om inte eleven uppfyller skolplikten. Kommunen använder sig av vitesföreläggande endast efter att skolan försökt komma till rätta med situationen på andra sätt, t.ex. genom samtal med föräldrar, stödåtgärder eller anmälan till socialtjänsten. Utdömande och indrivning av vite Om vårdnadshavaren trots viteshotet inte ser till att barnet kommer till skolan så ansöker kommunen hos länsrätten att vitet ska dömas ut. Det är inte tillåtet för kommunen att skicka räkning till föräldern. Länsrätten gör då en ny utredning av ärendet och kan då besluta att vårdnadshavaren måste betala böter. Domstolen kräver in pengarna 15

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd för rättstillämpning och handläggning. Det innebär

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer