Bekräfta och sätta gränser. Om Parent Training i förebyggande syfte.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bekräfta och sätta gränser. Om Parent Training i förebyggande syfte."

Transkript

1 Psykisk hälsa/ Eresund 1 Bekräfta och sätta gränser. Om Parent Training i förebyggande syfte. En form av föräldrastöd som Socialdepartementet rekommenderar är strukturerade föräldrautbildningsprogram som ursprungligen har utvecklats i USA under namnet Parent Training. Dessa har visat sig vara effektiva i familjer där barn (3 12 år) har utagerande beteendeproblem, men de används numera i många länder i förebyggande syfte, särskilt i socialt utsatta bostadsområden. Två av programmen, COPE och Incredible Years, tillämpas sedan ett tiotal år i Sverige inom barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Båda programmen är väl utvärderade internationellt och det har även gjorts svenska och norska utvärderingar som visat att föräldrar anser att de fått god hjälp av dem, att de blivit mer medvetna om sitt förhållningssätt till barnen, att relationerna i familjen har förbättrats och att barnens beteendeproblem har minskat. Från mitt tidigare arbete inom BUP har jag positiva erfarenheter av de här metoderna och därför var min spontana reaktion att det måste vara en bra idé att i preventivt syfte erbjuda dem till barnfamiljer. Utifrån den kritik som framförts vill jag ändå stanna upp här och fundera över nyttan med och följderna av en sådan åtgärd. För det första kan man fråga sig: Behövs den här typen av insats? De färdigheter som lärs ut - att ge barnen uppmärksamhet, lyssna på och leka med dem, uppmuntra och berömma, men även att instruera, vägleda och sätta gränser, vara konsekvent och tydlig, samarbeta kring att lösa problem samt på ett icke-aggressivt sätt sätta gränser för dåligt uppförande - verkar ju vara så enkla och grundläggande att de flesta föräldrar inte skulle behöva någon träning i dem. Behöver vi verkligen en särskild teknologi för barnuppfostran? För det andra: Kan insatsen ha negativa följder? Hur påverkas relationen om föräldrarna försöker följa en manual när de umgås med sina barn? Kan de här metoderna som utvecklats i en mer auktoritär kultur förstöra vår svenska samarbetsmodell i barnuppfostran? Blir barn osjälvständiga av belöningssystem? Är det psykisk misshandel att ignorera ett barns gnäll, tjat eller arga skrik eller att när inget annat fungerar skicka ut henne eller honom ur rummet några minuter? Blir föräldrar mer osäkra och alltför benägna att söka stöd och råd hos experter istället för hos personer i sitt naturliga nätverk? Jag har deltagit i utbildning för gruppledare i såväl COPE som Incredible Yearsprogrammet. Jag har lett en grupp med föräldrar till barn med ADHD, handlett andra gruppledare, samt varit projektledare för implementering av arbetssättet inom BUP i Stockholm. Min erfarenhet överensstämmer med de ovan nämnda utvärderingarna - föräldrar

