Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem."

Transkript

1 2015/2016

2 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln från bibeln: Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. Förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar och lägga grunden för ett livslångt lärande. Avdelningar Förskolan har två avdelningar, Arken och Oliven. Det är 17 barn, i åldern 1-5 år, på varje avdelning. Personal Förskolan har sex förskollärartjänster, en tjänst i köket och därutöver en förskolechefstjänst. Förskolans verksamhet Öppettider Förskolan har öppet mellan klockan 7 till 17, längre vid behov. Förskolan är stängd ca 4 dagar per år för planering och utveckling. Vi har alltid öppet under lov men är stängd 4 veckor under sommaren. Kösystem Förskolan har en egen kö. Ansökningsblanketter finns att hämta på hemsidan och diarieförs vid ankomst till pastorsexpeditionen. Vid urval går vi efter datum när ansökan kom in samt ger förtur för syskon. 2

3 Föräldrainflytande Föräldrainflytande sker via daglig tamburkontakt. Information ges till alla föräldrar via mejl varje vecka, där de har möjlighet att själva ge respons. Andra kanaler är t.ex. föräldramöten och utvecklingssamtal. Likabehandlingsplan och årlig plan Likabehandlingsplan och årlig plan finns och går att hämta på förskolans hemsida. Planerad verksamhet Rytmik: En gång per vecka har barnen rytmik i åldersanpassade grupper. Musik och rörelse präglar dessa samlingar. Rytmiksamlingarna är delvis temainriktade och leds av förskollärare och musikpedagog som båda är utbildade rytmikkonsulenter. Bibelkvart: En gång per vecka kommer förskolechef/präst till förskolan och berättar med hjälp av bilder, figurer eller drama en berättelse ur bibeln. Sångsamling: Varje dag samlar vi barnen en stund för att sjunga och prata tillsammans. Vi uppmärksammar vilka barn som är på förskolan och tar upp för barnen aktuella ämnen. Tema: Under året fokuserar vi på olika teman utifrån läroplanen. 3

4 Anmälningsskyldighet Förskolepersonal är skyldig att anmäla till socialtjänsten om ett barn far illa! Nedan följer en genomgång av förskolans riktlinjer. 1. Exempel på när ett barn far illa: Barn som lämnas utan fysisk omvårdnad och skydd Barn som utsätts för psykisk misshandel (kränkningar, nedvärdering, hot ) Barn som utsätts för fysisk misshandel (våld, sexuella övergrepp ) Barn som utnyttjas för att på olika sätt tillfredsställa den vuxnes behov Brister i känslomässig omsorg t.ex. trygghet och stimulans. Till exempel pga. missbruk, psykisk ohälsa eller sjukdom hos föräldrar, eller barnet blir slagträ i vuxnas konflikter 2. Vid misstanke om att ett barn far illa ska du delge övrig personal och förskolechefen dina tankar och be alla vara uppmärksamma på barnet. 3. Skriv ner alla tecken du hör eller ser som gör att du blir orolig för barnet. (Förskolepersonal behöver inte ha bevis det räcker med blotta misstanken för att göra en anmälan). 4. Om ni behöver fråga om råd, är det alltid mjöligt att kontakta socialtjänsten för att rådgöra om den uppkomna situationen. Berätta då utan att nämna namn om er oro och vad som framkommit, och diskutera därefter vidare åtgärder. 5. Om ni beslutar att det ska göras en anmälning informeras: Förskolechefen Vårdnadshavarna. Ibland kan det som först väckte oro ha en förklaring som gör att det inte finns någon grund till fortsatt oro! -Berätta i samtalet att du har en skyldighet enligt lag att anmäla när du misstänker att ett barn far illa. OBS! utifrån skyddsaspekten ska det vid misstanke om att barnet utsatts för sexuella övergrep eller misshandel i hemmet, tas kontakt med socialtjänsten i stadsdelen innan barnets vårdnadshavare informeras om anmälan. Ett barn kan i och med anmälan utsättas för ytterligare risker och det är därför viktigt att rådgöra med socialtjänsten. 6. Anmälan till socialtjänsten bör vara skriftlig. Vid brådskande fall går det bra att göra en muntlig anmälan och därefter komplettera och bekräfta denna med en skriftlig anmälan. 7. Det råder stark sekretess och det är därför inte tillåtet att prata om den uppkomna situationen undvik ryktesspridning och spekulationer! 8. Uppföljning Var extra uppmärksam på hur barnet mår och reagerar Personalen kan behöva kollegialt stöd och regelbunden kontakt med förskolechefen, ev handledning i svåra ärenden! 9. Ta ny kontakt med socialtjänsten om förhållandena för barnet fortsätter att vara dåliga efter anmälan eller om du uppfattar det som att ingenting händer. 4

5 Rutin för klagomålshantering Sankt Pauli förskola vill att föräldrar skall ha möjlighet att framföra sina synpunkter/klagomål på vår verksamhet på ett så enkelt sätt som möjligt. Har du synpunkter/klagomål som du vill framföra ser vi helst att det tas upp med den/de berörda på respektive avdelning på förskolan. Vill Du meddela dina synpunkter/klagomål skriftligt så går du tillväga såhär: 1. Gå in på förskolans hemsida klicka på Förskolan 2. Klicka sedan på fliken Kontakt 3. Fyll i formuläret och klicka på skicka. 4. Dina synpunkter skickas nu till förskolechef Elisabeth Lyche som vidtar de åtgärder som behövs för att åtgärda det aktuella ärendet. 5. Du som lämnat in synpunkter får svar från förskolechefen med information om vad som gjorts för att åtgärda synpunkten/klagomålet. 5

6 När barnet blir sjukt- föräldrainformation Små barn blir ofta sjuka och det är en naturlig del i familjens liv att ta hand om sina sjuka barn. Under de första levnadsåren har barnet i genomsnitt 6-8 luftvägsinfektioner per år. I allmänhet klingar de flesta luftvägsinfektioner av inom en vecka. När skall barnet vara hemma? Barnets allmäntillstånd, dvs. hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppaktiviteter, är avgörande för om barnet kan vistas på förskolan. Barnet ska vara feberfri (utan febernedsättande medicin i kroppen) och orka delta i de vardagliga aktiviteterna både inom- och utomhus för att vara på förskolan. Barnet kan ibland vara piggt och aktivt hemma, men orkar ändå inte vara med i barngruppen. Ett sjukt och hängigt barn bör få lugn och ro och tid för återhämtning. Personalen ska inte behöva ta tempen på barnet för att avgöra om barnet kan vistas på förskolan, utan bedömningen kan göras utifrån barnets allmäntillstånd. Riktlinjer för när barnet ska vara hemma: När barnet har feber. Ett feberfritt dygn hemma innan återgång till förskolan är en bra tumregel. Om barnet är feberfritt, men så trött och hängigt att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna på förskolan. När barnet har en smittsam sjukdom, t ex. halsfluss och impetigo, som är obehandlad eller har stått under antibiotikabehandling kortare tid än två dygn. Vid magsjuka med kräkningar och/eller diarré. Barnet kan återgå till förskoleverksamheten när de ätit normalt och inte kräkts på eller haft diarré under 48 timmar. I magsjuketider begränsas smittspridningen på förskolan genom att syskon till sjuka barn stannar hemma. Vid långdragna infektionsperioder kan hygienråden behövas skärpas. Förskolepersonalen är de som bäst har en helhetsbild över infektionsläget i förskolan och det är de som ser hur barnet mår i den miljön. Vid tveksamheter är det därför förskolepersonalens bedömning som bör vara avgörande. Källa: Hygiensjuksköterska i förskolan, Västra Götalandsregionen 6

7 Avgifter för Sankt Pauli förskola När du accepterar förskoleplatsen lämnar du in uppgift om vårdnadshavares inkomst (detta görs på särskild blankett) och i och med platsen åtar sig vårdnadshavare betalningsansvaret för kommande förskoleavgifter. Avgiften beräknas i procent av vårdnadshavares sammanlagda bruttoinkomster. Vi använder oss av kommunens system för maxtaxa och vi delar även många andra regler vad gäller avgiften med kommunen. Våra öppettider är vardagar 7-17 (för andra tider gäller överenskommelse med förskolechefen). Om du vill betala högsta avgift behöver du inte lämna inkomstuppgift, utan kryssar i rutan Lämnar ej inkomstuppgift, accepterar taxans högsta avgift på blanketten. Skickar du inte in inkomstuppgift beräknas avgiften på en bruttoinkomst motsvarande taxans högsta avgiftsgrundande inkomst, såvida inte särskilda skäl anges. Inkomstförändring Bestående inkomstförändring och ändrade familjeförhållanden skall meddelas till förskolechefen så snart de blivit kända. Inkomstuppgifter kan och ska lämnas löpande efter förändring, på initiativ av vårdnadshavare. Inkomstförändringar rör till exempel: o Ändrad tjänstegrad o Löneförhöjning o Ny tjänst/sysselsättning. Nya adressuppgifter skall anges så snart de blivit kända och definitiva. Inkomstuppgift skall även kunna lämnas på begäran från Sankt Pauli förskola/församling. Sankt Pauli församling förbehåller sig rätten att, i vissa fall, ta in ekonomisk kontrollinformation från ansvariga myndigheter och organisationer. 7

8 Förskoleavgift Avgiften faktureras månadsvis och skall erläggas i förskott, förfallodag är principiellt sista vardagen i månaden. Avgiften betalas, för hela månader, under 11 månader per år, för juli tas inte ut någon avgift. Vid vårdnadshavares heltidsarbetslöshet eller heltidsföräldraledighet gäller följande för barn i åldrarna 0-3 år halv avgift. o Plats erbjuds tisdag till torsdag 9-14 (dvs. max 15 timmar/ vecka) Vid vårdnadshavares heltidsarbetslöshet eller heltidsföräldraledighet gäller följande för barn i åldrarna 3-5 år (fr. augusti det år barnet fyller 3 år debiteras ingen avgift) o Plats erbjuds tisdag till torsdag 9-14 (dvs. max 15 timmar/ vecka) och att barnen ej vistas på förskolan under skolloven. o För barn som går 15 timmar/ vecka erbjuds inte en annan förskoledag om förskolan är stängd tisdag, onsdag eller torsdag. En månad efter syskons födelse har man rätt till fulltidsplats. Därefter gäller 15 timmar/vecka. Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst är kr. Yngsta barnet räknas alltid som Barn nr 1. Studiemedel räknas inte som inkomst, vare sig lån eller bidragsdel. Förskolan får ha stängt ett par dagar per termin, så kallade studiedagar. Detta har ingen påverkan på avgiften. Om förskolan oplanerat måste stängas och annan placering ej kan erbjudas erläggs ingen avgift om det gäller hel dag. Vid oplanerad stängning över en halv dag erläggs halv avgift. Avgiften påverkas inte om barnet är frånvarande på grund av förälders sjukdom, ledighet, semester eller av smittorisk från andra barn. Om barnet är frånvarande på grund av egen sjukdom erhålls avgiftsbefrielse från och med den 22:a kalenderdagen till och med sjukperiodens utgång mot uppvisande av läkarintyg. Avdraget gäller enbart det sjuka barnet, inte syskon. I de fall där vårdnadshavare inte delar bostad och önskar dela förskoleavgiften gäller särskilda regler. Kontakta förskolechefen för mer information. Hushåll som får försörjningsstöd betalar ingen avgift. Uppsägningstiden är 2 månader. Avgift skall betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej. Vårdnadshavare med en beräknad förskoleavgift 100 kr erhåller avgiftsfrihet. Du hittar formuläret Familje- och inkomstredovisning på förskolans hemsida. 8

9 Hur avgiften räknas ut: Avgiften räknas i procent på familjens bruttoinkomst och till ett belopp som motsvarar högsta gällande avgiftsgrundande inkomst (motsvarande kr/ månad). Procentsatsen varierar beroende på hur många av familjens barn som är placerade. Barn i förskoleverksamhet Barn 0-3 år % av bruttoink Högsta avgift, kr/mån Barn 3-5 år* % av bruttoink Högsta avgift, kr/mån Barn 1 3, ,0 840 Syskonavg barn 2 2, ,0 420 Syskonavg barn 3 1, ,0 420 *Denna taxa gäller från och med augusti det året barnet fyller tre år. (Från och med barn nr 4 tas det inte ut någon avgift) 9

10 Kontakt Avdelningen Arken: , Avdelningen Oliven: , Köket: Förskolans mejl: Besöksadress: Sankt Pauligatan 5-7, GÖTEBORG Postadress: Sankt Pauli församling, Förskolan. Box 6034, GÖTEBORG Vi som arbetar på förskolan är: Avdelning Arken Bodil Skoog Karin Fältros (föräldraledig) Malin Pauly Rebecka Hector Kristina Svensson Avdelning Oliven Anna Svenungsson Hansson Alexandra Myhre (föräldraledig) Margaretha Karlsson Maria Halmerius Olander Köket Maria Claesson Förskolechef Elisabeth Lyche,

11 Anteckningar: 11

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer