Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Innehållsförteckning 1. Våldet mot barn - begrepp och attityder...sid 3 * Barnmisshandel...4 * Hela familjens problem...5 * Sexuella övergrepp...5 * Sexuella övergrepp inom familjen...6 * De dolda brotten...7 * Riskgrupper Incest - det mest förbjudna...9 * Sexuellt våld - olika typer av incest...9 * Omfattningen...12 * Uppkomsten...13 * Skadeverkningar...14 * Självförakt och självförstörelse...15 * Homosexualitet Offren, Gärningsmännen, Mödrarna...16 * Om offren...16 * Om gärningsmannen...17 * Om mödrarna Pedofili Upptäckten...27 * Hur berättar barn?...27 * Barn ljuger inte om sexuella övergrepp Åtgärder och behandling vid incest...31 * Förebyggande åtgärder...31 * Straff eller behandling...32 * Barn måste få hjälp efter en incest Fler fall av övergrepp mot barn...34 * Antalet rapporterade fall ökar -varför? Den kända brottsligheten Vad säger lagen...41 * Historik...41 * Nuvarande lagstiftning...41 * Lagstiftning om sexual brott...42 * Socialtjänstlagen

2 * LVU Vad kan vi göra? Två fall ur verkligheten Avslutning Bilagor Källförteckning

3 Våldet mot barn - begrepp och attityder Våld och övergrepp mot barn har förekommit i alla tider och i de flesta kulturer. Som socialt och kulturellt fenomen har barnmisshandel därför länge varit känd. Men det var först under 1940-talet som barnmisshandel började uppmärksammas som medicinskt fenomen och som samhällsproblem. Detta ledde så småningom till en omfattande forskning om barnmisshandelns bakgrund och orsaker. En av pionjärerna inom området är den amerikanske barnläkaren C. Henry Kempe, som betytt mycket för att föra ut forskningsresultat och kunskaper och vitalisera debatten om barnmisshandel, inte bara i sitt hemland USA, utan i hela västvärlden myntade Kempe begreppet the battered child - det misshandlade barnets syndrom, ett begrepp som sedan dess blivit internationellt vedertaget. Det är en medicinsk definition på skador och symptom hos barn som misshandlats av sina föräldrar eller vårdare. Därmed fick man för första gången också en beteckning för den urgamla företeelsen föräldravåld mot barn. Redan 1969 presenterade socialstyrelsen en utredning om barnmisshandel. Materialet omfattade 119 barn, som vårdats vid svenska sjukhus och kliniker under perioden för skador som åsamkats av deras föräldrar eller vårdare. Utredarna delade in materialet i fem olika grupper samt en restgrupp med utgångspunkt från motiven och bakgrunden till misshandeln: 1. Aga 2. Social misär 3. Akut rus 4. Battering parent 5. Psykotiskt tillstånd I början av 1970-talet genomförde Socialstyrelsen och Allmänna Barnsjukhuset en stor undersökning om barnmisshandel som presenterades 1975 under namnet Barn som far illa. Undersökningen grundades på samtliga fall av misshandel och skadlig behandling av barn som varit aktuella hos barnavårdsnämnden under , sammanlagt barn. Undersökningen omfattade sexuella övergrepp, fysisk och psykisk misshandel som vanvård och försummelse. Materialet fördelades efter följande beslutsrubriceringar: 1. Kroppslig misshandel 2. Sexuellt övergrepp 3. Skadlig uppväxtmiljö 3

4 Barn som far illa har sedan dess blivit ett samlingsbegrepp för barn som utsätts för övergrepp och skadlig behandling och som lever i miljöer som utgör ett hot mot deras hälsa och utveckling. Begreppet anknyter till den sociala barnvårdslagstiftningen och de gränser som där anges för vad barn ska utsättas för. Ibland används begreppet barn som far illa också för att beteckna negativa faktorer i barns livsmiljö i stort, eller för inslag i samhällsutvecklingen som påverkar barns livsvillkor på ett oroande sätt, exempelvis trafikplanering och miljöförstöring. Barn som far illa är med andra ord ett mycket mångtydigt begrepp, som inom sig kan inrymma praktiskt taget alla situationer som kan vara farliga eller skadliga för barn. Att det kommit till så flitig användning har säkert att göra med att det finns behov av begrepp som är lättförståeliga och inte alltför snävt definierade. Men många gånger används barn som far illa i brist på bättre och mera entydiga begrepp. Barnmisshandel Barnmisshandel är ett snävare begrepp än barn som far illa. Skillnaden mellan begreppen kan beskrivas som så här: 1. Barnmisshandel är våld som riktas mot barn av deras vårdare och i deras hem, medan gruppen barn som far illa också innefattar barn som t.ex. skadas i trafiken eller är offer i samhället. 2. Barnmisshandel är fysiskt våld, medan barn som far illa inte nödvändigtvis behöver vara utsatta för kroppsliga övergrepp. De kan vara vanvårdade, känslomässigt försummade, understimulerade eller på annat sätt sakna trygg förankring i en stabil hemmiljö. Barnmisshandel är ett begrepp som man i första hand associerar till handgripligt fysiskt våld. När vårdarbetare och fackfolk diskuterar barnmisshandel är det inte ovanligt med kommentaren: Fysisk barnmisshandel kan vi känna igen och diagnosticera, men hur ska vi upptäcka den psykiska misshandeln som kan vara mycket allvarligare?. Frågan belyser ett reellt praktiskt problem; den psykiska barnmisshandeln ger inga synliga blåmärken. Spåren sätter sig i själen och ger sig tillkänna i varierande och ofta svårtolkade symtom. Samtidigt kan frågan leda till den felaktiga slutsatsen att fysisk och psykisk misshandel är två motsatta begrepp och helt olika företeelser. I den vällovliga ambitionen att strukturera arbetssätt och systematisera kunskap faller vi lätt för frestelsen att utarbeta och kategorisera. Men fysisk och psykisk misshandel är inte två skilda kategorier. Fysisk misshandel har alltid psykiska effekter. Det är alltid fråga om en dubbel kränkning av barnet. Fysisk och psykisk misshandel är därför i långa stycken synonyma begrepp. Därför vore det motiverat att istället tala om fysisk misshandel och renodlad psykisk misshandel. 4

5 Övervåld är ett annat begrepp som ibland används inom socialtjänsten och sjukvården för att beteckna allvarliga fysisk misshandel. Övervåld är emellertid en mycket tvetydig beteckning. Den är egentligen en kvarleva från den tid då ett visst mått av våld mot barn ansågs acceptabelt i vårt land. Ringa misshandel, misshandel och grov misshandel är begrepp som anknyter till brottslagsstiftningen och används av polis och åklagare. Barnmisshandeln har ökat med 25% från 1993 till 1994, om det får fortsätta i samma takt kommer konsekvenserna att bli mycket svåra och ohanterliga. Så någonting måste göra nu och med stor genomslagkraft. Hela familjens problem Om man vidgar perspektivet och ser på barnmisshandel, inte enbart som ett problem mellan barnet och den som misshandlar utan som ett familjedrama där de vuxna och syskonen intar olika roller, får begreppen aktiv och passiv delvis ett annat och mer komplicerat innehåll än som tidigare diskuterats. Ofta finns en klar rollfördelning mellan familjemedlemmarna, framför allt mellan föräldrarna. * Ibland sker misshandel med båda föräldrarnas goda minne, men en av föräldrarna intar den aktiva straffande rollen, medan den andre föräldern förhåller sig passiv. * Vanligare är dock, att den förälder som väljer att vara passiv egentligen ogillar hur barnet behandlas, men ändå avstår från att ingripa eller endast gör det om det går för långt. * Ibland fungerar den passive föräldern eller något av syskonen som aktiv pådrivare. * Ibland försöker något av syskonen avstyra misshandeln och gå emellan. * Ibland sker misshandeln av barnet utan den andre förälderns vetskap. Så är ofta fallet i familjer där spädbarn misshandlas. * Ibland kan den andre föräldern känna på sig vad som händer, men undvika att agera för att slippa veta. Våld och övergrepp inom en familj påverkar alla familjemedlemmar, även om våldet enbart riktar sig mot en av dem. Alla tvingas leva i en atmosfär som präglas av terror och förtryck. Sexuella övergrepp 5

6 Sexuella övergrepp hör till de allvarligaste och mest kränkande formerna av våld mot barn. De flesta övergreppen begås av män. Där den fysiska misshandeln kan vara ett utslag av vanmakt och desperation, är de sexuella övergreppen ofta en form av manipulation och exploatering. Barnet utnyttjas för att tillfredsställa den vuxnes egna behov. Sexuella övergrepp används i likhet med barn som far illa som ett samlingsbegrepp för olika former av sexuellt utnyttjande av barn och ungdomar. Facktermer som sexuellt missbruk, sexuell misshandel används ibland parallellt med termen sexuellt övergrepp, men liksom när det gäller barnmisshandel saknas i stor utsträckning entydiga och internationellt vedertagna definitioner. Sexualbrottslagstiftningen skiljer sig också åt från land till land. Numera är skyddet av barn i lagstiftningen utbyggd utifrån tre principer: * straff för alla former av sexuella handlingar inom familjen som riktas mot barn och ungdomar * straff för handlingar med sexuell innebörd som sker utanför familjen och riktas mot barn * straff för sexuellt umgänge med ungdomar när det sexuella umgänget sker i situationer där man typiskt har räknat med en risk för ett övergrepp Sexuella övergrepp inom familjen De flesta sexuella övergrepp mot barn sker inom barnets familj eller bekantskapskrets. En definition som ofta används för sexuella övergrepp mot barn är denna: Att dra in beroende utvecklingsmässigt omogna barn och tonåringar i sexuella aktiviteter som de inte till fullo kan förstå, till vilka de är oförmögna att ge välinformerat samtycke eller som bryter mot de sociala tabun som gäller inom familjen. 1 Den incestuösa familjen beskrivs ofta som en allians mellan två vuxna med kolliderande barnsliga behov. Båda kan ha samma starka behov av värme, stöd och uppskattning av sin partner och känna sig både oförstådda och besvikna. Deras förväntningar vänds istället mot 1 C. Henry Kempe 6

7 barnen. Ett vanligt mönster är att den äldsta flickan i familjen med växande ålder får överta moderns funktioner i hemmet och familjen. Generationsgränserna suddas ut och flickan blir lillmamma, ibland både i hushållet och i sängkammaren. I början brukar övergreppen sällan vara förenade med fysiskt våld. Fadern eller styvfadern använder alla andra medel för att kontrollera och styra flickan; smicker, presenter, mutor men också hot. När hon kommer upp i puberteten och vill leva sitt eget liv kan dock våldet komma in i bilden. Sambandet mellan fysiska skador och övergrepp ökar kraftigt i tonårsåldern. Ibland kan övergreppen upphöra av sig själv när flickan börjat frigöra sig från familjen, men motsatsen är inte heller ovanlig. Det händer att en dotter aldrig kan befria sig från den sexuella bindningen till sin far och att förhållandet kan fortgå under hela faderns livstid, även sedan dottern gift sig. Samma mönster kan också iakttas vid syskonincest. Den tvångsmässiga sexuella bindningen kan bestå hela livet (se även sid 11). De dolda brotten Sexuella övergrepp mot barn hör till det mest tabubelagda. Det är brott man talar tyst om. I motsats till misshandel är sexuella övergrepp dessutom ofta ordlösa och tysta. De kan därför pågå under lång tid utan att andra familjemedlemmar vet vad som händer. Det faktum att sexuella övergrepp mot barn i så hög grad är dolda övergrepp har bidragit till många föreställningar om hur och varför övergreppen sker, föreställningar som med dagens kunskap måste betecknas som myter. Myt Det är oftast en främling som antastar barn. Barn ljuger eller fantiserar om sexuella övergrepp. Om det inte förekommer våld blir det inga framtida men. Sexuella övergrepp inom familjen är en engångshändelse som inte upprepas. Barn kan vara förföraren och ta initiativ till den sexuella handlingen. Sanning % av alla förövare är kända för barnet eller släkt med barnet. Barn kan inte fantisera om något de inte erfarit eller utsatts för. Nästan alla barn som utsatts för sexuellt övergrepp känner skam, förvirring, skuld och får en dålig bild av sig själva. I de flesta fall pågår övergreppen under flera år. Ofta slutar förövaren först när det blir ett ingripande utifrån. Det är alltid den vuxne som har ansvaret för sina handlingar. Ett barn kan inte ansvara för något de inte har kunskap om och som det lärt sig av vuxna. 7

8 Alla offer är flickor. I en familj där ett barn blir sexuellt utnyttjat vet den andra föräldern alltid vad som pågår. De flesta fall som rapporterats är flickor, men allt fler övergrepp mot pojkar upptäcks. Det finns makar som vet, anar eller till och med medverkar i övergreppen. Men de flesta är ovetande och har inga tankar åt det hållet. Riskgrupper Många av dem som misshandlar eller begår övergrepp mot barn har en egen övergreppshistoria bakom sig. I en forskningsrapport om barnmisshandel och sexuella övergrepp inom familjen framträder speciella riskgrupper: * Barn till föräldrar som själva blivit misshandlade eller sexuellt utnyttjade som barn. * Barn till kvinnor som misshandlats i hemmet. * Handikappade, utvecklingsstörda eller på annat sätt annorlunda barn. * Syskon till ett misshandlat eller sexuellt utnyttjat barn. * Barnbarn till mor- och farföräldrar som begått sexuella övergrepp mot sina egna eller andras barn. 8

9 Incest - det mest förbjudna I nästan alla kulturer är incest tabu. Incest är det mest förbjudna. Incestförbudet gäller sexuellt umgänge mellan människor som är släkt med varandra. Förr talade man om blodskam - skammen att ha könsumgänge med någon av samma blod. Definitioner av incest Det finns många olika sätt att definiera incest. Definitionen växlar med de gränser olika nationer och kulturer sätter för incestförbudet. Några menar att incest förutsätter ett genomfört samlag mellan människor som är släkt eller tillhör samma familj. Andra menar att det är fråga om incest även vid andra former av sexuellt agerande. Sexuella kyssar och smekningar, exhibitionistiska handlingar (t.ex. blottande) och till och med erotiska anspelningar i ord, ögonkast t.ex. kan räknas som incestuösa handlingar. Sexuellt våld - olika typer av incest 9

10 De flesta kända fall av incest mellan föräldrar och barn är fall då fadern utnyttjat sin dotter. Incest mellan far och dotter anses utgöra 90% av all incest. 2 Sexuellt utnyttjande av en minderårig dotter förekommer ofta i familjer där hustrun - modern blir misshandlad av mannen. Incest och hustrumisshandel tycks utgöra olika inslag i en och samma problematik. I båda fallen är det frågan om maktutövning, om våld, utnyttjande och förtryck av kvinnan. Incest mellan far och dotter är en form av våld, som riktar sig mot kvinnan medan hon ännu är ett barn. Ingen vet om det sexuella utnyttjandet av pojkar inskränker sig till att vara en tiondel av alla incestövergrepp. Det är tänkbart av vad som är känt. En förklaring skulle i så fall vara att pojkar i mindre grad än flickor skulle uppfatta handlingen som ett övergrepp. En orsak till detta skulle i så fall vara att kvinnorna varit mera kärleksfulla och inte använt våld. Men det finns inget faktagrundat stöd för hypotesen att pojkar lika ofta skulle bli sexuellt utnyttjade av kvinnor som för flickor av män. De flesta undersökningar ger stöd åt ett motsatt antagande. Det förekommer att pojkar blir sexuellt utnyttjade av män, även av sina pappor. Bland de sexuella övergrepp på barn som kommer till polisens kännedom är homosexuella övergrepp på pojkar en ganska stor andel. Bland incestoffer i USA finner man också en obetydlig andel pojkar som blivit sexuellt utnyttjade av sina pappor (se även sid 10). Det finns stora likheter mellan det sexuella våld som drabbar pojkar och det som drabbar flickor. Båda blir offer för det sexuella våldet mera i egenskap av att vara barn än att tillhöra ett visst kön. Deras svaghet, utsatthet och beroende gör dem till offer. Gärningsmannen tycks ibland rikta ett hat mot det som är deras veka och svaga sidor - ett självhat och självförakt som vänds mot barnet för att undkomma sig själv, han kan också vända sig till ett barn för att undkomma de hot han upplever i en sexuell relation med en vuxen kvinna. Det finns därför skäl att betrakta kvinnomisshandel, våldtäkt, incest och sexuella övergrepp mot barn som uttryck för samma tvivel, samma ångest och längtan, samma sjuka och förtvivlade sätt att handskas med en övermäktig konflikt. Incest mellan far och dotter Detta är den vanligaste formen av incest och den som allmänheten vet mest om. I denna form av incest får oftast dottern ersätta mammans plats i sängkammaren pga att föräldrarana inte har ett fungerande sexliv tillsammmans, mamman arbetar mycket och är sällan hemma förrän sent på kvällen. Fadern kanske har spritproblem eller problem med sitt manliga eko - han tycker kanske att det är han som ska jobba till sent på kvällarna och inte modern. Egentligen kanske han inte vill att det ska gå så långt som till incest med dottern utan bara vil ha lite näthet och ömhet. Men det är någonting som är fel i och med att han inte kan hejda sig själv utan tycker att det är helt normalt att de har en sådan här relation. Fadern använder ofta hot mot dottern så att hon inte ska avslöja sig för mamma. Det är i sådana här förhållanden som flickor blir känslommässigt störda och utvecklar ett irrationellt beteende som kan leda till prostitution eller blir mycket inåtvänd eller hämmas i sin utveckling. Incest mellan far och son 2 Herbert Maisch, London

11 Förövaren till denna typ av incest är alltså fadern eller styvfadern. I denna typ av incest anges ofta som orsak att förövaren haft en befallande och dominerande mor, dvs om det gällt fadern skulle han omnämnts som kraftfull. Far-son-incest anses särskilt motbjudande, eftersom den skulle våldföra sig på två tabun: incestens och homosexualitetens. Dessa fäder ser sig dock inte som homosexuella; de har oftast ingen relation med någon vuxen man. Eftersom det i denna incesttyp ofta ingår våld, och eftersom det anala samlaget upplevs som en oerhörd kränkning lär sig gossen att hata sin far. Denne är ju hans rollmodell. Därmed hatar han en del av sig själv. Incest mellan mor och son Kända fall av incest mellan mor och son är sällsynta. Det är dock sannolikt att mor-och-sonincest också är utbrett och betydligt vanligare än vad andelen kända fall antyder. Det kan bero på att sonen sällan upplever incest som ett fysiskt övergrepp på samma sätt som flickan kan göra. Mamman har inte kunnat göra honom fysiskt illa, inte på det sätt som en liten flicka kan få fysiska skador och känna stark smärta av en faders övergrepp. Pojkens erektion gör att han ser sig själv som medskyldig. Det hindrar inte att de psykiska skadorna på pojken och hans fortsatta psykosexuella utveckling kan vara minst lika djupgående som för flickan. Mammans utnyttjande kan leda till impotens i heterosexuella förhållanden. Några män löser konflikten genom att bli homosexuella, andra har stora svårigheter att finna en väg som inte blockeras av ångest. Incestuösa förhållanden mellan mor och son inleds nästan alltid då fadern är frånvarande och som en följd av hans frånvaro. Kvinnan känner sig ensam och övergiven. Långsamt lotsar hon sin son in i faderns roll. Han får bli den som beskyddar henne och tar hand om henne. Hennes behov av en man är både emotionellt och sexuellt och det finns ofta starka band av kärlek och tillgivenhet mellan de båda. Ganska omärkligt kan relationen få en allt starkare sexuell underton, som delvis har med pojkens uppvaknande sexualitet under puberteten att göra. Hans mamma blir den kvinna som hans sexuella fantasier kretsar kring. Den incectuösa förbindelsen kan inledas med att modern ber pojken sova i faderns säng. Ibland låter hon honom flytta in permanent i äkta-make-sängen. För pojken blir det en yttre symbolisk bekräftelse på den roll han fått i hennes liv. Många av dessa män får bestående svårigheter att etablera en harmonisk sexuell relation med en kvinna. Sin oförmåga kan de vända i aggressivitet mot kvinnor. De kan bli hustrumisshandlare, våldtäktsmän, incestpappor och andra slags sexualförbrytare eller ha mindre alarmerande, men djupt plågsamma sexuella störningar och problem. Män som behandlats för vissa tvångsmässiga sexuella beteenden ( perversioner ) har blivit befriade från sina tvångstankar när de upptäckt hur en incestuös förbindelse utgjort ett trauma sedan barndomen. Incestförhållanden mellan mor och son behöver inte gå så långt som till samlag. I sin oskyldigaste form inskränker sig den incestuösa relationen till att mor och son sover i samma säng, klär av och på sig tillsammans, kanske badar ihop. Men pojkens fantasier binds till mamman, han drömmer om henne och ejakulerar i sömnen. Han kan få erektion av sina fantasier om henne och onanerar till sina fantasier. Han intar på olika plan faderns plats, men måste respektera förbudet mot incest. Det gör honom sexuellt frustrerad, samtidigt som modersbindningen gör honom oförmögen att intressera sig för andra kvinnor. Det kan grundlägga en djup fruktan för kvinnor, som gör honom impotent tillsammans med varje annan kvinna. Varje förälder - oavsett kön - kan på detta sätt genom aningslöst handlande utnyttja 11

12 sitt barns förmåga till en öppen, tillitsfull och ömsesidig sexualitet, fri från skam, skuld och ångest. En annan form av mor-son-incest är då modern i tidig ålder börjar smeka pojkens penis så att han får erektion och fortsätter med detta långt efter det att han nått puberteten och får ejakulation av smekningarna. Detta - liksom de fall då förhållandet går så långt som till samlag - grundlägger hos pojken en fruktan för kvinnor, laddad med skuld och skam 3. Incest mellan mor-dotter Detta är den mest sällsynta formen av incestförhållande. Ungefär 0,4 % av de kända incestfallen är mor-dotter- incest 4. I de få fall som finns beskrivna tycks modern vara mycket störd, inte kunna skilja mellan sig och dottern som blivit som en förlängning av henne. De lever i omvända roller där modern blivit som ett behövande barn för dottern och dottern känner starkt ansvar för modern och beskyddar henne. Trots att modern, i likhet med många andra förövare, ofta utsatts för sexuella övergrepp som barn, smälter hon inte in i omgivningen som de övriga. Hon är bisarr, man tar avstånd från henne i samhället. Detta gör det mångdubbelt svårt för dottern att slita sig mellan medkänsla, ansvar, motvilja och förvirring inför en skev mammamodell. Men övergrepp från modern upplevs tydligen inte så hotande som om förövaren varit man. Chansen att dottern ska förgripa sig på sin dotter i sin tur är ganska stor. Modern i incestförhållandet är antagligen mycket störd och behöver vård för hela sitt beteende, inte bara övergreppet. Incest mellan bror och syster Syskonincest inrymmer variationer som: incest mellan äldre bror-yngre syster, äldre systeryngre bror, heterosexuell incest mellan syskon i samma ålder, homosexuell incest mellan syskon i samma eller olika åldrar. Alla typer uppvisar olika kraftspel om vem som bestämmer över vem. Vissa forskare anser att tillfälliga sexuella kontakter mellan syskonen förekommer i 90 % av alla familjer med mer än ett barn 5. Sexuell kontakt mellan unga syskon nära i ålder, drivna av sexuell nyfikenhet och utan att fysisk skada eller psykiskt tillitsbrott förekommer, kan vara ofarlig. Lägg gärna märke till kan! En ålderskillnad på minst fem år har betraktats som avgörande för om övergrepp skett. Vi minns väl själva hur man beundrade lite större pojkar, hur smickrad man blev om de lade märke till en och kanske till och med pratade med en. Bror-syster-incest kan vara bekväm, inom räckhåll, och bottna i rädsla för omvärlden. I ungefär 85 procent av fallen med bror-syster-incest är bröderna över femton år gamla och 65 procent av flickorna under 15 år 6. Dessa övergrepp var mer okomplicerade och situationerna mer improviserade än vid t.ex. fader-dotter-incest. I vissa fall har både fäder och bröder förgripit sig på dottern-systern, som om brodern/bröderna tyst uppmuntrats av fadern. Detta är 3 Uppgifter från Våld mot kvinnor av Eva Ekselius 4 Incest av Å. Britasdotter och B. Stövling 5 Incest av Å.Britasdotter och B. Stövling 6 Fallstudie av Kinberg 12

13 förödande för offret. Vad får hon för uppfattning av rättvisa, ordning, hennes eget värde i samhället och framför allt vad får hon för värderingar av familjeförhållanden. Andra former av incest Det finns också andra former av incest; incest mellan morföräldrar respektive farföräldrar och deras barnbarn och incest mellan barn och föräldrars syskon. Man kan rada upp ett antal olika former av incest men dessa är de mest förekommande. Omfattningen Incest och otukt med avkomling är ytterst sällsynta brott vid svenska domstolar. Otukt med barn är något vanligare och här gäller det nästan uteslutande att gärningsmannen är en främling eller inte tillhör barnets närmaste familj. Incest är ett brott som ofta bevaras som en absolut hemlighet inom den berörda familjen. Därför når inte incestfallen polis eller domstol så ofta som man skulle önska. Länge betraktade man incest som ett så ovanligt och sällsynt brott att det saknades intresse för rättssystemet. Rapporter tyder dock på att incest och sexuellt utnyttjande av barn inom familjen har haft en skrämmande utbredning i samhället, det är den utsatta generation som nu utsätter andra för samma slags behandling. Hade man kartlagt detta tidigare hade man kanske kommit en bra bit på vägen med dem som blivit utsatta för sexuella övergrepp och behandlat dessa så att de i sin tur inte hade förgripit sig på sina barn. Den amerikanske sociologen David Finkelhor genomförde en så kallad offerundersökning bland universitetsungdomar i USA. Han fann att nästan var femte studentska hade utsatts för sexuella övergrepp som barn (19,2%) och nästan var tionde manlig student (8,6%). En procent av kvinnorna hade blivit sexuellt utnyttjade av sina pappor. Om de bodde tillsammans med en styvpappa var risken många gånger större 7. Bland prostituerade kvinnor och flickor som missbrukar narkotika finns mycket ofta incest och sexuella övergrepp i deras bakgrund. Tre av fyra prostituerade kvinnor hade blivit sexuellt utnyttjade som barn, visade en annan undersökning 8. Detta tyder på att om vi ska komma någon vart med prostitutionen så måste vi också minska de sexuella övergreppen mot barn drastiskt och att vi verkligen ger barnen som blivit utsatta hjälp så att de kan tala om och komma över sina händelser. Bland ungdomar som rymt hemifrån finns mycket ofta incest och sexuella övergrepp inom familjen i deras livshistoria. En tonåring som blivit sexuellt utnyttjad hemma har i praktiken inte många alternativ att välja mellan. Antingen stanna och uthärda smärtan, eller gå till myndigheterna och anmäla övergreppet/övergreppen. Eller fly in i drogmissbruk, psykos eller någon annan form av psykiskt sammanbrott. Eller rymma hemifrån. Det är inte svårt att förstå att många ungdomar väljer det senaste alternativet. 7 Ottar nr 4/ Ellen Weber 13

14 Uppkomsten Den potentielle gärningsmannen måste: 1. vara motiverad att genomföra ett sexuellt övergrepp mot ett barn. 2. övervinna de inre spärrmekanismerna att omsätta sina motiv i handling. 3. övervinna yttre hinder för att initiera en sexuell kontakt med ett barn. 4. övervinna det eventuella motstånd som barnet gör vid ett kontaktförsök. Det är bara en begränsad andel personer i den totala befolkningen som kan känna så stark dragning till barn att det motiverar dem till sexuella handlingar. Bara en del av dem övervinner de inre psykologiska spärrarna att omsätta önskningarna i praktisk handling. Men för att kunna inleda en så tabubelagd handling som en sexuell kontakt med ett barn, måste den vuxne avvakta det rätta ögonblicket. Den vuxne måste ha situationen under så god kontroll att han utan störningar kan ta kontakt med barnet och göra sexuella närmanden. Det sista ledet i övergreppet är barnets reaktioner på den vuxnes kontaktförsök; den vuxne måste övervinna barnets eventuella motstånd för att kunna fullfölja sina avsikter 9. Skadeverkningar Både kvinnor och män som blivit sexuellt utnyttjade som barn har en påfallande mycket lägre sexuell självkänsla, ju längre tid utnyttjandet pågått. Och desto större har de psykiska skadorna blivit. Incestupplevelser leder till att kvinnan oftare än andra blir offer för olika former av övergrepp senare i livet. Hon utsätts oftare för misshandel och våldtäkt. Kvinnans psykiska identitet blir sådan att hon tror hon alltid måste vara offer - bli utnyttjad, föraktad, misshandlad. Hon är inte värd ett bättre öde - det lärde hon sig redan som barn. Barn som utsätts för sexuella övergrepp visar ofta svåra känslomässiga störningar. De är fyllda med känslor av skuld och skam, de lider av ångest och har starka känslor av självtvivel och självförakt. Deras problem kan ta sig uttryck i skolproblem och ett aggressivt och fientligt 9 Begreppsmodell av Frude (1982) 14

15 uppträdande. En forskare, Irving Kaufman, fann depressioner och skuldkänslor och ett masochistiskt sökande efter bestraffning hos de barn som utsatts för incest. Öppet erotiska och incestuösa handlingar är för barnet djupt förvirrande och kan ge djupa och varaktiga skador i dess fortsatta känslomässiga och sexuella utveckling. Gemensamt för alla studier som gjorts om incest är att de ser incesten som ett verkligt trauma för den person som utsatts för handlingen. Skadorna behöver inte omedelbara föra med sig tecken på skador utan kan bli synliga först efter många år, när personen är vuxen och det kanske är ännu svårare att ta itu med problemet. Traumatiska upplevelser som en sådan här måste bearbetas; de känslor som är förknippade med händelsen måste få komma till uttryck och de inre konflikterna som händelsen väckt måste finna en lösning. Annars kan den inre konflikten och de oförlösta känslorna väckas till liv vid varje tillfälle som på något medvetet eller omedvetet sätt påminner om den ursprungliga händelsen. Incest är en sådan traumatisk erfarenhet som riskerar att förbli olöst och obearbetad. Barnet får sällan möjlighet att ge uttryck för den fruktan, skam, ilska och förvirring som händelsen gett upphov till. Det har sällan fått möjlighet att tala med någon om dem, för att på så sätt korrigera missuppfattningar och feltolkningar av det som hänt. Mot slutet av incestförbindelsen eller när den tagit slut är flickan eller pojken ofta deprimerade. Självmordsförsök förekommer, skolsvårigheter är vanliga. Det är inte heller ovanligt med en tid av sexuellt utagerande. På ett nästan desperat sätt kan flickan eller pojken börja leva sexuellt vidlyftigt eller urskillningslöst förföriskt. Det kan vara uttryck dels för hennes eller hans inre oro och ångest, dels för hur hon eller han lärt sig att söka känslomässig tillgivenhet på ett erotiskt sätt. Promiskuitet är mycket vanlig bland flickor som blivit sexuellt utnyttjade i barndomen. Men ibland märks inte några särskilt tydliga reaktioner alls under tiden efter avslöjandet. Flickor kan förefalla egendomligt likgiltiga och oberörda. Detta får inte felaktigt tolkas som en verklig oberördhet. Många av dem saknar, efter en lång tid av sexuellt utnyttjande, förmåga att uttrycka sina känslor öppet. För att orka med sitt liv har de känslomässigt avskärmat sig från det som hänt dem. Att förbli oberörd har varit ett psykologiskt försvar mot det extremt förvirrande och svåra som de utsatts för. För dessa flickor eller pojkar är det särskilt viktigt att de vågar närma sig sina verkliga känslor 10. Självförakt och självförstörelse Skammen och självföraktet är det gemensamma i de utnyttjades berättelser. För många, kanske de flesta, tar sig självföraktet uttryck i en långtgående självförstörelse. Narkotika, prostitution, lösaktighet blir olika sätt att göra sig illa, att bestraffa sig själv och sin kropp genom att utsätta den för samma förnedring som var upphovet till skammen och självföraktet. Den utnyttjade och våldtagna kroppen duger inte till annat, är inte värd ett bättre öde, än att om och om igen utsättas för samma sak. Samtidigt har många växt upp under extremt kärleksfattiga förhållanden. De har varit känslomässigt undernärda. Hungrigheten har de tagit till sig i den lilla värme de fått av pappan 10 Meiselman 15

16 - den enda människa som de alls kunde få något av - och betalat det pris i form av smärta, ångest, förvirring, som det sexuella utnyttjandet gett upphov till. De upprepar sina livsvillkor också i sitt vuxna liv. De är inte värda annan kärlek, annan värme än den de kan få från män som utnyttjar dem. Så finner de sig i ovärdiga förhållanden, med hallickar som säljer deras kroppar, med män som misshandlar, med män som betalar dem för sina lustar. Homosexualitet En stor del av de kvinnor som utsatts för incest blir lesbiska. Det kan vara ett sätt för dem att få uppleva erotiska lustkänslor utan att den undertryckta konflikten väcks till liv - som så ofta sker i heterosexuella situationer. Far - dotter - incest tycks alltså vara en så konfliktladdad och traumatisk erfarenhet av heterosexualitet att den ger en ökad benägenhet för en homosexuell inriktning senare i livet - även om majoriteten av kvinnor som blivit utsatta för incest inte alls blir lesbiska. Men mycket få av dem hade upplevt ett bra heterosexuellt förhållande. Lesbiska kvinnor har också oftare utsatts för andra heterosexuella trauman, som våldtäkt och våldtäktsförsök före femton års ålder. Bland dem finns också oftare en våldsam och missbrukande pappa i bakgrunden 11. Offren, Gärningsmännen, Mödrarna Om offren 11 Ibid 16

17 De kända offren för incest är nästan alltid flickor. En del av dem har blivit utnyttjade vid ett enstaka tillfälle. Men det typiska fallet är ett långvarigt förhållande, där pappan under många år utnyttjat dottern. Oftast börjar det som en lek i förskoleåldern, mera sällan med inslag av hot eller våld. Pappan behöver oftast inte alls använda några hårda påtryckningar, flickan beundrar och litar på sin pappa och gör vad han säger till henne att göra. Även om hon känner sig förvirrad och skrämd vill eller vågar hon inte gå emot sin pappa. Under skolåldern minskar ibland intensiteten i relationen. Flickan befinner sig i latensperioden, hon är mycket hemifrån, i skolan och med kamraterna. Hon försöker undvika pappan så mycket som möjligt, men finner sig i eller uthärdar hans handlande. När flickan närmar sig puberteten går utnyttjandet in i en allvarligare form. Då genomför pappan ofta för första gången ett samlag med flickan. Ibland är det en renodlad fadersvåldtäkt, då han med våld tvingar sig in i henne. Ibland kan förhållandet ha en ömsesidighet i de sexuella känslorna. För flickan ökar nu både fruktan och förvirringen. Hon har börjat förstå vad sexualitet är, hon börjar få information från andra om normalt och onormalt i sexualiteten. Hon börjar förstå att det som hennes pappa har gjort med henne inte hör till det normala - vilket pappan försökt få henne att tro. Många, många pappor har bundit sina döttrar i undran och förvirring genom att säga Så här gör alla pappor med sina flickor men också genom att hon inte får prata med någon annan om det. Genom tystnadskravet dömer han flickan till djup isolering. Hon får inte prata med sin mamma eller sina syskon, inte fråga sina vänner. Hon vågar inte heller för hon är rädd att förlora det enda hon har - den pappa som avskärmat henne från de andra och bundit henne till sig. Hennes ensamhet gör att hon känner sig förrådd av alla. Den våldsamma kraften i incest som trauma hänger samman med att den utspelar sig inom familjen. Flickan är fånge på brottsplatsen - sitt eget hem. Här finns ingen främling att fly från, det finns ingen sätt att komma undan. Inte ens i sitt eget rum eller i sin egen säng kan hon känna sig säker. 12 Om gärningsmannen När vi pratar om sexuella övergrepp menar vi att en person använder sin position mot offret till att tillfredsställa ett behov hos sig själv som om detta var ett sexuellt behov. Mannen som utnyttjar sitt eget barn sexuellt är ingen vilding eller sexgalning. Inte heller en utslagen alkoholist i illaluktande och trasiga kläder. Han finns - liksom hustrumisshandlaren 12 Framställningen bygger på material från S. Forward och S. Butler 17

18 och våldtäktsmannen - i alla yrken, i alla samhällsskikt och inkomstklasser. Han finns bland läkare, lärare, advokater, poliser, psykologer, socialarbetare, likaväl som bland hantverkare - ja, precis i alla kategorier av människor och yrken. Den genomsnittliga bilden av honom ligger snarare närmare den hårt arbetande medelklasspappan än den utslagne alkoholisten. Ändå är han inte vem-som-helst. Det finns sociala och psykologiska förklaringar till att somliga män inte förmår upprätthålla gränsen mellan det tillåtna och det förbjudna. Det finns en rad gemensamma drag hos de fäder som vänder sig till barn för att tillfredsställa sina sexuella och emotionella behov. Många av de män som begått sexuella övergrepp mot barn har - liksom våldtäktsmännen - själva blivit utnyttjade som barn. Det sociala och psykologiska arvet lägger en tung hand över deras liv, får dem att upprepa det brott som begåtts mot dem och därmed fortplantas skadan från generation till generation. Många av dem har på andra sätt blivit utsatta för våld, övergrepp och utnyttjande som barn. Dessa förklaringar befriar dem inte från skuld. Men det visar hur allt ont har sina rötter i det onda och att vi måste få stopp för denna fortsättning annars kommer antalet övergrepp mot barn att öka lavinartat. Exempel: En far hade i en följd av år regelmässiga samlag med sin äldsta dotter. På en fråga om varför han inte sökte den tillfredsställelse av sina sexuella behov, som han inte tyckte hustrun kunde ge, utanför familjen, blev han upprörd och menade att detta vore omoraliskt. Detta tankesätt är helt vansinnigt - det vore helt klart mycket bättre om han sökte tillfredsställelse hos någon vuxen även om den är prostituerad. Många tror att en person som kan utsätta ett barn för sexuella övergrepp måste se ut eller uppföra sig på ett speciellt sätt. Men förövare ser ut som du och jag. Vad man vet är att de till 90% ärvad vi anser som normala personer 13. Gemensamt för förövarna är att de inte tror att de skadar barnet och de intalar sig att barnet vill ha den sexuella kontakten. De tar därmed inte ansvar för vad de gör och söker inte frivilligt hjälp. De slutar inte förrän de fruktar att bli avslöjade. -Hon sa aldrig nej, jag trodde hon ville det. -Hon accepterade det för hon sa inte nej. -Jag vet att hon fick orgasm. Detta är sagt av olika förövare. Förövarna själv har haft en svår barndom, och beroende på vilken undersökning man tittar på så har procent själva blivit sexuellt utnyttjade eller fysiskt eller psykiskt misshandlade, annars skulle de känna förståelse för barnet och förstå att det de gör är fel. Förövaren är medveten om att det han gör inte är acceptabelt, att det är fel, annars skulle han inte investera så mycket tid på att försäkra sig om att barnet håller tyst. Förövaren vet hur det kan få barns förtroende och snärja in det i skuldkänslor. Mannen är själv känslomässigt behövande - så ensam, utsvulten och omogen att han inte ser sitt barns behov, bara sina egna. Han utnyttjar barn för att tillfredsställa dem. Han väntar sig bara att få kärlek, inte att ge. Ofta känner han sig maktlös i samhället - det gäller även om han har en ganska hög position. Han känner inte att han blir bemött med den respekt han anser sig värd, men i grunden är hans behov av tillgivenhet och respekt omättligt, eftersom det ska balansera hans djupa känsla av otillräcklighet och självförakt. När omvärlden inte förmår ge honom tillräckligt erkännande kräver han att vara kung åtminstone därhemma. Brister något i respekten där - det kan vara hustrun eller ett barn - kan 13 Informationsförlaget

19 våldet vara mycket nära. Ett verkligt eller inbillat uttryck för förakt eller brist på respekt kan få honom att tappa fattningen och slå utan besinning. Många av incestpapporna är också hustrumisshandlare, andra är det inte. De bär ofta på ett raseri mot de andra i familjen som inte förmår - eller vill - tillfredsställa hans omättade hunger efter uppmärksamhet, kärlek och beundran. Någonstans måste han få vara kung. Någonstans måste det finnas en värld, där han är störst, bäst och vackrast, den störste mannen av alla. Han vänder sig till sin dotter eller son. Hennes/hans ögon är en spegel som återkastar den gränslösa tillgivenhet och beundran som han tycker sig behöva. Han kryper tätt intill sitt barn för att värma sig vid dess kärlek, han tar av hennes värme utan att se att hon/han är den som behöver värmen. Det lilla barnets oskuldsfullhet tar bort känslan av oro, fruktan och hot, som annars är kopplat till sexualiteten. Barnets närhet väcker hans sexuella längtan, hennes/hans brist på erfarenhet tar bort hans rädsla för att inte räcka till som man 14. Så här berättar en man: -Jag var deprimerad och längtade efter någon som tyckte jag var underbar. Min dotter var den som satte mig på den allra högsta piedestalen. Hon tyckte att allt jag gjorde var märkvärdigt och stort. Det började med smekningar. Hon tyckte om det, menar mannen. Efter en tid övergick de till oral sex. Han smekte hennes kön med tungan, bad henne göra detsamma med honom. Han påstår att hon också tyckte om att ha hans könsorgan i sin mun. Det jag sökte var ju inte sex, det var verkligen kärlek. Det fick jag inte av min fru och det kunde jag inte heller köpa av en prostituerad. Men det jag fick av min dotter - det var verklig kärlek. 15 Det är tänkbart, kanske rent av troligt, att mannen verkligen tror att kärleken varit ömsesidig och upplevts lika av båda. Det visar i så fall hur förblindad han varit av sina egna behov, hur okänslig och oförmögen att uppfatta och tolka barnets känslor och reaktioner. Det är också tänkbart att han vet vilket våld han faktiskt utövat på barnet men att insikten om detta brott är för outhärdlig att hålla medveten. Hans psykologiska försvar får honom att förneka, rationalisera och försköna det övergrepp han begått. För många incestpappor är övergreppen ett nästan lika stort trauma som för barnet. Hans handlingar styrdes av en stark längtan efter något han saknade. Hans behov fick honom att överskrida gränsen. Han förstår inte själv hur det kunde ske. Han fann aldrig det han sökte. Istället fann han sig överväldigad av skam och skuld som ibland så stark att han för att orka överleva förstorar hela ansvaret - och därmed skulden - på sin dotter eller son. Några förövare av sexuella övergrepp har pedofil läggning. En pedofil känner dragningskraft till barn och söker sexuell tillfredsställelse med hjälp av barn. Detta kan ske på ett rent fantasiplan, t.ex. genom att titta på barn eller bilder av barn, tänka sig en sexuell handling tillsammans med barnet och bli tillfredsställd genom detta. Pedofil läggning kombinerad med försvagad driftskontroll ökar riskerna för övergrepp mot barn (se även pedofili sid 25). Impulsen till incest finns hos de flesta människor. Den kan kittlas, exploateras. De svaga männen och deras döttrar blir offer. Fantasierna och myterna omkring incest odlas i herrtidningar världen över. Där exploateras myten om den frigjorda hustrun som lämnar över sin dotter för att själv få slippa. Där kittlas med myten om den förföriska unga dottern - ännu 14 Ibid 15 Citat ur Våld mot kvinnor av Eva Ekselius 19

20 en Lolita - som sticker sin tunga i pappas öra och viskar: Visa mig pappa!. Det är en myt, en dagdröm, en mansfantasi, för de män som i den vuxna kvinnan bara förmår se den Onda Modern och vars ångest skapar en marknad för herrtidningar och pornografimagasin. 16 Tidigare studier som gjorts av dessa pappors personlighet säger att de ofta dominerar familjen genom sin känslomässiga instabilitet och genom sina attityder till sex. De försöker kontrollera samtliga familjemedlemmar med hot, förolämpningar och våld. De är okänsliga eller likgiltiga för de andra familjemedlemmarnas behov och har en ägandeinställning till både hustru och barn. De försöker styra och kontrollera barnens liv genom att hålla reda på allt om deras personliga liv. Somliga pappor behöver inte använda hot, våld eller stränga straff för att ha denna kontroll, de lyckas ändå ha den genom att inta rollen som den gode urfadern som istället utdelar belöningar till den som mest underkastar sig hans vilja och kontroll 17. Alkoholen har ofta en stor betydelse för att nedsätta de moraliska spärrarna mot att sexuellt utnyttja sitt eget barn. Särskilt avgörande kan det ha varit första gången. När det sexuella övergreppen väl en gång ägt rum är redan tröskeln mot den incestuösa impulsen sänkt. Kombinationen av alkohol och psykisk stress eller stark ångest kan vara det som utlöser den första gränsöverskridningen. Men hur ska man kunna förklara detta för ett barn som under lång tid utsatts för sexuella övergrepp. Man skulle kunna tro att psykoser är vanliga bland incestpappor, eftersom incest är ett brott som man begår när jagets kontrollfunktioner brutit samman. Men det finns mycket få psykotiska män bland incestpapporna. Däremot tycks många av dem ha en paranoid personlighetsstörning. Många forskare har kommenterat de här männens typiska misstro, misstänksamhet och fientlighet. De ger andra skulden för sina handlingar och sina misslyckanden, de misstänker hustrun för otrohet på mycket svaga grunder, de är överbeskyddande och överkontrollerande gentemot barnen. Ofta ser man extremt tydliga exempel på projektion(avbildning) som psykologiskt försvar, dvs att mannen projicerar sina egna tankar och känslor på någon eller något utanför sig själv. Den typiske incestpappan är, enligt åtskilliga undersökningar, inte mentalt efterbliven, inte psykiskt sjuk och inte pedofil. Men han har personliga störningar som skadat hans förmåga att kontrollera sina impulser när han frestas att begå incest. Han har en paranoid intellektuell försvarsstruktur och känner ett starkt behov av att hålla samman familjen mot den fientliga yttervärlden. Frågan är ju bara om man nu kan sätta upp en ram för hur en incestförövare ser ut och beter sig, det är bra att ha en viss ram på hur en förövare ser ut men man måste komma ihåg att det även finns undantag... Orsaker 16 Ur Våld mot kvinnor av Eva Ekselius 17 Meiselman 20

Förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp

Förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp Förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp Birgitta Eriksson Examensarbete 10 poäng VT 05 Examensarbete på lärarprogrammet 140 p Institutionen för Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Kulturen har också sitt finger med i spelet. Det finns tyvärr kulturer som tillåter att mannen agar sin kvinna regelbundet. Den enda faktorn som inte

Kulturen har också sitt finger med i spelet. Det finns tyvärr kulturer som tillåter att mannen agar sin kvinna regelbundet. Den enda faktorn som inte Varför uppstår kvinnomisshandel? Ett enkelt svar på den frågan kunde vara att alla män egentligen är stora svin. Tyvärr så är det inte så enkelt. Men nog är det konstigt att kvinnomisshandel uppstår. För

Läs mer

5.2 KVINNOMISSHANDEL OCH VÅLD I PARFÖRHÅLLANDE 5.3 AMERIKANSK LITTERATUR OM MANSMISSHANDEL OCH PARVÅLD

5.2 KVINNOMISSHANDEL OCH VÅLD I PARFÖRHÅLLANDE 5.3 AMERIKANSK LITTERATUR OM MANSMISSHANDEL OCH PARVÅLD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. SYFTE 3.1 INTERVJUMETOD 3.2 BEGRÄNSNINGAR 3.3 GENOMFÖRANDE 3.4 VÅR DEFINITION AV MISSHANDEL 4. LAGEN OM FRIDSBROTT 5. LITTERATURSTUDIE 5.1 MANS- OCH KVINNOIDENTITET

Läs mer

HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut. Bli den du är i sängen

HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut. Bli den du är i sängen HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut Bli den du är i sängen Examensuppsats Christel Abborre Grupp: HA VT 2007 SAMMANFATTNING Sexuell energi är livets energi. Den är urkraften, orsaken till

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor

åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, som verkar för att sprida en fördomsfri och öppen

Läs mer

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet FoU-Södertörn skriftserie nr 33/04 När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet Carina Hällberg ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Denna studie handlar om barn som bevittnat upprepat våld

Läs mer

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen SLAGEN MAN - fyra former av mansmisshandel Camilla Palmberg & Heidi Wasén Examensarbete på påbyggnadskurs i sociologi Vårterminen 2003 Handledare: Patrik

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp Riktlinjer Innehåll: Förord Ärkebiskop Anders Wejryd... 3 Inledning Att tala sant om livet...5 Del 1: Teologi och människosyn...10 Grundläggande

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Ingrid Gustavsson Meddelandeserien 2008:2 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Uppdrag... 6 2.2.1 Bakgrund till uppdraget...

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 74 Mäns våld mot kvinnor Individens eller samhällets ansvar? Författare: Linda Engström Mäns våld mot kvinnor.

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Juridiska Institutionen HT 2006 Våld i nära relationer - Om mäns och kvinnors våld mot varandra Av: Louise Danielsson Tillämpade studier, Straffrätt, 20 poäng Handledare: Universitetslektor Gösta Westerlund

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Ta steget till nya möjligheter. Handbok för kvinnor som blivit utsatta för våld. Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä

Ta steget till nya möjligheter. Handbok för kvinnor som blivit utsatta för våld. Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä 1 Ta steget till nya möjligheter Handbok för kvinnor som blivit utsatta för våld Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Det finska originalets titel: Päänavaus selviytymiseen.

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn som har utsatts för någon

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Innehåll Inledning VÅLD MOT KVINNOR En händelse Den farligaste platsen Historik och statistik Misshandelsprocessen Orsak och funktion samt vissa enkla åtgärder VÅLD MOT BARN Historik och statistik Orsak

Läs mer

Hedersrelaterat våld och förtryck. ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården

Hedersrelaterat våld och förtryck. ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Hedersrelaterat våld och förtryck 1 ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Titel: Hedersrelaterat våld och förtryck ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Ansvarig utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TONE AHLBORG Lust och samliv att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TACK TILL Barnets Lyckopennings stipendiefond, som delas ut av Synskadades Riksförbund och Svenska Barnmorskeförbundet. 2008

Läs mer

PARGAS STADS HANDLINGSMODELL FÖR INGRIPANDE I OCH HANTERING AV VÅLD I PAR- OCH NÄRRELATIONER

PARGAS STADS HANDLINGSMODELL FÖR INGRIPANDE I OCH HANTERING AV VÅLD I PAR- OCH NÄRRELATIONER PARGAS STADS HANDLINGSMODELL FÖR INGRIPANDE I OCH HANTERING AV VÅLD I PAR- OCH NÄRRELATIONER 1 PARGAS STADS HANDLINGSMODELL FÖR INGRIPANDE I OCH HANTERING AV VÅLD I PAR- OCH NÄRRELATIONER Koordinerings-

Läs mer