2 Psykisk hälsa/ Eresund 2 uppskattar verkligen de här grupperna och uppger att de svårigheter de sökt för minskar. Metodiken bygger förutom på social inlärningsteori i hög grad på anknytnings- och samspelsteori. Programmen är visserligen strukturerade och manualiserade, men de ger ändå utrymme för individualisering och egna kreativa lösningar. Diskussioner mellan gruppdeltagarna ges stort utrymme. Ett skäl till att vara skeptisk mot förslaget att erbjuda dessa program i förebyggande syfte är just att den här komplexa metodiken verkligen ställer stora krav på gruppledaren. Denna måste besitta ett avsevärt mått av såväl pedagogisk skicklighet som psykologisk kunskap, vara lagom styrande och ändå empatisk och lyhörd, kunna följa grunddragen i manualen och ändå efter behov avpassa programmet till deltagarnas specifika behov och den aktuella situationen i gruppen. Även i icke-kliniska grupper kommer nämligen vissa av deltagarna att ha särskilda behov, det vill säga att en del föräldrar kan uppvisa symtom på psykisk ohälsa. Behövs det? Under förskoleåldern måste barn lära sig otroligt mycket på olika områden - motoriskt, kognitivt, socialt. Successivt träder de nu in i samhällsgemenskapen och förväntas på egen hand följa regler, samarbeta med andra, ta ansvar för vissa uppgifter och styra sina impulser. Föräldrar har inte längre samma kontroll som de haft tidigare utan för att få barnen att göra något - eller låta bli att göra något - måste de få dem att samarbeta. Detta förutsätter en stark positiv känslomässig bindning mellan barn och föräldrar samt att föräldrarna kan vägleda och sätta gränser på ett sätt som passar deras barns utvecklingsnivå och temperament. Den här socialiseringsprocessen förlöper sällan helt friktionsfritt. De flesta barn i den här åldern uppför sig ibland trotsigt, olydigt och aggressivt, men vanligen är detta av övergående natur och något som föräldrar kan förstå sig på och hantera utan experthjälp. Men i en del fall utvecklas ett destruktivt beteendemönster som medför täta och svåra aggressionsutbrott samt mer eller mindre dagliga konflikter med omgivningen. Även om föräldrarna då känner sig osäkra och rådvilla tvekar de ofta inför att söka hjälp inom barnpsykiatrin, eftersom de (inte sällan med rätta) känner på sig att det inte är något fel med deras barn utan att problemet snarare ligger i deras egen osäkerhet. Och om de ändå söker hjälp så är det i dagens läge inte troligt att de får mer än enstaka samtal och kanske en plats i kön till neuropsykiatrisk utredning. Ett exempel: Hugo har svårt att anpassa sig på sexårsverksamheten. Lärarna tycker att han verkar vara spänd och osäker på sig själv. Han kan inte kompromissa och blir lätt aggressiv om han inte får sin vilja fram. Han vill göra allt på sitt eget sätt och ifrågasätter lärarnas förslag till övningsuppgifter, samtidigt blir han orolig och kan inte koncentrera sig när

3 Psykisk hälsa/ Eresund 3 han inte har något konkret att arbeta med. Istället springer han runt och spelar pajas, retas med och stör de andra. Vid tillsägelser får han utbrott skriker fula ord, river sönder papper och kastar saker omkring sig. Några gånger har han storgråtande sprungit ut ur skolbyggnaden. Den mest erfarna läraren, Eva, försöker ge honom extra mycket stöd och uppmuntran, men hon kan ju inte vara hos honom hela tiden och så snart hon är upptagen med annat återfaller han i sitt stökiga beteende. Han verkar inte ha några inlärningssvårigheter, han har redan lärt sig läsa och skriva hjälpligt, så man kan egentligen inte säga att han inte är skolmogen, men socialt är han det inte, tycker lärarna. Hugos föräldrar blir förstås ledsna och oroliga när de får höra det här, men inte direkt förvånade. De har successivt kommit att känna sig alltmer otillräckliga och misslyckade i sitt föräldraskap. Hugo, som är deras första, hett efterlängtade barn, var från början känslig, svårtröstad och lättstörd, skrek mycket det första halvåret, hade svårt att somna och att tåla förändringar. Men föräldrarna gick helhjärtat in för att förstå sig på honom och hitta sätt att lugna och trygga honom. De turades om och samarbetade bra om detta. Vid arton månaders ålder började Hugo på dagis och ett drygt halvår senare utökades familjen med en lillebror. Hugo blev ännu mer orolig och krävande, började sätta sig på tvären i alla möjliga sammanhang - ville inte klä på sig, inte gå och lägga sig, inte sova i egen säng, inte äta den mat som bjöds och absolut inte gå till dagis. Samtidigt trotsade han genom att göra sådant som han inte fick göra klättra upp i fönster, riva ut böcker ur hyllor, öppna frysen, sätta på TV eller dator och vid några tillfällen var han nära att slå till sin lillebror. När mamman försökte sätta gränser för Hugo fick han så häftiga utbrott att hon backade. Efter en tid blev det ohållbart att ha honom hemma hela dagarna och med lock och pock lyckades pappan få honom med sig tillbaka till dagis. Även där trotsade Hugo nu mycket och var aggressiv mot de andra barnen, slogs och bets. Gruppen var emellertid ganska liten och där fanns en varm och bestämd förskollärare som Hugo tycks ha känt sig trygg med och han slutade småningom att bete sig så aggressivt. Men om hans fröken var borta kunde han fortfarande reagera negativt och det fanns alltid en spänning omkring honom i gruppen. Han hade svårt att samarbeta med andra barn, ville bestämma allting men hade samtidigt svårt att sysselsätta sig på egen hand. Det hankade sig ändå fram på dagis under de följande åren men med de nya kraven och nya lärarna i sexårsverksamheten blev det kris. Med två barn och ökade prestationskrav i arbetslivet har också föräldrarna efterhand börjat känna sig alltmer pressade. Numera är de ofta oeniga om hur de bäst ska förhålla sig till Hugos trotsiga beteende. Mamma tycker att pappa kräver för mycket och är alltför sträng och pappa tycker att mamma är för eftergiven. Hemma blir det ständiga bråk om allt - om kläder, mat, datoranvändning, TV-tittande, leksaker, cyklar, vart man ska gå, när man ska gå hem, vad man ska köpa och föräldrarna upplever att de hela tiden måste skydda lillebror mot Hugo, som verkar njuta av att reta och skrämma denne. Vid sovdags har Hugo mycket svårt att koppla av och det tar lång tid innan han kan komma till ro och somna. Föräldrarna säger uppgivet att de hela tiden måste inrätta sig efter Hugos behov och knappast kan de ha något socialt umgänge med vänner och släktingar eftersom han då brukar uppföra sig illa och få utbrott. När han är på bra humör är Hugo dock väldigt gullig, duktig och rolig, och föräldrarna menar att problemen måste bero på något fel som de själva har gjort eller gör. Troligen går det att känna igen det typiska bråkiga förskolebarnet i denna lilla berättelse. Mycket forskning har gjorts på riskfaktorer bakom utagerande eller normbrytande beteende,

4 Psykisk hälsa/ Eresund 4 och man har funnit att många barn med sådana problem har otrygg eller desorganiserad känslomässig anknytning, samt inte sällan har blivit utsatta för misshandel eller övergrepp. Man har även funnit att neuropsykiatriska avvikelser såsom ADHD eller Aspergers syndrom är vanliga. I likhet med Hugo uppvisar dock långtifrån alla barn med beteendeproblem sådana belastningsfaktorer, och andra viktiga riskfaktorer som man ofta finner är ett medfött häftigt temperament men också psykosociala problem hos föräldrarna och hårda eller inkonsekventa och oengagerade uppfostringsmetoder. De flesta forskare på området är alltså eniga om att brister i föräldra-barn-samspelet är en tungt vägande riskfaktor för utagerande-problematik. Det är min erfarenhet att det i många fall handlar om att osäkra föräldrar har fått ett livligt och temperamentsfullt barn (vanligen en pojke, men allt oftare även en flicka). Föräldrarnas osäkerhet kan ha psykologiska orsaker, men betingas delvis också av tidsandan. Moderna föräldrar vill helst vara kompisar med sina barn, och de är som ofta påpekas - så rädda för att framstå som auktoritära att de inte kan vara auktoriteter för sina barn. Men det räcker inte alltid att med sitt eget uppträdande föregå som exempel, i vissa situationer behöver barn även instruktioner, förklaringar och tillsägelser. Visst är det bra att ge barn möjlighet att välja mellan olika alternativ, men ibland är det faktiskt bättre att tala om och genomdriva det man själv tror är bäst. Självkänsla har blivit en synnerligen viktig och eftertraktad egenskap i vår tid och något som föräldrar önskar att deras barn ska utveckla mycket av. Därför är man rädd för att kräva något som barnet kanske inte klarar, eller kväsa det genom att sätta gränser. I vissa fall leder den här osäkerheten hos föräldrarna till att barnet får en alltför narcissistisk eller uppblåst självkänsla och blir vad man med tidigare språkbruk skulle kalla bortskämt och ouppfostrat. Föräldrarna hoppas förstås att problemen ska växa bort och i många fall gör de också det. Barnets förmåga till affektreglering ökar efterhand och det gör även dess reflektionsförmåga, och det börjar kunna förstå när det i omgivningens ögon beter sig illa. Men för vissa barn, enligt forskningsöversikter handlar det om en så stor andel som mellan 4 och 12 % av alla barn, förvärras istället problemen och när de börjar skolan blir det kris. Även ett barn med någotsånär goda grundförutsättningar kan fastna i sitt trotsiga och aggressiva beteendemönster om detta förstärks av omgivningen vilket tyvärr ofta händer. Lärarna blir arga och kamraterna tar avstånd, barnet känner sig missförstått och utsatt, men får samtidigt ofta sin vilja fram eftersom hon eller han inte heller här får några riktiga gränser. I familjen påverkas relationerna negativt, trötta och besvikna drar sig föräldrarna successivt ofta känslomässigt undan sitt barn. Tyranner blir vanligen mycket ensamma.

5 Psykisk hälsa/ Eresund 5 Enligt forskningen går minst hälften av de barn som har liknande beteendeproblem som Hugos en dyster framtid till mötes. Som vuxna uppvisar de sociala anpassningsproblem såsom kriminalitet och missbruk och/eller lider av allvarlig psykisk ohälsa. Detta gäller framför allt för dem som redan i förskoleåldern uppvisar tecken på utagerande stört beteende och där flera riskfaktorer förekommer samtidigt. Därför finns det all anledning att genom stöd till småbarns- och förskoleföräldrar försöka förebygga en sådan utveckling. Kan det vara skadligt? Det har framförts att de här föräldrautbildningsprogrammen skulle kunna medföra risk för att föräldrar blir mer osäkra och beroende av experthjälp. Den risken finns säkert, i alla fall om gruppledarna är oflexibla. Men den motverkas av den omständigheten att föräldrarna i dessa grupper får uppleva att andra föräldrar värdesätter deras kunskaper och idéer, och att de bästa råden ofta kommer just från dessa andra föräldrar. Relationerna då - hur påverkas de? Blir det dressyr istället för barnuppfostran? Jag tror inte det. De utvärderingsstudier som gjorts tyder på att familjerelationerna efter det att föräldrarna deltagit i programmen förändras i positiv riktning. Intervjuade föräldrar säger bland annat att de åter kan glädjas åt och tycka om sina barn, att de vid motsättningar inte längre själva tappar kontrollen och regredierar till samma nivå som barnen utan kan förhålla sig vuxet och reflekterande, att de kan samarbeta bättre. Det som betonas mest i programmen är att bygga en grund av lekfullt samspel, positiv uppmärksamhet, beröm, uppmuntran, gemensam problemlösning och vägledning. Det rekommenderas att man är frikostig med beröm, men berömmet ska gälla det barnet gör och vara specifikt. Viktigt är att man även berömmer ansträngningar som barnet gör att förbättra sitt uppförande eller sina prestationer även om hon eller han inte alltid lyckas så bra. Belöningssystem kan användas för att motivera barn till sådant som att göra sin hemläxa, klä på sig själv, hjälpa till med att städa upp, borsta tänderna eller sova i egen säng. Men det handlar då om att komma över vissa trösklar och belöningarna ska inte pågå under någon längre tid. När barnet väl upptäcker fördelarna med sitt förändrade beteende brukar hon eller han kunna fortsätta med det för egen motor. Ignorering handlar inte om att nonchalera barnet utan om att i vissa situationer välja att inte reagera på vissa negativa beteenden för att inte förstärka dessa. Time out som blivit starkt ifrågasatt i svensk debatt är inte detsamma som skamvrå, utan kan exempelvis användas om ett barn regelbundet saboterar familjens gemensamma måltider genom att retas, föra oljud och slåss. Då kan man skicka (eller lyfta) ut barnet, låta det vara för sig självt några minuter (högst fem) för att sedan få komma igen och förhoppningsvis

6 Psykisk hälsa/ Eresund 6 klara av situationen bättre. Detta ska endast praktiseras efter det att man under en längre tid förgäves försökt komma till rätta med det aktuella beteendet på andra sätt. Innan föräldrarna använder time out ska de informera barnet om att de kommer att göra så här om beteendet upprepas. Detta är enligt min åsikt klart bättre än att om och om igen skälla på och ryta åt barn. Visst finns det många föräldrar som inte behöver och inte heller ska gå i Parent Training, därför att deras barn inte uppvisar beteendeproblem av utagerande typ. Om erbjudande om denna typ av grupp annonseras på förskolor och skolor bör det framgå tydligt att det riktar sig till föräldrar som tycker att det är svårt att få barnen att samarbeta och uppföra sig väl. Ett visst urval behöver säkert ändå göras så att inte föräldrar som oroar sig för helt andra saker hos sina barn kommer med i dessa grupper och för dessa bör det finnas öppna samtalsgrupper som ett alternativ. Naturligtvis är det viktigt att båda föräldrarna deltar i dessa grupper. För att det ska vara möjligt - liksom för att även ensamstående föräldrar ska kunna delta - bör det ordnas med tillsyn av barnen i samband med gruppträffarna. Slutsats Jag anser alltså att det är en god idé att i preventivt syfte satsa på Parent Training-grupper, förutsatt att 1. man väljer ett väl utvärderat, kollaborativt (samarbetsinriktat), flexibelt program 2. det tydliggörs att grupperna riktar sig till föräldrar som upplever att de har svårt att få barnen att samarbeta och följa sociala regler 3. gruppledarna är noggrannt utvalda och utbildade. 4. barnpassning erbjuds under grupptiden Om artikelförfattaren (Pia Eresund) Jag är leg.psykolog, leg.psykoterapeut samt filosofie doktor i pedagogik. Inom ramen för ett mångårigt kliniskt arbete inom den psykiska barna- och ungdomsvården i Stockholm har jag startat och utvecklat behandlingsverksamhet för spädbarnsföräldrar. Mot slutet av 1990-talet började jag arbeta med metodutveckling och ledde bland annat ett samarbetsprojekt med föreningen Attention där Parent Training tillämpades. Jag medverkade också till att starta utbildning i denna metodik inom BUP i Stockholm. Vidare genomförde jag ett flerårigt behandlingsprojekt som 2002 utmynnade i avhandlingen Att behandla störande beteende. Metodutveckling i barnpsykoterapi. Tillsammans med Björn Wrangsjö har jag skrivit boken Att förstå, bemöta och behandla bråkiga barn (Studentlitteratur 2008). Numera är jag pensionerad men arbetar med handledningsuppdrag, är styrelseledamot i Riksföreningen Psykoterapicentrum samt medlem i redaktionen för tidskriften Insikten.

7 Psykisk hälsa/ Eresund 7 Litteraturreferenser Andershed, H. & Andershed, A-K (2005) Normbrytande beteende i barndomen. Vad säger forskningen?institutet för utveckling av metoder i socialt arbete/ Statens institutionsstyrelse. Stockholm: Gothia förlag Axberg, U., Hansson, K., Broberg, A. (2007) Evaluation of the Incredible Years Series An open study of its effects when first introduced in Sweden. Nord. J Psychiatry, 61(2) Eresund, P. & Wrangsjö, B. (2008) Att förstå, bemöta och behandla bråkiga barn. Lund: Studentlitteratur Granberg, E. (2004 ) Parent Training. En kvalitativ studie om hur föräldrar till barn med beteendeproblem upplever deltagandet i en föräldrautbildning. Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan. C-uppsats Granqvist, C. & Lindgren, M. (2006) Föräldrautbildning. En metod för att uppfostra eller en möjlighet till förbättrat samspel? Örebro universitet, institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap. Socialt arbete, C-uppsats Hautmann, C., Stein P., Hanisch, C., Eichelberger, I., Plück, J., Walter, D., Döpfner, M. (2009) Does parent management training for children with externalizing problem behavior in routine care result in clinically significant changes? Psychotherapy Research, 19(2) Josefsson, P., Öhrn.K., Ljungberg, Å. (2008; 2009) COPE. Utvärdering. Falu kommun Webster-Stratton, C. & Hancock, L. (1998) Training for parents of young children with conduct problems. Content, methods and therapeutic processes. i C.E. Schaefer & J. M. Briesmeister (Eds) Handbook of parent training N.Y: John Wiley & Sons Webster-Stratton, C. (2004) De otroliga åren. En handledning i problemlösning för föräldrar till barn mellan tre och åtta år. Lund: Palmkrons förlag Sammanfattning av artikeln I min artikel diskuterar jag två viktiga frågeställningar: 1) Behövs Parent Training utanför barn- och ungdomspsykiatrin? 2) Kan Parent Training ha negativa följder? Min slutsats är följande: Eftersom det är visat att sådana här program kan förebygga att utagerande beteendeproblem hos barn befästs och förvärras, är det en god idé att satsa på dem, men de ska rikta sig till föräldrar som upplever att de har svårt att få sina barn att samarbeta och följa sociala regler alla föräldrar ska inte gå i de här grupperna. Pia Eresund.

8 Psykisk hälsa/ Eresund 8

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Pia Eresund. ATT BEHANDLA STÖRANDE BETEENDE Metodutveckling i barnpsykoterapi

Pia Eresund. ATT BEHANDLA STÖRANDE BETEENDE Metodutveckling i barnpsykoterapi Pia Eresund ATT BEHANDLA STÖRANDE BETEENDE Metodutveckling i barnpsykoterapi Pedagogiska institutionen Stockholms universitet 2002 Att behandla störande beteende - Metodutveckling i barnpsykoterapi Akademisk

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2007 Rebin klättrar som Spindelmannen Tema: ADHD Ansvarig utgivare har ordet: Fördomar skapar funktionshinder Innehåll Som en liten virvelvind 3-5 Vi kan

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare Med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Familjehemsplacerade barns

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer